MEYVE VE ASMA FİDANI İLE ÜRETİM MATERYALLERİNDE BİTKİ SAĞLIĞI STANDARTLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEYVE VE ASMA FİDANI İLE ÜRETİM MATERYALLERİNDE BİTKİ SAĞLIĞI STANDARTLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 MEYVE VE ASMA FİDANI İLE ÜRETİM MATERYALLERİNDE BİTKİ SAĞLIĞI STANDARTLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Talimat meyve/asma türlerine ait fidan ve üretim materyallerinin, ismine doğru, kaliteli ve sağlıklı biçimde üretilmesi ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla uygulanacak olan bitki sağlığı standartlarını kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Talimat, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Talimatta yer alan; a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, b) Başvuru kuruluşu: Üretimin yapıldığı ildeki Bakanlık il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından beyanname kabulü ve parsel kontrolleri için yetkilendirilen kuruluşları, c) Bir nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından ıslahçı materyalinden özel korumalı tel seralarda veya izolasyon ne uygun açık alanlarda kurulan, virüsten arî ön temel sınıfta üretim materyali elde edilen bitkileri, ç) Bitki Muayene Raporu: a esas olmak üzere Bakanlık il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen bitki sağlığı kontrol kuruluşu tarafından düzenlenen raporu, d) Bitki sağlığı kontrol kuruluşu: Zirai mücadele araştırma enstitüleri veya Bakanlık tarafından sertifikasyona tabi zararlı organizmaların kontrolü için yetkilendirilen kuruluşları, e) Bitki Yetiştirme Ruhsatı: 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa göre Bakanlık il müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi, f) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vejetatif yollarla çelik, daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı veya aşısız meyve fidanlarını, g) Genel Müdürlük: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünü, ğ) İki nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tarafından bir nolu ünitelerden elde edilen veya yurtdışından ithal edilen ve ön temel kademede olduğu belgelendirilen üretim materyallerinden veya fidanlardan, özel korumalı tel seralarda veya izolasyon ne uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfında üretim materyali elde edilen bitkileri, h) İtiraz Kontrol Raporu: İtirazlar üzerine, Genel Müdürlüğün görevlendirdiği konu uzmanları tarafından, itiraza konu durum ile ilgili hazırlanan raporu, ı) Ön temel materyal: Bir nolu üniteden elde edilen üretim materyalini, i) Parti: Türü, çeşidi, anacı, yaşı, boyu ve ambalajları aynı olan ve bir seferde muayeneye ve kontrole sunulan üretim materyali ve fidanların yeknesaklığı ve kökeniyle tanımlanabilir birimini, j) Pazarlama: Üretim materyali veya fidanları kullanılmaya hazır olarak stokta bulundurma, satış için teşhir veya teklif etme, diğer kişiye satış veya teslimat işlemlerini, k) Sertifikalı fidan: Üç nolu damızlık ünitelerinden elde edilen üretim materyalleriyle üretilen fidanları, l) Sertifikalı materyal: Üç nolu damızlık ünitelerden elde edilen üretim materyalini, m) Standart fidan/üretim materyali: İsmine doğruluğu üretici tarafından garanti edilen, menşei sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, tohumluk kontrolörü/kontrolörleri tarafından kontrol edilen ve her türlü kayıt işlemleri başvuru kuruluşu tarafından tutulan fidan/üretim materyallerini, n) Stool bed: Klon anaçlarının çoğaltılmasında kullanılan bir çeşit yatay daldırma yöntemini, o) Temel materyal: İki nolu damızlık ünitesinden elde edilen materyali, ö) TTSM: Tohumluk Tescil ve Merkezi Müdürlüğünü, p) Tohumluk kontrolörü: Tohumluk sertifikasyonuna ilişkin kontrolleri yapan, numune alan ve piyasa denetimlerini yaparak bu konularda belge düzenleyen kamu görevlilerini veya özel kişileri, r) Üç nolu damızlık ünitesi: İki nolu ünitelerden elde edilen veya yurtdışından ithal edilen ve temel kademeye sahip olduğu belgelendirilen üretim materyalleri veya fidanlarla, Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından izolasyon ne uygun açık alanlarda kurulan ve 1

2 sertifikasyona tabi zararlı organizmalardan ari üretim materyali elde edilen meyve damızlık bitkilerini, s) Üretici: Üretim materyali veya fidan konularında üretim, koruma ve/veya işlemden geçirme ve pazarlama faaliyetlerini profesyonel olarak yapan gerçek veya tüzel kişileri, ş) Üretim materyali: Meyve fidanlarının üretilmesinde kullanılan çelik, aşı gözü, aşı kalemi, klon, doku kültürü ortamındaki bitkicik, sürgün ucu ve meristem gibi vejetatif, tohum, çöğür ve yoz gibi generatif materyali, t) ten ari: Bu Talimatta belirtilen virüs etmenleri açısından temiz olduğu bilinen üretimleri, u) Zararlı organizma: Bitkilerde ve bitkisel ürünlerde zarar yapan bütün biyolojik dönemlerdeki tüm hayvanları, bitkiler âlemine bağlı canlı organizmalar ile fungus, bakteri, virüs, nematod, fitoplazma ve diğer patojenleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Bitki Sağlığı Standartlarında Genel Şartlar Genel şartlar MADDE 4 (1) Meyve/asma fidan ve üretim materyallerinde bitki sağlığı standartları ile ilgili genel hükümler aşağıda yer almaktadır. a) Bir ve iki nolu damızlık ünitelerinde ismine doğruluk ve bitki sağlığı kontrolleri TTSM, bitki sağlığı kontrol kuruluşu ve Bakanlık il müdürlüğü uzmanları tarafından yapılır. b) Üç nolu damızlık üniteleri, standart üretim materyali alınan damızlıklar, ön temel/temel/sertifikalı/standart fidanda ismine doğruluk ve bitki sağlığı kontrolleri Bakanlık İl Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılır. c) Ön temel/temel üretim materyalinde bitki sağlığı kontrol kuruluşu olarak yetkili kuruluşlar, Ek 1 de yer almaktadır. ç) Ön temel/temel üretim materyali/fidan kontrolleri Ek 1 de yer alan kuruluşlara, sertifikalı/standart üretim materyali/fidanda bazı zararlı organizmalar için laboratuar analizleri Ek 2 de yer alan kuruluşlarda yapılır. d) Ek 1 ve Ek 2 de yer alan kuruluşlar, incelemeye tabi örneklerin İl Müdürlüğü tarafından teslim edilmesinden itibaren en geç 45 gün içinde laboratuar analiz sonucu düzenlemekle yükümlüdür. Analiz sonucunun bu süre içinde yapılamaması halinde, başvurudan itibaren bir hafta içinde, bitki sağlığı kontrol kuruluşu durumu başvuru kuruluşuna bildirmek zorundadır. Bu durumda başvuru kuruluşu yeniden yönlendirme yapabilir. e) Fidan ve üretim materyalinde bitki sağlığı standartlarında dikkate alınacak etmen listesi, kontrol şekli ve sıklığı Ek 3 de yer almaktadır. f) Fidan ve üretim materyalinde bitki sağlığı standartlarında uygulanacak izolasyon mesafeleri Ek 4 de yer almaktadır. g) Bu Talimatta bitki sağlığı standartları açısından herhangi bir etmen adı belirtilmeyen meyve/asma türlerinde ve standart üretim materyali/fidanlarda, sadece 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa tabi iç karantina etmenleri kontrol edilir. ğ) Üretim materyali/fidanda bulaşık bulunan etmen, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa tabi etmen olmaması halinde, yapılan üretimler standart fidan/üretim materyali olarak adlandırılabilir ve belge-etiket düzenlenebilir. h) Yurtdışından ithal edilen veya ülkemizde üretilen fidan/üretim materyalleri ile kurulan bir, iki ve üç nolu ile diğer damızlık ünitesi bitkiler de, bu Talimatta yer alan bitki sağlığı standartlarına tabidir. ı) Damızlık ve fidanlık parsellerinin tesisinden önce, toprak nematod açısından analiz edilmeli ve söz konusu parsel için Bitki Yetiştirme Ruhsatı alınmalıdır. i) Gerekli bulunması halinde, Genel Müdürlükçe Ek 1, Ek 2 ve Ek 3 de değişiklik yapılabilir. j) 6968 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan mevzuatlar gereğince yapılması gereken laboratuar analizleri, sadece Ek 1 de yer alan kuruluşlar tarafından yapılır. k) Bitkilerden laboratuar analizi için alınacak örnekler, 10/04/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olan Zirai Karantina Numune Alma ve Analiz Yönetmeliği hükümlerine göre seçilir. l) Genel Müdürlük gerekli görülmesi halinde laboratuar analizi ile ilgili yetkilendirmede değişiklik yapabilir. 2

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bitki Sağlığı Standartlarında Zararlı Organizma Kontrolleri ve İzolasyon Mesafesi Bitki Sağlığı Standartlarında Zararlı Organizma Kontrolleri MADDE 5 (1) Bitki Sağlığı Standartları açısından dikkate alınacak zararlı organizma, kontrol şekli ve sıklığı ile izolasyon nde uygulanacak yöntem aşağıda belirtilmiştir. a) Çeşitte 1 nolu üniteyi kurmakla yetkilendirilen kuruluş, plakalandırmadan sonra bitkilerde Ek 3 de yer alan herhangi bir etmenle bulaşıklık saptanması ve mücadelesinin mümkün olmaması halinde, yeni plakalandırma veya kendisi tarafından çeşidin 1 nolu damızlık ünitesinin tesis edilemeyeceği ile ilgili durumu Genel Müdürlüğe bildirir. b) Bitkilerden laboratuar incelemesi için örnekler, 1 ve 2 nolu damızlık ünitelerinde, görevli Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanı tarafından, diğer tüm damızlık ve fidan üretim parsellerinde ise Bakanlık İl Müdürlüğü tohumluk kontrolörü tarafından, analizi yapacak kuruluş uzmanının belirttiği şekilde alınır. c) Parsel içine dışardan su akışı olmamalı; alet-ekipmanlar her bitkide/klon anaçlarında birbirine bağlı her bütünde kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmelidir. ç) Damızlıklarda özellikle ilkbahar, yaz ve sonbahar kontrolleri, fidanlıklarda ise yaz ve sonbahar kontrollerinin yapılmasına dikkat edilmelidir. Makroskobik kontrolde tüm bitkiler ve fidanlar esas alınır. d) Ek 3 de sertifikasyona tabi zararlı organizma belirtilmeyen meyve türlerinde, ön temel, temel ve sertifikalı üretim materyali/fidan üretimleri, sadece 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu kapsamında yer alan iç karantina etmenleri açısından, söz konusu Kanunda belirtildiği şekilde kontrole tabi tutulur. e) Mücadelesi mümkün olan ve Ek 3 de yer alan etmenlere karşı, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü/İl Müdürlüğü üreticiden gerekli mücadele işlemlerini yapmasını istemeye yetkilidir. Yapılacak sonraki kontrol sonucunda üretimin sertifika/belge alması belirlenir. f) İç karantina etmeni dışında EK 3 de yer alan herhangi bir zararlı organizma bulaşıklıklığı olan sertifikalı fidanda makroskobik bulaşıklık görülenlerin satılmaması kaydıyla %2 toleransa izin verilir; zararlı organizma bulaşıklığı makroskobik olarak görülen bitkiler dışında, diğerleri ön temel/temel/sertifikalı üretim materyali/fidan olarak pazarlanabilir. Bulaşıklık oranının %2 den fazla olması halinde üretici, makroskobik olarak temiz görülen üretim materyali/fidanlara standart üretim materyali/fidan etiket ve belge talebinde bulunabilir. Bulaşık görülenlerler için, mücadelesi mümkün olanlarda gerekli mücadele yapılır. Mücadelesi mümkün olmayan etmenle bulaşıklığın makroskobik olarak görüldüğü fidanları imha ettirmeye İl Müdürlüğü yetkilidir. g) İç ve dış karantina etmeniyle bulaşıklık saptanması halinde, 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve mevzuatları kapsamında gerekli işlemler yapılır. ğ) İl Müdürlüğü/Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından dış karantina etmeni tespit edilmesi halinde bu durum Genel Müdürlüğe bildirilir. h) Şüpheli durumlar dışında, özel korumalı tel serada (screenhouse) bulunan bitkiler için, seraya konulma tarihinden sonraki ilk 2 yıl laboratuar analizi yapılması yeterlidir. İzolasyon MADDE 6 (1) Bitki Sağlığı Standartları açısından izolasyon mesafeleri ile ilgili olarak uygulanacak yöntem aşağıda verilmiştir. a) Özel korumalı tel sera (screenhouse) dışında yer alan tüm damızlıkların, yapılan incelemelerde bitki sağlığı standartları açısından sağlıklı bulunmaları halinde bile, damızlık tesisinden itibaren izolasyon nin yeterli olması halinde zeytinde en fazla 40 yıl, diğer türlerde en fazla 25 yıl, izolasyon nin yeterli olmaması halinde ise zeytinde en fazla 30 yıl, diğerlerinde en fazla 15 yıl süreyle kullanımına izin verilir. Bu konudaki takibi, Bakanlık il müdürlüğünde görevli tohumluk kontrolörü yapar. b) Ek 4 de yer alan izolasyon mesafeleri, tel sera (screenhouse) dışında bulunan ve sertifikasyon sistemi içinde yer alan damızlıklar ile diğer damızlık/meyve bahçeleri/bağları ile olan aralık mesafelerdir. c) Standart üretim materyali alınan damızlıklar ve standart fidan üretimi yapılan parseller ile sertifikasyon bitkiler arasında en az 4 m izolasyon bırakılması gerekmektedir. 3

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İtiraz İtiraz MADDE 7 (1) Bitki sağlığı standartları açısından düzenlenen belgelere itirazlar, üretici tarafından belgenin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren yedi gün içinde Genel Müdürlüğe yapılır. (2) Genel Müdürlük, söz konusu itirazı değerlendirerek analizin yapıldığı ildeki Tarım İl Müdürlüğü Bitki Koruma Şube Müdürü başkanlığında, analizi yapan kuruluşdan 1 ve söz konusu kuruluş dışında, Adana/Ankara/İzmir Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden 1 Ziraat Mühendisinden oluşan İtiraz İnceleme Kurulu nu görevlendirir. Kurul çalışmasını, analizi yapan kuruluşta yapar. Yapılan görevlendirme itiraz sahibine bildirilir. İtiraz sahibi, görevlendirilen kuruluşların döner sermaye hesabına kontrol ücretini yatırır. (3) Bitki sağlığı standartlarında analizi yapan uzman, İtiraz İnceleme Kuruluna tüm bilgi, belge ve fotoğrafları verir. Kurul ihtiyaç duyulması halinde, yeniden analiz yaptırabilir. Tüm işlemlerin tamamlanması ile birlikte Kurul tarafından, İtiraz Kontrol Raporu düzenlenir ve sonuç en geç bir hafta içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük itiraz sonucu alınan kararı üreticiye, sertifikasyon kuruluşuna ve başvuru kuruluşuna gönderir. (4) Söz konusu alınan karar sertifikasyona esas nihai karar olup, itiraz edilemez. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Ücretler MADDE 8 (1) Bu Talimat kapsamındaki sertifikasyon ve kontrol hizmetleri ücrete tabidir. Ücretler, 28/12/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre, hizmeti veren kuruluşun döner sermaye işletmesi hesabına peşin olarak yatırılır. Bu ücretler, Bakanlık tarafından her yıl ocak ayında yeniden değerleme oranına göre belirlenir. GEÇİCİ MADDE 1 Bu Talimatın yürülüğe girmesinden önce kurulmuş olan 1 nolu/ 2 nolu/3 nolu damızlık ünitelerinde, izolasyon nin yeterli olmaması halinde, bu Talimatta belirtilen koruma tedbirlerinin alınması yanında, 3 yılda tüm bitkilerde ve her çeşitte inceleme yapılacak şekilde, her yıl bikilerin 1/3 ünden alınan örnekler laboratuar analizine tabi tutulur. Ayrıca söz konusu bitkilerde (tohum anaçları hariç) çiçeklenmeye izin verilmez. Tohum anaçlarında izolasyonun yeterli olmaması halinde, Ek 3 de belirtilen virüs hastalıkları açısından her yıl laboratuar analizi tekrarlanır. GEÇİCİ MADDE 2 Bu Talimatta belirtildiği şekilde özel korumalı tel sera (screenhouse) içerisinde olmayan veya yeterli izolasyon nde bulunmayan 1 nolu damızlık ünitelerinin kullanımına 2012 yılı sonuna kadar devam edilebilir. Yetkili kuruluş bu arada gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür. Yürürlük MADDE 9 (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10 (1) Bu Talimat hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. 4

5 Ek 1 1 ve 2 Nolu Damzılık Ünitelerinde Bitki Sağlığı Kontrol Kuruluşu İl Kontrolde Görevli Kuruluş Adı Isparta Samsun Giresun Erzincan Ankara Yalova Tekirdağ İzmir Manisa Aydın Adana Antalya Malatya Kahramanmaraş Gaziantep Mersin Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü-Ankara Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-İzmir Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana 5

6 Ek-2 Sertifikalı/Standart Üretim Materyali ile Sertifikalı/Standart Fidanlarda Kendisi Dışındaki Kuruluşlara Ait Üretimlerin Labortuvar Analizini Yapmakla Yetkilendirilen Kuruluşlar Tür Adı Etmen Adı Yetkili Kuruluş Sert Çekirdekli Meyve Türleri ler Ankara Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B. Yumuşak Çekirdekli Meyve Türleri Ege Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B. Çukurova Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B. Eğirdir Bahçe Kültürleri A.E. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merdefa A.E. Karacabey Fidan ve Fide Test M. ler Ege Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B. Çukurova Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B. Eğirdir Bahçe Kültürleri A.E. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merdefa A.E. Karacabey Fidan ve Fide Test M. Asma Kav hastalığı Ankara Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B. ler Çukurova Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merdefa A.E. Tekirdağ Bağcılık A.E. Turunçgiller Tüm etmenler Çukurova Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B. BATEM Yenidünya Tüm etmenler BATEM Muz Tüm etmenler Çukurova Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B. BATEM Zeytin Tüm etmenler Çukurova Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B. BATEM Avokado Tüm etmenler BATEM Nar Tüm etmenler BATEM Pikan Cevizi Tüm etmenler BATEM Trabzon Hurması Tüm etmenler Çukurova Ü. Ziraat F. Bitki Koruma B. BATEM 6

7 Ek-3 Sistemi İçinde Yer Alan Damızlık/Fidan Üretim Parsellerinde Bitki Sağlığı Standartlarında Dikkate Alınacak Zararlı Organizmalar, Kontrol Şekli ve Sıklığı Tür Adı Etmen a tabi zararlı organizma ANTEPFISTIĞI ARMUT ARMUT Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Vertisilyum Solgunluğu (Verticillium dahlia) Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora spp.) Sitospora Kanseri (Cytospora spp.) Elma mozaik hastalığı (Apple mosaic ilarvirus) Elma klorotik yaprak leke hastalığı (Apple chlorotic leaf spot virus) Apple stem grooving capillovirus Apple stem pitting foveavirus Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) yel kanser ve zamklanma hastalığı (Pseudomonas syringae pv. syringae ve P.s. pv. morsprunorum) Phytoplasma pyri (Pear decline phytoplasma) San jose kabuklu biti (Quadraspidiotus perniciosus) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora spp.) ARMUT Sclerotium rolfsii Kontrol şekli ve sıklığı Dikim öncesi ilkbahar ya da sonbaharda 1 defa, üretim yapılacak alandan toprak analizi ve söküm olmaması durumundan azami 4 yılda bir analiz tekrarı; söküm esnasında kökler makroskobik olarak ur varlığı Söküm zamanı köklerin ur yönünden incelenmesi, durumundan azami 4 yılda bir analiz tekrarı; söküm inceleme yapılır. Yaprak örnekleri alınıp laboratuara getirilerek binoküler altında incelenir. inceleme yapılır. Yaprak örnekleri alınıp laboratuara getirilerek binoküler altında incelenir. inceleme yapılır. Yaprak örnekleri alınıp laboratuara getirilerek binoküler altında incelenir. 7

8 ASMA Kısa boğum hastalığı (Grapevine fanleaf nepovirus) Strawberry latent ringspot sadwavirus Arabis mozik hastalığı (Arabis mosaic nepovirus) Domates siyah halka hastalığı (Tomato black ring nepovirus) Ahududu halka leke hastalığı (Raspberry ring spot nepovirus) Grapevine leafroll associated ampeloviruses1 (GLRaV all types) Grapevine vitivirus A (GVA) Grapevine fleck maculovirus (GFkV) * Grapevine rupestris stem pitting associated foveavirus(grspv) * Kök kanseri (Agrobacterium vitis) Pierce s hastalığı (Xylella fastidiosa) Yılda 2 defa olmak üzere ilkbaharda aktif sürgünler ve yapraklar ya da kışın dormant dönemde yıllık sürgünlerde makroskobik kontrol, şüpheli durumda ELISA testi yapılır. Yılda 2 defa olmak üzere ilkbaharda aktif sürgünler ve yapraklar ya da kışın dormant dönemde yıllık sürgünlerde makroskobik kontrol, şüpheli durumda ELISA testi yapılır. Yılda 2 defa olmak üzere ilkbaharda aktif sürgünler ve yapraklar ya da kışın dormant dönemde yıllık sürgünlerde makroskobik kontrol, şüpheli durumda ELISA testi yapılır. Yılda 2 defa olmak üzere ilkbaharda aktif sürgünler ve yapraklar ya da kışın dormant dönemde yıllık sürgünlerde makroskobik kontrol, şüpheli durumda ELISA testi yapılır. Yılda 2 defa olmak üzere ilkbaharda aktif sürgünler ve yapraklar ya da kışın dormant dönemde yıllık sürgünlerde makroskobik kontrol, şüpheli durumda ELISA testi yapılır. Yılda 2 defa olmak üzere ilkbaharda aktif sürgünler ve yapraklar ya da kışın dormant dönemde yıllık sürgünlerde makroskobik kontrol, şüpheli durumda ELISA testi yapılır. Yılda 2 defa olmak üzere ilkbaharda aktif sürgünler ve yapraklar ya da kışın dormant dönemde yıllık sürgünlerde makroskobik kontrol, şüpheli durumda ELISA testi yapılır. Yılda 2 defa olmak üzere ilkbaharda (Nisan-Mayıs) aktif sürgünler ve yapraklar ya da kışın dormant dönemde yıllık sürgünlerde makroskobik kontrol; Vitis vinifera da belirti oluşturmadığı için mutlaka ELISA testi yapılır. Yılda 2-3 defa olmak üzere yaprak ve sürgünlerde makroskobik kontrol; şüpheli durumda laboratuar testi yapılır. Söküm zamanı bitkinin tüm kısımlarının ur yönünden incelenmesi, şüpheli durumda laboratuar analizi yapılır. ASMA Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans) Kamalı nematodlar (Xiphinema index) Kamalı nematodlar (Xiphinema italie) Kamalı nematod (Xiphinema diversicaudatum) Reniform nematod (Rotylenchulus reniformis) İğne nematodları (Longidorus attenuatus) İğne nematodları (Longidorus elongatus) 8

9 ASMA AVOKADO AVOKADO AYVA AYVA Bağ filokserası (Viteus vitifolii) (Yerli çeşitlerde) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Phaeoacremonium spp., Stereum hirsitum, Phellinus igniarius) Eutypa Geriye Doğru Ölüm Hastalığı (Eutypa lata) Ölükol (Phomopsis viticola) Reniform nematod (Rotylenchulus reniformis) Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Vertisilyum Solgunluğu (Verticillium dahlia) Elma klorotik yaprak leke hastalığı (Apple chlorotic leaf spot virus) Apple stem grooving capillovirus Apple stem pitting foveavirus Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Çiçek ve sürgün yanıklığı, yel kanser ve zamklanma hastalığı (Pseudomonas syringae pv. syringae ve P.s.pv.morsprunorum) European stone fruit yellow phytoplasma (Phytoplasma prunorum) Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) San jose kabuklu biti (Quadraspidiotus perniciosus) Makroskobik İnceleme; şüphelenilen örneklerden şüpheli durumda laboratuar analizi; Söküm zamanı köklerin ur yönünden incelenmesi, durumundan azami 4 yılda bir analiz tekrarı; Söküm esnasında makroskobik olarak kökler ur varlığı 9

10 BADEM Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Elma klorotik yaprak leke hastalığı (Apple chlorotic leaf spot virus) Şarka hastalığı (Plum pox potyvirus) Erik cücelik hastalığı (Prune dwarf ilarvirus ) Elma mozaik hastalığı (Apple mosaic ilarvirus) Prunus nekrotik halka leke hastalığı (Prunus necrotic ringspot ilarvirus) Plum bark necrosis stem pitting associated virus Apricot latent virus Tomato black ring nepovirus Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) Badem dal kanseri (Pseudomonas amygdali) (P.syringae pv. syringae ve P.s.pv. morsprunorum ), şüpheli durumlarda Nested RT-PCR yapılır., Vejetasyon döneminde makroskobik gözlem ve Söküm zamanı köklerin ur yönünden incelenmesi, BADEM BADEM Kamalı nematodlar (Xiphinema diversicaudatum) İğne nematodları (Longidorus attenuatus) İğne nematodları (Longidorus elongatus) Badem yazıcı böceği (Scolytus amgdali) Meyve yazıcı böceği (Scolytus rugulosus) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Şeftali filiz güvesi (Anarsia lineatella) Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona) Şeftali virgül kabuklu biti (Nitolaspis halli) Vertisilyum Solgunluğu (Verticillium dahlia) 10

11 CEVİZ DUT DUT ELMA ELMA Böcek Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora spp.) Sitospora Kanseri (Cytospora spp.) Ceviz yel Yanıklık Hastalığı (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora spp.) Sitospora Kanseri (Cytospora spp.) Dut yel Yanıklık Hastalığı (Pseudomonas syringae pv. mori) Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona) Elma mozaik hastalığı (Apple mosaic ilarvirus) Elma klorotik yaprak leke hastalığı (Apple chlorotic leaf spot virus) Apple stem grooving capillovirus Apple stem pitting foveavirus Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) Saçımsı köklenme (Agrobacterium rhizogenes) Çiçek ve sürgün yanıklığı, yel kanser ve zamklanma hastalığı (Pseudomonas syringae pv.syringae ve P.s.pv.morsprunorum) Phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma) Elma pamuklu biti (Eriosoma lanigerum) San jose kabuklu bit (Quadraspidiotus perniciosus) Söküm zamanı köklerin ur yönünden incelenmesi, izolasyon ve mikroskobik inceleme) yapılır. Söküm zamanı köklerin ur ve saçımsı yapı yönünden incelenmesi, şüpheli durumda laboratuar analizi yapılır. Söküm zamanı köklerin ur yönünden incelenmesi, 11

12 ERİK ERİK Yaprak büken (Cacoecimorpha pronubana) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora spp.) Sitospora Kanseri (Cytospora spp.) Elma klorotik yaprak leke hastalığı (Apple chlorotic leaf spot virus) Şarka hastalığı (Plum pox potyvirus) Kiraz yaprak kıvrılma hastalığı (Cherry leaf roll nepovirus) Prunus nekrotik halka leke hastalığı (Prunus necrotic ringspot ilarvirus) Erik cücelik hastalığı (Prune dwarf ilarvirus) Domates halka leke hastalığı (Tomato ring spot nepovirus) Myrobalan latent ringspot nepovirus Plum bark necrosis stem pitting associated virus Apricot latent virus Elma Mozaik ü (Apple mosaic ilarvirus) Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) yel dal kanseri ve zamklanma hastalığı (Pseudomonas syringae pv.syringae ve P.s.pv.morsprunorum) European stone fruit yellow phytoplasma (Phytoplasma prunorum), şüpheli durumlarda Nested RT-PCR yapılır. Söküm zamanı köklerin ur yönünden incelenmesi, ERİK Reniform nematod (Rotylenchulus reniformis) Kamalı nematodlar (Xiphinema diversicaudatum) İğne nematodları (Longidorus attenuatus) İğne nematodları (Longidorus elongatus) inceleme yapılır. Sürgün, yaprak ve dal örnekleri alınıp laboratuara getirilerek binoküler altında incelenir. 12

13 Böcek San jose kabuklu bit (Quadraspidiotus perniciosus) Yaprak büken (Cacoecimorpha pronubana) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Meyve yazıcı böceği (Scolytus rugulosus) Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora spp.) Vertisilyum Solgunluğu (Verticillium dahlia.) Sitospora Kanseri (Cytospora spp.) Elma mozaik hastalığı (Apple mosaic ilarvirus) Fındık yel Yanıklık Hastalığı (Xanthomonas arboricola pv.corylina) yel kanser ve çökme (Pseudomonas avellanae) Fındık kozalak akarı (Phytoptus avellanae) Fındık gal sineği (Mikomyia coryli) şüpheli durumlarda ELISA ve/veya RT-PCR. FINDIK Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) Armillaria Kök Çürüklüğü (Armillaria mellea) laboratuara getirilerek binoküler altında incelenir Sitospora Kanseri (Cytospora spp.) Sitospora Kanseri (Cytospora spp.) Fig mosaic virus Yılda en az 1 defa makroskobik kontrol yapılır. durumundan azami 4 yılda bir analiz tekrarı; söküm Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans) İncir kist nematodu (Heterodera fici) Kanlıbalsıra (Ceroplastes rusci) Avrupa Kırmızı örümceği 13

14 İNCİR Rosellinia Kök Çürüklüğü (Rosellinia necatrix) KAYISI KAYISI KAYISI İncir Çelik Marazı (Phomopsis cinerascens) Elma klorotik yaprak leke hastalığı (Apple chlorotic leaf spot virus) Şarka hastalığı (Plum pox potyvirus) Erik cücelik hastalığı (Prune dwarf ilarvirus) Elma mozaik hastalığı (Apple mosaic ilarvirus) Prunus nekrotik halka leke hastalığı (Prunus necrotic ringspot ilarvirus) Domates halka leke hastalığı (Tomato ring spot nepovirus) Plum bark necrosis stem pitting associated virus Apricot latent virus Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) yel kanser ve dal yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. syringae) Phytoplasma prunorum (European stone fruit yellow phytoplasma Reniform nematod (Rotylenchulus reniformis) Kamalı nematodlar (Xiphinema diversicaudatum) İğne nematodları (Longidorus attenuatus) İğne nematodları (Longidorus elongatus) San jose kabuklu biti (Quadraspidiotus perniciosus) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Doğu meyve güvesi (Cydia molesta) Şeftali filiz güvesi (Anarsia lineatella) Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona) ve şüpheli durumda ELISA testi,, şüpheli durumlarda Nested RT-PCR yapılır., Söküm zamanı köklerin ur yönünden incelenmesi, 14

15 KAYISI KESTANE KİRAZ-VİŞNE Şeftali virgül kabuklu biti (Nitolaspis halli) Yaprak büken (Cacoecimorpha pronubana) Elma pamuklu biti (Eriosoma lanigerum) Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) Şeftali virgül kabuklu biti [Mercetaspis halli (=Nilotaspis halli)] Meyve yazıcı böceği Scolytus rugulosus Phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğü (Phytophthora spp.) Sitospora Kanseri (Cytospora spp.) Vertisilyum Solgunluğu (Verticillium dahlia.) Mürekkep Hastalığı (Phytophthora cambivora) Kestane Kanseri (Cryphonectria parasitica) Elma klorotik yaprak leke hastalığı (Apple chlorotic leafspot virus) Elma Mozaik ü (Apple mosaic ilarvirus) Cherry leaf roll nepovirus Prunus nekrotik halka leke hastalığı (Prunus necrotic ringspot ilarvirus) Erik cücelik hastalığı (Prune dwarf ilarvirus) Domates halka leke hastalığı (Tomato ring spot nepovirus) Yılda 2 defa (ilkbahar-sonbahar) makroskobik inceleme, şüphelenilen örneklerden izolasyon ve mikroskobik inceleme yapılır. Yılda 2 defa (ilkbahar-sonbahar) makroskobik inceleme, şüphelenilen örneklerden izolasyon ve mikroskobik inceleme yapılır. şüpheli durumlarda ELISA testi yapılır KİRAZ-VİŞNE Arabis mosaic nepovirus Cherry green mottle leaf trichovirus * Raspberry ringspot nepovirus * Strawberry latent ringspot nepovirus * Tomato black ring nepovirus Plum bark necrosis stem pitting associated virus Apricot latent virus şüpheli durumlarda şüpheli durumlarda ELISA testi yapılır. şüpheli durumlarda şüpheli durumlarda ELISA testi yapılır. şüpheli durumlarda şüpheli durumlarda ELISA testi yapılır., şüpheli durumlarda Nested RT-PCR yapılır. 15

16 Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) yel dal kanseri ve zamklanma hastalığı (Pseudomonas syringae pv.syringae ve P.s.pv.morsprunorum) European stone fruit yellow phytoplasma (Phytoplasma prunorum) Söküm zamanı köklerin ur yönünden incelenmesi, KİRAZ-VİŞNE KİRAZ-VİŞNE KİVİ Böcek Kamalı nematodlar (Xiphinema diversicaudatum) İğne nematoldarı (Longidorus attenuatus) İğne nematodları (Longidorus elongatus) San jose kabuklu bit (Quadraspidiotus perniciosus) Yaprak büken (Cacoecimorpha pronubana) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona) Meyve yazıcı böceği (Scolytus rugulosus) Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora spp.) Vertisilyum Solgunluğu (Verticillium dahlia) Sitospora Kanseri (Cytospora spp.) Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) San Jose kabuklu biti (Quadraspidiotus perniciosus) Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora spp.) Armillaria Kök Çürüklüğü (Armillaria mellea) durumundan azami 4 yılda bir analiz tekrarı; söküm 16

17 MUŞMULA Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) MUŞMULA MUZ NAR NAR PİKAN CEVİZİ ŞEFTALİ-NEKTARİN ŞEFTALİ-NEKTARİN Böcek San jose kabuklu bit (Quadraspidiotus perniciosus) Phytophthora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora spp.) Muz spiral nematodu (Helicotylenchus multicintus) Reniform nematod (Rotylenchulus reniformis) Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Vertisilyum Solgunluğu (Verticillium dahlia) Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona) Elma klorotik yaprak leke hastalığı (Apple chlorotic leafspot virus) Elma Mozaik ü (Apple mosaic ilarvirus) Şarka virüs hastalığı (Plum pox potyvirus) Kiraz yaprak kıvrılma hastalığı (Cherry leaf roll nepovirus) durumundan azami 4 yılda bir analiz tekrarı; söküm durumundan azami 4 yılda bir analiz tekrarı; Söküm zamanı köklerin ur yönünden incelenmesi, Prunus nekrotik halka leke 17

18 hastalığı (Prunus necrotic ringspot ilarvirus) Erik cücelik hastalığı (Prune dwarf ilarvirus) Strawberry latent ringspot nepovirus * Plum bark necrosis stem pitting associated virus Apricot latent virus Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) yel dal kanseri ve zamklanma hastalığı (Pseudomonas syringae pv.syringae ve P.s. pv.morsprunorum) European stone fruit yellow phytoplasma (Phytoplasma prunorum), şüpheli durumlarda Nested RT-PCR yapılır. Söküm zamanı köklerin ur yönünden incelenmesi, durumundan azami 4 yılda bir analiz tekrarı; söküm Reniform nematod (Rotylenchulus reniformis) Kamalı nematodlar (Xiphinema diversicaudatum) İğne nematodları (Longidorus elongatus) İğne nematoldları (Longidorus attenuatus) Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis) Vejetasyon döneminde 15 günde 1 defa; kışın ise ayda 1 defa makroskobik inceleme. Vejetasyon döneminde 15 günde 1 defa; kışın ise ayda 1 defa makroskobik inceleme. ŞEFTALİ-NEKTARİN ŞEFTALİ-NEKTARİN Yaprak büken (Cacoecimorpha pronubana) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona) Şeftali filiz güvesi (Anarsia lineatella) Doğu meyve güvesi (Cydia molesta) Şeftali virgül kabuklu biti (Nitolaspis halli) San jose kabuklu bit (Quadraspidiotus perniciosus) Meyve yazıcı böceği (Scolytus rugulosus) Phytophthora Kök ve Vejetasyon döneminde 15 günde 1 defa; kışın ise ayda 1 defa makroskobik inceleme. 18

19 TRABZON HURMASI TRABZON HURMASI TURUNÇGİLLER Kökboğazı Çürüklüğü (Phytophthora spp.) Vertisilyum Solgunluğu (Verticillium dahlia) Sitospora Kanseri (Cytospora spp.) Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans) Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Vertisilyum Solgunluğu (Verticillium dahlia) Citrus tristeza closterovirus * Citrus infectious variegation ilarvirus (CIVV) Psorosis: Kavlama grubu virüs hastalıkları-cpv Satsuma cücelik virüsü (Satsuma dwarf virus) Citrus leaf rugose ilarvirus Citrus exocortis viroid Citrus cachexia xyloporosis viroid Spiroplazma citri Taşlaşma (Impietratura) Damar şişkinliği (Citrus vein enation-woody gal) Turunçgil klorotik cücelik hastalığı (CCDD) durumundan azami 4 yılda bir analiz tekrarı; söküm 2 yıl boyunca ilkbahar ve sonbahar sürgünlerinde şüpheli durumda ELISA testi veya RT-PCR yapılır. 2 yıl boyunca ilkbahar ve sonbahar sürgünlerinde ELISA testi veya RT-PCR yapılır. 2 yıl boyunca ilkbahar ve sonbahar sürgünlerinde ELISA testi veya RT-PCR yapılır. 2 yıl boyunca ilkbahar ve sonbahar sürgünlerinde ELISA testi veya RT-PCR yapılır. 2 yıl boyunca ilkbahar ve sonbahar sürgünlerinde ELISA testi veya RT-PCR yapılır. 2 yıl boyunca ilkbahar ve sonbahar sürgünlerinde PAGE ve/veya RT-PCR yapılır. 2 yıl boyunca ilkbahar ve sonbahar sürgünlerinde PAGE ve/veya RT-PCR yapılır. 2 yıl boyunca ilkbahar ve sonbahar sürgünlerinde ELISA ve kültüre alma kullanılır. 2 yıl boyunca ilkbahar ve sonbahar sürgünlerinde ELISA testi veya RT-PCR yapılır. 2 yıl boyunca ilkbahar ve sonbahar sürgünlerinde ELISA testi veya RT-PCR yapılır. 2 yıl boyunca ilkbahar ve sonbahar sürgünlerinde ELISA testi ve/veya Biyolojik indeks (Citrus macrophylla) kullanılır. Turunçgil sürgün ve yaprak yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. syringae) Vejetasyon döneminde en az 1 defa görsel olarak kontrol, TURUNÇGİLLER Turunçgil nematodu (Tylenchulus semipenetrans) Reniform nematod (Rotylenchulus reniformis) Turunçgil yünlü beyazsineği (Aleurothrixus floccus) durumunda azami 4 yılda bir analiz tekrarı; söküm durumunda azami 4 yılda bir analiz tekrarı yapılır. durumunda azami 4 yılda bir analiz tekrarı yapılır. inceleme yapılır. Sürgün, yaprak ve dal örnekleri 19

20 YENİDÜNYA ZEYTİN ZEYTİN Böcek Turunçgil ipekli beyazsineği (Paraleyroides minei) Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Defne beyazsineği (Parabemicia myricae) Yaprak büken (Cacoecimorpha pronubana) Uç kurutan hastalığı (Deuterophoma tracheipphyla) Turunçgil Zamk Hastalığı (Phytophthora spp.) Elma mozaik virüsü (Apple mosaic virus) Ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) Kök kanseri (Agrobacterium tumefaciens) Amerikan beyaz kelebeği (Hyphantria cunea) Kambur üçgen böceği (Cerasa bubalus) Arabis mosaic nepovirus * Cucumber mosaic cucumovirus Strawberry latent ringspot sadwavirus Cherry leaf roll nepovirus Olive latent virus-1 Olive latent virus-2 Olive leaf yellowing associated closterovirus Olive latent ringspotvirus Zeytin dal kanseri (Pseudomanas savastanoi pv. savastanoi) alınıp laboratuara getirilerek binoküler altında incelenir. inceleme yapılır. Sürgün, yaprak ve dal örnekleri alınıp laboratuara getirilerek binoküler altında incelenir. inceleme yapılır. Sürgün ve dal örnekleri alınıp inceleme yapılır. Sürgün, yaprak ve dal örnekleri alınıp laboratuara getirilerek binoküler altında incelenir. inceleme yapılır. Sürgün, yaprak ve dal örnekleri alınıp laboratuara getirilerek binoküler altında incelenir. Yılda 2 defa (ilkbahar-sonbahar) makroskobik inceleme, şüphelenilen örneklerden izolasyon ve mikroskobik inceleme yapılır. Yılda 2 defa (ilkbahar-sonbahar) makroskobik inceleme; şüphelenilen örneklerden izolasyon ve mikroskobik inceleme yapılır. Yılda en az bir kere olmak üzere makroskobik kontrol Söküm zamanı köklerin ur yönünden incelenmesi, Kış sonu (Şubat sonu) erken ilkbahar (Nisan sonu) arası tarihlerde yılda 1 defa görsel kontrol; şüpheli durumda ELISA testi yapılır. Kış sonu (Şubat sonu) erken ilkbahar (Nisan sonu) arası tarihlerde yılda 1 defa görsel kontrol yapılır. Kış sonu (Şubat sonu) erken ilkbahar (Nisan sonu) arası tarihlerde yılda 1 defa görsel kontrol yapılır. Kış sonu (Şubat sonu) erken ilkbahar (Nisan sonu) arası tarihlerde yılda 1 defa görsel kontrol yapılır. RT-PCR kullanılır. RT-PCR kullanılır. RT-PCR kullanılır. RT-PCR kullanılır. 20

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27635 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih ve Sayıları : 13.01.2008 / 26755 14.09.2008 / 26997 17.12.2009 / 27435 12.05.2012 / 28290 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı

Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı Keşif-Sınırlandırma-Değerlendirme B i t k i S a ğ l ı ğ ı v e K a r a n t i n a D a i r e B a ş

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26755. BĠTKĠ ÇEġĠTLERĠNĠN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26755. BĠTKĠ ÇEġĠTLERĠNĠN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 13.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26755 BĠTKĠ ÇEġĠTLERĠNĠN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29377 MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2015/7586 17

Detaylı

KİRAZ VİŞNE ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

KİRAZ VİŞNE ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi arttırmak, kaliteyi

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü TURUNÇGİL Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 2 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 3 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29194 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin 13/5/2008 26875 TOHUMLUKLARIN YETİŞTİRİLECEĞİ ÖZEL ÜRETİM ALANLARININ ÖZELLİKLERİ VE BU ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLARIN BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 13/5/2008 tarihli

Detaylı

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM ÖZEL VETERİNER LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Yetki Kanunu 3285, 6343, 441 Yayımlandığı R.Gazete 1999, 23831 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Veteriner

Detaylı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

CEVİZ ÖNSÖZ. Mehmet Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı ÖNSÖZ Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurların başında kuşkusuz zararlı organizma olarak adlandırılan hastalık, zararlı ve yabancı otlar gelmektedir. Ülkemizde yetiştirilen kültür

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ELMA Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina Daire

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/28)

BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/28) Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/28) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22) Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/22) MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİM LERİNİN RİSK ESASLI YAPILM ASI AM ACIYLA FİRM ALARIN SINIFLANDIRILM ASINA İLİŞKİN

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠNCE TARIMSAL ÜRETĠME DAĠR

TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠNCE TARIMSAL ÜRETĠME DAĠR 14 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29295 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. VE TARIM KREDĠ KOOPERATĠFLERĠNCE TARIMSAL ÜRETĠME DAĠR DÜġÜK FAĠZLĠ YATIRIM VE

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı