ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri."

Transkript

1 Nüfusumuzu 'doðru' tahmin eden TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça oldu yalnýz. Maþallah, iyi bir totocu... Acaba Real Madrid-Barcelona maçýný da tutturdu mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TEHLÝKENÝN FARKINDA DEÐÝLSÝNÝZ GALÝBA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KÝM BU GKK ÇAVUÞU? Ali Osman YA BÝRÝLERÝ ÖLÜRSE!.. Erdoðan Baybars Darbenin ilk saatleri ve ilk günü Ýbrahim Aziz UMARDIK ÞU KADAR RAZIYDIK ÞU KADAR AMA YOK DA BU KADAR Mehmet Levent REKLAM ÝÇÝN YAPILAN YARDIMLAR Bülent Aykut UBP hükümeti AKP iktidarýndan aldýðý talimatla öðretmenleri terbiye etmek ve hizaya getirmek için yeni bir tüzük hazýrladý... Al sana Sürgün Tüzüðü n 1971 yýlýndan bu yana demokratik anlamda öðretmenin en önemli kazanýmlarýndan biri olan tüzük deðiþtirilmek isteniyor... Kemal Dürüst bu amaçla yarýn 'Yüksek Danýþma Kurulu'nu toplayarak dayatma yapmaya çalýþýyor... n Tüzükte bu deðiþikliklerin yapýlmasý halinde, öðretmenin kaderi siyasilerin iki dudaðý arasýnda olacak... n KTÖS hazýrlanan sürgün tüzüðünü protesto etmek için, örgütlü bulunduðu tüm okullarda yarýn saatleri arasýnda greve gidiyor... n Elcil: Kýbrýs Türk toplumu çok ciddi bir saldýrý altýndadýr. Bir yandan toplum fakirleþtirilip göçe zorlanýrken, diðer yandan da bu gidiþe dur diyenler susturulmaya çalýþýlýyor... l 3. sayfada Sayým sonuçlarýna kimse inanmadý n Nüfus sayým sonuçlarýný tanýmayacaðýný açýklayan BKP 'skandal' dedi, KTAMS ise 'Tam bir fiyasko' olarak deðerlendirdi... n Nüfusumuzun açýklanan rakamdan kat kat fazla olduðunu vurgulayan Abdullah Korkmazhan, "Yapýlan sayým ve sonuçlar büyük bir aldatmacadýr" dedi... n KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan ise "2006'ya göre nüfusumuz de-facto olarak sadece 29 bin 806 olarak artmýþ gözükmektedir. Bu rakamlarýn hiçbir gerçeklik ile baðdaþmadýðý tüm toplumca da kabul edilmiþtir" ifadesini kullandý... n 3. sayfada Gazetemizle birlikte... DER SPIEGEL: "Recep Tayyip Erdoðan kanser mi?" n 6. sayfada

2 ÇATALKÖY'DEKÝ UYUÞTURUCU BASKININDA 4 KÝÞÝ TUTUKLANDI Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otelin oto park yerinde önceki akþam polis tarafýndan gerçekleþtirilen operasyonda, bir araçta bulunan E.Ö (E-23) ve E.E'nin (K-19) tasarrufunda, 2 adet içerisinde tütünle karýþýk Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu madde olduðuna inanýlan sarma sigara ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruþturmada, E.Ö'nün tasarrufunda bulunan maddeyi Ý.G'den (K-16) aldýðýnýn öðrenilmesi üzerine, adý edilenin ikametgahýnda yapýlan aramada, yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ile içerisinde uyuþturucu madde olduðuna inanýlan bir adet sarma sigara izmariti bulundu. Söz konusu 3 kiþi ile olayla baðlantýsý olduðuna inanýlan O.U.'yu (E-27) tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. TRAKTÖRDEN DÜÞEN ÇELÝK HAYATINI KAYBETTÝ Çatalköy Tarsan Çiftliðinde meydana gelen traktör kazasýnda 57 yaþýndaki Kamuran Çelik (E) hayatýný kaybetti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saat 10.00'da meydana gelen olayda Kamuran Çelik traktör ile tarla sürdüðü sýrada traktör üzerinden düþüp, traktörün arkasýnda bulunan sabanýn üzerinden geçmesi sonucu yaþamýný yitirdi. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý TANKÝÞÝ'NÝN ÖLÜM NEDENÝ Önceki gün bir otelde ölü bulunan Ahmet Tayfur Tankiþi'nin cesedine otopsi yapýldý. Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde yapýlan otopside, Tankiþi'nin kesin ölüm sebebi "kalp yetmezliði" olarak belirlendi. ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan Hava Limaný'ndan ülkeye giriþ yapan M.C'nin (E- 29) üzerine narkotik dedektör köpeðin tepki vermesi sonucu yapýlan aramada, yaklaþýk 3 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ele geçirildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, söz konusu kiþiyi tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. ÝNÞAAT ALANINDAN HIRSIZLIK Gazimaðusa'da bir inþaat alanýndan hýrsýzlýk yapýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, inþaat alanýndan tekerlekli demir kesme makinesi çalýnýrken, Polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. "KANSERE KARÞI FARKINDALIK VE BÝLÝNÇLENDÝRME" Kanser Hastalarýna Yardým Derneði katkýlarýyla düzenlenen "Kansere Karþý Farkýndalýk ve Toplumu Bilinçlendirme Seminerleri" devam ediyor. Bu çerçevede Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar'ýn katýlýmýyla Alaniçi köyünde de seminer gerçekleþtirildi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin tanýtýmý, amacý ve aktiviteleri hakkýnda bilgilerle baþlayan seminer, Mine Çaðlar'ýn sunumu ile devam etti. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Darbenin baþlamasýndan sonra Kalodoti eve dönünce, eþi ile kadrodaki parti üyelerinin önceden belirlenmiþ olan yerlere gidip gizlendiklerini söyleyince, karamsar duygular içinde, terkedilmiþ olmanýn acýsýný yaþadým. Meðer benim güvenliðimle hiç ilgilenmemiþlerdi. Acýmý baðrýma bastým, güç anlarda direncini kýrmamak amacýyla, bunu eþime de söylemedim. Parti kadrosunda olanlar, Türk askerinin müdahale edeceðinin duyulduðu ana kadar gizlendikleri yerlerde kalmýþlar, dýþarýya çýkmamýþlardý. Komþularsa darbenin ilk saatlerinde bir biri ardýna iþledikleri yerlerden evlerine, ailelerinin yanlarýna dönmeye baþlamýþlardý. Dönmeyen sadece bir komþu vardý: Andros. Baþkanlýk sarayýnda, Makarios'un özel muhafýz birliðinde görevli idi. Hamile olan eþi, karný burnunda, doðum yapacaðý günü, anlarý bekliyordu. Avluda gidip geldiðini, hep avlunun giriþindeki gancelliye baktýðýný gördüm. Yanýna yaklaþtým. "Merak etme, o da gelecek" dedim. Diðer komþu kadýnlarý bir bir aradým, hamile kadýný yalnýz býrakmamalarýný söyledim. Öðleye doðru Andros da Baþkanlýk Sarayýndaki ateþ içinden çýkýp geldi. Birkaç gün sonra doðan oðlunu kucaklamanýn mutluluðunu yaþadý. Zor anýnda ailesi ile ilgilenmemi, dayanýþma göstermemi her zaman saygý ile andý, gösterdi. Darbenin baþlatýlmasýndan hemen sonra, Baþkanlýk Sarayýnýn düþmesi ile birlikte, Kýbrýs Radyo Yayýn Kurumu RÝK, askeri marþlar ve darbecilerin bildirilerini yayýnlamaya baþladý. RÝK, o günlerde Kýbrýs'ta yayýn yapan tek televizyon kurumu idi. Saat ona doðru RÝK stüdyolarýndan: "O Makarios ine nekros - Makarios öldü" anonsu yapýldý. Darbeyi planlayan ve her zaman perde gerisinde bulunup "görünmeyen diktatör" diye bilinen ve anýlan Dimitrios Ýoannidis, Baþpiskopos Makarios'un tepsi içinde baþýnýn Atina'ya gönderilmesini istemiþti. Kontrolün tümüyle ele geçirilmesinin gecikmesi üzerine, darbenin Kýbrýs'taki komutaný Albay Yoryitsis ile bir telefon görüþmesi yaptý, niçin geciktiklerini sordu. "Mas biezun apo ekso, Darbe günleri... (6) Darbenin ilk saatleri ve ilk günü kseris pgi: Bize dýþtan baský yapýyorlar, bilirsin kimler" dedi ve baþarýsýzlýða uðramamalarý için Makarios'un derhal yakalanýp öldürülmesini emretti. "Makarios öldü" anonsu herkesin soluðunu kesti. Ýçim burkuldu. Devlet baþkanýnýn ölmesi demek, direniþin kýrýlmasý ve darbenin baþarýyla sonuçlanmasý demekti. Ýnanmak istemedim. Radyolarý karýþtýrmaya baþladým. BBC radyosu direniþin devam ettiði haberini veriyordu. Makarios'un öldüðü hakkýnda kesin bir haber duyurmamýþtý. Mahallede Ýngilizce veya baþka yabancý dil bilen yoktu. Ben radyolarý karýþtýrýrken, herkes baþýma üþüþmüþ, ne olup kaldýðýný merakla bekliyordu. "Baf Özgür Radyosu" ndan direniþin devem ettiði haberleri yayýldý. Gerçek de öyle idi. Baf radyosu, RÝK teknisyenlerinden Nikos Nikolaidis tarafýndan kurulup, RÝK'e baðlý olarak faaliyete geçirilmiþti. Halký sürekli direniþe davet eden radyo, öðleye doðru Makarios'un ölmediði haberini duyurdu. Baf'ta direniþ iki gün devam etti. Baf radyosu Makarios'un yurt dýþýna çýkmasýndan sonra teslim oldu. Makarios Baf'ta yaklaþýk 24 saat kaldý. Baf'taki görevliler ve taraftarlarý yurt dýþýna çýkmasýný ve direniþi dýþ odaklarla Birleþmiþ Milletlerde sürdürmesini istediler... Haber yýldýrým hýzý ile yayýldý. Öðle üzeri Makarios Cikko manastýrýna ulaþtý, doðum yeri Panaya köyünden geçti ve köyde durmadan, kalesi sayýlan Bafa gitti. Ö.s. saat üçte Baf radyosundan sesi duyuldu. Halka hitabýna her zamanki mutat sözleri ile baþladý: "Ellinike Kipriake lae*: Yunan Kýbrýs halký, duyduðun sesi tanýyorsun. Kimin konuþtuðunu biliyorsun. Ýme o Makarios: ben Makarios... Ölü deðilim. Atina cuntasý ve buradaki temsilcileri öyle istiyorlardý. Ýme zondanos: canlýyým... Cuntanýn darbesi baþarýsýz kaldý. Cuntanýn hedefi ben idim. Ancak ben yaþadýkça cuntaya Kýbrýs'ta geçit olmayacak" diye konuþtu ve halka direniþi sürdürme çaðrýsý yaptý. Baf'ta direniþ iki gün devam etti. Baf radyosu Makarios'un yurt dýþýna çýkmasýndan sonra teslim oldu. Makarios Baf'ta yaklaþýk 24 saat kaldý. Baf'taki görevliler ve taraftarlarý yurt dýþýna çýkmasýný ve direniþi dýþ odaklarla Birleþmiþ Milletlerde sürdürmesini istediler *Kýbrýs'ýn kurtuluþ mücadelesinin en trajik yanlarýndan biri. Yorumu daha sonra... (devam edecek) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý TEHLÝKENÝN FARKINDA DEÐÝLSÝNÝZ GALÝBA Farkýnda mýsýnýz? Barýþa deðil, yeni çatýþmalara doðru sürükleniyoruz Kýbrýs'ta... Kanlý çatýþmalara... Abartmýyorum hiç. Yaþadýðýmýz olaylarý küçümseyenler, ya da görmezlikten gelenler veya bunlardan hiç haberi olmayanlar çok aðýr ödeyecekler bir gün bunun bedelini 'ten de daha pahalýya mal olacak bize bu umursamazlýk... Apollon-Galatasaray maçýndaki olaylar küçük, ama ciddi sinyalleridir bunun... Ýlk kez deðil zaten... Kapýlar açýldýktan sonra çok gördük bunlarý... APOEL'in önü þeytan üçgeni oldu adeta Kýbrýslýtürkler için... Gelenin geçenin aracýný taþladýlar, yumrukladýlar, coplarla kýrýp döktüler... Hele de arabalardaki çocuklu ailelere çok dehþetli anlar yaþattýlar. Güneydeki fanatik milliyetçilik kuzeydekinden çok daha fazla týrmanýyor... Ve giderek her gün biraz daha tehlikeli bir hal alýyor. Kuzeydeki militarist düzene raðmen kesinlikle þunu söyleyebilirim size... Yunanistan'dan Olimpiyakos gelse ve burada maç yapsa bizim Çetinkaya ile, güneyde olanlar asla burada olmaz... Kýbrýslýtürkler bunu yapmaz... Kýbrýslýtürklerden beklemeyin bunu... Türkiyeli fanatik ülkücü kesim yapar mý? Bilemem, ama sanýrým bir yerlerden kendilerine yeþil ýþýk yakýlmadýkça onlar da yapmaz... Güneydeki asýl facia da zaten bu ya... Saldýrganlar korunuyor... Arkalarýnda etkili güçler var... Orduda... Poliste... Kilisede... Gaz veriyorlar onlara gaz... Yakýn bir gazeteci dostum anlattý... Larnaka'da ELAM'cýlarýn gösterisini izlemeye gitmiþler... Gösterideki görevli polis þefi hiç memnun olmamýþ orada üç Kýbrýslýtürk gazeteciyi görünce... Sinirli sinirli söylenmeye baþlamýþ bizimkine: -Çekin gidin burdan, demiþ, saldýrýrlarsa ben bile koruyamam sizi... Neden geldiniz buraya? Dayak yemek için mi? Görmüyor musunuz, biz bile koruyamýyoruz kendi kendimizi? Ne garip, tam da bu sýrada, güneyde barýþçý bilinen bir gazetenin Larnaka muhabiri, fanatik güruha bizimkilerini iþaret etmiþ... Ýþte onlar Türk diye... Arkadaþlarýmýzdan biri canýný kurtarmak için sývýþýp kaybolmuþ... Sevgili dostum ise kalakalmýþ, o gözü kara topluluðun arasýnda, elinde fotoðraf makinasýyla... Yanýndan geçen her eylemci bir dirsek atmýþ ona... Sonra o da, oradaki polis þefinin korumasý altýnda bir taksi çaðýrýp oradan uzaklaþmýþ... Güneydeki ýrkçý fanatik saldýrganlarýn cezalandýrýldýðýný görmedik þimdiye kadar. Saldýrýlara tanýklýk eden iyi yürekli Kýbrýslýrum kardeþlerimiz polise ve mahkemeye gidip ifade vermeye ve tanýklýk yapmaya korkuyorlar... Rum toplumu da ürkmüþ onlardan... Yönetim ise çok aciz kalmýþ karþýlarýnda... Bir Türke saldýran Kýbrýslý bir Rumu cezalandýrmak çok riskli bir iþ anlaþýlan. AKEL bile Kýbrýslýtürklere arka çýkýyor diye görünmekten korkuyor. Bizde doðrularý söyleyenlere 'Rumcu' dedikleri gibi, Rum toplumunda da 'Türkçü' diyorlar. Ne yazýk þövenistlik hala çok aðýr basýyor bu adada... Sayýlarý ne kadar bilemem... Ama önemli deðil... Ortalýðý karýþtýrmaya yeter de artar bile... Kýbrýslýrum toplumu, baþýna ne geldiyse fanatik milliyetçilerden geldiðini unuttu herhalde darbecilerini bugüne kadar cezalandýrmamýþ olanlarýn suçu çok büyük bunda. Rum fanatikler Galatasaraylý sporculara saldýracaklarýna onlara birer karanfil verselerdi, çok daha etkili olurlardý. Akýlsýz baþýn cezasýný ne yazýk o baþ çekmez yalnýz... Geriye kalan akýllýlar da çeker... Zaten þimdiye dek hep böyle olmadý mý?

3 AFRÝKA dan mektup... ERDOÐAN KANSER ÝSE SONRASI NE? Tayyip Erdoðan kanser mi? Almanya'nýn ünlü 'Der Spiegel' dergisi de soruyor bu soruyu... Hatta yorumunu da yapýyor... ABD Baþkan Yardýmcýsý Biden bunun için evinde ziyaret etmiþ Erdoðan'ý... Durumu yakýndan görmek için... Biden terlikleri giyip girmiþ Erdoðan'ýn evine... Terlikli fotoðraflarý yayýnlanmýþ Amerikan basýnýnda... ABD uyanýk... Eðer Erdoðan gerçekten kanser ise, ona göre tedbir alýnacak... Ve Erdoðan sonrasý Türkiye dizayn edilecek yeniden... Biden'in Erdoðan'ýn evine bu amaçla gittiði apaçýk... * Erdoðan'ýn hastalýðýyla ilgili ambargo var Türk medyasýnda... Ýnternette çýkan bazý yazýlar dýþýnda, hiçbir haber ve yorum yok. Ama hastalýðý ciddi anlaþýlan... Ciddi bir ameliyat geçirmiþ... Baðýrsaðýndan büyük bir parça alýndýðý söyleniyor. Ameliyatýnýn üstünden iki hafta geçtiði halde evinden çýkamýyor... Hükümete baþkanlýk yapamýyor... Bütün yurtdýþý gezileri iptal edilmiþ. Bu arada AKP içinde Erdoðan sonrasý liderlik kavgalarý baþlamýþ þimdiden... Abdullah Gül, Cemil Çiçek ve Bülent Arýnç'tan söz ediliyor. Cengiz Çandar "Gül'lü günlere hazýrlanýn" diye yazmýþ. * Tayyip Erdoðan güçlü bir lider olarak geldi Türkiye'nin baþýna... Partisini sýrtlayýp ona parlak zaferler kazandýran o oldu. Erdoðan'sýz bir AKP bugünkü gücünün en az yarýsýný kaybeder... Neden? Erdoðan 'tek adam' saltanatý kurdu çünkü Türkiye'de... Tarihteki tüm 'tek adam'lardan sonra geriye bir þey kalmadý. * 'Der Spiegel' Türkiye'de kimsenin sormaya cesaret edemediði soruyu sordu: "Erdoðan kanser mi?" Türkiye'de resmi makamlar tarafýndan halen yalanlanýyor bu... Hatta Abdullah Gül, Erdoðan'ýn çok iyi durumda olduðunu, kendisinin bizzat test sonuçlarýný gördüðünü söylüyor. Umarýz ciddi bir þey yok... Ýyileþir... Saðlýðýna kavuþur... Biz Erdoðan'ýn Türkiye ve Kýbrýs'ta yaptýklarýný onaylamýyoruz... Özellikle Türkiye'de kendisine muhalif kim varsa, hepsini de içeri týkmasýný hiç onaylamýyoruz... Bizim yurdumuzda ise dini yaygýnlaþtýrma projelerine her zaman karþý çýktýk. Ve bundan sonra da karþý çýkacaðýz... Erdoðan Türkiye'yi eski derin devletten kurtardý, ama yenisini kurdu... Kendi derin devletini... Türkiye, vatandaþlarýn telefonda konuþmaktan bile korktuðu bir devirden geçiyor... Bunca zaman hapislerde çile çeken nice masum insanlara özgürlük temenni eder, Erdoðan'a da acil þifalar dileriz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÖS Pazartesi günü greve gidiyor... Sürgün tüzüðüne isyan n UBP'nin öðretmenler için "sürgün tüzüðü" hazýrladýðý gerekçesiyle bakanlýk önünde eylem de yapýlacak... Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Pazartesi günü örgütlü bulunduðu tüm okullarda greve gidiyor. Sendika, grevi, saatleri arasýnda gerçekleþtirecek. "UBP hükümetinin, sürgün tüzüðü hazýrlayarak öðretmenleri terbiye etmeye yöneldiðini" savunan Sendika, buna karþý, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn önünde eylem de yapacak. KTÖS'ün eylemi çerçevesinde, öðretmenler, 08.30'dan itibaren Bakanlýk önünde olacak. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs Türk toplumunun çok ciddi bir saldýrý altýnda olduðunu; bir yandan ekonomik önlem adý altýndaki dayatmalarla toplumun fakirleþtirilip göçe zorlandýðýný; diðer yandan bu gidiþe "dur" demek Nüfus sayým sonuçlarýna tepkiler baþladý... BKP: Sonuçlar skandal Birleþik Kýbrýs Partisi, 4 Aralýk Pazar günü yapýlan nüfus sayýmýnýn sonuçlarýnýn doðru olmadýðýný belirterek, nüfus sayýmý sonuçlarýný tanýmadýklarýný açýkladý. Birleþik Kýbrýs Partisi Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptýðý yazýlý açýklamada, 4 Aralýk Pazar günü yapýlan sayým sonucu nüfusun 294 bin 906 olduðu yönündeki açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðýný belirterek, ortada büyük bir skandal olduðunun altýný çizdi. Ülkedeki nüfusun 294 bin 906'dan kat kat fazla olduðunu belirten Korkmazhan, nüfus sayýmýný ve sonuçlarýný tanýmadýklarýný vurguladý. Nüfus aktarýmýnýn, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki demografik yapýnýn deðiþtirildiði gerçeðinin ve Kýbrýslý Türkler'e uygulanan sistemli asimilasyonun gizlenmeye çalýþýldýðýný belirten Abdullah Korkmazhan, hiç kimsenin nüfus sayýmýný ve sonuçlarýný inandýrýcý ve güvenilir bulmadýðýný kaydetti. Tüm uluslararasý anlaþmalara ve Cenevre Konvansiyonuna aykýrý olarak, Kýbrýs'ýn kuzeyine, Türkiye'den nüfus aktarýldýðýný, demografik yapýnýn deðiþtirildiðini, Kýbrýslý Türkler'in kendi ülkelerinde azýnlýða düþürülerek yok olmakla karþý karþýya getirildiðini vurgulayan Korkmazhan, "Yapýlan nüfus sayýmý ve açýklanan sonuçlarý büyük bir aldatmacadýr. Açýklanan sonuçlar tamamen gerçek dýþýdýr. Kýbrýs Türk toplumunu ve uluslararasý kamuoyunu aldatmaya çalýþan iþbirlikçi UBP hükümetini ve Kýbrýslý Türkleri yok etmeye çalýþan AKP hükümetini þiddetle protesto ediyoruz" dedi. Doðru ve güvenilir verilere ulaþmak için BKP'nin, BM tarafýndan nüfus sayýmý yapýlmasý için uluslararasý kamuoyu nezdinde insiyatif üstlenmeye devam edeceðini kaydeden BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kýbrýslý Türkler'in göz göre göre yok edilmesine seyirci kalmayacaklarýný vurguladý. için mücadele eden örgüt ve kurumlarýn baský altýna alýnmaya çalýþýldýðýný savundu. Þener Elcil'in bildirisi þöyle: "Kýbrýs Türk Toplumu çok ciddi bir saldýrý altýndadýr. Bir yandan ekonomik önlem adý altýndaki dayatmalarla toplum fakirleþtirilip göçe zorlanýrken, diðer yandan ise bu gidiþe dur demek için mücadele eden örgüt ve kurumlar baský altýna alýnmaya çalýþýlmaktadýr. Öðretmen sorunlarý ile toplum sorunlarý iç içedir anlayýþý ile toplumsal varoluþ mücadelesi yürüten sendikamýz da susturulmaya çalýþýlmaktadýr. Bunun için TC Elçiliði ve Eðitim Bakanlýðý'nýn himaye ve desteðinde ayrý bir sendika kurma çalýþmasý yürütülürken eðitimdeki eksikliklerin giderilmesi için eylem yapan öðretmen sendikalarýna yönelik yýpratma faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunun için öðretmenin çalýþma koþullarý ile ilgili yalan beyanlar Eðitim Bakaný Sn. Kemal Dürüst tarafýndan basýna verilmektedir. AKP hükümetinden sendikalarý terbiye etme talimatý KEDÝ 10 MÝLYON EURO'LUK MÝRASA KONDU Ýtalya'da dul bir kadýn, 10 milyon Euro'luk servetini kedisine býraktý. 2009'da saðlýðýnýn bozulmasýnýn ardýndan bir vasiyetname hazýrlayan ve tüm servetini kedisine býrakmaya karar veren Maria Assunta, iki hafta önce 94 yaþýnda yaþama veda etti. alan iþbirlikçi UBP hükümeti bir yandan da "SÜRGÜN TÜZÜÐÜ" hazýrlayarak öðretmenleri terbiye etmeye yönelmiþtir. Bunun için 12 Aralýk 2011 tarihinde acilen "Yüksek Danýþma Kurulu"nu toplayarak, dayatma yapmaya çalýþan Eðitim Bakaný Sn. Dürüst'e gereken yanýt verilecektir. Deðiþtirilmek istenen tüzük 1971 yýlýndan bu yana demokratik anlamda öðretmenin kazanýmlarýndan en önemlisidir. Yýllar önce siyasilerin iki dudaðý arasýnda öðretmene atama yapan ve parti devlet bütünleþmesi için uðraþ verenler tekrardan hortlamýþ görünmektedirler. Türkiye'de aydýnlarý sebepsiz yere hapse atan, þeriat taleplerini gizleyerek Türkiye'yi yobazlýðýn karanlýðýna doðru sürükleyen din tüccarlarýna teslim olan iþbirlikçi UBP hükümetine geçit vermemek için kararlýyýz. Bu nedenle "SÜRGÜN TÜZÜÐÜ"nün geçirilmesine yönelik giriþimin yapýlacaðý 12 Aralýk Pazartesi günü 08:00-11:00 saatleri arasýnda greve gidip saat itibarý ile Eðitim Bakanlýðý önünde olacaðýz..." KTAMS: Tam bir fiyasko KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan nüfus sayým sonuçlarýný fiyasko olarak nitelendirdi. Yazýlý bir açýklama yapan Kaptan þöyle dedi: "UBP Hükümetinin bir icraatý yine fiyasko ile sonuçlandý. 4 Aralýk 2011 Pazar günü yapýlan nüfus sayýmý sonuçlarýna gore ülke nüfusumuz 294 bin 906 olarak açýklanmýþtýr. Bu sonuç De-Facto sonuç olup sayým günü ülkede bulunan tüm insanlarýn sayýsý olarak dün Baþbakan Sn. Ýrsen Küçük tarafýndan açýklanmýþtýr. 30 Nisan 2006 tarihinde yapýlan nüfus sayýmýna gore nüfusumuz De-Facto olarak sadece 29 bin 806 olarak artmýþ gözükmektedir. Bu rakamlarýn hiçbir gerçeklik ile baðdaþmadýðý tüm toplumcada kabul edilmiþtir. UBP hükümeti topluma yalan söyleyerek gerçek nüfusu açýklamaktan kaçýnmaktadýr. Basit bir hesap ile bile bu rakamýn yalan olduðu ortaya çýkmaktadýr. Nisan 2009 seçimlerinde 18 yaþ üstü olan seçmen sayýsýnýn 161 bin 373 olduðu, Eðitim Bakanlýðý verilerine gore 40 bin üstü kiþinin üniversite öncesi eðitim görenlerin olduðu, YÖDAK verilerine gore 30 bin üstü kiþinin KKTC vatandaþý dýþýnda üniversitelere kayýt yaptýrdýðý, Çalýþma bakanlýðý verilerine göre ise 40 bin çalýþma izinli kiþinin olduðu, yaklaþýk 40 bin asker ve onlarýn ailesinin olduðu bir ortamda nüfusun 294 bin 906 olarak açýklanmasý olsa olsa UBP hükümetinin halký aldatmak istemesinden baþka birþey olamaz. Yapýlan hesaplara göre bu ülkede hiç kaçak yaþam olmadýðý gözlemlenmektedir. O zaman soruyoruz: Ey hükümet niye af çýkardýn o zaman? Baþbakanda dahil tüm hükümet yetkililerinin sayým öncesi kalabalýk bir nufusumuz var açýklamalarý ve ýsrar ile tahminden kaçýnmalarý bu rakamýn kendilerincede inandýrýcý olmadýðýný bize göstermektedir. Lefkoþa'da yaklaþýk 5000 hanenin ise kapýlarýný seçim memurlarýna açmamasý ise ayrý bir tartýþma konusudur. Bu sayý ciddi anlamda halkýn UBP hükümetine karþý duyduðu tepkinin bir göstergesidir. Bu nüfus sayýmý bize bir kez daha göstermiþtir ki UBP hükümeti gerçekleri halka açýklamaktan kaçýnmakta ve halký aldatarak saltanatýný sürüdürmeye çalýþmaktadýr. KTAMS olarak bizler UBP hükümetinin bu türden aldatmalarýna hiçbir zaman kanmayacaðýz. KTAMS, UBP hükümetinin açýkladýðý bu sonuçlara kesinlikle inanmamakta ve Kýbrýslýtürklerin daha özgür, kendi kendini yöneteceði günler hedefi ile mücadelesine devam etmektedir "

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýster inanýn ister inanmayýn siz bu nüfusa Uyduysa da koydular uymadýysa da koydular Bir büyük yalaný üstümüze kusa kusa Nüfusa son noktayý koyduk diye sundular Kalay ÇAKTINIZ AÇIK ALINLA, 30 YILDA HER SAYIMDAN Çaktýnýz açýk alýnla 30 yýlda her sayýmdan, 30 yýlda milyonlarca Yeni Kýbrýslý yarattýnýz her yaþtan. Çaktýnýz iþte, çaktýnýz yine matematikten. Madem saymayý bilmezdiniz, neden girdiniz bu imtihana? Madem saymayacaktýnýz neden herkesi týktýnýz eve? Madem saydýktan sonra, çýkan sonucu Ankara Hükümeti'ndeki patronlarýnýza gösterip "münasip mi" diye soracaktýnýz, kim sizi galeyana getirdi böyle? Anladýk, saymadýnýz, dostlar düþmanlar nüfus sayýmýnda görsün diye sayar gibi yaptýnýz. Siz saymazsanýz, biz sizi hiç saymayýz Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÝM BU GKK ÇAVUÞU? Bugün size anlatacaðým olayý fýkra veya hikaye olarak deðerlendirmeyin... Bir Laz fýkrasý gibi belki ama gerçeðin kendisidir... Bahse konu þahýs, þimdi KKTC siyasetinde çok mühim birisi... Ýsmini yazmayacaðým ama eminim sizler kim olduðunu anlayacaksýnýz... Bana olayý anlatan da gözþahididir... Doksanlý yýllarýn baþý... Yer Atatürk Ýlkokulu'nun civarý... Angolemli Mehmedali'nin makinist garajýnýn bulunduðu bölge... Konunun kahramanlarý bir GKK yüzbaþýsý ve üniversite mezunu bir çavuþ ile birkaç er... Tabii siviller de var ortada... Yüzbaþý çavuþu tokatlýyor habire... Siviller araya girecek ama korkuyorlar... Þeytanýn iþine karýþýlmadýðý gibi askerin de iþine karýþýlmaz... Dayak faslý bittikten sonra Yüzbaþý, -Dükkandan bir bidon alýp en yakýn benzinciden benzin al ve gel, hýyar herif, diye baðýrmýþ çavuþa... Çavuþ süklüm püklüm makinist garajýna girip bir bidon almýþ ve benzin almak için yola çýkmýþ... Siviller yüzbaþýnýn sinirli olduðunu düþünerek pek bir soru sormamýþlar ilk etapta... Ancak yüzbaþý konuþmaya baþlayýnca eski sinirli halinin gittiðini görmüþler ve çekinerek de olsa sormuþlar: -Yüzbaþým, çocuðu fena bozdunuz. Keþke... -Bu kaçýncý... Aldýðý görevleri yüzüne gözüne bulaþtýrýyor... Nasýl mezun olduðunu anlayamýyorum... Bunun millete ne faydasý olacak ki... -Konu neydi yüzbaþým? -Arabada benzin bitti. Askerleri indirdi kendisi de dümene geçti habire araba ittirtip duruyor çocuklara. Ýçinde benzin yok, araba çalýþýr mý? Adam benzine bakmaz mý hiç? Ben de makinist deðilim, arabadan anlamam ama bir araba çalýþmadýðý zaman ya benzinin bittiðini, ya da ateþleme mekanizmasýnýn çalýþmadýðýný düþünürüm... Koskoca okul bitirmiþ birisi bunu nasýl düþünemez... -Olur yüzbaþým böyle þeyler, gençlik þimdi böyle... -Gençlik böyle diyorsun ama olmaz ki... Geçtiðimiz günlerde bölükte bir temizlik yaptýrmasýný söyledim... Toplanan çöpler çöp kutularýna kondu... Gelip tekmili verdi. Çöp kutularýndaki çöpleri imha etmek aklýna bile gelmedi. 'Þimdi ne yapalým komutaným?' diye sordu. Ben de toplanan çöpleri yakýp imha etmesini söyledim. O ne yaptý? -Ne yaptý? -Çöpleri kutularýn içerisinde yaktýrdý... -Normal deðil mi? -Deðil tabii... Çöp kutularý tahtadandý çünkü... ve onlar da yandý... Bilirim kim bu adam diye fazla zorlamayacaksýnýz kendinizi... Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan insanlarý idare eden, bir siyasidir... Yakýnda rütbesi daha da büyüyecek diyorlar... Bir arabayý çalýþtýrmayý beceremeyen, çöpleri yakarken kutularýn tahta olduðu için yanabileceðini düþünemeyen ve onlarý da birlikte yakan, 90'lý yýllarýn baþýndaki bu GKK çavuþunu tanýdýnýz mý? Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý genel kurulu yapýldý Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'nýn (KTEZO) olaðan genel kurulu dün yapýldý. KTAMS Konferans Salonunda saat 14.00'de baþlamasý gereken olaðan genel kurul, yoðun ilgi ve kayýtlar nedeniyle 1 saatlik bir gecikmeyle baþladý. KTEZO Baþkaný Hürrem Tulga, genel kurulun açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, "yýlýn genel kurulunu" gerçekleþtirmekte olduklarýný belirtti. Genel kurula gösterilen yoðun ilgi ve duyarlýlýðýn kendisini çok mutlu ettiðini, bunu kelimelerle anlatmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade eden Tulga, "Artýk esnaf ve zanaatkar bu ülkede vardýr arkadaþlar" dedi. Yapýlacak olan genel kurulla 28 aylýk dönemin kapanýp yeni bir dönemin baþlayacaðýna iþaret eden Hürrem Tulga, dileðinin bundan sonraki dönemde Odanýn daha da ilerilere götürülmesi, esnaf ve zanaatkarlar arasýndaki birlik ve dayanýþmanýn daha da yükselmesi olduðunu söyledi. Bugün cezaevinde yatanlarýn 3'te birinin borcunu ödeyemeyen insanlar olduðunu savunan Tulga, "Bu bile yaþadýðýmýz sýkýntýlarýn boyutunu anlatmaya yeter" dedi. Tulga, genel kurulun hayýrlý olmasýný diledi. Tulga'nýn konuþmasýnýn ardýndan Divan Baþkanlýðý oluþumuna geçildi. Mevcut yönetim Özkul Özyiðit'i, rakip grup ise Sadýk Gardiyanoðlu'nu Divan Baþkanlýðý için aday gösterdi. 2 aday olunca açýk oylamaya gidildi. Birinci oylamada rakip grubun itirazý olunca ikinci oylamaya geçildi. Ýki tarafýn temsilcisinin açýk oylamada yaptýðý sayýmda, daha fazla oy alan Özkul Özyiðit, Divan Baþkanlýðýna seçildi. Divan Kurulu üyelerinin seçilmesinin ardýndan Atatürk ve þehitler için bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Faaliyet ve mali raporun okunup onaylanmasý sonrasý kurulda 50 kiþiden oluþan Oda Meclisi seçimine geçildi. AÐACA DA BAYRAK, DOZERE DE- Ergazi,Ergazi ile Kiltikaya'yý birbirne baðlayan yolun yapýmýna baþlandý. Ergazi-Kilitkaya Anayolunun temeli atýldý. Temel atma törenine, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük, bazý bakanlar, milletvekilleri, belediye baþkanlarý ve halk katýldý. 4 kilometre uzunluðundaki yol 8 metre geniþliðinde inþa edilecek. Maliyet bedeli 2 milyon 183 bin TL olan yolun Mayýs ayýnda tamamlanarak hizmete açýlmasý bekleniyor. Dün yapýlan törende aðaca ve dozere asýlan bayraklar da dikkati çekti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent UMARDIK ÞU KADAR RAZIYDIK ÞU KADAR AMA YOK DA BU KADAR Aþaðýda okuyacaðýnýz rakamlar, kurum kuruluþlarýn, meslek örgütlerinin ve resmi makamlarýn açýklamalarýndan alýnmýþtýr. -KKTC'deki araç sayýsý: 300 binin üzerinde -KKTC'deki cep telefonu abone sayýsý: 1 milyondan fazla... (Ýki GSM operatöründen sadece birinin 600 bin abonesi var) -KKTC'de günlük olarak üretilen ekmek sayýsý: 1 milyona yakýn -KKTC'de bir yýlda saðlýk hizmeti verilen kiþi sayýsý: 700 binin üzerinde. Ve bu KKTC'nin, bir hafta önce yapýlan sayýma göre açýklanan nüfusu: 294 bin 906! Ýster inanýn, ister inanmayýn... Farketmez. Uyduysa da "godular" uymadýysa da... Biz ta baþýndan inanmayacaðýnýzý, güvenmediðimizi beyan etmiþtik. Çünkü iþgal rejiminde nüfusu sayýmýn deðil, iþgalcinin belirlediði apaçýk ortadaydý. Nitekim TC Büyükelçisi Halil Ý. Akça, nüfusun 300 bin civarýnda olduðunu söylemiþti. Açýklanan sayým sonucuna baktýðýmýzda, Akça'nýn hedefi tam 12'den vurduðunu görürüz! Ne sihirdir... Ne keramet... Ama sizce de yok mudur bu iþte bir hikmet?! Evet binden fazla araç... 1 milyondan fazla cep telefonu abonesi... Günlük üretilen 1 milyona yakýn ekmek bin kiþiye verilen saðlýk hizmeti... Ve 294 bin 906 nüfus! Çok mu þaþýrdýnýz? Uymadý mý? Takmayýn kafayý! Nasýl olmasa biz 40 derviþiz birbirimizi bilmiþiz. Taþ çatlasa 90 bini geçmeyiz Kýbrýs'ta yaþayan Kýbrýslýlar. Çok açýk ve net olarak görülüyor ki, son derece çirkin ve rezilce bir yalan daha koydular önümüze. 294 bin 906. Dün bir vatandaþ aradý telefonla. Esti gürledi yaðdý. Hem de küfürün katmerlisiyle... "800 bin ekmeði her gün uzaydan gelenler mi haspalanýyor? 1 milyon cep telefonu uzaylýlara mý ait? Yoksa bunlar bizi d...k maytabýna mý alýyorlar?" diye sordu. Öfkesini alamayarak daha öyle küfürler savurdu ki buraya yazýlmaz. Bir baþka vatandaþ... "Bu iþin böyle bir rezillikle sonuçlanacaðýný biliyorduk. Hiçbir zaman inanýp güvenmedik. Ama ne yalan söyleyim, bu kadarýný da beklemiyorduk" diye tepkisini dile getirirken... Bir baþkasý da, o ünlü fýkrayý anlatarak sayým sonucuna nazire yaptý: "Umardýk þu kadar... Razýydýk þu kadar... Ama yok da bu kadar!.." 294 bin 906'ymýþ nüfusumuz! Talat 500 bin demiþti. Ýrsen Küçük 600 bin! Birkaç yýlda amma da azaldýk ha!.. Yarýya düþtük! Sokaklarda insan kalmadý! Ýn cin top oynuyor! Hastaneler, okullar, hapisaneler dersen bomboþ! "Bizde çok Türk var, göndeririz" demiþti Recep bey... Yetiþ ey Recep efendi yetiþ imdada!.. Þaka bir yana ama, en güzel yorumu Afrika getirdi bu rezalete... "Ýnananýn da..."

5 11 Aralýk 2011 Pazar 5 * Barýþ Caddesi, saatleri arasýnda kapalý olacakmýþ. - Bence mahsuru yok! Ýsterlerse hepten kapatsýnlar olsun bitsin.. Bir yere vardýðý yok zaten. * Çakýcý "2012 bütçesi statükoyu devam ettirmeyi hedefliyor" demiþ. - Doðrudur Ama adamlarýn baþka seçeneði yok ki Her þey maaþlarýn ödenebilmesi üstüne. * Maðusa'daki petrol arama çalýþmalarý 2 ay içinde baþlayacakmýþ. - Akýl aramalarý ne zaman baþlýyor hocam! * Serdar Denktaþ, "Sayým sonuçlarýný tanýmayanlar aklýný baþýna alsýn" demiþ. - E þimdi söyle bakalým.. Aklý baþýnda adam bu açýklanan rakama inanýr mý? * Angolemli "2012'de halk büyük bir pahalýlýkla karþý karþýya kalacak" demiþ - Her yýl yapýlan bütçe görüþmelerinde tekrarlanan demode olmuþ bir cümle bu. * YP'den Murat Kanatlý "Nüfus sayýmýný yüzlerine gözlerine bulaþtýrdýlar" demiþ. - Belli ki çok kýzmýþ ama yine de terbiyesini bozmamýþ Murat.. Bir yerlerine daha bulaþtýrdýlar ama onu söylemedi. * 4 Aralýktan sonra nüfusa 900 kiþi daha eklenmiþ. - Hiç deðilse birkaç feribotun daha gelmesini bekleseydiler yuvarlak rakama 1000'e baðlasaydýlar iþi! *Ersin Tatar "Tahribatý azaltmaya çalýþýyoruz" demiþ. - Hadi caným sen de Züccaciye dükkanýna girmiþ filden farklarý yok! Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Açýklanan rakam hayal kýrýklýðý yarattý. Ama unutmayýn. Erdoðan'ýn "çoðalýn" demesinin üstünden 9 ay geçmedi daha.. Esas patlama o zaman! YA BÝRÝLERÝ ÖLÜRSE!.. Ve beklenen oldu Apollon taraftarlarý, Galatasaraylý voleybolculara saldýrdý. Cümlenin baþýna, o sihirli sözcüðü koyabilir "fanatik taraftarlar" diyebilirdim. Koymadým! Saldýrý saldýrýdýr. Fanatik olmak, saldýrýnýn hoþ görülmesini gerektirmez ki! Türkiye'den kim gelirse gelsin; saldýrýyorlar, vuruyorlar, kýrýp döküyorlar. Ýyiye, yumuþamaya doðru giden bir süreç yok. Her defasýnda þiddetin dozu daha da artýyor.. Bu durumda bu karþýlaþmalarý niye sürdürürler anlamak mümkün deðil! Risk altýnda yapýlan spor, spor olmaktan çýkar. Allah korusun Ya yarýn birileri ölürse ne olacak? Yoksa bunu mu bekliyorlar..? SENDÝKACILAR ÝYÝ KÝ VARSINIZ! Öðretmen sendikalarýnýn grevleri býktýrdý mý? Býktýrdý. Her gün ayný insanlarý, ayný fotoðraflarý, ayný duruþlarý, ayný yüzleri görmekten býkmadýnýz mý? Býktýk, býktýk! Gerçekten de gýna geldi artýk. Bazen yeteeeeer diye baðýrasým geliyor! Biz býktýk da, onlar býkmadý mý? Ýnanýyorum ki sendikacýlar bizden daha çok býktý usandý. Okullarda müdür yok Muavin yok. Öðretmen yok, hademe yok.. Sýnýflar eksik Alt yapý yetersiz.. Ee Bunca olumsuzluðu görmezden gelip sendikacý diye oturabilir misiniz köþenizde? Oturamazsýnýz. Öðretmen de bu sorumluluk bilinci içinde hareket ediyor iþte. Bu yüzden, zaman zaman onlara kýzsak da, iyi ki varsýnýz demekten kendimizi alamýyoruz. Onlar da olmasa, çoktan topraðý atacaklardý üstümüze! BÖYLE BÝR ANDI Hristofyas ýn siyasi geçmiþini bildiðimden ona inanmadým Ama Eroðluna da inanmamý gerektirecek bir siyasal duruþ gözlemlemedim. Bunlar emekli cumhurbaþkanlarýndan Talat ýn sözleri. O kadar çok hoþuma gitti ki, tam 3 defa arka arkaya okudum. Ezberledim diyebilirim. Konunun uzmaný bir bilen TALAT A DA.. konuþunca, söyledikleri çok daha anlamlý ve deðerli oluyor deðil mi? Gerçekten de; Hristofyas da, Eroðlu da inanýlmasý güç siyasiler. Ýkisi de sahte! Ama yine de bütün sorumluluðu getirip de bu ikisinin baþýna yýkmak insafsýzlýk. Çooook gördük, çooook geçirdik.. Bu nedenle, kendisine de inanmadýk dersek ayýp olmaz herhalde.! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Heyyyyyyy! Karanlýk eylemi bitti mi? Söyleyin de boþuna oturmaylým bu garannýkda!

6 Düdüklü Tencere Bülent Aykut REKLAM ÝÇÝN YAPILAN YARDIMLAR Geçtiðimiz aylarda, bir dernek; SOS Çocuk Köyü'ndeki çocuklara kýrtasiye yardýmý yapmýþtý. Her zaman yaptýklarý gibi, çocuklarý da yanlarýna dizerek derneðin koca bir amblemli filamasýný arkalarýna fon olarak asýp, çocuklara baðýþladýklarý kalem sayýsýndan fazla olan üye ile birlikte medyaya poz vermiþlerdi! O gün çekilen resmin altýnda "kýrtasiye yardýmý yapýldýðý ve bir yetiþkine de eþofman verildiðini" yazýyordu gazeteler. Þunu merak ediyorum; yardým derneði yetkilileri tarafýndan medyaya "bir kiþiye eþofman verdik bunu da yazmaya unutmayýn mý" denmiþti acaba? "Eþofman yardýmý" haberi güme gitmesin diye mi düþünüldü ve eþofmaný da açýklama gereði duyuldu? O yetiþkin kimdi? Çalýþan mýydý, gönüllü müydü? Defalarca yazdým, yine yazýyorum,yeri geldikçe yine de yazacaðým. Yardým yardýmdýr, büyüðü küçüðü olmaz. Bir kalem bile baðýþlansa alkýþlamak lazým.takdirim sonsuz olur. Ancak bu yardýmlar yapýlýrken kiþileri rencide etmeden, kendileri ve dernekleri adýna da þov yapmadan yapabilseler keþke. Dünkü gazelerde de "Girne Akdeniz Lions Kulübü, Girne Özel Eðitim Merkezi'ndeki 18 çocuðu ödüllendirdi" haberi vardý. Her zamanki gibi arka fonda derneðin koca bir filamasý ve üyeleri çocuklarla birlikte pozlarýný vermiþlerdi. Lapta'daki Huzur Evi'ni de ziyaret etmiþler. Gelenek yine bozulmamýþ. Deðiþmeyen bir yardým resmi klasiði resmi! Yazýlanlardan anlaþýldýðý kadarý ile; huzur evindeki yaþlýlara da bir adet semaver baðýþlamýþlar. Engelli kardeþlerimize ise ikramda bulunmuþlar. Fakat; ikram olarak ne verildiði yazýlmamýþ! Pasta, çörek, börek, kek, meyve, çikolata vs, vs... Ne ikram edildiði de yazýlsaydý da bari her þey tam olsaydý! Ben bu tür haberleri gazetelerden okurken utanýyorum. Sizlerle paylaþmak için yazarken de utanýyorum. Yardým bu mudur? Yardým anlayýþý böyle midir? Çocuklara yiyecek ikram edilmiþmiþ! Ayýptýr yahu! Ýkramýn da lafý mý olur? Ne biçim bir açýklamadýr bu? Sanki kafesteki kuþlara yem vermiþler gibi kiþinin katýldýðý tören ile dikilen fidan kiþinin medya ordusu eþliðinde bir mahalle ortasýnda yaptýðý 10 Ramazan torbasý yardýmý devlet erkaný, onlarca makam arabasý ile 10 kiþiye yapýlan sünnet törenleri... Bayramdan, bayrama bakanlar ve milletvekillerinin, kafile halinde gerçekleþtirdikleri, yapmacýk, göstermelik huzurevi ve çocuk yuvasý ziyaretleri ve çocuklara verdikleri, onlarý kimyasal boyalarla zehirleyen, ucuz Çin malý oyuncaklar kiþinin 5 çocuða, okullarýnda yapýlan elbise yardýmý ve çocuklara elbiseleri verilirken yüzlerce okul arkadaþlarýnýn önünde rencide edilecekleri hiç düþünülmeden; minik kalpleri kýrýlarak çekilen resimler... Son olarak da; engelli çocuklara yapýlan yiyecek ikramý haberi ise; yardým reklamlarýnýn geldiði son nokta olsa gerek. Bakalým daha neler göreceðiz? DÜNYA ÝNSAN HAKLARI GÜNÜ... TARHAN: HALA KARAKOLLARDA, ÝÞKENCE VAR Kýbrýs Ýnsan Hak ve Özgürlükler Derneði (KÝHÖDER) Baþkaný Hasan Dede Tarhan, Ýnsan Haklar Günü nedeniyle dün yaptýðý açýklamada, KKTC'de insan haklarý ihlalinin önlenmesinde yeterli baþarýnýn elde edilemediðini savundu. "Hala karakollarda, cezaevinde iþkenceler yapýlmakta; trafikte, günlük yaþamýmýzda onlarca Ýnsan haklarý ihlalleri yaþanmaktadýr" iddiasýnda bulunan KÝHÖDER Baþkaný Tarhan, gerekli diyaloglar yapýlýp uzman görüþü alýnmadan çýkarýlan yasalarýn da sorunu çözücü olmaktan çok uzak olduðunu belirtti. Ýlk ve orta dereceli okullarda temel insan ÇATALKÖY'E DOÐAL ARITMA TESÝSÝ Çatalköy'de evsel atýk sularýn arýtýlmasý için, kamýþlýklarla arazi meyiliyle çalýþan doðal arýtma sistemi yapýlacak. Bölgede dere yataklarý ve ovalara boþaltýlan günde 200 metre küp evsel atýk su, kurulacak tesiste arýtýlacak ve peyzajcýlýk, aðaçlandýrma ve çim oyun alanlarýnýn sulandýrýlmasý için kullanýlacak. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu ile Çatalköy Belediye Baþkaný Mehmet Hulusioðlu, ÝSKELE'YE SAÐLIK MERKEZÝ- Ýskele'de inþa edilecek saðlýk merkezinin temeli düzenlenen törenle atýldý. Baþbakan Ýrsen Küçük, bazý bakanlar, diðer yetkililer ve Ýskelelilerin katýldýðý temel atma töreni, dün saat 11.00'de gerçekleþti. Törende sýrasýyla, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun, Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif ve Baþbakan Ýrsen Küçük birer konuþma yaptý. Orun, yaptýðý konuþmada, mevcut saðlýk merkezinin bina olarak çok kütü durumda olduðunu ve bir bekleme salonu bile bulunmadýðýný söyleyerek, Ýskele'ye çaðdaþ ve modern bir saðlýk merkezi yapýlmasý için katký koyanlara teþekkür etti. JUMBO BAZAAR AÇILDI Baþkent Lefkoþa'ya yapýlan yeni bir yatýrým daha dün hayata geçti. Hediyelik eþya ve oyuncak satýþýnýn yapýldýðý Jumbo Bazaar maðazasý açýldý. Jumbo Bazaar maðazasýnýn açýlýþýnda konuþan maðaza direktörü Mazhar Ýkbal Choudhrly, dünya ekonomisinin sarsýldýðý bir dönemde halka daha iyi hizmet vermek amacý ile çalýþtýklarýný söyledi. Yaptýklarý yatýrýmlarýn diðer yatýrýmcýlara öncülük etmesi arzusunda olduklarýný kaydeden Choudhrly, ekonomiyi güçlü kýlabilmek için yatýrýmýn önemine iþaret etti. Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý da, Lefkoþa'da her geçen gün güzel þeyler yapýldýðýný söyleyerek iþ adamý Choudhrly'yi çalýþmalarýndan dolayý takdir ettiðini kaydetti. haklarý derslerinin okutularak gençlerin insan haklarý alanýnda bilinçlendirilmesi gerektiðinin altýný çizen KÝHÖDER Baþkaný Tarhan, þöyle dedi: "Kolluk kuvvetleri ve Cezaevi görevlilerinin mutlaka insan haklarý alanýnda evrensel normlarda insan haklarý ile ilgili eðitim verilmelidir. Biz sivil toplum örgütleri daha fazla projeler yaparak, bütün bireyler üzerinde Ýnsan haklarý alanýnda farkýndalýk yaratmak zorundayýz. Bireyler, sivil toplum örgütleri, medya, yasama ve yürütme insan haklarý alanýnda adeta bir seferberlik yaparak, daha yaþanýr ve insan haklarýna saygýlý bir toplum yaratmak zorundayýz." projenin yapýlmasý için 10 dönümlük bir orman arazisini Çatalköy Belediyesine kiralayan sözleþmeye imza koydu. Söz konusu arazi orman arazisi olmasýna raðmen arazide aðaç bulunmuyor, arýtýlacak su sayesinde bölgenin de aðaçlandýrýlmasý söz konusu. TC tarafýndan finanse edilecek 550 bin TL tutarýndaki proje, konu hakkýnda Türkiye'de eðitim alan Çevre Dairesi mühendisleri tarafýndan tasarlandý. Bundan sonraki dönemde iþbirliði içinde olmanýn önemine iþaret eden Bulutoðlularý, "birlikten güç doðar" diyerek þirketlerin güçlü olmasý gerektiðini söyledi. Maliye Bakaný Ersin Tatar da, ülkeye gelmesinden bu güne çok yol kat ettiðini belirttiði iþadamý Choudhrly'nin vergisini de ödediðini kaydetti ve "Ülkede insanýmýzýn refahýný artýrmak için devletin ve maliyesinin güçlenmesi lazým" dedi. Tatar, ekonominin güçlenmesinde kayýt altýna alýnmanýn önemine de iþaret etti. Baþbakan Ýrsen Küçük de, konuþmasýnda, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin hem kendi yatýrýmcýlarýna hem de dýþ ülke yatýrýmcýlarýna devamlý güven verdiðini söyledi. GÜNLÜK DER SPIEGEL: "ERDOÐAN KANSER MÝ?" Almanya'nýn önemli siyasi dergilerinden Der Spiegel, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn hastalýðýyla ilgili yaptýðý haberde, Erdoðan'ýn hastalýðýnýn ciddi olduðunu yazdý. Erdoðan olmadan sadece AKP'nin deðil, tüm ülkenin kaosa sürüklenebileceði iddiasýna da yer verilen Jürgen Gottschlich imzalý haberde, Erdoðan'ýn 26 Kasým'da rutin bir kontrol için Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne gittiði, daha sonra "küçük bir operasyon" geçirdiði, hastanede endoskopi yapýldýktan sonra kalýn baðýrsaðýndaki poliplerin alýndýðý ve hafta sonunu hastanede geçirdiði hatýrlatýldý. Erdoðan'ýn hastaneden sonra evinde bir kaç gün dinleneceði beklenirken, bu sürenin iki haftayý geçmesi üzerine "kanser" olabileceði iddialarýnýn gündeme geldiði vurgulandý. Erdoðan'ýn, iki önemli uluslararasý konferansa katýlmayý iptal etmek zorunda kaldýðý belirtilerek, ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden ve Katar Emiri'ni evinde kabul etmek zorunda kaldýðý vurgulandý. Haberde ayrýca Biden'ýn Erdoðan'ýn hastalýðýnýn derecesini öðrenmek için evini ziyaret ettiði iddiasýna yer verildi. TOTO Nüfusumuzu 'doðru' tahmin eden TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça oldu yalnýz. Maþallah, iyi bir totocu... Acaba Real Madrid- Barcelona maçýný da tutturdu mu? NÜFUS Nüfus sayým sonuçlarýnda ciddi bir yanlýþlýk olmalý... Açýklanan 294 bin 906 kiþi sayýlanlar deðil, herhalde sayýlmayanlar olmalý! BÝLE BÝLE LADES KTAMS nüfus sayýmýnýn fiyasko ile sonuçlandýðýný açýkladý... Ah kardeþ ah, keþke sayým yapýlmadan görseydiniz bunu... Herkes bile bile neden lades oldu? SON KEZ Ýrsen Küçük sayým günü "Son kez evlerimize kapanýyoruz" demiþti. Tabii son kez... Bu sonuçtan sonra artýk bir daha kim eve kapanýr? DERVÝÞ Sayýmýzý bu kez de öðrenemedik diye mi hayýflanýyorsunuz? Takmayýn kafaya... Söyledik ya, kýrk derviþiz, birbirimizi bilmez miyiz? Bir Derviþ'e deðil, kýrk derviþe bakýn siz! Týrnak... "Þimdi sevinebilirsiniz. Bu durumda, ülkemizde hiç 'kaçak' yok!.. Ýnandýnýz mý? Anladýnýz mý neden, ülkeye 'giriþ' yapan ama 'çýkmayan' insan sayýsýný, muhaceret kayýtlarý ve bilgisayarlara bakarak açýklamýyorlar!.." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "DPÖ'nün açýklamýþ olduðu bu rakam öyle anlaþýlýyor ki günlerce konuþulacak. Ülkedeki seçmen sayýsý, cep telefonu abone sayýsý, araç sayýsý ve hepsinden önemlisi hane sayýsý ortada. Yapýlan hane sayýsý sayýmýnda çýkan nüfus sayým rakamý öyle gösteriyor ki birçok hanenin boþ olduðu ortaya çýkar." Harun DENÝZKAN (Haberdar) "Nüfus sayýmý yapýldý Kýbrýs'ýn kuzeyinde. Bin bir türlü fiyasko ve rezillik eþliðinde. Dün de açýklandý nüfusumuz, 294,906 diye. Belli ki, alýþmýþ yetkililer halký 'aptal' yerine koymaya. 800 bin ekmek tüketilen bir ülkede, nüfus nasýl oluyor da 294,906 olabiliyor? 300 bin aracýn bulunduðu bir ülkede, nüfus nasýl oluyor da 294,906 diye açýklanýyor? Sadece bir GSM operatörünün, neredeyse 600 bin abonesinin bulunduðu bir ülkenin nüfusuna bakar mýsýnýz?" Kartal HARMAN (Kýbrýslý) "Güney Kýbrýs üç aydýr nüfus sayýmý yapmakta ve hâlâ bitiremedi. Biz bir günde bitirdik maþallah. Harikayýz!.. Ve de Guiness rekorlar kitabýna girmeye hak kazandýk!.." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) Günün Kahramaný ÞENER ELCÝL Öðretmen kesimi yeni bir tuzakla karþý karþýya... Günümüzde toplumumuzun en dinamik kesimi olan öðretmenleri hiçbir þekilde dize getirmeyi baþaramayanlar 'Sürgün Tüzüðü'ne sarýldý þimdi de. Ankara'daki AKP hükümetinden aldýðý talimatla harekete geçen UBP, öðretmeni terbiye etmeye hazýrlanýyor. Deðiþtirilmek istenen tüzük, 1971 yýlýndan bu yana demokratik anlamda öðretmenin en önemli kazanýmlarýndan biri. Bu deðiþiklik yapýldýðý takdirde öðretmenin kaderi siyasilerin iki dudaðý arasýnda olacak... Olaya anýnda tepki gösteren KTÖS yarýn tüm okullarda greve gidiyor. Þener Elcil "Eðitim Bakaný Kemal Dürüst'e gereken yanýt verilecektir" dedi.

7 11 Aralýk 2011 Pazar 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Ücretsiz AIDS testi ve bedava prezervatif NÜFUS SAYIMI DEÐÝL ÇELÝÞKÝLER YUMAÐI... KKTC sayým sonuçlarý ile ilgili olarak yapýlan açýklamada nüfusun 300 bini bulamamasý, ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýzý öfkelendirdi. Vatandaþýmýzýn konuyla ilgili söyledikleri þöyle: "Televizyon kanalýnýn birinde Ýrsen Küçük Bey'in sayýmla ilgili açýklamasýna rastladým. Tam olarak algýlayamadým ama nüfusumuz 300 bini bile bulmamýþ. Yahu bu nasýl bir iþtir? TC Elçisi'ni haklý çýkardýlar. Ayrýca seçim sonuçlarýnýn Ankara'ya yapýlan ziyaretten sonra açýklanmasý da bir baþka durum... Yalan dolan bir seçim oldu bu... Dokuz yüz kiþi daha müracaat etmiþ ve onlarý da kaydetmiþler... Ýçiþleri Bakaný Nazým Çavuþoðlu 'sayýlmayanlar ancak 100 kiþidir' demiþti. Bu nasýl bir durum? Çeliþkiler yumaðý... Harcanan paranýn haddi hesabý yok. Nüfusu saymýþlar da nüfusumuz 300 bini bile bulmamýþ. Ben Lefkoþa'da yaþarým... Sadece Lefkoþa'nýn ve civarýnýn nüfusu 300 binden fazladýr. Dünyayý kandýrabilirler ama bizleri kandýrmalarý mümkün deðildir. 'Kalabalýk'ta yaþayanlar bizleriz... Verdikleri paraya yazýk...ne deniyor? Sayýmýn güvenilirliði açýsýndan erken bir zamanda neticeler verilecek ve kalite kontrol yapýlacakmýþ... Güvenden, güvenilmekten sakýn bahsetmesinler, bu sayým sonucunda birazcýk güven varsaydý o da kalmadý. Olacak olaný ben bir sade vatandaþ olarak söyleyeyim mi? Elçinin sözleri ve Tatar'ýnkileri bir araya getirip bir sentezleyerek yapayým bunu... Nüfus Elçi'nin dediði gibi çýktý... Tatar 400 bin demiþti... O bilemedi... Çavuþoðlu ancak 100 kiþinin kaydýnýn yapýlamadýðýný söyledi. Küçük yaklaþýk 900 kiþinin kaydýnýn sayým sonrasýnda yapýldýðýný vurguladý. Birbirlerine rakiptirler ya... Bunda bile farklýlýklarýný ortaya koydular." (Fotoðraflar: Mustafa Erkan) Girne Liman Rotaract Kulübü, Lefkoþa Sarayönü'nde, Dünya AÝDS Günü kapsamýnda HÝV/AÝDS konusunda bilinçlenme saðlama amacýyla dün bir etkinlik düzenledi. Kulübün açýklamasýna göre, etkinlik, katýlýmcýlara Yar. Doc. Dr. Kaya Süerin HÝV/AÝDS hakkýnda bilgilendirme konuþmasýyla baþladý. Stant kuran Girne Liman Rotaract Kulübü üyeleri hem aldýklarý bilgiler doðrultusunda anket yaptý hem de Pozitif Yaþam Derneði'nin göndermiþ olduðu broþür, rozet, kurdele ve prezervatifleri daðýttý. Bunun yaný sýra Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi, ambulansýný yollayarak halka ücretsiz HÝV/AÝDS testi yaptý. Meydanda ayrýca, kermes de düzenlendi. Kermesten elde edilen gelir Pozitif Yaþam Derneðine baðýþlanacak. Girne Liman Rotaract Kulübü üyeleri kendi kiþisel geliþimleri yaný sýra topluma hizmet saðlayacak projelerin önümüzdeki günlerde devam edeceðini belirtti. GUBBA'NIN ARKASI... Hüseyin Ruso isimli vatandaþýmýzýn telefoniyen þikayeti þöyle: "Benim ismim Hüseyin Ruso. Akþam üzerleri yürüyüþe çýkarým. Gubba diye beyaz eþya satan bir yer vardýr. Bu yerin arka kýsmýnda Kýz Öðrenci Yurdu bulunmaktadýr. Bu yurdun kuyularý dolmuþ durumdadýr ve anayola akmaktadýr. Çok kötü bir koku yayýlmaktadýr etrafa... Ýnsanlar yola akan pis sulara basýp geçmektedirler. Arabalar da öyle. Mikrop etrafa yayýlmaktadýr yani... Benim ricam saðlýk ekibinin gerekeni yapmasýdýr." BÝZÝM DUVAR BU NÜFUS SAYIMI DOÐAYA AYKIRI Bizim Mandra MEVLANA'YI ANMA ETKÝNLÝKLERÝ BAÞLADI Türk düþünürü Mevlana Celaleddin Rumi, 738. ölüm yýldönümü çerçevesinde anýlýyor. Anma etkinlikleri baþladý. Mevlana Haftasý etkinlikleri çerçevesinde dün sabah Lefkoþa Girne Kapýsýndaki Mevlevihane ile Lokmacý arasýnda geleneksel sikke ve cübbeli halký kucaklama yürüyüþü gerçekleþtirildi. Etkinliklere Konya Mevlevihanesinin Müdürü Dr. Naci Bakýrýcý da katýldý. Yakýn Doðu Üniversitesi Rumi Enstitüsü tarafýndan 17 Aralýk'a kadar planlanan etkinlikler, TC Lefkoþa Büyükelçiliði himayesinde, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý iþbirliðiyle gerçekleþtiriliyor. Dün akþam saat 19:00'da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda Sema gösterisi ile Türk Tasavvuf Müziði konseri yer aldý. Sema Gösterileri ve Türk Mutasavvuf Müziði Konserleri 12 Aralýk Pazartesi gecesi saat 19:30'da Güzelyurt Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 13 Aralýk Salý gecesi saat 19:00'da Yeni Erenköy Belediye Kültür Merkezi'nde, 15 Aralýk Perþembe gecesi saat 19:30'da Girne Oðuz Veli Ortaokulu'nda yine halka açýk ve ücretsiz olarak yapýlacak. 17 Aralýk Cumartesi gecesi ise saat 19:30'da, Lefkoþa Mevlevihanesi'nde dýþ ülke temsilcileriyle diðer konuklara bir program sunulacak. 4 Aralýk'ta insanlarý evlerine kapatýp yapýlan sayým sonucuna göre mandranýn nüfusunun 294 bin 906 olarak açýklanmasý, vatandaþlar arasýnda büyük öfke ve infial yaratýr. Mandrada herkes kendisini enayi yerine konmuþ ve aþaðýlanmýþ hissederken, dünyada hiçbir iþgal rejiminde doðru, dürüst ve saðlýklý bir seçim yapýlamayacaðý da bir kez daha ortaya çýkar. Sokaktaki adam, "Umardýk þu gadar... Razýydýk þu gadar... Ama yok da bu gadarcýk be gâvvole" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 11 Aralýk 2011 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Erkek çocuk doðurmayan kadýnýn iþi zor Her Afgan kadýn ortalama 6 çocuk dünyaya getiriyor. Kadýnlarýn, en az üç ya da dört erkek çocuk dünyaya getirinceye kadar doðum yapmaya zorlanmasý, demografik yapýyý da olumsuz etkiliyor. Nüfus artýþýnýn hýzla devam ettiði ülkede doðum kontrol yöntemlerinin uygulanmasý da zor. Afgan kadýnlar üç ya da dört erkek çocuðu olana kadar doðurmak zorunda. Ne kadar çok erkek çocuða sahipse, o aile toplumda o kadar çok saygý görüyor. Sosyal güvencenin olmadýðý Afganistan'da erkek çocuklar bir tür yaþam garantisi. Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Nadra Hayat þöyle diyor: "Din adamlarýmýz büyük aileler kurulmasýndan söz ediyor, kültürümüzde de çok çocuk doðurmak yaygýn. Özellikle de erkek çocuk istiyorlar. Ama þimdiden Afganlarýn yüzde 44'ü yoksulluk sýnýrýnýn altýnda yaþýyor. Ve yüzde 65'i de 25 yaþýn altýnda." Afganistan Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Sema Samar, "Hâlâ açlýkla mücadele ediyoruz, hayatta kalmaya çalýþýyoruz. HIV'in ve tüberkülozun yayýlmasýný yavaþlatmak mümkün deðil" diyor. Samar doðum kontrolünün þart olduðunu belirtiyor. Afgan hükümeti de aile planlamasý için harekete geçti. Prezervatif, doðum kontrol haplarýný ücretsiz daðýtýyor. Afgan Ebeler Derneði Baþkaný Zabra Turkmani kültür ve geleneklerin doðum kontrolünü zorlaþtýrdýðýný belirtiyor: "Kültürümüzde bir kadýnla tek baþýna konuþmak güç ve yetersiz. Son sözü kocasý ve kayýnvalidesi söylüyor. Onun bedenine ve yaþamýna dair önemli kararlarý onlar veriyor." Saðlýk görevlileri annelere tavsiyelerde bulunurken Kuran-ý Kerim'e de atýfta bulunmak zorundalar. Cuma namazlarýnda imamlarýn doðum kontrolüne dair vaaz vermesi isteniyor. Bu önlemlerle doðum oranýnýn azaltýlmasý hedefleniyor. (Deutsche Welle Türkçe) Bir yýlda 3 bin 'namus suçu' Ýngiltere'de Kürt ve Iraklý Kadýn Haklarý Örgütü (Ikwro) tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre 2010 yýlýnda Ýngiltere'de ikamet eden 3 bine yakýn genç kadýn "namus" gerekçesiyle yapýlan saldýrýlara maruz kaldý. Ikwro'nun araþtýrmasýnda sadece Londra'da bir yýl içerisinde "namus suçlarý"nýn 500 vaka ile ikiye katlandýðý kaydedildi. Ülke genelinde ise bu sayýnýn 3 bine yakýn olduðu vurgulandý. Araþtýrmaya göre "namus suçlarý" dayak, asitli saldýrý, uzvun kesilmesi, kaçýrma ve cinayet olarak sýralanýyor. Yüzbinlerce göçmenin yaþadýðý Ýngiltere'de ilk kez ulusal düzeyde bu bilgiler toplanýrken, Ikwro geçen yýl "namus" gerekçesiyle iþlenen þiddet vakalarýnýn sayýsýný tespit etmek için bütün polis birimlerinden bilgi istedi. Ortaya çýkan sonuçlara göre bazý bölgelerde namus cinayetleri bir yýlda ikiye katlandý. Bu rakamýn gözardý edildiðine dikkat çeken Ikwro, çok sayýda maðdurun korktuðu için þikayette bulunmadýðýna iþaret etti. Ikwro kampanyasýnýn sorumlusu Fionnuala Ni Mhurchu, "Kadýnlar, erkek arkadaþlarý olduðu, anlaþmalý evlilikleri reddettiði, tecavüze uðradýðý ya da sadece erkeklerle konuþtuðu için ailelerinin þiddetine maruz kalýyor. Kimisi de eþcinsel olmak, makyaj yapmak ya da batý tarzý giyinmenin kurbaný oluyor." Ikwro sorumlusu Dina Nammi, "Bu kurbanlarýn failleri, ailelerinin namusunu ve þerefini kuruduklarý için kendi toplumlarý tarafýndan kahraman gibi deðerlendiriliyorlar" diye belirtti. Örgüt, Ýngiliz makamlarýndan "namus suçlarýna" karþý mücadele olanaklarýný geliþtirmesini istiyor. Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan bir sözcü ise hükümetin bu sorunu sona erdirmek için kararlý olduðunu belirtti. Ýsviçreli Surgir Vakfý'nýn bir raporuna göre Avrupa'da bu alanda politika geliþtiren sadece iki ülke var. Biri Ýngiltere, diðeri Hollanda. Ýngiliz polisi bu amaçla özel birlikler oluþtururken, 2009'dan bu yana tüm polis birimleri namusa iliþkin þiddet olaylarý konusunda eðitiliyorlar. (Özgür Gündem) GALATASARAY-APOLLONA MAÇINDA OLAYLAR Limasol'da oynanan Galatasaray-Apollon Kadýn Voleybol Takýmlarýnýn CEV Cup çerçevesindeki maçýnda çýkan olaylar bazý Rum gazetelerinde de yer buldu. Politis gazetesi "Holiganizim Yenilmez... Apollon- Galatasaray Maçýnda Kýþkýrtmasýz Olaylar... Kýbrýslý Türklere Maytap Attýlar... Polis Göz Yaþartýcý Gazla Yanýt Verdi" baþlýklarýyla verdiði haberinde, maçta olay çýkaranlarý "beyinsiz" olarak nitelendirdi. Polisin, maçta meydana gelen "utanç verici" olaylarýn önceden planlanmýþ olduðunu düþündüðünü yazan gazete, maçý izlemeye KKTC'den 35 Kýbrýslý Türk'ün de gittiðini belirtti. Gerek maçýn baþlangýcýnda, gerekse sonunda gerilimlerin yaþandýðýný, tüm maç boyunca gerilimli bir atmosferin hakim olduðunu belirten gazete, Apollon taraftarlarýnýn Türk takýmý taraftarlarýna maytap attýðýný ve polisin de olaya göz yaþartýcý gazla yanýt verdiðini belirterek yaþananlarý ayrýntýlý bir þekilde aktardý. Maçýn baþlamasýnýn üzerinden kýsa bir süre geçtikten sonra Apollon taraftarlarýnýn, Galatasaray taraftarlarýna tehditkar hareketlerde bulunduðunu, sahaya maytap ve baþka objeler attýðýný anlatan gazete, büyük polis gücünün "kargaþacýlarý" engellediðini, ayrýca sahaya giren 28 yaþýndaki bir Apollona taraftarýný tutukladýðýný belirtti. Habere göre tam sakinlik yaþandýðý düþünülürken, maç sona ermeden önce Apollon taraftarlarýnýn tribününde yeniden gerilim çýktý. Polis, daha kötü olaylarýnýn yaþanmasýný engellemek amacýyla sýnýrlý miktarda göz yaþartýcý gaz kullanarak duruma etkin bir müdahalede bulundu ve onlarý stadý boþaltmaya zorladý. GÜNEYDE YAÞAYAN BÝR KIBRISLI TÜRK HIRSIZLIK YAPTIÐI ÝDDÝA EDÝLEREK TUTUKLANDI Lefkoþa Rum kesiminde yaþayan 44 yaþýndaki bir Kýbrýslý Türkün önceki gün sabaha yakýn 04.00'te Engomi'deki (Ýncirli) bir markette hýrsýzlýk yaptýðý iddia edilerek tutuklandýðý bildirildi. Alithia gazetesi, Polisin, bir vatandaþýn bahse konu markette hýrsýzlýk yapýldýðýna dair ihbarda bulunmasý üzerine bölgeye gittiðini ve hýrsýzlýk yaptýðý iddia edilen Kýbrýslý Türk'ü tutukladýðýný, öte yandan beraberindeki "iþbirlikçisinin" kaçtýðýný yazdý. "Hýrsýzlarýn" kýrdýðý kapýnýn giriþinde çantalarýn içerisinde 11 bin Euro deðerinde 296 kutu sigaranýn bulunduðunu yazan gazete, Kýbrýslý Türk'ün evinde yapýlan aramada çocuk pornografisiyle ilgili malzemelerin de ele geçirildiðini savundu. Habere göre söz konusu Kýbrýslý Türk'ün Lefkoþa Kaza Mahkemesine çýkarýlmasý bekleniyor. KAYIP YAKINLARINA YANLIÞ KEMÝKLER VERÝLDÝÐÝ ENDÝÞESÝ Kayýp yakýnlarýna yanlýþ kemikler verildiði endiþesi bulunduðu belirtilerek, bu yönde önlemlerin alýnmasý gerektiðine iþaret edildi. Fileleftheros gazetesi "Yanlýþ Kemikler Verilmesi Yönünde Endiþeler... Geçmiþte Olasýlýk Engellendi, Ancak Gelecekte Olmasý Ýhtimal Dahilinde" baþlýklarýyla aktardýðý haberinde, elde ettiði bilgilere dayanarak, önlemler alýnmazsa kayýp yakýnlarýna yanlýþ kemlik kalýntýlarý verilmesi olasýlýðýnýn aþikar olduðunu iddia ederek, geçmiþte bu tür durumlarýn olmasýnýn engellendiðini belirtti. Bu gibi meseleleri ele alan bilim adamlarýnýn yeterlilikleri dolayýsýyla, normal þartlarda meydana gelmesi zor olan yanlýþlýðýn; farklý iskeletlerden gelen ve bir yere gömülüp çýkarýlarak tekrar baþka bir yere gömülen kemiklerin karýþmasý nedeniyle meydana gelebileceðinden bahsetti. Geçmiþte toplu mezarlarýn bulunduðu baþka ülkelerde bu gibi durumlarla karþýlaþan BM'nin, bazý programlarýn deðiþtirilmesini uygun bulduðunu yazan gazete, BM'nin vurguladýðý noktalardan birinin de her durumda tüm sürecin, bilim adamlarý, bulunan kalýntýnýn (bilgiler ve þahitlikler temelinde) kim olduðunu bilmeden gerçekleþmesi gerektiði olduðunu aktardý. DOÐALGAZ ÝÞLETMESÝNE ÝLÝÞKÝN YASA TASARISI Politis gazetesi kýsa adý DEFA olan Rum Devlet Doðalgaz Ýþletmesi'nin, doðalgaz ihracatýný da kapsayan yetkilerinin güçlendirilmesine iliþkin yasa tasarýsýnýn ele alýnmasý sýrasýnda ise Hukuk Dairesi temsilcisi Konstantinos Lukurgos'un görüþlerini ortaya koyduðunu yazdý. Habere göre Lukurgos, sývýlaþtýrýlmýþ doðalgazýn ithalatý, temin edilmesi ve daðýtýlmasýnda DEFA'nýn tekelliðine iliþkin yasa tasarýsýnýn öngörülerinin, AB normlarýna aykýrý olduðunu söyledi. Bazý milletvekillerinin, AB'ýn, bu tasarýnýn öngörülerine tepki göstermediði þeklindeki sorusu üzerine Lukurgos, doðalgaz üretimi baþladýðý ve de Noble Energy'nin, Güney Kýbrýs içinde deðerlendirebilmesi veya ihraç edebilmesi için bunu DEFA'ya satmasýna gereksinim olacaðý zaman AB'ýn buna tepki göstereceðini söyledi. TÝCARÝ AÇIKTA AZALMA Güney Kýbrýs'ýn ticari açýðýnda, 2011 yýlýnýn Ocak- Eylül aylarý arasýnda 209,2 milyon Euro'luk azalma kaydedildiði bildirildi. Haravgi gazetesi, 2010 yýlý Ocak-Eylül aylarý arasýndaki ticari açýðýn 3 milyar 900 milyon Euro olduðunu, 2011 yýlý Ocak-Eylül aylarý arasýndaki açýðýn ise 3 milyar 691 milyon Euro olduðunu yazdý. Haberde, Güney Kýbrýs'ýn 2011 yýlý Ocak-Eylül aylarý arasýndaki ithalatýnýn 4 milyar 723 milyon Euro, ihracatýnýn ise 1 milyar 32 milyon Euro olduðu belirtildi. TURÝZM GELÝRLERÝNDE ARTIÞ Haravgi haberinde Güney Kýbrýs'ýn turizm gelirlerinde yüzde 13,6 oranýnda artýþ kaydedildiðini, Güney Kýbrýs'a gelen turist sayýsýnýn yüzde 10,6 oranýnda arttýðýný yazdý. Haberde, turizm gelirleri ile turist sayýsýnýn oranlarý belirtilirken, bu oranlarýn hangi rakamlarla ifade edildiði belirtilmedi. CEZAEVÝNDE CEP TELEFONU ÝÇÝN SÝSTEM Rum Merkezi Cezaevi'ne mahkumlarýn cep telefonu kullanmasýný önleyen yeni bir sistem takýldýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, sistemin cep telefonu sinyallerini devre dýþý býraktýðýný ve böylelikle cep telefonu kullanmanýn imkansýz hale geldiðini yazdý. MARKULLÝ SOFYA'YA GÝDÝYOR Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli'nin, 12 Aralýk tarihinde Bulgaristan'ýn baþkenti Sofya'ya çalýþma ziyaretinde bulunacaðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Bulgar meslektaþý ve diðer bakanlarla görüþecek olan Markulli'nin temaslarýnýn gündeminde Kýbrýs sorunu, Avrupa-Türkiye iliþkileri, "Türk tehditleri", kriz, uluslararasý meseleler ve ikili iliþkilerin bulunduðunu aktardý. ALMANYA SAVUNMA BAKANLIÐI MÜSTEÞARI KIBRIS'A GÝDÝYOR Almanya Savunma Bakanlýðý Müsteþarý Thomas Kossendey'in, Aralýk tarihlerinde Güney Kýbrýs'ta temaslarda bulunacaðý bildirildi. Haravgi gazetesi, Kossendey'in Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis ile birtakým "önemli temaslar" yapacaðýný yazdý. AB'DE BÝLGÝ ERÝÞÝMÝ HAKKI YASASI OLMAYAN TEK ÜLKE Güney Kýbrýs'ýn, AB'de, bilgi eriþimi hakký ile ilgili yasasý bulunmayan tek ülke olduðu bildirildi. Simerini gazetesi, Güney Kýbrýs'ýn bu konuda bir yasa tasarýsý bile bulunmadýðýný ve bu nedenle de, diðer AB ülkelerine kýyasla geri kaldýðýný yazdý.

9 11 Aralýk 2011 Pazar Tünel ALINTI CEMAAT YENÝ DURUMA HAZIRLANIYOR AKP Genel Baþkan Yardýmcýsý "AKP'nin içine oynayanlar hüsrana uðrar" diye esip gürlemiþti. Dün ise, AKP'nin "içinin oynak" hale geldiði görüldü. Baþbakan hasta yataðýndayken baþlatýlan "Erdoðan'ýn koltuðuna kim oturacak" tartýþmasý orta yerde rezil bir þekilde dururken, Baþbakanlýða aday gösterilen Gül, Erdoðan'ý "takmaz" havada þike yasasýný veto etmiþti. Çankaya'daki havasýný atamadan, Baþbakan hasta yataðýndan onun havasýný alýverdi. "Yasayý aynen geçirin" dedi. Sanýrsýnýz, Çankaya'da Sezer var ve Kasýmpaþalý ona rest çekiyor. AKP'nin "içine oynamak" gerekmiyor. Onun içi zaten oynak. Baþbakan'ýn "devreden çýkacaðý" kuþkusu doðar doðmaz oynaklýk kendini ortaya koyuverdi. Arýnç bile þirazeden çýktý ve "Ben Erdoðan'a biat etmemiþ adamým" deyiverdi. AKP'nin "üç kurucusu"nun bugünkü mevzilenmesi, AKP'de derin bir yara açmýþ bulunuyor. Cemaat yeni duruma hazýrlanýyor. Veysi SARISÖZEN (Özgür Gündem) DÝPNOT BM rakamlarýna göre ABD'de her 90 saniyede 1 kadýn tecavüze uðruyor. ARÞÝV TARÝH 5 KASIM 2010 Tabipler Birliði, Dr. Canver hakkýnda ABD'den aldýðý evrak ve bilgileri dün basýna daðýttý... ABD'de organ nakli konusunda usulsüzlük yapmaktan suçlu bulunan, ayrýca hastanýn saðlýðýný abartarak ameliyat yaptýðý saptanan Dr. Canver, ABD ve Avrupa'da hekimlikten men edildi... Gözden kaçmayanlar... KRÝZ BAHANE, "HAM-HUM" ÞAHANE "KKTC'nin ekonomisi" diye söze baþlayýp dünyadaki ekonomik krizden söz etmeye baþlayanlarýn ya kendileri aptal, ya da bizi hepten avanak yerine koyuyorlar. Buradaki krizin sebebi hükümetlerin yetkisizliði, basiretsizliði, beceriksizliði, "hamhum"cu zihniyetleri ve elbette bunlarýn "hamhum"cu siyasetlerini destekleyen Türkiye'deki "hamhum"cu "kanka"larýdýr. "Dünyada ekonomik kriz var" mahanasýyla haçana bir malý götüreceksiniz be ama? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Lefkoþa'da yaklaþýk 5000 hanenin kapýlarýný seçim memurlarýna açmamasý ayrý bir tartýþma konusudur." Ahmet KAPTAN (KTAMS Baþkaný) VÝRGÜL... "ÝNSANSIZ" ÝNSAN HAKLARI Türkiye'de uyduruk KCK operasyonlarýnda tutuklanan siyasetçi ve insan haklarý savunucularýnýn sayýsý 5 bine ulaþtý. 2009'dan bu yana gözaltýna alýnan 7 bin 748 kiþiden, 3 bin 895 kiþi tutuklandý. 500 öðrenci, 65 gazeteci akýllara durgunluk veren gerekçelerle tutuklu. KKTC'nin Ýnsan Haklarý Derneði ise Tayyip beyi "insan haklarýna yaptýðý katkýlar"dan dolayý "yýlýn devlet adamý" seçti. "Yes be annem" budur oyun, budur grasso, budur yað KKTC'YÝ YATIRAN YATIRANA "KKTC hem kendi hem dýþ ülke yatýrýmcýsýna güven veriyor." Ýrsen KÜÇÜK (Baþbakan) Herkes 'Þike Yasasý'ný konuþuyor. Oysa mesele, Erdoðan'ýn "bana kayýtsýz þartsýz biat etmeyeni ezerim" gösterilerinden biri. Doðan Holding'e ne yapmýþtý, hatýrlayýn. "Bitaraf olan, bertaraf olur" doðrultusunda, yarýn bir gün Ümit Boyner'i de içeri aldýrtýrsa, Þamil Tayyar da, Boyner çiftinin Ergenekon'la PKK arasýnda nasýl kuryelik yaptýklarýný ifþa eden yeni bir eser kaleme alýrsa hiç þaþýrmayýn. Erdoðan sýnýr tanýmýyor; ne gramer, ne mantýk, ne insaf, ne vicdan, ne KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... izan. Ahlakî seviye ortada; entelektüel seviye ise, karþýsýndakine 'tren' dedirtip, arkasýndan "öpsün seni Zeki Müren"i yapýþtýrýnca fevkalade mutlu olan dört-beþ yaþýndaki çocuðunkine mümasil. Ýnsanlar, þerden korunmak için itiraz etmiyorlar; ama, sonuçta hem mantýða, hem gramere, hem de terbiyeye iyi bir gol atýlmýþ oluyor ve iþ, saç kestirmenin bile suç delili sayýldýðý bir akýl dýþýlýða kadar uzanýyor: Savcýnýn hayal gücü el Memleketimden manzaralar "Erdoðan sýnýr tanýmýyor; ne gramer, ne mantýk, ne insaf, ne vicdan, ne izan" verse, insanýn "kabýzlýk çekiyorum" demesini bile, tuvalette gizli örgüt toplantýsý düzenleyeceðinin delili sayýp idamla yargýlanmasýný isteyebilir. Bunlarýn iddialarýný çürütmek üzere cevap vermek, onlarýn oyununa gelmek; diyelim, adamlar "balinalar Fransýzca konuþuyor" iddiasýndalar, tutup onlara "yok caným, balinalar bilse bilse ya Norveççe ya da Japonca bilirler" demek gibi bir þey olur: Yapýlacak olan, bunlarý muhatap almak deðil, teþhir etmektir. Aziz Yýldýrým için 140 yýl hapis istiyor iktidarýn savcýsý. Bunlara bir þey denilecekse, bu, "yok o az, bu adamýn suçlarýnýn cezasý 637 yýldýr" gibilerinden bir þey olmalýdýr. ( ) Bunlara karþý yapýlacak tek þey, kendilerini muhatap almayýp kendi yollarýnda yalnýz býrakarak, ne olduklarýnýn ortaya çýkmasýný saðlamaktýr. Örneðin, kendi polisinin sýktýðý gazla kalbi duran Metin Lokumcu için, deðil baþsaðlýðý dilemek, "üzüldüm" bile demeyen, üzülenleri de teröristlikten içeri attýrtan birinin ister annesi ölsün, ister baþka bir yakýný, ciddî ciddî baþ saðlýðý dilemek veya taziye ziyaretinde bulunmak, aslýnda kiþinin tuttuðu yolu meþrûr kýlmaya hizmet etmekten baþka bir þey olmayacaktýr. Kendi polisinin saldýrýp kemiklerini parçaladýðý Dilþat için "kadýn mý, kýz mý; bilemem" demiþ birine ister kaza geçirmiþ olsun, isterse ameliyat, yine ciddî ciddî 'geçmiþ olsun' dileðinde bulunmak, kendi bildiði yoldan gitmesi yolunda pekiþtirmekten baþka bir iþe yaramayacaktýr. Þike mevzuuna geri dönersek: Oylarýn sadece %34'ü, seçmenin de sadece %26,2'sine dayanarak Meclis'in %65'ini kapatýp cumhurbaþkaný seçtirmeye/ seçilmeye soyunmak, rakip takýmýn direkten dönen toplarýný da kendi hesabýna gol diye geçirterek elde edilmiþ bir galibiyetten ne kadar daha ahlakîyse, AKP'nin þikeyi suç olarak görüp þu ya da bu ölçüde cezalandýrma hakký da iþte ancak o kadardýr. (Bu yazý KADÝR CANGIZBAY'ýn 10/12/2011 tarihli "Birgün"de yayýmlanan "AKP'yi muhatap alma teþhir et" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 11 Aralýk 2011 Pazar DÜN Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Derya Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:53/3 Dereboyu (Adidas ve KK Turkcell Karþýsý) Tel: Ayþe Kaptan Eczanesi: Girne Cad. No:50 Tel: Maðusa Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Girne Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 (Ocak Kulübü Karþýsý) Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K:288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: BULMACA Soldan Saða: 1-Lefkoþa ile Maðusa arasýnda uzanan ova. Katýþýksýz, halis. 2-Açýk, ortada, herkesin içinde yapýlan. Avrupa Parlamentosu'nun kýsa yazýlýþý. Bulunma hali eki. 3-Tahýl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin baþaklarýndan ayrýlmasý iþi. Gelir. 4-Çalý bülbülü de denilen bir kuþ (iki kelime). 5-Ters okunuþu "Bir yerde oturanlar, sakinler". Gümüþ'ün kýsaltmasý. 6-Avrupa'da bir millet. Yan kanatlarý vücuduna yapýþýk, uzun kuyruklu iri bir balýk, rina. 7-Maðusa Türk Gücü kulübünün kýsa yazýlýþý. Bir nota. Sodyum'un kýsaltmasý. 8-Canlý varlýklarýn yaþam kaynaðý olan sývý madde. Notada duraklama iþareti. Harf okunuþu. Manganez'in kýsaltmasý. 9-Fazla bön, avanak. Tropikal bölgelerdeki denizlerde yýl boyunca düzenli esen birtakým rüzgârlar. 10-Gözün að tabakasý. Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. 11-Eski dilde "Akýllýca". Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kýyamet günü dirilenlerin toplanacaklarýna inanýlan yer. Sebze ve meyvelerin yetiþtirildiði ve hava þartlarýna karþý korunduðu cam ve naylonla kaplý yer. 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Örnek. 3-Hiçbir þarta baðlý olmayan, istediði gibi davranabilen, özgür, hür. Baba. 4-Birini veya bir þeyi akla getirerek sözünü etmek veya onu düþünmek. Erkeklerinin baþýnda uzun ve çatallý boynuzlarý olan memeli hayvan. 5-Uyma. Üzerinde yemek de yenebilen yuvarlak, bakýr veya pirinçten büyük tepsi. 6-Eski dilde "Yarým, yarý". Kýrmýzý. 7-Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Hindistan'da prenslere verilen unvan. 8-Elektrikle veya pille çalýþan, plak dinlemekte kullanýlan araç. Þimdi, þu anda. 9-Ayakkabý, çanta gibi þeylerin yapýmýnda kullanýlan parlak deri. Beraber. 10-Adlarý ayný olanlardan her biri. Ters okunuþu "Çok geliþmiþ, iri yapýlý". 11-Satýlan bir malýn cinsini, miktarýný ve fiyatýný bildirmek için satýcýnýn alýcýya verdiði hesap pusulasý. Büyükanne. KAYIP KÝMLÝK KKTC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Aylin Karakuþ ARANIYOR 10 gün önce Girne Boðazý nda tasmalý bir av köpeði bulundu. Ýlgilenenler aþaðýdaki numarayý arasýnlar. Tel: Satýlýk arsa Alsancak ta alt yapýsý, yolu hazýr 600 metrekare arsa Stg. Tel: SATILIK ZEYTÝNYAÐI Litresi 12 TL den satýlýk zeytinyaðý... Tel: KAYIP KÝMLÝK KKTC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan Okçuoðlu DEVREN KÝRALIK ÝÞYERÝ Köþklüçiftlik te devren kiralýk eþyalý, müstakil ofis. Tel : Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: Satýlýk daire Girne Boðazý 8. milde 265 metrekare Türk malý 3. kat daire Tel:

11 11 Aralýk 2011 Pazar KÜLTÜR - SANAT 11 Günün Manisi Ovalarda ayrelli Benim yarim þeherli O þeherde ben köyde Ýþimiz terelelli Kitap Dünyasý KÜLTÜR, SANAT, BÝLÝM VE FELSEFE ÜZERÝNE Bob Avakian çeviren: Þükrü Alpagut Yordam Kitap, siyaset 223 sayfa ÖZDEYÝÞLER "Aydýn soyluluðu, baskýya direnmek ve yalnýzlýða boyun eðmemektir." A. Camus TADIMLIK 'Ýþgalciler bizden çok kuvvetli' diye düþündü demirci örsün üstüne bir kelebek kondu. Aydýn Adamoðlu "Yokoluþ" adlý kitabýndan Elleri kýrýlan çizere ödül Suriye'nin baþkenti Þam'da aðustosta kaçýrýlýp iþkence gören ünlü karikatürist Ali Ferzat, 'Yýlýn Gazetecisi' seçildi. Fransýz Le Monde gazetesi, TV5 televizyonu ve Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler (RSF) örgütünün bu yýlki 'Basýn Özgürlüðü Ödülü'ne layýk gördüðü Ferzat, "Ellerini kýracaðýz, bir daha çizemeyeceksin" tehditleriyle kaçýrýldýðý arabanýn içinde dövülmüþtü. Karikatüristin rejime baðlý milisler tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilmiþti. Törene katýlamayan Ferzat, Fransýz karikatürist Plantu aracýlýðýyla "Ödülü, özgürlük mücadelelerinde þehit olan ve yaralananlara adýyorum" mesajýný iletti. 'Modernizm bedel ödetiyor' Usta yönetmen Yavuz Turgul, Film Arasý Dergisi'nin Aralýk sayýsýna konuþtu. Senaryosunu, yönetmenliðini ya da her ikisini de üstlendiði Tosun Paþa, Sultan, Çiçek Abbas, Züðürt Aða, Muhsin Bey, Eþkýya, Gönül Yarasý ve Av Mevsimi gibi filmleriyle Türk sinemasýna damgasýný vuran efsane yönetmen Yavuz Turgul þöyle konuþtu: "Modernizmin sizin getirmiþ olduðu güzel seçenekler var. Çok güzel evler, arabalar, tekneler var. Bitmiyor bir türlü. Her gelen þeyden sonra yeni bir þey istiyorsunuz. Alýþveriþ merkezlerinden içeri girdiðiniz zaman gözleriniz dönüyor. Bu istekleri körükleyen muazzam bir reklam dünyasý her tarafýmýzý çevirmiþ. Televizyonda reklam, sinemada reklam, gazetede reklam, hep 'al' diyor bize, 'al'." BATILILI EÞELTÝRMENLERÝN ONAY MEKANÝZMASI "Bir film yapýyorsun, önce dýþarýya yolluyorsun. Orada festivallerde ilgi görmesini çok istiyorsun. Fakat þöyle bir açmazýn içine düþüyorsun; özellikle yarýþmalý yerlerde, çoðunlukla Batýlý olan eleþtirmenlerin, sinema yazarlarýnýn oluþturduðu jürilerin o dünyaya dair belli tasavvurlarý var. Sen onun içine girmek zorundasýn. Onlarýn onay mekanizmasý senin kendi kültürünün, insanýnýn tarzýna aykýrý. Böylece bir kopuþ oluyor. Bütün bunlarý yýkabilmek için de kendi kültürünle, dünyanla, davranýþýnla, kendine dair her þeyi çözümleyebilme çabasýnýn içine girmen lazým. Cumhuriyet kuþaðýnýn içinde kendi kendimizi beðenmeme, kendimizi küçük görme hali var." 'Bosnalýlar benim ailemdir' Jolie'nin yönetmenliðini üstlendiði 'Kan ve Bal baþlamasýný istedim. Dünyanýn sadece onlarýn Ülkesinde' filminin prömiyeri yapýldý. Ünlü çektiði acýlara bakmasýný istemedim, onlarýn Amerikalý oyuncu Angelina Jolie'nin aileye olan sevgilerini, Bosnalýlarýn ne kadar özel yönetmenliðini üstlendiði ve Bosna savaþýnda insanlar olduðunu görülmesini istedim.'' yaþanan bir aþk hikayesini anlatan ''Kan ve Bal Filminin sonunda birçok savaþ suçlu iþleyen Ülkesinde'' adlý filmin prömiyeri New York'ta Sýrp askerin teslim olduðuna da deðinen Jolie, yapýldý. filmde gerçekçi olmayan tek unsurun bu askerin Bosna Hersek'in Dnevni Avaz gazetesine teslim olmasý olduðunu, fakat savaþ suçlularýn demeç veren Angelina Jolie, Bosna savaþý ile ilgili da iþledikleri suçlarýn yükünü taþýyarak uzun süredir bilgi topladýðýný, bu ülkeyi birçok yaþadýðýný da göstermek istediðini belirtti. kez ziyaret ettiðini anlattý. Jolie, ''Oradaki Bosna savaþýnýn izlerinin hala ''taze'' olduðunu insanlarýn ne kadar zorluk yaþadýðýný anlayýnca da belirten Jolie, savaþta yaþayan insanlar için þok oldum ve bu insanlarýn, orada olanlara bu filmin izlenmesinin zor olabileceðini de iþaret dayanmak için ne kadar güçlü olduðunu anladým'' etti. ifadelerini kullandý. Bosna Hersek'teki savaþ maðdurlarý Bosnalýlarýn aile yapýsýndan ilham aldýðýný dile derneklerince geçen sene eleþtirilen Jolie'nin getiren Jolie, ''Bosnalýlar benim en yakýn filmin prömiyeri bu ülkede henüz yapýlmadý. dostlarýmdýr oldu. Temmuz ayýnda düzenlenen 17. Saraybosna Bosnalýlar benim ailemdir'' diye konuþtu. Film Festivali'nin kapanýþ törenine Brad Pitt ile Dünyanýn Bosnalýlar'a bakýþ açýsýný birlikte katýlan Angeline Jolie, burada deðiþtirmek istediðini ve bu yüzden Bosna ile ''Saraybosna'nýn Kalbi'' ödülü almýþ, törende ilgili film çektiðini diyen Jolie, þunlarý da kaydetti: yaptýðý konuþma sýrasýnda duygulu anlar ''Dünyanýn Bosnalýlar'a benim gibi bakmaya yaþamýþtý. Ýstanbul'dan sonra domuzlara soyundu! Geçen yýl Ýstanbul'un çeþitli noktalarýnda kendi çýplak fotoðraflarýný çeken Güney Koreli fotoðrafçý Miru Kim, þimdi de 2010 yýlýnda domuzlar arasýnda gerçekleþtirdiði performansla gündemde. Dünyanýn dört bir yanýnda çektiði çýplak fotoðraflarla adýný duyuran Kim, 'The Pig That Therefore I Am' adýný taþýyan performans için 4 gün boyunca domuz çiftliklerine gitti. Kim, politik bir amaç taþýmadýðýný, bu performansý sadece en çok sömürülen hayvanlar olarak gördüðü domuzlara dikkat çekmek için yaptýðýný ve Fransýz filozof Michel Serres'in 'Les Cinq Sens' (Beþ Duyu) kitabýndan etkilendiðini söylüyor. Operada protesto La Scala Operasý'nýn sezon açýlýþ galasýna alkýþlar ve protestolar damgasýný vurdu. "Don Giovanni" eserini eþiyle birlikte locada izleyen Ýtalya'nýn yeni baþbakaný Mario Monti'ye öfke büyüktü: "Bizim kemerimizi sýkarken, onlar mücevherler içinde". Ýtalya'daki mali kriz nedeniyle açýklanan tasarruf önlemlerine yönelik tepkiler ünlü La Scala Operasý'nda kendini gösterdi. Milano'daki operada "Don Giovanni" adlý eserin galasýna katýlan önde gelen devlet yöneticilerinin sergilediði lüks büyük tepki çekti. Cumhurbaþkaný Giorgio Napolitano ve eþi Cleo ile yeni baþbakan Mario Monti ve eþi Elsa'nýn VIP locasýnda smokinli, tuvaletli ve mücevher takýlý fotoðraflarý medya ve sendikalar tarafýndan eleþtirildi. Sendikalar La Scala Opera binasý önünde protesto gösterisi yaparken, Baþbakan Mario Monti'nin aracýna yumurta atýldý. "Ýl Giornale" gazetesi tam sayfa VIP Locasýnýn fotoðrafýný yayýnlayarak "Ýtalyanlara kemer sýkmayý zorlatanlara bakýn. Kendileri smokin, tuvalet giyip mücevherler takarak gösteriþ yaparken millet ay sonunu nasýl getireceðini düþünüyor" yorumunu yaptý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Arthur Christmas 3 D ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon The Twilight Saga... ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Yangýn Var ( Cuma- Cumartesi 23.00) Anadolu Kartallarý ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Dedemin Ýnsanlarý ( Cuma-Cumartesi) 1. salon Hugo (3D) ( Cuma- Cumartesi 23.30) 2. salon

12 ücretsizler

13 ücretsizler

14 14 11 Aralýk 2011 Pazar Cihangir, Tatlýsu'yu da devirdi (1-3) Geçtiðimiz hafta kendi evinde Gönyeli'yi yenerek üst sýralara yükselen Cihangir yükseliþini bu hafta da sürdürdü. Güçlü Tatlýsu ile deplasmanda oynadðý maçtan 3 puaný 3 golle aldý. 1.dakikada geliþen Cihangir ataðýnda Ali Bayýr topla birlikte kaleci Özgür'le karþý karþýya kaldý. Fakat kötü bir vuruþ yaparak topu dýþarý attý. 8. dakikada Cihangir'den Halil Turan'ýn pasýnda topla rakip ceza alanýnda buluþan Martin isabetli bir vuruþla takýmýný deplasmanda 1-0 öne geçti. 20. dakikada sað taraftan geliþen Tatlýsu ataðýnda Allen yakýn mesafeden yaptýðý kafa vuruþunda topu dýþarý attý. 26. dakikada Tatlýsu rakip yarý alanýn ortasýndan bir serbest vuruþ kazandý. Atýþý kullanan Hüseyin'in vuruþunda defansa çarpan topüst direkten oyun alaný na döndü. 32. dakikada geliþen Tatlýsu ataðýnda önce Morris rakip kale önünde topa vurdu. Top yan direkten döndü, dönen topa Emin vurdu, kaleci Türkkan'ýn topu tokatladý. Top bir kez daha oyun alanýna döndü bu kez Allen çizgi üzerinden vurdu fakat topu üst direðe niþanlayýnca takýmlarý adýna mutlak bir golü kaçýrmýþ oldular. Ýlk yarý konuk Cihangir'in 1-0 üstünlüðünde tamamlandý 56. dakikada Tatlýsu beraberliði yakaladý. Üst üste kullanýlan korner atýþlarýnda kale içerisinde oluþan karambolde Kamil'in kafa vuruþu aðlara gidince skor da 1-1 oldu. 72. dakika sonra Cihangir yine öne geçti. Bir dakika önce oyuna giren Patrik saðdan Hasan'ýn mükemmel ortasýný iyi takip ederek kafa ile topu aðlara yolladý ve Cihangir 2-1 öne geçti. 74. dakikada geliþen Cihangir ataðýnda Sezer'e yapýlan faulde hakem avantaj kuralýna uyarak oyunu oynattý. Topu alan Martin sol taraftaki Fýrat'ý gördü. Fýrat da yerden isabetli bir vuruþla kalecinin altýndan topu aðlara yollayarak Cihangir'i deplasmanda 3-1 öne geçirdi. 80. dakikada Tatlýsu'dan Ali'nin saðdan ortasýnda Allen kale aðzýndaki kafa vuruþu önce yere vurdu sonra kaleci Türkkan topu kornere attý. Böylece Tatlýsu'ya gol þansý tanýmadý. Geriye kalan dakikalarda baþka gol olmadý ve Cihangir bu zor deplasmandan istediði 3 puaný alarak döndü. Gençler maçýný Cihangir gençleri 8-0 kazandý. Toplu sonuçlar Telsim Süper Ligi'nde Maðusa T.G.-Türk Ocaðý L.:. 4-1 Yenicami-Lapta: Tatlýsu-Cihangir: Telsim 1'inci Ligi'nde Baf Ü.Y.-Y. Boðaziçi: Türkmenköy-Dumlupýnar: Serdarlý-Ozanköy: Esentepe-Gençlik Gücü: GÜNÜN PROGRAMI Telsim Süper Ligi'nde Düzkaya-Gönyeli (Mehmet Malek) Göçmenköy-B. Baðcýl (Gökhan Koþer) Doðan T. B.-Çetinkaya (Serkan Þimþek) Lefke-K. Kaymaklý (Serdar Bilgimer) Telsim 1'inci Ligi'nde Hamitköy-Görneç (Osman Küçük) Çanakkale-Binatlý (Ali Özgül) A.Yeþilova-Mormenekþe (Ecvet Kanatlý) Lapta, Massa'yý tutamadý (5-1) Telsim Süper Ligin'de 10. hafta karþýlaþmasýnda Yenicami tepede Laptayý konuk etti.soðuk bir havada az sayýda bir seyirci önünde oynanan karþýlaþmanýn ilk yarýsýnda vasat bir futbol vardý.7.dakikada.çýdamlý'nýn 11.dakikada Okan'nýn þutundan Yenicami sonuç alamadý 18.dakikada Massa'nýn sert þutu direkten döndü. Hemen bir dakika sonra kazanýlan serbest vuruþta Massa'nýn þutu kaleci Zihni'nin altýndan geçerek aðlarla buluþtu dakikada Neval'ýn pasýnda Massa güzel bir vuruþla farký 2'ye çýkardý. Maçýn 33.dakikasýnda Kemal.Uçaner'in þutu direkten döndü, Dönen topa Çýdamlý takip etti vuruþunda top yine kalecide kaldý. 40.dakikada Arnavut'un þutu az farkla auta'a gitti.45.dak.geliþen ani Yenicami ataðýnda Massa kendini yerde buldu. Penaltý bekleyen Yenicami ile hakem ayni görüþte deðildi. 50. dakikada geliþen atak'ta Ýbrahim Çýdamlý'nýn ortasýnda Massa düzgün bir vuruþla farký 3'e çýkardý. Maçýn 60.dakikasýnda kazanýlan faul atýþýnda Seper'in þutu üst direðe çarpýp dýþarýya gitti. 69. dakikada Lapta'nýn golü geldi. Çaðlar Yenicami kalesine 0'dan yaptýðý vuruþta kaleci Çaðatay rahat pozisyonda topu kendi kalesine gönderdi. 70.dakikada Massa Yenicami'nin 4.golünü attý. 76. dakikada Lapta kalecesinden seken topu Kemal Uçaner aðlarla buluþturdu. Maçýn son dakikasýnda yine massa yakaladýðý pozisyonu deðerlendiremedi ve tamamen Yenicami'nin kontrolünde geçen maçý Yenicami 5-1 kazanarak zirve umutlarýný sürdürdü. Yeni maðazamýz Jumbo Bazaar açýlmýþtýr...

15 11 Aralýk 2011 Pazar 15 Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Maðusa, Ocaðý yaktý (4-1) Þampiyonluk kovalayan Maðusa Türk Gücü ilk yarýda Türk Ocaðý'nýn 1-0 öne geçmesiyle kabus gördüðü maçý 4-1 kazandý. Karþýlaþmanýn 3.dakikasýnda saðdan Deniz'in ortasýnda Kemal iyi vuramadý ve top dýþarý gitti. 7.dakikada soldan Nikolov'un ortasýnda kale sahasýnda Hüseyin Sadýklar iyi vuramayýnca kaleci Ali topa sahip oldu. 11.dakikada Sessay'ýn pasýnda Talat ayaðýnýn ucu ile topu filelere gönderdi dakikada Ahmet'in kullandýðý köþe atýþýndan gelen topa Yunus'un kafa vuruþunda top dýþarý gitti. 45.dakikada Hüseyin Sadýklar'ýn uzun pasýnda hareketlenen Uður Gök önce topa Fast Break rahat kazandý (69-56) n Basketbolda ülkemizi Türkiye Bölgesel Basketbol Liginde temsil eden Fast Break takýmý dün konuk ettiði Çankýrý Demir Spor'u 13 sayý farkla yendi... Yer: Atatürk Spor Salonu Hakemler: Halit Can Cihan - E. Serkan Kavak Fast Break: A. Diren, H. Kutruza, E. Özirfanoðlu, D. Demirman, A. Eryýlmaz, N. Nasýroðlu, F Ýpar, Ö. Baþsezgin, C. Alpcan, A. Yalkýn, E. Altaþ, A. Naneci Cankýrý Demir: Z. Beder, A Çelebi, O. Acýbunar, A. Yazýðan, M. Kurt, M. Baþol, U. Ýlbaþ, Y. Alan, U. Bülbül Türkiye Erkekler Bölgesel Ligi'nde 6. Grupta mücadele eden Fast Break takýmý konuk ettiði Çankýrý Demir Spor'u yenmeyi baþardý. Ýkinci devrenin ilk maçýna çýkan temsilcimiz maçýn baþýnda yakaladýðý 10 sayýlýk farký koruyarak rakibine skorda denge kurma þansý tanýmadý. Halil Erman ve Doðukan'ýn hücumdaki iyi oyunu Ali'nin de pota altýndaki mücadelesi sayesinde galibiyeti yakalayan Fast Break, bu galibiyetle moral buldu. Periyot Sonuçlarý: 1.Periyot: Fastbreak Çankýrý Demir 2.Periyot Fast Break Çankýrý Demir 3. Periyot Fastbreak Çankýrý Demir 4. Periyot Fastbreak Çankýrý Demir bastý düþtü, kalktý topa sahip oldu, paralel giderek, ceza sahasý üzerinden güzel bir vuruþla topu aðlara gönderdi.1-1. Ýkinci yarýda 47.dakikada soldan Özcan'ýn aþýrtma vuruþunda top yandan az farkla dýþarý gitti. 50.dakikada Halil Çürük'ün pasýnda Deniz kaleci Ali ile karþý karþýya kaldý, pasýnda Yasin Kansu topu aðlara gönderdi dakikada Yasin Kansu'nun topuk pasý ile topla buluþan Hüseyin Sadýklar'ýn vuruþunda top çataldan geri döndü, savunma topu uzaklaþtýrdý. 67.dakikada Yasin Kansu'nun pasýnda hareketlenen Kemal, Nurcan'ýn yaptýðý hareketi ile yerde kaldý, maçýn hakemi Mehmet Sezener Masa tenisinde Sunay ve Daðhan þampiyon Masa Tenisi Federasyonu ve Anýl Spor'un iþbirliði ile dün federasyon salonunda düzenlenen "Dunlop Ferdi Minikler Masa Tenisi þampiyonasý"nda bayanlarda Havva Yeþilleme'yi 3-0 yenen Sunay Tufan þampiyon olurken, erkeklerde finalde Doðan Aktaþlý'yý 3-0 yenen Daðhan Güran þampiyon oldu. Toplam 50 sporcunun yarýþtýðý turnuvada ödülleri Dunlop Spor direktörü Engin Anýl takdim etti. Dereceye girenler þöyledir. ikinci sarý ardýndan kýrmýzý kartla Nurcan'ý oyun dýþýna gönderdi ve Türk Ocaðý 10 kiþi kaldý. 80.dakikada Yasin Kansu, Erol verkaçýn da Erol'un vuruþunda Özcan topu uzaklaþtýrmak isterken topu Yasin Kansu'nun önüne býrakýnca, bu futbolcuda topu filelere gönderdi dakikada Deniz'in pasýnda Yasin Kansu kaleci Ali'den sýyrýlarak vuruþunu yaptý, top yan kale direðine çarparak dýþarýya gitti. 90.dakikada Deniz'in pasýnda ceza sahasý içerisinde Jagues topu kontrol ederek filelere gönderdi Kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca maç 4-1 Maðusa Türk Gücü üstünlüðünde tamamlandý. Bayanlarda 1.Sunay Tufan (Bekiroðullarý) 2.Havva Yeþilleme (Girne) 3.Yaren Yuvka (Girne) 3.Gülüþan Karadað (Karþýyaka) Erkeklerde 1.Daðhan Güran (LAÜ) 2.Doðan Aktaþlý (YDÜ) 3.Özgün Özkuþ (YDÜ) 3.Güzey Aknar (YDÜ) Kartal'a ilaç gibi geldi Yenicami'ye 2 hafta aradan sonra Lapta ilaç gibi geldi. Kadrosunda yabancý oyuncusu kalmayan ve ilk onbirde 3 oyuncusu olmayan Lapta gençlerin çoðunlukta olduðu bir kadro ile Yenicami karþýsýnda çýkmak zorunda kalýnca sahada alabora oldu. Yenicami'de Emrah Þehsuvaroðlu ve Hascan'ýn ilk on bir de maça baþlamalarý haftalar sonra kadroda gördüðümüz bir deðiþiklik oldu. Güçsüz Lapta karþýsýnda ileride Massa, Kemal Uçaner ve Ýbrahim Çýdamlý atýlan 5 golün yanýsýra sayýsýz pozisyondan da sonuç alamdýlar. Oyun kurallarýnýn her yönü ile Lapta'dan üstün olan Yenicami belki de sezonun en kolay maçýný oynarken, Massa attýðý 4 golle yýldýzlaþtý. Ýlk 10 dakikada Yenicami karþýsýnda direnen Lapta orta sahada topa hiç hakim olamazken, savunmada da inanýlmaz hatalar yaparak rakibine sürekli boþluklar yarattý. Neval maç boyunca sol kanatta aldýðý her topla rakip kaleye kadar gelip tehlike yarattý. Topla oynamayý seven ve güzel hareketler yapan Ýbrahim Çýdamlý maç boyunca pozisyon zenginliðine katký yaptý. Genç Hascan görev aldýðý ilk devrede oynadýðý futbol ile taraftarlarýn beðenisini kazandý. Rakibin zayýf olduðu günde bu avnatajý iyi kullanan Yenicami Massa ile oynadýðý sürece gol buldu. Her aldýðý topla tehlike yaratan Massa attýðý 4 golün yanýsýra bir topu direkten döndü en az 3 kez de net pozisyonda sonuç alamadý. Maç boyunca gol atabilme çabasý içerisinde olan Kemal Uçaner her ne kadar da poýzisyonlarda meþin yuvarlaðý filelere göndermekte zorlandýysa bile þans son dakikalarda olsun Ona güldü ve 5. gole adýný yazdý. Lapta dünkü maçta çok kötü bir görüntü verdi. Yabancý futbolcularýnýn gerek kaçmasý gerekse sakatlanmasý takýma büyük darbe vurdu. Bazý sebeplerden dolayý Gökhan'ýn kadro dýþý kalmasý, antrenmanlara gelemeyen asker futbolcusu ve ilk onbirden 2 futbolcusunun sakatlanmasý bu maç öncesi Lapta adýna büyük þanssýzlýktý. Ama bu eksiklikler sadece bu maçta kalacak ya da gelecek haftada düzelecek olan eksiklikler deðil. Lapta'da Teknik Direktör Mustafa Özarabacý gençlerden takviyeler yapmak zorunda kalarak bu maça çýktý. Ýlk devrenin bitmesine daha 3 hafta var. Bu kadro bana göre hiçbir maçta baþarýlý sonuç alamaz. Ne savunma, ne orta saha fiziksel olarak da oyun anlayýþý olarak da Süper Lig için yeterli deðil. Bu kadro ile diðer maçlarda da puan almasý mücize olur. Ara transfer döneminde de acil takviyeler yapamaz ise bu lige zor tutunur.

16 Reyes, Galatasaray ile görüþüyor Atletico Madridli Jose Antonio Reyes, takýmýnýn Espanyol ile oynayacaðý karþýlaþmanýn kadrosuna alýnmadý. Atletico teknik direktörü Manzano, Galatasaray'la görüþmelerini sürdürdüðü için Reyes'i kadroya almadýðýný açýkladý. Maðusa, Ocaðý yaktý (4-1) n Þampiyonluk kovalayan Maðusa Türk Gücü ilk yarýda Türk Ocaðý nýn 1-0 öne geçmesiyle kabus gördüðü maçý 4-1 kazandý. Ýlk yarýnýn son dakikasýnda berabreliði ikinci yarýda ise Yasin (2) ve Jaques in golleri ile de galibiyeti yakalayan sarý yeþilliler haftayý 3 puanla kapattý... Yer: Gazi Maðusa Dr.Fazýl Küçük Stadý Hakemler: Mehmet Sezener, Kerim Þad Kolozali, Hüseyin Kýzmazoðlu MTG: Ýbrahim, Kemal, Erol, Reþat, Erdoð, Halil, Hüseyin Sadýklar, Cemal Astan (dk.27 Kadir, Deniz, Yasin Kansu, (dk.86 Jagues ), Nikolov, (dk.37 Uður Gök) Türk Ocaðý: Ali, Davut, Kemal (dk.46 Özcan ), Yunus, Sessay, (dk88.emrah) Talat, Andrew, Ahmet Cýlbak, Ediz, Deniz, Nurcan Goller: Dk.45 Uður Gök, dk.50, 80 Yasin Kansu, dk.90 Jagues (Maðusa Türk Gücü) Dk.11 Talat (Türk Ocaðý) Kýrmýzý kart: Dk.67 Nurcan (Türk Ocaðý) (Haberi sayfa 15 te) Cihangir, hýz kesmiyor n Son haftalarýn en formda takýmlarýndan olan Cihangir bu kez de Tatlýsu yu devirdi. Deplasmanda rakibine 3 gol atan Mesarya temsilcisi 3 puaný alarak puan sýralamasýndaki týrmanýþýný sürdürdü... YER: Dr.Ali Özsoy Stadý. HAKEMLER: Ulus Sediral, Emre Öztaþlý, Hakan Gök TATLISU: Özgür, Hüseyin(Hasan dk.33), Emre, Ýsmail, Emin(Salih dk.76), Onurcan, Ali, Nurettin, Allen, Morris, Kamil CÝHANGÝR: Türkkan, Ferda, Mustafa, Nasuh(Kaandk.75), Sezer, Can, Fýrat, Hasan, H.Turan, A.Bayýr(Patrik dk.57), Martin (Ersin dk.87) GOLLER: Dk.8 Martin, Dk57 Patrik, Dk.74 Fýrat (CÝHANGÝR) Dk.56 Kamil (TATLISU) (Haberi sayfa 14 te) Lapta, Massa'yý tutamadý n Kadrosunda önemli eksikler olan Lapta, Yenicami karþýsýna gençlerin çoðunlukta olduðu kadro ile çýkmak zorunda kalýnca sahada alabora oldu. 90 dakika Massa'yý durduramayan Lapta kalesinde 5 gol görürken tarihi farktan kurtuldu... Maç boyunca akýn akýn geliþen Yenicami ataklarý Lapta kalesini bunalttý. Fotoðrafta son golde kaleci Zihni'nin üzerinden topu aþýrtan Ýbrahim Çýdamlý'nýn vuruþu görülüyor... (Fotoðraflar: Necati Özsoy) Yenicami'nin 5-1 kazandýðý karþýlaþmada Massa 4 gole imza attý. Fotoðrafta gol sonralarý yaþanan bir sevinç tablosu görülüyor... n Ýki hafta üst üste rakiplerine yenilerek puan avantajýný ve liderliðini kaybeden Yenicami, konuk ettiði Lapta'yý 5 golle yenerek kendine gelirken Massa 4 gol atarak yýldýzlaþtý. Beþinci gole Kemal Uçaner imza atarken atarken, Lapta'nýn tek golü Çaðlar'ýn ortasýnda kaleci Çaðatay'ýn hatasý ile geldi... n Karþýlaþmada Massa, Kemal Uçaner ve Seper'in birer þutlarý direkten dönerken kaleci Zihni 3 net pozisyonu da önledi... YER: Gönyeli Stadý Hakemler:Serkan Durmaz, Mehmet Tarým,Olkan Özyanýk YENÝCAMÝ: Çaðatay, Seper, Okan, Emrah, Neval, Hascan(DK 46 Hüseyin Kayalýlar), Sedat, Erdinç(DK 54 Ercan), Kemal(DK 76 Mehmet Göktaþ), Ýbrahim, Massa. LAPTA: Zihni, Ýbrahim(DK 49 Mert), Þahin(DK 44 Bayram Daðgül), Mustafa Avcý, Hüseyin, Mithat, Bayram Salcý, Mustafa Arnavut, Çaðlar, Kemal(DK 67 Cevdet), Ahmet. GOLLER: DK 19, 24, 51, 72 Massa,DK 76 Kemal Uçaner(Yenicami). DK 70 Çaðlar(Lapta). (Haberi sayfa 14'te) Gün Iþýðýnda Necati ÖZSOY Kartal'a ilaç gibi geldi... Yenicami'ye 2 hafta aradan sonra Lapta ilaç gibi geldi. Kadrosunda yabancý oyuncusu kalmayan ve ilk onbirde 3 oyuncusu olmayan Lapta gençlerin çoðunlukta olduðu bir kadro ile Yenicami karþýsýnda çýkmak zorunda kalýnca sahada alabora oldu. n Necati Özsoy un yazýsý 15 te... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Aralýk 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3638 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. pencereler. Dolgun. Hükümet "Saðlam kafa saðlam vücutta bulunur" sözüne inanmadýðý için okullara beden hocasý göndermiyor! Müzik de ruhun gýdasý deðilmiþ! Müzik hocasý da yok! Sizi gidi ruhsuzlar sizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı