ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri."

Transkript

1 Nüfusumuzu 'doðru' tahmin eden TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça oldu yalnýz. Maþallah, iyi bir totocu... Acaba Real Madrid-Barcelona maçýný da tutturdu mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TEHLÝKENÝN FARKINDA DEÐÝLSÝNÝZ GALÝBA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KÝM BU GKK ÇAVUÞU? Ali Osman YA BÝRÝLERÝ ÖLÜRSE!.. Erdoðan Baybars Darbenin ilk saatleri ve ilk günü Ýbrahim Aziz UMARDIK ÞU KADAR RAZIYDIK ÞU KADAR AMA YOK DA BU KADAR Mehmet Levent REKLAM ÝÇÝN YAPILAN YARDIMLAR Bülent Aykut UBP hükümeti AKP iktidarýndan aldýðý talimatla öðretmenleri terbiye etmek ve hizaya getirmek için yeni bir tüzük hazýrladý... Al sana Sürgün Tüzüðü n 1971 yýlýndan bu yana demokratik anlamda öðretmenin en önemli kazanýmlarýndan biri olan tüzük deðiþtirilmek isteniyor... Kemal Dürüst bu amaçla yarýn 'Yüksek Danýþma Kurulu'nu toplayarak dayatma yapmaya çalýþýyor... n Tüzükte bu deðiþikliklerin yapýlmasý halinde, öðretmenin kaderi siyasilerin iki dudaðý arasýnda olacak... n KTÖS hazýrlanan sürgün tüzüðünü protesto etmek için, örgütlü bulunduðu tüm okullarda yarýn saatleri arasýnda greve gidiyor... n Elcil: Kýbrýs Türk toplumu çok ciddi bir saldýrý altýndadýr. Bir yandan toplum fakirleþtirilip göçe zorlanýrken, diðer yandan da bu gidiþe dur diyenler susturulmaya çalýþýlýyor... l 3. sayfada Sayým sonuçlarýna kimse inanmadý n Nüfus sayým sonuçlarýný tanýmayacaðýný açýklayan BKP 'skandal' dedi, KTAMS ise 'Tam bir fiyasko' olarak deðerlendirdi... n Nüfusumuzun açýklanan rakamdan kat kat fazla olduðunu vurgulayan Abdullah Korkmazhan, "Yapýlan sayým ve sonuçlar büyük bir aldatmacadýr" dedi... n KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan ise "2006'ya göre nüfusumuz de-facto olarak sadece 29 bin 806 olarak artmýþ gözükmektedir. Bu rakamlarýn hiçbir gerçeklik ile baðdaþmadýðý tüm toplumca da kabul edilmiþtir" ifadesini kullandý... n 3. sayfada Gazetemizle birlikte... DER SPIEGEL: "Recep Tayyip Erdoðan kanser mi?" n 6. sayfada

2 ÇATALKÖY'DEKÝ UYUÞTURUCU BASKININDA 4 KÝÞÝ TUTUKLANDI Çatalköy'de faaliyet gösteren bir otelin oto park yerinde önceki akþam polis tarafýndan gerçekleþtirilen operasyonda, bir araçta bulunan E.Ö (E-23) ve E.E'nin (K-19) tasarrufunda, 2 adet içerisinde tütünle karýþýk Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu madde olduðuna inanýlan sarma sigara ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruþturmada, E.Ö'nün tasarrufunda bulunan maddeyi Ý.G'den (K-16) aldýðýnýn öðrenilmesi üzerine, adý edilenin ikametgahýnda yapýlan aramada, yaklaþýk 2 gram aðýrlýðýnda Sentetik Cannabinoid türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ile içerisinde uyuþturucu madde olduðuna inanýlan bir adet sarma sigara izmariti bulundu. Söz konusu 3 kiþi ile olayla baðlantýsý olduðuna inanýlan O.U.'yu (E-27) tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. TRAKTÖRDEN DÜÞEN ÇELÝK HAYATINI KAYBETTÝ Çatalköy Tarsan Çiftliðinde meydana gelen traktör kazasýnda 57 yaþýndaki Kamuran Çelik (E) hayatýný kaybetti. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, dün sabah saat 10.00'da meydana gelen olayda Kamuran Çelik traktör ile tarla sürdüðü sýrada traktör üzerinden düþüp, traktörün arkasýnda bulunan sabanýn üzerinden geçmesi sonucu yaþamýný yitirdi. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý TANKÝÞÝ'NÝN ÖLÜM NEDENÝ Önceki gün bir otelde ölü bulunan Ahmet Tayfur Tankiþi'nin cesedine otopsi yapýldý. Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde yapýlan otopside, Tankiþi'nin kesin ölüm sebebi "kalp yetmezliði" olarak belirlendi. ERCAN'DA UYUÞTURUCU Ercan Hava Limaný'ndan ülkeye giriþ yapan M.C'nin (E- 29) üzerine narkotik dedektör köpeðin tepki vermesi sonucu yapýlan aramada, yaklaþýk 3 gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde ele geçirildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, söz konusu kiþiyi tutuklayan polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. ÝNÞAAT ALANINDAN HIRSIZLIK Gazimaðusa'da bir inþaat alanýndan hýrsýzlýk yapýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, inþaat alanýndan tekerlekli demir kesme makinesi çalýnýrken, Polisin olayla ilgili soruþturmasý devam ediyor. "KANSERE KARÞI FARKINDALIK VE BÝLÝNÇLENDÝRME" Kanser Hastalarýna Yardým Derneði katkýlarýyla düzenlenen "Kansere Karþý Farkýndalýk ve Toplumu Bilinçlendirme Seminerleri" devam ediyor. Bu çerçevede Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar'ýn katýlýmýyla Alaniçi köyünde de seminer gerçekleþtirildi. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin tanýtýmý, amacý ve aktiviteleri hakkýnda bilgilerle baþlayan seminer, Mine Çaðlar'ýn sunumu ile devam etti. Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ Darbenin baþlamasýndan sonra Kalodoti eve dönünce, eþi ile kadrodaki parti üyelerinin önceden belirlenmiþ olan yerlere gidip gizlendiklerini söyleyince, karamsar duygular içinde, terkedilmiþ olmanýn acýsýný yaþadým. Meðer benim güvenliðimle hiç ilgilenmemiþlerdi. Acýmý baðrýma bastým, güç anlarda direncini kýrmamak amacýyla, bunu eþime de söylemedim. Parti kadrosunda olanlar, Türk askerinin müdahale edeceðinin duyulduðu ana kadar gizlendikleri yerlerde kalmýþlar, dýþarýya çýkmamýþlardý. Komþularsa darbenin ilk saatlerinde bir biri ardýna iþledikleri yerlerden evlerine, ailelerinin yanlarýna dönmeye baþlamýþlardý. Dönmeyen sadece bir komþu vardý: Andros. Baþkanlýk sarayýnda, Makarios'un özel muhafýz birliðinde görevli idi. Hamile olan eþi, karný burnunda, doðum yapacaðý günü, anlarý bekliyordu. Avluda gidip geldiðini, hep avlunun giriþindeki gancelliye baktýðýný gördüm. Yanýna yaklaþtým. "Merak etme, o da gelecek" dedim. Diðer komþu kadýnlarý bir bir aradým, hamile kadýný yalnýz býrakmamalarýný söyledim. Öðleye doðru Andros da Baþkanlýk Sarayýndaki ateþ içinden çýkýp geldi. Birkaç gün sonra doðan oðlunu kucaklamanýn mutluluðunu yaþadý. Zor anýnda ailesi ile ilgilenmemi, dayanýþma göstermemi her zaman saygý ile andý, gösterdi. Darbenin baþlatýlmasýndan hemen sonra, Baþkanlýk Sarayýnýn düþmesi ile birlikte, Kýbrýs Radyo Yayýn Kurumu RÝK, askeri marþlar ve darbecilerin bildirilerini yayýnlamaya baþladý. RÝK, o günlerde Kýbrýs'ta yayýn yapan tek televizyon kurumu idi. Saat ona doðru RÝK stüdyolarýndan: "O Makarios ine nekros - Makarios öldü" anonsu yapýldý. Darbeyi planlayan ve her zaman perde gerisinde bulunup "görünmeyen diktatör" diye bilinen ve anýlan Dimitrios Ýoannidis, Baþpiskopos Makarios'un tepsi içinde baþýnýn Atina'ya gönderilmesini istemiþti. Kontrolün tümüyle ele geçirilmesinin gecikmesi üzerine, darbenin Kýbrýs'taki komutaný Albay Yoryitsis ile bir telefon görüþmesi yaptý, niçin geciktiklerini sordu. "Mas biezun apo ekso, Darbe günleri... (6) Darbenin ilk saatleri ve ilk günü kseris pgi: Bize dýþtan baský yapýyorlar, bilirsin kimler" dedi ve baþarýsýzlýða uðramamalarý için Makarios'un derhal yakalanýp öldürülmesini emretti. "Makarios öldü" anonsu herkesin soluðunu kesti. Ýçim burkuldu. Devlet baþkanýnýn ölmesi demek, direniþin kýrýlmasý ve darbenin baþarýyla sonuçlanmasý demekti. Ýnanmak istemedim. Radyolarý karýþtýrmaya baþladým. BBC radyosu direniþin devam ettiði haberini veriyordu. Makarios'un öldüðü hakkýnda kesin bir haber duyurmamýþtý. Mahallede Ýngilizce veya baþka yabancý dil bilen yoktu. Ben radyolarý karýþtýrýrken, herkes baþýma üþüþmüþ, ne olup kaldýðýný merakla bekliyordu. "Baf Özgür Radyosu" ndan direniþin devem ettiði haberleri yayýldý. Gerçek de öyle idi. Baf radyosu, RÝK teknisyenlerinden Nikos Nikolaidis tarafýndan kurulup, RÝK'e baðlý olarak faaliyete geçirilmiþti. Halký sürekli direniþe davet eden radyo, öðleye doðru Makarios'un ölmediði haberini duyurdu. Baf'ta direniþ iki gün devam etti. Baf radyosu Makarios'un yurt dýþýna çýkmasýndan sonra teslim oldu. Makarios Baf'ta yaklaþýk 24 saat kaldý. Baf'taki görevliler ve taraftarlarý yurt dýþýna çýkmasýný ve direniþi dýþ odaklarla Birleþmiþ Milletlerde sürdürmesini istediler... Haber yýldýrým hýzý ile yayýldý. Öðle üzeri Makarios Cikko manastýrýna ulaþtý, doðum yeri Panaya köyünden geçti ve köyde durmadan, kalesi sayýlan Bafa gitti. Ö.s. saat üçte Baf radyosundan sesi duyuldu. Halka hitabýna her zamanki mutat sözleri ile baþladý: "Ellinike Kipriake lae*: Yunan Kýbrýs halký, duyduðun sesi tanýyorsun. Kimin konuþtuðunu biliyorsun. Ýme o Makarios: ben Makarios... Ölü deðilim. Atina cuntasý ve buradaki temsilcileri öyle istiyorlardý. Ýme zondanos: canlýyým... Cuntanýn darbesi baþarýsýz kaldý. Cuntanýn hedefi ben idim. Ancak ben yaþadýkça cuntaya Kýbrýs'ta geçit olmayacak" diye konuþtu ve halka direniþi sürdürme çaðrýsý yaptý. Baf'ta direniþ iki gün devam etti. Baf radyosu Makarios'un yurt dýþýna çýkmasýndan sonra teslim oldu. Makarios Baf'ta yaklaþýk 24 saat kaldý. Baf'taki görevliler ve taraftarlarý yurt dýþýna çýkmasýný ve direniþi dýþ odaklarla Birleþmiþ Milletlerde sürdürmesini istediler *Kýbrýs'ýn kurtuluþ mücadelesinin en trajik yanlarýndan biri. Yorumu daha sonra... (devam edecek) Çiziktirdi Þener LEVENT Açý TEHLÝKENÝN FARKINDA DEÐÝLSÝNÝZ GALÝBA Farkýnda mýsýnýz? Barýþa deðil, yeni çatýþmalara doðru sürükleniyoruz Kýbrýs'ta... Kanlý çatýþmalara... Abartmýyorum hiç. Yaþadýðýmýz olaylarý küçümseyenler, ya da görmezlikten gelenler veya bunlardan hiç haberi olmayanlar çok aðýr ödeyecekler bir gün bunun bedelini 'ten de daha pahalýya mal olacak bize bu umursamazlýk... Apollon-Galatasaray maçýndaki olaylar küçük, ama ciddi sinyalleridir bunun... Ýlk kez deðil zaten... Kapýlar açýldýktan sonra çok gördük bunlarý... APOEL'in önü þeytan üçgeni oldu adeta Kýbrýslýtürkler için... Gelenin geçenin aracýný taþladýlar, yumrukladýlar, coplarla kýrýp döktüler... Hele de arabalardaki çocuklu ailelere çok dehþetli anlar yaþattýlar. Güneydeki fanatik milliyetçilik kuzeydekinden çok daha fazla týrmanýyor... Ve giderek her gün biraz daha tehlikeli bir hal alýyor. Kuzeydeki militarist düzene raðmen kesinlikle þunu söyleyebilirim size... Yunanistan'dan Olimpiyakos gelse ve burada maç yapsa bizim Çetinkaya ile, güneyde olanlar asla burada olmaz... Kýbrýslýtürkler bunu yapmaz... Kýbrýslýtürklerden beklemeyin bunu... Türkiyeli fanatik ülkücü kesim yapar mý? Bilemem, ama sanýrým bir yerlerden kendilerine yeþil ýþýk yakýlmadýkça onlar da yapmaz... Güneydeki asýl facia da zaten bu ya... Saldýrganlar korunuyor... Arkalarýnda etkili güçler var... Orduda... Poliste... Kilisede... Gaz veriyorlar onlara gaz... Yakýn bir gazeteci dostum anlattý... Larnaka'da ELAM'cýlarýn gösterisini izlemeye gitmiþler... Gösterideki görevli polis þefi hiç memnun olmamýþ orada üç Kýbrýslýtürk gazeteciyi görünce... Sinirli sinirli söylenmeye baþlamýþ bizimkine: -Çekin gidin burdan, demiþ, saldýrýrlarsa ben bile koruyamam sizi... Neden geldiniz buraya? Dayak yemek için mi? Görmüyor musunuz, biz bile koruyamýyoruz kendi kendimizi? Ne garip, tam da bu sýrada, güneyde barýþçý bilinen bir gazetenin Larnaka muhabiri, fanatik güruha bizimkilerini iþaret etmiþ... Ýþte onlar Türk diye... Arkadaþlarýmýzdan biri canýný kurtarmak için sývýþýp kaybolmuþ... Sevgili dostum ise kalakalmýþ, o gözü kara topluluðun arasýnda, elinde fotoðraf makinasýyla... Yanýndan geçen her eylemci bir dirsek atmýþ ona... Sonra o da, oradaki polis þefinin korumasý altýnda bir taksi çaðýrýp oradan uzaklaþmýþ... Güneydeki ýrkçý fanatik saldýrganlarýn cezalandýrýldýðýný görmedik þimdiye kadar. Saldýrýlara tanýklýk eden iyi yürekli Kýbrýslýrum kardeþlerimiz polise ve mahkemeye gidip ifade vermeye ve tanýklýk yapmaya korkuyorlar... Rum toplumu da ürkmüþ onlardan... Yönetim ise çok aciz kalmýþ karþýlarýnda... Bir Türke saldýran Kýbrýslý bir Rumu cezalandýrmak çok riskli bir iþ anlaþýlan. AKEL bile Kýbrýslýtürklere arka çýkýyor diye görünmekten korkuyor. Bizde doðrularý söyleyenlere 'Rumcu' dedikleri gibi, Rum toplumunda da 'Türkçü' diyorlar. Ne yazýk þövenistlik hala çok aðýr basýyor bu adada... Sayýlarý ne kadar bilemem... Ama önemli deðil... Ortalýðý karýþtýrmaya yeter de artar bile... Kýbrýslýrum toplumu, baþýna ne geldiyse fanatik milliyetçilerden geldiðini unuttu herhalde darbecilerini bugüne kadar cezalandýrmamýþ olanlarýn suçu çok büyük bunda. Rum fanatikler Galatasaraylý sporculara saldýracaklarýna onlara birer karanfil verselerdi, çok daha etkili olurlardý. Akýlsýz baþýn cezasýný ne yazýk o baþ çekmez yalnýz... Geriye kalan akýllýlar da çeker... Zaten þimdiye dek hep böyle olmadý mý?

3 AFRÝKA dan mektup... ERDOÐAN KANSER ÝSE SONRASI NE? Tayyip Erdoðan kanser mi? Almanya'nýn ünlü 'Der Spiegel' dergisi de soruyor bu soruyu... Hatta yorumunu da yapýyor... ABD Baþkan Yardýmcýsý Biden bunun için evinde ziyaret etmiþ Erdoðan'ý... Durumu yakýndan görmek için... Biden terlikleri giyip girmiþ Erdoðan'ýn evine... Terlikli fotoðraflarý yayýnlanmýþ Amerikan basýnýnda... ABD uyanýk... Eðer Erdoðan gerçekten kanser ise, ona göre tedbir alýnacak... Ve Erdoðan sonrasý Türkiye dizayn edilecek yeniden... Biden'in Erdoðan'ýn evine bu amaçla gittiði apaçýk... * Erdoðan'ýn hastalýðýyla ilgili ambargo var Türk medyasýnda... Ýnternette çýkan bazý yazýlar dýþýnda, hiçbir haber ve yorum yok. Ama hastalýðý ciddi anlaþýlan... Ciddi bir ameliyat geçirmiþ... Baðýrsaðýndan büyük bir parça alýndýðý söyleniyor. Ameliyatýnýn üstünden iki hafta geçtiði halde evinden çýkamýyor... Hükümete baþkanlýk yapamýyor... Bütün yurtdýþý gezileri iptal edilmiþ. Bu arada AKP içinde Erdoðan sonrasý liderlik kavgalarý baþlamýþ þimdiden... Abdullah Gül, Cemil Çiçek ve Bülent Arýnç'tan söz ediliyor. Cengiz Çandar "Gül'lü günlere hazýrlanýn" diye yazmýþ. * Tayyip Erdoðan güçlü bir lider olarak geldi Türkiye'nin baþýna... Partisini sýrtlayýp ona parlak zaferler kazandýran o oldu. Erdoðan'sýz bir AKP bugünkü gücünün en az yarýsýný kaybeder... Neden? Erdoðan 'tek adam' saltanatý kurdu çünkü Türkiye'de... Tarihteki tüm 'tek adam'lardan sonra geriye bir þey kalmadý. * 'Der Spiegel' Türkiye'de kimsenin sormaya cesaret edemediði soruyu sordu: "Erdoðan kanser mi?" Türkiye'de resmi makamlar tarafýndan halen yalanlanýyor bu... Hatta Abdullah Gül, Erdoðan'ýn çok iyi durumda olduðunu, kendisinin bizzat test sonuçlarýný gördüðünü söylüyor. Umarýz ciddi bir þey yok... Ýyileþir... Saðlýðýna kavuþur... Biz Erdoðan'ýn Türkiye ve Kýbrýs'ta yaptýklarýný onaylamýyoruz... Özellikle Türkiye'de kendisine muhalif kim varsa, hepsini de içeri týkmasýný hiç onaylamýyoruz... Bizim yurdumuzda ise dini yaygýnlaþtýrma projelerine her zaman karþý çýktýk. Ve bundan sonra da karþý çýkacaðýz... Erdoðan Türkiye'yi eski derin devletten kurtardý, ama yenisini kurdu... Kendi derin devletini... Türkiye, vatandaþlarýn telefonda konuþmaktan bile korktuðu bir devirden geçiyor... Bunca zaman hapislerde çile çeken nice masum insanlara özgürlük temenni eder, Erdoðan'a da acil þifalar dileriz. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE KTÖS Pazartesi günü greve gidiyor... Sürgün tüzüðüne isyan n UBP'nin öðretmenler için "sürgün tüzüðü" hazýrladýðý gerekçesiyle bakanlýk önünde eylem de yapýlacak... Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), Pazartesi günü örgütlü bulunduðu tüm okullarda greve gidiyor. Sendika, grevi, saatleri arasýnda gerçekleþtirecek. "UBP hükümetinin, sürgün tüzüðü hazýrlayarak öðretmenleri terbiye etmeye yöneldiðini" savunan Sendika, buna karþý, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn önünde eylem de yapacak. KTÖS'ün eylemi çerçevesinde, öðretmenler, 08.30'dan itibaren Bakanlýk önünde olacak. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Kýbrýs Türk toplumunun çok ciddi bir saldýrý altýnda olduðunu; bir yandan ekonomik önlem adý altýndaki dayatmalarla toplumun fakirleþtirilip göçe zorlandýðýný; diðer yandan bu gidiþe "dur" demek Nüfus sayým sonuçlarýna tepkiler baþladý... BKP: Sonuçlar skandal Birleþik Kýbrýs Partisi, 4 Aralýk Pazar günü yapýlan nüfus sayýmýnýn sonuçlarýnýn doðru olmadýðýný belirterek, nüfus sayýmý sonuçlarýný tanýmadýklarýný açýkladý. Birleþik Kýbrýs Partisi Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, yaptýðý yazýlý açýklamada, 4 Aralýk Pazar günü yapýlan sayým sonucu nüfusun 294 bin 906 olduðu yönündeki açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðýný belirterek, ortada büyük bir skandal olduðunun altýný çizdi. Ülkedeki nüfusun 294 bin 906'dan kat kat fazla olduðunu belirten Korkmazhan, nüfus sayýmýný ve sonuçlarýný tanýmadýklarýný vurguladý. Nüfus aktarýmýnýn, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki demografik yapýnýn deðiþtirildiði gerçeðinin ve Kýbrýslý Türkler'e uygulanan sistemli asimilasyonun gizlenmeye çalýþýldýðýný belirten Abdullah Korkmazhan, hiç kimsenin nüfus sayýmýný ve sonuçlarýný inandýrýcý ve güvenilir bulmadýðýný kaydetti. Tüm uluslararasý anlaþmalara ve Cenevre Konvansiyonuna aykýrý olarak, Kýbrýs'ýn kuzeyine, Türkiye'den nüfus aktarýldýðýný, demografik yapýnýn deðiþtirildiðini, Kýbrýslý Türkler'in kendi ülkelerinde azýnlýða düþürülerek yok olmakla karþý karþýya getirildiðini vurgulayan Korkmazhan, "Yapýlan nüfus sayýmý ve açýklanan sonuçlarý büyük bir aldatmacadýr. Açýklanan sonuçlar tamamen gerçek dýþýdýr. Kýbrýs Türk toplumunu ve uluslararasý kamuoyunu aldatmaya çalýþan iþbirlikçi UBP hükümetini ve Kýbrýslý Türkleri yok etmeye çalýþan AKP hükümetini þiddetle protesto ediyoruz" dedi. Doðru ve güvenilir verilere ulaþmak için BKP'nin, BM tarafýndan nüfus sayýmý yapýlmasý için uluslararasý kamuoyu nezdinde insiyatif üstlenmeye devam edeceðini kaydeden BKP Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Kýbrýslý Türkler'in göz göre göre yok edilmesine seyirci kalmayacaklarýný vurguladý. için mücadele eden örgüt ve kurumlarýn baský altýna alýnmaya çalýþýldýðýný savundu. Þener Elcil'in bildirisi þöyle: "Kýbrýs Türk Toplumu çok ciddi bir saldýrý altýndadýr. Bir yandan ekonomik önlem adý altýndaki dayatmalarla toplum fakirleþtirilip göçe zorlanýrken, diðer yandan ise bu gidiþe dur demek için mücadele eden örgüt ve kurumlar baský altýna alýnmaya çalýþýlmaktadýr. Öðretmen sorunlarý ile toplum sorunlarý iç içedir anlayýþý ile toplumsal varoluþ mücadelesi yürüten sendikamýz da susturulmaya çalýþýlmaktadýr. Bunun için TC Elçiliði ve Eðitim Bakanlýðý'nýn himaye ve desteðinde ayrý bir sendika kurma çalýþmasý yürütülürken eðitimdeki eksikliklerin giderilmesi için eylem yapan öðretmen sendikalarýna yönelik yýpratma faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunun için öðretmenin çalýþma koþullarý ile ilgili yalan beyanlar Eðitim Bakaný Sn. Kemal Dürüst tarafýndan basýna verilmektedir. AKP hükümetinden sendikalarý terbiye etme talimatý KEDÝ 10 MÝLYON EURO'LUK MÝRASA KONDU Ýtalya'da dul bir kadýn, 10 milyon Euro'luk servetini kedisine býraktý. 2009'da saðlýðýnýn bozulmasýnýn ardýndan bir vasiyetname hazýrlayan ve tüm servetini kedisine býrakmaya karar veren Maria Assunta, iki hafta önce 94 yaþýnda yaþama veda etti. alan iþbirlikçi UBP hükümeti bir yandan da "SÜRGÜN TÜZÜÐÜ" hazýrlayarak öðretmenleri terbiye etmeye yönelmiþtir. Bunun için 12 Aralýk 2011 tarihinde acilen "Yüksek Danýþma Kurulu"nu toplayarak, dayatma yapmaya çalýþan Eðitim Bakaný Sn. Dürüst'e gereken yanýt verilecektir. Deðiþtirilmek istenen tüzük 1971 yýlýndan bu yana demokratik anlamda öðretmenin kazanýmlarýndan en önemlisidir. Yýllar önce siyasilerin iki dudaðý arasýnda öðretmene atama yapan ve parti devlet bütünleþmesi için uðraþ verenler tekrardan hortlamýþ görünmektedirler. Türkiye'de aydýnlarý sebepsiz yere hapse atan, þeriat taleplerini gizleyerek Türkiye'yi yobazlýðýn karanlýðýna doðru sürükleyen din tüccarlarýna teslim olan iþbirlikçi UBP hükümetine geçit vermemek için kararlýyýz. Bu nedenle "SÜRGÜN TÜZÜÐÜ"nün geçirilmesine yönelik giriþimin yapýlacaðý 12 Aralýk Pazartesi günü 08:00-11:00 saatleri arasýnda greve gidip saat itibarý ile Eðitim Bakanlýðý önünde olacaðýz..." KTAMS: Tam bir fiyasko KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan nüfus sayým sonuçlarýný fiyasko olarak nitelendirdi. Yazýlý bir açýklama yapan Kaptan þöyle dedi: "UBP Hükümetinin bir icraatý yine fiyasko ile sonuçlandý. 4 Aralýk 2011 Pazar günü yapýlan nüfus sayýmý sonuçlarýna gore ülke nüfusumuz 294 bin 906 olarak açýklanmýþtýr. Bu sonuç De-Facto sonuç olup sayým günü ülkede bulunan tüm insanlarýn sayýsý olarak dün Baþbakan Sn. Ýrsen Küçük tarafýndan açýklanmýþtýr. 30 Nisan 2006 tarihinde yapýlan nüfus sayýmýna gore nüfusumuz De-Facto olarak sadece 29 bin 806 olarak artmýþ gözükmektedir. Bu rakamlarýn hiçbir gerçeklik ile baðdaþmadýðý tüm toplumcada kabul edilmiþtir. UBP hükümeti topluma yalan söyleyerek gerçek nüfusu açýklamaktan kaçýnmaktadýr. Basit bir hesap ile bile bu rakamýn yalan olduðu ortaya çýkmaktadýr. Nisan 2009 seçimlerinde 18 yaþ üstü olan seçmen sayýsýnýn 161 bin 373 olduðu, Eðitim Bakanlýðý verilerine gore 40 bin üstü kiþinin üniversite öncesi eðitim görenlerin olduðu, YÖDAK verilerine gore 30 bin üstü kiþinin KKTC vatandaþý dýþýnda üniversitelere kayýt yaptýrdýðý, Çalýþma bakanlýðý verilerine göre ise 40 bin çalýþma izinli kiþinin olduðu, yaklaþýk 40 bin asker ve onlarýn ailesinin olduðu bir ortamda nüfusun 294 bin 906 olarak açýklanmasý olsa olsa UBP hükümetinin halký aldatmak istemesinden baþka birþey olamaz. Yapýlan hesaplara göre bu ülkede hiç kaçak yaþam olmadýðý gözlemlenmektedir. O zaman soruyoruz: Ey hükümet niye af çýkardýn o zaman? Baþbakanda dahil tüm hükümet yetkililerinin sayým öncesi kalabalýk bir nufusumuz var açýklamalarý ve ýsrar ile tahminden kaçýnmalarý bu rakamýn kendilerincede inandýrýcý olmadýðýný bize göstermektedir. Lefkoþa'da yaklaþýk 5000 hanenin ise kapýlarýný seçim memurlarýna açmamasý ise ayrý bir tartýþma konusudur. Bu sayý ciddi anlamda halkýn UBP hükümetine karþý duyduðu tepkinin bir göstergesidir. Bu nüfus sayýmý bize bir kez daha göstermiþtir ki UBP hükümeti gerçekleri halka açýklamaktan kaçýnmakta ve halký aldatarak saltanatýný sürüdürmeye çalýþmaktadýr. KTAMS olarak bizler UBP hükümetinin bu türden aldatmalarýna hiçbir zaman kanmayacaðýz. KTAMS, UBP hükümetinin açýkladýðý bu sonuçlara kesinlikle inanmamakta ve Kýbrýslýtürklerin daha özgür, kendi kendini yöneteceði günler hedefi ile mücadelesine devam etmektedir "

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýster inanýn ister inanmayýn siz bu nüfusa Uyduysa da koydular uymadýysa da koydular Bir büyük yalaný üstümüze kusa kusa Nüfusa son noktayý koyduk diye sundular Kalay ÇAKTINIZ AÇIK ALINLA, 30 YILDA HER SAYIMDAN Çaktýnýz açýk alýnla 30 yýlda her sayýmdan, 30 yýlda milyonlarca Yeni Kýbrýslý yarattýnýz her yaþtan. Çaktýnýz iþte, çaktýnýz yine matematikten. Madem saymayý bilmezdiniz, neden girdiniz bu imtihana? Madem saymayacaktýnýz neden herkesi týktýnýz eve? Madem saydýktan sonra, çýkan sonucu Ankara Hükümeti'ndeki patronlarýnýza gösterip "münasip mi" diye soracaktýnýz, kim sizi galeyana getirdi böyle? Anladýk, saymadýnýz, dostlar düþmanlar nüfus sayýmýnda görsün diye sayar gibi yaptýnýz. Siz saymazsanýz, biz sizi hiç saymayýz Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÝM BU GKK ÇAVUÞU? Bugün size anlatacaðým olayý fýkra veya hikaye olarak deðerlendirmeyin... Bir Laz fýkrasý gibi belki ama gerçeðin kendisidir... Bahse konu þahýs, þimdi KKTC siyasetinde çok mühim birisi... Ýsmini yazmayacaðým ama eminim sizler kim olduðunu anlayacaksýnýz... Bana olayý anlatan da gözþahididir... Doksanlý yýllarýn baþý... Yer Atatürk Ýlkokulu'nun civarý... Angolemli Mehmedali'nin makinist garajýnýn bulunduðu bölge... Konunun kahramanlarý bir GKK yüzbaþýsý ve üniversite mezunu bir çavuþ ile birkaç er... Tabii siviller de var ortada... Yüzbaþý çavuþu tokatlýyor habire... Siviller araya girecek ama korkuyorlar... Þeytanýn iþine karýþýlmadýðý gibi askerin de iþine karýþýlmaz... Dayak faslý bittikten sonra Yüzbaþý, -Dükkandan bir bidon alýp en yakýn benzinciden benzin al ve gel, hýyar herif, diye baðýrmýþ çavuþa... Çavuþ süklüm püklüm makinist garajýna girip bir bidon almýþ ve benzin almak için yola çýkmýþ... Siviller yüzbaþýnýn sinirli olduðunu düþünerek pek bir soru sormamýþlar ilk etapta... Ancak yüzbaþý konuþmaya baþlayýnca eski sinirli halinin gittiðini görmüþler ve çekinerek de olsa sormuþlar: -Yüzbaþým, çocuðu fena bozdunuz. Keþke... -Bu kaçýncý... Aldýðý görevleri yüzüne gözüne bulaþtýrýyor... Nasýl mezun olduðunu anlayamýyorum... Bunun millete ne faydasý olacak ki... -Konu neydi yüzbaþým? -Arabada benzin bitti. Askerleri indirdi kendisi de dümene geçti habire araba ittirtip duruyor çocuklara. Ýçinde benzin yok, araba çalýþýr mý? Adam benzine bakmaz mý hiç? Ben de makinist deðilim, arabadan anlamam ama bir araba çalýþmadýðý zaman ya benzinin bittiðini, ya da ateþleme mekanizmasýnýn çalýþmadýðýný düþünürüm... Koskoca okul bitirmiþ birisi bunu nasýl düþünemez... -Olur yüzbaþým böyle þeyler, gençlik þimdi böyle... -Gençlik böyle diyorsun ama olmaz ki... Geçtiðimiz günlerde bölükte bir temizlik yaptýrmasýný söyledim... Toplanan çöpler çöp kutularýna kondu... Gelip tekmili verdi. Çöp kutularýndaki çöpleri imha etmek aklýna bile gelmedi. 'Þimdi ne yapalým komutaným?' diye sordu. Ben de toplanan çöpleri yakýp imha etmesini söyledim. O ne yaptý? -Ne yaptý? -Çöpleri kutularýn içerisinde yaktýrdý... -Normal deðil mi? -Deðil tabii... Çöp kutularý tahtadandý çünkü... ve onlar da yandý... Bilirim kim bu adam diye fazla zorlamayacaksýnýz kendinizi... Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan insanlarý idare eden, bir siyasidir... Yakýnda rütbesi daha da büyüyecek diyorlar... Bir arabayý çalýþtýrmayý beceremeyen, çöpleri yakarken kutularýn tahta olduðu için yanabileceðini düþünemeyen ve onlarý da birlikte yakan, 90'lý yýllarýn baþýndaki bu GKK çavuþunu tanýdýnýz mý? Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý genel kurulu yapýldý Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'nýn (KTEZO) olaðan genel kurulu dün yapýldý. KTAMS Konferans Salonunda saat 14.00'de baþlamasý gereken olaðan genel kurul, yoðun ilgi ve kayýtlar nedeniyle 1 saatlik bir gecikmeyle baþladý. KTEZO Baþkaný Hürrem Tulga, genel kurulun açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, "yýlýn genel kurulunu" gerçekleþtirmekte olduklarýný belirtti. Genel kurula gösterilen yoðun ilgi ve duyarlýlýðýn kendisini çok mutlu ettiðini, bunu kelimelerle anlatmasýnýn mümkün olmadýðýný ifade eden Tulga, "Artýk esnaf ve zanaatkar bu ülkede vardýr arkadaþlar" dedi. Yapýlacak olan genel kurulla 28 aylýk dönemin kapanýp yeni bir dönemin baþlayacaðýna iþaret eden Hürrem Tulga, dileðinin bundan sonraki dönemde Odanýn daha da ilerilere götürülmesi, esnaf ve zanaatkarlar arasýndaki birlik ve dayanýþmanýn daha da yükselmesi olduðunu söyledi. Bugün cezaevinde yatanlarýn 3'te birinin borcunu ödeyemeyen insanlar olduðunu savunan Tulga, "Bu bile yaþadýðýmýz sýkýntýlarýn boyutunu anlatmaya yeter" dedi. Tulga, genel kurulun hayýrlý olmasýný diledi. Tulga'nýn konuþmasýnýn ardýndan Divan Baþkanlýðý oluþumuna geçildi. Mevcut yönetim Özkul Özyiðit'i, rakip grup ise Sadýk Gardiyanoðlu'nu Divan Baþkanlýðý için aday gösterdi. 2 aday olunca açýk oylamaya gidildi. Birinci oylamada rakip grubun itirazý olunca ikinci oylamaya geçildi. Ýki tarafýn temsilcisinin açýk oylamada yaptýðý sayýmda, daha fazla oy alan Özkul Özyiðit, Divan Baþkanlýðýna seçildi. Divan Kurulu üyelerinin seçilmesinin ardýndan Atatürk ve þehitler için bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Faaliyet ve mali raporun okunup onaylanmasý sonrasý kurulda 50 kiþiden oluþan Oda Meclisi seçimine geçildi. AÐACA DA BAYRAK, DOZERE DE- Ergazi,Ergazi ile Kiltikaya'yý birbirne baðlayan yolun yapýmýna baþlandý. Ergazi-Kilitkaya Anayolunun temeli atýldý. Temel atma törenine, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük, bazý bakanlar, milletvekilleri, belediye baþkanlarý ve halk katýldý. 4 kilometre uzunluðundaki yol 8 metre geniþliðinde inþa edilecek. Maliyet bedeli 2 milyon 183 bin TL olan yolun Mayýs ayýnda tamamlanarak hizmete açýlmasý bekleniyor. Dün yapýlan törende aðaca ve dozere asýlan bayraklar da dikkati çekti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent UMARDIK ÞU KADAR RAZIYDIK ÞU KADAR AMA YOK DA BU KADAR Aþaðýda okuyacaðýnýz rakamlar, kurum kuruluþlarýn, meslek örgütlerinin ve resmi makamlarýn açýklamalarýndan alýnmýþtýr. -KKTC'deki araç sayýsý: 300 binin üzerinde -KKTC'deki cep telefonu abone sayýsý: 1 milyondan fazla... (Ýki GSM operatöründen sadece birinin 600 bin abonesi var) -KKTC'de günlük olarak üretilen ekmek sayýsý: 1 milyona yakýn -KKTC'de bir yýlda saðlýk hizmeti verilen kiþi sayýsý: 700 binin üzerinde. Ve bu KKTC'nin, bir hafta önce yapýlan sayýma göre açýklanan nüfusu: 294 bin 906! Ýster inanýn, ister inanmayýn... Farketmez. Uyduysa da "godular" uymadýysa da... Biz ta baþýndan inanmayacaðýnýzý, güvenmediðimizi beyan etmiþtik. Çünkü iþgal rejiminde nüfusu sayýmýn deðil, iþgalcinin belirlediði apaçýk ortadaydý. Nitekim TC Büyükelçisi Halil Ý. Akça, nüfusun 300 bin civarýnda olduðunu söylemiþti. Açýklanan sayým sonucuna baktýðýmýzda, Akça'nýn hedefi tam 12'den vurduðunu görürüz! Ne sihirdir... Ne keramet... Ama sizce de yok mudur bu iþte bir hikmet?! Evet binden fazla araç... 1 milyondan fazla cep telefonu abonesi... Günlük üretilen 1 milyona yakýn ekmek bin kiþiye verilen saðlýk hizmeti... Ve 294 bin 906 nüfus! Çok mu þaþýrdýnýz? Uymadý mý? Takmayýn kafayý! Nasýl olmasa biz 40 derviþiz birbirimizi bilmiþiz. Taþ çatlasa 90 bini geçmeyiz Kýbrýs'ta yaþayan Kýbrýslýlar. Çok açýk ve net olarak görülüyor ki, son derece çirkin ve rezilce bir yalan daha koydular önümüze. 294 bin 906. Dün bir vatandaþ aradý telefonla. Esti gürledi yaðdý. Hem de küfürün katmerlisiyle... "800 bin ekmeði her gün uzaydan gelenler mi haspalanýyor? 1 milyon cep telefonu uzaylýlara mý ait? Yoksa bunlar bizi d...k maytabýna mý alýyorlar?" diye sordu. Öfkesini alamayarak daha öyle küfürler savurdu ki buraya yazýlmaz. Bir baþka vatandaþ... "Bu iþin böyle bir rezillikle sonuçlanacaðýný biliyorduk. Hiçbir zaman inanýp güvenmedik. Ama ne yalan söyleyim, bu kadarýný da beklemiyorduk" diye tepkisini dile getirirken... Bir baþkasý da, o ünlü fýkrayý anlatarak sayým sonucuna nazire yaptý: "Umardýk þu kadar... Razýydýk þu kadar... Ama yok da bu kadar!.." 294 bin 906'ymýþ nüfusumuz! Talat 500 bin demiþti. Ýrsen Küçük 600 bin! Birkaç yýlda amma da azaldýk ha!.. Yarýya düþtük! Sokaklarda insan kalmadý! Ýn cin top oynuyor! Hastaneler, okullar, hapisaneler dersen bomboþ! "Bizde çok Türk var, göndeririz" demiþti Recep bey... Yetiþ ey Recep efendi yetiþ imdada!.. Þaka bir yana ama, en güzel yorumu Afrika getirdi bu rezalete... "Ýnananýn da..."

5 11 Aralýk 2011 Pazar 5 * Barýþ Caddesi, saatleri arasýnda kapalý olacakmýþ. - Bence mahsuru yok! Ýsterlerse hepten kapatsýnlar olsun bitsin.. Bir yere vardýðý yok zaten. * Çakýcý "2012 bütçesi statükoyu devam ettirmeyi hedefliyor" demiþ. - Doðrudur Ama adamlarýn baþka seçeneði yok ki Her þey maaþlarýn ödenebilmesi üstüne. * Maðusa'daki petrol arama çalýþmalarý 2 ay içinde baþlayacakmýþ. - Akýl aramalarý ne zaman baþlýyor hocam! * Serdar Denktaþ, "Sayým sonuçlarýný tanýmayanlar aklýný baþýna alsýn" demiþ. - E þimdi söyle bakalým.. Aklý baþýnda adam bu açýklanan rakama inanýr mý? * Angolemli "2012'de halk büyük bir pahalýlýkla karþý karþýya kalacak" demiþ - Her yýl yapýlan bütçe görüþmelerinde tekrarlanan demode olmuþ bir cümle bu. * YP'den Murat Kanatlý "Nüfus sayýmýný yüzlerine gözlerine bulaþtýrdýlar" demiþ. - Belli ki çok kýzmýþ ama yine de terbiyesini bozmamýþ Murat.. Bir yerlerine daha bulaþtýrdýlar ama onu söylemedi. * 4 Aralýktan sonra nüfusa 900 kiþi daha eklenmiþ. - Hiç deðilse birkaç feribotun daha gelmesini bekleseydiler yuvarlak rakama 1000'e baðlasaydýlar iþi! *Ersin Tatar "Tahribatý azaltmaya çalýþýyoruz" demiþ. - Hadi caným sen de Züccaciye dükkanýna girmiþ filden farklarý yok! Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Açýklanan rakam hayal kýrýklýðý yarattý. Ama unutmayýn. Erdoðan'ýn "çoðalýn" demesinin üstünden 9 ay geçmedi daha.. Esas patlama o zaman! YA BÝRÝLERÝ ÖLÜRSE!.. Ve beklenen oldu Apollon taraftarlarý, Galatasaraylý voleybolculara saldýrdý. Cümlenin baþýna, o sihirli sözcüðü koyabilir "fanatik taraftarlar" diyebilirdim. Koymadým! Saldýrý saldýrýdýr. Fanatik olmak, saldýrýnýn hoþ görülmesini gerektirmez ki! Türkiye'den kim gelirse gelsin; saldýrýyorlar, vuruyorlar, kýrýp döküyorlar. Ýyiye, yumuþamaya doðru giden bir süreç yok. Her defasýnda þiddetin dozu daha da artýyor.. Bu durumda bu karþýlaþmalarý niye sürdürürler anlamak mümkün deðil! Risk altýnda yapýlan spor, spor olmaktan çýkar. Allah korusun Ya yarýn birileri ölürse ne olacak? Yoksa bunu mu bekliyorlar..? SENDÝKACILAR ÝYÝ KÝ VARSINIZ! Öðretmen sendikalarýnýn grevleri býktýrdý mý? Býktýrdý. Her gün ayný insanlarý, ayný fotoðraflarý, ayný duruþlarý, ayný yüzleri görmekten býkmadýnýz mý? Býktýk, býktýk! Gerçekten de gýna geldi artýk. Bazen yeteeeeer diye baðýrasým geliyor! Biz býktýk da, onlar býkmadý mý? Ýnanýyorum ki sendikacýlar bizden daha çok býktý usandý. Okullarda müdür yok Muavin yok. Öðretmen yok, hademe yok.. Sýnýflar eksik Alt yapý yetersiz.. Ee Bunca olumsuzluðu görmezden gelip sendikacý diye oturabilir misiniz köþenizde? Oturamazsýnýz. Öðretmen de bu sorumluluk bilinci içinde hareket ediyor iþte. Bu yüzden, zaman zaman onlara kýzsak da, iyi ki varsýnýz demekten kendimizi alamýyoruz. Onlar da olmasa, çoktan topraðý atacaklardý üstümüze! BÖYLE BÝR ANDI Hristofyas ýn siyasi geçmiþini bildiðimden ona inanmadým Ama Eroðluna da inanmamý gerektirecek bir siyasal duruþ gözlemlemedim. Bunlar emekli cumhurbaþkanlarýndan Talat ýn sözleri. O kadar çok hoþuma gitti ki, tam 3 defa arka arkaya okudum. Ezberledim diyebilirim. Konunun uzmaný bir bilen TALAT A DA.. konuþunca, söyledikleri çok daha anlamlý ve deðerli oluyor deðil mi? Gerçekten de; Hristofyas da, Eroðlu da inanýlmasý güç siyasiler. Ýkisi de sahte! Ama yine de bütün sorumluluðu getirip de bu ikisinin baþýna yýkmak insafsýzlýk. Çooook gördük, çooook geçirdik.. Bu nedenle, kendisine de inanmadýk dersek ayýp olmaz herhalde.! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Heyyyyyyy! Karanlýk eylemi bitti mi? Söyleyin de boþuna oturmaylým bu garannýkda!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3595 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Ýsfendiyar Nüfus sayýmýnýn sürekli ertelendiðine dair duyumlar alýyormuþ Özkan Yorgancýoðlu. Olabilir Özkan Bey... Yorgan fazla uzun da daraltmaya çalýþýyorlar herhalde biraz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3823 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝLETLER BOÞA GÝTTÝ. Hem fuhuþu yasaklayan, hem de fuhuþtan vergi toplayan devlet, 3 Moldovyalý kadýný fuhuþ yaptýklarý için tutukladý, ama erkekleri tutuklamadý. Bu kadýnlar tek baþlarýna mý fuhuþ yaptý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Þubat 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3692 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLAN... Ali Osman "Çatýr çatýr iktidara yürüyoruz" diyen Mehmet Çakýcý'ya bir 'Afrika' okuru soruyor: Bu memlekette iktidar mý var? Ýktidarsýzlýktan muzdarip olan bu yerde hangi yol iktidara çýkar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı