Vip Silver, Vip Gold, Vip Platinum Bireysel Sa l k Sigortas Özel fiartlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vip Silver, Vip Gold, Vip Platinum Bireysel Sa l k Sigortas Özel fiartlar"

Transkript

1 Vip Silver, Vip Gold, Vip Platinum Bireysel Sa l k Sigortas Özel fiartlar Afla daki Özel fiartlar 01 Eylül 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. 1. Sigorta Teminat n n Konusu ERGO Sigorta (bundan sonra Sigortacı olarak geçecektir), bu sigorta poliçesi ile, sigortalının, hastalık ve kazaların yarataca ı sa lık giderlerini, Sa lık Sigortası Genel fiartları ve bu Özel fiartlarda yazılı hususlarla, ilgili ürüne ait teminat ve limitler dahilinde teminat altına alır. 2. Tan mlar Sa l k Kurumu Bulundu u ülkenin yasalarına uygun olarak ruhsatı olan, her zaman en az bir ruhsatlı doktor ve hemflire bulunduran ve bilimsel tedavi metodları kullanarak cerrahi ya da di er sa lık hizmetlerinin verildi i yataklı sa lık kurulufllarıdır. Doktor Bulundu u ülkenin yasalarına uygun olarak çalıflma ruhsatı olan, hastane veya kliniklerde görev alan veya muayenehane açabilen kiflidir. Anlaflmal Sa l k Kurumu Sigorta sözleflmesi ile birlikte sigortalıya anlaflmalı kurumlar listesi ile (kurulufl anlaflmalarında belirli aralıklarla güncelleme ifllemi yapılmakta olup listenin en son güncel hali adresinde yer almaktadır) sa lık sigortası kartı verilir. Sigortalılar bu anlaflmalı kurumlarda tedavi olduklarında sigortacıdan provizyon almak koflulu ile sigorta sözleflmesinde kayıtlı limitler, özel ve genel flartlar dahilinde sa lık hizmetlerinden faydalanabilirler. Anlaflmal Olmayan Sa l k Kurumu Poliçe ekinde verilen Anlaflmalı sa lık kurumları listesi nde bulunmayan veya bu listede bulundu u halde poliçe ve/veya ilgili teminat için geçersiz oldu u belirtilmifl hastane, laboratuvar, poliklinik, münferit tıp doktorları, eczane vb. özel ve/veya tüzel kifliler ile bu kiflilerin bünyesinde hizmet verdi i halde, bu kiflilerle sigortacı nın yapmıfl oldu u sözleflme flartlarını kabul etmeyen veya kendi faturasını düzenleyen doktorları kapsamaktadır. Hastanede Yat fl Gerektirmeyen Durumlar Ayakta tedavi ile tespit/tedavi edilebilecek ve gözlem altında bulunmayı gerektirmeyen durumlar. Anlaflmal Eczane Sigortalıların hastanelerden ve doktorlardan aldıkları reçetelerini temin edebilecekleri sigorta sözleflmesi ekinde belirtilen özel anlaflmalı eczanelerdir. Y ll k Limit Sigortalı nın Sigorta Sözleflmesi süresince teminat tablosunda belirtilen teminatlarla ilgili harcamalarından Sigortacı tarafından karflılanacak yıllık azami tutardır. Muafiyet Sa lık giderlerinde özel flartlar gere i ödenebilecek olmasına ra men sigortacı tarafından sözleflme gere i karflılanmayacak olan sigortalının ödemeyi üstlendi i kısımdır. Muafiyet herhangi bir özel veya kamusal sigorta veya sandık, kurum tarafından karflılanmayıp, sigortalının cebinden çıkan tutar olarak hesaplanacaktır. Kaza Ani ve harici bir olayın etkisi ile sigortalının iradesi dıflında fiziksel bir etki altında kalmasıdır. Önceden Varolan Hastal klar Sözleflme yapılırken veya daha öncesinden mevcut olup; sigortalının bildi i veya bilmedi i ve bildi i halde beyan etmedi i veya beyan etti i her türlü rahatsızlıklar ve flikayetler. Acil Durum Acil haller; ani geliflen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden en erken dönemde en yakın sa lık kurulufluna baflvurmasını gerektiren, ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadı ı veya baflka bir sa lık kurulufluna nakli halinde hayatın ve/veya sa lık bütünlü ünün kaybedilme riskinin do aca ı kabul edilen durumlardır. 1

2 Günlük yaflamda sık karflılaflılan acil haller afla ıda yer almaktadır. Ancak afla ıdaki tanımlamalar oldukça basitlefltirilmifl flekilde, yol gösterici olmaları amacıyla yapılmıfllardır. Tıbbi bilgisi olmayan kiflilerin sadece afla ıdaki bilgilere dayanarak ya da bir sa lık personelinin kendisine telefonda iletilen bilgilere dayanarak aciliyet de erlendirmesi yapması zaman zaman mümkün olmayabilir. Sa lık durumunun aciliyet teflkil edip etmedi inin sigortacı tarafından de erlendirilece ini unutmayınız. Suda Bo ulma: Solunum ya da kalp durması durumları veya hastanın genel durumda bo ulmaya yol açacak derecede akci erlere su giriflinin oldu u durumlar. Trafik Kazası: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların oldu u akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette gö üs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtı ı kesici, delici yaralanmalar. Yüksekten Düflme: Trafik kazalarında anlatılan durumun aynısı. Ciddi fl Kazaları, Uzuv Kopması: 2. maddedeki durumlara ek olarak yapılan ifle has acil durumlar. Örne in: Zehirli gazların solunması, kimyasal maddelerin içilmesi ya da kiflinin üzerine dökülmesi, parmak, el,ayak, kol veya baca ın kısmen ya da tamamen kopması. Elektrik Çarpması: Yanık, organ hasarı yapabilecek ya da kalp ritmini bozabilecek derecede ciddi elektrik çarpmaları. Donma, So uk Çarpması: Hayati fonksiyonları etkileyecek floka götürebilecek, uzuvlarda kangren yapabilecek derecede so u a maruz kalınması. Isı Çarpması: Kalp ritmini, tansiyonu ya da bilinç durumunu etkileyecek derecede günefl etkisinde ya da sıcak ortamda kalma durumları. Ciddi Yanıklar: Büyük sıvı kaybına, organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek genifllikte atefl, kimyasal madde, elektrik vb. yanıkları. Solunum yollarında daralmaya yol açabilecek derecede duman ya da sıcak hava solunmufl olması. Ciddi Göz Yaralanmaları: Gözde hasara yol açabilecek ciddiyette kesici, delici alet yaralanması, kunt travma ya da kimyasal madde teması. Zehirlenmeler: Olay anında yaflamsal fonksiyonları bozmufl olan ya da ilerleyen saatlerde bozma ihtimali yüksek olan maddelerin a ızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya da zehirli gazların solunması. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düflmesi durumları. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dıfl veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları. Dekompresyon Hastalı ı: Mesleki, sportif vb. nedenlerle derin dalıfl durumundayken kontrolsüz ve hızlı flekilde yüzeye çıkılması nedeniyle oluflan, halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozuklu u türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri: Geçirilmekte olan astım krizi, ciddi solunum yetersizli ine yol açabilecek suda bo ulma, yabancı cisim yutma, alerjik reaksiyon, solunum yolu yanıkları. fiuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum: Kiflinin bilinç durumunda bozulmaya yol açabilecek bayılma, kalp travması, sara krizi vb. durumlar. Ani Felçler: Beyin kanaması, omurga yaralanması vb. nedenlerle kiflinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi. Ciddi Genel Durum Bozuklu u: Yafllılık, besin yetersizli i, yetersiz bakım, uzun süren a ır hastalık vb. nedenlerle kiflinin sa lı ının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması. 2

3 Yüksek Atefl: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede yükselmesi. Ortalama 39,5 C ve üzeridir fakat bunun altında da olabilir. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (fleker hastalı ı) ve böbrek yetersizli inin neden oldu u bilinç bulanıklı ından bafllayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar. Genel Durum Bozuklu unun Efllik Etti i Dializ Hastalı ı. Akut Batın: Mide, barsak gibi içi bofl organların delinmesi, barsak tıkanması ya da dü ümlenmesi, safra yollarının tafl veya iltihap nedeniyle tıkanması, apandist, pankreatit gibi ciddi organ iltihaplanmaları, barsak ya da periton arterlerinde tıkanma vb. gibi acil cerrahi müdahale gerektiren, karın içi organlarla ilgili hastalıkların ortaya çıkması. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dıfl kanamalar. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaflamsal fonksiyonları etkileyebilecek bilinç durumunda de iflikliklere yol açabilecek beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar. Renal Kolik: Böbrek tafllarının yol açtı ı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek fliddetli a rı oluflturan durum. Migren ve/veya kusma, fluur kaybıyla beraber olan bafl a rıları: fiiddetli bafl a rısı ve kusmanın bir arada oldu u nedeni bilinmeyen durumlar. Bafl a rısını bilinç kaybının takip etti i durumlar. Yeni Do an Komaları: Yeni do anlarda bilinç kaybına yol açan her türlü durum. Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret Tarifesi Türk Tabipler Birli i tarafından yayınlanmıfl ve sa lık alanında uygulanan tüm ifllemlerin sabit bir birimle belirlenmifl oldu u tarifedir. Türk Tabipler Birli i Katsay s Belirli dönemlerde Tabip Odaları tarafından açıklanan ve yukarıda tarifi yapılan birimlerle çarpılmak sureti ile sa lık alanında uygulanan ifllemlerin asgari ücretini belirlemeye yarayan katsayıdır. Alternatif T p Akupunktur, ayurveda, Çin tedavisi, homeoterapi, bitkisel tedavi, biyoenerji vb. gibi geleneksel tedavi yöntemleri. Sa l k Beyan Baflvuru formunda belirtilen sa lık durumu ile ilgili sorular do rultusunda sigortalının veya sigorta ettirenin sigortalı adına vermifl oldu u cevaplardır. Sigortalılardan ömür boyu yenileme yenileme garantisi hakkı verilene kadar her yıl sa lık beyan formu doldurulması istenecektir. Risk Kabul Yönetmeli i Sigortacının poliçe özel flartları ve mevcut sa lık ürünleri do rultusunda hazırladı ı sigortaya kabul kriterleri, istisna, ek prim ve limit uygulamaları gibi bilgilerin yer aldı ı yönetmeliktir. Kötüye Kullanma Sigortalının herhangi bir hastalık, kaza veya açıklanabilir bir duruma ba lı olmaksızın aflırı kullanılmasıdır. Kadrolu Doktor Sigortalının tedaviyi gerçeklefltirdi i anlaflmalı sa lık kuruluflun kadrosunda görevli olan doktordur. Kadrolu Olmayan Doktor Sigortalının tedaviyi gerçeklefltirdi i anlaflmalı sa lık kuruluflunun kadrosunda görevli olmayan doktordur. ERGO Bebe i Ebeveynlerinin her ikisininde ERGO Sigorta da en az 1 yıl aynı poliçede aynı teminatlarla sigortalı olmaları ve annenin do um teminatına hak kazanması koflulunda yenido an do du u günden itibaren tüm hastalıkları ile sigortalanır. Do umu izleyen 15 gün içinde bebe in poliçeye eklenmemesi halinde bu hakkını kaybeder. Sigortalının do um masraflarını baflka bir güvenlik kuruluflundan karflılaması halinde, bu haktan yararlanabilmesi için do um eyleminden bir ay önce bebe in sigortalanmasına yönelik sigortacıya bildirimde bulunulması gerekir. ERGO Bebe i hakkının sürmesi 3

4 için Anne ve Babanın çocukla birlikte ve aynı teminatlarla sigortalanmaya devamı gerekir. 3. Sözleflme Teminatlar Bu teminatlar poliçede yazılı olan limit ve teminat kapsamı dahilinde geçerlidir. Poliçe bafllangıcı sırasında belirlenen teminat ve limitler poliçe yılı içerisinde de ifltirilemez. Yenileme dönemlerinde de teminat ve limit arttırımına yönelik talepler risk de erlendirme biriminin görüflleri do rultusunda de erlendirilir. A. Yatarak Tedavi Teminat A.1. Yatarak Tedavi Giderleri Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinde belirtilen (safra kesesi ameliyatı, mide ameliyatı, fıtık ameliyatı vb.) 149 birimin üzerinde olan ve/veya hastanede en az 24 saat kalmayı gerektiren her türlü durum bu teminattan karflılanır. Hastaneye yatmadan da tedavisi mümkün olan hastalıkların yatarak tedavi edilmesi halinde masraflar bu teminat dıflında kalır. 1. Vip Silver: B tipi anlaflmalı kurumlarda; o kurumun kadrolu uzman doktoru tarafından ya da sigortacının B tipi anlaflmalı doktorları tarafından yapılacak TTB asgari ücret tarifesine göre 149 birimin üzerindeki cerrahi giriflimler %100 kapsamla karflılanır. TTB asgari ücret tarifesine göre 149 birim ve altındaki ifllemler %100 kapsamla karflılanır. Doktorun akademik ünvanı oldu u durumlarda da kadrolu uzman doktor ücreti kadar ödeme yapılır. Anlaflmalı sa lık kurumlarında kurumun kadrolu olmayan doktorları ve anlaflmasız sa lık kurum doktorları ile anlaflmasız doktorlar için Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinin en fazla 1 katı kadar ödeme yapılır. Anlaflmasız kurumlarda yapılacak cerrahi ya da medikal yatıfl giderleri ise poliçe özel ve genel flartlarına uygun olarak %60 kapsamla karflılanır. Sigortalının kendi iste i do rultusunda refakat ücreti talep etmedi i durumlarda hastanenin kadrolu uzmanı olmayan doktorları ve anlaflmasız doktorlar için Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinin en fazla 1,1 katı kadar ödeme yapılır. Acil durumlarda, anlaflmasız kurumlarda gerçekleflen tedavilerde aciliyet ortadan kalkana kadar ancak her halukarda en fazla 2 gün içindeki hastane giderleri sa lık kurumunun anlaflmalı olup olmadı ına bakılmaksızın poliçe özel flartları çerçevesinde ödenir. Tedavinin 2 günü aflması durumunda; sigortalının tedaviye aynı kurumda devam etmek istemesi ve sigortacının onaylaması halinde poliçe özel flartları çerçevesinde anlaflmalı kurum koflullarında ödeme yapılır. Sigortacının onayı olmadı ı durumlarda poliçe özel flartları çerçevesinde anlaflmasız kurum koflullarında ödeme yapılır. Sigortalının bulundu u kurumdan anlaflmalı kuruma acil nakli sigortacı tarafından sa lanacaktır. 2. Vip Gold: Florance Nightingale Hastaneler grubu hariç anlaflmalı/anlaflmasız tüm kurumlarda; o kurumun kadrolu uzman doktoru tarafından ya da sigortacının anlaflmalı doktorları tarafından yapılacak TTB asgari ücret tarifesine göre 149 birimin üzerindeki cerrahi giriflimler %100 kapsamla karflılanır. TTB asgari ücret tarifesine göre 149 birim ve altındaki ifllemler %100 kapsamla karflılanır. Doktorun akademik ünvanı oldu u durumlarda da kadrolu uzman doktor ücreti kadar ödeme yapılır. Anlaflmalı/anlaflmasız sa lık kurumlarında kurumun kadrolu olmayan doktorları ile anlaflmasız doktorlar için Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinin en fazla 2 katı kadar ödeme yapılır. Florance Nightingale Hastaneler grubunda yapılacak cerrahi ya da medikal yatıfl giderleri ise poliçe özel ve genel flartlarına uygun olarak %70 kapsamla karflılanır. Sigortalının kendi iste i do rultusunda refakat ücreti talep etmedi i durumlarda hastanenin kadrolu uzmanı olmayan doktorları için ve anlaflmasız doktorlar için Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinin en fazla 2,1 katı kadar ödeme yapılır. Acil durumlarda, anlaflmasız kurumlarda gerçekleflen tedavilerde aciliyet ortadan kalkana kadar ancak her halukarda en fazla 4 gün içindeki hastane giderleri sa lık kurumunun anlaflmalı olup olmadı ına bakılmaksızın poliçe özel flartları çerçevesinde ödenir. Tedavinin 4 günü aflması durumunda; sigortalının tedaviye aynı kurumda devam etmek istemesi ve sigortacının onaylaması halinde poliçe özel flartları çerçevesinde anlaflmalı kurum koflullarında ödeme yapılır. Sigortacının onayı olmadı ı durumlarda poliçe 4

5 özel flartları çerçevesinde anlaflmasız kurum koflullarında ödeme yapılır. Sigortalının bulundu u kurumdan anlaflmalı kuruma acil nakli sigortacı tarafından sa lanacaktır. 3. Vip Platinium: Anlaflmalı/anlaflmasız tüm kurumlarda; o kurumun kadrolu uzman yada akademik ünvana sahip doktorları tarafından ya da sigortacının anlaflmalı doktorları tarafından yapılacak cerrahi giriflimler %100 kapsamla karflılanır. Anlaflmalı/anlaflmasız tüm sa lık kurumlarında kurumun kadrolu olmayan doktorları ile anlaflmasız doktorlar için Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinin en fazla 3 katı kadar ödeme yapılır. Rahatsızlı ın tedavisi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye de mevcut olmadı ı yönünde sa lık kurulu kararı alınması durumunda yurtdıflında hastanede yatarak yapılması gereken tedaviler, ameliyatlar poliçede belirtilen limit dahilinde özel ve genel flartlar kapsamında karflılanır. Sa lık kurulu sigortalıyı tedavi eden hekim, sigorta flirketi tarafından belirlenen hekim ve bu iki hekimin onayı ile belirlenecek üniversitede ö retim görevlisi olan üçüncü bir hekimden oluflur. Do ufltan gelen hastalıklar bu teminat kapsamında yer almamaktadır. A.2. Hastane Oda, Yo un Bakım, Refakat Giderleri Sigortalının yatar hasta olarak tedavi gördü ü sa lık kuruluflunda yattı ı her tam gün için sa lık kuruluflunda yatıfl sebebini belirten tıbbi bir raporun eklenmesi ile hastane, refakat, yemek giderleri özel ve genel flartlara uygun olarak poliçede belirtilen limit ve % muafiyet oranında ödenir. Hastanede kifli baflına kalıfl gün süresi sigorta sözleflmesi yılı süresince 180 gün olup yo un bakımda yatıfl gün süresi bu süre içinden 90 gün ile sınırlıdır. Normal oda yatıfllarında 1 gün, yo un bakım yatıflı ise 2 gün üzerinden hesaplanarak toplam yatıfl süresi olan 180 günden düflülür. Hastane oda ücretlerinde, tek kiflilik 1. sınıf hastane oda ücretleri esas alınır. A.3. Kemoterapi - Radyoterapi - Dializ Giderleri Kemoterapi, radyoterapi ve dializ ile ilgili tüm masraflar poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir. A.4. Hastane çi Tedavi Giderleri Sigortalının yatar hasta olarak tedavi görmesi sırasında, hastane oda, refakatçı ve ameliyat masrafları dıflında kalan harcamaları (doktor, ilaç, tahlil, röntgen gibi) yatılan her tam gün için poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir. A.5. Ameliyat Öncesi / Sonrası Tetkik Teminatı Ameliyatla sonlanan bir tedavinin en fazla iki ay öncesinde ve ameliyatı takiben sigortalının hastaneden taburcu olmasından en fazla iki ay sonrasında aynı sa lık sorunu ile ilgili olmak üzere yapılan tanı ve takibe yönelik tetkikler poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir. A.6. Suni Uzuv Giderleri Sigortalının poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu ifllev kaybına u ramıfl bir organının ifllevlerini yerine koyma amacıyla; tedavisinin suni uzuv gerektirmesi halinde gerekli olacak suni uzuv (suni el, kol, bacak ve ayak gibi) poliçede bu teminat için yazılı tutar ve ödeme yüzdesi dahilinde yazılı limit kadar karflılanır. Suni uzuv teminatı sadece kullanılan aparat (malzeme) içindir. Önceden varolan maluliyetler için kullanılacak suni uzuvlar, önceden varolan suni uzuvların yenilenmesi, difl protezleri, penil protez ve meme protezi poliçe kapsamı dıflında olup sadece; flirketimizde sigortalı oldu u dönem içinde meme kanseri cerrahisi geçirerek tek ya da çift memesini tamamen kaybeden kadınlar için meme protezi, hastane ve doktor giderlerinin tamamı, tüm sigortalılık süresi boyunca sadece 1 kez poliçede tanımlı olan teminat limitinden ödenir. Bu biçimde sigorta flirketi tarafından ödenmifl olan ameliyatlara ba lı komplikasyonlar ya da protezin tekrar de ifltirilmesine iliflkin hiçbir gider teminat kapsamında de ildir. A.7. Ameliyat Malzemeleri Sigortalının poliçe teminatları kapsamına giren ameliyatları için gerekebilecek canlı ya da kadavradan alınan doku ve plak, vida, çivi, tel, fixatör, stent, ventilasyon tüpü, flant suni damar, greft, IOL, port gibi implant edilen inorganik malzemeleri ve bu malzemelerin implantı için gerekli alet ve cihazların kullanımı, kalp pili, kalp kapakçı ı, eklem protezleri 5

6 (kalça, diz, disk vb. protezi) poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir. A.8. Küçük Müdahaleler Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen 149 birimin altında olan müdahaleler (her türlü atel ve alçı uygulaması gerektiren durumlar; mide yıkanması; yanık debridmanı ve pansumanı; yara pansumanı; her türlü yara dikifli; sonda uygulanması; yabancı cisim çıkarılması; burun tamponu; serum takılması; tırnak çekilmesi ve tırnak yata ı revizyonu; maksiller sinüs ponksyon ve lavajı; abse ve hematom drenajı; koterizasyon; kriyoterapi vb. ifllemler) ve hastanede 24 saatten az müflahade altında tutulmayı gerektiren zabıtlı trafik kazaları; zehirlenmeler ve acil medikal yatıfllar bu teminattan karflılanır. A.9. Evde Bakım Sigortalının anlaflmalı sa lık kuruluflundaki yatarak tedavi sonrasında, söz konusu tedavinin devamı için; sadece tıbbi yada yardımcı tıbbi personel tarafından yapılan evde tıbbi bakım ve tedavilerine iliflkin giderler, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde bu teminattan karflılanır. Bakım ve tedavi sırasında kullanılan basit sarf malzemelerinin dıflında kalan tıbbi cihazlara (solunum cihazı, havalı yatak, çok fonksiyonlu hasta karyolası, oksijen tüpü, pamp cihazları vb.) ait kiralama yada satın alma giderleri teminat kapsamında de ildir. Evde bakım hizmetinin uygulanabilmesi için sigortacı, sigortalı ve sigortalının doktorunun onayı olması gerekmektedir. Evde bakım süresi bir sigorta yılı için devamlı yada aralıklarla Vip Gold poliçesinde 1 ayı, Vıp Platinum poliçesinde ise 2 ayı geçemez. Vıp Silver poliçesinde bu teminat yer almamaktadır. A.10. Tıbbi Malzeme Teminatı Sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavisinin bir parçası olarak vücuda dıflardan destek olacak flekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taflınabilir kifliye özel atel,elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, kol askısı, oturma simidi, koltuk de ne i, aerochamber cihazından ibaret tıbbi malzemeler poliçede belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karflılanır. A.11. Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Teminatı Ameliyat veya yo un bakım gerektiren bir tedaviden sonra, iki ay içerisinde gerçekleflen ve söz konusu tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri, ayakta veya yatarak gerçekleflmifl olmalarına bakılmaksızın Vip Silver poliçesinde 5 seans, Vip Gold poliçesinde 7 seans ve Vip Platinum poliçesinde 10 seans ile sınırlı olup teminatın limitleri, poliçenin özel ve genel flartları dahilinde ödenir. A.12. Kontrol Amaçlı Mammografi 40 ve üstü yafllardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı tıbbi bir talep olmaksızın çektirdikleri mammografiye ait giderler, sigortacının önceden belirledi i sa lık kurulufllarında yaptırılması koflulu ile yılda 1 kez %100 oranında karflılanacaktır. Bu teminatla ilgili yetkilendirilmifl olan kurulufllar dıflındaki giderler teminat dıflındadır. A.13. Kontrol Amaçlı PSA (Prostat Spesifik Antijen) 40 ve üstü yafllardaki erkek sigortalıların kontrol amaçlı tıbbi bir talep olmaksızın yaptırdıkları PSA tetkikine ait giderler, sigortacının önceden belirledi i sa lık kurulufllarında yaptırılması koflulu ile yılda 1 kez %100 oranında karflılanacaktır. Bu teminatla ilgili yetkilendirilmifl olan kurulufllar dıflındaki giderler teminat dıflındadır. A.14. Yurdıflı Seyahat Teminatı Yurtdıflında kalıfl süresinin 30 günün altında kaldı ı ve tedavi amaçlı olmayan yurt dıflı seyahatleri esnasında oluflabilecek sa lık giderleri yurtiçindeki koflullara tabii olarak poliçede yazılı yıllık teminat limiti ve % muafiyeti kapsamında karflılanır. A.15. Kazaen Difl Tedavisi Giderleri Sigortalının trafik kazası sonucu difl tedavisi ile ilgili giderleri, T.C. Sa lık Bakanlı ı'nca çalıflma ruhsatı verilmifl hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli difl doktorlarınca yapılması halinde poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir. Kaza sonucu hasar gören difllerin her türlü tedavi giderleri (difl ve difl eti cerrahisi dahil) di er teminatların kapsamı dıflındadır. Kaza sonucu meydana gelen difl rahatsızlıklarının tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, sigortalının kazayı takip eden 90 gün içinde tedavisini yaptırmıfl olması gerekmektedir. 6

7 Kazaen difl tedavisi giderlerinin ödenebilmesi için, trafik kaza raporunun ve difllerin hasar gördü üne dair adli raporun fatura ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. Trafik kazası sonucu difllerin u radı ı hasarların giderilmeleri dıflındaki difl tedavilerine ait giderler ödenmez. A.16. Check-Up Teminatı 40 ve üstü yafllardaki sigortalıların her yıl için baflvuru formunda belirtilmifl check up panellerinden bir tanesini seçerek poliçe ekinde belirtilen sa lık kurumlarında önceden randevu ve provizyon alınması flartı ile kullanabilece i bir teminattır. Vip Gold poliçesinde ayakta tedavi teminatı alınması kofluluyla yılda 1 kez %100 oranında, Vip Platinum poliçesinde ise yılda 1 kez %100 oranında karflılanacaktır. Bu teminat poliçe priminin en az %50 sinin ödenmesinden sonra kullanılabilir. A.17. Do um Giderleri Teminatı Normal do um, sezaryenle do um, do um ve gebeli in neden oldu u rahatsızlıklar, düflük tehdidi, gebelik kusmaları, do um öncesi ve sonrası komplikasyonlar, hamileli in 12. haftasından sonra gerçekleflen düflükler vb. özel ve genel flartlara uygun olarak poliçede belirtilen limit ve % muafiyet oranında karflılanır. Do um teminatında bekleme süresi 12 aydır. Hamileli in gerçekleflmesi durumunda 2 ay içerisinde sigortacıya bildirilmesi gereklidir. Poliçede tanımlanmıfl yıllık limit gebeli in birden fazla poliçe dönemine yayılması halinde gebeli in baflladı ı poliçede belirlenmifl limit do um gerçekleflene kadar devam eder. (do umun yeni poliçeye sarkması halinde gebeli in baflladı ı poliçede belirlenmifl limit kadar yeni limit yürürlü e girer.) Gebeli in gerçekleflmesi durumunda teminat limiti arttırılamaz. Üst teminatlı ürüne geçilmez. Kazanç paylaflımından yararlanamaz. Di er sigorta flirketlerinden birinde sigortalılıkları sona erdikten sonra sigortacı tarafından sa lık sigortası kapsamına alınan sigortalılara ilk yıl do um teminatına ait giderler ödenmez. Yeni do an bebek ile ilgili giderler, do umdan hemen sonra, bebek hastaneden çıkmadan, sa lıklı yeni do an bebekle ilgili rutin doktor muayene, ilaç ve rutin tetkik (Açlık kan flekeri, tiroid tarama testi, fenilketonüri, kan grubu tayini) giderleri Annenin Do um Giderleri teminatından kalan limit dahilinde ödenir. Ancak bebe in kuvöz masrafları, do ufltan gelen rahatsızlıkları ve bunların komplikasyonları (Düflük tartılılık, prematürite, prenetal asfiksi, metabolik hastalık, do um travması vb.) ve/veya do um giderlerinden karflılanaca ı yazılı durumlar dıflında tedaviye ihtiyaç do ması halinde; E bebe i hakkını kazanmıfl ve poliçesi varsa yenido anın kendi poliçesinden karflılanır. [Kısırlafltırma (tüp ligasyonu) ve spiral uygulaması, implanon vb.] gibi sık tekrarlanmayan do um kontrol yöntemleri poliçede belirtilen limitler dahilinde ilgili teminattan karflılanır. Sık tekrarlanan (do um kontrol hapı, kondom vb.) do um kontrol yöntemleri teminat kapsamı dıflındadır. B. Ayakta Tedavi Teminat Sigortalının yatar hasta olarak tedavi görmesi dıflında, doktor, ilaç tahlil ve röntgen masrafları sigorta sözleflmesinde belirtilen yıllık limit ve yüzde muafiyet oranında sigorta sözleflmesi özel ve genel flartlarına uygun olarak bu teminattan ödenir. Ayakta tedavi teminatı sadece T.C sınırları içinde geçerlidir. B.1. Doktor Muayene Hastanede yatar hasta olmaksızın, tıp doktoru tarafından yapılacak muayenelere ait giderler, serbest meslek makbuzuyla belgelenmesi durumunda ve doktor tarafından tam olarak doldurulmufl hastalık bildirim formu ekinde olmak koflulu ile sigorta sözleflmesinde yazılı yıllık teminat limiti, katılım/muafiyet oranında özel ve genel flartlara uygun olarak Ayakta Tedavi teminatından ödenir. B.2. Reçeteli laç Ruhsatlı bir hekim tarafından verilen ilaçlar, poliçede yazılı yıllık teminat limiti ve katılım/muafiyet oranında karflılanır. Hastanede yatarken kullanılan ilaçlar, yatarak tedavi teminatından karflılanır. B.3. Tanı Amaçlı nceleme Laboratuvar, röntgen, ultrasonografi, EKG, EMG, EEG, tomografi, MR, MR Anjio, Sintigrafi, endoskopi vb. tanı yöntemleri, poliçede yazılı yıllık teminat limiti ve katılım/muafiyet oranında karflılanır. B.4. Fizik Tedavi Tıbben gerekli görüldü ü belgelenmek kaydıyla, lisanslı bir doktor nezaretinde yapılan fizik tedavi 7

8 giderleri, poliçede yazılı yıllık teminat limiti ve katılım/muafiyet oranında karflılanır. Sa lık Bakanlı ından ruhsatlı olmayan kurulufllarda yapılan giderler karflılanmaz. C. Ek Teminatlar C.1. Yurtdıflı Yatarak Tedavi Bu teminat ek prim ödenmesi ve yatarak tedavi teminatının da alınması ile kapsama dahil edilir. Yurtdıflında yapılacak yanlızca Yatarak Tedavi Teminatı kapsamındaki ifllemlerle ilgili giderler, tedavinin yapıldı ı ülkenin parasının fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz efektif satıfl kuru esas alınarak, poliçe özel ve genel flartları ve poliçede belirtilen limitler dahilinde TL olarak ödenir. Yurtdıflında yapılan tedavi giderlerine ait faturalar ile birlikte, bu tedavilere ait rapor ve tetkiklerin Türkçe tercümeleriyle ( ngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri dıflında) beraber sigortacıya gönderilmesi gerekmektedir. Ancak sigortalının daha önceden sigortacının provizyon merkezini arayarak yurt dıflında planlanan tedavi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesi ve bu tedavinin teminat kapsamına girmesi halinde; sigortacının anlaflmalı oldu u asistans flirketi aracılı ı ile teminat kapsamındaki ve sigortacı tarafından kabul edilen giderler için ödemeyi sa lık kurulufluna yapabilir. Bu durumda sigortalı; teminatları tutarındaki ödemeyi yapmadan sa lık kuruluflundan ayrılabilir. Ancak yurtdıflındaki sa lık kuruluflunun bu tür anlaflmaları kabul etmemesi halinde sigortacı sorumluluk kabul etmez. Bir yıllık poliçe süresi içerisinde toplam altı aydan fazla yurt dıflında kalınması durumunda, yurtdıflı hastane hizmetleri teminatı olsa bile yurtdıflında gerçekleflen giderler karflılanmaz. Madde 11 stisnalar ve/veya madde 12 bekleme sürelerinde yer alan koflullar bu teminat içinde geçerlidir. 4. Sigorta Sözleflme Süresi Sa lık sigortası sözleflme süresi 1 yıldır. 5. Teminat Sahas Sigorta Sözleflmesinin geçerli oldu u co rafi bölge poliçede belirtilmifltir. Sigortacı tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe T.C sınırları dahilinde ikamet edenler sigortaya kabul edilir. Yurtdıflı teminatlı poliçelerde T.C. sınırları dıflındaki tedavilere ait giderler, tedavinin yapıldı ı ülke parasının fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satıfl kuru esas alınarak poliçede yazılı limitler çerçevesinde ödenir. 6. Baflvuru ve Kabul fiartlar Sigortalanmak isteyen kifli, bu amaçla verilen baflvuru formunu ve sa lık bildirimini eksiksiz dolduracaktır. Kifli sa lık durumu ile ilgili tüm bilgileri vermekle yükümlüdür. Sigorta, sigortacı nın baflvuruyu inceleyip, kabul etmesinden sonra yürürlü e girer. Sigortacı, baflvuruyu red ya da kabul edebilir, veya karflılıklı mutabakatla risk de erlendirme prosedürleri do rultusunda belirlenmifl mevcut hastalıkları teminat kapsamı dıflında bırakmak veya belli bir limit dahilinde ödemek koflulu ile sözleflme yapabilir. Sigortacı gerekti i durumlarda doktor muayenesine tabi tutma ve ek tetkik isteme hakkına sahiptir. Sigortacı, poliçe yürürlü e girdikten sonra dahi yanlıfl ya da eksik beyandan ötürü flartları mevcut ise poliçeyi iptal edebilir. Bu sigorta, 18 yaflından büyük ve 60 yaflından küçük kiflileri teminat altına alır. Yeni do an çocuklar, anne veya babanın da bu sigorta kapsamında sigortalı olması kofluluyla ve do ufltan 15 gün sonrasına kadar her hangi bir hastalı ı yada sakatlı ı olmadı ının tespiti ve gerekli primin ödenmesi ile do um tarihinden 15 gün sonrası itibari ile sigorta kapsamına alınabilir. Anne ve babanın her ikisininde aynı ürün ve teminatlarla bu sigorta kapsamında yer alması ve annenin do uma hak kazanması durumunda ise do ufltan 15 gün sonrasına kadar sigortacıya bildirilmesi ve gerekli primin ödenmesi koflulu ile yeni do an bebekler do um tarihi itibari ile herhangi bir risk de erlendirme ifllemine tabii tutulmaksızın ERGO Bebe i olarak sigorta kapsamına alınır. Sigortalı ebeveynin yukarıda tanımlı flartlara haiz olması ve fakat do um masraflarını baflka bir güvenceden karflılaması durumunda ERGO Bebe i hakkından yararlanabilmek için, do um eyleminden 1 ay önce bebe in sigortalanmasına yönelik sigortacıya bildirimde bulunması gerekmektedir. ERGO Bebe i hakkının sürmesi için ebeveynlerin ve çocu un kesintisiz olarak aynı ürün ve teminatla sigortalılıklarının devam etmesi gereklidir. Yeni do an bebekler ve 18 yaflından küçük çocuklar ancak 8

9 ebeveynlerinden her ikisinin de hayatta olmaması, üvey ebeveynlerinin olmaması ve evlat edinilmifl olmamaları kofluluyla üçüncü bir flahıs veya tüzel kifli tarafından sigorta ettirilebilirler. Sigortalının bakmakla yükümlü oldu u evlenmemifl çocukları aynı poliçede 24 yaflına kadar sigorta teminatına dahil edilebilirler. Sigortalının sigorta sözleflmesi yapıldıktan sonra askerlik görevine bafllaması halinde sigorta sözleflmesi sona erer ve gün esasıyla prim iadesi yapılır. Askerlik görevinin sona erdi i durumlarda ise, askerlik dönüflünden sonraki bir ay içerisinde, askerli in belgelenmesi ve beyan formunun doldurularak sigortacıya ulafltırılması ile askerlik sürecinde ortaya çıkmıfl hastalıklar kapsam dıflı bırakılarak poliçe tüm hakları ile kaldı ı yerden devam eder. 7. Poliçe Tanzimi Sigortalı adayı, baflvuru formu ve sa lık bildirimindeki tüm sorulara do ru olarak cevap vermekle mükelleftir. Sigortanın yapılmasını veya daha a ır flartlarla yapılmasını etkileyebilecek hiçbir gerçek, saklı tutulmayacaktır. Sigortalı adayı, bu istekleri yerine getirmezse, sigortacı, poliçeyi tanzim etmeme hakkına sahiptir. Sigortalı, var olan sa lık poliçelerini, sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 8. Yeniden Risk De erlendirmesi Yap lmaks z n Yenileme Garantisi Verme fiartlar Poliçelerin yenilenme döneminden önce, sigorta flirketi günün flartlarına uygun yeni limit ve primleri sigortalıya bildirecek ve görüflünü alacaktır. Bu sigortanın yenilemelerinde eski poliçenin bitifl tarihi ile yeni poliçenin bafllangıç tarihinin aynı olması flartı ile Özel fiartlar ın 12. Madde'sinde belirtilen Bekleme süreleri ile ilgili olarak eski poliçenin bafllangıç tarihi esas alınır. fiirket, Sigortalının poliçeyi 24 ay kesintisiz olarak devam ettirmesi halinde ömür boyu yenileme garantisi verebilir. Ömür boyu yenileme garantisi 24 ayın sonunda Sigortalının sa lık durumuna göre yapılacak risk de erlendirmesi sonucunda verilir. Ömür boyu yenileme garantisinin verilip, verilmeyece i veya hangi koflullarda verilece i kararı flirket yetkisindedir. Do um masrafları Ferdi Sa lık Poliçelerimizden herhangi biri kapsamında karflılanmıfl olan ve 15 günlük bekleme süresini tamamlayarak fiirketimizdeki mevcut aile poliçesine dahil edilen bebeklere Yenileme Garantisi verilecektir. 9. Kazanç Paylafl m Esaslar Kazanç paylaflımı flirketin, geçmifl yıldaki kazancını bu kazanca katkıda bulunmufl sigortalıları ile paylaflmasıdır. Her yıl, yapılacak aktüerya de erlendirmesi sonucunda izleyen yıl için kazanç paylaflımında kullanılacak iade oranları yeniden belirlenip ilan edilir. Sigortalının geçmifl poliçesindeki Hasar/Prim oranı (ödenen hasar/alınan prim) afla ıdaki tabloya uygun olarak de erlendirilir. Ardarda indirim hak eden sigortalıların indirim oranları artar. 3 yıldan sonra indirim oranı sabitlenir. ndirim hak etmesi durumunda, o yıl için belirlenmifl indirim oranı sigortalının o yılki tarife primine uygulanır. H/P oranıyla ba lantılı olarak yapılacak olan paylaflımın H/P aralıkları: 0-30% indirim hak eder 31-60% = de iflmez 61% üzeri indirim oranında azalma Yukarıda tanımlanan H/P oranlarına göre bir önceki yılın paylaflımı oranında kalınabilir indirim düzeyi artabilir veya azalabilir. Bu oranlar önceden ilan edilmek kaydıyla de ifltirilebilir. 10. Tazminat Ödemesi Tazminat talebinde bulunmak için afla ıdaki belgeler sigortacıya ulafltırılmalıdır: Doktor muayene teminatına ait ödemelerde: Doktor ücretine ait fatura, serbest meslek makbuzunun aslı veya kredi kartı slibi aslı (Kredi kartı slibinin üzerinde Vergi Usül Kanunu uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir. ifadesinin yazılı olması gerekmektedir. Slip ekinde hastalık bildirim formu olmalıdır.) Doktor tarafından tam olarak doldurulmufl hastalık bildirim formu. 9

10 Gerekti inde poliklinik kartı fotokopisi. laç teminatına ait ödemelerde: Doktor reçetesi. laç küpürleri (fiyat ve isminin okunması gerekmektedir). laç giderlerine ait fatura veya kasa fifli asılları. Sürekli kullanılacak ilaçlarda doktor raporu. Tahlil-röntgen ve ileri tetkiklere ait ödemelerde: Doktorun ön tanı içeren sevk pusulası. Teminat kapsamındaki giderlere ait fatura asılları. Tetkiklerin sonuç raporlarının fotokopisi. Ameliyat veya hastane yatıfllarına ait ödemelerde: Dökümlü hastane faturası. Teminat kapsamındaki giderlere ait fatura asılları. Gerekti inde müflahade dosyası. Ayrıntılı ameliyat raporu ve doktor tarafından doldurulmufl yatıfl formu. Patoloji raporu (varsa). Hastanede yatarak görülen tedavilerde, sigortalının sa lık durumu uygunsa yatmadan önce, de ilse bir hafta içinde sigortacıya bilgi verilmelidir. Sigortacı, hastalık halini do rulamak için, sigortalının tazminat talebiyle ilgili olarak, uzman muayenesi dahil her türlü tıbbi bilgi toplama ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Bu durumda masraflar, sigortacı tarafından karflılanacaktır. Sigortalı iyi niyet kuralları çerçevesinde, bunu yerine getirmeyi kabul etmezse, sigortacı tazminatı ödememe veya anlaflmayı iptal etme yoluna gidebilir. Sigortaya konu olan sa lık harcamaları, yukarıda istenen belgelerin eksiksiz bir flekilde sigortacıya ulafltırılmasından sonra poliçede yazılı limitler, özel ve genel flartlar dahilinde sigortalının kendisine ödenecek ya da baflvuru sırasında belirtilecek banka hesabına havale yapılacaktır. Yurtdıflında yapılan tedavi giderlerine ait faturalar ile birlikte, bu tedavilere ait rapor ve tetkiklerin Türkçe tercümeleri ( ngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri dıflında) ile beraber sigortacıya gönderilmesi gerekmektedir. Sigorta ücretinin taksitle ödenmesi kararlafltırılmıfl ise rizikonun gerçekleflmesi halinde henüz vadesi gelmemifl taksitlerin sigortacının ödemekle yükümlü oldu u tazminat miktarını aflmayan kısmı muaccel olur ve sigortalıya ödenecek tazminattan mahsup edilir, borcu aflan kısım sigortalıya ödenir. Sigortalının vefatı halinde tazminat sigorta ettirene, sigorta ettiren yoksa sigortalının kanuni varislerine ödenecektir. 11. stisnalar Afla ıda sayılan haller, tedaviler ve giderler bu poliçede sigorta teminatı dıflında tutulmufltur. 1. Alkol zehirlenmesi, alkolizm, alkol kullanımı sonucu do an rahatsızlıklar ve kazalar, eroin, morfin veya benzeri uyuflturucuların kullanılması, yoksunluk sendromu sonucu oluflabilecek her türlü gider. Nikotin alkol ve benzeri ba ımlılık yapan maddelerden arındırma amaçlı her tür tedavi ve ilaç giderleri (nikotin flasterleri, nikotin içeren çi neme tabletleri vb.). 2. T.C devleti ilgili kurumları tarafından salgın hastalık olarak ilan edilmifl hastalıklar ve her durumda AIDS, ARCS ve HIV virüsünün neden olaca ı tüm hastalıkların tanı ve tedavi giderleri. 3. Allerji aflı ve testleri. 4. Zührevi hastalıklara ait her tür tarama testi, tetkik ve tedavi giderleri ( VDRL, TPA vb.). 5. Her türlü estetik ve kozmetik amaçlı ürünler, ilaçlar, giriflimler (poliçe dönemi içinde geçirilmifl kaza sonucu olanlar hariç) yüzeysel varis tedavisi (skleroterapi), saç dökülmesi tetkik ve tedavisi, estetik amaçlı aflı ve enjeksiyonlar. 6. Kilo kontrol bozuklukları, diyet uzmanları, jimnastik salonları, zayıflama, estetik ve alternatif tıp merkezleri (akupunktur, mesoterapi vb.) lazer merkezleri ile ilgili giderler, bu merkezlerden alınan her tür muayene, tetkik ve tedavi faturaları; ayak sa lı ı, konuflma ve ses terapisi merkezleri, kaplıca merkezlerindeki tedavi giderleri (fizik tedavi dahil), masaj masrafları, çamur banyoları masrafları; diyet 10

11 amaçlı kullanılan tüm ilaç ve malzemeler, anti-aging merkezlerinden fatura edilmifl (anti-aging uygulamasına iliflkin olan yada olmayan) her türlü muayene, tetkik, takip, giriflim ve ilaç bedelleri. 7. ERGO Bebe i dıflında kalan sigortalılarımız için tanısı ileri yaflta konulsa dahi tüm konjenital (do ufltan gelen) hastalıklar, do umsal anomaliler, genetik bozukluklar, prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs), motor ve mental geliflim bozuklu u (büyüme ve geliflme gerili i) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi giderleri (Örne in: genetik testler, her tür karyotip arafltırması, hemoglobin elektroforezi, fenilketonüri testleri, yenido an tiroid testleri, kalça USG, inmemifl ve retraktil testis, polikistik böbrek, 7 yafl altı çocuklarda kasık ve göbek fıtı ı vb.). 8. Organ ve doku naklinde, vericinin masrafları ve organ ya da dokunun nakil merkezine ulaflıncaya kadar gerçekleflen ulaflım giderleri. 9. Ruh ve akıl hastalıkları, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile danıflmanlık hizmetleri, nöropsikiyatrik testler, tüm psikiyatrik ilaçlar ve bu ilaçların kullanımına ba lı komplikasyonlar ile tüm psikiyatrik yatıfllar, zeka testi ve benzeri tetkikler, psikososyal bozukluklar (gece iflemeleri, anoreksia, blumia, obesite, asteni gibi yeme bozuklukları, uyku bozuklukları) ve komplikasyonları ile ilgili her türlü tanı ve tedavi giderleri. 10. Epilepsi hastalı ının bir sa lık kurumunda gerçekleflen yatarak/cerrahi tanı ve tedavi giderleri. 11. Genel ve kiflisel hijyene yönelik malzeme ve aparatlar, ilaç niteli i taflımayan kozmetik ürünler, alkol, kolonya, her türlü sabun, flampuan, saç solüsyonu, difl macunu, hidrofil pamuk, termometre, fleker ölçme stickleri ve kartuflları, buz kesesi, sıcak su torbası, vb. yardımcı tıbbi malzemeler, suni tatlandırıcı, ek teminat ile poliçe teminatı kapsamına alınmadı ı sürece gözlük camı ve çerçevesi, kontakt lens, lens solüsyonları, cilt bakımı, cilt lekeleri, çatlaklar, terleme ile ilgili tedavi giderleri, reçeteli ve reçetesiz bebek mamaları, çocuk bezleri, biberon, emzik vb. sarf malzemeleri. 12. Vitaminler (7 yafl altı çocuklar, hamileler, vitamin eksikli i sonucu ortaya çıkan ve/veya hastalı ın primer tedavisinde kullanılan vitamin preparatlarının haricinde). 13. Kuduz, tetanoz, 0-6 yafl rutin çocukluk ça ı aflıları dıflında kalan tüm aflılar. 14. Özel hemflire giderleri, sa lık kurulufllarındaki telefon ve kafeterya giderleri, suit oda farkı, paramedikal servis ücretleri, tedavi için gerekli olmayan malzeme ve di er masraflar. 15. Tıbbi malzeme teminatında tanımlı olanların dıflında kalan tüm sıhhi ve tıbbi malzeme/cihaz (iflitme cihazları, uyku apnesi tedavisinde kullanılan cihazlar, fleker ölçme aletleri ve stickleri, tansiyon ölçme aleti vb.) giderleri. 16. Sanatoryum, prevantoryum, geriatrik bakım ve huzurevlerinde gerçekleflen bakım, muayene, tetkik ve tedavilere iliflkin her türlü gider, Demans, Alzheimer, Parkinson hastalıklarına ait tüm muayane tetkik ve tedavi giderleri. 17. Belli bir semptom veya hastalı a ba lı olmayan, genel sa lı ı korumaya ve ba ıflıklı ı desteklemeye yönelik inceleme ve tedaviler (ailevi risk faktörleri nedeniyle yapılan tarama testleri, aflılama kontrol testleri, viral markerlar, portör tetkikleri vb.), tedaviyi yönlendirmeye katkısı olmayan tüm tetkik ve ifllemler, check-up giderleri ve yıllık kontrol mamografileri, rutin taramalar Metabolik sendrom tanısına yönelik ifllemler, Koroner Arter Kalsiyum Skorlama Testi ve kontrol amaçlı koroner arterlere yönelik ileri görüntüleme yöntemleri (MR, BT angio vb.) giderleri. 18. Kendi kendine yada birinci derece yakını tarafından yapılan tedavi giderleri ve Sigortalının hastalı ı ile uzmanlık alanı ba daflmayan doktorlardan alınan sa lık hizmeti giderleri. 19. Ameliyat nedenine bakılmaksızın septum deviasyonu, obstrüktif uyku apne sendromuna yönelik her türlü tetkik, cihaz ve tedavi (uvulaplasti, faringoplasti, yumuflak dama a radyofrekans uygulaması vb.). 20. Bilimselli i kanıtlanmamıfl tedaviler, FDA kurumu tarafından deneysel aflamada oldu u kabul edilen tedaviler. 11

12 21. Yeni do an bebe e ait giderler (annenin do um teminatından kalan limit içinden karflılanır) ile yeni do an bebe in kordon kanının alınması/saklanması ve tıbbi bir nedene ba lı olsa dahi sünnet ile ilgili tüm giderler. 22. Kaza sonucu çene cerrahisi dıflında (kaza raporunun ibrazı ile) Difl Hekimleri Odası Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen tedaviler. 23. Tehlikeli sporlar (amatör havacılık, delta kanat, planör, paraflüt, parasailing, yamaç paraflütü, bungee jumping, da cılık, tüplü dalıfl vb.), lisanslı olarak yapılan profesyonel ya da amatör müsabaka ve antrenmanları sırasında meydana gelebilecek hastalık veya sakatlıklar, otomobil, motosiklet yarıflları ve bunların her türlü pist sürüflleri, kurye ve da ıtım amaçlı motosiklet kullanımları sırasında meydana gelebilecek tüm sa lık giderleri. 24. Poliçe dönemi öncesinden gelen her türlü hastalık ve malüliyete ait giderler, poliçe ekinde bulunan sertifikada yazılı kifliye özel kapsam dıflı hastalık ve rahatsızlıklara iliflkin sa lık giderleri ile, poliçe ve/veya ekindeki sertifikada belirtilmeyen teminatlara iliflkin sa lık giderleri. 25. Sigortalının bilerek kendi kendini yaralaması, intihar ve intihara teflebbüs sonucu do an tedavi masrafları. Ehliyetsiz araç kullanımı sırasında gerçekleflen kazalar nedeniyle oluflan tedavi giderleri, sigortalının kazadaki kusur durumuna bakılmaksızın kapsam dıflıdır. Sigortalının kullandı ı aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması da bu kapsamdadır. 26. Türkiye Cumhuriyeti Sa lık Bakanlı ı tarafından ruhsatlandırılmamıfl ithal ilaçlar, Tarım Bakanlı ı ruhsatı ile satılan ilaçlar (pharmaton, arcalion, ginseng, esberitox, balık ya ları vb.), Food Drug Administration (FDA) onayı almamıfl tüm ilaç niteli indeki maddeler. 27. Cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler (penil doppler, penil-protez, impotans, vaginusmus vb.), cinsiyet de ifltirme ameliyatları ve bu ameliyat öncesi ve sonrasında yapılan tüm hormonal tedavi giderleri. 28. Sigorta yılı içinde 180 günü geçen hastanede yatıfl ve bu süre içinde 90 günü geçen yo un bakımda yatıflla ilgili tüm giderler (Normal oda yatıfllarında 1 gün, yo un bakım yatıflı ise 2 gün üzerinden hesaplanarak toplam yatıfl süresi olan 180 günden düflülür). 29. Küretaj, infertilite, sterilite (kısırlık), düflük arafltırması ve hamileli in gerçekleflmesinin sa lanması ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri (tüp bebek, follikül takibi, mikroenjeksiyon, tuboplasti v.b.), histerosalpingografi (HSG), spermiogram ve tüm aile planlaması yöntemlerine ait (hap, kondom vb.) giderler. 30. Kırılma kusurlarına yönelik müdahaleler (miyopi, astigmatizm vb.) ile müdahale öncesi ve sonrasında kullanılan ilaçların giderleri, keratokonus, göz kaymaları, flaflılık, görme tembeli i, lens ve optik merkezlerinde yapılan göz muayeneleri giderleri. 31. Sigortalının tazminat talebinde bulunurken veya tedavi görürken yaptı ı ulaflım, konaklama masrafları vb. 12. Bekleme Süreleri Sigorta bafllangıç tarihinden sonra ortaya çıkan ve 12 ay süreyle kapsam dıflında bırakılan rahatsızlıklar: 1. Üriner sistem hastalıklarının giriflimsel/cerrahi tanı ve tedavisine iliflkin giderler (sistoskopi, tafl kırma gibi). 2. Koterizasyon, konizasyon, krioterapi, laser tedavileri ve tanı/tedaviye yönelik her türlü invazif giriflimler. 3. Her türlü kitle (lipom, verrü, nevüs, polip, higroma, nodül vb.), kanser, kist ve maling hastalıklar. 4. Rahim a zı, rahim, tuba ve over hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan giriflimsel ve cerrahi ifllemler, endometriozis, adhezyolizis, kadın üreme organlarının deformasyonu sonucu gerçeklefltirilecek tanı ve tedaviye iliflkin giriflimsel ve cerrahi ifllemler. 5. Anorektal hastalıkların giriflimsel/cerrahi tanı ve tedavisi (hemoroid, fissür, fistül, pilonidal sinüs, apse vb.). 6. Organ fıtıklarının giriflimsel/cerrahi tanı ve tedavisi (göbek/kasık (7 yafl üstü), mide vb.). 12

13 7. Tiroid ve paratiroid bezi hastalıkları giriflimsel/cerrahi tanı ve tedavisi. 8. Yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklara ait her türlü hastalı ın giriflimsel/cerrahi tanı ve tedavisi. 9. Bademcik, geniz eti, konka hipertrofisi, sinüzit ve sinüs cerrahisi, iflitme cerrahisi (timpanoplasti, kula a tüp takılması, stapedektomi vb.) giriflimsel/cerrahi tanı ve tedavisi. 10. Koroner by-pass, anjio, anjioplasti, anevrizma, disseksiyon, varis, kalp kapa ı ve kalp pili ile ilgili her türlü tanı ve tedavi giderleri. 11. Halluks valgus, triger finger, karpal tünel, tarsal tünel, menisküs, çapraz ba rüptürü, dirsek, diz, omuz, kalça, el bile i eklem ve ba ları ile ilgili hastalıkların giriflimsel/cerrahi tanı ve tedavi giderleri. 12.Erkek üreme organları hastalıklarının giriflimsel/cerrahi tanı ve tedavi giderleri. 13. Menapoz, osteoporoz tanı ve tedavi giderleri. 14. Karaci er, safra kesesi, safra taflları, safra kanalları ile ilgili her türlü tanı ve tedavi giderleri. 15. Katarakt, glokom, retina hastalıklarına iliflkin her türlü giriflimsel/cerrahi tanı ve tedavi giderleri. 16. Her türlü organ nakli ve organ yetmezli i ve bunların komplikasyonlarına ait tüm tanı ve tedavi giderleri. 17. Omurga ve intervertebral disk hastalıklarına iliflkin her türlü giriflimsel/cerrahi tanı ve tedavi giderleri (faset denervasyon, sinir blokajı vb.). 18. Her türlü kronik hastalıklar (Diabet, Hipertansiyon, KOAH vb.), tüm romotolojik, otoimmun hastalıklar (SLE, MS, RA vb.) ve komplikasyonları ile ilgili tanı ve tedavi giderleri. 19. Poliçe ilk kayıt tarihine bakılmaksızın yeni eklenecek teminatlara bekleme süresi uygulanır. 20. Do um giderleri teminatında bekleme süresi 12 aydır. Eksik ve yanlıfl beyanın oldu u durumlarda yukarıda belirtilen bekleme süreleri gerçekleflse dahi ödeme yapılmaz. Not: Madde 11; stisna ve Madde 12; Bekleme Süreleri, rahatsızlı ın aciliyeti gözetilmeksizin uygulanır. 13. Sigortan n Bitiflinden Sonraki Tedaviler Tedavisi devam eden vakalarda teminat, sigorta sona ermifl olsa dahi sigorta bitifl tarihinden itibaren en fazla 10 güne kadar karflılanır. 14. Hatal Tedavi Sa lık kurumlarının veya doktorların uyguladıkları tedavideki hata neticesindeki sorumluluk bu tedaviyi yapan kurumlar ve doktorlara aittir. 15. ERGO Sigorta Acil Hizmeti Tıbbi Danıflmanlık Hizmeti ve Kara Ambulansı; Sigortalı gerekli oldu u hallerde, 24 saat bir doktorun görev yaptı ı tıbbi danıflmanlık, yurt çapında kara ambulansı organizasyonunun ve koordinasyonunun yapıldı ı Acil Hizmet hattını arayabilir. Bu hizmetin alınabilmesi için de iflmeyen alarm merkezi numarası yurtiçindeki acil vakalarda, sigortalının bulundu u yerde tedavisinin imkanı yoksa, bulundu u yere en yakın olan donanımlı bir sa lık merkezine kara ambulansı ile nakli sigortacı nın onay vermesi kaydıyla sa lanır. Hava Ambulansı; Yurtiçinde geçerli olmak üzere ERGO Sigorta nın anlaflmalı oldu u kurum aracılı ı ile Hava Ambulansı hizmet teminatı verilmifltir. Yurt içindeki acil vakalarda, sigortalının bulundu u yerde tedavisinin imkanı yoksa, bulundu u yere en yakın olan donanımlı bir sa lık merkezine kara ambulansıyla taflınmasına uygun de ilse, sigortalının nakli sigortacı nın onay vermesi kaydıyla hava ambulansı ve/veya hava taflımacılı ı ile sa lanır. Alarm merkezi numarası Poliçe ptal Koflullar A. Sigorta Ettiren ve/veya Sigortal n n Vefat A.1. Sigorta Ettirenin Vefatı Sigorta ettirenin vefatı durumunda sigorta sözleflmesi hükümsüz kalır. Sigorta ettiren ile poliçede yer alan sigortalı/sigortalıların farklı olmaları durumunda ve sigortalı/sigortalıların, sigorta ettireni de ifltirerek poliçeyi sürdürmek istemeleri halinde sigorta ettirenin kanuni varislerinin yazılı onayı ile sigorta ettiren 13

14 de ifltirilerek poliçe devam ettirilir. Poliçenin devam ettirilmesi talebi ve sigorta ettirenin kanuni varislerinin bu konuda onayının olmaması halinde sigortacının sorumlulu unun devam etti i süreye karflılık gelen prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirenin yasal varislerine iade edilir. Ancak sigorta konusuna iliflkin risk gerçekleflmiflse vadesi gelmemifl prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü oldu u tazminat miktarını aflmayan kısmı muaccel hale gelir ve iade edilecek prime mahsup edilir. Sigorta ettiren ile sigortalının aynı kifli olmaları ve poliçede baflka bireylerin (efl, çocuk) bulunmaması durumunda, sigorta ettiren/sigortalının vefatı halinde sigorta sözleflmesi hükümsüz kalır. Sigortacının sorumlulu unun devam etti i süreye karflılık gelen prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirenin kanuni varislerine iade edilir. Ancak sigorta konusuna iliflkin risk gerçekleflmiflse vadesi gelmemifl prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü oldu u tazminat miktarını aflmayan kısmı muaccel hale gelir ve iade edilecek prime mahsup edilir. Sigorta ettiren ile sigortalının aynı kifli olmaları ve poliçede baflka bireylerin (efl, çocuk) bulunması durumunda, sigorta ettiren/sigortalının vefatı halinde, poliçede yer alan di er sigortalıların sigortalılı a devam etmek istiyorlarsa, mevcut poliçe iptal edilerek vefat eden bireye ait sigortacının sorumlulu unun devam etti i süreye karflılık gelen prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirenin yasal varislerine iade edilir ve bitifl tarihi aynı olan ikinci poliçe üzerinde efl ve çocu un sigortalılı ı devam ettirilir. Ancak sigorta konusuna iliflkin risk gerçekleflmiflse vadesi gelmemifl prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü oldu u tazminat miktarını aflmayan kısmı muaccel hale gelir ve iade edilecek prime mahsup edilir. A.2. Sigortalı/Sigortalıların Vefatı Birden fazla kiflinin sigortalı bulundu u poliçelerde, sigortalılardan birinin vefatı halinde, vefat eden bireye ait sigortacının sorumlulu unun devam etti i süreye karflılık gelen prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir, poliçe devam eder. Rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü oldu u tazminat miktarını aflmayan kısmı muaccel hale gelir ve iade edilecek prime mahsup edilir. Poliçede vefat eden sigortalının dıflında baflka birey yoksa poliçe hükümsüz olur. Sigortacının sorumlulu unun devam etti i süreye karflılık gelen prim, gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir. Rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü oldu u tazminat miktarını aflmayan kısmı muaccel hale gelir ve iade edilecek prime mahsup edilir. Vefat eden sigortalıya ait ödenmemifl sa lık giderleri varsa ödenebilmesi için veraset ve vergiye iliflkin evrakların, sigortalının kanuni varisleri tarafından Sigortacıya iletilmesi gerekir. B. Sigorta Ücretinin Ödenmesi ve Sigortac n n Sorumlulu unun Bafllamas Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlafltırılmıfl ise ilk taksit en geç poliçenin tesliminde ve kalan taksitler poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlafltırılmıfl ise ilk taksit ödenmemifl ise sigortacının sorumlulu u bafllamaz, bu flart poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta priminin vadesinde ödenmemesi halinde, sigortacı muaccel sigorta ücret borcunu vadesinde ödememifl olan sigorta ettirene, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla borcunu bir ay içinde ödemesini aksi takdirde sözleflmenin feshedilmifl olaca ını bildirir. Bu takdirde sürenin sonunda borç ödenmemifl ise, sözleflme münfesih olur ve sigorta ettiren fesih tarihine kadar geçen müddete ait gün esasına göre hesaplanan ücreti sigortacıya ödemekle yükümlü olur. Sigortalının/sigorta ettirenin poliçenin tanzim tarihinden itibaren ilk 30 gün içerisinde iptal talebinde bulunması halinde ise; rizikonun gerçekleflmedi i durumlarda ödenen primler kesintisiz olarak sigortalıya iade edilir. lk 30 gün içerisinde rizikonun gerçekleflmesi durumunda ve bu süreyi aflan tüm iptal taleplerinde poliçe bafllangıç tarihinden itibaren geçen süreye ba lı olarak sigortacının hak kazandı ı prim tutarı gün esasına göre hesaplanır. ptal nedeniyle sigortalı/sigorta ettirene iade edilecek tutar, sigortacı nın haketti i tutar ve ödenen tazminat dikkate alınarak afla ıdaki gibi hesaplanır. Sigortalıya 14

15 ödenen tazminatlar, Sigortacı nın hak kazandı ı prim tutarını aflmıyorsa, sigortalının ödedi i primlerden, hak kazanılan prim tutarı düflülerek sigortalıya iade edilir. Sigortalıya ödenen tazminatlar, Sigortacı nın hak kazandı ı prim tutarını aflıyor, ancak sigortalının ödedi i primleri aflmıyorsa, primlerden tazminat tutarı düflülerek sigortalıya iade edilir. Sigortal ya ödenen tazminatlar, Sigortac n n hak kazand prim tutar n ve sigortal n n ödedi primleri afl yorsa prim iadesi yap lmaz. Rizikonun gerçekleflmesiyle, henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin Sigortac n n ödemekle yükümlü oldu u tazminat miktar n aflmayan k sm muaccel olur. C. Kötü Niyet Sonucu ptal Poliçenin iptali veya beyan edilmeyen hastalıkların kapsam dıflında bırakılması C.1. Bu poliçe, sigortalının kabul formunda verdi i tüm bilgilerin tam ve do ru oldu u kabul edilerek düzenlenmifltir. Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı gerçe e aykırı veya eksikse, sigortacı sözleflmeyi yapmama veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu konuda yasal mevzuat uygulanacaktır. C.2. Poliçe kapsamında bulunan sigortalılardan herhangi birinin, poliçe genel flartlarına ve uygulama esaslarına ters düflen kasıtlı olarak yarar sa lama amacı güden bir giriflimde bulunması veya eksik beyanda bulunması halinde poliçe kapsamında bulunan tüm sigortalıların poliçesi derhal iptal edilecek ve alınan prim iade edilmeyecektir. Ya da sigortacının iste ine ba lı ve seçimlik olarak sigortalının varlı ından haberdar oldu u halde sa lık beyanında belirtmedi i, sigortacı tarafından sonradan tespit edilen hastalıkları poliçe kapsamı dıflında bırakılarak poliçesi devam edecektir. Sigorta flirketi bu konu ile ilgili seçimlik geri alım hakkı ve haklarını saklı tutar. bir ödeme yapmıfl olması, sigortalı tarafından kazanılmıfl bir hak olarak de erlendirilemez. 17. Anlaflmal Sa l k Kurulufllar Sigortalı anlaflmalı kurumlara gitti inde, yatarak tedavi teminat kapsamına giren durumlarda ve fizik tedavi, ileri tanı yöntemleri (MR, MR Anjio, Kolonoskopi, endoskopi vb.) faturanın ödenebilmesi için sigortacının poliçe özel ve genel flartları kapsamında ve poliçe limit ve % oranında anlaflmalı kuruma yazılı onay vermesi gerekmektedir. Sigortalının, ayakta tedavi gördü ü durumlarda ise anlaflmalı kurumlara sigorta kartı ve poliçesini birlikte göstermesi halinde poliçe limitleri, özel ve genel flartlar dahilinde sa lık hizmetlerinden yararlanacaktır. Her iki durumda da sigortalılar Sa lık Kurulufluna poliçesi ve/veya sigorta kartı ve foto raflı kimli i ile baflvurmalıdır. Sigortalı anlaflmalı sa lık kurumları dıflında kalan kurulufllarda yaptı ı masrafları, fatura ve gerekli belgeleri ilifltirilmifl flekilde sigortacı'ya gönderebilir. 18. Müflteri Hizmetleri ve 24 Saat Provizyon Hizmeti Sigortalılar gerekli oldu u hallerde her türlü problemde kendilerine yardımcı olacak Müflteri Hizmetleri birimini mesai saatleri içinde afla ıdaki telefondan arayabilirler Sigortalılar anlaflmalı kurum, anlaflmalı doktor ve anlaflmalı eczanelerde tedavi görmeleri esnasında 24 saat provizyon hizmetimizden yararlanabilirler. D. Rücu Hakk Sigortacı, poliçenin özel flartlarına ve sa lık sigortası genel flartlarına aykırı düflen giderleri ile teminat kapsamı dıflında yapılan ödemeleri sigortalıdan, bu yüzden u radı ı ve u rayaca ı tüm zararlar ile birlikte tahsil etme hakkına sahiptir. Sigortacının herhangi bir nedenle poliçe teminatı kapsamında olmayan 15

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI

AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI AIG ACİL YARDIM ŞARTLARI HİZMET KAPSAMI Tıbbi Danışmanlık Acil Sağlık Hizmetleri Acil Kara Ambulansı Hizmeti : AIG Sigorta AŞ sigortalısının Alarm Merkezi ne ulaşan talebi üzerine, MEDLINE hekimleri tarafından,

Detaylı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 4. TEMİNATLAR... 5 4.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 4 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 5 5. TEMİNATLAR... 6 5.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

Dr. Ege Ünalçın Medikal Müdür

Dr. Ege Ünalçın Medikal Müdür Sağlık Turizminde Özel Sağlık ve Seyahat Sigortaları (Provizyon, Risk Değerlendirme, Denetim) Dr. Ege Ünalçın Medikal Müdür AGIS TURKEY : K U R U L U Ş 2 0 0 2 K U R U L U Ş A M A C I 1. H O L L A N D

Detaylı

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI Başa Dön Teminat Kapsamı Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren sağlık

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

VIP SILVER VIP GOLD VIP PLATINUM Bireysel Sağlık Sigortası Özel Şartları. Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Haziran 2011 tarihinden itibaren geçerlidir.

VIP SILVER VIP GOLD VIP PLATINUM Bireysel Sağlık Sigortası Özel Şartları. Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Haziran 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. VIP SILVER VIP GOLD VIP PLATINUM Bireysel Sağlık Sigortası Özel Şartları Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Haziran 2011 tarihinden itibaren geçerlidir. 1. Sigorta Teminatının Konusu ERGO Sigorta (bundan sonra

Detaylı

ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir.

ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Aşağıdaki Özel Şartlar 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergoİsviçre Sigorta A.Ş. (bundan sonra Sigortacı olarak geçecektir),

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014)

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİ GRUP SAĞLIK SİGORTASI TEMİNATLARI (29.06.2014-12.07.2014 / 13.07.2014-26.07.2014) SİGORTANIN KONUSU Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu öğrencilerinin, aşağıda

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergoİsviçre Sigorta(bundan sonra

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari

SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari Sayın Sigortalımız, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa lık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlataca ını düflündü ümüz ayrıntılı bilgiler afla ıda sunulmaktadır.

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

KURUMSAL TAMAMLAYICI SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU

KURUMSAL TAMAMLAYICI SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU KURUMSAL TAMAMLAYICI SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen kiflilere, yap lacak sözleflmeye iliflkin hususlarda genel

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen kiflilere, yap lacak sözleflmeye iliflkin hususlarda genel bilgi

Detaylı

TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI

TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI TEHLİKELİ SPOR SEYAHAT SİGORTASI Teminatlar Tüm Dünya EURO Tıbbi Tedavi 30.000 Arama ve Kurtarma 15.000 Tibbi Nakil ve geri dönüş 1.500 Cenaze Nakli Hukuki Danışmanlık Acil Mesajlar Genel Bilgi Limitsiz

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216)

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216) SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

: Rüzgârl bahçe Mah. Kavak Sok. No:31 34805 Kavac k/ STANBUL Tel & Faks no. : 0850 744 0 744, faks: 0850 744 0 745 MERS S no : 2136-7142-9673-9572

: Rüzgârl bahçe Mah. Kavak Sok. No:31 34805 Kavac k/ STANBUL Tel & Faks no. : 0850 744 0 744, faks: 0850 744 0 745 MERS S no : 2136-7142-9673-9572 SA LIK S GORTASI B LG LEND RME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleflmesine taraf olmak isteyen kiflilere, yap lacak sözleflmeye iliflkin hususlarda genel bilgi vermek amac yla,

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı :

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı : FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından poliçe süresi içinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

1- SİGORTALININ POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN ÖNCE VAR OLAN ŞİKAYET VE HASTALIKLARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SAĞLIK HARCAMASI POLİÇE KAPSAMI DIŞINDADIR.

1- SİGORTALININ POLİÇE BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN ÖNCE VAR OLAN ŞİKAYET VE HASTALIKLARI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ SAĞLIK HARCAMASI POLİÇE KAPSAMI DIŞINDADIR. ÖNCE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde

Detaylı

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Yapı Kredi Sigorta Ekstra Plan Ekstra Plan

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Acıbadem Sigorta, Grup Sağlık Sigortası kapsamında size sunulan sağlık sigortasından etkin ve doğru biçimde yararlanabilmeniz için aşağıdaki bilgiler

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari Sayın Sigortalımız, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa lık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlataca ını düflündü ümüz ayrıntılı bilgiler afla ıda sunulmaktadır.

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz.

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Neden Vitalis Sağlık Sigortası? Yurtdışına kimimiz iş için, kimimiz turistik amaçlı gideriz. Ancak seyahatteyken düşünmek isteyeceğimiz

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

Sağlığı Size Sizi Sağlığa Taşıyoruz ACIBADEM MOBİL SAĞLIK ACİL SAĞLIK PAKETİ. www.acibademmobil.com.tr

Sağlığı Size Sizi Sağlığa Taşıyoruz ACIBADEM MOBİL SAĞLIK ACİL SAĞLIK PAKETİ. www.acibademmobil.com.tr Sağlığı Size Sizi Sağlığa Taşıyoruz ACIBADEM MOBİL SAĞLIK ACİL SAĞLIK PAKETİ www.acibademmobil.com.tr TÜRK TELEKOM ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI 444 1 444 ACİL SAĞLIK PAKETİ ABONE BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Katılmış

Detaylı

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar Say n Sigortal m z, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa l k sigortas poliçeniz ile ilgili ayr nt l bilgiler afla da bilgilerinize sunulmaktad r. Afla daki bilgiler sizi oldukça

Detaylı

ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ACİL TEDAVİ SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarih ve 26684

Detaylı

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

EK PROTOKOL 10 OCAK 2012 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Gerekli primin ödenmesi karşılığınca Sigortacı, Sigortalı Kişiyi (Kişileri), burada, Teminat Bölümlerinde açıklandığı şekilde tazmin edecektir.

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Sigortalanacak Bireylerin Yakınlık Derecesi Adı Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Cinsiyeti Medeni Hali Uyruğu 1. Kişi 2. Kişi 3. Kişi 4. Kişi 5. Kişi Kendisi Eş Çocuk

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

Kabul Tarihi :Y.K./12.04.2012/2012-451

Kabul Tarihi :Y.K./12.04.2012/2012-451 Kabul Tarihi :Y.K./12.04.2012/2012-451 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:3 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları Allianz Modüler Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları Ç NDEK LER A MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 3 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI 3 2 TANIMLAR 3 3 TEMİNATLAR 6 3.1. Yatarak Tedavi Modülü 6 3.1.1.

Detaylı

KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU

KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (01.01.2013-01.01.2014) Değerli Sigortalımız, 01.01.2013 tarihinden itibaren Yapı Kredi Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal

Detaylı

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Katılım payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık

Detaylı

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri Sağlık Ürün İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri İçindekiler Yapı Kredi Sigorta... 1 Ekstra Plan Ekstra Plan li Multi Plan Eko Plan Standart Plan WIP 2C Nazar Boncuğu Moral Destek Acıbadem

Detaylı

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz.

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz. BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Bu bilgilendirme formu ekinde verdiğimiz teklif, talebinizin/teklifinizin, şirketimiz şartlarınca yeniden düzenlenmiş halidir. En az iki nüsha olarak düzenlenen

Detaylı

SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME SUNUMU HALK SİGORTA A.Ş. 1

SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME SUNUMU HALK SİGORTA A.Ş. 1 SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME SUNUMU HALK SİGORTA A.Ş. 1 SigorTAM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR? Sigortalının HALK SİGORTA A.Ş. tarafından belirlenmiş Anlaşmalı kurum listesinde

Detaylı

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Yaygın acente ağı ile Türkiye nin her köşesinde hizmet sunan HDI Sigorta, Sigortacılıkta yeni bir döneme imza atıyor. Lokman Hekim Sigortası sağlık hizmetlerini cinsiyet,

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari Sayın Sigortalımız, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Nefes Sa lık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlataca ını düflündü ümüz ayrıntılı bilgiler afla ıda sunulmaktadır.

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ GRUBU KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU

KOÇ ÜNİVERSİTESİ GRUBU KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU KOÇ ÜNİVERSİTESİ GRUBU KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (01.10.2012-01.10.2013) Değerli Sigortalımız, 01.10.2012 tarihinden itibaren Yapı Kredi Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Sağlık

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU

SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU SAĞLIK SİGORTALARI İÇİN BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU POZİTİF SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı

Detaylı

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının;

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının; HİSS TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

TEMİNAT DETAYLARI. Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli

TEMİNAT DETAYLARI. Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Tıbbi Şartlara Uygun Nakli TEMİNATLAR TEMİNAT DETAYLARI Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalının, sigorta kapsamında olmak şartı ile sigorta süresi içinde oluşan seyahati esnasında aniden hastalanması veya

Detaylı

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 0 ACP Brokerlik Bu yıl ACP Brokerlik desteği ile yenilenen grup sağlık sigortalarınız ile ilgili değişiklikler ve yeni sigortacınız Mapfre

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 1. Amaç ve Kapsam DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI TARİFE VE TALİMATLAR 2017 (1) 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen,

Detaylı

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no :

: Rüzgârlıbahçe Mah. Kavak Sok. No: Kavacık/İSTANBUL Tel & Faks no. : , faks: MERSİS no : En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere, yapılacak sözleşmeye ilişkin hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

DEMİR ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

DEMİR ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI DEMİR ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Bu özel şartlar 31/07/2014 tarihi itibariyle tanzim edilmiş Demir Acil Sağlık Sigortası bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Demir Hayat Sigorta A.Ş. (bundan

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı