Vip Silver, Vip Gold, Vip Platinum Bireysel Sa l k Sigortas Özel fiartlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vip Silver, Vip Gold, Vip Platinum Bireysel Sa l k Sigortas Özel fiartlar"

Transkript

1 Vip Silver, Vip Gold, Vip Platinum Bireysel Sa l k Sigortas Özel fiartlar Afla daki Özel fiartlar 01 Eylül 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. 1. Sigorta Teminat n n Konusu ERGO Sigorta (bundan sonra Sigortacı olarak geçecektir), bu sigorta poliçesi ile, sigortalının, hastalık ve kazaların yarataca ı sa lık giderlerini, Sa lık Sigortası Genel fiartları ve bu Özel fiartlarda yazılı hususlarla, ilgili ürüne ait teminat ve limitler dahilinde teminat altına alır. 2. Tan mlar Sa l k Kurumu Bulundu u ülkenin yasalarına uygun olarak ruhsatı olan, her zaman en az bir ruhsatlı doktor ve hemflire bulunduran ve bilimsel tedavi metodları kullanarak cerrahi ya da di er sa lık hizmetlerinin verildi i yataklı sa lık kurulufllarıdır. Doktor Bulundu u ülkenin yasalarına uygun olarak çalıflma ruhsatı olan, hastane veya kliniklerde görev alan veya muayenehane açabilen kiflidir. Anlaflmal Sa l k Kurumu Sigorta sözleflmesi ile birlikte sigortalıya anlaflmalı kurumlar listesi ile (kurulufl anlaflmalarında belirli aralıklarla güncelleme ifllemi yapılmakta olup listenin en son güncel hali adresinde yer almaktadır) sa lık sigortası kartı verilir. Sigortalılar bu anlaflmalı kurumlarda tedavi olduklarında sigortacıdan provizyon almak koflulu ile sigorta sözleflmesinde kayıtlı limitler, özel ve genel flartlar dahilinde sa lık hizmetlerinden faydalanabilirler. Anlaflmal Olmayan Sa l k Kurumu Poliçe ekinde verilen Anlaflmalı sa lık kurumları listesi nde bulunmayan veya bu listede bulundu u halde poliçe ve/veya ilgili teminat için geçersiz oldu u belirtilmifl hastane, laboratuvar, poliklinik, münferit tıp doktorları, eczane vb. özel ve/veya tüzel kifliler ile bu kiflilerin bünyesinde hizmet verdi i halde, bu kiflilerle sigortacı nın yapmıfl oldu u sözleflme flartlarını kabul etmeyen veya kendi faturasını düzenleyen doktorları kapsamaktadır. Hastanede Yat fl Gerektirmeyen Durumlar Ayakta tedavi ile tespit/tedavi edilebilecek ve gözlem altında bulunmayı gerektirmeyen durumlar. Anlaflmal Eczane Sigortalıların hastanelerden ve doktorlardan aldıkları reçetelerini temin edebilecekleri sigorta sözleflmesi ekinde belirtilen özel anlaflmalı eczanelerdir. Y ll k Limit Sigortalı nın Sigorta Sözleflmesi süresince teminat tablosunda belirtilen teminatlarla ilgili harcamalarından Sigortacı tarafından karflılanacak yıllık azami tutardır. Muafiyet Sa lık giderlerinde özel flartlar gere i ödenebilecek olmasına ra men sigortacı tarafından sözleflme gere i karflılanmayacak olan sigortalının ödemeyi üstlendi i kısımdır. Muafiyet herhangi bir özel veya kamusal sigorta veya sandık, kurum tarafından karflılanmayıp, sigortalının cebinden çıkan tutar olarak hesaplanacaktır. Kaza Ani ve harici bir olayın etkisi ile sigortalının iradesi dıflında fiziksel bir etki altında kalmasıdır. Önceden Varolan Hastal klar Sözleflme yapılırken veya daha öncesinden mevcut olup; sigortalının bildi i veya bilmedi i ve bildi i halde beyan etmedi i veya beyan etti i her türlü rahatsızlıklar ve flikayetler. Acil Durum Acil haller; ani geliflen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden en erken dönemde en yakın sa lık kurulufluna baflvurmasını gerektiren, ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadı ı veya baflka bir sa lık kurulufluna nakli halinde hayatın ve/veya sa lık bütünlü ünün kaybedilme riskinin do aca ı kabul edilen durumlardır. 1

2 Günlük yaflamda sık karflılaflılan acil haller afla ıda yer almaktadır. Ancak afla ıdaki tanımlamalar oldukça basitlefltirilmifl flekilde, yol gösterici olmaları amacıyla yapılmıfllardır. Tıbbi bilgisi olmayan kiflilerin sadece afla ıdaki bilgilere dayanarak ya da bir sa lık personelinin kendisine telefonda iletilen bilgilere dayanarak aciliyet de erlendirmesi yapması zaman zaman mümkün olmayabilir. Sa lık durumunun aciliyet teflkil edip etmedi inin sigortacı tarafından de erlendirilece ini unutmayınız. Suda Bo ulma: Solunum ya da kalp durması durumları veya hastanın genel durumda bo ulmaya yol açacak derecede akci erlere su giriflinin oldu u durumlar. Trafik Kazası: Omurga yaralanmaları ve kanamalı kırıkların oldu u akut durumlar. O an için hastanın durumunu etkilemese bile iç kanamaya yol açabilecek ciddiyette gö üs, karın ya da kafa travmaları. Vücutta büyük kanamaya yol açan; araç parçalarının yol açtı ı kesici, delici yaralanmalar. Yüksekten Düflme: Trafik kazalarında anlatılan durumun aynısı. Ciddi fl Kazaları, Uzuv Kopması: 2. maddedeki durumlara ek olarak yapılan ifle has acil durumlar. Örne in: Zehirli gazların solunması, kimyasal maddelerin içilmesi ya da kiflinin üzerine dökülmesi, parmak, el,ayak, kol veya baca ın kısmen ya da tamamen kopması. Elektrik Çarpması: Yanık, organ hasarı yapabilecek ya da kalp ritmini bozabilecek derecede ciddi elektrik çarpmaları. Donma, So uk Çarpması: Hayati fonksiyonları etkileyecek floka götürebilecek, uzuvlarda kangren yapabilecek derecede so u a maruz kalınması. Isı Çarpması: Kalp ritmini, tansiyonu ya da bilinç durumunu etkileyecek derecede günefl etkisinde ya da sıcak ortamda kalma durumları. Ciddi Yanıklar: Büyük sıvı kaybına, organ kaybına ya da cilt hasarına yol açabilecek genifllikte atefl, kimyasal madde, elektrik vb. yanıkları. Solunum yollarında daralmaya yol açabilecek derecede duman ya da sıcak hava solunmufl olması. Ciddi Göz Yaralanmaları: Gözde hasara yol açabilecek ciddiyette kesici, delici alet yaralanması, kunt travma ya da kimyasal madde teması. Zehirlenmeler: Olay anında yaflamsal fonksiyonları bozmufl olan ya da ilerleyen saatlerde bozma ihtimali yüksek olan maddelerin a ızdan alınması, kimyasal maddelerin cilde teması ya da zehirli gazların solunması. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düflmesi durumları. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dıfl veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları. Dekompresyon Hastalı ı: Mesleki, sportif vb. nedenlerle derin dalıfl durumundayken kontrolsüz ve hızlı flekilde yüzeye çıkılması nedeniyle oluflan, halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozuklu u türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri: Geçirilmekte olan astım krizi, ciddi solunum yetersizli ine yol açabilecek suda bo ulma, yabancı cisim yutma, alerjik reaksiyon, solunum yolu yanıkları. fiuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum: Kiflinin bilinç durumunda bozulmaya yol açabilecek bayılma, kalp travması, sara krizi vb. durumlar. Ani Felçler: Beyin kanaması, omurga yaralanması vb. nedenlerle kiflinin uzuvlarının ya da tüm vücudunun hareket kabiliyetini ya da hissetme kabiliyetini yitirmesi. Ciddi Genel Durum Bozuklu u: Yafllılık, besin yetersizli i, yetersiz bakım, uzun süren a ır hastalık vb. nedenlerle kiflinin sa lı ının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması. 2

3 Yüksek Atefl: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede yükselmesi. Ortalama 39,5 C ve üzeridir fakat bunun altında da olabilir. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (fleker hastalı ı) ve böbrek yetersizli inin neden oldu u bilinç bulanıklı ından bafllayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar. Genel Durum Bozuklu unun Efllik Etti i Dializ Hastalı ı. Akut Batın: Mide, barsak gibi içi bofl organların delinmesi, barsak tıkanması ya da dü ümlenmesi, safra yollarının tafl veya iltihap nedeniyle tıkanması, apandist, pankreatit gibi ciddi organ iltihaplanmaları, barsak ya da periton arterlerinde tıkanma vb. gibi acil cerrahi müdahale gerektiren, karın içi organlarla ilgili hastalıkların ortaya çıkması. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dıfl kanamalar. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaflamsal fonksiyonları etkileyebilecek bilinç durumunda de iflikliklere yol açabilecek beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar. Renal Kolik: Böbrek tafllarının yol açtı ı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek hasarına yol açabilecek fliddetli a rı oluflturan durum. Migren ve/veya kusma, fluur kaybıyla beraber olan bafl a rıları: fiiddetli bafl a rısı ve kusmanın bir arada oldu u nedeni bilinmeyen durumlar. Bafl a rısını bilinç kaybının takip etti i durumlar. Yeni Do an Komaları: Yeni do anlarda bilinç kaybına yol açan her türlü durum. Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret Tarifesi Türk Tabipler Birli i tarafından yayınlanmıfl ve sa lık alanında uygulanan tüm ifllemlerin sabit bir birimle belirlenmifl oldu u tarifedir. Türk Tabipler Birli i Katsay s Belirli dönemlerde Tabip Odaları tarafından açıklanan ve yukarıda tarifi yapılan birimlerle çarpılmak sureti ile sa lık alanında uygulanan ifllemlerin asgari ücretini belirlemeye yarayan katsayıdır. Alternatif T p Akupunktur, ayurveda, Çin tedavisi, homeoterapi, bitkisel tedavi, biyoenerji vb. gibi geleneksel tedavi yöntemleri. Sa l k Beyan Baflvuru formunda belirtilen sa lık durumu ile ilgili sorular do rultusunda sigortalının veya sigorta ettirenin sigortalı adına vermifl oldu u cevaplardır. Sigortalılardan ömür boyu yenileme yenileme garantisi hakkı verilene kadar her yıl sa lık beyan formu doldurulması istenecektir. Risk Kabul Yönetmeli i Sigortacının poliçe özel flartları ve mevcut sa lık ürünleri do rultusunda hazırladı ı sigortaya kabul kriterleri, istisna, ek prim ve limit uygulamaları gibi bilgilerin yer aldı ı yönetmeliktir. Kötüye Kullanma Sigortalının herhangi bir hastalık, kaza veya açıklanabilir bir duruma ba lı olmaksızın aflırı kullanılmasıdır. Kadrolu Doktor Sigortalının tedaviyi gerçeklefltirdi i anlaflmalı sa lık kuruluflun kadrosunda görevli olan doktordur. Kadrolu Olmayan Doktor Sigortalının tedaviyi gerçeklefltirdi i anlaflmalı sa lık kuruluflunun kadrosunda görevli olmayan doktordur. ERGO Bebe i Ebeveynlerinin her ikisininde ERGO Sigorta da en az 1 yıl aynı poliçede aynı teminatlarla sigortalı olmaları ve annenin do um teminatına hak kazanması koflulunda yenido an do du u günden itibaren tüm hastalıkları ile sigortalanır. Do umu izleyen 15 gün içinde bebe in poliçeye eklenmemesi halinde bu hakkını kaybeder. Sigortalının do um masraflarını baflka bir güvenlik kuruluflundan karflılaması halinde, bu haktan yararlanabilmesi için do um eyleminden bir ay önce bebe in sigortalanmasına yönelik sigortacıya bildirimde bulunulması gerekir. ERGO Bebe i hakkının sürmesi 3

4 için Anne ve Babanın çocukla birlikte ve aynı teminatlarla sigortalanmaya devamı gerekir. 3. Sözleflme Teminatlar Bu teminatlar poliçede yazılı olan limit ve teminat kapsamı dahilinde geçerlidir. Poliçe bafllangıcı sırasında belirlenen teminat ve limitler poliçe yılı içerisinde de ifltirilemez. Yenileme dönemlerinde de teminat ve limit arttırımına yönelik talepler risk de erlendirme biriminin görüflleri do rultusunda de erlendirilir. A. Yatarak Tedavi Teminat A.1. Yatarak Tedavi Giderleri Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinde belirtilen (safra kesesi ameliyatı, mide ameliyatı, fıtık ameliyatı vb.) 149 birimin üzerinde olan ve/veya hastanede en az 24 saat kalmayı gerektiren her türlü durum bu teminattan karflılanır. Hastaneye yatmadan da tedavisi mümkün olan hastalıkların yatarak tedavi edilmesi halinde masraflar bu teminat dıflında kalır. 1. Vip Silver: B tipi anlaflmalı kurumlarda; o kurumun kadrolu uzman doktoru tarafından ya da sigortacının B tipi anlaflmalı doktorları tarafından yapılacak TTB asgari ücret tarifesine göre 149 birimin üzerindeki cerrahi giriflimler %100 kapsamla karflılanır. TTB asgari ücret tarifesine göre 149 birim ve altındaki ifllemler %100 kapsamla karflılanır. Doktorun akademik ünvanı oldu u durumlarda da kadrolu uzman doktor ücreti kadar ödeme yapılır. Anlaflmalı sa lık kurumlarında kurumun kadrolu olmayan doktorları ve anlaflmasız sa lık kurum doktorları ile anlaflmasız doktorlar için Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinin en fazla 1 katı kadar ödeme yapılır. Anlaflmasız kurumlarda yapılacak cerrahi ya da medikal yatıfl giderleri ise poliçe özel ve genel flartlarına uygun olarak %60 kapsamla karflılanır. Sigortalının kendi iste i do rultusunda refakat ücreti talep etmedi i durumlarda hastanenin kadrolu uzmanı olmayan doktorları ve anlaflmasız doktorlar için Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinin en fazla 1,1 katı kadar ödeme yapılır. Acil durumlarda, anlaflmasız kurumlarda gerçekleflen tedavilerde aciliyet ortadan kalkana kadar ancak her halukarda en fazla 2 gün içindeki hastane giderleri sa lık kurumunun anlaflmalı olup olmadı ına bakılmaksızın poliçe özel flartları çerçevesinde ödenir. Tedavinin 2 günü aflması durumunda; sigortalının tedaviye aynı kurumda devam etmek istemesi ve sigortacının onaylaması halinde poliçe özel flartları çerçevesinde anlaflmalı kurum koflullarında ödeme yapılır. Sigortacının onayı olmadı ı durumlarda poliçe özel flartları çerçevesinde anlaflmasız kurum koflullarında ödeme yapılır. Sigortalının bulundu u kurumdan anlaflmalı kuruma acil nakli sigortacı tarafından sa lanacaktır. 2. Vip Gold: Florance Nightingale Hastaneler grubu hariç anlaflmalı/anlaflmasız tüm kurumlarda; o kurumun kadrolu uzman doktoru tarafından ya da sigortacının anlaflmalı doktorları tarafından yapılacak TTB asgari ücret tarifesine göre 149 birimin üzerindeki cerrahi giriflimler %100 kapsamla karflılanır. TTB asgari ücret tarifesine göre 149 birim ve altındaki ifllemler %100 kapsamla karflılanır. Doktorun akademik ünvanı oldu u durumlarda da kadrolu uzman doktor ücreti kadar ödeme yapılır. Anlaflmalı/anlaflmasız sa lık kurumlarında kurumun kadrolu olmayan doktorları ile anlaflmasız doktorlar için Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinin en fazla 2 katı kadar ödeme yapılır. Florance Nightingale Hastaneler grubunda yapılacak cerrahi ya da medikal yatıfl giderleri ise poliçe özel ve genel flartlarına uygun olarak %70 kapsamla karflılanır. Sigortalının kendi iste i do rultusunda refakat ücreti talep etmedi i durumlarda hastanenin kadrolu uzmanı olmayan doktorları için ve anlaflmasız doktorlar için Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinin en fazla 2,1 katı kadar ödeme yapılır. Acil durumlarda, anlaflmasız kurumlarda gerçekleflen tedavilerde aciliyet ortadan kalkana kadar ancak her halukarda en fazla 4 gün içindeki hastane giderleri sa lık kurumunun anlaflmalı olup olmadı ına bakılmaksızın poliçe özel flartları çerçevesinde ödenir. Tedavinin 4 günü aflması durumunda; sigortalının tedaviye aynı kurumda devam etmek istemesi ve sigortacının onaylaması halinde poliçe özel flartları çerçevesinde anlaflmalı kurum koflullarında ödeme yapılır. Sigortacının onayı olmadı ı durumlarda poliçe 4

5 özel flartları çerçevesinde anlaflmasız kurum koflullarında ödeme yapılır. Sigortalının bulundu u kurumdan anlaflmalı kuruma acil nakli sigortacı tarafından sa lanacaktır. 3. Vip Platinium: Anlaflmalı/anlaflmasız tüm kurumlarda; o kurumun kadrolu uzman yada akademik ünvana sahip doktorları tarafından ya da sigortacının anlaflmalı doktorları tarafından yapılacak cerrahi giriflimler %100 kapsamla karflılanır. Anlaflmalı/anlaflmasız tüm sa lık kurumlarında kurumun kadrolu olmayan doktorları ile anlaflmasız doktorlar için Türk Tabipler Birli i asgari ücret tarifesinin en fazla 3 katı kadar ödeme yapılır. Rahatsızlı ın tedavisi için gerekli tıbbi teknoloji ve bilginin Türkiye de mevcut olmadı ı yönünde sa lık kurulu kararı alınması durumunda yurtdıflında hastanede yatarak yapılması gereken tedaviler, ameliyatlar poliçede belirtilen limit dahilinde özel ve genel flartlar kapsamında karflılanır. Sa lık kurulu sigortalıyı tedavi eden hekim, sigorta flirketi tarafından belirlenen hekim ve bu iki hekimin onayı ile belirlenecek üniversitede ö retim görevlisi olan üçüncü bir hekimden oluflur. Do ufltan gelen hastalıklar bu teminat kapsamında yer almamaktadır. A.2. Hastane Oda, Yo un Bakım, Refakat Giderleri Sigortalının yatar hasta olarak tedavi gördü ü sa lık kuruluflunda yattı ı her tam gün için sa lık kuruluflunda yatıfl sebebini belirten tıbbi bir raporun eklenmesi ile hastane, refakat, yemek giderleri özel ve genel flartlara uygun olarak poliçede belirtilen limit ve % muafiyet oranında ödenir. Hastanede kifli baflına kalıfl gün süresi sigorta sözleflmesi yılı süresince 180 gün olup yo un bakımda yatıfl gün süresi bu süre içinden 90 gün ile sınırlıdır. Normal oda yatıfllarında 1 gün, yo un bakım yatıflı ise 2 gün üzerinden hesaplanarak toplam yatıfl süresi olan 180 günden düflülür. Hastane oda ücretlerinde, tek kiflilik 1. sınıf hastane oda ücretleri esas alınır. A.3. Kemoterapi - Radyoterapi - Dializ Giderleri Kemoterapi, radyoterapi ve dializ ile ilgili tüm masraflar poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir. A.4. Hastane çi Tedavi Giderleri Sigortalının yatar hasta olarak tedavi görmesi sırasında, hastane oda, refakatçı ve ameliyat masrafları dıflında kalan harcamaları (doktor, ilaç, tahlil, röntgen gibi) yatılan her tam gün için poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir. A.5. Ameliyat Öncesi / Sonrası Tetkik Teminatı Ameliyatla sonlanan bir tedavinin en fazla iki ay öncesinde ve ameliyatı takiben sigortalının hastaneden taburcu olmasından en fazla iki ay sonrasında aynı sa lık sorunu ile ilgili olmak üzere yapılan tanı ve takibe yönelik tetkikler poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir. A.6. Suni Uzuv Giderleri Sigortalının poliçe süresi içinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu ifllev kaybına u ramıfl bir organının ifllevlerini yerine koyma amacıyla; tedavisinin suni uzuv gerektirmesi halinde gerekli olacak suni uzuv (suni el, kol, bacak ve ayak gibi) poliçede bu teminat için yazılı tutar ve ödeme yüzdesi dahilinde yazılı limit kadar karflılanır. Suni uzuv teminatı sadece kullanılan aparat (malzeme) içindir. Önceden varolan maluliyetler için kullanılacak suni uzuvlar, önceden varolan suni uzuvların yenilenmesi, difl protezleri, penil protez ve meme protezi poliçe kapsamı dıflında olup sadece; flirketimizde sigortalı oldu u dönem içinde meme kanseri cerrahisi geçirerek tek ya da çift memesini tamamen kaybeden kadınlar için meme protezi, hastane ve doktor giderlerinin tamamı, tüm sigortalılık süresi boyunca sadece 1 kez poliçede tanımlı olan teminat limitinden ödenir. Bu biçimde sigorta flirketi tarafından ödenmifl olan ameliyatlara ba lı komplikasyonlar ya da protezin tekrar de ifltirilmesine iliflkin hiçbir gider teminat kapsamında de ildir. A.7. Ameliyat Malzemeleri Sigortalının poliçe teminatları kapsamına giren ameliyatları için gerekebilecek canlı ya da kadavradan alınan doku ve plak, vida, çivi, tel, fixatör, stent, ventilasyon tüpü, flant suni damar, greft, IOL, port gibi implant edilen inorganik malzemeleri ve bu malzemelerin implantı için gerekli alet ve cihazların kullanımı, kalp pili, kalp kapakçı ı, eklem protezleri 5

6 (kalça, diz, disk vb. protezi) poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir. A.8. Küçük Müdahaleler Türk Tabipler Birli i Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen 149 birimin altında olan müdahaleler (her türlü atel ve alçı uygulaması gerektiren durumlar; mide yıkanması; yanık debridmanı ve pansumanı; yara pansumanı; her türlü yara dikifli; sonda uygulanması; yabancı cisim çıkarılması; burun tamponu; serum takılması; tırnak çekilmesi ve tırnak yata ı revizyonu; maksiller sinüs ponksyon ve lavajı; abse ve hematom drenajı; koterizasyon; kriyoterapi vb. ifllemler) ve hastanede 24 saatten az müflahade altında tutulmayı gerektiren zabıtlı trafik kazaları; zehirlenmeler ve acil medikal yatıfllar bu teminattan karflılanır. A.9. Evde Bakım Sigortalının anlaflmalı sa lık kuruluflundaki yatarak tedavi sonrasında, söz konusu tedavinin devamı için; sadece tıbbi yada yardımcı tıbbi personel tarafından yapılan evde tıbbi bakım ve tedavilerine iliflkin giderler, poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde bu teminattan karflılanır. Bakım ve tedavi sırasında kullanılan basit sarf malzemelerinin dıflında kalan tıbbi cihazlara (solunum cihazı, havalı yatak, çok fonksiyonlu hasta karyolası, oksijen tüpü, pamp cihazları vb.) ait kiralama yada satın alma giderleri teminat kapsamında de ildir. Evde bakım hizmetinin uygulanabilmesi için sigortacı, sigortalı ve sigortalının doktorunun onayı olması gerekmektedir. Evde bakım süresi bir sigorta yılı için devamlı yada aralıklarla Vip Gold poliçesinde 1 ayı, Vıp Platinum poliçesinde ise 2 ayı geçemez. Vıp Silver poliçesinde bu teminat yer almamaktadır. A.10. Tıbbi Malzeme Teminatı Sigortalının sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucu uygulanan tedavisinin bir parçası olarak vücuda dıflardan destek olacak flekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taflınabilir kifliye özel atel,elastik bandaj, ortopedik bot, tabanlık, korse, varis çorabı, boyunluk, dizlik, bileklik, kol askısı, oturma simidi, koltuk de ne i, aerochamber cihazından ibaret tıbbi malzemeler poliçede belirtilen yıllık limit ve ödeme yüzdesi dahilinde karflılanır. A.11. Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Teminatı Ameliyat veya yo un bakım gerektiren bir tedaviden sonra, iki ay içerisinde gerçekleflen ve söz konusu tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri, ayakta veya yatarak gerçekleflmifl olmalarına bakılmaksızın Vip Silver poliçesinde 5 seans, Vip Gold poliçesinde 7 seans ve Vip Platinum poliçesinde 10 seans ile sınırlı olup teminatın limitleri, poliçenin özel ve genel flartları dahilinde ödenir. A.12. Kontrol Amaçlı Mammografi 40 ve üstü yafllardaki bayan sigortalıların kontrol amaçlı tıbbi bir talep olmaksızın çektirdikleri mammografiye ait giderler, sigortacının önceden belirledi i sa lık kurulufllarında yaptırılması koflulu ile yılda 1 kez %100 oranında karflılanacaktır. Bu teminatla ilgili yetkilendirilmifl olan kurulufllar dıflındaki giderler teminat dıflındadır. A.13. Kontrol Amaçlı PSA (Prostat Spesifik Antijen) 40 ve üstü yafllardaki erkek sigortalıların kontrol amaçlı tıbbi bir talep olmaksızın yaptırdıkları PSA tetkikine ait giderler, sigortacının önceden belirledi i sa lık kurulufllarında yaptırılması koflulu ile yılda 1 kez %100 oranında karflılanacaktır. Bu teminatla ilgili yetkilendirilmifl olan kurulufllar dıflındaki giderler teminat dıflındadır. A.14. Yurdıflı Seyahat Teminatı Yurtdıflında kalıfl süresinin 30 günün altında kaldı ı ve tedavi amaçlı olmayan yurt dıflı seyahatleri esnasında oluflabilecek sa lık giderleri yurtiçindeki koflullara tabii olarak poliçede yazılı yıllık teminat limiti ve % muafiyeti kapsamında karflılanır. A.15. Kazaen Difl Tedavisi Giderleri Sigortalının trafik kazası sonucu difl tedavisi ile ilgili giderleri, T.C. Sa lık Bakanlı ı'nca çalıflma ruhsatı verilmifl hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli difl doktorlarınca yapılması halinde poliçede belirtilen limit ve poliçe özel ve genel flartları dahilinde ödenir. Kaza sonucu hasar gören difllerin her türlü tedavi giderleri (difl ve difl eti cerrahisi dahil) di er teminatların kapsamı dıflındadır. Kaza sonucu meydana gelen difl rahatsızlıklarının tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, sigortalının kazayı takip eden 90 gün içinde tedavisini yaptırmıfl olması gerekmektedir. 6

7 Kazaen difl tedavisi giderlerinin ödenebilmesi için, trafik kaza raporunun ve difllerin hasar gördü üne dair adli raporun fatura ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. Trafik kazası sonucu difllerin u radı ı hasarların giderilmeleri dıflındaki difl tedavilerine ait giderler ödenmez. A.16. Check-Up Teminatı 40 ve üstü yafllardaki sigortalıların her yıl için baflvuru formunda belirtilmifl check up panellerinden bir tanesini seçerek poliçe ekinde belirtilen sa lık kurumlarında önceden randevu ve provizyon alınması flartı ile kullanabilece i bir teminattır. Vip Gold poliçesinde ayakta tedavi teminatı alınması kofluluyla yılda 1 kez %100 oranında, Vip Platinum poliçesinde ise yılda 1 kez %100 oranında karflılanacaktır. Bu teminat poliçe priminin en az %50 sinin ödenmesinden sonra kullanılabilir. A.17. Do um Giderleri Teminatı Normal do um, sezaryenle do um, do um ve gebeli in neden oldu u rahatsızlıklar, düflük tehdidi, gebelik kusmaları, do um öncesi ve sonrası komplikasyonlar, hamileli in 12. haftasından sonra gerçekleflen düflükler vb. özel ve genel flartlara uygun olarak poliçede belirtilen limit ve % muafiyet oranında karflılanır. Do um teminatında bekleme süresi 12 aydır. Hamileli in gerçekleflmesi durumunda 2 ay içerisinde sigortacıya bildirilmesi gereklidir. Poliçede tanımlanmıfl yıllık limit gebeli in birden fazla poliçe dönemine yayılması halinde gebeli in baflladı ı poliçede belirlenmifl limit do um gerçekleflene kadar devam eder. (do umun yeni poliçeye sarkması halinde gebeli in baflladı ı poliçede belirlenmifl limit kadar yeni limit yürürlü e girer.) Gebeli in gerçekleflmesi durumunda teminat limiti arttırılamaz. Üst teminatlı ürüne geçilmez. Kazanç paylaflımından yararlanamaz. Di er sigorta flirketlerinden birinde sigortalılıkları sona erdikten sonra sigortacı tarafından sa lık sigortası kapsamına alınan sigortalılara ilk yıl do um teminatına ait giderler ödenmez. Yeni do an bebek ile ilgili giderler, do umdan hemen sonra, bebek hastaneden çıkmadan, sa lıklı yeni do an bebekle ilgili rutin doktor muayene, ilaç ve rutin tetkik (Açlık kan flekeri, tiroid tarama testi, fenilketonüri, kan grubu tayini) giderleri Annenin Do um Giderleri teminatından kalan limit dahilinde ödenir. Ancak bebe in kuvöz masrafları, do ufltan gelen rahatsızlıkları ve bunların komplikasyonları (Düflük tartılılık, prematürite, prenetal asfiksi, metabolik hastalık, do um travması vb.) ve/veya do um giderlerinden karflılanaca ı yazılı durumlar dıflında tedaviye ihtiyaç do ması halinde; E bebe i hakkını kazanmıfl ve poliçesi varsa yenido anın kendi poliçesinden karflılanır. [Kısırlafltırma (tüp ligasyonu) ve spiral uygulaması, implanon vb.] gibi sık tekrarlanmayan do um kontrol yöntemleri poliçede belirtilen limitler dahilinde ilgili teminattan karflılanır. Sık tekrarlanan (do um kontrol hapı, kondom vb.) do um kontrol yöntemleri teminat kapsamı dıflındadır. B. Ayakta Tedavi Teminat Sigortalının yatar hasta olarak tedavi görmesi dıflında, doktor, ilaç tahlil ve röntgen masrafları sigorta sözleflmesinde belirtilen yıllık limit ve yüzde muafiyet oranında sigorta sözleflmesi özel ve genel flartlarına uygun olarak bu teminattan ödenir. Ayakta tedavi teminatı sadece T.C sınırları içinde geçerlidir. B.1. Doktor Muayene Hastanede yatar hasta olmaksızın, tıp doktoru tarafından yapılacak muayenelere ait giderler, serbest meslek makbuzuyla belgelenmesi durumunda ve doktor tarafından tam olarak doldurulmufl hastalık bildirim formu ekinde olmak koflulu ile sigorta sözleflmesinde yazılı yıllık teminat limiti, katılım/muafiyet oranında özel ve genel flartlara uygun olarak Ayakta Tedavi teminatından ödenir. B.2. Reçeteli laç Ruhsatlı bir hekim tarafından verilen ilaçlar, poliçede yazılı yıllık teminat limiti ve katılım/muafiyet oranında karflılanır. Hastanede yatarken kullanılan ilaçlar, yatarak tedavi teminatından karflılanır. B.3. Tanı Amaçlı nceleme Laboratuvar, röntgen, ultrasonografi, EKG, EMG, EEG, tomografi, MR, MR Anjio, Sintigrafi, endoskopi vb. tanı yöntemleri, poliçede yazılı yıllık teminat limiti ve katılım/muafiyet oranında karflılanır. B.4. Fizik Tedavi Tıbben gerekli görüldü ü belgelenmek kaydıyla, lisanslı bir doktor nezaretinde yapılan fizik tedavi 7

8 giderleri, poliçede yazılı yıllık teminat limiti ve katılım/muafiyet oranında karflılanır. Sa lık Bakanlı ından ruhsatlı olmayan kurulufllarda yapılan giderler karflılanmaz. C. Ek Teminatlar C.1. Yurtdıflı Yatarak Tedavi Bu teminat ek prim ödenmesi ve yatarak tedavi teminatının da alınması ile kapsama dahil edilir. Yurtdıflında yapılacak yanlızca Yatarak Tedavi Teminatı kapsamındaki ifllemlerle ilgili giderler, tedavinin yapıldı ı ülkenin parasının fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz efektif satıfl kuru esas alınarak, poliçe özel ve genel flartları ve poliçede belirtilen limitler dahilinde TL olarak ödenir. Yurtdıflında yapılan tedavi giderlerine ait faturalar ile birlikte, bu tedavilere ait rapor ve tetkiklerin Türkçe tercümeleriyle ( ngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri dıflında) beraber sigortacıya gönderilmesi gerekmektedir. Ancak sigortalının daha önceden sigortacının provizyon merkezini arayarak yurt dıflında planlanan tedavi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermesi ve bu tedavinin teminat kapsamına girmesi halinde; sigortacının anlaflmalı oldu u asistans flirketi aracılı ı ile teminat kapsamındaki ve sigortacı tarafından kabul edilen giderler için ödemeyi sa lık kurulufluna yapabilir. Bu durumda sigortalı; teminatları tutarındaki ödemeyi yapmadan sa lık kuruluflundan ayrılabilir. Ancak yurtdıflındaki sa lık kuruluflunun bu tür anlaflmaları kabul etmemesi halinde sigortacı sorumluluk kabul etmez. Bir yıllık poliçe süresi içerisinde toplam altı aydan fazla yurt dıflında kalınması durumunda, yurtdıflı hastane hizmetleri teminatı olsa bile yurtdıflında gerçekleflen giderler karflılanmaz. Madde 11 stisnalar ve/veya madde 12 bekleme sürelerinde yer alan koflullar bu teminat içinde geçerlidir. 4. Sigorta Sözleflme Süresi Sa lık sigortası sözleflme süresi 1 yıldır. 5. Teminat Sahas Sigorta Sözleflmesinin geçerli oldu u co rafi bölge poliçede belirtilmifltir. Sigortacı tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe T.C sınırları dahilinde ikamet edenler sigortaya kabul edilir. Yurtdıflı teminatlı poliçelerde T.C. sınırları dıflındaki tedavilere ait giderler, tedavinin yapıldı ı ülke parasının fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif satıfl kuru esas alınarak poliçede yazılı limitler çerçevesinde ödenir. 6. Baflvuru ve Kabul fiartlar Sigortalanmak isteyen kifli, bu amaçla verilen baflvuru formunu ve sa lık bildirimini eksiksiz dolduracaktır. Kifli sa lık durumu ile ilgili tüm bilgileri vermekle yükümlüdür. Sigorta, sigortacı nın baflvuruyu inceleyip, kabul etmesinden sonra yürürlü e girer. Sigortacı, baflvuruyu red ya da kabul edebilir, veya karflılıklı mutabakatla risk de erlendirme prosedürleri do rultusunda belirlenmifl mevcut hastalıkları teminat kapsamı dıflında bırakmak veya belli bir limit dahilinde ödemek koflulu ile sözleflme yapabilir. Sigortacı gerekti i durumlarda doktor muayenesine tabi tutma ve ek tetkik isteme hakkına sahiptir. Sigortacı, poliçe yürürlü e girdikten sonra dahi yanlıfl ya da eksik beyandan ötürü flartları mevcut ise poliçeyi iptal edebilir. Bu sigorta, 18 yaflından büyük ve 60 yaflından küçük kiflileri teminat altına alır. Yeni do an çocuklar, anne veya babanın da bu sigorta kapsamında sigortalı olması kofluluyla ve do ufltan 15 gün sonrasına kadar her hangi bir hastalı ı yada sakatlı ı olmadı ının tespiti ve gerekli primin ödenmesi ile do um tarihinden 15 gün sonrası itibari ile sigorta kapsamına alınabilir. Anne ve babanın her ikisininde aynı ürün ve teminatlarla bu sigorta kapsamında yer alması ve annenin do uma hak kazanması durumunda ise do ufltan 15 gün sonrasına kadar sigortacıya bildirilmesi ve gerekli primin ödenmesi koflulu ile yeni do an bebekler do um tarihi itibari ile herhangi bir risk de erlendirme ifllemine tabii tutulmaksızın ERGO Bebe i olarak sigorta kapsamına alınır. Sigortalı ebeveynin yukarıda tanımlı flartlara haiz olması ve fakat do um masraflarını baflka bir güvenceden karflılaması durumunda ERGO Bebe i hakkından yararlanabilmek için, do um eyleminden 1 ay önce bebe in sigortalanmasına yönelik sigortacıya bildirimde bulunması gerekmektedir. ERGO Bebe i hakkının sürmesi için ebeveynlerin ve çocu un kesintisiz olarak aynı ürün ve teminatla sigortalılıklarının devam etmesi gereklidir. Yeni do an bebekler ve 18 yaflından küçük çocuklar ancak 8

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir.

VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI. Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. VİP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Aşağıdaki Özel Şartlar 15 MART 2009 tarihinden itibaren geçerlidir. 1- SİGORTA TEMİNATININ KONUSU Ergoİsviçre Sigorta(bundan sonra

Detaylı

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VIP SILVER, VIP GOLD, VIP PLATINUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortacı, işbu sigorta ile sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta

Detaylı

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari

NEFES SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari Sayın Sigortalımız, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Nefes Sa lık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlataca ını düflündü ümüz ayrıntılı bilgiler afla ıda sunulmaktadır.

Detaylı

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari

YABANCI UYRUKLULAR SA LIK S GORTASI ÖZEL fiartlari Sayın Sigortalımız, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa lık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlataca ını düflündü ümüz ayrıntılı bilgiler afla ıda sunulmaktadır.

Detaylı

MADDE 1 S GORTA KONUSU

MADDE 1 S GORTA KONUSU Bu özel flartlar 01.07.2003 tarihi itibari ile geçerli olup, Kurumsal Sa l k Sigortas poliçesinin ayr lmaz bir parças d r. MADDE 1 S GORTA KONUSU Bu sigorta sözleflmesi uyar nca YAPI KRED S GORTA A.fi.

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1 ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU KONU: ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞUNDA KADROLU OLMAYAN DOKTORLAR ANADOLU SİGORTA: Yurt içindeki anlaşmalı sağlık kuruluşlarında sigortalıları, o tedaviyi yapabilecek kadrolu

Detaylı

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012

IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 IŞIK SİGORTA A.Ş. 3 S- SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ ÖZEL ŞARTLARI 01.04.2012 Bu özel şartlar 01.04.2012 tarihi itibarı ile tanzim edilmiş 3S Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Işık

Detaylı

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI EKO SAĞLIĞIM KRİSTAL ÖZEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI A.SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1.SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI AXA SİGORTA A.Ş. poliçede/zeyilnamede belirtilen Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede

Detaylı

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar Say n Sigortal m z, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa l k sigortas poliçeniz ile ilgili ayr nt l bilgiler afla da bilgilerinize sunulmaktad r. Afla daki bilgiler sizi oldukça

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. Bu özel şartlar 30.06.2012 tarihi itibari ile geçerli olup, Kurumsal Sağlık Sigortası poliçesinin ayrılmaz bir parçasıdır. MADDE 1 SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi uyarınca YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nefes Sağlık Sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ve KAPSAMI 1.1. Sigortacı, işbu sigorta ile, sigortalı ve/veya sigortalıların, sigorta sözleşmesi dönemi içerisinde sigorta süresi içinde hastalanmaları

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Özel Şartları 1. Sigorta Konusu İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. (sigortacı); sigorta süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI

GRUP SAĞLIK SİGORTASI GRUP SAĞLIK SİGORTASI Seri No: ES01052012 İÇİNDEKİLER EUREKO SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 5 1. TANIMLAR 5 1.1. DOKTOR 5 1.2. HASTALIK 5 1.3. RAHATSIZLIK 5 1.4. MEVCUT HASTALIKLAR / RAHATSIZLIKLAR

Detaylı

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz :

Sizlere en iyi hizmeti, en kısa sürede sunabilmemiz için bazı hususlara da değinmek istiyoruz : Değerli Sigortalımız, Şirketimizi tercih ettiğiniz için öncelikle size teşekkür ederiz. GroupamaSigorta olarak amacımız, siz değerli sigortalılarımıza en iyi hizmeti sunmak ve beraberliğimizi uzun yıllar

Detaylı

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER

GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER GROUPAMA SİGORTA ÖZEL ŞARTLARI 1.Sigortanın Konusu ve Kapsamı 2 2.Tanımlar 2 3.Teminatlar 4 3.1.Yatarak Tedavi Masrafları Teminatı 4 3.1.1.Yurtdışında

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı