Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu"

Transkript

1 Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

2 Montaj Elite Serisinin Montaj Bu k lavuz, cihaz n güç beslemesine ba lanmas n ve braket aya üzerine monte edilmesini içeren, gönderici ve ekran ünitesinin montaj n kapsamaktad r. Teknenizde delikler açmadan önce tüm montaj talimatlar n okuyunuz. NOT: Bu montaj talimatlar n n büyük bir bölümü Elite 5m yi kapsamaz, çünkü göndericisi yoktur. Ekran ünitesinin montaj ve cihaz n güç beslemesine ba lanmas ile ilgili bilgi için sayfa 9-11 e bak n. Gönderici Montaj Tek parçal braket (Tavsiye Edilen Aletler ve Malzemeler verilmemifltir) Matkap Marin dereceli su çizgisi üstü veya alt s zd rmazl k maddesi 25mm veya 15mm matkap ucu Marin dereceli epoksi (Sadece gövde içine montaj) #29 (3mm) matkap ucu Kablo ba lar (trol motor montaj ) Y ld z tornavida TMB-S braketi kiti (Skimmer trol motor montaj ) 2

3 Montaj A. Ayna yerinin seçimi Düzgün çal flmas için, Skimmer ayna her zaman suyun içinde ve tekne hareket ederken yumuflak su ak fl olan bir yerde olmal d r. E er ayna yumuflak su ak fl na maruz kalacak flekilde monte edilmemiflse, kabarc klar ve türbülans ekranda rastgele çizgiler ve noktalar fleklinde belirecektir. Ayr ca, tekne su yüzeyine paralel iken, cihaz dip sinyalini kaybedebilir. yi yerler Kötü yerler NOT: Göndericiyi, motor alt ünitesinden en az 30 cm uza a monte edin. B. Diflli Çarklar n Ayna Braketi Üzerinde Hizalanmas Aynan n yere paralel monte edilmesini sa lamak için diflli çarklar kullanacaks n z. 1. Diflli çarklar, A harfi gönderici braketinin d fl na bas lan noktayla eflleflecek flekilde brakete yerlefltirin. Diflli çark Braket Nokta Noktay ve A harfini hizalay n. 3

4 Montaj 2. Aynayı brakete kayd r n ve c vatay geçici olarak ayna braketine tak n. 3. Sensör grubunu ayna k ç taraf na do ru tutun. Sensör'e yandan bak n. E er yere paralel ise, o zaman A pozisyonu do rudur. 4. E er gönderici yüzeyi yere paralel olacak flekilde ayarlanam yorsa, aynayı ve diflli çarklar braketten ay r n. Diflli çarklar, B harfi braketin içine bas lan noktayla eflleflecek flekilde brakete tekrar yerlefltirin. Sensörü ve braketi yeniden k ç aynan n karfl s na gelecek flekilde monte edin. 5. Aynanın yüzeyi yere paralel olacak flekilde ayarlan p ayarlanmayaca n kontrol edin. Ayna, yüzeyi yere paralel olacak flekilde ayarlan ncaya kadar bu ifllemi tekrarlay n. C. Ayna Braketinin Montaj Kontra somun Metal pul Metal pul Diflli çarklar için do ru konumu belirledikten sonra, ayna ve braket grubunu gevflek bir flekilde tak n. Lastik pullar Diflli çarklar 4

5 Montaj D. Göndericinin K ç Aynaya Monte Edilmesi 1. Göndericiyi, yüzeyi yere paralel ve orta çizgisi tekne gövdesinin alt k sm ile ayn hizada olacak flekilde ayarlay n. K ç ayna 2. Göndericiyi ve braket grubunu ayna k ç taraf na do ru tutun. Göndericiyi ve braket düzgün hizaland nda, bu konumu gövde üzerinde iflaretleyin. 3. Gönderici braketi için montaj delikleri aç n. Bir #29 matkap ucu kullan n ( #10 vidalar için). Göndericinin yüzeyi yere paralel olmal d r Gövdenin alt Kablolar n döflenmesi Göndericiyi monte ederken, göndericinin yak n nda kabloda hafif boflluk b rak n. Konnektörü geçirmek için k ç aynada delik açman z gerekti inde, deli in büyüklü ü gönderici kablosunun ucundaki konnektöre ba l olacakt r. E. Sonuçlar görmek için bir test sürüflü yap n Gönderici monte edildikten sonra, montaj n düzgün yap ld ndan emin olmak için bir test sürüflü yap n. Ayarlama gerekirse, vidalar gevfletmek ve göndericiyi afla veya yukar kayd rmak için gönderici montaj braketlerindeki oluklar kullan n. 5 Kabloyu c vatan n üzerinden ve braketin içinden geçirin. Konta somunu afl r s kmay n; aksi halde, gönderici bir cisme çarpt nda yukar s çrayacakt r.

6 Montaj Gövde içine Skimmer ve Pod gönderici montaj Gövde içine malzeme s k flt r lm fl teknelerde herhangi bir montaj ifllemi yapmadan önce, tekne üreticisine baflvurun. Gövde içine montajda, gönderici tekne gövdesinin içine epoksi ile tutturulur. Gönderici ahflap ve metal gövdelere monte edilemez. Ahflap ve metal gövdeler, k ç ayna montaj veya gövde içine montaj gerektirirler. Gövde içine montaj uygulamalar nda ço u tekne gövdeleri, iyi bir gönderici montaj yüzeyi sunan düz bir omurga pe- Gönderici Epoksi ile gövdeye tutturulan göndericiyi dine sahiptir. Skimmer göndericinin, burnu teknenin pruvas na (ön taraf) bakacak flekilde yerlefltirildi inden emin olun. Göndericinizin dahili bir s sensörü varsa bu sensör, suyun s cakl n de il, sadece gövdenin s cakl n gösterecektir. Omurga pedi Gövde Epoksi UYARI: Malzemeyi iç gövdeden ç karmay n. Gövde üzerinde dikkatsiz bir flekilde tafllama yapmak gövdenin bütünlü üne zarar verebilir. Gövdenin özellikleri için tekne bayisine veya üreticiye dan fl n. Göndericiyi epoksi ile gövdeye tutturmadan önce, alan n temiz, kuru oldu undan ve ya veya gres bulaflmad ndan emin olun. Göndericinin tüm yüzeyinin gövde ile temas halinde olabilmesi için gövde yüzeyinin düzgün olmas gerekir. Ayr ca, kablonun sonar ünitesine ulaflacak kadar uzun oldu undan emin olun. V gövdelerde göndericiyi, gövde alt n n 10 veya daha düflük aç l oldu u bir yere monte edin. 6

7 Montaj Gövde içine montaj kullanmak için: 1. Tekne içinde aynanın yapıfltırılaca ı yeri ve ayna yüzeyini z mparalay n. Düzelinceye kadar gövdeyi z mparalay n. Z mparalanan alan, ayna çap ndan yaklafl k 1-1/2 kat daha büyük olmal d r. 2. Z mparalamadan sonra, gövdeyi ve ayna yüzeyini alkollü bir bezle temizleyerek tozlar al n. Ayna yüzeyini ve montaj yerini z mparalay n. 3. nce bir kat epoksiyi (yaklafl k 1.5 mm) ayna yüzeyine ve gövdenin z mparalanan alan na sürün. Aynayı tekne gövdesinin içine monte ederken dikkatli olun. Yerine epoksi ile yap flt r ld ktan sonra aynayı ç - karmak çok zor olabilir. 4. Aynayı epoksiye bast r n ve yüzeyinin alt ndaki hava kabarc klar n ç - karmak için aynay çevirin. Epoksi katmanlar nda hava kabarc olmad ndan emin olun. Ayna yüzeyine ve montaj yerine epoksi uygulay n. 5. Ayna gövdeye iyice oturunca bast rmay durdurun. Epoksi kururken aynayı yerinde tutmak için bask uygulay n. Epoksi kururken aynayı hareket ettirmeyin. Tekneyi hareket ettirmeden önce epoksinin kurumas n bekleyin. 6. fllem bitti inde, ayna yüzeyi ile gövde birbirine paralel olmal ve aralar nda minimum miktarda epoksi kalmal d r. Epoksi Gövde 7 Aynay epoksi ile gövdeye tutturun.

8 Montaj Trol Motor Skimmer ve Pod Sensör Montaj TMB-S trol motor braketi (Parça No ) opsiyonel bir aksesuard r ve www. lei-extras.com sitesindeki LEI Ekstralar arac l yla temin edilebilir. Pod sensör, trol motora monte edilmek için bir TMB-S trol motor braketi gerektirmez. Sadece bir hortum kelepçesi (ayarlanabilir kay fl) gereklidir. Aynanın trol motora monte edilmesi: 1. TMB-S braketi ile birlikte verilen parçalar kullanarak skimmer aynayı flekilde gösterildi i gibi brakete tak n. C vata çten diflli pul Plastik braket 2. Ayarlanabilir kay fl (hortum kelepçesi) skimmer aynadaki plastik braketten veya Pod sensör yar klar ndan geçirin, daha sonra kay fl trol motorun etraf na dolay n. Kontra somun Düz pul 3. Trol motor suyun içindeyken, aynayı afla do ru bakacak flekilde ayarlay n. Pod sensörün üst k sm, trol motorun kenarlar na uyacak flekilde kavislidir bu yüzden, bir TMB-S montaj braketine ihtiyac n z olmayacakt r. Trol motor suyun içindeyken, aynayı afla do ru bakacak flekilde ayarlay n. 8

9 Montaj 4. Ayarlanabilir kay fl trol motora s k ca ba lay n. Trol motorun serbestçe dönebilmesi için ayna kablosunda hafif boflluk b rak n. Ayarlanabilir kay fl Plastik ba lar (verilmemifltir) Ayna kablosu Ekran ünitesi montaj Ekran ünitesini monte etmeden önce alanda, brakete monte edildi i zaman ekran ünitesini engelleyebilecek herhangi bir nesne olmad ndan emin olun. 9

10 Montaj Braket aya n monte etmek için: 1. Braketi istedi iniz montaj yüzeyine yerlefltirin ve dört montaj deli i aç n. E er ünitenin kablolar n montaj yüzeyinden uzatmak istiyorsan z, braket montaj yüzeyinin ortas na bir iflaret koyun. 2. Dört montaj deli i için pilot delikler aç n. Gerekirse, montaj yüzeyinde ortada bir kablo geçirme deli i açmak için bir 25mm lik matkap ucu kullan n. 3. E er kablolar montaj yüzeyinden geçiriyorsan z, kablolar montaj yüzeyi boyunca uzat n ve daha sonra braketin ortas ndaki kablo deli inden geçirin. 4. Montaj braketini dört montaj deli i ile hizalay n ve montaj yüzeyine sabitlemek için verilen vidalar kullan n. 5. Ekran ünitesini braket aya na ba lay n. Güç Ba lant s 1. Siyah kabloyu eksi (-) kutup baflına yada flasiye ba lay n Amper lik sigortay güç kablosunun ucuna tak n ve daha sonra sigortay akünün pozitif (+) kutup bafl na ba lay n. 3. Güç kablosunu ekran ünitesinin arka taraf ndaki Güç ç k fl na ba lay n. NOT: Güç veya flasi kablolar n kullanmak için 18 kesitli kablo kullan n. 10

11 Montaj Harici GPS ç k fl Güç ç k fl K rm z (güç) kablosu H z/ s ç k fl ; NMEA 0183 için de kullan l r 3 amper lik sigorta Opsiyonel s sensörü Siyah (flasi) kablosu Opsiyonel pervane h z / s sensörü 11

12 Temel fllemler PAGES: Sayfa menüsünü açar; görüntülenecek sayfay seçmenizi sa lar. ZOOM Tufllar : Görüntüyü büyütmek/küçültmek için kullan l r; Denize Adam Düfltü waypoint i yaratmak için her iki tuflu bas l tutun. Cihaz açma/kapatma Çal flt rma Cihaz açmak/kapatmak için, LIGHT/ POWER tuflunu üç saniye kadar bas l tutun. TUfi TAKIMI: mleci kontrol eder ve menülerdeki maddeleri seçer. MENU: Ayarlar, içeri i ve sayfa menülerini açar. ENTER: Menü seçimlerini sonland r r ve imleç konumuna waypoint kaydeder. microsd KART YUVASI: microsd kart buraya tak n. Denize Adam Düfltü waypoint i Arka ayd nlatma ayar Sesi kapatma Bulundu unuz noktada bir Denize Adam Düfltü waypoint i ayarlamak için görüntüyü büyütme/küçültme tufllar na ayn anda bas n. Bu cihaz n 11 arka ayd nlatma seviyesi vard r. Arka ayd nlatma seviyelerini de ifltirmek için LIGHT/POWER tufluna bas n. Sistem menüsünden Sesi Kapat ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. LIGHT/POWER: Arka ayd nlatma seviyesini kontrol eder ve cihaz açar/kapat r. Bir GPS Kayna n seçme Sistem menüsünden GPS Kayna ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. Dahili veya harici ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. 12

13 Temel fllemler Menü ifllemi Bu cihaz n dört sayfa ekran vard r: Dümen, Sonar, Harita/ Sonar ve Harita. Sonar sayfas (Sadece Elite 5) Sonar menüsü Sayfa menüsü Sayfa içerik menüleri Sonar, Harita/Sonar ve Harita sayfalar n n, sadece bu sayfalar göründü ünde eriflilebilecek menüleri vard r. Harita/Sonar sayfas (Sadece Elite 5) Harita veya sonar menüsü, hangi ekran n aktif oldu una ba l olarak görünecektir. Aktif ekranlar de ifltirmek için PAGES tufluna iki defa bas n. Dümen sayfas Ayarlar menüsü 13 Harita sayfas Harita menüsü

14 Temel fllemler Ayarlar yapma Kayd rma çubuklar, özellikleri açma/kapatma ve aç l r menüler dahil, seçeneklerde ve ayarlamalarda de ifliklikler yapmak için birkaç menü tipi kullan l r. Ayarlar menüsü Menü maddelerine eriflim Tufl tak m ve ENTER tuflu menü maddelerini seçmek ve alt menüleri açmak için kullan l r. Tufl tak m n kullanarak istedi- iniz maddeyi seçin ve ENTER tufluna bas n. Kayd rma çubuklar Kayd rma çubu unu seçin ve sol (azaltma) veya sa (artt rma) imleç tufluna bas n. Özellikleri Açma/Kapatma Bir açma/kapatma menü maddesini seçin ve açmak/kapatmak için ENTER tufluna bas n. Aç l r menüler Yukar /afla imleç tuflunu kullanarak istedi iniz maddeyi seçin ve ENTER tufluna bas n. 14

15 Temel fllemler Metnin girilmesi Bir waypoint e, rotaya veya ize isim verme gibi baz fonksiyonlar metin girmenizi gerektirecektir. Harfleri büyük/ küçük yapar Menülerden ç k lmas E er bir ekran n veya menünün ç k fl seçene i varsa (Kapat, Ekrana geri dön, letiflim kutusundan ç k), ç k fl seçene ini seçin ve ç kmak için ENTER tufluna bas n. Ç k fl seçene i yoksa, tüm menüleri kapatmak için MENU tufluna art arda bas n. Klavyeyi Alfa ile Q klavye aras nda de ifltirir Metin girmek için: 1. Tufl tak m n kullanarak istedi iniz karakteri seçin ve ENTER tufluna bas n. Bal k Avlama Modu Bal k avlama modlar, belli bal k avlama koflullar na uyarlanm fl önceden belirlenmifl sonar ayarlar n sunarak cihaz n z n performans n art r r (Sadece Elite 5). 2. Her bir karakter için 1. ad m tekrarlay n. 3. Girifl tamamland nda OK yi seçin ve ENTER tufluna bas n. NOT: 30 metre'den daha s sularda bal k avlarken S Su Bal k Avlama modunu kullan n; aksi halde cihaz dibi düzgün izlemeyebilir. 15

16 Temel fllemler Genel Kullan m Bal k Avlama Modu Seçenekleri Dip kahverengi/mavi arka zeminli; %50 sinyal h z Geliflmifl Mod Geliflmifl özellikleri ve ayarlar kullanman z sa lar. S Su Dip kahverengi/beyaz arka zeminli; 30 metre'den daha az derinlikler için en ideal Geliflmifl Mod özellikleri Tatl Su Dip kahverengi/beyaz arka zeminli; %50 sinyal h z Renk Çizgisi Renk çizgisinin manuel kontrolünü sa lar Derin Su Derin Mavi; 50% sinyal h z ; 50kHz, öncelikli gönderici frekans d r Yüzey netli i Sinyal H z Yüzey netli inin kontrolünü sa lar Sinyal h z n n manuel kontrolünü sa lar Yavafl Seyir Dip kahverengi/beyaz arka zeminli; %50 sinyal h z Alarmlar Var fl, Rotadan Ç kma ve Demir Atma alarmlar - n etkinlefltirir H zl Seyir Berrak Su Dip kahverengi/beyaz arka zeminli; Görüntüleme h z ndan biraz daha düflük Dip kahverengi/beyaz arka zeminli; %50 sinyal h z NMEA0183 Birimler NMEA0183 arayüzünü etkinlefltirir Mesafe, H z, Derinlik, S cakl k ve Yönleri etkinlefltirir Tuzlu Su mleç Dip kahverengi/mavi arka zeminli; daha yüksek ASP; Görüntüleme h z ndan biraz daha düflük Tufl tak m imleci ekranda hareket ettirerek haritay kayd rman z, harita maddeleri seçmenizi ve sonar kay tlar na göz atman z sa lar (Sadece Elite 5). mleci silmek için MENU tufluna bas n ve Tekneye dön ö esini seçin. Varsay lan ayarlara dönme Cihaz n seçeneklerini ve ayarlar n varsay lan de erlere döndürür. 16

17 Sayfa Waypoint in yönü Mevcut z Pusula Yüzey Parazitleri Ekran Verileri Bal k kavisleri Renk Çizgisi Bulundu unuz nokta Seyir bilgileri Dümen Sayfas Dümen sayfas n n mevcut izinizi, hedefin yönünü gösteren bir pusulas ve dijital verili seyir ekran vard r. 17 Yer ve derinlik Frekans Ölçek mleç Derinli i Genlik Kapsam Sonar Sayfas Cihaz n ekran nda sa dan sola do ru hareket eden su kesitini gösterir. Ekran n sa taraf nda, Genlik Kapsam çubu u ekranda görünecek sinyallerin ön izlemesini sunar.

18 Sayfa Derinlik çizgileri Mevcut nokta Harita/Sonar Sayfas Harita/Sonar sayfas (Sadece Elite 5) Bir harita/sonar bölmeli ekran ndan oluflur. Aktif ekranlar de- ifltirmek için PAGES tufluna iki defa bas n. Mevcut nokta; hedefe olan mesafe Waypoint Zoom Menzili Harita Sayfas Siz ilerledikçe sizinle birlikte gerçek zamanl olarak ilerleyen haritadan oluflur. Varsay lan olarak harita, kuzey ekran n üst taraf nda olacak flekilde bir kufl bak fl görüntüsü ile görünür. 18

19 Sayfa Ekran Verileri Sonar, Harita/Sonar ve Harita sayfalar nda seçilen verileri gösterir. Göster Ekran verilerini ekranda gösterir/gizler. Ekran verilerini seçmek için: 1. Sonar veya harita sayfas ndan MENU tufluna bas n. 2. Harita verileri ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. 3. Yap land r ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. 4. Menu tufluna bas n ve Ekle ö esini seçin. EN- TER tufluna bas n. 5. Ekran görüntülemek için Yap land rma Ö elerinden bir kategori seçin.enter tufluna bas n. 6. MENU tufluna bas n ve Ekrana geri dön ö esini seçin. 7. MENU tufluna bas n, Yap land rma Tamamland ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. 19 Ekran Verilerinin Kiflisellefltirilmesi Ekran Verileri, Ekran verileri menüsünden yeniden boyutland r labilir, tafl nabilir veya ekrandan silinebilir. Menüye eriflmek için Ekran Verileri ekran ndan MENU tufluna bas n.

20 Sonar Kullanım: Elite 5 Sonar Kullanımı Bu bölüm, sonar kayd n n görüntülenmesi ve sonar menülerinin kullan lmas n içeren sonar çal flmas n, menüleri ve alt menüleri içerir. Bilgiler, menülerle ayn s rayla düzenlenmifltir. mleç Mavi sonar kayd çubu u Normal sonar kayd rma moduna dönmek için mavi sonar kayd çubu unu sonuna kadar sa a itin. MENU tufluna bas n ve imleci ekrandan silmek için mleç modundan ç k ö esini seçin. Sonar Menüsü Sonar menüsünün, ekran n görüntüsünü etkileyen seçenekleri ve ayarlar vard r. Sonar Kayd na Göz Atma Ekran tersi yönde hareket etmeye bafllay ncaya kadar imleci sola kayd rarak en son sonar kayd na göz atabilirsiniz. 20

21 Sonar Kullanım: Elite 5 Ayarlama (Geliflmifl Mod) Yeni Waypoint Enlem/Boylam penceresi Waypoint ad klavyesi Derinlik Menzili Waypoint simgesi menüsü (Geliflmifl Mod) Frekans Ayarlar (Geliflmifl Mod) Sonar Menüsü (Sadece Elite 5) Ekran Sonar Seçenekleri Yeni waypoint menüsü Ayarlama (Sadece Geliflmifl Mod) Hassasiyet ve Renk çizgisinde ayarlamalar yapmak için kullan l r. Yeni Waypoint Mevcut konumunuza veya imleç konumuna bir waypoint yerlefltirir. Yeni waypoint menüsünden, bir waypoint ad girebilir, bir simge seçebilir ve istedi iniz enlemi/boylam girebilirsiniz. Hassasiyet Ekranda görünen detaylar n seviyesini kontrol eder. Çok fazla detay ekran buland racakt r. Aksine, Hassasiyet çok fazla düflürülürse istenilen sinyaller görünmeyebilir. 21

22 Sonar Kullanım: Elite 5 Otomatik Hassasiyet Hassasiyeti ço u koflullara uygun bir seviyede tutarak ayarlama ihtiyac n ortadan kald r r. Otomatik Hassasiyet varsay lan olarak aç kt r. Hassasiyet %65'e ayarlanm fl. Hassasiyet %85'e ayarlanm fl. NOT: Otomatik Hassasiyet aç k iken hassasiyette küçük de ifliklikler yapabilirsiniz. Büyük ayarlamalar yapmak için bu özelli i kapatman z gerekir. Mk Renk Çizgisi Güçlü sonar sinyallerini zay f sinyallerden ay r r. Bal veya yap y dipten ay rt etmenizi kolaylaflt r r. Sert bir sinyal genifl, parlak bir sar çizgi ile, yumuflak bir sinyal ise dar, k rm z ms -mavi bir çizgi ile gösterilecektir. Derinlik Menzili Ekranda görünen su kesitinin bir bölümünü - yüzeyden dibe kadar- seçer. K rm z ms -mavi yumuflak sonar sinyali Genifl, sar sert sonar sinyali Kiflisel Menzil - Üst ve Alt S n rlar (Sadece Geliflmifl Mod) Su kesitinin istenilen k sm n n üst ve alt derinli ini seçmek için kullan l r ve su yüzeyini içermeyen bir menzil seçmenizi sa lar. Üst ve alt s n rlar birbirinden en az 2 metre mesafede olmal d r. 22

23 Sonar Kullanım: Elite 5 Ping H z (Sadece Geliflmifl Mod) Ayna sonar dalgalar n suya göndermek için kulland h z kontrol eder. Frekans Cihaz taraf ndan kullan lan ayna frekans n kontrol eder. Bu cihaz iki frekans destekler: 200kHz ve 83kHz. 200 khz, s suda en yüksek hassasiyete ve en iyi hedef ay r m kabiliyetine sahiptir. 83 khz, daha fazla su kapsam için genifl bir koni aç s sunar. Kiflisel menzil menüsü Sonar Seçenekleri menüsü Sonar ekran ayarlar na ve konfigürasyon seçeneklerine eriflmenizi sa lar. Bölmeli Yaklafltırma ve Bölmeli Çakar Sonar ekran n tam ekranl sonardan bölmeli ekran görüntüsüne de ifltirir. Frekans menüsü Bölmeli frekans sonar ekran 23 Bölmeli Yaklafltırma Ekran Bölmeli Çakar Ekran

24 Sonar Kullan m Renk Rengin ve parlakl n derecelerini de ifltirerek paletler yard - m yla ekran n görünümünü de ifltirmenizi sa lar. Buz Modu Buzda bal k avlarken cihaz n z n performans n artt rmak için sonar ayarlar paketini açar. Gece görüntüsü Buz görüntüsü Sonar Durdurma Sonar ekran n duraklatarak sonar sinyallerine yak ndan bakman z sa lar. Genlik Kapsam Ekranda görünmeden önce gerçek zamanl ekolar n genli ini gösterir. Ekran Verileri ve Ayarlar Ekran Verileri, Temel fllemler bölümünde aç klanm flt r. Ayarlar menüsünden ayarlara eriflilebilir ancak bu ayarlar, sadece cihaz Geliflmifl modunda iken haritada görünecektir. Fish ID (Bal k tan mlama) Bal k ekolar n, kavisler yerine bal k sembolleri olarak görüntüler. Fish ID (Bal k tan mlama) özelli i, varsay lan bal k kavisi ayar kadar etkili bir bal k bulma yöntemi de ildir. 24

25 Harita Kullan m Haritan n kullan lmas Bu bölüm waypoint ler, rotalar ve izleri kaydetmeyi, yüklemeyi ve seyretmeyi ve harita menülerinin, içerik menülerinin ve alt menülerin kullan m n içeren haritan n kullan m n kapsar. Ayarlar menüsü (Geliflmifl Mod) Yeni waypoint Waypoint ler, Rotalar ve zler Yönlendirme Ekran verileri Harita menüsü Yeni Waypoint Mevcut konumunuzda veya imleç konumunda bir waypoint yarat r. Harita Menüsü Harita ayarlar na ve harita yönlendirme ve waypoint ler, rotalar ve izler gibi seçeneklere eriflmenizi sa lar. mleç ekranda iken, waypoint ler imleç konumuna kaydedilecektir; e er imleç ekranda görünmüyorsa, waypoint ler mevcut konumunuza kaydedilecektir. 25

26 Harita Kullan m Waypoint ler, Rotalar, zler Waypoint leri, rotalar ve izleri yaratmak, düzenlemek, izlemek ve silmek için kullan l r. Waypoint, rota ve iz sekmeleri aras nda dolaflmak için sol /sa imleç tufllar na bas n. Sil Yeni Düzenle Göster Tümünü Sil S n fland r Waypoint menüsü Waypoint Ekran Karta kaydet Karttan yükle Waypoint menüsü Düzenle Seçilen bir waypoint in ad n, simgesini ve enlem/boylam n düzenlemenizi sa lar. 26

27 Harita Kullan m Yeni mleç veya tekne konumunda yeni bir waypoint yarat r. Ayr ca, yeni waypoint menüsünden waypoint in ad n, simgesini ve enlem/boylam n seçebilirsiniz. Göster Seçilen waypoint i haritada gösterir. S n fland r Waypoint listesinin nas l s n fland r laca n kontrol eder isme veya en yak n olan na göre. Rota Ekran Rotalar yaratmak, düzenlemek, izlemek ve silmek için kullan l r. Rota ekran na eriflmek için tufl tak m n kullanarak Rotalar sekmesini seçin. Seyir Bir waypoint e gitmenizi sa lar. Rota ekran Rota menüsü Sil ve Tümünü Sil Sil seçene i, seçilen waypoint i silmek için kullan - l r. Tümünü Sil seçene i ise waypoint leri siler. Bir rota yaratma Rotalar, waypoint listesinden waypoint ler yerlefltirilerek veya haritaya yeni noktalar yerlefltirmek için imleç kullan larak yarat labilir. Ayr ca, haritadan varolan waypoint leri seçerek de waypoint ler ekleyebilirsiniz. 27

28 Harita Kullan m Haritada seçilen rota waypoint ini gösterir 4. Sona ekle opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Varolan rota waypoint leri aras na waypoint yerlefltirir 5. Listeden waypoint opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 6. stedi iniz waypoint i seçin ve ENTER tufluna bas n. Waypoint i sil Rotan n sonuna waypoint ekler 7. MENU tufluna bas n ve rotaya baflka bir waypoint eklemek için Sona ekle opsiyonunu seçin ad mlar tekrarlay n. 9. Rota tamamland nda, Yeni Rota ekran nda Onayla tuflunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Rota waypoint menüsü Waypoint lerin nas l listelenildi ini kontrol eder Seçilen rota waypoint ine seyri bafllat r Waypoint listesinden bir rota yaratmak için: 1. Rota ekran nda MENU tufluna bas n. 2. Yeni... opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 3. Rota ekran penceresini seçmek için afla imleç tufluna ve ard ndan ENTER tufluna bas n. 28 Listeden waypoint ler veya haritadan noktalar ekleyin.

29 Harita Kullan m Haritadan noktalar kullanarak bir rota yaratma 1. Waypoint listesinden bir rota yaratma k sm ndaki 1-4. ad mlar tekrarlay n. 2. Haritadan noktalar opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Harita ekran görünecektir. 3. mleci istedi iniz noktaya götürün. Bir waypoint ayarlamak için ENTER tufluna bas n. 4. Daha fazla rota waypoint leri eklemek için 3. ad m tekrarlay n. 5. MENU tufluna bas n ve Yerlefltirmeyi durdur opsiyonunu seçin. ENTER tufluna bas n. 6. Onayla tuflunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Bir rotay izleme Tümünü Sil Yeni Rota ekran Rota menüsü Rota Düzenleme ekran Sil Rotalar ileri veya geri yönde izlenilebilir. 1. Rota ekran nda istedi iniz rotay seçin ve MENU tufluna bas n. 29 Karta kaydet Karttan yükle 2. Bafllat opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 3. leri veya Geri opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 4. MENU tufluna bas n ve Ekrana geri dön ö esini seçin. ENTER tufluna bas n.

30 Harita Kullan m Seyri iptal etmek için: 1. Harita ekran ndan Menu tufluna bas n. 2. Seyir opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 3. ptal opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 4. Evet opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Düzenleme ve Yeni Rota menüleri Rotalar, rota adlar n düzenlemek/yaratmak ve rota ekran n açmak/kapatmak için kullan l r. Bu, haritada sadece istenilen rotalar görüntülemenizi sa lar. Rota ad klavyesi Düzenleme veya Yeni Rota menüsüne eriflmek için Rota menüsünden Düzenle veya Yeni opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Düzenleme veya Yeni Rota menüsündeki de ifliklikleri sonland rmak için Onayla opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Görüntüle Bir rotay ekranda göstermek/gizlemek için kullan l r; böylece ekranda çok fazla rota görüntülenmesi önlenir. Sil ve Tümünü Sil Sil seçene i, rotalar tek tek silmek için kullan l r. Tümünü sil seçene i, tüm rotalar siler. Rota aya penceresini seçmek için tufl tak m n kullan n Haritadaki rota ekran n açar/kapat r 30

31 z Ekran zleri yaratmak, düzenlemek, izlemek ve silmek için kullan - l r. z ekran na eriflmek için tufl tak m n kullanarak zler sekmesini seçin. Yeni z menüsü Harita Kullan m z Düzenleme menüsü Delete All (Tümünü Sil) Sil Rota ekran Rota menüsü Karttan yükle z menüsü Karta kaydet zler yaratma Bir iz yarat rken, Yeni z menüsünden izin ad n ve rengini ayarlayabilirsiniz. Bir iz yaratmak için: 1. Yeni ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. Yeni z menüsü görünecektir. 2. Tufl tak m n kullanarak Kaydet ö esini seçin ve ENTER tufluna basarak izi aktif/inaktif hale getirin. 3. Kaydet ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. 31

32 Harita Kullan m Düzenleme ve Yeni z menüleri zleri düzenlemenizi/yaratman z, iz adlar n, iz rengini, iz ekran ve kaydedilmekte olan izi seçmenizi sa lar. Ayr ca, z Düzenleme menüsünden bir izi rotaya dönüfltürebilirsiniz. Bir izi rota olarak kaydetmek için: 1 zler ekran nda istedi iniz izi seçin ve MENU tufluna bas n. z Düzenleme menüsü görünecektir. 2. Rota Yarat ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. Rota Düzenleme menüsü görünecektir. 3. Onayla tuflunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 4. Seyir talimatlar için, Bir rotay izleme k sm na bak n. Haritadaki iz ekran n açar/kapat r z Düzenleme menüsü z kayd n açar/kapat r Görüntüle ve Kaydet Görüntüle seçene i, izleri harita ekran nda görüntülemenizi/gizlemenizi sa layarak ekran n izlerle dolmas n önler. Kaydet komutu, istenilen bir izi kaydetmenizi veya kayd yeniden bafllatman z sa lar. Bir izi takip etme Bir iz takip edilmeden önce, bir rota olarak kaydedilmelidir. 32

33 Harita Kullan m Rota yaratma (iz den) Bir izi rotaya dönüfltürmek için kullan l r ve seçilen izi takip etmenizi sa lar. Ekran Verileri ve Ayarlar Ekran Verileri, Temel fllemler bölümünde aç klanm flt r. Ayarlar menüsünden ayarlara eriflilebilir ancak bu ayarlar, sadece cihaz Geliflmifl modunda iken haritada görünecektir. Sil ve Tümünü Sil Sil seçene i, izleri tek tek silmek için kullan l r. Tümünü sil seçene i, tüm izleri siler. Merkezleme Harita yönü olarak Kuzey Yukar veya Rota (COG) ö esini seçmenizi sa lar. Kuzey Yukar COG 33

34 Ayarlar Ayarlar Menüsü Cihaz n z n montaj ve konfigürasyon ayarlar na eriflmenizi sa lar. Sistem Ayarlar Sistem Dil, ses kapatma ve geliflmifl mod gibi cihaz ayarlar n yapar. Seyir Ayarlar Dil menüsü Zaman menüsü GPS Kayna menüsü Harita Ayarlar Sonar Ayarlar GPS durum ekran Sistem menüsü Is /h z ç k fl menüsü Alarmlar Ayarlar menüsü Birim Ayarlar (Geliflmifl Mod) Varsay lan ayarlar geri yükle mesaj Yaz l m bilgisi ekran n gösterir Simülatör NMEA 0183 (Sadece Geliflmifl mod) 34

35 Ayarlar Dil Ayar Menülerde ve metin kutular nda kullan lan dili seçer. GPS Kayna Cihaz taraf ndan kullan lan GPS anteninin tipini seçer. Sesi Kapatma Cihaz n sesini açar/kapat r. Talimatlar için Temel fllemler k sm na bak n. Is /h z ç k fl Cihaz n Is /H z ç k fl na ba l ayg - t n tipini seçer. Zaman Yerel saati ve cihaz n z n zaman ve tarih formatlar n ayarlamak için kullan l r. Geliflmifl Mod Sadece cihaz n Geliflmifl Modunda bulunan özellikleri ve ayarlar etkinlefltirir. GPS Durumu Görünen uydular n yerini ve cihaz n kilitlendi ini uydunun kalitesini izler. Varsay lan Ayarlar Geri Yükle Cihaz varsay lan ayarlara döndürür. Hakk nda Bu cihaz n yaz l m bilgilerini gösterir. 35

36 Ayarlar Seyir Var fl Yar çap ve Rotadan Ç kma mesafesi ayarlar n kontrol eder ve WAAS/MSAS/EGNOS u açmak/kapatmak için kullan l r. Var fl yar çap Rotadan ç kma Rotadan Ç kma Mesafesi Rotadan Ç kma alarm için Rotadan Ç kma Mesafesini ayarlar. Alarm etkinlefltirilmiflse, seçilen rotadan ç kma mesafesi afl ld nda Rotadan Ç kma alarm verilir. WAAS/MSAS/EGNOS Genifl Alan yilefltirme Sistemi (WAAS), Çok fllevli Uydu yilefltirme Sistemi (MSAS) ve Avrupa Sabit Uydulu Seyrüsefer Kapsama Sistemini (EGNOS) açar/kapat r. Kerteriz menüsü Seyir Ayarlar menüsü Manyetik sapma menüsü Kerterizler Kerterizin, Gerçek Kuzey ya da Manyetik Kuzey ayarlar kullan larak hesaplan laca n kontrol eder. Var fl Yar çap Var fl alarm için var fl yar çap efli ini ayarlar. Alarm etkinlefltirilmiflse, seçilen var fl yar çap afl ld nda var fl alarm verilir. Manyetik Sapma Manyetik sapman n, Otomatik ya da Manuel ayarlar kullan - larak hesaplan laca n kontrol eder. 36

37 Ayarlar Harita Harita ekran nda kullan lan harita verilerini kontrol eder ve zgara çizgileri, waypoint ler, rotalar ve izler gibi ayarlar görüntüler. COG Geniflletme menüsü Izgara Çizgileri Enlem ve boylam için ana de erleri göstererek enlem/boylam ölçe inde konumunuzla ilgili genel bir fikir edinmenizi kolaylaflt r r. Harita tipi menüsü Harita Ayarlar menüsü Harita Verileri Harita ekran nda kullan lacak harita veri tabanını seçer (Lowrance veya Navionics bölgesel harita). Waypoint ler, rotalar, izler ekran COG Pruva Uzatma çizgisi Mesafeyi ve var fl saatini tahmin etmek için kullan lan mevcut konum simgesinin ön taraf ndan uzanan bir çizgi. Waypoint, Rota, z ekranlar Harita Ayarlar menüsünden waypoint, rota ve iz ekran özelliklerini açabilir/kapatabilirsiniz. Eranda çok say da waypoint, rota ve/veya iz varsa, ekran özelliklerini kapatmak haritay daha iyi görmenizi sa lar. Waypoint ler, Rotalar, zler Waypoint ler, Rotalar ve zler ekran na eriflmenizi sa lar. 37

38 Ayarlar Sonar Gürültü Bast rma, Yüzey ve Bal k Avlama Modu gibi Sonar seçeneklerinde ve ekran ayarlar nda de ifliklikler yapmak için kullan l r. Yüzey netli i menüsü Gürültü bast rma menüsü Yüzey netli i (Sadece Geliflmifl Mod) Yüzey Netli i özelli i, yüzeye yak n noktalarda al c n n hassasiyetini düflürerek yüzey döküntüsünü azalt r. Yüzey Döküntüsü Bal k avlama modu menüsü Manuel Mod Bu modda cihaz, dibi otomatik olarak aramak yerine, sonar sinyallerini sadece seçti iniz derinlik menziline kadar gönderir. Bu, as l hedeflere daha kolay odaklanman z sa lar. Sonar Ayarlar Menüsü Bal k Avlama Modu Bal k avlama modunu s f rlama mesaj Belli bal k avlama koflullar na uyarlanm fl önceden belirlenmifl sonar ayarlar n sunarak cihaz n z n performans n art r r. Bal k avlama Kurulum menüsü Gürültü Bast rma modlar ile ilgili daha fazla bilgi Gürültü Bast rma, ekran üstündeki parazitleri azaltarak sonar için Temel fllemler k sm na bak n. sinyal parazitlerini önler. 38

HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m

HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m 988-0176-01B HDS-5 & HDS-7 HDS-5m & HDS-7m Haritalı GPS Cihazı ve Balık Bulucu Sonar Kullan m K lavuzu Cihaz n z için yaz l m güncellemeleri. Cihaz n z n yaz l m güncellemeleri için arada bir Lowrance

Detaylı

HDS-8 & HDS-10 HDS-8m & HDS-10m

HDS-8 & HDS-10 HDS-8m & HDS-10m 988-0176-07B HDS-8 & HDS-10 HDS-8m & HDS-10m Haritalı GPS Cihazı ve Balık Bulucu Sonar Kullan m K lavuzu Cihaz n z için yaz l m güncellemeleri. Cihaz n z n yaz l m güncellemeleri için arada bir Lowrance

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE Yaz l m V3.0 Özellikleri için Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka çindekiler Bu Ek Hakk nda...2 NSE nin OP40

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad IS20 Analog Cihazlar serisi Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 2 Kullan m Bu bölümü okuyup anlamak gerekir. Bu k lavuzdaki

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek

NSS RTM2.5 için Ek. WIFI-1 ünitesinin montaj ve kablo ba lant s ayr WIFI-1 Montaj K lavuzunda aç klanm flt r. NSS RTM2.5 için Ek NSS RTM2.5 için Ek Bu ek, NSS kullan m k lavuzunda veya di er dokümanlarda bulunmayan, NSS RTM2.5 sw yükseltme sürümünde yer alan yeni özellikleri içerir: Kablosuz kullan m Ekran görüntüsünü yakalama Birden

Detaylı

IS40 Ekran. Kullan m K lavuzu

IS40 Ekran. Kullan m K lavuzu IS40 Ekran Kullan m K lavuzu Yaz l m Bu kılavuz Simrad IS40 için yaz lm flt r. Mevcut sürümün versiyonu ile ilgili detaylar için web sitesine göz at n. Not: Yukar da gösterilen menü düzeni sadece bir örnektir

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSO Çok fllevli Ekran. Türkçe. www.simrad-yachting.com. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad NSO Çok fllevli Ekran. Türkçe. www.simrad-yachting.com. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad NSO Çok fllevli Ekran Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Önsöz Yasal Uyar Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay,

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Kullanım kılavuzu HERE Maps

Kullanım kılavuzu HERE Maps Kullanım kılavuzu HERE Maps Baskı 1.0 TR HERE Maps HERE Maps, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yere ulaşmanızı sağlar. Şunları yapabilirsiniz: Şehirleri, sokakları ve servisleri

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu

VIP X1600 XFMD. Dekoder modülü. H zl Kurulum K lavuzu VIP X1600 XFMD Dekoder modülü tr H zl Kurulum K lavuzu 2 tr VIP X1600 XFMD H zl Kurulum K lavuzu içindeki talimatlar, VIP X1600 XFMD dekoder modülü içindir.! DİKKAT! VIP X1600 XFMD dekoder modülü ve VIP

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

GPS NAVI GASYON SI STEMI

GPS NAVI GASYON SI STEMI GPS NAVI GASYON SI STEMI NAV HIZLI BAS LANGIÇ KILAVUZU MOTOR ANA SAYFA TÜRK Başlarken Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

Detaylı

Master the Elements. Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 Çok Fonksiyonlu Ekranlar

Master the Elements. Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 Çok Fonksiyonlu Ekranlar Master the Elements Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 Çok Fonksiyonlu Ekranlar www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan Önsöz Yasal Uyar Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi

Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi Albatros2 Grafiksel Kullanıcı Arayüzü UI400 Hızlı Kullanım Rehberi CE1C2348tr 2014-04-23 Building Technologies Hoşgeldiniz! Hoşgeldiniz! Hem QAA74 oda ünitesi hem de AVS74 operatör ünitesini çalıştırmak

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Morphosis Opalia Wood Nova Aquasoul Extra

Morphosis Opalia Wood Nova Aquasoul Extra Morphosis Opalia Wood Nova quasoul Extra Batarya gruplar Kurma k lavuzu ÖZENLE SKLYINIZ JCUZZI MORPHOSIS DESIGNER COLLECTION a B lpha Gamma B D C b D C Sigma D B C B OpaliaWood D C c 3 d e D B C Nova

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri

2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri 2015 CommanderVP Valley Dijital Panelleri Giriş 1 Sayfa 2 Bölüm 1 Sayfa 3 Bölüm 2 Sayfa 4-7 Bölüm 3 Sayfa 7-9 Bölüm 4 Sayfa 9 Bölüm 5 Sayfa 9 Bölüm 6 Sayfa 10 Bölüm 7 Sayfa 11-12 Bölüm 8 Sayfa 12-13 Giriş

Detaylı

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1 D53R Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 İçindekiler 1. Cihazın Verileri... 3 1.1. Cihazın Genel Özellikleri... 3 1.2. Teknik Veriler... 3 2. Montaj... 3 3. Kullanım... 7 3.1. Buton ve Sesli Işıklı İkaz Fonksiyonları...

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410

Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410 * Bu el kitab n n içeri inin bir bölümü, kurulu yaz l ma veya servis sa lay c n za ba l olarak telefonunuzdan farkl olabilir. Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru

Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Avaya one-x TM Deskphone H.323 9621G/ 9641G H zl Ba!vuru Kayd rma ve Gezinme Ça!r görünümleri ve özellikler aras nda geçi" yapmak için, Phone ekran n n sa! üst taraf ndaki Features dü!mesini veya Phone

Detaylı