Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu"

Transkript

1 Elite 5 Sonar/GPS & Elite 5m GPS Montaj ve Kullan m K lavuzu

2 Montaj Elite Serisinin Montaj Bu k lavuz, cihaz n güç beslemesine ba lanmas n ve braket aya üzerine monte edilmesini içeren, gönderici ve ekran ünitesinin montaj n kapsamaktad r. Teknenizde delikler açmadan önce tüm montaj talimatlar n okuyunuz. NOT: Bu montaj talimatlar n n büyük bir bölümü Elite 5m yi kapsamaz, çünkü göndericisi yoktur. Ekran ünitesinin montaj ve cihaz n güç beslemesine ba lanmas ile ilgili bilgi için sayfa 9-11 e bak n. Gönderici Montaj Tek parçal braket (Tavsiye Edilen Aletler ve Malzemeler verilmemifltir) Matkap Marin dereceli su çizgisi üstü veya alt s zd rmazl k maddesi 25mm veya 15mm matkap ucu Marin dereceli epoksi (Sadece gövde içine montaj) #29 (3mm) matkap ucu Kablo ba lar (trol motor montaj ) Y ld z tornavida TMB-S braketi kiti (Skimmer trol motor montaj ) 2

3 Montaj A. Ayna yerinin seçimi Düzgün çal flmas için, Skimmer ayna her zaman suyun içinde ve tekne hareket ederken yumuflak su ak fl olan bir yerde olmal d r. E er ayna yumuflak su ak fl na maruz kalacak flekilde monte edilmemiflse, kabarc klar ve türbülans ekranda rastgele çizgiler ve noktalar fleklinde belirecektir. Ayr ca, tekne su yüzeyine paralel iken, cihaz dip sinyalini kaybedebilir. yi yerler Kötü yerler NOT: Göndericiyi, motor alt ünitesinden en az 30 cm uza a monte edin. B. Diflli Çarklar n Ayna Braketi Üzerinde Hizalanmas Aynan n yere paralel monte edilmesini sa lamak için diflli çarklar kullanacaks n z. 1. Diflli çarklar, A harfi gönderici braketinin d fl na bas lan noktayla eflleflecek flekilde brakete yerlefltirin. Diflli çark Braket Nokta Noktay ve A harfini hizalay n. 3

4 Montaj 2. Aynayı brakete kayd r n ve c vatay geçici olarak ayna braketine tak n. 3. Sensör grubunu ayna k ç taraf na do ru tutun. Sensör'e yandan bak n. E er yere paralel ise, o zaman A pozisyonu do rudur. 4. E er gönderici yüzeyi yere paralel olacak flekilde ayarlanam yorsa, aynayı ve diflli çarklar braketten ay r n. Diflli çarklar, B harfi braketin içine bas lan noktayla eflleflecek flekilde brakete tekrar yerlefltirin. Sensörü ve braketi yeniden k ç aynan n karfl s na gelecek flekilde monte edin. 5. Aynanın yüzeyi yere paralel olacak flekilde ayarlan p ayarlanmayaca n kontrol edin. Ayna, yüzeyi yere paralel olacak flekilde ayarlan ncaya kadar bu ifllemi tekrarlay n. C. Ayna Braketinin Montaj Kontra somun Metal pul Metal pul Diflli çarklar için do ru konumu belirledikten sonra, ayna ve braket grubunu gevflek bir flekilde tak n. Lastik pullar Diflli çarklar 4

5 Montaj D. Göndericinin K ç Aynaya Monte Edilmesi 1. Göndericiyi, yüzeyi yere paralel ve orta çizgisi tekne gövdesinin alt k sm ile ayn hizada olacak flekilde ayarlay n. K ç ayna 2. Göndericiyi ve braket grubunu ayna k ç taraf na do ru tutun. Göndericiyi ve braket düzgün hizaland nda, bu konumu gövde üzerinde iflaretleyin. 3. Gönderici braketi için montaj delikleri aç n. Bir #29 matkap ucu kullan n ( #10 vidalar için). Göndericinin yüzeyi yere paralel olmal d r Gövdenin alt Kablolar n döflenmesi Göndericiyi monte ederken, göndericinin yak n nda kabloda hafif boflluk b rak n. Konnektörü geçirmek için k ç aynada delik açman z gerekti inde, deli in büyüklü ü gönderici kablosunun ucundaki konnektöre ba l olacakt r. E. Sonuçlar görmek için bir test sürüflü yap n Gönderici monte edildikten sonra, montaj n düzgün yap ld ndan emin olmak için bir test sürüflü yap n. Ayarlama gerekirse, vidalar gevfletmek ve göndericiyi afla veya yukar kayd rmak için gönderici montaj braketlerindeki oluklar kullan n. 5 Kabloyu c vatan n üzerinden ve braketin içinden geçirin. Konta somunu afl r s kmay n; aksi halde, gönderici bir cisme çarpt nda yukar s çrayacakt r.

6 Montaj Gövde içine Skimmer ve Pod gönderici montaj Gövde içine malzeme s k flt r lm fl teknelerde herhangi bir montaj ifllemi yapmadan önce, tekne üreticisine baflvurun. Gövde içine montajda, gönderici tekne gövdesinin içine epoksi ile tutturulur. Gönderici ahflap ve metal gövdelere monte edilemez. Ahflap ve metal gövdeler, k ç ayna montaj veya gövde içine montaj gerektirirler. Gövde içine montaj uygulamalar nda ço u tekne gövdeleri, iyi bir gönderici montaj yüzeyi sunan düz bir omurga pe- Gönderici Epoksi ile gövdeye tutturulan göndericiyi dine sahiptir. Skimmer göndericinin, burnu teknenin pruvas na (ön taraf) bakacak flekilde yerlefltirildi inden emin olun. Göndericinizin dahili bir s sensörü varsa bu sensör, suyun s cakl n de il, sadece gövdenin s cakl n gösterecektir. Omurga pedi Gövde Epoksi UYARI: Malzemeyi iç gövdeden ç karmay n. Gövde üzerinde dikkatsiz bir flekilde tafllama yapmak gövdenin bütünlü üne zarar verebilir. Gövdenin özellikleri için tekne bayisine veya üreticiye dan fl n. Göndericiyi epoksi ile gövdeye tutturmadan önce, alan n temiz, kuru oldu undan ve ya veya gres bulaflmad ndan emin olun. Göndericinin tüm yüzeyinin gövde ile temas halinde olabilmesi için gövde yüzeyinin düzgün olmas gerekir. Ayr ca, kablonun sonar ünitesine ulaflacak kadar uzun oldu undan emin olun. V gövdelerde göndericiyi, gövde alt n n 10 veya daha düflük aç l oldu u bir yere monte edin. 6

7 Montaj Gövde içine montaj kullanmak için: 1. Tekne içinde aynanın yapıfltırılaca ı yeri ve ayna yüzeyini z mparalay n. Düzelinceye kadar gövdeyi z mparalay n. Z mparalanan alan, ayna çap ndan yaklafl k 1-1/2 kat daha büyük olmal d r. 2. Z mparalamadan sonra, gövdeyi ve ayna yüzeyini alkollü bir bezle temizleyerek tozlar al n. Ayna yüzeyini ve montaj yerini z mparalay n. 3. nce bir kat epoksiyi (yaklafl k 1.5 mm) ayna yüzeyine ve gövdenin z mparalanan alan na sürün. Aynayı tekne gövdesinin içine monte ederken dikkatli olun. Yerine epoksi ile yap flt r ld ktan sonra aynayı ç - karmak çok zor olabilir. 4. Aynayı epoksiye bast r n ve yüzeyinin alt ndaki hava kabarc klar n ç - karmak için aynay çevirin. Epoksi katmanlar nda hava kabarc olmad ndan emin olun. Ayna yüzeyine ve montaj yerine epoksi uygulay n. 5. Ayna gövdeye iyice oturunca bast rmay durdurun. Epoksi kururken aynayı yerinde tutmak için bask uygulay n. Epoksi kururken aynayı hareket ettirmeyin. Tekneyi hareket ettirmeden önce epoksinin kurumas n bekleyin. 6. fllem bitti inde, ayna yüzeyi ile gövde birbirine paralel olmal ve aralar nda minimum miktarda epoksi kalmal d r. Epoksi Gövde 7 Aynay epoksi ile gövdeye tutturun.

8 Montaj Trol Motor Skimmer ve Pod Sensör Montaj TMB-S trol motor braketi (Parça No ) opsiyonel bir aksesuard r ve www. lei-extras.com sitesindeki LEI Ekstralar arac l yla temin edilebilir. Pod sensör, trol motora monte edilmek için bir TMB-S trol motor braketi gerektirmez. Sadece bir hortum kelepçesi (ayarlanabilir kay fl) gereklidir. Aynanın trol motora monte edilmesi: 1. TMB-S braketi ile birlikte verilen parçalar kullanarak skimmer aynayı flekilde gösterildi i gibi brakete tak n. C vata çten diflli pul Plastik braket 2. Ayarlanabilir kay fl (hortum kelepçesi) skimmer aynadaki plastik braketten veya Pod sensör yar klar ndan geçirin, daha sonra kay fl trol motorun etraf na dolay n. Kontra somun Düz pul 3. Trol motor suyun içindeyken, aynayı afla do ru bakacak flekilde ayarlay n. Pod sensörün üst k sm, trol motorun kenarlar na uyacak flekilde kavislidir bu yüzden, bir TMB-S montaj braketine ihtiyac n z olmayacakt r. Trol motor suyun içindeyken, aynayı afla do ru bakacak flekilde ayarlay n. 8

9 Montaj 4. Ayarlanabilir kay fl trol motora s k ca ba lay n. Trol motorun serbestçe dönebilmesi için ayna kablosunda hafif boflluk b rak n. Ayarlanabilir kay fl Plastik ba lar (verilmemifltir) Ayna kablosu Ekran ünitesi montaj Ekran ünitesini monte etmeden önce alanda, brakete monte edildi i zaman ekran ünitesini engelleyebilecek herhangi bir nesne olmad ndan emin olun. 9

10 Montaj Braket aya n monte etmek için: 1. Braketi istedi iniz montaj yüzeyine yerlefltirin ve dört montaj deli i aç n. E er ünitenin kablolar n montaj yüzeyinden uzatmak istiyorsan z, braket montaj yüzeyinin ortas na bir iflaret koyun. 2. Dört montaj deli i için pilot delikler aç n. Gerekirse, montaj yüzeyinde ortada bir kablo geçirme deli i açmak için bir 25mm lik matkap ucu kullan n. 3. E er kablolar montaj yüzeyinden geçiriyorsan z, kablolar montaj yüzeyi boyunca uzat n ve daha sonra braketin ortas ndaki kablo deli inden geçirin. 4. Montaj braketini dört montaj deli i ile hizalay n ve montaj yüzeyine sabitlemek için verilen vidalar kullan n. 5. Ekran ünitesini braket aya na ba lay n. Güç Ba lant s 1. Siyah kabloyu eksi (-) kutup baflına yada flasiye ba lay n Amper lik sigortay güç kablosunun ucuna tak n ve daha sonra sigortay akünün pozitif (+) kutup bafl na ba lay n. 3. Güç kablosunu ekran ünitesinin arka taraf ndaki Güç ç k fl na ba lay n. NOT: Güç veya flasi kablolar n kullanmak için 18 kesitli kablo kullan n. 10

11 Montaj Harici GPS ç k fl Güç ç k fl K rm z (güç) kablosu H z/ s ç k fl ; NMEA 0183 için de kullan l r 3 amper lik sigorta Opsiyonel s sensörü Siyah (flasi) kablosu Opsiyonel pervane h z / s sensörü 11

12 Temel fllemler PAGES: Sayfa menüsünü açar; görüntülenecek sayfay seçmenizi sa lar. ZOOM Tufllar : Görüntüyü büyütmek/küçültmek için kullan l r; Denize Adam Düfltü waypoint i yaratmak için her iki tuflu bas l tutun. Cihaz açma/kapatma Çal flt rma Cihaz açmak/kapatmak için, LIGHT/ POWER tuflunu üç saniye kadar bas l tutun. TUfi TAKIMI: mleci kontrol eder ve menülerdeki maddeleri seçer. MENU: Ayarlar, içeri i ve sayfa menülerini açar. ENTER: Menü seçimlerini sonland r r ve imleç konumuna waypoint kaydeder. microsd KART YUVASI: microsd kart buraya tak n. Denize Adam Düfltü waypoint i Arka ayd nlatma ayar Sesi kapatma Bulundu unuz noktada bir Denize Adam Düfltü waypoint i ayarlamak için görüntüyü büyütme/küçültme tufllar na ayn anda bas n. Bu cihaz n 11 arka ayd nlatma seviyesi vard r. Arka ayd nlatma seviyelerini de ifltirmek için LIGHT/POWER tufluna bas n. Sistem menüsünden Sesi Kapat ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. LIGHT/POWER: Arka ayd nlatma seviyesini kontrol eder ve cihaz açar/kapat r. Bir GPS Kayna n seçme Sistem menüsünden GPS Kayna ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. Dahili veya harici ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. 12

13 Temel fllemler Menü ifllemi Bu cihaz n dört sayfa ekran vard r: Dümen, Sonar, Harita/ Sonar ve Harita. Sonar sayfas (Sadece Elite 5) Sonar menüsü Sayfa menüsü Sayfa içerik menüleri Sonar, Harita/Sonar ve Harita sayfalar n n, sadece bu sayfalar göründü ünde eriflilebilecek menüleri vard r. Harita/Sonar sayfas (Sadece Elite 5) Harita veya sonar menüsü, hangi ekran n aktif oldu una ba l olarak görünecektir. Aktif ekranlar de ifltirmek için PAGES tufluna iki defa bas n. Dümen sayfas Ayarlar menüsü 13 Harita sayfas Harita menüsü

14 Temel fllemler Ayarlar yapma Kayd rma çubuklar, özellikleri açma/kapatma ve aç l r menüler dahil, seçeneklerde ve ayarlamalarda de ifliklikler yapmak için birkaç menü tipi kullan l r. Ayarlar menüsü Menü maddelerine eriflim Tufl tak m ve ENTER tuflu menü maddelerini seçmek ve alt menüleri açmak için kullan l r. Tufl tak m n kullanarak istedi- iniz maddeyi seçin ve ENTER tufluna bas n. Kayd rma çubuklar Kayd rma çubu unu seçin ve sol (azaltma) veya sa (artt rma) imleç tufluna bas n. Özellikleri Açma/Kapatma Bir açma/kapatma menü maddesini seçin ve açmak/kapatmak için ENTER tufluna bas n. Aç l r menüler Yukar /afla imleç tuflunu kullanarak istedi iniz maddeyi seçin ve ENTER tufluna bas n. 14

15 Temel fllemler Metnin girilmesi Bir waypoint e, rotaya veya ize isim verme gibi baz fonksiyonlar metin girmenizi gerektirecektir. Harfleri büyük/ küçük yapar Menülerden ç k lmas E er bir ekran n veya menünün ç k fl seçene i varsa (Kapat, Ekrana geri dön, letiflim kutusundan ç k), ç k fl seçene ini seçin ve ç kmak için ENTER tufluna bas n. Ç k fl seçene i yoksa, tüm menüleri kapatmak için MENU tufluna art arda bas n. Klavyeyi Alfa ile Q klavye aras nda de ifltirir Metin girmek için: 1. Tufl tak m n kullanarak istedi iniz karakteri seçin ve ENTER tufluna bas n. Bal k Avlama Modu Bal k avlama modlar, belli bal k avlama koflullar na uyarlanm fl önceden belirlenmifl sonar ayarlar n sunarak cihaz n z n performans n art r r (Sadece Elite 5). 2. Her bir karakter için 1. ad m tekrarlay n. 3. Girifl tamamland nda OK yi seçin ve ENTER tufluna bas n. NOT: 30 metre'den daha s sularda bal k avlarken S Su Bal k Avlama modunu kullan n; aksi halde cihaz dibi düzgün izlemeyebilir. 15

16 Temel fllemler Genel Kullan m Bal k Avlama Modu Seçenekleri Dip kahverengi/mavi arka zeminli; %50 sinyal h z Geliflmifl Mod Geliflmifl özellikleri ve ayarlar kullanman z sa lar. S Su Dip kahverengi/beyaz arka zeminli; 30 metre'den daha az derinlikler için en ideal Geliflmifl Mod özellikleri Tatl Su Dip kahverengi/beyaz arka zeminli; %50 sinyal h z Renk Çizgisi Renk çizgisinin manuel kontrolünü sa lar Derin Su Derin Mavi; 50% sinyal h z ; 50kHz, öncelikli gönderici frekans d r Yüzey netli i Sinyal H z Yüzey netli inin kontrolünü sa lar Sinyal h z n n manuel kontrolünü sa lar Yavafl Seyir Dip kahverengi/beyaz arka zeminli; %50 sinyal h z Alarmlar Var fl, Rotadan Ç kma ve Demir Atma alarmlar - n etkinlefltirir H zl Seyir Berrak Su Dip kahverengi/beyaz arka zeminli; Görüntüleme h z ndan biraz daha düflük Dip kahverengi/beyaz arka zeminli; %50 sinyal h z NMEA0183 Birimler NMEA0183 arayüzünü etkinlefltirir Mesafe, H z, Derinlik, S cakl k ve Yönleri etkinlefltirir Tuzlu Su mleç Dip kahverengi/mavi arka zeminli; daha yüksek ASP; Görüntüleme h z ndan biraz daha düflük Tufl tak m imleci ekranda hareket ettirerek haritay kayd rman z, harita maddeleri seçmenizi ve sonar kay tlar na göz atman z sa lar (Sadece Elite 5). mleci silmek için MENU tufluna bas n ve Tekneye dön ö esini seçin. Varsay lan ayarlara dönme Cihaz n seçeneklerini ve ayarlar n varsay lan de erlere döndürür. 16

17 Sayfa Waypoint in yönü Mevcut z Pusula Yüzey Parazitleri Ekran Verileri Bal k kavisleri Renk Çizgisi Bulundu unuz nokta Seyir bilgileri Dümen Sayfas Dümen sayfas n n mevcut izinizi, hedefin yönünü gösteren bir pusulas ve dijital verili seyir ekran vard r. 17 Yer ve derinlik Frekans Ölçek mleç Derinli i Genlik Kapsam Sonar Sayfas Cihaz n ekran nda sa dan sola do ru hareket eden su kesitini gösterir. Ekran n sa taraf nda, Genlik Kapsam çubu u ekranda görünecek sinyallerin ön izlemesini sunar.

18 Sayfa Derinlik çizgileri Mevcut nokta Harita/Sonar Sayfas Harita/Sonar sayfas (Sadece Elite 5) Bir harita/sonar bölmeli ekran ndan oluflur. Aktif ekranlar de- ifltirmek için PAGES tufluna iki defa bas n. Mevcut nokta; hedefe olan mesafe Waypoint Zoom Menzili Harita Sayfas Siz ilerledikçe sizinle birlikte gerçek zamanl olarak ilerleyen haritadan oluflur. Varsay lan olarak harita, kuzey ekran n üst taraf nda olacak flekilde bir kufl bak fl görüntüsü ile görünür. 18

19 Sayfa Ekran Verileri Sonar, Harita/Sonar ve Harita sayfalar nda seçilen verileri gösterir. Göster Ekran verilerini ekranda gösterir/gizler. Ekran verilerini seçmek için: 1. Sonar veya harita sayfas ndan MENU tufluna bas n. 2. Harita verileri ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. 3. Yap land r ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. 4. Menu tufluna bas n ve Ekle ö esini seçin. EN- TER tufluna bas n. 5. Ekran görüntülemek için Yap land rma Ö elerinden bir kategori seçin.enter tufluna bas n. 6. MENU tufluna bas n ve Ekrana geri dön ö esini seçin. 7. MENU tufluna bas n, Yap land rma Tamamland ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. 19 Ekran Verilerinin Kiflisellefltirilmesi Ekran Verileri, Ekran verileri menüsünden yeniden boyutland r labilir, tafl nabilir veya ekrandan silinebilir. Menüye eriflmek için Ekran Verileri ekran ndan MENU tufluna bas n.

20 Sonar Kullanım: Elite 5 Sonar Kullanımı Bu bölüm, sonar kayd n n görüntülenmesi ve sonar menülerinin kullan lmas n içeren sonar çal flmas n, menüleri ve alt menüleri içerir. Bilgiler, menülerle ayn s rayla düzenlenmifltir. mleç Mavi sonar kayd çubu u Normal sonar kayd rma moduna dönmek için mavi sonar kayd çubu unu sonuna kadar sa a itin. MENU tufluna bas n ve imleci ekrandan silmek için mleç modundan ç k ö esini seçin. Sonar Menüsü Sonar menüsünün, ekran n görüntüsünü etkileyen seçenekleri ve ayarlar vard r. Sonar Kayd na Göz Atma Ekran tersi yönde hareket etmeye bafllay ncaya kadar imleci sola kayd rarak en son sonar kayd na göz atabilirsiniz. 20

21 Sonar Kullanım: Elite 5 Ayarlama (Geliflmifl Mod) Yeni Waypoint Enlem/Boylam penceresi Waypoint ad klavyesi Derinlik Menzili Waypoint simgesi menüsü (Geliflmifl Mod) Frekans Ayarlar (Geliflmifl Mod) Sonar Menüsü (Sadece Elite 5) Ekran Sonar Seçenekleri Yeni waypoint menüsü Ayarlama (Sadece Geliflmifl Mod) Hassasiyet ve Renk çizgisinde ayarlamalar yapmak için kullan l r. Yeni Waypoint Mevcut konumunuza veya imleç konumuna bir waypoint yerlefltirir. Yeni waypoint menüsünden, bir waypoint ad girebilir, bir simge seçebilir ve istedi iniz enlemi/boylam girebilirsiniz. Hassasiyet Ekranda görünen detaylar n seviyesini kontrol eder. Çok fazla detay ekran buland racakt r. Aksine, Hassasiyet çok fazla düflürülürse istenilen sinyaller görünmeyebilir. 21

22 Sonar Kullanım: Elite 5 Otomatik Hassasiyet Hassasiyeti ço u koflullara uygun bir seviyede tutarak ayarlama ihtiyac n ortadan kald r r. Otomatik Hassasiyet varsay lan olarak aç kt r. Hassasiyet %65'e ayarlanm fl. Hassasiyet %85'e ayarlanm fl. NOT: Otomatik Hassasiyet aç k iken hassasiyette küçük de ifliklikler yapabilirsiniz. Büyük ayarlamalar yapmak için bu özelli i kapatman z gerekir. Mk Renk Çizgisi Güçlü sonar sinyallerini zay f sinyallerden ay r r. Bal veya yap y dipten ay rt etmenizi kolaylaflt r r. Sert bir sinyal genifl, parlak bir sar çizgi ile, yumuflak bir sinyal ise dar, k rm z ms -mavi bir çizgi ile gösterilecektir. Derinlik Menzili Ekranda görünen su kesitinin bir bölümünü - yüzeyden dibe kadar- seçer. K rm z ms -mavi yumuflak sonar sinyali Genifl, sar sert sonar sinyali Kiflisel Menzil - Üst ve Alt S n rlar (Sadece Geliflmifl Mod) Su kesitinin istenilen k sm n n üst ve alt derinli ini seçmek için kullan l r ve su yüzeyini içermeyen bir menzil seçmenizi sa lar. Üst ve alt s n rlar birbirinden en az 2 metre mesafede olmal d r. 22

23 Sonar Kullanım: Elite 5 Ping H z (Sadece Geliflmifl Mod) Ayna sonar dalgalar n suya göndermek için kulland h z kontrol eder. Frekans Cihaz taraf ndan kullan lan ayna frekans n kontrol eder. Bu cihaz iki frekans destekler: 200kHz ve 83kHz. 200 khz, s suda en yüksek hassasiyete ve en iyi hedef ay r m kabiliyetine sahiptir. 83 khz, daha fazla su kapsam için genifl bir koni aç s sunar. Kiflisel menzil menüsü Sonar Seçenekleri menüsü Sonar ekran ayarlar na ve konfigürasyon seçeneklerine eriflmenizi sa lar. Bölmeli Yaklafltırma ve Bölmeli Çakar Sonar ekran n tam ekranl sonardan bölmeli ekran görüntüsüne de ifltirir. Frekans menüsü Bölmeli frekans sonar ekran 23 Bölmeli Yaklafltırma Ekran Bölmeli Çakar Ekran

24 Sonar Kullan m Renk Rengin ve parlakl n derecelerini de ifltirerek paletler yard - m yla ekran n görünümünü de ifltirmenizi sa lar. Buz Modu Buzda bal k avlarken cihaz n z n performans n artt rmak için sonar ayarlar paketini açar. Gece görüntüsü Buz görüntüsü Sonar Durdurma Sonar ekran n duraklatarak sonar sinyallerine yak ndan bakman z sa lar. Genlik Kapsam Ekranda görünmeden önce gerçek zamanl ekolar n genli ini gösterir. Ekran Verileri ve Ayarlar Ekran Verileri, Temel fllemler bölümünde aç klanm flt r. Ayarlar menüsünden ayarlara eriflilebilir ancak bu ayarlar, sadece cihaz Geliflmifl modunda iken haritada görünecektir. Fish ID (Bal k tan mlama) Bal k ekolar n, kavisler yerine bal k sembolleri olarak görüntüler. Fish ID (Bal k tan mlama) özelli i, varsay lan bal k kavisi ayar kadar etkili bir bal k bulma yöntemi de ildir. 24

25 Harita Kullan m Haritan n kullan lmas Bu bölüm waypoint ler, rotalar ve izleri kaydetmeyi, yüklemeyi ve seyretmeyi ve harita menülerinin, içerik menülerinin ve alt menülerin kullan m n içeren haritan n kullan m n kapsar. Ayarlar menüsü (Geliflmifl Mod) Yeni waypoint Waypoint ler, Rotalar ve zler Yönlendirme Ekran verileri Harita menüsü Yeni Waypoint Mevcut konumunuzda veya imleç konumunda bir waypoint yarat r. Harita Menüsü Harita ayarlar na ve harita yönlendirme ve waypoint ler, rotalar ve izler gibi seçeneklere eriflmenizi sa lar. mleç ekranda iken, waypoint ler imleç konumuna kaydedilecektir; e er imleç ekranda görünmüyorsa, waypoint ler mevcut konumunuza kaydedilecektir. 25

26 Harita Kullan m Waypoint ler, Rotalar, zler Waypoint leri, rotalar ve izleri yaratmak, düzenlemek, izlemek ve silmek için kullan l r. Waypoint, rota ve iz sekmeleri aras nda dolaflmak için sol /sa imleç tufllar na bas n. Sil Yeni Düzenle Göster Tümünü Sil S n fland r Waypoint menüsü Waypoint Ekran Karta kaydet Karttan yükle Waypoint menüsü Düzenle Seçilen bir waypoint in ad n, simgesini ve enlem/boylam n düzenlemenizi sa lar. 26

27 Harita Kullan m Yeni mleç veya tekne konumunda yeni bir waypoint yarat r. Ayr ca, yeni waypoint menüsünden waypoint in ad n, simgesini ve enlem/boylam n seçebilirsiniz. Göster Seçilen waypoint i haritada gösterir. S n fland r Waypoint listesinin nas l s n fland r laca n kontrol eder isme veya en yak n olan na göre. Rota Ekran Rotalar yaratmak, düzenlemek, izlemek ve silmek için kullan l r. Rota ekran na eriflmek için tufl tak m n kullanarak Rotalar sekmesini seçin. Seyir Bir waypoint e gitmenizi sa lar. Rota ekran Rota menüsü Sil ve Tümünü Sil Sil seçene i, seçilen waypoint i silmek için kullan - l r. Tümünü Sil seçene i ise waypoint leri siler. Bir rota yaratma Rotalar, waypoint listesinden waypoint ler yerlefltirilerek veya haritaya yeni noktalar yerlefltirmek için imleç kullan larak yarat labilir. Ayr ca, haritadan varolan waypoint leri seçerek de waypoint ler ekleyebilirsiniz. 27

28 Harita Kullan m Haritada seçilen rota waypoint ini gösterir 4. Sona ekle opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Varolan rota waypoint leri aras na waypoint yerlefltirir 5. Listeden waypoint opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 6. stedi iniz waypoint i seçin ve ENTER tufluna bas n. Waypoint i sil Rotan n sonuna waypoint ekler 7. MENU tufluna bas n ve rotaya baflka bir waypoint eklemek için Sona ekle opsiyonunu seçin ad mlar tekrarlay n. 9. Rota tamamland nda, Yeni Rota ekran nda Onayla tuflunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Rota waypoint menüsü Waypoint lerin nas l listelenildi ini kontrol eder Seçilen rota waypoint ine seyri bafllat r Waypoint listesinden bir rota yaratmak için: 1. Rota ekran nda MENU tufluna bas n. 2. Yeni... opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 3. Rota ekran penceresini seçmek için afla imleç tufluna ve ard ndan ENTER tufluna bas n. 28 Listeden waypoint ler veya haritadan noktalar ekleyin.

29 Harita Kullan m Haritadan noktalar kullanarak bir rota yaratma 1. Waypoint listesinden bir rota yaratma k sm ndaki 1-4. ad mlar tekrarlay n. 2. Haritadan noktalar opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Harita ekran görünecektir. 3. mleci istedi iniz noktaya götürün. Bir waypoint ayarlamak için ENTER tufluna bas n. 4. Daha fazla rota waypoint leri eklemek için 3. ad m tekrarlay n. 5. MENU tufluna bas n ve Yerlefltirmeyi durdur opsiyonunu seçin. ENTER tufluna bas n. 6. Onayla tuflunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Bir rotay izleme Tümünü Sil Yeni Rota ekran Rota menüsü Rota Düzenleme ekran Sil Rotalar ileri veya geri yönde izlenilebilir. 1. Rota ekran nda istedi iniz rotay seçin ve MENU tufluna bas n. 29 Karta kaydet Karttan yükle 2. Bafllat opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 3. leri veya Geri opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 4. MENU tufluna bas n ve Ekrana geri dön ö esini seçin. ENTER tufluna bas n.

30 Harita Kullan m Seyri iptal etmek için: 1. Harita ekran ndan Menu tufluna bas n. 2. Seyir opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 3. ptal opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 4. Evet opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Düzenleme ve Yeni Rota menüleri Rotalar, rota adlar n düzenlemek/yaratmak ve rota ekran n açmak/kapatmak için kullan l r. Bu, haritada sadece istenilen rotalar görüntülemenizi sa lar. Rota ad klavyesi Düzenleme veya Yeni Rota menüsüne eriflmek için Rota menüsünden Düzenle veya Yeni opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Düzenleme veya Yeni Rota menüsündeki de ifliklikleri sonland rmak için Onayla opsiyonunu seçin ve ENTER tufluna bas n. Görüntüle Bir rotay ekranda göstermek/gizlemek için kullan l r; böylece ekranda çok fazla rota görüntülenmesi önlenir. Sil ve Tümünü Sil Sil seçene i, rotalar tek tek silmek için kullan l r. Tümünü sil seçene i, tüm rotalar siler. Rota aya penceresini seçmek için tufl tak m n kullan n Haritadaki rota ekran n açar/kapat r 30

31 z Ekran zleri yaratmak, düzenlemek, izlemek ve silmek için kullan - l r. z ekran na eriflmek için tufl tak m n kullanarak zler sekmesini seçin. Yeni z menüsü Harita Kullan m z Düzenleme menüsü Delete All (Tümünü Sil) Sil Rota ekran Rota menüsü Karttan yükle z menüsü Karta kaydet zler yaratma Bir iz yarat rken, Yeni z menüsünden izin ad n ve rengini ayarlayabilirsiniz. Bir iz yaratmak için: 1. Yeni ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. Yeni z menüsü görünecektir. 2. Tufl tak m n kullanarak Kaydet ö esini seçin ve ENTER tufluna basarak izi aktif/inaktif hale getirin. 3. Kaydet ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. 31

32 Harita Kullan m Düzenleme ve Yeni z menüleri zleri düzenlemenizi/yaratman z, iz adlar n, iz rengini, iz ekran ve kaydedilmekte olan izi seçmenizi sa lar. Ayr ca, z Düzenleme menüsünden bir izi rotaya dönüfltürebilirsiniz. Bir izi rota olarak kaydetmek için: 1 zler ekran nda istedi iniz izi seçin ve MENU tufluna bas n. z Düzenleme menüsü görünecektir. 2. Rota Yarat ö esini seçin ve ENTER tufluna bas n. Rota Düzenleme menüsü görünecektir. 3. Onayla tuflunu seçin ve ENTER tufluna bas n. 4. Seyir talimatlar için, Bir rotay izleme k sm na bak n. Haritadaki iz ekran n açar/kapat r z Düzenleme menüsü z kayd n açar/kapat r Görüntüle ve Kaydet Görüntüle seçene i, izleri harita ekran nda görüntülemenizi/gizlemenizi sa layarak ekran n izlerle dolmas n önler. Kaydet komutu, istenilen bir izi kaydetmenizi veya kayd yeniden bafllatman z sa lar. Bir izi takip etme Bir iz takip edilmeden önce, bir rota olarak kaydedilmelidir. 32

33 Harita Kullan m Rota yaratma (iz den) Bir izi rotaya dönüfltürmek için kullan l r ve seçilen izi takip etmenizi sa lar. Ekran Verileri ve Ayarlar Ekran Verileri, Temel fllemler bölümünde aç klanm flt r. Ayarlar menüsünden ayarlara eriflilebilir ancak bu ayarlar, sadece cihaz Geliflmifl modunda iken haritada görünecektir. Sil ve Tümünü Sil Sil seçene i, izleri tek tek silmek için kullan l r. Tümünü sil seçene i, tüm izleri siler. Merkezleme Harita yönü olarak Kuzey Yukar veya Rota (COG) ö esini seçmenizi sa lar. Kuzey Yukar COG 33

34 Ayarlar Ayarlar Menüsü Cihaz n z n montaj ve konfigürasyon ayarlar na eriflmenizi sa lar. Sistem Ayarlar Sistem Dil, ses kapatma ve geliflmifl mod gibi cihaz ayarlar n yapar. Seyir Ayarlar Dil menüsü Zaman menüsü GPS Kayna menüsü Harita Ayarlar Sonar Ayarlar GPS durum ekran Sistem menüsü Is /h z ç k fl menüsü Alarmlar Ayarlar menüsü Birim Ayarlar (Geliflmifl Mod) Varsay lan ayarlar geri yükle mesaj Yaz l m bilgisi ekran n gösterir Simülatör NMEA 0183 (Sadece Geliflmifl mod) 34

35 Ayarlar Dil Ayar Menülerde ve metin kutular nda kullan lan dili seçer. GPS Kayna Cihaz taraf ndan kullan lan GPS anteninin tipini seçer. Sesi Kapatma Cihaz n sesini açar/kapat r. Talimatlar için Temel fllemler k sm na bak n. Is /h z ç k fl Cihaz n Is /H z ç k fl na ba l ayg - t n tipini seçer. Zaman Yerel saati ve cihaz n z n zaman ve tarih formatlar n ayarlamak için kullan l r. Geliflmifl Mod Sadece cihaz n Geliflmifl Modunda bulunan özellikleri ve ayarlar etkinlefltirir. GPS Durumu Görünen uydular n yerini ve cihaz n kilitlendi ini uydunun kalitesini izler. Varsay lan Ayarlar Geri Yükle Cihaz varsay lan ayarlara döndürür. Hakk nda Bu cihaz n yaz l m bilgilerini gösterir. 35

36 Ayarlar Seyir Var fl Yar çap ve Rotadan Ç kma mesafesi ayarlar n kontrol eder ve WAAS/MSAS/EGNOS u açmak/kapatmak için kullan l r. Var fl yar çap Rotadan ç kma Rotadan Ç kma Mesafesi Rotadan Ç kma alarm için Rotadan Ç kma Mesafesini ayarlar. Alarm etkinlefltirilmiflse, seçilen rotadan ç kma mesafesi afl ld nda Rotadan Ç kma alarm verilir. WAAS/MSAS/EGNOS Genifl Alan yilefltirme Sistemi (WAAS), Çok fllevli Uydu yilefltirme Sistemi (MSAS) ve Avrupa Sabit Uydulu Seyrüsefer Kapsama Sistemini (EGNOS) açar/kapat r. Kerteriz menüsü Seyir Ayarlar menüsü Manyetik sapma menüsü Kerterizler Kerterizin, Gerçek Kuzey ya da Manyetik Kuzey ayarlar kullan larak hesaplan laca n kontrol eder. Var fl Yar çap Var fl alarm için var fl yar çap efli ini ayarlar. Alarm etkinlefltirilmiflse, seçilen var fl yar çap afl ld nda var fl alarm verilir. Manyetik Sapma Manyetik sapman n, Otomatik ya da Manuel ayarlar kullan - larak hesaplan laca n kontrol eder. 36

37 Ayarlar Harita Harita ekran nda kullan lan harita verilerini kontrol eder ve zgara çizgileri, waypoint ler, rotalar ve izler gibi ayarlar görüntüler. COG Geniflletme menüsü Izgara Çizgileri Enlem ve boylam için ana de erleri göstererek enlem/boylam ölçe inde konumunuzla ilgili genel bir fikir edinmenizi kolaylaflt r r. Harita tipi menüsü Harita Ayarlar menüsü Harita Verileri Harita ekran nda kullan lacak harita veri tabanını seçer (Lowrance veya Navionics bölgesel harita). Waypoint ler, rotalar, izler ekran COG Pruva Uzatma çizgisi Mesafeyi ve var fl saatini tahmin etmek için kullan lan mevcut konum simgesinin ön taraf ndan uzanan bir çizgi. Waypoint, Rota, z ekranlar Harita Ayarlar menüsünden waypoint, rota ve iz ekran özelliklerini açabilir/kapatabilirsiniz. Eranda çok say da waypoint, rota ve/veya iz varsa, ekran özelliklerini kapatmak haritay daha iyi görmenizi sa lar. Waypoint ler, Rotalar, zler Waypoint ler, Rotalar ve zler ekran na eriflmenizi sa lar. 37

38 Ayarlar Sonar Gürültü Bast rma, Yüzey ve Bal k Avlama Modu gibi Sonar seçeneklerinde ve ekran ayarlar nda de ifliklikler yapmak için kullan l r. Yüzey netli i menüsü Gürültü bast rma menüsü Yüzey netli i (Sadece Geliflmifl Mod) Yüzey Netli i özelli i, yüzeye yak n noktalarda al c n n hassasiyetini düflürerek yüzey döküntüsünü azalt r. Yüzey Döküntüsü Bal k avlama modu menüsü Manuel Mod Bu modda cihaz, dibi otomatik olarak aramak yerine, sonar sinyallerini sadece seçti iniz derinlik menziline kadar gönderir. Bu, as l hedeflere daha kolay odaklanman z sa lar. Sonar Ayarlar Menüsü Bal k Avlama Modu Bal k avlama modunu s f rlama mesaj Belli bal k avlama koflullar na uyarlanm fl önceden belirlenmifl sonar ayarlar n sunarak cihaz n z n performans n art r r. Bal k avlama Kurulum menüsü Gürültü Bast rma modlar ile ilgili daha fazla bilgi Gürültü Bast rma, ekran üstündeki parazitleri azaltarak sonar için Temel fllemler k sm na bak n. sinyal parazitlerini önler. 38

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Yüksek Performans ve Kolay Kullanım

Yüksek Performans ve Kolay Kullanım PT-LB90 Serisi LCD Projektörler PT-LB90NTE PT-LB90E PT-LB78VE PT-LB75VE Yüksek Performans ve Kolay Kullanım Parlak, Kullan m Kolay, Toza Dayan kl Tafl nabilir Projektörler Panasonic LB90 Serisi, tafl nabilir

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı