* Unity, ngilizcede birlik ve uyum anlam na gelir. Global Rekabet çin Strateji Orta n z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* Unity, ngilizcede birlik ve uyum anlam na gelir. Global Rekabet çin Strateji Orta n z"

Transkript

1 * Unity, ngilizcede birlik ve uyum anlam na gelir. Global Rekabet çin Strateji Orta n z

2 PLANLAMA Unity Planlama uygulamalar yla iflletmenizin faaliyetlerini hiyerarflik olarak planlayabilirsiniz. Olas problemleri önceden analiz edebilir, önleyici ve düzeltici faaliyetleri bafllatabilirsiniz. Bu flekilde müflterilerinize söz verme ve zaman nda teslimat performans n z da art rabilirsiniz. Müflterileriniz ve tedarikçilerinizle, üretim planlar n z paylaflarak tedarik zinciri üzerinde planlaman n optimize edilmesini sa layabilirsiniz. Ana Üretim Çizelgesi (Master Production Scheduling) Ana Üretim Çizelgesi, üst seviye planlama ihtiyaçlar n karfl layan esnek bir araçt r. Ana Üretim Çizelgesi ile hedeflenen; Tedarik güvenilirli ini art rmak, Kaynak kullan m maliyetlerini düflürmek, Stok tutma maliyetlerini düflürmektir. Unity Ana Üretim Çizelgesine ihtiyaçlar, tahminlere dayal olarak kullan c taraf ndan ve/veya siparifllerden otomatik yans t larak girilebilir. Bu sayede hem siparifl üzerine, hem de stoka üretimi destekler. Bu flekilde çeflitli üretim ortamlar na çözüm sunan Ana Üretim Çizelgesi, tablolama arabirimine benzer görsel tasar m yla kullan m kolay bir yönetim arac d r. Verimlilik çin Güç Birli i: Unity Ticarette co rafi s n rlar ortadan kalkt kça, müflteriler her çeflit ve fiyatta ürüne rahatl kla ulaflabiliyor. Ürünler her geçen gün daha yüksek kalite ve performans ile daha düflük fiyata sunuluyor. Daralan ürün yaflam döngüleri, ürün gelifltirme sürelerini afla çekiyor. En önemlisi müflteri taraf ndan kabul gören teslim süreleri k sal yor. Çözüm, maliyetler düflürülürken müflteriye sunulan faydan n art r lmas nda yat yor. Bu do rultuda flirketler; Pazar koflullar n f rsata dönüfltürmek için eldeki kaynaklar en iyi nas l kullan l r? Yeni kaynaklar nas l elde edilir? Al m ve sat fl lojisti inde müflteri ve tedarikçi ba lant lar nas l daha verimli kurulur? Planlama ve operasyonlar, de iflen talep önceliklerine nas l esnek yan tlar verebilir? gibi pek çok soruya cevap ar yor. 21. yüzy l n h zl de iflim gösteren çetin rekabet koflullar yeni bir yap lanmay da beraberinde getiriyor. Artan kalite, h zl teslim süreleri, müflteri odakl l k, azalan maliyetler, bilgiye h zl ulafl m için tedarik zincirindeki tüm iflletmelerin de iflmesi ve senkronize çal flmas gerekiyor. Malzeme htiyaç Planlamas (Material Requirement Planning) Malzeme htiyaç Planlamas yla, üretimleri zaman nda tamamlamak için; Hangi malzemeden, Ne kadar ve Ne zaman edinilmesi gerekti ini belirleyebilirsiniz. Malzeme htiyaç Planlamas n n amac malzeme bulunurlu unu garanti alt na almakt r. Sat nalma ve üretimden sorumlu kifli ve yöneticilerin ifllerini planlamalar na yard mc olur. Malzeme htiyaç Planlamas sonucunda planlanan üretimleri zaman nda teslim etmek için gerekli yar mamul üretim emirleri ve sat nalma sipariflleri oluflturulur. Malzeme htiyaç Planlamas ile do ru ürünün üretilmesini sa larken, gereksiz yar mamul üretimlerine veya gereksiz hammadde siparifllerine engel olarak stok maliyetlerini düflürebilirsiniz. Malzeme eksi i nedeniyle müflteri siparifllerinin üretilememesi riskini de azaltabilirsiniz. Siparifl üzerine üretim yap yorsan z, müflterilerinizle siparifllerinin durumu hakk nda güncel bilgileri paylaflabilirsiniz. XML veri de iflimi sayesinde yan sanayi ile üretim planlar n z paylaflabilirsiniz. Stratejik Planlama fl Plan Unity al m, üretim ve sat fl lojisti i özellikleri ve bu temel faaliyetleri destekleyen planlama, finans ve insan kaynaklar yönetimiyle flirket içi proseslerin optimizasyonundan öte, tedarikçi ve müflterilerle iliflkilerde de etkinli i art rmay sa l yor. Ana Üretim Çizelgesi Fabrika Planlama Kapasite Kontrolü ler Planla Temin et Üret Teslim et Destekleyen Faaliyet SATIN AL DE ER KAT ULAfiTIR Müflteriler Malzeme htiyaç Planlama Kaynak Çizelgeleme Kapasite Planlama Hiyerarflik Planlama 1 Tedarik Zincirinde Süreçler 2

3 Kapasite Planlama Kapasite Planlama, üretilmesi gereken siparifllerin kullanaca kapasite ihtiyaçlar n mevcut ile karfl laflt rarak kapasite yeterlili ini önceden belirleyebilmenizi sa lar. Esnek ve kolay kullan labilen görsel çizelgeleme araçlar sayesinde, siparifllerinizi kapasite k s tlar nedeniyle söz verdi iniz sürede gönderip gönderemeyece inizi göstererek geç kalmadan önlem alman za yard mc olur. Bu araç sayesinde, afl r veya eksik kapasite kullan mlar n azaltarak üretim maliyetlerini düflürebilirsiniz. ALIM LOJ ST Al m Lojisti i uygulamas do ru ürünü do ru zamanda, do ru fiyata ve do ru yerden edinmeye yard mc olur. Sat nalmada hedef; Üretim süresini düflürmek, stok devir h z n art rmak, Müflteri memnuniyetini art rmak, Envanter maliyetlerini düflürmek, Eskimifl/zaman afl m na u ram fl ürünleri azaltmak, Yat r mlar n geri dönüflünü art rmak, Üretkenli i art rmak, Daha az ek mesaidir. Sat nalma uygulamas yla maliyetleri düflürerek karl l art rabilirsiniz. Sat nalma uygulamas n n sa lad faydalar; lerle iliflkileri yöneterek, en uygun sat nalma koflullar n elde etme, ç süreçlerin otomasyonuyla verimsizlikleri azalt p, sat nalma maliyetlerini düflürme, Onay prosedürleri uygulayarak kontrolünü art rma, Otomasyon ile ifl süreçlerini k saltmad r. Stok Seviyesi Fiyat Temin Süreleri Siparifl Onay Kontrolü C/H Bakiyesi Ödeme fiekli Al m Siparifli Malzeme Giriflleri Faturalama Ödeme fiekli Bilgileri Stok Seviyesi Maliyet Bilgileri Stok Seviyesi Sat nalma Siparifli Sat fl siparifline ba l olarak üretim emri ve sat nalma siparifli, buna ba l olarak irsaliye, fatura ve tahsilat ifllemleri entegredir ve her aflamada önceki aflaman n sonuçlar yla kontrol mümkündür. Bu süreç odakl özellikler sayesinde her aflamadan sorumlu kifliler kendilerinden önceki ve sonraki süreçlerin etkilerini an nda gözleyebilir, do ru kararlar verebilir. Do ru bilgiye an nda ulaflarak ifllerini daha verimli ve etkin yürütebilir. Unity ile tedarikçileri, fiyat, kalite teslimat performans gibi kriterlere göre de erlendirip stratejik ifl ortaklar n seçebilirsiniz. XML deste i sayesinde elektronik al m siparifllerini stratejik tedarikçilerinizin siparifl sistemine entegre edebilirsiniz. Unity Integration Tools ile tedarikçilerinizle birlikte çal flmay sa layacak e-sat nalma uygulamalar kurabilirsiniz. Lojistik Teslim alma aflamas nda gelen stoklar siparifllerle karfl laflt rabilir, eksiksiz ve hatas z malzemelerin kabulünü garantileyebilir, stok maliyetlerinizi düflürebilirsiniz. Teslim ald n z stoklar n girifliyle stok ve finans bilgileri güncellenir. Sistemdeki raporlama olanaklar n kullanarak siparifllerin durumunu ve tedarikçi performans n izleyebilirsiniz. Bu bilgileri daha sonra tedarikçilerle pazarl k aflamas nda kullanabilirsiniz. TALEP YÖNET M ç ve d fl talepler, temin etme ve üretim süreçlerinin planlanmas nda en temel veridir. Talep Yönetimi flirket içinden ve müflterilerden gelen talep tahminlerinin üretim ve sat nalma planlamas na girdi oluflturmas n sa lar. Bunun yan s ra kayna ne olursa olsun tüm talep ifllemlerinizi planlama fonksiyonlar d fl nda da karfl layabilir, talep karfl lamaya yönelik ifllemlerle iliflkilendirilebilir, durumlar n izleyebilirsiniz. ÜRET M LOJ ST Üretim faaliyetlerini etkin bir flekilde yöneterek üretim maliyetlerinizi düflürür ve karl l n z art rabilirsiniz. Üretim yönetimi ile; Tüm üretim sürecini yönetebilir, faaliyetleri koordine ve kontrol eder, Planlama fonksiyonlar na do ru girdiler oluflturarak planlar n güvenilirli ini art r r, Müflteriye verilen sözleri yerine getirme güvenilirli ini art r r, Malzeme, iflgücü ve makine kullan m n planlanan ile karfl laflt rarak üretim verimlili ini analiz eder, Üretim maliyetlerini kontrol edebilirsiniz. Ödeme / Tahsilat fllemleri C/H Bakiyesi fllemleri Çek Senet fllemleri Banka fllemleri C/H Borç Takip Hareketleri Al m Lojisti i Çal flanlar/çal flan Gruplar fl stasyonlar / fl ist. Gruplar Operasyon I Operasyon II Ad m 1 Ad m 2Ad m 3 Rota Ürün Reçetesi Ürün A ac Stratejik leri Belirleme lk aflamada miktara ba l indirimler, temin süreleri ve müflteri hizmetleri performans gibi parametrelere ba l olarak stratejik iflbirli ine girece iniz tedarikçileri belirleyebilirsiniz. flletmenizde uygulanan dahili onay kurallar n Unity Customization ile otomatik uygulayabilir ve böylece sat nalman n flirket içindeki sürecini k saltabilirsiniz. Sistem sat nalma, envanter ve muhasebe sorumlular n n stok ve nakit ak fl n gerçek zamanl planlayabilmeleri için gerekli uyar sistemlerini içerir. Ayr ca flirketinize özgü uyar mekanizmalar n Unity Automation ile hayata geçirebilirsiniz. fl emirleri Bafllamad Devam ediyor Durduruldu Tamamland Kapand Í Gerçekleflen Bafllang ç Bitifl Planlanan Bafllang ç Bitifl Sarflar Fireler Malzeme Stoklar Üretimden Girifller Üretim Emri Serbest B rak Evet Hay r Müflteri sipariflleri Üretim Lojisti i 3 4

4 Üretim Emirleri Üretim Emirleri malzeme, makine ve iflgücü kullan m bilgilerini içerir ve üretim sürecinin takip ve kontrolünü sa lar. Sat fl siparifli veya Ana Üretim Çizelgesi girdileriyle oluflan veya elle girilen üretim emirleri sayesinde, Unity hem sto a, hem siparifl üzerine üretim yapan iflletmelere esnek bir çözüm oluflturur. Üretim emirlerini ileriye veya geriye do ru çizelgeleyebilirsiniz. Bu çizelgeye göre ambardan çekilecek malzemelerin listesi oluflur ve istenirse malzeme stoklar otomatik çekilebilir. Üretimlerin durumunu emir statüleriyle takip edebilirsiniz. Planlanan ve gerçekleflen iflgücü, makine ve kaynak maliyetlerini karfl laflt rabilir, üretimdeki verimsizlikleri tespit edebilir ve bunlara ba l olarak düzeltici faaliyetleri bafllatabilirsiniz. Üretimdeki malzeme miktarlar n inceleyerek fireleri görebilir, üretimleri analiz ederek darbo azlar ve kapasite fazlal klar n tespit edebilirsiniz. Buna göre üretim emirlerini öteleyerek veya geri çekerek daha verimli bir plan oluflturabilirsiniz. Üretim emirleri sektörel gereksinimleri karfl layacak flekilde esnektir. Üretim emri baz nda reçete ve rota bilgileri de ifltirilebilir. Bu ve benzeri özellikler Unity ürününün k s tlay c ve standart bir üretim planlama yaz l m olmaktan öteye geçip sektörel ihtiyaçlar da karfl layan esnek bir çözüm olmas n sa l yor. Ürün Reçeteleri, Mühendislik De ifliklikleri, Revizyonlar, Operasyon ve Rotalar Ürün Reçeteleri, çok seviyeli ürün a açlar olarak tan mlanabilir. Bir ürün grubu için tek reçete girifli, miktar hesaplamada formül kullan m, sanal yar mamul kullan m gibi özellikler sayesinde Unity çeflitli üretim ortamlar n n ihtiyaçlar n pratik ve esnek bir flekilde karfl lar. Mühendislik de ifliklikleri, ürünlerde tasar m güncellemeleri veya müflteri talepleri nedeniyle zaman içinde ortaya ç kan de ifliklikleri yönetebilir, hatal malzeme siparifli veya stokta tedavülden kalkm fl malzeme bulundurma gibi maliyet faktörlerini ortadan kald rabilirsiniz. flgücü, ifl istasyonu, operasyon ve rota tan mlar kapasite planlama için gerekli verileri sa lar. Maliyet Muhasebesi Ürünleri do ru zamanda, do ru miktarda, kaliteli ve en az maliyetle üretmek iflletmenin rekabet gücünü korumay veya art rmay sa lar. Bu nedenle iflletmeler için üretilen mal n maliyetini belirlemek ve maliyeti etkileyen faktörlerin analizi büyük önem tafl r. Maliyet Muhasebesi; Üretme veya fasona verme, Yeni makine yat r m, Karl ürünleri belirleme ve seçme, Fiyatland rma kararlar n almaya yard mc d r. Unity ürün maliyetlerini belirlemede standart maliyetlendirme, genel üretim giderlerini ürün maliyetlerine yükleme ve aktivite tabanl maliyetlendirme yöntemlerini destekler. Standart maliyet yöntemi kulland n zda tüm mamülleriniz standartlara göre de erlenir. Gerçekleflenler ile standartlar karfl laflt rarak farklar analiz edebilirsiniz. Sapma analiziyle üretimde maliyet art r c unsurlar ortaya ç karabilir ve kontrol alt na alabilirsiniz. yilefltirici faaliyetler planlayabilirsiniz. Genel üretim giderlerini do rudan ve dolayl üretim k s mlar üzerinden maliyet sürücüleri kullanarak üretim emirlerine yükleyebilirsiniz. E er üretim maliyetlerini oluflturan farkl aktivitelerden kaynaklanan maliyet unsurlar varsa, aktivite tabanl maliyetlendirme yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemle istenen say da aktiviteye ba l parametreler yoluyla genel giderleri üretimlere da tabilirsiniz. SATIfi LOJ ST Sat fl ve da t m yönetimi ile bir yandan müflteri iliflkilerini daha iyi yöneterek memnuniyeti ve sat fllar n z art r r, di er yandan sat fl sürecini otomatize ederek maliyetleri düflürebilirsiniz. Sat fl ve da t m yönetimi ile; Müflterilerinizle iliflkilerinizi yönetir, Sat fl art r c promosyon ve kampanyalar tan mlar, fl ortaklar n zla uzun vadeli iliflkilerinizi güçlendirir, Sevkiyatlar otomatize ederek sevkiyat güvenilirli inizi ve verimlili inizi art r r, Müflteri davran fllar n daha iyi gözlemleyip analiz ederek, sat fl tahmin do rulu unuzu art rabilirsiniz. Teslimat Tarihleri Malzemeler Stok Seviyesi Stok Seviyesi Fiyatlar Ödeme fiekli Siparifl Yönetimi Siparifl Onay Kontrolü Sevkiyat rsaliye Fatura Tahsilat fllemleri Risk Kontrolü Maliyetler Müflteri Borç Takip Hareketleri Da t m Müflteriler Sat fl Lojisti i Sat fl Sürecinde Otomasyon Teklif ve onayl siparifl aflamalar yla bafllayan sat fl sürecinde, iflletmenize özgü ifl kurallar ve onaylar Unity Customization Tool ile otomatize edebilir, çal flanlar n verimlili ini art rabilir ve müflterilerinizin taleplerine daha h zl yan t verebilirsiniz. Unity Integration Tools sayesinde müflteri veya bayileriniz siparifllerini XML format nda elektronik olarak gönderebilir. Ayr ca Unity Integration Tools ile internet üzerinden siparifl alman z sa layacak e-sat fl uygulamalar n gelifltirebilirsiniz. Sistem siparifl aflamas nda müflteri risk durumunu otomatik kontrol eder ve kullan c lara do ru karar vermelerini sa layacak bilgiyi oluflturur. Üretim planlamada pegging özelli iyle bir müflterinin sipariflinin hangi aflamada oldu unu görebilir ve müflteriye sipariflinin durumu hakk nda güncel bilgi verebilirsiniz. Tafl y c firma internetten servis veriyorsa, sistemde tutulan tafl y c firma ve paket/koli numaras bilgilerini kullanarak, firma web sayfas na ba lanabilir ve sevkiyat n durumunu sorgulayabilirsiniz. Bu flekilde müflteriye yoldaki siparifllerinin durumu hakk nda ayr nt l bilgi verebilirsiniz. Da t m Yönetimi Al nan siparifllerin karfl lanmas sürecinde malzeme toplama listesi, paketleme fiflleri, çeki listesi gibi da t m yönetimi ekleri sat fl lojisti ini bütünler. Çok say da müflterinin, çok say da ürüne farkl teslimat günlerinde ve miktarlardaki taleplerine do ru zamanda, do ru miktarda ve do ru teslim yerine göndermeniz mümkün. Da t m emirleri, da t m araç ve rota planlamas ile tedarik güvenirli iniz artarken, hatalar ortadan kald rarak maliyetlerinizi düflürürsünüz. 5 6

5 Paketleme fiflleri ile müflteriye sevkedilecek malzemelerin siparifl içeri ine ve müflteri beklentisine uygun flekilde (kutu, koli, palet, çuval, vs ile) paketlenerek sevk edilmesi ve bu paketleme ifllemine dair gerekli form ve etiketlerin bas lmas sa lan r. Da t m için gönderdi iniz firma d fl ndaki stoklar n z ve sevkiyat n tüm aflamalar n izleyebilirsiniz. S cak Sat fl Sistemleriyle Entegrasyon Özellikle h zl tüketim mallar n n da t m n yapan firmalarda, el terminali deste iyle veri girifli tekrar ve hatalar ortadan kald r l r. Promosyon, Kampanya ve Fiyat Uygulamalar Promosyon uygulamalar özellikle h zl tüketim mallar nda sat fllar art rmak veya ayn düzeyde tutmak için hayati önem tafl r. Unity ile farkl ürün gruplar ve farkl müflteri gruplar için farkl fiyat, indirim, promosyon veya kampanyalar tasarlayabilir ve hedef kitlenize yönelik pazarlama yapabilirsiniz. Müflterileri sat nalma karar n almaya teflvik etmek için bu kampanya veya promosyonlar belirli tarihler için geçerli olacak flekilde tan mlayabilirsiniz. Bu kurallar sistemde tan mlayarak, siparifl ve faturalamada otomatik uygulayabilirsiniz. Bu flekilde kullan c kaynakl hatal siparifl veya fatura giriflini önleyebilirsiniz. Sat fllar kampanya kodlar yla izleyerek uygulad n z kampanyalar n etkinli ini ölçebilir ve daha sonraki kampanyalar n planlanmas nda bu bilgileri kullanabilirsiniz. Sat c Takip Sistemi Dönemsel sat fl hedefleri belirleyebilir, sat c lara ciro veya ürün grubu baz nda hedefler verebilirsiniz. Sat c lar n hedeflerine ulaflma performans n ölçebilir, ekiplerinizin performans n art racak prim uygulamalar n hayata geçirebilirsiniz. MALZEME VE LER AMBAR YÖNET M Etkin stok yönetimiyle; Çok say da stok kalemini yönetir, Stok bulundurma maliyetlerinizi düflürür, Uygun stok yönetimi politikalar n uygulayarak gerekli stokun zaman nda ambarda bulunmas n sa lar, Kullan m tarihi geçmifl stoklar n oluflmas n engeller, adeleri azalt r, Teslimat güvenilirli inizi art rabilirsiniz. Unity malzeme yönetimi ile stok bulundurma maliyetlerini kontrol alt na alabilir, istenen stokun zaman nda ambarda bulunmas n sa layabilirsiniz. EAN 13 ile uyumlu barkodlar n z Unity de tan mlay p ilgili rapor ve etiketlerde basabilirsiniz. Stok bulundurma hedef ve politikalar n z oluflturabilir ve ileri ambar yönetimi ifllevlerini yerine getirebilirsiniz. Envanter Hedef ve Politikalar n Oluflturma ABC analizi sayesinde planlama aç s ndan kritik malzemelerin yönetimine odaklanabilir, envanter yönetimi etkinli ini ve verimlili ini art rabilirsiniz. Ambar baz nda güvenlik, minimum ve maksimum stok seviyeleri ve temin süreleri al m siparifli oluflturman z için gerekli karar kriterlerini oluflturur. Az hareket gören veya hareket görmeyen ürünlerin analizini yapabilirsiniz. Siparifl ve envanter yönetiminden sorumlu kifliler günlük ifllemler s ras nda güncel stok durum verilerine an nda eriflerek ifllerini aksatmadan tamamlayabilir. Çeflitli stok durum, analiz ve maliyet raporlar yla ihtiyaç duydu unuz bilgilere kolayl kla ulaflabilirsiniz. Kalite kontrol kriterleri oluflturarak, stok girifl ve ç k fllar nda kabul sürecini otomatize edebilirsiniz. leri Ambar Yönetimi Çoklu ambar sistemini destekleyen Unity ile ambar baz nda stok yeri takibi ve maliyetlendirme gerçeklefltirebilirsiniz. Dinamik stok yeri yönetimiyle, malzemeleri farkl lokasyonlara yerlefltirebilir, ambardan çekiflini lokasyon baz nda yönetebilirsiniz. Seri lot takibi ve son kullan m tarihi bilgileriyle ürünlerin izlenebilirli i ve kullan m süresi içinde tüketilmesi sa lanabilir. stenen say da birim tan m, dinamik boyut bilgileri ve dinamik birimleme, farkl sektörlerin beklentilerini karfl layan esnek özelliklerden birkaç d r. Stok say m ifllemi ve barkod takibiyle etkin iflleyen bir ambar yönetim sistemi kurabilir, stok maliyetlerini kontrol alt na alabilirsiniz. Malzeme S n f ve Özellikleri Malzeme özellikleri ve malzeme s n f tan mlar yla stoklar n z hiyerarflik düzenleyebilirsiniz. Malzeme s n f na ait malzemelerin ortak bilgilerini bir kerede oluflturarak veri giriflini h zland r r ve hatalar ortadan kald rabilirsiniz. Malzeme s n f tablolar yla özellikle konfeksiyon ve ayakkab sektörlerinde kullan lan ürün matrislerini oluflturabilirsiniz. Stok girifl ç k fl ifllemleri ve üretim emirleri matris girifli desteklerken asorti da l mlar n otomatik uygulayabilirsiniz. F NANS Unity tamamen yerel ihtiyaçlara uygun tasarlanm fl, kullan c lar n kritik finans ifllemlerini kolay, h zl ve hatas z gerçeklefltirmelerine yard mc bir sistemdir. Yerel ihtiyaçlar karfl laman n yan nda, uluslararas raporlama ihtiyaçlar n karfl layan çok para birimi deste i yer almaktad r. Çokdilli Unity, uluslararas iflletmelerin hem yerel hem de uluslararas ihtiyaçlar n karfl lar. Kullan c lar n mali tablo ve raporlar n kolayl kla ve bir kerede, hem yerel mevzuata hem de istenen dilde uluslararas ifl ortaklar n n ihtiyaçlar na uygun oluflturarak, finans ve muhasebe bölümünde çal flanlar n zaman kaybetmeden ifllerini gerçeklefltirmelerini sa lar. Bu sayede yönetime güncel bilgiler k sa sürede sunulabilir. Unity, Navigator ile yöneticilere güncel, özet ve görsel yönetim raporlar oluflturabilir cc Motor hacmi 2000 cc Sedan Hatchback 1600 cc Cabrio Coupe Model Model A Model B Model C Station Wagon Sedan Model A Enjeksiyon fianz man HP (Beygir Gücü) Renk Metalik K rm z Beyaz A rl k Çekifl Önden Arkadan 4x4 Aks Malzeme S n f ve Özellikleri 7 8

6 Finans sistemi; Sat fl ve sat nalma ifllemlerinin ödeme ve tahsilatlar, Cari hesap ifllemleri, Banka ve kasa ifllemleri, ÖTV ifllemleri, Kredi kart ifllemleri Çek - senet girifl ve takibi sayesinde finans faaliyetlerinin h zl ve verimli yürütülmesini sa lar. Borç takip raporlar, durum ve analiz raporlar yla nakit ak fl n yönetebilir, tedarikçi ve müflterilerle uzun vadeli iliflkilerinizi sa lamlaflt rabilir ve finansal kay plar ortadan kald rabilirsiniz. Ödeme/tahsilat plan tan mlar ndaki esnek özellikler sayesinde programlamaya gerek kalmadan iflletmenize uygun vade sistemlerini kolayl kla tan mlayabilir ve uygulayabilirsiniz. Elektronik-Bankac l k Entegrasyonu Elektronik bankac l k entegrasyonu sayesinde banka ifllemlerinin elektronik otomasyonu sa lan r. Havale ve EFT ifllemlerinizi, elektronik ortamda topluca göndererek, flubeye gitmenize gerek kalmadan tamamlar; hem zamandan hem de iflgücünden tasarruf edersiniz. Banka hesap hareketleri Unity e otomatik olarak ifllenir ve muhasebeleflir. Tahsile verdi iniz çeklerin statüsünü takip edersiniz. Enflasyon Muhasebesi Yüksek enflasyon yaflananülkelerde ve dönemlerde mali tablolar, kurumlar n gerçek durumlar n yans tmaz. Bu durumda iflletmenin gerçek durumu ile ilgili finansal bilgilere/tablolara ulaflmak sadece yasal bir zorunluluk de il, yönetsel kararlar n al nmas için de vazgeçilmez bir unsurdur. Uygulama, enflasyon muhasebesini sadece bir mali tablo düzenlemesi olarak ele almay p gerek genel muhasebe, gerekse ticari sistem taraf nda (sat nalma, sat fl ve da t m, malzeme yönetimi, finans) gerekli altyap y oluflturarak Unity nin her bölümünden enflasyon muhasebesine uygun verilerin elde edilmesini sa lar. Geçerli endeks de erlerini d flar dan sisteme aktarabilir ve otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Stok maliyetleri ve üretim maliyetlendirmesini, enflasyon muhasebesi kurallar na uygun olarak yapabilirsiniz. Mali tablo raporlar al n rken, enflasyon muhasebesi kural ve k s tlar uygulaman n yan s ra Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablolar da düzenlenmektedir. SAB T KIYMET YÖNET M Sabit K ymetler Yönetimi, amortisman ve yeniden de erleme ifllemlerini hem yerel, hem de uluslararas gereksinimlere göre gerçeklefltirmenizi sa larken, sabit k ymet al m, sat fl ve ödeme tahsilat ifllemlerini entregre bir yap içinde yönetebilirsiniz. Merkez Bayar Caddesi, fiehit lknur Kelefl Sokak, Dural Plaza, No: 3 Kat: 2, Kozyata stanbul - TÜRK YE Tel: Faks: Web: Kampus Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No: 609 Gebze Kocaeli- TÜRK YE Tel: Faks: Logo Business Software GmbH Mergenthalerallee 55 Eschborn DEUTSCHLAND Tel: Faks: E-posta: Gelifltirme Merkezi ODTÜ Yerleflkesi Silikon Binas Zemin Kat No: 25 ODTÜ Ankara - TÜRK YE Tel: Faks: Marmara Bölge Müdürlü ü Bayar Caddesi, fiehit lknur Kelefl Sokak, Dural Plaza, No: 3 Kat: 2, Kozyata stanbul - TÜRK YE Tel: Faks: Anadolu Bölge Müdürlü ü Cinnah Cad. No:11/3 Kavakl dere Ankara - TÜRK YE Tel: (0312) Faks: (0312) Ege Bölge Müdürlü ü fiair Eflref Blv. Montrö fl Merkezi No: 35/1 Kat: 3 D: 402 Montrö zmir - TÜRK YE Tel: SATIfi OF SLER H&EBS Baku S. Rustamov Street 3/6 Baku - AZERBAIJAN Tel/Faks: Mobil: Web: E-posta: Logosoft Consulting Bulgaria Bul.Iztochen No: 80 Mikron Business Center Et. 9 Ofis: 904 Plovdiv - BULGARIA Tel: +359 (32) Mobil: +359 (887) E-posta: Varl k Yönetimi Stok Maliyetleri Duran Varl klar n Yönetimi Gelir Yönetimi Mal Hizmet Sabit K ymet Sat fl Muhasebe Nakit Yönetimi Ödeme/Tahsilat (Nakit, Çek/Senet) Banka H&EBS Almaty Gogol str , Almaty - KAZAKHSTAN Tel: / Faks: Web: E-posta: H&EBS Moscow , Moscow Vavilova str. 5 Korp. 3 RUSSIA Tel/Faks: / pbx Web: E-posta: Teup, Inc Jeanie Ct, 1125 Okie St. NE, Fort Washington, MD Washington, DC 20002, USA Tel: Faks: E-posta: Gider Yönetimi Mal Hizmet Sabit K ymet Al m Destek Merkezi

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM

KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM T.C BAfiBAKANLIK D fl Ticaret Müsteflarl hracat Gelifltirme Etüd Merkezi KOB LER N ULUSLARARASI REKABET GÜÇLER N ARTIRMADA TEDAR K Z NC R YÖNET M N N ÖNEM HAZIRLAYAN Esin fien fiube Müdürü / Araflt rma

Detaylı

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma

30 yılı aşan bilgi birikimi. Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ 30 yılı aşan bilgi birikimi Etkinliği artırma Senkronize çalışan BİLGİYE HIZLI ULAŞIM TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri Logo dan liderlere özel! Türkiye Uygulama

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI

Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I. VER M filetmen Z N BOY AYNASI Ticari Seri KULLANIM K TAPÇI I çindekiler Kartlar n Tan mlanmas... 2 Aç lan kartlar n flu an ki mevcutlar n ifllemek (ilk kay t nas l yap l r?)...7 Araçlardan seçenekler ile program parametrelerinin kontrol

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8

TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E TÜS AD REKABET STRATEJ LER D Z S -8 Ekim 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-10/327) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı