* Unity, ngilizcede birlik ve uyum anlam na gelir. Global Rekabet çin Strateji Orta n z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* Unity, ngilizcede birlik ve uyum anlam na gelir. Global Rekabet çin Strateji Orta n z"

Transkript

1 * Unity, ngilizcede birlik ve uyum anlam na gelir. Global Rekabet çin Strateji Orta n z

2 PLANLAMA Unity Planlama uygulamalar yla iflletmenizin faaliyetlerini hiyerarflik olarak planlayabilirsiniz. Olas problemleri önceden analiz edebilir, önleyici ve düzeltici faaliyetleri bafllatabilirsiniz. Bu flekilde müflterilerinize söz verme ve zaman nda teslimat performans n z da art rabilirsiniz. Müflterileriniz ve tedarikçilerinizle, üretim planlar n z paylaflarak tedarik zinciri üzerinde planlaman n optimize edilmesini sa layabilirsiniz. Ana Üretim Çizelgesi (Master Production Scheduling) Ana Üretim Çizelgesi, üst seviye planlama ihtiyaçlar n karfl layan esnek bir araçt r. Ana Üretim Çizelgesi ile hedeflenen; Tedarik güvenilirli ini art rmak, Kaynak kullan m maliyetlerini düflürmek, Stok tutma maliyetlerini düflürmektir. Unity Ana Üretim Çizelgesine ihtiyaçlar, tahminlere dayal olarak kullan c taraf ndan ve/veya siparifllerden otomatik yans t larak girilebilir. Bu sayede hem siparifl üzerine, hem de stoka üretimi destekler. Bu flekilde çeflitli üretim ortamlar na çözüm sunan Ana Üretim Çizelgesi, tablolama arabirimine benzer görsel tasar m yla kullan m kolay bir yönetim arac d r. Verimlilik çin Güç Birli i: Unity Ticarette co rafi s n rlar ortadan kalkt kça, müflteriler her çeflit ve fiyatta ürüne rahatl kla ulaflabiliyor. Ürünler her geçen gün daha yüksek kalite ve performans ile daha düflük fiyata sunuluyor. Daralan ürün yaflam döngüleri, ürün gelifltirme sürelerini afla çekiyor. En önemlisi müflteri taraf ndan kabul gören teslim süreleri k sal yor. Çözüm, maliyetler düflürülürken müflteriye sunulan faydan n art r lmas nda yat yor. Bu do rultuda flirketler; Pazar koflullar n f rsata dönüfltürmek için eldeki kaynaklar en iyi nas l kullan l r? Yeni kaynaklar nas l elde edilir? Al m ve sat fl lojisti inde müflteri ve tedarikçi ba lant lar nas l daha verimli kurulur? Planlama ve operasyonlar, de iflen talep önceliklerine nas l esnek yan tlar verebilir? gibi pek çok soruya cevap ar yor. 21. yüzy l n h zl de iflim gösteren çetin rekabet koflullar yeni bir yap lanmay da beraberinde getiriyor. Artan kalite, h zl teslim süreleri, müflteri odakl l k, azalan maliyetler, bilgiye h zl ulafl m için tedarik zincirindeki tüm iflletmelerin de iflmesi ve senkronize çal flmas gerekiyor. Malzeme htiyaç Planlamas (Material Requirement Planning) Malzeme htiyaç Planlamas yla, üretimleri zaman nda tamamlamak için; Hangi malzemeden, Ne kadar ve Ne zaman edinilmesi gerekti ini belirleyebilirsiniz. Malzeme htiyaç Planlamas n n amac malzeme bulunurlu unu garanti alt na almakt r. Sat nalma ve üretimden sorumlu kifli ve yöneticilerin ifllerini planlamalar na yard mc olur. Malzeme htiyaç Planlamas sonucunda planlanan üretimleri zaman nda teslim etmek için gerekli yar mamul üretim emirleri ve sat nalma sipariflleri oluflturulur. Malzeme htiyaç Planlamas ile do ru ürünün üretilmesini sa larken, gereksiz yar mamul üretimlerine veya gereksiz hammadde siparifllerine engel olarak stok maliyetlerini düflürebilirsiniz. Malzeme eksi i nedeniyle müflteri siparifllerinin üretilememesi riskini de azaltabilirsiniz. Siparifl üzerine üretim yap yorsan z, müflterilerinizle siparifllerinin durumu hakk nda güncel bilgileri paylaflabilirsiniz. XML veri de iflimi sayesinde yan sanayi ile üretim planlar n z paylaflabilirsiniz. Stratejik Planlama fl Plan Unity al m, üretim ve sat fl lojisti i özellikleri ve bu temel faaliyetleri destekleyen planlama, finans ve insan kaynaklar yönetimiyle flirket içi proseslerin optimizasyonundan öte, tedarikçi ve müflterilerle iliflkilerde de etkinli i art rmay sa l yor. Ana Üretim Çizelgesi Fabrika Planlama Kapasite Kontrolü ler Planla Temin et Üret Teslim et Destekleyen Faaliyet SATIN AL DE ER KAT ULAfiTIR Müflteriler Malzeme htiyaç Planlama Kaynak Çizelgeleme Kapasite Planlama Hiyerarflik Planlama 1 Tedarik Zincirinde Süreçler 2

3 Kapasite Planlama Kapasite Planlama, üretilmesi gereken siparifllerin kullanaca kapasite ihtiyaçlar n mevcut ile karfl laflt rarak kapasite yeterlili ini önceden belirleyebilmenizi sa lar. Esnek ve kolay kullan labilen görsel çizelgeleme araçlar sayesinde, siparifllerinizi kapasite k s tlar nedeniyle söz verdi iniz sürede gönderip gönderemeyece inizi göstererek geç kalmadan önlem alman za yard mc olur. Bu araç sayesinde, afl r veya eksik kapasite kullan mlar n azaltarak üretim maliyetlerini düflürebilirsiniz. ALIM LOJ ST Al m Lojisti i uygulamas do ru ürünü do ru zamanda, do ru fiyata ve do ru yerden edinmeye yard mc olur. Sat nalmada hedef; Üretim süresini düflürmek, stok devir h z n art rmak, Müflteri memnuniyetini art rmak, Envanter maliyetlerini düflürmek, Eskimifl/zaman afl m na u ram fl ürünleri azaltmak, Yat r mlar n geri dönüflünü art rmak, Üretkenli i art rmak, Daha az ek mesaidir. Sat nalma uygulamas yla maliyetleri düflürerek karl l art rabilirsiniz. Sat nalma uygulamas n n sa lad faydalar; lerle iliflkileri yöneterek, en uygun sat nalma koflullar n elde etme, ç süreçlerin otomasyonuyla verimsizlikleri azalt p, sat nalma maliyetlerini düflürme, Onay prosedürleri uygulayarak kontrolünü art rma, Otomasyon ile ifl süreçlerini k saltmad r. Stok Seviyesi Fiyat Temin Süreleri Siparifl Onay Kontrolü C/H Bakiyesi Ödeme fiekli Al m Siparifli Malzeme Giriflleri Faturalama Ödeme fiekli Bilgileri Stok Seviyesi Maliyet Bilgileri Stok Seviyesi Sat nalma Siparifli Sat fl siparifline ba l olarak üretim emri ve sat nalma siparifli, buna ba l olarak irsaliye, fatura ve tahsilat ifllemleri entegredir ve her aflamada önceki aflaman n sonuçlar yla kontrol mümkündür. Bu süreç odakl özellikler sayesinde her aflamadan sorumlu kifliler kendilerinden önceki ve sonraki süreçlerin etkilerini an nda gözleyebilir, do ru kararlar verebilir. Do ru bilgiye an nda ulaflarak ifllerini daha verimli ve etkin yürütebilir. Unity ile tedarikçileri, fiyat, kalite teslimat performans gibi kriterlere göre de erlendirip stratejik ifl ortaklar n seçebilirsiniz. XML deste i sayesinde elektronik al m siparifllerini stratejik tedarikçilerinizin siparifl sistemine entegre edebilirsiniz. Unity Integration Tools ile tedarikçilerinizle birlikte çal flmay sa layacak e-sat nalma uygulamalar kurabilirsiniz. Lojistik Teslim alma aflamas nda gelen stoklar siparifllerle karfl laflt rabilir, eksiksiz ve hatas z malzemelerin kabulünü garantileyebilir, stok maliyetlerinizi düflürebilirsiniz. Teslim ald n z stoklar n girifliyle stok ve finans bilgileri güncellenir. Sistemdeki raporlama olanaklar n kullanarak siparifllerin durumunu ve tedarikçi performans n izleyebilirsiniz. Bu bilgileri daha sonra tedarikçilerle pazarl k aflamas nda kullanabilirsiniz. TALEP YÖNET M ç ve d fl talepler, temin etme ve üretim süreçlerinin planlanmas nda en temel veridir. Talep Yönetimi flirket içinden ve müflterilerden gelen talep tahminlerinin üretim ve sat nalma planlamas na girdi oluflturmas n sa lar. Bunun yan s ra kayna ne olursa olsun tüm talep ifllemlerinizi planlama fonksiyonlar d fl nda da karfl layabilir, talep karfl lamaya yönelik ifllemlerle iliflkilendirilebilir, durumlar n izleyebilirsiniz. ÜRET M LOJ ST Üretim faaliyetlerini etkin bir flekilde yöneterek üretim maliyetlerinizi düflürür ve karl l n z art rabilirsiniz. Üretim yönetimi ile; Tüm üretim sürecini yönetebilir, faaliyetleri koordine ve kontrol eder, Planlama fonksiyonlar na do ru girdiler oluflturarak planlar n güvenilirli ini art r r, Müflteriye verilen sözleri yerine getirme güvenilirli ini art r r, Malzeme, iflgücü ve makine kullan m n planlanan ile karfl laflt rarak üretim verimlili ini analiz eder, Üretim maliyetlerini kontrol edebilirsiniz. Ödeme / Tahsilat fllemleri C/H Bakiyesi fllemleri Çek Senet fllemleri Banka fllemleri C/H Borç Takip Hareketleri Al m Lojisti i Çal flanlar/çal flan Gruplar fl stasyonlar / fl ist. Gruplar Operasyon I Operasyon II Ad m 1 Ad m 2Ad m 3 Rota Ürün Reçetesi Ürün A ac Stratejik leri Belirleme lk aflamada miktara ba l indirimler, temin süreleri ve müflteri hizmetleri performans gibi parametrelere ba l olarak stratejik iflbirli ine girece iniz tedarikçileri belirleyebilirsiniz. flletmenizde uygulanan dahili onay kurallar n Unity Customization ile otomatik uygulayabilir ve böylece sat nalman n flirket içindeki sürecini k saltabilirsiniz. Sistem sat nalma, envanter ve muhasebe sorumlular n n stok ve nakit ak fl n gerçek zamanl planlayabilmeleri için gerekli uyar sistemlerini içerir. Ayr ca flirketinize özgü uyar mekanizmalar n Unity Automation ile hayata geçirebilirsiniz. fl emirleri Bafllamad Devam ediyor Durduruldu Tamamland Kapand Í Gerçekleflen Bafllang ç Bitifl Planlanan Bafllang ç Bitifl Sarflar Fireler Malzeme Stoklar Üretimden Girifller Üretim Emri Serbest B rak Evet Hay r Müflteri sipariflleri Üretim Lojisti i 3 4

4 Üretim Emirleri Üretim Emirleri malzeme, makine ve iflgücü kullan m bilgilerini içerir ve üretim sürecinin takip ve kontrolünü sa lar. Sat fl siparifli veya Ana Üretim Çizelgesi girdileriyle oluflan veya elle girilen üretim emirleri sayesinde, Unity hem sto a, hem siparifl üzerine üretim yapan iflletmelere esnek bir çözüm oluflturur. Üretim emirlerini ileriye veya geriye do ru çizelgeleyebilirsiniz. Bu çizelgeye göre ambardan çekilecek malzemelerin listesi oluflur ve istenirse malzeme stoklar otomatik çekilebilir. Üretimlerin durumunu emir statüleriyle takip edebilirsiniz. Planlanan ve gerçekleflen iflgücü, makine ve kaynak maliyetlerini karfl laflt rabilir, üretimdeki verimsizlikleri tespit edebilir ve bunlara ba l olarak düzeltici faaliyetleri bafllatabilirsiniz. Üretimdeki malzeme miktarlar n inceleyerek fireleri görebilir, üretimleri analiz ederek darbo azlar ve kapasite fazlal klar n tespit edebilirsiniz. Buna göre üretim emirlerini öteleyerek veya geri çekerek daha verimli bir plan oluflturabilirsiniz. Üretim emirleri sektörel gereksinimleri karfl layacak flekilde esnektir. Üretim emri baz nda reçete ve rota bilgileri de ifltirilebilir. Bu ve benzeri özellikler Unity ürününün k s tlay c ve standart bir üretim planlama yaz l m olmaktan öteye geçip sektörel ihtiyaçlar da karfl layan esnek bir çözüm olmas n sa l yor. Ürün Reçeteleri, Mühendislik De ifliklikleri, Revizyonlar, Operasyon ve Rotalar Ürün Reçeteleri, çok seviyeli ürün a açlar olarak tan mlanabilir. Bir ürün grubu için tek reçete girifli, miktar hesaplamada formül kullan m, sanal yar mamul kullan m gibi özellikler sayesinde Unity çeflitli üretim ortamlar n n ihtiyaçlar n pratik ve esnek bir flekilde karfl lar. Mühendislik de ifliklikleri, ürünlerde tasar m güncellemeleri veya müflteri talepleri nedeniyle zaman içinde ortaya ç kan de ifliklikleri yönetebilir, hatal malzeme siparifli veya stokta tedavülden kalkm fl malzeme bulundurma gibi maliyet faktörlerini ortadan kald rabilirsiniz. flgücü, ifl istasyonu, operasyon ve rota tan mlar kapasite planlama için gerekli verileri sa lar. Maliyet Muhasebesi Ürünleri do ru zamanda, do ru miktarda, kaliteli ve en az maliyetle üretmek iflletmenin rekabet gücünü korumay veya art rmay sa lar. Bu nedenle iflletmeler için üretilen mal n maliyetini belirlemek ve maliyeti etkileyen faktörlerin analizi büyük önem tafl r. Maliyet Muhasebesi; Üretme veya fasona verme, Yeni makine yat r m, Karl ürünleri belirleme ve seçme, Fiyatland rma kararlar n almaya yard mc d r. Unity ürün maliyetlerini belirlemede standart maliyetlendirme, genel üretim giderlerini ürün maliyetlerine yükleme ve aktivite tabanl maliyetlendirme yöntemlerini destekler. Standart maliyet yöntemi kulland n zda tüm mamülleriniz standartlara göre de erlenir. Gerçekleflenler ile standartlar karfl laflt rarak farklar analiz edebilirsiniz. Sapma analiziyle üretimde maliyet art r c unsurlar ortaya ç karabilir ve kontrol alt na alabilirsiniz. yilefltirici faaliyetler planlayabilirsiniz. Genel üretim giderlerini do rudan ve dolayl üretim k s mlar üzerinden maliyet sürücüleri kullanarak üretim emirlerine yükleyebilirsiniz. E er üretim maliyetlerini oluflturan farkl aktivitelerden kaynaklanan maliyet unsurlar varsa, aktivite tabanl maliyetlendirme yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemle istenen say da aktiviteye ba l parametreler yoluyla genel giderleri üretimlere da tabilirsiniz. SATIfi LOJ ST Sat fl ve da t m yönetimi ile bir yandan müflteri iliflkilerini daha iyi yöneterek memnuniyeti ve sat fllar n z art r r, di er yandan sat fl sürecini otomatize ederek maliyetleri düflürebilirsiniz. Sat fl ve da t m yönetimi ile; Müflterilerinizle iliflkilerinizi yönetir, Sat fl art r c promosyon ve kampanyalar tan mlar, fl ortaklar n zla uzun vadeli iliflkilerinizi güçlendirir, Sevkiyatlar otomatize ederek sevkiyat güvenilirli inizi ve verimlili inizi art r r, Müflteri davran fllar n daha iyi gözlemleyip analiz ederek, sat fl tahmin do rulu unuzu art rabilirsiniz. Teslimat Tarihleri Malzemeler Stok Seviyesi Stok Seviyesi Fiyatlar Ödeme fiekli Siparifl Yönetimi Siparifl Onay Kontrolü Sevkiyat rsaliye Fatura Tahsilat fllemleri Risk Kontrolü Maliyetler Müflteri Borç Takip Hareketleri Da t m Müflteriler Sat fl Lojisti i Sat fl Sürecinde Otomasyon Teklif ve onayl siparifl aflamalar yla bafllayan sat fl sürecinde, iflletmenize özgü ifl kurallar ve onaylar Unity Customization Tool ile otomatize edebilir, çal flanlar n verimlili ini art rabilir ve müflterilerinizin taleplerine daha h zl yan t verebilirsiniz. Unity Integration Tools sayesinde müflteri veya bayileriniz siparifllerini XML format nda elektronik olarak gönderebilir. Ayr ca Unity Integration Tools ile internet üzerinden siparifl alman z sa layacak e-sat fl uygulamalar n gelifltirebilirsiniz. Sistem siparifl aflamas nda müflteri risk durumunu otomatik kontrol eder ve kullan c lara do ru karar vermelerini sa layacak bilgiyi oluflturur. Üretim planlamada pegging özelli iyle bir müflterinin sipariflinin hangi aflamada oldu unu görebilir ve müflteriye sipariflinin durumu hakk nda güncel bilgi verebilirsiniz. Tafl y c firma internetten servis veriyorsa, sistemde tutulan tafl y c firma ve paket/koli numaras bilgilerini kullanarak, firma web sayfas na ba lanabilir ve sevkiyat n durumunu sorgulayabilirsiniz. Bu flekilde müflteriye yoldaki siparifllerinin durumu hakk nda ayr nt l bilgi verebilirsiniz. Da t m Yönetimi Al nan siparifllerin karfl lanmas sürecinde malzeme toplama listesi, paketleme fiflleri, çeki listesi gibi da t m yönetimi ekleri sat fl lojisti ini bütünler. Çok say da müflterinin, çok say da ürüne farkl teslimat günlerinde ve miktarlardaki taleplerine do ru zamanda, do ru miktarda ve do ru teslim yerine göndermeniz mümkün. Da t m emirleri, da t m araç ve rota planlamas ile tedarik güvenirli iniz artarken, hatalar ortadan kald rarak maliyetlerinizi düflürürsünüz. 5 6

5 Paketleme fiflleri ile müflteriye sevkedilecek malzemelerin siparifl içeri ine ve müflteri beklentisine uygun flekilde (kutu, koli, palet, çuval, vs ile) paketlenerek sevk edilmesi ve bu paketleme ifllemine dair gerekli form ve etiketlerin bas lmas sa lan r. Da t m için gönderdi iniz firma d fl ndaki stoklar n z ve sevkiyat n tüm aflamalar n izleyebilirsiniz. S cak Sat fl Sistemleriyle Entegrasyon Özellikle h zl tüketim mallar n n da t m n yapan firmalarda, el terminali deste iyle veri girifli tekrar ve hatalar ortadan kald r l r. Promosyon, Kampanya ve Fiyat Uygulamalar Promosyon uygulamalar özellikle h zl tüketim mallar nda sat fllar art rmak veya ayn düzeyde tutmak için hayati önem tafl r. Unity ile farkl ürün gruplar ve farkl müflteri gruplar için farkl fiyat, indirim, promosyon veya kampanyalar tasarlayabilir ve hedef kitlenize yönelik pazarlama yapabilirsiniz. Müflterileri sat nalma karar n almaya teflvik etmek için bu kampanya veya promosyonlar belirli tarihler için geçerli olacak flekilde tan mlayabilirsiniz. Bu kurallar sistemde tan mlayarak, siparifl ve faturalamada otomatik uygulayabilirsiniz. Bu flekilde kullan c kaynakl hatal siparifl veya fatura giriflini önleyebilirsiniz. Sat fllar kampanya kodlar yla izleyerek uygulad n z kampanyalar n etkinli ini ölçebilir ve daha sonraki kampanyalar n planlanmas nda bu bilgileri kullanabilirsiniz. Sat c Takip Sistemi Dönemsel sat fl hedefleri belirleyebilir, sat c lara ciro veya ürün grubu baz nda hedefler verebilirsiniz. Sat c lar n hedeflerine ulaflma performans n ölçebilir, ekiplerinizin performans n art racak prim uygulamalar n hayata geçirebilirsiniz. MALZEME VE LER AMBAR YÖNET M Etkin stok yönetimiyle; Çok say da stok kalemini yönetir, Stok bulundurma maliyetlerinizi düflürür, Uygun stok yönetimi politikalar n uygulayarak gerekli stokun zaman nda ambarda bulunmas n sa lar, Kullan m tarihi geçmifl stoklar n oluflmas n engeller, adeleri azalt r, Teslimat güvenilirli inizi art rabilirsiniz. Unity malzeme yönetimi ile stok bulundurma maliyetlerini kontrol alt na alabilir, istenen stokun zaman nda ambarda bulunmas n sa layabilirsiniz. EAN 13 ile uyumlu barkodlar n z Unity de tan mlay p ilgili rapor ve etiketlerde basabilirsiniz. Stok bulundurma hedef ve politikalar n z oluflturabilir ve ileri ambar yönetimi ifllevlerini yerine getirebilirsiniz. Envanter Hedef ve Politikalar n Oluflturma ABC analizi sayesinde planlama aç s ndan kritik malzemelerin yönetimine odaklanabilir, envanter yönetimi etkinli ini ve verimlili ini art rabilirsiniz. Ambar baz nda güvenlik, minimum ve maksimum stok seviyeleri ve temin süreleri al m siparifli oluflturman z için gerekli karar kriterlerini oluflturur. Az hareket gören veya hareket görmeyen ürünlerin analizini yapabilirsiniz. Siparifl ve envanter yönetiminden sorumlu kifliler günlük ifllemler s ras nda güncel stok durum verilerine an nda eriflerek ifllerini aksatmadan tamamlayabilir. Çeflitli stok durum, analiz ve maliyet raporlar yla ihtiyaç duydu unuz bilgilere kolayl kla ulaflabilirsiniz. Kalite kontrol kriterleri oluflturarak, stok girifl ve ç k fllar nda kabul sürecini otomatize edebilirsiniz. leri Ambar Yönetimi Çoklu ambar sistemini destekleyen Unity ile ambar baz nda stok yeri takibi ve maliyetlendirme gerçeklefltirebilirsiniz. Dinamik stok yeri yönetimiyle, malzemeleri farkl lokasyonlara yerlefltirebilir, ambardan çekiflini lokasyon baz nda yönetebilirsiniz. Seri lot takibi ve son kullan m tarihi bilgileriyle ürünlerin izlenebilirli i ve kullan m süresi içinde tüketilmesi sa lanabilir. stenen say da birim tan m, dinamik boyut bilgileri ve dinamik birimleme, farkl sektörlerin beklentilerini karfl layan esnek özelliklerden birkaç d r. Stok say m ifllemi ve barkod takibiyle etkin iflleyen bir ambar yönetim sistemi kurabilir, stok maliyetlerini kontrol alt na alabilirsiniz. Malzeme S n f ve Özellikleri Malzeme özellikleri ve malzeme s n f tan mlar yla stoklar n z hiyerarflik düzenleyebilirsiniz. Malzeme s n f na ait malzemelerin ortak bilgilerini bir kerede oluflturarak veri giriflini h zland r r ve hatalar ortadan kald rabilirsiniz. Malzeme s n f tablolar yla özellikle konfeksiyon ve ayakkab sektörlerinde kullan lan ürün matrislerini oluflturabilirsiniz. Stok girifl ç k fl ifllemleri ve üretim emirleri matris girifli desteklerken asorti da l mlar n otomatik uygulayabilirsiniz. F NANS Unity tamamen yerel ihtiyaçlara uygun tasarlanm fl, kullan c lar n kritik finans ifllemlerini kolay, h zl ve hatas z gerçeklefltirmelerine yard mc bir sistemdir. Yerel ihtiyaçlar karfl laman n yan nda, uluslararas raporlama ihtiyaçlar n karfl layan çok para birimi deste i yer almaktad r. Çokdilli Unity, uluslararas iflletmelerin hem yerel hem de uluslararas ihtiyaçlar n karfl lar. Kullan c lar n mali tablo ve raporlar n kolayl kla ve bir kerede, hem yerel mevzuata hem de istenen dilde uluslararas ifl ortaklar n n ihtiyaçlar na uygun oluflturarak, finans ve muhasebe bölümünde çal flanlar n zaman kaybetmeden ifllerini gerçeklefltirmelerini sa lar. Bu sayede yönetime güncel bilgiler k sa sürede sunulabilir. Unity, Navigator ile yöneticilere güncel, özet ve görsel yönetim raporlar oluflturabilir cc Motor hacmi 2000 cc Sedan Hatchback 1600 cc Cabrio Coupe Model Model A Model B Model C Station Wagon Sedan Model A Enjeksiyon fianz man HP (Beygir Gücü) Renk Metalik K rm z Beyaz A rl k Çekifl Önden Arkadan 4x4 Aks Malzeme S n f ve Özellikleri 7 8

6 Finans sistemi; Sat fl ve sat nalma ifllemlerinin ödeme ve tahsilatlar, Cari hesap ifllemleri, Banka ve kasa ifllemleri, ÖTV ifllemleri, Kredi kart ifllemleri Çek - senet girifl ve takibi sayesinde finans faaliyetlerinin h zl ve verimli yürütülmesini sa lar. Borç takip raporlar, durum ve analiz raporlar yla nakit ak fl n yönetebilir, tedarikçi ve müflterilerle uzun vadeli iliflkilerinizi sa lamlaflt rabilir ve finansal kay plar ortadan kald rabilirsiniz. Ödeme/tahsilat plan tan mlar ndaki esnek özellikler sayesinde programlamaya gerek kalmadan iflletmenize uygun vade sistemlerini kolayl kla tan mlayabilir ve uygulayabilirsiniz. Elektronik-Bankac l k Entegrasyonu Elektronik bankac l k entegrasyonu sayesinde banka ifllemlerinin elektronik otomasyonu sa lan r. Havale ve EFT ifllemlerinizi, elektronik ortamda topluca göndererek, flubeye gitmenize gerek kalmadan tamamlar; hem zamandan hem de iflgücünden tasarruf edersiniz. Banka hesap hareketleri Unity e otomatik olarak ifllenir ve muhasebeleflir. Tahsile verdi iniz çeklerin statüsünü takip edersiniz. Enflasyon Muhasebesi Yüksek enflasyon yaflananülkelerde ve dönemlerde mali tablolar, kurumlar n gerçek durumlar n yans tmaz. Bu durumda iflletmenin gerçek durumu ile ilgili finansal bilgilere/tablolara ulaflmak sadece yasal bir zorunluluk de il, yönetsel kararlar n al nmas için de vazgeçilmez bir unsurdur. Uygulama, enflasyon muhasebesini sadece bir mali tablo düzenlemesi olarak ele almay p gerek genel muhasebe, gerekse ticari sistem taraf nda (sat nalma, sat fl ve da t m, malzeme yönetimi, finans) gerekli altyap y oluflturarak Unity nin her bölümünden enflasyon muhasebesine uygun verilerin elde edilmesini sa lar. Geçerli endeks de erlerini d flar dan sisteme aktarabilir ve otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. Stok maliyetleri ve üretim maliyetlendirmesini, enflasyon muhasebesi kurallar na uygun olarak yapabilirsiniz. Mali tablo raporlar al n rken, enflasyon muhasebesi kural ve k s tlar uygulaman n yan s ra Net Parasal Pozisyon Kar/Zarar Tablolar da düzenlenmektedir. SAB T KIYMET YÖNET M Sabit K ymetler Yönetimi, amortisman ve yeniden de erleme ifllemlerini hem yerel, hem de uluslararas gereksinimlere göre gerçeklefltirmenizi sa larken, sabit k ymet al m, sat fl ve ödeme tahsilat ifllemlerini entregre bir yap içinde yönetebilirsiniz. Merkez Bayar Caddesi, fiehit lknur Kelefl Sokak, Dural Plaza, No: 3 Kat: 2, Kozyata stanbul - TÜRK YE Tel: Faks: Web: Kampus Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark No: 609 Gebze Kocaeli- TÜRK YE Tel: Faks: Logo Business Software GmbH Mergenthalerallee 55 Eschborn DEUTSCHLAND Tel: Faks: E-posta: Gelifltirme Merkezi ODTÜ Yerleflkesi Silikon Binas Zemin Kat No: 25 ODTÜ Ankara - TÜRK YE Tel: Faks: Marmara Bölge Müdürlü ü Bayar Caddesi, fiehit lknur Kelefl Sokak, Dural Plaza, No: 3 Kat: 2, Kozyata stanbul - TÜRK YE Tel: Faks: Anadolu Bölge Müdürlü ü Cinnah Cad. No:11/3 Kavakl dere Ankara - TÜRK YE Tel: (0312) Faks: (0312) Ege Bölge Müdürlü ü fiair Eflref Blv. Montrö fl Merkezi No: 35/1 Kat: 3 D: 402 Montrö zmir - TÜRK YE Tel: SATIfi OF SLER H&EBS Baku S. Rustamov Street 3/6 Baku - AZERBAIJAN Tel/Faks: Mobil: Web: E-posta: Logosoft Consulting Bulgaria Bul.Iztochen No: 80 Mikron Business Center Et. 9 Ofis: 904 Plovdiv - BULGARIA Tel: +359 (32) Mobil: +359 (887) E-posta: Varl k Yönetimi Stok Maliyetleri Duran Varl klar n Yönetimi Gelir Yönetimi Mal Hizmet Sabit K ymet Sat fl Muhasebe Nakit Yönetimi Ödeme/Tahsilat (Nakit, Çek/Senet) Banka H&EBS Almaty Gogol str , Almaty - KAZAKHSTAN Tel: / Faks: Web: E-posta: H&EBS Moscow , Moscow Vavilova str. 5 Korp. 3 RUSSIA Tel/Faks: / pbx Web: E-posta: Teup, Inc Jeanie Ct, 1125 Okie St. NE, Fort Washington, MD Washington, DC 20002, USA Tel: Faks: E-posta: Gider Yönetimi Mal Hizmet Sabit K ymet Al m Destek Merkezi

Ofisnet Paket İçerikleri

Ofisnet Paket İçerikleri Ofisnet Paket İçerikleri Özellik EnterprisePlus Compact Professional Express İşlem Noktası Tanımları Х İşlem Noktası Parametreleri Firma Tanımı 1 firma sınırlı Personel Х Döviz Tanımı Cari Sektörler Х

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

YATIRIM PORTALI E-ŞUBE

YATIRIM PORTALI E-ŞUBE YATIRIM PORTALI E-ŞUBE OSMANLI MENKUL E-ŞUBE Yenilenen tasarımı, ürün çeşitliliği ve fonksiyonları ile e-şubemizi çok seveceksiniz. 4 NEDEN OSMANLI MENKUL E-ŞUBE? Yatırım ürünü çeşitliliği, Hisse, Vadeli,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları Arçelik A.Ş. 2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 2009, 1. Çeyrek... Tüm bölgelerde devam eden talep daralması Önemli bölgelerde artan pazar payı Tüketici elektroniğinde devam eden karlılık artışı Hızlı bir

Detaylı

Proforma Maliyet Müþterinizin vermiþ olduðu sipariþ için fire, kar ve komisyon oranlarý belirterek proforma maliyet hazýrlayabilirsiniz. Sipariþ Müþteri sipariþ bilgilerini detaylý olarak girebilirsiniz.

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi

Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Nebim Winner Kurumsal Fiyat Listesi Son güncelleme: 19 Ocak 12 Winner Merkez ve Zincir Mağaza......2 Winner Ticari ı......4 Opsiyon Fiyatlar...... Winner Üretm Yönetmi......6 Winner Tedarik Yönetmi......7

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi

Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi Gıda Sektöründe Bir Değişim Hikayesi İçerik Likom Yazılım Gusto Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı Gıda Sektörüne Yönelik Uygulamalar Uyarlama Adımları Referanslar 2 Likom Yazılım, 24 yıldır büyük ölçekli

Detaylı

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü

Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım. Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Toptancı Firmalar İçin Ticari Yazılım Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Küçük Ölçekli, Toptancı Firmalar için Nebim V3 Başlangıç Sürümü Satışınızı artırmak ve masraflarınızı

Detaylı

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın!

İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! İş Uygulamalarınızı 3. Boyuta Taşıyın! Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen GO 3 ile iş süreçlerinizi dilediğiniz gibi yönetirken verimliliğinizi de artırabilirsiniz. GO 3 rol bazlı kişiselleştirilebilir

Detaylı

OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT

OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT OSMANLI MENKUL E-ŞUBE HİSSE SENEDİ VE VARANT HİSSE SENEDİ Şirket kodlarını kolayca bulabilirsiniz, Aynı pazarda işlem gören varantlar için ayrı bir işlem ekranı mevcuttur, Portföyünüzde görüntülediğiniz

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI!

EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Pratik, Hızlı, Uyumlu... EN KOLAY İŞ UYGULAMASI! Türkiye de 170.000 firma ve 1.300.000 in üzerinde kullanıcı için verimlilik çözümleri üreten Türkiye nin en büyük bağımsız yazılım firması LOGO dan KOBİ

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması

EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması EN AKILLI KARAR En Kolay İş Uygulaması Çeyrek yüzyıldır işimiz, hayatı kolaylaştıran çözümler sunmak! LOGO, KOBİ lere ve Ar-Ge ye yaptığı büyük yatırımlarla büyüyor. Yazılımlarımızla Türkiye ekonomisine

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Merkez Bayar Caddesi, fiehit lknur Kelefl Sokak Dural Plaza, No:3 Kat:2 Kozyata stanbul-türk YE T:

Merkez Bayar Caddesi, fiehit lknur Kelefl Sokak Dural Plaza, No:3 Kat:2 Kozyata stanbul-türk YE T: LOGO'nun www.mylogo.com.tr portalinde kullan c lar m za, ifl yap fl flekillerini destekleyecek pek çok özellik ücretsiz olarak sunulmaktad r. Güncel sistem ihtiyaçlar için http://support.logo.com.tr adresini

Detaylı

ERP Nedir? ERP ile kurumsal hedef ve ihtiyaçlarınızı belirleyerek firmanızın sorunlarına çözümler bularak size esneklik ve çeviklik kazandırır.

ERP Nedir? ERP ile kurumsal hedef ve ihtiyaçlarınızı belirleyerek firmanızın sorunlarına çözümler bularak size esneklik ve çeviklik kazandırır. ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması olan ERP, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemidir.

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Üretimin her aşamasında verimi yükselten, maliyeti düşüren topyekûn çözüm çözümü, toplam tesis maliyetine karşılık getirdiği kazançla yatırımlarınızın geri dönüşünü çok

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr 1 İçerik Borç İdaresinde Risk

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Biz Kimiz? COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM B LG SAYARLI DENET M PROGRAMI. Denetimde En Önemli Maliyet Zamand r

Biz Kimiz? COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM B LG SAYARLI DENET M PROGRAMI. Denetimde En Önemli Maliyet Zamand r Biz Kimiz? 2003 Futurecom, 2003 y l nda kurulmufl ve yaz l m gelifltirme faaliyetlerine bafllam flt r. 2003 y l nda Enflasyon Muhasebesi Program n gelifltirerek piyasaya sunmufltur. Bu çal flmas 2004 y l nda

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu TEDARİK FONKSİYONUNUN KAPSAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ Geniş anlamda tedarik fonksiyonu, işletmenin üretimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin temin edilip

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz*

Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* Perakende Sektörüne Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Perakende ve tüketim mallar sektörü ifl dünyas ve tüketiciler aras nda ve ayn zamanda h zla geliflen e-teknoloji dünyas nda önemli bir yer almaktad

Detaylı

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden:

Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Mobil Satış Dağıtım Sistemi Mobil satış ve dağıtım sistemini kullanmanız için on neden: Sıcak satış yapabilir, sipariş alabilirsiniz Satış anında fatura kesebilirsiniz. Doğru ve hızlı tahsilat (nakit,

Detaylı

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT mali ÇÖZÜM 215 ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT F RMALARINDA MAL YET S STEM N N OLUfiTURULMASI Ö r. Gör. Ender BOYAR Fatih Üniversitesi stanbul Meslek Yüksek Okulu Ö r. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜfi Fatih Üniversitesi

Detaylı

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak www.pwc.com Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak Geleceğin öncü finans fonksiyonu tanımı nasıl değişecek? Dijital dönüşümü anlamak Gündemimiz 1 Günümüzden Geleceğe Finans Fonksiyonu

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 İşletme Sermayesi Yönetimi v İÇİNDEKİLER I. KISIM I. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI... 3 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 3. İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ BAŞARI ÖYKÜSÜ: TOYS R US OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ Toys R Us mağazaları dünya çapında küçük ve büyük çocukların favori destinasyonu olarak bilinir! Emarsys B2C

Detaylı

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/12/2011 2.08 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI 1. Cari hesap borç takip penceresinde kapatılmamış işlemlerin

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Bu döküman Teknik Acil Yardım Masası nın çalışma yöntemini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Ford Otosan Akpınar mah. Hasan Basri cad. No:2 34885 Sancaktepe - Đstanbul Telefon

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri.

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Büyüme sürecindeki firmalar, gelişmede önceliği üretim

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir:

Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: LOGO GO 3 Kullanım Öndeğer Masaüstü Seçimi Programa ilk girişte, öndeğer masaüstü seçimi yapabileceğiniz bir ekran karşınıza gelir. Program tarafından 6 adet öndeğer masa üstü önerilir: Genel Satış Uzmanı

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlıklarının korunması, kurumsal ve yasal düzenlemelere uygun hareket edilmesi, üniversite faaliyetlerinin içerdiği risklerin uygun

Detaylı

Ka ts z Ofis Ortam nda fiirketinizi Etkin Yönetin

Ka ts z Ofis Ortam nda fiirketinizi Etkin Yönetin YÖNET M YAZILIMLARI Ka ts z Ofis Ortam nda fiirketinizi Etkin Yönetin Rekabet ortam nda en etkin ve verimli flekilde müflteri potansiyelinizi ve gelirinizi artt rmay hedefliyorsunuz, ama: Müflterilerinizle

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ

SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ SOFTFİNANS UYGULAMASINDA YENİ YILA GEÇİŞ İŞLEMLERİ Bu doküman 2014 yılından 2015 yılına geçiş işlemleri içindir. VUK 421 sıra nolu genel tebliği kapsamında E-fatura mükellefi olan işletmeler için 01/01/2015

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak.

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak. EDSM Enerji kimdir? EDSM Enerji, Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Artt r lmas na liflkin Yönetmelik gere ince, binalara ve endüstriyel tesislere enerji yönetim planlama ve strateji

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

LOGO Perakende Modülü

LOGO Perakende Modülü Mağazanızın Yeni Yöneticisi LOGO Perakende Modülü Hayatınızı Kolaylaştırın, Verimliliğini Artırıp Rekabette Öne Geçin! With LOGO Perakende Modülü! LOGO Perakende Modülü, LOGO nun mağazaların operasyonel

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı