dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir""

Transkript

1 Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha giydirdi. SAYFA 5 TE OSB''ye 14 milyon liralýk alt yapý yatýrýmý SAYFA 2 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Belediye ve Tapu Müdürlüðü dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir" Çaðrý Eðitim Vakfý tarafýndan organize edilen "Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler" konulu seminer dün gerçekleþtirildi. Saat 13.30'da Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda yapýlan seminere konuþmacý olarak Çankaya Vaizesi Sedide Akbulut katýldý. SAYFA 9 DA Tapu Ýl Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi arasýnda yürütülen iþlemeler artýk daha hýzlý yapýlacak. Her iki kurumda bilgilerini bundan sonra dijital ortam da paylaþacaklar. Tapu bilgilerinin dijital ortamda ortak kullanýlmasý ile ilgili protokol dün yapýlan törenle imzalandý. Ýmza törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tapu Ýl Müdürü Nurettin Buyruk ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya katýldý. SAYFA 3 TE "2013 bütçesinde memur yok" Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, 2013 yýlý bütçesinde memurun yok sayýldýðýný söyledi. Mehmet Ferit Erkün düzenlediði basýn toplantýsýnda memura 2013 yýlýnda yapýlacak olan zamma tepki gösterdi. Sözlerine, "Tüm kamu çalýþanlarý olmak üzere milletimizin yeni yýlýný kutluyoruz.2013 yýlýnýn herkese saðlýk, mutluluk ve huzur getirmesini, yeni vergi, zam ve huzursuzluk getirmemesini diliyoruz" diyerek baþlayan Erkün, "2013 yýlý bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi, SAYFA 5 TE "Kýlýk, kýyafet zorunluluðu insan tabiatýna aykýrýdýr" Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi "Türkiye Kooperatifler Fuarý"na katýldý ÖDES'te desteklenecek projeler belli oldu SAYFA 2 DE 2012 yýlýnýn Birleþmiþ Milletler tarafýndan "Uluslararasý Kooperatifler Yýlý" olarak ilan edilmesi ardýndan ülkemizde düzenlenecek etkinlikler planlamak ve koordine etmekle görevli "Ulusal Komite" tarafýndan kooperatifçiliðin tanýtýmýna yönelik çalýþmalara devam ediliyor. SAYFA 3 TE Eðitim Bir Sen Ýl Teþkilatý Kamuda kýyafet yasaðýný düzenlediði "serbest kýyafet eylemiyle" tepki gösterdi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, "Eðitim-öðretim ve bilim hizmet kolunun genel yetkili sendikasý olarak bugün ülke genelinde sivil itaatsizlik gösteriyor, iþe ve derslere serbest kýyafetle giriyoruz. Burada, 1982 model darbe ürünü, çaðdýþý kýlýk ve kýyafet yönetmeliðini protesto etmek için toplanmýþ bulunuyoruz" dedi. SAYFA 3 TE "Köyleri gezelim ve eksikleri belirleyelim" Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Meclis üyelerinin köy halkýyla iç içe olmasýný isteyerek, "Köy ziyaretleri yaparak, halka iç içe olmalýyýz. "Özel Ýdare 2013'te programýnýn üzerine çýkacak" Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve meclis üyeleri dün Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. "Bütün kamu kuruluþlarý olarak Çorum halkýnýn güvenliði ve huzuru için elimizden ne geliyorsa onu yapacaðýz" diyen Baþköy... Osmancýk'ýn ikiz kuleleri Osmancýk ilçesine fore kazýk sistemiyle inþa edilecek 12 katlý binalar ilçenin çehresini deðiþtirecek. SAYFA 7 DE SAYFA 6 DA SAYFA 4 TE

2 ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: HABER TY:715 OSB'ye 14 milyon liralýk alt yapý yatýrýmý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Organize Sanayi Bölgesine 2002 yýlýndan itibaren yapýlan ve devam eden yatýrým 14 milyon 185 bin 972 TL olduðunu belirtti. Organize Sanayi Bölgesinin mevcut 437 Hektar arazi üzerinde 132 Parsel olarak planlandýðýný hatýrlan Salim Uslu, "Buna ek olarak bitiþiðinde bulunan 215 Hektar arazi desteðimiz ile OSB Tüzel kiþiliði adýna devredilmiþ, planlama çalýþmalarý tamamlanmak üzeredir. Mevcut 177 Hektarlýk Tevsii alanýn Yol, Ýçme Suyu, Kanalizasyon ve Yaðmursuyu, Elektrik ve Doðalgaz þebekeleri için toplamda 9 milyon 685 bin 972 destekleme yapýlmýþtýr" dedi. Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Projesinin, Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylandýðýný, Üniversite ile Sanayi Bölgesinin katkýlarýyla ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn 4 milyon 500 bin hibe desteðiyle çalýþmalarýna baþlandýðýný kaydeden Uslu, "Organize Sanayimizde 2002 yýlýnda tahsis edilen parsel sayýsý 79 iken yüzde 53 artýþ ile 2012 yýlýnda 121'e çýkmýþtýr. Organize Sanayimizde 2002 yýlýnda parsellerin doluluk oraný yüzde 49 iken 2012 yýlýndan yüzde 83 olmuþtur. Kalan parsel sayýsý 11'dir. Organize Sanayimizde 2004 yýlýnda toplam kapalý alan 270 bin m2 iken 2012 yýlýnda yüzde 48 artarak 400 bin m2 olmuþtur. Organize Sanayimizde 2002 yýlýnda istihdam kiþi iken 2012 yýlýnda yüzde 273 artarak kiþiye ulaþmýþtýr" þeklinde belirtti. Ýmsâk :5:09 Güneþ :6:57 Ýþrak :7:51 Öðle :11:56 Ýkindi :14:19 Akþam :16:34 Yatsý :18:09 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta Size bir hediye verildiginde ona misliyle mukâbelede bulunun! Eger buna gücünüz yetmiyorsa, onu karsilayacak derecede kendisine dua ediniz. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri SELÂM OLSUN Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: SAHÝBÝNDEN SATILIK DÜKKANLAR *Yazý Çarþý mevkiinde 450 M2 *Buhara evlerde 300 M2 Geniþliðindeki dükkanlar Satýlýktýr Müracaat: TY:710 TY:711 TY:495 TY:508 ÖDES'te desteklenecek projeler belli oldu Mustafa Arýkoðlu'nun oyunlarýna ilgi yüksek Çorumlu yazar Mustafa Arýkoðlu'nun "Düþ Yakamdan " adlý tiyatro oyunu, Ýstanbul Turgut Özal Kültür Merkezi'ndeki ilk gösteriminde büyük beðeni topladý. Seyircinin yoðun ilgi gösterdiði oyun, ayakta alkýþlandý. Geçirdikleri uçak kazasý sonucu ýssýz bir adaya düþen çiftin baþýndan geçen komik Yýl: 8 Sayý: 2364 olaylarýn konu edildiði oyun salonu kahkahalara boðarken, oyuncularýn performanslarý da göz doldurdu. Hasan Fehmi Gökdeniz, Murat Bulut, Miray Can ve Tanya Aksu'nun baþrollerini paylaþtýðý Düþ Yakamdan'ýn yönetmen koltuðunda ise yine Murat Bulut var. Yazar Mustafa Arýkoðlu ve Yönetmen Murat Bulut, Anatolia Sanat Tiyatrosu çatýsý altýnda birlikte çalýþmaya devam edeceklerini belirterek, "Sefilcikler" ve "Düþ Yakamdan" oyunlarýnýn ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 2011 yýlýnda uygulanmaya baþlayan ve Orta ve Doðu Karadeniz Bölgesindeki illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek, özürlülerle ilgili duyarlýlýk ve farkýndalýðýn geliþtirilmesine ve özürlülüðün önlenmesine katkýda bulunmayý amaçlayan Özürlüler Destek Programý ( ÖDES ) kapsamýnda 2012 yýlý için desteklenecek projeler belli oldu. Vali Sabri Baþköy yaptýðý açýklamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn proje tekliflerini, deðerlendirdiðini ve Çorum'da toplam bütçesi 270 bin 666 TL olan 4 adet projeyi kabul ettiðini belirtti. Bu 4 proje için Bakanlýðýn Çorum'a 232 bin 866 TL hibe aktaracaðýný dile getiren Vali Baþköy, "Proje sahipleri ile Çorum Valiliði arasýnda finansman sözleþmeleri imzalanmýþ olup, en kýsa zamanda projeler uygulanmaya baþlanacak ve en geç 1 yýl içinde tamamlanacaktýr. Çorum Valiliði adýna 2012 ÖDES projelerinin takip ve kontrol iþlerinden Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü sorumlu olacak" dedi. Kabul edilen projele ile miktarlarý ise þöyle: "Bilinçli Anne Saðlýklý Çocuk" projesi Çorum Belediyesi 55 bin 990 TL, "Karþýlýklý Öðreniyoruz" projesi Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 93 bin 351 TL, "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu 65 bin 721 TL, "Çorum Ýli Ýþgücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi " Hitit Üniversitesi 55 bin 604 TL." TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN çok yakýnda Çorumlu seyircilerle buluþacaðýný ifade ettiler. TEVELLLÜD: MART'TA ÇORUM'DA Arýkoðlu ve Bulut, "Çanakkale Þehitleri Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda,tevellüd: 1315 "Kalanlarýn Savaþý" adlý oyunun 18 Mart Pazartesi günü Çorum Devleti Tiyatro Salonu'nda Çorum halkýyla buluþacaðýnýn müjdesini vererek, oyunun Çorum'a gelmesine katkýlarýndan ötürü Çorum Belediyesi'ne teþekkür ettiler. Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ahmet Hamdi TANPINAR Selâm olsun bizden güzel dünyaya Bahçelerde hâlâ güller açar mý? Selâm olsun sonsuz güneþe, aya Iþýklar, gölgeler suda oynar mý? Hepsi güzeldi kar, tipi, fýrtýna Günlerin geçiþi ardý ardýna. Hasretiz bir kanat þakýrtýsýna Mavi gökte kuþlar yine uçar mý? Uzak, çok uzaðýz þimdi ýþýktan, Çocuk sesinden, gül ve sarmaþýktan, Dönmeyen gemiler olduk açýktan, Adýmýzý soran, arayan var mý?... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,775 1,785 EUR 2,353 2,368 STERLiN 2,88 2,92 JPY YENi 0,0202 0,0205 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. 53/B KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI GÜNAYDIN ECZANESÝ TEL: CEMÝLBEY CAD. 16/E -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Kýlýk, kýyafet zorunluluðu insan tabiatýna aykýrýdýr" Belediye ve Tapu Müdürlüðü dijital ortamda buluþtu Tapu Ýl Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi arasýnda yürütülen iþlemeler artýk daha hýzlý yapýlacak. Her iki kurumda bilgilerini bundan sonra dijital ortam da paylaþacaklar. Tapu bilgilerinin dijital ortamda ortak kullanýlmasý ile ilgili protokol dün yapýlan törenle imzalandý. Ýmza törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tapu Ýl Müdürü Nurettin Buyruk ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya katýldý. Dünyanýn hýzla deðiþtiðini ve bununla beraber teknolojinin de hýzla geliþtiðini dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye olarak teknolojiden en azami derecede faydalanmaya çalýþtýklarýný söyledi. Vatandaþlarýn hýzlý ve kaliteli hizmet alabilmeleri için yeni bir uygulamayý daha hayata geçirdiklerini kaydeden Baþkan Külcü, "Görev yaptýðým 4 yýllýk süre içerisinde kamu kurum ve kuruluþlarýyla diyalog içinde iþbirliði yaparak çalýþtýk ve ortaya güzel iþler çýktý.þimdi ise tapu kayýtlarý ile ilgili yeni bir uygulamayý hayata geçiriyoruz. TAK- BÝS ve Belediyelerin bazý Müdürlükleri oluþturulan bir sistemde bilgilerini paylaþýyorlar. Bizde bu sisteme geçmek istedik ve isteðimiz kabul edildi. Bize destek veren Ýl Tapu Müdürü Nurettin Buyruk'a teþekkür ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluþlarý kendi aralarýnda ki yazýþmalarda elektronik ortama geçiyor ve böylece hem zaman hemde tonlarca kaðýt israfýndan kurtulmuþ olunuyor. Bizde Tapu Ýl Müdürlüðü ile olan iþlemlerimizi elektronik ortama taþýyoruz" dedi. Vatandaþýn tapuda yaptýðý deðiþikliklerin Tapu Ýl Müdürlüðü tarafýndan belediyeye bildirilmesi gerektiði ayýný þekilde belediyenin de ilgili konularda bilgi vermesinin gerektiðini ama zaman zaman yoðunluktan bunda aksamalar yaþandýðýný anlatan Baþkan Külcü, "Ýmzaladýðýmýz bu protokolle bu tür gecikmeler yaþanmayacak. Sorun çözülmüþ olacak. Teknik alt yapý ve her iki kurumun kullandýklarý programlarýn uyumlulaþtýrma çalýþmalarý bir iki haftaya bitecek. Biz sistemden iþimize yarayan bilgileri alýp kullanacaðýz" ifadelerini kullandý. Tapu Ýl Müdürü Nurettin Buyruk ise yatýrýmlarýn temelinin gayrimenkul olduðunu belediyelerinde bunun için gerekli düzenlemeler yapmasý gerektiðini hatýrlatarak, "Bu protokol zaman ve kaðýt israfýný önleyecek. Ýþler daha hýzlý yürüyecek. Protokolle Çorum'da ki tüm taþýnmaz mallarý belediyenin hizmetine açtýk" þeklinde kaydetti. Eðitim Bir Sen Ýl Teþkilatý Kamuda kýyafet yasaðýný düzenlediði "serbest kýyafet eylemiyle" tepki gösterdi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, "Eðitim-öðretim ve bilim hizmet kolunun genel yetkili sendikasý olarak bugün ülke genelinde sivil itaatsizlik gösteriyor, iþe ve derslere serbest kýyafetle giriyoruz. Burada, 1982 model darbe ürünü, çaðdýþý kýlýk ve kýyafet yönetmeliðini protesto etmek için toplanmýþ bulunuyoruz" dedi. Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmeliði'nde akla zarar kurallarýn olduðunu ve devlet memurlarýna adeta üniformalý asker muamelesi yapýldýðýný vurgulayan Eþkil, "Ense týraþý, sakal, favori, býyýk, týrnak uzunluðu ile ilgilenen, çalýþanlarýn kot ve benzeri pantolon giyemeyeceði hükmünü içeren, inancý gereði baþýný örtme ihtiyacý duyan ve tercihinden dolayý saygý duyulmasý gereken kadýn çalýþanlara baþörtüsü yasaðý getiren darbe döneminin ürünü, çaðdýþý yönetmeliði tanýmadýðýmýzý haykýrmak için buradayýz. Öðrencilerin kýlýk ve kýyafet yönetmeliði deðiþmiþ, tek tipçilikten vazgeçilmiþ, imam hatip okullarýnda bütün derslerde, diðer okullarda sadece Kur'an-ý Kerim dersinde baþörtüsü serbestisi içerecek þekilde serbest kýyafet hakký tanýnmýþken, öðretmen adaylarýna staj dönemlerinde serbest kýyafetle okula gitme haklarý iade edilmiþken, eðitim çalýþanlarýnýn saçýyla, býyýðýyla, ense týraþýyla, favorisiyle, pantolonunun kumaþýyla ilgilenilmesini kesinlikle doðru bulmuyoruz. Ülkemizde 1930 yýlýnda seçme, 1934 yýlýnda seçilme hakký verilen kadýnlarýn 2013 yýlýnda hala ne giyeceklerine karar verme haklarý yok. Þiddetle mücadele konusunda kampanyalar baþlatan devlet, ne yazýk ki en büyük þiddeti, baþörtüsü yasaðýyla kadýnlara kendisi uygulamaktadýr. Baþarýyý, geliþmeyi ve deðiþimi zihinsel bir süreç olmaktan ziyade dýþ görünüþe endeksleyen bu çarpýk bakýþ açýsýnýn tedavülden kalkma zamaný gelmiþ ve geçmektedir" þeklinde kaydetti. -"KILIK VE KIYAFET ZORUNLULUÐU ÝNSAN TABÝATINA AYKIRI"- Darbe dönemlerinin dayatmasý olan kamu çalýþanlarýna kýlýk ve kýyafet zorunluluðunun insan tabiatýna aykýrý olduðunu ifade eden Eþkil, "Yönetmelik, "Býyýk tabiî olarak býrakýlýr, uzunluðu üst dudak boyunu geçemez, üstten alýnmaz, yanlar üst dudak hizasýnda olur, alt uçlarý dudak hizasýndan kesilir. Kravat takýlýr, kravatý örtecek þekilde balýkçý yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereðine uygun olarak verilmiþse tek tip elbise giyilir" demektedir. Yönetmeliðin resmettiði hükümler, anlamsýzlýðý dolayýsýyla þu an zaten çoðunlukla uygulanmamaktadýr. Kadýnlara, "Ayakkabýlar ve çizmeler sade, normal topuklu, boyalý, görev mahallinde baþ daima açýk, saçlar düzgün taranmýþ veya toplanmýþ, týrnaklar normal kesilmiþ olur" þeklinde getirilen yaptýrýmlarýn da pratikte hiçbir deðeri yoktur. Toplumu eðiten, çocuklarýmýzý geleceðe hazýrlayan öðretmenlerin ne giyeceðine ve nasýl giyineceðine dair sýnýrlar çizen ama baþörtüsü yasaðý hariç bütün sýnýrlarý geçersiz olan bu yönetmelik bir an önce deðiþtirilmelidir" þeklinde konuþtu. -"DEVLET, HALKIN ÝNANÇLARIYLA KAVGA ETMEMELÝ"- Devletin, vatandaþýyla, halkýn inançlarýyla kavga etmeyi artýk bir kenara býrakmasý gerektiðinin altýný çizen Eþkil sözlerini þöyle tamamladý: "Devlet insanlarýný tanýmlamayý deðil, tanýmayý seçmelidir. Olaðanüstü dönemlerin oluþturduðu psikolojik baskýlardan ve býraktýðý tortulardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Darbe dönemindeymiþiz gibi ilkel baþörtüsü yasaðý yönetmeliklerden hala tamamen kazýnmamýþtýr. Halk, nasýl giyinileceðini, saçlarýn nasýl taranacaðýný, baþýn örtülü mü açýk mý olunacaðýný belirlesinler diye hiçbir zaman otoriteye yetki vermemiþtir. Kimse kendisine verilmeyen yetkiyi kullanmaya kalkmasýn. Halk, despotlaþan yönetimlerin insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan yaptýrýmlarýný ortadan kaldýrsýn diye demokratik hakkýný kullanmýþ ve mevcut iktidarý iþ baþýna getirmiþtir. Ýktidar kendisinden beklenileni yerine getirmeli ve yasaklarý meþrulaþtýracak adýmlar yerine halký özgürleþtirecek adýmlar atmalýdýr. Biz eðitim çalýþanlarý olarak, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik'in acilen deðiþtirilmesini, kamuda çalýþan kadýnlara baþý açýk olacak þeklinde dayatma yapýlmamasýný, Birleþmiþ Milletler Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesine (CEDAW) aykýrý olan baþörtüsü yasaðýnýn tamamen kaldýrýlmasýný, çalýþanlar olarak ne giydiðimizle deðil, ne ürettiðimizle ilgilenilmesini istiyoruz. Eðitim Bir Sen olarak, darbe dönemlerinin dayatmalarýna uymayacaðýmýzý buradan ilan ediyoruz. Ýnsan onurunu ve tercihlerini hiçe sayan yaptýrýmlar zorla yasal çerçeveye oturtulmuþ olabilir ama bu yaptýrýmlarý asla meþru görmüyoruz. TBMM önünde kýlýk ve kýyafet yönetmeliðine dair Memur-Sen Konfederasyonu olarak baþlattýðýmýz itirazý, Eðitim Bir Sen olarak 81 ilde "Kýlýk-Kýyafet Özgürlüðü ve Baþörtüsü Yasaðýna Hayýr" çýkýþýmýzla devam ettirdik. Bugün ise Eðitim Bir Sen olarak bir adým daha atarak, sivil itaatsizlik gösteriyor, hükümete, darbe döneminin izlerini silmesi çaðrýmýzý yineliyoruz. Özgürlük taleplerimiz karþýlanmalý, ne giyip ne giymeyeceðimizi bilecek yetiþkinler olduðumuz kabul edilmeli ve bu talebimize kulak verilmelidir. Þimdi yönetmeliði yok sayýyor, okullarýmýza serbest kýyafetle giriyoruz" dedi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan sendika üyesi öðretmenler okullara serbest kýyafetle girdiler. Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi "Türkiye Kooperatifler Fuarý"na katýldý 2012 yýlýnýn Birleþmiþ Milletler tarafýndan "Uluslararasý Kooperatifler Yýlý" olarak ilan edilmesi ardýndan ülkemizde düzenlenecek etkinlikler planlamak ve koordine etmekle görevli "Ulusal Komite" tarafýndan kooperatifçiliðin tanýtýmýna yönelik çalýþmalara devam ediliyor. Bu kapsamda, "Türkiye Kooperatifler Fuarý" Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Ankara Ticaret Odasý Kongre Merkezinde düzenlendi. ATO Congresium'da düzenlen fuarýn açýlýþý, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ziya Altunyaldýz, Türkiye Milli Kooperatifler Birliði Genel Baþkaný Muammer Niksarlý, Kooperatifçilik Genel Müdürü Ýsmail Kalender ve çok sayýda davetlinin katýlýmýyla gerçekleþti. Ayrýca 2012 Uluslararasý Kooperatifler Yýlý kapanýþ toplantýsý da yapýldý. Birleþmiþ Miletler tarafýndan 2012 Kooperatifler Yýlý ilan edilmesi sebebiyle Tür- Çetin Baþaranhýncal kiye'de ilk defa düzenlenen 2012 Türkiye Kooperatifler Fuarýnda S.S. Toprak Sanayicileri K.S. Kooperatifi Çorumlu sanayicileri temsilen katýldý. Toprak Sanayicileri Kooperatifinin standý Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin ile beraber protokol üyeleri ve birçok ziyaretçi tarafýndan ziyaret edildi. Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Kooperatifler Fuarýnda Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifinin ilgi gördüðüne deðinerek fuarda gerek tuðla-kiremit sanayicileri adýna gerekse Çorum'un temsil edildiðini söyledi. Fuarda Çorum standýný ziyaret edenlere tuðla - kiremit ürünlerinin tanýtýmýn yanýnda sektörde 2012'de Türkiye çatý kaplama malzemesi ihtiyacýnýn yüzde 30'unu, tuðla ihtiyacýnýn ise yüzde 10'unun Çorum üreticilerinin karþýladýðý ve tuðla kiremit ürünlerinin diðer yapý malzemelerine karþý üstünlükleri yönünde bilgiler verildi. Kýþ Lastiði'ne kýsmi erteleme Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, araç lastiklerinin kýþ lastiði olmasý zorunluluðunun 1 Aralýk 2014 tarihine kadar ertelenmesi konusuna açýklýk getirdi. Gayretli, federasyonlarý TÞOF'un yoðun giriþimleri sonucu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nca baþlatýlan 'kýþ lastiði' uygulamasýnýn 1 yýl kýsmi ertelendiðini söyledi. Mehmet Gayretli, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn talepleri doðrultusunda 10 Aralýk 2012 tarihinde yayýmladýðý genelge ile sadece yarý römork ve römorklarýnýn frenleme tertibatý bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kýþ lastiði olmasý þartýnýn 1 Aralýk 2014 tarihine kadar ertelendiðini ifade etti. Ticari araçlarda kýþ lastiði zorunluluðunun devam ettiðini dile getiren Gayretli, kýþ lastiði taktýrmayan servis, minibüs ve taksici esnafýnýn biran önce kýþ lastiklerini taktýrmalarýný tavsiye etti.

4 HABER 4 Çamlýca METEM'de "israf" konferansý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek Çamlýca METEM Pansiyonunda kalan öðrencilere " Sofrada sýfýr artýk ve israf " konulu konferans verdi. Prof Dr. Yakup Civelek dünyada kimi bölgelerin yokluk ve kýtlýkla yaþamlarýný sürdürürken, kimi yerlerin de maalesef bolluk içersinde maalesef alabildiðince israfla yaþadýklarýný dile getirerek, günümüzün en büyük sorunlarýndan biri haline gelen israfý, önleme adýna insanlarý bilinçlendirmenin önemini vurguladý. Çamlýca METEM Pansiyonun da kalarak eðitimlerine bu okulda devam eden öðrencilere israf etmemeyi bir yaþam biçimi haline getirerek hayatlarýnýn her aþamasýnda uygulamayý hem dinimizin emri hemde insan olmanýn gerekliliði olduðunu vurgulayan Civelek, öðrencilerin yeme - içme ölçüsüne de dikkat çekti.civelek, öðrencilere ihtiyaçlarý ölçüsünde tüketmelerini, sofradan kalkarken de geride hiçbir yemek kýrýntýsý býrakmamayý alýþkanlýk haline getirmelerin istedi. Okul Müdürü Fatih Þanlý da Çamlýca METEM pansiyonunda kalan 150 öðrencinin her türlü barýnma ihtiyacýnýn ve sosyal ihtiyaçlarýnýn Devlet tarafýndan karþýlandýðýný belirterek öðrencilerin hem kendilerine sunulan imkanlarý israf etmeden kullanmalarý ve bunu davranýþ haline getirmeleri adýna güzel bir program olduðunu söyledi.fatih Þanlý programýn yürütülmesinde destek olan Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne ve Ýlahiyat Fakültesi dekanlýðýna teþekkür etti. Laçin Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nihat Mert günün anýsýna öðretim Prof Dr. Yakup Civelek'e plaket takdim etti. TY:702 Osmancýk'ýn ikiz kuleleri Osmancýk ilçesine fore kazýk sistemiyle inþa edilecek 12 katlý binalar ilçenin çehresini deðiþtirecek. Projede Ankara'daki Atakule'nin benzeri olan döner restoran da bulunuyor. Alýþ veriþ merkezi, otel, restoran ve kafeteryalar ile akýllý evlerden oluþan proje Denizbank ve Kurþunoðlu Yapý iþbirliði ile Kýzýlýrmak sahiline inþa edilecek. 12 katlý yapý mimari özellikleri ile de dikkat çekiyor. Kule þeklinde iki ayrý bloktan oluþan projenin en alt katýnda iki bloðu da kapsayan bir alýþ veriþ merkezi bulunuyor. Binanýn birinci ve ikinci katýnda ise modern iþyerleri yapýlacak. 12. katlarý açýk ve kapalý alaný ile restoran ve kafeteryalar olarak düþünülen projede bir de düðün salonu yer alýyor. Projede akýllý ev sistemleri ile donatýlmýþ konutlar ise dikkat çekiyor. Projenin en önemli özelliði ise 360 derece dönebilen kule restoran. Ankara'daki Atakule'den esinlenerek projeye dahil edilen restoran 360 derece dönebilecek. Mimari özellikleri ile bölgenin en gösteriþli yapýsý olan "Osmancýk ikiz kuleler" ilçenin çehresini deðiþtirecek. Projeye kýsa bir süre içerisinde baþlamayý hedeflediklerini söyleyen Kurþunoðlu Yapý Yönetim Kurulu Baþkaný Haydar Kurþun gerekli iþlemler için Osmancýk Belediye Meclisine baþvurduklarýný kaydetti. Projenin onaylanmasýnýn hemen ardýndan temeli atacaklarýný kaydeden Kurþun, "Projeyi Gemici Mahallesi'nde hastane yolu ile Kýzýlýrmak'a cephe olarak inþa edeceðiz. Bu proje klasik bir konut projesi deðil. Çok sosyal bir projeyi hayata geçiriyoruz. En üst katta döner kule restoran ve dev LED ekran bulunacak. Otel ve restoran asansörleri panoramik olup çevre gözlenebilecek. Yüzden fazla iþ yeri, büro-ofis bulunacak, ýrmaða cephe dükkanlarda Ýlçe turizmine can katacak teraslý pastane, cafe- restaurant tarzý dinlenme mekanlarý bulunacak. Özellikle öðrencilerin, memurlarýn ve emeklilerin ihtiyacý olan 1+0,1+1,2+1 ve 3+1 konutlar yer alacak" dedi. Emekliler Derneðinden iki anlaþma birden Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ile iki firma ile daha indirim anlaþmasý yaptý.derneðin Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Hitit Kasabý ve Özlem Leblebi ile indirim anlaþmasý imzaladý. Ýlk olarak Hitit Kasabýnda yapýlan imza törenine Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, yönetim kurulu üyeleri ile firma yetkilisi Emre Çelik katýldý. Anlaþma kapsamýnda Dernek üyelerine kartlarýný gösterdikleri zaman tüm et ürünlerinde ve yumurtada yüzde 10 indirim yapýlacak. Hýdýr Kýnýklý daha sonra ise Özlem Leblebi ile indirim anlaþmasý imzaladý. Özlem Leblebi yetkilisi Sezer Akýn anlaþma kapsamýnda Dernek üyelerine kartlarýný gösterdikleri zaman tüm ürünlerde yüzde 7 indirim yapacaklarýný belirtti. Kübra ve Cengiz Arýcý çifti dünya evine girdi Kübra ve Cengiz Arýcý çifti dünya evine girdi. Ýnci Restourant'ta yapýlan düðünde Adem ve Mehtap Balak'ýn kýzlarý Kübra ile Paþa ve Suna Arýcý'nýn oðullarý Cengiz dünya evine girdi. Çiftler 2013 yýlýnýn güzel bir yýl olmasýný dilediler. Yýlýn son düðün töreni ile hayatlarýný birleþtiren çiftin düðününe çok sayýda davetli katýldý. Nikah Genç çift, "Yeni yýlýn Çorum'a ve ülkeye hayýrlý olsun yýlý Çorum'a güzellikler getirsin. Yeni yýl herkese barýþ, huzur ve saðlýk getirmesini diliyoruz" þeklinde konuþtular.

5 HABER 5 "Norm kadroda resen atama dayatýlmasýný kabul etmiyoruz" "2013 bütçesinde memur yok" Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, 2013 yýlý bütçesinde memurun yok sayýldýðýný söyledi. Mehmet Ferit Erkün düzenlediði basýn toplantýsýnda memura 2013 yýlýnda yapýlacak olan zamma tepki gösterdi. Sözlerine, "Tüm kamu çalýþanlarý olmak üzere milletimizin yeni yýlýný kutluyoruz.2013 yýlýnýn herkese saðlýk, mutluluk ve huzur getirmesini, yeni vergi, zam ve huzursuzluk getirmemesini diliyoruz" diyerek baþlayan Erkün, "2013 yýlý bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi, memurlar ve memur emeklileri yok sayýldý. Memura yüzde 3 + yüzde 3 sefalet zammý öngörülmüþtür. Hükümet edenlerin yýllardýr aðzýndan düþürmediði "büyüme" rakamlarý üzerinden konuya bakacak olursak, yýllarý arasýnda ülke ekonomisi ortalama yýllýk yüzde 6,8 oranýnda büyümüþtür. Peki, bu dönemde kamu çalýþanlarýnýn ve kamu emeklilerinin maaþlarý ne kadar büyümüþ? Ortalama yýllýk enflasyon kadar? Kamu çalýþanlarý ve emeklilerini enflasyona ezdirmeyecek kadar. Kim diyor? Tabii ki iktidarýn yönetenleri. Doðru mudur? Deðildir! Çünkü enflasyon hedefi yýllýk hesaplanýrken, bu yýla tekabül edecek ücret artýþlarýnýn yarýsý yýlbaþýndan, kalan yarýsý temmuzdan geçerli olacak þekilde uygulanmaktadýr. Enflasyon hedefi ile verilen ücret artýþlarý arasýnda yýl içinde fark çýkar ise ki, genelde her yýl çýkmaktadýr, o da bir sonraki yýlýn yýlbaþýndan sonra uygulanmaktadýr. Yani ince hesaplar ile memuru 12 ay ezen enflasyonun ilk 6 ayýnda yarýsý ödenerek, kamu çalýþanlarýna hedeflenen enflasyonun yarýsý kadar zam verilmektedir. Ýkinci yarýda verilen yarý oranýn yarýsý da tüm yýla yayýlacaðýna göre; kamu çalýþanlarýna yýllýk hedeflenen enflasyon kadar deðil; üçte ikisi kadar zam yapýlmaktadýr. Bu da yetmez geçen yýl kamu çalýþanlarýnýn cebinden çýkan ilave enflasyon farký onlarýn sýrtýna sarýlýr, yeni yýldan itibaren ise fark uygulamasý yapýlýr. Tabii ki; TÜÝK imdada yetiþerek, okus pokus yaparak; yýllýk enflasyonu, hedeflenen enflasyonuna eþitlemez ise" dedi. Kamu çalýþanlarý ve emeklilerinin maaþ artýþlarýnýn Hükümetin, kendi yazýp, çizdiði hedef enflasyona göre ayarlandýðýný ve büyüme rakamlarýnýn da asla konu edilmediðini dile getiren Erkün, "Kamu çalýþanlarý ve emeklileri büyümeden kaynaklý pay noktasýnda tamamen üvey evlat muamelesi görmüþ, özellikle son üç yýla, yani Yandaþ-Sen'in yetki dönemine dikkat edildiðinde, kamu çalýþanlarýnýn Gayri Safi Milli Hasýla içerisinde aldýklarý pay belirgin bir þekilde düþmüþtür. Ekonomik kriz dönemleri, çalýþanlarýmýzýn haklarýnýn budanmasý için bir fýrsat olarak görülmüþ, bu dönemlerde çalýþanlarýmýz iþsizlikle tehdit edilerek sesleri kýsýlmýþtýr. Yatýrým paketi adý altýnda sanayici ve iþ adamlarýna milyarlarca liralýk kaynak yaratýlýrken, kamu çalýþanlarýnýn, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin açlýða, yoksulluða ve sefalete sürüklendiði gerçeði gözlerden kaçýrýlmýþtýr. Yalnýzca 2012 yýlý içinde banka hesabýnda 1 milyon lira ve üzerinde para bulunan mevduat sahiplerinin sayýsý 6 bin 669 kiþi artarak 51 bin 161 kiþiye yükselmiþtir. Bir yanda milyonlarýna milyonlar katan mutlu azýnlýk varken diðer tarafta kamu çalýþanlarý ve emeklileri için yüzde 3+3 sefalet zammýna muhatap olmuþlardýr. Ayrýca 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname dikkate alýndýðýnda; pek çok memuru ve tüm emekliler ek ödemeden, hemen hemen tüm memurlarý fazla mesaiden ve ikramiyeden mahrum býrakarak; Hükümet, kaþýkla verdiðini kepçe ile geri almýþtýr" ifadelerini kullandý. Erkün sözlerini þöyle tamamladý: "Hükümetin görevi, herkesin ortak malý olan bütçeyi adaletle yönetmek, elde edilen geliri, hakça paylaþtýrmaktýr. 75 milyonun ortak kaynaðýndan; milletin % 99'u için ayrýlan pay, milletin geri kalan yüzde 1'lik ayrýcalýklý kesimi için ayrýlan pay kadar bile olamamýþtýr. Son 10 yýl içinde toplamda reel anlamda yüzde 68 büyüyen bir ülkede, çalýþanlarýn pastadan aldýðý pay azalýyorsa, burada bir tutarsýzlýk ve adaletsizlik var demektir. Geçen yýl kamu çalýþanlarýna yüzde 4 + yüzde 4 ücret artýþý yapýlýyor. Yine ayný yýl içerisinde TÜÝK'in rakamlarýna göre doðalgaz yüzde 29,3, elektrik yüzde 20, petrol yüzde 13, kömür yüzde 17, odun yüzde 21, ulaþýma yüzde 16, tavuk eti, fasulye yüzde 15, deterjan yüzde 13, sabun yüzde 18, þampuan yüzde 25, okul masraflarý ve tüp yüzde 10 zamlanýyor. Geçen yýl rantiyeciye 50 milyar liranýn üzerinde faiz ödeniyor. Buyurun, bu hesabýn mantýðýný bilen varsa bize de anlatsýn. Memleketin elinde avucunda bulunan fabrikalar, limanlar, ormanlar, madenler, hatta otoyollar ve köprüler; ne var ise haraç mezat satýlýyor. Buna raðmen cari açýk gitgide açýlýyor.yapýlan açýklamalara göre 2013 yýlý bütçe gelirleri 370 milyar TL.,giderler ise 404 milyar TL. Bu da demektir ki 34 milyar TL. açýk var. O da tahmini bütçede. Bu cari açýðýn faturasý da dar ve sabit gelirlilere çýkartýlýyor. Ücretleri kýsýlýyor, vergiler arttýrýlýyor, temel tüketim kalemleri zamlanýyor, saðlýklarý paralý hale geliyor. Hiç kimse umutlanmasýn 2013 yýlýnda da bu acý gerçek herkesin karþýsýna çýkacaktýr. Milletin sýrtýna binilerek adalet saðlandýðý, bütçe açýklarýnýn kapatýldýðý nerede görülmüþtür? 2013 yýlý bütçesinde, bütçe açýðýnýn ve cari açýðýn, memur, emekli, dul ve yetimlerden kesilecek parayla ve yeni vergilerle kapatýlmaya çalýþýlacaðý görülüyor. Gelecek yýl bütçesinde enflasyon hedefi yüzde 5,3; büyüme hedefi yüzde 4 ama Özel Tüketim Vergisindeki artýþ yüzde 17, KDV artýþý yüzde 18 ve toplam vergilerdeki artýþ da yüzde 14 olarak planlanmýþ gözükmektedir. Bunun anlamý, dar ve sabit gelirlilerimizin sýrtýna binecek yeni vergilerdir. Bunun anlamý vergi dilimi nedeniyle, Haziran ayýndan sonra azalacak maaþlardýr. Bunun anlamý zahmeti ve külfeti çalýþanýn, dar ve sabit gelirlilerin sýrtýna yüklemek, nimeti mutlu azýnlýða peþkeþ çekmektir." Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan norm kadro uygulamasýnýn eðitim camiasýnda maðduriyetlere neden olmaya devam ettiðini söyledi. Mahmut Alparslan düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda deðerlendirme de bulundu. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan 17/12/2012 tarihinde "Norm Kadro Fazlasý Öðretmenlerin" il içerisinde atmalarýnýn yapýlacaðýnýn ilan edildiðini dile getiren Alparslan, "Peki kimlerdir bu norm fazlasý öðretmenler? Kamuoyuna gösterilmeye çalýþýldýðý gibi sadece kendi özel þartlarý ve istekleri doðrultusunda illere ve okullara fazla fazla atanmýþ ve gelinen noktada fazla da olsam bu okulda durayým, öðretmenlik yapmayayým, boþ oturayým diyen kiþiler midir? Tabi ki bu deðil. Þu an gerek il emri adý altýnda kadrosu bir okulda deðil de Milli Eðitim Müdürlüðünde olan öðretmenlerimiz dahil olmak üzere hiçbir norm kadro fazlasý öðretmen boþta deðildir, hepsi görevlendirme de olsa iþini yapmakta ve maaþýný hak etmektedir. Okullarýn norm kadrolarý mevzuatý gereði, yaz tatili baþlangýcýnda, gelecek öðretim yýlý için hangi alanda ne kadar ders yükü olacaðý öngörülerek, bu afaki duruma göre girilen ders saatlerine göre o alanda kaç (branþ) öðretmenin bulunacaðýnýn Bakanlýðýmýzca onaylanmasý sonucu belirlenir. Yaz tatili içerisinde il içi yer deðiþiklikleri, iller arasý yer deðiþiklikleri, özür urubu yer deðiþiklikleri, becayiþ (karþýlýklý yer deðiþtirme), alan deðiþiklikleri ve Anadolu, Fen ve Spor Liseleri atamalarý da bir öngörüyle belirlenen normlara göre yapýlýr. Eylül ayý gelir, okullar açýlýr kayýt alanlarý, kayýtlar seçilen dersler, nakiller sonrasýnda okullardaki gerçek öðrenci sayýlarý ve dersleri belirir. Bakanlýðýmýz da yeni güncel ve gerçek durumlara göre norm kadrolarý Ekim, Kasým sürecinde yeniden belirler. Mayýs - Hazirandaki öngörülen normlar ile Eylül - Ekimdeki gerçek normlar arasýndaki farklar deðiþen normlarý ve norm kadro fazlasý öðretmenler sonucunu doðurmaktadýr. Bu hatalý uygulama sürecinin üzerine bu yýl ekstra mühim aksaklýklar yaþanmýþtýr. Temel ve en büyük aksak "Milli Eðitim þurasýnda biz önerdik ve sonuçta baþardýk, bu uygulama hiçbir öðretmeni norm fazlasý yapmayacak" diyen Eðitim Bir Sen'in, olarak savunduðu eðitim sistemi; bu yýl norm kadrolarý allak bullak etmiþ ve haddinden fazla alan öðretmenini norm fazlasý yapmýþtýr. Sendikamýz Türk Eðitim Senin ileriyi görerek ýsrarla "Halkýmýz çocuklarýný tercih ettiði okullara verebilmeli, bunun için ortaokul kýsmýnýn ayrýlmasý uygundur; fakat bunun yolu öðrenciyi de, öðretmeni de maðdur etmeyecek þeklinde uygulanmasýdýr." önerisinin; çocuklarýmýzýn ilgili ortaokullara 2 yýl erken alýnabilmesi ve olumlu, doðru ama öneri Türk Eðitim Senden geliyor diye kulak arkasý yapýlmasý ve olarak uygulanmasý eðitim sistemimizin kökünü budamýþtýr. Buna baðlý olarak açýða çýkan 50 bin sýnýf öðretmeni ile baþlayan süreci çözebilmek için geçici ve kaçamak bir çözüm olarak eylül ayý sonu yapýlan alan deðiþikliði, çoðunluðu sýnýf öðretmeni olan ve alanýnda sorun yaþayacaðý mecburiyeti ile alan deðiþtiren öðretmenlerimizin, geçtikleri alanlarda da kimisi hemen bugün itibariyle kimi önümüzdeki yýllarda yine norm fazlasý olabileceði ve yer deðiþtiremeyeceði gibi, atandýðý alandaki öðretmenleri de norm fazlasý yapmýþ ve yapacaktýr. Sonrasýnda zaten geçmiþten sorun yumaðý olarak büyüyerek gelen, tüm liselerin Anadolu lisesine dönüþtürülmesi sürecinin devamýnda kasým ayý içinde eksik, aksak yapýlan yer deðiþikliði ve atama iþlemleri de norm fazlasý öðretmenler üretmektedir. Yine iller arasý becayiþ (karþýlýklý yer deðiþikliði) uygulamasýný da unutmayalým" dedi. Alparslan sözlerini þöyle tamamladý: "Yapýlan hatalý yaklaþýmlar sonucu aile bütünlüðü bozulduðu için tabi ki bir araya getirilmesi gereken aileleri, kalýcý ve doðru yöntemlerle deðil de karþýlýklý yer deðiþikliði ile bir araya getirmeyi seçtiðinizde; hizmet puaný az olan öðretmenimizin gittiði okula puaný fazla olan öðretmenin gelmesi ve Ekimde belirlenen normu azalýnca okulunda görevini sürdürmesi gereken öðretmenin norm fazlasý olduðu sonuçlar doðurmuþtur. Gelinen noktada norm kadro fazlasý öðretmenlerin yer deðiþikliðini de düzenleyen ilgili mevzuatýna dayanýlarak tespit edilmiþ norm kadro fazlasý öðretmenlerimizin yer deðiþikliklerinin yapýlmasý söz konusudur. Bu iþlemleri düzenleyen "Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði" 41. Maddesinde öncelikle çalýþtýklarý yerleþim yeri içerisinde istekleri doðrultusunda, istekleri doðrultusunda yer deðiþikliði gerçekleþmeyenlerin ise hizmet puaný doðrultusunda Valilik kararý ile resen atanacaðý öngörülmektedir. Ýzah ettiðimiz süreçlerin tamamýna dahli olmayan doðru yönetilmediði için norm fazlasý olan öðretmenlerimize istekleri dýþýnda resen atama dayatýlmasýný kabul etmemiz mümkün deðildir eðitim sistemine baðlý olarak planlanmýþ okullarýn kademeli geçiþlerinden dönülerek, önümüzdeki öðretim yýlýnda tamamen deðiþimleri söz konusu olabileceði ve öðrenci sayýlarýnda da bu yýla göre azalacaðý göz önüne alýndýðýnda gerçek norm kadro sayýlarýnýn yakýn zamanda çok deðiþeceði açýktýr. Bu þekli ile þimdi dayatýlarak yer deðiþikliði yapýlan öðretmenin yerine, hemen önümüzdeki öðretim yýlýnda öðretmen ihtiyaç olacak ve atama yapýlacaktýr. Bunun kime, neye faydasý vardýr? Sonuç olarak, tüm bu uygulamalarý öðretmenler kendileri seçmemiþ, tercih etmemiþ ve yönetmemiþtir; fakat sonuçta sürecin maðduru öðretmendir ve alýþtýðý öðretmeni sýk sýk deðiþen öðrencilerdir." Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha giydirdi. Geleceðe miras niteliðinde konutlar býrakmak misyonu ile daha güzel, daha mutlu yaþamlarýn yeþermesi için çalýþan Sinpaþ GYO, Türkiye'nin en büyük markalarýný çatýsý altýnda toplayan Birleþmiþ Markalar Derneði'nin "Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor" kampanyasýna destek vermeye devam ediyor. Sinpaþ GYO kampanya kapsamýnda Çorumlu çocuklara destek veriyor. Geçtiðimiz yýl 5 bin çocuðun giyim ihtiyacýný karþýlayan Sinpaþ GYO, bu yýl 5 bin çocuða daha ulaþacak. Kampanyaya destek vermekten duyduklarý mutluluðu dile getiren Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik, "Gelecek, umut barýndýran bir ifadedir. Bu nedenle güzel hayaller ve beklentilerle hepimiz gelecek için çalýþýyoruz ve biliyoruz ki çocuklarýmýzýn umudunu yeþertmekten daha iyi, geleceðe atýlacak bir tohum yoktur. Sayýn Baþbakanýmýzýn teþvikiyle Birleþmiþ Markalar Derneði'nin öncülüðünde baþlatýlan ve Sinpaþ olarak bizim de dahil olduðumuz "Türkiye'nin Markalarý Türkiye'nin Çocuklarýný Giydiriyor" projesi, þirketimizin bu yönde yürüttüðü çalýþmalar içinde en anlamlý projelerden biri oldu. Bu çerçevede Çorum'un yetiþtirdiði bir iþ adamý olarak ben ve ortaklarým olan yeðenlerim Ahmet Çelik ve Ömer Faruk Çelik ile birlikte, sosyal sorumluluklarýmýzý da yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bu çerçevede hemþerilerimize giyim, gýda ve eðitim baþta olmak üzere çeþitli konularda destek oluyoruz" dedi. Çelik, "Projeye dahil olarak, doðup büyüdüðümüz þehir Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünde ufak da olsa bir gülümseme býraktýk. Kampanyaya desteðimiz devam ediyor. Bu yýl da 5 bin çocuðu daha gülümseteceðiz. Bunun mutluluðu tarif edilemez. Amacýmýz, yurdun her köþesinden ülkemize, milletimize ve dünyaya deðer katacak nice deðerli insanýn yetiþmesine destek vermek. Türkiye'nin en deðerli markalarýndan biri olarak, bu bizim en büyük sorumluluðumuz. Bu sorumluluðu severek ve gururla taþýyoruz" diye konuþtu.

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

OSB EML'nin. imzalarý atýldý

OSB EML'nin. imzalarý atýldý "Çorum'a yatýrým yapmak Ankara'dan daha karlý" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, "Ülkemizin güzide ili Çorum için çok hayýrlý bir yatýrýma imza atmak için bir araya

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı