dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir""

Transkript

1 Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha giydirdi. SAYFA 5 TE OSB''ye 14 milyon liralýk alt yapý yatýrýmý SAYFA 2 DE ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri & Onur ÞAMLI 40 KURUÞ Merkez : Eðridere Çarþýsý No:13 Tel : (5 Hat) Çorum Þube : Nuruosmaniye Cad. Çuhacý han 10/13 Ýstanbul Tel : 0 (212) Belediye ve Tapu Müdürlüðü dijital ortamda buluþtu "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir" Çaðrý Eðitim Vakfý tarafýndan organize edilen "Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler" konulu seminer dün gerçekleþtirildi. Saat 13.30'da Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda yapýlan seminere konuþmacý olarak Çankaya Vaizesi Sedide Akbulut katýldý. SAYFA 9 DA Tapu Ýl Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi arasýnda yürütülen iþlemeler artýk daha hýzlý yapýlacak. Her iki kurumda bilgilerini bundan sonra dijital ortam da paylaþacaklar. Tapu bilgilerinin dijital ortamda ortak kullanýlmasý ile ilgili protokol dün yapýlan törenle imzalandý. Ýmza törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tapu Ýl Müdürü Nurettin Buyruk ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya katýldý. SAYFA 3 TE "2013 bütçesinde memur yok" Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, 2013 yýlý bütçesinde memurun yok sayýldýðýný söyledi. Mehmet Ferit Erkün düzenlediði basýn toplantýsýnda memura 2013 yýlýnda yapýlacak olan zamma tepki gösterdi. Sözlerine, "Tüm kamu çalýþanlarý olmak üzere milletimizin yeni yýlýný kutluyoruz.2013 yýlýnýn herkese saðlýk, mutluluk ve huzur getirmesini, yeni vergi, zam ve huzursuzluk getirmemesini diliyoruz" diyerek baþlayan Erkün, "2013 yýlý bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi, SAYFA 5 TE "Kýlýk, kýyafet zorunluluðu insan tabiatýna aykýrýdýr" Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi "Türkiye Kooperatifler Fuarý"na katýldý ÖDES'te desteklenecek projeler belli oldu SAYFA 2 DE 2012 yýlýnýn Birleþmiþ Milletler tarafýndan "Uluslararasý Kooperatifler Yýlý" olarak ilan edilmesi ardýndan ülkemizde düzenlenecek etkinlikler planlamak ve koordine etmekle görevli "Ulusal Komite" tarafýndan kooperatifçiliðin tanýtýmýna yönelik çalýþmalara devam ediliyor. SAYFA 3 TE Eðitim Bir Sen Ýl Teþkilatý Kamuda kýyafet yasaðýný düzenlediði "serbest kýyafet eylemiyle" tepki gösterdi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, "Eðitim-öðretim ve bilim hizmet kolunun genel yetkili sendikasý olarak bugün ülke genelinde sivil itaatsizlik gösteriyor, iþe ve derslere serbest kýyafetle giriyoruz. Burada, 1982 model darbe ürünü, çaðdýþý kýlýk ve kýyafet yönetmeliðini protesto etmek için toplanmýþ bulunuyoruz" dedi. SAYFA 3 TE "Köyleri gezelim ve eksikleri belirleyelim" Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Meclis üyelerinin köy halkýyla iç içe olmasýný isteyerek, "Köy ziyaretleri yaparak, halka iç içe olmalýyýz. "Özel Ýdare 2013'te programýnýn üzerine çýkacak" Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve meclis üyeleri dün Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. "Bütün kamu kuruluþlarý olarak Çorum halkýnýn güvenliði ve huzuru için elimizden ne geliyorsa onu yapacaðýz" diyen Baþköy... Osmancýk'ýn ikiz kuleleri Osmancýk ilçesine fore kazýk sistemiyle inþa edilecek 12 katlý binalar ilçenin çehresini deðiþtirecek. SAYFA 7 DE SAYFA 6 DA SAYFA 4 TE

2 ELEMAN ARANIYOR Ziraat, Kimya ve Gýda Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsan Vergi Dairesi yanýnda bulunan Cevher Pastanesine yapýlmasý gerekiyor. Müracaat Tel: HABER TY:715 OSB'ye 14 milyon liralýk alt yapý yatýrýmý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Organize Sanayi Bölgesine 2002 yýlýndan itibaren yapýlan ve devam eden yatýrým 14 milyon 185 bin 972 TL olduðunu belirtti. Organize Sanayi Bölgesinin mevcut 437 Hektar arazi üzerinde 132 Parsel olarak planlandýðýný hatýrlan Salim Uslu, "Buna ek olarak bitiþiðinde bulunan 215 Hektar arazi desteðimiz ile OSB Tüzel kiþiliði adýna devredilmiþ, planlama çalýþmalarý tamamlanmak üzeredir. Mevcut 177 Hektarlýk Tevsii alanýn Yol, Ýçme Suyu, Kanalizasyon ve Yaðmursuyu, Elektrik ve Doðalgaz þebekeleri için toplamda 9 milyon 685 bin 972 destekleme yapýlmýþtýr" dedi. Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Projesinin, Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylandýðýný, Üniversite ile Sanayi Bölgesinin katkýlarýyla ve Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn 4 milyon 500 bin hibe desteðiyle çalýþmalarýna baþlandýðýný kaydeden Uslu, "Organize Sanayimizde 2002 yýlýnda tahsis edilen parsel sayýsý 79 iken yüzde 53 artýþ ile 2012 yýlýnda 121'e çýkmýþtýr. Organize Sanayimizde 2002 yýlýnda parsellerin doluluk oraný yüzde 49 iken 2012 yýlýndan yüzde 83 olmuþtur. Kalan parsel sayýsý 11'dir. Organize Sanayimizde 2004 yýlýnda toplam kapalý alan 270 bin m2 iken 2012 yýlýnda yüzde 48 artarak 400 bin m2 olmuþtur. Organize Sanayimizde 2002 yýlýnda istihdam kiþi iken 2012 yýlýnda yüzde 273 artarak kiþiye ulaþmýþtýr" þeklinde belirtti. Ýmsâk :5:09 Güneþ :6:57 Ýþrak :7:51 Öðle :11:56 Ýkindi :14:19 Akþam :16:34 Yatsý :18:09 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 1. Hafta Size bir hediye verildiginde ona misliyle mukâbelede bulunun! Eger buna gücünüz yetmiyorsa, onu karsilayacak derecede kendisine dua ediniz. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri SELÂM OLSUN Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Sahibinden Acil Satýlýk Daireler Gülabibey Mahallesinde (Gülüm Düðün Salonu Civarýnda) Yapýmý yeni tamamlanmýþ kullanýma hazýr 3+1 Asansörlü Kaliteli Isý Yalýtýma sahip 3. ve 1 katta bulunan Lüks Daireler Uygun fiyatlara satýlýktýr. Müracaat: Tel No: Gazi Caddesinde Ýþyeri Devredilecektir Gazi Caddesi üzerinde bulunan ve halen Faal durumda bulunan iþ yerimiz iþ deðiþikliði nedeni ile devredilecektir. Müracaat: SAHÝBÝNDEN SATILIK DÜKKANLAR *Yazý Çarþý mevkiinde 450 M2 *Buhara evlerde 300 M2 Geniþliðindeki dükkanlar Satýlýktýr Müracaat: TY:710 TY:711 TY:495 TY:508 ÖDES'te desteklenecek projeler belli oldu Mustafa Arýkoðlu'nun oyunlarýna ilgi yüksek Çorumlu yazar Mustafa Arýkoðlu'nun "Düþ Yakamdan " adlý tiyatro oyunu, Ýstanbul Turgut Özal Kültür Merkezi'ndeki ilk gösteriminde büyük beðeni topladý. Seyircinin yoðun ilgi gösterdiði oyun, ayakta alkýþlandý. Geçirdikleri uçak kazasý sonucu ýssýz bir adaya düþen çiftin baþýndan geçen komik Yýl: 8 Sayý: 2364 olaylarýn konu edildiði oyun salonu kahkahalara boðarken, oyuncularýn performanslarý da göz doldurdu. Hasan Fehmi Gökdeniz, Murat Bulut, Miray Can ve Tanya Aksu'nun baþrollerini paylaþtýðý Düþ Yakamdan'ýn yönetmen koltuðunda ise yine Murat Bulut var. Yazar Mustafa Arýkoðlu ve Yönetmen Murat Bulut, Anatolia Sanat Tiyatrosu çatýsý altýnda birlikte çalýþmaya devam edeceklerini belirterek, "Sefilcikler" ve "Düþ Yakamdan" oyunlarýnýn ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 2011 yýlýnda uygulanmaya baþlayan ve Orta ve Doðu Karadeniz Bölgesindeki illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek, özürlülerle ilgili duyarlýlýk ve farkýndalýðýn geliþtirilmesine ve özürlülüðün önlenmesine katkýda bulunmayý amaçlayan Özürlüler Destek Programý ( ÖDES ) kapsamýnda 2012 yýlý için desteklenecek projeler belli oldu. Vali Sabri Baþköy yaptýðý açýklamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn proje tekliflerini, deðerlendirdiðini ve Çorum'da toplam bütçesi 270 bin 666 TL olan 4 adet projeyi kabul ettiðini belirtti. Bu 4 proje için Bakanlýðýn Çorum'a 232 bin 866 TL hibe aktaracaðýný dile getiren Vali Baþköy, "Proje sahipleri ile Çorum Valiliði arasýnda finansman sözleþmeleri imzalanmýþ olup, en kýsa zamanda projeler uygulanmaya baþlanacak ve en geç 1 yýl içinde tamamlanacaktýr. Çorum Valiliði adýna 2012 ÖDES projelerinin takip ve kontrol iþlerinden Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü sorumlu olacak" dedi. Kabul edilen projele ile miktarlarý ise þöyle: "Bilinçli Anne Saðlýklý Çocuk" projesi Çorum Belediyesi 55 bin 990 TL, "Karþýlýklý Öðreniyoruz" projesi Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 93 bin 351 TL, "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" projesi Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu 65 bin 721 TL, "Çorum Ýli Ýþgücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi " Hitit Üniversitesi 55 bin 604 TL." TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN çok yakýnda Çorumlu seyircilerle buluþacaðýný ifade ettiler. TEVELLLÜD: MART'TA ÇORUM'DA Arýkoðlu ve Bulut, "Çanakkale Þehitleri Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda,tevellüd: 1315 "Kalanlarýn Savaþý" adlý oyunun 18 Mart Pazartesi günü Çorum Devleti Tiyatro Salonu'nda Çorum halkýyla buluþacaðýnýn müjdesini vererek, oyunun Çorum'a gelmesine katkýlarýndan ötürü Çorum Belediyesi'ne teþekkür ettiler. Ýmtiyaz Sahibi Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Tasarým Av. Yakup ALAR Fethi SÜMÜÞ ( ) elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ahmet Hamdi TANPINAR Selâm olsun bizden güzel dünyaya Bahçelerde hâlâ güller açar mý? Selâm olsun sonsuz güneþe, aya Iþýklar, gölgeler suda oynar mý? Hepsi güzeldi kar, tipi, fýrtýna Günlerin geçiþi ardý ardýna. Hasretiz bir kanat þakýrtýsýna Mavi gökte kuþlar yine uçar mý? Uzak, çok uzaðýz þimdi ýþýktan, Çocuk sesinden, gül ve sarmaþýktan, Dönmeyen gemiler olduk açýktan, Adýmýzý soran, arayan var mý?... HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,775 1,785 EUR 2,353 2,368 STERLiN 2,88 2,92 JPY YENi 0,0202 0,0205 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. 53/B KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI GÜNAYDIN ECZANESÝ TEL: CEMÝLBEY CAD. 16/E -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "Kýlýk, kýyafet zorunluluðu insan tabiatýna aykýrýdýr" Belediye ve Tapu Müdürlüðü dijital ortamda buluþtu Tapu Ýl Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi arasýnda yürütülen iþlemeler artýk daha hýzlý yapýlacak. Her iki kurumda bilgilerini bundan sonra dijital ortam da paylaþacaklar. Tapu bilgilerinin dijital ortamda ortak kullanýlmasý ile ilgili protokol dün yapýlan törenle imzalandý. Ýmza törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Tapu Ýl Müdürü Nurettin Buyruk ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya katýldý. Dünyanýn hýzla deðiþtiðini ve bununla beraber teknolojinin de hýzla geliþtiðini dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediye olarak teknolojiden en azami derecede faydalanmaya çalýþtýklarýný söyledi. Vatandaþlarýn hýzlý ve kaliteli hizmet alabilmeleri için yeni bir uygulamayý daha hayata geçirdiklerini kaydeden Baþkan Külcü, "Görev yaptýðým 4 yýllýk süre içerisinde kamu kurum ve kuruluþlarýyla diyalog içinde iþbirliði yaparak çalýþtýk ve ortaya güzel iþler çýktý.þimdi ise tapu kayýtlarý ile ilgili yeni bir uygulamayý hayata geçiriyoruz. TAK- BÝS ve Belediyelerin bazý Müdürlükleri oluþturulan bir sistemde bilgilerini paylaþýyorlar. Bizde bu sisteme geçmek istedik ve isteðimiz kabul edildi. Bize destek veren Ýl Tapu Müdürü Nurettin Buyruk'a teþekkür ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluþlarý kendi aralarýnda ki yazýþmalarda elektronik ortama geçiyor ve böylece hem zaman hemde tonlarca kaðýt israfýndan kurtulmuþ olunuyor. Bizde Tapu Ýl Müdürlüðü ile olan iþlemlerimizi elektronik ortama taþýyoruz" dedi. Vatandaþýn tapuda yaptýðý deðiþikliklerin Tapu Ýl Müdürlüðü tarafýndan belediyeye bildirilmesi gerektiði ayýný þekilde belediyenin de ilgili konularda bilgi vermesinin gerektiðini ama zaman zaman yoðunluktan bunda aksamalar yaþandýðýný anlatan Baþkan Külcü, "Ýmzaladýðýmýz bu protokolle bu tür gecikmeler yaþanmayacak. Sorun çözülmüþ olacak. Teknik alt yapý ve her iki kurumun kullandýklarý programlarýn uyumlulaþtýrma çalýþmalarý bir iki haftaya bitecek. Biz sistemden iþimize yarayan bilgileri alýp kullanacaðýz" ifadelerini kullandý. Tapu Ýl Müdürü Nurettin Buyruk ise yatýrýmlarýn temelinin gayrimenkul olduðunu belediyelerinde bunun için gerekli düzenlemeler yapmasý gerektiðini hatýrlatarak, "Bu protokol zaman ve kaðýt israfýný önleyecek. Ýþler daha hýzlý yürüyecek. Protokolle Çorum'da ki tüm taþýnmaz mallarý belediyenin hizmetine açtýk" þeklinde kaydetti. Eðitim Bir Sen Ýl Teþkilatý Kamuda kýyafet yasaðýný düzenlediði "serbest kýyafet eylemiyle" tepki gösterdi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, "Eðitim-öðretim ve bilim hizmet kolunun genel yetkili sendikasý olarak bugün ülke genelinde sivil itaatsizlik gösteriyor, iþe ve derslere serbest kýyafetle giriyoruz. Burada, 1982 model darbe ürünü, çaðdýþý kýlýk ve kýyafet yönetmeliðini protesto etmek için toplanmýþ bulunuyoruz" dedi. Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmeliði'nde akla zarar kurallarýn olduðunu ve devlet memurlarýna adeta üniformalý asker muamelesi yapýldýðýný vurgulayan Eþkil, "Ense týraþý, sakal, favori, býyýk, týrnak uzunluðu ile ilgilenen, çalýþanlarýn kot ve benzeri pantolon giyemeyeceði hükmünü içeren, inancý gereði baþýný örtme ihtiyacý duyan ve tercihinden dolayý saygý duyulmasý gereken kadýn çalýþanlara baþörtüsü yasaðý getiren darbe döneminin ürünü, çaðdýþý yönetmeliði tanýmadýðýmýzý haykýrmak için buradayýz. Öðrencilerin kýlýk ve kýyafet yönetmeliði deðiþmiþ, tek tipçilikten vazgeçilmiþ, imam hatip okullarýnda bütün derslerde, diðer okullarda sadece Kur'an-ý Kerim dersinde baþörtüsü serbestisi içerecek þekilde serbest kýyafet hakký tanýnmýþken, öðretmen adaylarýna staj dönemlerinde serbest kýyafetle okula gitme haklarý iade edilmiþken, eðitim çalýþanlarýnýn saçýyla, býyýðýyla, ense týraþýyla, favorisiyle, pantolonunun kumaþýyla ilgilenilmesini kesinlikle doðru bulmuyoruz. Ülkemizde 1930 yýlýnda seçme, 1934 yýlýnda seçilme hakký verilen kadýnlarýn 2013 yýlýnda hala ne giyeceklerine karar verme haklarý yok. Þiddetle mücadele konusunda kampanyalar baþlatan devlet, ne yazýk ki en büyük þiddeti, baþörtüsü yasaðýyla kadýnlara kendisi uygulamaktadýr. Baþarýyý, geliþmeyi ve deðiþimi zihinsel bir süreç olmaktan ziyade dýþ görünüþe endeksleyen bu çarpýk bakýþ açýsýnýn tedavülden kalkma zamaný gelmiþ ve geçmektedir" þeklinde kaydetti. -"KILIK VE KIYAFET ZORUNLULUÐU ÝNSAN TABÝATINA AYKIRI"- Darbe dönemlerinin dayatmasý olan kamu çalýþanlarýna kýlýk ve kýyafet zorunluluðunun insan tabiatýna aykýrý olduðunu ifade eden Eþkil, "Yönetmelik, "Býyýk tabiî olarak býrakýlýr, uzunluðu üst dudak boyunu geçemez, üstten alýnmaz, yanlar üst dudak hizasýnda olur, alt uçlarý dudak hizasýndan kesilir. Kravat takýlýr, kravatý örtecek þekilde balýkçý yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereðine uygun olarak verilmiþse tek tip elbise giyilir" demektedir. Yönetmeliðin resmettiði hükümler, anlamsýzlýðý dolayýsýyla þu an zaten çoðunlukla uygulanmamaktadýr. Kadýnlara, "Ayakkabýlar ve çizmeler sade, normal topuklu, boyalý, görev mahallinde baþ daima açýk, saçlar düzgün taranmýþ veya toplanmýþ, týrnaklar normal kesilmiþ olur" þeklinde getirilen yaptýrýmlarýn da pratikte hiçbir deðeri yoktur. Toplumu eðiten, çocuklarýmýzý geleceðe hazýrlayan öðretmenlerin ne giyeceðine ve nasýl giyineceðine dair sýnýrlar çizen ama baþörtüsü yasaðý hariç bütün sýnýrlarý geçersiz olan bu yönetmelik bir an önce deðiþtirilmelidir" þeklinde konuþtu. -"DEVLET, HALKIN ÝNANÇLARIYLA KAVGA ETMEMELÝ"- Devletin, vatandaþýyla, halkýn inançlarýyla kavga etmeyi artýk bir kenara býrakmasý gerektiðinin altýný çizen Eþkil sözlerini þöyle tamamladý: "Devlet insanlarýný tanýmlamayý deðil, tanýmayý seçmelidir. Olaðanüstü dönemlerin oluþturduðu psikolojik baskýlardan ve býraktýðý tortulardan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Darbe dönemindeymiþiz gibi ilkel baþörtüsü yasaðý yönetmeliklerden hala tamamen kazýnmamýþtýr. Halk, nasýl giyinileceðini, saçlarýn nasýl taranacaðýný, baþýn örtülü mü açýk mý olunacaðýný belirlesinler diye hiçbir zaman otoriteye yetki vermemiþtir. Kimse kendisine verilmeyen yetkiyi kullanmaya kalkmasýn. Halk, despotlaþan yönetimlerin insan hak ve özgürlüklerini hiçe sayan yaptýrýmlarýný ortadan kaldýrsýn diye demokratik hakkýný kullanmýþ ve mevcut iktidarý iþ baþýna getirmiþtir. Ýktidar kendisinden beklenileni yerine getirmeli ve yasaklarý meþrulaþtýracak adýmlar yerine halký özgürleþtirecek adýmlar atmalýdýr. Biz eðitim çalýþanlarý olarak, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda Çalýþan Personelin Kýlýk ve Kýyafetine Dair Yönetmelik'in acilen deðiþtirilmesini, kamuda çalýþan kadýnlara baþý açýk olacak þeklinde dayatma yapýlmamasýný, Birleþmiþ Milletler Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesine (CEDAW) aykýrý olan baþörtüsü yasaðýnýn tamamen kaldýrýlmasýný, çalýþanlar olarak ne giydiðimizle deðil, ne ürettiðimizle ilgilenilmesini istiyoruz. Eðitim Bir Sen olarak, darbe dönemlerinin dayatmalarýna uymayacaðýmýzý buradan ilan ediyoruz. Ýnsan onurunu ve tercihlerini hiçe sayan yaptýrýmlar zorla yasal çerçeveye oturtulmuþ olabilir ama bu yaptýrýmlarý asla meþru görmüyoruz. TBMM önünde kýlýk ve kýyafet yönetmeliðine dair Memur-Sen Konfederasyonu olarak baþlattýðýmýz itirazý, Eðitim Bir Sen olarak 81 ilde "Kýlýk-Kýyafet Özgürlüðü ve Baþörtüsü Yasaðýna Hayýr" çýkýþýmýzla devam ettirdik. Bugün ise Eðitim Bir Sen olarak bir adým daha atarak, sivil itaatsizlik gösteriyor, hükümete, darbe döneminin izlerini silmesi çaðrýmýzý yineliyoruz. Özgürlük taleplerimiz karþýlanmalý, ne giyip ne giymeyeceðimizi bilecek yetiþkinler olduðumuz kabul edilmeli ve bu talebimize kulak verilmelidir. Þimdi yönetmeliði yok sayýyor, okullarýmýza serbest kýyafetle giriyoruz" dedi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan sendika üyesi öðretmenler okullara serbest kýyafetle girdiler. Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi "Türkiye Kooperatifler Fuarý"na katýldý 2012 yýlýnýn Birleþmiþ Milletler tarafýndan "Uluslararasý Kooperatifler Yýlý" olarak ilan edilmesi ardýndan ülkemizde düzenlenecek etkinlikler planlamak ve koordine etmekle görevli "Ulusal Komite" tarafýndan kooperatifçiliðin tanýtýmýna yönelik çalýþmalara devam ediliyor. Bu kapsamda, "Türkiye Kooperatifler Fuarý" Aralýk 2012 tarihleri arasýnda Ankara Ticaret Odasý Kongre Merkezinde düzenlendi. ATO Congresium'da düzenlen fuarýn açýlýþý, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ziya Altunyaldýz, Türkiye Milli Kooperatifler Birliði Genel Baþkaný Muammer Niksarlý, Kooperatifçilik Genel Müdürü Ýsmail Kalender ve çok sayýda davetlinin katýlýmýyla gerçekleþti. Ayrýca 2012 Uluslararasý Kooperatifler Yýlý kapanýþ toplantýsý da yapýldý. Birleþmiþ Miletler tarafýndan 2012 Kooperatifler Yýlý ilan edilmesi sebebiyle Tür- Çetin Baþaranhýncal kiye'de ilk defa düzenlenen 2012 Türkiye Kooperatifler Fuarýnda S.S. Toprak Sanayicileri K.S. Kooperatifi Çorumlu sanayicileri temsilen katýldý. Toprak Sanayicileri Kooperatifinin standý Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin ile beraber protokol üyeleri ve birçok ziyaretçi tarafýndan ziyaret edildi. Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Kooperatifler Fuarýnda Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifinin ilgi gördüðüne deðinerek fuarda gerek tuðla-kiremit sanayicileri adýna gerekse Çorum'un temsil edildiðini söyledi. Fuarda Çorum standýný ziyaret edenlere tuðla - kiremit ürünlerinin tanýtýmýn yanýnda sektörde 2012'de Türkiye çatý kaplama malzemesi ihtiyacýnýn yüzde 30'unu, tuðla ihtiyacýnýn ise yüzde 10'unun Çorum üreticilerinin karþýladýðý ve tuðla kiremit ürünlerinin diðer yapý malzemelerine karþý üstünlükleri yönünde bilgiler verildi. Kýþ Lastiði'ne kýsmi erteleme Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, araç lastiklerinin kýþ lastiði olmasý zorunluluðunun 1 Aralýk 2014 tarihine kadar ertelenmesi konusuna açýklýk getirdi. Gayretli, federasyonlarý TÞOF'un yoðun giriþimleri sonucu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nca baþlatýlan 'kýþ lastiði' uygulamasýnýn 1 yýl kýsmi ertelendiðini söyledi. Mehmet Gayretli, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn talepleri doðrultusunda 10 Aralýk 2012 tarihinde yayýmladýðý genelge ile sadece yarý römork ve römorklarýnýn frenleme tertibatý bulunan dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin kýþ lastiði olmasý þartýnýn 1 Aralýk 2014 tarihine kadar ertelendiðini ifade etti. Ticari araçlarda kýþ lastiði zorunluluðunun devam ettiðini dile getiren Gayretli, kýþ lastiði taktýrmayan servis, minibüs ve taksici esnafýnýn biran önce kýþ lastiklerini taktýrmalarýný tavsiye etti.

4 HABER 4 Çamlýca METEM'de "israf" konferansý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek Çamlýca METEM Pansiyonunda kalan öðrencilere " Sofrada sýfýr artýk ve israf " konulu konferans verdi. Prof Dr. Yakup Civelek dünyada kimi bölgelerin yokluk ve kýtlýkla yaþamlarýný sürdürürken, kimi yerlerin de maalesef bolluk içersinde maalesef alabildiðince israfla yaþadýklarýný dile getirerek, günümüzün en büyük sorunlarýndan biri haline gelen israfý, önleme adýna insanlarý bilinçlendirmenin önemini vurguladý. Çamlýca METEM Pansiyonun da kalarak eðitimlerine bu okulda devam eden öðrencilere israf etmemeyi bir yaþam biçimi haline getirerek hayatlarýnýn her aþamasýnda uygulamayý hem dinimizin emri hemde insan olmanýn gerekliliði olduðunu vurgulayan Civelek, öðrencilerin yeme - içme ölçüsüne de dikkat çekti.civelek, öðrencilere ihtiyaçlarý ölçüsünde tüketmelerini, sofradan kalkarken de geride hiçbir yemek kýrýntýsý býrakmamayý alýþkanlýk haline getirmelerin istedi. Okul Müdürü Fatih Þanlý da Çamlýca METEM pansiyonunda kalan 150 öðrencinin her türlü barýnma ihtiyacýnýn ve sosyal ihtiyaçlarýnýn Devlet tarafýndan karþýlandýðýný belirterek öðrencilerin hem kendilerine sunulan imkanlarý israf etmeden kullanmalarý ve bunu davranýþ haline getirmeleri adýna güzel bir program olduðunu söyledi.fatih Þanlý programýn yürütülmesinde destek olan Hitit Üniversitesi Rektörlüðüne ve Ýlahiyat Fakültesi dekanlýðýna teþekkür etti. Laçin Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nihat Mert günün anýsýna öðretim Prof Dr. Yakup Civelek'e plaket takdim etti. TY:702 Osmancýk'ýn ikiz kuleleri Osmancýk ilçesine fore kazýk sistemiyle inþa edilecek 12 katlý binalar ilçenin çehresini deðiþtirecek. Projede Ankara'daki Atakule'nin benzeri olan döner restoran da bulunuyor. Alýþ veriþ merkezi, otel, restoran ve kafeteryalar ile akýllý evlerden oluþan proje Denizbank ve Kurþunoðlu Yapý iþbirliði ile Kýzýlýrmak sahiline inþa edilecek. 12 katlý yapý mimari özellikleri ile de dikkat çekiyor. Kule þeklinde iki ayrý bloktan oluþan projenin en alt katýnda iki bloðu da kapsayan bir alýþ veriþ merkezi bulunuyor. Binanýn birinci ve ikinci katýnda ise modern iþyerleri yapýlacak. 12. katlarý açýk ve kapalý alaný ile restoran ve kafeteryalar olarak düþünülen projede bir de düðün salonu yer alýyor. Projede akýllý ev sistemleri ile donatýlmýþ konutlar ise dikkat çekiyor. Projenin en önemli özelliði ise 360 derece dönebilen kule restoran. Ankara'daki Atakule'den esinlenerek projeye dahil edilen restoran 360 derece dönebilecek. Mimari özellikleri ile bölgenin en gösteriþli yapýsý olan "Osmancýk ikiz kuleler" ilçenin çehresini deðiþtirecek. Projeye kýsa bir süre içerisinde baþlamayý hedeflediklerini söyleyen Kurþunoðlu Yapý Yönetim Kurulu Baþkaný Haydar Kurþun gerekli iþlemler için Osmancýk Belediye Meclisine baþvurduklarýný kaydetti. Projenin onaylanmasýnýn hemen ardýndan temeli atacaklarýný kaydeden Kurþun, "Projeyi Gemici Mahallesi'nde hastane yolu ile Kýzýlýrmak'a cephe olarak inþa edeceðiz. Bu proje klasik bir konut projesi deðil. Çok sosyal bir projeyi hayata geçiriyoruz. En üst katta döner kule restoran ve dev LED ekran bulunacak. Otel ve restoran asansörleri panoramik olup çevre gözlenebilecek. Yüzden fazla iþ yeri, büro-ofis bulunacak, ýrmaða cephe dükkanlarda Ýlçe turizmine can katacak teraslý pastane, cafe- restaurant tarzý dinlenme mekanlarý bulunacak. Özellikle öðrencilerin, memurlarýn ve emeklilerin ihtiyacý olan 1+0,1+1,2+1 ve 3+1 konutlar yer alacak" dedi. Emekliler Derneðinden iki anlaþma birden Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi ile iki firma ile daha indirim anlaþmasý yaptý.derneðin Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Hitit Kasabý ve Özlem Leblebi ile indirim anlaþmasý imzaladý. Ýlk olarak Hitit Kasabýnda yapýlan imza törenine Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, yönetim kurulu üyeleri ile firma yetkilisi Emre Çelik katýldý. Anlaþma kapsamýnda Dernek üyelerine kartlarýný gösterdikleri zaman tüm et ürünlerinde ve yumurtada yüzde 10 indirim yapýlacak. Hýdýr Kýnýklý daha sonra ise Özlem Leblebi ile indirim anlaþmasý imzaladý. Özlem Leblebi yetkilisi Sezer Akýn anlaþma kapsamýnda Dernek üyelerine kartlarýný gösterdikleri zaman tüm ürünlerde yüzde 7 indirim yapacaklarýný belirtti. Kübra ve Cengiz Arýcý çifti dünya evine girdi Kübra ve Cengiz Arýcý çifti dünya evine girdi. Ýnci Restourant'ta yapýlan düðünde Adem ve Mehtap Balak'ýn kýzlarý Kübra ile Paþa ve Suna Arýcý'nýn oðullarý Cengiz dünya evine girdi. Çiftler 2013 yýlýnýn güzel bir yýl olmasýný dilediler. Yýlýn son düðün töreni ile hayatlarýný birleþtiren çiftin düðününe çok sayýda davetli katýldý. Nikah Genç çift, "Yeni yýlýn Çorum'a ve ülkeye hayýrlý olsun yýlý Çorum'a güzellikler getirsin. Yeni yýl herkese barýþ, huzur ve saðlýk getirmesini diliyoruz" þeklinde konuþtular.

5 HABER 5 "Norm kadroda resen atama dayatýlmasýný kabul etmiyoruz" "2013 bütçesinde memur yok" Türk Tarým Orman Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün, 2013 yýlý bütçesinde memurun yok sayýldýðýný söyledi. Mehmet Ferit Erkün düzenlediði basýn toplantýsýnda memura 2013 yýlýnda yapýlacak olan zamma tepki gösterdi. Sözlerine, "Tüm kamu çalýþanlarý olmak üzere milletimizin yeni yýlýný kutluyoruz.2013 yýlýnýn herkese saðlýk, mutluluk ve huzur getirmesini, yeni vergi, zam ve huzursuzluk getirmemesini diliyoruz" diyerek baþlayan Erkün, "2013 yýlý bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi, memurlar ve memur emeklileri yok sayýldý. Memura yüzde 3 + yüzde 3 sefalet zammý öngörülmüþtür. Hükümet edenlerin yýllardýr aðzýndan düþürmediði "büyüme" rakamlarý üzerinden konuya bakacak olursak, yýllarý arasýnda ülke ekonomisi ortalama yýllýk yüzde 6,8 oranýnda büyümüþtür. Peki, bu dönemde kamu çalýþanlarýnýn ve kamu emeklilerinin maaþlarý ne kadar büyümüþ? Ortalama yýllýk enflasyon kadar? Kamu çalýþanlarý ve emeklilerini enflasyona ezdirmeyecek kadar. Kim diyor? Tabii ki iktidarýn yönetenleri. Doðru mudur? Deðildir! Çünkü enflasyon hedefi yýllýk hesaplanýrken, bu yýla tekabül edecek ücret artýþlarýnýn yarýsý yýlbaþýndan, kalan yarýsý temmuzdan geçerli olacak þekilde uygulanmaktadýr. Enflasyon hedefi ile verilen ücret artýþlarý arasýnda yýl içinde fark çýkar ise ki, genelde her yýl çýkmaktadýr, o da bir sonraki yýlýn yýlbaþýndan sonra uygulanmaktadýr. Yani ince hesaplar ile memuru 12 ay ezen enflasyonun ilk 6 ayýnda yarýsý ödenerek, kamu çalýþanlarýna hedeflenen enflasyonun yarýsý kadar zam verilmektedir. Ýkinci yarýda verilen yarý oranýn yarýsý da tüm yýla yayýlacaðýna göre; kamu çalýþanlarýna yýllýk hedeflenen enflasyon kadar deðil; üçte ikisi kadar zam yapýlmaktadýr. Bu da yetmez geçen yýl kamu çalýþanlarýnýn cebinden çýkan ilave enflasyon farký onlarýn sýrtýna sarýlýr, yeni yýldan itibaren ise fark uygulamasý yapýlýr. Tabii ki; TÜÝK imdada yetiþerek, okus pokus yaparak; yýllýk enflasyonu, hedeflenen enflasyonuna eþitlemez ise" dedi. Kamu çalýþanlarý ve emeklilerinin maaþ artýþlarýnýn Hükümetin, kendi yazýp, çizdiði hedef enflasyona göre ayarlandýðýný ve büyüme rakamlarýnýn da asla konu edilmediðini dile getiren Erkün, "Kamu çalýþanlarý ve emeklileri büyümeden kaynaklý pay noktasýnda tamamen üvey evlat muamelesi görmüþ, özellikle son üç yýla, yani Yandaþ-Sen'in yetki dönemine dikkat edildiðinde, kamu çalýþanlarýnýn Gayri Safi Milli Hasýla içerisinde aldýklarý pay belirgin bir þekilde düþmüþtür. Ekonomik kriz dönemleri, çalýþanlarýmýzýn haklarýnýn budanmasý için bir fýrsat olarak görülmüþ, bu dönemlerde çalýþanlarýmýz iþsizlikle tehdit edilerek sesleri kýsýlmýþtýr. Yatýrým paketi adý altýnda sanayici ve iþ adamlarýna milyarlarca liralýk kaynak yaratýlýrken, kamu çalýþanlarýnýn, emeklilerin, dar ve sabit gelirlilerin açlýða, yoksulluða ve sefalete sürüklendiði gerçeði gözlerden kaçýrýlmýþtýr. Yalnýzca 2012 yýlý içinde banka hesabýnda 1 milyon lira ve üzerinde para bulunan mevduat sahiplerinin sayýsý 6 bin 669 kiþi artarak 51 bin 161 kiþiye yükselmiþtir. Bir yanda milyonlarýna milyonlar katan mutlu azýnlýk varken diðer tarafta kamu çalýþanlarý ve emeklileri için yüzde 3+3 sefalet zammýna muhatap olmuþlardýr. Ayrýca 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname dikkate alýndýðýnda; pek çok memuru ve tüm emekliler ek ödemeden, hemen hemen tüm memurlarý fazla mesaiden ve ikramiyeden mahrum býrakarak; Hükümet, kaþýkla verdiðini kepçe ile geri almýþtýr" ifadelerini kullandý. Erkün sözlerini þöyle tamamladý: "Hükümetin görevi, herkesin ortak malý olan bütçeyi adaletle yönetmek, elde edilen geliri, hakça paylaþtýrmaktýr. 75 milyonun ortak kaynaðýndan; milletin % 99'u için ayrýlan pay, milletin geri kalan yüzde 1'lik ayrýcalýklý kesimi için ayrýlan pay kadar bile olamamýþtýr. Son 10 yýl içinde toplamda reel anlamda yüzde 68 büyüyen bir ülkede, çalýþanlarýn pastadan aldýðý pay azalýyorsa, burada bir tutarsýzlýk ve adaletsizlik var demektir. Geçen yýl kamu çalýþanlarýna yüzde 4 + yüzde 4 ücret artýþý yapýlýyor. Yine ayný yýl içerisinde TÜÝK'in rakamlarýna göre doðalgaz yüzde 29,3, elektrik yüzde 20, petrol yüzde 13, kömür yüzde 17, odun yüzde 21, ulaþýma yüzde 16, tavuk eti, fasulye yüzde 15, deterjan yüzde 13, sabun yüzde 18, þampuan yüzde 25, okul masraflarý ve tüp yüzde 10 zamlanýyor. Geçen yýl rantiyeciye 50 milyar liranýn üzerinde faiz ödeniyor. Buyurun, bu hesabýn mantýðýný bilen varsa bize de anlatsýn. Memleketin elinde avucunda bulunan fabrikalar, limanlar, ormanlar, madenler, hatta otoyollar ve köprüler; ne var ise haraç mezat satýlýyor. Buna raðmen cari açýk gitgide açýlýyor.yapýlan açýklamalara göre 2013 yýlý bütçe gelirleri 370 milyar TL.,giderler ise 404 milyar TL. Bu da demektir ki 34 milyar TL. açýk var. O da tahmini bütçede. Bu cari açýðýn faturasý da dar ve sabit gelirlilere çýkartýlýyor. Ücretleri kýsýlýyor, vergiler arttýrýlýyor, temel tüketim kalemleri zamlanýyor, saðlýklarý paralý hale geliyor. Hiç kimse umutlanmasýn 2013 yýlýnda da bu acý gerçek herkesin karþýsýna çýkacaktýr. Milletin sýrtýna binilerek adalet saðlandýðý, bütçe açýklarýnýn kapatýldýðý nerede görülmüþtür? 2013 yýlý bütçesinde, bütçe açýðýnýn ve cari açýðýn, memur, emekli, dul ve yetimlerden kesilecek parayla ve yeni vergilerle kapatýlmaya çalýþýlacaðý görülüyor. Gelecek yýl bütçesinde enflasyon hedefi yüzde 5,3; büyüme hedefi yüzde 4 ama Özel Tüketim Vergisindeki artýþ yüzde 17, KDV artýþý yüzde 18 ve toplam vergilerdeki artýþ da yüzde 14 olarak planlanmýþ gözükmektedir. Bunun anlamý, dar ve sabit gelirlilerimizin sýrtýna binecek yeni vergilerdir. Bunun anlamý vergi dilimi nedeniyle, Haziran ayýndan sonra azalacak maaþlardýr. Bunun anlamý zahmeti ve külfeti çalýþanýn, dar ve sabit gelirlilerin sýrtýna yüklemek, nimeti mutlu azýnlýða peþkeþ çekmektir." Türk Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan norm kadro uygulamasýnýn eðitim camiasýnda maðduriyetlere neden olmaya devam ettiðini söyledi. Mahmut Alparslan düzenlediði basýn toplantýsýnda konu hakkýnda deðerlendirme de bulundu. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan 17/12/2012 tarihinde "Norm Kadro Fazlasý Öðretmenlerin" il içerisinde atmalarýnýn yapýlacaðýnýn ilan edildiðini dile getiren Alparslan, "Peki kimlerdir bu norm fazlasý öðretmenler? Kamuoyuna gösterilmeye çalýþýldýðý gibi sadece kendi özel þartlarý ve istekleri doðrultusunda illere ve okullara fazla fazla atanmýþ ve gelinen noktada fazla da olsam bu okulda durayým, öðretmenlik yapmayayým, boþ oturayým diyen kiþiler midir? Tabi ki bu deðil. Þu an gerek il emri adý altýnda kadrosu bir okulda deðil de Milli Eðitim Müdürlüðünde olan öðretmenlerimiz dahil olmak üzere hiçbir norm kadro fazlasý öðretmen boþta deðildir, hepsi görevlendirme de olsa iþini yapmakta ve maaþýný hak etmektedir. Okullarýn norm kadrolarý mevzuatý gereði, yaz tatili baþlangýcýnda, gelecek öðretim yýlý için hangi alanda ne kadar ders yükü olacaðý öngörülerek, bu afaki duruma göre girilen ders saatlerine göre o alanda kaç (branþ) öðretmenin bulunacaðýnýn Bakanlýðýmýzca onaylanmasý sonucu belirlenir. Yaz tatili içerisinde il içi yer deðiþiklikleri, iller arasý yer deðiþiklikleri, özür urubu yer deðiþiklikleri, becayiþ (karþýlýklý yer deðiþtirme), alan deðiþiklikleri ve Anadolu, Fen ve Spor Liseleri atamalarý da bir öngörüyle belirlenen normlara göre yapýlýr. Eylül ayý gelir, okullar açýlýr kayýt alanlarý, kayýtlar seçilen dersler, nakiller sonrasýnda okullardaki gerçek öðrenci sayýlarý ve dersleri belirir. Bakanlýðýmýz da yeni güncel ve gerçek durumlara göre norm kadrolarý Ekim, Kasým sürecinde yeniden belirler. Mayýs - Hazirandaki öngörülen normlar ile Eylül - Ekimdeki gerçek normlar arasýndaki farklar deðiþen normlarý ve norm kadro fazlasý öðretmenler sonucunu doðurmaktadýr. Bu hatalý uygulama sürecinin üzerine bu yýl ekstra mühim aksaklýklar yaþanmýþtýr. Temel ve en büyük aksak "Milli Eðitim þurasýnda biz önerdik ve sonuçta baþardýk, bu uygulama hiçbir öðretmeni norm fazlasý yapmayacak" diyen Eðitim Bir Sen'in, olarak savunduðu eðitim sistemi; bu yýl norm kadrolarý allak bullak etmiþ ve haddinden fazla alan öðretmenini norm fazlasý yapmýþtýr. Sendikamýz Türk Eðitim Senin ileriyi görerek ýsrarla "Halkýmýz çocuklarýný tercih ettiði okullara verebilmeli, bunun için ortaokul kýsmýnýn ayrýlmasý uygundur; fakat bunun yolu öðrenciyi de, öðretmeni de maðdur etmeyecek þeklinde uygulanmasýdýr." önerisinin; çocuklarýmýzýn ilgili ortaokullara 2 yýl erken alýnabilmesi ve olumlu, doðru ama öneri Türk Eðitim Senden geliyor diye kulak arkasý yapýlmasý ve olarak uygulanmasý eðitim sistemimizin kökünü budamýþtýr. Buna baðlý olarak açýða çýkan 50 bin sýnýf öðretmeni ile baþlayan süreci çözebilmek için geçici ve kaçamak bir çözüm olarak eylül ayý sonu yapýlan alan deðiþikliði, çoðunluðu sýnýf öðretmeni olan ve alanýnda sorun yaþayacaðý mecburiyeti ile alan deðiþtiren öðretmenlerimizin, geçtikleri alanlarda da kimisi hemen bugün itibariyle kimi önümüzdeki yýllarda yine norm fazlasý olabileceði ve yer deðiþtiremeyeceði gibi, atandýðý alandaki öðretmenleri de norm fazlasý yapmýþ ve yapacaktýr. Sonrasýnda zaten geçmiþten sorun yumaðý olarak büyüyerek gelen, tüm liselerin Anadolu lisesine dönüþtürülmesi sürecinin devamýnda kasým ayý içinde eksik, aksak yapýlan yer deðiþikliði ve atama iþlemleri de norm fazlasý öðretmenler üretmektedir. Yine iller arasý becayiþ (karþýlýklý yer deðiþikliði) uygulamasýný da unutmayalým" dedi. Alparslan sözlerini þöyle tamamladý: "Yapýlan hatalý yaklaþýmlar sonucu aile bütünlüðü bozulduðu için tabi ki bir araya getirilmesi gereken aileleri, kalýcý ve doðru yöntemlerle deðil de karþýlýklý yer deðiþikliði ile bir araya getirmeyi seçtiðinizde; hizmet puaný az olan öðretmenimizin gittiði okula puaný fazla olan öðretmenin gelmesi ve Ekimde belirlenen normu azalýnca okulunda görevini sürdürmesi gereken öðretmenin norm fazlasý olduðu sonuçlar doðurmuþtur. Gelinen noktada norm kadro fazlasý öðretmenlerin yer deðiþikliðini de düzenleyen ilgili mevzuatýna dayanýlarak tespit edilmiþ norm kadro fazlasý öðretmenlerimizin yer deðiþikliklerinin yapýlmasý söz konusudur. Bu iþlemleri düzenleyen "Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði" 41. Maddesinde öncelikle çalýþtýklarý yerleþim yeri içerisinde istekleri doðrultusunda, istekleri doðrultusunda yer deðiþikliði gerçekleþmeyenlerin ise hizmet puaný doðrultusunda Valilik kararý ile resen atanacaðý öngörülmektedir. Ýzah ettiðimiz süreçlerin tamamýna dahli olmayan doðru yönetilmediði için norm fazlasý olan öðretmenlerimize istekleri dýþýnda resen atama dayatýlmasýný kabul etmemiz mümkün deðildir eðitim sistemine baðlý olarak planlanmýþ okullarýn kademeli geçiþlerinden dönülerek, önümüzdeki öðretim yýlýnda tamamen deðiþimleri söz konusu olabileceði ve öðrenci sayýlarýnda da bu yýla göre azalacaðý göz önüne alýndýðýnda gerçek norm kadro sayýlarýnýn yakýn zamanda çok deðiþeceði açýktýr. Bu þekli ile þimdi dayatýlarak yer deðiþikliði yapýlan öðretmenin yerine, hemen önümüzdeki öðretim yýlýnda öðretmen ihtiyaç olacak ve atama yapýlacaktýr. Bunun kime, neye faydasý vardýr? Sonuç olarak, tüm bu uygulamalarý öðretmenler kendileri seçmemiþ, tercih etmemiþ ve yönetmemiþtir; fakat sonuçta sürecin maðduru öðretmendir ve alýþtýðý öðretmeni sýk sýk deðiþen öðrencilerdir." Sinpaþ Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünü güldürecek Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD), 'Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor' kampanyasýna destek veren Sinpaþ GYO, 5 bin çocuðu daha giydirdi. Geleceðe miras niteliðinde konutlar býrakmak misyonu ile daha güzel, daha mutlu yaþamlarýn yeþermesi için çalýþan Sinpaþ GYO, Türkiye'nin en büyük markalarýný çatýsý altýnda toplayan Birleþmiþ Markalar Derneði'nin "Türkiye'nin markalarý Türkiye'nin çocuklarýný giydiriyor" kampanyasýna destek vermeye devam ediyor. Sinpaþ GYO kampanya kapsamýnda Çorumlu çocuklara destek veriyor. Geçtiðimiz yýl 5 bin çocuðun giyim ihtiyacýný karþýlayan Sinpaþ GYO, bu yýl 5 bin çocuða daha ulaþacak. Kampanyaya destek vermekten duyduklarý mutluluðu dile getiren Sinpaþ GYO Yönetim Kurulu Baþkaný Avni Çelik, "Gelecek, umut barýndýran bir ifadedir. Bu nedenle güzel hayaller ve beklentilerle hepimiz gelecek için çalýþýyoruz ve biliyoruz ki çocuklarýmýzýn umudunu yeþertmekten daha iyi, geleceðe atýlacak bir tohum yoktur. Sayýn Baþbakanýmýzýn teþvikiyle Birleþmiþ Markalar Derneði'nin öncülüðünde baþlatýlan ve Sinpaþ olarak bizim de dahil olduðumuz "Türkiye'nin Markalarý Türkiye'nin Çocuklarýný Giydiriyor" projesi, þirketimizin bu yönde yürüttüðü çalýþmalar içinde en anlamlý projelerden biri oldu. Bu çerçevede Çorum'un yetiþtirdiði bir iþ adamý olarak ben ve ortaklarým olan yeðenlerim Ahmet Çelik ve Ömer Faruk Çelik ile birlikte, sosyal sorumluluklarýmýzý da yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bu çerçevede hemþerilerimize giyim, gýda ve eðitim baþta olmak üzere çeþitli konularda destek oluyoruz" dedi. Çelik, "Projeye dahil olarak, doðup büyüdüðümüz þehir Çorum'da 5 bin çocuðun yüzünde ufak da olsa bir gülümseme býraktýk. Kampanyaya desteðimiz devam ediyor. Bu yýl da 5 bin çocuðu daha gülümseteceðiz. Bunun mutluluðu tarif edilemez. Amacýmýz, yurdun her köþesinden ülkemize, milletimize ve dünyaya deðer katacak nice deðerli insanýn yetiþmesine destek vermek. Türkiye'nin en deðerli markalarýndan biri olarak, bu bizim en büyük sorumluluðumuz. Bu sorumluluðu severek ve gururla taþýyoruz" diye konuþtu.

6 HABER TEK 6 "Özel Ýdare 2013'te programýnýn üzerine çýkacak" Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, meclis bünyesinde oluþturulan ihtisas komisyonlarý tarafýndan toplam 169 karara imza atýldýðýný belirterek, yýl içerisinde en fazla çalýþarak karar alan komisyonun yine geçmiþ yýllarda olduðu gibi Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu olduðunu açýkladý. Eker, 2012 yýlý içerisinde Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan 116 karara imza atýldýðýný kaydetti. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, 2013 yýlý çalýþma döneminin baþlamasý dolayýsýyla birlikte dün Ýl Genel Meclisi Üyeleriyle birlikte Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Ýl Genel Meclisi bünyesinde oluþturulan ihtisas komisyonlarýnýn 2012 yýlý performanslarý hakkýnda bilgi veren Mustafa Eker, ihtisas komisyonlarýnýn yýl içerisinde toplam 169 karara imza attýðýný bildirdi yýlý içerisinde Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu'nun 8, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12, Çevre Saðlýk Komisyonu'nun 5, Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Komisyonu'nun 8, Aile ve Engelliler Komisyonu'nun 6, Turizm Komisyonu'nun 6, Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Komisyonu'nun 1, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun 6 ve Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonunun ise 116 çalýþmaya imza attýðýný açýklayan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, komisyonlarda alýnan bazý kararlarýn toplumsal farkýndalýðý ve duyarlýlýðý artýrmaya yönelik kararlar olduðunu dile getirdi. Ýl Genel Meclisi olarak görevde bulunduklarý 4 yýllýk süre içerisinde halkýn talep ve ihtiyaçlarýna cevap vermek adýna azami çaba gösterdiklerini belirten Eker, bu çaba Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve meclis üyeleri dün Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. "Bütün kamu kuruluþlarý olarak Çorum halkýnýn güvenliði ve huzuru için elimizden ne geliyorsa onu yapacaðýz" diyen Baþköy, genel yaklaþýmýnýn konular olgunlaþtýktan sonra kamuoyuyla paylaþmak olduðunu ifade etti. Baþköy, "Kamuoyunu ancak yaptýðýmýz iþlerin sonuçlarýný paylaþmak tatmin eder" þeklinde konuþtu. 15 gün sonra Çorum'daki görevinin altýncý ayýna gireceðini kaydeden Baþköy, þunlarý dile getirdi: "Bu zaman zarfý içerisinde Çorum'un meseleleri ile ilgili birçok çalýþma gerçekleþtirdik. Her ne kadar basýna ve kamuoyunun gündemine ziyaretlerle gelsek de üniversite kampusundan tutun da polis okuluna kadar birçok önemli konunun üzerinde çalýþtýk. Bunlarý hallettiðimizde kamuoyuyla mutlaka paylaþacaðýz. Göreve baþladýðýmýzda kamu olarak her zaman sonuç odaklý çalýþacaðýmýzý söylemiþtim. Bu ilke doðrultusunda sonuç aldýðýmýz her çalýþmayý mutlaka kamuoyunun bilgisine sunacaðýz. Ýl Özel Ýdaresi'nin tahmini bütçe 45 milyon lira. Özel Ýdare'nin faaliyet alaný oldukça geniþ. Gönül ister ki bütçesi daha fazla olsun, asfaltý olmayan köy kalmasýn. Ancak bu bütçe nereye yetebiliyorsa ona göre yatýrým yapacaðýz. 2013'te þuan ki programýn daha da üzerine çýkacaðýmýzý zannediyorum. Bu nedenle ilave kaynaklarýn gündeme geleceðini tahmin ediyorum. Önümüzdeki sene 2013'ün deðerlendirmesini yaptýðýmýzda Özel Ýdare'nin yüzde 100'den daha fazla performans gerçekleþtirdiðini konuþacaðýmýzý ümit ediyorum." Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu 169 kararla ilk sýrada ve gayretlerinin 2013 yýlý çalýþmalarýna da yansýyacaðýný söyledi. Ýl Genel Meclisi olarak 2012 yýlý içerisinde eðitim yatýrýmlarý yanýnda köylerdeki kilit parke taþý döþeme çalýþmalarýna da aðýrlýk verdiklerini ve 2012 yýlý içerisinde KÖYDES yatýrýmlarýyla birlikte yaklaþýk 69 milyon liralýk bir yatýrým yaptýklarýný vurgulayan Eker, 2012 yýlýnda olduðu gibi 2013 yýlýnda da aðýrlýðý kilit parke taþý döþeme çalýþmalarýna vereceklerini kaydetti yýlý içerisinde Ýl Özel Ýdaresi bütçesinden 33 köy, KÖYDES Projesi kapsamýnda ise 13 köy olmak üzere toplam 46 köyde kilit parke taþý döþeme çalýþmasý yaptýklarýný, 2013 yýlý hedeflerinin ise 67 köyde çalýþma yapmak olduðunu anlatan Mustafa Eker, "2013 yýlý içerisinde 100 kilometre stabilize yol, 1 köprü, 300 köyde köy içme suyu çalýþmasý, 30 kilometre 1. kat, 100 kilometre 2. kat asfalt çalýþmasý yapmayý planladýk" dedi. Meclis üyeleri Anýta çelenk sundu Ýl Genel Meclisinin 2013 yýlý çalýþma döneminin baþlamasý nedeniyle Atatürk Anýtýnda tören düzenlendi. Burada yapýlan törene Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ile meclis üyeleri katýldý. Mustafa Eker'in anýta çelenk sunmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla tören sona erdi. BAKIM-ONARIM VE TEMÝZLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR Çorum Belediye Baþkanlýðý Havuz Bakým-Onarým. Çalýþtýrýlmasý ve Temizliði Hizmet Alýmý hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No:2 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde bulunan Ýskilipli Atýf Hoca Parký, Aþýk Mahsuni Þerif Parký. Rüstem Eren Parký, Hürriyet Parký, Simit Sarayý Yaný, Altýn Park, Kültür Park, Adil Candemir Parký c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasmdan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere Ýliþkin Ýþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya özel sektörde her türlü personel hizmet alýmý iþi yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif.sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn:04 Prof. Dr. Göçmen, Radyo Samud'a konuk oldu Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi hemþerimiz Muammer Göçmen adlý internet sitesi üzerinden yayýn yapan Radyo Samud'un canlý yayýn konuðu oldu. "Þehir ve Medeniyet Ýnþasýnda Ýskilip'ten Bakýþ" konulu siyaset üstü söyleþide Ýskilip'teki þehirleþme ve sosyo-kültürel hayata etkileri hakkýnda önemli konulara farklý bakýþ açýsýyla deðerlendirmelerde bulunan Prof. Muammer Göçmen'in konuþmasý ilgi ile dinlendi. Göçmen Ýskilip Belediyesi tarafýndan aylýk yayýnlanan Haber Bülteninde köþe yazarlýðý da yapacak. Yýlýn ilk toplantýsý öncesi yemekte buluþtular Ýl Genel Meclisinin yeni çalýþma dönemine girmesi nedeniyle yemek verildi. Cevher Sofra'da verilen yemeðe Vali Sabri Baþköy, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdaresi þube müdürleri ve meclis üyeleri katýldý.yemeðin ardýndan meclis üyeleri meclis salonuna geçerek yýlýn ilk toplantýsýný yaptýlar.

7 HABER 7 Osmancýk Kanal Projesi turizmi canlandýracak Meclis aðustosta tatil yapacak Ýl Genel Meclisi, 2013 yýlýndaki bir aylýk tatilini Aðustos ayýnda yapacak. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi'nin 2013 yýlý ilk toplantýsýnda 5302 Sayýlý Ýl Özel Ýdaresinin 12. maddesi gereðince Ýl Genel Meclisi'nin 1 aylýk tatil yapacaðý ay belirlendi. Yapýlan görüþmede verilen teklif üzerine Ýl Genel Meclisi'nin geçtiðimiz yýl olduðu gibi 2013 yýlýnda da Aðustos ayý içerisinde tatil yapmasýna oy birliðiyle karar verildi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Meclis üyelerinin köy halkýyla iç içe olmasýný isteyerek, "Köy ziyaretleri yaparak, halka iç içe olmalýyýz. Verdiðimiz hizmetlerde neyi güzel yapmýþýz yâda ne gibi eksikleri var bunlarý rapor etmeliyiz. Kendimizin muhasebesini çýkartmalýyýz" dedi. Ýl Genel Meclisi, 2013 yýlý çalýþmalarýna dün düzenlenen meclis toplantýsý ile baþladý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda yapýlan ilk toplantýda, 4 gündem maddesi ele alýndý. Toplantý öncesi bir açýlýþ konuþmasý yapan Baþkan Mustafa Eker, 2013 yýlýnýn Türkiye ve Çorum'a barýþ, huzur getirmesini temenni etti. Meclis üyelerini geçen yýlki çalýþmalarýndan dolayý kutlayan Eker, "Yeni bir sezona baþlýyoruz. Geçtiðimiz yýl içinde birlikte çok güzel iþlere imza attýk. Halka hizmet etmek o kadar güzel bir þey ki, bir hizmet doðru yapýlýrsa, o hizmetin karþýlýðý size geri teþekkür olarak veya siyaset ile geri dönüyor." dedi. Osmancýk Belediyesi'nin gerçekleþtirdiði "Büyük Alt Yapý Yatýrýmý" kapsamýnda ilçe merkezinde bulunan kanal üstünde yeni düzenleme çalýþmasýnýn projesi açýklandý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, kanal üstünde gerçekleþtirilecek yeni proje ile ilçenin yeni bir çekim merkezine daha sahip olacaðýný açýkladý. Baþkan Yazýcý, projenin tamamlanmasýnýn ardýndan kanal içinde su bisikleti, bot ve kayýklarla gezinti yapýlabileceðini belirtti. MODERN KANAL PROJESÝNÝ AÇIKLADI Osmancýk Belediyesi'nin 21 milyon TL deðerindeki Büyük Alt Yapý Yatýrýmý kapsamýnda ilçe merkezinde yeni düzenlemeler de yapýlýyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yaptýðý açýklamada ilçe merkezinde bulunan kanal üstünde ve çevresinde yeni peyzaj düzenlemesi için çalýþmalarýn baþladýðýný bildirdi. Kanal üstü peyzaj projesinin ilk etabýnýn Öðretmenevi karþýsýnda baþlatýldýðýný belirten Baþkan Yazýcý, "Büyük alt yapý projemiz kapsamýnda ilçemizde kanalýn ýslah ve peyzaj düzenlemesi için düðmeye bastýk. Ýlk olarak Öðretmenevi karþýsýnda bulunan kanal üstünde çalýþmalarýmýza baþladýk. Yaklaþýk 400 metre uzunluðundaki kanal üstünde kenarlarýný estetik duvarla öreceðiz, daha sonra kanalýmýzýn ýslahý için çalýþmalarýmýzý gerçekleþtireceðiz. Kanal içinde temiz berrak su geçiþi saðlanacak ve karþýlýklý olarak her iki tarafý da peyzaj düzenlemeleri ile renklendirilecek. Yeni oturma alanlarýnýn oluþturulacaðý için alaný eskisinden daha geniþ bir alana kavuþturduk. Bu alanda vatandaþlarýmýzýn dinlenebilecekleri, aileleri ile nefes alabilecekleri, yeni bir çekim merkezi haline getireceðiz. Bu kapsamda ilk etap için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi. KAYIK, SU BÝSÝKLETÝ VE BOTLARLA GEZÝNTÝ Kanalýn Ada Spor Kompleksi'nden ýrmaða kadar olan bölgede geçiþ saðladýðýný hatýrlatan Baþkan Yazýcý, ikinci etap çalýþmanýn ise kanalýn bütününü kapsadýðýný belirtti. Ýki etap halinde gerçekleþtirilecek çalýþmalarla kanalýn modern bir görünüme kavuþturulacaðýnýn altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Kanalýn bütünün nasýl olacaðý sorularýna Öðretmenevi karþýsýnda gerçekleþtirdiðimiz yatýrýmýmýzla cevap vereceðiz. Ýlk olarak bu bölgeyi tamamlayýp hizmete sunacaðýz. Daha sonra da kanalýn bütününde ayný projelendirilmiþ çalýþmamýzý sürdüreceðiz" diye konuþtu. Baþkan Yazýcý, projelendirilen alanda kayýk, su bisikleti ve botlarla gezinti yapýlabilecek yeni alanlarýn oluþturulacaðýný söyledi. Yeni projeyi açýklayan Baþkan Yazýcý, proje kapsamýnda çalýþmalarýn devam ettiðini bildirdi. Kanalýn iki kenar duvarlarýnýn örüldüðünü ve zeminde beton çalýþmalarýnýn sürdüðünü ifade eden Baþkan Yazýcý, proje kapsamýnda yatýrýmlarýn devam ettiðini kaydetti. Osmancýk'a yeni bir çekim merkezi kazandýracaklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Yeni kanal projemiz hayýrlý olsun" ifadelerini kullandý. "Köyleri gezelim ve eksikleri belirleyelim" Meclis olarak 2013 yýlýnda daha da azim ve þevkle çalýþacaklarýný kaydeden Eker, "2013 yýlýnda tempomuzun daha da artacaðýna inanýyorum." þeklinde konuþtu. -"KÖYLERÝMÝZÝ ZÝYARET EDELÝM"- Köy halkýna daha da iyi bir hizmet götürmek için bu yýl çalýþmalara daha da aðýrlýk verilmesi gerektiðini kaydeden Eker, "Bu yeni sezonda köy ziyaretlerine daha da aðýrlýk vermeliyiz. Köy halkýyla iç içe olmalýyýz. Köylerimize 4 yýldýr hizmet veriyoruz, bu hizmetlerle neyi güzel yapmýþýz yâda ne gibi eksikleri var bunlarý rapor etmeliyiz. Bu yýl daha da baþarýlý olmamýz için geçtiðimiz senenin bir muhasebesini çýkarmalýyýz. Bu yüzden köylerimizde yapýlan çalýþmalarý ve eksikleri bir rapor halinde meclisimize sunmalýyýz" dedi. Meclisin yeni üyesi Aslan Töremiþ Milliyetçi Hareket Partisi Oðuzlar Ýl Genel Meclisi üyesi Yýlmaz Cüce'nin istifasýndan boþalan meclis üyeliðine getirilen Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aslan Töremiþ, ilk toplantýsýna katýldý. Geçtiðimiz ay iþlerinin yoðunluðu nedeni ile görevini yapamadýðýný belirten Ýl Genel Meclisi üyesi Yýlmaz Yüce, meclis üyeliðinden istifa etmiþti. Boþan meclis üyeliðine ise yedekte bulunan CHP'den Aslan Töremiþ getirilmiþti. Töremiþ dün gerçekleþtirilen 2013 yýlýnýn ilk meclis toplantýsýna katýlarak, görevine baþladý. Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Töremiþ'e yeni görevinde baþarýlar diledi. Üçgün hastalýðýna Çorum'da rastlanmadý Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Ahmet Tuna, hayvanlarýn telef olmasýna neden olan Üçgün hastalýðýna Çorum'da rastlanmadýðýný söyledi. Ýl Genel Meclisi Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu, Güney Doðu'da hayvanlarda görülen Üçgün hastalýðýnýn Çorum'daki durumu hakkýnda bir rapor hazýrladý. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün düzenlenen 2013 yýlýnýn ilk toplantýsýnda meclis 4 gündem maddesi hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulundu. Toplantýda Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan Üçgün hastalýðý raporu meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Üçgün hastalýðýna Çorum'da rastlanýlmadýðýný kaydeden Komisyon Baþkaný Ahmet Tuna, Uç gün hastalýðýnýn en önemli faktörünün sivrisinekler olduðunu belirterek, sineklerle mücadelenin titizlikle yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Tuna rapor hakkýnda þu bilgileri verdi: "Üç gün hastalýðý ülkemizde ise ilk olarak 1985 yýlýnda tespit edilmiþtir. Daha sonra hastalýk 1999.,2001.,2003 ve 2008 yýllarýnda görülmüþtür. Üç gün hastalýðý sýðýrlarda yüksek ateþ, depresyon, titreme, yeme, içmenin durmasý, göz burun akýntýsý, solunum güçlüðü süt veriminde azalma, ilerleyen dönemde topallýk ve ayakta kalamama gibi klinik bulgularla seyreden viral bir hastalýktýr. Hastalýðýn hayvanlara bulaþmasý sinekler aracýlýðýyla olmaktadýr. Hastalýðýn komþu ülkelerden sinekler vasýtasýyla ülkemize bulaþtýðý düþünülmekle birlikte Avustralya gibi ada ülkelerde de hastalýk görülebilmektedir. Hastalýk hangi hayvan türlerinde görülmektedir? Hastalýk sadece sýðýrlarda sýcak iklimlerde sineklerin aktif olduðu dönemlerde görülmektedir. Hayvandan hayvana bulaþma olmamaktadýr. Hastalýk zoonoz bir hastalýk deðildir. Hasta hayvanlarla temas eden insanlara bulaþmadýðý gibi üç gün hastalýðýna yakalanmýþ hayvanlarýn etinin yenilmesiyle de insanlara bulaþmamaktadýr. HASTALIK HANGÝ ÝLLERÝMÝZDE GÖRÜLMÜÞTÜR? Hastalýk Adana, Osmaniye, Hatay, mersin ve Þanlýurfa illerimizde görülmüþtür. Hastalýk nedeniyle adana,osmaniye,hatay,mersin ve Þanlýurfa illerimizde 2074 sýðýr gömülerek imha edilmiþ ve 763 sýðýr resmi veteriner hekim kontrolünde kesime sevk edilmiþtir. Ölen hayvanlar nasýl bertaraf edilmiþtir? Hastalýk nedeniyle ölen hayvanlar 2 metre derinliðinde çukurlara gömülerek üzerleri kireçle kapatýlmýþtýr. HASTALIKTAN KORUNMAK ÝÇÝN AÞI MEVCUT MUDUR? Avusturalya da kullanýlan bir aþý bulunmaktadýr. Ülkemizde hastalýða karþý bir aþý üretimi gerçekleþtirilmiþ olup saha çalýþmalarý halen sürdürülmektedir. Bu yýl hastalýk yapan virüsün laboratuvarlarýmýzda üretilerek aþý haline getirilmesi için çalýþmalar devam etmektedir. Yerli aþý üretiminin yetiþmemesi durumunda önümüzdeki yýl Avustralya da kullanýlan aþýnýn ithal edilmesi planlanmaktadýr. HASTALIKTAN KORUNMAK ÝÇÝN NELER YAPILMALIDIR? Hastalýðýn taþýyýcý konumundaki sineklerle mücadele edilmelidir. Hayvanlarýn sineklerle temasýnýn engellenmesi amacýyla kapalý yerlerde tutulmalý hastalýðýn görüldüðü bölgelerde hayvanlara koruyucu insektisit uygulamalarý yapýlmalý, sineklerin aktif olduðu dönemler de hayvanlar yüksek yaylalara sevk edilmelidir. HASTALIÐIN TEDAVÝSÝ VAR MIDIR? Üç gün hastalýðý virüslerden meydana geldiði için spesifik bir tedavisi yoktur. Hastalýðýn görüldüðü hayvanlarda meydana gelen klinik belirtilere göre tedavi uygulanmaktadýr. Hastalýðýn taþýyýcýsý konumundaki sineklerle mücadele çalýþmalarýna devam edilecektir. Yetiþtiricilerimize yönelik eðitim çalýþmalarý sürdürülecektir, hastalýk nedeniyle riskli görülen illerimizde programlý aþý uygulamalarý yapýlacak."

8 YAÞAM 8 Çocuklarýn gözlerinde Temel uzun zamandýr görmediði arkadaþý Cemal'le Ýstanbul'da karþýlaþýr: -Uþak nasilsun pakayum? -Ýyiyum...-Çocuklarun nasuldur?-onlar da çok iyidur...-ha karin nasuldur? Temel böyle sorunca Cemal'in birden yüzü deðiþir... Temel arkadaþýnýn karýsýnýn geçen yýl öldüðünü hatýrlayýp hemen þöyle der: -Yani ayný mezarda mi yatayii? 'rota' tehlikesi ateþ, aþýrý su kaybý ve göz yaþýnýn çýkmamasý gibi sorunlara yol açar. Genellikle sývý kaybýnýn Uzmanlar, özellikle 4 aylýk ile 4 yaþ arasý çocuklarda sýk görülen; kusma, aðýr ishal gibi belirtilerle kendini gösteren rota virüsü, çocuklarda 'dans eden göz sendromu'na neden olabildiðini belirtiyor. Gözün istem dýþý, çok hýzlý bir þekilde bir çok yöne hareket etmesi olarak tanýmlanan sendrom, çoðunlukla rota virüsü hastalýðý tedavi edildiðinde kendiliðinden düzelme gösteriyor. Göz doktoru Op. Dr. Umur Kayabaþý, rota virüsüyle ilgili þu bilgileri verdi: "Daha sýk çocuklarda görülen rota virüsü, ebeveynlerin hasta bebeðin altýný deðiþtirdikten sonra el yýkamamalarý, enfekte su, yiyecek ve havadaki damlacýklarla bulaþýr. Bulantý, kusma, sulu ishal, dengelenmesiyle hastalýk düzelmeye baþlar ancak nadir de olsa menenjit gibi ciddi tablolar görülebilir. Beyin dokusunun tutulmasý ile birlikte çocukta 'dans eden gözler sendromu' oluþabilir. Bu sendromda, gözler istem dýþý çok hýzlý bir þekilde hem yatay hem de dikey olarak ve arka arkaya olan hýzlý hareketler kaotik bir görüntü oluþtururlar." Bu hýzlý hareketlere 'opsoklonus' adý verildiðini belirten Op. Dr. Umur Kayabaþý, "Diðer bir adlandýrma da 'manik bakýþlardýr' (sakkadomania). Opsoklonus ataklar halinde ya da aralýklý olarak görülebilir. Göz kapaklarý açýk veya kapalý olabilir, uykuda bu hareketler durabilir. Herhangi bir göz uyarýsýnda, kaotik görüntü artabilir. Hastalar baktýklarý yerin sallandýðýný hissederler, ama çift görme þikayeti olmaz. Bir diðer nadir rota virüsü komplikasyonu da görme sinirlerinde þiþkinlik, ödem, þaþýlýk ve denge bozukluklarýdýr. Dans eden gözler sendromu baþka sebeplere baðlý olarak görüldüðünde tedavide kortizon ve kemoterapi ilaçlarý gerekirken, rota virüsü hastalýðýnda kendiliðinden düzelme izlenebilir." diye konuþtu. 'Topuk kaný' ile hayata tutundular Saðlýk Bakanlýðý, hayata geçirdiði Yenidoðan Tarama Programý ile 1 milyon 266 bin 785 bebeðe topuk kanýndan tarama yaptý. Bu kapsamda 4 bin 316 bebek bedensel ve zekâ geriliði, bin 757 bebek de iþitme engeli oluþmadan tedavi altýna alýndý. Saðlýk Bakanlýðý nýn Yenidoðan Tarama Programý sayesinde 4 bin 316 bebek, zekâ ve bedensel geliþme geriliði oluþmadan uygun tedavi programýna alýndý. Program kapsamýnda 2011 yýlýnda 1 milyon 266 bin 785 bebeðe tarama yapýldý. Bebeklerden alýnan birer damla kanla yapýlan tahlil sonucunda bedensel ve zihinsel geliþme geriliðine sebep olan fenilketonüri, doðuþtan troid bezi tembelliðine sebep olan doðumsal hipotiroidi ve cilt bozukluðu, körlük ve iþitme kaybýna sebep olan biyotinidaz eksikliði teþhisleri konulan 2 bin 559 bebeðin tedavisine baþlandý. Saðlýk Bakanlýðý, yayýmladýðý 19 Aralýk 2006 tarih ve 2006/130 sayýlý genelge ile yenidoðan hastalýklarýnýn geri dönüþümsüz zararlarýnýn engellenmesi ve topluma getirdiði yükün önlenmesi için ülke genelinde Yenidoðan Tarama Programý baþlatmýþtý. Bu kapsamda yenidoðan taramasý ile hipotroidi, fenilketonüri, iþitme kaybý ve biyotinidaz eksikliði gibi hastalýklar tespit edilmeye çalýþýlýyor. Saðlýk personeli tarafýndan yeni doðan bebeklerin topuðundan alýnan kan numuneleri inceleniyor. Bakanlýk, herhangi bir rahatsýzlýk tespit edilen çocuklarýn aileleriyle irtibatýný sürdürerek tedavilerini yakýndan takip ediyor. Program kapsamýnda 2011 yýlý içinde doðan 1 milyon 266 bin 785 bebeðin taramasý yapýldý. Sonuçta 154 bebeðe fenilketonüri, 2 bin 201 bebeðe doðumsal hipotiroidi ve 204 bebeðe biyotinidaz eksikliði teþhisleri koyularak tedavilerine baþlandý. Yine geçen yýl 959 bin bebeðe iþitme taramasý yapýldý. Bin 757 sinde iþitme kaybý tespit edilerek tedavi programýna alýndý. 81 ilde 727 hastanede yenidoðan iþitme taramasý ünitesi kurulmasý tamamlandý. Taramalarýn daha da yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla Saðlýk Bakanlýðý, 200 hastaneye cihaz temin etti. 19:50 Zengin Kýz Fakir Oðlan, modern bir Keloðlan masalý. Sýradan bir banka çalýþaný olan, Ufuk Özkan ýn (Nurhan) zengin bir aileye damat adayý olmasý ve kýzlarýný canýndan çok seven baba Hüseyin Avni Danyal ýn (Kemal) ise onu kýzýna layýk görmemesi üzerine olaylar geliþiyor. Oyuncular :Hüseyin Avni Danyal, Ayda Aksel, Ufuk Özkan, Ecem Özkaya, Mahir Ýpek, Þeyla Halis, Kemal Kuruçay ve Gözde Okur. Beren Saat, Nejat Ýþler, Mert Fýrat, Engin Hepileri, Zafer Algöz ve Arzu Gamze Kýlýnç ýn oynadýklarý merakla beklenen yeni dizisi Ýntikam, 3 Ocak Perþembe günü saat de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Babasý bir komploya kurban giden genç bir kýzýn, bunun sorumlularýný bulup tek tek hesaplaþmasýný ve intikam savaþýný anlatan Ýntikam, bir Disney yapýmý olan ve Amerika da ABC televizyonunda izlenme rekorlarý kýran Revenge in uyarlamasý olarak ekrana gelmek üzere haklarý satýn alýnmýþ bir hikaye. Zengin Kýz Fakir Oðlan 20:00 Ýntikam 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Yapým : Pana Film Yapýmcý :Raci Þaþmaz Yönetmen : Alican Gebeþ Senaryo : Raci Þaþmaz, Bahadýr Özdener, Cüneyt Aysan Oyuncular : Necati Þaþmaz, Kenan Çoban, Ayþe Çiðdem Batur, Erhan Ufak,Emin Olcay, Serpil Tamur, Hakan Boyav, Cahit Kayaoðlu, Ali Sürmeli, Recep Cinisli, Halil Ýbrahim Kalaycýoðlu, Ýbrahim Gündoðan, Ýpek Tenolcay, Sema Þimþek, Görkem Sevindik, Pýnar Tuncegil, Adnan Erdoðan, Levent Çiçek, Erdoðan Aydemir, Süleyman Karadað, Ferdi Merter, Buminhan Dedecan, Gülçin Çakýr, Barýþ Manço Barýþ Manço (2 Ocak 1943; Üsküdar, Ýstanbul - 1 Þubat 1999; Kadýköy, Ýstanbul), Türk þarkýcý, besteci[1], söz yazarý ve TV programý yapýmcýsý. Türkiye'de rock müziðin öncülerinden, Anadolu Rock türünün kurucularý arasýnda sayýlýr. Müziðe baþlangýcý Galatasaray Lisesi'nde oldu.[2] Yüksek öðrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde tamamladý.[3] Bestelediði 200 ün üzerindeki þarkýsý[4], kendisine 12 altýn ve bir platin albüm ve kaset ödülü kazandýrdý.[5][6] Bu þarkýlarýn bir bölümü daha sonra Arapça, Bulgarca, Flemenkçe, Almanca, Fransýzca, Ýbranice, Ýngilizce, Japonca ve Yunanca olarak yorumlandý ve Barýþ Manço, kimi þarkýlarýný günlük hayatýndan aldý. Domates, Biber, Patlýcan, buna bir örnektir. Hazýrladýðý televizyon programýyla dünyanýn pek çok ülkesine gitmiþ, bu nedenle "Barýþ Çelebi" olarak adlandýrýlmýþtýr.1990 yýlýnda Ertuðrul Fýrkateyni'nin Japonya'ya geliþinin 100. yýlý nedeniyle düzenlenen "Türk-Japon ponya'ya gitti ve Japonya'daki ilk konserini verdi. Bu konseri Japon Veliaht Prensi de izler[58] 1991'de Japonya'ya tekrar gitti ve Tokyo Soka Üniversitesi Ýkeda Salonunda konser verdi.[59] Konser sýrasýnda Manço'yla birlikte Soka Üniversitesi rektörü ve Soka Vakfý baþkaný Daisaku Ýkeda'nýn ellerinde bayraklarla Kara Sevda þarkýsýný söylemesi ve salonun coþkulu görüntüsü Türkiye'de de konserin ilgi görmesini saðladý.[60] 5 Þubat 1992 tarihinde annesi Rikkat Uyanýk (Manço, Kocataþ) hayatýný kaybetti ve Karacaahmet Mezarlýðý'na defnedildi.[61]kadýköy'ün Moda semtinde bulunan köþkü müze haline getirildi. Köþk, 19. yy'da yapýlan ve Whittall ailesinin evi olarak bilinen tuðladan yapýlmýþ bir konaktý.[77] Konak 1970'li yýllarda Manço tarafýndan satýn alýndý ve ölümüne kadar bu konakta ailesiyle birlikte yaþadý.[77] Günümüzde apartmanlar ile çevrili bu tarihi konak müze olarak kullanýlmakta ve Barýþ Manço'nun kiþisel eþyalarý AVUNYA MANTISI Malzemeler 1/2 Kg Eriþte 1 Kase Nohut 2 Çorba Kaþýðý tereyaðý 250 gr Kuþbaþý Et 1 Adet Soðan 1 Adet Domates 2 Su Bardaðý Yoðurt 3 Diþ Sarmýsak Tuz, Karabiber Saðlýðý olanýn umudu, umudu olanýn herþeyi vardýr demektir. Arap Atasözü Kýrmýzýbiber Yemeðin Tarifi Eriþteyi tuzlu suda haþlayýn. Tepsiye yayýp, önceden ýsýtýlmýþ 200 dereceli fýrýnda 10 dakika tutun. Geceden ýslattýðýnýz nohutlarý haþlayýn. 1 çorba kaþýðý tereyaðýný tavaya alýn. Eriyince yemeklik doðranmýþ soðan ile eti tavaya ekleyin. Domatesi küp küp doðrayýp tavaya alýn. Tuzunu ve karabiberi ayarlayýn. Fýrýndan aldýðýnýz eriþtelerin üzerine eti yayýn. Dövülmüþ sarmýsakla yoðurdu karýþtýrýp, dökün. Kalan 1 çorba kaþýðý tereyaðýnda kýrmýzýbiberi yakýn. Mantýnýn üzerine gezdirip servis yapýn. d11.20 Ýstanbul un Altýnlarý Çocuklar Duymasýn Yahþi Cazibe Aþaðý Yukarý Yemiþlililer ATV Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu Güven Bana Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca Gol Kralý Yerli Sinema Çapraz Baðlar Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar (Tekrar) Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Ana Haber Spor Sayfasý Yaparým Bilirsin Yarýþma Hayata Gülümse Siyaset Meydaný Acemi Cadý Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Aktüalite Akasya Duraðý Arka Sokaklar Ana Haber Bülteni Ýntikam Yedi Numara Leyla ile Mecnun Haber Spor Tacir 14.1 Banker Bilo Dizi Klip Ölmek Ýçin Güzel Bir Gün Yol Ayrýmý (Tekrar) Zengin Kýz Fakir Oðlan Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:45 Ýki Dünya Arasýnda 19:50 Atla Gel Þaban (Yerli Sinema) 21:30 Ayna

9 HABER 9 Huzurevi'nde yýlbaþý kutlamasý "Bir çocuk iflas, Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Müdürlüðü her zaman olduðu gibi yýlýn son gününde de huzurevi sakinlerini yalnýz býrakmadý. Huzurevi'nde yýlýn son gününde moral ve motivasyon amaçlý bir program düzenledi. Düzenlenen programa Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs de katýldý. Huzurevi Müdür Yardýmcýsý Ali ihsan Ýnceyýlmaz program açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, yaþlýlara beþ yýldýzlý kalitesinde hizmet ettiklerini, yaþlýlarýn kendilerine Allah'ýn bir emaneti ve bereket vesilesi olduðunu belirtti. Huzurevi sakinlerinin memnuniyetlerini esas alarak direk ve dolaylý olarak yaþlýlarýn incinebilecekleri herhangi bir þeye meydan vermeden görev yaptýklarýný ve personelinde bu anlayýþla görev yaptýðýný vurgulayan Ýnceyýlmaz, geçmiþ bir yýlýn muhasebesini yaparken yaþlýlarýn da kurum içerisinde tutum ve davranýþlarýndan dolayý birbirleriyle olan münasebetlerini gözden geçirmelerini ve geçmiþ yýlýn muhasebesini yapmalarýný istedi. Programa katýlan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs de etkinlikten dolayý Müdür Yardýmcýsý Ali ihsan Ýnceyýlmaz'a teþekkür etti. Yeni yýl ile ilgili yaþlýlara tavsiyelerde bulunan Örs, 2013 yýlýnýn tüm huzurevi sakinleri için saðlýk ve sýhhat içerisinde geçmesi temenni etti. Programda Anadolu Kýz Meslek Lisesi Öðrencilerinden Gizem Altuntaþ, Hilal Barlas ve Demet Taþ, "Mal da Mülk de Allah'ýndýr" isimli oyunu sahneye koydular. Programda Mimar Sinan Halk Eðitim Müdürlüðü Halk Müziði öðreticilerinden Ufuk Ölmez eþliðinde Mehmet Ötün ve Kýz Meslek Lisesi Öðrencileri, seslendirdikleri türkülerle yaþlýlarý eðlendirdiler. iki çocuk iflas, üç çoçuk ise yerinde saymaktýr" Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, üç çocuk isteðini yineleyerek, "Bir çocuk iflas, iki çocuk iflas, üç çocuk ise yerinde saymaktýr. Bizim artýþ hýzýmýzý ikinin üzerinde üçlere ulaþmasý lazým. Bunu baþarmamýz gerekiyor. Þu anda batý sýkýntý içerisinde ama biz Türkiye'yi bu sýkýntýnýn içerisine sokmak istemiyoruz. Annelerin þahsýnda ülkeme sesleniyorum; bu hassasiyetimizi hafife almayýn, bunu dalga dalga yaygýnlaþtýrmamýz lazým" dedi. "Uluslararasý Aile ve Sosyal Politikalar Zirvesi"nin açýlýþ konuþmasýný yapan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, ailenin önemine dikkat çekerek, "Aile var oldukça, millet var oldukça devlet var olur. Aile var oldukça saðlýklý nesiller var olacak, iyilik var olacaktýr. Aileye yönelik her saldýrýyý doðrudan insanlýða bir saldýrý olarak görüyor, hiçbir þekilde müsamaha göstermiyoruz" dedi. Baþbakan Erdoðan, Hazreti Adem ile Hazreti Havva ile baþlayan aile kurumunun, insani deðerlerin nesilden nesile aktarýlmasýna zemin teþkil ettiðini belirtti. Ailenin her zaman bireyleri ve toplumu birarada tuttuðunu ifade eden Erdoðan, ailenin donanýmsýz halde dünyaya gelen çocuklarýn hayatta kalmasýný saðladýðýný, insan neslinin ayakta durabilmesinin zemini olduðunu belirtti. Baþbakan Erdoðan, ailenin bir okul gibi olduðunu ve kötülüklerin dýþarýda tutulmasýný saðladýðýný ifade ederek "Aile var oldukça, millet var oldukça, devlet var olur. Aile var oldukça saðlýklý nesiller var olacak, iyilik var olacaktýr. Aileye yönelik her saldýrýyý doðrudan insanlýða bir saldýrý olarak görüyor, hiçbir þekilde müsamaha göstermiyoruz" dedi. Tarihte aileyi yok etmeye, iþlevsiz hale getirmeye yönelik giriþimler olduðunu, ancak bunlarýn baþarýsýz kaldýðýný, bunu deneyen devlet ve toplumlarýn yok olduðunu kaydeden Erdoðan, ailenin, mekanik ve teknik þekli bir yapýya sahip olmadýðýný söyledi. -HEDEFÝMÝZE AÝLEYÝ KOYDUK- "Ýnsan nasýl sadece fiziki bir bedenden oluþmuyorsa, bir makine, bilgisayar, robot deðilse, insan nasýl ki ruh ve bedenin bir uyumuysa, ayný þekilde ailede maneyiyatýn uyumudur" diyen Baþbakan Erdoðan, ailenin kutsiyetin þuuru olduðunu belirtti. Baþbakan Erdoðan, aile kurmanýn, yuva oluþturmaktan öte, maneviyatýn çatýsýný çatmayý, sevgiyi ve muhabbetin nesiller boyunca yaþatmasý olduðunu kaydetti, ailenin sadece þeklen var olmasýnýn maneviyata yayýlmamasýnýn tehlikeli olduðunu, kutsiyetini kaybetmiþ bir ailenin yok hükmünde bulunduðunu sözlerine ekledi. Sosyal þartlarýn özellikle toplumsal çürümenin nüfuz ettiði ailenin yok olmaya yüz tutacaðýný ifade eden Erdoðan, "Yola çýkarken biz muhafazakâr demokrat olduðumuzu ilan ettik Hedefimize aileyi koyduk. Hem parti hem de hükümet olarak aileyi toplumun temel taþý olarak gördük. 10 yýldýr aileyi güçlendirmek, korumak için yoðun bir gayret içerisindeyiz. Güçlü bir millet olacaksak, güçlü ailelere sahip olmak zorundayýz. Aileyi tehdit eden her sorunun üzerine tam bir kararlýlýkla gidiyor, tüm imkânlarýmýzý seferber ediyoruz. Maddi sorunlarýn aile üzerinde baský oluþturmamasý için tedbirleri hayata geçirdik. Gýda ihtiyacý olanlara gýda, yakacak ihtiyacý olanlara yakacak yardýmý yaptýk" dedi. Eþi vefat eden ve maddi durumu yerinde olmayan kadýnlara yardým edildiðini ve bu yardým talebinde bulunan kadýnlarýn sayýsýnýn 225 bine ulaþtýðýný ifade eden Erdoðan, kadýný yücelten makamýn anne olduðuna itibar ettiklerini, cennetin annenin ayaklarý altýnda olduðunu belirtti. Kadýnlarýn sorunlarýna iliþkin devrim niteliðinde adýmlar attýklarýný söyleyen Baþbakan, 2012 yýlýnda kadýný þiddetten korumaya yönelik yasa çýkardýklarýný, kadýnlarýn istihdamýnýn artýrýlmasýna yönelik tüm engelleri ortadan kaldýrdýklarýný ifade etti. -BÝZÝM ARTIÞ HIZIMIZIN ÝKÝNÝN ÜZERÝNDE ÜÇLERE ULAÞMASI LAZIM- Aileye yönelik her saldýrý doðrudan insanlýða saldýrý olarak gördüklerini ve müsamaha göstermediklerini belirten Erdoðan, üç çocuk isteðini yineleyerek þöyle konuþtu: "En az üç çocukla beraber güçlü aileler... Ailelerimizi güçlü kýlmanýn yolu buradan geçiyor. Güçlü aile istiyorsak bunun olmasý lazým. Bir çocuk iflas, iki çocuk iflas, üç çocuk yerinde saymaktýr. Bizim genç ve dinamik nüfusa ihtiyacýmýz var. O da buradan geçiyor Yavaþ yavaþ yaþlanýyoruz. Bizim artýþ hýzýmýzýn ikinin üzerinde üçlere ulaþmasý lazým, bunu baþarmamýz gerekiyor. Þu anda batý sýkýntý içerisinde ama biz Türkiye'yi bu sýkýntýnýn içerisine sokmak istemiyoruz. Annelerin þahsýnda ülkeme sesleniyorum; bu hassasiyetimizi hafife almayýn bunu dalga dalga yaygýnlaþtýrmamýz lazým. Bunu baþarmamýz lazým, bu parayla pulla ölçülmez." Çaðrý Eðitim Vakfý tarafýndan organize edilen "Aile Ýçi Ýletiþimde Dini Deðerler" konulu seminer dün gerçekleþtirildi. Saat 13.30'da Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda yapýlan seminere konuþmacý olarak Çankaya Vaizesi Sedide Akbulut katýldý. Akbulut, ailenin toplumun özünü oluþturduðuna deðinerek, ailenin saðlam olmasý halinde toplumun yüceleceðini ve büyüyeceðini söyledi. Akbulut, aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerektiðini belirterek, modern çað teknolojilerinin aileyi parçaladýðýný vurguladý. Akbulut, "Modern çað diye bize yutturulan çaðda aile fertleri birbirinden habersizlerdir. Aile olmak da bu deðildir. Modern teknoloji çaðý bizi bizden alýp götürüyor ama farkýnda deðiliz" dedi. Akbulut, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Aile toplumun özünü oluþturur. Aile saðlamsa toplum yücelir büyür. Evliliklerin kýsa sürmesi veya evliliklerde yaþanan problemler evliliðin temelindeki yanlýþlýklardan kaynaklanýr. Ekonomik kaygýlar nedeni ile yapýlan evliliklerde denklik esasý olmayýnca iki taraf birini hazmedememektedir. Her evlilikte nesil devam edecek diye bir durum söz konusu olamaz. Huzur ve kaynaþma evliliðin temelidir. Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir. Aile içerden ve dýþarýdan tüm "Aile olmak için ayný düþünce ve fikirleri paylaþmak gerekir" saldýrýlara karþý durulan bir kavramdýr. Modern çað diye bize yutturulan çaðda aile fertleri birbirinden habersizlerdir. Aile olmak da bu deðildir. Modern teknoloji çaðý bizi bizden alýp götürüyor ama farkýnda deðiliz. Biz böyle nesil yetiþtirince birbirimizi tanýyamýyoruz. Birbirlerimize misafirliklere gittiðimizde bile çocuklar kendi odalarýndalar. Eþimizin dostumuzun çocuklarýnýn yüzlerini dahi görmüyoruz. Þimdi her evde bilgisayar her odada televizyon var. Herkes kendi odasýna çekiliyor aile birbirinden uzaklaþýyor. Bir þeyler yanlýþ yapýlýyor. Aile olmak bu deðildir." Huzurevi sakinlerinin tiyatro keyfi Çorum Vali Atýl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaþlýlar, tiyatro izledi.çorum Atýl Uzelgün Huzurevinde kalan bir grup yaþlý huzurevinde görevli personel refakatinde, geçtiðimiz hafta sonu Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda sahnelenen Konya Devlet Tiyatrosu sanatçýlarýnýn oynadýðý "Ya Devlet Baþa Ya Kuzgun Leþe'' isimli oyunu izlemeye gittiler. Farklý bir gün yaþayan ve eðlenen yaþlýlar, Tiyatro dönüþünde kendilerini tiyatroya götüren huzurevi çalýþanlarýna teþekkür ettiler.

10 HABER 10 YGS baþvurularý baþladý ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi'nin (ÖSYS) ilk sýnavý olan YGS'ye baþvurular 2-15 Ocak, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý'na (LYS) baþvurular ise Nisan tarihleri arasýnda yapýlacak ÖSYS Kýlavuzu ve aday baþvuru formuna "www.osym.gov.tr" adresinden ulaþýlabilecek. Henüz mezun olmamýþ, son sýnýf düzeyindeki adaylar, baþvurularýný okullarýnýn baðlý olduðu baþvuru merkezinde; mezun durumdaki adaylardan 2011 veya 2012 ÖSYS'den birine baþvuru merkezi aracýlýðýyla baþvurmuþ olan ve öðrenim bilgilerinde deðiþiklik olmayanlar baþvurularýný, bireysel olarak internet aracýlýðýyla ya da herhangi bir baþvuru merkezinde yapabilecekler.( Zam þampiyonu kabak Davutoðlu: Tarih artýk Ýstanbul Ticaret Odasý'nýn (ÝTO) Ýstanbul Ücretliler Geçinme Ýndeksi'ne göre Aralýk ayýnda bir önceki aya göre fiyatý en çok artan mevsimsel tarým ürünü yüzde 8.94 artýþla kabak oldu. Gýda grubu yaþ kuru sebze ve meyve endeksinde mevsim ürünü olarak yer alan portakal yüzde ile Aralýk ayýnda fiyatý en fazla azalýþ gösteren madde olarak belirlendi. ÝTO 2012 Aralýk ayýnda fiyatlarý en fazla artan ve azalan maddeleri açýkladý. Ýstanbul Ücretliler Geçinme Ýndeksi'ne göre 2012 Aralýk ayýnda 69 maddenin fiyatýnda artýþ izlendi. ÝTO sýralamada mevsim dýþý tarým ürünlerini dikkate almadý. Bu nedenle Aralýk ayýnda fiyatý yüzde artýþla fiyatý en çok yükselen mevsim dýþý tarým ürünler arasýnda yer alan üzüm, sýralamaya alýnmayýnca, yüzde 8.94 oranýnda fiyat artýþýyla kabak ilk sýrada yer aldý. Ürün gruplarý itibarýyla Aralýk ayýnda bir önceki aya göre fiyatý en fazla artýþ görülen diðer mevsimsel tarým ürünleri yüzde 5.05 ile muz, yüzde 1.42 ile kývýrcýk salata izledi. Ýþlenmiþ tarým, sanayi ve diðer ürünler grubunda fiyatý en çok artan ürünler yüzde 8.51 ile hediyeler, yüzde 4.97 ile kayar peyniri, yüzde 3.91 ile havlu oldu. Aralýk ayýnda aylýk bazda yapýlan deðerlendirmelerde sýralamaya sokulmayan mevsim dýþý tarým ürünlerinde ise yüzde ile yaþ üzüm, yüzde 5.3 ile sivri biber, yüzde 2.47 ile taze fasulye fiyatý en çok artan ürünler olarak dikkat çekti. -YILLIK BAZDA REKOR ÇOCUK GÖMLEÐÝNDE yýlý Aralýk ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre giyim harcamalarýnda çocuk giyimi grubunda yer alan gömlek yüzde oranýyla fiyatý en fazla artan ürün oldu. Ürün gruplarýna göre yýllýk olarak fiyatý en fazla artan diðer maddeler þöyle: "Mevsimsel tarým ürünlerinde yüzde ile limon, yüzde ile balýk, iþlenmiþ tarým, sanayi ve diðer ürünlerde yüzde ile leblebi, yüzde çocuk giyiminde yaðmurluk, yüzde 28 ile buzdolabý, mevsim dýþý tarým ürünlerinde ise yüzde ile yaþ üzüm oldu." -21 MADDENÝN FÝYATINDA AZALIÞ YAÞANDI- Aralýk ayýnda indekste yer alan 21 maddenin fiyatýnda azalýþ yaþandý. Gýda grubu yaþ kuru sebze ve meyve endeksinde mevsim ürünü olarak yer alan portakal yüzde ile Aralýk ayýnda fiyatý en fazla azalýþ gösteren madde oldu. Aralýk ayýnda aylýk bazýnda ürün gruplarý itibarýyla fiyatý en fazla azalan mevsimsel tarým ürünleri arasýnda yüzde azalýþla portakal, yüzde azalýþla karnabahar, yüzde azalýþla turp, yüzde azalýþla ayva, iþlenmiþ tarým, sanayi ve diðer ürünleri grubunda yüzde 2.30 azalýþ ile gazyaðý, yüzde 1.47 azalýþ ile tüpgaz, mevsim dýþý tarým ürünleri, yüzde 1.44 azalýþ ile domates izledi. -YILLIK BAZDA FÝYATI EN ÇOK AZA- LAN ÜRÜNLER Aralýk ayýnda, gýda harcamalarý yaþ kuru sebze ve meyve indeksinde mevsim ürünlerinden kabak bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde oranla yýllýk bazda fiyatý en fazla azalýþ gösteren madde oldu. Yýllýk bazda ürün gruplarý itibarýyla fiyatý en fazla azalan mevsimsel tarým ürünleri arasýnda yüzde azalýþla kabak, yüzde azalýþla karnabahar, yüzde 16.4 azalýþla turp, yüzde azalýþla kývýrcýk salata, iþlenmiþ tarým, sanayi ve diðer ürünleri grubunda yüzde 8.20 azalýþ ile halý, yüzde 7.19 azalýþ ile patates, mevsim dýþý tarým ürünleri, yüzde 6.57 azalýþ ile maç giriþ ücreti izledi. Mevsim dýþý tarým ürünleri grubunda yüzde ile sivri biber, yüzde ile domates, yüzde ile fiyatý en fazla azalan ürünler oldu. Ankara'dan akýyor Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, dýþ politika vizyonunu, "Alýþkanlýklarý kýracaðýz, ezberleri bozacaðýz, hiç görünmediðimiz yerlerde görüneceðiz" gibi sözlerle anlatýrken "Pasif büyükelçi görmek istemiyorum" mesajý verdi. Davutoðlu, "Küresel güçler de biliyor ki tarih artýk Ankara'dan akýyor. Ankara'yý göz ardý eden tarihi anlayamaz" dedi. Ahmet Davutoðlu, Ankara JW Marriott Otel'de düzenlenen Beþinci Büyükelçiler Konferansý'nýn açýlýþýnda yaptýðý konuþmada dýþ politika vizyonunu dile getirirken büyükelçilerin aktif olmalarý gereðini "Pasif büyükelçi görmek istemiyorum. Çünkü bu dýþ politikanýn arkasýnda çok güçlü bir siyasi irade var" sözleriyle vurguladý. Davutoðlu þöyle devam etti: "On yýllýk bir birikim var. Sayýn Yakýþ ile baþlayan ve daha önceki senelerde Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Sayýn Baþbakan Yardýmcýmýz ile devam eden ve benim de nacizane þekilde katkýda bulunduðum bir köklü gelenek ve Sayýn Baþbakanýmýzýn liderliðindeki bir siyasi irade var. 10 yýllýk bir birikimden bahsediyoruz. Herkes hevesle dolu gelecek Büyükelçiler Konferansý'na. Yeni perspektif getirecek gerekirse en sert eleþtiriler getirecek. Ama buraya gelirken dolu gelecek buradan giderken dolu gidecek. Bizim yeni perspektifimiz ve Büyükelçiler Konferansý'ndan beklediðimiz vizyon budur." -"TÜRKÝYE ETKÝSÝNÝ GÖSTERMEYE DEVAM EDE- CEK"- Ahmet Davutoðlu, 2012 yýlý yapýlan çalýþmalardan dolayý bütün Dýþiþleri camiasýný kutlarken geçen yýl çok önemli toplantýlara evsahipliði yapýldýðýný, Türkiye'nin geleneksel dýþ politika içerisinde önem taþýyan, birçok önemli inisiyatifler içinde yer aldýðýný, etkisini gösterdiðini ve göstermeye devam edeceðini anlattý. Bu çerçevede Türkiye'nin NATO'daki aktivitesini artýrdýðýný, KEÝ Dönem Baþkanlýðýný yürüttüðünü, G-20 gibi birçok önemli forumda ya evsahipliðini veya dönem baþkanlýðýný yaptýðýný ya da katkýda bulunduðuna dikkat çeken Davutoðlu, geçen yýl Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn ABD Baþkaný Barack Obama ile, kendisinin de ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton ile sürekli istiþare içerisinde olduklarýný, ittifak iliþkilerinin güçlendirildiðini belirtti. -"ULUSLARARASI PLATFORMLARDA AÐIRLIÐIMIZ ARTACAK"- Davutoðlu, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretiyle Rusya ile iliþkilerin daha da taçlandýðýný vurguladýðý konuþmasý sýrasýnda Çin ile stratejik ortaklýðý geliþtirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin tüm küresel güçlerle iliþkilerin güçlenerek devam edeceðini vurgulayan Davutoðlu, þunlarý da söyledi: "Birini diðerinin alternatifi olarak görmüyoruz Çünkü bu küresel güçler de biliyor ki tarih artýk Ankara'dan akýyor. Ankara'yý göz ardý eden tarihi anlayamaz. Ankara ile iliþkilerini riske sokacak olan bütün bölgesel politikalarda da riski üstlenmiþ olur. Bundan sonra hem uluslararasý platformlarda aðýrlýklarýmýz artacak hem de bütün bu güçlerle iliþkilerimiz daha da kökleþerek, zenginleþerek, çeþitlenerek devam edecek." Ancak bunlarýn geleneksel, süregelen iliþkilerin olduðuna iþaret eden Davutoðlu, "Biz Bakanlýk olarak deðerlendirmelerimizde hep Türkiye'yi farklýlaþtýran hamlelere odaklanmaya çalýþtýk" derken "Öyle hamleler yapacaksýnýz ki Türkiye'nin varlýðý hissedilecek. Herkes diyecek ki evet Türk diplomasi farklý bir seyir takip ediyor" dedi. -"BÝR EFSANE OLUÞACAK"- Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, "Alýþkanlýklarý kýracaðýz, ezberleri bozacaðýz, hiç görünmediðimiz yerlerde görüneceðiz" dediði konuþmasýnda þu ifadeleri de kullandý: "Ve bir sabah insanlar Afrika'da kalktýðýnda Baþbakanýmýzýn uçaðýný, 20 yýl sonra ilk Mogadiþu'ya inen ilk Baþbakan uçaðý olarak görecekler. Ve bir efsane oluþacak. Bir efsanedir Türkiye'nin Somali politikasý. Yapacaðýnýz milyarlarca dolar yatýrýmlarla ulaþamayacaðýnýz bir kamu diplomasi baþarýsý ayný zamanda, çünkü bütün Afrika o resimle bütünleþti, sadece Somali deðil." "Yürütmenin, yasamaya zaman kýsýtý getirmesi doðru deðil" TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, yeni anayasa çalýþmalarý kapsamýnda CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu TBMM'deki makamýnda ziyaret etti. CHP Genel Baþkaný, "Biz yürütme organýnýn veya siyasal partilerin yetkililerinin yasama organýna müdahale ederek ora için zaman kýsýtý getirilmesinin doðru olmadýðýný ifade ettik" dedi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, TBMM Baþkaný'ný kapýda karþýladý ve kapýda uðurladý. Görüþmeye CHP Grup baþkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Emine Ülker Tarhan da katýldý. Yaklaþýk 50 dakika süren görüþmenin ardýndan CHP Genel Baþkaný, basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Bir basýn mensubunun, "Sayýn Baþbakan makul süreden bahsetti, Uzlaþma Komisyonu iki-üç ay içerisinde çalýþmalarýný tamamlayamazsa biz önerimizi sunarýz, dedi, ne diyorsunuz?" sorusuna Kýlýçdaroðlu, þu yanýtý verdi: "Sayýn Baþkan, Anayasa Uzlaþma Komisyonu hakkýnda geniþ bir bilgi verdi, yapýlan çalýþmalarý anlattý, süreci anlattý, makul bir süre içinde Türkiye'nin demokratik, özgürlükçü bir anayasaya kavuþabileceðini ifade etti. Bunlarý duymaktan memnun olduðumuzu ifade ettik. Uzlaþma Komisyonu gerçekten çalýþýyor, bir þeyler üretmeye çalýþýyor. Türkiye'nin çaðdaþ uygarlýk düzeyini yakalayabilmesi, hukukun üstünlüðünün bu ülkede egemen olmasý için anayasanýn deðiþmesi lazým. Daha demokratik daha özgürlükçü bir anayasaya hepimizin ihtiyacý var. Bu baðlamda bir açýklama yaptý. Biz yürütme organýnýn veya siyasal partilerin yetkililerinin yasama organýna müdahale ederek ora için zaman kýsýtý getirmesinin doðru olmadýðýný ifade ettik. Yürütme organýnýn görevi yasama organýna müdahale etmek deðil tam tersine yasama organýnýn saðlýklý çalýþmasýna zemin hazýrlamaktýr. Bu baðlamdaki düþüncelerimizi de ifade ettik. Sayýn Baþkan da doðal olarak biz hep makul süreden bahsettik hiçbir zaman bir zaman kýsýtý getirmedik makul süre içerisinde çalýþmalarý yapacaklarýný ve sonlandýracaklarýný ifade ettiler." TBMM Baþkaný Çelik'in BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ile yapacaðý görüþmenin ardýndan bir basýn toplantýsý düzenlemesi bekleniyor. Türkiye'nin net dýþ borç stoku milyar dolar Türkiye'nin net dýþ borç stoku, 30 Eylül 2012 itibarýyla 2011 yýlý sonuna göre yüzde 4.6 oranýnda artýþla milyar dolar düzeyinde gerçekleþti. Hazine Müsteþarlýðý, üçer aylýk dönemler itibarýyla hesaplanan Türkiye Net Dýþ Borç Stoku, verilerini açýkladý. Bu çerçevede Türkiye net dýþ borç stoku, 2012 Eylül sonu itibarýyla milyar dolar olarak gerçekleþti. Türkiye'nin net dýþ borç stoku 2011 yýlý sonuna göre yüzde 4.6 oranýnda, 8.4 milyar dolar tutarýnda artýþ gösterdi. Türkiye'nin net dýþ borç stoku, 3 çeyrek itibarýyla bir önceki çeyreðe göre ise yüzde 4.6 oranýnda geriledi yýlý 2. çeyreðinde Türkiye'nin net dýþ borç stoku milyar dolar düzeyinde gerçekleþmiþti.

11 02 OCAK 2013 ÇARÞAMBA SPOR 11 Kaptan Ali'den özür açýklamasý Ýskilip Belediyespor takým kaptaný Ali Uyar, yaptýðý yazýlý açýklama ile Tosya Belediyespor maçý sonrasý Tosya Belediyespor takým kaptaný Çorumlu futbolcu Bülent Keskin hakkýnda yaptýðý açýklamalardan dolayý özür diledi. Uyar yazýlý açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý. "Geçtiðimiz hafta sonu Tosya'da oynanan Tosya Belediyespor - Ýskilip Belediyespor müsabakasýnýn son saniyelerinde kale arkasýnda yedek oyuncular arsýnda baþlayan ve diðer oyunculara sirayet eden olay kamuoyunun bilgisindedir.maç sonu olaylarýn sýcaklýðý ve gergin ortamda Tosya Belediyespor kaptaný sevgili Bülent Keskin hakkýnda maçta yaþanan olaylarda hatasý olduðu yönünde açýklamalarým kamuoyu tarafýndan yanlýþ anlaþýlacak þekilde olmuþtur. Benim bu derece Bülent Aðabeye gönül koyma sebebim 75.Dakikada oyundan çýktýktan sonra olaylara uzak kalmam ve bazý takým arkadaþlarýmýn son saniyelerde kale arkasýndan kalecimiz Utku'ya yönelik küfürlerin Bülent Aðabeye söylenmiþ olmasýna raðmen müdahale etmediði þeklinde olunca o da Çorumlu olduðu için sitem ettim. Kendisi ile konuþtuðumda böyle bir þeyin olmadýðýný söyledi.bende buna istinaden kamuoyu önünde onu zor duruma düþmesine sebep olduðumdan dolayý kendisinden yüz yüze ve sizin aracýlýðýnýzla kamuoyu önünde özür dileme ihtiyacý hissettim. Bu tip olaylarýn bir daha yaþanmamasý dileðiyle spor kamuoyuna saygýlarýmý sunarým" dedi. Çorum FB Okulu Yozgat'ý konuk etti Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilciliði'nin faaliyet programýnda yer alan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile birlikte düzenlenen Yýldýz Erkekler Futsal Ýl Birinciliði dün oynanan maçlarla sona erdi. Dün Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda oynanan karþýlaþmalarla il birinciliðinde dereceler belli oldu. Final karþýlaþmasý Gazi Paþa Ortaokulu ile TOKÝ Þükrü Özyol Ortaokulu arasýnda oynanýrken, Gazi Paþa Ortaokulu rakibini 4-2'lik skorla maðlup ederek þampiyonluk kupasýný alan takým oldu. Final maçýnýn öncesinde yapýlan karþýlaþmada Dumlupýnar Ortaokulu ile Daniþmend Gazi Ortaokulu arasýnda 3.-4.'lük maçý oynanýrken, bu karþýlaþmada da Dumlupýnar Ortaokulu rakibini yine 4-2'lik skorla yenerek il birinciliðini üçüncü sýrada tamamladý. Tribünlerin dolu olduðu final karþýlaþmasý sonrasýnda Gazi Paþa Ortaokulu öðrencileri þampiyonluðu doyasýya kutlarken, Þampiyon Gazipaþa maçlarýn bitiminin ardýndan düzenlenen ödül töreni ile ilk 4 dereceye giren okullara kupa ve madalyalarý verildi. Gazi Paþa Ortaokulu: 4 TOKÝ Þükrü Özyol Ortaokulu: 2 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Yüksel Basar, Dursun Uðral GAZÝ PAÞA ORTAOKULU: Elvan, Batuhan, Mehmet Ali, Semih, Buðra, Emre, Onur, Berkay, Furkan, Yasin, Özden TOKÝ ÞÜKRÜ ÖZYOL ORTAOKULU: Mert, Kadir, Okan, Güray, Kaan, Mustafa, Selahattin, Oðuzhan, Ýlhan, Emin ÜÇÜNCÜ DUMLUPINAR Dumlupýnar Ortaokulu: 4 Daniþmend Gazi Ortaokulu: 2 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Yüksel Basar, Dursun Uðral DUMLUPINAR ORTAOKULU: Aykut, Doðan, Onur, Gürkan, Berk, Okan, Eren, Mesut, Alican, Berkant, Doðanay, Berkay, Ýbrahim DANÝÞMEND GAZÝ ORTAOKULU: Hasan, Osman, Batuhan, Ömercan, Alper, Mete, Mert, Ömer, Burak, Emircan, Ali Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu geçtiðimiz Salý günü Yozgat Fenerbahçe Basketbol Okulu'nu konuk ederek özel bir karþýlaþma yaptý. Yýldýz, küçük ve minik kategorilerinde Çorum Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçlarda sporcularýn yaný sýra Yozgat takýmýnda yer sporcu sporcu velileri ile Çorum takýmýnda yer alan sporcu velileri birlikte maçý izlediler. Oynanan özel maçlarda yýldýzlar kategorisinde Çorum ekibi rakibini maðlup edrken, küçükler kategorisinde ise bu kez konuk Yozgat ekibi maçý kazandý. Ýki Fenerbahçe Basketbol Okulu'nun son maçýnda ise minikler karþý karþýya gelirken bu karþýlaþmayý Çorum ekibi kazanmayý bildi. MAÇLARIN ARDINDAN DOSTLU YEMEÐÝ Maçlarýn ardýndan Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri tarafýndan verilen yemek sonrasýnda konuk takým Yozgat'a uðurlandý. Maçlarýn ardýndan Yozgat Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörü Hakan Uçar yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi " Yeni yýlýn ilk gününde Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu ile özel maçlar oynadýk. Sporcularýmýz çok keyif aldýlar. Minik ve küçük takýmdaki birçok oyuncumuz ilk kez Çorum'da bir maçta yer almanýn keyfini yaþadýlar. Bizleri Çorum'a davet ederek aðýrlayan her türlü konuda bizlere yardýmcý olan Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu ailesine ve antrenörlerine teþekkür ediyor bizlerde en kýsa zamanda Çorum Fenerbahçeli basketbolcularý Yozgat'a bekliyoruz" dedi. Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri de maçtan sonra yaptýklarý açýklamada sporcularýn maç tecrübelerinin kazanmalarý deðiþik illerdeki sporcularla dost olmalarý tanýþýp kaynaþmalarýný çok önemsediklerini bu organizasyonlarýn daha sýk aralýklarla yapmayý planladýklarýný belirttiler. Gölcük'te kamp iptal, transfer yapýlacak Spor Toto 3. Lig 1. Grup temsilcisigölcükspor'da Antalya kampý iptal edildi. Antalya kampýnýn ekonomik maliyetinin ara transferde alýnacak oyuncular için kullanýlmasý kararlaþtýrýldý ÇÝFT ANTRENMAN YAPILACAK Spor Toto 3. Lig 1. Grup temsilcisigölcükspor, kurumsal kimliði ve tesisleþmede eksiksiz oluþu nedeniyle Türkiye genelinde örnek alýnmaya baþlandý. Gölcükspor Yönetim Kurulu, devre arasý hazýrlýk kampýnýn toplam maliyetini ara transferde kullanmak için Antalya kampýný iptal etti. Devre arasý hazýrlýklarýný kendi tesislerinde sürdürme kararý alan kýrmýzý þimþekler bugün toplanarak çalýþmalara baþlayacak. ÜÇ OYUNCU ALINACAK Spor Toto 3. Lig 1. Grup temsilcimiz Gölcükspor`da transfer çalýþmalarýna da hýz verildi. Teknik direktör Ahmet Þinasi Aydýn`ýn raporu doðrultusunda kýrmýzý siyahlý yönetim talep edilen üç oyuncunun transferi için harekete geçti. Ahmet Þinasi Aydýn`ýn istemiþ olduðu sað bek, sað ön ve sol önde oynayan üç oyuncu isim olarak belirlendi. Ön görüþmeler yapýldý ve bu transferlerin bugün yarýn bitmesi hesaplanýyor. SIKINTIMIZ YOK Gölcükspor Genel Kaptaný AdemEllibeþ, Antalya kampýnýn iptal edilmesinin yanlýþ algýlanmamasýný dile getirdi. Yönetim kurulu olarak kendi tesislerinden faydalanmanýn daha mantýklý olacaðý için böyle bir karar aldýklarýný dile getiren Ellibeþ, "Mükemmel tesislerimiz var. Bu tesislerimiz varken, Antalya ya da baþka bir yere kampa gitmek israftan baþka bir þey deðil. Ekonomik sýkýntýmýz yok ancak paralarý da sokaða atamayýz" dedi. ANTRENMANLAR BAÞLIYOR Yeni yýl iznini tamamlayan Gölcükspor`da futbolcular dün akþam saatlerinde toplandý. Kavaklý Tesisleri`nde kamp çalýþmalarýna bugün baþlayacak olan kýrmýzý siyahlýlar günü çift antrenman yaparak geçirecek. Sabah kahvaltýsýnýn ardýndan günün ilk çalýþmasý saat 10.30`da Kavaklý Tesisleri`nde yapýlacak. Antrenmanýn ardýndan dinlenme ve öðle yemeði ve akþam saat 16.00`da günün ikinci çalýþmasý yapýlacak.

12 2. transfer ve tescil dönemi 5 Ocak'ta baþlýyor Ara transfer dönemi resmen baþlýyor Futbol Sezonu Ýkinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak Cumartesi günü baþlýyor. FIFA kurallarý gereði 28 gün sürecek transfer dönemi, 1 Þubat 2013 Cuma günü sona erecek. Listedekiler transfer yapýyor ileri sürüldü. Bu futbolculardan Cem Çetin Belediye Bingölspor'la anlaþýrken, Bülent Tek'in ise Turgutluspor ile anlaþtý. Cem Çetin geçtiðimiz yýl da Çorumspor'a transfer edilmiþ ancak yaþanýlan transfer krizi nedeniyle forma giyememiþti. Çorumspor'un transfer listesinde bulunan bir diðer isim olan Bülent Tek ise Turgutluspor ile anlaþtý. Bülent Tek geçtiðimiz yýl Çorum'da oynanan Çorumspor-Beypazarý Þekerspor Türkiye Kupasý maçýnda kýrmýzý siyahlýlara karþý forma giymiþti. Zahid ve Yasin birlikte gitti Cem Çetin Ara transfer öncesinde transferi açmak için uðraþ veren kýrmýzý siyahlýlarýn transfer listesinde bulunduðu 2 futbolcunun baþka takýmlarla anlaþma yaptýðý iddia edildi. Çorumspor teknik heyetinin transfer listesinde yer alan Yeni Malatyasporlu Cem Çetin veçamlýderespor'danbülent Tek transfer olmasý teknik heyette morallerin bozulmasýna neden olduðu Çorumspor'un gelecek vadeden iki genç futbolcusu kaleci Zahid ve Yasin Tüzün ümit milli takým seçmeleri için Antalya'ya birlikte gittiler. Genç futbolcular, Çorumsporsabah çalýþmasýnýn ardýndan dün sabah Samsun'a gitmek üzere yola çýktýlar.zahid ve Yasin Çorum'dan önce Samsun'a hareket ettiler. Buradan havayolu ile Ýstanbul'a hareket edecek olan Samsun bölge karmasý ile birlikte Antalya'ya gidecekler. FUTBOLCULAR UMUTLU, YÖNETÝM BEKLEMEDE Antalya'da birçok takým yetkililerininde izleyeceði maçlar öncesinde oldukça heyecanlý olduklarý belirtildi. Çorumspor yönetiminin futbolcularaantalya'da oynanacak bölge karma maçlarýnda gelecek transfer tekliflerini deðerlendirecekleri ve kýrmýzý siyahlý kulübün menfaatlerini gözeterek kabul edebilecekleri öðrenildi. Ali Koçak tek baþýna gitti Halen Çorumspor'un futbolcusu olan Ali Koçak tek baþýna Antalya'ya gitti. Kaleci Muhammed Zahid ve Yasin Tüzün birlikte Antalya'ya hareket ederken, kýrmýzý siyahlý takýmda süresiz kadro dýþý býrakýlan Ali Koçak tek baþýna Antalya'ya gitti. Takým arayýþlarýný devam ettiren genç futbolcu, ümit milli takým seçmelerinden sonra herþeyin daha netlik kazanacaðýný ve Antalya dönüþü hangi takýmda futbol hayatýna devam edeceðine kesin bir cevap bulabileceðini söyledi. Kabalak'ýn amcasý vefat etti Çorumspor aralýksýz devam ediyor Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor ikinci yarý hazýrlýklarýný Çorum'da devam ettiriyor. Kýrmýzý siyahlýlar dün yaptýðý çift antrenmanla hazýrlýklarýný devam ettirirken sabah Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda kros çalýþmasý yaptý. Öðleden sonra günün ikinci antrenmanýný yapan Çorumspor'da ümit milli takým seçmeleri için Antalya'ya giden kaleci Muhammed Zahid, Yasin Tüzün ve kadro dýþý býrakýlan Ali Koçak ve henüz anlaþma saðlanmayan Osman Bodur ile Erol Topaloðlu antrenmana katýlmadýlar.günün ikinci çalýþmasý saat 15.00'te Ulukavak Sahasý'nda teknik direktör Tümer Uzun ve yardýmcý antrenör Elvan Milað nezaretinde gerçekleþirken kýrmýzý siyahlýlar yine topla birlikte kuvvet ve güç çalýþmalarý ile teknik çalýþmalar gerçekleþtirdiler. Kýrmýzý siyahlýlar bugün saat 13.30'da Ulukavak Sahasý'nda yapacaðý tek antrenmanla ikinci yarýnýn hazýrlýklarýna devam edecek. Çorumspor kaleci antrenörü Nurettin Kabalak'ýn amcasý Ýsmet Kabalak dün topraða verildi. Alýþ veriþ için evinde çýkan ve yolda geçirdiði rahatsýzlýk sonucu hayatýný kaybeden Ýsmet Kabalak(78) dün Çorum'da topraða verildi. Öðle namazýna müteakip Ulu Cami'de kýlýnan cenaze namazýna Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, Yöneticiler Ahmet Tüzün ve Halit Kýlýç, Genel Kaptan Yetgin Özbey, teknik direktörler Elvan Milað Tümer Uzun ve masör Onur Kaçmaz'da katýldý.öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan merhum Ýsmet Kabalak Çiftlik mezarlýðýnda topraða verildi. TEK Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Belediyespor Gebzespor önünde Belediyespor kamp hazýrlýklarýna start verdi Kamp hazýrlýklarý için Antalya'ya giden Çorum Belediyespor buradaki ilk hazýrlýk maçýný bugün Gebzespor ile yapacak.karþýlaþma saat 15.00'te baþlayacak. Mavi beyazlý ekip ilk maçýnda Spor Toto 3. Lig 2. Grup ekibi Gebzespor ile karþýlaþýrken, 5 Ocak Cumartesi günü ayný grupta mücadele ettiði Kocaelispor, 6 Ocak Pazar günü Hollanda 2. Lig ekibi ve 8 Ocak Salý günü ise Kýzýlcahamamspor ile birer hazýrlýk maçý yapacak. Belediyespor teknik heyetinin Antalya kampý süresince 5 hazýrlýk maçý yapmayý planladýðý öðrenilirken, teknik direktör Gümüþdað, 5. hazýrlýk maçý için takým arayýþlarýnýn devam ettiði açýkladý. Önceki gün Antalya'ya hareket den Çorum Belediyespor dün Antalya'da ilk çalýþmasýný yaptý. Ýkinci yarý hazýrlýklarýna Çorum'da baþlayan ve önceki gün Antalya'ya hareket eden mavi beyazlýlar burada hazýrlýk maçlarý yaparak ikinci yarýya hazýrlanacaklar. Belediyespor, dün sabah erken saatte Side Emirhan Xante Otel'e yerleþirken günün ilk çalýþmasýný otelin tesislerinde gerçekleþtirdi.sabah erken saatlerde otele giriþ yapan Belediyespor kahvaltýdan sonra öðleden sonra yapýlacak ilk çalýþmaya kadar dinlendi. Kamp hazýrlýklarýnýn ilk çalýþmasýný dün gerçekleþtiren mavi beyazlýlar ilk günü yenileme çalýþmasý ve topla oyunsal formatta çalýþmalarla tamamladý. Mavi beyazlý ekibin teknik direktörü Hayrettin Gümüþdað, çok güzel bir ortamda kamp hazýrlýðý imkaný saðlayan Belediyespor yönetimine teþekkür etti. Gümüþdað, "Mükemmel tesislerde ve süper lig takýmlarýnýn bulunduðu bir çalýþma ortamýnda hazýrlýklarýmýzý sürdüreceðiz. Burada çok iyi bir hazýrlýk kampý geçirerek lige bomba gibi gireceðiz" dedi.belediyespor bugün saat 15.00'te Spor Toto 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Gebzespor ile yapacak.

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Önceliðimiz demiryolu

Önceliðimiz demiryolu OSB ye 14 milyon yatýrým AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda orum Organize Sanayi Bölgesi ne yapýlan ve devam eden destekleme ve yatýrým miktarý toplamýnýn 14 milyon 185 bin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı