AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN"

Transkript

1 AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bono ve/veya tahvillerin halka arzının, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 25/05/2012 tarih ve 17/583 sayılı kararı ile kayda alınmasına karar verilmiģtir. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve banka bono ve/veya tahvillerinin Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan banka bono ve/veya tahvillerine iliģkin ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Kurul kaydına alınmıģ olan TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvilleri, iģbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 25/05/2013 tarihine kadar farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca iliģkin koģullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satıģ süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerler aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Sirküler, izahnamenin ayrılmaz bir parçası olup borçlanma araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Ġzahnamede satıģtan önce meydana gelen değiģiklikler satıģtan önce toplu halde ticaret siciline tescil edilir. Raf kayıt süresi içerisinde yeni dönem finansal tabloların kamuya açıklanması iģbu izahnamede değiģiklik gerektirmez. Bu durumda sirkülerler kamuya açıklanan son finansal tabloları da içerir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluģlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluģları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliģkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıģ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Akbank T.A.ġ. ve halka arzda aracı kurum olarak yer alan Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. izahname ve eklerinin tamamından sorumludur. Ġzahname ekinde ve izahname içerisinde yer alan finansal bilgilerin kaynağı olan 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar, bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlara iliģkin sınırlı bağımsız denetim raporu, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar, bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlara iliģkin bağımsız denetim raporu ile 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar, bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlara iliģkin bağımsız denetim raporundan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) sorumludur. I. Yatırımcılara Uyarılar: Bu izahnamede, Banka nın izahnamenin yayım tarihindeki öngörü ve beklentileri doğrultusunda geleceğe yönelik açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, bunların Banka nın öngörü ve beklentilerinden çok daha farklı sonuçlanma ihtimali bulunmaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluģunun yurt içi Ģubelerinde gerçek kiģiler adına açılmıģ olan ve münhasıran çek keģide edilmesi dıģında ticari iģlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara iliģkin faiz reeskontları toplamının 50 bin TL'ye kadar olan kısmı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığı ile sigorta kapsamındadır. Ancak Banka tarafından ihraç edilecek banka bono ve/veya tahvilleri borçlanılacak olan tutar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı nın 1- b) maddesinde de belirtildiği üzere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi değildir. Bu hususun gerçek kiģi yatırımcılar tarafından yatırım kararı verilirken dikkate alınması gerekmektedir.

2 II. Borsa GörüĢü: Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında; A Bankanın Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca, halka arz yoluyla ihraç edeceği TL ye kadar nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin, ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin Borçluluğu Temsil Eden Menkul Kıymetlerin Kotasyonu baģlıklı 16 ncı maddesinin (c) bendinde yer alan İhracın tümünün halka arz yoluyla satışa sunulmuş olması Ģartı dıģındaki Ģartları sağladığı anlaģıldığından, halka arzın tamamlanarak Kotasyon Yönetmeliği nin 16 (c) maddesinde ifade edilen Ģartın da sağlanması ve satıģ sonuçlarının Borsamıza ulaģtırılması kaydıyla Borsamız kotuna alınarak, KAP ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iģ gününden itibaren Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda iģlem görmeye baģlayabileceği, B) Diğer taraftan, Kurulunuza iletilecek Borsamız görüģünden sonra gelmek üzere, ĠĢbu ĠMKB GörüĢü, Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona ĠliĢkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan...borsa kotuna alıp almama konusunda yetkili merci, borsaların yönetim kurullarıdır... hükmü gereğince ĠMKB Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluģturmamak Ģartıyla, sadece SPK nın görüģ talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıģtır. ĠĢbu ĠMKB GörüĢüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle ĠMKB nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ifadesinin de yer alması hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiģtir. III. Diğer Kurumlardan Alınan GörüĢ ve Onaylar: Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Sermaye Piyasası Kurulu nun muhatap tarihli yazısında; Yapılan değerlendirme sonucunda, Bankaca mezkûr ihracın yapılmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sakınca bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Bankaya, banka bonosu ve/veya tahvil ihracı ile borçlanılacak tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi olmadığı hususunda yatırımcıların ayrıntılı ve yazılı olarak bilgilendirilmesinin sağlanması ve menkul kıymet ihracı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm risklerin etkin bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla mezkûr ihracın yapılmasına izin verildiği bugün tarihli yazımız ile bildirilmiştir. Diğer taraftan, Bankanın başvuru tarihi itibariyle kamuoyuna en son açıklanmış bulunan konsolide olmayan Aralık 2011 dönemi verileri üzerinden yapılan hesaplama sonucu TL cinsinden borçlanma aracı ihraç limiti 5,9 milyar TL olarak belirlenmiştir. denilmektedir. IV. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından GerçekleĢtirilen ĠĢlemler: Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili dönemleri içeren haftalık bültenlerinde de belirtildiği üzere; Akbank T.A.ġ. (Banka) hakkında Kurul Karar Organı nın tarih ve 61/697 sayılı kararıyla, kurucusu olduğu B Tipi Likit Fon, B Tipi DeğiĢken Fon ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu na iliģkin olarak gazetelerde yer alan ilan ve reklamların Kurulumuzun Seri: VII, No:10 sayılı Tebliği nin Diğer Reklam ve Ġlanlara ĠliĢkin Esaslar baģlıklı 48. maddesinde yer alan ilkelere uygun olmaması nedeniyle Banka hakkında SPKn nun 47/A maddesi gereğince Milyon TL (Eski TL.) tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. (SPK Bülten No: 2002/54) 2/55

3 Akbank T.A.ġ hakkında Kurul Karar Organı nın tarih ve 38/1171 sayılı kararıyla, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayılı Tebliği nin 5, 11, 17 ve 18. maddelerinde düzenlenen hususlara uyulmaksızın müģterileri ile sermaye piyasası araçlarının kredili alım iģlemi yapması nedeni ile her bir aykırılık maddesi için TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. (SPK Bülten No: 2009/57) Banka nın büyük ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. hakkında SPK nun 47/A maddesi çerçevesinde, Kurul Karar Organı nın tarih ve 23/628 sayılı kararıyla TL, tarih ve 23/638 sayılı kararıyla TL tutarında tesis edilen idari para cezalarının(spk Bülten No: 2009/32) iptali talebiyle açılan davalar, sırasıyla Sarıyer 1. Sulh Ceza Mahkemesi nin tarih ve 2010/83 DeğiĢik ĠĢ; Sarıyer 2. Sulh Ceza Mahkemesi nin tarih ve 2011/178 DeğiĢik ĠĢ sayılı kararları ile reddedilmiģ olup, anılan kararlara karģı Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. tarafından yapılan itirazlar da sırasıyla Beyoğlu 4.Ağır Ceza Mahkemesi nin ve Ġstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi nin tarihli kararları ile reddedilmiģ ve anılan para cezaları sırasıyla ve tarihlerinde BeĢiktaĢ Mal Müdürlüğü ne yatırılmıģtır. Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. hakkında Kurul Karar Organı nın tarih ve 11/346 sayılı kararıyla, Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğ in 5/h-1 (2 kez) ve 5/a-2 (2 kez) maddelerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle, iki kez TL, iki kez de TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. (SPK Bülten No: 2010/18) Banka Denetim Kurulu Üyesi M. Nedim BOZFAKIOĞLU hakkında Kurul Karar Organı nın tarih ve 26/738 sayılı kararıyla, Kurulumuzun tarih ve 9/242 sayılı kararının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. (SPK Bülten No:2007/28) Akbank T.A.ġ. hakkında Kurul Karar Organı nın tarih ve 43/1146 sayılı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurulun Seri: VIII No:39 sayılı Tebliği ve Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği ne aykırı fiilleri nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi ile Kabahatler Kanunu nun 15 nci maddesinin 2 nci ve 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca; 2009 yılı ceza üst limiti dahilinde TL (2 ayrı fiil), 2010 yılı ceza üst limiti dahilinde TL (3 ayrı fiil) ve 2011 yılı üst ceza limiti dahilinde TL (3 ayrı fiil) olmak üzere toplam TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. (SPK Bülten No: 2011/51) 3/55

4 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMA VE TANIMLAR 1. ÖZET RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠHRAÇCI HAKKINDA BĠLGĠLER SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER ĠHRAÇCININ MEVCUT SERMAYESĠ HAKKINDA BĠLGĠ YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER GARANTÖRE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER VE GARANTĠ HÜKÜMLERĠ GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER EKLER /55

5 KISALTMA VE TANIMLAR A.ġ. ABD ADR AG Akbank veya Banka ATM BDDK BRIC B.V. CDP CRM DIFC DTH EURIBOR GRI ĠMKB veya Borsa KOBĠ KRET LIBOR N.V. ORET OTC PLC POS PRET SICAV SPK T.C. TCMB TL TTK USA ÜDRK VOB YK YP Anonim ġirket Amerika BirleĢik Devletleri American Depository Receipt (Amerikan Depo Sertifikaları) Aktiengesellschaft (Limited ġirket) Akbank Türk Anonim ġirketi Automated Teller Machine (Otomatik Vezne Makinaları) Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya Besloten Vennootschap (Limited ġirket -Hollanda) Carbon Disclosure Project(Karbon Saydamlık Projesi) Customer Relationship Management (MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi) Dubai International Finance Center (Dubai Uluslararası Finans Merkezi) Döviz Tevdiat Hesabı London Interbank Offered Rate Denominated In Euros (Euro için Londra Interbank Faiz Oranı) Global Reporting Initiative (Küresel Sürdürülebilirlik Raporlaması) Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Küçük Ve Orta Ölçekli ĠĢletme Kredi Riskine Esas Tutar London Interbank Offered Rate (Londra Interbank Faiz Oranı) Naamloze Vennootschap (Anonim ġirket - Hollanda) Operasyonel Riske Esas Tutar Over-The-Counter (Tezgahüstü Piyasa) Public Limited Company (Halka Açık ġirket) Point Of Sale (SatıĢ Noktası) Piyasa Riskine Esas Tutar Investment Company With Variable Capital (DeğiĢken Sermayeli Yatırım Ortaklığı) Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu United States Of America (Amerika BirleĢik Devletleri) Üst Düzey Risk Komitesi Vadeli Opsiyon Borsası Yönetim Kurulu Yabancı Para 5/55

6 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir Banka hakkında genel bilgiler: Akbank, Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 3/6710 sayılı kararıyla verilen izin çerçevesinde, her türlü banka iģlemleri yapmak ve T.C. Kanunlarının menetmediği her çeģit iktisadi, mali ve ticari konularda teģebbüs ve faaliyette bulunmak üzere özel sermayeli bir ticaret bankası statüsünde kurulmuģ ve 30 Ocak 1948 tarihinde Adana da faaliyete geçmiģtir. Banka nın statüsünde kurulduğundan bu yana herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. KuruluĢ amacı bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak olan Banka, 14 Temmuz 1950 de, Sirkeci de ilk Ġstanbul Ģubesini açmıģtır yılında genel müdürlüğünün Ġstanbul a taģınmasının ardından Ģube sayısını hızla artıran Akbank, 1963 yılında tüm bankacılık iģlemlerinde otomasyona geçmiģtir yılında halka açılan Akbank, 1998 yılında ikincil halka arz ile ADR olarak da uluslararası piyasalarda iģlem görmeye baģlamıģtır. Akbank, yurt dıģındaki faaliyetlerini Almanya (Akbank AG), Hollanda (Akbank NV) ve Dubai de (Akbank Dubai Limited) bulunan iģtirakleri ve Malta da bulunan bir Ģubesiyle sürdürmektedir. Akbank ın yurt dıģındaki iģtiraklerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde; Akbank AG ile Akbank NV nin Akbank AG bünyesinde birleģtirilmesine karar verilmiģ ve birleģme iģlemleri baģlatılmıģtır. Akbank, temel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra bireysel, ticari ve KOBĠ, kurumsal, özel bankacılık ve uluslararası ticaretin finansmanı hizmetlerini sunmaktadır. Bankacılık dıģı finansal hizmetlerle sermaye piyasası ve yatırım hizmetleri ise Banka nın bağlı ortaklıkları tarafından verilmektedir. 31 Mart 2012 itibarıyla toplam 935 yurt içi Ģubesi ve 15 bini aģkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini Ġstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanalını oluģturan Ģubelerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet Ģubeleri, telefon bankacılığı Ģubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müģterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Ocak 2007 den bu yana Akbank ın %20 sine stratejik ortak olan Citigroup 23 Mart 2012 tarihinde Akbank taki hisselerinin bir bölümünü Basel III uygulamasına hazırlık amacıyla satmayı planladığını duyurmuģtur. Akbank ortaklık yapısında bahsi geçen nedenle meydana gelebilecek değiģikliğin Akbank ın mali gücü ve yönetimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 31 Mart 2012 itibarıyla Banka nın konsolide net kârı 531 milyon TL (yaklaģık 300 milyon ABD Doları), toplam konsolide aktifleri ise milyon TL (yaklaģık milyon ABD Doları) olarak gerçekleģmiģtir. Banka nın konsolide sermaye yeterlilik oranı, %16,27 dir. Konsolide olmayan sermaye yeterlilik oranı ise %16,54 ile Türk bankacılık sektöründe tavsiye edilen oran olan %12 nin oldukça üzerindedir. Akbank ın yurtdıģından alınan kredileri 31 Mart 2012 itibarıyla 9.8 milyar ABD Doları na ulaģmıģtır. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aģağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleģtirmiģtir Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değiģken Gösterge + % 1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleģtirilmiģtir Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değiģken Gösterge + % 1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleģtirilmiģtir. 6/55

7 - Banka, uluslararası piyasalardan 146 Milyon ABD Doları ve 795 Milyon EUR olmak üzere 2 ayrı dilimden oluģan 1,2 milyar ABD Doları karģılığı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıģtır. Kredi sözleģmesi 20 Mart 2012 tarihinde imzalanmıģtır. DıĢ ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla LIBOR + %1,45 ve EURIBOR + %1,45'dir. Akbank ayrıca 1,5 Milyar Amerikan Doları tutarında, tamamı yurtdıģında satılmak üzere, farklı tarihlerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden, tahvil ve/veya benzeri diğer borçlanma araçları ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde raf kayıt baģvurusunda bulunmuģ olup, SPK nun 2012/7 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının Kurul kaydına alındığı duyurulmuģtur. Akbank hisse senetleri %31,0 oranındaki halka açıklık oranıyla Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. YurtdıĢında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında iģlem görmektedir. 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla piyasa değeri 15,7 milyar ABD Doları olan Akbank, ĠMKB de en yüksek piyasa değerine sahip Ģirketlerinden biridir. Akbank ın uyguladığı risk yönetim politikaları ve performansı Moody s ve Fitch Ratings tarafından değerlendirilerek aģağıdaki derecelendirme notlarına uygun görülmüģtür. KuruluĢ Ulusal Not Finansal Güç ve Bireysel Banka Notu Uzun Vadeli TL Notu Kısa Vadeli TL Notu Uzun Vadeli Döviz Notu Kısa Vadeli Döviz Notu Fitch Rating AAA(tur) C BBB- F3 BBB- F3 Ulusal AAA (Tur) AAA notu, yükümlünün taahhütleri karģılamada oldukça güçlü kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Uzun Vadeli TP Temerrüt Uzun Vadeli YP Temerrüt BBB- BBB- BBB- notu yükümlünün taahhütleri karģılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iģ ve ekonomik koģullardaki değiģimlerden zarar görebilir. BBB- notu yükümlünün taahhütleri karģılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iģ ve ekonomik koģullardaki değiģimlerden zarar görebilir. KuruluĢ Finansal Güç ve Bireysel Banka Notu Temel Kredi Notu Uzun Vadeli TL Notu Moody s C- Baa1 Baa1 Kısa Vadeli TL Notu Uzun Vadeli Döviz Notu Kısa Vadeli Döviz Notu Prime- 2 Ba3 Not Prime 7/55

8 Uzun Vadeli TP Temerrüt Baa1 Baa1 notu yükümlünün taahhütleri karģılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iģ ve ekonomik koģullardaki değiģimlerden zarar görebilir. Baa1, bu not kategorisinde, en yüksek not olarak yer almaktadır. Uzun Vadeli YP Temerrüt Ba3 Ba3 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karģılamada daha az kırılgan olduğunu ifade eder. Ancak iģ, ekonomik ve finansal koģullardaki belirsizlik ve olumsuzluklar taahhütlerin karģılanamamasına neden olabilir Risk faktörleri: A) Ġhraçcının banka bono ve/veya tahvillerine iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler: Bankanın faaliyetlerinin doğası gereği maruz olduğu önemli risklere iliģkin özet bilgi aģağıda verilmiģtir. Kredi Riski Banka müģterisinin yapılan sözleģme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Piyasa Riski Döviz kurları, faiz oranları ve hisse senetlerinin piyasa fiyatlarında meydana gelebilecek hareketler sonucu Bankanın maruz kalabileceği zarar ihtimalidir. Piyasa riski, fiyatlardaki dalgalanmalara, saklı opsiyonlara, kaldıraç faktörü ve diğer yapısal faktörlere göre değiģmektedir. Piyasa riski içsel model ve standart metot olmak üzere iki ayrı yöntem ile ölçülmektedir. Likidite Riski Bankanın nakit akıģındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkıģlarını tam olarak ve zamanında karģılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giriģine sahip bulunmaması nedeniyle ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirememe riskidir. Yapısal Faiz Oranı Riski Faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle bankanın bilanço yapısından dolayı maruz kalabileceği zarar ihtimalidir. Piyasalardaki faiz oranlarının değiģiminin Bankanın faize duyarlı aktif ve pasif kalemleri üzerinde oluģturabileceği değer artıģ veya azalıģları Faiz oranı riski olarak tanımlanmaktadır. Kur Riski Bankanın yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli aktifleri ile yabancı para cinsinden yükümlülükleri arasındaki fark YP net genel pozisyon olarak tanımlanmakta ve kur riskine baz teģkil etmektedir. Kur riskinin önemli bir boyutu da YP net genel pozisyon içindeki farklı cinsten yabancı paraların birbirleri karģısındaki değerlerinin değiģmesinin doğurduğu risktir (çapraz kur riski). 8/55

9 Operasyonel Risk Yetersiz veya baģarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığıdır. Ġtibar Riski MüĢteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düģüncelerinden yada yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır. ĠĢ Riski Faaliyetin sürdürülmesine iliģkin risk olarak da tanımlanabilecek iģ riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değiģimlerden kaynaklanan risktir. Strateji Riski YanlıĢ ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değiģime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır. ĠĢtiraklerden Kaynaklanan Riskler Akbank T.A.ġ. nin konsolidasyon kapsamında yer almayan iģtiraklerine yaptığı yatırım tutarı tarihi itibariyle 3.9 Milyon TL olup, bu tutar toplam aktiflerin % 0,003 üdür. B) Diğer Akbank T.A.ġ sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen Ģartların oluģması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilmesine iliģkin hükümler yer almaktadır Banka yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluģunu tanıtıcı temel bilgiler: Yönetim kurulu üyelerine iliģkin bilgiler; Adı Soyadı Görevi Suzan Sabancı Dinçer YK BaĢkanı ve Murahhas Üye Erol Sabancı YK ġeref BaĢkanı, Üyesi ve DanıĢmanı Hayri Çulhacı YK BaĢkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Özen Göksel YK Üyesi Murahhas Üye Mehmet Hikmet Bayar YK Üyesi ġakir Yaman Törüner YK Üyesi William Joseph Mills YK Üyesi Aziz Aykut Demiray YK Üyesi Muhterem Kaan Terzioğlu YK Üyesi S. Hakan BinbaĢgil Genel Müdür ve YK Üyesi 9/55

10 Denetim kurulu üyelerine iliģkin bilgiler; Adı Soyadı ĠĢ Adresi Mevlüt Aydemir Mustafa Nedim Bozfakıoğlu Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. Sabancı Center Levent/Ġstanbul Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. Sabancı Center Levent/Ġstanbul Yönetimde söz sahibi olan personele iliģkin bilgiler; Adı Soyadı Görevi Zeki Tunçay Kredi Takip ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Sevilay Özsöz Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fuat Ayla Krediler Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Kemal Atıl Özus Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Galip Tözge Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tunç Akyurt Strateji Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu IĢık Ġnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Osman Mehmet Sindel Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota Hazine Genel Müdür Yardımcısı Cenk Kaan Gür Ticari ve KOBĠ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Hakan Yüksel Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı O. Saltık Galatalı Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Turgut Güney Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Engin TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Banka nın bağımsız denetimini gerçekleģtiren kuruluģlara iliģkin bilgiler; Banka nın 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuģtur Ġhraca iliģkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi: Kurul kaydına alınmıģ olan TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvilleri, 25/05/2013 tarihine kadar farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca iliģkin koģullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerler aracılığıyla kamuya duyurulacaktır SeçilmiĢ finansal bilgiler, finansal tablolara iliģkin özet veriler ve bunlara iliģkin önemli değiģiklikler: 10/55

11 Bilanço Büyüklükleri: (Milyon TL) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Aktif Toplamı TL YP Krediler ve Alacaklar TL YP Menkul Kıymetler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarar'a Yansıtılan FV (*) TL YP Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) TL YP Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) TL YP Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar (Net) TL YP Mevduat MüĢteri Mevduatı TL MüĢteri Mevduatı Vadeli Vadesiz DTH Vadeli Vadesiz Bankalar Mevduatı Ġhraç Edilen Menkul Kıymetler Alınan Krediler Yurtiçi YurtdıĢı Para Piyasalarına Borçlar Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar Repo ĠĢlemlerinden Sağlanan Fonlar Özkaynaklar (*) Alım-satım amaçlı türev finansal araçlar, finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarar'a Yansıtılan Finansal Varlıklar altında yer almakla birlikte bu satırda sadece alım-satım amaçlı menkul kıymetler gösterilmiģtir. 11/55

12 Gelir Tablosu: (Milyon TL) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Net Faiz Geliri/Gideri ,180 Faiz Gelirleri ,773 Kredilerden Alınan Faizler ,587 Menkul Değerlerden Alınan Faizler ,122 Diğer Faiz Gelirleri Faiz Giderleri ,593 Mevduata Verilen Faizler ,240 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri/Giderleri Alınan Ücret ve Komisyonlar Verilen Ücret ve Komisyonlar Ticari Kar/Zarar (Net) 80 (112) Türev Finansal ĠĢlemlerden Kar/Zarar (437) (193) (81) -771 Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Karı/Zararı Kambiyo ĠĢlemleri Karı/Zararı 46 (356) (17) 498 Temettü gelirleri Diğer Faaliyet Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplamı ,664 Kredi ve Diğer Alacaklar Değer DüĢüĢ KarĢılığı (-) Diğer Faaliyet Giderleri (-) Vergi Öncesi Kar/Zarar Vergi KarĢılığı Net Kar/Zarar Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler: Akbank, 2012 yılının ilk üç ayında BDDK konsolide finansallarına göre 691 milyon TL brüt kar elde etmiģtir. Brüt karı üzerinden 160 milyon TL vergi karģılığı ayıran Akbank ın konsolide net karı 531 milyon TL olmuģtur. 31 Mart 2012 itibarıyla Akbank ın konsolide aktif büyüklüğü 144 milyar TL, nakdi kredileri 78 milyar TL olarak gerçekleģmiģtir. 31 Mart 2012 itibarıyla BDDK haftalık solo verilerine göre hesaplanan Akbank ın solo kredi pazar payı %10,4 olmuģtur. Tüketici kredileri 2012 yılının ilk üç ayında % 4,8 lik artıģla 16,3 milyar TL ye yükselmiģtir. Tüketici kredileri toplamı kredi kartı dahil olarak değerlendirildiğinde % 6,8 lik artıģla 26,8 milyar TL ye ulaģmıģ ve pazar payı %11,7 olmuģtur. Akbank ın KOBĠ ve kurumsal kredileri yine aynı dönemde 51 milyar TL dir. 31 Mart 2012 itibarıyla Akbank ın toplam konsolide mevduatları 83,4 milyar TL, mevduat pazar payı %10,9 olarak gerçekleģmiģtir. 12/55

13 1.7. Ortaklık yapısı hakkında bilgiler: Akbank ın çıkarılmıģ sermayesi 30 Nisan 2012 tarihi itibarıyla TL dir. 30 Nisan 2012 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir; Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20,00 Hacı Ömer Sabancı Holding Ġle ĠliĢkili Kurumlar ve KiĢiler ,95 8,26 Diğer (Halka Açık Kısım) ,22 30,99 TOPLAM ,00 100, Ġhraca ve borsada iģlem görmeye iliģkin bilgiler: Banka bonosu ve/veya tahviller Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Ocak 2009 tarihinde yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek banka bonosu ve/veya tahvillere iliģkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve bonolara iliģkin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan Seri:VIII, No:66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği" uyarınca gerçekleģtirilecektir Ek bilgiler: Bulunmamaktadır. 2. RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına iliģkin ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir Ġhraçcının borçlanma aracına iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler: Risk; sermaye tahsisi, portföy/yatırım tercihi, risk limitleri, pozisyonlarının belirlenmesi, performans değerlendirmesi ve yeni ürün/faaliyet kararlarında değerlendirilmesi gereken öncelikli konular arasında yer alır. Bankanın faaliyetlerinin doğası gereği maruz olduğu önemli risklere iliģkin özet bilgi aģağıda verilmiģtir Kredi Riski Banka müģterisinin yapılan sözleģme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Kredilendirme iģlemlerinde ürün ve müģteri bazında belirlenen limitler esas alınmakta, risk ve limit bilgileri sürekli olarak kontrol edilmektedir. Bankanın 31 Mart 2012 tarihli Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aģağıda verilmiģtir. (Milyon TL) Kredi Riskine Esas Tutar 13/55 Risk Ağırlıkları 0% 20% 50% 100% 150% 200% Bilanço Kalemleri (Net) Nakit Değerler Vadesi GelmiĢ Menkul Değerler T. C. Merkez Bankası Yurtiçi, YurtdıĢı Bankalar, YurtdıĢı Merkez ve ġubeler

14 Para Piyasalarından Alacaklar Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar Zorunlu KarĢılıklar Krediler Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net) Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Aktiflerimizin Vadeli SatıĢından Alacaklar Muhtelif Alacaklar Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları ĠĢtirak. Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) (Net) Maddi Duran Varlıklar Diğer Aktifler Nazım Kalemler Gayrinakdi Krediler ve Taahhütler Türev Finansal Araçlar Risk Ağırlığı VerilmemiĢ Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar Piyasa Riski Döviz kurları, faiz oranları ve hisse senetlerinin piyasa fiyatlarında meydana gelebilecek hareketler sonucu Bankanın maruz kalabileceği zarar ihtimalidir. Piyasa riski, fiyatlardaki dalgalanmalara, saklı opsiyonlara, kaldıraç faktörü ve diğer yapısal faktörlere göre değiģmektedir. Piyasa riski içsel model ve standart metot olmak üzere iki ayrı yöntem ile ölçülmektedir. Ġçsel model e göre piyasa riski, değiģik risk faktörlerini dikkate alan Riske Maruz Değer ( RMD ) yaklaģımıyla ölçülmektedir. RMD hesaplamalarında, varyans-kovaryans, tarihsel benzetim ve Monte Carlo simülasyonu metotları kullanılmaktadır. Kullanılan yazılım ileri verim eğrisi ve volatilite modelleri ile hesaplamalar yapabilmektedir. RMD modeli, %99 güven aralığı ve 10 günlük elde tutma süresi varsayımlarına dayanmaktadır. RMD analizleri üst düzey yönetime raporlanmakta olup, bono portföyü için risk parametresi ve limit yönetimi aracı olarak da kullanılmaktadır. Limitler piyasa koģullarına göre sürekli olarak gözden geçirilmekte olup, belirlenen limitlerin uygulanması yetki sınırlandırmalarına tabi tutulmakta ve böylece kontrol etkinliği artırılmaktadır. RMD analizleri, senaryo analizleri ve stres testleri ile desteklenerek beklenmedik ve gerçekleģme olasılığı düģük ancak etkisi büyük olayların ve piyasalardaki dalgalanmaların etkilerini de göz önünde bulundurmaktadır. Model çıktılarının geriye dönük testleri düzenli olarak yapılmaktadır. Standart metot a göre piyasa riski, menkul kıymetler portföyü bazında ve Bankanın kur riskini de içerecek Ģekilde günlük ve haftalık olarak ölçülmekte ve üst düzey yönetime raporlanmaktadır. Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla piyasa riski hesaplaması aģağıda verilmiģtir. (Milyon TL) (I) Genel Piyasa Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 364 (II) Spesifik Risk Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 32 (III) Kur Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 64 (IV) Emtia Riski Ġçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü 31 14/55

15 (V) Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV) 491 (VI) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x V) Likidite Riski Bankanın nakit akıģındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkıģlarını tam olarak ve zamanında karģılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giriģine sahip bulunmaması nedeniyle ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirememe riskidir. BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ĠliĢkin Yönetmelik uyarınca 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren bankaların haftalık ve aylık bazda yapacakları hesaplamalarda likidite oranının yabancı para aktif ve pasiflerde en az % 80, toplam aktif ve pasiflerde en az % 100 olması gerekmektedir. Bankanın 2012 nin ilk üç ayında gerçekleģen likidite rasyoları aģağıdaki gibidir: Birinci Vade Dilimi (Haftalık) Ġkinci Vade Dilimi (Aylık) YP YP+TP YP YP+TP Ortalama (%) 142,8 172,8 106,9 116,9 En Yüksek (%) 200,0 186,3 117,0 122,8 En DüĢük (%) 116,1 151,7 91,5 113,3 Yapısal Faiz Oranı Riski Faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle bankanın bilanço yapısından dolayı maruz kalabileceği zarar ihtimalidir. Piyasalardaki faiz oranlarının değiģiminin Bankanın faize duyarlı aktif ve pasif kalemleri üzerinde oluģturabileceği değer artıģ veya azalıģları Faiz oranı riski olarak tanımlanmaktadır. Bankanın 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla faiz duyarlılığına iliģkin analiz aģağıda verilmiģtir. (Milyon TL) 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar Nakit Değerler ve Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) Krediler Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Diğer Varlıklar Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat Para Piyasalarına Borçlar /55

16 Muhtelif Borçlar Ġhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) Alınan Krediler Diğer Yükümlülükler (*) Toplam Yükümlülükler Bilançodaki Uzun Pozisyon Bilançodaki Kısa Pozisyon (34.426) (1.113) (16.806) (52.345) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon (2.520) (1.232) - (3.752) Toplam Pozisyon (33.395) (16.806) (365) (*) Özkaynaklar Diğer Yükümlülükler içinde Faizsiz sütununda gösterilmiģtir. Kur Riski Bankanın yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli aktifleri ile yabancı para cinsinden yükümlülükleri arasındaki fark YP net genel pozisyon olarak tanımlanmakta ve kur riskine baz teģkil etmektedir. Kur riskinin önemli bir boyutu da YP net genel pozisyon içindeki farklı cinsten yabancı paraların birbirleri karģısındaki değerlerinin değiģmesinin doğurduğu risktir (çapraz kur riski). Finansal ve ekonomik anlamda Bankanın yabancı para pozisyonu 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla aģağıda verilmiģtir. (Milyon TL) EURO USD Yen Varlıklar Diğer YP (*) Toplam Nakit Değerler ve Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) Krediler ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Maddi Duran Varlıklar (Net) Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) Diğer Varlıklar Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Para Piyasalarına Borçlar Alınan Krediler Ġhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) Muhtelif Borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar Diğer Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler Net Bilanço Pozisyonu (2.923) (6.352) (59) (1.181) (10.515) 16/55

17 Net Nazım Hesap Pozisyonu (**) Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler (*) Diğer YP altında gösterilen 648 milyon TL tutarındaki toplam varlıkların 77 milyon TL si Ġngiliz Sterlini, 56 milyon TL si Ġsviçre Frangı dır milyon TL tutarındaki toplam yükümlülüklerin 810 milyon TL si Ġngiliz Sterlini, 388 milyon TL si Ġsviçre Frangı dır. (**) Türev finansal araçlardan alacaklar ile türev finansal araçlardan borçların netini göstermektedir. Finansal tablolarda Vadeli aktif değer alım taahhütleri kalemi altında gösterilen spot döviz alım/satım iģlemleri Net nazım pozisyonu na dahil edilmiģtir. Operasyonel Risk Yetersiz veya baģarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığıdır. Operasyonel risk hesaplamasında Temel Gösterge Yöntemi kullanılmaktadır. Operasyonel riske esas tutar 3 yıla ait 2011, 2010 ve 2009 yılları brüt gelirleri kullanılmak suretiyle hesaplanmaktadır. Sermaye yeterliliği standart oranı kapsamındaki operasyonel riske esas tutar milyon TL, operasyonel risk sermaye yükümlülüğü ise 859 milyon TL dir. Ġtibar Riski MüĢteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düģüncelerinden yada yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır. ĠĢ Riski Faaliyetin sürdürülmesine iliģkin risk olarak da tanımlanabilecek iģ riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değiģimlerden kaynaklanan risktir. Strateji Riski YanlıĢ ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değiģime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır. ĠĢtiraklerden Kaynaklanan Riskler Akbank T.A.ġ. nin konsolidasyon kapsamında yer almayan iģtiraklerine yaptığı yatırım tutarı tarihi itibariyle 3.9 Milyon TL olup, bu tutar toplam aktiflerin % 0,003 üdür Diğer riskler: Ġhraçcı riski Banka bono ve/veya tahvil ihraçcısının borçlanma aracına iliģkin yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı karģılaģılabilecek zarar olasılığıdır. Banka bono ve/veya tahvil ihraçcısının anapara ve faiz yükümlülüklerini ödeyememesi durumunda yatırımcılar alacaklarını hukuki yollara baģvurarak tahsil edebilirler. Bankanın tasfiyesi halinde, öncelikle banka borçlarının ödenmesi zorunlu olduğundan, Banka bono ve/veya tahvil sahipleri alacaklarının tahsilinde, hisse senedi sahiplerine kıyasla daha önceliklidir. Banka bono ve/veya tahvil alacakları Ġcra ve Ġflas Kanunu uyarınca imtiyazlı olmayan diğer tüm alacaklarla aynı kategoride bulunmaktadır. Yürürlükteki icra ve iflas mevzuatına göre, Banka aleyhine yürütülen takiplerde Banka bono ve/veya tahvil alacakları imtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar ile birlikte Ġcra Ġflas Kanunumuzun 206.maddesinde dördüncü sırada sayılan alacaklar kategorisine girmekte olup 1, 2 ve 3.sıradaki alacaklar ödendikten sonra 4.sıradaki alacaklarla birlikte ödenir. 17/55

18 Ġhraçcının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan banka bono ve/veya tahvillerinin yeri aģağıda belirtilmiģtir: Banka bono ve/veya tahvili alacakları Ġcra ve Ġflas Kanunu uyarınca imtiyazlı olmayan diğer tüm alacaklarla aynı kategoride bulunmaktadır. Yürürlükteki icra ve iflas mevzuatına göre, Banka aleyhine yürütülen takiplerde alacaklıların sıra cetvelindeki öncelik durumları Ġcra Ġflas Kanunu'nun aģağıda belirtilen 206. maddesinde belirtildiği gibidir. "Madde (DeğiĢik madde: 03/07/ /1 md.) Alacakları rehinli olan alacaklıların satıģ tutarı üzerinde, gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eģya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi o akar veya eģya bedelinden istifa olunduktan sonra rüçhan hakları vardır. Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiģ ise satıģ tutarı borca mahsup edilirken her rehinin idare ve satıģ masrafı ve bu rehinlerden bir kısmı ile temin edilmiģ baģka alacaklar da varsa bunlar nazara alınıp paylaģtırmada lazım gelen tenasübe riayet edilir. Alacakları taģınmaz rehniyle temin edilmiģ olan alacaklıların sırası ve bu teminatın faiz ve eklentisine Ģümulü Kanunu Medeninin taģınmaz rehnine müteallik hükümlerine göre tayin olunur. (Ek cümle: 29/06/ /42 md.) Alacakları gemi ipoteği ile temin edilmiģ olan alacaklılarla gemi alacaklıları hakkında Türk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi hükümleri tatbik olunur. (DeğiĢik fıkra: 17/07/ S.K./52. md.) Teminatlı olup da rehinle karģılanmamıģ olan veya teminatsız bulunan alacaklar masa mallarının satıģ tutarından, aģağıdaki sıra ile verilmek üzere kaydolunur: Birinci sıra: A. ĠĢçilerin, iģ iliģkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiģ ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iģ iliģkisinin sona ermesi üzerine hak etmiģ oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, B. ĠĢverenlerin, iģçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teģkilatı kurulması veya bunların yaģatılması maksadıyla meydana gelmiģ ve tüzel kiģilik kazanmıģ bulunan tesislere veya derneklere olan borçları, C. Ġflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiģ olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları. Ġkinci Sıra: Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu iliģki nedeniyle doğmuģ olan tüm alacakları; Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettiği müddet yahut bunların bitmesini takip eden yıl içinde açılırsa imtiyazlı alacak olarak kabul olunur. Bir davanın veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Üçüncü Sıra: Özel kanunlarında imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklar. Dördüncü Sıra: Ġmtiyazlı olmayan diğer bütün alacaklar. Banka bono ve/veya tahvili alacakları, dördüncü sırada sayılan alacaklar kategorisine girmektedir. (Ek fıkra: 17/07/ S.K./52. md.) Bir ve ikinci sıradaki müddetlerin hesaplanmasında aģağıdaki süreler hesaba katılmaz: 1. Ġflasın açılmasından önce mühlet de dahil olmak üzere geçirilen konkordato süresi. 18/55

19 2. Ġflasın ertelenmesi süresi. 3. Alacak hakkında açılmıģ olan davanın devam ettiği süre. 4. Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinde, ölüm tarihinden tasfiye kararı verilmesine kadar geçen süre. Diğer Akbank T.A.ġ sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen Ģartların oluģması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilmesine iliģkin hükümler yer almaktadır. 3. ĠHRAÇCI HAKKINDA BĠLGĠLER 3.1. Tanıtıcı Bilgiler Ticaret Unvanı : Akbank Türk Anonim ġirketi Merkez Adresi : Sabancı Center Levent / Ġstanbul Fiili Yönetim Yeri : Sabancı Center Levent / Ġstanbul Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Ġstanbul Ticaret Sicil Memurluğu Ticaret Sicil Numarası : Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 27 Aralık 1947 Süreli Olarak Kuruldu ise Süresi : Süresiz Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : T.C. Kanunları Esas SözleĢmeye Göre Amaç ve Faaliyet Konusu : Madde: 4 Maksat ve ĠĢtigal Konusu I - Banka aģağıda öngörülen hususlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü banka iģlemlerini yapmak, mevzuatın men etmediği her çeģit iktisadi, finansal ve ticari konularda teģebbüs ve faaliyetlerde bulunmak ve mevzuatın bankalar tarafından yapılmasına veya icrasına imkan verdiği bütün konularla iģtigal etmek üzere kurulmuģtur. II - Banka, yurt içinde ve yurt dıģında her türlü vadeli veya vadesiz, ihbarlı, dönebilir, teminatlı, teminatsız, Yeni Türk Lirası ile veya döviz üzerinden; nakdi, gayrinakdi ve mal kredisi verebilir, iskonto, iģtira, senet veya emtia karģılığı avans, reeskont iģlemleri yapabilir; kredi sendikasyonları kurabilir veya bunlara dahil olabilir, devir edebilir, devir alabilir. III - Her türlü mevduatı kabul edebilir. IV - Çek, akreditif, havale, belge ve mal karģılığı baģta olmak üzere her türlü ödeme iģlemlerinde bulunabilir; 19/55

20 karģılıklı, paralel bağlantılı çok yanlı ticaret organizasyonları, swich, swap, takas baģta olmak üzere benzeri bütün iģlemleri yapabilir. V - T.C.Merkez Bankası ile ve onun aracılığı ile her türlü iģlem yapabilir. VI - Her türlü sermaye piyasası iģlemleri yapabilir ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunabilir; her türlü sermaye piyasası araçlarının üzerinde veya bu araçlarla iģlem ve tasarruflarda bulunabilir, sermaye piyasası araçlarının ihraç, satıģ, dağıtım iģlemlerinde aracılık yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edebilir, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen bütün fonları kurabilir, iģletebilir, devredebilir, devir alabilir, üzerlerinde tasarrufta bulunabilir; sermaye piyasası mevzuatı uyarınca sermaye piyasası yardımcı kuruluģu olarak bankalara tanınan faaliyetlerde bulunabilir. VII - Her türlü borsa iģlemlerinde bulunabilir, sermaye piyasası mevzuatı anlamında aracı kurum gibi çalıģabilir, bunun için gerekli faaliyeti gösterebilir. VIII - Her türlü kambiyo ve garanti iģlemleri yapabilir. IX - Mevzuatın öngördüğü ölçü ve kapsamda yatırım ve merchand bank bankacılığı yapabilir, birleģmeleri, Ģirket devir alınmalarını organize edebilir, finanse edebilir. X - Açık, kapalı tevdi ve kiralık kasa ve toplu saklama ve sermaye piyasası kanunu anlamında saklama ve kaydi değer haline getirme hizmetlerinde de bulunabilir veya bu hizmet ve faaliyetleri baģkalarıyla yapabilir veya yaptırabilir veya organizasyonlarını yapabilir. XI - Ulusal ve/veya uluslararası kredi kurumları ve bankalar ile her türlü bankacılık iģlemleri yapılabilir, konsorsiyumlar kurabilir, her türlü iģbirliğine girebilir. XII - Yukarıda belirtilen iģlem ve teģebbüsleri doğrudan veya yerli yabancı gerçek ve tüzel kiģilerle birlikte veya bu Ģahıslar adına ve hesabına, temsilen yapabilir ve gerçekleģtirilmesi için faydalı görüldüğü takdirde, Ģirketler kurabilir veya kurulmuģ bulunan yerli ve yabancı Ģirketlere iģtirak edebilir veya mevcut Ģirket ve teģebbüsleri kısmen veya tamamen devir alabilir. XIII - Holding Ģirketleri kurabilir, Holding iģlemlerini ifa edebilir ve maksat ve mevzuuna dahil iģlerin finansmanını yapabilir, Türkiye ile ilgili mevzuatı dahilinde ecnebi sermaye temin ve iģtiraklari hususları ile iģtigal edebilir. XIV - Ehliyetli eleman sağlamak maksadı ile kurslar, burslar tesis edebilir ve dıģ memleketlere de tetkik, staj veya tahsil için memur veya öğrenci yollayabilir. XV - Sosyal, kültürel tesisler kurabilir, mevcut olanlara iģtirak edebilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde bağıģta bulunabilir. XVI - Yukarıdanberi kaydedilen maksatların temini veya 20/55

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın 4.000.000.000.- TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bono ve/veya tahvillerin halka arzının,

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN

AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın 400.000.000.- TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bono ve/veya tahvillere iliģkin izahname,

Detaylı

Madde 1.1 in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Madde 1.1 in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 26 EKİM 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

AKBANK T.A.ġ. Özettir.

AKBANK T.A.ġ. Özettir. AKBANK T.A.ġ. Özettir. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23/08/2013 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 6.750.000.000 toplam TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 29 AĞUSTOS 2012 ve 16.10.2012

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca / /2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 23 / 09 / 2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:II, NO:22 TEBLĠĞĠ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜġ

SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:II, NO:22 TEBLĠĞĠ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜġ SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:II, NO:22 TEBLĠĞĠ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜġ Ortaklığımızın 2.500.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 21 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE VE 26 EKİM 2011 İLE 28 KASIM 2011

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

ING Bank Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 1.000.000.000.-TL nominal değerli banka bonoları ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

ING Bank Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 1.000.000.000.-TL nominal değerli banka bonoları ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. ING Bank Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000.-TL nominal değerli banka bonoları ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bonolarının ve/veya tahvillerinin,

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir.

Madde 5.1.5. in 4üncü paragrafı aģağıdaki Ģekilde güncellenmiģtir. AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ nin BONO VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN 23 AĞUSTOS 2013 TARĠHĠNDE ONAYLANAN ĠHRAÇÇI BĠLGĠ DOKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

AKBANK T.A.ġ Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır

AKBANK T.A.ġ Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır AKBANK T.A.ġ Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 23/08/2013 tarih ve 29/950 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ. 2007 YILI FAALĠYET RAPORU 27/3/2008 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No I. GĠRĠġ ve ĠDARĠ FAALĠYETLER 3 1.1. KISACA HSBC YATIRIM MENKUL DEĞ. A.ġ. 3 1.2. YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

AKBANK T.A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı AKBANK T.A.Ş İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca / / 2015 tarih ve / sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU

BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU BANKPOZĠTĠF KREDĠ VE KALKINMA BANKASI ANONĠM ġġrketġ 30 EYLÜL 2012 ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2012 30.09.2012 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 2.250.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır.

AKBANK T.A.Ş. Özet. Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. AKBANK T.A.Ş. Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 12/05/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı