AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN"

Transkript

1 AKBANK TÜRK ANONĠM ġġrketġ NDEN Ortaklığımızın TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka bono ve/veya tahvillerin halka arzının, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 25/05/2012 tarih ve 17/583 sayılı kararı ile kayda alınmasına karar verilmiģtir. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve banka bono ve/veya tahvillerinin Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan banka bono ve/veya tahvillerine iliģkin ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Kurul kaydına alınmıģ olan TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvilleri, iģbu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 25/05/2013 tarihine kadar farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca iliģkin koģullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satıģ süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerler aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Sirküler, izahnamenin ayrılmaz bir parçası olup borçlanma araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin ve sirkülerlerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Ġzahnamede satıģtan önce meydana gelen değiģiklikler satıģtan önce toplu halde ticaret siciline tescil edilir. Raf kayıt süresi içerisinde yeni dönem finansal tabloların kamuya açıklanması iģbu izahnamede değiģiklik gerektirmez. Bu durumda sirkülerler kamuya açıklanan son finansal tabloları da içerir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından ihraçcılar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen aracı kuruluģlara da zararın ihraçcılara tazmin ettirilemeyen kısmı için müracaat edilebilir. Bağımsız denetim kuruluģları ise, denetledikleri finansal tablo ve raporlara iliģkin olarak hazırladıkları raporlardaki yanlıģ ve yanıltıcı bilgi ve kanaatler nedeniyle doğabilecek zararlardan hukuken sorumludur. Ġzahname ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmasından aģağıda unvanları belirtilen kuruluģlar ile bu kuruluģları temsile yetkili kiģiler sorumludur: Akbank T.A.ġ. ve halka arzda aracı kurum olarak yer alan Ak Yatırım Menkul Değerler A.ġ. izahname ve eklerinin tamamından sorumludur. Ġzahname ekinde ve izahname içerisinde yer alan finansal bilgilerin kaynağı olan 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar, bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlara iliģkin sınırlı bağımsız denetim raporu, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar, bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlara iliģkin bağımsız denetim raporu ile 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar, bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlara iliģkin bağımsız denetim raporundan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) sorumludur. I. Yatırımcılara Uyarılar: Bu izahnamede, Banka nın izahnamenin yayım tarihindeki öngörü ve beklentileri doğrultusunda geleceğe yönelik açıklamalar yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, bunların Banka nın öngörü ve beklentilerinden çok daha farklı sonuçlanma ihtimali bulunmaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluģunun yurt içi Ģubelerinde gerçek kiģiler adına açılmıģ olan ve münhasıran çek keģide edilmesi dıģında ticari iģlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara iliģkin faiz reeskontları toplamının 50 bin TL'ye kadar olan kısmı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığı ile sigorta kapsamındadır. Ancak Banka tarafından ihraç edilecek banka bono ve/veya tahvilleri borçlanılacak olan tutar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun tarih ve 3875 Sayılı Kurul Kararı nın 1- b) maddesinde de belirtildiği üzere, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi değildir. Bu hususun gerçek kiģi yatırımcılar tarafından yatırım kararı verilirken dikkate alınması gerekmektedir.

2 II. Borsa GörüĢü: Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında; A Bankanın Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca, halka arz yoluyla ihraç edeceği TL ye kadar nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin, ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin Borçluluğu Temsil Eden Menkul Kıymetlerin Kotasyonu baģlıklı 16 ncı maddesinin (c) bendinde yer alan İhracın tümünün halka arz yoluyla satışa sunulmuş olması Ģartı dıģındaki Ģartları sağladığı anlaģıldığından, halka arzın tamamlanarak Kotasyon Yönetmeliği nin 16 (c) maddesinde ifade edilen Ģartın da sağlanması ve satıģ sonuçlarının Borsamıza ulaģtırılması kaydıyla Borsamız kotuna alınarak, KAP ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iģ gününden itibaren Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda iģlem görmeye baģlayabileceği, B) Diğer taraftan, Kurulunuza iletilecek Borsamız görüģünden sonra gelmek üzere, ĠĢbu ĠMKB GörüĢü, Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona ĠliĢkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan...borsa kotuna alıp almama konusunda yetkili merci, borsaların yönetim kurullarıdır... hükmü gereğince ĠMKB Yönetim Kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluģturmamak Ģartıyla, sadece SPK nın görüģ talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıģtır. ĠĢbu ĠMKB GörüĢüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle ĠMKB nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ifadesinin de yer alması hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiģtir. III. Diğer Kurumlardan Alınan GörüĢ ve Onaylar: Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Sermaye Piyasası Kurulu nun muhatap tarihli yazısında; Yapılan değerlendirme sonucunda, Bankaca mezkûr ihracın yapılmasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sakınca bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Bankaya, banka bonosu ve/veya tahvil ihracı ile borçlanılacak tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna tabi olmadığı hususunda yatırımcıların ayrıntılı ve yazılı olarak bilgilendirilmesinin sağlanması ve menkul kıymet ihracı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm risklerin etkin bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesine yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla mezkûr ihracın yapılmasına izin verildiği bugün tarihli yazımız ile bildirilmiştir. Diğer taraftan, Bankanın başvuru tarihi itibariyle kamuoyuna en son açıklanmış bulunan konsolide olmayan Aralık 2011 dönemi verileri üzerinden yapılan hesaplama sonucu TL cinsinden borçlanma aracı ihraç limiti 5,9 milyar TL olarak belirlenmiştir. denilmektedir. IV. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından GerçekleĢtirilen ĠĢlemler: Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili dönemleri içeren haftalık bültenlerinde de belirtildiği üzere; Akbank T.A.ġ. (Banka) hakkında Kurul Karar Organı nın tarih ve 61/697 sayılı kararıyla, kurucusu olduğu B Tipi Likit Fon, B Tipi DeğiĢken Fon ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu na iliģkin olarak gazetelerde yer alan ilan ve reklamların Kurulumuzun Seri: VII, No:10 sayılı Tebliği nin Diğer Reklam ve Ġlanlara ĠliĢkin Esaslar baģlıklı 48. maddesinde yer alan ilkelere uygun olmaması nedeniyle Banka hakkında SPKn nun 47/A maddesi gereğince Milyon TL (Eski TL.) tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. (SPK Bülten No: 2002/54) 2/55

3 Akbank T.A.ġ hakkında Kurul Karar Organı nın tarih ve 38/1171 sayılı kararıyla, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 sayılı Tebliği nin 5, 11, 17 ve 18. maddelerinde düzenlenen hususlara uyulmaksızın müģterileri ile sermaye piyasası araçlarının kredili alım iģlemi yapması nedeni ile her bir aykırılık maddesi için TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. (SPK Bülten No: 2009/57) Banka nın büyük ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. hakkında SPK nun 47/A maddesi çerçevesinde, Kurul Karar Organı nın tarih ve 23/628 sayılı kararıyla TL, tarih ve 23/638 sayılı kararıyla TL tutarında tesis edilen idari para cezalarının(spk Bülten No: 2009/32) iptali talebiyle açılan davalar, sırasıyla Sarıyer 1. Sulh Ceza Mahkemesi nin tarih ve 2010/83 DeğiĢik ĠĢ; Sarıyer 2. Sulh Ceza Mahkemesi nin tarih ve 2011/178 DeğiĢik ĠĢ sayılı kararları ile reddedilmiģ olup, anılan kararlara karģı Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. tarafından yapılan itirazlar da sırasıyla Beyoğlu 4.Ağır Ceza Mahkemesi nin ve Ġstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi nin tarihli kararları ile reddedilmiģ ve anılan para cezaları sırasıyla ve tarihlerinde BeĢiktaĢ Mal Müdürlüğü ne yatırılmıģtır. Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. hakkında Kurul Karar Organı nın tarih ve 11/346 sayılı kararıyla, Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğ in 5/h-1 (2 kez) ve 5/a-2 (2 kez) maddelerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle, iki kez TL, iki kez de TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. (SPK Bülten No: 2010/18) Banka Denetim Kurulu Üyesi M. Nedim BOZFAKIOĞLU hakkında Kurul Karar Organı nın tarih ve 26/738 sayılı kararıyla, Kurulumuzun tarih ve 9/242 sayılı kararının gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. (SPK Bülten No:2007/28) Akbank T.A.ġ. hakkında Kurul Karar Organı nın tarih ve 43/1146 sayılı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurulun Seri: VIII No:39 sayılı Tebliği ve Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği ne aykırı fiilleri nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi ile Kabahatler Kanunu nun 15 nci maddesinin 2 nci ve 17 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca; 2009 yılı ceza üst limiti dahilinde TL (2 ayrı fiil), 2010 yılı ceza üst limiti dahilinde TL (3 ayrı fiil) ve 2011 yılı üst ceza limiti dahilinde TL (3 ayrı fiil) olmak üzere toplam TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiģtir. (SPK Bülten No: 2011/51) 3/55

4 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMA VE TANIMLAR 1. ÖZET RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠHRAÇCI HAKKINDA BĠLGĠLER SEÇĠLMĠġ FĠNANSAL BĠLGĠLER ĠHRAÇCININ MEVCUT SERMAYESĠ HAKKINDA BĠLGĠ YÖNETĠM VE ORGANĠZASYON YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER GRUP HAKKINDA BĠLGĠLER GARANTÖRE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER VE GARANTĠ HÜKÜMLERĠ GEÇMĠġ DÖNEM FĠNANSAL TABLO VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORLARI KAR TAHMĠNLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER ĠNCELEMEYE AÇIK BELGELER ĠZAHNAMENĠN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KĠġĠLER EKLER /55

5 KISALTMA VE TANIMLAR A.ġ. ABD ADR AG Akbank veya Banka ATM BDDK BRIC B.V. CDP CRM DIFC DTH EURIBOR GRI ĠMKB veya Borsa KOBĠ KRET LIBOR N.V. ORET OTC PLC POS PRET SICAV SPK T.C. TCMB TL TTK USA ÜDRK VOB YK YP Anonim ġirket Amerika BirleĢik Devletleri American Depository Receipt (Amerikan Depo Sertifikaları) Aktiengesellschaft (Limited ġirket) Akbank Türk Anonim ġirketi Automated Teller Machine (Otomatik Vezne Makinaları) Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya Besloten Vennootschap (Limited ġirket -Hollanda) Carbon Disclosure Project(Karbon Saydamlık Projesi) Customer Relationship Management (MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi) Dubai International Finance Center (Dubai Uluslararası Finans Merkezi) Döviz Tevdiat Hesabı London Interbank Offered Rate Denominated In Euros (Euro için Londra Interbank Faiz Oranı) Global Reporting Initiative (Küresel Sürdürülebilirlik Raporlaması) Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası Küçük Ve Orta Ölçekli ĠĢletme Kredi Riskine Esas Tutar London Interbank Offered Rate (Londra Interbank Faiz Oranı) Naamloze Vennootschap (Anonim ġirket - Hollanda) Operasyonel Riske Esas Tutar Over-The-Counter (Tezgahüstü Piyasa) Public Limited Company (Halka Açık ġirket) Point Of Sale (SatıĢ Noktası) Piyasa Riskine Esas Tutar Investment Company With Variable Capital (DeğiĢken Sermayeli Yatırım Ortaklığı) Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu United States Of America (Amerika BirleĢik Devletleri) Üst Düzey Risk Komitesi Vadeli Opsiyon Borsası Yönetim Kurulu Yabancı Para 5/55

6 1. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına iliģkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir Banka hakkında genel bilgiler: Akbank, Bakanlar Kurulu'nun tarih ve 3/6710 sayılı kararıyla verilen izin çerçevesinde, her türlü banka iģlemleri yapmak ve T.C. Kanunlarının menetmediği her çeģit iktisadi, mali ve ticari konularda teģebbüs ve faaliyette bulunmak üzere özel sermayeli bir ticaret bankası statüsünde kurulmuģ ve 30 Ocak 1948 tarihinde Adana da faaliyete geçmiģtir. Banka nın statüsünde kurulduğundan bu yana herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. KuruluĢ amacı bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak olan Banka, 14 Temmuz 1950 de, Sirkeci de ilk Ġstanbul Ģubesini açmıģtır yılında genel müdürlüğünün Ġstanbul a taģınmasının ardından Ģube sayısını hızla artıran Akbank, 1963 yılında tüm bankacılık iģlemlerinde otomasyona geçmiģtir yılında halka açılan Akbank, 1998 yılında ikincil halka arz ile ADR olarak da uluslararası piyasalarda iģlem görmeye baģlamıģtır. Akbank, yurt dıģındaki faaliyetlerini Almanya (Akbank AG), Hollanda (Akbank NV) ve Dubai de (Akbank Dubai Limited) bulunan iģtirakleri ve Malta da bulunan bir Ģubesiyle sürdürmektedir. Akbank ın yurt dıģındaki iģtiraklerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde; Akbank AG ile Akbank NV nin Akbank AG bünyesinde birleģtirilmesine karar verilmiģ ve birleģme iģlemleri baģlatılmıģtır. Akbank, temel bankacılık hizmetlerinin yanı sıra bireysel, ticari ve KOBĠ, kurumsal, özel bankacılık ve uluslararası ticaretin finansmanı hizmetlerini sunmaktadır. Bankacılık dıģı finansal hizmetlerle sermaye piyasası ve yatırım hizmetleri ise Banka nın bağlı ortaklıkları tarafından verilmektedir. 31 Mart 2012 itibarıyla toplam 935 yurt içi Ģubesi ve 15 bini aģkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini Ġstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanalını oluģturan Ģubelerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet Ģubeleri, telefon bankacılığı Ģubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müģterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Ocak 2007 den bu yana Akbank ın %20 sine stratejik ortak olan Citigroup 23 Mart 2012 tarihinde Akbank taki hisselerinin bir bölümünü Basel III uygulamasına hazırlık amacıyla satmayı planladığını duyurmuģtur. Akbank ortaklık yapısında bahsi geçen nedenle meydana gelebilecek değiģikliğin Akbank ın mali gücü ve yönetimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. 31 Mart 2012 itibarıyla Banka nın konsolide net kârı 531 milyon TL (yaklaģık 300 milyon ABD Doları), toplam konsolide aktifleri ise milyon TL (yaklaģık milyon ABD Doları) olarak gerçekleģmiģtir. Banka nın konsolide sermaye yeterlilik oranı, %16,27 dir. Konsolide olmayan sermaye yeterlilik oranı ise %16,54 ile Türk bankacılık sektöründe tavsiye edilen oran olan %12 nin oldukça üzerindedir. Akbank ın yurtdıģından alınan kredileri 31 Mart 2012 itibarıyla 9.8 milyar ABD Doları na ulaģmıģtır. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aģağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleģtirmiģtir Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değiģken Gösterge + % 1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleģtirilmiģtir Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değiģken Gösterge + % 1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleģtirilmiģtir. 6/55

7 - Banka, uluslararası piyasalardan 146 Milyon ABD Doları ve 795 Milyon EUR olmak üzere 2 ayrı dilimden oluģan 1,2 milyar ABD Doları karģılığı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıģtır. Kredi sözleģmesi 20 Mart 2012 tarihinde imzalanmıģtır. DıĢ ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla LIBOR + %1,45 ve EURIBOR + %1,45'dir. Akbank ayrıca 1,5 Milyar Amerikan Doları tutarında, tamamı yurtdıģında satılmak üzere, farklı tarihlerde ve farklı yabancı para birimi cinsinden, tahvil ve/veya benzeri diğer borçlanma araçları ihraç etmek üzere tarihinde SPK nezdinde raf kayıt baģvurusunda bulunmuģ olup, SPK nun 2012/7 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu tahvil veya benzeri türden borçlanma araçlarının Kurul kaydına alındığı duyurulmuģtur. Akbank hisse senetleri %31,0 oranındaki halka açıklık oranıyla Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. YurtdıĢında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında iģlem görmektedir. 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla piyasa değeri 15,7 milyar ABD Doları olan Akbank, ĠMKB de en yüksek piyasa değerine sahip Ģirketlerinden biridir. Akbank ın uyguladığı risk yönetim politikaları ve performansı Moody s ve Fitch Ratings tarafından değerlendirilerek aģağıdaki derecelendirme notlarına uygun görülmüģtür. KuruluĢ Ulusal Not Finansal Güç ve Bireysel Banka Notu Uzun Vadeli TL Notu Kısa Vadeli TL Notu Uzun Vadeli Döviz Notu Kısa Vadeli Döviz Notu Fitch Rating AAA(tur) C BBB- F3 BBB- F3 Ulusal AAA (Tur) AAA notu, yükümlünün taahhütleri karģılamada oldukça güçlü kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Uzun Vadeli TP Temerrüt Uzun Vadeli YP Temerrüt BBB- BBB- BBB- notu yükümlünün taahhütleri karģılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iģ ve ekonomik koģullardaki değiģimlerden zarar görebilir. BBB- notu yükümlünün taahhütleri karģılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iģ ve ekonomik koģullardaki değiģimlerden zarar görebilir. KuruluĢ Finansal Güç ve Bireysel Banka Notu Temel Kredi Notu Uzun Vadeli TL Notu Moody s C- Baa1 Baa1 Kısa Vadeli TL Notu Uzun Vadeli Döviz Notu Kısa Vadeli Döviz Notu Prime- 2 Ba3 Not Prime 7/55

8 Uzun Vadeli TP Temerrüt Baa1 Baa1 notu yükümlünün taahhütleri karģılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iģ ve ekonomik koģullardaki değiģimlerden zarar görebilir. Baa1, bu not kategorisinde, en yüksek not olarak yer almaktadır. Uzun Vadeli YP Temerrüt Ba3 Ba3 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karģılamada daha az kırılgan olduğunu ifade eder. Ancak iģ, ekonomik ve finansal koģullardaki belirsizlik ve olumsuzluklar taahhütlerin karģılanamamasına neden olabilir Risk faktörleri: A) Ġhraçcının banka bono ve/veya tahvillerine iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler: Bankanın faaliyetlerinin doğası gereği maruz olduğu önemli risklere iliģkin özet bilgi aģağıda verilmiģtir. Kredi Riski Banka müģterisinin yapılan sözleģme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Piyasa Riski Döviz kurları, faiz oranları ve hisse senetlerinin piyasa fiyatlarında meydana gelebilecek hareketler sonucu Bankanın maruz kalabileceği zarar ihtimalidir. Piyasa riski, fiyatlardaki dalgalanmalara, saklı opsiyonlara, kaldıraç faktörü ve diğer yapısal faktörlere göre değiģmektedir. Piyasa riski içsel model ve standart metot olmak üzere iki ayrı yöntem ile ölçülmektedir. Likidite Riski Bankanın nakit akıģındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkıģlarını tam olarak ve zamanında karģılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giriģine sahip bulunmaması nedeniyle ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirememe riskidir. Yapısal Faiz Oranı Riski Faiz oranlarındaki hareketler nedeniyle bankanın bilanço yapısından dolayı maruz kalabileceği zarar ihtimalidir. Piyasalardaki faiz oranlarının değiģiminin Bankanın faize duyarlı aktif ve pasif kalemleri üzerinde oluģturabileceği değer artıģ veya azalıģları Faiz oranı riski olarak tanımlanmaktadır. Kur Riski Bankanın yabancı para cinsinden ve yabancı paraya endeksli aktifleri ile yabancı para cinsinden yükümlülükleri arasındaki fark YP net genel pozisyon olarak tanımlanmakta ve kur riskine baz teģkil etmektedir. Kur riskinin önemli bir boyutu da YP net genel pozisyon içindeki farklı cinsten yabancı paraların birbirleri karģısındaki değerlerinin değiģmesinin doğurduğu risktir (çapraz kur riski). 8/55

9 Operasyonel Risk Yetersiz veya baģarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığıdır. Ġtibar Riski MüĢteriler, ortaklar, rakipler ve denetim otoriteleri gibi tarafların Banka hakkındaki olumsuz düģüncelerinden yada yasal düzenlemelere uygun davranılmaması neticesinde Bankaya duyulan güvenin azalması veya itibarın zedelenmesi nedeniyle Bankanın zarar etme olasılığıdır. ĠĢ Riski Faaliyetin sürdürülmesine iliģkin risk olarak da tanımlanabilecek iģ riski hacim, marj ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamındaki değiģimlerden kaynaklanan risktir. Strateji Riski YanlıĢ ticari seçimlerden, kararların düzgün bir biçimde uygulanmamasından veya ekonomik faktörlerdeki değiģime tepki eksikliğinden kaynaklanabilecek zararlardır. ĠĢtiraklerden Kaynaklanan Riskler Akbank T.A.ġ. nin konsolidasyon kapsamında yer almayan iģtiraklerine yaptığı yatırım tutarı tarihi itibariyle 3.9 Milyon TL olup, bu tutar toplam aktiflerin % 0,003 üdür. B) Diğer Akbank T.A.ġ sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte olup, aynı kanun hükümleri uyarınca BDDK nın düzenleme ve denetimine tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili düzenlemelerde, öngörülen Ģartların oluģması halinde bankaların BDDK tarafından faaliyet izninin kaldırılması ve/veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na devredilmesine iliģkin hükümler yer almaktadır Banka yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız denetim kuruluģunu tanıtıcı temel bilgiler: Yönetim kurulu üyelerine iliģkin bilgiler; Adı Soyadı Görevi Suzan Sabancı Dinçer YK BaĢkanı ve Murahhas Üye Erol Sabancı YK ġeref BaĢkanı, Üyesi ve DanıĢmanı Hayri Çulhacı YK BaĢkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Özen Göksel YK Üyesi Murahhas Üye Mehmet Hikmet Bayar YK Üyesi ġakir Yaman Törüner YK Üyesi William Joseph Mills YK Üyesi Aziz Aykut Demiray YK Üyesi Muhterem Kaan Terzioğlu YK Üyesi S. Hakan BinbaĢgil Genel Müdür ve YK Üyesi 9/55

10 Denetim kurulu üyelerine iliģkin bilgiler; Adı Soyadı ĠĢ Adresi Mevlüt Aydemir Mustafa Nedim Bozfakıoğlu Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. Sabancı Center Levent/Ġstanbul Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ. Sabancı Center Levent/Ġstanbul Yönetimde söz sahibi olan personele iliģkin bilgiler; Adı Soyadı Görevi Zeki Tunçay Kredi Takip ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Sevilay Özsöz Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fuat Ayla Krediler Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Kemal Atıl Özus Finansal Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Galip Tözge Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tunç Akyurt Strateji Genel Müdür Yardımcısı Bade Sipahioğlu IĢık Ġnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Osman Mehmet Sindel Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota Hazine Genel Müdür Yardımcısı Cenk Kaan Gür Ticari ve KOBĠ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Hakan Yüksel Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı O. Saltık Galatalı Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Turgut Güney Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Engin TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Banka nın bağımsız denetimini gerçekleģtiren kuruluģlara iliģkin bilgiler; Banka nın 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuģtur Ġhraca iliģkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi: Kurul kaydına alınmıģ olan TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvilleri, 25/05/2013 tarihine kadar farklı özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca iliģkin koģullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sirkülerler aracılığıyla kamuya duyurulacaktır SeçilmiĢ finansal bilgiler, finansal tablolara iliģkin özet veriler ve bunlara iliģkin önemli değiģiklikler: 10/55

11 Bilanço Büyüklükleri: (Milyon TL) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Aktif Toplamı TL YP Krediler ve Alacaklar TL YP Menkul Kıymetler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarar'a Yansıtılan FV (*) TL YP Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) TL YP Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) TL YP Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar (Net) TL YP Mevduat MüĢteri Mevduatı TL MüĢteri Mevduatı Vadeli Vadesiz DTH Vadeli Vadesiz Bankalar Mevduatı Ġhraç Edilen Menkul Kıymetler Alınan Krediler Yurtiçi YurtdıĢı Para Piyasalarına Borçlar Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar Repo ĠĢlemlerinden Sağlanan Fonlar Özkaynaklar (*) Alım-satım amaçlı türev finansal araçlar, finansal tablolarda Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarar'a Yansıtılan Finansal Varlıklar altında yer almakla birlikte bu satırda sadece alım-satım amaçlı menkul kıymetler gösterilmiģtir. 11/55

12 Gelir Tablosu: (Milyon TL) Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Sınırlı Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Konsolide Net Faiz Geliri/Gideri ,180 Faiz Gelirleri ,773 Kredilerden Alınan Faizler ,587 Menkul Değerlerden Alınan Faizler ,122 Diğer Faiz Gelirleri Faiz Giderleri ,593 Mevduata Verilen Faizler ,240 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri Net Ücret Ve Komisyon Gelirleri/Giderleri Alınan Ücret ve Komisyonlar Verilen Ücret ve Komisyonlar Ticari Kar/Zarar (Net) 80 (112) Türev Finansal ĠĢlemlerden Kar/Zarar (437) (193) (81) -771 Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Karı/Zararı Kambiyo ĠĢlemleri Karı/Zararı 46 (356) (17) 498 Temettü gelirleri Diğer Faaliyet Gelirleri Faaliyet Gelirleri Toplamı ,664 Kredi ve Diğer Alacaklar Değer DüĢüĢ KarĢılığı (-) Diğer Faaliyet Giderleri (-) Vergi Öncesi Kar/Zarar Vergi KarĢılığı Net Kar/Zarar Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler: Akbank, 2012 yılının ilk üç ayında BDDK konsolide finansallarına göre 691 milyon TL brüt kar elde etmiģtir. Brüt karı üzerinden 160 milyon TL vergi karģılığı ayıran Akbank ın konsolide net karı 531 milyon TL olmuģtur. 31 Mart 2012 itibarıyla Akbank ın konsolide aktif büyüklüğü 144 milyar TL, nakdi kredileri 78 milyar TL olarak gerçekleģmiģtir. 31 Mart 2012 itibarıyla BDDK haftalık solo verilerine göre hesaplanan Akbank ın solo kredi pazar payı %10,4 olmuģtur. Tüketici kredileri 2012 yılının ilk üç ayında % 4,8 lik artıģla 16,3 milyar TL ye yükselmiģtir. Tüketici kredileri toplamı kredi kartı dahil olarak değerlendirildiğinde % 6,8 lik artıģla 26,8 milyar TL ye ulaģmıģ ve pazar payı %11,7 olmuģtur. Akbank ın KOBĠ ve kurumsal kredileri yine aynı dönemde 51 milyar TL dir. 31 Mart 2012 itibarıyla Akbank ın toplam konsolide mevduatları 83,4 milyar TL, mevduat pazar payı %10,9 olarak gerçekleģmiģtir. 12/55

13 1.7. Ortaklık yapısı hakkında bilgiler: Akbank ın çıkarılmıģ sermayesi 30 Nisan 2012 tarihi itibarıyla TL dir. 30 Nisan 2012 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aģağıdaki gibidir; Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.ġ, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20,00 Hacı Ömer Sabancı Holding Ġle ĠliĢkili Kurumlar ve KiĢiler ,95 8,26 Diğer (Halka Açık Kısım) ,22 30,99 TOPLAM ,00 100, Ġhraca ve borsada iģlem görmeye iliģkin bilgiler: Banka bonosu ve/veya tahviller Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Ocak 2009 tarihinde yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı "Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve SatıĢına ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ" uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek banka bonosu ve/veya tahvillere iliģkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve bonolara iliģkin bedellerin yatırılması gibi esaslar ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Nisan 2010 tarihinde yayımlanan Seri:VIII, No:66 sayılı "Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği" uyarınca gerçekleģtirilecektir Ek bilgiler: Bulunmamaktadır. 2. RĠSK FAKTÖRLERĠ ĠĢbu izahname ile ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına iliģkin ihraçcının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraçcının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir Ġhraçcının borçlanma aracına iliģkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler: Risk; sermaye tahsisi, portföy/yatırım tercihi, risk limitleri, pozisyonlarının belirlenmesi, performans değerlendirmesi ve yeni ürün/faaliyet kararlarında değerlendirilmesi gereken öncelikli konular arasında yer alır. Bankanın faaliyetlerinin doğası gereği maruz olduğu önemli risklere iliģkin özet bilgi aģağıda verilmiģtir Kredi Riski Banka müģterisinin yapılan sözleģme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı Bankanın maruz kalabileceği zarar olasılığıdır. Kredilendirme iģlemlerinde ürün ve müģteri bazında belirlenen limitler esas alınmakta, risk ve limit bilgileri sürekli olarak kontrol edilmektedir. Bankanın 31 Mart 2012 tarihli Kredi Riskine Esas Tutar tablosu aģağıda verilmiģtir. (Milyon TL) Kredi Riskine Esas Tutar 13/55 Risk Ağırlıkları 0% 20% 50% 100% 150% 200% Bilanço Kalemleri (Net) Nakit Değerler Vadesi GelmiĢ Menkul Değerler T. C. Merkez Bankası Yurtiçi, YurtdıĢı Bankalar, YurtdıĢı Merkez ve ġubeler

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 5.000.000.000 TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu banka

Detaylı

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir.

ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. ĠĢbu Ġhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıģ olup taslak niteliğindedir. TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Ġhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 1918/229 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü maddesi

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Fiat Kredi Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın 50.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına ilişkin izahnamedir. Ortaklığımızın 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillerinin,

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK

SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR 2011 1 Hedef Mali Yatırımlar Holding Anonim ġirketi nden 1 Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 5.000.000 TL den 10.000.000

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 26.07.2013 tarih ve 26/867 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma baģvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname Taslak İzahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR YIL: 2010 Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Martı Gayrimenkul

Detaylı

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK

VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu TASLAK VATAN OFSET YAYINCILIK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 30.000.000

Detaylı