ISTANBUL TICARET ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASI"

Transkript

1 .. ISTANBUL TICARET ODASI... UYELER MEMNUNIYET ARAŞTIRMASI -II- ProfDr. Fuat ÇELEBİOGLU EYLÜL 1999

2 ... IÇINDEKILER GİRİŞ... o o o o o 1 ANKET BULGULARI... 6 KARŞILAŞTIRMA SONUÇ EK : 1 : Frekans Listesi EK : 2 : İşletme Türüne Göre Cross Tabloları....4 ı EK : 3 : İşletme Ölçeğine Göre Cross Tabloları EK: 4: Kurulusun Türüne Göre Cross Tabloları > EK : 5 : Yanıt Veren Kişinin Kuruluştaki görevlerine Göre Cross Tabloları EK: 6: Soru forn1u... 73

3 GİRİŞ İstanbul Ticaret Odası mn ISO 9001 Kalite ve Hizmet Standardı belgesini almasını takip eden ilk 6 aylık süreyi kapsayan 'üyeler Memnuniyet Araştırması planlanmış ve araştınna İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul'un 4 deği~ik merkezinde Eminönü. İSTOÇ, Kadıköy ve Perpa bürolarına işlem yapmak için gelen üyeler ve üyelerin temsilcileri arasında yapılmıştır. İstanbul Ticaret Odası'nın dört değişik merkezde vermiş olduğu hizmetler. Oda bünyesinde yer alan 18 değişik şube ve bölüm itibariyle yapılmakta olup. seçilen denekler bu 18 grup içinde iş takip eden üye ve üye temsilcilerinden oluşmuştur. Öncelikle, ankete cevap veren kişilerin temsil ettikleri kuruluşlar. hizmet. ticaret ve üretim işletmesi olarak üç ayrı sınıfta gruplandırılmışlardır. Yine cevap veren kuruluşların kurumsallaşma türleri de, şahıs, kollektil komandit, limited ve anonim şirket olmak üzere beş ana grupta incelenmiştir. Cevap veren işletmelerin bir başka sınıflandırması da işletmenin büyüklüğüne göre yapılmış ve bu gruptaki işletmeler. küçük, orta ve büyük işletme olarak gruplandırılmıştır. Buna paralel olarak işletmeler yine kendi içlerinde çalıştırdıkları personel sayısına göre ayrı bir sınıflandırmaya daha tabi tutulmuşlardır. Ankete cevap veren kişinin niteliği de önemli bir unsur olacağı ıçın cevap veren kişilerin işletme içindeki görevlerine göre 5 grupta guplandırılmıştır.

4 Uzman Şef Muhasebeci Orta Yönetici Üst Yönetici. Giriş bölümünde de ifade edildiği gibi İstanbul Ticaret Odası, üyelerine 18 değişik şube vasıtasıyla hizmet vermektedir. Bunlar sırasıyla: Sanayi Şubesi Mali İşler Şubesi Bilgi İşlem Şubesi Ticaret Sicili ve Tescil Şubesi Ticari Dokümantasyon Şubesi Evrak ve Dosya Şubesi İdari Hizmetler Şubesi İstatistik Şubesi Avrupa Birliği Şubesi Genel Sekreterlik Şubesi (Vize Bölümü) Meslek Komiteleri Şubesi Etüd ve Araştırma Şubesi Dış İlişkiler, Turizm ve Fuarlar Şubesi Basın Yayın Şubesi İç Ticaret Şubesi Dış Ticaret Şubesi Araştırma Servisi İhracat Uygulama TIR Birimleri olmak üzere hizmet vermektedir. Bu birimlerin hizmet üretimindeki öncelik sıralamaları ve önemleri şüphesiz ki birbirlerinden farklıdır. 2

5 Ankete cevap verecek kişilerin seçimi tesadüfi örnekleme esas alınarak tespit edilmiş olup, cevap verenlerin hangi bölümlerden hizmet almak için gelişlerine göre sayıları da aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Sanayi Şubesi (98) Mali İşler Şubesi ( 150) Bilgi İşlem Şubesi ( 85) Ticaret Sicili \ e Tescil Şubesi (589) Ticari Dokümantasyon Şubesi (92) Evrak ve Dosya Şubesi (59) İdari Hizmetler Şubesi ( 46) İstatistik Şubesi (5) Avrupa Birliği Şubesi (12) Genel Sekreterlik Şubesi (Vize Bölümü) (81) Etüd ve Araştırma Ş u besi (-+ 7) Dış İlişkiler, Turizm ve Fuarlar Şubesi ( 49) Basın Yayın Şubesi (94) İç Ticaret Şubesi (228) Dış Ticaret Şubesi Araştırma Servisi (28) İhracat Uygulama (187) TIR (131) Ancak, uygulanan 2000 anket formundan 19 a.dedi çeşitli nedenlerle uygulama dışı bırakılmış olup. toplam uygulanan anket say ısı 1981 adet ile sınırlanınıştır. Böylece ankete cevap verenlerin yüzdesi,% 99,05 olup bu da önemli bir oran olarak belirmektedir. 3

6 Örneklem yapısı ankete cevap veren kişilerin toplam nüfusu en uygun bir biçimde temsil etmesi açısından fiili müracaat rakamları gözönünde bulundurularak saptanmıştır. Yapılan araştınna, daha önce de ifade edildiği gibi İstanbul Ticaret Odası 'nın hizmet vermekte olan dört değişik biriminde yapılmış olup, alınan cevapların bölgeleri itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde ve Tablo 12, Grafik 12'de de verilmiştir. Eminönü ' kişi %70 "\... Perpa 196 kişi % 9,9 Kadıköy-...-\ 228 kişi % 11,5 İSTOÇ ~ ı 71 kişi % 8,6 TOPLAM 1981 kişi %100 Buradan da görüleceği üzere ankete katılan denekierin birimler itibarivle dağılımı, İstanbul Ticaret Odası'nın toplam iş hacmi gözönünde bulundurularak. oransal bir şekilde dağıtılmıştır. Bu da araştırmanın yanlı olmasını önlemek bakımından oldukça önemlidir. 4

7 TABLO 12: Anketin yapıldığı bölge FREKANS % EMINONU 1386 PERPA 196 KADlKOY 228 lst OÇ 171 TOPLAM 1981 %70,0 %9,9 %11,5 %8,6 %100,0 GRAFiK 12: Anketin yapıldığı KADiKÖY i ST OÇ %9 bölge PERPA %10 %69

8 Al\KET BULGULARI Som 1: İşletmenin tiirii nedir? Ankcıc Lıııbn ı Ll~ ı kişiden; 3 ı-~ ki~i lk iirl'liın sektöründen olup bııııl:ırııı: iij.lkkri ık: Hizmet o,; ı S'\ Ticaret ~lı) 2<), - - Üretim % 1'~.~ Olar;ık ~L'I\"L'kiqmiştir. Bakınız Tablo 1, < ;r;ılik Soru}: İşlctmeni;Jn ölçeği nedir? Ankete k:ııılan!9g ı kişiden; Küçük i~ktınc 831 Ort:ı işktıııc 671 Büvük isktınc ~ ' -ı 79 kişidir. Bunlardan: Bakınız Tablo 2, Grafik 2 Küçük işletme () () -+ı _<) Orta işletme Büyük işletme 0 o

9 TABLO 1 :işletmenin Türü FREKANS 0 /o HiZMET /o55,02 TiCARET /o29, 18 ÜRETiM /o15,80 TOPLAM /o100,00 GRAFiK 1: işletmenin Türü ÜRETiM 0 /o16 TiCARE 0 /o29 HiZMET 0 /o55

10 TABLO 2:işletmenin Ölçeği FREKANS O fo KÜÇÜK /o41,95 ORTA /o33,87 BÜYÜK /o24, 18 TOPLAM /o1 00,00 GRAFiK 2: işletmenin Ölçeği BÜYÜK 0 /o24 KÜÇÜK 0 /o42 ORTA 0 /o34

11 Soru 3: Kuruluşunuzun türü nedir? Ankete ce\ ap veren işletme temsilcilerinden Şahıs şirket 518 Kollektif şirket 161 Komandit şirket 81 Limited şirket 850 Anonim şirket 371 (Bakınız Tablo 3, Grafik 3) Bu kişilerin İTO hizmet birimlerine başvuru dağılımları ve yüzdeleri : DaQ:ılım Yüzde Sanayi şubesi 98 %4.9 Mali işler şubesi 150 %7,6 Bilgi işlem şubesi 85 %4,4 Sicil tescil şubesi 589 %29,7 Dokümantasyon şubesi 92 %4,6 Evrak dosya şubesi 59 %3,1 İdari Hizmetler şubesi 46 %2,3 İstatistik şubesi 5 %0,2 Avrupa Birliği şubesi 12 %0,6 Vize şubesi 81 %4,1 Etüd araştırma şubesi 47 %2,4 Dış ilişkiler şubesi 49 %2,5 Basın yayın şubesi 94 %4,7 İç ticaret şubesi 228 % 11,5 Dış ticaret şubesi 28 %1,4 İhracat uygulama şubesi 187 %9A TIR şubesi 131 %6,6 İTO bünyesinde hizmet talep edenlerin çoğu sicil tescil işlemleri için talepte bulunmaktadırlar (% 29,7). Bunu takiben de (% 11,5) ile İç İşlemleri gelmektedir. (Bakınız Tablo 4, Grafik 4) Ticaret 9

12 TABLO 3:işletmenin Türü. FREKANS 0 /o ŞAHlS /o26, 15 KOLLEKTiF 161 o/o8,13 KOMANDiT 81 0 /o4,09 LiMiTED /o42,91 ANONIM /o18,73 TOPLAM /o1 00,00.. GRAFIK 3:1şletmenin Türü ANONiM %19 ŞAHlS %26 KOLLEKTiF %8 o LiMiTED %43 KOMANDiT %4

13 TABLO 4: ito Şubelerine Başvuru ve Dağılımları GRAFiK 4: ito Şubelerine Başvuru ve Dağılımları ŞUBELER FREKAN % SANAYI ŞUBESI 98 %4,9 MALIIŞLER ŞUBESI 150 %7,6 BiLGIIŞLEM ŞUBESi 85 %4,3 SICIL TESCIL_ŞUBESi 589 %29,7 DÖKÜMANTASYON ŞB 92 %4,6 EVRAK DOSYA ŞUBESi 59 %3,0 idari HiZMETLER ŞUBESi 46 %2,3 ISTATiSTiK ŞUBESi 5 %0,3 AVRUPA BIRLiGi ŞUBESi 12 %0,6 VIZE ŞUBESi 81 %4,1 ETÜD ARAŞTIRMA ŞUBES 47 %2,4 DIŞ ILiŞKiLER ŞUBESi 49 %2,5 BASlN YA YlN ŞUBESi 94 %4,7 IÇ TICARET ŞUBESi 228 %11,5 DIŞ TICARET ŞUBESI 28 %1,4 IHRACATUYGULAMA ŞB 187 %9,4 TIR ŞUBESI 131 %6,6 TOPLAM 1981 %100,0 BASlN YAYlN %5 ihracat UYGU. %9 DiŞ TiCARET %1 IÇ TiCARET %12 DIŞ ilişkiler %2 TIR ŞUBESi %7 SANAYi %5 MALI IŞLER %8 BILGI işlem %4 SICIL TESCIL %30 ETÜD ARAŞTIRMA %2 ViZE %4 DÖKÜMANTASYON %5 AVRUPA BiRLIGi EVRAK DOSYA %1 %3 ISTATiSTiK idari HIZMl:TLER %0 %2

14 Soru 4: Kuruluşunuıda kaç kişi çalışıyor? Ankete cevap veren 1981 kişiden, 1-5 kişi çalıştıran -+81 kişi 6-1 O kişi çalıştıran -+03 kişi kişi çalıştıran 322 kişi kişi çalıştıran ~-+ 7 kişi kişi çalıştıran 26 + kişi çalıştıran ~~4 kişi 304 kişi işletmeleri temsil etmektedir. Bakınız Tablo 5. Grafik 5 Buna göre ankete katılan kişilerin çoğunluğu% 55.5'i ll kişiden fazla eleman çalıştıran kurumları temsil etmekte olup, bunların kendi içinde dağılmaları da aşağıda verilmiştir: kişi çalıştıran kişi çalıştıran kişi çalıştıran 0 ~ 16,2 % 12,4 % 11, kişi çalıştıran % 15,3 çalıştıran kurumlardan gelmiştirler. Soru 5 :Ankete yamt veren kişinin şirketteki görevi Ankete cevap verenlerin çoğunluğu muhasebeci düzeyinde olan kişilerdir. Ticaret Odaları ile ilişkide olan personelin daha çok muhasebecilerden oluşması ise doğal sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim cevap veren 1981 kişiden 807'si (%40, 7) muhasebeci sınıfına girmektedir. Muhasebecileri takiben 560 kişiyle (% 28,3) uzmanlar ve sırasıy la da 256 orta yönetici(% 13), 224 şef(% 11,3) ve 134 üst yönetici(% 6,7) gelmektedir. Bakınız, Tablo 6, Grafik 6. 12

15 TABL0:5 Kuruluşunuzda çalışan personel sayısı FREKANS % 1-5 KIŞI ÇALlŞTlRAN 481 %24, K! j_q_ali TIRAN 403 %20, KIŞI ÇALlŞTlRAN 322 %16, KIŞI ÇALIŞJIRAN 247 %12, KIŞI ÇALlŞTlRAN 224 %11,3 26+ KIŞI ÇALlŞTlRAN 304 %15,3 TOPLAM 1981 %100,0 GRAFiK:5 Kuruluşunuzda çalışan personel sayısı KiŞi ÇALlŞTlRAN % KiŞI ÇALlŞTlRAN % KiŞi ÇALlŞTlRAN %25 -t..ı KiŞi ÇALlŞTlRAN % KiŞi ÇALlŞTlRAN % KiŞI ÇALlŞTlRAN %21

16 TABL0 6 ANKETE YANlT VERN KiŞiNiN GÖREVi FREKANS % MUHASEBECI 807 %40,7 UZMAN 560 %28,3 ORTA YÖNETICI 256 %12,9 r5ef 224 %11,3 ÜST DÜZEY YÖNETICI 134 %6,8 TOPLAM 1981 %100,0 GRAFiK:6 ANKETE YANlT VERN KiŞiNiN GÖREVi ORTA YÖNETICI %13 ŞEF %11 ÜST DÜZEY YÖNETICI %7 MUHASEBEC 1 %41 UZMAN. %28

17 Soru 6: Ticaret odasınm hangi biriminden hizmet almak için geldin i;:? Ankete cevap veren kişilerin hizmet almak üzere geldikleri hiııııılerin yüzdeleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Sanayi şubesi 98 %4,9 Mali işler şubesi 150 %7,6 Bilgi işlem şubesi 85 %4,4 Sicil tescil şubesi 589 %29,7 Dokümantasyon şubesi 92 %4,6 Evrak dosya şubesi 59 %3,1 İdari Hizmetler şubesi 46 %2,3 İstatistik şubesi 5 %0,2 Avrupa Birliği şubesi 12 %0,6 Vize şubesi 81 %4,1 Etüd araştırma şubesi 47 %2,4 Dış ilişkiler şubesi 49 %2,5 Basın yayın şubesi 94 %4,7 İç ticaret şubesi 228 %11,5 Dış ticaret şubesi 28 %1,4 İhracat uygulama şubesi 187 %9,4 TIR şubesi 131 %6,6 Şeklinde gerçekleşmiştir. Bakınız, Tablo 7, Grafik 7 Soru 7 ve Soru 8 : Anketin en önemli sorusu yedinci ve sekizinci sorulardır. Bu sorulanh ;ınkete katılanlara İstanbul Ticaret Odası 'nın hizmetleri sırasında herhaıı;.i bir memnuniyetsizlik yaşayıp yaşamadıkları eğer yaşamışiarsa bunun hany.ı yönde olduğu sorulmuştur. 15

18 İTO hiz;:-.:::lerindeki me:-:-.:-::.:r< :::::z::~: Evet 23-+ %1 ~-~ ::aşama oranı Havır 1/-+7 'B ::::::-.:z. ::.blo 8, Grafik 8) Ankete <:::::anların%~~.:::. 5::: ~:-.:::-:.:-.bir çoğunluğu hizmetlerden memnun olduklarını :: ::.c.::: etmişlerdir., ~.. '. ;;: -::: ::Jk bir küçük bir orandaki kesim ise memnun oir:,::::::::-:larını ifade ::::-::işi;::-:.: :-. 1vkırı~~:-:arın tutumlc.:-: ;.;.ötü Muhc.:c:p bularnama İşlemle::in ağırlığı B ürokrasi İlS?.isiz davranma Eski teknoloji kullan::nı gibi konularda verdikleri cevaplar incelendiğinde bu konular itibariyle memnuniyetsizlik oranları ise şu şekilde gerçekleşmiştir. Katılanlardan memnuniyetsizlik beyan eden 234 kişinin yukarıdaki konular itibariyle yüzde oranı, toplam cevap veren 1981 kişi üzerinden alınmıştır. (Bakınız, Tablo 9. Grafik 9) Memurların tutumlan kötü diyenler 47 %2,4 Muhatap bulamadım diyenler 36 % 1,8 İşlemler ağır diyenler 67 %3,4 Bürokrasiden yakınanlar 45 %2,3 İlgisiz davranmadan yakınanlar 21 % 1,1 Eski teknoloji kullanıldığını söyleyenler 18 %0,9 16

19 TABLO 7: ito Şubelerine Başvuru ve Dağılımları GRAFiK 7: ito Şubelerine Başvuru ve Dağılımları ŞUBELER FREKAN % SANA YI ŞUBESi 98 %4,9 MALI IŞLER ŞUBESI 150 %7,6 BILGI IŞLEM ŞUBESi 85 %4,3 SICIL TESCIL ŞUBESI 589 %29,7 DÖKÜMANTASYON $B 92 %4,6 EVRAK DOSYA ŞUBESi 59 %3,0 IDARI HIZMETLER ŞUBESi 46 %2,3 ISTATISTIK ŞUBESI 5 %0,3 AVRUPA BIRLIGI ŞUBESi 12 %0,6 ViZE ŞUBESI 81 %4,1 ETÜD ARAŞTIRMA ŞUBES 47 %2,4 DIŞ ILIŞKILER ŞUBESi 49 %2,5 BASlN YAYlN ŞUBESI 94 %4,7 lc TICARET ŞUBESI 228 %11,5 DIŞ TICARET _Ş_UBESI 28 %1,4 IHRACAT UYGULAMA ŞB 187 %9,4 TIR ŞUBESi 131 %6,6 TOPLAM 1981 %100,0 BASlN YAYlN %5 IHRACAT UYGU. %9 DIŞ TiCARET %1 IÇ TICARET %12 DIŞ ILIŞKILER %2 TIR ŞUBESI %7 SANAYI %5 MALIIŞLER %8 BILGIIŞLEM %4 SICIL TESCIL %30 ETÜD ARAŞTIRMA %2 VIZE %4 DÖKÜMANTASYON %5 AVRUPA BIRLIGI.. ' EVRAK DOSYA %1 %3 ISTATiSTIK IDARI HIZMETLER %0 %2

20 TABLO :8 ITO Hizmetlerınden Memnuniyet FREKANS % HAYlR 234 %11,8 EVET 1747 %88,2 TOPLAM 1981 %100,0 GRAFiK :8 ITO Hizmetlerınden Memnuniyet HAYlR %12 EVET %88

21 TABL0:9 Memnun olunmayan hizmetler FREKAN % MEMURLARlN TUTU. KÖTÜ 47 %2,4 MUHATAP BULAMADlM 36 %1,8 işlemler AGlR 67 %3,4 B ÜROKRASI 45 %2,3 ILGISIZLIK 21 %1,1 ESKI TEKNOLOJI 18 %0,9 CEVAP AllNAMAYANLAR 1747 %88,2 TOPLAM 1981 %100,0 GRAFiK:9 Memnun olunmayan hizmetler MEMURLARlN TUTU.KÖTÜ %2 MUHATAP BULAMADlM '%::? IŞLEMI_EI'\ AGlR '!(,3 l3üi~oki\asi o;;,z ıu:;ısi/1 IK %1 ESKI TEKNOLOJI %1 CEVAP ALINAMAYANLA R %89

22 Gibi önemsiz yüzdeler olarak belirmektedir. Ancak burada en fazla memnuniyetsizlik konusu oluşturan konu ise, işlemlerin ağırlığı (% 3,6) olarak ortaya çıkmaktadır. Soru 9: Anketin bir başka önemli sorusu ise, deneklere sorulan "Ticaret Odası 'ndan aldığmız hizmetlere ilave edilmesini istediğiniz başka h hmetler var mı?" sorusud ur. Açık uçlu sorulan bu sorudan amaç. ankette yer almayan ve kapalı uçlu sorularda sorulamayan aksaklıklar varsa bunların da tespit edilip ortaya çıkan memnuniyetsizliği gidermektedir. Bu soruya 1981 denekten 220'si cevap vermiştir. Bu da denekierin % 89-nun mevcut hizmetlerden memnun oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bakınız, Tablo 10, Grafik 10 ilave hizmet isteyen no kişi bu hizmetleri ı 7 ayrı talep halinde belirtmişlerdir. Bu talepler içinde en büyük pay 38 kişi ile % 2'1ik oranla y oğunluğun giderilmesini istemekte. bunu takiben de 34 kişi ile % ı, 7 oranıy la şubelerinde merkezle aynı işlemi yapma talebi gelmektedir. Üçüncü sırada 31 kişi ve % 1,6 oranıyla bilgilendim1e. Bunu takiben 19 kişiyle ve 0,9 oranında danışma hattının daha işlevsel hale gelmesi talebi vardır. Ancak, yukarıda da ifade edildiği üzere 1981 denek içinden bu talepte bulunanların oranlan yüzde birler civarında dolaşmakta olup, genelde memnuniyetsizlik kavramı içine girselerde ancak dikkat edilecek hususlar şeklinde değerlendirilebilirler. 20

23 TABLO 10: Ek hizmet bekleyenler -c-._ FREKANS EK HTZMET BEKLEYENLE 220 EK HIZMET BEKLEMEYEN 1761 TOPLAM % %11 '1 %88,9 %100,0 GRAFiK 1 O: Ek hizmet bekleyenler EK HiZMET BEKLEYENLER %11 EK HiZMET BEKLEMEYEN LE R %89

24 Soru 10 : Ticaret odast hizmetlerinin size ulaşımmda herhangi bir güçlük var mı? Varsa nelerdir? Eksik yönleri ortaya çıkarmak için sorulmuş olan negatif karakterli bu soruda hizmetin ulaşmasındaki eksikliklerin tespiti amaçlanmıştır. Ancak verilen cevaplar incelendiğinde yine büyük bir çoğunluğun ( % 88.2 oranında) hizmetin ulaşınasında herhangi bir güçlükle karşılaşılınadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu da verilen hizmetin önemli derecede uygun ve tatmin edici düzeyde verildiğini göstermektedir. Bakınız, Tablo 1 1, Grafik ll. Bu soruya ce\ ap veren 23-t deneğin talepleri de 8 ana başlık altında toplanmış olup, bunların içinde 65 kişi ve % 33 ile bilgilendirme eksikliğinden doğan zaman kaybı, 59 kişi ve % 2,9 ile gazetenin geç gelmesi 43 kişi ve % 2,1 ile hizmet noktalarının çoğaltılması ön sıraya almaktadır. 22

25 TABLO 11 :Hizmetlerin ulaşımda güçlük olup olmadığı FREKANS % HIZMET ULAŞIMINDA GÜÇLÜK VARMI (EVET) 234 %11,8 HIZMET ULAŞIMINDA GÜÇLÜK YOK (HAYlR) 1747 %88,2 TOPLAM 1981 %100,0 GRAFiK 11 :Hizmetlerin ulaşımda güçlük olup olmadığı HiZMET ULAŞIMINDA GÜÇLÜK VARMI ( EVET) %12 HIZMET ULAŞIMINDA GÜÇLÜK YOK (HAYlR) %88

26 KARŞlLAŞTlRMA Soru 7 ve 8'de görüldüğü üzere bu sorularda ankete katılanlara, Ticaret odasının hizmetleri sırasında herhangi bir memnuniyetsizlik yaşayıp yaşamadıkları. eğer yaşamışiarsa bunun hangi yönde olduğu sorulmuştur. İTO Hizmetlerindeki Memnuniyetsizlik Oranı KASIM 1998 TEMMUZ 1999 Evet 419 %21,5 Evet 234 Hayır 1533 % 78,5 Hayır 1747 TOPLAM 1952 %100 TOPLAM 1981 % 11.8 %88..::: %100 (Bakınız. Tablo 13, Grafik 13) Bu sonuçlardan da görüleceği gibi Ticaret odası hizmetlerinden memnuniyet oranı Kasım 1998'den Temmuz 1999 arasındaki süre içinde% 9,7 oranında bir anış göstererek % 88,2 'ye yükselmiştir. Bu da gösteriyor ki ISO 9001 kalite standart belgesi ile İTO hizmetlerinde olumlu yönde bir ilerleme olmuştur. Kasım 1998'de memnuniyetsizlik oranı% 21 iken Temmuz 1999'da% ıı.s e düşmüş ve katılanların memnuniyetsizliklerini beyan ettikleri konular itibarıyle karşılaştırmalı dağılım aşağıda verilmiştir. Memurların tutumları Muhatap bulamadım İşlemler ağır Bürokrasiden yakınanlar İlgisiz davranmadan yakınanlar Eski teknoloji kullanıldığını belirtenler (Bakınız, Tablo 14, Grafik 14) Kasım ,9 7,7 10,8 8,3 4,3 3,4 Temmuz ,4 1,8 3,6 3,6 2,3 0,9 24

27 TABLO 13. ITO HiMETLERINDEKi MEMNUNiYET ORANININ KARŞILAŞTIRILMASI KASIM 98 TEMMUZ 98 HAYlR EVET TOPLAM GRAFiK 13. ITO HiMETLERINDEKI MEMNUNiYET ORANININ KARŞILAŞTIRILMASI o HAYIR.oo ll EVET : o KASIM 98 TEMMUZ 98

28 TABLO 14: ÜYELERiN MEMNUN OLMADIKLARI KONULARIN KARŞILAŞTIRILMASI MEMURLARlN TUTUMLARI MUHATAP BULAMADlM IŞLEMLER AGlR BÜROKRASIDEN YAKINANLAR ILGISIZ DAVRANIŞLAR ESKI TEKNOLOJI KASIM 98. %7,9 %7,7 %10,8 %8,3 %4,3 %3,4 ITEMMUZ99 %2,4 %1,8 %3,6 %3,6 %2,3 %0,9 GRAFiK 14: ÜYELERiN MEMNUN OLMADIKLARI KONULARIN KARŞILAŞTIRILMASI %12,0 %10,0 %8,0 %6,0 %4,0 %2,0 %0,0 i Cl KASIM 98 :.B TEMMUZ '

29 Tablodan da görüldüğü gibi büyük oranda üyelerin memnuniyetsizliği giderilmiş durumdadır. Daha önce işlemler ağır diyen % 10,8'1ik kesim 0 /o 3,6'ya düşmüştür. Soru dokuzda Ticaret odasından aldığınız hizmetlere ilave edilmesini istediğiniz başka hizmetler var mı? Sorusuna alınan yanıtlar, 1999 Temmuz ayında yapılan araştırma 220 kişi 17 ayrı konuda talep belirtmişlerdir Kasım ayında 315 kişi 27 ayrı konuda talep belirtmişlerdir Kasım ayında yapılan araştırınayla karşılaştırıldığında ilave hizmet isteyen üye sayısı ve ilave hizmet türlerinde bir gerileme olduğu görülmektedir. Karşılaştırılmalı dağılım aşağıda görülmektedir. Kasım 1998 Temmuz 1999 Y oğunluğun giderilmesi (işlemlerin hızlandırılması) Şubelerin merkezle aynı işlemi yapma talebi Bilgilendirme %5.8 %2 %1,7 %2 %1,6 Danışma hattının daha işlevsel hale gelmesi (yayınların ücretsiz verilmesi) Sıra için numaratör konması %1 %0,9 % 1,5 (Bakınız, Tablo 15, Grafik 15) 27

30 TABLO 15: ITO Hiizmetlerine ilave edilmesini istediğiniz hizmetlerin karşılaştırması.-,~-'< ; KASIM98 TEMMUZ99 YOGUNLUGUN GIDERILMESI 5,8 2 [ŞUBELERIN MERKEZLE AYNIIŞLEMI YAPMASI o 1,7 BILGILENDIRME 2 1,6 DANIŞMA HATTlNlN DAHA IŞLEVSEL OLMASI 1 0,9 SIRA IÇIN NUMARATÖR KONMASI 1,5 o GRAFiK 15: ITO Hiizmetlerine ilave edilmesini istediğiniz hizmetlerin karşılaştırması o iı:ı KASIM 98 :. TEMMUZ 99 ' ' " '-,,

31 Soru onda Ticaret odasının hizmetlerinin size ulaşmasında herhangi bir güçlük var mı? Varsa nelerdir? Sorusuna alınan yanıtlar: 1999 Temmuz ayında yapılan araştırmada 234 kişi 8 ayrı konuda hizmetlerin kendilerine ulaşımında zorluk olduğunu belirtmişlerdir Kasım ayında yapılan araştırmada ise, 358 kişi hizmetlerin kendilerine ulaşmasında 23 ayrı zorluk olduğunu belirtmişlerdir Temmuz ayında yapılan araştırmasıyla 1998 Kasım ayında yapılan araştırma karşılaştırılôığında hizmetlerin ulaşmiında güçlük var diyen üye sayısında ve hizmet taleplerinde bir gerileme olduğu görülmüştür. Karşılaştırılmalı dağılım aşağıdadır. Kasım 1998 Temmuz 1999 Gazetenin geç gelmesi Posta sisteminin düzenli olmaması Bilgilendirme eksikliğinden doğan zaman kaybı Hizmet noktalarının çoğaltılması (Bakınız, Tablo 16, Grafik 16) %2,8 %1,4 %2,9 %3,3 %2,1 29

32 TABLO 16: ITO Hizmetlerinin kendilerine ulaşımında güçlük var diyenierin karşılaştırılması "'{,. KASIM98 TEMMUZ99 GAZETENIN GEÇ GELMESI 2,8 2,9 POSTA SISTEMININ DÜZENLI OLMAMASI 1,4 o BILGILENDIRME EKSIKLIGlNDEN DOGAN KAYlP o 3,3 HIZMET NOKTALARININ ÇOGALTILMASI o 2,1 GRAFiK 16: ITO Hizmetlerinin kendilerine ulaşımında güçlük var diyenierin karşılaştırılması O VJ..SIIA \ı~ TEMMUZ 99 GAZETENIN GEÇ GELMESI POSTA SISTEMININ DÜZENLI OLMAMASI BILGILENDIRME EKSIKLIGlNDEN DOGAN KAYlP HIZMET NOKTALARININ ÇOGAL TILMASI

33 SONUÇ İstanbul Ticaret odası için yapılan kalite ve hizmet standardına geçtikten sonraki ilk 6 aylık süredeki sorunları belirlemek amacıyla yapılan araştırmamızda elde edilen önemli sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir Kasım ayında yapılan araştırmada % 21 olan ıtıemnuniyetsizlik oranı % 11,8"e düşmüştür. 2. İlk araştırmada memnuniyetsizlik oranının orta ölçekli şirketlerde % 26,5 iken bugün aynı şirketlerde bu oran % 13,7'ye düşmüştür. Buna karşılık büyük işletmelerdeki memnuniyetsizlik oranı ilk araştırınada % 15 iken. bugün _yapılan araştırmada% 4.7'lere düşmüştür. 3. Memnuniyetsizlik oranının büyük ölçüde ortaya çıktığı şirket türleri şahıs ve limited şirketlerdir. Bu şirketler az organize olmuş, oıia ölçekle büyük ölçek arasında bocalayan şirketlerdir. 4. Memnuniyetsizliğini belirten kesim ise % 4, 7 gibi çok düşük bir oranla muhasebecilerden gelmektedir. Diğer düşük oranlarda görülmektedir. gruplar da memnuniyetsizlik daha 5. Önemli bir sonuçta Ticaret Odası işlemleri ile ilgili memnuniyetsizlik oranında büyük bir gerileme sağlanmasıdır. (Tablo 13 ve Grafik 13' de olduğu gibi) Kasım 1998 Temmuz 1999 Memurların tutumları kötü 7,9 2,4 Muhatap bulamadım 7,7 1,8 İşlemler ağır 10,8 3,6 Bürokrasiden yakınanlar 8,3 3,6 İlgisiziikten yakınanlar 4,3 2,3 Eski teknoloji kullanıldığını belirtenler 3,4 0,9 31

34 6. Ticaret Odası hizmetlerinden ilave edilmesini istediğiniz hizmetler var mı? Sorusuna ilk araştırmada 315 kişi var olduğunu belirterek 27 ayrı talep belirtmişler, bugün ise 220 kişi l 7 ayrı talep bildirmişlerdir. Bu da hizmetlerdeki ilerlemenin ve problemierin aza indiğinin göstergesidir. Yoğunluğun giderilmesi ilk araştırmada bu oran% 5,8 iken bugün% 2'ye düşmüştür. Bu önemli bir gelişme olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgilendirme ve danışma hattının işlevsel hale gelmesi ilk araştırmada % 3 iken bugün %2,5'e düşmüştür. Bunlara ek olarak ilk araştırmada ortaya çıkmayan fakat şu anda % 1,7 gibi düşük oranla yeni hizmet birimlerinin açılma talebi ortaya çıkmıştır. Bu da gösteriyor ki, İTO'nun hizmetlerindeki gelişme ve kalite arttırımı karşısında üyelerin yeni şubeler açılma gibi ek istekleri ortaya çıkmaktadır. 7. Ticaret odası hizmetlerinin üyelere ulaşımında herhangi bir güçlük var mı? şeklinde sorulan negatif karakterli soruya ilk araştırmada 358 denek 23 konuda taleplerini belirtmişler, bugün yapılan araştırmada ise 234 deneğin 8 ayrı talebi olmuştur. Bu taleplerin içinde en büyük oran % 3,3 ile bilgilendirme eksikliğinden doğan zaman kaybı olarak belirlenmiştir. İkinci bir problem ise, İTO dışında posta idaresine bağlı aksaklıklardan kaynaklanan gecikmeleri e ilgilidir. Burada da oran% 2,9' dur. Sonuç olarak; yapılan bu araştırma sonunda İstanbul Ticaret Odasının üyelerine vermiş olduğu hizmetlerin, Kasım 1998 yılında yapılan araştırmada % 78,5 gibi önemli bir çoğunluğu memnun etmiş olduğu görülmekteyken Temmuz 1999 yılında yapılan araştırmada ise, üyelerinin memnuniyeti % 9, 7 oranında artarak % 88,2 gibi oldukça yüksek bir oran çıkmıştır. Bu da gösteriyor ki İstanbul Ticaret odası üyeleri, odalarının ISO 9001 kalite ve hizmet standardına geçtikten sonraki hizmetlerinden çok yüksek bir oranda memnuniyetlerini belirtmişlerdir. 32

35 EK : 1 : Frekans Listesi

36 -----~-~--- EK: 1Tablo : 1 işletmenin TÜRÜ Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid HIZMET TICARET ,2 29,2 84,2 U RETIM ,8 15, EK : 1 Tablo : 2 işletmenin ÖLÇEGi Frequency Percent Valid ) Cumulative Percent Percent Valid KUÇUK ,9 41,9 41,9 ORTA ,9 33,9 75,8 BU YUK ,2 24, EK: 1 Tablo 3 KURULUŞUN TÜRÜ Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid ŞAHlS ,1 26,1 26,1 KOLLEKTIF 161 8,1 8,1 34,3 KOMANDIT 81 4,1 4,1 38,4 LIMIDET ,9 42,9 81,3 AŞ ,7 18, EK : 1 Tablo : 4 KURULUŞTA ÇALIŞANSAYISI Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid 1-5 KIŞI ,3 24,3 24,3 6-1 o KIŞI ,3 20,3 44, KIŞI ,3 16,3 60, KIŞI ,5 12,5 73, KIŞI ,3 11,3 84,7 26- USTU ,3 15,

37 EK : 1 Tablo : 5 YANITLA YAN KiŞiNiN GÖREVi Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid MUHASEBECI ,7 40,7 40,7 UZMAN ,3 28,3 69 ORTA YONETICI ,9 12,9 81,9 ŞEF ,3 11,3 93,2 UST YONETICI 134 6,8 6, EK : 1 Tablo : 6 HiZMET ALINAN BiRiM Frequency Percent Valid Cumulative j Percent Percent Valid SANAYI,ŞB 98 4,9 4,9 4,9 MALI IŞ, ŞB 150 7,6 7,6 12,5 BILGI IŞ, ŞB 85 4,3 4,3 16,8 TŞC SIC, ŞB ,7 29,7 46,5 TIC DOK,ŞB 92 4,6 4,6 51,2 EVRAK, SB ,2 IDA,HIZ,ŞB 46 2,3 2,3 56,5 ISTATIS,ŞB 5 0,3 0,3 56,7 AV,BIR,ŞB 12 0,6 0,6 57,3 VIZE,ŞB 81 4,1 4,1 61,4 ETU,ARŞ,ŞB ,4 63,8 DIŞ, IL,TUR,ŞB 49 2,5 2,5 66,3 BASlN, YA,ŞB 94 4,7 4,7 71 IÇ TŞCARET, ŞB ,5 11,5 82,5 DIŞ,TIC, ŞB 28 1,4 1,4 83,9 IHRACAT, UYGU 187 9,4 9,4 93,4 TIR, ŞB 131 6,6 6,

38 EK 1 Tablo 7 HiZMET ALINAN BiRiMDE MEMNUNiYETSiZLiK YAŞAMA Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid EVET ,8 11,8 11,8 HAYlR ,2 88, EK: 1 Tablo: 8 YAŞANAN MEMNUNIYETSIZLIK 1,DERECE Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid MEMUR, TUTUMU 25 1,3 47,2 47,2 MUHATAP, BULA ,7 84,9 IŞLEM, ÇOK, AGlR 1 0,1 1,9 86,8 BUROKRASI 4 0,2 7,5 94,3 ILGISIZ DAVRAN, 2 O, 1 3,8 98,1 ESKI, TEKNOLOJI 1 O, 1 1, ,7 100 Missing System Missing , , EK: 1 Tablo: 9 YAŞANAN MEMNUNiYETSiZLiK 2,DERECE Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid MEMUR, TUTUMU 3 0, MUHATAP, BULA 7 0, IŞLEM, ÇOK, AGlR 4 0, BUROKRASI 4 0, ILGISIZ DAVRAN, 2 0, Missing System Missing

39 EK: 1 Tablo: 10 YAŞANAN MEMNUNiYETSiZLiK 3,DERECE Frequency Percent Valid Cumulative 1 Percent Percent Valid MEMUR,TUTUMU 4 0,2 10,8 10,8 MUHATAP, BULA 5 0,3 13,5 24,3 IŞLEM, ÇOK, AGlR ,1 78,4 BUROKRASI 7 0,4 18,9 97,3 ILGISIZ DAVRAN, 1 O, 1 2, , ~-- Missing System Missing , , EK 1 Tablo: 11 YAŞANAN MEMNUNiYETSiZLiK4 DERECE ' Frequency Percent Valid Cumulative 1 Percent Percent Valid MEMUR,TUTUMU 16 0,8 55,2 55,2 MUHATAP, BULA 1 O, 1 3,4 58,6 IŞLEM, ÇOK, AGlR 1 O, 1 3,4 62,1 BUROKRASI 2 O, 1 6,9 69 ILGISIZ DAVRAN, 7 0,4 24,1 93,1 ESKI, TEKNOLOJI 2 O, 1 6, ,5 100 Missing System Missing , ,

40 EK: 1 Tablo: 12 YAŞANAN MEMNUNiYETSiZLiK 5,DERECE Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid MEMUR,TUTUMU 11 0,6 29,7 29,7 MUHATAP, BULA 9 0,5 24,3 54,1 IŞLEM, ÇOK, AGlR 3 0,2 8,1 62,2 BUROKRASI 9 0,5 24,3 86,5 ILGISIZ DAVRAN, 3 0,2 8,1 94,6 ESKI,TEKNOLOJI 2 0,1 5, ,9 100 Missing System Missing , , EK 1 Tablo 13 YAŞANAN MEMNUNiYETSiZLiK 6 DERECE ' Frequency Percent Valid Cumulative j Percent Percent Valid MUHATAP, BULA 1 O, 1 7,7 7,7 IŞLEM, ÇOK, AGlR 2 O, 1 15,4 23,1 BUROKRASI 2 0,1 15,4 38,5 ESKI,TEKNOLOJI 8 0,4 61, ,7 100 Missing System Missing , ,

41 EK 1 Tablo 14 HiZMETLERE ilave istenen HiZMETLER Frequency Percent Valid Percent viiiict". f 62 3,1 16,4 16, ,4 1,9 18, ,1 16,4 34, ,7 8,8 43,5 5 2 O, 1 0, ,6 2,9 67, ,6 13,5 81, ,6 2,9 84, ,5 2,4 86, , ,2 1,1 93, ,3 1,6 94, ,1 0, ,7 3,4 98, ,2 0,8 99, ,2 0, Mi ss ing System Missing ~~;-~~=~-~-e-, ı EK: 1 Tablo: 15 HiZMETLERE ilave istenen HiZMETLER Frequency Percent Valid Cumulative / Percent Percent Valid 1 4 0,2 28,6 28, ,2 28,6 57,1 8 2 O, 1 14,3 71, ,2 28, ,7 100 Missing System Missing , ,

42 EK: 1 Tablo: 16 HiZMET ULAŞIMINDAKi GÜÇLÜKLER Frequency Percent Valid Cumulative 1 Percent Percent Valid ,3 33,9 33, ,7 5,5 39, ,7 5,5 44, ,1 8,7 53, ,2 76, ,4 2,8 79,5 7 \,21 1 '1 8,3 87, ,2 1, ,5 3,5 92, O, 1 0,4 92, ,5 3,5 96, ,5 3, ,8 100 Missing System Missing , , EK: 1 Tablo: 17 HIZMET ULAŞIMINDAKi GÜÇLÜKLER Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid 1 1 O, O, O, ,3 100 Missing System Missing , ,

43 EK 1 Tablo 18 ANKET YAPILAN BiRiMLER Frequency Percent Valid Cuınulative j Percent Percent Valid EMINONU PERPA 196 9,9 9,9 79,9 KADlKOY ,5 11,5 91,4 ISTOÇ 171 8,6 8,

44 EK : 2 : İşletme Türüne Göre Cross Tabloları

45 EK : 2 Tablo : 1 işletmenin TÜRÜNE GÖRE & işletmenin ÖLÇEGi l~iletmenin CILÇEGI KUÇUK ORTA SUYU K IŞLET.M NIN HIZMET Count TURU "'o of %28,50 %16,90 %9,60 %55,00 TICARET Co u nt "'o of %10,10 %12,60 %6,40 %29,20 U RETIM Count %of %3,30 %4,30 %8,20 %15,80 rotal Co u nt %of %41,90 %33,90 %24,20 %100,00 EK : 2 Tablo : 2 işletmeni TÜRÜNE GÖRE & KURULUŞUNUZUN TÜRÜ NEDiR KURULUŞUN TURU ŞAHlS KOLLEKTIF KOMANDIT LIMITED A.Ş IŞLETMENIN HIZMET Co u nt TÜRÜ %of %22,20 %6,20 %2,90 %17,90 %5,80 %55,00 TICARET Co u nt %of %2,70 %0,90 %1,20 %18,70 %5,80 %29,20 U RETIM Count %of %1,30 %1,10 %6,30 %7,20 %15,80 rotal Count %of %26,10 %8,10 %4,10 %42,90 %18,70 %100,00 EK: 2 Tablo: 3 işletmenin TÜRÜNE GÖRE & KURULUŞDA ÇALIŞAN SAYISI KURULUŞDA ÇALIŞAN SAYISI 1-5KIŞI 6-10 KIŞI KIŞI KIŞI KIŞI 26 UZERI IŞLET.M~NIN HIZMET Count TURU %of %16,50 %13,90 %7,60 %6,20 %4,60 %6,20 %55,00 TICARET Count %of %6,10 %4,50 %7,30 %3,80 %3,10 %4,40 %29,20 U RETIM Co u nt %of %1,70 %1,90 %1,40 %2,50 %3,60 %4,70 %15,80 rotal Co u nt %of %24,30 %20,30 %16,30 %12,50 %11,30 %15,30 %100,00 41

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇI BİRLİKLERİ HALI SEKTÖRÜ ENVANTERİ TEMMUZ 2014 Bu çalışma, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenmektedir.

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Elektronik Ticaret Uygulamalarının Araştırılması Raporu Proje Referans Numarası: TRC2-11-DFD-68 Proje Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Cahit

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.

GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00. GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE HALICILIK SEKTÖRÜ: ENVANTER, PROJEKSİYON VE ANALİZ 00.00.2011, GAZİANTEP GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ TÜRKİYE DOKUMA MAKİNE

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KURUM-FİRMA BİLGİ FORMU VE SÜREKLİ EĞİTİM PROJESİ ANKET RAPORU GÜVENÇ GÜRBÜZ FATİH BALTACI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİNDEKİ KURUM ve FİRMALARA AİT BİLGİ ALTYAPISINININ OLUŞTURULMASI,

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2010 PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

TOPLU YEMEK ÜRETİCİSİ İŞLETMELERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

TOPLU YEMEK ÜRETİCİSİ İŞLETMELERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA TOPLU YEMEK ÜRETİCİSİ İŞLETMELERDE ÇALIŞAN YÖNETİCİLERE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ÇALIŞMA ÖZET Kocaeli ülkemizin çok önemli bir sanayi kentidir. Şehirde ki sanayi kuruluşlarında, fabrikalarda, küçük ve orta

Detaylı

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA)

TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) TÜRKİYEDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (AMASYA İLİ ÇEVRESİNDE BİR UYGULAMA) Kadir ARDIÇ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Musa DÖVEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi ABSTRACT Human resources management

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI

UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI UŞAK'IN GİRİŞİMCİLİK YOL HARİTASI ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 YÖNETİCİ ÖZETİ 4 GİRİŞİMCİLİK VE UŞAK 7 ÇALIŞMA SÜRECİ VE YÖNTEMİ 9 UŞAK'TA GİRİŞİMCİLİĞİN MEVCUT DURUMU 12 ANKET ÇALIŞMASI 12 DEĞERLENDİRME

Detaylı

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1

SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY KOBİ LERİN FİNANSMAN VE YATIRIM KAYNAKLARINI ALGI DÜZEYİ: BİR ARAŞTIRMA 1 Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), ISSN: 2148-6697 Year: 2014 Volume: 1 Issue: 2 SMEs' PERCEPTION LEVEL OF FINANCE AND INVESTMENT RESOURCES: A CASE STUDY Unver Akin¹ ¹Giresun University.

Detaylı

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tmmob makina mühendisleri odası II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi bildiriler kitobı 02-03 Mayıs 2003 Adana Yayın No: E/2003/317 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A, 06440 Demirtepe / ANKARA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004

gündem Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem İMKB de Yabancı Yatırımcılar BES te Son Gelişmeler gündem sermaye piyasasında Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 Sayı 24 Sayfa 1 Ağustos 2004 sermaye piyasasında ISSN 1304-8155 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Vadeli İşlemlerde Yeni Dönem Borsa Uzmanları Derneği ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI CİLT 1 Yayına Hazırlayanlar Şermin Korkusuz Gaye Keylan Kapak Tasarım Ergin Şafak Dikmen Birinci Basım: Ekim 2009 / Ankara ISBN:

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 1 Trakya Kalkınma Ajansı Merkez ve Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi İskele Cad. No:12 59100 Tekirdağ Tel: 0282 263

Detaylı

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri

KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri KOBİ lerde Rekabet Aracı Olarak İnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi Araştırması ve Politika Önerileri Prof. Dr. Arzu Tektaş Doç. Dr. E. Nur Özkan Günay Doç. Dr. Abdülmecit Karataş Yard.

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ.

YÖNETİM KURULU MURAKIPLAR. : Feyhan KALPAKLIOĞLU. : Hasan DENİZKURDU. : Mehmet AKTAŞ. : Coşkun KARAPINAR. : Hasan YILMAZ. YÖNETİM KURULU Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye : Feyhan KALPAKLIOĞLU : İdil YİĞİTBAŞI : Hasan DENİZKURDU : Mehmet AKTAŞ : Coşkun KARAPINAR : Hasan YILMAZ : Ali Tarık UZUN MURAKIPLAR Yılmaz GÖKOĞLU

Detaylı

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province.

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province. Tekstil İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanımındaki Memnuniyet Düzeyi ve Malatya İlinde Bir Araştırma Berkant DULKADİR 1 Özet Süratli bir şekilde küreselleşen dünyada, rekabet nedeniyle

Detaylı

4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları

4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları 4857 Sayılı Yasa ve İnşaat Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. S. Ümit Dikmen İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul u.dikmen@iku.edu.tr F. Sibel Tüzer Bahçelievler Belediyesi,

Detaylı