ISTANBUL TICARET ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TICARET ODASI"

Transkript

1 .. ISTANBUL TICARET ODASI... UYELER MEMNUNIYET ARAŞTIRMASI -II- ProfDr. Fuat ÇELEBİOGLU EYLÜL 1999

2 ... IÇINDEKILER GİRİŞ... o o o o o 1 ANKET BULGULARI... 6 KARŞILAŞTIRMA SONUÇ EK : 1 : Frekans Listesi EK : 2 : İşletme Türüne Göre Cross Tabloları....4 ı EK : 3 : İşletme Ölçeğine Göre Cross Tabloları EK: 4: Kurulusun Türüne Göre Cross Tabloları > EK : 5 : Yanıt Veren Kişinin Kuruluştaki görevlerine Göre Cross Tabloları EK: 6: Soru forn1u... 73

3 GİRİŞ İstanbul Ticaret Odası mn ISO 9001 Kalite ve Hizmet Standardı belgesini almasını takip eden ilk 6 aylık süreyi kapsayan 'üyeler Memnuniyet Araştırması planlanmış ve araştınna İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul'un 4 deği~ik merkezinde Eminönü. İSTOÇ, Kadıköy ve Perpa bürolarına işlem yapmak için gelen üyeler ve üyelerin temsilcileri arasında yapılmıştır. İstanbul Ticaret Odası'nın dört değişik merkezde vermiş olduğu hizmetler. Oda bünyesinde yer alan 18 değişik şube ve bölüm itibariyle yapılmakta olup. seçilen denekler bu 18 grup içinde iş takip eden üye ve üye temsilcilerinden oluşmuştur. Öncelikle, ankete cevap veren kişilerin temsil ettikleri kuruluşlar. hizmet. ticaret ve üretim işletmesi olarak üç ayrı sınıfta gruplandırılmışlardır. Yine cevap veren kuruluşların kurumsallaşma türleri de, şahıs, kollektil komandit, limited ve anonim şirket olmak üzere beş ana grupta incelenmiştir. Cevap veren işletmelerin bir başka sınıflandırması da işletmenin büyüklüğüne göre yapılmış ve bu gruptaki işletmeler. küçük, orta ve büyük işletme olarak gruplandırılmıştır. Buna paralel olarak işletmeler yine kendi içlerinde çalıştırdıkları personel sayısına göre ayrı bir sınıflandırmaya daha tabi tutulmuşlardır. Ankete cevap veren kişinin niteliği de önemli bir unsur olacağı ıçın cevap veren kişilerin işletme içindeki görevlerine göre 5 grupta guplandırılmıştır.

4 Uzman Şef Muhasebeci Orta Yönetici Üst Yönetici. Giriş bölümünde de ifade edildiği gibi İstanbul Ticaret Odası, üyelerine 18 değişik şube vasıtasıyla hizmet vermektedir. Bunlar sırasıyla: Sanayi Şubesi Mali İşler Şubesi Bilgi İşlem Şubesi Ticaret Sicili ve Tescil Şubesi Ticari Dokümantasyon Şubesi Evrak ve Dosya Şubesi İdari Hizmetler Şubesi İstatistik Şubesi Avrupa Birliği Şubesi Genel Sekreterlik Şubesi (Vize Bölümü) Meslek Komiteleri Şubesi Etüd ve Araştırma Şubesi Dış İlişkiler, Turizm ve Fuarlar Şubesi Basın Yayın Şubesi İç Ticaret Şubesi Dış Ticaret Şubesi Araştırma Servisi İhracat Uygulama TIR Birimleri olmak üzere hizmet vermektedir. Bu birimlerin hizmet üretimindeki öncelik sıralamaları ve önemleri şüphesiz ki birbirlerinden farklıdır. 2

5 Ankete cevap verecek kişilerin seçimi tesadüfi örnekleme esas alınarak tespit edilmiş olup, cevap verenlerin hangi bölümlerden hizmet almak için gelişlerine göre sayıları da aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Sanayi Şubesi (98) Mali İşler Şubesi ( 150) Bilgi İşlem Şubesi ( 85) Ticaret Sicili \ e Tescil Şubesi (589) Ticari Dokümantasyon Şubesi (92) Evrak ve Dosya Şubesi (59) İdari Hizmetler Şubesi ( 46) İstatistik Şubesi (5) Avrupa Birliği Şubesi (12) Genel Sekreterlik Şubesi (Vize Bölümü) (81) Etüd ve Araştırma Ş u besi (-+ 7) Dış İlişkiler, Turizm ve Fuarlar Şubesi ( 49) Basın Yayın Şubesi (94) İç Ticaret Şubesi (228) Dış Ticaret Şubesi Araştırma Servisi (28) İhracat Uygulama (187) TIR (131) Ancak, uygulanan 2000 anket formundan 19 a.dedi çeşitli nedenlerle uygulama dışı bırakılmış olup. toplam uygulanan anket say ısı 1981 adet ile sınırlanınıştır. Böylece ankete cevap verenlerin yüzdesi,% 99,05 olup bu da önemli bir oran olarak belirmektedir. 3

6 Örneklem yapısı ankete cevap veren kişilerin toplam nüfusu en uygun bir biçimde temsil etmesi açısından fiili müracaat rakamları gözönünde bulundurularak saptanmıştır. Yapılan araştınna, daha önce de ifade edildiği gibi İstanbul Ticaret Odası 'nın hizmet vermekte olan dört değişik biriminde yapılmış olup, alınan cevapların bölgeleri itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde ve Tablo 12, Grafik 12'de de verilmiştir. Eminönü ' kişi %70 "\... Perpa 196 kişi % 9,9 Kadıköy-...-\ 228 kişi % 11,5 İSTOÇ ~ ı 71 kişi % 8,6 TOPLAM 1981 kişi %100 Buradan da görüleceği üzere ankete katılan denekierin birimler itibarivle dağılımı, İstanbul Ticaret Odası'nın toplam iş hacmi gözönünde bulundurularak. oransal bir şekilde dağıtılmıştır. Bu da araştırmanın yanlı olmasını önlemek bakımından oldukça önemlidir. 4

7 TABLO 12: Anketin yapıldığı bölge FREKANS % EMINONU 1386 PERPA 196 KADlKOY 228 lst OÇ 171 TOPLAM 1981 %70,0 %9,9 %11,5 %8,6 %100,0 GRAFiK 12: Anketin yapıldığı KADiKÖY i ST OÇ %9 bölge PERPA %10 %69

8 Al\KET BULGULARI Som 1: İşletmenin tiirii nedir? Ankcıc Lıııbn ı Ll~ ı kişiden; 3 ı-~ ki~i lk iirl'liın sektöründen olup bııııl:ırııı: iij.lkkri ık: Hizmet o,; ı S'\ Ticaret ~lı) 2<), - - Üretim % 1'~.~ Olar;ık ~L'I\"L'kiqmiştir. Bakınız Tablo 1, < ;r;ılik Soru}: İşlctmeni;Jn ölçeği nedir? Ankete k:ııılan!9g ı kişiden; Küçük i~ktınc 831 Ort:ı işktıııc 671 Büvük isktınc ~ ' -ı 79 kişidir. Bunlardan: Bakınız Tablo 2, Grafik 2 Küçük işletme () () -+ı _<) Orta işletme Büyük işletme 0 o

9 TABLO 1 :işletmenin Türü FREKANS 0 /o HiZMET /o55,02 TiCARET /o29, 18 ÜRETiM /o15,80 TOPLAM /o100,00 GRAFiK 1: işletmenin Türü ÜRETiM 0 /o16 TiCARE 0 /o29 HiZMET 0 /o55

10 TABLO 2:işletmenin Ölçeği FREKANS O fo KÜÇÜK /o41,95 ORTA /o33,87 BÜYÜK /o24, 18 TOPLAM /o1 00,00 GRAFiK 2: işletmenin Ölçeği BÜYÜK 0 /o24 KÜÇÜK 0 /o42 ORTA 0 /o34

11 Soru 3: Kuruluşunuzun türü nedir? Ankete ce\ ap veren işletme temsilcilerinden Şahıs şirket 518 Kollektif şirket 161 Komandit şirket 81 Limited şirket 850 Anonim şirket 371 (Bakınız Tablo 3, Grafik 3) Bu kişilerin İTO hizmet birimlerine başvuru dağılımları ve yüzdeleri : DaQ:ılım Yüzde Sanayi şubesi 98 %4.9 Mali işler şubesi 150 %7,6 Bilgi işlem şubesi 85 %4,4 Sicil tescil şubesi 589 %29,7 Dokümantasyon şubesi 92 %4,6 Evrak dosya şubesi 59 %3,1 İdari Hizmetler şubesi 46 %2,3 İstatistik şubesi 5 %0,2 Avrupa Birliği şubesi 12 %0,6 Vize şubesi 81 %4,1 Etüd araştırma şubesi 47 %2,4 Dış ilişkiler şubesi 49 %2,5 Basın yayın şubesi 94 %4,7 İç ticaret şubesi 228 % 11,5 Dış ticaret şubesi 28 %1,4 İhracat uygulama şubesi 187 %9A TIR şubesi 131 %6,6 İTO bünyesinde hizmet talep edenlerin çoğu sicil tescil işlemleri için talepte bulunmaktadırlar (% 29,7). Bunu takiben de (% 11,5) ile İç İşlemleri gelmektedir. (Bakınız Tablo 4, Grafik 4) Ticaret 9

12 TABLO 3:işletmenin Türü. FREKANS 0 /o ŞAHlS /o26, 15 KOLLEKTiF 161 o/o8,13 KOMANDiT 81 0 /o4,09 LiMiTED /o42,91 ANONIM /o18,73 TOPLAM /o1 00,00.. GRAFIK 3:1şletmenin Türü ANONiM %19 ŞAHlS %26 KOLLEKTiF %8 o LiMiTED %43 KOMANDiT %4

13 TABLO 4: ito Şubelerine Başvuru ve Dağılımları GRAFiK 4: ito Şubelerine Başvuru ve Dağılımları ŞUBELER FREKAN % SANAYI ŞUBESI 98 %4,9 MALIIŞLER ŞUBESI 150 %7,6 BiLGIIŞLEM ŞUBESi 85 %4,3 SICIL TESCIL_ŞUBESi 589 %29,7 DÖKÜMANTASYON ŞB 92 %4,6 EVRAK DOSYA ŞUBESi 59 %3,0 idari HiZMETLER ŞUBESi 46 %2,3 ISTATiSTiK ŞUBESi 5 %0,3 AVRUPA BIRLiGi ŞUBESi 12 %0,6 VIZE ŞUBESi 81 %4,1 ETÜD ARAŞTIRMA ŞUBES 47 %2,4 DIŞ ILiŞKiLER ŞUBESi 49 %2,5 BASlN YA YlN ŞUBESi 94 %4,7 IÇ TICARET ŞUBESi 228 %11,5 DIŞ TICARET ŞUBESI 28 %1,4 IHRACATUYGULAMA ŞB 187 %9,4 TIR ŞUBESI 131 %6,6 TOPLAM 1981 %100,0 BASlN YAYlN %5 ihracat UYGU. %9 DiŞ TiCARET %1 IÇ TiCARET %12 DIŞ ilişkiler %2 TIR ŞUBESi %7 SANAYi %5 MALI IŞLER %8 BILGI işlem %4 SICIL TESCIL %30 ETÜD ARAŞTIRMA %2 ViZE %4 DÖKÜMANTASYON %5 AVRUPA BiRLIGi EVRAK DOSYA %1 %3 ISTATiSTiK idari HIZMl:TLER %0 %2

14 Soru 4: Kuruluşunuıda kaç kişi çalışıyor? Ankete cevap veren 1981 kişiden, 1-5 kişi çalıştıran -+81 kişi 6-1 O kişi çalıştıran -+03 kişi kişi çalıştıran 322 kişi kişi çalıştıran ~-+ 7 kişi kişi çalıştıran 26 + kişi çalıştıran ~~4 kişi 304 kişi işletmeleri temsil etmektedir. Bakınız Tablo 5. Grafik 5 Buna göre ankete katılan kişilerin çoğunluğu% 55.5'i ll kişiden fazla eleman çalıştıran kurumları temsil etmekte olup, bunların kendi içinde dağılmaları da aşağıda verilmiştir: kişi çalıştıran kişi çalıştıran kişi çalıştıran 0 ~ 16,2 % 12,4 % 11, kişi çalıştıran % 15,3 çalıştıran kurumlardan gelmiştirler. Soru 5 :Ankete yamt veren kişinin şirketteki görevi Ankete cevap verenlerin çoğunluğu muhasebeci düzeyinde olan kişilerdir. Ticaret Odaları ile ilişkide olan personelin daha çok muhasebecilerden oluşması ise doğal sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim cevap veren 1981 kişiden 807'si (%40, 7) muhasebeci sınıfına girmektedir. Muhasebecileri takiben 560 kişiyle (% 28,3) uzmanlar ve sırasıy la da 256 orta yönetici(% 13), 224 şef(% 11,3) ve 134 üst yönetici(% 6,7) gelmektedir. Bakınız, Tablo 6, Grafik 6. 12

15 TABL0:5 Kuruluşunuzda çalışan personel sayısı FREKANS % 1-5 KIŞI ÇALlŞTlRAN 481 %24, K! j_q_ali TIRAN 403 %20, KIŞI ÇALlŞTlRAN 322 %16, KIŞI ÇALIŞJIRAN 247 %12, KIŞI ÇALlŞTlRAN 224 %11,3 26+ KIŞI ÇALlŞTlRAN 304 %15,3 TOPLAM 1981 %100,0 GRAFiK:5 Kuruluşunuzda çalışan personel sayısı KiŞi ÇALlŞTlRAN % KiŞI ÇALlŞTlRAN % KiŞi ÇALlŞTlRAN %25 -t..ı KiŞi ÇALlŞTlRAN % KiŞi ÇALlŞTlRAN % KiŞI ÇALlŞTlRAN %21

16 TABL0 6 ANKETE YANlT VERN KiŞiNiN GÖREVi FREKANS % MUHASEBECI 807 %40,7 UZMAN 560 %28,3 ORTA YÖNETICI 256 %12,9 r5ef 224 %11,3 ÜST DÜZEY YÖNETICI 134 %6,8 TOPLAM 1981 %100,0 GRAFiK:6 ANKETE YANlT VERN KiŞiNiN GÖREVi ORTA YÖNETICI %13 ŞEF %11 ÜST DÜZEY YÖNETICI %7 MUHASEBEC 1 %41 UZMAN. %28

17 Soru 6: Ticaret odasınm hangi biriminden hizmet almak için geldin i;:? Ankete cevap veren kişilerin hizmet almak üzere geldikleri hiııııılerin yüzdeleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Sanayi şubesi 98 %4,9 Mali işler şubesi 150 %7,6 Bilgi işlem şubesi 85 %4,4 Sicil tescil şubesi 589 %29,7 Dokümantasyon şubesi 92 %4,6 Evrak dosya şubesi 59 %3,1 İdari Hizmetler şubesi 46 %2,3 İstatistik şubesi 5 %0,2 Avrupa Birliği şubesi 12 %0,6 Vize şubesi 81 %4,1 Etüd araştırma şubesi 47 %2,4 Dış ilişkiler şubesi 49 %2,5 Basın yayın şubesi 94 %4,7 İç ticaret şubesi 228 %11,5 Dış ticaret şubesi 28 %1,4 İhracat uygulama şubesi 187 %9,4 TIR şubesi 131 %6,6 Şeklinde gerçekleşmiştir. Bakınız, Tablo 7, Grafik 7 Soru 7 ve Soru 8 : Anketin en önemli sorusu yedinci ve sekizinci sorulardır. Bu sorulanh ;ınkete katılanlara İstanbul Ticaret Odası 'nın hizmetleri sırasında herhaıı;.i bir memnuniyetsizlik yaşayıp yaşamadıkları eğer yaşamışiarsa bunun hany.ı yönde olduğu sorulmuştur. 15

18 İTO hiz;:-.:::lerindeki me:-:-.:-::.:r< :::::z::~: Evet 23-+ %1 ~-~ ::aşama oranı Havır 1/-+7 'B ::::::-.:z. ::.blo 8, Grafik 8) Ankete <:::::anların%~~.:::. 5::: ~:-.:::-:.:-.bir çoğunluğu hizmetlerden memnun olduklarını :: ::.c.::: etmişlerdir., ~.. '. ;;: -::: ::Jk bir küçük bir orandaki kesim ise memnun oir:,::::::::-:larını ifade ::::-::işi;::-:.: :-. 1vkırı~~:-:arın tutumlc.:-: ;.;.ötü Muhc.:c:p bularnama İşlemle::in ağırlığı B ürokrasi İlS?.isiz davranma Eski teknoloji kullan::nı gibi konularda verdikleri cevaplar incelendiğinde bu konular itibariyle memnuniyetsizlik oranları ise şu şekilde gerçekleşmiştir. Katılanlardan memnuniyetsizlik beyan eden 234 kişinin yukarıdaki konular itibariyle yüzde oranı, toplam cevap veren 1981 kişi üzerinden alınmıştır. (Bakınız, Tablo 9. Grafik 9) Memurların tutumlan kötü diyenler 47 %2,4 Muhatap bulamadım diyenler 36 % 1,8 İşlemler ağır diyenler 67 %3,4 Bürokrasiden yakınanlar 45 %2,3 İlgisiz davranmadan yakınanlar 21 % 1,1 Eski teknoloji kullanıldığını söyleyenler 18 %0,9 16

19 TABLO 7: ito Şubelerine Başvuru ve Dağılımları GRAFiK 7: ito Şubelerine Başvuru ve Dağılımları ŞUBELER FREKAN % SANA YI ŞUBESi 98 %4,9 MALI IŞLER ŞUBESI 150 %7,6 BILGI IŞLEM ŞUBESi 85 %4,3 SICIL TESCIL ŞUBESI 589 %29,7 DÖKÜMANTASYON $B 92 %4,6 EVRAK DOSYA ŞUBESi 59 %3,0 IDARI HIZMETLER ŞUBESi 46 %2,3 ISTATISTIK ŞUBESI 5 %0,3 AVRUPA BIRLIGI ŞUBESi 12 %0,6 ViZE ŞUBESI 81 %4,1 ETÜD ARAŞTIRMA ŞUBES 47 %2,4 DIŞ ILIŞKILER ŞUBESi 49 %2,5 BASlN YAYlN ŞUBESI 94 %4,7 lc TICARET ŞUBESI 228 %11,5 DIŞ TICARET _Ş_UBESI 28 %1,4 IHRACAT UYGULAMA ŞB 187 %9,4 TIR ŞUBESi 131 %6,6 TOPLAM 1981 %100,0 BASlN YAYlN %5 IHRACAT UYGU. %9 DIŞ TiCARET %1 IÇ TICARET %12 DIŞ ILIŞKILER %2 TIR ŞUBESI %7 SANAYI %5 MALIIŞLER %8 BILGIIŞLEM %4 SICIL TESCIL %30 ETÜD ARAŞTIRMA %2 VIZE %4 DÖKÜMANTASYON %5 AVRUPA BIRLIGI.. ' EVRAK DOSYA %1 %3 ISTATiSTIK IDARI HIZMETLER %0 %2

20 TABLO :8 ITO Hizmetlerınden Memnuniyet FREKANS % HAYlR 234 %11,8 EVET 1747 %88,2 TOPLAM 1981 %100,0 GRAFiK :8 ITO Hizmetlerınden Memnuniyet HAYlR %12 EVET %88

21 TABL0:9 Memnun olunmayan hizmetler FREKAN % MEMURLARlN TUTU. KÖTÜ 47 %2,4 MUHATAP BULAMADlM 36 %1,8 işlemler AGlR 67 %3,4 B ÜROKRASI 45 %2,3 ILGISIZLIK 21 %1,1 ESKI TEKNOLOJI 18 %0,9 CEVAP AllNAMAYANLAR 1747 %88,2 TOPLAM 1981 %100,0 GRAFiK:9 Memnun olunmayan hizmetler MEMURLARlN TUTU.KÖTÜ %2 MUHATAP BULAMADlM '%::? IŞLEMI_EI'\ AGlR '!(,3 l3üi~oki\asi o;;,z ıu:;ısi/1 IK %1 ESKI TEKNOLOJI %1 CEVAP ALINAMAYANLA R %89

22 Gibi önemsiz yüzdeler olarak belirmektedir. Ancak burada en fazla memnuniyetsizlik konusu oluşturan konu ise, işlemlerin ağırlığı (% 3,6) olarak ortaya çıkmaktadır. Soru 9: Anketin bir başka önemli sorusu ise, deneklere sorulan "Ticaret Odası 'ndan aldığmız hizmetlere ilave edilmesini istediğiniz başka h hmetler var mı?" sorusud ur. Açık uçlu sorulan bu sorudan amaç. ankette yer almayan ve kapalı uçlu sorularda sorulamayan aksaklıklar varsa bunların da tespit edilip ortaya çıkan memnuniyetsizliği gidermektedir. Bu soruya 1981 denekten 220'si cevap vermiştir. Bu da denekierin % 89-nun mevcut hizmetlerden memnun oldukları şeklinde yorumlanabilir. Bakınız, Tablo 10, Grafik 10 ilave hizmet isteyen no kişi bu hizmetleri ı 7 ayrı talep halinde belirtmişlerdir. Bu talepler içinde en büyük pay 38 kişi ile % 2'1ik oranla y oğunluğun giderilmesini istemekte. bunu takiben de 34 kişi ile % ı, 7 oranıy la şubelerinde merkezle aynı işlemi yapma talebi gelmektedir. Üçüncü sırada 31 kişi ve % 1,6 oranıyla bilgilendim1e. Bunu takiben 19 kişiyle ve 0,9 oranında danışma hattının daha işlevsel hale gelmesi talebi vardır. Ancak, yukarıda da ifade edildiği üzere 1981 denek içinden bu talepte bulunanların oranlan yüzde birler civarında dolaşmakta olup, genelde memnuniyetsizlik kavramı içine girselerde ancak dikkat edilecek hususlar şeklinde değerlendirilebilirler. 20

23 TABLO 10: Ek hizmet bekleyenler -c-._ FREKANS EK HTZMET BEKLEYENLE 220 EK HIZMET BEKLEMEYEN 1761 TOPLAM % %11 '1 %88,9 %100,0 GRAFiK 1 O: Ek hizmet bekleyenler EK HiZMET BEKLEYENLER %11 EK HiZMET BEKLEMEYEN LE R %89

24 Soru 10 : Ticaret odast hizmetlerinin size ulaşımmda herhangi bir güçlük var mı? Varsa nelerdir? Eksik yönleri ortaya çıkarmak için sorulmuş olan negatif karakterli bu soruda hizmetin ulaşmasındaki eksikliklerin tespiti amaçlanmıştır. Ancak verilen cevaplar incelendiğinde yine büyük bir çoğunluğun ( % 88.2 oranında) hizmetin ulaşınasında herhangi bir güçlükle karşılaşılınadığı gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu da verilen hizmetin önemli derecede uygun ve tatmin edici düzeyde verildiğini göstermektedir. Bakınız, Tablo 1 1, Grafik ll. Bu soruya ce\ ap veren 23-t deneğin talepleri de 8 ana başlık altında toplanmış olup, bunların içinde 65 kişi ve % 33 ile bilgilendirme eksikliğinden doğan zaman kaybı, 59 kişi ve % 2,9 ile gazetenin geç gelmesi 43 kişi ve % 2,1 ile hizmet noktalarının çoğaltılması ön sıraya almaktadır. 22

25 TABLO 11 :Hizmetlerin ulaşımda güçlük olup olmadığı FREKANS % HIZMET ULAŞIMINDA GÜÇLÜK VARMI (EVET) 234 %11,8 HIZMET ULAŞIMINDA GÜÇLÜK YOK (HAYlR) 1747 %88,2 TOPLAM 1981 %100,0 GRAFiK 11 :Hizmetlerin ulaşımda güçlük olup olmadığı HiZMET ULAŞIMINDA GÜÇLÜK VARMI ( EVET) %12 HIZMET ULAŞIMINDA GÜÇLÜK YOK (HAYlR) %88

26 KARŞlLAŞTlRMA Soru 7 ve 8'de görüldüğü üzere bu sorularda ankete katılanlara, Ticaret odasının hizmetleri sırasında herhangi bir memnuniyetsizlik yaşayıp yaşamadıkları. eğer yaşamışiarsa bunun hangi yönde olduğu sorulmuştur. İTO Hizmetlerindeki Memnuniyetsizlik Oranı KASIM 1998 TEMMUZ 1999 Evet 419 %21,5 Evet 234 Hayır 1533 % 78,5 Hayır 1747 TOPLAM 1952 %100 TOPLAM 1981 % 11.8 %88..::: %100 (Bakınız. Tablo 13, Grafik 13) Bu sonuçlardan da görüleceği gibi Ticaret odası hizmetlerinden memnuniyet oranı Kasım 1998'den Temmuz 1999 arasındaki süre içinde% 9,7 oranında bir anış göstererek % 88,2 'ye yükselmiştir. Bu da gösteriyor ki ISO 9001 kalite standart belgesi ile İTO hizmetlerinde olumlu yönde bir ilerleme olmuştur. Kasım 1998'de memnuniyetsizlik oranı% 21 iken Temmuz 1999'da% ıı.s e düşmüş ve katılanların memnuniyetsizliklerini beyan ettikleri konular itibarıyle karşılaştırmalı dağılım aşağıda verilmiştir. Memurların tutumları Muhatap bulamadım İşlemler ağır Bürokrasiden yakınanlar İlgisiz davranmadan yakınanlar Eski teknoloji kullanıldığını belirtenler (Bakınız, Tablo 14, Grafik 14) Kasım ,9 7,7 10,8 8,3 4,3 3,4 Temmuz ,4 1,8 3,6 3,6 2,3 0,9 24

27 TABLO 13. ITO HiMETLERINDEKi MEMNUNiYET ORANININ KARŞILAŞTIRILMASI KASIM 98 TEMMUZ 98 HAYlR EVET TOPLAM GRAFiK 13. ITO HiMETLERINDEKI MEMNUNiYET ORANININ KARŞILAŞTIRILMASI o HAYIR.oo ll EVET : o KASIM 98 TEMMUZ 98

28 TABLO 14: ÜYELERiN MEMNUN OLMADIKLARI KONULARIN KARŞILAŞTIRILMASI MEMURLARlN TUTUMLARI MUHATAP BULAMADlM IŞLEMLER AGlR BÜROKRASIDEN YAKINANLAR ILGISIZ DAVRANIŞLAR ESKI TEKNOLOJI KASIM 98. %7,9 %7,7 %10,8 %8,3 %4,3 %3,4 ITEMMUZ99 %2,4 %1,8 %3,6 %3,6 %2,3 %0,9 GRAFiK 14: ÜYELERiN MEMNUN OLMADIKLARI KONULARIN KARŞILAŞTIRILMASI %12,0 %10,0 %8,0 %6,0 %4,0 %2,0 %0,0 i Cl KASIM 98 :.B TEMMUZ '

29 Tablodan da görüldüğü gibi büyük oranda üyelerin memnuniyetsizliği giderilmiş durumdadır. Daha önce işlemler ağır diyen % 10,8'1ik kesim 0 /o 3,6'ya düşmüştür. Soru dokuzda Ticaret odasından aldığınız hizmetlere ilave edilmesini istediğiniz başka hizmetler var mı? Sorusuna alınan yanıtlar, 1999 Temmuz ayında yapılan araştırma 220 kişi 17 ayrı konuda talep belirtmişlerdir Kasım ayında 315 kişi 27 ayrı konuda talep belirtmişlerdir Kasım ayında yapılan araştırınayla karşılaştırıldığında ilave hizmet isteyen üye sayısı ve ilave hizmet türlerinde bir gerileme olduğu görülmektedir. Karşılaştırılmalı dağılım aşağıda görülmektedir. Kasım 1998 Temmuz 1999 Y oğunluğun giderilmesi (işlemlerin hızlandırılması) Şubelerin merkezle aynı işlemi yapma talebi Bilgilendirme %5.8 %2 %1,7 %2 %1,6 Danışma hattının daha işlevsel hale gelmesi (yayınların ücretsiz verilmesi) Sıra için numaratör konması %1 %0,9 % 1,5 (Bakınız, Tablo 15, Grafik 15) 27

30 TABLO 15: ITO Hiizmetlerine ilave edilmesini istediğiniz hizmetlerin karşılaştırması.-,~-'< ; KASIM98 TEMMUZ99 YOGUNLUGUN GIDERILMESI 5,8 2 [ŞUBELERIN MERKEZLE AYNIIŞLEMI YAPMASI o 1,7 BILGILENDIRME 2 1,6 DANIŞMA HATTlNlN DAHA IŞLEVSEL OLMASI 1 0,9 SIRA IÇIN NUMARATÖR KONMASI 1,5 o GRAFiK 15: ITO Hiizmetlerine ilave edilmesini istediğiniz hizmetlerin karşılaştırması o iı:ı KASIM 98 :. TEMMUZ 99 ' ' " '-,,

31 Soru onda Ticaret odasının hizmetlerinin size ulaşmasında herhangi bir güçlük var mı? Varsa nelerdir? Sorusuna alınan yanıtlar: 1999 Temmuz ayında yapılan araştırmada 234 kişi 8 ayrı konuda hizmetlerin kendilerine ulaşımında zorluk olduğunu belirtmişlerdir Kasım ayında yapılan araştırmada ise, 358 kişi hizmetlerin kendilerine ulaşmasında 23 ayrı zorluk olduğunu belirtmişlerdir Temmuz ayında yapılan araştırmasıyla 1998 Kasım ayında yapılan araştırma karşılaştırılôığında hizmetlerin ulaşmiında güçlük var diyen üye sayısında ve hizmet taleplerinde bir gerileme olduğu görülmüştür. Karşılaştırılmalı dağılım aşağıdadır. Kasım 1998 Temmuz 1999 Gazetenin geç gelmesi Posta sisteminin düzenli olmaması Bilgilendirme eksikliğinden doğan zaman kaybı Hizmet noktalarının çoğaltılması (Bakınız, Tablo 16, Grafik 16) %2,8 %1,4 %2,9 %3,3 %2,1 29

32 TABLO 16: ITO Hizmetlerinin kendilerine ulaşımında güçlük var diyenierin karşılaştırılması "'{,. KASIM98 TEMMUZ99 GAZETENIN GEÇ GELMESI 2,8 2,9 POSTA SISTEMININ DÜZENLI OLMAMASI 1,4 o BILGILENDIRME EKSIKLIGlNDEN DOGAN KAYlP o 3,3 HIZMET NOKTALARININ ÇOGALTILMASI o 2,1 GRAFiK 16: ITO Hizmetlerinin kendilerine ulaşımında güçlük var diyenierin karşılaştırılması O VJ..SIIA \ı~ TEMMUZ 99 GAZETENIN GEÇ GELMESI POSTA SISTEMININ DÜZENLI OLMAMASI BILGILENDIRME EKSIKLIGlNDEN DOGAN KAYlP HIZMET NOKTALARININ ÇOGAL TILMASI

33 SONUÇ İstanbul Ticaret odası için yapılan kalite ve hizmet standardına geçtikten sonraki ilk 6 aylık süredeki sorunları belirlemek amacıyla yapılan araştırmamızda elde edilen önemli sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir Kasım ayında yapılan araştırmada % 21 olan ıtıemnuniyetsizlik oranı % 11,8"e düşmüştür. 2. İlk araştırmada memnuniyetsizlik oranının orta ölçekli şirketlerde % 26,5 iken bugün aynı şirketlerde bu oran % 13,7'ye düşmüştür. Buna karşılık büyük işletmelerdeki memnuniyetsizlik oranı ilk araştırınada % 15 iken. bugün _yapılan araştırmada% 4.7'lere düşmüştür. 3. Memnuniyetsizlik oranının büyük ölçüde ortaya çıktığı şirket türleri şahıs ve limited şirketlerdir. Bu şirketler az organize olmuş, oıia ölçekle büyük ölçek arasında bocalayan şirketlerdir. 4. Memnuniyetsizliğini belirten kesim ise % 4, 7 gibi çok düşük bir oranla muhasebecilerden gelmektedir. Diğer düşük oranlarda görülmektedir. gruplar da memnuniyetsizlik daha 5. Önemli bir sonuçta Ticaret Odası işlemleri ile ilgili memnuniyetsizlik oranında büyük bir gerileme sağlanmasıdır. (Tablo 13 ve Grafik 13' de olduğu gibi) Kasım 1998 Temmuz 1999 Memurların tutumları kötü 7,9 2,4 Muhatap bulamadım 7,7 1,8 İşlemler ağır 10,8 3,6 Bürokrasiden yakınanlar 8,3 3,6 İlgisiziikten yakınanlar 4,3 2,3 Eski teknoloji kullanıldığını belirtenler 3,4 0,9 31

34 6. Ticaret Odası hizmetlerinden ilave edilmesini istediğiniz hizmetler var mı? Sorusuna ilk araştırmada 315 kişi var olduğunu belirterek 27 ayrı talep belirtmişler, bugün ise 220 kişi l 7 ayrı talep bildirmişlerdir. Bu da hizmetlerdeki ilerlemenin ve problemierin aza indiğinin göstergesidir. Yoğunluğun giderilmesi ilk araştırmada bu oran% 5,8 iken bugün% 2'ye düşmüştür. Bu önemli bir gelişme olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgilendirme ve danışma hattının işlevsel hale gelmesi ilk araştırmada % 3 iken bugün %2,5'e düşmüştür. Bunlara ek olarak ilk araştırmada ortaya çıkmayan fakat şu anda % 1,7 gibi düşük oranla yeni hizmet birimlerinin açılma talebi ortaya çıkmıştır. Bu da gösteriyor ki, İTO'nun hizmetlerindeki gelişme ve kalite arttırımı karşısında üyelerin yeni şubeler açılma gibi ek istekleri ortaya çıkmaktadır. 7. Ticaret odası hizmetlerinin üyelere ulaşımında herhangi bir güçlük var mı? şeklinde sorulan negatif karakterli soruya ilk araştırmada 358 denek 23 konuda taleplerini belirtmişler, bugün yapılan araştırmada ise 234 deneğin 8 ayrı talebi olmuştur. Bu taleplerin içinde en büyük oran % 3,3 ile bilgilendirme eksikliğinden doğan zaman kaybı olarak belirlenmiştir. İkinci bir problem ise, İTO dışında posta idaresine bağlı aksaklıklardan kaynaklanan gecikmeleri e ilgilidir. Burada da oran% 2,9' dur. Sonuç olarak; yapılan bu araştırma sonunda İstanbul Ticaret Odasının üyelerine vermiş olduğu hizmetlerin, Kasım 1998 yılında yapılan araştırmada % 78,5 gibi önemli bir çoğunluğu memnun etmiş olduğu görülmekteyken Temmuz 1999 yılında yapılan araştırmada ise, üyelerinin memnuniyeti % 9, 7 oranında artarak % 88,2 gibi oldukça yüksek bir oran çıkmıştır. Bu da gösteriyor ki İstanbul Ticaret odası üyeleri, odalarının ISO 9001 kalite ve hizmet standardına geçtikten sonraki hizmetlerinden çok yüksek bir oranda memnuniyetlerini belirtmişlerdir. 32

35 EK : 1 : Frekans Listesi

36 -----~-~--- EK: 1Tablo : 1 işletmenin TÜRÜ Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid HIZMET TICARET ,2 29,2 84,2 U RETIM ,8 15, EK : 1 Tablo : 2 işletmenin ÖLÇEGi Frequency Percent Valid ) Cumulative Percent Percent Valid KUÇUK ,9 41,9 41,9 ORTA ,9 33,9 75,8 BU YUK ,2 24, EK: 1 Tablo 3 KURULUŞUN TÜRÜ Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid ŞAHlS ,1 26,1 26,1 KOLLEKTIF 161 8,1 8,1 34,3 KOMANDIT 81 4,1 4,1 38,4 LIMIDET ,9 42,9 81,3 AŞ ,7 18, EK : 1 Tablo : 4 KURULUŞTA ÇALIŞANSAYISI Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid 1-5 KIŞI ,3 24,3 24,3 6-1 o KIŞI ,3 20,3 44, KIŞI ,3 16,3 60, KIŞI ,5 12,5 73, KIŞI ,3 11,3 84,7 26- USTU ,3 15,

37 EK : 1 Tablo : 5 YANITLA YAN KiŞiNiN GÖREVi Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid MUHASEBECI ,7 40,7 40,7 UZMAN ,3 28,3 69 ORTA YONETICI ,9 12,9 81,9 ŞEF ,3 11,3 93,2 UST YONETICI 134 6,8 6, EK : 1 Tablo : 6 HiZMET ALINAN BiRiM Frequency Percent Valid Cumulative j Percent Percent Valid SANAYI,ŞB 98 4,9 4,9 4,9 MALI IŞ, ŞB 150 7,6 7,6 12,5 BILGI IŞ, ŞB 85 4,3 4,3 16,8 TŞC SIC, ŞB ,7 29,7 46,5 TIC DOK,ŞB 92 4,6 4,6 51,2 EVRAK, SB ,2 IDA,HIZ,ŞB 46 2,3 2,3 56,5 ISTATIS,ŞB 5 0,3 0,3 56,7 AV,BIR,ŞB 12 0,6 0,6 57,3 VIZE,ŞB 81 4,1 4,1 61,4 ETU,ARŞ,ŞB ,4 63,8 DIŞ, IL,TUR,ŞB 49 2,5 2,5 66,3 BASlN, YA,ŞB 94 4,7 4,7 71 IÇ TŞCARET, ŞB ,5 11,5 82,5 DIŞ,TIC, ŞB 28 1,4 1,4 83,9 IHRACAT, UYGU 187 9,4 9,4 93,4 TIR, ŞB 131 6,6 6,

38 EK 1 Tablo 7 HiZMET ALINAN BiRiMDE MEMNUNiYETSiZLiK YAŞAMA Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid EVET ,8 11,8 11,8 HAYlR ,2 88, EK: 1 Tablo: 8 YAŞANAN MEMNUNIYETSIZLIK 1,DERECE Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid MEMUR, TUTUMU 25 1,3 47,2 47,2 MUHATAP, BULA ,7 84,9 IŞLEM, ÇOK, AGlR 1 0,1 1,9 86,8 BUROKRASI 4 0,2 7,5 94,3 ILGISIZ DAVRAN, 2 O, 1 3,8 98,1 ESKI, TEKNOLOJI 1 O, 1 1, ,7 100 Missing System Missing , , EK: 1 Tablo: 9 YAŞANAN MEMNUNiYETSiZLiK 2,DERECE Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid MEMUR, TUTUMU 3 0, MUHATAP, BULA 7 0, IŞLEM, ÇOK, AGlR 4 0, BUROKRASI 4 0, ILGISIZ DAVRAN, 2 0, Missing System Missing

39 EK: 1 Tablo: 10 YAŞANAN MEMNUNiYETSiZLiK 3,DERECE Frequency Percent Valid Cumulative 1 Percent Percent Valid MEMUR,TUTUMU 4 0,2 10,8 10,8 MUHATAP, BULA 5 0,3 13,5 24,3 IŞLEM, ÇOK, AGlR ,1 78,4 BUROKRASI 7 0,4 18,9 97,3 ILGISIZ DAVRAN, 1 O, 1 2, , ~-- Missing System Missing , , EK 1 Tablo: 11 YAŞANAN MEMNUNiYETSiZLiK4 DERECE ' Frequency Percent Valid Cumulative 1 Percent Percent Valid MEMUR,TUTUMU 16 0,8 55,2 55,2 MUHATAP, BULA 1 O, 1 3,4 58,6 IŞLEM, ÇOK, AGlR 1 O, 1 3,4 62,1 BUROKRASI 2 O, 1 6,9 69 ILGISIZ DAVRAN, 7 0,4 24,1 93,1 ESKI, TEKNOLOJI 2 O, 1 6, ,5 100 Missing System Missing , ,

40 EK: 1 Tablo: 12 YAŞANAN MEMNUNiYETSiZLiK 5,DERECE Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid MEMUR,TUTUMU 11 0,6 29,7 29,7 MUHATAP, BULA 9 0,5 24,3 54,1 IŞLEM, ÇOK, AGlR 3 0,2 8,1 62,2 BUROKRASI 9 0,5 24,3 86,5 ILGISIZ DAVRAN, 3 0,2 8,1 94,6 ESKI,TEKNOLOJI 2 0,1 5, ,9 100 Missing System Missing , , EK 1 Tablo 13 YAŞANAN MEMNUNiYETSiZLiK 6 DERECE ' Frequency Percent Valid Cumulative j Percent Percent Valid MUHATAP, BULA 1 O, 1 7,7 7,7 IŞLEM, ÇOK, AGlR 2 O, 1 15,4 23,1 BUROKRASI 2 0,1 15,4 38,5 ESKI,TEKNOLOJI 8 0,4 61, ,7 100 Missing System Missing , ,

41 EK 1 Tablo 14 HiZMETLERE ilave istenen HiZMETLER Frequency Percent Valid Percent viiiict". f 62 3,1 16,4 16, ,4 1,9 18, ,1 16,4 34, ,7 8,8 43,5 5 2 O, 1 0, ,6 2,9 67, ,6 13,5 81, ,6 2,9 84, ,5 2,4 86, , ,2 1,1 93, ,3 1,6 94, ,1 0, ,7 3,4 98, ,2 0,8 99, ,2 0, Mi ss ing System Missing ~~;-~~=~-~-e-, ı EK: 1 Tablo: 15 HiZMETLERE ilave istenen HiZMETLER Frequency Percent Valid Cumulative / Percent Percent Valid 1 4 0,2 28,6 28, ,2 28,6 57,1 8 2 O, 1 14,3 71, ,2 28, ,7 100 Missing System Missing , ,

42 EK: 1 Tablo: 16 HiZMET ULAŞIMINDAKi GÜÇLÜKLER Frequency Percent Valid Cumulative 1 Percent Percent Valid ,3 33,9 33, ,7 5,5 39, ,7 5,5 44, ,1 8,7 53, ,2 76, ,4 2,8 79,5 7 \,21 1 '1 8,3 87, ,2 1, ,5 3,5 92, O, 1 0,4 92, ,5 3,5 96, ,5 3, ,8 100 Missing System Missing , , EK: 1 Tablo: 17 HIZMET ULAŞIMINDAKi GÜÇLÜKLER Frequency Percent Valid Cumulative ı Percent Percent Valid 1 1 O, O, O, ,3 100 Missing System Missing , ,

43 EK 1 Tablo 18 ANKET YAPILAN BiRiMLER Frequency Percent Valid Cuınulative j Percent Percent Valid EMINONU PERPA 196 9,9 9,9 79,9 KADlKOY ,5 11,5 91,4 ISTOÇ 171 8,6 8,

44 EK : 2 : İşletme Türüne Göre Cross Tabloları

45 EK : 2 Tablo : 1 işletmenin TÜRÜNE GÖRE & işletmenin ÖLÇEGi l~iletmenin CILÇEGI KUÇUK ORTA SUYU K IŞLET.M NIN HIZMET Count TURU "'o of %28,50 %16,90 %9,60 %55,00 TICARET Co u nt "'o of %10,10 %12,60 %6,40 %29,20 U RETIM Count %of %3,30 %4,30 %8,20 %15,80 rotal Co u nt %of %41,90 %33,90 %24,20 %100,00 EK : 2 Tablo : 2 işletmeni TÜRÜNE GÖRE & KURULUŞUNUZUN TÜRÜ NEDiR KURULUŞUN TURU ŞAHlS KOLLEKTIF KOMANDIT LIMITED A.Ş IŞLETMENIN HIZMET Co u nt TÜRÜ %of %22,20 %6,20 %2,90 %17,90 %5,80 %55,00 TICARET Co u nt %of %2,70 %0,90 %1,20 %18,70 %5,80 %29,20 U RETIM Count %of %1,30 %1,10 %6,30 %7,20 %15,80 rotal Count %of %26,10 %8,10 %4,10 %42,90 %18,70 %100,00 EK: 2 Tablo: 3 işletmenin TÜRÜNE GÖRE & KURULUŞDA ÇALIŞAN SAYISI KURULUŞDA ÇALIŞAN SAYISI 1-5KIŞI 6-10 KIŞI KIŞI KIŞI KIŞI 26 UZERI IŞLET.M~NIN HIZMET Count TURU %of %16,50 %13,90 %7,60 %6,20 %4,60 %6,20 %55,00 TICARET Count %of %6,10 %4,50 %7,30 %3,80 %3,10 %4,40 %29,20 U RETIM Co u nt %of %1,70 %1,90 %1,40 %2,50 %3,60 %4,70 %15,80 rotal Co u nt %of %24,30 %20,30 %16,30 %12,50 %11,30 %15,30 %100,00 41

2-Metodoloji. 1-Giriş

2-Metodoloji. 1-Giriş 1-Giriş Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve üyelerine daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla 2014 Yılı Üye Memnuniyeti Anketi gerçekleştirilmiştir. Her seviyedeki

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM İŞLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM İŞLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017 206 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM İŞLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 207 Birim Kalite Komisyonu; İsmail Cenkmen TEBER Adem POLAT Derya MALKOÇ Araştırmanın Amacı Araştırmada,

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Nisan Araştırma Dairesi 2010/04

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Nisan Araştırma Dairesi 2010/04 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2010/04 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Ekim Araştırma Dairesi 2010/10

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Ekim Araştırma Dairesi 2010/10 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2010/10 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2013 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-ARALIK) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2013

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 262 kişi katılmıştır. 262 kişinin 209 u öğrenci, 53 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

Tablo 1: TMMOB Mimarlar Odası 1.1.2012-31.12.2012 Arası Mesleki Denetim Verileri

Tablo 1: TMMOB Mimarlar Odası 1.1.2012-31.12.2012 Arası Mesleki Denetim Verileri 18. Mesleki Denetim Raporu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 3 büyükkent bölge temsilciliği, 8 temsilcilik ve 1 mesleki denetim görevlisi (MDG) ile mesleki denetim uygulamasına devam etmektedir.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

14.4.1. Mesleki Denetim

14.4.1. Mesleki Denetim 14.4.1. Mesleki Denetim TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 3 Büyükkent Bölge Temsilciliği, 8 Temsilcilik ve 2 MDG ile mesleki denetim uygulamasına devam etmektedir. Mesleki denetimde şube

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2013 HAZIRLAYAN: SAMSUN TSO 1 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-EYLÜL) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları

Detaylı

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014

BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 24 ŞUBAT 2014 BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması - 2014 1 1.1. ARAŞTIRMANIN ADI BOR İlçesi Mevcut Siyasi Durum Tespit Araştırması 1. 2.

Detaylı

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3. Muhasebe

Detaylı

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU

2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU 2013 YILI İÇ PAYDAŞ ANALİZ RAPORU Burcu GENÇ ARALIK 2013 Çanakkale Ticaret Borsasına kayıtlı 55 şahıs ve 15 şirket olmak üzere toplam 70 üye ile yüz yüze anket yapılmıştır. Anket verileri 2013 kapsamaktadır.

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Temmuz Araştırma Dairesi 2010/07

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Temmuz Araştırma Dairesi 2010/07 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2010/07 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ MÜŞTERİ İYETİ ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-212 ÖNSÖZ Bilindiği üzere TS EN ISO 91 Standardı, sürekli iyileştirme hedefini

Detaylı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet

Detaylı

Tablo 1: TMMOB Mimarlar Odası Arası Mesleki Denetim Verileri

Tablo 1: TMMOB Mimarlar Odası Arası Mesleki Denetim Verileri 17. Mesleki Denetim Raporu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 3 büyükkent bölge temsilciliği (BKBT), 8 temsilcilik ve 1 mesleki denetim görevlisi (MDG) ile mesleki denetim uygulamasına devam

Detaylı

PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2010 PVC PLASTİK ve ALÜMİNYUM KAPI-PENCERE SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN MART 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (MART 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN KASIM 2013 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-KASIM) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2013

Detaylı

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2016 HAZIRLAYAN H.H.Naim HARPUTLUOĞLU Genel Sekreter Sayfa 1 ADIYAMAN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A) KURULAN FİRMA SAYILARI (2015/2016 OCAK-TEMMUZ) Adıyaman

Detaylı

İZMİR, 2015 OCAK AYI HAVAYOLU VE DENİZYOLU GİRİŞLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI!

İZMİR, 2015 OCAK AYI HAVAYOLU VE DENİZYOLU GİRİŞLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI! İZMİR, 2015 OCAK AYI HAVAYOLU VE DENİZYOLU GİRİŞLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI! Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu tarafından İzmir turizmine yönelik kapsamlı bir istatistik verileri

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI SUNULAN HİZMETİ DEĞERLENDİRME ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN TEMMUZ 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (TEMMUZ 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Temmuz Araştırma Dairesi 2011/07

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Temmuz Araştırma Dairesi 2011/07 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2011/07 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2014 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (HAZİRAN 2013/2014) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2014

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2013 HAZIRLAYAN: SAMSUN TSO 1 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (2012/2013 OCAK-HAZİRAN) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Eylül 2012. Araştırma Dairesi 2012/09

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Eylül 2012. Araştırma Dairesi 2012/09 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2012/09 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2014 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (NİSAN 2013/2014) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2014 yılının

Detaylı

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2016 HAZIRLAYAN H.H.Naim HARPUTLUOĞLU Genel Sekreter Sayfa 1 ADIYAMAN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A) KURULAN FİRMA SAYILARI (2015/2016 OCAK-EYLÜL) Adıyaman

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması 21.01.2011 Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Gemlik Ticaret ve Sanayi odası 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması

Detaylı

Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi. BBY 606 Araştırma Yöntemleri

Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi. BBY 606 Araştırma Yöntemleri Veri Toplama, Verilerin Özetlenmesi ve Düzenlenmesi BBY 606 Araştırma Yöntemleri 1 SPSS in açılması 2 SPSS programı 3 Veri giriş ekranı 4 Değişken giriş ekranı 5 Veri toplama Kayıtlardan yararlanarak Örneğin

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma sekizinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 53 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI OCAK 2017 Sayfa 1 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AYLIK İHRACAT

Detaylı

2012 Yılı Ücret Tarifesi

2012 Yılı Ücret Tarifesi 2012 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2012 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU 27 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 27 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na bağlı olarak hizmet vermekte

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Değerli Üyemiz; 6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa göre, bütün şirketlerin bir web sitesi olmalıdır ve mali belgelerini bu web sitesinde paylaşmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, şeffaflık ilkelerine

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (ŞUBAT 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 28.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/48 SİRKÜLER TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN MART 2016 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (MART 2015/2016) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2016 yılının

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa 1 ADANA TİCARET ODASI LIK A R A 6 201 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN AĞUSTOS 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (AĞUSTOS 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 83 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %10,5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2011 DFD PROGRAMI KÂHTA TURİZM KENTİ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ANKET ANALİZ SONUÇLARI.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2011 DFD PROGRAMI KÂHTA TURİZM KENTİ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ANKET ANALİZ SONUÇLARI. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2 DFD PROGRAMI KÂHTA TURİZM KENTİ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ANKET ANALİZ SONUÇLARI. ANKET BİLGİLERİ:. KATILIM ORANI VE SAYISI KİŞİ 2. KATILIM ÖĞRENİM DURUMU ORANLARI Öğrenim Durumları

Detaylı

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA

EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA EKONOMİ SAĞLIK TERÖR DIŞ POLİTİKA ANAYASA . Içindekiler YÖNETİCİ ÖZETİ... 2-5 AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM VE SÜREÇ... 6-7 ÖRNEKLEM... 8-9 DEMOGRAFİK BULGULAR... 10-13 TEMEL BULGULAR... 14-29 OY TERCİHLERİ...

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN MAYIS 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (MAYIS 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Ocak 2013. Araştırma Dairesi 2013/01

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Ocak 2013. Araştırma Dairesi 2013/01 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi 2013/01 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2016 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2015 yılını % 14,4 oranında

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YURTİÇİ FUAR KATILIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YURTİÇİ FUAR KATILIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YURTİÇİ FUAR KATILIM DESTEKLERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

2013 Yılı Ücret Tarifesi

2013 Yılı Ücret Tarifesi 2013 Yılı Ücret Tarifesi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ndan talep edilen belgelere ait ücretler 2013 yılı (HER BİR NÜSHA İÇİN) Belge Adı Faaliyet Belgesi Oda Kayıt Sureti Yabancı Dildeki Faaliyet Belgesi

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EKİM 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı

ı ı ı ğ ş ı ı ıı ıı ıı ı ı ıı ıı ıı ıı ııı Ş Ü Ğ Ü Ğİ Ö İ Ö öç Ş İ Ğ ç ç ö Ü Ş ö Ö ç ç ö ö ö Ğ Ğ Ü Ş Ü Ş İ İ ö ö ç ç İ Ç İ Ü Ş İ Ç Ç Ü Ş İ İ ö İ Ü İ İ Ü Ü Ü Ü İ Ü ö ç ö Ç İ ç İ İ ç ç ç İ İ İ ö ö İ ö ö ç İ ö ç İ İ İ ç ç ö ç ö ç ç İ ç İ ö ç ç ç ö

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EYLÜL 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (HAZİRAN 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU *

KAPASİTE İSTEK FORMU. Oda Sicil No * :... Yetkilinin Adı-Soyadı * Sanayi Sicil No * :. Firma Kaşesi ve İmza * İŞYERİ DURUMU * KAPASİTE İSTEK FORMU SAYIN ÜYEMİZ; MÜRACAATINIZ ESNASINDA FORMDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN VE BELGELERİN EKSİZSİZ OLMASI EKSPERTİZ İŞLEMLERİNİZİ DAHA SERİ VE HIZLI SÜRDÜRÜLMESİ AÇISINDAN YARARLI OLACAKTIR.

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Aralık Araştırma Dairesi 2016/12

Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye Piyasası Beklenti Anketi. Aralık Araştırma Dairesi 2016/12 Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Beklenti Anketi Araştırma Dairesi /12 Yayına Hazırlayan SPK ARAŞTIRMA DAİRESİ Görüş ve Önerileriniz için spkanket_ad@spk.gov.tr Sermaye Piyasası Kurulu Eskişehir

Detaylı

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017

2016 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 2017 206 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ İŞLETME HİZMETLERİ MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 207 Birim Kalite Komisyonu; İsmail Cenkmen TEBER Adem POLAT Derya MALKOÇ Araştırmanın Amacı Araştırmada,

Detaylı

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA -

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2 FİRMANIN TALEBİNE İSTİNADEN BORÇ DÖKÜMÜ VERMEK 1 DAKİKA - SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ 1 MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU (TİCARİ BİLANÇOLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VEYA GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNE GÖRE İŞLENMESİ) 1 DAKİKA

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

174

174 DERİ İŞLEME, SARACİYE VE AYAKKABI İMALATI Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 174 1. SEKTÖRÜN TANIMI Derinin tabaklanması, işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri Mayıs 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Mayıs 2014 Mayıs Değişim 2013 Ocak - Mayıs 2014 Ocak - Mayıs Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $

Detaylı

KOBİ'lerde Sözleşme ve Risk Yönetimi. Almanca-Türkçe Anket. Marmara Üniversitesi İstanbul / SRH Hochschule Berlin

KOBİ'lerde Sözleşme ve Risk Yönetimi. Almanca-Türkçe Anket. Marmara Üniversitesi İstanbul / SRH Hochschule Berlin KOBİ'lerde Sözleşme ve Risk Yönetimi Almanca-Türkçe Anket Marmara Üniversitesi İstanbul / SRH Hochschule Berlin A. Genel Sorular Hakkınızda; 1. Şirket bünyesindeki göreviniz nedir? (Birden fazla cevap

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı