İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. R.G. Tarihi: R.G. Sayısı:20103

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. R.G. Tarihi:09.03.1989 R.G. Sayısı:20103"

Transkript

1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik R.G. Tarihi: R.G. Sayısı:20103 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi , No : Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin Amacı, Sanayi, Tarım Ve Diğer İşyerleriyle Her Türlü İşletmelere, İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi İşlerinin Basitleştirilmesi Ve Kolaylaştırılmasını Sağlamaktır. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik Hükümleri; A) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun İnci Maddeleri Kapsamına Giren Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseleri, B) Nerede Açılırsa Açılsın, Yakıcı, Parlayıcı, Patlayıcı Ve Tehlikeli Maddelerle Çalışan İşyerleri, Oksijen, L. P.G Dolum Ve Depoları, Bunlara Ait Dağıtım Merkezleri, Parekende Satış Yerleri, Taş Ve Kum Ocakları, Akaryakıt İstasyonları Ve Benzeri Yerleri, C) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamına Giren Turizm İşletmeleri, Dışında Kalan Sanayi, Tarım Ve Diğer İşyerleri İle Her Türlü İşletmelere, İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi İle Bunların Denetimlerine İlişkin Esas Ve Usulleri Kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 24/1/1989 Tarihli Ve 353 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 Üncü Ve 7 Nci Maddelerine Dayanılarak Düzenlenmiştir. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte Geçen Deyimlerden; Ruhsat, İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatını,Başvuru Formu, İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatıbaşvuru Formunu, Kontrol, Başvuru Üzerine Bir Ay İçerisinde Yapılacak İlk Kontrolu, İfade Eder. Ruhsat Vermeye Yetkili Merciler Madde 5- Bu Yönetmelikte Sözü Geçen Ruhsatları Vermeye; A) Belediye Sınırları Ve Mücavir Alan Dışında Kalan İşyerleri Ve İşletmelere Valilik Ve Kaymakamlıklar, B) Belediye Sınırları İle Mücavir Alan İçinde Kalan İşyerleri Ve İşletmelere Belediyeler, C) Büyükşehir Belediyelerindeki İşyeri Ve İşletmelerde; 1) İkinci Ve Üçüncü Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler İçin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2) Sıhhi Ve Diğer İşyeri Ve İşletmeler İçin İse Büyükşehir Belediyesi İçinde Kalan Diğer Belediyeler,

2 Yetkilidirler. Başvuru Formu Madde 6- İşyeri Veya İşletme Açmak İsteyen; İşin Özelliğine Göre Bu Yönetmelikte Öngörülen Kriterlere Uygun Olarak İşyerini Veya İşletmesini Düzenledikten Sonra Gayrı Sıhhi Müesseseler İçin (Ek-1), Sıhhi İşyerleri İçin İse (Ek-2) De Belirtilen Başvuru Formunu Doldurarak Yetkili Mercie İbraz Eder. Başvuruların İncelenmesi Madde 7- Yetkili Mercilere Verilen Başvuru Formu Üzerine Yapılacak İncelemelerde Aşağıdaki Kriterler Esas Alınır. A) İnsan Sağlığına Zarar Verilmez. B) Tesis Edilmiş Yapıya, Tarihi, Turistik Vekültürel Değerlere Hasar Verilmez Ve Çevre Kirliliğine Yol Açılmaz. C) Yangın, Patlama, Genel Güvenlik, İş Güvenliği, İşçi Sağlığı, Trafik Ve Karayolları, İmar, Kat Mülkiyeti Ve Doğanın Korunması Konusundaki Düzenlemelerle İlgili Olarak; 1) İşyerinde İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği İle İlgili Tüzüklere Göre Gerekli Önlemlerin Alınmış Olması, 2) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun Kapsamına Giren Gayrimenkullerin Kütükle Mesken Olarak Gösterilen Bağımsız Bölümlerinde Sinema, Tiyatro, Kahvehane, Gazino, Pavyon, Bar, Kulüp, Dans Salonu Ve Benzeri Eğlence Ve Toplantı Yerleri İle Fırın, Lokanta, Pastahane, Süthane Gibi Gıda Ve Beslenme Yerleri Ve İmalathane, Boyahane, Basımevi, Dükkan, Galeri Ve Çarşı Gibi Yerler Konusunda Kat Maliklerinin Oybirliği İle Karar Almış Bulunması, 3) Özel Yapı Şeklini Gerektiren Fırın, Sinema, Tiyatro, Otel, Hamam, Sauna, Düğün Salonu Gibi İşyerleri İçin, Yapı Kullanma İzin Belgesinin Temin Edilmiş Olması, 4) Otel, Gazino, Kahvehane, İçki Yerleri, Bar, Tiyatro Ve Sinema Gibi Umuma Mahsus İstirahat Ve Eğlence Yerleri İçin, İşyeri İle İşyeri Açacak Kişinin, Genel Asayiş Ve Güvenlik Yönünden Aranan Şartları Haiz Bulunması, 5) Karayolları Kenarındaki İşyerleri İçin, Karayolu Trafik Güvenliğinin Yeterince Sağlanmış Olması, 6) Yangın Ve Patlama Tehlikesine Karşı Olmak Üzere Yapılacak Güvenli Bir Elektrik Tesisatı Yanında, İlgili Mevzuatın Öngördüğü Yükümlülüklerin Yerine Getirilmiş Bulunması, 7) Otel, Lokanta, Kahvehane, Gazino, Pastahane Ve Benzeri İşyerleri İçin; Bunların Lpg Depo Ve Satış Yerleri İle Parlayıcı, Patlayıcı, Yanıcı, Yakıcı Maddelerin Satıldığı, Depolandığı Yerlerin Bitişiğinde Bulunmaması, 8) Kahvehane, Bar, Pavyon Gibi Umuma Açık Yerler İle Açık Alkollü İçki Satılan Diğer İşyerlerinin; Okul, Yurt, Cami, Bina Ve Tesislerinin Mevzuatın Öngördüğü Ve Bunları Etkilemeyecek Uzaklıkta Bulunması,Şarttır. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Madde 8- Eksiksiz Olarak Doldurulan Başvuru Formu Üzerine, İlgiliye En Geç Müracaatını İzleyen İş Günü İçerisinde İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilir. (Ek-3) İlgilinin Beyanına Göre Tanzim Edilen Ruhsat Müktesep Hak Doğurmaz. İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Almadan İşyeri Açılamaz Ve Çalıştırılamaz. Başvuru Formu Üzerine Yapılacak Kontrol Madde 9- Yetkili Mercilerce İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilen İşyerleri, Bu Merciler Tarafından Kanunen Yetkili Bulunan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Derhal Bildirilere Ruhsat Veriliş Tarihini İzleyen Bir Ay İçerisinde Mevcut Mevzuat Çerçevesinde

3 Kontrol Ettirilirler. Bu Süre İçinde Kontrol Ettirilmemesi Veya Yapılan Kontrol Sonucunda Yönetmelikte Öngörülen Esaslara Aykırılık Bulunmadığının Anlaşılması Hallerinde, İlgilinin Ruhsatı Kesinleşmiş Sayılır. Ancak, Kamu Kuruluşlarına Ruhsatın Verildiği Tarihten İtibaren En Geç İki İş Günü İçerisinde Başvuru Formuna İlişkin Evrakı Kontrol İçin Göndermeyen Veya Kontrol Görevini Zamanında Yerine Getirmeyen Kamu Görevlileri Hakkında Yasal İşlem Yapılır. Yetkili Merciin Mevcut Teşkilatının Birinci Fıkrada Öngörülen Kontrol İçin Yeterli Olmaması Halinde Gerekli Koordinasyon Mahallin En Büyük Mülki Amiri Tarafından Sağlanır. Başvuru Üzerine Bir Ay İçerisindeki İlk Kontrol Ve Denetimlerde Yönetmelikte Öngörülen Kriterlere Aykırı Beyan Ve Durumun Tespiti Halinde, İşyerinin Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi İçin İlgiliye Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere Yedi Gün Süre Verilir. Buna Rağmen Aykırılığın Giderilmediğinin Anlaşılması Halinde, Ruhsat İptal Edilerek İşyeri Kapatılır Ve İlgililer Hakkında Ayrıca Yasal İşlem Yapılır. İlk İşyeri Açıldıktan Ve İlk Kontrolun Yapılmasından Sonra İşyerlerinin Faaliyetleri Ve Diğer Hususlarla İlgili Kuruluşların Mevcut Mevzuatları Çerçevesinde Denetleme Yetkileri Saklıdır. İşleticinin Değişmesi Madde 10- Ruhsatlı Bir İşyerine Ortak Alınması, Ortaklıktan Çıkılması, Ruhsat Sahibinin Vefatı Veya Devir İşlemlerinde, Faaliyet Konusunun Ve Ruhsatta Öngörülen Şartların Değişmemesi Kaydıyla, Yeniden Kontrol Yapılmayarak Yeni İşletici Adına Ruhsat Düzenlenir. Sıhhi İşyerleri Madde 11- Sıhhi İşyerlerinin Özelliklerine Göre Sınıflandırılmaları (Ek-4)Te Belirtilmiştir. Gayrı Sıhhi Müesseseler Madde 12- Gayrı Sıhhi Müesseselerin Sınıflandırılmasında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun Nci Maddeleri Uyarınca Düzenlenmiş Bulunan Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği Esas Alınır. Gayri Sıhhi Müesseseler, Öncelikle Kendi Tür İşyerlerine Ait Sanayi Bölgelerinde Kurulur. Sanayi Bölgelerinde Veya Sanayi Bölgelerinin Dışında Kurulacak Olan İkinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseelerin Etrafına Sağlık Koruma Bandı Konulması Zorunludur. Bu Band İçinde Kalan Alanda, Meskenler İle İnsanların Yiyip İçmesine, Dinlenip Eğlenmesine Mahsus Diğer Tesisler Yapılamaz. Gayrı Sıhhi Müesseseler Etrafına Konulması Gereken Sağlık Koruma Bandı, Tesislerin Kirletici Unsurları; Sanayi Bölgeleri Etrafına Konulması Gereken Sağlık Koruma Bandı İse, Sanayi Bölgesi Sınırı Esas Alınarak Tesbit Edilir. Çevresine Olan Zararları Giderilemeyen Üçüncü Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselerin De, Meskenlerden Ve İnsanların İkametine Mahsus Diğer Yerlerden Uzakta Yapılması Şarttır. Özellikle Gürültü Ve Hava Kirliliğine Neden Olan Müesseseler Etrafındabırakılması Gereken Sağlık Koruma Bandı Mesafesi; Tesisin Faaliyeti Sırasında Çevre Ve Toplum Sağlığına Yapacağı Zararlı Etkileri, Hakim Rüzgar Durumu Ve Bölgenin Diğer Özellikleri De Dikkate Alınmak Suretiyle 5 İnci Maddede Belirtilen Merciler Tarafından Tesbit Ve İlan Olunur. Gayrı Sıhhi Müesseselerin Bu Genel Şartlara İlave Olarak: 1) Sosyal Tesis Atıklarının, Varsa Kanalizasyon Şebekesine Bağlanması, Kanalizasyonun Bulunmaması Halinde, 251 Sayılı Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Açılacak Çukurlara Ait Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Uygun Fosseptikle Tasfiye Edilmesi, 2) Katı Atıkların, Çevre Ve Toplum Sağlığına Zarar Vermeycek Şekilde Muhafaza Ve İzale Edilmesi (Tuvalet, Pisuvar, Duş, Lavabo, Yemekhane Gibi Sosyal Tesisler, Ts 1258e Uygun Olmalıdır), 3) Proses Sıvı Atıklarının, Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğine Uygun Şekilde Arıtılarak Deşarj Edilmesi, 4) Proses Gaz Atıklarının, Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği Hükümleri Çerçevesinde Arıtılması,

4 5) Gürültü Seviyesinin, Gürültü Kontrol Yönetmeliğine Uygun Şekilde İzale Edilmesi, Şarttır. Ruhsatlı Gayri Sıhhi Müesseselerde, Yetkili Makamın Bilgisi Dışında Herhangi Bir Değişiklik Ve İlave Yapılamaz. Gayrı Sıhhi Müesseseler, Çevreye Olan Zararlarını Mümkün Olduğu Kadar Azaltabilecek İçin, Tekniğin Gerektirdiği Önlem Ve Yenilikleri Uygulamak Zorundadırlar. Ruhsatı Olup Da, Gayrı Sıhhi Müesseseler Sınıflamasında Veya Tesiste Yapılan Bir Değişiklik Sonucunda Alt Sınıf Kapsamına Girmiş Tesislerin Yeniden Ruhsat Alması Zorunluluğu Yoktur. Ancak, Gayrı Sıhhi Müessese Sınıflamasında Yapılan Bir Değişiklik Neticesinde Üst Sınıfa Girmiş Tesislerin, Belirlenen Süre İçinde Yeni Sınıfa Göre Ruhsat Alması Zorunludur. Diyet, Katkılı Ekmek İle Unlu Mamul Çeşitleri, Ancak İmalathane Veya Fırın Olarak Yapı Kullanma İzin Belgesi Olan Yerlerde İmal Edilir. İşyerinde Çalışanların Su İhtiyacı Madde 13- İşyerinde Çalışanların İçme Ve Kullanma Suyu İhtiyacı; Yeterli, Sağlıklı, İçme Ve Kullanmaya Uygun Bir Şekilde Temin Edilir. Resmi Kuruluşlar, Dernekler Ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Ait Lokaller Madde 14- Resmi Kuruluşlar, Dernekler Ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Ait Lokallerde; Yemek Verilmesi Halinde Lokantaların, Eğlenilmesi Ve Oyun Oynanması Halinde Kahvehanelerin Ve Yatılması Halinde De Otellerin En Az 3. Sınıf Nitelikleri Aranır. Yönetmelikte Yer Almayan İşyerleri Madde 15- Bu Yönetmelik Kapsamında Olup Da (Ek-4)Te Kriterleri Belirtilmemiş Bir İşyerinin Açılmak İstenmesi Halinde, Benzer İşyerleri İçin Öngörülen Kriterler Esas Alınır. Birden Fazla Faaliyet Konusu Olan İşyerleri Madde 16- Birden Fazla Faaliyet Konusu Olan İşyerlerine, Yönetmelikte Aranan Kriterleri Taşıması Şartıyla Ve Ana Faaliyet Konusu Esas Alınarak Tek Ruhsat Verilir. Ancak, Ruhsatta Diğer Faaliyet Konuları Da Belirtilir. İşyerinde Asılacak Levhalar Madde 17- İşyerlerinde; İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı, Maliye Vergi Levhası İle Fiyat Ve Ücret Tarifesi Dışında Başka Bir Levha Asılması Zorunlu Kılınamaz. Geçici Madde- 353 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yayımı Tarihinden Önce İşyeri Açmak İçin İlgili Kuruma Başvurmuş Olanlardan, İsteyenler, Bu Yönetmelik Hükümlerinden Yararlanabilirler. Yürürlük Madde 18- Bu Yönetmelik Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girer. Yürütme Madde 19- Bu Yönetmelik Hükümlerini İçişleri Bakanı Yürütür. Ek-1 Gayrı Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu T.C.... Valiliğine

5 ...Kaymakamlığına... Belediye Başkanlığına 1.Adı Ve Soyadı : 2.İşyerinin Ünvanı : 3.Ana Faaliyet Konusu : 4.Tali Faaliyet Konusu : 5.Sınıfı : 6.İşyerinin Adresi : 7.İşyeri: Sanayi Bölgesi İçinde Sanayi Bölgesi Dışında (Uygun Olan Kareye X Koyunuz.) 8.Kullanım Alanı :M2 9.Kullanılan Alet Ve Makinaların : Sayısı... Toplam Motor Gücü...Kws...Hp Ustalık Belgesi 10.Kayıt Olduğu Vergi Dairesinin Adı : Vergi No : S.S.K. İşyeri Sicil No : 11.Nüfus Kayıt Örneği İl:...İlçe...Mah...Köy... C. O... S. No...K. No... Baba Adı... Ana Adı... D.Yeri......D. Tarihi İkametgah Adresi : Tesisin Özellikleri Vardiya Sayısı : Bir Günde Çalışacak Toplam Personel Sayısı : Toplam Personel Sayısı : Tesisin Çalışma Süresi Ve Saatleri : Üretimde Kullanılacak Yakıt Türü : Üretimde Kulanılacak Hammadde Ve Katkı Maddeleri : Su Ve Kanalizasyon İçme Ve Kullanma Suyu İhtiyacı Miktarı (M3/Gün) : İçme Ve Kullanma Suyunun Nereden Temin Edildiği : Üretimde Kullanılacak Suyun Miktarı (M3/Gün) Ve Nereden Temin Edildiği : Tesisten Çıkabilecek Atıkların Cinsi Ve Miktarı : A) Katı : B) Sıvı : C) Gaz : Proses Atıkların (Üretimden Çıkan) Ne Şekilde İzale Edildiği : Sosyal Tesis Atıklarının Ne Şekilde İzale Edildiği : Gürültünün Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler : Varsa Kokunun Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler : Yangın Ve Patlamalara Karşı Alınacak Tedbirler : Radyoaktif Atık Var İse Alınacak Tedbirler : Tesis Yeri Özellikleri 1. Hakim Rüzgar Yönü A) Yerleşim Yerine Doğru : B) Yerleşim Yeri Aksine Doğru :

6 2. Termal Ve Mineral Su Kaynağı A) Mesafesi : B) Kullanım Amacı : 3. Termal Ve Mineral Su Kaynağı : A) Var İse Mesafesi : B) Yok : Yeraltı Suyu Mesafesi : Açmak İstediğim İşyerinin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğe Uygun Olduğunu Kabul Ve Beyan Eder, İşyerimi Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmesini Arzederim. Adı - Soyadı İmza Kaşe Tarih /.../ Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması Ve /Veya Belge Düzenlenmesi Halerinde Tck İle Sair Kanuni Düzenlemeler Çerçevesinde İdari, Para, İşyerinin Kapatılması Ve Hapis Cezaları İle Tecziye Edilir. Ek-2 Sıhhi Müesseselere Ait İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Formu T.C.... Valiliğine...Kaymakamlığına... Belediye Başkanlığına 1.Adı Ve Soyadı : 2.İşyerinin Ünvanı : 3.Ana Faaliyet Konusu : 4.Tali Faaliyet Konusu : 5.İşyerinin Adresi : Tel No: : 6.İşyerinin Kullanım Alanı : M2 Ustalık Belge No : 7.A) Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinin Adı : Vergi Kayıt No : B) Ssk. İşyeri Sicil No : 8.Nüfus Kayıt Örneği İl:... İlçe.. Mah... Köy... C. No...S. No...K. No... Baba Adı...Ana Adı... D.Yeri...D. Tarihi... 9.İkametgah Adresi : Açmak İstediğim İşyerinin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Yönetmeliğe Uygun Olduğunu Kabul Ve Beyan Eder, İşyerimi Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesini Arzederim. Adı - Soyadı İmza Kaşe Tarih

7 /.../ Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması Ve /Veya Belge Düzenlenmesi Halerinde Tck İle Sair Kanuni Düzenlemeler Çerçevesinde İdari, Para, İşyerinin Kapatılması Ve Hapis Cezaları İle Tecziye Edilir. Ek-3 T.C.... Valiliğine...Kaymakamlığına... Belediye Başkanlığına İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veriliş Tarihi :.../.../ Sıra No :... İşyeri Sahibinin Adı Ve Soyadı : İşyerinin Ünvanı : Faaliyet Konusu : İşyerinin Adresi : Kullanılan Toplam Motor Gücü...Ws....Hp. İşyerinin İlgili Yönetmeliğine Göre Sınıfı Sıhhı Müesseseler Gayri Sıhhi Müesseseler Diğer Faaliyet Alanları 353 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Buna Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelik Hükümlerine Göre Hazırlanan İşbu Ruhsatname...Tl. Harç Alınarak Verilmiştir.... Mühür Ve İmza Sıhhi Müesseseler İçin Sınıflarına Ve Özelliklerine Göre Aranacak Nitelikler Kasap, Tavukçu, Sakadat Ve Balıkçılar I- Kasap Ve Tavukçu Dükkanları 1)Şehir Şebekesine Bağlı Su Tesisatı, Şebeke Suyu Olmayan Yerlerde İçilebilir Nitelikte Depo Tertibatlı Yeterli Su Bulunacaktır. 2)Yeterli Derecede Aydınlık 3)Zemin Ve Zeminden 2 Metre Yüksekliğe Kadar Olan Duvarlar Yıkanabilecek Bir Madde İle Kaplı, Diğer Kısımlar Badana Edilmiş Durumda Bulunacaktır. 4)İşyerinin Ön Cephesi Sabit Bir Camekanla Kaplı 5) Hava Temizleme Tertibatı 6)Tezgahların Üzeri Çinko, Fayans Veya Mermer 7)Ağaç Kütükleri Ve Kıyma Makinaları Temiz

8 8)Ağzı Kapalı Maden Veya Plastik Çöp Kutuları 9)Tezgahların Ön Kısmı, Müşterilerin Arkayı Görebileceği Şekilde Cam 10)Etlerin Saklanması Amacıyla, Kapasiteye Göre Soğutma Tertibatlı Dolaplar, Tezgahlar Veya Soğuk Hava Deposu Bulunacaktır. 11)Bir Musluk Ve Lavabo İle Zeminin Uygun Bir Yerinde Lağıma Bağlı (Lağım Olmayan Yerde Fenni Fosseptiklere) Izgaralı Bir Sifon Iı-Sakadat Dükkanları Kasap Dükkanları İçin Öngörülmüş Olan Şartlara İlave Olarak Aşağıda Şartlar Aranır. 1) Balıklar; Beton, Mermer, Fayans Ve Üzeri Çinko Kaplı Masalar Ve Raflar Üzerinde Bulundurulacaktır. 2) İşyerinin Sokak Yüzünde, Suların Dışarı Akmaması İçin Gerekli Tertibat Alınmış 3) Bu Dükkanlarda Kıyma Makinası Bulundurulmaz. Bakkal, Şarküteri, Süpermarket, Kuruyemişçi, Kurukahveci, Büfe, Manav, Ekmek Bayii Ve Kantinler I-Bakkal, Şarküteri, Süpermarket, Kuruyemişçi, Kurukahveciler 1)Zemini Su Geçmez Madde İle Kaplanacaktır. Ayrıca, Zeminde Kanala Bağlı Izgara Ve Sifonlu Bir Delik Bulunacaktır. Kanal Tesisatı Yoksa, Akıntı Fenni Foseptiklere Bağlanacaktır. 2)Aydınlatma Ve Havalandırma Yeterli 3)Pişirilmeden, Yıkanmadan, Soyulmadan Yenecek Bütün Gıda Maddeleri İçin Ayrı Ayrı Camekanlı Bölmeler Yapılacaktır. Diğer Malzemeler İçin, Raf Ve Bölmeler Bulundurulacaktır. 4)Müstakil Reyonlar Teşkil Etmek Suretiyle, Kahve, Züccaciye, Kırtasiye Ve Yasalarda Satışına Mani Bulunmayan Parfümeriye Ait Eşya Satılabilir. 5)Ayrı Bir Köşe Teşkil Edilmek Ve Satılacak Bütün Maddeler Porselen, Emaye, Cam Gibi Uygun Ambalajlar Ve Kaplar İçinde Bulundurmak Ve Buzdolabı İçerisinde Muhafaza Edilmek Kaydıyla Kapalı Bir Bölümde Mezecilik Yapılabilir. 6)Kapalı Bir Bölümde Ekmek Satışı Yapılabilir. 7)Kantin Ve Süpermarketler De Şehir Şebekesine Bağlı Su Olacak, Bulunmayan Yerlerde Musluklu Depo 8)Bacaya Bağlı Davlumbazı Bulunması Şartıyla, Kantinlerde Tost, Sandviç Ve Benzeri Yiyecek Meddeleri Satılabilir. 9)Perakende Olarak Kuruyemiş Satılan Dükkanlarda, Kurukahve De Dahil Olmak Üzere Kavurma Ve Isıtma Yapılabilir. Iı-Büfeler Tütün, Sigara, Kibrit, Kapalı Şişelerde Alkollü İçkiler, Menba Suları, Gazoz, Paketlenmiş Kuruyemişler, Çikolata, Çiklet Ve Her Türlü Konserveler Vb. Maddelerle Açıkta Olmamak Kaydıyla Sandviç, Tost, Kurabiye, Paket Tereyağı, Margarin Yağı, Kapalı Kaplarda Yoğurt, Süt, Ayran Gibi Maddeler İle Gazete, Mecmua, Zarf, Kağıt Vb. Maddeler Satılmak Üzere Yaya Ve Trafiği Engellemeyecek Şekilde Yetkili Merciler Tarafından Uygun Görülecek Yer Ve Şekilde Yapılan Yerlerdir. Iıı-Manavlar 1)Zemin Ve Zeminden 2 Metre Yüksekliğe Kadar Duvarlar (Raflar Hariç) Su Geçmez Madde İle Kaplı 2)Zeminde Ucu Lağıma Bağlı Izgaralı Sifon 3)Sebze Ve Meyveler İçin Kolayca Yıkanabilecek Şekilde Yapılmış Masa Ve Raflar 4)İçinde Sebze Ve Meyve Bulunan Kaplar Zeminden Yüksek Bir Yere Konulacaktır. 5)Şehir Şebekesine Bağlı Su Tesisatı Şebeke Suyu Olmayan Yerlerde Depo Teşkilatı Yeterli Su Bulunacak, Ayrıca Ağzı Kapalı Madeni Veya Plastik Çöp Kutuları

9 Iv-Ekmek Bayileri 1)Zemin Mozaik, Beton, Şap Gibi Yıkanabilir Su Geçmez Madde İle Kaplı 2)Ekmek Konulacak Vitrin, Zeminde En Az Yarım Metre Yükkeklikte Bulunacaktır. V-Kantinler 1)Bakkal Emtiası Satanlar Bakkal Dükkanlarına Ait Şartları Taşıyacaktır. 2)Tost, Sandviç, Döner, Izgara Ve Benzeri Satış Yapanlar, Benzeri İşyerlerinin Şartlarını Taşıyacaklardır. Lokantalar, Kebapçılar, Hamburgerci Ve Pizacılar İle Benzeri İşyerleri Müşterek Hükümler 1)Şehir Şebekesine Bağlı Su Olacaktır, Bulunmayan Yerlerde Musluklu Ve İçilebilir Nitelikte Su Depolanacaktır. 2)Salondan Ve Mutfaktan Ayrı Bir Yerdebay Ve Bayanlar İçin Ayrı Ayrı Olmak Üzere Yeteri Kadar Tuvalet Ve Lavabo Bulunacaktır. 3)Bulaşık Yıkamak Ve Kaynatmak İçin Sıcak Su Tesisatı Bulunacaktır. 4)Lokantada İçki Verilmesi Halinde, İçkinin Türüne Göre Yeterli Araç Ve Gereç Bulunacaktır. 5)İhtiyaç İçin Fırın Bulundurulabilir. 6)Bacaya Bağlı Davlumbaz Bulunacaktır. 7)Mutfak; Hazırlama, Pişirme Ve Bulaşık Yıkama Yeri Olmak Üzere Üç Bölümden Oluşacaktır. Bu Bölümlerin Zemini 1,5 Metreye Kadar Duvarı Yıkanabilir Şekilde Su Geçirmez Madde İle Kaplanmış, Bir Ucu Kanala Bağlı Izgaralı Ve Sifonlu Delik Kanal Tesisatının Bulunmaması Halinde Akıntı, Fenni Fosseptik Çukura Yapılacaktır. 8)Mutfakta Yeter Sayıda Ağzı Kapalı Çukura Yapılacaktır. 9)Salondan Ayrı Bir Yerde Hizmetliler İçin Bir Soyunma Odası Veya Dolabı Bulunacaktır. 3.Sınıf Lokanta, Kebapçı, Hamburgerci Ve Pizzacılar 1)Zemin Su Geçirmez Ve Yıkanabilir Bir Madde İle Kaplı 2)Isıtma, Aydınlatma Ve Hava Temizleme Tertibatı Yeterli Olacak, Mutfak Pencereleri İnce Telle Kapatılmış 2.Sınıf Lokanta, Kebapçı, Hamburgerci Ve Pizzacılar 1)Zemin En Az Mozaik, Duvarlar Plastik Boya 2)Işıklandırma Gözü Rahatsız Etmeyecek Şekilde Düzenlencektir. 3)Isıtma, Merkezi Teshin Sistemi İle, Bulunmaması Halinde Yeterli Derecede Yapılacaktır. 4)Havalandırma Asgari Seviyede Aspiratörle Sağlanacaktır. 5)Masaların Üzerinde Temiz Örtü (Masalar Formika Ve Benzeri İse Örtü Aranmayacaktır.) 6)Tabak Ve Bardaklar Porselen Veya Camdan, Çatal, Kaşık Ve Bıçaklar İse Paslanmaz Çelik Maddeden Yapılmış 7)Mutfakta Veya Solunum Uygun Bir Yerinde Yeter Büyüklükte Bir Buzdolabı İle Yemek Takımları Ve Kmeğin Konulacağıbirer Dolap Bulunacaktır.

10 1.Sınıf Lokanta, Kebapçı, Hamburgerci Ve Pizzacılar 1)Salonun Zemini Su Geçirmez Ve Kolay Yıkanabilir Malzemeden, Duvarları Yağlı Boya, Kağıt Veya Benzeri Malzemeden 2)Işıklandırma Florasans Ampullerle Yapılacaktır. 3)Isıtma Merkezi Teshin Sistemi Veya Klimayla Yapılacaktır. 4)Havalandırma Salonun İhtiyacını Karşılayacak Şekilde Yapılacaktır. 5)Masa Ve Sandalyeler Rahat Ve Temizlenebilir Cinsten 6)Masalar Üzerinde Örtü, Peçete Bulunacaktır. 7)Tabaklar Porselen, Cam Ve Çatal, Kaşık Ve Bıçaklar İse Paslanmaz Çelikten Yapılmış 8)Pencerelerde Perde Veya Jaluzi Bulunacaktır. 9)Mutfak Duvarları En Metre Yüksekliğe Kadar Fayans Ve Üst Tarafı Yağlı Boya Veya Plastik Boya 10)Mutfak Salondan Ayrı Biryerde Ve Zemini Mozaik Olup, Izgaralı Sifonlar İhtiva Edecektir. 11)Mutfağın Dışarıya Açılan Kapı Ve Pencerelerinde Sineklik Teller Bulunacaktır. 12)Mutfakta Yeter Adet Ve Büyüklükte Aspiratörler Bulunacakır. 13)Ocak, Odun Veya Kömür İle Isıtılıyorsa, Bunlar Mutfak Dışında Kapalı Bir Yerde Saklanacaktır. 14)Hazırlama Yerinde Sebzelerin Soyulması Ve Etlerin Parçalanması İçin Ayrı Tezgahlar Bulunacak, Sebzelerin Yıkanması İçin Emaye, Mermer Veya Kalaylı Bakır Küvetler Bulunacaktır. 15)Bulaşık Kaplar Sabit Emaye Veya Mermer Küvetler İçinde Yıkanacak Ve Ayrıca Kapları Kurutma Yeri 16)Yemek Takımlarının Konması İçin Dolap Veya Raflar, Ayrıca Buzdolabı Ve Ekmek Dolabı Bulunacaktır. 17)Mutfağın Uygun Bir Yerinde, Saklanması Gereken Yiyecek Maddelerinin Depo Edileceği Bir Yer A- Sınıf Lokanta, Kebapçı, Hamburgeci Ve Pizzacılar 1)Girişte Bir Antre Bulunacaktır. Antrede Bir Vestiyer, Bir Boy Aynası Ve Bir Telefon Bulunacaktır. 2)Antre Dahil Salonun Bütün Duvarları En Az Yağlı Boya İle Boyanmış 3)Antre Ve Salon Zemini En Az Parke İle Kaplı 4)Işıklandırma Aplik Ve Avizelerle Veya Gizli Işıklandırma İle Sağlanacaktır. 5)Isıtma Merkezi Sistem Veya Klimalarla Sağlanacaktır. 6)Havalandırma Klimalarla Sağlanacaktır. 7)Masa Örtüleri Ve Peçeteler İyi Cins Keten Veya Benzeri (Kağı Peçete Kullanılabilir.) 8)Tabaklar Tek Tip Ve İyi Cins Persolenden, Çatal, Kaşık Ve Bıçaklar İyi Cins Paslanmaz Maddeden 9)Salonunun Pencerelerinde İyi Cins Kumaş Ve Tül Perde Bulunacak Veya Jaluzi Takılacaktır. 10)Salon Ve Mutfaktan Ayrı Bir Yerde, Bayan Ve Baylar İçin Aynalı Ve Lavabolu Ayrı Ayrı Birer Tuvalet 11)Tuvaletin Zeminden 1,5 Metre Yüksekliğe Kadar Duvarları Fayans Veya Mermer Kaplı 12)Tuvaletin Erkekler Kısmında En Az Bir Adet Pisuvar 13)Mutfakta Üç Bölümdenbaşka Mutfağa Yakın Bir Yerde Yiyecek Maddeleriin Saklanması İçin Bir Depo Alacaktır. 14)Mutfağın Dışarıya Açılan Pencere Ve Kapılarında Sineklik Telleri 15)Mutfakta Yeter Adet Ve Büyüklükte Aspiratör 16)Pişirmenin Havagazı Veya Diğer Gazlarla Çalışan Ocakların Haricinde Kuzine İle Yapılması Halinde, Yakıt Maddeleri Mutfak Dışında Kapalı Bir Yerde Saklanacaktır. 17)Hazırlama Yerinde Sebzelerin Soyulması Ve Etlerin Parçalanması İçin Ayrı Tezgahlar 18)Sebzelerin Yıkanması İçin Emaye Veya Benzeri Küvetler 19)Bulaşık Kaplar İçin Sabit Emaye, Mermer Veya Paslanmaz Çelik Küvetler

11 20)Mutfağın Ayrı Bir Yerinde Tabak, Çatal, Kaşık, Bıçak Ve Bardakların Temiz Bir Şekilde Saklanması İçin Yeteri Büyüklükte Bir Veya Birden Fazla Dolap 21)Mutfakta Soğuk Yemekler, Soğkuta Saklanması Gereken Yiyecekler Vepişmemiş Etlerin Saklanması İçin Ayrı Buzdolapları (Yeter Büyüklükte Olmak Şartı İle Bir Buzdolabı Kafi Görülebilir) Lüks Sınıf Lokanta, Kebapçı, Hamburgerci Ve Pizzacılar 1)Girişte Yeterli Büyüklükte Bir Antre Bulunacaktır. 2)Antrede İyi Cins Malzeme İle Yapılmış Bankolu Vestiyer, Bir Boy Aynası Ve Telefon Kabini 3)Antre Ve Salonun Bütün Duvarları Yağlı Boya Veya Benzeri Maddeler İle Boyanmış Veya Kaplanmış 4)Isıtma Kalorifer Veya Klima İle Yapılacaktır. 5)Antre Ve Salonun Zemini Ahşap, Parke Veya Halı İle Kaplanacaktır. 6)Işıklandırma İyi Cins Aplik Veya Avizelerle Sağlanacak Veya Gizli Işıklandırma Yapılacaktır. 7)Havalandırma Klimalarla Sağlanacaktır. 8)Lokantada İçki Ve Yemek Servisi İçin Yeter Adette Tekerlekli Servis Masaları Bulunacaktır. 9)Masalar Üzerinde İyi Cins Beyaz Keten Veya Benzeri Örtü Ve Peçeteler Bulunacaktır. 10)Masalar Üzerinde Kristal, Seramik Veya Porselen Tablalar 11)Tabaklar Tek Tip Ve İyi Cins Porselenden, Çatal, Kaşık Ve Bıçaklar Da İyi Cins Maddeden 12)Pencerelerde İyi Cins Kumaş Ve Tül Perde Bulunacak Veya Jaluzi Takılacaktır. 13)Salondan Tamamen Ayrı Uygun Bir Yerde Bayan Ve Baylara Ait Ayrı Ayrı Aynalı Ve Lavabolu Birer Tuvalet Bulunacaktır. 14)Tuvaletlerin Duvarları Fayans Kaplı 15)Tuvaletlerin Erkekler Kısmında Yerin Büyüklüğüne Göre Bir Veya İki Adet Pisuvar 16)Mutfağın Zemini En Az Mozaik Kaplı Olacak Ve Her Üç Bölümde Izgaralı Sifonlar Bulunacaktır. 17)Mutfakta Yiyecek Maddelerinin Saklanması İçin Bir Depo 18)Depo Hariç Mutfağın Her Üç Bölümünün Duvarları Fayans Kaplı 19)Mutfağın Dışarıya Açılan Pencere Ve Kapıların8da Sineklik Telleri 20)Mutfakta Yeter Adet Ve Büyüklükte Aspiratör 21)Pişirmenin Havagazı Veya Diğer Gazlarla Çalışan Ocakların Haricinde Kuzine İle Yapılması Halinde, Yakıt Maddeleri Mutfak Dışında Kapalı Bir Yerde Saklanacaktır. 22)Hazırlama Yerinde Sebzelerin Soyulması Ve Etlerin Parçalanması İçin Ayrı Tezgahlar 23)Sebzelerin Yıkanması İçin Emaye Veya Benzeri Küvetler 24)Buzdolabı Veya Soğuk Hava Deposu 25)Mutfak İle Salon Arasında Bir Servis Kapısı Pakette Kebap Ve Yemek Satış Yerleri 1)Yemek Pişirme Ve Kapları Yıkama Yeri Olmak Üzere Birbirinden Ayrı En Az İki Bölümden Meydana Gelecektir. 2)Yemek Pişirme Bölümünün Zemini Yıkanabilecek Şekilde Su Geçirmez Bir Madde İle Kaplı Olacak, Burada Lağıma Bağlı Izgaralı Ve Sifonlu Delikler 3)Kapların Yıkanacağı Yer İle Yemek Pişirilen Yerin Duvarları Zeminden 1,5 Metre Yüksekliğe Kadar Yıkanabilir Şekilde 4)Hava Temizleme Tertibatı Olacakır. 5)Ocak Üzerinde Bacaya Bağlı Davlumbaz 6)Bulaşık Kapları Yıkamak İçin Akar Sıcak Su Tertibatı Ve Yıkanan Kaplar İçin De Dinlendirme

12 Yeri 7)Yemek Takımlarının Saklanacağı Temiz Raf Veya Dolap 8)Her Türlü Artık Ve Süprüntüler İçin Ağzı Kapaklı Çöp Kapları 9)İşçiler İçin Soyunma Odası Veya Dolap Pastaneler 3.Sınıf Pastane 1)Şehir Şebekesine Bağlı Su Tesisatı Olacak, Yoksa Musluklu Su Deposu Bulunacaktır. 2)İşyerininzemini Su Geçirmez Bir Madde İle Kaplı 3)Zeminin Uygun Bir Yerinde Izgaralı Sifon 4)Duvarlar Asgari Plastik Boya Olacak, Uygun Bir Yerde Askılık Bulunacaktır. 5)Aydınlatılmış Olacak, Hava Temizleme Tertibatı Bulunacak Ve Isıtması Sağlanacaktır. 6)Pasta Satış Yerinde Vitrinli Bir Buzdolabı, Vitrinli Tezgah 7)Ocak Mevcut Olduğu Takdirde, Bacaya Bağlı Davlumbaz 8)Yeteri Kadar Ağzı Kapalı Çöp Kutuları 9)Masa Ve Sehpaların Üzeri Mermer, Formika, Cam Veya Benzeri Maddelerle Kaplı 10)Uygun Bir Yerde Tuvalet Ve Lavabo 11)İmalathae Şartları Uygun Olduğu Takdirde, Tavuk Suyu Çorba, Pilav, Söğüş, Kızartma Makinalarında Çevirme Tavuk, Sahanda Yumurta, Sandviç, Döner, Sandviç Hamburger, Gözleme, Pizza Verebilir. 12)Tabak, Bardak, Çatal, Kaşık Ve Bıçaklar İyi Cins (Melamin Tabaklar Kullanılmaz) 2. Sınıf Pastane 2. Sınıf Pastanelerde, 3. Sınıf Pastaneler İçin Aranan Şartlara İlave Olarak Aşağıdaki Şartlar Aranır; 1)Salonun Zemini Asgari Mozaik 2)Salonun Uygun Bir Yerinde Vestiyer Bulunacaktır. 3)Pencerelere Kumaş Ve Tül Perde Takılacaktır. 4)İmalathanesi Bulunmadığı Takdirde Salondan Ayrı Bir Servis Hazırlık Yheri, Üzeri Fayans Veya Mermer Kaplı Bir Hazırlama Tezgahı Ve Kurulama Yeri İle Çay, Kahve Vs. Takımlar İçin Raf Ve Dolaplar İle Yeterli Büyüklükte Bir Ocak Bulunacaktır. 1. Sınıf Pastane 1. Sınıf Pastanelerde, 2. Sınıf Pastaneler İçin Aranan Şartlara İlave Olarak Aşağıdaki Şartlar Aranır; 1)Isıtma, Merkezi Isıtma Sistemi Veya Klima İle 2)Duvarlar Tavana Kadar Yağlıboya 3)Masalar Ve Sandalyeler İyi Cins Doğramadan Yapılmış 4)Bay Ve Bayanlar İçin Ayrı Ayrı Tuvaletler Bulunacak, Bunların Duvarları Fayans Veya Mermer Lüks Sınıf Pastane Lüks Sınıf Pastanelerde, 1. Sınıf Pastaneler İçin Aranan Şartlara İlave Olarak Aşağıdaki Şartlar Aranır; 1)Salonun Zemini Parke, Mermer Veya Halı Kaplanacaktır. 2)Işıklandırma İyi Cins Aplik, Avize Veya Gizli Işıklandırma İle Sağlanacaktır. 3)Havalandırma Klima İle Sağlanacaktır.

13 4)Satış Yeri Salondan Ayrı 5)İmalathaneye Sahip Pasta Satış Yeri Pasta Satış Yerlerinde, 3. Sınıf Pastaneler İçin Öngörülen Şartlar Aranmakla Birlikte, Oturma Yeri Ve Tuvalet Bulundurma Şartları Aranmaz. Kahvehane, Oyun Salonları, Çay Ocakları Ve Çay Bahçeleri 3. Sınıf Kahvehaneler 1)Zemini Mozaik İle Kaplı 2)Zeminde Ve Ocakta Ucu Lağıma Bağlı Izgaralı Sifon Bulunacaktır. 3)Kahve Ve Çay Ocağı Camekanla Salondan Tamamen Ayrılmış Olcaktır. 4)Aydınlatılmış Olacak Ve Hava Temizleme Tertibatı Bulunacaktır. 5)Masalar Ve Sandalyeler Kullanışlı Olacak, Masaların Üzeri Örtülerle Örtülmüş Olacak Ve Masaların Üzerinde Kül Tablaları Bulunacaktır. 6)Şehir Şebekesine Bağlı Su Şebeke Olmayan Yerdemusluklu Depo 7)Ocağın Zemini Ve 1,5 Metreye Kadar Duvarları Yıkanabilir, Su Geçmez Madde İle Kaplı 8)Ocak Üzerinde Davlumbaz 9)Salon Duvarları Plastik Boya İle Boyanacaktır. 10)Ocak Tezgahının Üzeri Mermer Veya Galvanizli Sac İle Kaplı 11)Çay, Kahve, Şeker V.S. Malzemeler Ağzı Kapalı Kutularda Muhafaza Edilecektir. 12)Bardak, Tabak V.S. Malzemeler Raf Veya Kapalı Dolaplarda Muhafaza Edilecektir. 13)İşyerinin Münasip Bir Yerinde Enaz Bir Adet Lavabolu Tuvalet 14)Ağzı Kapalı Çöp Kutuları 15)Isıtma Yeterli 16)Salonun Uygun Yerinde Okuma Köşesi 17)Salonda Askılık 18)P.T.T. Bağlantısı Olan Yerlerde Telefon 2. Sınıf Kahvehaneler 2. Sınıf Kahvehanelerde, 3. Sınıf Kahvehaneler İçin Aranan Şartlara İlave Olarak Aşağıdaki Şartlar Aranır. 1)Pencerelerde Perde Veya Jaluzi 2)Masalar Formika Olacak, Gerektiğinde Üzerleri Çuha İle Kaplanacaktır. 3)Girişte Vestiyer 4)Daimi Akar Sıcak Ve Soğuk Su Tertibatı Bulunacaktır. 5)Kahve, Çay Ve Nargile Takımları İyi Cinsten, Çay Tepsileri Ve Kaşıklar Paslanmaz Maddeden 6)Bilardo Oynatılması Halinde, Ayrı Bir Salon Veya Salondan Bölünmüş Düzgün Bir Yer Tahsis Edilecektir. 1. Sınıf Kahvehaneler 2 Nci Sınıf Kahvehaneler İçin Aranan Şartlara İlave Olarak Aşağıdaki Şartlar Aranır. 1)Salon Duvarları Yağlı Boya İle Boyanacaktır. 2)Isıtma Merkezi Sistem Veya Klima Olacak, Havalandırma Klima İle Sağlanacaktır. 3)Bay Ve Bayanlar İçin Duvarları Asgari Fayanstan Yapılmış Tuvalet Olacak Ve Baylar İçin

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25902 ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No

Detaylı

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden;

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden; I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR? Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ Odunpazarı Belediyesi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih 1/7 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. OCAK 2011 Adres: Yenidoğan Mahallesi Çamkoru

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572 10/7/2004

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ : Bu Tembihname 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, 5393 sayılı yasanın 15/b maddesine istinaden

Detaylı

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Oteller Yasası nın 12 nci maddesinin kendisine verdiği

Detaylı

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32 ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32.MADDESİNİN EMRE AYKIRI DAVRANIŞ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ

Detaylı

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ: İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile ilgili Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla, bunlara

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:14.10.1993 R.G. Sayısı:21728 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: 21728 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM AMAÇ : Bu Yönetmelik Develi Belediye sınırları dahilinde

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki dayanak Amaç Bu yönetmelik 13/7/2005 tarih

Detaylı

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre Büyüksehir Belediye Meclisinin 30 Ocak 1987 gün ve 1987/65 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve İstanbul

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine göre hazırlanan bu yönetmelik,

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK 30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmayan tüzük, 23.07.2014 tarih ve 29069 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıdaki tüzük ile yürürlükten kaldırılmıştır. Resmi Gazete Tarihi / Sayısı: 23.07.2014

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir il

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı