ÖZEL HUZUREVLERİ VE YAŞLI BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ. Tarih : Sayı : BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL HUZUREVLERİ VE YAŞLI BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ. Tarih : 03.09.1997 Sayı : 23099. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler"

Transkript

1 ÖZEL HUZUREVLERİ VE YAŞLI BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ Tarih : Sayı : BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait huzurevlerinin ve bakımevlerinin açılış, hizmet, personel ve işleyiş koşulları ile ücret, denetim, devir ve kapatılma işlem ve esaslarını belirlemektir. Kapsam Madde 2:Bu Yönetmelik, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince açılan huzurevlerini ve bakımevlerini kapsar. Dayanak Madde 3:Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9'uncu madde (g) bendi ile 34 ve 35'inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Başlıklar Madde 4:Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantısını göstermekte olup, yönetmelik metnine dahil değildir. Tanımlar Madde 5:Bu Yönetmelikte kullanılan: a)"genel Müdürlük" Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nü, b)"il Müdürlüğü" İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü, c)"yaşlı" Sosyal ve/veya ekonomik yönden yoksulluk içinde olup, kuruluş bakımına ihtiyacı olan yaşlı statüsündeki kişiyi, d)"kuruluş" huzurevi ve/veya bakımevini, e)"huzurevi" yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu, f)"bakımevi" özel bakıma ihtiyaç duyan yaşlıların bakım ve korunmalarını sağlamak amacıyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşunu, ifade eder.

2 İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve İşlemler Kuruluş Açmak Üzere Başvuru Madde 6:Kuruluş açmak isteyen gerçek kişiler ya da özel hukuk tüzel kişileri bir dilekçe ile İl Müdürlüğü'ne başvururlar. Dilekçede; kuruluşun adı ve adresi ile kurucunun kimliği ve adresi belirtilir. Kurucuda Aranacak Koşullar Madde 7:Kuruluş açacak ya da açılmış bir kuruluşu devir alacak kişilerde; a)türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak, b)medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, c)ağır hapis, affa uğramış bile olsa, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak. Koşulları aranır. Özel hukuk tüzel kişileri açılış ya da devir işlemleri için bir temsilci gösterebilir. Temsilcide, gerçek kişiler için gerekli olan koşullar aranır. Açılış İzni İçin Gerekli Belgeler Madde 8:Kurucunun, aşağıda yazılı her bir belgenin yer aldığı üç dosyayı hazırlaması ve İl Müdürlüğüne vermesi gerekir. a)kurucu ve müdür için; -Nüfus Cüzdanı Örneği, -İkametgah Belgesi, -Öğrenim durumunu gösterir noterden onaylı belge, -Savcılıktan alınacak doğruluk belgesi, -Bulaşıcı hastalığı olmadığını, akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olmadığını kanıtlayan sağlık kurulu raporu, b)kuruluş binasının iskan durumu hakkında Belediye İmar Müdürlüğü'nden alınacak İskan Raporu örneği veya yapı kullanma izin belgesi yada üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor, c)binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık Müdürlüğü'nce onaylı projesi, d)binanın tapu senedi veya kira kontratosu örneği, e)yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğü'nden alınacak rapor, f)binanın trafik emniyetine ve genel ahlak kurallarına uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair Emniyet Müdürlüğü'nden alınacak rapor, g)binanın hizmet bölümlerini gösterir (yaşlı odaları, oturma salonları, banyo, yemek salonları ve bahçe vb. ) içten dıştan çekilmiş fotoğrafları, h)kuruluşun çalışma usulleri, personelin görev yetki ve sorumluluklarının neler olduğu, yaşlı kabul eşlemleri, gelir, giderler ve diğer mali işlemlerin ne şekilde yürütüleceğini gösterir iç hizmet yönergesi, ı)kuruluşta özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan

3 bakımevi olarak da hizmet vermesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınacak uygunluk raporu. Açılış İzni İçin Yapılacak İşlemler Madde 9:Açılış izni için aşağıda belirtilen işlemler yapılır. a)il Müdürlüğünce; -Kuruluşun fiziksel koşulları, -Tefrişi, -Yatak odalarının genişliği ve kuruluşun diğer bölümlerinin yeterliliği dikkate alınarak saptanacak kapasitesi, -Genel olarak hizmete uygunluğu hakkında durum raporu hazırlanır. b)üç dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, kuruluşun hizmete açılması İl Müdürlüğünün teklifi ve Valiliğin onayı ile gerçekleşir. Tüm belgeleri İl Müdürlüğünce onaylanan dosyalardan biri İl Müdürlüğünde kalır. İkinci açılış izin belgesi düzenlendikten ve imzalandıktan sonra kurucuya imza karşılığında verilir. Üçüncü dosya ve açılış onayının bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir. Açılış izin belgesinin, kuruluşun görülebilecek bir yerine asılması esastır. c)açılış izin belgesi verilen her kuruluşun işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi İl Müdürlüğü'nce bir ay içinde o yerin bağlı bulunduğu Çalışma Müdürlüğü'ne bildirilir. Kuruluşa Yaşlı Kabulü Madde 10: Valilikten açılış onayı alınıp, açılış izin belgesi düzenlenen kuruluşa yaşlı kabulü yapılır ve kuruluş hizmete geçer. Valilikten açılış onayı alınmayıp, açılış izin belgesi düzenlenmemiş, kuruluşa yaşlı kabulü yapılması halinde, Yönetmeliğin 33'üncü maddesi hükümleri uygulanır. Personel Çalışma İzni Madde 11:Personel çalışma izni aşağıdaki esaslar çerçevesinde verilir. a)açılış izin belgesi verilen kuruluşun kurucusu ve sorumlu müdürü açılış izin belgesi aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kuruluşta istihdam edilecek her personel için 8'inci maddenin (a) bendinde belirtilen belgeleri ikişer nüsha halinde düzenleyerek İl Müdürlüğüne teslim eder. b)il Müdürlüğünce, personelin bu belgeleri "Üçüncü Bölümde belirtilen şartlara" uygunluğu açısından değerlendirilir ve tasdik edilir. c)personelin belgeleri ve çalışma onayının birinci nüshası İl Müdürlüğünce, ikinci nüshası ise kuruluşta muhafaza edilir. İl Müdürlüklerince tasdik edilmeyen personel çalışamaz. d)aynı işlem yeni alınacak personel içinde geçerlidir. e)sorumlu Müdürün çeşitli nedenlerle izne ayrılması halinde, yerine kuruluşta bulunan "Yönetmeliğin" 13'üncü maddesinin ikinci paragrafındaki

4 özelliklere sahip en kıdemli meslek elemanı vekil bırakılır. f)sorumlu Müdür değişikliğinde ise İl Müdürünün onayı gerekir. Devir ve Nakil İçin Yapılacak İşlemler Madde 12:Devir ve nakil için aşağıda belirtilen işlemler yapılır. a)kuruluşun devrinde taraflar, noterden alacakları devir senedi ile İl Müdürlüğü'ne başvururlar. Kuruluşu devir alacak şahıslardan devir senedine ek olarak 8'inci maddenin a, d ve h bentlerinde yer alan belgelerin 3'er nüsha olarak düzenlenmesi istenir. Binanın iç düzenlemesinde değişiklik yapılması durumunda (g) bendi gereği yerine getirilir. b)kuruluşun başka bir adrese naklinde ise kurucu yeni binaya ait adresi içerir bir dilekçe ile İl Müdürlüğü'ne başvurur. İl Müdürlüğü'nce yerinde yapılacak inceleme sonucunda bir durum raporu düzenlenir. Binanın uygun bulunması halinde, kurucudan 8'inci maddenin b, c, d, e, f ve g bentlerinde belirtilen belgelerin 3'er nüsha olarak düzenlenmesi istenir. c)devir ve nakil için 3 dosya halinde düzenlenen belgeler İl Müdürlüğü'nce Valilik Onayına sunulur. Onaydan sonra açılış izin belgesi düzenlenir. Dosyalardan biri ve onayın bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personelin Nitelik ve Sorumlulukları Müdür Madde 13:Müdür, kuruluşun yönetsel ve teknik tüm işlerinin amacına uygun olarak yürütülmesinden, yaşlıların en iyi şekilde bakım ve korunması ile, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasından birinci derecede sorumludur. Üniversitelerin tıp, sosyal hizmetler, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, fizyoterapi ve hemşirelik bölümlerinden mezun olmuş kişiler müdür olabilir. Bu bölümlerden mezun olmuş kurucular, aynı zamanda kuruluşun müdürü de olabilirler. Bir kişi birden fazla kuruluşun müdürü olamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz. Doktor Madde 14:Doktor, kuruluşun sağlık hizmetlerini yürütmek, yaşlıların sağlık kontrolü ve tedavilerini yapmaktan sorumludur. İç hastalıkları uzmanı olması tercih edilir. Kuruluşa tam zamanlı, yarı zamanlı ya da belirli gün ve saatlerde bir doktor çalıştırılır. Sorumlu müdürün doktor olması durumunda ayrıca doktor çalıştırılmayabilir.

5 Sosyal Çalışmacı Madde 15:Sosyal Çalışmacı, kuruluşa girmek için başvuran yaşlının sosyal incelemesini yapmak, kuruluşa uyumunu sağlamak, sorunlarının çözümüne, yakınları ve toplumla ilişkilerini sürdürmelerine yardımcı olmak ve yaşlıların ilgi alanlarına göre boş zaman değerlendirici etkinlikler düzenlemekten sorumludur. Sorumlu müdürün sosyal çalışmacı olması durumunda, ayrıca sosyal çalışmacı çalıştırılmayabilir. Psikolog Madde 16:Psikolog, yaşlının psiko-sosyal incelemesini yapmak, kuruluşa uyumunu sağlamak, sorunlarını gerektiğinde yakınları ile ilişkiler kurarak çözmelerine yardımcı olmak, boş zamanlarını değerlendirici etkinliklere katkıda bulunmaktan sorumludur. Sorumlu müdürün psikolog olması durumunda, ayrıca psikolog çalıştırılmayabilir. Madde 17:Sorumlu Müdürün sosyal çalışmacı veya psikolog olması halinde bile, kuruluş kapasitesinin 50 ve daha fazla olması durumunda en az bir sosyal çalışmacı veya bir psikolog çalıştırılması esastır. Hemşire Madde 18:Hemşire, doktorun yardımcısı olup, yaşlıları muayene ve tedaviye hazırlamak, ilaçlarını düzenli almalarını sağlamak, enjeksiyonlarını yapmak, tansiyonlarını ölçmek, yaşlıların her türlü bakımı ile kuruluşun genel temizliğini sağlamaktan sorumludur. Her kuruluşta en az bir hemşire çalıştırılması esastır. Yaşlı Bakıcısı Madde 19:Yaşlı bakıcısı, yaşlıların bakımı ile kuruluşun temizlik ve düzeninden sorumludur. En az ilkokul mezunu olma koşulu aranır. Her beş yaşlı için bir yaşlı bakıcısı çalıştırılması esastır. Aşçı Madde 20:Aşçı yemeklerin sağlık koşullarına uygun pişirilmesinden ve servisinden sorumludur. Her kuruluşta en az bir aşçı ve yeterince aşçı yardımcısı çalıştırılır. Madde 21:Kuruluşun yemek satın alması durumunda, servisle ilgili personel görevlendirilir. Diğer Görevliler Madde 22:Kuruluşta ihtiyaca göre, diyetisyen, fizyoterapist büro elemanları, teknisyen, şoför, bekçi çalıştırılır.

6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fiziki Özellikler ve Kuruluş Bölümleri Binanın Konumu Madde 23:Binanın şehir merkezinde, veya merkeze yakın bahçeli ve sakin bir konumda olması tercih edilmelidir. Kuruluş bağımsız bir binada ya da apartman katında hizmete açılabilir. Apartmanda açılması halinde zemin katın veya zemin katla bağlantılı bir üst katın kullanıma hazır hale getirilmiş olması gereklidir. Apartmanda açılacak kuruluş için, apartman sakinlerinin her birinden yazılı izin alınması zorunludur. Yangından Korunma ve Isıtma Madde 24:Kuruluşta yeterli sayıda yangın söndürme araç, gereci bulunmalı ve yangın için gerekli önlemler alınmalıdır. Bina güvenli bir sistemle ısıtılmalı, tercihen kaloriferli olmalıdır. Kuruluş Bölümleri ve Özellikleri Madde 25:Her kuruluşta, binanın fiziksel koşullarına ve olanaklarına uygun olarak düzenlenmiş yönetim odası, yatak odaları, oturma salon ve köşeleri, yemek salonu, mutfak, banyo, tuvalet, çamaşırhane ve diğer ihtiyaç duyulan bölümler bulunur. Bu bölümlerin belirlenen kapasiteye cevap verebilecek büyüklükte olması gerekir. Girişte danışma, telefon kabini ve alarm panosu bulunmalıdır. a) Yatak Odaları Yatak odaları tek, iki, üç ya da çok kişilik olarak düzenlenebilir. Odalar pencere önlerinden yaşlıların dışarıyı seyredebilecekleri şekilde döşenmeli, karyolalar birbirine bitişik olmamalı ve eşyalar yaşlıların oda içinde rahat hareket edebileceği şekilde yerleştirilmelidir. Her odada personel çağırma zil düzeneği bulunmalıdır. Her yaşlıya bir karyola, bir etajer, bir giysi dolabı bir koltuk ve sandalye verilmeli, ayrıca her odada bir masa veya sehpa bulunmalıdır. Binanın fiziki koşullarının uygun olması durumunda, yatak odalarında lavabo, duş ve tuvalet bulunan bir bölüm düzenlenmelidir. b) Oturma Salon ve Köşeleri Oturma salonları, yaşlıların sohbet edebilecekleri, televizyon seyredebilecekleri, tavla, dama vb. oyunlar oynayabilecekleri şekilde düzenlenmelidir. Binanın fiziki koşullarının uygun olması durumunda, koridorlarda manzaraya açık oturma köşeleri düzenlenebilir. c)yemek Salonu Yemek salonunda kolay temizlenebilir masa ve sandalyeler bulunmalıdır. Havalandırma sağlanmalıdır. Kuruluşta tek bir yemek salonu olabileceği gibi, katlarda ayrı salonlar düzenlenebilir.

7 d)mutfak Mutfak duvarları ve yerleri kolay temizlenebilir malzeme ile kaplanmalıdır. Yemek pişirme ve servisinde kullanılan araç ve gereçler çelik olmalı, korunabileceği raf ve dolaplar bulunmalıdır. Sebze yıkama ve bulaşık için ayrı lavabolar olmalı ve yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Ayrıca, yaşlının istediği zaman çay, kahve ve yemek pişirebileceği, bulaşık yıkayabileceği küçük mutfaklar da düzenlenebilir. e)çamaşırhane ve Çamaşır Yıkama Odası Çamaşırhane, çamaşırların yıkandığı, kurutulduğu, ütülendiği bir bölüm olarak düzenlenmelidir. Ayrıca, yaşlının istediğinde çamaşırlarını yıkayabileceği evye ve ev tipi çamaşır makinasının bulunduğu çamaşır asma olanaklarına sahip odalar da düzenlenebilir. f)banyo ve Duşlar Kuruluşta yatak odalarındaki duşlardan ayrı olarak, yeterli sayıda duş ve banyo bulunmalıdır. Banyolarda, yaşlının kaymasını engelleyici önlemler alınmalı, yaşlının oturup kalkmasına yardımcı olacak yatay ve düşey raylar uygun yerlere tespit edilmeli, çağırma zili bulunmalıdır. g)tuvalet ve Lavabolar Kuruluşta, kadın ve erkek yaşlılar için ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda alaturka ve alafranga tuvalet bulunmalıdır. Tuvaletlerde yaşlıların kaymasını engelleyici önlemler alınmalı, yatay ve düşey raylar uygun yerlere tespit edilmelidir. Tuvalet kapılarının kilidi, içerden ve dışardan açılma özelliğine sahip olmalıdır. Tuvaletlerde yeterli sayıda ve normal yükseklikte lavabo ve aynalar bulunmalıdır. Yaşlıların ayak yıkayabilecekleri, abdest alabilecekleri ayak yıkama evyesi bulunabilir. h)diğer Bölümler Kuruluşta, sağlık hizmetlerinin görüldüğü, araç ve gereçlerinin bulunduğu özel bir bölüm düzenlenmelidir. Bu bölümde gerekli ilaç ve ilk yardım malzemeleri bulundurulmalıdır. Ayrıca, yaşlıların dini vecibelerini yerine getirebilecekleri bir bölüm ile boş zamanlarını değerlendirebilecekleri kütüphane, atölye ve spor yapabilecekleri bölümler düzenlenebilir. Kuruluş girişi, koridor ve merdivenler yeterince aydınlatılmalı, merdivenlerde tırabzan dışında duvar boyunca yatay raylar bulunmalıdır. Asansörlü binalarda, asansör kabininde tutamak ve oturma yeri bulunmalıdır. Kuruluşun tüm bölümleri, yaşlıya ve yiyeceklere zarar vermeyecek şekilde düzenli aralıklarla haşerelere karşı ilaçlanmalıdır.

8 Yaşlıların, çıkıp dolaşabileceği, oturup hava alabileceği, çiçek ve sebze yetiştirebileceği alanların düzenlendiği bir bahçe bulunmalıdır. Özel Bakım Madde 26:Özel bakım yatağa bağımlı (ağır felçli, sakat) bulaşıcı hastalığı olmayan öz bakım gereksinimlerini yardımsız karşılayamayan yaşlıların bakım ve korunmalarının sağlandığı kuruluş bölümüdür. Kuruluş, doğrudan bakımevi olarak da hizmet verebilir. Özel Bakım Bölümünde; a)oda kapılarının tekerlekli sandalye ve yürüteç (Walker) geçebilecek genişlikte olması, b)odaların tekerlekli sandalye ve yürüteçlerin hareket edebileceği şekilde düzenlenmesi, c)yatakla çarşaf arasına alez (yatak koruyucu) serilmesi, d)her karyola başucuna personel çağırma zil düzeneği kurulması, e)sürekli sıcak su bulundurulması, f)oda zeminin sık ve kolay temizlenmeye uygun malzeme ile döşenmesi, duvarlarda silinebilir özellikli malzeme kullanılması, g)havalandırma için gerekli önlemlerin alınması, pencerelere sinek önleyici tel düzeneğinin yapılması, esastır. BEŞİNCİ BÖLÜM Hizmet ve İşleyiş Kuruluşa Yaşlı Kabulünde İzlenecek Yol Madde 27: Huzurevine kabul edilecek yaşlılarda 55 yaş ve daha yukarı yaşlarda olma şartı aranır. 55 yaşın altında olan kişilerin kuruluşa kabulü; kuruluş müdürünün teklifi, hazırlanacak sosyal inceleme raporu sonucuna göre İl Müdürlüğünün uygun görüşüne dayanılarak alınacak Valilik onayından sonra yapılır. Kuruluşa yaşlı kabulünde; a)dilekçe, b)nüfus Cüzdan Örneği, c)sağlık Kurulu Raporu (bulaşıcı hastalığı olmadığı, ruh sağlığının yerinde olduğu,alkolik ve uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını kanıtlayıcı rapor) istenir. Kuruluşa kabul edilecek yaşlılarda, ırk, renk, cinsiyet, dil, tabiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç yönünden hiçbir ayrım yapılmaz ve geçmişteki mahkumiyetleri göz önüne alınmaz. Belgeleri tamamlanan ve değerlendirmesi yapılan yaşlılar, kuruluşa kabul edilir, sıraya alınır ya da reddedilir. Ücret Tespiti Madde 28:Kuruluşun aylık bakım ücreti, Valinin (ya da görevlendireceği bir

9 yardımcısının) başkanlığında İl Müdürü, Büyükşehir Belediyesi/Belediye, Defterdarlık, Ticaret Müdürlüğü ve il dahilindeki kuruluş kurucularının kendi aralarından seçeceği bir temsilciden oluşan Komisyon tarafından tespit edilir. Komisyon, her yıl Aralık ayının ilk haftasında toplanarak, gelecek yılın aylık bakım ücretlerini tespit eder. Ücret; geçinme endeksi ile toptan eşya fiyat endekslerindeki artış oranları esasları olmak üzere, sosyo-ekonomik koşullar, personel, beslenme, kira, ısıtma, onarım, diğer cari giderler ve amortismanlar dikkate alınarak, kar oranının eklenmesi sonucunda tespit edilir. Komisyon, il dahilinde birden fazla kuruluş olması halinde, aylık bakım ücretlerini taban ve tavan olarak tespit edebilir. Tespit edilen ücret, Valilik onayına sınılır. Onay sonrası, Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girer. Ücret onayının bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir. Aylık bakım ücretine; bakınma, beslenme, sağlık (ilaç takibi, enjeksiyon ve pansuman yapımı, tansiyon ölçümü, basit tıbbi müdahaleler) ve temizlik hizmeti giderleri dahildir. Bu hizmetler için, yaşlı ya da yakınlarından ayrıca ücret talep edilmez. Ücret Tahsili Madde 29: Aylık bakım ücreti her ay peşin olarak tahsil edilir ve karşılığında makbuz verilir. Yaşlının kuruluştan ayrılması ya da ölümü halinde tahsil edilen o aya ait ücret iade edilmez. Bir aydan fazla peşin olarak tahsil edilen ücret iade edilir. Yaşlının; kuruluşa kabulü sırasında bir aylık bakım ücreti kadar depozito alınır, kuruluştan ayrılması veya ölümü halinde, borcu var ise mahsup edilerek kalanı iade edilir. Depozito ücretleri her yıl ücret artışlarına paralel olarak değiştirilebilir. Ücretsiz Bakım Madde 30:Her kuruluş, kapasitesinin en az % 5'i oranında ücretsiz yaşlı bakmakla yükümlüdür. Ücretsiz bakılacak yaşlılar, İl Müdürlüğünce belirlenir. Beslenme ile İlgili Hususlar Madde 31:Yaşlılara Genel Müdürlüğe bağlı huzurevlerinde uygulanan gıda rasyonuna göre hazırlanacak sabah kahvaltısı ile öğle ve akşam yemeği verilir. Ayrıca, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa ara öğünler verilmelidir. Doktor önerisiyle özel diyet uygulanacak yaşlılara diyet yemeği hazırlanır. Denetim Madde 32:Kuruluş İl Müdürlüğünce yılda en az bir kez denetlenir. Gerektiğinde Genel Müdürlük yetkili elemanları tarafından da denetlenir. Denetim sırasında kuruluş yetkilileri her türlü belgeyi sunmak ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

10 Denetim raporunun bir örneği İl Müdürlüğü'nde saklanır, bir örneği de Genel Müdürlüğe gönderilir. Denetim sırasında tespit edilen aksaklıklar, denetim defterine yazılır ve giderilmesi için bir ay süre verilir. Bu süre içinde giderilmemesi durumunda kuruluş yazı ile uyarılarak uygun görülen bir ek süre daha verilir. Verilen süre içinde, kuruluş belirtilen aksaklıkları düzeltmek zorundadır. Bu Yönetmelikte kullanılan kuruluş tanımı ve özelliklerine uymayan yerlerde yaşlı bakımı yapıldığının tespiti veya ihbar edilmesi durumunda Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğü elemanları bu yerleri denetlemeye ve gerekli tedbirleri almaya yetkilidirler. Kuruluşun Kapatılması Madde 33: a)10'uncu maddeye aykırı olarak kuruluşa yaşlı kabulü yapılması, b)denetimlerde tespit edelin aksaklıkların verilen süreler içinde giderilmemesi, c)bakılan yaşlıların, sağlık ve temizlik açısından, sosyal ve psikolojik yönden ihmal ve istismarı, d)genel ahlak kurallarına aykırı hareket edilmesi, e)belirlenen ücretten fazla ücret almakta ısrar edilmesi, f)belirlenen kapasitenin üstünde yaşlı bakımında ısrar edilmesi, g)amaç dışı faaliyette bulunulması, durumlarında İl Müdürlüğü'nün teklifi ve Valiliğin onayından sonra açılış izin belgesi iptal edilerek, kuruluşun kapatılma kararı alınır. Kapatılan kuruluşların kurucuları ve sorumluları hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 27'nci maddesine göre işlem yapılır. Kuruluşun Kurucu Tarafından Kapatılması Madde 34:Kurucular, en az üç ay önceden İl Müdürlüğü'ne; personel ve yaşlılara yazılı olarak kuruluşu kapatma isteğini bildirmek zorundadırlar. İl Müdürlüğü'ne bildirmeden kuruluşu kapatan kurucular yeni bir kuruluş açamaz ve ortak olamazlar. Kuruluşun Kapanması Sırasında Yapılacak İşlemler Madde 35:Yaşlıların mağduriyetlerinin önlenmesi için İl Müdürlüğü ve kurucu gereken önlemleri alır. Kuruluşun kapandığı tarihten itibaren, yaşlılardan peşin alınan ücretten kalan pay geri ödenir. Kurucular, 15 gün içinde kuruluşla ilgili tüm belgelerini İl Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Kapanan kuruluşlar İl Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler

11 İl Müdürlüklerine Gönderilecek Bilgiler Madde 36:Kuruluşlar her ayın ilk haftasında personel listesini, aylık ücret bordrosunun bir örneğini, değişiklik var ise o personelle ilgili belgeleri 2 nüsha olarak hazırlarlar. Bir nüshası, kuruluşta kalır, diğer nüsha denetim için İl Müdürlüğüne gönderilir. Uyarılara rağmen istenilen belgeleri göndermeyen kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin 33'üncü maddesine göre işlem yapılır. Kuruluşların Adları Madde 37: Kuruluşlar, devletin veya diğer kuruluşların kullandıkları ad ve ünvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ad ve ünvanları, yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar. Kuruluş Binalarının Kullanımı Madde 38: Kuruluşlarda yaşlılara ayrılan bölümleri kurucu ve personel mesken olarak kullanamaz. Kuruluş binası açılış amacı dışında, başka bir amaçla kullanılamaz. Kuruluşlarda Bulundurulması Gereken Defter ve Dosyalar Madde 39: -Gelen ve giden yazı kayıt defteri, -Gerekli muhasebe kayıtları, -Personelin özlük ve sağlık dosyaları, -Yaşlılara ait kütük defteri, -Denetim defteri, (İl Müdürlüğünce tasdik edilir.) -Yaşlı dosyaları (Bu dosyalarda yaşlılar hakkında genel bilgi, sağlık fişleri bulunur.) Personel ve Yaşlıların Sağlık Kontrolleri: Madde 40: Kuruluşlarda çalışan personelin ve yaşlıların gerekli sağlık muayene ve kontrollerinin periyodik olarak yapılması en az yılda bir göğüs radyografilerinin çekilmesi ve portör muayenelerin yaptırılması, sonuçlarının personel ve yaşlılara ait dosyalarda saklanması zorunludur. Diğer Hususlar Madde 41: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 27'nci maddesine göre, bu Yönetmelik kapsamına giren kuruluşlarda bakım görenlere karşı herhangi bir suç işleyen görevliler hakkında, bu suç nedeniyle genel hükümlere göre verilecek muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezaları üçte bir oranında arttırılarak hükmolunur. Madde 42: Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılan Huzurevleri Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

12 Kaldırılan Hükümler Madde 43: 02/01/1984 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişilerince Açılacak Huzurevleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Hükümler Geçici Madde l: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nden açılış izni belgesi alarak faaliyette bulunan kuruluşlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra geçen bir yıl içinde, gerekli düzenlemeleri gerçekleştirerek, yapılan çalışmaları bir raporla İl Müdürlüğüne bildirmek durumundadır. Geçici Madde 2: İl Müdürlüğünce, kuruluşların yeni Yönetmeliğe uyumuna ilişkin yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere kurulacak en az üç kişilik bir komisyon, her kuruluş için hazırlayacakları özel değerlendirme ve il düzeyindeki genel değerlendirme raporlarını bir yıl sürenin bitiminden itibaren altı ay içinde Genel Müdürlüğe göndermek durumundadır. Yürürlük Madde 44: Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 45: Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.

06 /07 /2011-27986 RG/4

06 /07 /2011-27986 RG/4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Tarih : 08.10.1996 Sayı : 22781 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Tarih : 21.02.2001 Sayı : 24325 RG Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Huzurevleri ile Huzurevi

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: 16 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ

Detaylı

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK KADIN KONUKEVLERĠNĠN AÇILMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Yasal Mevzuat Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tarih : 13.11.1995 Sayı : 22462 R.G. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK 27 Kasım 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELĐK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlığından; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

www.makrosistem.com.tr

www.makrosistem.com.tr İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 18.12.2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikleri içermektedir. www.makrosistem.com.tr

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı