Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103"

Transkript

1 Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleriyle her türlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını sağlamaktır. KAPSAM MADDE 2 - Bu Yönetmelik hükümleri; a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu`nun inci maddeleri kapsamına giren birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri, b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı,parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle, oksijen, LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ve kum ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerleri, c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmeleri, dışında kalan sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ile bunların denetimlerine ilişkin esas ve usulleri kapsar. HUKUKİ DAYANAK (1)MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 24/1/1989 tarihli ve 353 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 7 nci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir (1) - Not: Anılan KHK: 353, 3572 s. Yasa`ya dönüştürülmüştür TANIMLAR MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Ruhsat, işyeri açma ve çalışma ruhsatını, Başvuru Formu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru formunu, Kontrol, Başvuru üzerine bir ay içerisinde yapılacak ilk kontrolu, ifade eder. RUHSAT VERMEYE YETKİLİ MERCİLER MADDE 5 - Bu Yönetmelikte sözü geçen ruhsatları vermeye; a) Belediye sınırları ve mücavir alan dışında kalan işyerleri ve işletmelere valilik ve kaymakamlıklar, b) Belediye sınırları ile mücavir alan içinde kalan işyerleri ve işletmelere belediyeler, c) Büyükşehir belediyelerindeki işyeri ve işletmelerde; 1) İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhı müesseseler için büyükşehir belediye başkanlığı, 2) Sıhhi ve diğer işyeri ve işletmeler için ise büyükşehir belediyesi içinde kalan diğer belediyeler, yetkilidirler. BAŞVURU FORMU MADDE 6 - İşyeri veya işletme açmak isteyen; işin özelliğine göre bu Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak işyerini veya işletmesini düzenledikten sonra gayrı sıhhi müesseseler için (Ek-1), sıhhi işyerleri için ise (Ek-2) de belirtilen başvuru formu`nu doldurarak yetkili merci`e ibraz eder. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

2 MADDE 7 - Yetkili mercilere verilen başvuru formu üzerine yapılacak incelemelerde aşağıdaki kriterler esas alınır. a) İnsan sağlığına zarar verilmez. b) Tesis edilmiş yapıya, tarihi, turistik ve kültürel değerlere hasar verilmez ve çevre kirliliğine yol açılmaz. c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması konusundaki düzenlemelerle ilgili olarak; 1) İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzüklere göre gerekli önlemlerin alınmış olması, 2) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu`nun kapsamına giren gayrimenkullerin kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri ile fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler konusunda kat maliklerinin oybirliği ile karar almış bulunması, 3) Özel yapı şeklini gerektiren fırın, sinema, tiyatro, otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi işyerleri için, yapı kullanma izin belgesinin temin edilmiş olması, 4) Otel, gazino, kahvehane, içki yerleri, bar, tiyatro ve sinema gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerleri için, işyeri ile işyeri açacak kişinin, genel asayiş ve güvenlik yönünden aranan şartları haiz bulunması, 5) Karayoları kenarındaki işyerleri için, karayolu trafik güvenliğinin yeterince sağlanmış olması, 6) Yangın ve patlama tehlikesine karşı olmak üzere yapılacak güvenli bir elektrik tesisatı yanında, ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmiş bulunması, 7) Otel, lokanta, kahvehane, gazino, pastahane ve benzeri işyerleri için; bunların LPG depo ve satış yerleri ile parlayıcı,patlayıcı, yanıcı, yakıcı maddelerin satıldığı, depolandığı yerlerin bitişiğinde bulunmaması, 8) Kahvehane, bar, pavyon gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içkisatılan diğer işyerlerinin; okul, yurt, cami, bina ve tesislerinin mevzuatın öngördüğü ve bunları etkilemeyecek uzaklıkta bulunması, şarttır. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ MADDE 8 - Eksiksiz olarak doldurulan başvuru formu üzerine, ilgiliye en geç müracaatını izleyen iş günü içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. (Ek-3) İlgilinin beyanına göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. BAŞVURU FORMU ÜZERİNE YAPILACAK KONTROL MADDE 9 - Yetkili mercilerce işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, bu merciler tarafından kanunen yetkili bulunan kumu kurum ve kuruluşlarına derhal bildirilerek, ruhsat veriliş tarihini izleyen bir ay içerisinde mevcut mevzuat çerçevesinde kotrol ettirilirler. Bu süre içinde kontrol ettirilmemesi veya yapılan kontrol sonucunda Yönetmelikte öngörülen esaslara aykırılık bulunmadığının anlaşılması hallerinde, ilgilinin ruhsatı kesinleşmiş sayılır. Ancak, kamu kuruluşlarına ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde başvuru formuna ilişkin evrakı kontrol için göndermeyen veya kontrol görevini zamanında yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılır. Yetkili merciin mevcut teşkilatının birinci fıkrada öngörülen kontrol için yeterli olmaması halinde gerekli koordinasyon mahallin en büyük mülki amiri tarafından sağlanır. Başvuru üzerine bir ay içerisindeki ilk kontrol ve denetimlerde Yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere yedi gün süre verilir. Buna rağmen aykırılığın giderilmediğinin anlaşılması halinde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer

3 hakkında ayrıca yasal işlem yapılır. İlk işyeri açıldıktan ve ilk kontrolun yapılmasından sonra işyerlerinin faaliyetleri ve diğer hususlarla ilgili kuruluşların mevcut mevzuatları çerçevesinde denetleme yetkileri saklıdır. İŞLETİCİNİN DEĞİŞMESİ MADDE 10 - Ruhsatlı bir işyerine ortak alınması, ortaklıktan çıkılması, ruhsat sahibinin vefatı veya devir işlemlerinde, faaliyet konusunun ve ruhsatta öngörülen şartların değişmemesi kaydıyla, yeniden kontrol yapılmayarak yeni işletici adına ruhsat düzenlenir. SIHHİ İŞYERLERİ MADDE 11 - Sıhhi işyerlerinin özelliklerine göre sınıflandırılmaları (Ek- 4)`te belirtilmiştir. GAYRI SIHHİ MÜESSESELER MADDE 12 - Gayrı sıhhi müesseselerin sınıflandırılmasında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu`nun inci madeleri uyarınca düzenlenmiş bulunan "Gayri Sıhhi Müsseseler Yönetmeliği" esas alınır. Gayrı sıhhi müesseler, öncelikle kendi tür işyerlerine ait sanayi bölgelerinde kurulur. Sanayi bölgelerinde veya sanayi bölgelerinin dışında kurulacak olan ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin etrafına sağlık koruma bandı konulması zorunludur. Bu band içinde kalan alanda, meskenler ile insanların yiyip içmesine, dinlenip eğlenmesine mahsus diğer tesisler yapılamaz. Gayrı sıhhi müesseseler etrafına konulması gereken sağlık koruma bandı, tesislerin kirletici unsurları; sanayi bölgeleri etrafına konulması gereken sağlık koruma bandı ise, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tesbit edilir. Çevresine olan zararları giderilemeyen üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin de, meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden uzakta yapılması şarttır. Özellikle gürültü ve hava kirliliğine neden olan müesseseler etrafında bırakılması gereken sağlık koruma mesafesi; tesisin faaliyeti sırasında çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkileri, hakim rüzgar durumu ve bölgenin diğer özellikleri de dikkate alınmak suretiyle 5 inci maddede belirtilen merciler tarafından tesbit ve ilan olunur. Gayri sıhhi müesseselerin, bu genel şartlara ilave olarak; 1) Sosyal tesis atıklarının, varsa kanalizasyon şebekesine bağlanması, kanalizasyonun bulunmaması halinde, 251 sayılı "Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Açılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde uygun fosseptikle tasfiye edilmesi, 2) Katı atıkların, çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde muhafaza ve izale edilmesi (tuvalet, pisuvar, duş, lavabo, yemekhane gibi sosyal tesisler, TS 1358`e uygun olmalıdır), 3) Proses sıvı atıklarının, "Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği"ne uygun şekilde arıtılarak deşarj edilmesi, 4) Proses gaz atıklarının, "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde arıtılması, 5) Gürültü seviyesinin, "Gürültü Kontrol Yönetmeliği"ne uygun şekilde izale edilmesi, şarttır. Ruhsatlı gayrı sıhhi müesseselerde, yetkili makamın bilgisi dışında herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Gayrı sıhhi müesseseler, çevreye olan zararlarını mümkün olduğu kadar azaltabilmek için, tekniğin gerektirdiği önlem ve yenilikleri uygulamak zorundadırlar. Ruhsatı olup da, gayrı sıhhi müesseseler sınıflamasında veya tesiste yapılan bir değişiklik sonucunda alt sınıf kapsamına girmiş tesislerin yeniden ruhsat alması zorunluluğu yoktur. Ancak, gayrı sıhhi müessese sınıflamasında yapılan bir değişiklik neticesinde üst sınıfa girmiş tesislerin, belirlenen süre içinde yeni sınıfına göre ruhsat alması zorunludur. Diyet, katkılı ekmek ile unlu mamul çeşitleri, ancak imalathane veya fırın

4 olarak yapı kullanma izin belgesi olan yerlerde imal edilir. İŞYERİNDE ÇALIŞANLARIN SU İHTİYACI MADDE 13 - İşyerinde çalışanların içme ve kullanma suyu ihtiyacı; yeterli, sağlıklı, içme ve kullanmaya uygun bir şekilde temin edilir. RESMİ KURULUŞLAR, DERNEKLER VE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARINA AİT LOKALLER MADDE 14 - Resmi kuruluşlar, dernekler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait lokallerde; yemek verilmesi halinde lokantaların, eğlenilmesi ve oyun oynanması halinde kahvehanelerin ve yatılması halinde de otellerin en az 3.sınıf nitelikleri aranır. YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN İŞYERLERİ MADDE 15 - Bu Yönetmelik kapsamında olup da (Ek-4)`te kriterleri belirtilmemiş bir işyerinin açılmak istenmesi halinde, benzer işyerleri için öngörülen kriterler esas alınır. BİRDEN FAZLA FAALİYET KONUSU OLAN İŞYERLERİ MADDE 16 - Birden fazla faaliyet konusu olan işyerlerine, Yönetmelikte aranan kriterleri taşıması şartıyla ana faaliyet konusu esas alınarak tek ruhsat verilir. Ancak, ruhsatta diğer faaliyet konuları da belirtilir. İŞYERİNDE ASILACAK LEVHALAR MADDE 17 - İşyerlerinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, maliye vergi levhası ile fiyat ve ücret tarifesi dışında başka bir levha asılması zorunlu kılınamaz. YÜRÜRLÜK MADDE 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. EK-1 GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU T.C... VALİLİĞİNE... KAYMAKAMLIĞINA... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Adı ve Soyadı : İşyerinin Unvanı : Ana Faaliyet Konusu : Tali Faaliyet Konusu : Sınıfı : İşyerinin Adresi :... Tel No: İşyeri: Sanayi Bölgesi İçinde Sanayi Bölgesi Dışında (Uygun olan kareye X koyunuz.) 8- Kullanım Alanı :... mı 9- Kullanılan Alet ve Sayısı... Makinaların : Toplam Motor Gücü...KWS... HP. Ustalık Belgesi No:

5 10- Kayıtlı Olduğu Adı:... Vergi Dairesinin Vergi No. S.S.K. İşyeri Sicil No: 11- Nüfus Kayıt Örneği İL:... İLÇE:... MAH.:... KÖY... C.NO... SAYFA NO... KÜTÜK NO... BABA ADI... ANA ADI... DOĞUM YERİ... DOĞUM TARİHİ İkametgah Aresi : TESİSİN ÖZELLİKLERİ : Vardiya Sayısı :... Bir Günde Çalışacak Toplam Personel Sayısı :... Tesisin Çalışma Süresi ve Saatleri :... Üretimde Kullanılacak Yakıt Türü :... EK-2 SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU T.C... VALİLİĞİNE... KAYMAKAMLIĞINA... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Adı ve Soyadı : İşyerinin Unvanı : Ana Faaliyet Konusu : Tali Faaliyeti : İşyerinin Adresi :......Tel No.: İşyerinin Kullanım Alanı :... mı Ustalık Belge No 7- a) Kayıtlı Olduğu Adı:... Vergi Dairesinin Vergi Kayıt No. b) S.S.K. İşyeri Sicil No: 8- Nüfus Kayıt Örneği İL... İLÇE... MAHALLE... KÖY... Cilt No.... Sayfa No... Kütük No... Baba Adı... Ana Adı... Doğum Yeri... Doğum Tarihi İkametgah Adresi : Açmak istediğim işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olduğunu kabul ve beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arzederim. Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih NOT: GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNULMASI VE/VEYA BELGE DÜZENLENMESİ HALLERİNDE TCK, İLE SAİR KANUNİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İDARİ, PARA, İŞYERİNİN KAPATILMASI VE HAPİS CEZALARI İLE TECZİYE EDİLİR

6 EK-3 T.C... VALİLİĞİNE... KAYMAKAMLIĞINA... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Fotoğraf Veriliş Tarihi :.../.../198.. Sıra No :... İŞYERİ SAHİBİNİN ADI VE SOYADI :... İŞYERİNİN UNVANI :... FAALİYET KONUSU :... İŞYERİNİN ADRESİ : Kullanılan toplam motor gücü... KWS.... HP. İşyerinin harca esas olan kullanım alanı :... mı İşyerinin ilgili Yönetmeliğine göre sınıfı: Sıhhi Müesseseler Gayrı Sıhhi Müesseseler Diğer faaliyet alanları sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan işbu Ruhsatname...TL. harç alınarak verilmiştir Mühür ve İmza EK-4 SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER KASAP, TAVUKÇU, SAKATATÇI, BALIKÇI VE HAZIR KIYMA SATIŞ YERLERİ (Değişik başlık: R.G.: /21414`de Yayımlanan Yönetmelik) I- Kasap ve Tavukçu Dükkanları 1) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte depo tertibatlı yeterli su 2) Yeterli derecede aydınlık 3) Zemin ve zeminden 2 metre yüksekliğe kadar olan duvarlar yıkanabilecek bir madde ile kaplı, diğer kısımlar badana edilmiş durumda 4) İşyerinin ön cephesi sabit bir camekanla kaplı 5) Hava temizleme tertibatı 6) Tezgahların üzeri çinko, fayans veya mermer 7) Ağaç kütükleri ve kıyma makinaları temiz 8) Ağzı kapalı madeni veya plastik çöp kutuları 9) Tezgahların ön kısmı, müşterilerin arkayı görebileceği şekilde cam 10) Etlerin saklanması amacıyla, kapasiteye göre soğutma tertibatlı dolaplar, tezgahlar veya soğuk hava deposu

7 11) Bir musluk ve lavabo ile zeminin uygun bir yerinde lağıma bağlı (lağım olmayan yerde fenni fosseptiklere) ızgaralı bir sifon II- Sakadat Dükkanları Kasap dükkanları için öngörülmüş olan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Satış yerine irtibatlı olmak üzere dükkanın arka kısmında sakadat hazırlama bölmesi ile bu bölmede betondan yapılmış bir masa ve yanında bol akar suyu olan bir havuz 2) Bu dükkanlarda kıyma makinası bulundurulmaz. III- Balıkçı Dükkanları Kasap dükkanları için öngörülen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Balıklar; beton, mermer, fayans ve üzeri çinko kaplı masalar ve raflar üzerinde bulundurulacaktır. 2) İşyerinin sokak yüzünde, suların dışarı akmaması için gerekli tertibat alınmış 3) Bu dükkanlarda kıyma makinası bulundurulmaz. IV- (Ek bent: R.G.: /21414`de Yayımlanan Yönetmelik) Hazır Kıyma Satış Yerleri Sağlık Bakanlığınca tespit edilen asgari hijyenik ve teknik şartları taşıması zorunludur. BAKKAL, ŞARKÜTERİ, SÜPERMARKET, KURUYEMİŞÇİ, KURUKAHVECİ, BÜFE, MANAV, EKMEK BAYİİ VE KANTİNLER I- Bakkal, Şarküteri, Süpermarket, Kuruyemişçi, Kurukahveciler 1) Zemini su geçmez madde ile kaplanacaktır. Ayrıca, zeminde kanala bağlı ızgara ve sifonlu bir delik Kanal tesisatı yoksa, akıntı fenni fosseptiklere bağlanacaktır. 2) Aydınlatma ve havalandırma yeterli 3) Pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenecek bütün gıda maddeleri için ayrı ayrı camekanlı bölmeler yapılacaktır. Diğer malzemeler için, raf ve bölmeler bulundurulacaktır. 4) Müstakil reyonlar teşkil etmek suretiyle, kahve, züccaciye, kırtasiye ve yasalarda satışına mani bulunmayan parfümeriye ait eşya satılabilir. 5) Ayrı bir köşe teşkil edilmek ve satılacak bütün maddeler porselen, emaye, cam gibi uygun ambalajlar ve kaplar içinde bulundurmak ve buzdolabı içerisinde muhafaza edilmek kaydıyla kapalı bir bölümde mezecilik yapılabilir. 6) Kapalı bir bölümde ekmek satışı yapılabilir. 7) Kantin ve süpermarketler de şehir şebekesine bağlı su olacak, bulunmayan yerlerde musluklu depo 8) Bacaya bağlı davlumbazı bulunması şartıyla, kantinlerde tost, sandviç ve benzeri yiyecek maddeleri satılabilir. 9) Perakende olarak kuruyemiş satılan dükkanlarda, kurukahve de dahil olmak üzere kavurma ve ısıtma yapılabilir. II- Büfeler Tütün, sigara, kibrit, kapalı şişelerde alkollü içkiler, menba suları, gazoz, paketlenmiş kuruyemişler, çikolata, çiklet ve her türlü konserveler vb. maddelerle açıkta olmamak kaydıyla sandviç, tost, kurabiye, paket tereyağı, margarin yağı, kapalı kaplarda yoğurt, süt, ayran gibi maddeler ile gazete, mecmua, zarf, kağıt vb. maddeler satılmak üzere yaya ve trafiği engellemeyecek şekilde yetkili merciler tarafından uygun görülecek yer ve şekilde yapılan yerlerdir. III- Manavlar 1) Zemin ve zeminden 2 metre yüksekliğe kadar duvarlar (raflar hariç) su geçmez madde ile kaplı 2) Zeminde ucu lağıma bağlı ızgaralı sifon 3) Sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar 4) İçinde sebze ve meyve buluan kaplar zeminden yüksek bir yere konulacaktır.

8 5) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı şebeke suyu olmayan yerlerde depo teşkilatlı yeterli su bulunacak, ayrıca ağzı kapalı madeni veya plastik çöp kutuları IV- Ekmek Bayileri 1) Zemin mozaik, beton, şap gibi yıkanabilir su geçmez madde ile kaplı 2) Ekmek konulacak vitrin, zeminden en az yarım metre yükseklikte V- Kantinler 1) Bakkal emtiası satanlar bakkal dükkanlarına ait şartla LOKANTALAR, KEBAPÇILAR, HAMBURGECİ VE PİZZACILAR İLE BENZERİ İŞYERLERİ MÜŞTEREK HÜKÜMLER 1) Şehir şebekesine bağlı su olacaktır, bulunmayan yerlerde musluklu ve içilebilir nitelikte su depolanacaktır. 2) Salondan ve mutfaktan ayrı bir yerde bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere yeteri kadar tuvalet ve lavabo 3) Bulaşık yıkamak ve kaynatmak için sıcak su tesisatı 4) Lokantada içki verilmesi halinde, içkinin türüne göre yeterli araç ve gereç 5) İhtiyaç için fırın bulundurulabilir. 6) Bacaya bağlı davlumbaz 7) Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bu bölümlerin zemini 1,5 metreye kadar duvarı yıkanabilir şekilde su geçirmez madde ile kaplanmış, bir ucu kanala bağlı ızgaralı ve sifonlu delik Kanal tesisatının bulunmaması halinde akıntı, fenni fosseptik çukura yapılacaktır. 8) Mutfakta yeter sayıda ağzı kapalı çöp kabı 9) Salondan ayrı bir yerde hizmetliler için soyunma odası veya dolabı 3. SINIF, LOKANTA, KEBAPÇI, HAMBURGERCİ VE PİZZACILAR 1) Zemin su geçirmez ve yıkanabilir birmadde ile kaplı 2) Isıtma, aydınlatma ve hava temizleme tertibatı yeterli olacak, mutfat pencereleri ince telle kapatılmış 2. SINIF LOKANTA, KEBAPÇI, HAMBURGERCİ VE PİZZACILAR 1) Zemin en az mozaik, duvarlar plastik boya 2) Işıklandırma gözü rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenecektir. 3) Isıtma, merkezi teshin sistemi ile, bulunmaması halinde yeterli derecede yapılacaktır. 4) Havalandırma asgari seviyede aspiratörle sağlanacaktır. 5) Masaların üzerinde temiz örtü (masalar formika ve benzeri ise örtü aranmayacaktır) 6) Tabak ve bardaklar porselen veya camdan, çatal, kaşık ve bıçaklar ise paslanmaz çelik maddeden yapılmış 7) Mutfakta veya salonun uygun bir yerinde yeter büyüklükte bir buzdolabı ile yemek takımları ve ekmeğin konulacağı birer dolap 1. SINIF LOKANTA, KEBAPÇI, HAMBURGERCİ VE PİZZACILAR 1) Salonun zemini su geçirmez ve kolay yıkanabilir malzemeden, duvarları yağlı boya, kağıt veya benzeri malzemeden 2) Işıklandırma florasans ampullerle yapılacaktır. 3) Isıtma merkezi teshin sistemi veya klimayla yapılacaktır. 4) Havalandırma salonun ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılacaktır. 5) Masa ve sandalyeler rahat ve temizlenebilir cinsten 6) Masalar üzerinde örtü, peçete 7) Tabaklar porselen, cam ve çatal, kaşık ve bıçaklar ise paslanmaz çelikten yapılmış 8) Pencerelerde perde veya jaluzi 9) Mutfak duvarları en az 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans ve üst tarafı yağlı boya veya plastik boya 10) Mutfak salondan ayrı bir yerde ve zemini mozaik olup, ızgaralı sifonlar ihtiva edecektir. 11) Mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik teller 12) Mutfakta yeter adet ve büyüklükte aspiratörler 13) Ocak, odun veya kömür ile ısıtılıyorsa, bunlar mutfak dışında kapalı bir yerde saklanacaktır. 14) Hazırlama yerinde sebzelerin soyulması ve etlerin parçalanması için yrı tezgahlar bulunacak, sebzelerin yıkanması için emaye, mermer veya kalaylı bakır k LÜKS SINIF LOKANTA, KEBAPÇI, HARMURGERCİ VE PİZZACILAR 1) Girişte yeterli büyüklükte bir antre 2) Antrede iyi cins malzeme ile yapılmış bankolu vestiyer, bir boy aynası ve telefon kabini 3) Antre ve salonun bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış 4) Isıtma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 5) Antre ve salonun zemini ahşap, parke veya halı ile kaplanacaktır. 6) Işıklandırma iyi cins aplik veya avizelerle sağlanacak veya gizli ışıklandırma yapılacaktır.

9 7) Havalandırma klimalarla sağlanacaktır. 8) Lokantada içki ve yemek servisi için yeter adette tekerlekli servis masaları 9) Masalar üzerinde iyi cins beyaz keten veya benzeri örtü ve peçeteler 10) Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar 11) Tabaklar tek tip ve iyi cins porselenden, çatal, kaşık ve bıçaklar da iyi cins maddeden 12) Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perde bulunacak veya jaluzi takılacaktır. 13) Salondan tamamen ayrı uygun bir yerde bayan ve baylara ait ayrı ayrı aynalı ve lavabolu birer tuvalet 14) Tuvaletlerin duvarları fayans kaplı 15) Tuvaletlerin erkekler kısmındayerin büyüklüğüne göre bir veya iki adet pisuvar 16) Mutfağın zemini en az mozaik kaplı olacak ve her üç bölümde ızgaralı sifonlar 17) Mutfakta yiyecek maddelerinin saklanması için bir depo 18) Depo hariç mutfağın her üç bölümünün duvarları fayans kaplı 19) Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri 20) Mutfakta yeter adet ve büyüklükte aspiratör 21) Pişirmenin havagazı veya diğer gazlarla çalışan ocakların haricinde kuzine ile yapılması halinde, yakıt maddeleri mutfak dışında kapalı bir yerde saklanacaktır. 22) Hazırlama yerinde sebzelerin soyulması ve etlerin parçalanması için ayrı tezgahlar 23) Sebzelerin yıkanması için emaye veya benzeri küvetler 24) Buzdolabı veya soğuk hava deposu 25) Mutfak ile salon arasında bir servis kapısı PAKETTE KEBAP VE YEMEK SATIŞ YERLERİ 1) Yemek pişirme ve kapları yıkama yeri olmak üzere birbirinden ayrı en az iki bölümden meydana gelecektir. 2) Yemek pişirme bölümünün zemini yıkanabilecek şekilde su geçirmez bir madde ile kaplı olacak, burada lağıma bağlı ızgaralı ve sifonlu delikler 3) Kapların yıkanacağı yer ile yemek pişirilen yerin duvarları zeminden 1,5 metre yüksekliğe kadar yıkanabilir şekilde 4) Hava temizleme tertibatı 5) Ocak üzerinde bacaya bağlı davlumbaz 6) Bulaşık kapları yıkamak için akar sıcak su tertibatı ve yıkanan kaplar için de dinlendirme yeri 7) Yemek takımlarının saklanacağı temiz raf veya dolap 8) Her türlü artık ve süprüntüler için ağzı kapaklı çöp kapları 9) İşçiler için soyunma odası veya dolap PASTANELER 3.SINIF PASTANE 1) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı olacak, yoksa musluklu su deposu 2) İşyerinin zemini su geçirmez bir madde ile kaplı 3) Zeminin uygun bir yerinde ızgaralı sifon 4) Duvarlar asgari plastik boya olacak, uygun bir yerde askılık 5) Aydınlatılmış olacak, hava temizleme tertibatı bulunacak ve ısıtması sağlanacaktır. 6) Pasta satış yerinde vitrinli bir buzdolabı, vitrinli tezgah 7) Ocak mevcut olduğu takdirde, bacaya bağlı davlumbaz 8) Yeteri kadar ağzı kapalı çöp kutuları 9) Masa ve sehpaların üzeri mermer, formika, cam veya benzeri maddelerle kaplı 10) Uygun bir yerde tuvalet ve lavabo 11) İmalathane şartları uygun olduğu takdirde, tavuk suyu çorba, pilav, söğüş, kızartma makinalarında çevirme tavuk, sahanda yumurta, sandviç, döner, sandviç hamburger, gözleme, pizza verebilir. 12) Tabak, bardak, çatal, kaşık ve bıçaklar iyi cins (melamin tabaklar kullanılmaz) 2.SINIF PASTANE 2. Sınıf pastanelerde, 3.sınıf pastaneler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Salonun zemini asgari mozaik 2) Salonun uygun bir yerinde vestiyer 3) Pencerelere kumaş ve tül perde takılacaktır. 4) İmalathanesi bulunmadığı takdirde salondan ayrı bir servis hazırlık yeri, üzeri fayans veya mermer kaplı bir hazırlama tezgahı ve kurulama yeri

10 ile çay, kahve v.b. takımlar için raf ve dolaplar ile yeterli büyüklükte bir ocak 1. SINIF PASTANE 1.Sınıf pastanelerde, 2.sınıf pastaneler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır; 1) Isıtma, merkezi ısıtma sistemi veya klima ile 2) Duvarlar tavana kadar yağlıboya 3) Masalar ve sandalyeler iyi cins doğramadan yapılmış 4) Bay ve bayanlar için ayrı ayrı tuvaletler bulunacak, bunların duvarları fayans veya mermer LÜK SINIF PASTANE Lüks sınıf pastanelerde, 1.sınıf pastaneler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Salonun zemini parke, mermer veya halı kaplanacaktır. 2) Işıklandırma iyi cins aplik, avize veya gizli ışıklandırma ile sağlanacaktır. 3) Havalandırma klima ile sağlanacaktır. 4) Satış yeri salondan ayrı 5) İmalathaneye sahip PASTA SATIŞ YERİ Pasta satış yerlerinde, 3.sınıf pastaneler için öngörülen şartlar aranmakla birlikte, oturma yeri ve tuvalet bulundurma şartları aranmaz. KAHVEHANE, OYUN SALONLARI, ÇAY OCAKLARI VE ÇAY BAHÇELERİ 3.SINIF KAHVEHANELER 1) Zemini mozaik ile kaplı 2) Zeminde ve ocakta ucu lağıma bağlı ızgaralı sifon 3) Kahve ve çay ocağı camekanla salondan tamamen ayrılmış 4) Aydınlatılmış olacak ve hava temizleme tertibatı 5) Masalar ve sandalyeler kullanışlı olacak, masaların üzeri örtülerle örtülmüş olacak ve masaların üzerinde kül tablaları 6) Şehir şebekesine bağlı su Şebeke olmayan yerde musluklu depo 7) Ocağın zemini ve 1,5 metreye kadar duvarları yıkanabilir, su geçmez madde ile kaplı 8) Ocak üzerinde davlumbaz 9) Salon duvarları plastik boya ile boyanacaktır. 10) Ocak tezgahının üzeri mermer veya galvanizli sac ile kaplı 11) Çay, kahve, şeker v.s. malzemeler ağzı kapalı kutularda muhafaza edilecektir. 12) Bardak, tabak v.s. malzemeler raf veya kapalı dolaplarda muhafaza edilecektir. 13) İşyerinin münasip bir yerinde enaz bir adet lavabolu tuvalet 14) Ağzı kapalı çöp kutuları 15) Isıtma yeterli 16) Salonun uygun yerinde okuma köşesi 17) Salonda askılık 18) P.T.T. bağlantısı olan yerlerde telefon

11 2.SINIF KAHVEHANELER 2.sınıf kahvehanelerde, 3.sınıf kahvehaneler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Pencerelerde perde veya jaluzi 2) Masalar formika olacak, gerektiğinde üzerleri çuha ile kaplanacaktır. 3) Girişte vestiyer 4) Daimi akar sıcak ve soğuk su tertibatı 5) Kahve, çay ve nargile takımları iyi cinsten, çay tepsileri ve kaşıklar paslanmaz maddeden 6) Bilardo oynatılması halinde, ayrı bir salon veya salondan bölünmüş düzgün bir yer tahsis edilecektir. 1.SINIF KAHVEHANELER 2 nci sınıf kahvehaneler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Salon duvarları yağlı boya ile boyanacaktır. 2) Isıtma merkezi sistem veya klima olacak, havalandırma klima ile sağlanacaktır. 3) Bay ve bayanlar için duvarları asgari fayanstan yapılmış tuvalet olacak ve baylar için pisuvar bulundurulacaktır. 4) Ocağın bulunduğu bölüm 1,5 metreye kadar mermer veya fayans kaplı LÜKS SINIF KAHVEHANELER 1 inci sınıf kahvehanelerde aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Salonun zemini marley veya benzeri bir malzeme ile kaplı 2) Işıklandırma floresans lamba ile ve gizli olarak yapılacaktır. 3) Sandalyeler iyi cins malzemeden yapılmış, üzerleri kumaş veya deri ile kaplı 4) Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir salonda bulundurulacaktır. OYUN SALONU Oyun salonlarında, enaz 2.sınıf kahvehaneler için aranan şartlar aranır. ÇAY OCAĞI Çay ocaklarında, 3.sınıf kahvehaneler için aranan şartlardan (6), (7), (8), (10), (11), (12)`nci bend hükümleri aranır. ÇAY BAHÇELERİ Çay bahçelerinde, ocakbölümü için 1.sınıf kahvehaneler için aranan, bahçe bölümü ve müştemilatı ne için ise açıkhava gazinoları için aranan şartlar aranır. GAZİNO, DANSİNG, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, KOKTEYL SALONU 2.SINIF GAZİNO, DANSİNG - DİSKOTEK 1) Girişte salonun büyüklüğüyle orantılı bir antre 2) Antre ve salonun zemini enaz mozaik, duvarları yağlıboya 3) Antrede vestiyer 4) Işıklandırma salonun dekoruna uygun direkt ve endirekt surette sağlanacaktır. 5) Isıtma sistemi merkezi sistem ya da klima ile sağlanacaktır. 6) Havalandırma klima ile yapılacaktır. 7) Masalar ve sandalyeler kullanışlı iyi cins 8) Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer 9) Yemek takımları iyi cins porselen; çatal, kaşık ve bıçaklar paslanmaz maddeden, su ve içki takımları iyi cins 10) Pencerelere, iyi cins kumaş perde takılacaktır.

12 11) Orkestra yeri ve dans pisti 12) Komple müzik seti 13) Bay ve bayanlar için ayrı ayrı yeteri kadar aynalı ve lavabolu tuvaletler 14) Baylar tuvaletinde yeteri kadar pisuvar 15) Mutfak ve müştemilatı salondan ayrı bir yerde olacak ve 2.sınıf lokantaların mutfak şartlarını taşıyacaktır. (Sıcak yemek verilmiyorsa, mutfak şartı aranmaz.) 16) Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri 17) Bahçe kısmı var ise bir dans pisti, gösteriler için müştemilat ile birlikte sahne olacak, buradaki masa ve sandalyeler hava şartlarından zarar görmeyecek cinsten ve kapalı kısımların niteliklerine uygun 18) Bulaşıkların yıkanması, hazırlanması için ayrı bir bölüm 19) Şehir şebekesine bağlı su tertibatı ve daimi akar sıcak suyu 20) Telefonu 1.SINIF GAZİNO, DANSİNG - DİSKOTEK 1 inci sınıf gazino, dansing-diskoteklerde, 2.sınıf gazino, dansing- distoketler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Vestiyer bankolu olacak, telefon kabin içinde 2) Uygun bir yerde amerikan bar 3) Mutfak, 1.sınıf lokantalar için aranan şartları taşıyacaktır. 4) Sanatçıların soyunması ve hazırlık yapmaları için sahne ile irtibatlı ayrı ayrı aynalı ve makyaj masalı odalar LÜKS SINIF GAZİNO, DANSİNG-DİSKOTEK Lüks sınıf gazino, dansing-diskoteklerde, 1.sınıf gazino, dansing- diskotekler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Girişte boy aynası 2) Giriş ve salonun zemini ahşap, parke veya benzeri maddelerle kaplanmış 3) Giriş ve salonun duvarları lambri, kumaş veya benzeri maddelerle kaplanmış 4) Sanatçıların soyunma odalarında sıcak su bulunan lavabo PAVYON Pavyonlar için, lüks sınıf gazino dansing-diskotekler için aranan şartlar aranır. TAVERNA 1) Enaz 2.sınıf lokanta vasfında olacak ve lokantalar gibi sınıflandırılacaktır. 2) Dans pisti ve orkestra yeri olmayacaktır. (Dans pisti ve orkestra yeri varsa ve gazino şartlarını taşıyorsa gazino olarak işlem görecektir.) 3) Salonun ayrı bir yerinde bayan ve baylara ait ayrı ayrı lavabolar ve yeterince tuvalet KOKTEYL SALONU 1) Girişte salonun büyüklüğüne uygun nitelikte bir antre olacak ve antreden salano ikinci bir kapı ile geçilecektir. 2) Antrede vestiyer 3) Salonun zemini parke kaplı 4) Duvarlar yağlı boya 5) Işıklandırma gizli veya salonun mefruşatına uygun güzel görünüşlü aplik ve avizelerle sağlanacaktır. 6) Aplik kullanılmamış olması halinde tavan güzel bir surette dekore edilcektir. 7) Isıtma merkezi sistem ya da klima ile yapılacaktır. 8) Masa, sandalye, koltuk ve kanepeler iyi cins kumaş kaplı 9) Telefon 10) Salonun uygun bir yerinde amerikan bar, komple müzik seti 11) Yeter büyüklükte bir dans pisti, orkestra var ise bunun için uygun ve güzel dekore edilmiş yer 12) Salondan ayrı bir yerde bay ve bayanlara ait lavabolu tuvalet ve baylar kısmında pisuvar 13) Salondan ayrı bir yerde 1.sınıf kahvehanelerin ocak niteliklerine uygun bir ocak 14) Ocağın duvarları 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya mermerle kaplı 15) Ocak üzerinde bacaya bağlı davlumbaz 16) Tezgahların üzeri fayans, mermer veya formika ile kaplı 17) Ocak kısmında takımların konulacağı dolap ve yiyecek maddeleri için ağzı kapalı kutu veya kavanozlar 18) Buzdolabı AÇIK HAVA GAZİNOSU, DANSİNG-DİSKOTEK 1) Bahçe, mutfak ve servis bölümleri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 2) Bahçe etrafı düzgün şekilde tahta parmaklık ve emsali malzeme ile çevrilmiş 3) Girişte ve masa grupları arasında düzenli yollar 4) Bahçe içi ağaç ve çiçeklerle süslenecektir. 5) Orkestra var ise, yeteri büyüklükte pist ve orkestra yeri 6) Gösteri yapılıyorsa bay ve bayan artistlere ait soyunma yerleri ile gerekli müştemilatı ve enaz bir lavabosu 7) Masa ve sandalyeler iyi cins 8) Sandalyeler madeni olduğu takdirde üzerinde plastik şilteler 9) Mutfak, enaz 2.sınıf lokantaların mutfak şartlarına uygun (Yemek verilmiyorsa mutfak şartı aranmaz.) 10) Mutfakla bahçe arasında bir servis bölümü 11) İşçiler için bir soyunma yeri 12) Bahçenin uygun bir yerinde bay ve bayanlara ait lavabolu tuvalet olacak ve baylar kısmında pisuvar 13) Bir hazırlama yeri ve bulaşık yıkama yeri 14) Daimi sıcak ve soğuk suyu

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Resmi Gazete Tarihi: 10.08.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25902 ĐŞYERĐ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No

Detaylı

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden;

3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselerden; I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR? Bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ Odunpazarı Belediyesi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih 1/7 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. OCAK 2011 Adres: Yenidoğan Mahallesi Çamkoru

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572 10/7/2004

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:14.10.1993 R.G. Sayısı:21728 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: 21728 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Oteller Yasası nın 12 nci maddesinin kendisine verdiği

Detaylı

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ : Bu Tembihname 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, 5393 sayılı yasanın 15/b maddesine istinaden

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32 ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32.MADDESİNİN EMRE AYKIRI DAVRANIŞ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ: İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile ilgili Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla, bunlara

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM AMAÇ : Bu Yönetmelik Develi Belediye sınırları dahilinde

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre Büyüksehir Belediye Meclisinin 30 Ocak 1987 gün ve 1987/65 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve İstanbul

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki dayanak Amaç Bu yönetmelik 13/7/2005 tarih

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir il

Detaylı

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine göre hazırlanan bu yönetmelik,

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Sorulu-Cevaplı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Dr. İlker GÜNDÜZÖZ Ankara - 2010 2 Baskı Yeri Lazer Ofset Matbaa Tes.San. ve Tic.Ltd.Şti. Lazer Yayıncılık Kazım Karabekir Cad. Koyunculuk Han 85/1-A 06060

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları. 20 Eylül 2010. Değerli Üyemiz,

Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları. 20 Eylül 2010. Değerli Üyemiz, Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları 20 Eylül 2010 Değerli Üyemiz, Derneğimiz ve TÜROFED in girişimleriyle Otel, Motel ve Lokantaların sınıflandırmasında uygulanan değerlendirme puanları 18 Eylül

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı