Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103"

Transkript

1 Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleriyle her türlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi işlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını sağlamaktır. KAPSAM MADDE 2 - Bu Yönetmelik hükümleri; a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu`nun inci maddeleri kapsamına giren birinci sınıf gayri sıhhi müesseseleri, b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı,parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle, oksijen, LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taş ve kum ocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerleri, c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmeleri, dışında kalan sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi ile bunların denetimlerine ilişkin esas ve usulleri kapsar. HUKUKİ DAYANAK (1)MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 24/1/1989 tarihli ve 353 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 7 nci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir (1) - Not: Anılan KHK: 353, 3572 s. Yasa`ya dönüştürülmüştür TANIMLAR MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Ruhsat, işyeri açma ve çalışma ruhsatını, Başvuru Formu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuru formunu, Kontrol, Başvuru üzerine bir ay içerisinde yapılacak ilk kontrolu, ifade eder. RUHSAT VERMEYE YETKİLİ MERCİLER MADDE 5 - Bu Yönetmelikte sözü geçen ruhsatları vermeye; a) Belediye sınırları ve mücavir alan dışında kalan işyerleri ve işletmelere valilik ve kaymakamlıklar, b) Belediye sınırları ile mücavir alan içinde kalan işyerleri ve işletmelere belediyeler, c) Büyükşehir belediyelerindeki işyeri ve işletmelerde; 1) İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhı müesseseler için büyükşehir belediye başkanlığı, 2) Sıhhi ve diğer işyeri ve işletmeler için ise büyükşehir belediyesi içinde kalan diğer belediyeler, yetkilidirler. BAŞVURU FORMU MADDE 6 - İşyeri veya işletme açmak isteyen; işin özelliğine göre bu Yönetmelikte öngörülen kriterlere uygun olarak işyerini veya işletmesini düzenledikten sonra gayrı sıhhi müesseseler için (Ek-1), sıhhi işyerleri için ise (Ek-2) de belirtilen başvuru formu`nu doldurarak yetkili merci`e ibraz eder. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

2 MADDE 7 - Yetkili mercilere verilen başvuru formu üzerine yapılacak incelemelerde aşağıdaki kriterler esas alınır. a) İnsan sağlığına zarar verilmez. b) Tesis edilmiş yapıya, tarihi, turistik ve kültürel değerlere hasar verilmez ve çevre kirliliğine yol açılmaz. c) Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması konusundaki düzenlemelerle ilgili olarak; 1) İşyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzüklere göre gerekli önlemlerin alınmış olması, 2) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu`nun kapsamına giren gayrimenkullerin kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri ile fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler konusunda kat maliklerinin oybirliği ile karar almış bulunması, 3) Özel yapı şeklini gerektiren fırın, sinema, tiyatro, otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi işyerleri için, yapı kullanma izin belgesinin temin edilmiş olması, 4) Otel, gazino, kahvehane, içki yerleri, bar, tiyatro ve sinema gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerleri için, işyeri ile işyeri açacak kişinin, genel asayiş ve güvenlik yönünden aranan şartları haiz bulunması, 5) Karayoları kenarındaki işyerleri için, karayolu trafik güvenliğinin yeterince sağlanmış olması, 6) Yangın ve patlama tehlikesine karşı olmak üzere yapılacak güvenli bir elektrik tesisatı yanında, ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmiş bulunması, 7) Otel, lokanta, kahvehane, gazino, pastahane ve benzeri işyerleri için; bunların LPG depo ve satış yerleri ile parlayıcı,patlayıcı, yanıcı, yakıcı maddelerin satıldığı, depolandığı yerlerin bitişiğinde bulunmaması, 8) Kahvehane, bar, pavyon gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içkisatılan diğer işyerlerinin; okul, yurt, cami, bina ve tesislerinin mevzuatın öngördüğü ve bunları etkilemeyecek uzaklıkta bulunması, şarttır. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ MADDE 8 - Eksiksiz olarak doldurulan başvuru formu üzerine, ilgiliye en geç müracaatını izleyen iş günü içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. (Ek-3) İlgilinin beyanına göre tanzim edilen ruhsat müktesep hak doğurmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. BAŞVURU FORMU ÜZERİNE YAPILACAK KONTROL MADDE 9 - Yetkili mercilerce işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, bu merciler tarafından kanunen yetkili bulunan kumu kurum ve kuruluşlarına derhal bildirilerek, ruhsat veriliş tarihini izleyen bir ay içerisinde mevcut mevzuat çerçevesinde kotrol ettirilirler. Bu süre içinde kontrol ettirilmemesi veya yapılan kontrol sonucunda Yönetmelikte öngörülen esaslara aykırılık bulunmadığının anlaşılması hallerinde, ilgilinin ruhsatı kesinleşmiş sayılır. Ancak, kamu kuruluşlarına ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde başvuru formuna ilişkin evrakı kontrol için göndermeyen veya kontrol görevini zamanında yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında yasal işlem yapılır. Yetkili merciin mevcut teşkilatının birinci fıkrada öngörülen kontrol için yeterli olmaması halinde gerekli koordinasyon mahallin en büyük mülki amiri tarafından sağlanır. Başvuru üzerine bir ay içerisindeki ilk kontrol ve denetimlerde Yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun tespiti halinde, işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere yedi gün süre verilir. Buna rağmen aykırılığın giderilmediğinin anlaşılması halinde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer

3 hakkında ayrıca yasal işlem yapılır. İlk işyeri açıldıktan ve ilk kontrolun yapılmasından sonra işyerlerinin faaliyetleri ve diğer hususlarla ilgili kuruluşların mevcut mevzuatları çerçevesinde denetleme yetkileri saklıdır. İŞLETİCİNİN DEĞİŞMESİ MADDE 10 - Ruhsatlı bir işyerine ortak alınması, ortaklıktan çıkılması, ruhsat sahibinin vefatı veya devir işlemlerinde, faaliyet konusunun ve ruhsatta öngörülen şartların değişmemesi kaydıyla, yeniden kontrol yapılmayarak yeni işletici adına ruhsat düzenlenir. SIHHİ İŞYERLERİ MADDE 11 - Sıhhi işyerlerinin özelliklerine göre sınıflandırılmaları (Ek- 4)`te belirtilmiştir. GAYRI SIHHİ MÜESSESELER MADDE 12 - Gayrı sıhhi müesseselerin sınıflandırılmasında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu`nun inci madeleri uyarınca düzenlenmiş bulunan "Gayri Sıhhi Müsseseler Yönetmeliği" esas alınır. Gayrı sıhhi müesseler, öncelikle kendi tür işyerlerine ait sanayi bölgelerinde kurulur. Sanayi bölgelerinde veya sanayi bölgelerinin dışında kurulacak olan ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin etrafına sağlık koruma bandı konulması zorunludur. Bu band içinde kalan alanda, meskenler ile insanların yiyip içmesine, dinlenip eğlenmesine mahsus diğer tesisler yapılamaz. Gayrı sıhhi müesseseler etrafına konulması gereken sağlık koruma bandı, tesislerin kirletici unsurları; sanayi bölgeleri etrafına konulması gereken sağlık koruma bandı ise, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tesbit edilir. Çevresine olan zararları giderilemeyen üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin de, meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden uzakta yapılması şarttır. Özellikle gürültü ve hava kirliliğine neden olan müesseseler etrafında bırakılması gereken sağlık koruma mesafesi; tesisin faaliyeti sırasında çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkileri, hakim rüzgar durumu ve bölgenin diğer özellikleri de dikkate alınmak suretiyle 5 inci maddede belirtilen merciler tarafından tesbit ve ilan olunur. Gayri sıhhi müesseselerin, bu genel şartlara ilave olarak; 1) Sosyal tesis atıklarının, varsa kanalizasyon şebekesine bağlanması, kanalizasyonun bulunmaması halinde, 251 sayılı "Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Açılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde uygun fosseptikle tasfiye edilmesi, 2) Katı atıkların, çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde muhafaza ve izale edilmesi (tuvalet, pisuvar, duş, lavabo, yemekhane gibi sosyal tesisler, TS 1358`e uygun olmalıdır), 3) Proses sıvı atıklarının, "Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği"ne uygun şekilde arıtılarak deşarj edilmesi, 4) Proses gaz atıklarının, "Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde arıtılması, 5) Gürültü seviyesinin, "Gürültü Kontrol Yönetmeliği"ne uygun şekilde izale edilmesi, şarttır. Ruhsatlı gayrı sıhhi müesseselerde, yetkili makamın bilgisi dışında herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz. Gayrı sıhhi müesseseler, çevreye olan zararlarını mümkün olduğu kadar azaltabilmek için, tekniğin gerektirdiği önlem ve yenilikleri uygulamak zorundadırlar. Ruhsatı olup da, gayrı sıhhi müesseseler sınıflamasında veya tesiste yapılan bir değişiklik sonucunda alt sınıf kapsamına girmiş tesislerin yeniden ruhsat alması zorunluluğu yoktur. Ancak, gayrı sıhhi müessese sınıflamasında yapılan bir değişiklik neticesinde üst sınıfa girmiş tesislerin, belirlenen süre içinde yeni sınıfına göre ruhsat alması zorunludur. Diyet, katkılı ekmek ile unlu mamul çeşitleri, ancak imalathane veya fırın

4 olarak yapı kullanma izin belgesi olan yerlerde imal edilir. İŞYERİNDE ÇALIŞANLARIN SU İHTİYACI MADDE 13 - İşyerinde çalışanların içme ve kullanma suyu ihtiyacı; yeterli, sağlıklı, içme ve kullanmaya uygun bir şekilde temin edilir. RESMİ KURULUŞLAR, DERNEKLER VE KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARINA AİT LOKALLER MADDE 14 - Resmi kuruluşlar, dernekler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait lokallerde; yemek verilmesi halinde lokantaların, eğlenilmesi ve oyun oynanması halinde kahvehanelerin ve yatılması halinde de otellerin en az 3.sınıf nitelikleri aranır. YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN İŞYERLERİ MADDE 15 - Bu Yönetmelik kapsamında olup da (Ek-4)`te kriterleri belirtilmemiş bir işyerinin açılmak istenmesi halinde, benzer işyerleri için öngörülen kriterler esas alınır. BİRDEN FAZLA FAALİYET KONUSU OLAN İŞYERLERİ MADDE 16 - Birden fazla faaliyet konusu olan işyerlerine, Yönetmelikte aranan kriterleri taşıması şartıyla ana faaliyet konusu esas alınarak tek ruhsat verilir. Ancak, ruhsatta diğer faaliyet konuları da belirtilir. İŞYERİNDE ASILACAK LEVHALAR MADDE 17 - İşyerlerinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, maliye vergi levhası ile fiyat ve ücret tarifesi dışında başka bir levha asılması zorunlu kılınamaz. YÜRÜRLÜK MADDE 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. EK-1 GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU T.C... VALİLİĞİNE... KAYMAKAMLIĞINA... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Adı ve Soyadı : İşyerinin Unvanı : Ana Faaliyet Konusu : Tali Faaliyet Konusu : Sınıfı : İşyerinin Adresi :... Tel No: İşyeri: Sanayi Bölgesi İçinde Sanayi Bölgesi Dışında (Uygun olan kareye X koyunuz.) 8- Kullanım Alanı :... mı 9- Kullanılan Alet ve Sayısı... Makinaların : Toplam Motor Gücü...KWS... HP. Ustalık Belgesi No:

5 10- Kayıtlı Olduğu Adı:... Vergi Dairesinin Vergi No. S.S.K. İşyeri Sicil No: 11- Nüfus Kayıt Örneği İL:... İLÇE:... MAH.:... KÖY... C.NO... SAYFA NO... KÜTÜK NO... BABA ADI... ANA ADI... DOĞUM YERİ... DOĞUM TARİHİ İkametgah Aresi : TESİSİN ÖZELLİKLERİ : Vardiya Sayısı :... Bir Günde Çalışacak Toplam Personel Sayısı :... Tesisin Çalışma Süresi ve Saatleri :... Üretimde Kullanılacak Yakıt Türü :... EK-2 SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU FORMU T.C... VALİLİĞİNE... KAYMAKAMLIĞINA... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Adı ve Soyadı : İşyerinin Unvanı : Ana Faaliyet Konusu : Tali Faaliyeti : İşyerinin Adresi :......Tel No.: İşyerinin Kullanım Alanı :... mı Ustalık Belge No 7- a) Kayıtlı Olduğu Adı:... Vergi Dairesinin Vergi Kayıt No. b) S.S.K. İşyeri Sicil No: 8- Nüfus Kayıt Örneği İL... İLÇE... MAHALLE... KÖY... Cilt No.... Sayfa No... Kütük No... Baba Adı... Ana Adı... Doğum Yeri... Doğum Tarihi İkametgah Adresi : Açmak istediğim işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe uygun olduğunu kabul ve beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arzederim. Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih NOT: GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNULMASI VE/VEYA BELGE DÜZENLENMESİ HALLERİNDE TCK, İLE SAİR KANUNİ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İDARİ, PARA, İŞYERİNİN KAPATILMASI VE HAPİS CEZALARI İLE TECZİYE EDİLİR

6 EK-3 T.C... VALİLİĞİNE... KAYMAKAMLIĞINA... BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI Fotoğraf Veriliş Tarihi :.../.../198.. Sıra No :... İŞYERİ SAHİBİNİN ADI VE SOYADI :... İŞYERİNİN UNVANI :... FAALİYET KONUSU :... İŞYERİNİN ADRESİ : Kullanılan toplam motor gücü... KWS.... HP. İşyerinin harca esas olan kullanım alanı :... mı İşyerinin ilgili Yönetmeliğine göre sınıfı: Sıhhi Müesseseler Gayrı Sıhhi Müesseseler Diğer faaliyet alanları sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile buna dayanılarak çıkarılan Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan işbu Ruhsatname...TL. harç alınarak verilmiştir Mühür ve İmza EK-4 SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER KASAP, TAVUKÇU, SAKATATÇI, BALIKÇI VE HAZIR KIYMA SATIŞ YERLERİ (Değişik başlık: R.G.: /21414`de Yayımlanan Yönetmelik) I- Kasap ve Tavukçu Dükkanları 1) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte depo tertibatlı yeterli su 2) Yeterli derecede aydınlık 3) Zemin ve zeminden 2 metre yüksekliğe kadar olan duvarlar yıkanabilecek bir madde ile kaplı, diğer kısımlar badana edilmiş durumda 4) İşyerinin ön cephesi sabit bir camekanla kaplı 5) Hava temizleme tertibatı 6) Tezgahların üzeri çinko, fayans veya mermer 7) Ağaç kütükleri ve kıyma makinaları temiz 8) Ağzı kapalı madeni veya plastik çöp kutuları 9) Tezgahların ön kısmı, müşterilerin arkayı görebileceği şekilde cam 10) Etlerin saklanması amacıyla, kapasiteye göre soğutma tertibatlı dolaplar, tezgahlar veya soğuk hava deposu

7 11) Bir musluk ve lavabo ile zeminin uygun bir yerinde lağıma bağlı (lağım olmayan yerde fenni fosseptiklere) ızgaralı bir sifon II- Sakadat Dükkanları Kasap dükkanları için öngörülmüş olan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Satış yerine irtibatlı olmak üzere dükkanın arka kısmında sakadat hazırlama bölmesi ile bu bölmede betondan yapılmış bir masa ve yanında bol akar suyu olan bir havuz 2) Bu dükkanlarda kıyma makinası bulundurulmaz. III- Balıkçı Dükkanları Kasap dükkanları için öngörülen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Balıklar; beton, mermer, fayans ve üzeri çinko kaplı masalar ve raflar üzerinde bulundurulacaktır. 2) İşyerinin sokak yüzünde, suların dışarı akmaması için gerekli tertibat alınmış 3) Bu dükkanlarda kıyma makinası bulundurulmaz. IV- (Ek bent: R.G.: /21414`de Yayımlanan Yönetmelik) Hazır Kıyma Satış Yerleri Sağlık Bakanlığınca tespit edilen asgari hijyenik ve teknik şartları taşıması zorunludur. BAKKAL, ŞARKÜTERİ, SÜPERMARKET, KURUYEMİŞÇİ, KURUKAHVECİ, BÜFE, MANAV, EKMEK BAYİİ VE KANTİNLER I- Bakkal, Şarküteri, Süpermarket, Kuruyemişçi, Kurukahveciler 1) Zemini su geçmez madde ile kaplanacaktır. Ayrıca, zeminde kanala bağlı ızgara ve sifonlu bir delik Kanal tesisatı yoksa, akıntı fenni fosseptiklere bağlanacaktır. 2) Aydınlatma ve havalandırma yeterli 3) Pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenecek bütün gıda maddeleri için ayrı ayrı camekanlı bölmeler yapılacaktır. Diğer malzemeler için, raf ve bölmeler bulundurulacaktır. 4) Müstakil reyonlar teşkil etmek suretiyle, kahve, züccaciye, kırtasiye ve yasalarda satışına mani bulunmayan parfümeriye ait eşya satılabilir. 5) Ayrı bir köşe teşkil edilmek ve satılacak bütün maddeler porselen, emaye, cam gibi uygun ambalajlar ve kaplar içinde bulundurmak ve buzdolabı içerisinde muhafaza edilmek kaydıyla kapalı bir bölümde mezecilik yapılabilir. 6) Kapalı bir bölümde ekmek satışı yapılabilir. 7) Kantin ve süpermarketler de şehir şebekesine bağlı su olacak, bulunmayan yerlerde musluklu depo 8) Bacaya bağlı davlumbazı bulunması şartıyla, kantinlerde tost, sandviç ve benzeri yiyecek maddeleri satılabilir. 9) Perakende olarak kuruyemiş satılan dükkanlarda, kurukahve de dahil olmak üzere kavurma ve ısıtma yapılabilir. II- Büfeler Tütün, sigara, kibrit, kapalı şişelerde alkollü içkiler, menba suları, gazoz, paketlenmiş kuruyemişler, çikolata, çiklet ve her türlü konserveler vb. maddelerle açıkta olmamak kaydıyla sandviç, tost, kurabiye, paket tereyağı, margarin yağı, kapalı kaplarda yoğurt, süt, ayran gibi maddeler ile gazete, mecmua, zarf, kağıt vb. maddeler satılmak üzere yaya ve trafiği engellemeyecek şekilde yetkili merciler tarafından uygun görülecek yer ve şekilde yapılan yerlerdir. III- Manavlar 1) Zemin ve zeminden 2 metre yüksekliğe kadar duvarlar (raflar hariç) su geçmez madde ile kaplı 2) Zeminde ucu lağıma bağlı ızgaralı sifon 3) Sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar 4) İçinde sebze ve meyve buluan kaplar zeminden yüksek bir yere konulacaktır.

8 5) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı şebeke suyu olmayan yerlerde depo teşkilatlı yeterli su bulunacak, ayrıca ağzı kapalı madeni veya plastik çöp kutuları IV- Ekmek Bayileri 1) Zemin mozaik, beton, şap gibi yıkanabilir su geçmez madde ile kaplı 2) Ekmek konulacak vitrin, zeminden en az yarım metre yükseklikte V- Kantinler 1) Bakkal emtiası satanlar bakkal dükkanlarına ait şartla LOKANTALAR, KEBAPÇILAR, HAMBURGECİ VE PİZZACILAR İLE BENZERİ İŞYERLERİ MÜŞTEREK HÜKÜMLER 1) Şehir şebekesine bağlı su olacaktır, bulunmayan yerlerde musluklu ve içilebilir nitelikte su depolanacaktır. 2) Salondan ve mutfaktan ayrı bir yerde bay ve bayanlar için ayrı ayrı olmak üzere yeteri kadar tuvalet ve lavabo 3) Bulaşık yıkamak ve kaynatmak için sıcak su tesisatı 4) Lokantada içki verilmesi halinde, içkinin türüne göre yeterli araç ve gereç 5) İhtiyaç için fırın bulundurulabilir. 6) Bacaya bağlı davlumbaz 7) Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bu bölümlerin zemini 1,5 metreye kadar duvarı yıkanabilir şekilde su geçirmez madde ile kaplanmış, bir ucu kanala bağlı ızgaralı ve sifonlu delik Kanal tesisatının bulunmaması halinde akıntı, fenni fosseptik çukura yapılacaktır. 8) Mutfakta yeter sayıda ağzı kapalı çöp kabı 9) Salondan ayrı bir yerde hizmetliler için soyunma odası veya dolabı 3. SINIF, LOKANTA, KEBAPÇI, HAMBURGERCİ VE PİZZACILAR 1) Zemin su geçirmez ve yıkanabilir birmadde ile kaplı 2) Isıtma, aydınlatma ve hava temizleme tertibatı yeterli olacak, mutfat pencereleri ince telle kapatılmış 2. SINIF LOKANTA, KEBAPÇI, HAMBURGERCİ VE PİZZACILAR 1) Zemin en az mozaik, duvarlar plastik boya 2) Işıklandırma gözü rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenecektir. 3) Isıtma, merkezi teshin sistemi ile, bulunmaması halinde yeterli derecede yapılacaktır. 4) Havalandırma asgari seviyede aspiratörle sağlanacaktır. 5) Masaların üzerinde temiz örtü (masalar formika ve benzeri ise örtü aranmayacaktır) 6) Tabak ve bardaklar porselen veya camdan, çatal, kaşık ve bıçaklar ise paslanmaz çelik maddeden yapılmış 7) Mutfakta veya salonun uygun bir yerinde yeter büyüklükte bir buzdolabı ile yemek takımları ve ekmeğin konulacağı birer dolap 1. SINIF LOKANTA, KEBAPÇI, HAMBURGERCİ VE PİZZACILAR 1) Salonun zemini su geçirmez ve kolay yıkanabilir malzemeden, duvarları yağlı boya, kağıt veya benzeri malzemeden 2) Işıklandırma florasans ampullerle yapılacaktır. 3) Isıtma merkezi teshin sistemi veya klimayla yapılacaktır. 4) Havalandırma salonun ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılacaktır. 5) Masa ve sandalyeler rahat ve temizlenebilir cinsten 6) Masalar üzerinde örtü, peçete 7) Tabaklar porselen, cam ve çatal, kaşık ve bıçaklar ise paslanmaz çelikten yapılmış 8) Pencerelerde perde veya jaluzi 9) Mutfak duvarları en az 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans ve üst tarafı yağlı boya veya plastik boya 10) Mutfak salondan ayrı bir yerde ve zemini mozaik olup, ızgaralı sifonlar ihtiva edecektir. 11) Mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik teller 12) Mutfakta yeter adet ve büyüklükte aspiratörler 13) Ocak, odun veya kömür ile ısıtılıyorsa, bunlar mutfak dışında kapalı bir yerde saklanacaktır. 14) Hazırlama yerinde sebzelerin soyulması ve etlerin parçalanması için yrı tezgahlar bulunacak, sebzelerin yıkanması için emaye, mermer veya kalaylı bakır k LÜKS SINIF LOKANTA, KEBAPÇI, HARMURGERCİ VE PİZZACILAR 1) Girişte yeterli büyüklükte bir antre 2) Antrede iyi cins malzeme ile yapılmış bankolu vestiyer, bir boy aynası ve telefon kabini 3) Antre ve salonun bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış 4) Isıtma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 5) Antre ve salonun zemini ahşap, parke veya halı ile kaplanacaktır. 6) Işıklandırma iyi cins aplik veya avizelerle sağlanacak veya gizli ışıklandırma yapılacaktır.

9 7) Havalandırma klimalarla sağlanacaktır. 8) Lokantada içki ve yemek servisi için yeter adette tekerlekli servis masaları 9) Masalar üzerinde iyi cins beyaz keten veya benzeri örtü ve peçeteler 10) Masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar 11) Tabaklar tek tip ve iyi cins porselenden, çatal, kaşık ve bıçaklar da iyi cins maddeden 12) Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perde bulunacak veya jaluzi takılacaktır. 13) Salondan tamamen ayrı uygun bir yerde bayan ve baylara ait ayrı ayrı aynalı ve lavabolu birer tuvalet 14) Tuvaletlerin duvarları fayans kaplı 15) Tuvaletlerin erkekler kısmındayerin büyüklüğüne göre bir veya iki adet pisuvar 16) Mutfağın zemini en az mozaik kaplı olacak ve her üç bölümde ızgaralı sifonlar 17) Mutfakta yiyecek maddelerinin saklanması için bir depo 18) Depo hariç mutfağın her üç bölümünün duvarları fayans kaplı 19) Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri 20) Mutfakta yeter adet ve büyüklükte aspiratör 21) Pişirmenin havagazı veya diğer gazlarla çalışan ocakların haricinde kuzine ile yapılması halinde, yakıt maddeleri mutfak dışında kapalı bir yerde saklanacaktır. 22) Hazırlama yerinde sebzelerin soyulması ve etlerin parçalanması için ayrı tezgahlar 23) Sebzelerin yıkanması için emaye veya benzeri küvetler 24) Buzdolabı veya soğuk hava deposu 25) Mutfak ile salon arasında bir servis kapısı PAKETTE KEBAP VE YEMEK SATIŞ YERLERİ 1) Yemek pişirme ve kapları yıkama yeri olmak üzere birbirinden ayrı en az iki bölümden meydana gelecektir. 2) Yemek pişirme bölümünün zemini yıkanabilecek şekilde su geçirmez bir madde ile kaplı olacak, burada lağıma bağlı ızgaralı ve sifonlu delikler 3) Kapların yıkanacağı yer ile yemek pişirilen yerin duvarları zeminden 1,5 metre yüksekliğe kadar yıkanabilir şekilde 4) Hava temizleme tertibatı 5) Ocak üzerinde bacaya bağlı davlumbaz 6) Bulaşık kapları yıkamak için akar sıcak su tertibatı ve yıkanan kaplar için de dinlendirme yeri 7) Yemek takımlarının saklanacağı temiz raf veya dolap 8) Her türlü artık ve süprüntüler için ağzı kapaklı çöp kapları 9) İşçiler için soyunma odası veya dolap PASTANELER 3.SINIF PASTANE 1) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı olacak, yoksa musluklu su deposu 2) İşyerinin zemini su geçirmez bir madde ile kaplı 3) Zeminin uygun bir yerinde ızgaralı sifon 4) Duvarlar asgari plastik boya olacak, uygun bir yerde askılık 5) Aydınlatılmış olacak, hava temizleme tertibatı bulunacak ve ısıtması sağlanacaktır. 6) Pasta satış yerinde vitrinli bir buzdolabı, vitrinli tezgah 7) Ocak mevcut olduğu takdirde, bacaya bağlı davlumbaz 8) Yeteri kadar ağzı kapalı çöp kutuları 9) Masa ve sehpaların üzeri mermer, formika, cam veya benzeri maddelerle kaplı 10) Uygun bir yerde tuvalet ve lavabo 11) İmalathane şartları uygun olduğu takdirde, tavuk suyu çorba, pilav, söğüş, kızartma makinalarında çevirme tavuk, sahanda yumurta, sandviç, döner, sandviç hamburger, gözleme, pizza verebilir. 12) Tabak, bardak, çatal, kaşık ve bıçaklar iyi cins (melamin tabaklar kullanılmaz) 2.SINIF PASTANE 2. Sınıf pastanelerde, 3.sınıf pastaneler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Salonun zemini asgari mozaik 2) Salonun uygun bir yerinde vestiyer 3) Pencerelere kumaş ve tül perde takılacaktır. 4) İmalathanesi bulunmadığı takdirde salondan ayrı bir servis hazırlık yeri, üzeri fayans veya mermer kaplı bir hazırlama tezgahı ve kurulama yeri

10 ile çay, kahve v.b. takımlar için raf ve dolaplar ile yeterli büyüklükte bir ocak 1. SINIF PASTANE 1.Sınıf pastanelerde, 2.sınıf pastaneler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır; 1) Isıtma, merkezi ısıtma sistemi veya klima ile 2) Duvarlar tavana kadar yağlıboya 3) Masalar ve sandalyeler iyi cins doğramadan yapılmış 4) Bay ve bayanlar için ayrı ayrı tuvaletler bulunacak, bunların duvarları fayans veya mermer LÜK SINIF PASTANE Lüks sınıf pastanelerde, 1.sınıf pastaneler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Salonun zemini parke, mermer veya halı kaplanacaktır. 2) Işıklandırma iyi cins aplik, avize veya gizli ışıklandırma ile sağlanacaktır. 3) Havalandırma klima ile sağlanacaktır. 4) Satış yeri salondan ayrı 5) İmalathaneye sahip PASTA SATIŞ YERİ Pasta satış yerlerinde, 3.sınıf pastaneler için öngörülen şartlar aranmakla birlikte, oturma yeri ve tuvalet bulundurma şartları aranmaz. KAHVEHANE, OYUN SALONLARI, ÇAY OCAKLARI VE ÇAY BAHÇELERİ 3.SINIF KAHVEHANELER 1) Zemini mozaik ile kaplı 2) Zeminde ve ocakta ucu lağıma bağlı ızgaralı sifon 3) Kahve ve çay ocağı camekanla salondan tamamen ayrılmış 4) Aydınlatılmış olacak ve hava temizleme tertibatı 5) Masalar ve sandalyeler kullanışlı olacak, masaların üzeri örtülerle örtülmüş olacak ve masaların üzerinde kül tablaları 6) Şehir şebekesine bağlı su Şebeke olmayan yerde musluklu depo 7) Ocağın zemini ve 1,5 metreye kadar duvarları yıkanabilir, su geçmez madde ile kaplı 8) Ocak üzerinde davlumbaz 9) Salon duvarları plastik boya ile boyanacaktır. 10) Ocak tezgahının üzeri mermer veya galvanizli sac ile kaplı 11) Çay, kahve, şeker v.s. malzemeler ağzı kapalı kutularda muhafaza edilecektir. 12) Bardak, tabak v.s. malzemeler raf veya kapalı dolaplarda muhafaza edilecektir. 13) İşyerinin münasip bir yerinde enaz bir adet lavabolu tuvalet 14) Ağzı kapalı çöp kutuları 15) Isıtma yeterli 16) Salonun uygun yerinde okuma köşesi 17) Salonda askılık 18) P.T.T. bağlantısı olan yerlerde telefon

11 2.SINIF KAHVEHANELER 2.sınıf kahvehanelerde, 3.sınıf kahvehaneler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Pencerelerde perde veya jaluzi 2) Masalar formika olacak, gerektiğinde üzerleri çuha ile kaplanacaktır. 3) Girişte vestiyer 4) Daimi akar sıcak ve soğuk su tertibatı 5) Kahve, çay ve nargile takımları iyi cinsten, çay tepsileri ve kaşıklar paslanmaz maddeden 6) Bilardo oynatılması halinde, ayrı bir salon veya salondan bölünmüş düzgün bir yer tahsis edilecektir. 1.SINIF KAHVEHANELER 2 nci sınıf kahvehaneler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Salon duvarları yağlı boya ile boyanacaktır. 2) Isıtma merkezi sistem veya klima olacak, havalandırma klima ile sağlanacaktır. 3) Bay ve bayanlar için duvarları asgari fayanstan yapılmış tuvalet olacak ve baylar için pisuvar bulundurulacaktır. 4) Ocağın bulunduğu bölüm 1,5 metreye kadar mermer veya fayans kaplı LÜKS SINIF KAHVEHANELER 1 inci sınıf kahvehanelerde aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Salonun zemini marley veya benzeri bir malzeme ile kaplı 2) Işıklandırma floresans lamba ile ve gizli olarak yapılacaktır. 3) Sandalyeler iyi cins malzemeden yapılmış, üzerleri kumaş veya deri ile kaplı 4) Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir salonda bulundurulacaktır. OYUN SALONU Oyun salonlarında, enaz 2.sınıf kahvehaneler için aranan şartlar aranır. ÇAY OCAĞI Çay ocaklarında, 3.sınıf kahvehaneler için aranan şartlardan (6), (7), (8), (10), (11), (12)`nci bend hükümleri aranır. ÇAY BAHÇELERİ Çay bahçelerinde, ocakbölümü için 1.sınıf kahvehaneler için aranan, bahçe bölümü ve müştemilatı ne için ise açıkhava gazinoları için aranan şartlar aranır. GAZİNO, DANSİNG, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, KOKTEYL SALONU 2.SINIF GAZİNO, DANSİNG - DİSKOTEK 1) Girişte salonun büyüklüğüyle orantılı bir antre 2) Antre ve salonun zemini enaz mozaik, duvarları yağlıboya 3) Antrede vestiyer 4) Işıklandırma salonun dekoruna uygun direkt ve endirekt surette sağlanacaktır. 5) Isıtma sistemi merkezi sistem ya da klima ile sağlanacaktır. 6) Havalandırma klima ile yapılacaktır. 7) Masalar ve sandalyeler kullanışlı iyi cins 8) Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer 9) Yemek takımları iyi cins porselen; çatal, kaşık ve bıçaklar paslanmaz maddeden, su ve içki takımları iyi cins 10) Pencerelere, iyi cins kumaş perde takılacaktır.

12 11) Orkestra yeri ve dans pisti 12) Komple müzik seti 13) Bay ve bayanlar için ayrı ayrı yeteri kadar aynalı ve lavabolu tuvaletler 14) Baylar tuvaletinde yeteri kadar pisuvar 15) Mutfak ve müştemilatı salondan ayrı bir yerde olacak ve 2.sınıf lokantaların mutfak şartlarını taşıyacaktır. (Sıcak yemek verilmiyorsa, mutfak şartı aranmaz.) 16) Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri 17) Bahçe kısmı var ise bir dans pisti, gösteriler için müştemilat ile birlikte sahne olacak, buradaki masa ve sandalyeler hava şartlarından zarar görmeyecek cinsten ve kapalı kısımların niteliklerine uygun 18) Bulaşıkların yıkanması, hazırlanması için ayrı bir bölüm 19) Şehir şebekesine bağlı su tertibatı ve daimi akar sıcak suyu 20) Telefonu 1.SINIF GAZİNO, DANSİNG - DİSKOTEK 1 inci sınıf gazino, dansing-diskoteklerde, 2.sınıf gazino, dansing- distoketler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Vestiyer bankolu olacak, telefon kabin içinde 2) Uygun bir yerde amerikan bar 3) Mutfak, 1.sınıf lokantalar için aranan şartları taşıyacaktır. 4) Sanatçıların soyunması ve hazırlık yapmaları için sahne ile irtibatlı ayrı ayrı aynalı ve makyaj masalı odalar LÜKS SINIF GAZİNO, DANSİNG-DİSKOTEK Lüks sınıf gazino, dansing-diskoteklerde, 1.sınıf gazino, dansing- diskotekler için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Girişte boy aynası 2) Giriş ve salonun zemini ahşap, parke veya benzeri maddelerle kaplanmış 3) Giriş ve salonun duvarları lambri, kumaş veya benzeri maddelerle kaplanmış 4) Sanatçıların soyunma odalarında sıcak su bulunan lavabo PAVYON Pavyonlar için, lüks sınıf gazino dansing-diskotekler için aranan şartlar aranır. TAVERNA 1) Enaz 2.sınıf lokanta vasfında olacak ve lokantalar gibi sınıflandırılacaktır. 2) Dans pisti ve orkestra yeri olmayacaktır. (Dans pisti ve orkestra yeri varsa ve gazino şartlarını taşıyorsa gazino olarak işlem görecektir.) 3) Salonun ayrı bir yerinde bayan ve baylara ait ayrı ayrı lavabolar ve yeterince tuvalet KOKTEYL SALONU 1) Girişte salonun büyüklüğüne uygun nitelikte bir antre olacak ve antreden salano ikinci bir kapı ile geçilecektir. 2) Antrede vestiyer 3) Salonun zemini parke kaplı 4) Duvarlar yağlı boya 5) Işıklandırma gizli veya salonun mefruşatına uygun güzel görünüşlü aplik ve avizelerle sağlanacaktır. 6) Aplik kullanılmamış olması halinde tavan güzel bir surette dekore edilcektir. 7) Isıtma merkezi sistem ya da klima ile yapılacaktır. 8) Masa, sandalye, koltuk ve kanepeler iyi cins kumaş kaplı 9) Telefon 10) Salonun uygun bir yerinde amerikan bar, komple müzik seti 11) Yeter büyüklükte bir dans pisti, orkestra var ise bunun için uygun ve güzel dekore edilmiş yer 12) Salondan ayrı bir yerde bay ve bayanlara ait lavabolu tuvalet ve baylar kısmında pisuvar 13) Salondan ayrı bir yerde 1.sınıf kahvehanelerin ocak niteliklerine uygun bir ocak 14) Ocağın duvarları 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya mermerle kaplı 15) Ocak üzerinde bacaya bağlı davlumbaz 16) Tezgahların üzeri fayans, mermer veya formika ile kaplı 17) Ocak kısmında takımların konulacağı dolap ve yiyecek maddeleri için ağzı kapalı kutu veya kavanozlar 18) Buzdolabı AÇIK HAVA GAZİNOSU, DANSİNG-DİSKOTEK 1) Bahçe, mutfak ve servis bölümleri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 2) Bahçe etrafı düzgün şekilde tahta parmaklık ve emsali malzeme ile çevrilmiş 3) Girişte ve masa grupları arasında düzenli yollar 4) Bahçe içi ağaç ve çiçeklerle süslenecektir. 5) Orkestra var ise, yeteri büyüklükte pist ve orkestra yeri 6) Gösteri yapılıyorsa bay ve bayan artistlere ait soyunma yerleri ile gerekli müştemilatı ve enaz bir lavabosu 7) Masa ve sandalyeler iyi cins 8) Sandalyeler madeni olduğu takdirde üzerinde plastik şilteler 9) Mutfak, enaz 2.sınıf lokantaların mutfak şartlarına uygun (Yemek verilmiyorsa mutfak şartı aranmaz.) 10) Mutfakla bahçe arasında bir servis bölümü 11) İşçiler için bir soyunma yeri 12) Bahçenin uygun bir yerinde bay ve bayanlara ait lavabolu tuvalet olacak ve baylar kısmında pisuvar 13) Bir hazırlama yeri ve bulaşık yıkama yeri 14) Daimi sıcak ve soğuk suyu

13 15) Telefonu SİNEMA, TİYATRO, DÜĞÜN SALONLARI, SİRK VE LUNA PARKLAR 2.SINIF SİNEMA 1) Koltuklar a) İlk sıranın perdeye olan uzaklığı enaz 7 metre, her bir koltuk 50 cm. b) Koltukların arka arkaya olan mesafesi 90 cm., sahneye paralel olan yollar 1 metre ve sahneye dik olan yollar 125 cm. c) Koltukların arkalıkları tamamen kapalı 2) Tuvaletler a) Salon ve balkon için ayrı ayrı her 400 koltuk için, 2 bayan ve 2 baylara ait olmak üzere 4 tuvalet b) Enaz birer lavabo ve baylar kısmında enaz 4 adet pisuvar c) Bekleme salonunun ve balkonun tuvaletler ile doğrudan doğruya irtibatı yok isi, bu bölümde enaz bir bayan ve bay tuvaleti 3) Salon (Birinci, hususi ve balkon) olarak üç bölümde ayrılacak ve bu bölümlerin her birinin enaz 90 cm. genişliğinde dışarıya doğru açılan enaz iki çıkış kapısı a) Salon ve balkonlardaki arka yolları ile çıkış kapıları kırmızı uyarma ışık tertibatı ile belirtilecektir. b) Şehir ceryanı kesildiğinde aydınlatmayı sağlamak üzere ve derhal devreye girebilecek yeter güçte bir jeneratör 4) Isıtma a) İhtiyaca yeter nitelikte kalorifer veya benzeri modern tesisatla sağlanacaktır. b) Isı derecesini ölçmek için her bölüme termometreler konulacaktır. 5) Havalandırma klima ile 6) Uygun yerlere yeteri kadar yangın söndürme tertibatı konulacaktır. 7) Makina dairesi uygun şartlarda 8) Giriş holü a) Zemini mozaik, üst tarafı tavan dahil enaz yağlı boya b) Enaz iki giriş bulunacak ve bunların adedi sinemanın istiabına göre çoğaltılacaktır. c) Gişeler önünde sıraya girmeyi sağlayan nitelikte sabit korkuluklar olacaktr. d) Duvarlarda güzel görünüşlü afiş yerleri 9) Bekleme Salonu a) Sinemanın istiabına uygun büyüklükte olacak, zemini mozaik duvarları ve tavan enaz yağlı boya ile boyanmış b) Salonda yeteri kadar oturulacak yerler c) Salonda bir büfe 10) Sigara Salonu a) Salon ve balkon için ayrı ayrı yeter büyüklükte sigara salonları b) Salonların zemini mozaik, duvarları (tavan dahil) enaz yağlı boya c) Sigara salonlarında oturma yerleri, kreşuvarlar ve küllükler d) Sigara salonlarında büfe 11) Salon ve Balkon a) Zeminler plastik ve benzeri ses geçirmez maddelerle kaplı b) Duvarlar güzel bir şekilde ve akustiği sağlayacak surette dekora edilmiş c) Giriş ve çıkış kapıları dışardan ses ve ışık gelmeyecek şekilde yapılmış d) Koltuklar iyi cins malzeme ile kaplı olacak ve ayrıca kol yerleri e) Loca mevcut ise, bu kısımlar salon ve balkon niteliklerine uygun olacak ve ayrıca askılığı 12) Telefon 1.SINIF SİNEMA 1. Sınıf sinemalarda, 2.sınıf sinemalar için aranan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Sahne, sinemaskop filmler gösterilmesine uygun şekilde ve büyüklükte yapılmış 2) Sahnede iyi cins kadife veya benzeri otomatik açılıp-kapanan perde 3) Sinema makinası iki adet 4) Makine dairesi a) Projesine uygun tamamen kargir olacak, makinistin herhangi bir tehlike anında burayı terk etmesi için ikinci bir kapısı b) Herhangi bir yangın halinde alevlerin tehlikesini azaltmak için makina dairesinin kapı ve pencerelerinin dış tarafında 50 cm. genişliğinde sağlı sollu saçdan bir markiz c) Makina dairesindeki baca ve pencereler bu bölümün havalandırılmasına yeter nitelikte 5) Kabinli bir telefon SİRKLER VE LUNAPARKLAR 1) Şehir şebekesine bağlı suyu 2) Bayan ve baylar için ayrı ayrı yeter sayıda tuvalet ve aynalı lavabo 3) Bay tuvaletinde yeteri sayıda pisuvar 4) Zemini toz kaldırmayacak uygun malzeme ile kaplanacaktır. 5)Telefonlu kabini 6) Kumar ve benzeri şans oyunları oynatılmayacaktır. 7) Sirklerde oturma yerleri uygun nitelikte 9) Her türlü can ve mal emniyeti için gerekli tedbirler sağlanacaktır. OTEL, HAN, PANSİYON 3.SINIF OTEL 1) Isıtma merkezi sistem ile yapılmıyorsa iyi cins sobalarla yapılacaktır. 2) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya yeterli su deposu 3) Odalarda yatak sayısı her 5 metrekareye bir tane olmak üzere tesbit edilecektir. a) İçinde oturulacak veya yatılacak bütün odaların ve salonların bol gündüz ışığı ile aydınlatılacak şekilde yeter büyüklükte

14 pencereleri (Pencerelerde düzenli perde ) b) Duvarlar boyalı-badanalı c) Karyola ve somya d) Elbise asmaya ve müstahdemi çağırmaya ait tertibat e) Lavabo olacaktır (lavabo bulunmayan yerlerde her 5 yatak için 1 adet lavabo ) 4) Banyolar a) Zemin; mermer, fayans veya benzeri maddeler ile döşenmiş olacak ve lağıma bağlı ızgaralı sifon b) Duvarlar, 1,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans veya benzeri maddelerle kaplı 5) Tuvalet a) Her on yatağa bir tane isabet etmek üzere her katta yeter miktarda b) Her tuvalette akarsu muslukları ile bir rezervuar 6) Müşterilerin fazla eşyasını koymaya ait birer depo 7) Ağzı kapaklı madeni veya plastik çöp kapları 8) İçinde mutfak, yemek salonu, büfe, amerikan bar, kahve ocağı ve benzerleri en az 3.sınıf vasfında 9) P.T.T. bağlantısı olan yerlerde telefon 2.SINIF OTELLER 1) Isıtma merkezi sistem ile yapılmıyorsa borulu gaz veya kömür sobaları ile sağlanacaktır. 2) Bütün duvarlar yağlı boya 3) Antre a) Bir müracaat yeri, bir telefon ve vestiyer b) Yeter sayıda sandalya ve sigara sehpası c) Duvarda bir saat bir termometre d) Pencerelerde düzenli kumaş perdeler 4) Katlar a) Her katta bir banyo ve her on yatak için bir tuvalet ve her beş yatak için bir lavabo b) Banyolarda sıcak su tertibatı 5) Odalar a) Odalarda yatak sayısı, her 5 metrekareye bir tane olmak üzere en fazla 4 yatak konulacaktır. b) Karyolalar iyi cins c) Yatak uygun kalınlıkta fitilli olacak; yastık, yorgan ve çarşaflar iyi cins patiska ve ketenden yapılmış olacak, yeter miktarda battaniye d) Gardrop, komidin, yatak adedine göre sandalye, elbise askısı ve fırçası e) Pencereler havalandırmaya müsait (Vasistaslı) 6) Dinlenme salonu a) Duvarlar yağlı boya b) Yeter sayıda koltuk ve sandalyeler, sigara sehpaları, tablalar c) Yeter büyüklükte en az bir aspiratörü 7) Otelin her katında yangın söndürmek için gerekli malzeme 8) Gerekli malzemelerin saklanacağı bir deposu 9) Bir kahveocağı 10) Ağzı kapaklı madeni çöp kutuları 11) Şehir şebekesine bağlı su tesisatı 1.SINIF OTEL 1) Isıtma merkezi sistem veya klimalarla sağlanacaktır. 2) Giriş holü, koridor ve oda duvarları en az yağlı boya, zemin mozaik 3) Koridor ve merdivenlerde plastik ve benzeri yolluklar 4) Giriş holünde bir müracaat yeri, ihtiyaca yeter bir vestiyer ve bir telefon 5) Giriş holünde yeter sayıda yarım koltuk veya sandalyeler, sigara sehpaları, duvarda bir saat ve termometre 6) Dinlenme salonunun zemini, plastik benzeri malzeme il kaplı 7) Dinlenme salonunda halı, iyi cins koltuklar, sehpalar, bir radyo, sigara 8) Mütemmim kısımlar benzer işyerleri şartlarına haiz tablaları ve televizyon 8) Dinlenme salonunda yeter büyüklükte klima cihazı 9) Her katta on yatağa bir adet isabet edecek şekilde lavabolu tuvaletler 10) Her katta bir banyo olacak, banyolar küvetli veya duşlu olacak, devamlı akar suyu 11) Odaların ebadı uygun olduğu takdirde en çok üçyatak konulabilecektir. 12) Odalarda yatak sayısı her 5 metrekareye 1 tane olmak üzere en fazla 3 yatak konulacaktır. 13) Karyolalar ve yatak takımları iyi cins 14) Oda zemininde halı, her odada telefon tertibatı, gardrop, komidin, gece lambası, bavul masası, yarım koltuk veya iyi cins hazeran sandalye 15) Her odada müştemilatı ile bir lavabo 16) Otelde bir kahve ocağı 17) Otelin lüzumlu malzemelerinin muhafaza edileceği bir depo 18) Otelin yangın söndürme tertibatı A.SINIF OTEL 1) Isıtma kalorifer ile sağlanacaktır. 2) Sürekli sıcak su tesisatı 3) Yeter büyüklükte giriş holü olacak, zemini mermer veya benzeri maddelerle döşenmiş, duvarları yağlı boya 4) Işıklandırma avizeler, aplikler veya gizli ışıkla sağlanacaktır. 5) Holün girişe yakın bir yerinde holden ayrılmaz bir müracaat yeri, vestiyer, telefon santralı ve kabini 6) Vestiyer iyi malzeme ile yapılmış lambri veya deri kaplı 7) Holde iyi cins koltuklar, sehpalar, duvar saati, termometre, barometre 8) Dinlenme salonunun zemini kaliteli malzeme ile kaplı, duvarlar yağlı boya 9) Dinlenme salonunun pencerelerinde iyi cins perdeler ve klima cihazları 10) Dinlenme salonunun zemininde halı, iyi cins koltuklar, sehpalar, tablalar ve bir salon radyosu ve televizyon 11) Merdivenler en az mozaik olacak ve buralarda halı yolluklar 12) Koridorlarda halı yolluklar

15 13) Merdiven ve koridor duvarları yağlı boya 14) Otel, zemini hariç dört veya daha çok katlı ise bir asansör 15) Katlarda her on yatak için umumi bir banyo ile lavabolu alaturka bir tuvalet 16) Banyo duvarları fayans veya mermer kaplı olacak, havalandırma tertibatı 17) Banyoda ayrıca bir alafranga tuvalet 18) Otelde mevcut odaların % 20`si gömme banyolu 19) Odaların duvarları tavana kadar yağlıboya, zemin halı veya benzeri kaplı 20) Oda pencereleri havalandırmaya uygun olacak, iyi kumaş ve tül perdeler 21) Karyolalar iyi nitelikte olacak, nevresimli battaniyeler ve biri kuş tüyü olmak üzere iki yastık 22) Odalarda iyi cins halılar, gardrop, komidin, bavul masası, sehpalar ve koltuklar ile iyi cins tablalar 23) Odalarda santrala bağlı bir telefon ve gece lambası 24) Mevcut odaların % 10`u duşlu Bu odaların müştemilat nitelikleri diğer odalarla aynı olacak, duş kısımları fayans olacak, odada ve duş yerinde ayrıca fayans lavabo 25) Otelde yangın söndürme cihazları ile sıhhi fenni şartları haiz çamaşırhane ve ütü yeri 26) Otelin lokantası 1.sınıf lokanta niteliklerini taşıyacak ve bir kahve ocağı B. SINIF OTEL 1) Isıtma merkezi sistem ile sağlanacaktır. 2) Sürekli sıcak su tesisatı 3) Girişte uygun genişlikte bir hol bulunacak, buranın zemini en az mozaik, duvarları yağlı boya 4) Holde ayrılmış bir müracaat yeri ile iyi malzeme ile yapılmış yeter büyüklükte vestiyer 5) Holde yeter adette koltuk, sigara sehpaları, duvarda bir saat, termometre olacktır. 6) Müracaat yerinde bütün odalarda bağlantılı bir telefon santralı 7) Otelin oda sayısı ile orantılı genişlikte bir dinlenme salonu 8) Dinlenme salonunun zemini halı veya plastik maddelerle kaplı, duvarlaryağlı boya 9) Salonun pencerelerinde iyi cins kumaş veya tül perdeler ile klima cihazı 10) Salonda iyi cins koltuk ve sehpalar 11) Salonun ışıklandırılması gözü rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmiş 12) Koridor ve merdiven duvarları yağlı boya 13) Merdiven ve koridorlarda halı, plastik ve benzeri yolluklar 14) Koridor pencereleri havalandırmaya uygun bir şekilde olacak, bunlara kumaş veya tül perdeler takılacaktır. 15) Katlarda banyosuz ve duşsuz odalar için her on yatağa bir banyo hesabı ile bir banyo ve alaturka tuvaletler 16) Tuvalet içinde bir fayans lavabo ile müştemilatı 1,5 metre yüksekliğe kadar duvarlar fayans 17) Her on odadan biri banyolu ve duşlu 18) Banyolarda duş yerlerinin duvarları fayans kaplı 19) Banyo ve duş yerlerinde pencere veya başka havalandırma tertibatı 20) Oda duvarları 1,5 metre yüksekliğe kadar yağlı boya veya tamamı en az plastik boya 21) Banyolarda alafranga tuvalet ve lavabo ile müştemilatı 22) Duşlu odalarda ve diğer odaların uygun bir yerinde fayans lavabo 23) Odalarda iyi cins tül ve kumaş perdeler 24) Her yatağa 5 metrekare alan isabet edecek ve odalarda en çok iki yatak 25) Karyolalar iyi cins olacak, nevresimli battaniyeler 26) Odalardaki yatak takımları iyi cins olacak halı, bavul masası, gardrop, komidin, koltuk veya rahat oturuşlu sandalye, gece lambası ve bir telefon 27) Gardropta yeter sayıda elbise askısı ve bir elbise fırçası 28) Otelin lokantası 1.sınıf nitelikleri taşıyacak ve bir kahve ocağı 29) Otelin yangın söndürme cihazları LÜKS SINIF OTEL 1) Isıtma, merkezi teshin veya modern sıcak ve soğuk hava tesisatı ile sağlanmış olacak, sürekli sıcak suyu 2) Havalandırma, bütün odaları etkileyecek surette modern cihazlarla sağlanacaktır. 3) Giriş Holü a) Zemin mermer, parke veya benzeri maddelerle döşeli b) Duvarlar mermer veya lambri c) Işıklandırma abajur, kristal avize, aplik veya gizli ışık tertibatı ile yapılacaktır. d) Bankolu bir müracaat yeri, telefon santralı ve vestiyer e) Vestiyer duvarları lambri veya benzeri malzeme ile kaplı f) Otel santralına bağlı olmayan kabinli bir telefon g) İyi malzeme ile yapılmış bekleme koltukları ve sehpalar, duvarda saat, termometre, barometre 4) Dinlenme salonları a) Biri zemin katında olmak üzere en az iki salonu b) Işıklandırma kristal avize, aplik, abajur veya gizli ışık tertibatı ile sağlanacaktır. c) Mobilya iyi cins malzemeden olacak, iyi cins halı veya yolluklar d) Pencerelerde iyi cins kumaş ve tül perdeler e) Salonlardan birinde orkestra yeri, televizyon ve amerikan bar f) Masa ve sehpalarda, cam, porselen veya seramik tablalar 5) Merdivenlerde yol halısı 6) Otel, zemin hariç üç kattan fazla ise asansör 7) Koridorlar a) Zeminde halı yolluklar bulunacak, duvarlar yağlı boya 8) Katlarda servis odaları 9) Odalar a) % 10`u daire, % 50`si banyolu oda, % 40`ı duşlu oda şeklinde düzenlenmiş b) Zemin lüks ve ses geçirmez malzeme ile kaplı, duvarlar yağlı boya, yerde iyi cins halılar, pencerelerde jalzi veya tül kumaş perdeler c) Işıklandırma gözü yormayacak şekilde olacak, abajurlu okuma lambası, santral ile bağlantılı telefon d) Tercihen gömme gardrop, şifoniyer bavul masası, tuvalet, boy aynası, koltuk ve sehpalar e) Yatak şilteleri en iyi cinsten yaylı veya kauçuk, yatak takımları en iyi cins keten veya benzeri, yorganlar yarım kuş tüyü olacak, yastıklar biri kuş tüyü olmak üzere iki adet olacak ve iyi cins battaniyeler

16 f) Karyolalar iyi cins doğrama, cilalı lake ve benzeri g) Daireler, yatak, oturma odası, banyo olmak üzere üç kısım h) Oturma odasında yeteri kadar koltuk ve sehpalardan başka, bir çalışma masası, masa lambası, bir radyo ve televizyon 10) Banyolar a) Küvet gömme b) Alafranga tuvaleti, aynalı fayans lavabosu, havalandırma tesisatı c) Duşlu odalarda havalandırma merkezi sistem ile veya klima ile sağlanacaktır. 11) Tuvalet a) Alaturka, alafranga ve lavabolu b) Duvarlar fayans 12) Lüks lokanta niteliğinde lokantası ve mutfağı 13) 1.sınıf niteliğinde bayan ve bay berber salonu, manikürcü sağlık ve fen koşullarına uygun çamaşırhanesi ve ütü yeri 14) Bütün katlarda yangın söndürme cihazları 15) Hizmetlilerin ve malzemelerin girmesi için ayrı bir servis kapısı, otel önünde otopark 16) Ağzı kapalı madeni çöp kapları HAN VE PANSİYON Hanlar ve pansiyonlar, asgari 3.sınıf otellerde aranan şartları haiz BERBER, KUAFÖR, GÜZELLİK SALONU 3.SINIF ERKEK BERBERİ 1) Şehir şebekesine bağlı akar sıcak su tesisatı olacak veya musluklu yeterli deposu 2) Zemini su geçirmez madde ile kaplı olacak ve ızgaralı sifon 3) Duvarlar su geçmez madde veya yağlı boya 4) Çalışma masaları mermer veya su geçirmez bir madde ile kaplı 5) Madeni koltuk 6) Ağzı kapalı çöp kutuları 7) Isıtma yeterli seviyede 8) Askılık 2.SINIF ERKEK BERBERİ 2.sınıf erkek berber dükkanlarında, 3.sınıf erkek berberi dükkanları için öngörülen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Çalışma koltukları nikelajlı 2) Havalandırma sessiz aspiratörlerle sağlanacaktır. 3) Pencere veya vitrinde iyi cins tül perde 1.SINIF ERKEK BERBERİ 1.sınıf erkek berberi dükkanlarında, 2.sınıf erkek berberi dükkanları için öngörülen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Lavaboların bulunduğu duvar kısmı 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans veya mermer kaplı 2) Çalışma masaları tek tip, iyi cins doğrama, üzerleri formika veya mermer kaplı 3) Salonun uygun bir kısmında bir vestiyer ile bekleme yeri ve yeter sayıda koltuk KUAFÖR 2.SINIF KUAFÖR 1) Şehir şebekesine bağlı akar sıcak su tesisatı olacak veya yeterli musluklu su deposu 2) Zemin mozaik, ucu lağıma bağlı ızgaralı sifon 3) Duvarlar yağlı boya 4) Isıtma yeterli 5) Havalandırma aspiratörle sağlanacaktır.

17 6) Salonunun uygun bir yeri bekleme yeri olacak, burada yeter sayıda koltuk, sehpa ve vestiyer 7) Pencerelerde veya vitrin camında, içerisinin dışarıdan görünmesine engel olacak nitelikte perdeler 8) Çalışma koltukları iyi kalitede olacak ve yeterli kurutma makinaları 9) Manikür ve pedikür yerleri perde ile ayrılmış 10) Ağzı kapalı çöp kutuları 11) Bir tuvaleti (Pasajlarda tuvalet aranmaz.) 1.SINIF KUAFÖR 1.sınıf kuaför dükkanlarında, 2.sınıf kuaför dükkanları için öngörülen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Zemin asgari mozaik olacak, duvarlar salonun durumuna uygun bir yüksekliğe kadar lambri kaplanacaktır. 2) Pencerelerde iyi nitelikte tül veya jaluzi perdeler 3) Çalışanların kıyafetleri tek tip olacak, soyunma dolapları LÜKS SINIF KUAFÖR Lüks sınıf kuaför dükkanlarında, 1.sınıf kuaför dükkanları için öngörülen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) İşyeri, bekleme salonu ile çalışma bölümlerinden oluşacak ve vestiyer 2) İşyerinin bütün bölümlerinin zemini parke, marley veya klasik madde ile kaplı olacak, bekleme salonunda ayrıca uygun ölçüde bir halı 3) Isıtma merkezi teshin sistemi ile veya klima sistemi ile sağlanacaktır. 4) Havalandırma klima ile sağlanacaktır. 5) Saç yıkama ve boyama yerinde yeteri kadar fayans lavabolar bulunacak, boyama işinin gerektirdiği araç ve gereç mevcut olacak ve bu kısımda bulunan tezgahların üzerleri mermer, formika veya benzeri maddeler ile kaplı olacak, lavabo arkaları ile çalışma sırasında ıslanabilmesi mümkün yerler yeterli bir yüksekliğe kadar fayans kaplı Saç yıkamak için sürekli sıcak su akıtan tesisat bulunacak, boya malzemesi ağzı kapaklı bir dolapta saklanacaktır. Boyama ve yıkama anında müşterilerin giyinmesi için naylon önlük veya gömlekler 6) En az bir adet fayans lavabolu bir tuvalet GÜZELLİK SALONU Güzellik salonlarında, lüks sınıf kuaförler için öngörülen şartlara ilave olarak, fizik tedavi, epilasyon ve cilt bakım hizmetleri için uzmanlık belgesine sahip ehliyetli elamanların çalışması şartı aranır. TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, GARAJ VE OTOPARK TAKSİ DURAĞI 1) En az sekiz adet araba park edilebilecek alana sahip 2) İşletme yazıhanesinde çöp kutusu, tuvalet ve lavabo ile ayrıca bir ceza dolabı 3) Park alanının tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rogarlarına verilecektir. TELEFON TAKSİ YAZIHANESİ Telefon taksi yazıhanelerinde, taksi durakları için öngörülen şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1) Her araba için 20 metrekareden az olmamak üzere 8 araba park edilebilecek kapasitede depo alanına sahip

18 2) İşletici, çalıştıracağı arabaların yazıhaneciye bağlı olduğunu tevsik eden belgeye sahip 3) Yazıhane ile depolama yeri ayrı ayrı yerlerde bulunabilir. GARAJ VE OTOPARKLAR 1) Kullanış amacına uygun yapı kullanma izin belgesi 2) Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir. 3) Yangın ve patlamaya karşı önlem alınacak, gerekli araç ve gereçler 4) Yıkama yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir. 5) Açık alanlarda açılması halinde park alanlarının zemini beton veya asfalt 6) Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlara katılacaktır. o EK/A: BU YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİKLER R.G. Tarih Yürürlük R.G. Sayı Açıklamalar Tarihi o EK/B: YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YA DA DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER 1) - R.G.: /21414 Değişiklik Yapılan Ek No.: Ek-4. GEÇİCİ MADDE sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce işyeri açmak için ilgili kuruma başvurmuş olanlardan, isteyenler, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanabilirler.

SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR 1- İşyeri amaca uygun bir

SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR 1- İşyeri amaca uygun bir SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR 1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık 2- İşyerinin

Detaylı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. R.G. Tarihi:09.03.1989 R.G. Sayısı:20103

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik. R.G. Tarihi:09.03.1989 R.G. Sayısı:20103 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik R.G. Tarihi:09.03.1989 R.G. Sayısı:20103 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi 09.3.1989, No : 20103

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 9 Mart 1989 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 9 Mart 1989 PERŞEMBE. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 9 Mart 1989 PERŞEMBE Sayı : 20103

Detaylı

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN RUHSAT MÜRACAAT KILAVUZU 2009 1 ÖNSÖZ Değerli üyelerimiz, Ekte sunduğumuz; sıhhi ya da gayri sıhhi bir işyeri açmak isteyen siz değerli üyelerimizin, işyerinizin bağlı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:4 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler. Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler

Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler. Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler Yeni Bir İşyeri Açmak İçin Gerekli Yasal Prosedürler Hüseyin Kaplan Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı 1. Yetkili kurumdan alınacak yasal izinler 2. Vergi dairesi kaydı 3. İlgili meslek odası kaydı

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı,

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı, SIRA NO: HİZMETİN ADI 1- Hükümlü İaşe Tahkikatı GEREKLİ EVRAKLAR Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 7 Gün 2-3- Yazı İle Gelen Talep Ve Şikâyet Dilekçeleri

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek:16 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA. Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı

ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA. Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126 Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ

KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ KONSEPT PREMIUM PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ *Konsept Yapı Standart Yapı Şartnamesi, dairesini farklı bir konseptte dizayn etmek isteyen

Detaylı

IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ

IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ IRMAK SİTESİ PROJESİ STANDART OPSİYON YAPI ŞARTNAMESİ *Irmak İnşaat Standart Yapı Şartnamesi, dairesini farklı bir mimari ile dizayn etmek isteyen

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339)

Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) Resmi Gazete Tarihi: 1/2/2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 339) MADDE 1 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No:

Detaylı

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR)

MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) MUTFAK VE DEPOLAMA YAPILAN BİRİMLERDE YAPILACAK ANA KONTROL FORMU (AYLIK RUTİN KONTROLLERDE KULLANILACAKTIR) A.DEPOLAMA ALANLARI TARİH: I.SOĞUK DEPOLAMA EVET HAYIR 1- Soğuk depo ve / veya buzdolabı var.

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:13 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU Masalar Odaların ince temizliği Oda temizliği (paspas) Koridorlar Müdahale, Pansuman Odası Çöplerin Toplanması Çöp Kovaları Duvarlar ve camlar DOKÜMAN KODU PLN 15-1 REVİZYON TARİHİ 01.01.2016 Kapılar Kapı

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR.

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR. SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu;

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; A) Sağlık Ve Temizlik Durumu 01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL ADI 1 Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları Projenin içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. Projeye uygun Fitness Salonu Site içi

Detaylı

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 9.7.1984, No : 18453 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ

1) GENEL 2) YAPI NİTELİKLERİ 1) GENEL Site her katta 4 er adet olmak üzere 16 adet daire ve zemin katta 1 adet işyerinden oluşmaktadır. Tek ana girişe sahip 2 adet merdiven holü ve 2 adet asansör ile dağılım yapılarak her dairenin

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 SĐRKÜLER Đstanbul, 24.12.2009 Sayı: 2009/172 Ref: 4/172 Konu: ĐŞLETME BELGESĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR Yönetmeliğe göre, sanayi, ticaret, tarım ve orman işi yapan, 50 ve üzeri işçi çalıştıran

Detaylı

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100

9401.90.80.00.19 - - - - Diğerleri - 100 94.01 Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları: 9401.10 - Hava taşıtlarında kullanılan türden oturmaya

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikayetleri 1. Dilekçe 15 GÜN 2 l.sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için Açma

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası,

Detaylı

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir.

Kullanıcı işverenler ve şehiriçin önceliğimiz iddialı değil özgün ve tutarlı yapılar oluşturabilmektir. Arte İnşaat, 2001 yılındaki kuruluşundan bu yana vizyonlarından ödün vermeden, sektörde hızla gelişerek ilerleyen güvenilir ve başarılı bir isim haline gelmiştir. Konut, turizm, eğitim ve sağlık sektörü

Detaylı

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü.

MUTFAKLAR Projesine göre mutfak dolapları ve gereçleri: paslanmaz çelik çift gözlü ve damlalıklı eviye, davlumbaz ve çöp öğütücü. İkebana Evleri FARKLI KONUT SEÇENEKLERİ Farklı bloklarda, 63 m2 ile 197 m2 arasında, 1+1 den 4+1 e farklı konut seçenekleri Daha geniş konut tercih edenler için 245 m2 ile 313 m2 arasında değişen özel

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com Özgürlüğün Ev Hali www.ntepeyapi.com İki Adımda Tatil Keyfi NTEPE Panoramanın yaşama yer açan mimarisi içerisinde evinizden 5 yıldızlı bir tatile ulaşmak için yapmanız gereken tek şey evinizin kapısından

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:8 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle

İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle İnşaat sektöründe 1975 den beri hizmet veren, firmamızın deneyimli kurucularının tüm tecrübesi, günümüz teknolojisiyle birleştirilerek çağdaş mimari anlayışıyla projelerimize aktarılmaktadır. MBN İNŞAAT,

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde...

Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Doğa ile iç içe, hayallerinizin ötesinde... Sizi hayalini kurduğunuz eve davet ediyoruz... Değerli dostlarımız. ZEYKO İNŞAAT A.Ş. güvencesiyle Köşk te ilk projemiz olan Zeytinkent Sitesine siz değerli

Detaylı

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname

DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname DEĞİŞİM VİLLALARI / Teknik Şartname Site Alanı Site ortak alanları Ruhsat ve Projelendirme Toplam site alanı 22.340 metrekareden oluşmakta olup 25 Adet birbirinden farklı veya aynı olabilecek şekilde parsellendirilip

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE Tamda istediğim SİZİN İÇİN, gibi... SINIRLI SAYIDA 1972 DEN GÜNÜMÜZE un arka bahçesi GEMLİK Gemlik, marmara denizinde zeytini ve güzellikleri ile ünlü ilçemizdir. Tarih boyu İstanbul ile ticari, sosyal,

Detaylı

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor!

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor! Hayat de güzel! Cadde Yaşamı Huzurla Buluşuyor! Aile Boyu Mutluluk Yüksekoba Cadde sakini olmanın, belki de yaşamınıza katacağı en önemli güzelliklerden biri, birlikte yaşama kültürünü benimsemiş seçkin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç ve kapsam M? d? e..h Yönetmeliğin am acı,

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit,

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yerseçimi

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı

Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı Güvenliğin ve Modernliğin Adresinden Ayrıcalıklı İki Yeni Yaşam Alanı TÜRK RİVİERASI ANTALYA Bergama Kralı II. Attalos akıncılara Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun der. Akıncılar kralın bu emriyle

Detaylı

Pansiyonun Eve Yaklaştırılması

Pansiyonun Eve Yaklaştırılması Korgan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Erkek Öğrenci Pansiyonu Pansiyonun Eve Yaklaştırılması Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Projenin Adı : 3 Projenin Tanımı : 3 Yasal Dayanak : 3 Projenin Amacı : 3 Projenin

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa

Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa Antalya Muratpaşa Güzeloba Mahallesinde Denize 3 Km.Mesafede Satılık 1+1,2+1 ve 3+1 Lüx Dublex Daireler Antalya / Muratpaşa Satılık - Apartman Dairesi 100,000 100 m2 Oda Sayısı : 2 Ertuğrul Artut Telefon

Detaylı

14080800 25.08.2014 Hacer Erdoğdu. Mecidiye Cad. İsmail Tartan Sok. İnci Apt. No:18 Zemin Kat 3 Şişli / İstanbul

14080800 25.08.2014 Hacer Erdoğdu. Mecidiye Cad. İsmail Tartan Sok. İnci Apt. No:18 Zemin Kat 3 Şişli / İstanbul 14080800 25.08.2014 Hacer Erdoğdu Mecidiye Cad. İsmail Tartan Sok. İnci Apt. No:18 Zemin Kat 3 Şişli / İstanbul YERİNDE TESPİTİN KONUSUNUN TARAFLARI 1. ŞİRKET İSTANBUL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

değişimin başlangıç noktası

değişimin başlangıç noktası değişimin başlangıç noktası sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 4.231 m² arazi üzerine kurulu olan 19 katlı 2 blokta, 2+1 ve 3+1 olmak üzere, 105 m² den 146 m² ye kadar toplam 4 farklı tipte daire,

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 5 ÜNİKENT 1 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 3&6 5&8 4&7 ( 3-6-5-8 ) ( 4-7 ) B A D C E ÜNİKENT 1 İNŞAAT GENEL ÖZELLİKLERİ Çatılara

Detaylı

HASTA VE YAġLI HĠZMETLERĠ ALANI

HASTA VE YAġLI HĠZMETLERĠ ALANI Genel () MESLEKÎ VE TEKNĠK EĞĠTĠM OKUL/KURUMLARINDA UYGULANAN NA AĠT STANDART DONATIM LĠSTESĠ Sıra No: TaĢınırın Adı Genel Özellikler (*) Makine/Teçhizat ve TaĢıtlar 1 Masaüstü Bilgisayar (Öğretmen) Teknolojisi

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya

Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya Antalya Alanya Tosmur'da Denize 400 Metre Mesafede Residence Sitede Satılık 1+1, 2+1,3+1 Daireler Antalya / Alanya Satılık - Residans 185,000 180 m2 Antalya / Alanya Oda Sayısı : 3 Salon Sayısı : 1 Banyo

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı