Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S)"

Transkript

1 Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S)

2 Güvenlik Önlemleri Bu Samsung çamaflır makinesini satın aldı ınız için sizi tebrik ederiz. Kullanma Kılavuzunda, bu makinenin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili de erli bilgiler bulunmaktadır. Makinenizin özelliklerinden sonuna kadar yararlanmak ve size uzun yıllar boyunca hizmet vermesini sa lamak için lütfen bu kılavuzu okumak için vakit ayırın. Makineyi kullanmadan önce Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vs.) çocuklardan uzak tutun. Bu makinede yalnızca evde kullanım için tasarlanmıfltır. Su ve elektrik ba lantılarının, üreticinin talimatlarına (2. sayfadaki "Çamaflır Makinesinin Montajı" bölümüne bakın) ve bulundu unuz yerde geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak uzman teknisyenler tarafından yapılmasını sa layın. Makine kullanılmadan önce tüm ambalaj ve nakliye cıvataları çıkartılmalıdır. Çıkartılmadıkları takdirde ciddi hasar meydana gelebilir. 3. Sayfadaki "Nakliye cıvatalarının çıkartılması" bölümüne bakın. Makineniz ile ilk kez çamaflır yıkamadan önce makineye çamaflır koymadan tam bir yıkama ifllemi gerçeklefltirin. 8. Sayfadaki " lk kez çamaflır yıkama" bölümüne bakın. Güvenlik talimatları Temizlikten ya da bakım ifllemleri yapmadan önce makineyi elektrik prizinden çıkartın ve (Açma/Kapama) dü mesini Kapalı konuma getirin. Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin bofl oldu undan emin olun. Metal para, çengelli i ne, çivi, vida ya da tafl gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir. Kullandıktan sonra makinenin fiflini her zaman prizden çıkartın ve suyu kapatın. Makinenin kapa ını açmadan önce suyun boflaldı ını kontrol edin. Makinenin içinde hala su görünüyorsa kapa ı açmayın. Evcil hayvanlar ya da küçük çocuklar makinenin içine girebilirler. Her kullanımdan önce makinenin içini kontrol edin. Yıkama sırasında cam kapak çok sıcak olabilir. Makine çalıflırken çocukları uzak tutun. Makineyi kendiniz onarmaya çalıflmayın. Deneyimsiz ya da uzman olmayan kiflilerce yapılan onarımlar, yaralanmalara neden olabilir ve/veya makinede çok daha ciddi onarımların gerekmesine yol açabilir. Makinenin fifli (elektrik kablosu) zarar gördü ünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer flekilde uzman bir kifli tarafından de ifltirilmelidir. Bu makinenin servis hizmeti yalnızca yetkili servis merkezi tarafından verilmelidir ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. BU KULLANMA KILAVUZUNU SAKLAYIN

3 çindekiler Tablosu Güvenlik Önlemleri iç kapak Çamaflır Makinesinin Montajı Çamaflır makinesinin ambalajının açılması Çamaflır makinesinin genel görünümü Yer seçimi Yükseklik ayaklarının ayarlanması Nakliye cıvatalarının çıkartılması Su besleme hortumunun ba lanması (iste e ba lı) Su besleme hortumunun ba lanması Boflaltma hortumunun yerlefltirilmesi Makinenin fifle takılması Çamaflır Yıkanması Kumanda panosunun genel görünümü lk kez çamaflır yıkama Çamaflır makinesine deterjan koyma Fuzzy Logic kullanarak çamaflır yıkama Yıkama programının istenildi i gibi ayarlanması Gecikmeli bafllamanın kullanılması Yıkama ipuçları ve yardımı Çamaflır Makinesinin Bakımı Acil durumda çamaflır makinesinin boflaltılması Donmufl çamaflır makinesinin onarılması Dıfl yüzeyin temizlenmesi Deterjan çekmecesinin ve yuvasının temizlenmesi Kalıntı filtresinin temizlenmesi Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi Sorun giderme Sorunlar ve çözümleri Hata mesajlarını anlama Program tablosu Ek Kumafl bakım tablosu Elektrik uyarıları Çevre koruma Uygunluk beyanı Teknik özellikler SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 1

4 Çamaflır Makinesinin Montajı Çamaflır Makinesinin Ambalajının Açılması Çamaflır makinenizin ambalajını sökün ve nakliye sırasında hasar görüp görmedi ini kontrol edin. Ayrıca afla ıdaki ö elerin tümünü aldı ınızdan emin olun. Makine, nakliye sırasında hasar görmüflse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, hemen Samsung bayiinizle görüflün. Çamaflır makinesinin genel görünümü Üst kapak Kumanda panosu Detergent drawer Door Boflaltma Hortumu Fifl Taban kapa ı Ayarlanabilir ayaklar Kalıntı filtresi Acil durum boflaltma borusu Filtre kapa ı Anahtar So uk Su besleme hortumu Boflaltma hortumu Hortum tutucu Cıvata deli i kapakları 2 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

5 Çamaflır Makinesinin Montajı Yer seçimi Çamaflır makinesini kurmadan önce afla ıdaki özelliklere göre bir yer seçin: Sert, düz bir yüzey (yüzey düz de ilse, afla ıdaki "Yükseklik ayaklarının ayarlanması" bölümüne bakın) Do rudan günefl ıflı ı almayan. Yeterli havalandırma olana ına sahip Ortam sıcaklı ının 0 C'nin altına inmeyece i Kömür ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak Çamaflır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmadı ından emin olun. Çamaflır makinesi halının üzerine yerlefltiriliyorsa, halı, havalandırma delikleri tıkamamalıdır. Yükseklik ayaklarının ayarlanması Zemin düz de ilse aya ı ayarlayın (aya ın altına ahflap ya da benzeri nesneler sokmayın): 1. Ayak cıvatasını, istedi iniz yüksekli e gelene kadar elinizle gevfletin. 2. Kilit somununu sa lanan anahtarla çevirerek sıkın. Çamaflır makinesini sa lam, düz bir yüzeye yerlefltirin. Çamaflır makinesini, düz olmayan ya da zayıf bir yüzeye yerlefltirirseniz, gürültü ya da titreflim meydana gelir. (Yalnızca 1 derece açı yapmasına izin verilmektedir.) Nakliye cıvatalarının çıkartılması Çamaflır makinesini kullanmadan önce, befl nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir. Cıvataları çıkartmak için: Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla çıkartmadan önce gevfletin. 2. Her bir cıvatanın baflını tutun ve deli in genifl tarafından çekin. Her cıvata için bu ifllemi tekrarlayın. 3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın. 4. Nakliye cıvatalarını, ileride kullanmak üzere saklayın. Su besleme hortumunun ba lanması ( ste e ba lı) 1. Ara ba lantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın. 2. Önce "+" tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak, ara ba lantı parçası üzerindeki dört vidayı gevfletin. Ardından ara ba lantı parçasını alın ve 5 mm'lik bir açıklık oluflana kadar (b) parçasını ok yönünde döndürün. 3. Vidaları iyice sıkarak ara ba lantı parçasını su muslu una takın. Ardından (b) parçasını ok yönünde döndürün ve (a) ve (b) parçalarını bir araya getirin. a b c 4. Su besleme hortumunu, ara ba lantı parçasına takın. Su besleme hortumunun (c) parçasını afla ıya çekin. (c) parçasını bıraktı ınızda, hortum 'tık' sesi çıkartarak otomatik olarak ara ba lantı parçasına oturur. 5. Su besleme hortumunun di er ucunu, çamaflır makinesinin üst kısmındaki girifl suyu vanasına ba layın. Hortumu sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın. Su muslu unun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, flekilde gösterildi i gibi muslu a ba layın. UYARI Ba lantı iflleminden sonra hortumdan su sızarsa, aynı ifllemleri tekrarlayın. Su beslemesi için en sık karflılaflılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, muslu u ara ba lantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 3

6 Çamaflır Makinesinin Montajı Su besleme hortumunun ba lanması Su besleme hortumunun bir ucu çamaflır makinesine, di er ucu ise su muslu una ba lanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa ve su muslu unun yerini de ifltirmek istemiyorsanız, bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın. Su besleme hortumunu ba lamak için: 1. So uk su besleme hortumu için L-flekilli dirsek ba lantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki so uk su girifline ba layın. Elle sıkın. 2. So uk su besleme hortumunun di er ucunu, lavabonuzun so uk su muslu una takın ve elle sıkın. Gerekiyorsa, ba lantı parçasını gevfletip hortumu döndürerek ve ba lantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaflır makinesini tarafını yeniden yerlefltirebilirsiniz. ste e ba lı : 1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-flekilli dirsek ba lantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki sıcak su girifline ba layın. Elle sıkın. 2. Sıcak su besleme hortumunun di er ucunu, lavabonuzun sıcak su muslu una takın ve elle sıkın. 3. Yalnızca so uk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın. Not : Makine su musluklarına yeni hortum takımıyla ba lanmalıdır; eski hortum takımları kullanılmamalıdır. Boflaltma hortumunun yerlefltirilmesi Boflaltma hortumunun ucu, üç flekilde yerlefltirilebilir: Lavabonun kenarına Boflaltma hortumu cm yüksekli e yerlefltirilmelidir. Boflaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sa lamak için ürünle birlikte verilen plastik hortum tutucusunu kullanın. Hortumun hareket etmesini önlemek için hortum tutucuyu, bir kanca ile duvara ya da bir iple muslu a tutturun. Lavabo atık su borusu koluna Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak flekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır. Atık su borusuna Samsung, 65 cm yüksekli inde dik bir boru kullanmanızı önermektedir; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır. 4 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

7 Çamaflır Makinesinin Montajı Makinenin fifle takılması Avrupa'daki Kullanıcılar için. Çamaflır makinesinin prizinin topraklı olmasına GEREK YOKTUR. ABD'deki Kullanıcılar için. Çamaflır makinesinin prizi topraklı OLMALIDIR. Düzgün biçimde topraklandı ından emin olmak için makineyi kullanmadan önce ruhsatlı bir elektrikçi ça ırarak kontrol ettirin. Birleflik Krallık'taki Kullanıcılar için. Kablo Ba lantı Talimatları UYARI BU C HAZ TOPRAKLANMALIDIR. YEfi L VE Bu cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kısa devresi meydana gelmesi SARI durumunda topraklama ifllemi, elektrik akımı için bir çıkıfl kablosu sa layarak elektrik çarpması risklerini en aza indirmektedir. Bu cihazda kullanılan elektrik kablosunda, elektrik prizinin toprak terminaline ba lantıda kullanılacak bir topraklama teli bulunmaktadır. Fifl, düzgün biçimde takılmıfl ve topraklı bir prize takılmalıdır. *Elektrik kablosundaki teller, afla ıda belirtilen renklere ba lanmıfltır: Yeflil ve sarı : Toprak Mavi : Nötr Kahverengi : Canlı Bu cihazın elektrik kablosunda bulunan tellerin rengi, prizinizde terminallerin ayırt edilmesi için kullanılan renk iflaretleriyle aynı olmayabilece inden, çalıflmayı afla ıda belirtilen flekilde yapın. Yeflil ve sarı teli, prizde E harfi, toprak sembolü ( ) ya da yeflil veya yeflil-sarı renkle iflaretlenmifl terminale ba layın. Mavi kabloyu, N harfi ile iflaretlenmifl ya da siyah renkli terminale ba layın. Kahverengi kabloyu, L harfi ile iflaretlenmifl ya da kırmızı renkli terminale ba layın. * Bu talimatlarla ilgili kuflkularınız varsa uzman bir elektrikçiye ya da servis teknisyenine baflvurun. Bu çamaflır makinesinin üreticisi, bu gereksinimlere uyulmaması nedeniyle kiflilerde ya da mallarda meydana gelebilecek hasar ya da yaralanmalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Çamaflır makinesinin içinde kullanıcının bakım yapaca ı hiçbir parça bulunmamaktadır. Bu cihazın elektrik kablosu hasar gördü ünde, kablo, özel aletlerin kullanılması gerekti inden yalnızca üretici tarafından onaylanmıfl nitelikli servis personeli tarafından de ifltirilmelidir. MAV 13 AMP S GORTA KAHVERENG UYARI Kullanmaya bafllamadan önce fiflin ve elektrik kablosunun sa lam oldu unu kontrol edin. Bu cihazdaki döküm fifli çıkartmanız gerekiyorsa, sigortayı çıkartın ve fifli atın. Elektrik çarpması tehlikesi oldu undan fifli hiçbir flekilde elektrik prizine takmayın. ELEKTR K HATTI Çamaflır makineniz, baflka cihazlardan ayrı bir elektrik hattına ba lanmalıdır. Baflka cihazların da aynı elektrik hattına ba lanması devre kesicinin atmasına ya da sigortanın yanmasına neden olabilir. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 5

8 Çamaflır Yıkanması Kumanda panosunun genel görünümü 1. Dijital grafik ekran Kalan yıkama süresini, yıkamayla ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir. 2. Ön yıkama seçim dü mesi Ön yıkama yapmak için bu dü meye basın. Ön yıkama yalnızca Pamuklu, Renkli, Sentetik, Narin, bebek programlarında kullanılabilir. 3. Sıcaklık seçim dü mesi Su sıcaklı ı seçenekleri arasında geçifl yapmak için dü meye tekrar tekrar basın (so uk su ( ), 30 C, 40 C, 60 C ve 95 C). 4. Durulama seçim dü mesi Durulama ifllemleri eklemek için durulama dü mesine basın. Maksimum durulama sayısı befltir. 5. Sıkma devri seçim dü mesi Mevcut sıkma devri seçenekleri arasında geçifl yapmak için bu dü meye tekrar tekrar basın. B1445A(V/S),, 400, 800, 1200, 1400 d/d B1245A(V/S)/R1245A(V/S)/F1245A(V/S),, 400, 800, 1000, 1200 d/d B1045A(V/S)/R1045A(V/S)/F1045A(V/S),, 400, 600, 800, 1000 rpm Sıkma yok Çamaflır, son durulamadan sonra sıkılmadan tamburda bekler. Durulamada Beklet Çamaflır, son durulama suyunda bekletilir. : sıkma yok, : durulamada beklet Çamaflır boflaltılmadan önce "Drain" (Su boflaltma) ya da "Spin" (Sıkma) programlarından birinin çalıfltırılması gerekir. 6. Gecikmeli Bafllama seçim dü mesi Mevcut gecikmeli bafllama seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 24 saate kadar) arasında geçifl yapmak için dü meye tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama iflleminin bitifl zamanını gösterir. 6 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

9 Çamaflır Yıkanması 7. Silver Nano seçim dü mesi Silver Nano su, yıkama ve son durulama esnasında verilerek sterilizasyon ve antibakteryel bir kaplama sa lar. 8. Yarım Yük seçim dü mesi Yarım yük çamaflır (yaklaflık 1-4 kg) yıkayacaksanız bu dü meye basın. Bu ifllev, zamandan ve kullanılan enerjiden tasarruf sa lar. 9. Çocuk Kilidi seçim dü mesi Bu dü me, çocukların çamaflır makinesiyle oynamalarını engeller. Açma/Kapama - Programı açmak için: Çamaflır makinesini açmak için Bafllat/Duraklat dü mesine basın. [Rinse] + [Spin] dü mesine 2-3 saniye basın. Yalnızca makine açıkken etkinlefltirilebilir. Yıkama sırasında çocuk kilidini devreye sokarsanız, kilidi devreden çıkartana kadar hiçbir dü me çalıflmaz. GÜÇ dü mesi bile çalıflmaz. Bebek Programı lambası yanar. Programı kapatmak için: [Rinse] + [Spin] dü mesine yeniden 2-3 saniye basılı tutun. Lamba kapanır ve kilit devreden çıkar. Not: Çamaflır makinesi çalıflır durumdayken hiçbir dü me çalıflmıyorsa önce Bebek Programı dü mesini kontrol edin. 10. Fuzzy Control dü mesi Mevcut 14 yıkama programından birini seçmek için dü meyi döndürün. Cotton (Pamuklular), Coloureds (Renkliler), Synthetics (Sentetikler), Delicates (Narinler), Wool (Yünlüler), Hand wash (Elde yıkama), Quick (Hızlı), Rinse+Spin (Durulama + Sıkma), Spin (Sıkma), Drain (Boflaltma), Baby Program (Stains, Delicates, Coloreds, Cotton) (Bebek Programı (Lekeliler, Narinler, Renkliler, Pamuklular)). 11. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) seçim dü mesi Bu dü meye, programı duraklatmak ve yeniden bafllatmak için basın. 12. (Açma/Kapama) seçim dü mesi Çamaflır makinesini açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın. Çamaflır makinesi, herhangi bir dü mesine basılmadan 10 dakika bekledi inde otomatik olarak kapanır. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 7

10 Çamaflır Yıkanması lk kez çamaflır yıkama Makineniz ile ilk kez çamaflır yıkamadan önce makineye çamaflır koymadan tam bir yıkama ifllemi gerçeklefltirin. Bunu yapmak için: 1. (Açma/Kapama) dü mesine basın. 2. Deterjan çekmecesindeki bölmesine biraz deterjan koyun. 3. Çamaflır makinesine giden su beslemesini açın C görüntülenen kadar Temperature (Sıcaklık) dü mesine tekrar tekrar basın. 5. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü mesine basın. Bu ifllem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boflaltılmasını sa layacaktır. gözü : Ön yıkama için deterjan ya da çamaflır kolası. gözü : Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaflır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri. gözü : Yumuflatıcı gibi katkılar ( A ek parçasının alt kenarından daha fazla doldurmayın) Çamaflır makinesine deterjan koyma 1. Deterjan çekmecesini dıfları çekin. 2. gözüne çamaflır deterjanı koyun. 3. gözüne yumuflatıcı koyun (isterseniz). 4. gözüne ön yıkama deterjanı koyun (isterseniz). Dikkat : Konsantre ya da kıvamlı yumuflatıcılar, göze koymadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taflkının tıkanmasını önler). 8 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

11 Çamaflır Yıkanması Fuzzy Logic kullanarak çamaflır yıkama Yeni çamaflır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Logic" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaflır yıkamayı kolaylafltırmaktadır. Bir yıkama programı seçti inizde, makine do ru sıcaklı ı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır. Fuzzy Logic programlarını kullanarak çamaflır yıkamak için: 1. Lavabonuzun su muslu unu açın. 2. (Açma/Kapama) dü mesine basın. 3. Kapa ı açın. 4. Çamaflırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın. 5. Kapa ı kapatın. 6. Uygun gözlere, deterjan, yumuflatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin. Not: Ön yıkama yalnızca Duvet (Yorgan), Bedding (Nevresim), Towel (Havlu), Curtain (Perde), Cotton (Pamuklular), Coloureds (Renkliler), Synthetics (Sentetikler) ve Delicates (Narinler) programlarında kullanılabilir. Sadece çamaflırlarınız çok kirliyse gereklidir. 7. Fuzzy Control dü mesini döndürerek yıkayaca ınız çamaflıra göre Cotton (Pamuklular), Coloureds (Renkliler), Synthetics (Sentetikler), Delicates (Narinler), Wool (Yünlüler), Hand wash (Elde Yıkama), Quick (Hızlı), Rinse+Spin (Durulama+Sıkma), Spin (Sıkma), Drain (Boflaltma), Baby Program (Stains, Delicates, Coloreds, Cotton) (Bebek Programı (Lekeliler, Narinler, Renkliler, Pamuklular)) programlarından birini seçin. Kumanda panosunda göstergelerin yandı ını göreceksiniz. 8. Bu sırada ilgili dü melere basarak yıkama sıcaklı ı, durulama süreleri, sıkma hızı, gecikme süresi gibi ayarları de ifltirebilirsiniz. 9. Fuzzy Control dü mesindeki Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü mesine bastı ınızda, yıkama ifllemi bafllar. fllem göstergesi yanar ve ekranda yıkama iflleminin kalan süresi gösterilir. Yıkama ifllemi tamamlandı ında: Tüm yıkama ifllemi tamamlandı ında, makine otomatik olarak kapanır. 1. Kapa ı açın. Not: Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz. 2. Çamaflırları boflaltın. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 9

12 Çamaflır Yıkanması Yıkama programının istenildi i gibi ayarlanması Çamaflırlarınızı Fuzzy Logic özelli ini kullanmadan, kendi istedi iniz gibi yıkayabilirsiniz. Bunu yapmak için: 1. Su muslu unu açın. 2. Çamaflır makinesinin (Açma/Kapama) dü mesine basın. 3. Kapa ı açın. 4. Çamaflırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın. 5. Kapa ı kapatın. 6. lgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuflatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun. 7. Sıcaklı ı (so uk su, 30 C, 40 C, 60 C, 95 C) seçmek için Temperature (Sıcaklık) dü mesine basın. 8. stenen durulama ifllemi sayısını seçmek için Rinse (Durulama) dü mesine basın. Maksimum durulama sayısı befltir. Seçilenlere göre yıkama süresi otomatik olarak uzatılır. 9. Sıkma devrini belirlemek için Spin (Sıkma) dü mesine basın. Not : Durulamada bekletme programı, çamaflırları hala suluyken çamaflır makinesinden çıkartmanıza izin verir. : Sıkma yok, : Durulamada Beklet. 10. Mevcut gecikmeli bafllama seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 24 saate kadar) arasında geçifl yapmak için dü meye tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama iflleminin bitifl zamanını gösterir. 11. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü mesine bastı ınızda makine yıkamaya bafllar. Gecikmeli Bafllamanın Kullanılması Çamaflır makinesini, yıkama ifllemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek flekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanabilecek süreler 3 ila 24 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında de iflmektedir. Gösterilen saat, yıkama iflleminin bitifl zamanını gösterir. Bunu yapmak için: 1. Yıkadı ınız çamaflır türüne göre çamaflır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin. 2. stedi iniz gecikme süresi ayarlanana kadar Delay Start (Gecikmeli Bafllama) dü mesine basın. 3. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü mesine basın. Delay Start (Gecikmeli Bafllama) göstergesi yanar ve bitifl süresine ulaflana kadar geri sayar. 4. Delay Start (Gecikmeli Bafllama) ifllemini iptal etmek için (Açma/Kapama) dü mesine basın ve çamflır makinesini yeniden açın. 10 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

13 Çamaflır Yıkanması Yıkama ipuçları ve yardımı Çamaflırların ayrılması : Çamaflırlarınızı afla ıdaki özelliklerine göre ayırın: Kumafl bakımı etiketindeki sembol türü : Çamaflırları pamuklu, karıflık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre ayırın. Renk : Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın. Boyut : Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaflırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sa lar. Hassasiyet : Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Delicate (Narin) yıkama programını kullanın. Yıkadı ınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumafl bakımı tablosuna bakın. Cepleri boflaltın : Metal paralar, çengelli i neler ve benzeri nesneler kumafla, çamaflır makinesi tamburuna ve su tankına zarar verebilir. Fermuar ve dü melerin kapatılması : Fermuarları, dü meleri ya da kancaları kapatın; gevflek kemerler ya da kurdeleler birbirine ba lanmalıdır. Pamuklulara ön yıkama yapılması : Yeni çamaflır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sa lamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın. Yük kapasitesinin belirlenmesi : Makineye fazla çamaflır koymayın. Aksi takdirde çamaflırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadı ınız çamaflırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için afla ıdaki tabloyu kullanın. Kumafl Türü Yük Kapasitesi B1445A(V/S)/B1245A(V/S)/ R1245A(V/S)/ F1245A(V/S)/ B1245A(V/S)/B1045A(V/S)/ R1045A(V/S) F1045A(V/S) Renkli / pamuklu - orta/az kirli 6,5 kg 5,2 kg 4,5 kg - çok kirli 6,5 kg 5,2 kg 4,5 kg Sentetikler 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg Narin çamaflırlar 2,5 kg 2,0 kg 2,0 kg Yünlüler 2,0 kg 1,5 kg 1,5 kg Deterjanla ilgili püf noktaları: Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaflın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumafllar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklı ına, kirlenme düzeyine ve türüne göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaflır makineleri için özel olarak tasarlanmıfl "az köpüklü" deterjanlar kullanın. Çamaflırlarınızın a ırlı ına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertli ine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandı ınız suyun sertli ini bilmiyorsanız, su da ıtımından sorumlu kuruma baflvurun. Not : Deterjanları ve katkı maddelerini, çocukların ulaflamayaca ı güvenli ve kuru bir yerde tutun. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 11

14 Çamaflır Makinesinin Bakımı Acil durumda çamaflır makinesinin boflaltılması B1445A(V/S)/B1245A(V/S)/B1045A(V/S) 1. Çamaflır makinesinin fiflini prizden çıkartın. 2. Bir metal para ya da anahtar kullanarak filtre kapa ını açın. 3. Sola do ru çevirerek acil boflaltma kapa ını sökün. Acil boflaltma borusunun ucundaki kapa ı tutun ve yavaflça 15 cm geri çekin. 4. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin. 5. Boflaltma borusunu tekrar takın ve çevirerek kapa ı yerine sıkın. 6. Filtre kapa ını takın. Donmufl çamaflır makinesinin onarılması Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaflır makineniz donarsa: 1. Çamaflır makinesinin fiflini prizden çıkartın. 2. Su beslemesi hortumunu gevfletmek için su beslemesi muslu unun üzerine ılık su dökün. 3. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın. 4. Çamaflır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin. 5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boflaltma ifllemlerinin normal biçimde yapılabildi ini kontrol edin. Dıfl yüzeyin temizlenmesi 1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaflır makinesinin yüzeyini yumuflak bir bez ve aflındırıcı olmayan ev tipi deterjanlarla silin. 2. Yüzeyleri kurutmak için yumuflak bir bez kullanın. 3. Çamaflır makinesine su dökmeyin. 12 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

15 Çamaflır Makinesinin Bakımı Deterjan çekmecesinin ve yuvasının temizlenmesi 1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma koluna basın ve çekip çıkartın. 2. gözündeki kapa ı çıkartın. 3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın. 4. Çekmece girintisini eski bir difl fırçasıyla temizleyin. 5. Kapa ı yerine takın (sıkıca yerine iterek) ve sıvı deterjan bölme parçasını çekmeceye yerlefltirin. 6. Çekmeceyi yeniden yerine itin. 7. Tamburda çamaflır yokken durulama programını çalıfltırın. Kalıntı filtresinin temizlenmesi Kalıntı filtresini yılda 5-6 kez ya da ekranda afla ıda belirtilen hata mesajını gördü ünüzde temizleyin: 1. Filtre kapa ını açın. 12. sayfadaki "Acil durumda çamaflır makinesinin boflaltılması" konusuna bakın. 2. Unscrew emergency drain cap by turning left and drain off all the water. 12. sayfadaki "Acil durumda çamaflır makinesinin boflaltılması" konusuna bakın. 3. Filtre kapa ını sökün ve çıkartın. 4. Filtredeki pislikleri ve di er malzemeleri suyla temizleyin. Filtrenin arkasındaki boflaltma pompası pervanesinin herhangi bir flekilde tıkalı ya da sıkıflmıfl olmadı ını kontrol edin. Filtre kapa ını takın. 5. Filtre kapa ını takın. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 13

16 Çamaflır Makinesinin Bakımı Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi Su hortumu filtresini en az yılda bir kez ya da ekranda afla ıdaki hata mesajını gördü ünüzde temizlemelisiniz: Bunu yapmak için: 1. Çamaflır makinesinin su besleme muslu unu kapatın. 2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün. 3. Bir pense ile tel filtresini hortumun ucundan yavaflça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Yivli ba lantı parçasının iç ve dıfl yüzeylerini de temizleyin. 4. Filtreyi yeniden yerine itin. 5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın. 6. Muslu u açın ve ba lantılardan su sızıntısının olmadı ından emin olun. 14 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

17 Sorun giderme Sorunlar ve çözümleri Çamaflır makinesi çalıflmıyor Kapa ın tam olarak kapalı oldu unu kontrol edin. Çamaflır makinesinin prize takılı oldu unu kontrol edin. Su muslu unun açık oldu unu kontrol edin. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü mesine basıldı ını kontrol edin. Su yok ya da yetersiz su beslemesi Su muslu unun açık oldu unu kontrol edin. Su hortumunun donmamıfl oldu unu kontrol edin. Su girifl hortumunun bir yerde katlanmadı ını kontrol edin. Su girifli hortumundaki filtrenin açık oldu unu kontrol edin. Yıkama programı bitti inde deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor Çamaflır makinesine gelen suyun basıncının yeterli oldu unu kontrol edin. Deterjanları, deterjan çekmecesinin iç tarafına do ru koyun (dıfl kenarlardan uza a). Çamaflır makinesi titriyor ya da çok gürültülü Çamaflır makinesinin düz bir yüzeye yerlefltirildi ini kontrol edin. Yüzey düz de ilse, makineyi düz hale getirmek için çamaflır makinesinin aya ını ayarlayın (3. sayfaya bakın). Nakliye cıvatalarının çıkartıldı ını kontrol edin (3. sayfaya bakın). Çamaflır makinesinin baflka herhangi bir nesneye dokunmadı ını kontrol edin. Çamaflırların dengeli biçimde yerlefltirildi ini kontrol edin. Çamaflır makinesi su boflaltmıyor ve/veya sıkmıyor Boflaltma hortumunun katlanmadı ını ya da ezilmedi ini kontrol edin. Su hortumu kalıntı filtresinin tıkalı olmadı ını kontrol edin (14. sayfaya bakın). Kapak açılmıyor Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz. Hata mesajlarını anlama Gösterilen hata Çözüm Kapa ı kapatın. Su muslu unun açık oldu unu kontrol edin. Su basıncını kontrol edin. Kalıntı filtresini temizleyin. Drenaj hortumunun düzgün takıldı ından emin olun Çamaflırlar dengesiz yerlefltirilmifl; dolaflan çamaflırları ayırın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde "UE" hata mesajı gösterilir. Satıfl sonrası servisini arayın. Gösterilen hata Çözüm : Satıfl Sonrası servisiyle görüflmeden önce: 1. Sorunu kendiniz çözmeye çalıflın (Bu sayfadaki "Sorun giderme" bölümüne bakın). 2. Hatanın tekrar edip etmedi ini görmek için programı tekrar bafllatın. 3. Sorun devam ederse, bir satıfl sonrası servisi ça ırın ve sorunu açıklayın. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 15

18 Program Tablosu ( kullanıcı seçene i) PROGRAM Maks. yük (kg) B1445A(V/S) R1245A(V/S) F1245A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) DETERJANLAR VE KATKI MADDELER Ön yıkama Yıkama Yumufl atıcı Sıc ( C) Maks. Sıkma Devri (MAKS) d/d Gecikmeli B1445A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) bafllama R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) Yarım Yük Pamuklular 6,5 5,2 4,5 evet Renkliler 6,5 5,2 4,5 evet Sentetikler 3,0 3,0 3,0 evet Narin çamaflırlar 2,5 2,5 2,0 evet Yünlüler 2,0 1,5 1,5 - evet Elde yıkama 2,0 1,5 1,5 - evet Hızlı 2,0 1,5 1,5 - evet PROGRAM Pamuklular Renkliler Sentetikler Narin çamaflırlar Yünlüler Elde yıkama Hızlı YIKAMA türü Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaflırlar, havlular, gömlekler, vs. Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaflırlar, havlular, gömlekler, vs. Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira), Polyamid (perlon, naylon) ya da di er benzeri malzemeler. Hassas perdeler, elbiseler, etekler, gömlekler ve bluzlar. Yalnızca saf yeni yün etiketli, makinede yıkanabilir yünlüler. Elde yıkama gibi çok hafif yıkama programı. Az kirli pamuklular ya da keten bluzlar, gömlekler, koyu renkli tery kumafllar, renkli keten ürünler, kotlar, vs. 1. Ön yıkamalı program, yaklaflık 15 dakika uzun sürmektedir. 2. Program süresi verileri, IEC 456 Standardında belirtilen koflullara göre ölçülmüfltür. 3. Su basıncı ve sıcaklı ı, çamaflırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki tüketimle tabloda verilen de erler birbirinden farklı olabilir. 16 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

19 Program Tablosu PROGRAM B1445A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) Maks. yük (kg) R1245A(V/S) F1245A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) DETERJANLAR VE KATKI MADDELER Ön yıkama Yıkama Yumuflatıcı Sıc ( C) Maks. ( kullanıcı seçene i) Sıkma Devri (MAKS) d/d Gecikmeli Yarım B1245A(V/S) B1045A(V/S) bafllama Yük B1445A(V/S) R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) Bebek Pamuklu Bebek Renkli 6,5 5,2 4,5 evet ,5 5,2 4,5 evet Bebek Narin 2,5 2,0 2,0 evet Bebek Lekeli 6,5 5,2 4,5 evet PROGRAM Bebek Pamuklu Bebek Renkli Bebek Narin Bebek Lekeli YIKAMA türü Orta veya az kirli bebek pamukluları, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaflırlar, havlular, gömlekler, vs. Orta veya az kirli bebek pamukluları, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaflırlar, havlular, gömlekler, vs. Narin Bebek elbiseler, etekleri, gömlekleri ve bluzları. Yiyecek ve idrar lekeli pamuklular, nevresimler, iç çamaflırlar, havlular, vs. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 17

20 Ek Kumafl bakım tablosu Dayanıklı malzeme Maks. 100 C de ütülenebilir Narin kumafl Ütülemeyin Ürün, 95 C de yıkanabilir Her türlü solventle kuru temizlenebilir Ürün, 60 C de yıkanabilir Ürün, 40 C de yıkanabilir Ürün, 30 C de yıkanabilir Ürün, elde yıkanabilir Yalnızca kuru temizleme So uk suda a artılabilir A artıcı kullanmayın Maks. 200 C de ütülenebilir Maks. 150 C de ütülenebilir Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir Kuru temizleme yapmayın Düz kurutun Kurutma için asılabilir Akıda kurutun Kurutucuda kurutma, normal ısı Kurutucuda kurutma, düflük ısı Kurutucuda kurutmayın Elektrik uyarıları Yangın, elektrik çarpması ya da di er yaralanma riskini en aza indirmek için bu güvenlik önlemlerini aklınızdan çıkartmayın: Makinenizi yalnızca bilgi etiketinde belirtilen türde güç kayna ına ba layarak çalıfltırın. Evinizde bulunan elektri in türünü bilmiyorsanız, satıfl bayisine ya da bölgenizdeki elektrik flirketine baflvurun. Yalnızca topraklı ya da polarize prizler kullanın. Bu makinede sizin güvenli iniz için bir difli di erinden daha genifl polarize alternatif akım hattı fifli bulunmaktadır. Bu fifl, elektrik prizine yalnızca bir flekilde takılabilir. Fifli prize tam olarak takamıyorsanız, ters çevirip takmayı deneyin. Fifl hala prize girmiyorsa, bir elektrikçi ça ırarak prizini de ifltirtin. Elektrik kablosunu koruyun. Elektrik kablosu, üzerine kimsenin basmayaca ı ya da eflyaların altında sıkıflmayaca ı bir flekilde yerlefltirilmelidir. Özelliklere fifllerdeki, çoklu prizlerdeki ve onların birimden çıktı ı noktalara dikkat edin. Prize ya da uzatma kablolarına aflırı yüklenmeyin. Aflırı yüklenme, yangına ya da elektrik çarpmalarına neden olabilir. 18 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI Kullanma Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi FWD 1400-6EI 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri 2 Ürün Tanımı 4 Kontrol Paneli 6 İlk Kullanım 8 Kişiselleştirme 8 Günlük Kullanım 8 Kullanım - Kurutma 11 Yararlı

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 12143 MK Doküman Numarası 2820524280/ 11-10-14.(9:01) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu WD 964 YK Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523416/ 18-03-13.(9:58) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür

Detaylı

Montaj ve kullanım talimatları

Montaj ve kullanım talimatları Montaj ve kullanım talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ! Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu okumayı hatırlatır. Türkçe,1 AQUALTIS AQD1071F 49 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve tesviye Elektrik

Detaylı

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler PWE 81472 S

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler PWE 81472 S Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe, 1 PWE 81472 S İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve yerin tesviye Elektrik ve su baglantılarının yapılması İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

İNDEKS Giriş Ürünün Paketinden Çıkarılması Güvenlik Hatırlatmaları Kurulum Havalandırma Tahliye Hortumu Seti: Montaj Talimatları Yükün Hazırlanması

İNDEKS Giriş Ürünün Paketinden Çıkarılması Güvenlik Hatırlatmaları Kurulum Havalandırma Tahliye Hortumu Seti: Montaj Talimatları Yükün Hazırlanması 8600 İNDEKS Genel Görünüm Teknik Özellikler Giriş Teslimat Bilgisi Ürünün Paketinden Çıkarılması Güvenlik Hatırlatmaları Kullanım Kurulum Çamaşır Çevresel Konular VESTEL Yetkili Servisi Kurulum Elektrik

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ CKA-XXL 9614 TE

VESTEL KULLANIM KILAVUZU KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ CKA-XXL 9614 TE VESTEL KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU CKA-XXL 9614 TE TR TR Değerli Müşterimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen, titiz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17

Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 Kullanım Kılavuzu WDYN9646PG-17 KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÖVGÜLERİMİZ Bu Hoover ev aletini alarak, hiç taviz vermeyeceğinizi gösterdiniz: Siz sadece en iyisini istiyorsunuz. Hoover, yıllar süren araştırmalarının

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

SIEMENS. Kullanım ve kurulum kılavuzu. Kurutmalı çamaşır makinesi

SIEMENS. Kullanım ve kurulum kılavuzu. Kurutmalı çamaşır makinesi SIEMENS Kullanım ve kurulum kılavuzu tr Kurutmalı çamaşır makinesi Lütfen kullanım kılavuzunu ve kurulum kılavuzunu ve ayrıca ekteki tüm diğer bilgileri okuyunuz ve ona göre hareket ediniz. Tüm dokümanları

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler WDL 9620 ÇAMAŞIR MAKİNESİ. ! Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu okumayı hatırlatır.

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler WDL 9620 ÇAMAŞIR MAKİNESİ. ! Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu okumayı hatırlatır. Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ! Bu sembol size bu talimatlar kılavuzunu okumayı hatırlatır. Türkçe,1 WDL 9620 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik

Detaylı

Çamaşır Kurutma Makinesi

Çamaşır Kurutma Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi D1 70 K 1 TR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Çamasır Makinesi PWE 7108 S (EU) Kurulum, Ambalajın çıkarılması ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları. Đlk yıkama Teknik Özellikler

Çamasır Makinesi PWE 7108 S (EU) Kurulum, Ambalajın çıkarılması ve seviye ayarlama. Elektrik ve su bağlantıları. Đlk yıkama Teknik Özellikler Çamasır Makinesi IT Kurulum, Ambalajın çıkarılması ve seviye ayarlama Elektrik ve su bağlantıları Đlk yıkama Teknik Özellikler PWE 7108 S (EU) Çamaşır makinesinin tanımı, Kontrol paneli Ekran TR FZ FZ

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz.

Yıkama. Kapatılması Program seçme dü mesini Durdurma konumuna getiriniz. Çamaır makineniz Tebrikler Modern, kalite açısından yüksek deerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan

Detaylı

Buzdolabı. Kullanma Kılavuzu. olasılıkları hayal edin RL62ZBSW RL62ZBPN. www.samsung.com/register. Türkçe

Buzdolabı. Kullanma Kılavuzu. olasılıkları hayal edin RL62ZBSW RL62ZBPN. www.samsung.com/register. Türkçe RL62ZBSW RL62ZBPN Buzdolabı Kullanma Kılavuzu Türkçe olasılıkları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Çok daha kapsamlı hizmet alabilmek için, lütfen ürününüzün kaydını aşağıdaki

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı