Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S)"

Transkript

1 Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S)

2 Güvenlik Önlemleri Bu Samsung çamaflır makinesini satın aldı ınız için sizi tebrik ederiz. Kullanma Kılavuzunda, bu makinenin montajı, kullanımı ve bakımıyla ilgili de erli bilgiler bulunmaktadır. Makinenizin özelliklerinden sonuna kadar yararlanmak ve size uzun yıllar boyunca hizmet vermesini sa lamak için lütfen bu kılavuzu okumak için vakit ayırın. Makineyi kullanmadan önce Ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir; tüm ambalaj malzemelerini (plastik torbalar, polistiren, vs.) çocuklardan uzak tutun. Bu makinede yalnızca evde kullanım için tasarlanmıfltır. Su ve elektrik ba lantılarının, üreticinin talimatlarına (2. sayfadaki "Çamaflır Makinesinin Montajı" bölümüne bakın) ve bulundu unuz yerde geçerli olan güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak uzman teknisyenler tarafından yapılmasını sa layın. Makine kullanılmadan önce tüm ambalaj ve nakliye cıvataları çıkartılmalıdır. Çıkartılmadıkları takdirde ciddi hasar meydana gelebilir. 3. Sayfadaki "Nakliye cıvatalarının çıkartılması" bölümüne bakın. Makineniz ile ilk kez çamaflır yıkamadan önce makineye çamaflır koymadan tam bir yıkama ifllemi gerçeklefltirin. 8. Sayfadaki " lk kez çamaflır yıkama" bölümüne bakın. Güvenlik talimatları Temizlikten ya da bakım ifllemleri yapmadan önce makineyi elektrik prizinden çıkartın ve (Açma/Kapama) dü mesini Kapalı konuma getirin. Yıkanacak tüm giysilerin ceplerinin bofl oldu undan emin olun. Metal para, çengelli i ne, çivi, vida ya da tafl gibi sert ve keskin nesneler makinenize büyük zararlar verebilir. Kullandıktan sonra makinenin fiflini her zaman prizden çıkartın ve suyu kapatın. Makinenin kapa ını açmadan önce suyun boflaldı ını kontrol edin. Makinenin içinde hala su görünüyorsa kapa ı açmayın. Evcil hayvanlar ya da küçük çocuklar makinenin içine girebilirler. Her kullanımdan önce makinenin içini kontrol edin. Yıkama sırasında cam kapak çok sıcak olabilir. Makine çalıflırken çocukları uzak tutun. Makineyi kendiniz onarmaya çalıflmayın. Deneyimsiz ya da uzman olmayan kiflilerce yapılan onarımlar, yaralanmalara neden olabilir ve/veya makinede çok daha ciddi onarımların gerekmesine yol açabilir. Makinenin fifli (elektrik kablosu) zarar gördü ünde, tehlikeli durumlara yol açmamak için üretici, servis temsilcisi ya da benzer flekilde uzman bir kifli tarafından de ifltirilmelidir. Bu makinenin servis hizmeti yalnızca yetkili servis merkezi tarafından verilmelidir ve yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. BU KULLANMA KILAVUZUNU SAKLAYIN

3 çindekiler Tablosu Güvenlik Önlemleri iç kapak Çamaflır Makinesinin Montajı Çamaflır makinesinin ambalajının açılması Çamaflır makinesinin genel görünümü Yer seçimi Yükseklik ayaklarının ayarlanması Nakliye cıvatalarının çıkartılması Su besleme hortumunun ba lanması (iste e ba lı) Su besleme hortumunun ba lanması Boflaltma hortumunun yerlefltirilmesi Makinenin fifle takılması Çamaflır Yıkanması Kumanda panosunun genel görünümü lk kez çamaflır yıkama Çamaflır makinesine deterjan koyma Fuzzy Logic kullanarak çamaflır yıkama Yıkama programının istenildi i gibi ayarlanması Gecikmeli bafllamanın kullanılması Yıkama ipuçları ve yardımı Çamaflır Makinesinin Bakımı Acil durumda çamaflır makinesinin boflaltılması Donmufl çamaflır makinesinin onarılması Dıfl yüzeyin temizlenmesi Deterjan çekmecesinin ve yuvasının temizlenmesi Kalıntı filtresinin temizlenmesi Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi Sorun giderme Sorunlar ve çözümleri Hata mesajlarını anlama Program tablosu Ek Kumafl bakım tablosu Elektrik uyarıları Çevre koruma Uygunluk beyanı Teknik özellikler SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 1

4 Çamaflır Makinesinin Montajı Çamaflır Makinesinin Ambalajının Açılması Çamaflır makinenizin ambalajını sökün ve nakliye sırasında hasar görüp görmedi ini kontrol edin. Ayrıca afla ıdaki ö elerin tümünü aldı ınızdan emin olun. Makine, nakliye sırasında hasar görmüflse ya da belirtilen parçaların tümü çıkmadıysa, hemen Samsung bayiinizle görüflün. Çamaflır makinesinin genel görünümü Üst kapak Kumanda panosu Detergent drawer Door Boflaltma Hortumu Fifl Taban kapa ı Ayarlanabilir ayaklar Kalıntı filtresi Acil durum boflaltma borusu Filtre kapa ı Anahtar So uk Su besleme hortumu Boflaltma hortumu Hortum tutucu Cıvata deli i kapakları 2 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

5 Çamaflır Makinesinin Montajı Yer seçimi Çamaflır makinesini kurmadan önce afla ıdaki özelliklere göre bir yer seçin: Sert, düz bir yüzey (yüzey düz de ilse, afla ıdaki "Yükseklik ayaklarının ayarlanması" bölümüne bakın) Do rudan günefl ıflı ı almayan. Yeterli havalandırma olana ına sahip Ortam sıcaklı ının 0 C'nin altına inmeyece i Kömür ya da gazlı ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak Çamaflır makinesinin, elektrik prizinin üzerinde durmadı ından emin olun. Çamaflır makinesi halının üzerine yerlefltiriliyorsa, halı, havalandırma delikleri tıkamamalıdır. Yükseklik ayaklarının ayarlanması Zemin düz de ilse aya ı ayarlayın (aya ın altına ahflap ya da benzeri nesneler sokmayın): 1. Ayak cıvatasını, istedi iniz yüksekli e gelene kadar elinizle gevfletin. 2. Kilit somununu sa lanan anahtarla çevirerek sıkın. Çamaflır makinesini sa lam, düz bir yüzeye yerlefltirin. Çamaflır makinesini, düz olmayan ya da zayıf bir yüzeye yerlefltirirseniz, gürültü ya da titreflim meydana gelir. (Yalnızca 1 derece açı yapmasına izin verilmektedir.) Nakliye cıvatalarının çıkartılması Çamaflır makinesini kullanmadan önce, befl nakliye cıvatalarını, birimin arkasından çıkartmanız gerekmektedir. Cıvataları çıkartmak için: Tüm cıvataları, ürünle birlikte verilen anahtarla çıkartmadan önce gevfletin. 2. Her bir cıvatanın baflını tutun ve deli in genifl tarafından çekin. Her cıvata için bu ifllemi tekrarlayın. 3. Deliklere, ürünle birlikte verilen plastik kapakları takın. 4. Nakliye cıvatalarını, ileride kullanmak üzere saklayın. Su besleme hortumunun ba lanması ( ste e ba lı) 1. Ara ba lantı parçasını, su besleme hortumundan çıkartın. 2. Önce "+" tipinde bir tornavida (yıldız) kullanarak, ara ba lantı parçası üzerindeki dört vidayı gevfletin. Ardından ara ba lantı parçasını alın ve 5 mm'lik bir açıklık oluflana kadar (b) parçasını ok yönünde döndürün. 3. Vidaları iyice sıkarak ara ba lantı parçasını su muslu una takın. Ardından (b) parçasını ok yönünde döndürün ve (a) ve (b) parçalarını bir araya getirin. a b c 4. Su besleme hortumunu, ara ba lantı parçasına takın. Su besleme hortumunun (c) parçasını afla ıya çekin. (c) parçasını bıraktı ınızda, hortum 'tık' sesi çıkartarak otomatik olarak ara ba lantı parçasına oturur. 5. Su besleme hortumunun di er ucunu, çamaflır makinesinin üst kısmındaki girifl suyu vanasına ba layın. Hortumu sonuna kadar saat yönünde çevirerek sıkın. Su muslu unun vidalı tipte bir ucu varsa, su besleme hortumunu, flekilde gösterildi i gibi muslu a ba layın. UYARI Ba lantı iflleminden sonra hortumdan su sızarsa, aynı ifllemleri tekrarlayın. Su beslemesi için en sık karflılaflılan türde muslukları kullanın. Musluk ucu kareyse ya da çok büyükse, muslu u ara ba lantı parçasına takmadan önce ara halkasını çıkartın. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 3

6 Çamaflır Makinesinin Montajı Su besleme hortumunun ba lanması Su besleme hortumunun bir ucu çamaflır makinesine, di er ucu ise su muslu una ba lanmalıdır. Su besleme hortumunun gergin olmamasına dikkat edin. Hortum kısa geliyorsa ve su muslu unun yerini de ifltirmek istemiyorsanız, bu hortumun yerine daha uzun ve yüksek basınca dayanıklı bir hortum kullanın. Su besleme hortumunu ba lamak için: 1. So uk su besleme hortumu için L-flekilli dirsek ba lantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki so uk su girifline ba layın. Elle sıkın. 2. So uk su besleme hortumunun di er ucunu, lavabonuzun so uk su muslu una takın ve elle sıkın. Gerekiyorsa, ba lantı parçasını gevfletip hortumu döndürerek ve ba lantı parçasını yeniden sıkarak su besleme hortumunun çamaflır makinesini tarafını yeniden yerlefltirebilirsiniz. ste e ba lı : 1. Sıcak su besleme hortumu için kırmızı L-flekilli dirsek ba lantı parçasını alın ve makinenin arkasındaki sıcak su girifline ba layın. Elle sıkın. 2. Sıcak su besleme hortumunun di er ucunu, lavabonuzun sıcak su muslu una takın ve elle sıkın. 3. Yalnızca so uk su kullanmak istiyorsanız bir Y-parçası kullanın. Not : Makine su musluklarına yeni hortum takımıyla ba lanmalıdır; eski hortum takımları kullanılmamalıdır. Boflaltma hortumunun yerlefltirilmesi Boflaltma hortumunun ucu, üç flekilde yerlefltirilebilir: Lavabonun kenarına Boflaltma hortumu cm yüksekli e yerlefltirilmelidir. Boflaltma hortumu ucunun kanca biçiminde kalmasını sa lamak için ürünle birlikte verilen plastik hortum tutucusunu kullanın. Hortumun hareket etmesini önlemek için hortum tutucuyu, bir kanca ile duvara ya da bir iple muslu a tutturun. Lavabo atık su borusu koluna Atık su borusu kolu, hortumun ucu yerden en az 60 cm yukarıda olacak flekilde, lavabonun sifonundan yukarıda olmalıdır. Atık su borusuna Samsung, 65 cm yüksekli inde dik bir boru kullanmanızı önermektedir; boru 60 cm'den kısa, 90 cm'den uzun olmamalıdır. 4 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

7 Çamaflır Makinesinin Montajı Makinenin fifle takılması Avrupa'daki Kullanıcılar için. Çamaflır makinesinin prizinin topraklı olmasına GEREK YOKTUR. ABD'deki Kullanıcılar için. Çamaflır makinesinin prizi topraklı OLMALIDIR. Düzgün biçimde topraklandı ından emin olmak için makineyi kullanmadan önce ruhsatlı bir elektrikçi ça ırarak kontrol ettirin. Birleflik Krallık'taki Kullanıcılar için. Kablo Ba lantı Talimatları UYARI BU C HAZ TOPRAKLANMALIDIR. YEfi L VE Bu cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kısa devresi meydana gelmesi SARI durumunda topraklama ifllemi, elektrik akımı için bir çıkıfl kablosu sa layarak elektrik çarpması risklerini en aza indirmektedir. Bu cihazda kullanılan elektrik kablosunda, elektrik prizinin toprak terminaline ba lantıda kullanılacak bir topraklama teli bulunmaktadır. Fifl, düzgün biçimde takılmıfl ve topraklı bir prize takılmalıdır. *Elektrik kablosundaki teller, afla ıda belirtilen renklere ba lanmıfltır: Yeflil ve sarı : Toprak Mavi : Nötr Kahverengi : Canlı Bu cihazın elektrik kablosunda bulunan tellerin rengi, prizinizde terminallerin ayırt edilmesi için kullanılan renk iflaretleriyle aynı olmayabilece inden, çalıflmayı afla ıda belirtilen flekilde yapın. Yeflil ve sarı teli, prizde E harfi, toprak sembolü ( ) ya da yeflil veya yeflil-sarı renkle iflaretlenmifl terminale ba layın. Mavi kabloyu, N harfi ile iflaretlenmifl ya da siyah renkli terminale ba layın. Kahverengi kabloyu, L harfi ile iflaretlenmifl ya da kırmızı renkli terminale ba layın. * Bu talimatlarla ilgili kuflkularınız varsa uzman bir elektrikçiye ya da servis teknisyenine baflvurun. Bu çamaflır makinesinin üreticisi, bu gereksinimlere uyulmaması nedeniyle kiflilerde ya da mallarda meydana gelebilecek hasar ya da yaralanmalarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Çamaflır makinesinin içinde kullanıcının bakım yapaca ı hiçbir parça bulunmamaktadır. Bu cihazın elektrik kablosu hasar gördü ünde, kablo, özel aletlerin kullanılması gerekti inden yalnızca üretici tarafından onaylanmıfl nitelikli servis personeli tarafından de ifltirilmelidir. MAV 13 AMP S GORTA KAHVERENG UYARI Kullanmaya bafllamadan önce fiflin ve elektrik kablosunun sa lam oldu unu kontrol edin. Bu cihazdaki döküm fifli çıkartmanız gerekiyorsa, sigortayı çıkartın ve fifli atın. Elektrik çarpması tehlikesi oldu undan fifli hiçbir flekilde elektrik prizine takmayın. ELEKTR K HATTI Çamaflır makineniz, baflka cihazlardan ayrı bir elektrik hattına ba lanmalıdır. Baflka cihazların da aynı elektrik hattına ba lanması devre kesicinin atmasına ya da sigortanın yanmasına neden olabilir. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 5

8 Çamaflır Yıkanması Kumanda panosunun genel görünümü 1. Dijital grafik ekran Kalan yıkama süresini, yıkamayla ilgili tüm bilgileri ve hata mesajlarını gösterir. 2. Ön yıkama seçim dü mesi Ön yıkama yapmak için bu dü meye basın. Ön yıkama yalnızca Pamuklu, Renkli, Sentetik, Narin, bebek programlarında kullanılabilir. 3. Sıcaklık seçim dü mesi Su sıcaklı ı seçenekleri arasında geçifl yapmak için dü meye tekrar tekrar basın (so uk su ( ), 30 C, 40 C, 60 C ve 95 C). 4. Durulama seçim dü mesi Durulama ifllemleri eklemek için durulama dü mesine basın. Maksimum durulama sayısı befltir. 5. Sıkma devri seçim dü mesi Mevcut sıkma devri seçenekleri arasında geçifl yapmak için bu dü meye tekrar tekrar basın. B1445A(V/S),, 400, 800, 1200, 1400 d/d B1245A(V/S)/R1245A(V/S)/F1245A(V/S),, 400, 800, 1000, 1200 d/d B1045A(V/S)/R1045A(V/S)/F1045A(V/S),, 400, 600, 800, 1000 rpm Sıkma yok Çamaflır, son durulamadan sonra sıkılmadan tamburda bekler. Durulamada Beklet Çamaflır, son durulama suyunda bekletilir. : sıkma yok, : durulamada beklet Çamaflır boflaltılmadan önce "Drain" (Su boflaltma) ya da "Spin" (Sıkma) programlarından birinin çalıfltırılması gerekir. 6. Gecikmeli Bafllama seçim dü mesi Mevcut gecikmeli bafllama seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 24 saate kadar) arasında geçifl yapmak için dü meye tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama iflleminin bitifl zamanını gösterir. 6 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

9 Çamaflır Yıkanması 7. Silver Nano seçim dü mesi Silver Nano su, yıkama ve son durulama esnasında verilerek sterilizasyon ve antibakteryel bir kaplama sa lar. 8. Yarım Yük seçim dü mesi Yarım yük çamaflır (yaklaflık 1-4 kg) yıkayacaksanız bu dü meye basın. Bu ifllev, zamandan ve kullanılan enerjiden tasarruf sa lar. 9. Çocuk Kilidi seçim dü mesi Bu dü me, çocukların çamaflır makinesiyle oynamalarını engeller. Açma/Kapama - Programı açmak için: Çamaflır makinesini açmak için Bafllat/Duraklat dü mesine basın. [Rinse] + [Spin] dü mesine 2-3 saniye basın. Yalnızca makine açıkken etkinlefltirilebilir. Yıkama sırasında çocuk kilidini devreye sokarsanız, kilidi devreden çıkartana kadar hiçbir dü me çalıflmaz. GÜÇ dü mesi bile çalıflmaz. Bebek Programı lambası yanar. Programı kapatmak için: [Rinse] + [Spin] dü mesine yeniden 2-3 saniye basılı tutun. Lamba kapanır ve kilit devreden çıkar. Not: Çamaflır makinesi çalıflır durumdayken hiçbir dü me çalıflmıyorsa önce Bebek Programı dü mesini kontrol edin. 10. Fuzzy Control dü mesi Mevcut 14 yıkama programından birini seçmek için dü meyi döndürün. Cotton (Pamuklular), Coloureds (Renkliler), Synthetics (Sentetikler), Delicates (Narinler), Wool (Yünlüler), Hand wash (Elde yıkama), Quick (Hızlı), Rinse+Spin (Durulama + Sıkma), Spin (Sıkma), Drain (Boflaltma), Baby Program (Stains, Delicates, Coloreds, Cotton) (Bebek Programı (Lekeliler, Narinler, Renkliler, Pamuklular)). 11. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) seçim dü mesi Bu dü meye, programı duraklatmak ve yeniden bafllatmak için basın. 12. (Açma/Kapama) seçim dü mesi Çamaflır makinesini açmak için bir kez, kapatmak için bir kez daha basın. Çamaflır makinesi, herhangi bir dü mesine basılmadan 10 dakika bekledi inde otomatik olarak kapanır. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 7

10 Çamaflır Yıkanması lk kez çamaflır yıkama Makineniz ile ilk kez çamaflır yıkamadan önce makineye çamaflır koymadan tam bir yıkama ifllemi gerçeklefltirin. Bunu yapmak için: 1. (Açma/Kapama) dü mesine basın. 2. Deterjan çekmecesindeki bölmesine biraz deterjan koyun. 3. Çamaflır makinesine giden su beslemesini açın C görüntülenen kadar Temperature (Sıcaklık) dü mesine tekrar tekrar basın. 5. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü mesine basın. Bu ifllem, üretici tarafından yapılan test sırasında makinenin içinde kalan suyun boflaltılmasını sa layacaktır. gözü : Ön yıkama için deterjan ya da çamaflır kolası. gözü : Ana yıkama için deterjan, kireç önleyici, ön bastırma maddesi, çamaflır suyu ve leke çıkartıcı ürünleri. gözü : Yumuflatıcı gibi katkılar ( A ek parçasının alt kenarından daha fazla doldurmayın) Çamaflır makinesine deterjan koyma 1. Deterjan çekmecesini dıfları çekin. 2. gözüne çamaflır deterjanı koyun. 3. gözüne yumuflatıcı koyun (isterseniz). 4. gözüne ön yıkama deterjanı koyun (isterseniz). Dikkat : Konsantre ya da kıvamlı yumuflatıcılar, göze koymadan önce biraz suyla seyreltilmelidir (taflkının tıkanmasını önler). 8 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

11 Çamaflır Yıkanması Fuzzy Logic kullanarak çamaflır yıkama Yeni çamaflır makineniz, Samsung'un "Fuzzy Logic" otomatik kontrol sistemini kullanarak çamaflır yıkamayı kolaylafltırmaktadır. Bir yıkama programı seçti inizde, makine do ru sıcaklı ı, yıkama süresini ve yıkama hızını ayarlayacaktır. Fuzzy Logic programlarını kullanarak çamaflır yıkamak için: 1. Lavabonuzun su muslu unu açın. 2. (Açma/Kapama) dü mesine basın. 3. Kapa ı açın. 4. Çamaflırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın. 5. Kapa ı kapatın. 6. Uygun gözlere, deterjan, yumuflatıcı ve ön yıkama deterjanı (gerekiyorsa) ekleyin. Not: Ön yıkama yalnızca Duvet (Yorgan), Bedding (Nevresim), Towel (Havlu), Curtain (Perde), Cotton (Pamuklular), Coloureds (Renkliler), Synthetics (Sentetikler) ve Delicates (Narinler) programlarında kullanılabilir. Sadece çamaflırlarınız çok kirliyse gereklidir. 7. Fuzzy Control dü mesini döndürerek yıkayaca ınız çamaflıra göre Cotton (Pamuklular), Coloureds (Renkliler), Synthetics (Sentetikler), Delicates (Narinler), Wool (Yünlüler), Hand wash (Elde Yıkama), Quick (Hızlı), Rinse+Spin (Durulama+Sıkma), Spin (Sıkma), Drain (Boflaltma), Baby Program (Stains, Delicates, Coloreds, Cotton) (Bebek Programı (Lekeliler, Narinler, Renkliler, Pamuklular)) programlarından birini seçin. Kumanda panosunda göstergelerin yandı ını göreceksiniz. 8. Bu sırada ilgili dü melere basarak yıkama sıcaklı ı, durulama süreleri, sıkma hızı, gecikme süresi gibi ayarları de ifltirebilirsiniz. 9. Fuzzy Control dü mesindeki Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü mesine bastı ınızda, yıkama ifllemi bafllar. fllem göstergesi yanar ve ekranda yıkama iflleminin kalan süresi gösterilir. Yıkama ifllemi tamamlandı ında: Tüm yıkama ifllemi tamamlandı ında, makine otomatik olarak kapanır. 1. Kapa ı açın. Not: Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz. 2. Çamaflırları boflaltın. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 9

12 Çamaflır Yıkanması Yıkama programının istenildi i gibi ayarlanması Çamaflırlarınızı Fuzzy Logic özelli ini kullanmadan, kendi istedi iniz gibi yıkayabilirsiniz. Bunu yapmak için: 1. Su muslu unu açın. 2. Çamaflır makinesinin (Açma/Kapama) dü mesine basın. 3. Kapa ı açın. 4. Çamaflırları birer birer tambura doldurun. Fazla doldurmayın. 5. Kapa ı kapatın. 6. lgili gözlere deterjan, gerekiyorsa yumuflatıcı ya da ön yıkama deterjanı koyun. 7. Sıcaklı ı (so uk su, 30 C, 40 C, 60 C, 95 C) seçmek için Temperature (Sıcaklık) dü mesine basın. 8. stenen durulama ifllemi sayısını seçmek için Rinse (Durulama) dü mesine basın. Maksimum durulama sayısı befltir. Seçilenlere göre yıkama süresi otomatik olarak uzatılır. 9. Sıkma devrini belirlemek için Spin (Sıkma) dü mesine basın. Not : Durulamada bekletme programı, çamaflırları hala suluyken çamaflır makinesinden çıkartmanıza izin verir. : Sıkma yok, : Durulamada Beklet. 10. Mevcut gecikmeli bafllama seçenekleri (bir saatlik aralıklarla 3 saatten 24 saate kadar) arasında geçifl yapmak için dü meye tekrar tekrar basın. Gösterilen saat, yıkama iflleminin bitifl zamanını gösterir. 11. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü mesine bastı ınızda makine yıkamaya bafllar. Gecikmeli Bafllamanın Kullanılması Çamaflır makinesini, yıkama ifllemini otomatik olarak daha sonraki bir zamanda bitirecek flekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanabilecek süreler 3 ila 24 saat (1 saatlik aralıklarla) arasında de iflmektedir. Gösterilen saat, yıkama iflleminin bitifl zamanını gösterir. Bunu yapmak için: 1. Yıkadı ınız çamaflır türüne göre çamaflır makinenizi kendiniz ayarlayın ya da otomatik ayarlardan birini seçin. 2. stedi iniz gecikme süresi ayarlanana kadar Delay Start (Gecikmeli Bafllama) dü mesine basın. 3. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü mesine basın. Delay Start (Gecikmeli Bafllama) göstergesi yanar ve bitifl süresine ulaflana kadar geri sayar. 4. Delay Start (Gecikmeli Bafllama) ifllemini iptal etmek için (Açma/Kapama) dü mesine basın ve çamflır makinesini yeniden açın. 10 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

13 Çamaflır Yıkanması Yıkama ipuçları ve yardımı Çamaflırların ayrılması : Çamaflırlarınızı afla ıdaki özelliklerine göre ayırın: Kumafl bakımı etiketindeki sembol türü : Çamaflırları pamuklu, karıflık fiberli, sentetik, ipek, yünlü ve rayon olmasına göre ayırın. Renk : Beyazları ve renklileri ayırın. Yeni, renkli ürünleri ayrı yıkayın. Boyut : Yıkama sırasında farklı boyuttaki çamaflırların aynı anda makineye konması, daha iyi sonuçlar elde edilmesini sa lar. Hassasiyet : Narin ürünleri ayrı yıkayın. Saf yeni yün, perdeler ve ipek ürünler için Delicate (Narin) yıkama programını kullanın. Yıkadı ınız ürünlerin etiketlerine bakın ya da ekte verilen kumafl bakımı tablosuna bakın. Cepleri boflaltın : Metal paralar, çengelli i neler ve benzeri nesneler kumafla, çamaflır makinesi tamburuna ve su tankına zarar verebilir. Fermuar ve dü melerin kapatılması : Fermuarları, dü meleri ya da kancaları kapatın; gevflek kemerler ya da kurdeleler birbirine ba lanmalıdır. Pamuklulara ön yıkama yapılması : Yeni çamaflır makineniz, modern deterjanların da kullanılmasıyla mükemmel yıkama sonuçları sunmaktadır. Dolayısıyla enerji, zaman, su ve deterjandan tasarruf etmenizi sa lamaktadır. Ancak pamuklularınız çok kirliyse, protein esaslı bir deterjanla ön yıkama yapın. Yük kapasitesinin belirlenmesi : Makineye fazla çamaflır koymayın. Aksi takdirde çamaflırlarınız makineden temiz çıkmayabilir. Yıkadı ınız çamaflırın türüne göre yük kapasitesini belirlemek için afla ıdaki tabloyu kullanın. Kumafl Türü Yük Kapasitesi B1445A(V/S)/B1245A(V/S)/ R1245A(V/S)/ F1245A(V/S)/ B1245A(V/S)/B1045A(V/S)/ R1045A(V/S) F1045A(V/S) Renkli / pamuklu - orta/az kirli 6,5 kg 5,2 kg 4,5 kg - çok kirli 6,5 kg 5,2 kg 4,5 kg Sentetikler 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg Narin çamaflırlar 2,5 kg 2,0 kg 2,0 kg Yünlüler 2,0 kg 1,5 kg 1,5 kg Deterjanla ilgili püf noktaları: Kullanmanız gereken deterjan türünü, kumaflın türüne (Pamuklu, Sentetik, Narin kumafllar), renkli olup olmamasına, yıkama sıcaklı ına, kirlenme düzeyine ve türüne göre belirlemelisiniz. Her zaman otomatik çamaflır makineleri için özel olarak tasarlanmıfl "az köpüklü" deterjanlar kullanın. Çamaflırlarınızın a ırlı ına, kirlenme derecesine ve bölgenizdeki suyun sertli ine göre deterjan üreticisinin tavsiyelerine uygun hareket edin. Kullandı ınız suyun sertli ini bilmiyorsanız, su da ıtımından sorumlu kuruma baflvurun. Not : Deterjanları ve katkı maddelerini, çocukların ulaflamayaca ı güvenli ve kuru bir yerde tutun. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 11

14 Çamaflır Makinesinin Bakımı Acil durumda çamaflır makinesinin boflaltılması B1445A(V/S)/B1245A(V/S)/B1045A(V/S) 1. Çamaflır makinesinin fiflini prizden çıkartın. 2. Bir metal para ya da anahtar kullanarak filtre kapa ını açın. 3. Sola do ru çevirerek acil boflaltma kapa ını sökün. Acil boflaltma borusunun ucundaki kapa ı tutun ve yavaflça 15 cm geri çekin. 4. Tüm suyun bir kaba akmasını bekleyin. 5. Boflaltma borusunu tekrar takın ve çevirerek kapa ı yerine sıkın. 6. Filtre kapa ını takın. Donmufl çamaflır makinesinin onarılması Sıcaklık donma noktasının altına inerse ve çamaflır makineniz donarsa: 1. Çamaflır makinesinin fiflini prizden çıkartın. 2. Su beslemesi hortumunu gevfletmek için su beslemesi muslu unun üzerine ılık su dökün. 3. Su beslemesi hortumunu çıkartın ve ılık suya daldırın. 4. Çamaflır makinesinin tamburuna ılık su dökün ve 10 dakika bekleyin. 5. Su besleme hortumunu tekrar su hortumuna takın ve su beslemesi ile boflaltma ifllemlerinin normal biçimde yapılabildi ini kontrol edin. Dıfl yüzeyin temizlenmesi 1. Kumanda panosu da dahil olmak üzere çamaflır makinesinin yüzeyini yumuflak bir bez ve aflındırıcı olmayan ev tipi deterjanlarla silin. 2. Yüzeyleri kurutmak için yumuflak bir bez kullanın. 3. Çamaflır makinesine su dökmeyin. 12 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

15 Çamaflır Makinesinin Bakımı Deterjan çekmecesinin ve yuvasının temizlenmesi 1. Deterjan çekmecesinin iç tarafındaki açma koluna basın ve çekip çıkartın. 2. gözündeki kapa ı çıkartın. 3. Tüm parçaları akan su altında yıkayın. 4. Çekmece girintisini eski bir difl fırçasıyla temizleyin. 5. Kapa ı yerine takın (sıkıca yerine iterek) ve sıvı deterjan bölme parçasını çekmeceye yerlefltirin. 6. Çekmeceyi yeniden yerine itin. 7. Tamburda çamaflır yokken durulama programını çalıfltırın. Kalıntı filtresinin temizlenmesi Kalıntı filtresini yılda 5-6 kez ya da ekranda afla ıda belirtilen hata mesajını gördü ünüzde temizleyin: 1. Filtre kapa ını açın. 12. sayfadaki "Acil durumda çamaflır makinesinin boflaltılması" konusuna bakın. 2. Unscrew emergency drain cap by turning left and drain off all the water. 12. sayfadaki "Acil durumda çamaflır makinesinin boflaltılması" konusuna bakın. 3. Filtre kapa ını sökün ve çıkartın. 4. Filtredeki pislikleri ve di er malzemeleri suyla temizleyin. Filtrenin arkasındaki boflaltma pompası pervanesinin herhangi bir flekilde tıkalı ya da sıkıflmıfl olmadı ını kontrol edin. Filtre kapa ını takın. 5. Filtre kapa ını takın. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 13

16 Çamaflır Makinesinin Bakımı Su hortumu tel filtresinin temizlenmesi Su hortumu filtresini en az yılda bir kez ya da ekranda afla ıdaki hata mesajını gördü ünüzde temizlemelisiniz: Bunu yapmak için: 1. Çamaflır makinesinin su besleme muslu unu kapatın. 2. Hortumu, makinenin arka tarafından sökün. 3. Bir pense ile tel filtresini hortumun ucundan yavaflça çekin ve temizlenene kadar suyun altında durulayın. Yivli ba lantı parçasının iç ve dıfl yüzeylerini de temizleyin. 4. Filtreyi yeniden yerine itin. 5. Hortumu, tekrar makinenin arka tarafına takın. 6. Muslu u açın ve ba lantılardan su sızıntısının olmadı ından emin olun. 14 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

17 Sorun giderme Sorunlar ve çözümleri Çamaflır makinesi çalıflmıyor Kapa ın tam olarak kapalı oldu unu kontrol edin. Çamaflır makinesinin prize takılı oldu unu kontrol edin. Su muslu unun açık oldu unu kontrol edin. Start/Pause (Bafllat/Duraklat) dü mesine basıldı ını kontrol edin. Su yok ya da yetersiz su beslemesi Su muslu unun açık oldu unu kontrol edin. Su hortumunun donmamıfl oldu unu kontrol edin. Su girifl hortumunun bir yerde katlanmadı ını kontrol edin. Su girifli hortumundaki filtrenin açık oldu unu kontrol edin. Yıkama programı bitti inde deterjan çekmecesinde deterjan kalıyor Çamaflır makinesine gelen suyun basıncının yeterli oldu unu kontrol edin. Deterjanları, deterjan çekmecesinin iç tarafına do ru koyun (dıfl kenarlardan uza a). Çamaflır makinesi titriyor ya da çok gürültülü Çamaflır makinesinin düz bir yüzeye yerlefltirildi ini kontrol edin. Yüzey düz de ilse, makineyi düz hale getirmek için çamaflır makinesinin aya ını ayarlayın (3. sayfaya bakın). Nakliye cıvatalarının çıkartıldı ını kontrol edin (3. sayfaya bakın). Çamaflır makinesinin baflka herhangi bir nesneye dokunmadı ını kontrol edin. Çamaflırların dengeli biçimde yerlefltirildi ini kontrol edin. Çamaflır makinesi su boflaltmıyor ve/veya sıkmıyor Boflaltma hortumunun katlanmadı ını ya da ezilmedi ini kontrol edin. Su hortumu kalıntı filtresinin tıkalı olmadı ını kontrol edin (14. sayfaya bakın). Kapak açılmıyor Makine durduktan ya da kapatıldıktan sonraki 3 dakika içinde kapak açılmaz. Hata mesajlarını anlama Gösterilen hata Çözüm Kapa ı kapatın. Su muslu unun açık oldu unu kontrol edin. Su basıncını kontrol edin. Kalıntı filtresini temizleyin. Drenaj hortumunun düzgün takıldı ından emin olun Çamaflırlar dengesiz yerlefltirilmifl; dolaflan çamaflırları ayırın. Bornoz ya da kot gibi yalnızca bir ürünün yıkanması gerekiyorsa, makine iyi sıkma yapamayabilir ve gösterge penceresinde "UE" hata mesajı gösterilir. Satıfl sonrası servisini arayın. Gösterilen hata Çözüm : Satıfl Sonrası servisiyle görüflmeden önce: 1. Sorunu kendiniz çözmeye çalıflın (Bu sayfadaki "Sorun giderme" bölümüne bakın). 2. Hatanın tekrar edip etmedi ini görmek için programı tekrar bafllatın. 3. Sorun devam ederse, bir satıfl sonrası servisi ça ırın ve sorunu açıklayın. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 15

18 Program Tablosu ( kullanıcı seçene i) PROGRAM Maks. yük (kg) B1445A(V/S) R1245A(V/S) F1245A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) DETERJANLAR VE KATKI MADDELER Ön yıkama Yıkama Yumufl atıcı Sıc ( C) Maks. Sıkma Devri (MAKS) d/d Gecikmeli B1445A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) bafllama R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) Yarım Yük Pamuklular 6,5 5,2 4,5 evet Renkliler 6,5 5,2 4,5 evet Sentetikler 3,0 3,0 3,0 evet Narin çamaflırlar 2,5 2,5 2,0 evet Yünlüler 2,0 1,5 1,5 - evet Elde yıkama 2,0 1,5 1,5 - evet Hızlı 2,0 1,5 1,5 - evet PROGRAM Pamuklular Renkliler Sentetikler Narin çamaflırlar Yünlüler Elde yıkama Hızlı YIKAMA türü Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaflırlar, havlular, gömlekler, vs. Orta veya az kirli pamuklular, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaflırlar, havlular, gömlekler, vs. Orta veya az kirli bluzlar, gömlekler vs. Polyester (diolen, trevira), Polyamid (perlon, naylon) ya da di er benzeri malzemeler. Hassas perdeler, elbiseler, etekler, gömlekler ve bluzlar. Yalnızca saf yeni yün etiketli, makinede yıkanabilir yünlüler. Elde yıkama gibi çok hafif yıkama programı. Az kirli pamuklular ya da keten bluzlar, gömlekler, koyu renkli tery kumafllar, renkli keten ürünler, kotlar, vs. 1. Ön yıkamalı program, yaklaflık 15 dakika uzun sürmektedir. 2. Program süresi verileri, IEC 456 Standardında belirtilen koflullara göre ölçülmüfltür. 3. Su basıncı ve sıcaklı ı, çamaflırın miktarı ve türündeki farklılıklar nedeniyle, her bir evdeki tüketimle tabloda verilen de erler birbirinden farklı olabilir. 16 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

19 Program Tablosu PROGRAM B1445A(V/S) B1245A(V/S) B1045A(V/S) Maks. yük (kg) R1245A(V/S) F1245A(V/S) R1045A(V/S) F1045A(V/S) DETERJANLAR VE KATKI MADDELER Ön yıkama Yıkama Yumuflatıcı Sıc ( C) Maks. ( kullanıcı seçene i) Sıkma Devri (MAKS) d/d Gecikmeli Yarım B1245A(V/S) B1045A(V/S) bafllama Yük B1445A(V/S) R1245A(V/S) R1045A(V/S) F1245A(V/S) F1045A(V/S) Bebek Pamuklu Bebek Renkli 6,5 5,2 4,5 evet ,5 5,2 4,5 evet Bebek Narin 2,5 2,0 2,0 evet Bebek Lekeli 6,5 5,2 4,5 evet PROGRAM Bebek Pamuklu Bebek Renkli Bebek Narin Bebek Lekeli YIKAMA türü Orta veya az kirli bebek pamukluları, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaflırlar, havlular, gömlekler, vs. Orta veya az kirli bebek pamukluları, nevresim takımları, masa örtüleri, iç çamaflırlar, havlular, gömlekler, vs. Narin Bebek elbiseler, etekleri, gömlekleri ve bluzları. Yiyecek ve idrar lekeli pamuklular, nevresimler, iç çamaflırlar, havlular, vs. SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu 17

20 Ek Kumafl bakım tablosu Dayanıklı malzeme Maks. 100 C de ütülenebilir Narin kumafl Ütülemeyin Ürün, 95 C de yıkanabilir Her türlü solventle kuru temizlenebilir Ürün, 60 C de yıkanabilir Ürün, 40 C de yıkanabilir Ürün, 30 C de yıkanabilir Ürün, elde yıkanabilir Yalnızca kuru temizleme So uk suda a artılabilir A artıcı kullanmayın Maks. 200 C de ütülenebilir Maks. 150 C de ütülenebilir Yalnızca perklorür, hafif yakıt, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir Yalnızca uçak benzini, saf alkol ya da R113 ile kuru temizlenebilir Kuru temizleme yapmayın Düz kurutun Kurutma için asılabilir Akıda kurutun Kurutucuda kurutma, normal ısı Kurutucuda kurutma, düflük ısı Kurutucuda kurutmayın Elektrik uyarıları Yangın, elektrik çarpması ya da di er yaralanma riskini en aza indirmek için bu güvenlik önlemlerini aklınızdan çıkartmayın: Makinenizi yalnızca bilgi etiketinde belirtilen türde güç kayna ına ba layarak çalıfltırın. Evinizde bulunan elektri in türünü bilmiyorsanız, satıfl bayisine ya da bölgenizdeki elektrik flirketine baflvurun. Yalnızca topraklı ya da polarize prizler kullanın. Bu makinede sizin güvenli iniz için bir difli di erinden daha genifl polarize alternatif akım hattı fifli bulunmaktadır. Bu fifl, elektrik prizine yalnızca bir flekilde takılabilir. Fifli prize tam olarak takamıyorsanız, ters çevirip takmayı deneyin. Fifl hala prize girmiyorsa, bir elektrikçi ça ırarak prizini de ifltirtin. Elektrik kablosunu koruyun. Elektrik kablosu, üzerine kimsenin basmayaca ı ya da eflyaların altında sıkıflmayaca ı bir flekilde yerlefltirilmelidir. Özelliklere fifllerdeki, çoklu prizlerdeki ve onların birimden çıktı ı noktalara dikkat edin. Prize ya da uzatma kablolarına aflırı yüklenmeyin. Aflırı yüklenme, yangına ya da elektrik çarpmalarına neden olabilir. 18 SAMSUNG Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF1445 http://tr.yourpdfguides.com/dref/627967

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF1445 http://tr.yourpdfguides.com/dref/627967 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız.

2. Filtreyi yuvasından çıkarınız. 3. Filtreyi tazyikli musluk suyunun altında veya bula ık makinesinde yıkayınız. 4. Filtreyi yerine takınız. Çevreye duyarlı imha Bakım ve temizlik Bakım ve temizlik Mü teri hizmetleri Ambalaj çevreye duyarlı olarak imha edilmelidir. Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

S S. Panjur Motoru RolTop

S S. Panjur Motoru RolTop TR Panjur Motoru RolTop Kullanma kılavuzunu saklayın! Motor montajından sonra kılavuzu uzman elektrikçi için kabloya sabitleyin. Cihaz fonksiyonlar : Tesisin koruması (Dönme anının kapanması) Motor montaj

Detaylı

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Genel Uyarılar DİKKAT! DİKKAT EDİLECEK HUSUS: Cihazı kullanmadan önce muhtemel yangın, elektrik çarpması veya benzer kaza tehlikelerini bilmeniz ve gerekli önlemleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA

Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA Nano-TiO2 Hava Temizleyici YH31XPTAA KULLANMA KILAVUZU Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 2000 SiYAH KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 2 Cihazınızın Tanıtımı (Şekil 1) A Su haznesi B Menteşeli kapak C Damlatmaz vanalı filtre kabı D Göstergeli Aroma düğmesi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 TR Kullanım kılavuzu abc h g f e d i j Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F40742 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809392

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F40742 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. TR Kullanım kılavuzu

Curler.  Register your product and get support at HP4684 HP4683. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Curler HP4684 HP4683 TR Kullanım kılavuzu a b c d e i h g f Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI

ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM TEMİZLİK PLANI ANA BULAŞIKHANE BÖLÜM PLANI DAVLUMBAZ VE FİLTRESİ SUMA SÜPERFOAM 1. Davlumbaz filtrelerini yerlerinden dikkatlice sökünüz. 2. Sökülen filitreler kazan kaynatmada kaynatılır15 dk-30 dk 3. Son olarak su

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Torbasız Siklonik Elektrikli Süpürge BVC356_8. Bu kılavuzu lütfen gerektiğinde başvurmak üzere saklayın

Kullanım Kılavuzu. Torbasız Siklonik Elektrikli Süpürge BVC356_8. Bu kılavuzu lütfen gerektiğinde başvurmak üzere saklayın Kullanım Kılavuzu Torbasız Siklonik Elektrikli Süpürge BVC356_8 Bu kılavuzu lütfen gerektiğinde başvurmak üzere saklayın ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Kullanmadan önce kılavuzun tamamını okuyun ve gerektiğinde

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı...

1.1.- Montaj Diyagramı...2 1.2.- Yarleştirme...3 1.3.- Su bağlantısı...3 1.4.- Drenaj...3 1.5.- Teknik özellikler...3 1.6.- Elektrik bağlantısı... Instrucciones generales para instalación, uso y mantenimiento Instructions générales pour l instalation, l utilisation et l entretien General instructions for installation, use and maintenance Allgemeine

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER

VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 BEYAZ SEMAVER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Cihazınızın Tanıtımı A Seramik Kapak G Musluk B Filtre H Gösterge C Seramik Çaydanlık I Taban Kapağı D Çaydanlık Muhafazası J Taban

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX EKMEK KIZARTMA MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Kendinden Ayarlı Ekmek Kılavuzu 5. Isıtma Düğmesi 2. Geniş Yuvalar 6. Defrost Düğmesi 3. Kontrol Kolu 7. İptal

Detaylı

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı:

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı: HASTA KILAVUZU Hasta adı-soyadı: Icare HOME (Model: TA022) HASTA KILAVUZU TA022-035 TR-3.1 3 Giriş Bu kılavuz, Icare HOME tonometrenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Tonometreyi

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4997/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4997/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 TR Kullanım kılavuzu d e c b f a i g h Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR. ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARILARIN AÇIKLANMASI

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 INOX EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice okuyun.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT WDG 9640B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643772

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT WDG 9640B http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643772 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Çamaşır Makinesi AL 591 EX. Kullanma Kılavuzu. Döküman Numarası 2820523449/190313.1321

Çamaşır Makinesi AL 591 EX. Kullanma Kılavuzu. Döküman Numarası 2820523449/190313.1321 AL 591 EX Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523449/190313.1321 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

KENKOLIGHT Full-spectrum LED desk lamp

KENKOLIGHT Full-spectrum LED desk lamp KENKOLIGHT Full-spectrum LED desk lamp OPERATING MANUAL Günün her saati, yılın her günü doğal ışıktan daha fazla faydalanmanıza yardımcı olacak KenkoLight ürününü satın aldığınız için tebrikler. PARÇALARI

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Kullanım kılavuzu

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 INOX ÇAY MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

- TESTO 316-1 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 316-1 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 316-1 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürün Açıklaması 1 Genel Bilgi Cihazı kullanmadan önce lütfen bu dokümanın tamamını dikkatlice okuyunuz. Gerekli olduğu takdirde kullanmak üzere saklayınız.

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI!

Soğutma suyu doldurulması. Soğutma suyu doldurma koşulları. Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Soğutma suyu doldurma koşulları Soğutma suyu doldurma koşulları Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışma UYARI! Aracın soğutma sistemi üzerinde çalışırken koruyucu ekipman kullanın. Soğutma suyu ciltte

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 TR Kullanım kılavuzu d c b e f g h a i Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT FMG 703 C TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5580881

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT FMG 703 C TK http://tr.yourpdfguides.com/dref/5580881 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİ TELERİ 1. ANAHTARSIZ MANDREN 2. TORK AYAR YERİ 3. SAĞ / SOL AYAR DÜĞMESİ 4. HIZ AYARLI TETİK 5. BATARYA SÖKME TAKMA PİMİ 6. BATARYA KASASI

Detaylı

"Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu

Vagon Barbekü Montaj ve İşletim Kılavuzu Version: 0566tr Stand: #018-2012 Ausgabe: 07/11cd "Vagon Barbekü" Montaj ve İşletim Kılavuzu Önsöz Yüksek kaliteli GRILLCHEF barbekünüzü kullanmaya başlamadan önce bu montaj ve kullanma kılavuzunu dikkatle

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

Kurulum talimatı J

Kurulum talimatı J Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı u kurulum talimatı aşağıdaki modeller için geçerlidir:

Detaylı

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları

Elektrikli Cihazlarla İlgili Genel Güvenlik Talimatları Güvenlik Talimatları Bu cihaz sadece ev tipi kullanımlar içindir. Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen güvenlik önerilerini ve kullanım talimatlarını

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar)

Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52. Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Montaj el kitabı - Gemi yapımı VEGAWELL 52 Hizmet tankları (Motor yakıtı, soğutkan) Taze su-/atık su tankları Balast tankları (Yanlardaki tanklar) Document ID: 4957 İçindekiler İçindekiler Genel. Genel

Detaylı

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen

Talimatlar. Cihazınızın Güvenliği. Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen Talimatlar Dikkat: Bu cihazı güvenli olarak kullanmak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları tamamen ve dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazınızın bir parçasıdır. Bu kılavuzu ileride

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. TR Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 TR Kullanım kılavuzu d c a b Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG J1255AC http://tr.yourpdfguides.com/dref/805742

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG J1255AC http://tr.yourpdfguides.com/dref/805742 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SAMSUNG J1255AC için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SAMSUNG J1255AC tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05

Kullanım Kılavuzu Fark Basınç Ölçüm Cihazı PCE-P01/05 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Fark Basınç

Detaylı

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU 54,8 cm 59,7 cm 82 cm 81,6 cm 60 cm 58 cm 1,4 cm 15,3 cm 5,9 cm 2807110174/021009.1246 2 DOLAP KAPAĞI SOL TARAFA AÇILACAKSA 35 3 4 ø10 Havșa delme DOLAP KAPAĞI SAĞ TARAFA AÇILACAKSA

Detaylı

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 6 10 9 7 5 4 3 2 1 1. TABAN 2. ÇALIŞMA TABLASI 3. ÇALIŞMA TABLASI MANDALI 4. SÜTUN 5. MANDREN 6. AÇMA/KAPAMA BUTONU 7. TUTMA KOLU 8. KASNAK SİSTEMİ

Detaylı

Beichi. Kompakt Mama Sandalyesi. Kullanım Kılavuzu ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN! 1 Hoşgeldiniz

Beichi. Kompakt Mama Sandalyesi. Kullanım Kılavuzu ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN! 1 Hoşgeldiniz Beichi Kompakt Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu ÖNEMLİ! GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN! Beichi Üretici: Ningbo Beichi Baby Products Co., Ltd İthalatcı Firma : DOGAN DIS TICARET VE MUM A.Ş. Muhittin

Detaylı

Sorunların Giderilmesi THOMAS TWIN T2 AQUAFILTER süpürgeniz, beklenenin aksine sizi tatmin edecek şekilde çalışmayacak olursa, Müşteri Hizmetleri Departmanı ile temasa geçmeden önce, söz konusu arızanın

Detaylı

Sayfa 1 / 6

Sayfa 1 / 6 1 ÖNEMLİ BİLGİLER Kullanmadan önce bu talimatları okuyunuz: İleride de kullanabilmek için bu kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız. İmalatçı Bilgileri MESPA SAĞLIK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Kullanma kılavuzu. Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 TR Kullanma kılavuzu Kuru tip ısıtıcı Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Bu doküman hakkında 1.1 Dokümanın amacı Bu kullanma kılavuzu ürünün bir parçasıdır ve kullanıcı için cihazın güvenli kullanımı için

Detaylı

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri IV 100/75, çok sağlam bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilir. Son derece uzun ömürlü bir yan kanal üfleyici ile sürülmektedir. Güçlü motoru nedeniyle sürekli

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg Kullanım Kılavuzu ECE R44/04 Çocuk araba koltuğu grubu 1+2+3 Vücut ağırlığı 9-36kg DİKKAT Lütfen bu kılavuzu saklayın ve koltuğun kullanımından önce iyice okuyun. Kılavuz size çocuk koltuğunu doğru kurmanız/monte

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504 İletişim Bilgileri : Zaman Gıda Çiçekçilik Hırdavat Teks.San.ve Tic.Ltd.Sti. T.Cemal Beriker Bulv.Adana Mersin Yolu Sarıhamzalı Mh.47007 Sk.No:79/A Tel : 0322 445 23 93 Fax: 0322 445 23 94 Web : www.starbaby.com.tr

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı