GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA"

Transkript

1 GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAĠR YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: /28737 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gebe, yeni doğum yapmıģ veya emziren çalıģanın iģyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliģtirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalıģanların hangi dönemlerde ne gibi iģlerde çalıģtırılmalarının yasak olduğunu, çalıģtırılabileceği iģlerde hangi Ģart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi Ģartları taģıyacağını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalıģan çalıģtıran iģyerlerine uygulanır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Gebe çalıģan: Herhangi bir sağlık kuruluģundan alınan belge ile gebeliği hakkında iģverenini bilgilendiren çalıģanı, b) Emziren çalıģan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve iģverenini durum hakkında bilgilendiren çalıģanı, c) Emzirme odaları: ÇalıĢanların bir yaģından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları, ç) Yeni doğum yapmıģ çalıģan: Yeni doğum yapmıģ ve iģverenini durumu hakkında bilgilendiren çalıģanı, d) Yurt/Çocuk bakım yurdu/kreģ: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel ve Özel Hükümler Uygulamada öncelik MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalıģanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır. (2) 6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalıģanlar açısından bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. (3) Bu Yönetmeliğin oda ve yurtlarla ilgili dördüncü bölümünde yer alan hükümlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren çalıģanlar için uygulanmasında, 8/12/1987 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Kurum ve KuruluĢlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. (4) Oda ve yurt açma yükümlülüğü için çalıģan sayısı bakımından statü ayrımı yapılmaksızın 6331 sayılı Kanuna tabi bütün çalıģanlar hesaba katılır. Ancak bu çalıģanların kendi özel mevzuatlarına göre kurulmuģ oda, yurt, kreģ veya çocuk bakımevinin bulunması halinde söz konusu yükümlülük yerine getirilmiģ sayılır. Bilgilendirme ve değerlendirme MADDE 6 (1) Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde işverenini bilgilendirir. (2) ĠĢveren, gebe veya emziren çalıģanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalıģma süreçlerinin çalıģanlar üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna göre EK-I de belirtilen genel ve özel önlemleri alır. (3) ĠĢveren, iģyerindeki maruziyetin Ģeklini, düzeyini ve süresini EK-II ve EK-III teki etkenler, süreçler, çalıģma koģulları veya özel bir riske maruz kalma olasılığı bulunan iģleri de; a) sağlık ve güvenlik risklerinin, gebe veya emziren çalıģanlar üzerindeki etkilerini belirlemek b) alınacak önlemleri kararlaģtırmak üzere değerlendirir. Bu değerlendirmede kiģisel olarak çalıģanı etkileyen psikososyal ve tıbbi faktörleri de dikkate alır. (4) Gebe veya emziren çalıģan, iģyerinde yapılan değerlendirmenin sonuçları ile sağlık ve güvenlik amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilir. Değerlendirme sonuçlarını izleyen eylem MADDE 7 (1) Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren çalıģan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalıģanın gebeliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya çıkardığında iģveren, ilgili çalıģanın çalıģma koģullarını ve/veya çalıģma saatlerini, çalıģanın bu risklere maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak değiģtirir. (2) ÇalıĢma koģullarının ve/veya çalıģma saatlerinin uyarlanması mümkün değilse, iģveren ilgili çalıģanı baģka bir iģe aktarmak için gerekli önlemleri alır. (3) Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde gebe çalıģan, sağlığına uygun daha hafif iģlerde çalıģtırılır. Bu halde çalıģanın ücretinde bir kesinti yapılmaz. BaĢka bir iģe aktarılması mümkün değilse, çalıģanın sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalıģanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇalıĢma KoĢulları ve Ġzinler Gece çalıģması MADDE 8 (1) Kadın çalıģanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalıģmaya zorlanamazlar. (2) Yeni doğum yapmıģ çalıģanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıģtırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıģtırılmaz.

2 ÇalıĢma saatleri MADDE 9 (1) Gebe veya emziren çalıģan günde yedi buçuk saatten fazla çalıģtırılamaz. Analık ve süt izni MADDE 10 (1) ÇalıĢanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 22/5/2003tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 74 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Gebe çalıģanın muayene izni MADDE 11 (1) Gebe çalıģanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir. Emziren çalıģanın çalıģtırılması MADDE 12 (1) Emziren çalıģanların, doğum izninin bitiminde ve iģe baģlamalarından önce, çalıģmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. ÇalıĢmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalıģan, raporda belirtilen süre ve iģlerde çalıģtırılamaz. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Oda ve Yurtlarla Ġlgili Genel Hükümler Oda ve yurt açma yükümlülüğü MADDE 13 (1) YaĢları ve medeni halleri ne olursa olsun, kadın çalıģanı olan iģyerlerinde, emziren çalıģanların çocuklarını emzirmeleri için iģveren tarafından, çalıģma yerlerinden ayrı ve iģyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK- IV te belirtilen Ģartları taģıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur. (2) YaĢları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150 den çok kadın çalıģanı olan iģyerlerinde, 0-6 yaģındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalıģanların çocuklarını emzirmeleri için iģveren tarafından, çalıģma yerlerinden ayrı ve iģyerine yakın EK- IV te belirtilen Ģartları taģıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, iģyerine 250 metreden daha uzaksa iģveren taģıt sağlamakla yükümlüdür. (3) ĠĢverenler, ortaklaģa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiģ yurtlarla yapacakları anlaģmalarla da yerine getirebilirler. (4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, iģverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm iģyerlerindeki kadın çalıģanların toplam sayısı dikkate alınır. (5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalıģan sayısının hesabına erkek çalıģanlar arasından çocuğunun annesi ölmüģ veya velayeti babaya verilmiģ olanlar da dâhil edilir. Oda ve yurtlardan faydalanacaklar MADDE 14 (1) Oda ve yurtlardan, kadın çalıģanların çocukları ile erkek çalıģanların annesi ölmüģ veya velayeti babaya verilmiģ çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1 yaģındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır. (2) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dıģında baģkasının bulunması ve bunların amaç dıģında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-24 aylık, aylık ve aylık çocuklar birbirinden ayrı bulundurulur. (3) Çocuklar, oda ve yurtlara iģbaģı yapılmadan önce bırakılır, iģin bitiminde alınır. Anne ve babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak Ģartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler. Kayıt ve çıkıģ MADDE 15 (1) Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, EK-V te belirtilen kayıt ve kabul defterine yazılır. (2) Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılıģ nedeni, tarihi, kiminle çıktığı, gözlem kağıdına ve kayıt kabul defterine iģlenir. Çocuğun özel dosyası anne veya babasına verilir. Oda ve yurtlarda bulundurulacak ilaç ve tıbbi gereçler MADDE 16 (1) Oda ve yurtların gereken yerlerine çocukların vücut ısılarının ölçülmesi için termometreler konulur, buralarda EK- VI daki çizelgede yazılı olan ve ayrıca iģyerinde görevli hekim tarafından gerekli görülen ilaç ve tıbbi gereçler bulundurulur. Bunlar özel bir dolap içinde ve kolayca kullanılabilecek Ģekilde saklanır ve düzenli olarak iģyerinde görevli hekim tarafından gözden geçirilerek bozulmuģ veya kullanılmaz duruma gelmiģ yahut tükenmiģ bulunanların yerlerine yenileri konulur. Personel, yönetim ve gözetim MADDE 17 (1) Oda ve yurtlarda çalıģacak yönetici, sağlık personeli ve diğer personelin nitelikleri ve görevleri aģağıda belirtilmiģtir; a) Yönetici: Oda ve yurtların amacına uygun olarak, iģleyiģle ilgili idari konulardaki her türlü iģlerden ve oda ve yurtlardaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaģama, geliģme ve eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olmak üzere aģağıdaki niteliklerden birine sahip kiģilerden biri yönetici olarak görevlendirilir: 1) Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk geliģimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim, psikoloji, çocuk sağlığı veya çocuk geliģimi ve anaokulu alanlarından birinde yükseköğrenim görmüģ olmak, 2) Okul öncesi öğretmeni unvanını almıģ olmak. b) Sağlık personeli: Oda ve yurtlar, iģyeri hekiminin tıbbi gözetimi altındadır. Çocukların sağlık durumları düzenli aralıklarla kontrol edilir ve gereği yapılır. ĠĢyeri hekimi ile iģyeri hemģiresi, çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaģıcı hastalıklara karģı gerekli önlemleri almak veya aldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli denetimleri yapmakla görevlidir. c) Diğer personel: 1) Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulur. Çocuk bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden olması zorunludur. Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı ile Kız Meslek Lisesi Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bulundurulur. 2) Oda ve yurtlardaki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması veya okur yazarlık belgesi almıģ ve sağlıklı olma Ģartı aranır. ç) Yukarıda belirtilen personel dıģında, iģverence gerekli görüldüğü takdirde, sosyal hizmet uzmanı, beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarıyla müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar kendi alanları ile ilgili çalıģma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler.

3 d) Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda çalıģtırılacak tüm personelin iģe giriģte ve periyodik olarak akıl ve vücut sağlığı ve bulaģıcı hastalıklar yönünden sağlık kontrolü yapılır. BulaĢıcı hastalığı bulunanlar ile çocukların sağlık ve geliģimlerini olumsuz etkileyebilecek personel çalıģtırılmaz. Çocukların muayeneleri MADDE 18 (1) Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar önce gözlem odasına alınır ve iģyeri hekiminin muayenesinden geçirilir. BulaĢıcı veya tehlikeli bir hastalığı bulunmayan veya portör olmayan çocuklar hakkında rapor düzenlenir, raporlar çocukların özel dosyalarında saklanır. (2) BulaĢıcı veya tehlikeli bir hastalığı olanlar, hastalık kuģkusu bulunanlar veya portör olan çocuklar, sağlıklı olduklarının belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alınmazlar. (3) BulaĢıcı hastalığa tutulan veya tutulduğundan Ģüphe edilen oda ve yurtlarda bulunan çocuklar iģyeri hekimine muayene ettirilmek üzere derhal gözlem odalarına alınırlar. Muayene sonucunda bulaģıcı veya tehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaģılan çocuklar, iģyeri hekimince bir sağlık kuruluģuna gönderilir ve durumuyla ilgili olarak velisi bilgilendirilir. (4) Oda veya yurda kabul edilen her çocuk için EK-VII de yer alan gözlem kağıdı doldurulur ve özel dosyasına konur. Çocuklar burada kaldığı sürece, onların sağlık ve genel geliģme durumları, beden yapıları ve ruhsal özellikleri düzenli aralıklarla iģyeri hekimince EK-VIII de yer alan sağlık muayenesi kağıtlarına iģlenir. (5) Oda ve yurtlarda kalan çocukların aģılarının yapılıp yapılmadığı iģyeri hekimince takip edilir, çocukların aģısız veya eksik aģılı olduğunun tespiti durumunda çocuğun kayıtlı bulunduğu aile hekimine götürülmesi hususunda velileri bilgilendirilir. Çocukların beslenmesi MADDE 19 (1) Oda ve yurtlarda, çocukların ihtiyaçlarına göre gerekli besinler, kahvaltıları ve yemekleri verilir. Yemek listeleri ve tamamlayıcı beslenmenin düzenlenmesinde iģyeri hekiminin görüģleri alınır. (2) Çocuklara ayrıca, günde 250 Ģer gram dayanıklı veya pastörize, yoksa kaynamıģ süt veya yoğurt verilir. Çocukların eğitim ve geliģtirilmeleri MADDE 20 (1) Oda ve yurtlarda, çocuklara psikososyal geliģimlerini sağlayacak okul öncesi eğitimlerin verilmesi sağlanır. ĠĢverenin yükümlülüğü MADDE 21 (1) Oda ve yurtların bina, kuruluģ, döģeme, araç, gereç, taģıt, beslenme gibi giderlerinin tamamı iģverenlerce karģılanır. (2) Buralar, ayda en az bir defa iģveren veya vekili tarafından denetlenir. ĠĢveren, iģveren vekili, iģyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir. OrtaklaĢa kurulan oda ve yurtların yönetimi MADDE 22 (1) Oda ve yurtlar birden çok iģveren tarafından kurulduğu takdirde, bu iģverenler veya iģveren vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar. Oda ve yurtların bildirilmesi MADDE 23 (1) ĠĢverenler, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iģyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğüne gönderirler. Bu raporda aģağıdaki hususlar belirtilir; a) ĠĢyerinin unvanı, bağlı olduğu ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü sicil numarası ve adresi, b) ĠĢyerinde çalıģtırılan toplam çalıģan sayısı ve kadın çalıģan sayısı, c) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti, ç) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim araçlarının miktar ve çeģitleri. BEġĠNCĠ BÖLÜM ÇeĢitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 24 (1) 14/7/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların ÇalıĢtırılma ġartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıģtır. Bildirim yükümlülüğü GEÇĠCĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4857 sayılı Kanun gereğince 23 üncü madde kapsamında yapılan bildirimler geçerli sayılır. ĠĢyerlerinde açılan oda ve yurtlarla ilgili bildirim GEÇĠCĠ MADDE 2 (1) 23 üncü maddede yer alan 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iģyerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bildirim yapmayan iģverenler 31/12/2013 tarihine kadar Millî Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır. Yürürlük MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 26 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. Yönetmeliğin ekleri için detaylı bilgi alınmak istenmesi halinde mevzuat ekleri incelenmelidir.

4 EK-I GEBE, YENĠ DOĞUM YAPMIġ VEYA EMZĠREN ÇALIġANIN SAĞLIK VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇĠN TEHLĠKELĠ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELĠK ALINACAK ÖNLEMLER Genel önlemler a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe veya emziren çalıģanın çalıģma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, söz konusu çalıģanların çalıģma saatlerinin gece süresine ve gebe çalıģanların çalıģmalarının günün erken saatlerine rastlamaması için gereken önlemler alınır. b) DuruĢ problemleri ile ilgili olarak; çalıģma mahalli ve çalıģma düzeni, gebe veya emziren çalıģanların duruģ problemlerini ve kaza riskini azaltacak Ģekilde yeniden düzenlenir, mümkün olduğu durumlarda oturarak çalıģmaları sağlanır. Gebeliğin durumuna göre yorgunluğun ve diğer duruģ problemlerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması için dinlenme araları ihtiyaca göre daha sık ve uzun olarak düzenlenir. c) Yüksekte çalıģmalarda, gebe çalıģanın çalıģma yerlerinin platform, merdiven gibi yüksek ve düģme tehlikesi olan yerlerde olmaması için gerekli düzenlemeler yapılır. ç) ÇalıĢma saatleri ve çalıģma hızı ile ilgili olarak; çalıģma hızının, saatlerinin ve iģteki yoğunluğun çalıģanın önerileri dikkate alınarak mümkün olduğunca uygun hale getirilmesi için gerekli Ģartlar sağlanır. d) Gebe veya yeni doğum yapmıģ çalıģanın yalnız çalıģtırılmaması esastır. Ancak zorunluluk halinde gebe veya yeni doğum yapmıģ çalıģanın yalnız çalıģtırılması gerektiğinde iģyerinde bulunan diğer çalıģanlarla kolayca iletiģim sağlayabilmeleri için gerekli önlemler alınır. Ayrıca çalıģanın uygun tıbbi ve diğer destekleri alabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılır, acil yardım prosedürlerinde bu durum göz önüne alınır. e) ĠĢ stresi ile ilgili olarak; gebe, yeni doğum yapmıģ ve emziren çalıģanı, çalıģma koģulları, çalıģma saatleri, müģterilerle ve üçüncü kiģilerle iliģkiler, iģ yükü, iģini kaybetme korkusu gibi stres faktörlerine yönelik koruyucu önlemler alınır. DüĢük veya ölü doğum yapmıģ veya doğumdan sonra bebeğini kaybetmiģ çalıģanı stresten korumak için itina gösterilir. f) Gebe çalıģanın, ayakta çalıģması gereken iģlerde, mümkün olan durumlarda oturması sağlanır, sürekli oturarak veya sürekli ayakta çalıģması engellenir, çalıģmanın böyle düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda dinlenme araları artırılır, hamileliğin geliģimine göre gerekli önlemler alınır. g) Dinlenme ve diğer iyileģtirici olanakların sağlanması ile ilgili olarak; gebe çalıģanın sigarasız ve dumansız bir ortamda gerekli aralıklarla oturarak veya rahatça uzanacak Ģekilde fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmesini sağlayacak Ģartlar temin edilir. Gebe, yeni doğum yapmıģ ve emziren çalıģanın sık tuvalete gitme ihtiyacı göz önüne alınarak uzun süreli çalıģmalar ve ekip çalıģmaları bu gereksinime uygun olarak düzenlenir, ayrıca enfeksiyon ve diğer hastalıklara karģı gerekli hijyen Ģartları sağlanır. Gebe veya emziren çalıģanın, kiģisel ihtiyaçları göz önüne alınarak, beslenme molasının, temiz içme suyu temininin ve diğer ihtiyaçlarının kendileriyle de istiģare edilerek karģılanması sağlanır. Alınacak önlemler, çalıģanların yaptıkları iģle bağlantılı hareketleri, duruģları, zihinsel ve bedensel yorgunluğu da kapsar. Özel önlemler a) Fiziksel etkenler: 1) ġok ve titreģim: Gebe çalıģanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreģime maruz kalacağı iģlerde ve iģ makinelerinde çalıģtırılmaları yasaktır. Vücudun alt kısmını, özellikle karın bölgesini etkileyen düģük frekanslı uzun süreli titreģime ve sürekli sarsıntıya maruziyeti önleyecek tedbirler alınır. 2) Gürültü: Gebe çalıģanın çalıģtığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düģük maruziyet etkin değeri olan 80 db(a) yı geçmemesi sağlanır. Eğer gürültü seviyesi düģürülemiyorsa çalıģanın yeri değiģtirilir. Limitleri aģan gürültülü ortamda gebe çalıģanların kiģisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıģtırılmaları yasaktır. 3) Ġyonize radyasyon: Gebe veya emziren çalıģanlar iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu ve radyasyonla kirlenmiģ olan yerlerde ve iģlerde çalıģtırılmaz. Bu gibi yerlere girmemesi uyarı levhaları ile belirtilir. 4) Ġyonize olmayan radyasyon: Gebe, yeni doğum yapmıģ ve emziren çalıģanların iyonize olmayan radyasyon kaynaklarından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınır. 5) Soğuk, sıcak ve yüksek basınç: Gebe, yeni doğum yapmıģ ve emziren çalıģanların yaptığı iģin niteliği göz önünde bulundurularak çalıģtığı yerlerin sıcaklığının ve basıncının sağlık ve güvenlik riski yaratmayacak düzeyde olması sağlanır. b) Biyolojik etkenler: Gebe, yeni doğum yapmıģ ve emziren çalıģanın, 15/6/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik te tanımlanan grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etkenlerin risk teģkil ettiği yerlerde ve iģlerde çalıģtırılmaları yasaktır. Ancak çalıģanın bağıģıklığı varsa durum değerlendirilmesi yapılarak çalıģmasına izin verilebilir. c) Kimyasal etkenler: Kanserojen, mutajen, çok toksik, toksik, zararlı, alerjik, üreme için toksik ve emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların üretildiği, iģlendiği, kullanıldığı iģlerde gebe, yeni doğum yapmıģ ve emziren çalıģanın çalıģtırılması esas olarak yasaktır. Ancak, çalıģanın çalıģtırılmasında zorunluluk varsa ve teknik olarak bu maddeler daha az zararlı olanlarla değiģtirilemiyorsa, gebe çalıģan, mutajen ve üreme için toksik maddelerle, emziren ve yeni doğum yapmıģ çalıģan, emzirilen çocuğa zararlı olabilen kimyasalların dıģındaki maddelerle, ancak her türlü önlem alınarak ve sağlık durumları ile maruziyet düzeyleri sürekli kontrol altında tutularak çalıģtırılabilir. ç) ÇalıĢma koģulları: 1) Gebe veya emziren çalıģanların kendilerinin ve bebeklerinin sağlığını olumsuz etkileyecek Ģekilde elle taģıma, yükleme ve araçsız taģıma iģlerinde çalıģtırılmaları yasaktır. Bu tür iģlerde risk değerlendirmesi yapılır, gerektiğinde iģ değiģikliği sağlanır. 2) KiĢisel koruyucu donanımlar gebe veya emziren çalıģanı tam koruyacak Ģekilde vücuduna uygun olmalı, bu kiģilerin hareketlerine engel olmamalı ve vücut ölçüleri değiģtikçe yenileri temin edilir. Uygun koruyucu sağlanamadığı durumlarda çalıģan bu iģlerde çalıģtırılamaz. Not: Yukarıda geçen kimyasal, tehlikeli kimyasal maddeler, kanserojen maddeler, mutajen maddeler, çok toksik maddeler, toksik maddeler, zararlı maddeler, alerjik maddeler, üreme için toksik maddeler kavramların tanımı 12/8/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte belirtildiği Ģekildedir.

5 EK-II GEBE, YENĠ DOĞUM YAPMIġ VEYA EMZĠREN ÇALIġANLARIN ÖZELLĠKLE ÇALIġTIRILAMAYACAĞI ĠġLER VE ĠġYERLERĠ ĠLE BURADA BULUNABĠLECEK ÖNEMLĠ RĠSK FAKTÖRLERĠNĠ BELĠRTEN TABLO ĠĢler ve iģyerleri A) a) Ġnsanın diģ ve sağlık tedavisinin yapıldığı hizmet birimlerinin yanı sıra acil ve kurtarma hizmetleri, Biyolojik Etkenler Hepatit B-virus (HBV) Hepatit C-virus (HCV) b) Çocuklara özel hastane ve koğuģlar Bordetella Pertussis Cornebacterium Dipthriae Hepatitis-A virus (HAV) Measles virus Mumps virus Rubivirus Varicella Zoster virus (VZV) c) Enfeksiyon koğuģları ve feçes laboratuarları Hepatit A virus (HAV) d) Tüberküloz hastaneleri ve diğer göğüs hastalıkları hastaneleri veya koğuģları Mycobacterium tüberculosis Mycobacterium Bovis e) Patoloji departmanları (otopsi, ölüm sonrası muayene yerleri) Hepatit-D virus (HDV) Mycobacterium tüberculosis Mycobacterium Bovis B) Hepatit B-virus (HBV) a) Kan ürünlerini içeren ilaç ve tıbbi üretim iģleri b) Sütun 2 de belirtilen biyolojik etkenlerden birini içeren aktivitelerin olması durumu Hepatit C-virus (HCV) Hepatit B-virus (HBV) Hepatit C-virus (HCV) Bordetella Pertussis Cornebacterium Dipthriae Tick-born Encephalitis (CEE) virus Hepatit A virus (HAV) Hepatit-D virus (HDV) Measles virus Mumps virus Mycobacterium tüberculosis Mycobacterium Bovis Rubivirus Rabies virus Varicella Zoster virus (VZV) C) Kuduzla enfekte olma Ģüphesi olan hayvanlarla yapılan veterinerlik aktiviteleri Rabies virus D) Tarım, orman ve kereste endüstrisi, bahçıvanlık, hayvan ticareti, avlanma gibi Tick-born Encephalitis (CEE) virus endemik hastalık alanlarında ve diğer bilim alanlarının yanı sıra eğitim ve test (araģtırma) enstitüleri dahil gıda amaçlı olmayan hayvan ve bitki hammadde materyallerini içeren alanlardaki aktivite durumları EK-III GEBE ÇALIġANLARIN SAĞLIĞINI ĠZLEME FORMU Gebelikte karģılaģılan sağlık problemleri Sabah kusmaları Sırt ağrısı Varis veya diğer dolaģım problemleri, hemoroit Sık ve ani tuvalet ihtiyacı Beden ölçülerinin büyümesi ĠĢyerinde çalıģanı etkileyen hal ve durumlar Erken ÇalıĢma Saatleri Güçlü havalandırma veya mide bulantılarına neden olabilecek kokulara veya kötü havalandırmaya maruziyet Ayakta durma, yük taģıma ve duruģ vaziyeti Uzun süreli ayakta durma veya oturma Düzenli beslenme, yeme, içme imkanları Tuvaletin yakınlığı, uygunluğu, yıkanma imkanları Hijyen ĠĢ ve iģ mahallini bırakmada zorluk Koruyucu elbise ve ekipmanın kullanılması Daralan çalıģma alanı, yüksekte çalıģma Beden ölçülerinin büyümesinden dolayı beceriklilik, koordinasyon, hareket etme hızı ve uzanmada zorluk Uzanma ve eğilme gerektiren postürler Elle taģıma

6 Yorgunluk/stres Dengenin korunması (Emziren kadınlar için de geçerli) Dar alanlarda çalıģmanın getirdiği problemler Fazla çalıģma AkĢam veya gece çalıģması Dinlenme aralarının yetersizliği Uzun süreli çalıģma ĠĢ yoğunluğu Islak ve kaygan zeminlerde yapılan çalıģmalar EK- IV ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NĠTELĠKLER Bodrum katında ve doğrudan açık havaya açılmayan yerlerde olamaz. Pencereleri doğrudan güneģ ıģığı alacak Ģekilde olur. Kadın ve velayet hakkına sahip erkek çalıģan sayısının en az % 10 u oranında yatak, yeterli sayıda gözlem odası ve bir emzirme yeri bulunur. Ġhtiyaca göre yeterli sayıda yatak, bölme ve diğer araç ve gereçler ilave edilir. Çocukların bulundurulacağı odaların taban alanlarının her çocuğa en az 3 metrekare, hacimlerinin ise her çocuğa en az 8 metreküp hava düģecek Ģekilde ve bol ıģıklı olması gerekir. Taban, çocukların sağlığına zarar vermeyecek ve kolayca temizlenebilecek bir malzeme ile döģenmesi gerekir. Duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliğe kadar kolayca temizlenebilir bir maddeyle boyanması veya kaplanması gerekir. Odalar ve eģyalar toz tutmayacak Ģekilde düz ve basit olması gerekir. Çocuk karyolaları ve komodinleri temiz, boyalı, kullanıma ve sağlığa uygun nitelikte olması gerekir. Karyolaların ayarlanabilir yüksek korkulukları bulunur. Yurtlarda yeterli büyüklükte bir bahçe bulunması gerekir. Çocukların dinlenmeleri ve oynamaları için yeterli araç ve gereçler bulunması gerekir. Oda ve yurtlarda, anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, her 10 yatağa bir çocuk banyosu, çocuk yatak odalarının bitiģiğinde çocukların kullanabileceği lavabolar bulunması gerekir. Yurtlarda, ayrıca, çocuklar için yeteri kadar tuvalet bulunması gerekir. Oda ve yurtlarda, mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması, muhafazası, dağıtılması, yedirilmesi ve kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler bulunması gerekir. Oda ve yurtlarda, yatak odalarından ayrı bez değiģtirme odaları olması gerekir. Bu odalarda, masa, yatak, Ģezlong gibi eģyalar, temiz ve kirli bez ve çamaģırların ayrı ayrı konulması için gerekli dolap ve kaplar bulundurulur. Yatak eģyası ve annelere emzirme esnasında giydirilen gömleklerin temiz olması ve düzenli olarak korunması gerekir. Çocuklar, emzirme yerlerine çocuk bakıcısı ya da sağlık personeli tarafından getirilir, emzirmenin bitiminde yine aynı kimseler tarafından alınarak, temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra yataklarına bırakılır.

7

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.08.2013/28737 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER

EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER EK-I GEBE, YENİ DOĞUM YAPMIŞ VEYA EMZİREN ÇALIŞANIN SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ İÇİN TEHLİKELİ SAYILAN FAKTÖRLERE YÖNELİK ALINACAK ÖNLEMLER Genel önlemler a) Fiziksel ve zihinsel yorgunluk ile ilgili olarak; gebe

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ağustos 2013 Yayımlandığı Tarih 31 Ağustos 2013 Sayı 2013-16 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ

AĞUSTOS MEVZUAT BÜLTENĠ. ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ AĞUSTOS 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ ÇEVRE & Ġġ GÜVENLĠĞĠ MEVZUATIN ADI : YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLĠ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK R.G TARĠHĠ / SAYISI : 03.08.2013 / 28727

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK 17 Temmuz 2013 ÇARġAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 YÖNETMELİK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28730 KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Kadın işçilerin çalışma koşulları iş mevzuatında NEDEN özel olarak

Kadın işçilerin çalışma koşulları iş mevzuatında NEDEN özel olarak 60 Kadın Soruda İşçilere Özel Çalışma Koşulları Kadın işçilerin çalışma koşulları iş mevzuatında NEDEN özel olarak düzenlenmiştir? Kadın işçi KİMDİR? Kadın işçinin doğum izni NE KADARDIR? Kadın işçi süt

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.

BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08. BALIKÇI GEMĠLERĠNDE YAPILAN ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK Amaç ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 20.08.2013/28741 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK 27 Kasım 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELĐK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Detaylı

06 /07 /2011-27986 RG/4

06 /07 /2011-27986 RG/4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Tarih : 08.10.1996 Sayı : 22781 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı