Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара"

Transkript

1 Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы

2 SSW 101 M N D K fi MAK NASI KULLANIM KILAVUZU TR EN AR RU

3 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Bu dikifl makinesiyle dikifl keyfi art k parmaklar n z n ucunda. Giysileri, yast k ya da perdeleri onarmak ve yeni eflyalar dikmek art k büyük makinelerdeki kadar kolay ve zahmetsiz. Ben yapt m demenin keyfini yaflay n. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri Tasarruf Konusunda puçlar : Büyüyen çocuklar n giysilerini onar n z/tadil ediniz. Aplike ya da dekoratif kurdeleler dikiniz. ndirimden ald n z kumafllarla kendi ev eflyalar n z üretebilirsiniz. Kumafllar dikerek kendine has yatak odas tak mlar üretebilirsiniz (ör: örtüler, yast k k l flar ve perdeler). De iflik tarzlarda masa örtüleri ve peçeteler dikebilirsiniz. Bölgenizdeki kumafl ma azas n n iletiflim listesine kay t olabilirsiniz. Kumafl çeflitleri ve indirimlerden erken haber alabilirsiniz. Elbise patronlar bulmaya çal flabilirsiniz. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

4 TEKN K ÖZELL KLER DC 6V / 800mA D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. Bu cihaz kalite belgesine haizdir. EN , EN , EN , EN Kullanım Ömrü 7 yıldır. Made in China mal Y l : TEDAR KÇ F RMA / EXPORTER - United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. - UYGUNLUK BEYANI / CE - Hong Kong Timeway Technology Development Limited Rm. 1805, 18/F, Wu Sang House, Nathan Rd. Mongkok, Kln. Hong Kong EMC EEE Yönetmeli ine uygundur.

5 C HAZIN TANITIMI 1. AÇMA/KAPAMA Dü mesi 2. H z Dü mesi 3. Geri Sarma Mili 4. El Tekerle i 5. K sa Makara Mili 6. Üst K sa Makara 7. plik Geçirme K lavuzu 1 8. plik Geçirme K lavuzu 2 9. plik Geçirme K lavuzu plik Geçirme K lavuzu Üst Mil 12. plik Gerginli i Ayar Dü mesi 13. plik Kelepçe Yay 14. plik Kelepçesi 15. Tansiyon Kolu 16. ne Çubu u 17. Bask Aya Kolu 18. Bask Aya Tutucusu Çubu u 19. Bask Aya Tutucusu Yay 20. Son p Deli i 21. Bask Aya 22. ne plik Geçirme K lavuzu 23. ne Kelepçe Vidas 24. ne 25. Mekik Kapa Levhas 26. Adaptör Girifli 27. Ayak Pedal Girifli 28. Mekik Kapa Dü mesi 29. Mekik 30. Güç Adaptörü 31. Ayak Pedal - 3 -

6 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihaz kullan lmadan önce afla da belirtilen temel güvenlik kurallar na mutlaka uyulmas gerekmektedir: Tan mlar Afla daki uyar lar kullan ld klar yerlerde güvenlik, kaza ve tehlike derecelerini belirtmektedirler. Bu güvenlik uyar s simgesidir. Yaralanma riski hakk nda kullan c y uyar r. Bu simgeyle gösterilen tüm uyar mesajlar na riayet ederek olas yaralanma ya da ölüm olaylar n n önüne geçiniz. TEHL KE - Kullan c y önüne geçilmedi i takdirde ölüm ya da ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek durumlar hakk nda uyar r. Bu uyar ibaresinin kullan m yaln zca çok tehlikeli durumlarla s n rland r lm flt r. UYARI - Kullan c y önüne geçilmedi i takdirde ölüm ya da ciddi yaralanmayla sonuçlanabilme potansiyeli bar nd ran durumlar hakk nda uyar r. D KKAT - Kullan c y önüne geçilmedi i takdirde hafif/orta derece yaralanmayla sonuçlanabilme potansiyeli bar nd ran durumlar hakk nda uyar r. ÖNEML - Kiflisel yaralanmaya yol açmayacak yaln zca ürünün ve/ya da eflyan n hasar görmesine neden olabilecek durumlar aç klar. Bu cihaz ya da baflka herhangi bir elektrikli cihaz kullan rken mutlaka bu temel güvenlik uyar lar n dikkate al n z. UYARI Bo ulma Tehlikesi - Küçük parçalar içermektedir. 3 yafl ndan küçük çocuklardan uzak tutulmal d r. C HAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TAL MATI OKUYUNUZ. UYARI - Yang n, elektrik floku ya ciddi yaralanma riskini asgari düzeye çekmek için: Bu cihaz ticari amaçl olmayan kumafl dikimi için tasarlanm flt r. Ürünü baflka amaçlarla kullanmay n z. Ürünü çocuklar n ve ev hayvanlar n n eriflemeyece i bir yerde tutunuz. Bu ürün oyuncak de ildir ve çocuklar taraf ndan kullan lmamal d r. Bu cihaz çocuklar n ya da ev hayvanlar n n yak n nda kullan l rken çok dikkatli olunmal d r. Kullan m s ras nda cihaz n bafl ndan ayr lmay n z. Cihaz kullan lm yorken ya da flarj oluyorken ya da i neden iplik geçiriliyorken fiflten çekili ve pilleri ç kart lm fl olmal d r. Üretici taraf ndan tavsiye edilmeyen ya da sat lmayan aksesuarlar kullanmay n z. Bu ürün dikifl makinesine özel bir Güç Adaptörü (ürünle birlikte gelen) kullanmaktad r

7 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Ürün düzgün bir flekilde monte edilmediyse ürünü prize takmaya kalk flmay n z. Yaln zca ürünle birlikte gelen Güç Adaptörünü kullan n z. Ürünü suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. Güç Adaptörünü (birlikte gelen) kesinlikle slak elle, ç plak ayakla ya da suyun içinde ya da slak yüzeyde duruyorken kullanmaya kalk flmay n z. Ürünü lavabo ya da içi su/s v dolu kaplar n içine düflebilecekleri flekilde konumland rmay n z. Ürün suya ya da baflka bir s v ya düfltü ü takdirde suyun/s v n n içine elinizi sokmaya kalk flmay n z. Cihaz sudan/s v dan ç karmadan önce fiflini derhal prizden çekiniz. Güç Kablosunu s cak yüzeylerden uzak tutunuz. Cihaz herhangi bir parça takmadan ya da ç karmadan önce fiflten çekiniz ve pillerini ç kar n z. Ürünün adaptörünü prizden ç karmak için fifli kavrayarak çekiniz; kablodan çekmeye kalk flmay n z. Ürün adaptörüne ba lanan Güç Kablosunun soyulmamas ya da kopmamas için ezilmemesini sa lay n z. Güç Kablosu kopmufl, hasarl ya da telleri ç km fl durumdayken ürünü Adaptörle çal flt rmay n z. Güç Kablosunu ya da Fifli suya ya da baflka s v lara maruz b rakmay n z ya da içine sokmay n z. Cihaz kesinlikle Güç Kablosu ya da Fifli hasar görmüfl, ar zal ya da kendisi ar zal, yere düflürülmüfl ve hasarl bir adaptör kullanarak kullanmaya kalk flmay n z. Bu üründe kullan c taraf ndan onar labilecek hiçbir parça bulunmamaktad r. Ürünün ana motor muhafazas n kesinlikle açmay n z. Mekanizma fabrikada ayarlanm flt r. Bu ürünü kendi bafl n za incelemeye ya da onarmaya kalk flmay n z. Her türlü servis ifllemi yaln zca ehliyetli servis personeli taraf ndan gerçeklefltirilmelidir; ürünü inceleme ve onar m için tercih etti iniz bir dikifl makinesi onar m merkezine götürünüz. UYARI: Yaralanma riskini asgari düzeye çekmek için: Bu ürün kapal alanda, ticari olmayan flekilde, endüstriyel olmayan flekilde, yaln zca ev içi kullan ma yönelik olarak tasarlanm flt r. Adaptörün Güç Kablosunun üzerine bas lacak ya da tak l nacak flekilde sarkmas na izin vermeyiniz (ör: masa ya da tezgah kenar ndan). Bu makineyi birinin üzerinde bulunan kumafl /giysiyi dikmek için kullanmay n z. Dikifl yapmaya bafllamadan önce ipin do ru flekilde tak lm fl oldu undan mutlaka emin olunuz. pin düzgün tak lmamas, Meki in ya da Mekik Kutusunun hatal flekilde tak lmas cihaz n ar zalanmas na neden olabilir. nenin k r lmas n ve ürünün zarar görmesini önlemek için dikifl yaparken kumafl çekmeyiniz yaln zca nazikçe Bask Aya n n alt na do ru yönlendiriniz. Pil ömrünün uzun olmas için makine kullan lm yorken pilleri içinden ç kar n z. Dikifl ifllemlerinin yar m kalmamas için yan n zda mutlaka yedek pil bulundurunuz

8 P LLER TAKMA VE KULLANMA UYARI: Piller yaln zca yetiflkinler taraf ndan tak lmal d r. Pil Bölmesi Kapa, Pil Bölmesine ürünün kullan m talimat nda belirtilen flekilde tak l de ilse çocuklar n bu ürünü kullanmalar na izin vermeyiniz. Üreticinin güvenlik ve kullan m talimat na uyunuz. Pilleri çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutunuz. Kullan lm fl pillerle yeni pilleri, ya da farkl tiplerdeki ya da boyutlardaki pilleri bir arada kullanmay n z. Pilleri pil yuvas n n içinde gösterilen do ru polariteyi (+/-) dikkate alarak tak n z. Pillerin kutuplar n n yanl fl olarak tak lmas yaralanmaya ve/ya da hasara neden olabilir. Tükenmifl ya da boflalm fl pilleri üründen ç kar n z. Ürünü uzun bir süre boyunca kullanmayacaksan z pilleri mutlaka ç kar n z. Pilleri kesinlikle atefle atmay n z. Pilleri atefle ya da di er s kaynaklar na maruz b rakmay n z. Tükenmifl/boflalm fl pilleri yürürlükte olan kanunlara göre elden ç kar n z ya da geri dönüflümlerini sa lay n z. Daha ayr nt l bilgi için yerel kat at k yönetimi yetkilileriyle ba lant ya geçiniz. BU TAL MATI BAfiVURU KAYNA I OLARAK MUHAFAZA ED N Z. KULLANIM plik Geçirme: plik Geçirme Seçene i 1: plik Geçirme Seçene i 1 resmine bak n z: 1. Üst K sa Makaray Tak n z (6). K sa Makara Milini, Yayla (5) dikkatli bir flekilde çekiniz. UYARI: Yay f rlayabilece i için dikkatli olunuz. Üst K sa Makaray (6) K sa Makara (5) üzerine yerlefltiriniz, Yay K sa Makaran n ucuna geri tak n z ve daha sonra K sa Makaray Dikifl Makinesine tak n z. 2. plik geçirme ifllemine ipli i Üst K sa Makaradan (6) al p plik K lavuzu 1'den (7) geçirip makinenin önüne getirerek bafllay n z. 3. pli i plik Gerginli i Ayar Dü mesinin (12) alt na getiriniz. NOT: Dikifllerin düzgün olmas için ipli in, dikifl s ras nda ipli in gerginli ini kontrol eden iplik Gerginli i Ayar Dü mesi arkas ndaki iki disk aras na sokulmas gerekmektedir. 4. pli i plik K lavuzu 2'den (8) geçirip makinenin önüne do ru çekiniz. 5. pli i Tansiyon Kolundaki (15) delikten geçiriniz (ipli i daima makinenin önüne do ru geçiriniz). 6. pli i afla do ru çekiniz ve plik K lavuzu 3'ten (9) geçiriniz ve daha sonra ipli i i nenin solunda, üstte bulunan plik K lavuzu 4'ten sokunuz. NOT: pli i takabilmek için ipli in pay yaklafl k 15 santimetre olmal d r. pi nazikçe çekiniz. Zorlanma varsa ipli i çekerken El Tekerle ini (4) hafifçe geri ve ileri do ru döndürünüz. Bu sayede iplik daha kolay bir flekilde çekilecektir

9 KULLANIM Yeterli iplik pay b rak ld ktan sonra El Tekerle ini (4) döndürerek i ne deli ine rahatl kla ulaflabilmek için nenin (24) en yüksek pozisyonda durmas n sa lay n z (parçalar n konumlar için Parçalar bölümüne bak n z). 7. pli in ucunu plik Geçirme Seçene i 1'de gösterilen flekilde nenin (24) deli inin içinden makinenin önünden arkas na do ru geçiriniz [Gerekiyorsa bir neye plik Geçirme Aparat (ayr ca temin edilir) kullan n z]. 8. Dikifl Makinesinin arkas ndaki Bask Aya Kolunu (17) yukar iterek Bask Aya n (21) kald r n z. 9. neden (24) yaklafl k 25 santimetre iplik geçiriniz. (Daha önce aç kland üzere pli in kolayl kla çekilebilmesi için El Tekerle ini (4) hafifçe geri ve ileri do ru döndürmeniz gerekebilir.) pli i kendinizden makinenin arkas na do ru çekerek Bask Aya n n (21) alt ndaki zemine b rak n z. plik Geçirme Seçene i 2: Bu iplik geçirme seçene i için plik Geçirme Seçene i 1'de aç klanan yöntemi 1. ad m yerine Üst Mile (11) plik Makaras takarak uygulay p ipli i resimde gösterilen flekilde makineye tak n z. NOT: Üst Mili (11) uzatmak için mili yerine kilitlenene kadar yukar do ru çekiniz. ki-renkli, Dekoratif Üst Dikifl: Dekoratif iki renkli üst dikifl yapmak için makineye iki farkl renkte iplik geçirmeniz gerekmektedir, bir iplik, plik Makaras ndan ve di er renkteki iplik Üst K sa Makaradan (6) gelmelidir. NOT: plik Geçirme Seçene i 1 ve plik Geçirme Seçene i 2'ye iliflkin talimat birlikte uygulayarak iki ipli i de makineye geçirtiniz. Mekik Yerlefltirme: 1. Mekik Kapa Levhas n (25) ç karmak için Mekik Kapa Dü mesine (28) bas n z ve Mekik Kapa Levhas n (25) kald r n z. 2. Bofl Meki i (29) ç kar n z ve tercih etti iniz renkteki iple sar lm fl olan meki i (29) tak n z. plikte yaklafl k 25 santimetre pay b rak n z ve bunu resimde görülen flekilde Bask Aya n n (21) alt na yerlefltiriniz. Notlar: En iyi dikifl sonuçlar n elde etmek için mekikteki iplik mutlaka yukar daki iplikle ayn a rl k ve kal nl kta olmal d r

10 KULLANIM Meki in ipini sarmaya iliflkin talimat için Mekik Sarma bölümüne bak n z. 3. El Tekerle ini (4) ters saat yönünde çeviriniz (kendinize do ru). ne (24) afla inecek ve Meki in ipli ini yakalayacakt r. El Tekerle ini (4) ne (24) tamamen inene ve yeniden en yüksek noktaya ç kana kadar çeviriniz. ne (24) yeniden afla ya inmeye bafllad zaman durunuz. 4. Bask Aya n (21) kald r n z ve pay b rak lm fl makara ipli ini makinenin önüne getiriniz. Nazikçe yukar çekti inizde Meki in ipini yakalam fl oldu unu göreceksiniz. ki ipi de Dikifl Makinesinin arkas na (kendinizden uza a) do ru çekiniz ve Bask Aya n n (21) alt na b rak n z. 5. Mekik Bölmesinin rayl kapa n geri tak n z ve hafifçe bast rarak yerine yerlefltiriniz. UYARI: pin makineye düzgün tak lmamas, makinenin ve/ya da dikilen kumafl n zarar görmesine neden olabilir. Mekik Kapa Levhas n n (25) k r lmas n önlemek için özellikle yerine iterken çok dikkatli bir flekilde hareket ediniz. NOT: plik geçirme iflleminin düzgün flekilde tamamlanm fl olmas çok önemlidir. Projenizi dikmeye bafllamadan önce numune bir kumafl parças üzerinde birkaç dikifl denemesi yap n z. Dikifl: 220 Volt AC Adaptörünün Kullan m : a) Güç Adaptörünü (30) ürünün arkas nda bulunan Adaptör Girifline (26) tak n z. b) AÇMA/KAPAMA dü mesinin (1) KAPALI konumda oldu undan emin olunuz ve Güç Adaptörünü 120 volt AC prize tak n z. NOT: Cihaz KAPALI konumdayken AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesi (1) d flar da kal r. Cihaz AÇIK konumdayken AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesi (1) cihazla ayn hizada kal r. Pil bölmesi açma mandalı Pil bölmesi kapa ı Pil bölmesinin içi Pille Kullan m: Pilleri yerlefltirmeden önce AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesinin (1) KAPALI konumda oldu undan emin olunuz. Ürünün alt nda bulunan pil bölmesine dört adet AA boyutunda pil (ayr ca sat n al nacak) tak n z. Pil yuvas n n içerisinde bulunan +/- iflaretlerini dikkate al n z. D KKAT: Bu ürün AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesi (1) AÇIK konumuna getirildi i anda çal flmaya bafllar. Kumafl n Bask Aya n n (21) alt nda oldu undan ve Bask Aya n n (21) kumafl n üstünde duracak flekilde afla ya bast r lm fl oldu undan emin olunuz. UYARI: Piller düzgün bir flekilde hizalanmad ürün ar zalanabilir

11 KULLANIM Ayak Pedal n n Kullan lmas (Birlikte gelen): 1. AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesinin (1) KAPALI konumda oldu undan emin olunuz. NOT: Ayak Pedal (31) kullan yorken makineyi açmak için AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesini (1) kullanmay n z. Ayak Pedal (31)tak l yken AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesini (1) AÇIK konumuna getirdi iniz takdirde Ayak Pedal (31) çal flmayacakt r. 2. Güç Adaptörünü (31) ürünün arkas nda bulunan Ayak Pedal Girifline (27) tak n z. 3. Dikifl ifllemine bafllamadan önce kumafl numunesi üzerinde dikifl denemesi yap n z. Kumafl numunesi Bask Aya n n (21) alt ndayken ve ne (24) kumafl n içindeyken Ayak Pedal na (31) basarak dikifl ifllemine ba lay n z. Makineyi durdurmak için aya n z Ayak Pedal ndan (31) çekiniz. Cihaz n Ayak Pedal Kullan lmadan Çal flt r lmas : 1. El Tekerle ini (4) saat yönünde (ileri do ru) hafifçe döndürerek neyi (24) Bask Aya n n (21) üstüne kald r n z. 2. Dikifl Makinesinin arkas ndaki Bask Aya Kolunu (17) yukar iterek Bask Aya n (21) kald r n z. 3. Dikilecek kumafl, dikifl çizgisi nenin (24) tam alt nda olacak flekilde Bask Aya n n (21) alt na konumland r n z. El Tekerle ini (4) ne (24) kumafl n içine girene kadar döndürünüz. 4. Bask Aya Kolunu (17) b rakarak Bask Aya n (21) indiriniz. 5. H z Dü mesine (2) basarak dikifl h z n seçiniz ( H z Dü mesini Kullanma bölümüne bak n z). Hassas dikifl iflleri için düflük h z seçene ini kullan n z. Uzun ve kesintisiz dikifller için yüksek h z kullan n z. D KKAT: AÇMA/KAPAMA Dü mesi AÇIK konuma getirildi i anda dikifl makinesi dikifl yapmaya bafllayacakt r. Parmaklar n z neden (24) uzak tutunuz. ne (24) parmaklar n zla temas etti i takdirde derinizi delebilir. 6. AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesini (1) AÇIK konumuna getiriniz. Dikiflin düz olmas n sa lamak için kumafl parmak uçlar n z yard m yla nazikçe yönlendiriniz. Kumafl çekerek itmeye kalk flmay n z. D KKAT: Parmaklar n z neden (24) uzak tutunuz. ne (24) parmaklar n zla temas etti i takdirde derinizi delebilir. 7. Dikifl tamamland ktan sonra AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesini (1) KAPALI konumuna getiriniz. 8. El Tekerle ini (4) döndürerek neyi (24) kald r n z ve Bask Aya n (21) yükseltiniz. Kumafl kendinize do ru kumafl ve makine aras nda yaklafl k 25 santimetre kalacak kadar çekiniz. NOT: plik kolayl kla çekilemiyorsa kumafl zorla çekmeye kalk flmay n z. Bir elinizle El Tekerle ini (4) hafifçe geri ve ileri do ru döndürerek ve di er elinizle kumafl çekerek 25 santimetrelik iplik pay b rak n z. 9. pli i kumafltan yaklafl k bir inç uzakta kesiniz. Dikiflin bitti i k sm n atmas n - 9 -

12 KULLANIM önlemek için kumafl n üzerindeki ipli e dü üm at n z. 10. Di er dikiflleri de ayn flekilde gerçeklefltiriniz. plik Gerginli ini Ayarlama: plik gerginli i fabrikada ayarlanm flt r ve hiçbir ayarlama gerektirmemektedir. plik Gerginli i Ayar Dü mesi (12) son derece hassast r. Ayar için yaln zca tercih etti iniz ehliyetli dikifl makinesi teknisyenine baflvurunuz. NOT: Mekik gerginli i için ayar yap lamaz. neyi De ifltirme: NOT: neler numaralarla tan mlanan çeflitli boyutlarda gelmektedirler; numaras küçük olan i ne daha incedir. Nazik kumafllar için ince i neleri, kal n kumafllar için kal n i neleri tercih ediniz. Yedek ne boyutu 14 numarad r (Avrupa 90 numara). KAPALI konumda oldu undan ve ürünün fiflten çekildi inden emin olunuz. 2. El Tekerle ini (4) döndürerek neyi (24) en yüksek pozisyona kald r n z. 3. ne Kelepçesi Vidas n (23) ters saat yönünde (kendinize do ru) döndürerek gevfletiniz. 4. neyi (24) kelepçeden ç kana kadar afla do ru nazikçe çekiniz. 5. neyi yuvas na tak n z ve ne Kelepçesi Vidas n (23) s k flt r n z. NOT: neyi (24) de ifltirirken nenin (24) üst k sm nda kalan düz taraf n içe ve ne Kelepçesi Vidas nda (23) do ru bakt ndan emin olunuz. plik K lavuzu 4 ne Kelepçesi Vidas ne Kelepçesi Düz taraf ne Kelepçesi Vidas na bakan i ne Bask aya nenin üst k sm n n düz taraf NOT: ne tak l oldu unda nenin düz taraf i ne ayar vidas na do ru bakar. ne iplik geçirme deli i H z Dü mesinin (2) Kullan m : Dikifl h z n n yavafl olmas H z Dü mesine (2) bas n z. Bu h z kal n kumafllar dikmek için idealdir. H z Dü mesine (2) bas l olmad nda makine daha ince kumafllar dikmek üzere daha yüksek h zda çal fl r. Meki in Sar lmas : Dikim s ras nda dikifllerin eflit olmas için Mekikteki ipin plik Makaras ndaki iplikle ayn a rl kta olmas gerekmektedir. 1. AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesinin (1) KAPALI konumda oldu undan emin olunuz. 2. Mekik Kapa Dü mesine (28) basarak Mekik Kapa Levhas n (25) ç kar n z ve Meki i (29) boflalt n z

13 KULLANIM 3. Üst Mile (11) bir iplik makaras tak n z ipli in ucunu Meki in deliklerinin birinden geçiriniz ve ipli i sabitlemek için Meki in (29) çevresine birkaç tur sar n z. 4. Meki i (29) Geri Sarma Milinin (3) üstüne s k ca yerlefltiriniz. 5. Bir sonraki ad mda Meki in (29) düzgün flekilde sar lmas için h zl bir flekilde yapman z gereken ifllemler bulunmaktad r. a. AÇMA Dü mesine bas n z ve ipe k lavuzluk yaparak Meki in (29) üzerine eflit bir flekilde sar lmas n sa lay n z. NOT: Dikimin düzgün yap labilmesi için Mekik ipinin Mekik (29) üzerine eflit bir flekilde sar lmas gerekmektedir. b. Meki in (29) Geri Sarma Milinden (3) kaymas n önlemek için Meki e (29) iplik sar l yorken Meki e parma n zla hafifçe bast rman z gerekebilir. c. Mekik (29) doldu unda [Meki in (29) kenar ndan 1.5 mm] makineyi kapal konuma getiriniz. d. Meki i (29) Geri Sarma Milinden(3) ç kar n z. e. Meki i (29) Mekik bölmesine Meki in Tak lmas ve Bafllarken bölümlerindeki talimata göre tak n z. TAfiIMA ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız.aksi takdirde cihaz garanti dıflı kalacaktır

14 TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler D KKAT: Cihaz temizlemeye bafllamadan önce mutlaka prizden ç kar n z. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kabloyu, fifli ya da cihaz suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. Her kullan mdan sonra fifli mutlaka prizden ç kar n z. Cihaz temizlemeye bafllamadan önce mutlaka güç kablosunu fiflten çekiniz! Cihaz n d fl k sm n yaln zca hafif nemli yumuflak bir bezle siliniz. Cihaz n yüzeyine zarar verebilece i için deterjan ya da sert cisimler kullanmay n z! Cihaz kesinlikle akan suyun alt nda temizlemeye, durulamaya ya da suya dald rmaya çal flmay n z! Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. SORUN G DERME Dikime devam ederken dikifller gittikçe gevflek oluyor. plik, plik Germe Dü mesinin arkas ndaki disklerin aras ndan ç km fl. pli i makineye yeniden tak n z. Dikifl s ras nda iplik kopuyor. plik dolanm fl olabilir ya da dü ümlenmifl olabilir. pli i makineye yeniden tak n z. Üst taraftaki dikifller düzgün görünüyor ancak alttaki dikifllere ba lanm yor. Dikifl yaparken kumafl çekmeyiniz. Büyük iplik makaras dikifl s ras nda ç k yor. 1. Makaran n ucunda beyaz mil kapa n n bulundu undan emin olunuz. 2. Milin makineye sabitlendi inden emin olunuz. Makine çal flm yor. 1. Pillerin düzgün bir flekilde tak lm fl oldu undan emin olunuz. Pil yuvas n n içerisinde bulunan +/- iflaretlerine dikkat ediniz. 2. Pillerin zay f olmad ndan emin olunuz. Makine çok yavafl dikim yap yor. 1. Pillerin zay f olmad ndan emin olunuz. 2. Mil kapa n n makaray çok s k tutmad ndan emin olunuz. 3. Kal n bir kumafl dikmek makinenin yavafl çal flmas na neden olabilir

15 SINBO SSW 101 SEWING MACHINE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARDS Definitions Whenever used, the following terms identify safety and property damage messages and designate a level of hazard seriousness. This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death. DANGER Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations. WARNING Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury. CAUTION Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury. NOTICE Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage. When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. WARNING- To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury: This product is intended for non-commercial use for sewing fabrics. Do not use the product for any other purpose. Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not a toy and is not intended for use by children. Extra caution is necessary when using this product near children or pets. Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electric outlet and remove the batteries when not in use or when changing or threading the needle. Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer. This product uses a Power Adapter (included) for the sewing machine. Never plug the product into an electric outlet unless it is properly assembled. Use only the Power Adaptor provided

16 IMPORTANT SAFEGUARDS Do not place the product in, or expose it to, water or other liquids. When using the Power Adapter (included) never operate the product with wet hands, without shoes on, or while standing in water or on a wet surface. Never locate the product where it may fall into a sink or other water/liquid filled container. If the product falls into water or other liquid, do not touch or reach into the water/liquid. Immediately unplug it from the electric outlet before retrieving it from the water/liquid. Keep the Power Cord and product away from heated surfaces. Unplug the product from the electric outlet and remove batteries prior to putting on or removing parts. To disconnect the product adapter from an electric outlet, pull directly on the Plug; do not pull on the Power Cord. Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product adapter, as the Power Cord could fray and break. Do not operate the product with the Adapter if the Power Cord is cut, damaged, or if the wires are exposed. Do not immerse or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids. Never operate this product with the Adapter if the Power Cord or Plug is damaged, malfunctions or is not working properly, has been dropped, or damaged. This product has no user-serviceable parts. Never open the main motor case of the product. The mechanism has been factory adjusted. Do not attempt to inspect or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to a sewing machine repair shop of your choice for inspection and repair. CAUTION-- To reduce the risk of personal injury: This product is intended for indoor, non-commercial, non-industrial, household use only. Do not allow the Adapter s Power Cord to hang (e.g., over the edge of a table or counter) where it may be tripped over or pulled. Do not sew with this machine on fabric/clothing a person is wearing. Always check the threading of the product before sewing. Improper threading or improper placement of the Bobbin in the Bobbin Case could damage the machine. To avoid breaking the needle and causing damage to the product, do not pull on the fabric as you sew; gently guide the fabric under the Presser Foot. To prolong battery life, remove the batteries when the machine is not in use. Always keep extra batteries available to avoid interruption in sewing projects. Battery Handling and Usage WARNING: Only adults should handle batteries. Do not allow a child to use this product unless the Battery Compartment Cover is securely attached to the Battery Compartment in accordance with all product usage instructions. Follow the battery manufacturer s safety and usage instructions. Keep batteries away from children and pets. Do not mix a used battery with a new battery, or mix different chemistries or sizes of batteries

17 IMPORTANT SAFEGUARDS Insert the batteries observing the proper polarity (?/?) as indicated inside the battery compartment. Failure to properly align the battery polarity can cause personal injury and/or property damage. Remove spent or discharged batteries from the product. Remove the batteries when not using the product for an extended period. Never throw batteries into a fire. Do not expose batteries to fire or other heat sources. Dispose or recycle spent/discharged batteries in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE Sewing fun is right at your fingertips with this Sewing Machine. Mending clothing, repairing pillows or curtains, and creating new items are as easy as using a big machine, but without all the hassle. Satisfaction comes from saying, I did it myself! Money Saving Tips: Mend/alter clothing to fit growing children. Add appliqués or decorative ribbons. Make your own home accessories out of sheets purchased on sale. Use sheets to create custom bedroom ensembles (e.g., comforter, pillow shams, and curtains). Make your own tablecloths and napkins for different holiday looks. Get on the mailing list of your local fabric shop. You ll get advance notice for fabric sales and classes available. Watch for pattern sales, too. Parts and Accessories 1. ON/OFF Power Button 2. Speed Button 3. Rewind Spindle 4. Hand Wheel 5. Short Spool Spindle 6. Top Short Spool 7. Thread Guide #1 8. Thread Guide #2 9. Thread Guide #3 10. Thread Guide #4 11. Top Spindle 12. Thread Tension Adjustment Knob 13. Thread Clamp Spring 14. Thread Clamp 15. Take-Up Lever 17. Presser Foot Lever 16. Needle Pole 18. Foot Holder Pole 19. Foot Holder Spring 20. Final Thread Loop 21. Presser Foot 22. Needle Thread Guide 23. Needle Clamp Screw 24. Needle 25. Bobbin Cover Plate 26. Adapter Jack 27. Foot Pedal Jack 28. Bobbin Cover Button 29. Bobbin 30. Power Adapter 31. Foot Pedal

18 USING Threading the Product: Threading Option 1: See Photo Threading Option 1 : 1. Attach the Top Short Spool (6). Carefully pull out the Short Spool Spindle with the Spring (5). NOTICE: Use care as the Spring will pop off. Place the Top Short Spool (6) onto the Short Spool (5), replace the Spring onto the end of the Short Spool, and then insert the Short Spool into the Sewing Machine. the threading by pulling the thread from the Top Short Spool (6) and put it through Thread Guide #1 (7) in the direction of the front of the machine as shown. 3. Bring the thread under the Thread Tension Adjustment Knob (12). NOTE: To ensure proper stitching, the thread must be positioned between the two disks behind the Thread Tension Adjusting Knob, where the thread tension is controlled during stitching. 4. Insert thread through Thread Guide #2 (8) toward the front of the machine. 5. Insert the thread into the hole in the Take Up Lever (15) (always threading toward the front of the machine). 6. Pull the thread down and insert thread into Thread Guide #3 (9), and then insert the thread through Thread Guide #4 (10), located at the top, left of the needle. NOTE: In order to thread the needle, you will need to have a lead of thread approximately six inches long. Pull gently on the thread. If there is resistance, rotate the Hand Wheel (4) slightly back and forth as you pull on the thread. This will make the thread pull more easily. When you have sufficient thread lead, rotate the Hand Wheel (4) until the Needle (24) is in its highest position to accept the thread at the tip (see Parts section for location of parts). 7. Insert the end of the thread [use a Needle Threader (not included) if necessary], through the eye of the Needle (24) from the front of the machine toward the back as shown in Threading Option 1 Photo. 8. Raise the Presser Foot (21) by lifting up on the Presser Foot Lever (17) at the rear of the Sewing Machine. 9. Pull about ten inches of thread through the Needle (24). (Again, you may need to rotate the Hand Wheel (4) back and forth slightly as explained earlier to allow the thread to pull easily.) Lay the thread on the deck under the Presser Foot (21) pulling it away from you toward the back of the machine

19 Threading Option 2: For this option, thread the machine as described for Threading Option 1 except step 1 is extension of the Top Spindle (11) and placement of a Thread Spool as shown. NOTE: To extend the Top Spindle (11) pull up until it locks in place. USING Two-Color Decorative Topstitching: To make decorative two-color topstitching, thread the machine with two colors of thread simultaneously, using one color from the Thread Spool and a contrasting color from the Top Short Spool (6). NOTE: Thread both strands of thread at the same time combining the instructions for Threading Option 1 and Threading Option 2. Bobbin Placement: 1. To remove the clear Bobbin Cover Plate (25), press the Bobbin Cover Button (28) and lift off the clear Bobbin Cover Plate (25). 2. Remove the empty Bobbin (29) and replace it with a Bobbin (29) filled with the thread color of your choice. Leave approximately ten inches of thread lead and place it under the Presser Foot (21) as shown. NOTES: For best sewing results, the Bobbin s thread should always be the same weight and thickness as the top thread. For instructions on winding the Bobbin s thread, see the Winding the Bobbin section. 3. Turn the Hand Wheel (4) counterclockwise (toward you). The Needle (24) will go down and pick up the Bobbin s thread. Turn the Hand Wheel (4) until the Needle (24) has descended completely and then come up again to its highest point. Stop when the Needle (24) starts to go down again. 4. Raise the Presser Foot (21) and bring the spool thread lead around to the front of the machine. Pull it gently up and you will see it has caught the Bobbin s thread. Pull the two threads toward the rear of the Sewing Machine (away from you) and lay them under the Presser Foot (21). 5. Slide the cover back over the Bobbin Compartment and gently press it into place. NOTICE: Improper threading of the machine may damage the machine and/or the fabric being stitched

20 USING To avoid breaking the Bobbin Cover Plate (25), handle it gently and use extra care in pressing it back into place. NOTE: It is important that threading is completed properly. Always practice a few stitches on scrap fabric before sewing on your project. To Sew: Using 220 Volt AC Power: a) Plug the Power Adapter (30) into the back of the product into the Adapter Jack (26). b) Ensure that the ON/OFF Power Button (1) is in the OFF position, and plug the Power Adapter into a 120 volt AC electrical outlet. NOTE: In the OFF position the ON/OFF Power Button (1) protrudes. In the ON position, the ON/OFF Power Button (1) is flush with the side of the product. Using Batteries: Battery Ensure the ON/OFF Power Button (1) is in Compartment the OFF position before inserting the Cover batteries. Install four AA size batteries Battery (not included) into the battery compartment Compartment Inside on the underside of the product. Follow the +/- indications on the inside of the battery compartment. Battery Compartment CAUTION: The product will begin to sew as Latch soon as the ON/OFF Power Button (1) is pressed ON. Ensure that the fabric is under the Presser Foot (21) and the Presser Foot (21) is down against the fabric. NOTICE: Failure to properly align the batteries could cause damage to the product. Using the Foot Pedal (Provided): 1. Ensure that the ON/OFF Power Button (1) is in the OFF position. NOTE: Do not use the ON/OFF Power Button (1) to turn the machine on when using the Foot Pedal (31). If you put the ON/OFF Power Button (1) to the ON position with the Foot Pedal (27) attached, the Food Pedal (31) will not function. 2. Plug the Foot Pedal (31) into the Foot Pedal Jack (27) on the end of the product. 3. Before sewing, test stitch on scrap fabric. With scrap material under the Presser Foot (21) and the Needle (24) in the material, press the Foot Pedal (31) to begin sewing. Remove pressure from the Foot Pedal (31) to stop the machine

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SSW 101 M N D K fi MAK NASI KULLANIM KILAVUZU TR

SSW 101 M N D K fi MAK NASI KULLANIM KILAVUZU TR SSW 101 M N D K fi MAK NASI KULLANIM KILAVUZU TR EN AR RU G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Bu dikifl makinesiyle dikifl keyfi art k parmaklar

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI EN a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SHD 2700 SAÇ KURUTMA MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN HOTEL TYPE HAIR DRYER INSTRUCTION MANUAL De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER

SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER TR EN SHD 2639 SAÇ KURUTMA MAK NES HAIR DRYER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SHB 3075 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

SHB 3048 DO RAYICI KULLANMA KILAVUZU TR EN G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER

SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER SFH 3308 ELEKTR KL ISITICI INFRARED HEATER KULLANIM KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan

Detaylı

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu

Meira Mini Robot. Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Meira Mini Robot Meira Mini Chopper Instruction Manual Meira Mini Robot Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Meira mini robotu sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN SINBO SFH 3320, SFH 3323, SFH 3325, SFH 3328 KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti

Detaylı

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

VITRUM. Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale. Instruction Manual Kullan m K lavuzu VITRUM Mutfak Terazisi Electronic Kitchen Scale Instruction Manual Kullan m K lavuzu 2 G R fi Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Vitrum Elektronik Mutfak Tart s n sat n alm

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

CAMILLA. Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker. Instruction Manual Kullan m K lavuzu CAMILLA Izgara & Tost Makinesi Grill & Sandwich Maker Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Camilla Izgara ve Tost Makinesini sat

Detaylı

AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL

AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL AE-AH SERİSİ MONTAJ KILAVUZU/ AE-AH SERIES INSTALLATION MANUAL 5 8 9 10 1 2 3 4 6 7 11 1-Tepe adaptörü-top adaptor 6- Ara boru bağlantı vidası- Profile connection screws 2-Ara adaptör- Adaptor 7- Yelken

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Sierra. Hand mixer El mixeri. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Sierra Hand mixer El mixeri Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Sierra El Mikser ini sat n alm fl oldu unuz için teflekkür ederiz.

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu

TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu kılavuzu hazırladık. english 1. Kinematic Pull up the

Detaylı

TOST MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN SSM 2512 SSM 2513 De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi

ROMANCE. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Hair Dryer. Saç Kurutma Makinesi ROMANCE Saç Kurutma Makinesi Hair Dryer Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Romance saç kurutma makinesi ni sat n alm fl oldu unuz

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU

SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU SSI 2873 ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

Lenovo A369i. Quick Start Guide v1.0. English/Türkçe

Lenovo A369i. Quick Start Guide v1.0. English/Türkçe Lenovo A369i Quick Start Guide v1.0 English/Türkçe English Read this guide carefully before using your smartphone. Electronic emission notices European Union conformity Radio and Telecommunications Terminal

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

SHB 3064 KIYMA MAK NES KULLANMA KILAVUZU TR EN AR PER De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Fabrika Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi L Blok No: 3 İkitelli / İstanbul Türkiye Telefon: +90 212 494 44 60 Fax: +90 212 494 44 61 E-mail

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi.

PopCorn K 313. Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual. Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker. Mısır Patlatma Makinesi. Model No: K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 313 PopCorn Mısır Patlatma Makinesi Popcorn Maker Meaning of the Symbols in These Instructions All

Detaylı

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual

Café Prestige. Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual Café Prestige Kahve Makinesi - Kullanma K lavuzu Coffee Maker - Instruction Manual 2 Kapak Su Seviyesi Göstergesi Açma/Kapama Dü mesi Plastik Kulp Cam Hazne G R fi Size uzun y llar güvenle hizmet verecek

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide NEPTUNE 1, NEPTUNE 2 NEPTUNE 2 Special Quick Start Guide 1714544 B F C 85 3 15 4 512 CUT OUT 614 1 3 1 21 9 195 8 175 7 16 1% 2% 3% 4% 2 A B C Max. 5 C 1% 2% 3% 4% 3 F C 58 3 514 15 2 U TUO T C 6 41 1

Detaylı

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual

Trima. Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Trima Kulak-Burun K l Temizleme Cihaz - Kullanma K lavuzu Nose And Ear Hair Trimmer - Instruction Manual Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Trima kulak burun k l temizleme

Detaylı

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri

IBM System Storage. EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri IBM System Storage EXN4000 Kuruluş ve Ayar Yönergeleri TM Bu belge, IBM System Storage EXN4000 depolama genişletme birimine ilişkin kuruluş ve ayar yönergelerini içerir. EXN4000 ürününe ilişkin ek bilgileri

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

SVC 3455 fiarjli SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU De erli Müflterimiz, S NBO El Süpürgelerinden birini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Bu süpürge size sorunsuz ve kolay bir kullan m sa layacak flekilde

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr Kurulum Kılavuzu Introduction Manuel YAY MONTAJ VİDALARI ZİNCİR KİLİT BRAKETİ SPRING ASSEMBLY SCREWS CHAIN LINK CATCH BRACKET AHŞAP ÇATI MERDİVENİ WOODEN LOFT LADDER www.cagsanmerdiven.com - bilgi@cagsanmerdiven.com.tr

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur.

Bu ürün çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM101 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 1 4 2 6 3 5 (RTM101) VOLTAJ 230V-50HZ GİRİŞ GÜCÜ 850W HIZ 10000r/min TAŞLAMA DİSK ÇAPI 115MM CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 2. MİL

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K

NONA AR IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K NONA AR 4016 2 IN 1 DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4016 2 IN 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL 1200 W Ü Ç G E N B A Ş L I K EN NONA AR 4016 2 in 1 UPRIGHT VACUUM CLEANER 1- Main

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU GES END. ELEKTRONĐK Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center 7/ M Blok No:301/303 Đkitelli / ĐSTANBUL Tel +9 0 212 671 5912 / 28 / 42 Fax +9

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU

SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU SSM 2521 (T,G) TOST MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

R SERİSİ MONTAJ KILAVUZU- R SERIES INSTALLATION GUIDE

R SERİSİ MONTAJ KILAVUZU- R SERIES INSTALLATION GUIDE R SERİSİ MONTAJ KILAVUZU- R SERIES INSTALLATION GUIDE Plastik yataklama- Plastic bedding Alt adaptör vidası m6- Screws for the lower adaptor m6 Alt adaptör (siyah)- Lower adaptor (black) Ara adaptör (bronz

Detaylı

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual

A 120 ELECTRONIC. Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual A 120 ELECTRONIC Dik Elektrikli Süpürge - Kullanma K lavuzu Stick Vacuum Cleaner - Instruction Manual 2 Girifl: Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir A 120 Electronic dik elektrikli

Detaylı