Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара"

Transkript

1 Инструкция Sinbo SSW 101 Перейти в карточку товара л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы

2 SSW 101 M N D K fi MAK NASI KULLANIM KILAVUZU TR EN AR RU

3 G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Bu dikifl makinesiyle dikifl keyfi art k parmaklar n z n ucunda. Giysileri, yast k ya da perdeleri onarmak ve yeni eflyalar dikmek art k büyük makinelerdeki kadar kolay ve zahmetsiz. Ben yapt m demenin keyfini yaflay n. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik talimatlar na dikkat ederek okuman z ve devaml suretle saklaman z tavsiye ederiz. Sayg lar m zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri Tasarruf Konusunda puçlar : Büyüyen çocuklar n giysilerini onar n z/tadil ediniz. Aplike ya da dekoratif kurdeleler dikiniz. ndirimden ald n z kumafllarla kendi ev eflyalar n z üretebilirsiniz. Kumafllar dikerek kendine has yatak odas tak mlar üretebilirsiniz (ör: örtüler, yast k k l flar ve perdeler). De iflik tarzlarda masa örtüleri ve peçeteler dikebilirsiniz. Bölgenizdeki kumafl ma azas n n iletiflim listesine kay t olabilirsiniz. Kumafl çeflitleri ve indirimlerden erken haber alabilirsiniz. Elbise patronlar bulmaya çal flabilirsiniz. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; - farm houses; - by clients in hotels, motels and other residential type environments; - bed and breakfast type environments. Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenli inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de ildir

4 TEKN K ÖZELL KLER DC 6V / 800mA D KKAT!! Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir.bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. Bu cihaz kalite belgesine haizdir. EN , EN , EN , EN Kullanım Ömrü 7 yıldır. Made in China mal Y l : TEDAR KÇ F RMA / EXPORTER - United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. - UYGUNLUK BEYANI / CE - Hong Kong Timeway Technology Development Limited Rm. 1805, 18/F, Wu Sang House, Nathan Rd. Mongkok, Kln. Hong Kong EMC EEE Yönetmeli ine uygundur.

5 C HAZIN TANITIMI 1. AÇMA/KAPAMA Dü mesi 2. H z Dü mesi 3. Geri Sarma Mili 4. El Tekerle i 5. K sa Makara Mili 6. Üst K sa Makara 7. plik Geçirme K lavuzu 1 8. plik Geçirme K lavuzu 2 9. plik Geçirme K lavuzu plik Geçirme K lavuzu Üst Mil 12. plik Gerginli i Ayar Dü mesi 13. plik Kelepçe Yay 14. plik Kelepçesi 15. Tansiyon Kolu 16. ne Çubu u 17. Bask Aya Kolu 18. Bask Aya Tutucusu Çubu u 19. Bask Aya Tutucusu Yay 20. Son p Deli i 21. Bask Aya 22. ne plik Geçirme K lavuzu 23. ne Kelepçe Vidas 24. ne 25. Mekik Kapa Levhas 26. Adaptör Girifli 27. Ayak Pedal Girifli 28. Mekik Kapa Dü mesi 29. Mekik 30. Güç Adaptörü 31. Ayak Pedal - 3 -

6 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar Elektrikli cihaz kullan lmadan önce afla da belirtilen temel güvenlik kurallar na mutlaka uyulmas gerekmektedir: Tan mlar Afla daki uyar lar kullan ld klar yerlerde güvenlik, kaza ve tehlike derecelerini belirtmektedirler. Bu güvenlik uyar s simgesidir. Yaralanma riski hakk nda kullan c y uyar r. Bu simgeyle gösterilen tüm uyar mesajlar na riayet ederek olas yaralanma ya da ölüm olaylar n n önüne geçiniz. TEHL KE - Kullan c y önüne geçilmedi i takdirde ölüm ya da ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek durumlar hakk nda uyar r. Bu uyar ibaresinin kullan m yaln zca çok tehlikeli durumlarla s n rland r lm flt r. UYARI - Kullan c y önüne geçilmedi i takdirde ölüm ya da ciddi yaralanmayla sonuçlanabilme potansiyeli bar nd ran durumlar hakk nda uyar r. D KKAT - Kullan c y önüne geçilmedi i takdirde hafif/orta derece yaralanmayla sonuçlanabilme potansiyeli bar nd ran durumlar hakk nda uyar r. ÖNEML - Kiflisel yaralanmaya yol açmayacak yaln zca ürünün ve/ya da eflyan n hasar görmesine neden olabilecek durumlar aç klar. Bu cihaz ya da baflka herhangi bir elektrikli cihaz kullan rken mutlaka bu temel güvenlik uyar lar n dikkate al n z. UYARI Bo ulma Tehlikesi - Küçük parçalar içermektedir. 3 yafl ndan küçük çocuklardan uzak tutulmal d r. C HAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TAL MATI OKUYUNUZ. UYARI - Yang n, elektrik floku ya ciddi yaralanma riskini asgari düzeye çekmek için: Bu cihaz ticari amaçl olmayan kumafl dikimi için tasarlanm flt r. Ürünü baflka amaçlarla kullanmay n z. Ürünü çocuklar n ve ev hayvanlar n n eriflemeyece i bir yerde tutunuz. Bu ürün oyuncak de ildir ve çocuklar taraf ndan kullan lmamal d r. Bu cihaz çocuklar n ya da ev hayvanlar n n yak n nda kullan l rken çok dikkatli olunmal d r. Kullan m s ras nda cihaz n bafl ndan ayr lmay n z. Cihaz kullan lm yorken ya da flarj oluyorken ya da i neden iplik geçiriliyorken fiflten çekili ve pilleri ç kart lm fl olmal d r. Üretici taraf ndan tavsiye edilmeyen ya da sat lmayan aksesuarlar kullanmay n z. Bu ürün dikifl makinesine özel bir Güç Adaptörü (ürünle birlikte gelen) kullanmaktad r

7 ÖNEML GÜVENL K UYARILARI Ürün düzgün bir flekilde monte edilmediyse ürünü prize takmaya kalk flmay n z. Yaln zca ürünle birlikte gelen Güç Adaptörünü kullan n z. Ürünü suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. Güç Adaptörünü (birlikte gelen) kesinlikle slak elle, ç plak ayakla ya da suyun içinde ya da slak yüzeyde duruyorken kullanmaya kalk flmay n z. Ürünü lavabo ya da içi su/s v dolu kaplar n içine düflebilecekleri flekilde konumland rmay n z. Ürün suya ya da baflka bir s v ya düfltü ü takdirde suyun/s v n n içine elinizi sokmaya kalk flmay n z. Cihaz sudan/s v dan ç karmadan önce fiflini derhal prizden çekiniz. Güç Kablosunu s cak yüzeylerden uzak tutunuz. Cihaz herhangi bir parça takmadan ya da ç karmadan önce fiflten çekiniz ve pillerini ç kar n z. Ürünün adaptörünü prizden ç karmak için fifli kavrayarak çekiniz; kablodan çekmeye kalk flmay n z. Ürün adaptörüne ba lanan Güç Kablosunun soyulmamas ya da kopmamas için ezilmemesini sa lay n z. Güç Kablosu kopmufl, hasarl ya da telleri ç km fl durumdayken ürünü Adaptörle çal flt rmay n z. Güç Kablosunu ya da Fifli suya ya da baflka s v lara maruz b rakmay n z ya da içine sokmay n z. Cihaz kesinlikle Güç Kablosu ya da Fifli hasar görmüfl, ar zal ya da kendisi ar zal, yere düflürülmüfl ve hasarl bir adaptör kullanarak kullanmaya kalk flmay n z. Bu üründe kullan c taraf ndan onar labilecek hiçbir parça bulunmamaktad r. Ürünün ana motor muhafazas n kesinlikle açmay n z. Mekanizma fabrikada ayarlanm flt r. Bu ürünü kendi bafl n za incelemeye ya da onarmaya kalk flmay n z. Her türlü servis ifllemi yaln zca ehliyetli servis personeli taraf ndan gerçeklefltirilmelidir; ürünü inceleme ve onar m için tercih etti iniz bir dikifl makinesi onar m merkezine götürünüz. UYARI: Yaralanma riskini asgari düzeye çekmek için: Bu ürün kapal alanda, ticari olmayan flekilde, endüstriyel olmayan flekilde, yaln zca ev içi kullan ma yönelik olarak tasarlanm flt r. Adaptörün Güç Kablosunun üzerine bas lacak ya da tak l nacak flekilde sarkmas na izin vermeyiniz (ör: masa ya da tezgah kenar ndan). Bu makineyi birinin üzerinde bulunan kumafl /giysiyi dikmek için kullanmay n z. Dikifl yapmaya bafllamadan önce ipin do ru flekilde tak lm fl oldu undan mutlaka emin olunuz. pin düzgün tak lmamas, Meki in ya da Mekik Kutusunun hatal flekilde tak lmas cihaz n ar zalanmas na neden olabilir. nenin k r lmas n ve ürünün zarar görmesini önlemek için dikifl yaparken kumafl çekmeyiniz yaln zca nazikçe Bask Aya n n alt na do ru yönlendiriniz. Pil ömrünün uzun olmas için makine kullan lm yorken pilleri içinden ç kar n z. Dikifl ifllemlerinin yar m kalmamas için yan n zda mutlaka yedek pil bulundurunuz

8 P LLER TAKMA VE KULLANMA UYARI: Piller yaln zca yetiflkinler taraf ndan tak lmal d r. Pil Bölmesi Kapa, Pil Bölmesine ürünün kullan m talimat nda belirtilen flekilde tak l de ilse çocuklar n bu ürünü kullanmalar na izin vermeyiniz. Üreticinin güvenlik ve kullan m talimat na uyunuz. Pilleri çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutunuz. Kullan lm fl pillerle yeni pilleri, ya da farkl tiplerdeki ya da boyutlardaki pilleri bir arada kullanmay n z. Pilleri pil yuvas n n içinde gösterilen do ru polariteyi (+/-) dikkate alarak tak n z. Pillerin kutuplar n n yanl fl olarak tak lmas yaralanmaya ve/ya da hasara neden olabilir. Tükenmifl ya da boflalm fl pilleri üründen ç kar n z. Ürünü uzun bir süre boyunca kullanmayacaksan z pilleri mutlaka ç kar n z. Pilleri kesinlikle atefle atmay n z. Pilleri atefle ya da di er s kaynaklar na maruz b rakmay n z. Tükenmifl/boflalm fl pilleri yürürlükte olan kanunlara göre elden ç kar n z ya da geri dönüflümlerini sa lay n z. Daha ayr nt l bilgi için yerel kat at k yönetimi yetkilileriyle ba lant ya geçiniz. BU TAL MATI BAfiVURU KAYNA I OLARAK MUHAFAZA ED N Z. KULLANIM plik Geçirme: plik Geçirme Seçene i 1: plik Geçirme Seçene i 1 resmine bak n z: 1. Üst K sa Makaray Tak n z (6). K sa Makara Milini, Yayla (5) dikkatli bir flekilde çekiniz. UYARI: Yay f rlayabilece i için dikkatli olunuz. Üst K sa Makaray (6) K sa Makara (5) üzerine yerlefltiriniz, Yay K sa Makaran n ucuna geri tak n z ve daha sonra K sa Makaray Dikifl Makinesine tak n z. 2. plik geçirme ifllemine ipli i Üst K sa Makaradan (6) al p plik K lavuzu 1'den (7) geçirip makinenin önüne getirerek bafllay n z. 3. pli i plik Gerginli i Ayar Dü mesinin (12) alt na getiriniz. NOT: Dikifllerin düzgün olmas için ipli in, dikifl s ras nda ipli in gerginli ini kontrol eden iplik Gerginli i Ayar Dü mesi arkas ndaki iki disk aras na sokulmas gerekmektedir. 4. pli i plik K lavuzu 2'den (8) geçirip makinenin önüne do ru çekiniz. 5. pli i Tansiyon Kolundaki (15) delikten geçiriniz (ipli i daima makinenin önüne do ru geçiriniz). 6. pli i afla do ru çekiniz ve plik K lavuzu 3'ten (9) geçiriniz ve daha sonra ipli i i nenin solunda, üstte bulunan plik K lavuzu 4'ten sokunuz. NOT: pli i takabilmek için ipli in pay yaklafl k 15 santimetre olmal d r. pi nazikçe çekiniz. Zorlanma varsa ipli i çekerken El Tekerle ini (4) hafifçe geri ve ileri do ru döndürünüz. Bu sayede iplik daha kolay bir flekilde çekilecektir

9 KULLANIM Yeterli iplik pay b rak ld ktan sonra El Tekerle ini (4) döndürerek i ne deli ine rahatl kla ulaflabilmek için nenin (24) en yüksek pozisyonda durmas n sa lay n z (parçalar n konumlar için Parçalar bölümüne bak n z). 7. pli in ucunu plik Geçirme Seçene i 1'de gösterilen flekilde nenin (24) deli inin içinden makinenin önünden arkas na do ru geçiriniz [Gerekiyorsa bir neye plik Geçirme Aparat (ayr ca temin edilir) kullan n z]. 8. Dikifl Makinesinin arkas ndaki Bask Aya Kolunu (17) yukar iterek Bask Aya n (21) kald r n z. 9. neden (24) yaklafl k 25 santimetre iplik geçiriniz. (Daha önce aç kland üzere pli in kolayl kla çekilebilmesi için El Tekerle ini (4) hafifçe geri ve ileri do ru döndürmeniz gerekebilir.) pli i kendinizden makinenin arkas na do ru çekerek Bask Aya n n (21) alt ndaki zemine b rak n z. plik Geçirme Seçene i 2: Bu iplik geçirme seçene i için plik Geçirme Seçene i 1'de aç klanan yöntemi 1. ad m yerine Üst Mile (11) plik Makaras takarak uygulay p ipli i resimde gösterilen flekilde makineye tak n z. NOT: Üst Mili (11) uzatmak için mili yerine kilitlenene kadar yukar do ru çekiniz. ki-renkli, Dekoratif Üst Dikifl: Dekoratif iki renkli üst dikifl yapmak için makineye iki farkl renkte iplik geçirmeniz gerekmektedir, bir iplik, plik Makaras ndan ve di er renkteki iplik Üst K sa Makaradan (6) gelmelidir. NOT: plik Geçirme Seçene i 1 ve plik Geçirme Seçene i 2'ye iliflkin talimat birlikte uygulayarak iki ipli i de makineye geçirtiniz. Mekik Yerlefltirme: 1. Mekik Kapa Levhas n (25) ç karmak için Mekik Kapa Dü mesine (28) bas n z ve Mekik Kapa Levhas n (25) kald r n z. 2. Bofl Meki i (29) ç kar n z ve tercih etti iniz renkteki iple sar lm fl olan meki i (29) tak n z. plikte yaklafl k 25 santimetre pay b rak n z ve bunu resimde görülen flekilde Bask Aya n n (21) alt na yerlefltiriniz. Notlar: En iyi dikifl sonuçlar n elde etmek için mekikteki iplik mutlaka yukar daki iplikle ayn a rl k ve kal nl kta olmal d r

10 KULLANIM Meki in ipini sarmaya iliflkin talimat için Mekik Sarma bölümüne bak n z. 3. El Tekerle ini (4) ters saat yönünde çeviriniz (kendinize do ru). ne (24) afla inecek ve Meki in ipli ini yakalayacakt r. El Tekerle ini (4) ne (24) tamamen inene ve yeniden en yüksek noktaya ç kana kadar çeviriniz. ne (24) yeniden afla ya inmeye bafllad zaman durunuz. 4. Bask Aya n (21) kald r n z ve pay b rak lm fl makara ipli ini makinenin önüne getiriniz. Nazikçe yukar çekti inizde Meki in ipini yakalam fl oldu unu göreceksiniz. ki ipi de Dikifl Makinesinin arkas na (kendinizden uza a) do ru çekiniz ve Bask Aya n n (21) alt na b rak n z. 5. Mekik Bölmesinin rayl kapa n geri tak n z ve hafifçe bast rarak yerine yerlefltiriniz. UYARI: pin makineye düzgün tak lmamas, makinenin ve/ya da dikilen kumafl n zarar görmesine neden olabilir. Mekik Kapa Levhas n n (25) k r lmas n önlemek için özellikle yerine iterken çok dikkatli bir flekilde hareket ediniz. NOT: plik geçirme iflleminin düzgün flekilde tamamlanm fl olmas çok önemlidir. Projenizi dikmeye bafllamadan önce numune bir kumafl parças üzerinde birkaç dikifl denemesi yap n z. Dikifl: 220 Volt AC Adaptörünün Kullan m : a) Güç Adaptörünü (30) ürünün arkas nda bulunan Adaptör Girifline (26) tak n z. b) AÇMA/KAPAMA dü mesinin (1) KAPALI konumda oldu undan emin olunuz ve Güç Adaptörünü 120 volt AC prize tak n z. NOT: Cihaz KAPALI konumdayken AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesi (1) d flar da kal r. Cihaz AÇIK konumdayken AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesi (1) cihazla ayn hizada kal r. Pil bölmesi açma mandalı Pil bölmesi kapa ı Pil bölmesinin içi Pille Kullan m: Pilleri yerlefltirmeden önce AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesinin (1) KAPALI konumda oldu undan emin olunuz. Ürünün alt nda bulunan pil bölmesine dört adet AA boyutunda pil (ayr ca sat n al nacak) tak n z. Pil yuvas n n içerisinde bulunan +/- iflaretlerini dikkate al n z. D KKAT: Bu ürün AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesi (1) AÇIK konumuna getirildi i anda çal flmaya bafllar. Kumafl n Bask Aya n n (21) alt nda oldu undan ve Bask Aya n n (21) kumafl n üstünde duracak flekilde afla ya bast r lm fl oldu undan emin olunuz. UYARI: Piller düzgün bir flekilde hizalanmad ürün ar zalanabilir

11 KULLANIM Ayak Pedal n n Kullan lmas (Birlikte gelen): 1. AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesinin (1) KAPALI konumda oldu undan emin olunuz. NOT: Ayak Pedal (31) kullan yorken makineyi açmak için AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesini (1) kullanmay n z. Ayak Pedal (31)tak l yken AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesini (1) AÇIK konumuna getirdi iniz takdirde Ayak Pedal (31) çal flmayacakt r. 2. Güç Adaptörünü (31) ürünün arkas nda bulunan Ayak Pedal Girifline (27) tak n z. 3. Dikifl ifllemine bafllamadan önce kumafl numunesi üzerinde dikifl denemesi yap n z. Kumafl numunesi Bask Aya n n (21) alt ndayken ve ne (24) kumafl n içindeyken Ayak Pedal na (31) basarak dikifl ifllemine ba lay n z. Makineyi durdurmak için aya n z Ayak Pedal ndan (31) çekiniz. Cihaz n Ayak Pedal Kullan lmadan Çal flt r lmas : 1. El Tekerle ini (4) saat yönünde (ileri do ru) hafifçe döndürerek neyi (24) Bask Aya n n (21) üstüne kald r n z. 2. Dikifl Makinesinin arkas ndaki Bask Aya Kolunu (17) yukar iterek Bask Aya n (21) kald r n z. 3. Dikilecek kumafl, dikifl çizgisi nenin (24) tam alt nda olacak flekilde Bask Aya n n (21) alt na konumland r n z. El Tekerle ini (4) ne (24) kumafl n içine girene kadar döndürünüz. 4. Bask Aya Kolunu (17) b rakarak Bask Aya n (21) indiriniz. 5. H z Dü mesine (2) basarak dikifl h z n seçiniz ( H z Dü mesini Kullanma bölümüne bak n z). Hassas dikifl iflleri için düflük h z seçene ini kullan n z. Uzun ve kesintisiz dikifller için yüksek h z kullan n z. D KKAT: AÇMA/KAPAMA Dü mesi AÇIK konuma getirildi i anda dikifl makinesi dikifl yapmaya bafllayacakt r. Parmaklar n z neden (24) uzak tutunuz. ne (24) parmaklar n zla temas etti i takdirde derinizi delebilir. 6. AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesini (1) AÇIK konumuna getiriniz. Dikiflin düz olmas n sa lamak için kumafl parmak uçlar n z yard m yla nazikçe yönlendiriniz. Kumafl çekerek itmeye kalk flmay n z. D KKAT: Parmaklar n z neden (24) uzak tutunuz. ne (24) parmaklar n zla temas etti i takdirde derinizi delebilir. 7. Dikifl tamamland ktan sonra AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesini (1) KAPALI konumuna getiriniz. 8. El Tekerle ini (4) döndürerek neyi (24) kald r n z ve Bask Aya n (21) yükseltiniz. Kumafl kendinize do ru kumafl ve makine aras nda yaklafl k 25 santimetre kalacak kadar çekiniz. NOT: plik kolayl kla çekilemiyorsa kumafl zorla çekmeye kalk flmay n z. Bir elinizle El Tekerle ini (4) hafifçe geri ve ileri do ru döndürerek ve di er elinizle kumafl çekerek 25 santimetrelik iplik pay b rak n z. 9. pli i kumafltan yaklafl k bir inç uzakta kesiniz. Dikiflin bitti i k sm n atmas n - 9 -

12 KULLANIM önlemek için kumafl n üzerindeki ipli e dü üm at n z. 10. Di er dikiflleri de ayn flekilde gerçeklefltiriniz. plik Gerginli ini Ayarlama: plik gerginli i fabrikada ayarlanm flt r ve hiçbir ayarlama gerektirmemektedir. plik Gerginli i Ayar Dü mesi (12) son derece hassast r. Ayar için yaln zca tercih etti iniz ehliyetli dikifl makinesi teknisyenine baflvurunuz. NOT: Mekik gerginli i için ayar yap lamaz. neyi De ifltirme: NOT: neler numaralarla tan mlanan çeflitli boyutlarda gelmektedirler; numaras küçük olan i ne daha incedir. Nazik kumafllar için ince i neleri, kal n kumafllar için kal n i neleri tercih ediniz. Yedek ne boyutu 14 numarad r (Avrupa 90 numara). KAPALI konumda oldu undan ve ürünün fiflten çekildi inden emin olunuz. 2. El Tekerle ini (4) döndürerek neyi (24) en yüksek pozisyona kald r n z. 3. ne Kelepçesi Vidas n (23) ters saat yönünde (kendinize do ru) döndürerek gevfletiniz. 4. neyi (24) kelepçeden ç kana kadar afla do ru nazikçe çekiniz. 5. neyi yuvas na tak n z ve ne Kelepçesi Vidas n (23) s k flt r n z. NOT: neyi (24) de ifltirirken nenin (24) üst k sm nda kalan düz taraf n içe ve ne Kelepçesi Vidas nda (23) do ru bakt ndan emin olunuz. plik K lavuzu 4 ne Kelepçesi Vidas ne Kelepçesi Düz taraf ne Kelepçesi Vidas na bakan i ne Bask aya nenin üst k sm n n düz taraf NOT: ne tak l oldu unda nenin düz taraf i ne ayar vidas na do ru bakar. ne iplik geçirme deli i H z Dü mesinin (2) Kullan m : Dikifl h z n n yavafl olmas H z Dü mesine (2) bas n z. Bu h z kal n kumafllar dikmek için idealdir. H z Dü mesine (2) bas l olmad nda makine daha ince kumafllar dikmek üzere daha yüksek h zda çal fl r. Meki in Sar lmas : Dikim s ras nda dikifllerin eflit olmas için Mekikteki ipin plik Makaras ndaki iplikle ayn a rl kta olmas gerekmektedir. 1. AÇMA/KAPAMA Güç Dü mesinin (1) KAPALI konumda oldu undan emin olunuz. 2. Mekik Kapa Dü mesine (28) basarak Mekik Kapa Levhas n (25) ç kar n z ve Meki i (29) boflalt n z

13 KULLANIM 3. Üst Mile (11) bir iplik makaras tak n z ipli in ucunu Meki in deliklerinin birinden geçiriniz ve ipli i sabitlemek için Meki in (29) çevresine birkaç tur sar n z. 4. Meki i (29) Geri Sarma Milinin (3) üstüne s k ca yerlefltiriniz. 5. Bir sonraki ad mda Meki in (29) düzgün flekilde sar lmas için h zl bir flekilde yapman z gereken ifllemler bulunmaktad r. a. AÇMA Dü mesine bas n z ve ipe k lavuzluk yaparak Meki in (29) üzerine eflit bir flekilde sar lmas n sa lay n z. NOT: Dikimin düzgün yap labilmesi için Mekik ipinin Mekik (29) üzerine eflit bir flekilde sar lmas gerekmektedir. b. Meki in (29) Geri Sarma Milinden (3) kaymas n önlemek için Meki e (29) iplik sar l yorken Meki e parma n zla hafifçe bast rman z gerekebilir. c. Mekik (29) doldu unda [Meki in (29) kenar ndan 1.5 mm] makineyi kapal konuma getiriniz. d. Meki i (29) Geri Sarma Milinden(3) ç kar n z. e. Meki i (29) Mekik bölmesine Meki in Tak lmas ve Bafllarken bölümlerindeki talimata göre tak n z. TAfiIMA ESNASINDA Ürünü düflürmeyiniz, Darbelere maruz kalmamas n sa lay n z, S k flmamas n, ezilmemesini sa lay n z, Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz. Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz. ÇEVRE VE NSAN SA LI I Çevre korumas na siz de katk da bulunabilirsiniz! Lütfen yerel düzenlemelere uymay unutmay n: Çal flmayan elektrikli cihazlar, uygun elden ç karma merkezlerine götürün Kullanım sırasında insan ve çevre sa lı ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu de ildir. Ba lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca ını Gösterir fiema ile Ba lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler Cihaz n zla birlikte gelen aksesuarları kolayl kla kendiniz tak p ç kartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız.aksi takdirde cihaz garanti dıflı kalacaktır

14 TEM ZL K VE BAKIM Tüketicinin Kendi Yapabilece i Bakım, Onarım veya Ürünün Temizli ine liflkin Bilgiler D KKAT: Cihaz temizlemeye bafllamadan önce mutlaka prizden ç kar n z. Elektrik flokuna maruz kalmamak için kabloyu, fifli ya da cihaz suya ya da herhangi baflka bir s v ya sokmay n z. Her kullan mdan sonra fifli mutlaka prizden ç kar n z. Cihaz temizlemeye bafllamadan önce mutlaka güç kablosunu fiflten çekiniz! Cihaz n d fl k sm n yaln zca hafif nemli yumuflak bir bezle siliniz. Cihaz n yüzeyine zarar verebilece i için deterjan ya da sert cisimler kullanmay n z! Cihaz kesinlikle akan suyun alt nda temizlemeye, durulamaya ya da suya dald rmaya çal flmay n z! Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca ı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti ine liflkin Bilgiler Cihaz periyodik bak m gerektirmez. Her kullan mdan sonra temizli inin yap lmas nda fayda vard r. KULLANIM HATALARINA L fik N B LG LER Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal flt r n z.bulundu unuz yerin voltaj n n uygun olup olmad n kontrol ediniz. Meydana gelebilecek ar zalardan firmam z kesinlikle sorumlu de ildir, ve cihaz n z garanti kapsam d fl nda ifllem görecektir. SORUN G DERME Dikime devam ederken dikifller gittikçe gevflek oluyor. plik, plik Germe Dü mesinin arkas ndaki disklerin aras ndan ç km fl. pli i makineye yeniden tak n z. Dikifl s ras nda iplik kopuyor. plik dolanm fl olabilir ya da dü ümlenmifl olabilir. pli i makineye yeniden tak n z. Üst taraftaki dikifller düzgün görünüyor ancak alttaki dikifllere ba lanm yor. Dikifl yaparken kumafl çekmeyiniz. Büyük iplik makaras dikifl s ras nda ç k yor. 1. Makaran n ucunda beyaz mil kapa n n bulundu undan emin olunuz. 2. Milin makineye sabitlendi inden emin olunuz. Makine çal flm yor. 1. Pillerin düzgün bir flekilde tak lm fl oldu undan emin olunuz. Pil yuvas n n içerisinde bulunan +/- iflaretlerine dikkat ediniz. 2. Pillerin zay f olmad ndan emin olunuz. Makine çok yavafl dikim yap yor. 1. Pillerin zay f olmad ndan emin olunuz. 2. Mil kapa n n makaray çok s k tutmad ndan emin olunuz. 3. Kal n bir kumafl dikmek makinenin yavafl çal flmas na neden olabilir

15 SINBO SSW 101 SEWING MACHINE INSTRUCTION MANUAL ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARDS Definitions Whenever used, the following terms identify safety and property damage messages and designate a level of hazard seriousness. This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death. DANGER Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations. WARNING Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury. CAUTION Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury. NOTICE Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage. When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. WARNING- To reduce the risk of fire, electric shock, or serious personal injury: This product is intended for non-commercial use for sewing fabrics. Do not use the product for any other purpose. Keep the product out of the reach of children and pets. This product is not a toy and is not intended for use by children. Extra caution is necessary when using this product near children or pets. Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electric outlet and remove the batteries when not in use or when changing or threading the needle. Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer. This product uses a Power Adapter (included) for the sewing machine. Never plug the product into an electric outlet unless it is properly assembled. Use only the Power Adaptor provided

16 IMPORTANT SAFEGUARDS Do not place the product in, or expose it to, water or other liquids. When using the Power Adapter (included) never operate the product with wet hands, without shoes on, or while standing in water or on a wet surface. Never locate the product where it may fall into a sink or other water/liquid filled container. If the product falls into water or other liquid, do not touch or reach into the water/liquid. Immediately unplug it from the electric outlet before retrieving it from the water/liquid. Keep the Power Cord and product away from heated surfaces. Unplug the product from the electric outlet and remove batteries prior to putting on or removing parts. To disconnect the product adapter from an electric outlet, pull directly on the Plug; do not pull on the Power Cord. Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product adapter, as the Power Cord could fray and break. Do not operate the product with the Adapter if the Power Cord is cut, damaged, or if the wires are exposed. Do not immerse or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids. Never operate this product with the Adapter if the Power Cord or Plug is damaged, malfunctions or is not working properly, has been dropped, or damaged. This product has no user-serviceable parts. Never open the main motor case of the product. The mechanism has been factory adjusted. Do not attempt to inspect or repair this product yourself. Only qualified service personnel should perform any servicing; take the product to a sewing machine repair shop of your choice for inspection and repair. CAUTION-- To reduce the risk of personal injury: This product is intended for indoor, non-commercial, non-industrial, household use only. Do not allow the Adapter s Power Cord to hang (e.g., over the edge of a table or counter) where it may be tripped over or pulled. Do not sew with this machine on fabric/clothing a person is wearing. Always check the threading of the product before sewing. Improper threading or improper placement of the Bobbin in the Bobbin Case could damage the machine. To avoid breaking the needle and causing damage to the product, do not pull on the fabric as you sew; gently guide the fabric under the Presser Foot. To prolong battery life, remove the batteries when the machine is not in use. Always keep extra batteries available to avoid interruption in sewing projects. Battery Handling and Usage WARNING: Only adults should handle batteries. Do not allow a child to use this product unless the Battery Compartment Cover is securely attached to the Battery Compartment in accordance with all product usage instructions. Follow the battery manufacturer s safety and usage instructions. Keep batteries away from children and pets. Do not mix a used battery with a new battery, or mix different chemistries or sizes of batteries

17 IMPORTANT SAFEGUARDS Insert the batteries observing the proper polarity (?/?) as indicated inside the battery compartment. Failure to properly align the battery polarity can cause personal injury and/or property damage. Remove spent or discharged batteries from the product. Remove the batteries when not using the product for an extended period. Never throw batteries into a fire. Do not expose batteries to fire or other heat sources. Dispose or recycle spent/discharged batteries in compliance with all applicable laws. For detailed information, contact your local solid waste authority. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE Sewing fun is right at your fingertips with this Sewing Machine. Mending clothing, repairing pillows or curtains, and creating new items are as easy as using a big machine, but without all the hassle. Satisfaction comes from saying, I did it myself! Money Saving Tips: Mend/alter clothing to fit growing children. Add appliqués or decorative ribbons. Make your own home accessories out of sheets purchased on sale. Use sheets to create custom bedroom ensembles (e.g., comforter, pillow shams, and curtains). Make your own tablecloths and napkins for different holiday looks. Get on the mailing list of your local fabric shop. You ll get advance notice for fabric sales and classes available. Watch for pattern sales, too. Parts and Accessories 1. ON/OFF Power Button 2. Speed Button 3. Rewind Spindle 4. Hand Wheel 5. Short Spool Spindle 6. Top Short Spool 7. Thread Guide #1 8. Thread Guide #2 9. Thread Guide #3 10. Thread Guide #4 11. Top Spindle 12. Thread Tension Adjustment Knob 13. Thread Clamp Spring 14. Thread Clamp 15. Take-Up Lever 17. Presser Foot Lever 16. Needle Pole 18. Foot Holder Pole 19. Foot Holder Spring 20. Final Thread Loop 21. Presser Foot 22. Needle Thread Guide 23. Needle Clamp Screw 24. Needle 25. Bobbin Cover Plate 26. Adapter Jack 27. Foot Pedal Jack 28. Bobbin Cover Button 29. Bobbin 30. Power Adapter 31. Foot Pedal

SS 4031 TRAfi MAK NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

SFH-3304 ELEKTR KL ISITICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL RU HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара

Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара Инструкция Sinbo SK-2372 Перейти в карточку товара 8 800 775 98 98 л чит т нич ю н льт цию. гл т чн. Б з вы дны www.sotmarket.ru д бн я инф м ция т в, тзывы, бз ы и ы SK 2371, SK 2372 KETTLE KULLANMA KILAVUZU

Detaylı

SSI 2852 BUHAR KAZANLI ÜTÜ KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual

Fakir E-240. Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Fakir E-240 Elektrik Süpürgesi - Kullanma K lavuzu Dry Vacuum Cleaner - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir E 240 Elektrikli Süpürgeyi sat n ald n z için

Detaylı

UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL

UFO 16 PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03 KULLANIM KILAVUZU UFO 16'' STAND FAN WITH IONIZER ATSFI-03 USER MANUAL www.ufotr.com UFO 16" PORTAT F YON ZERL FERAHLATICI VANT LATÖR ATSFI-03

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT

English (original instructions) 4. Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13. Copyright DeWALT D25123 D25124 English (original instructions) 4 Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 13 Copyright DeWALT 2 Figure 1 c d n g f m i a e b k j D25123 D25124 h Figure 2 d e 1 Figure 3 Figure 4 f g

Detaylı

Children being supervised not to play with the appliance.

Children being supervised not to play with the appliance. SHB 3068 BLENDER EN Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2300 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115

English Page 4 Turkish Page 16 STGS7115 STGS7115 English Page 4 Turkish Page 16 ENGLISH (Original instructions) Figure 1 b a c n Figure 2 Figure 3 h c g k f i d e 2 (Original instructions) ENGLISH Figure 4 Figure 5 h f d e 15 o -30 o A B Figure

Detaylı

GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW ASPECT GENERAL ALGEMENESCHIJN ÜBERS CHT APARICIÓN EN GENERAL éåôàâ ÇàÑ áäéäãúçàâ ÇàÉãüÑ OPĆI PRIKAZ - 1 -

GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW ASPECT GENERAL ALGEMENESCHIJN ÜBERS CHT APARICIÓN EN GENERAL éåôàâ ÇàÑ áäéäãúçàâ ÇàÉãüÑ OPĆI PRIKAZ - 1 - SHB 3082 BLENDER EN GENEL GÖRÜNÜM OVERVIEW ASPECT GENERAL ALGEMENESCHIJN ÜBERS CHT APARICIÓN EN GENERAL éåôàâ ÇàÑ áäéäãúçàâ ÇàÉãüÑ OPĆI PRIKAZ 1 A B 2 3 4 5 6 C D 7 8 9 E F G - 1 - Children being supervised

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları

EN Operating instructions TR Kullanma talimatları EN Operating instructions TR Kullanma talimatları 13 14 12 15 16 11 10 17 18 9 19 8 20 1 7 21 6 2 5 4 3 HS B16 ACB A C D E B OFF F en it DESCRIPTION OF THE APPLIANCE 1. Turbo brush* 2. Parquet brush* 3.

Detaylı

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner

GRANADA DELUX. Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner GRANADA DELUX TR GB Kullanım Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions Manual Dry Vacuum Cleaner İÇİNDEKİLER TR Kullanım talimatları hakkında bilgi... 4 Sorumluluk... 4 Kullanım talimatları hakkında

Detaylı

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe

40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1. Instruction Book. Condenser Tumble Dryer. English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 1 Instruction Book Condenser Tumble Dryer English Türkçe 40005181.qxd 19/07/2007 12:37 Page 2 English.....................................................................

Detaylı

SHB 3029 BLENDER SET KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU AR HR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce

Detaylı

SHB 3076 KARIfiTIRICI

SHB 3076 KARIfiTIRICI SHB 3076 KARIfiTIRICI EN - 1 - SINBO SHB 3076 BLENDER SET INSTRUCTION MANUAL ENGLISH IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 TR Türkçe, 15 Contents Product Fiche, 2 Precautions and advice, 3 General safety Disposal Saving energy and respecting the environment Installation and Assistance,

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner

CLYDE. Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi. Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner CLYDE TR GB Kullanım Kılavuzu Torbasız Kuru Vakum Süpürgesi Instruction Manual Bagless Dry Vacuum Cleaner TR Genel...3 Kullanma talimatları hakkında bilgi...3 Sorumluluk...3 Güvenlik önemlidir...3 Kullanma

Detaylı

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner

EAGLE. Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi. Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner EAGLE TR GB Kullanma Kılavuzu Kuru Vakum Süpürgesi Instructions manuel Dry Vacuum Cleaner TR İÇİNDEKİLER 1 Güvenlik 3 1.1 Kullanım Talimatları 3 1.2 Uyarı İfadeleri 3 1.3 Çocuklar 3 1.4 Uygun Kullanım

Detaylı

Elektrik Süpürgesi kullanım kılavuzu

Elektrik Süpürgesi kullanım kılavuzu SC4780 SC4785 SC4787 Elektrik Süpürgesi kullanım kılavuzu Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Yalnızca iç mekanda kullanmak içindir. Türkçe imagine the possibilities

Detaylı