Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: dikkat edilmelidir. elektrik besleme kablosunun üzerinde durmamas>na dikkat edilmelidir. Bu cihaz> monte etmek için gerekli elektrik ifli, yetkili elektrikçi veya uzman bir kifli taraf>ndan yap>lmal>d>r. Bu cihaz> monte etmek için gerekli tesisat ifli, yetkili tesisatç> veya uzman bir kifli taraf>ndan yap>lmal>d>r. Bu cihaz eriflkin kifliler taraf>ndan çal>flt>r>lmak üzere tasarlanm>flt>r. ambalajlar> çouklardan uzak tutunuz. > açmadan önce daima cihaz> kapat>n>z. Özellikle yaln>zca bulafl>k makinalar>nda kullan>lmak için haz>rlanm>fl deterjanlar> kullan>n>z. Doldurmay> veya boflaltmay> tamamlad> >n>zda, aç>k kapak tehlikeli olabilece inden kapa > kapat>n>z. Aç>k kapak üzerine oturmay>n>z veya ç>kmay>n>z. Kulland>ktan sonra cihaz> elektrik beslemesinden ay>r>n>z ve su beslemesini kapat>n>z. 3 s s Dikkat edilmedi i takdirde ç>plak metal kenarlar kesebilece inden, alt kapak contas> ve mentefle bölgesi temizlenirken dikkat edilmelidir. Bu ürüne yetkili bir Servis Mühendisi taraf>ndan servis yap>lmal>d>r ve sadece orijinal parçalar kullan>lmal>d>r. Hiçbir koflulda makinay> kendiniz onarmaya teflebbüs etmeyiniz. Deneyimsiz kifliler taraf>ndan yap>lan onar>mlar yaralanmaya ya da ciddi ar>zalara sebep olabilir. Yerel Servis Güç Merkezinize baflvurunuz. Daima orijinal yedek parçalar konusunda >srarl> olunuz. Çocuk Emniyeti s Do al Kaynaklar> Koruma Çevre yarar> için: s s s s Kullanma Esnas>nda s s s s sembolü ile iflaretlenmifl malzemeler geri dönüflümlüdür. Bu cihaz>n geri dönüflümü için bölgenizde tesisler olup olmad> >n> anlamak için yerel Dan>flma Kurulu ya da Çevre Sa l> > Bürosu'na dan>fl>n>z. Cihaz>n hurdaya at>lmas> gerekti inde, elektrik kablosunu kesiniz ve çocuklar>n içeride s>k>fl>p kalmas>n> önlemek için kapak kapatma ayg>t>n> kullan>lmaz hale getirinz. fiehrinizi temiz ve derli toplu tutunuz eski cihaz>n>z için izin verilen at>k yerlerini kullan>n>z. s s s s PSI01TR Cihaz>n tan>m> IN68 1. Su sertli i ayar> 2. Seviyeleme ara parçalar> 3. Üst sepet durdurucusu 4. Tuz bölmesi 5. Genifl filtre 6. Deterjan gözü 7. Kumanda paneli 8. Tan>m etiketi 9. Parlat>c> gözü 10. Merkezi filtre 11. Alt püskürtücü kolu 12. Üst püskürtücü kolu 13. Üst sepet 14. Üst tezgah 4 PDA07TR Kontrol paneli Aç>k/Kapal> lambas> 2. On/Off (Açma/Kapatma) dü mesi Açma (On) Bu tufla bast> >n>zda makina çal>flmaya bafllar, ayn> zamanda On/Off gösterge lambas> yanmaya bafllar. Kapatma (Off) Y>kama program> bitti i zaman makina otomatik olarak durur, pilot lambas> yanmaya devam eder. Gösterge lambas>n> söndürmek istedi iniz zaman ya da makinay> herhangi bir s>rada durdurmak istedi iniz zaman bu tufla bas>n. 6. Tuz doldurma göstergesi lambas> Bu >fl>k, tuz kab>n>n yeniden doldurulmas> gerekti i zaman yanar. Tuzun gerekmedi i yumuflak su bulundu u zaman bu lamba yanmaz. 7. Program seçme kadran> Bir program> seçmek için program seçme kadran>n> saat yönünde çevirin. Seçmek istedi iniz program harfinin, kontrol paneli üzerindeki program iflaretçisi çizgisinde olmas>na dikkat edin. 3. Y>kama s>cakl> >n> seçme tufllar> Bu tufllar y>kama suyunun s>cakl> >n> seçmenize imkan sa lar ("Y>kama Programlar>" bölümüne bak>n>z). Hiçbir tufla bas>lmazsa suyu 65 C kadar >s>t>n. 8. Program s>ras> göstergesi Program ilerledikçe, cihaz>n y>kama program>ndaki ulaflt> > aflamay> göstermek için s>ralama göstergesi döner. Ön y>kama / Durulama ve Bekletme Y>kama So uk suyla durulama S>cak suyla durulama S>cak havayla kurutma 4. Program k>lavuzu Bu, do ru programlar> seçmenize yard>m etmek için "Y>kama programlar>"n>n bir özetidir. 5. Kapak kolu Kapa > açmak için kapa >n üst k>sm>ndaki tutma yerini bast>r>p kendinize do ru çekin. Kapa > kapatmak için sadece itiniz. 5 PCP24TR Kullanmadan önce Bulafl>k y>kama makinan>z> ilk defa kullanmadan önce: elektrik ve su ba lant>lar>n>n montaj talimatlar>na uygun oldu undan emin olunuz bütün ambalajlar> cihaz>n içinden ç>kar>n>z su yumuflat>c>s>n> koyunuz tuz bölmesini doldurunuz parlat>c> gözünü doldurunuz. Su yumuflat>c>s>n>n ayarlanmas> Bulafl>k makinas>, cihaz>n çal>flmas>na zarar veren ya da olumsuz etkide bulunan sudaki mineralleri ve tuzlar> gidermek için tasarlanm>fl olan bir su yumuflat>c>s> ile donat>lm>flt>r. Bu tuzlar>n miktar> ne kadar fazla ise, suyunuz o kadar serttir. Su sertlei i eflde er derecelerle, örne in Alman, Frans>z derecesi ve bir milyondaki pay olarak ölçülür. Yumuflat>c>, bulundu unuz bölgedeki suyun sertli ine göre ayarlanmal>d>r. Yerel Su <flleri Müdürlü ünüz bölgenizdeki suyun sertli i konusunda size bilgi verebilir. Bulafl>k makinas> fabrikada 2 seviyesine ayarlanm>flt>r. Bu seviye bölgeniz için uygun de ilse, yumuflat>c> ayarlanmal>d>r. Su sertli i Alman derecesi ( dh) Frans>z derecesi ( TH) PPM (bir milyondaki pay) Seviye Tuz kullan>m> < < hyr a evet evet evet evet evet Su yumuflat>c>s>n>n ayarlanmas>: Bir tornavida ile, makinan>n üst köflesindeki seçiciyi, istenilen seviye iflarete karfl>l>k gelinceye kadar çeviriniz.

3 AA PBU01TR Tuzu doldurma Suyunuz "0 seviyesinde" ise, zaten yumuflakt>r ve bu nedenle tuz kullanmaya gerek yoktur. Tuz, 1 seviyesinden itibaren, yukar>ya do ru kullan>lmal>d>r. Özellikle yaln>zca bulafl>k makinas> için haz>rlanm>fl tuz kullan>n>z. Bulafl>k makinas>nda kullan>lmak üzere haz>rlanmam>fl tüm di er tip tuzlar, özellikle yemek tuzu, su yumuflat>c>s>na zarar verecektir. Yaln>zca tam y>kama programlar>ndan birine bafllamadan hemen önce (Durulama ve Tutma program>nda de il) tuz doldurunuz. Bu, saç>labilecek olan ve bir süre makinan>n dibinde kalmas> korozyona sebep olabilecek olan tuz veya tuzlu su taneciklerini önleyecektir. Doldurmak için: 1. Tuz doldurmak için, tuz bölmesinin vidal> kapa >n> aç>n>z. 2. Bölmenin içine 1 litre kadar ya da doluncaya kadar su dökünüz (bu ifllem sadece ilk defa tuz doldurmadan önce gereklidir). 3. Sonra, verilen huniyi kullanarak, bölme doluncaya kadar içine tuzu dökünüz (yaklafl>k 1,5-1,8 kg). Tuz doldururken su bölmeden taflarsa endiflelenmeyiniz, bu gayet normaldir. 4. Vidan>n difllerinde ya da contada hiçbir tuz izi olmad> >ndan emin olarak kapa > tekrar tak>n>z. 5. Kapa > s>k>ca vidalay>n>z. Tuz bölmesinin periyodik olarak doldurulmas> gerekecektir. Tuz bitti inde ve tekrar doldurulmas> gerekti inde, kumanda panosu üzerindeki "Salt refill" (Tuz doldur) gösterge lambas> yanacakt>r. Tuz bölmesinde daima bir miktar su vard>r ve tekrar tuz dolduruldu unda normal olarak taflacakt>r. Bulafl>k makinas>n>n devrede kald> >n> varsayarak "Salt refill" (Tuz doldur) gösterge lambas> tekrar tuz doldurulduktan sonra 2-6 saat yan>k kalabilir. Kullanm>fl oldu unuz tuzun erime süresi bundan daha uzun sürerse, bunun yan>k kalmas> da daha uzun olabilir. Bulafl>k makinas>n>n ifllevi etkilenmez. 7 PFS03TR LE SA LT SA LZ SA L SE SR06 Parlat>c> Durulama vas>tas>yla leke ve ince çizgiler oluflmaks>z>n kurumas>n> sa lamak üzere, parlat>c> son durulama esnas>nda otomatik olarak ilave edilir. Kapa >n içine yerlefltirilmifl bulunan göz, dozaj ayar>na ba l> olarak y>kama program> için yeterli olan 110 ml parlat>c> al>r. Parlat>c> doldurma: 1. (A) kapa k>m>n> vs. almak için tasarlanm>flt>r. bütün yüzeylere eriflebilmesi için bulafl>klar katlanm>fl tabak raflar>na yerlefltiriniok so uyacaklar>ndan kuruma daha iyi olacakt>r. tip bardaklar da bir kaç defa bulafl>k makinas>nda y>kand>ktan sonra donuklafl>rlar. önlem olarak, birlikte y>kamay>n>z. durumlarda, eflyan>n üreticisine sorunuz. ve çatal-b>çak Normal kirli. Bardak-tabak ve çatal-b>çak Az kirli. 3'te parlat>c> seçicisi. 40 dakika) özel bir programd>r. yerlefltiriniz. sahfadayken ya da program bittikten hemen sonra kapak aç>l>rsa, buhar ç>kabilece inden dikkatli olmak gerekir. 4. Püskürtücü kollar>n>n serbestçe döndüklerinden emin olunuz. Deterjan> ölçüp ay>r>n>z "Y>kama programlar>" çizelgesine göre gerekli miktarda deterjan ilave ediniz ve kapa > kapat>n>z Deterjan gözünün kapa >n> kapat>n>z Bulafl>k y>kama makinas>n>n kapa >n> kapat>n>z Program> tespit ediniz Program seçme kadran>n>, seçmek istedi iniz program harfi program iflareti ile ayn> hizaya gelinceye kadar saat dönüfl yönünde çeviriniz. Gerekiyorsa, ana y>kama s>cakl> >n> "Y>kama programlar>" çizelgesindeki talimatlara göre seçiniz. ("Gerekli dü meler"e bak>n>z) POS06TR Bak>m ve temizleme Makinan>n <çinin temizlenmesi Kapak etraf>ndaki contalar>, deterjan ve parlat>c> da >t>c>lar>n> düzenli olarak >slak bir bezle temizlemeye dikkat ediniz. Her 3 ayda bir deterjan kullanarak bulafl>ks>z olarak 65 C y>kama program>n> çal>flt>rman>z> öneririz. Merkezi filtrenin temizlenmesi (Her y>kamadan sonra) Yiyecek k>r>nt>lar> boflaltma filtresinde (A) birikebilirler ve filtrenin musluk suyu alt>nda durulanarak temizlenmesi gerekir. Boflaltma filtresinin ç>kar>lmas> (Sap>ndan çekerek kolayca ç>kar>n>z). Temizlendi inde, orijinal konumuna geçinceye kadar geriye do ru iterek filtreyi tekrar tak>n>z. A MA04 Büyük filtrenin temizlenmesi (Her iki ayda bir) Gerekti inde, büyük filtrenin (B) bir f>rça kullanarak musluk suyu alt>nda her iki taraf>n> temizleyiniz Büyük filtrenin ç>kar>lmas>: Bir taraf>ndan yukar> do ru çekerek püskürtücü kolunu ç>kar>n>z. (C) kolonunu saat dönüfl yönünün tersine 90 çeviriniz ve filtreyi d>flar> kayd>r>n>z. Temizlendi inde, yukar>daki talimatlar> ters s>ra ile takip ederek tekrar tak>n>z. Boflaltma filtresinin sap>n>n cihaz>n önüne do ru çevrili olmas>n> sa layarak filtrenin orijinal konumunda oldu undan emin olunuz. Bulafl>k y>kama makinas> filtresiz kullan>lmamal>d>r. Filtrelerin yanl>fl yerlefltirilmesi ve tak>lmas>, yetersiz y>kama sonuçlar> meydana getirecektir. Makinan>n do ru çal>flmas>n> sa lamada filtrelerin temizlenmesi çok önemlidir. 90 B C MA05 15 PMC01TR D>fl k>sm>n temizlenmesi Makinan>n d>fl k>sm>n> ve kumanda panelini >slak yumuflak bir bezle temizleyiniz. Gerekirse yaln>zca nötr deterjanlar kullan>n>z. Hiçbir zaman afl>nd>r>c> ürünler, ovma maddeleri ve çözücüler (aseton, trikloretilen v.s...) kulanmay>n>z. Çal>flmadan uzun süre bekletilmesi Herhangi bir süre makinay> kullanmayacaksan>z, afla >dakileri yapman>z tavsiye edilir: 1.

4 Cihaz>n elektrik fiflini çekiniz ve sonra suyu kapat>n>z; 2. Parlat>c> gözünü doldurunuz; 3. <stenmeyen kokular>n teflekkülünü önlemek için kapa > aral>k b>rak>n>z; 4. Makinan>n içini temiz b>rak>n>z. Dona karfl> önlemler Makinay> s>cakl> >n 0 C'nin alt>na düflen bir yere yerlefltirmekten kaç>n>n>z. Bu mümkün de ilse, makinay> boflalt>n>z, cihaz>n kapa >n> kapat>n>z, su girifl borusunu ay>r>n>z ve boflalt>n>z. Makinan>n nakli Makinay> nakletmeniz gerekiyorsa (evden tafl>nmak vs...) 1. Fiflini çekiniz; 2. Su muslu unu kapat>n>z; 3. Su giriflini ve boflaltmas>n> ç>kar>n>z; 4. Makinay> hortumlarla birlikte çekerek ç>kar>n>z. Tafl>ma esnas>nda makinay> afl>r> e mekten kaç>n>n>z. 16 PMC02TR Teknisyenin dikkatine Baz> ar>zalar günlük bak>mlar>n ve gözetimin yap>lmamas>ndan kaynaklan>r ve bir mühendis ça >rmaks>z>n kolayca giderilebilirler. Yerel Servis Merkeziniz ile temasa geçmeden önce, lütfen afla >da listelenmifl olan kontrolleri yap>n>z. Ar>za Belirtisi Makina çal>flm>yor Çözüm s s s s Kapak iyice kapat>lmam>flt>r. Elektrik fifli prize iyi sokulmam>flt>r. Fifl sigortas>n> kontrol ediniz. Prize elektrik ak>m> gelmiyordur. Bulafl>k makinas> su ile dolmuyor s Su muslu unun aç>k oldu undan emin olunuz. tekrar yerlefltiriniz. s Girifl hortumu t>kal> olabilir. Su beslemesini kapat>n>z ve filtreyi temizleyiniz. tekrar yerlefltiriniz. s Lavabo t>kal> olabilir. T>kan>kl>k varsa temizleyiniz. s Tahliye hortumu uzant>s> do ru de ildir. At>k ba lant>s> için talimatlar> izleyiniz. s Tahliye hortumunun ucunda hava menfezi yoktur. s s s s s s Sepetler çok fazla doludur. Bulafl>klar gerekti i gibi konulmam>flt>r. Püskürtücü kollar> dönmüyor. Püskürtücü kollar> t>kal>. Filtreler t>kal>. Filtreler yerlerinde de il. Deterjan eskidir veya sertleflmifltir. s Tuz kab> kapa > iyi kapat>lmam>flt>r. s Seçilen y>kama program> çok hafiftir. Ser. No..... Taflmaya karfl> koruma Cihaz, suyun taflmas>n> önlemek için afla >daki özelliklere sahip olan bir ayg>tla donat>lm>flt>r: - Makinan>n alt>nda: Makinadan su s>zmas>na ba l> olarak ayg>t çal>flmaya bafllar ve sadece makina çal>fl>rken faaliyet gösterir. RA01 Mod.... Servis ve yedek parçalar Bu ürünün servisi yetkili bir servis mühendisi taraf>ndan yap>lmal>, ve gerçek yedek parçalar kullan>lmal>d>r. Makinay> hiçbir flekilde kendiniz tamir etmeye çal>flmay>n. Deneyimsiz kiflilerin yapt> > onar>mlar, kazalara veya cihaz>n çal>flmas>nda önemli hatalara neden olabilir. En yak>n>n>zdaki yetkili servise baflvurunuz. Hakiki yedek parçalar üzerine daima >srarl> olunuz. 18 PSN11TR Montaj talimat> Bu cihaz> monte etmek için gerekli elektrik ifli, bir teknisyen veya uzman bir kifli taraf>ndan yap>lmal>d>r. Bu cihaz> monte etmek için gerekli tesisat ifli, yetkili tesisatç> veya uzman bir kifli taraf>ndan yap>lmal>d>r. Teknik özellikler BOYUTLAR Eni Üst tezgahla yükseklik Üst tezgahs>z yükseklik Maksimum derinlik Aç>k kapak ile maksimum derinlik Gerilim 59,6 cm 84,7 cm 81,7 cm 61 cm 115,2 cm 230 V - 50 Hz 200 W 2100 W 2300 W 50 kpa (0,5 bar) 800 kpa (8 bar) 12 Su Elektrik 19 lt 1,4 kw/h ELEKTR<K BA/LANTISI YIKAMA ESNASINDA MOTOR DE/ERLER< ISITMA D<RENÇLER<N<N GÜCÜ TOPLAM GÜÇ SU G<R<fi BASINCI KAPAS<TE (STANDART IEC) GÖREV AYARLARI TÜKET<M Minimum Maksimum 19 PTS15TR Su tesisat> ba lant>lar> Bu bulafl>k makinas> s>cak (maksimum 60 C) veya so uk suyla çal>flabilir. Biz yine de so uk suya ba laman>z> tavsiye ederiz. S>cak su ba lant>s>, y>kama program>n> oldukça k>salt>tt> > için çok kirli çatal-b>çaklarda her zaman etkili olmaz. Suyun bas>nc>, teknik özellikler bölümünde verilen s>n>rlar>n içinde olmal>d>r. Yak>n>n>zdaki su tesisatç>s> ortalama flebeke bas>nc> hakk>nda size bilgi verecektir. Bulafl>k makinas>n>n, montaj> kolaylaflt>rmak için sa a veya sola döndürülebilen doldurma ve tahliye hortumlar> vard>r. Su s>z>nt>s>n> önlemek için s>kma somunu do ru bir flekilde tak>lmal>d>r. Su ak>fl>n> engellememek veya yavafllatmamak için hortumlar>n bükülmemesine veya dolaflmamas>na dikkat ediniz. E er makinaya uzun süre kullan>lmayan borular veya yeni borular tak>lm>flsa, girifl hortumunu takmadan önce suyu bir süre bofla ak>t>n>z. Böylece girifl hortumunun filtresini kum veya pas ile t>kanmas>n> engellemifl olursunuz. Makinayla birlikte verilen filtreyi (A), ekleme yerine takmay> unutmay>n. Ba lant>y> yapmak için; makinan>n girifl hortumuna tak>lan kuplaj somunu, 3/4 inçlik gaz ak>fl a z>na veya bas>nç-blo u gibi h>zl> kuplaj muslu una uyacak flekilde tasarlanm>flt>r. Bunu kolaylaflt>rmak için hortum sa a veya sola çevrilebilir. A CA02 20 PWA06TR Su ç>k>fl hortumu ba lant>s> min 4 cm min 30 cm max 100 cm PWA02TR Boflaltma hortumunun ucu afla >daki flekillerde ba lanabilir: 1. Gerekiyorsa bir klipsle lavabo ç>k>fl sifonuna tespit ederek. 2. Verilmifl olan özel k>vr>ml> plastik k>lavuzu kullanarak lavabonun kenar>na as>l>r. 3. Minimum 4 cm iç çap>nda menfez deli i ile verilen bir stand borusuna At>k ba lant>s>, bulafl>k makinas>n>n alt>nda 30 cm (minimum) ile 100 cm (maksimum) aras>nda bir yükseklikte olmal>d>r. Boflaltma hortumu, bulafl>k makinas>n>n sa >na ya da soluna bakabilir. Suyun boflalt>lmas>n> önleyebilece inden ya da yavafllatabilece inden, hortumun bükülü veya s>k>flm>fl, ezilmifl olmad> >ndan emin olunuz.

5 Bir boflaltma hortumu uzatmas> kullan>yorsan>z, 2 metreden daha uzun olmamal>d>r ve iç çap> verilen hortumun çap>ndan daha küçük olmamal>d>r. Ayn> flekilde, at>k ç>k>fl>na ba lamak için kullan>lan ba lant> elemanlar>n>n iç çap> verilen hortumun çap>ndan daha küçük olmamal>d>r. ev tipi elektrik sistemi prizi ile de ifltiriniz. Emniyet standartlar> cihaz>n topraklanmas>n> gerektirmektedir. Yukar>daki emniyet önlemlerine uyulmamas>ndan dolay> üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz afla >daki E.E.C. Yönergelerine uygundur: - 73/23 of 'ü (Alçak Gerilim Yönergesi) ve müteakip de ifliklikleri; - 89/336 of (elektromanyetik Uygunluk Yönergesi) ve müteakip de ifliklikleri. 21 max 100 cm min 30 cm max 100 cm Üst tezgah>n ayarlanmas> Makinay> di er mutfak üniteleri ile hizalamak için üst tezgah> 25 mm ileri veya geri hareket ettirebilirsiniz. iki adet arka tutma vidas>n> kolayca ç>kar>n>z, üstü istenen konuma getiriniz ve sonra vidalar> tekrar s>k>n>z. Bir Tezgah>n alt>na tak>lmas> (mutfak tezgah> veya lavabo) Makinan>n üst tezgah>n> ç>kararak, lavabo ünitesinin ya da önceden mevcut bir tezgah>n alt>na, resimde gösterilen karfl>l>k gelen girinti boyutlar>n> sa layarak, takabilirsiniz. IN Afla >daki gibi hareket ediniz: <ki adet arka tutma vidas>n> ç>kararak, üst tablay> kald>rarak, önden çekiniz ve yar>klardan d>flar> kayd>rarak, makinan>n üst tezgah>n> ç>kar>n>z. Kullanma k>lavuzunda belirtilen talimatlar>n difl>ndaki kullan>mlar, 5 Tüketiciye teslimden sonra oluflabilecek k>r>k, çizik ve hasarlar (tafl>ma, çarpma, düflürme, vs) 5 Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisat>nda veya kullan>lmas> ön görülen voltaj d>fl>nda kullanma, 5 Gerekin onar>m için yetkili servise baflvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli d>fl>nda bir kimsenin cihaz>n onar>m>na, bak>m>na veya tadiline kalk>flm>fl olmas> durumlar>nda, 5 Yukar>da belirtilen maddeler kapsam>nda olan ar>zalar ücret karfl>l> > yap>l>r 5 <flçilik ve üretim hatalar>na karfli cihaz (3) ÜÇ YIL SÜRE <LE GARANT< ED<LM<fiT<R. 5 Ar>zalar>n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de ifltirilecek parçalar>n saptanmas> tamamen firmam>za aittir. 5 Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yap>ld> i, mamül üzerindeki orijinal seri numarasi kal>r>ld> > taktirde bu belge hükümden düfler. SATICI FIRMANIN: ÜNVANI ADRESæ TEL-TELEFAKS FATURA NO. TESLæM TARæHæ ve YERæ :..... :..... :..... :..... :..... æmza KAøE :..... YETKæLæ SERVIS: æmza KAøE : GD 3 GD 2 GD 1 1.

6 Garanti süresi mal>n teslim tarihinden itibaren bafllar ve (3) Üç bir y>ld>r. 2. Mal>n bütün parçalar> dahil olmak üzere tamam> firmam>z>n garantisi kapsam>ndad>r. 3. Mal>n garanti süresi içerisinde ar>zalanmas> durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal>n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mal>n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas> durumunda mal>n sat>c>s>, bayii, acentas>, temsilcili i, ithalatç>s> veya imalatç>s>ndan birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. 4. Mal>n garanti süres> içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar>ndan dolay> ar>zalanmas> halinde, iflçilik masraf>, de ifltirilen parça bedeli yada baflka herhangi bir alt>nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap>lacakt>r. 5. Mal>n: 5 Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kayd>yla bir y>l içerisinde, ayn> ar>zay> ikiden fazla tekrarlamas> veya farkl> ar>zalar>n dörtten fazla ortaya ç>kmas> sonucu, maldan yararlanamaman>n süreklilik kazanmas>. 5 Tamiri için geçen azami sürenin afl>lmas>. 5 Servis istasyonunun, mevcut olmamas> halinde s>ras>yla sat>c>s>, bayii, acentas>, temsilcili i, ithalatç>s> veya imalatç>s>ndan birisinin düzenleyece i raporla ar>zan>n tamirinin mümkün bulunmad> >n>n belirlenmesi durumlar>nda, ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap>lacakt>r. 6. Mal>n kullanma k>lavuzunda yer alan husulara ayk>r> kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar garanti kapsam> difl>ndad>r. 7. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç>kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl> >, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. ELECTROLUX Dayan>kl> Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Tarlabafl> Bulvar> No: TAKS<M / <STANBUL ÜCRETS<Z TÜKET<C< tel: (Pbx) DANIfiMA SERV<S<: Fax/ Yönetim Kurulu Üyesi - Murahhas Aza Nevio Pollesel <mza Bölüm Genel Müdürü Ercan Ç>nar Öztürk <mza Bu Garanti Belgesinin kullan>lmas>na 4077 say>l> kanun ile bu kanuna dayan>larak düzenlenen TRKGM-95/ say>l> tebli uyar>nca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl> >, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü izin verilmifltir. Sanayi ve Ticaret Bakanl> > Garanti Belgesi Belge Numaras> Belge Onay Tarihi : : GARANT< BELGES< CæHAZA AæT BæLGæLER CæNSæ :..... CæHAZA AæT BæLGæLER CæNSæ MARKASI MODEL SERæ NO :..... :. :. :...

7 .. MONTAJ ANINDA YETKæLæ SERVæS TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

8 MÜøTERæNæN ADI, SOYADI:.. ADRESæ :.. MODEL :..... SERæ NO:.... MONTAJ TARæHæ :..... RAPOR NO :

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)... TEL NO :...

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar

Trend 700 Ankastre Ocaklar. Pulsar Ankastre Ocaklar Trend 700 Ankastre Ocaklar Pulsar Ankastre Ocaklar çindekiler TEKN K ÖZELL KLER Sayfa 2 MONTAJ Sayfa 2 - SETÜSTÜ FIRINA G R fi ( Ç BÖLÜMLER NE) Sayfa 2 - ENJEKTÖRLER N DE fit R LMES VE HAVA AYARI Sayfa

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

ACan BElektrik bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları.

ACan BElektrik bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları. AL 434 Y AL 434 SY Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun.

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve cihazınızın çalıştırılması, sorun giderilmesi ve temizliğiyle ilgili talimatlara uyun. Değerli Müşterimiz, Buharlı Ütü cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz faydalanmak

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Çamaşır Kurutma Makinesi

Çamaşır Kurutma Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi D1 70 K 1 TR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI Kullanma Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi FWD 1400-6EI 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri 2 Ürün Tanımı 4 Kontrol Paneli 6 İlk Kullanım 8 Kişiselleştirme 8 Günlük Kullanım 8 Kullanım - Kurutma 11 Yararlı

Detaylı