Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF620 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628485"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: dikkat edilmelidir. elektrik besleme kablosunun üzerinde durmamas>na dikkat edilmelidir. Bu cihaz> monte etmek için gerekli elektrik ifli, yetkili elektrikçi veya uzman bir kifli taraf>ndan yap>lmal>d>r. Bu cihaz> monte etmek için gerekli tesisat ifli, yetkili tesisatç> veya uzman bir kifli taraf>ndan yap>lmal>d>r. Bu cihaz eriflkin kifliler taraf>ndan çal>flt>r>lmak üzere tasarlanm>flt>r. ambalajlar> çouklardan uzak tutunuz. > açmadan önce daima cihaz> kapat>n>z. Özellikle yaln>zca bulafl>k makinalar>nda kullan>lmak için haz>rlanm>fl deterjanlar> kullan>n>z. Doldurmay> veya boflaltmay> tamamlad> >n>zda, aç>k kapak tehlikeli olabilece inden kapa > kapat>n>z. Aç>k kapak üzerine oturmay>n>z veya ç>kmay>n>z. Kulland>ktan sonra cihaz> elektrik beslemesinden ay>r>n>z ve su beslemesini kapat>n>z. 3 s s Dikkat edilmedi i takdirde ç>plak metal kenarlar kesebilece inden, alt kapak contas> ve mentefle bölgesi temizlenirken dikkat edilmelidir. Bu ürüne yetkili bir Servis Mühendisi taraf>ndan servis yap>lmal>d>r ve sadece orijinal parçalar kullan>lmal>d>r. Hiçbir koflulda makinay> kendiniz onarmaya teflebbüs etmeyiniz. Deneyimsiz kifliler taraf>ndan yap>lan onar>mlar yaralanmaya ya da ciddi ar>zalara sebep olabilir. Yerel Servis Güç Merkezinize baflvurunuz. Daima orijinal yedek parçalar konusunda >srarl> olunuz. Çocuk Emniyeti s Do al Kaynaklar> Koruma Çevre yarar> için: s s s s Kullanma Esnas>nda s s s s sembolü ile iflaretlenmifl malzemeler geri dönüflümlüdür. Bu cihaz>n geri dönüflümü için bölgenizde tesisler olup olmad> >n> anlamak için yerel Dan>flma Kurulu ya da Çevre Sa l> > Bürosu'na dan>fl>n>z. Cihaz>n hurdaya at>lmas> gerekti inde, elektrik kablosunu kesiniz ve çocuklar>n içeride s>k>fl>p kalmas>n> önlemek için kapak kapatma ayg>t>n> kullan>lmaz hale getirinz. fiehrinizi temiz ve derli toplu tutunuz eski cihaz>n>z için izin verilen at>k yerlerini kullan>n>z. s s s s PSI01TR Cihaz>n tan>m> IN68 1. Su sertli i ayar> 2. Seviyeleme ara parçalar> 3. Üst sepet durdurucusu 4. Tuz bölmesi 5. Genifl filtre 6. Deterjan gözü 7. Kumanda paneli 8. Tan>m etiketi 9. Parlat>c> gözü 10. Merkezi filtre 11. Alt püskürtücü kolu 12. Üst püskürtücü kolu 13. Üst sepet 14. Üst tezgah 4 PDA07TR Kontrol paneli Aç>k/Kapal> lambas> 2. On/Off (Açma/Kapatma) dü mesi Açma (On) Bu tufla bast> >n>zda makina çal>flmaya bafllar, ayn> zamanda On/Off gösterge lambas> yanmaya bafllar. Kapatma (Off) Y>kama program> bitti i zaman makina otomatik olarak durur, pilot lambas> yanmaya devam eder. Gösterge lambas>n> söndürmek istedi iniz zaman ya da makinay> herhangi bir s>rada durdurmak istedi iniz zaman bu tufla bas>n. 6. Tuz doldurma göstergesi lambas> Bu >fl>k, tuz kab>n>n yeniden doldurulmas> gerekti i zaman yanar. Tuzun gerekmedi i yumuflak su bulundu u zaman bu lamba yanmaz. 7. Program seçme kadran> Bir program> seçmek için program seçme kadran>n> saat yönünde çevirin. Seçmek istedi iniz program harfinin, kontrol paneli üzerindeki program iflaretçisi çizgisinde olmas>na dikkat edin. 3. Y>kama s>cakl> >n> seçme tufllar> Bu tufllar y>kama suyunun s>cakl> >n> seçmenize imkan sa lar ("Y>kama Programlar>" bölümüne bak>n>z). Hiçbir tufla bas>lmazsa suyu 65 C kadar >s>t>n. 8. Program s>ras> göstergesi Program ilerledikçe, cihaz>n y>kama program>ndaki ulaflt> > aflamay> göstermek için s>ralama göstergesi döner. Ön y>kama / Durulama ve Bekletme Y>kama So uk suyla durulama S>cak suyla durulama S>cak havayla kurutma 4. Program k>lavuzu Bu, do ru programlar> seçmenize yard>m etmek için "Y>kama programlar>"n>n bir özetidir. 5. Kapak kolu Kapa > açmak için kapa >n üst k>sm>ndaki tutma yerini bast>r>p kendinize do ru çekin. Kapa > kapatmak için sadece itiniz. 5 PCP24TR Kullanmadan önce Bulafl>k y>kama makinan>z> ilk defa kullanmadan önce: elektrik ve su ba lant>lar>n>n montaj talimatlar>na uygun oldu undan emin olunuz bütün ambalajlar> cihaz>n içinden ç>kar>n>z su yumuflat>c>s>n> koyunuz tuz bölmesini doldurunuz parlat>c> gözünü doldurunuz. Su yumuflat>c>s>n>n ayarlanmas> Bulafl>k makinas>, cihaz>n çal>flmas>na zarar veren ya da olumsuz etkide bulunan sudaki mineralleri ve tuzlar> gidermek için tasarlanm>fl olan bir su yumuflat>c>s> ile donat>lm>flt>r. Bu tuzlar>n miktar> ne kadar fazla ise, suyunuz o kadar serttir. Su sertlei i eflde er derecelerle, örne in Alman, Frans>z derecesi ve bir milyondaki pay olarak ölçülür. Yumuflat>c>, bulundu unuz bölgedeki suyun sertli ine göre ayarlanmal>d>r. Yerel Su <flleri Müdürlü ünüz bölgenizdeki suyun sertli i konusunda size bilgi verebilir. Bulafl>k makinas> fabrikada 2 seviyesine ayarlanm>flt>r. Bu seviye bölgeniz için uygun de ilse, yumuflat>c> ayarlanmal>d>r. Su sertli i Alman derecesi ( dh) Frans>z derecesi ( TH) PPM (bir milyondaki pay) Seviye Tuz kullan>m> < < hyr a evet evet evet evet evet Su yumuflat>c>s>n>n ayarlanmas>: Bir tornavida ile, makinan>n üst köflesindeki seçiciyi, istenilen seviye iflarete karfl>l>k gelinceye kadar çeviriniz.

3 AA PBU01TR Tuzu doldurma Suyunuz "0 seviyesinde" ise, zaten yumuflakt>r ve bu nedenle tuz kullanmaya gerek yoktur. Tuz, 1 seviyesinden itibaren, yukar>ya do ru kullan>lmal>d>r. Özellikle yaln>zca bulafl>k makinas> için haz>rlanm>fl tuz kullan>n>z. Bulafl>k makinas>nda kullan>lmak üzere haz>rlanmam>fl tüm di er tip tuzlar, özellikle yemek tuzu, su yumuflat>c>s>na zarar verecektir. Yaln>zca tam y>kama programlar>ndan birine bafllamadan hemen önce (Durulama ve Tutma program>nda de il) tuz doldurunuz. Bu, saç>labilecek olan ve bir süre makinan>n dibinde kalmas> korozyona sebep olabilecek olan tuz veya tuzlu su taneciklerini önleyecektir. Doldurmak için: 1. Tuz doldurmak için, tuz bölmesinin vidal> kapa >n> aç>n>z. 2. Bölmenin içine 1 litre kadar ya da doluncaya kadar su dökünüz (bu ifllem sadece ilk defa tuz doldurmadan önce gereklidir). 3. Sonra, verilen huniyi kullanarak, bölme doluncaya kadar içine tuzu dökünüz (yaklafl>k 1,5-1,8 kg). Tuz doldururken su bölmeden taflarsa endiflelenmeyiniz, bu gayet normaldir. 4. Vidan>n difllerinde ya da contada hiçbir tuz izi olmad> >ndan emin olarak kapa > tekrar tak>n>z. 5. Kapa > s>k>ca vidalay>n>z. Tuz bölmesinin periyodik olarak doldurulmas> gerekecektir. Tuz bitti inde ve tekrar doldurulmas> gerekti inde, kumanda panosu üzerindeki "Salt refill" (Tuz doldur) gösterge lambas> yanacakt>r. Tuz bölmesinde daima bir miktar su vard>r ve tekrar tuz dolduruldu unda normal olarak taflacakt>r. Bulafl>k makinas>n>n devrede kald> >n> varsayarak "Salt refill" (Tuz doldur) gösterge lambas> tekrar tuz doldurulduktan sonra 2-6 saat yan>k kalabilir. Kullanm>fl oldu unuz tuzun erime süresi bundan daha uzun sürerse, bunun yan>k kalmas> da daha uzun olabilir. Bulafl>k makinas>n>n ifllevi etkilenmez. 7 PFS03TR LE SA LT SA LZ SA L SE SR06 Parlat>c> Durulama vas>tas>yla leke ve ince çizgiler oluflmaks>z>n kurumas>n> sa lamak üzere, parlat>c> son durulama esnas>nda otomatik olarak ilave edilir. Kapa >n içine yerlefltirilmifl bulunan göz, dozaj ayar>na ba l> olarak y>kama program> için yeterli olan 110 ml parlat>c> al>r. Parlat>c> doldurma: 1. (A) kapa k>m>n> vs. almak için tasarlanm>flt>r. bütün yüzeylere eriflebilmesi için bulafl>klar katlanm>fl tabak raflar>na yerlefltiriniok so uyacaklar>ndan kuruma daha iyi olacakt>r. tip bardaklar da bir kaç defa bulafl>k makinas>nda y>kand>ktan sonra donuklafl>rlar. önlem olarak, birlikte y>kamay>n>z. durumlarda, eflyan>n üreticisine sorunuz. ve çatal-b>çak Normal kirli. Bardak-tabak ve çatal-b>çak Az kirli. 3'te parlat>c> seçicisi. 40 dakika) özel bir programd>r. yerlefltiriniz. sahfadayken ya da program bittikten hemen sonra kapak aç>l>rsa, buhar ç>kabilece inden dikkatli olmak gerekir. 4. Püskürtücü kollar>n>n serbestçe döndüklerinden emin olunuz. Deterjan> ölçüp ay>r>n>z "Y>kama programlar>" çizelgesine göre gerekli miktarda deterjan ilave ediniz ve kapa > kapat>n>z Deterjan gözünün kapa >n> kapat>n>z Bulafl>k y>kama makinas>n>n kapa >n> kapat>n>z Program> tespit ediniz Program seçme kadran>n>, seçmek istedi iniz program harfi program iflareti ile ayn> hizaya gelinceye kadar saat dönüfl yönünde çeviriniz. Gerekiyorsa, ana y>kama s>cakl> >n> "Y>kama programlar>" çizelgesindeki talimatlara göre seçiniz. ("Gerekli dü meler"e bak>n>z) POS06TR Bak>m ve temizleme Makinan>n <çinin temizlenmesi Kapak etraf>ndaki contalar>, deterjan ve parlat>c> da >t>c>lar>n> düzenli olarak >slak bir bezle temizlemeye dikkat ediniz. Her 3 ayda bir deterjan kullanarak bulafl>ks>z olarak 65 C y>kama program>n> çal>flt>rman>z> öneririz. Merkezi filtrenin temizlenmesi (Her y>kamadan sonra) Yiyecek k>r>nt>lar> boflaltma filtresinde (A) birikebilirler ve filtrenin musluk suyu alt>nda durulanarak temizlenmesi gerekir. Boflaltma filtresinin ç>kar>lmas> (Sap>ndan çekerek kolayca ç>kar>n>z). Temizlendi inde, orijinal konumuna geçinceye kadar geriye do ru iterek filtreyi tekrar tak>n>z. A MA04 Büyük filtrenin temizlenmesi (Her iki ayda bir) Gerekti inde, büyük filtrenin (B) bir f>rça kullanarak musluk suyu alt>nda her iki taraf>n> temizleyiniz Büyük filtrenin ç>kar>lmas>: Bir taraf>ndan yukar> do ru çekerek püskürtücü kolunu ç>kar>n>z. (C) kolonunu saat dönüfl yönünün tersine 90 çeviriniz ve filtreyi d>flar> kayd>r>n>z. Temizlendi inde, yukar>daki talimatlar> ters s>ra ile takip ederek tekrar tak>n>z. Boflaltma filtresinin sap>n>n cihaz>n önüne do ru çevrili olmas>n> sa layarak filtrenin orijinal konumunda oldu undan emin olunuz. Bulafl>k y>kama makinas> filtresiz kullan>lmamal>d>r. Filtrelerin yanl>fl yerlefltirilmesi ve tak>lmas>, yetersiz y>kama sonuçlar> meydana getirecektir. Makinan>n do ru çal>flmas>n> sa lamada filtrelerin temizlenmesi çok önemlidir. 90 B C MA05 15 PMC01TR D>fl k>sm>n temizlenmesi Makinan>n d>fl k>sm>n> ve kumanda panelini >slak yumuflak bir bezle temizleyiniz. Gerekirse yaln>zca nötr deterjanlar kullan>n>z. Hiçbir zaman afl>nd>r>c> ürünler, ovma maddeleri ve çözücüler (aseton, trikloretilen v.s...) kulanmay>n>z. Çal>flmadan uzun süre bekletilmesi Herhangi bir süre makinay> kullanmayacaksan>z, afla >dakileri yapman>z tavsiye edilir: 1.

4 Cihaz>n elektrik fiflini çekiniz ve sonra suyu kapat>n>z; 2. Parlat>c> gözünü doldurunuz; 3. <stenmeyen kokular>n teflekkülünü önlemek için kapa > aral>k b>rak>n>z; 4. Makinan>n içini temiz b>rak>n>z. Dona karfl> önlemler Makinay> s>cakl> >n 0 C'nin alt>na düflen bir yere yerlefltirmekten kaç>n>n>z. Bu mümkün de ilse, makinay> boflalt>n>z, cihaz>n kapa >n> kapat>n>z, su girifl borusunu ay>r>n>z ve boflalt>n>z. Makinan>n nakli Makinay> nakletmeniz gerekiyorsa (evden tafl>nmak vs...) 1. Fiflini çekiniz; 2. Su muslu unu kapat>n>z; 3. Su giriflini ve boflaltmas>n> ç>kar>n>z; 4. Makinay> hortumlarla birlikte çekerek ç>kar>n>z. Tafl>ma esnas>nda makinay> afl>r> e mekten kaç>n>n>z. 16 PMC02TR Teknisyenin dikkatine Baz> ar>zalar günlük bak>mlar>n ve gözetimin yap>lmamas>ndan kaynaklan>r ve bir mühendis ça >rmaks>z>n kolayca giderilebilirler. Yerel Servis Merkeziniz ile temasa geçmeden önce, lütfen afla >da listelenmifl olan kontrolleri yap>n>z. Ar>za Belirtisi Makina çal>flm>yor Çözüm s s s s Kapak iyice kapat>lmam>flt>r. Elektrik fifli prize iyi sokulmam>flt>r. Fifl sigortas>n> kontrol ediniz. Prize elektrik ak>m> gelmiyordur. Bulafl>k makinas> su ile dolmuyor s Su muslu unun aç>k oldu undan emin olunuz. tekrar yerlefltiriniz. s Girifl hortumu t>kal> olabilir. Su beslemesini kapat>n>z ve filtreyi temizleyiniz. tekrar yerlefltiriniz. s Lavabo t>kal> olabilir. T>kan>kl>k varsa temizleyiniz. s Tahliye hortumu uzant>s> do ru de ildir. At>k ba lant>s> için talimatlar> izleyiniz. s Tahliye hortumunun ucunda hava menfezi yoktur. s s s s s s Sepetler çok fazla doludur. Bulafl>klar gerekti i gibi konulmam>flt>r. Püskürtücü kollar> dönmüyor. Püskürtücü kollar> t>kal>. Filtreler t>kal>. Filtreler yerlerinde de il. Deterjan eskidir veya sertleflmifltir. s Tuz kab> kapa > iyi kapat>lmam>flt>r. s Seçilen y>kama program> çok hafiftir. Ser. No..... Taflmaya karfl> koruma Cihaz, suyun taflmas>n> önlemek için afla >daki özelliklere sahip olan bir ayg>tla donat>lm>flt>r: - Makinan>n alt>nda: Makinadan su s>zmas>na ba l> olarak ayg>t çal>flmaya bafllar ve sadece makina çal>fl>rken faaliyet gösterir. RA01 Mod.... Servis ve yedek parçalar Bu ürünün servisi yetkili bir servis mühendisi taraf>ndan yap>lmal>, ve gerçek yedek parçalar kullan>lmal>d>r. Makinay> hiçbir flekilde kendiniz tamir etmeye çal>flmay>n. Deneyimsiz kiflilerin yapt> > onar>mlar, kazalara veya cihaz>n çal>flmas>nda önemli hatalara neden olabilir. En yak>n>n>zdaki yetkili servise baflvurunuz. Hakiki yedek parçalar üzerine daima >srarl> olunuz. 18 PSN11TR Montaj talimat> Bu cihaz> monte etmek için gerekli elektrik ifli, bir teknisyen veya uzman bir kifli taraf>ndan yap>lmal>d>r. Bu cihaz> monte etmek için gerekli tesisat ifli, yetkili tesisatç> veya uzman bir kifli taraf>ndan yap>lmal>d>r. Teknik özellikler BOYUTLAR Eni Üst tezgahla yükseklik Üst tezgahs>z yükseklik Maksimum derinlik Aç>k kapak ile maksimum derinlik Gerilim 59,6 cm 84,7 cm 81,7 cm 61 cm 115,2 cm 230 V - 50 Hz 200 W 2100 W 2300 W 50 kpa (0,5 bar) 800 kpa (8 bar) 12 Su Elektrik 19 lt 1,4 kw/h ELEKTR<K BA/LANTISI YIKAMA ESNASINDA MOTOR DE/ERLER< ISITMA D<RENÇLER<N<N GÜCÜ TOPLAM GÜÇ SU G<R<fi BASINCI KAPAS<TE (STANDART IEC) GÖREV AYARLARI TÜKET<M Minimum Maksimum 19 PTS15TR Su tesisat> ba lant>lar> Bu bulafl>k makinas> s>cak (maksimum 60 C) veya so uk suyla çal>flabilir. Biz yine de so uk suya ba laman>z> tavsiye ederiz. S>cak su ba lant>s>, y>kama program>n> oldukça k>salt>tt> > için çok kirli çatal-b>çaklarda her zaman etkili olmaz. Suyun bas>nc>, teknik özellikler bölümünde verilen s>n>rlar>n içinde olmal>d>r. Yak>n>n>zdaki su tesisatç>s> ortalama flebeke bas>nc> hakk>nda size bilgi verecektir. Bulafl>k makinas>n>n, montaj> kolaylaflt>rmak için sa a veya sola döndürülebilen doldurma ve tahliye hortumlar> vard>r. Su s>z>nt>s>n> önlemek için s>kma somunu do ru bir flekilde tak>lmal>d>r. Su ak>fl>n> engellememek veya yavafllatmamak için hortumlar>n bükülmemesine veya dolaflmamas>na dikkat ediniz. E er makinaya uzun süre kullan>lmayan borular veya yeni borular tak>lm>flsa, girifl hortumunu takmadan önce suyu bir süre bofla ak>t>n>z. Böylece girifl hortumunun filtresini kum veya pas ile t>kanmas>n> engellemifl olursunuz. Makinayla birlikte verilen filtreyi (A), ekleme yerine takmay> unutmay>n. Ba lant>y> yapmak için; makinan>n girifl hortumuna tak>lan kuplaj somunu, 3/4 inçlik gaz ak>fl a z>na veya bas>nç-blo u gibi h>zl> kuplaj muslu una uyacak flekilde tasarlanm>flt>r. Bunu kolaylaflt>rmak için hortum sa a veya sola çevrilebilir. A CA02 20 PWA06TR Su ç>k>fl hortumu ba lant>s> min 4 cm min 30 cm max 100 cm PWA02TR Boflaltma hortumunun ucu afla >daki flekillerde ba lanabilir: 1. Gerekiyorsa bir klipsle lavabo ç>k>fl sifonuna tespit ederek. 2. Verilmifl olan özel k>vr>ml> plastik k>lavuzu kullanarak lavabonun kenar>na as>l>r. 3. Minimum 4 cm iç çap>nda menfez deli i ile verilen bir stand borusuna At>k ba lant>s>, bulafl>k makinas>n>n alt>nda 30 cm (minimum) ile 100 cm (maksimum) aras>nda bir yükseklikte olmal>d>r. Boflaltma hortumu, bulafl>k makinas>n>n sa >na ya da soluna bakabilir. Suyun boflalt>lmas>n> önleyebilece inden ya da yavafllatabilece inden, hortumun bükülü veya s>k>flm>fl, ezilmifl olmad> >ndan emin olunuz.

5 Bir boflaltma hortumu uzatmas> kullan>yorsan>z, 2 metreden daha uzun olmamal>d>r ve iç çap> verilen hortumun çap>ndan daha küçük olmamal>d>r. Ayn> flekilde, at>k ç>k>fl>na ba lamak için kullan>lan ba lant> elemanlar>n>n iç çap> verilen hortumun çap>ndan daha küçük olmamal>d>r. ev tipi elektrik sistemi prizi ile de ifltiriniz. Emniyet standartlar> cihaz>n topraklanmas>n> gerektirmektedir. Yukar>daki emniyet önlemlerine uyulmamas>ndan dolay> üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu cihaz afla >daki E.E.C. Yönergelerine uygundur: - 73/23 of 'ü (Alçak Gerilim Yönergesi) ve müteakip de ifliklikleri; - 89/336 of (elektromanyetik Uygunluk Yönergesi) ve müteakip de ifliklikleri. 21 max 100 cm min 30 cm max 100 cm Üst tezgah>n ayarlanmas> Makinay> di er mutfak üniteleri ile hizalamak için üst tezgah> 25 mm ileri veya geri hareket ettirebilirsiniz. iki adet arka tutma vidas>n> kolayca ç>kar>n>z, üstü istenen konuma getiriniz ve sonra vidalar> tekrar s>k>n>z. Bir Tezgah>n alt>na tak>lmas> (mutfak tezgah> veya lavabo) Makinan>n üst tezgah>n> ç>kararak, lavabo ünitesinin ya da önceden mevcut bir tezgah>n alt>na, resimde gösterilen karfl>l>k gelen girinti boyutlar>n> sa layarak, takabilirsiniz. IN Afla >daki gibi hareket ediniz: <ki adet arka tutma vidas>n> ç>kararak, üst tablay> kald>rarak, önden çekiniz ve yar>klardan d>flar> kayd>rarak, makinan>n üst tezgah>n> ç>kar>n>z. Kullanma k>lavuzunda belirtilen talimatlar>n difl>ndaki kullan>mlar, 5 Tüketiciye teslimden sonra oluflabilecek k>r>k, çizik ve hasarlar (tafl>ma, çarpma, düflürme, vs) 5 Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisat>nda veya kullan>lmas> ön görülen voltaj d>fl>nda kullanma, 5 Gerekin onar>m için yetkili servise baflvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis Personeli d>fl>nda bir kimsenin cihaz>n onar>m>na, bak>m>na veya tadiline kalk>flm>fl olmas> durumlar>nda, 5 Yukar>da belirtilen maddeler kapsam>nda olan ar>zalar ücret karfl>l> > yap>l>r 5 <flçilik ve üretim hatalar>na karfli cihaz (3) ÜÇ YIL SÜRE <LE GARANT< ED<LM<fiT<R. 5 Ar>zalar>n giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile de ifltirilecek parçalar>n saptanmas> tamamen firmam>za aittir. 5 Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yap>ld> i, mamül üzerindeki orijinal seri numarasi kal>r>ld> > taktirde bu belge hükümden düfler. SATICI FIRMANIN: ÜNVANI ADRESæ TEL-TELEFAKS FATURA NO. TESLæM TARæHæ ve YERæ :..... :..... :..... :..... :..... æmza KAøE :..... YETKæLæ SERVIS: æmza KAøE : GD 3 GD 2 GD 1 1.

6 Garanti süresi mal>n teslim tarihinden itibaren bafllar ve (3) Üç bir y>ld>r. 2. Mal>n bütün parçalar> dahil olmak üzere tamam> firmam>z>n garantisi kapsam>ndad>r. 3. Mal>n garanti süresi içerisinde ar>zalanmas> durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal>n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mal>n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas> durumunda mal>n sat>c>s>, bayii, acentas>, temsilcili i, ithalatç>s> veya imalatç>s>ndan birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. 4. Mal>n garanti süres> içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik gerekse montaj hatalar>ndan dolay> ar>zalanmas> halinde, iflçilik masraf>, de ifltirilen parça bedeli yada baflka herhangi bir alt>nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap>lacakt>r. 5. Mal>n: 5 Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kayd>yla bir y>l içerisinde, ayn> ar>zay> ikiden fazla tekrarlamas> veya farkl> ar>zalar>n dörtten fazla ortaya ç>kmas> sonucu, maldan yararlanamaman>n süreklilik kazanmas>. 5 Tamiri için geçen azami sürenin afl>lmas>. 5 Servis istasyonunun, mevcut olmamas> halinde s>ras>yla sat>c>s>, bayii, acentas>, temsilcili i, ithalatç>s> veya imalatç>s>ndan birisinin düzenleyece i raporla ar>zan>n tamirinin mümkün bulunmad> >n>n belirlenmesi durumlar>nda, ücretsiz olarak de ifltirme ifllemi yap>lacakt>r. 6. Mal>n kullanma k>lavuzunda yer alan husulara ayk>r> kullan>lmas>ndan kaynaklanan ar>zalar garanti kapsam> difl>ndad>r. 7. Garanti belgesi ile ilgili olarak ç>kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl> >, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü'ne baflvurulabilir. ELECTROLUX Dayan>kl> Tüketim Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Tarlabafl> Bulvar> No: TAKS<M / <STANBUL ÜCRETS<Z TÜKET<C< tel: (Pbx) DANIfiMA SERV<S<: Fax/ Yönetim Kurulu Üyesi - Murahhas Aza Nevio Pollesel <mza Bölüm Genel Müdürü Ercan Ç>nar Öztürk <mza Bu Garanti Belgesinin kullan>lmas>na 4077 say>l> kanun ile bu kanuna dayan>larak düzenlenen TRKGM-95/ say>l> tebli uyar>nca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl> >, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas> Genel Müdürlü ü izin verilmifltir. Sanayi ve Ticaret Bakanl> > Garanti Belgesi Belge Numaras> Belge Onay Tarihi : : GARANT< BELGES< CæHAZA AæT BæLGæLER CæNSæ :..... CæHAZA AæT BæLGæLER CæNSæ MARKASI MODEL SERæ NO :..... :. :. :...

7 .. MONTAJ ANINDA YETKæLæ SERVæS TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

8 MÜøTERæNæN ADI, SOYADI:.. ADRESæ :.. MODEL :..... SERæ NO:.... MONTAJ TARæHæ :..... RAPOR NO :

9 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)... TEL NO :...

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB932X http://tr.yourpdfguides.com/dref/625023 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB932X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB932X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT806 http://tr.yourpdfguides.com/dref/613207

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT806 http://tr.yourpdfguides.com/dref/613207 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT403 http://tr.yourpdfguides.com/dref/613070

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVORIT403 http://tr.yourpdfguides.com/dref/613070 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F50670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809553

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F50670 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809553 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285

Kullanım kılavuzunuz BEKO D1 5102 B http://tr.yourpdfguides.com/dref/3580285 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO D1 5102 B tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları

BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları 1 BESTPUMP Pistonlu Basınç Pompaları KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F40742 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809392

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX F40742 http://tr.yourpdfguides.com/dref/809392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF6102 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628388

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESF6102 http://tr.yourpdfguides.com/dref/628388 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V http://tr.yourpdfguides.com/dref/668692 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF 661LX ZANUSSI/V tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN İMALATÇI FİRMANIN ÜNVANI: AKAY ASANSÖR İML. İNŞ. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTİKLAL MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:11 / B KIRAÇ-ESENYURT / İSTANBUL TELEFON : 0212 624 32 15 16 FAKS : 0212 424

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZHC900X

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZHC900X Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZHC900X için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZHC900X tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 01 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU DAŞ 04 MANUEL AKÜ ŞARJ REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0

Detaylı

BESTPUMP KULLANIM KILAVUZU H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

BESTPUMP KULLANIM KILAVUZU H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. 1 BESTPUMP H35 H55 H110 SÜS HAVUZU POMPALARI KULLANIM KILAVUZU SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA GARANTİ

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU

OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR B TİPİ C TİPİ D TİPİ TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU OTOMATİK SİGORTALAR Legrand otomatik sigortalar, bağlı bulunduğu elektrik devresini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korurlar. Devrenin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF1445 http://tr.yourpdfguides.com/dref/627967

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF1445 http://tr.yourpdfguides.com/dref/627967 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU

PROKETTLE 2650KG. Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU PROKETTLE 2650KG Otel Tipi Profesyonel Su Isıtıcı Gövde KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM PROFESSIONAL dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș PROKETTLE 2650KG Otel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVG330 http://tr.yourpdfguides.com/dref/608017

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX FAVG330 http://tr.yourpdfguides.com/dref/608017 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SR-44NMA http://tr.yourpdfguides.com/dref/805699

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG SR-44NMA http://tr.yourpdfguides.com/dref/805699 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF

Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF Derin Dondurucu Kullanma Kılavuzu BK 3101 A+ CF EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI

ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI ELEKTRİKLİ SU OTOMATLARI ÜRETİM ADRESİ İkitelli O.S.B. Atatürk Cad. Pik Dökümcüler San. Sit.A-3 Blok No: 2 İkitelli Başakşehir / İSTANBUL Basım Tarihi : 01 Temmuz 2015 ONS KALIP MEKANİK MATBAA SAN. TİC.

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL620

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX ESL620 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG F1481TD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3956533

Kullanım kılavuzunuz LG F1481TD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3956533 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG F1481TD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0800CTR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569304

Kullanım kılavuzunuz PROFILO CM0800CTR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3569304 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280

Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Aspiratör Kullanma kılavuzu P 275 P 280 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez

EEE Yönetmeligine Uygundur. PCB içermez 2104 A+ DS EEE Yönetmeligine Uygundur PCB içermez UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir

Detaylı

3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Tüketici Hizmetleri Değerli Müșterimiz, Sizlere iyi ürün vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere çok geniș kapsamlı yeni hizmetler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL KULLANIM ÖMRÜ : 10 YIL GARANTİ ŞARTLARI 1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve.yıldır. 2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS WM08E261TR http://tr.yourpdfguides.com/dref/3654660 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

HT 250 ODA TERMOSTATI

HT 250 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 250 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 250 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU B U R S A

KULLANMA KILAVUZU B U R S A KULLANMA KILAVUZU B U R S A KULLANMA TALİMATLARI NOT 1. Kuru çalıştırmayınız. 2. Elektrik kablosunun ucunu suya sokmayınız. 3. Voltaj konusunda dikkatli olunuz. Voltaj konusunda hata yapmayınız ve beyaz

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709

NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 NARENCİYE SIKACAĞI LW 9709 TÜRKÇE TANITIM ve KULLANMA KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Bir Arte Bianco Elektrikli ev aletini satın aldığınız için sizi kutluyoruz. Almış olduğunuz ürünü daha uzun süreli kullanabilmek

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU www.fogmaker.com Art. No. 8012-011 Edition 2.1 1 Genel açıklama Bu otobüs, motor bölmesi ve olası ayrı ısıtma alanları için tam otomatik bir yangın söndürme sistemi ile donatılmıştır.

Detaylı

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU

KAHVE SAATİ KS 7200. Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi Robotu KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș KAHVE SAATİ KS 7200 Plastik Türk Kahvesi

Detaylı

Sorunların Giderilmesi THOMAS TWIN T2 AQUAFILTER süpürgeniz, beklenenin aksine sizi tatmin edecek şekilde çalışmayacak olursa, Müşteri Hizmetleri Departmanı ile temasa geçmeden önce, söz konusu arızanın

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

(FXD-T Model) Pilli El Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

(FXD-T Model) Pilli El Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu (FXD-T Model) Pilli El Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu Cihaz Hakkında: FXD-T model gaz dedektörü, havadaki patlayıcı gazları algılayabilen(doğalgaz ve LPG) bir cihazdır. Bu tür tehlikeli gazların

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

BULAŞIK BARDAK ÇATAL KAŞIK TABAK YIKAMA MAKİNELERİ

BULAŞIK BARDAK ÇATAL KAŞIK TABAK YIKAMA MAKİNELERİ Bulaşık Bardak Yıkama Makinası Modeli : OBY 500 B İşlev:Setaltı Sanayi Tipi Endüstriyel Bulaşık Bardak Yıkama Makinası-Bardak Yıkama Makinesi Anılan Yıkama Kapasitesi (*) : 500 Bardak / Saat Yıkama Sepeti

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Kullanım Talimatı. Ozonizatör CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Kullanım Talimatı Ozonizatör CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine

Detaylı

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU

FOKURDAK KT Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș FOKURDAK KT 2000 Su Isıtıcı mızı seçtiğiniz için teșekkür ederiz.

Detaylı

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I

Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Aspiratör Kullanma Kılavuzu A 37 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

BK3136A++CF UYARI! Tümüyle çevre dostu bir soğutucu gaz olan R600a (yaln ızca belirli kosullar alt ında yan ıc ıd ır) ile çal ısan soğutucu cihaz ın ız ın normal bir sekilde çal ısmas ın ı sağlamak için

Detaylı

HT 150 ODA TERMOSTATI

HT 150 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU

BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU BC250 TK, BC260 CK KULLANMA KLAVUZU KULLANMADAN ÖNCE, LÜTFEN KULLANMA KLAVUZUNU OKUYUNUZ. Mrk.- Bölgesi 100 Manisa Fabrika: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad. No:1 45030-236 22 33 444 0 789

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi

VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi VESTEL V-BRUNCH SERiSi 1000 BEYAZ TÜRK KAHVESi MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL Bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, cihazınızı kullanmaya

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429

Kullanım kılavuzunuz BOSCH WFW3231EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3549429 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın.

Uyarı Su ısıtıcısını sadece su ısıtmak için kullanın. GARANTİ 2 YIL Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla

Detaylı