Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municiapal and Public Services Worker s Trade Union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municiapal and Public Services Worker s Trade Union"

Transkript

1 Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municiapal and Public Services Worker s Trade Union

2 HİZMET-İŞ SENDİKASI 5. DÜNYA SU FORMU 2 Nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin artması, kentlerin büyümesi, su kaynaklarının kirlenmesi ve su-yoksulluk ilişkisinin daha iyi anlaşılması, suyun stratejik önemini dünya gündeminin birinci sırasına taşıdı. Bu süreçte, 90 lı yıllardan itibaren suyun ticarileştirilmesi yönünde yoğun bir çaba gösterilmeye başlandı. Çok uluslu su şirketleri, Dünya Bankası, OECD, su dörtlüsü denilen Amerika, AB, Kanada ve Japonya, suyu ticari bir mal olarak kabul ettirip hizmet ticareti kapsamına aldırmak için, türlü türlü oyunlar kuruyorlar. Bunlar, su üzerinden yeni bir sömürü ve egemenlik alanı yaratmaya, dünya kamuoyunu suyun piyasalaştırılması gerektiğine inandırmaya çalışıyor; vakıflar, araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşları yaratarak, bilimsel, sosyal ve ekonomik gerekçelerle gerçek niyetlerini örtmek istiyorlar. Su vazgeçilemez bir insan hakkıdır. Küresel düzenleyiciler, suyun ticarileştirilmesini, hizmet ticareti kapsamında Dünya Ticaret Örgütü müzakerelerinde onaylatmaya çalışıyorlar. Henüz o aşamaya tam ulaşamadılar. Fakat amaçlarına ulaşma yolunda proje kredilerini bir dayatma aracı olarak kullanıyor, su piyasasını genişletiyorlar. Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde su hizmetlerini özel sektörün üretmesi, kalkınmakta olan ülkeler için iyi bir örnek oluşturmuyor. Zengin ülkeler, sosyal içerme programları uygulamak, sosyal duyarlık ve kontrol yaratmak ve yatırım açıklarını kapatmak bakımından, kalkınmakta olan ülkelerle kıyaslanamayacak imkanlara sahipler. Kalkınmakta olan ülkeler ise, zengin ülke orijinli çokuluslu su şirketleri ile başedecek durumda değiller. Nitekim, çokuluslu su şirketleri ile yerel otoriteler arasında çıkan sorunlardan pek çok ülke zarar görmüştür. Yerine getirilmeyen angajmanların sebep olduğu hizmet açığı, toplumlara, sosyal istikrarsızlık, ölüm, salgın hastalık ve yoksulluğun derinleşmesi olarak yansımıştır. Su sektöründe piyasalaştırmanın öncüsü olan Fransa da bile kamu-özel sektör işbirliği (PPP) modelinden doğan rahatsızlıklar görmezden gelinecek gibi değil. İçilebilir suya her durumda ulaşmak herkesin hakkıdır. Bu, bugünkü nesil için böyle olduğu gibi gelecek nesiller için de böyledir. Suyu tasarruflu kullanmak, iyi değerlendirmek ve korumak her

3 düzeydeki kamu otoritelerinin ve bütün insan bireylerinin ortak görevidir. Bu görevleri yerine getirmek için demokratik katılım güçlendirilmelidir. Uluslar üstü kuruluşların, çokuluslu şirketlerin ve bunların arkasında duran devletlerin gücüne karşı güçlü demokratik refleksler geliştirilmesi şarttır. Sivil toplum duyarlığı bu anlamda çok belirleyici olabilir. Suyu ticarileştirmeye çalışan küresel güçlerin gerekçesi şöyle: Kamu kaynakları su altyapı yatırımlarını karşılamaya yetmiyor. Bu hizmet açığının süratle kapatılması lazım. Öyleyse suyu piyasalaştırmak lazım diyorlar. Bu mantık ne kadar hileli! Kamu kaynakları her alanda yetersizdir. Bütün ülkelerde kaynaklar her zaman yetersizdir. Diplomasiye, savunmaya, adalete ayrılan kaynaklar gökten yağmıyor. Bir salgın hastalığa, bir doğal felakete, zararlı alışkanlıklara karşı mücadeleye ayrılan kaynakların yetersizliğinden dolayı bu alanlarda kamunun hizmet üretmekten vazgeçmesini kimse önermiyor. Bunlar kamunun işi. Kentleri planlamak kamunun işi. Ama su tedarikini özel sektör yapsın! Biz işte bu hileli mantığın örttüğü sömürüye karşıyız. Bununla mücadele etmeye kararlıyız. Suez ve Véolia 15 seneden beri dünya su gündemine hakim olmayı başardılar te Dünya Bankası nın kabul ettirdiği tavsiyelerden hareketle Dünya Su Konseyi nin kurulmasından itibaren, Fransız çokuluslu su şirketleri Suez ve Véolia, her 3 yılda bir tekrarlanan Dünya Su Forumlarının gündem ve doğrultusunu belirliyorlar. Bugün Fransız şirketleri, Avrupa ve dünya su politikalarına bir çerçeve belirlemeye çalışıyorlar. Dünya Su Forumları, çokuluslu su şirketlerinin küresel su oyununu örtmek ve dünya kamuoyunu yanıltmak için kurgulanmış platformlardır. 5. Forum un amacı da budur. Bir ekonomik ve sosyal altyapı, sağlık ve eğitim altyapısı olarak, su altyapısı vergilerle finanse edilmelidir. Su kaynaklarını korumak için gerektiğinde kamu gücü kullanılır. Bunu devlet finanse eder. Ayrıca devletler, savaşı finanse ederler, finansal krizleri finanse ederler, doğal afetleri finanse ederler. Ama su altyapısını vergi gelirleri ile finanse edemeyecekleri iddia edilmektedir. Neoliberallerin su sektörünü illa özelleştirmeyi gerektiren gerekçelerinden birisi, sektörde ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları için kamu kaynaklarının yetersiz olduğudur. Bu gerekçeye katılmak mümkün görünmüyor. Çünkü küresel düzeyde su sorununu çözmek için gerekli kaynak 1 yıllık askeri harcamaların ¼ ü kadardır. 3

4 4 Su konusundaki gelişmeler hayatı yeniden yaratacak. Kültürel, ekonomik ve siyasal hayat suyun statüsü ile yeniden şekillenecek. Su hayatın ve zenginliğin esas kaynağı. Bu kaynak gitgide bozuluyor. Sınai, zirai, evsel atıklar artıyor, çeşitleniyor, suyu bozuyor. Küresel ısınma su döngüsünü hızlandırıyor. Tatlı suyun doğal depolanması zorlaşıyor. Toplam nüfusun, kentli nüfusun, ekonomik faaliyetlerin ve tarımsal sulamanın artışı, aile boyutunun küçülmesi, sıhhi tesisat ekipmanının niteliği su talebini hızla artırıyor. Arzı ile talebi arasındaki bu ilişki, suyun fizyolojik önemine ekonomik bir içerik kazandırdı. Küresel dönüştürücüler, suyun uluslar arası ticaret metaı haline dönüştürülmesi için, son 15 yıldır büyük çabalar harcıyorlar. Finansal, siyasal ve organizasyonel güç onlarda. Vakıflar, araştırma kuruluşları ve sivil toplum örgütleri aracılığı ile, etkili yönlendirme teknikleri kullanarak, küresel bir su pazarı yaratmaya çalışıyorlar. Bu pazarda kimin kazanacağı belli: Çokuluslu su şirketleri kazanacak, düşükorta gelirli ülkeler ve yoksul halkları kaybedecek. Zengin ülkelerde hanehalkları gelirlerinin %3 ten daha azını suya harcarken yoksul ülkelerde bu oran ortalama %10. Neo-liberal teori kapitalizmin son aşırılığıdır. Bu teori bütün ekonomik faaliyetlerin piyasalaştırılmasını gerektiriyor. Yarı kamusal mallar, sosyal fayda veya maliyet yaratan mallar, doğal tekeller, yerel kamu hizmetleri bölünüp fiyatlandırılabilir her şey kar-zarar hesaplarının kapsamına alınmak isteniyor. Halbuki, hem ekonomik faaliyetlerin hem de sosyal refahın sayılarla ölçülemeyen önemli boyutları vardır. Ancak, küresel finansal bütünleşmeden güç alanlar, kendileri dışındaki sınıfların, tabakaların ve sosyal kategorilerin taleplerini, tercihlerini, kaygılarını küçümsüyorlar. Paraya hükmedenler insanlığın elinden suyunu da almaya çalışıyorlar. Şu soru acaba yersiz midir: Suyun ticarileştirilmesi kapitalizmin insanlığa karşı işlediği son cinayet olacak mı?

5 Hali hazırda kalkınmakta olan ülkelerde 1.1 milyar insan içilebilir suya kolayca ulaşamıyor. 2.6 milyar insan da sıhhi tuvalete ve kullanma suyuna sahip değil. Bin Yıl Amaçları gerçekleştirilse bile, 2015 te 800 milyon insan içilebilir sudan, 1.8 milyar insan sıhhi tuvaletten yoksun yaşıyor olacak. Kalkınmakta olan ülkelerde, herhangi bir zamanda, nüfusun yarıya yakını, elverişli su tüketmedikleri ve uygun tuvalet kullanmadıkları için, 1 veya daha fazla hastalıktan rahatsızlık çekiyorlar. Su ve sıhhi tuvalete sahip olmayanların 1/3 ü günlük 1 dolardan, 2/3 ü ise günlük 2 dolardan daha az kazanan yoksullar yılına kadar kalkınmakta olan ülkelerde su tüketimi %30, kalkınmış ülkelerde %10 artacak; su sıkıntısı çeken bölgelerdeki nüfus, 1995 e göre, ikiye katlanacak ve bugünden 2030 kadar dünya nüfusunun 2/3 ü az veya çok su sıkıntısına maruz kalacak. En fazla risk altındaki bölgeler Orta Doğu, Kuzey ve Güney Afrika, Güney Asya ve Çin in bazı bölgeleri. Tatlı su kaynaklarının %60 ının ülkeler arasında paylaşılan kaynaklar olması sebebiyle sudan doğan istikrarsızlık riski artacak. Yoksulların elinden suyunu da aldıktan sonra, onların hayata tutunmak için neleri kalacak? Eğer yoksullar, su haklarına yönelen tehdidi yoğun biçimde duyumsamaya başlarlarsa, meydana gelebilecek nefret dalgasından kim kurtulabilir? IMF mi, Dünya Bankası mı, su dörtlüsü denilen ABD, AB, Japonya ve Kanada mı? Çokuluslu su şirketlerine pazar açmak için kredi, politika, araştırma ve medya imkanlarını sonuna kadar kullanan küresel düzenleyiciler, su ile oynamanın yaratacağı dehşeti küçümsemeseler iyi olur. Sivil toplum örgütlerine finansman sağlayıp paydaşlar yaratmak yoksulların susuzluğu duyumsamalarını asla engelleyemez. Dünya Su Konseyi ne göre su da diğer mallar gibidir. Kullananlar tüm maliyetini ödemelidir. Hali hazırda özel sektör dünya su kaynaklarının yalnızca %5 ini yönetmektedir. Suyun işletilmesi özel sektöre bırakılmalı ve fiyatı serbest rekabet ve uluslar arası serbest ticaret çerçevesinde toplam maliyete göre hesaplanmalı, bu fiyat tüketicilere aynen yansıtılmalıdır. Dünya Su Konseyi nin destekçileri küresel düzenleyiciler. IMF, Dünya Bankası, OECD destekliyor. Konsey e göre su sektöründe üretim, dağıtım, arıtma ve sulama için, 2000 den itibaren, dünyada gelecek 25 yıl boyunca yılda 180 milyar dolar yatırım yapmak gerekiyor. Halbuki gerçekte sadece 75 milyar dolar yıllık yatırım yapılıyor. Konsey, kalkınmakta olan ülkelerin karşılaştıkları güçlükler karşısında, su yatırımlarına özel sektörün güçlü biçimde girmesini önermektedir. 5

6 6 Suyun ticarileştirilmesini savunan gerekçelerin arkasında çok somut ve güçlü bir gerçek var: Dünya su pazarının yıllık cirosu 800 milyar dolar. Bu rakam telekomünikasyon pazarının 2 katına eşit. Su sektöründe uzmanlaşmış özel büyük yatırım fonları var. Sektördeki yatırımların geri dönüş oranı petrolden yüksek. Ticari ve sınai kapitalizmden sonra, evrildiği üçüncü aşamada, finansal kapitalizm böyle büyük bir pazara el koymak için, kamuoyu yaratma çabalarının ötesinde, savaş bile çıkarabilir. Hizmetler sektörü dünya ekonomisinin en dinamik sektörü. Dünya üretiminin 2/3 ü, istihdamın yarısına yakını, dış ticaretin %20 si bu sektörde gerçekleşiyor yılında hizmet ticareti dünya ticaretinin yarısını oluşturacak. Özelleştirme politikaları hizmetler sektörünün liberalleştirilmesi tartışmaları ile içiçe geçiyor. Su, özellikleri itibariyle diğer doğal tekel sektörlerinden çok farklıdır. Başka herhangi bir ürünün suyu ikame etmesi mümkün değildir. Suyun fiyat talep esnekliği fizyolojik ihtiyaç için sıfırdır; bölgeden bölgeye ve gelir gruplarına göre değişmekle birlikte, kullanma suyu için serttir. Arz esnekliği ise zayıf ve yüksek maliyetlidir. Bir mal ve hizmetin fiyatının ve piyasasının oluşmasında arz ve talep esnekliklerinin önemini, konu üzerinde öneri geliştirmek isteyen herkesin bilmesi gerekir. Şebeke suyunun bir piyasası olmaz. Yerel fiyatı olur. Suyun taşınması zor ve yüksek maliyetlidir. Su kalitesi her kaynakta aynı değildir. Bu, arıtma maliyetlerinin de çok farklı olabileceği manasına gelir. Şebeke suyu tedarik eden işletmeler mutlaka tekel olurlar. İşte bu sebeplerle suyun piyasalaştırılması sosyal refah aleyhine kuvvetli bozucu etkiler yaratır. Su özelleştirmesinin yarattığı olumsuzluklara ilişkin çok sayıda örnek vardır. Mesela Bolivya nın La Paz kenti su işletmesi, dağıtım hizmetlerinin kötü olması sebebiyle, özelleştirildi. Lyonnaise des Eaux ya (Suez) verildi. Su fiyatları 2 bolivianostan 12 bolivianosa yükseldi. (Ortalama bir işçi ücreti 1800 bolivianos idi.) Yoksul halk evlerinde duş alamaz hale geldiler. Halka açık duş-lavabo tesislerinden yararlanmaya başladılar. Maliyetleri düşürmek için işletmede çalışanların işten çıkarılması sebebiyle hizmet kalitesi bozuldu. Su kesintileri sıklaştı, kesinti süreleri uzadı. Yoksul semtler hizmet alamadı. Şirket özelleştirme kontratındaki yükümlülüklerini yerine getirmemişti. Buna rağmen, şirket yönetimi bütün bu aksaklıkların faturasını halka çıkardı. Özel su şirketinin genel mü-

7 dürüne göre halk dünyanın en kötü tüketicisi ve kötü müşteri idi. Su özelleştirmesine belki de en ünlü tepkiyi Bolivya da Cochabamba halkı gösterdi. Özel su şirketi, halkın kendi kuyusundan çıkardığı su veya evinin çatısındaki tanklarda biriktirdiği yağmur suyu için bile faturalandırma yetkisi almıştı. Tarifeler %200 e kadar yükseltildi. Halk öyle bir tepki gösterdi ki, hükümet özelleştirme kontratını iptal etmek zorunda kaldı. Cochabamba ya 90 sonlarından itibaren günde birkaç saat su verilebiliyordu. Su problemini çözmek için önerilen projenin 77 milyon dolar tutacağı hesaplanıyordu. Bu kaynağı tedarik etmek ve dış borçlarından 600 milyon dolar sildirmek için hükümet, Dünya Bankası nın dayatmasına boyun eğdi, şehrin içme suyunu özelleştirme yoluna girdi. Kötü düzenlenmiş bir ihale ile, 1999 da Cochabamba su imtiyazı dış güdümlü bir özel şirkete verildi. Şirket yatırımın geri dönüş oranının yıllık %15 olmasını kontrata yazdırmayı başardı. 1 ay içerisinde ailelerin su faturaları %35 arttı. Özel şirketin ilk uygulamalarından birisi bu oldu. Günlük 1 doların altında gelirle yaşayan çok yoksulların su faturaları ikiye katlandı. Bu artış halk çoğunluğu için çok kötü idi. Su bize aittir diye sokağa döküldüler. Şiddet 17 yaşında bir öğrencinin ölümüne yol açtı. Yüzlerce kişi yaralandı ve halk hareketinin bütün ülkeye yayılma ihtimali baş gösterdi. Bu sosyal tepki dalgası karşısında, özel su şirketi, kontrat süresi 40 yıl ve değeri 2.5 milyar dolar olan işi bıraktı, şehirden kaçtı. Özelleştirmenin üzerinden henüz 1 yıl geçmemişti. Türkiye den Antalya nın su ve kanalizasyon altyapısı için 1995 yılında Dünya Bankası na başvuruluyor. Banka kredi şartı olarak su işletmesinin özelleştirilmesini şart koşuyor. Özelleştirme ihalesini Fransız çokuluslu şirketi Suez alıyor. Özelleştirme kontratı 10 yıllık yapılıyor. Şubat 1997 de Suez işe başlıyor. Şirket su kayıp ve kaçaklarını azaltamıyor. Suyun kalitesinde bir iyileşme olmuyor. Su kesintileri turizm mevsiminde büyük rahatsızlıklara yol açıyor. En alt kademede su fiyatları reel olarak %252.5 artıyor. Antalya nın jeolojik yapısı atıksuyun fosseptik çukurlardan denize boşaltılmasını mümkün kıldığı için, 2001 e kadar kanalizasyon altyapısı bulunmuyor. Ama Suez, şehirde yılları arasında atıksu hizmeti verilmediği halde, su abonelerinden atıksu bedeli tahsil ediyor yılında su faturalarına sayaç okuma bedeli ( ne demekse) ekliyor. İşletmeci firma başlangıçta hesap ettiği su tüketim artışı meydana gelmediği için, sattığı sudaki kar payının %250, atıksuda %700 arttırılmasını istiyor. İsteği reddedilince altyapı yatırımlarının zamanında yapılmadığını öne sürerek tazminat talebinde bu- 7

8 8 lunuyor. İstenilen tazminat ve gerekçeler henüz tartışılırken uluslar arası tahkime gidiyor. Mayıs 2002 de Suez Antalya su işletmeciliğini bırakıyor. Avrupa Parlamentosu 16 Mart 2006 da suyu bir insan hakkı saymak gerektiğine dair bir kararı oybirliği ile kabul etti. Buna rağmen AB, suyun ticarileştirilmesi ve sektörde özelleştirmelerin yaygınlaştırılması için militan bir politika izliyor. Amerika, Japonya ve Kanada ile işbirliği içerisinde, suyu ticarileştirmek için gayri ahlaki ve gayri ciddi yöntemlerle bir oldu-bitti yaratmaya çalışıyor. Nitekim, Doha da diğer konular üzerinde hararetli tartışmalar olduğu bir zamanda, müzakerelerin son anlarında, nihai belgeye, AB, tüm dünyadaki su kaynaklarının özelleştirilmesini gerektiren bir madde ekliyor...çevre hizmetlerini koruyan tarife ve tarife dışı engellerin azaltılmasını ve uygunsa kaldırılmasını isteyen bir madde kabul ediliyor. Bu maddeye göre su konusundaki koruyucu bir ulusal düzenleme tarife dışı engel sayılabilecektir. Dünya Bankası özelleştirme politikalarının mimarıdır. Kalkınmakta olan ülkelerde fiyasko ile sonuçlanan çok sayıda su özelleştirmesinin arkasında Dünya Bankası vardır. Bu banka su tedariki, arıtması, sulama, su yönetimi ve hidroelektrik için 2007 yılında 4.6 milyar dolar kredi verdi. Kalkınmakta olan ülkeler için Dünya Bankası su konusunda en büyük finansman kaynağıdır. Dünya Bankası ve benzer küresel düzenleyiciler sivil toplum örgütleri ile ilişkilerini gitgide yoğunlaştırıyorlar. Yandaş sivil toplum örgütleri yaratmaya çalışıyorlar. Kendi açıklamalarına göre Dünya Bankası, sivil toplum kuruluşlarına yılda 1 milyar dolar civarında bağış yapıyor yılında ödünç vererek desteklediği 302 projeden 217 sine (%71.8 ine) sivil toplum örgütlerinin katılımını sağladı. Su özelleştirmeleri konusunda Dünya Bankası politikalarına yöneltilen her itiraz IMF için de geçerlidir. Bu iki küresel düzenleyici kuruluşun politikalarındaki paralellik kurumsaldır, açıktır, görev tanımlarının gereğidir. OECD halen uygulanagelen finansman yöntemleri ile altyapı ihtiyaçlarının karşılanamayacağını savunuyor. Mayıs 2007 de yayımlanan Altyapı 2030 Raporunda, eğer mevcut trend devam ederse, altyapı hizmetlerinde tıkanmalar, çökmeler ve ekonomik faaliyetlerde darboğazlar, ülkeler arasında rekabet eşitsizlikleri ve artan çevre sorunları meydana geleceğini ifade ediyorlar. Bu olumsuz gelişmeler, elbette, halkın hayatını ve maliyetleri etkileyecektir. Dolayısıyla OECD, kamu-özel sektör işbirliği (PPP) ni altyapı açığına bir çözüm olarak önermektedir. OECD, kullanan ödesin prensibinin kamu finansmanında daha fazla uygulanmasını istiyor. Uluslar arası ve uluslar üstü

9 kuruluşlar, su yatırımlarının finansmanına ve su işletmeciliğine özel sektörün girmesini gerekli bir çözüm gibi görüyorlar. Bu konuda OECD nin görüşü özetle şöyle: İyi yönetişime ulaşmak için mevcut su kuruluşlarını yakından incelemek gerekir. Bilhassa özel sektörün oynayabileceği rolü iyi incelemek gerekir Kamunun düzenleyici ve tedarikçi rollerinin birbirinden ayrılması, kamu çıkarı ile özel çıkar arasındaki ilişkilerin daha kolay açıklanmasına katkıda bulunabilecek. Su işletmeciliğinin özelleştirilmesi ve suyun ticarileştirilmesi tartışmalarında su hakkı anahtar kavramlardan birisidir. Su hakkının temel insan hakları arasında kabul edilmesi, hayatın temeli olan suyun herkese sağlanması konusundaki ana hedefin gerçekleşmesi yönünde önemli bir aşamadır. Su olmadan diğer temel haklar gerçekleştirilemez. Şimdi karar vericilerden ve insan hakları savunucularından pek çoğu su hakkının temel insan hakları arasında sayılmasını istiyorlar. Bu takdirde suya ulaşamayanlar lehine gerekli önlemleri alma garantisi doğacak. Su hakkının insan hakkı olarak kabul edilmesi talebi yaygınlaşıyor. Bunu kabul eden ülkelerin sayısı artıyor. Uluslararası platformlarda su hakkına ilişkin olarak alınan kararlar, içerik ve tarih olarak çelişkiler gösteriyor. Ekim 2005 te Liège de kurulan Kamu Hizmetlerinin Desteklenmesi İçin Yerel Yönetimler Uluslararası Kongresi su hakkını da içeren önemli kararlar aldı Ekim 2005 tarihli Liège Kararı nda Dünya Ticaret Örgütü nün tüm hizmetleri zamanla rekabetçi piyasalara bırakma tavsiyesi, kararlarını geri döndürülemez biçimde yerel, ulusal ve uluslar arası düzenlemelere yansıtma niyeti, Avrupa Birliği nin bilhassa yerel hizmetlerin ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini genelleştirmeye yönelik direktifleri ve kamu hizmetlerini çökerten hükümet politikaları kınandı. Temel kamu ihtiyaçlarının spekülatif piyasaların hırsına bırakılması, ülke ve dünya ölçeğinde sosyal eşitsizlikleri ve dengesizlikleri arttırarak liberal normlara tabi kılınması, yerel yönetimlerin demokratik uygulamalardan ve özgür yönetimden uzaklaşarak Dünya Ticaret Örgütü nün boyunduruğuna tabi kılınması reddedildi. 10 Avrupa başkenti belediye başkanı, nitelikli ve herkesin ulaşabileceği kamu hizmeti konusunda Kasım 2007 de bir deklarasyon yayınlayarak, kamu hizmetlerinin liberalleştirilmesine bir alternatif bulunabileceğini açıklayıp, kamu hizmetlerinin ekonomik-sosyal bütünleşme sağladığını hatırlattılar. Deklarasyona Brüksel, Paris, Londra, Lüksemburg, Lizbon, Sofya, Amsterdam, Viyana, 9

10 10 Lefkoşa ve Tallinn (Estonya nın başkenti) belediye başkanları imza koydular. Belediye başkanları özelleştirmelerin kamu hizmetlerini zayıflattığını ve ülkelerin bazı yerleri ile bir kısım vatandaşları marjinalleştirme riski taşıdığını gördükleri için böyle bir bildiriye imza koydular. 20 Mart 2008 de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, içilebilir su ve temizlik suyunu ilgilendiren insan haklarına ilişkin zorunlulukları incelemek üzere, 3 yıl görev yapacak bir bağımsız uzman görevlendirmeye karar verdi. Su fiyatları, kaynakla dağıtım yapılan belde arasındaki uzaklığa, suyun beldeye ulaştırılma biçimine, arazinin morfolojisine, suyun kalitesine ve arıtma maliyetine, tedarik hizmeti sunan yönetimin mali yapısına, beldenin nüfus yoğunluğuna, beldenin yeni yatırım ihtiyaçlarına ve yatırımların finansmanına, su kayıp-kaçak oranına, işletme etkinliğine vb faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Suyun yatırım ve işletme maliyetleri nüfusu yoğun, coğrafi bakımdan avantajlı, hızlı göç almayan kentlerde düşük, hızlı göç alan ve coğrafi bakımdan dezavantajlı kentlerle kırsal yerlerde yüksektir. Halbuki, sosyal korumaya en fazla muhtaç kesimler de buralarda barınmaya/tutunmaya çalışırlar. Şu halde maliyetlere göre fiyatlandırmaya bir sosyal adalet sınırı koymak gerekmektedir. Yatırım maliyetleri su fiyatlarına yansıtılmamalı, yatırımlar vergilerle finanse edilmelidir. Yaratıcı, kadınla su arasında hayranlık verici benzerlikler yaratmıştır. Hayatın kaynağı olmaları, yumuşaklıkları, sükunete çağırmaları, zarafeti temsil etmeleri, temizliğin temel unsuru olmaları ve kirlendiklerinde bütün bu niteliklerinin tersyüz olması ile, kadın ve su, Yaratan ın hayata bağışladığı 2 muhteşem armağandır. Su özelleştirmeleri önce ve özellikle kadınları vuruyor, genç kızları vuruyor. Bu sebeple, su özelleştirmelerinin kadınlar üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymak önemli bir sosyal sorumluluk konusudur. Suya ulaşım güçlükleri kadınların salt aile içi geleneksel görevlerini zorlaştırmakla kalmıyor; bunların yanı sıra, eğitim, gelir getirici faaliyetler, toplumsal roller üstlenme, dinlenme ve boş zaman etkinlikleri gibi imkanlarını da yok ediyor. Fizyolojik gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Kirli su içmekten kaynaklanan hastalıklar, kadınlara hasta bakımı ve evi geçindirme gibi zor ilave görevler yüklüyor. Kadınların aile içinde sağlık ve temizliğe ilişkin

11 görevleri özellikle çocuklar açısından son derece belirleyicidir. Su kullanma kültürünün gelişmesi açısından da böyledir. Kadınların su kullanma kültürünü değiştirecek etkinliği göstermeleri için eğitimlerinde pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Su, kadınların aile içindeki konumlarını ve rollerini derin biçimde etkilemektedir. Bu sebeple, politika tercihi ve planlamadan strateji belirlemeye, uygulamadan denetime, fiyatlandırmadan bütçelemeye, işletme faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesinden kamuya enformasyon sağlamaya, yeniden yapılandırmadan sivil toplum duyarlığını uyarmaya, esirgenmesi gereken gruplara desteğin arttırılmasından yolsuzlukların önlenmesine kadar tüm karar süreçlerine katılmak onların hakkıdır. Dahası, kadınların etkin katılımı süreçlerin başarı düzeyini yükseltir. Kadınların eğitime, gelir getirici faaliyetlere ve boş zaman etkinliklerine katılımlarını kolaylaştırır. Bunlardan belki çok daha önemlisi, suyun yatırımı, yönetimi, korunması ve alternatif kullanım alanları arasında dağılımı gibi çok boyutlu bir konuda karar aktörü olmak, kadınların kendilerine duydukları saygıyı ve güveni arttırır. Su işletmeciliğini özelleştirmek, kolayca yolsuzluk oyunu kurabilen aktörlere çıkarlarını kolayca yükseltebilecekleri bir oyun alanı açmak demektir. Nitekim, bilinen örnekler, çokuluslu su şirketlerinin, ayırd etmeksizin, kendi ülkelerinde, diğer gelişmiş ülkelerde ve düşük gelirli-orta gelirli ülkelerde yasalara, özelleştirme kontratlarına, yerel değerlere ve işletmecilik gereklerine uymayan uygulamalara ısrarla giriştiklerini göstermektedir. Hatta bunlar, ekonomik açıdan son derece rasyonel olan, uzun vadede kar maksimizasyonuna ulaşma hedefine de uymayarak, tekelci rantlarını kısa vadede en yüksek düzeyde gerçekleştirip yerel piyasadan çıkma stratejisi izliyorlar. Su sektöründe yolsuzlukla mücadele önemli ve zor bir iştir. Öyle ki, yolsuzlukla mücadele ettiği sanılan sivil kuruluşlar dahi, bazen, yoğun çıkar gruplarının tuzağına düşebilir ve mücadele ettikleri varsayılan yolsuzluğun aracı haline gelebilir. Yolsuzluğun çevre üzerindeki olumsuz etkisi, çok sayıda ülkede su kaynaklarının kirlenmesi, tuzlanması, kuruması ve ormanların yok olması, toprağın erozyona uğraması vb. şekillerde kendisini gösteriyor. Su hizmetini kamunun sunması esas olmalıdır. Su sektörünün özellikleri tekelleşmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Özel tekeller, talebi sert malları/hizmetleri az miktarda yüksek fiyattan satarak karlarını maksimize ederler. Özel su şirketleri için tatmin edici olan, su fiyatlarına duyarsız ve fert başına tüketim miktarı yüksek zengin kesimlere su hizmeti sunmaktır. Bunlar su tedarik ettikleri kentlerin yoksul semtlerine yatırım yapmaktan kaçınmaktadırlar. Bu sebeple, su hizmetini özel sektörün piyasa kurallarına göre sunması, sosyal refah, adalet ve sosyal fayda açısından yanlıştır; sosyal eşitsizliği derinleştirmektedir. 11

12 İlkeli, Sorumlu, Kararlı, Onurlu, Sendikacılık! Principles, Responsibility, Determination, Integrity in Trade Unionism! Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municiapal and Public Services Worker s Trade Union

SU RAPORU. Dr. Ahmet ATILGAN

SU RAPORU. Dr. Ahmet ATILGAN SU RAPORU Dr. Ahmet ATILGAN Ankara, Ocak 2009 1 SU RAPORU HİZMET-İŞ Sendikasõ Yayõnlarõ Yayõn No: 43 Akademik Araştõrmalar Dizisi: 3 Ocak 2009 ISBN: 978-975-98757-9-4 Tüm haklarõ saklõdõr. Hizmet-İş Sendikasõ

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011

Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği. Nisan 2011 Dünyada ve Türkiye de Tarımın Geleceği Nisan 2011 Sayın Bakanım (Tarım Bakanı ordaysa), Değerli katılımcılar, Hanımefendiler, beyefendiler, Hepinizi saygıyla selamlıyor, bu önemli etkinlik vesilesiyle

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar

Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Kadınların Ġstihdama Katılımı ve YaĢanan Sorunlar Lütfi ĠNCĠROĞLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı GiriĢ Nüfusunun yarısı kadın olan ülkemizde, kadınların işgücü piyasasına

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 74 i Bu sayıda; Ağustos Ayı Dış Ticaret Verileri, 2013 2. Çeyrek dış borç verileri değerlendirilmiştir. i 1 İhracatta Olağanüstü Yavaşlama

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Aralık 2015

ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Aralık 2015 ELEKTRİK PİYASASINDA BUGÜN İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN TEMEL VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Aralık 2015 1 Elektrik piyasanın serbestleşmesi yönünde büyük mesafe alınmasına karşın hedeflenen noktaya ulaşılamaması sektörün

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU

İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU İSO Kadın Sanayiciler Platformu 8 MART MANİFESTOSU 1- Kadın istihdamı özendirilmeli Sorun: Gelişmiş ülkelerin çoğunda kadınların işgücüne katılım oranları yüzde 60-80 aralığında. Gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

AVRUPA da Su Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları. Dursun YILDIZ Su Politikaları Uzmanı

AVRUPA da Su Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları. Dursun YILDIZ Su Politikaları Uzmanı 24 03 2012 AVRUPA da Su Hizmetlerinde Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları Dursun YILDIZ Su Politikaları Uzmanı 6. Dünya Su Forumu nda Avrupa da kamu ya da özel sektör eliyle verilen su hizmetlerine yönelik

Detaylı

Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi

Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi Enerji Yatırımları ve Belirsizliklerin Önemi R. Hakan ÖZYILDIZ Hazine ( E ) Müst. Yrd. DEK TMK Ekim 2009 - İZMİR İşsizlik ve yatırımlar Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu işsizliktir. Her dört genç

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 28

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 28 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 28 Bu sayıda; Ocak Ayı Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu, Şubat Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Verileri değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ?

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? BASIN 009-6 7 Mart 009 BASIN AÇIKLAMASI ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? AKP nin TRT payı açıklaması elektrik zamlarının üzerini örtmeye yöneliktir. Piyasacı uygulamalarla,

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Dr. Vahdettin Ertaş. Finansal Erişim Konferansı. Açılış Konuşması. 3 Haziran 2014 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş Finansal Erişim Konferansı Açılış Konuşması 3 Haziran 2014 Sn. Hazine Müsteşarım, Sn. BDDK Başkanım, Dünya Bankasının ülke direktörü Sn. Raiser, yurtiçinden

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE. Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ve TÜRKİYE Rifat Ünal Sayman Direktör, REC Türkiye SBE16 Swissotel, İstanbul 14 Ekim 2016 Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Ø Bağımsız, tarafsız ve kâr amacı gütmeyen uluslararası bir

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r :

üzere, beş startejik öncelik ortaya koymaktadır r : ICEM TÜRKT RKİYE ULUSAL KONFERANSI ÖRG RGÜTLENME VE SOSYAL DİYALOG Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları ve Örgütlenme Olanakları 15 Haziran 2009 Ankara, Türkiye Kemal Özkan, ICEM Kimya

Detaylı

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA PERSPEKTİFİNDEN DOĞALGAZ PİYASASINDA REKABET Av. Mert Karamustafaoğlu (LL.M.) FU Berlin Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Rekabet ve Uyum Uzmanı Date: 2/11/2017 ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASASI

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslar arası İlişkiler Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü Avrasya da Ekonomik İşbirliği İmkanları: Riskler ve Fırsatların Konsolidasyonu Mustafa Aydın Ankara, 30 Mayıs 2006 Avrasya Ekonomik

Detaylı

Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı. Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013

Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı. Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013 Su Kaynakları Yönetimi ve Planlama Dursun YILDIZ DSİ Eski Yöneticisi İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı Kaynaklarımız ve Planlama 31 Mayıs 2013 21. Yüzyılda Planlama- Kaynaklarımız Su KaynaklarıYönetimi ve

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye 15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye geçmiş olacağız. Turizmde Üçüncü Evre İmkan, Strateji

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mayıs 2012, No: 33 i Bu sayıda; Kısa vadeli Dış Borç Stoku, Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu rakamları Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Ve İmalat Sanayi

Detaylı

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER Recep AKDENİZ Kentsel Atıksu Kirliliğinin Kontrolü Şube Müdürü recep.akdeniz@cevresehircilik.gov.tr 2011 Kasım Ankara SUNUM İÇERİĞİ Mevcut Durum Mevzuat

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için

AFD Sürdürülebilir bir gelecek için AFD Sürdürülebilir bir gelecek için TSKB Önceliğimiz Çevre Konferansı 5 aralık 2007 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT Misyonumuz 1. Kalkınmanın finansmanı Birleşmiş Milletlerin Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Orta Gelir Tuzağı ve Bankacılık Sektörünün Bunu Aşmadaki Rolü Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Türkiye 1980 lerden beri orta gelir grubunda yer alıyor... Kişi Başına Milli Gelir Türkiye

Detaylı

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr.

mmo bülteni þubat 2005/sayý 81 doðalgaz temin ve tüketim politikalarý raporu da basýn mensuplarýna daðýtýlmýþtýr. TÜRKÝYE DE DOÐAL GAZ TEMÝN VE TÜKETÝM POLÝTÝKALARI Basýna ve Kamuoyuna 10 Ocak 2005 Oda Baþkanýmýz Emin KORAMAZ Odamýzýn Doðalgaz alanýnda yaptýðý çalýþmalarý ve Türkiye deki Doðalgazýn durumu hakkýnda

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr

01.01.2012. www.konutkredisi.com.tr Türkiye'nin ilk konut çöpçatanı Tüketici ile bankaların arasını bulan bir çöpçatan gibi çalışıyor. Türkiye de büyüme potansiyelinin en yüksek olduğu piyasalardan biri de şüphesiz konut. Dünyada 2008 de

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

Geri Bildirimlerin Özeti: Enerji Stratejisi Ülke İstişareleri

Geri Bildirimlerin Özeti: Enerji Stratejisi Ülke İstişareleri Ülke: Türkiye Yer: İstanbul Toplantı Tarihi: 1 Haziran 2010 Toplam Katılımcı Sayısı: 54 Geri Bildirimlerin Özeti: Enerji Stratejisi Ülke İstişareleri Özet Not: yetkilileri tarafından bildirilen görüşler

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel

Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri. Seyfettin Gürsel Bilgi Notu 8/2 23.7.28 Cari açığın bazı özellikleri ve politika önerileri Seyfettin Gürsel Bu bilgi notunda büyümekte olan cari açığın (22-27) yatırım mallarının finansmanı, enerji fiyatları, reel kur

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ocak 2012, No: 20 Bu sayıda; Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler Raporundaki tespit ve değerlendirmelere yer verilmiştir. i Dünya Bankasından

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2011, No:5 Bu sayıda; Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Dünya Ekonomik Görünümü Raporu tahminleri değerlendirilmiştir. i Küresel

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Mevcut Durum ve Geleceğimiz

Mevcut Durum ve Geleceğimiz Mevcut Durum ve Geleceğimiz Metodoloji 21.Yüzyılın Yeni Güvenlik Ajandası Yeni Jeopolitik Eksen Gıda Jeopolitiğinin Yeni Ekseni Gıda Güvenliği ve Türkiye Yeni Güvenlik Ajandası Ulusal Askeri Güvenlik

Detaylı