TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ"

Transkript

1 TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVĠSĠ BÖLÜM UYUM EĞĠTĠMĠ REHBERĠ KADIN DOĞUM KAMPÜS

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI 3. BÖLÜMÜN FAALĠYETLERĠ VE ĠġLEYĠġĠ 4. BÖLÜMÜN FĠZĠKĠ YAPISI 5. ÇALIġANLARIN MESLEKĠ KATEGORĠLERĠNE GÖRE GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI 6. BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ YAZILI DÜZENLEMELER 7. HĠZMET KALĠTE STANDARTLARI 8. ÇALIġACAĞI BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ EĞĠTĠM

3 ÖNSÖZ Sağlık hizmetlerinin kaliteli sunulması, kaliteli bilgi ve deneyimle gerçekleģmektedir. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi kuruluģundan bu yana kaliteli hizmeti önemsemiģ ve Sağlık Bakanlığının Hizmet Kalite Standartlarını uygulamaya çaba göstermiģtir. Her alanda yenilenen eğitim çalıģmalarıyla, personel verimi en üst düzeyde tutulmaya çalıģılmaktadır. Sağlık kuruluģlarında Hasta ve ÇalıĢan Güvenliğini olumsuz etkileyebilecek pek çok faktör bulunmaktadır. Sağlık kuruluģlarının süreçlerdeki basit hataları hastaya zarar verecek Ģekilde ortaya çıkmasını engelleyecek yeni tasarımlar yapmaları ve hataların hastaya ulaģmadan önce tespit edilmesini ve düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almaları gerekmektedir. Bilinmelidir ki yapılan küçük hatalar zamanla alıģkanlık haline gelmekte ve hizmet kalitesini düģürmektedir. Ayrıca çağımızda hasta bakım hizmetleri ile ilgili yeni bilgiler üretilmekte ve anlayıģlar geliģtirilmektedir. Bu ve benzeri sebepler sürekli eğitimi kaçınılmaz kılmaktadır. Hizmet kalitesini önemseyen ve gereğini yapma hassasiyetini sürekli olarak taģıyan hastanemiz tarafından düzenlenen bu rehber kaliteli hizmet verme adına çalıģmaya yeni baģlayacak olan hastane personelimizin uyumunu sağlamak için hazırlanmıģtır. Sağlık hizmetinin odak noktası insandır ve sunulan hizmetlerde gerek hasta ve yakınlarının gerekse çalıģanların memnuniyeti esastır. Bu ilke idaresiyle birlikte tüm çalıģanlarımızın ilke edineceği temel koģuldur. BaĢarı dileklerimizle. S

4 MĠSYONUMUZ Sağlık hizmetinde insan odaklı, güvenilir, çevreye duyarlı, hasta güvenliğini ve hastaların sosyal değer yargılarını önemseyen, personelinin çalıģma koģulları ile ilgili taleplerini göz önünde tutan, yenilikçi ve sürekli kendini geliģtiren yönetim anlayıģını kurum kültürü haline dönüģtürmektir. VĠZYONUMUZ Sunduğumuz Sağlık Hizmeti Standartlarının yükseltilmesi için, tecrübeli ve uzman eğitim kadromuzla, tıbbi ve teknolojik geliģmeleri takip ederek, elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerimizi, hastalarımızın ve çalıģanlarımızın hizmetine sunarak, bilimsel çalıģmalarla bölgemizin referans hastanesi olmaktır. POLĠTĠKAMIZ - Sağlık Bakanlığı mevzuatları doğrultusunda Hizmet Kalite Standartlarının Ģartlarına uyarak etkinlik ve verimliliğin sürekli olmasını sağlamak - ÇalıĢan memnuniyetini göz önüne alarak hastaların ihtiyaç ve beklentilerini karģılamak - Kaynaklarımızı en iyi Ģekilde kullanarak güler yüzlü, yetenekli, bilgili ve deneyimli ekiplerimizle güvenilir sağlık hizmeti vermek - Sosyal dayanıģma sağlanarak, temiz, güvenli, düzenli ve katılımcı bir çalıģma ortamı sağlamak - Birimler arasında koordinasyonu sağlamak, personelimizin geliģmesini sürekli kılmak ve motivasyonunu artırmak amacıyla eğitimler düzenlemek. - DeğiĢime açık olmak ve sürekli kendimizi geliģtirmek.

5 BÖLÜM YÖNETĠCĠ VE ÇALIġANLARI ADI-SOYADI YYBÜ Sorumlu Hekim : Prof. Dr. Bahri ERMĠġ YYBÜ Hekimler : Uzm. Dr. Taner HAFIZOĞLU ( Neonatolog ) Uzm. Dr. Meltem KARABAY ( Neonatolog ) YYBÜ Sorumlu HemĢiresi : Serpil ÇAKIR ÇETĠN YYBÜ HemĢireler Hatice SOLAK Nurdane UZAR Nihal ADIGÜZEL Ġlknur YEġĠLYURT Emine MERT Nevin USTAKARA Zeynep KULAKSIZ : Nalan ALPAY Adile ġeker Deniz KARABACAK Ġlknur BAKĠROĞLU Gizem BAYTÖREN Emine YATÇI KEVSER KÖSE YYBÜ Sekreteri : Dilek ÇELĠK YYBÜ Temizlik Personelleri Hacer ÇATALBAġ Emetullah ĠNCĠ : Fatma DEMĠR Hafize ġġġman Sema YARADAN

6 BÖLÜMÜN FAALĠYETLERĠ VE ĠġLEYĠġĠ mesai baģlama saatidir. Nöbet teslimleri servis sorumlusu eģliğinde önce bankoda daha sonra hasta baģında nöbetçiye teslim edilir. Nöbetçi bire bir hastaların tedavi bakım ve takiplerinden sorumludur. Hergün bir icapçı hemģire olur. Ġcapçı hemģire gün içinde kliniğe yeni yatıģı olan hastaların kabulünü sağlar ve bu hastaların bakım,takip ve tedavilerinden sorumludur.ayrıca buzdolabı,oda ısı ve nem çizelgelerinin kotrolünden,narkotik ilaçların gün içindeki takibinden de sorumludur arasında hekimle hasta viziti yapılır. Orderlarına göre tedavi saatleri düzenlenir bakım,ant takibi yapılır.hasta özelliğine göre bu saatler sık yada seyrek olabilir. Yapılan iģlemler ve giriģimler hemģire gözlemine ve otomasyon sistemine kayıt edilir. Tedavi defterleri yazılır, eczaneden ilaç istemleri otomasyon üzerinden yapılır. Servisin düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar. Nöbetçi nöbet yerini kesinlikle terk edemez... BÖLÜMÜM FĠZĠKĠ YAPISI Ünite Kadın Doğum Kampüsü Pediatri bölümünün 1. katında yer almaktadır. 1 adet 3. Düzey ( 5 küvöz, 1 open bad) 1 adet 2. Düzey ( 4 küvöz) 1 adet 1.Düzey ( 6 küvöz) 1adet Ġzolasyon odası ( 1 küvöz) 1 adet bezin hazırlama alanı 1 adet HemĢire odası 1 adet bekleme / bilgilendirme alanı 1 adet emzirme odası (tuvalet, banyo içinde)

7 2 adet anne bebek uyum odası ( 5 yataklı, 2 yataklı) 1 adet tuvalet banyo 1 adet Kirli ve Temiz alanı bulunmaktadır. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Servis Şef ve Uzmanlarının Görev ve Yetkileri: Madde 114 Servis Ģef ve uzmanları: a) Servislere kabul edilen hastaları uzmanlıkları çerçevesinde muayene ve tedavi eder. Kendi servisinin polikliniğini yaparlar. Ayrıca çeģitli uzmanlık dalları bulunmayan küçük yataklı tedavi kurumlarında Tababet ve ġuabatı Sanatlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanunun hükümleri çerçevesinde diğer uzmanlık Ģubelerine ait hastaları da muayene ve tedavi etmekle yükümlüdür. Ancak ilk tedaviden sonra mutlaka ilgili dal uzmanının görmesi gereken vakaları, gereği yapılmak üzere baģtabibe bildirir. ġef ve uzmanlar, hasta müģahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak yazılmasından sorumludurlar. b) Her ne zaman olursa olsun Ģubelerinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle kurumca kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve tedaviyi yapmakla yükümlüdürler. Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer Ģubelerden gelen davetleri kabul ve görüģlerini bildirmek zorundadırlar. Aynı Ģubeden birçok uzman bulunan kurumlarda bu çeģit hizmetler baģtabibin düzenleyeceği sıraya göre nöbetleģe yapılır. c) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecbur bir bulaģıcı hastalık görüldüğünde, ihbar vesikasıyle durumu baģtabibe bildirirler. d) Orijinal çalıģmalara esas teģkil edebilecek nadir vakalara rastladıkça, hastane bilimsel konseyine sunulmak üzere bütün belgeleri ile beraber baģtabibe verirler. Servis Ģef ve uzmanları, servis istatistiklerinin düzenlenmesi ve zamanında idareye verilmesi ile servis protokol defterinin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludurlar. e) Kurum içinde yapılacak ameliyatlarda; 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı Sanatlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanunun aģağıda belirtilen 70. maddesine uymaları zorunludur. (Tabipler, diģtabipleri ve diģçiler yapacakları her nev'i ameliye için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemirde muvafakıtını alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatın tahriri olması lazımdır. Veli veya vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliyat yapılacak Ģahıs ifadeye muktedir olmadığı takdirde muvafakat Ģart değildir.) Ameliyatı yapan uzman, ameliyatın sonunda yaptığı ameliyatı ameliyat kayıt defterine kaydeder (Ek 52 Form 11)

8 f) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları baģtabibe bildirirler. g) Servislerine lüzumlu alet, ilaç ve sıhhi malzeme için örneğine uygun birer istek belgesi (Ek 37 Form 88) düzenleyerek baģtabibe havale ettirdikten sonra bunların cinsine göre imza mukabilinde eczane veya depodan alınmasını sağlar. h) Servislerine ait bütün demirbaģ eģyanın bakımı, muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından sorumludur. i) Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile aile planlaması kursu görmüģ diğer tabipler aile planlaması uygulamaları yapmak ve kendi birimleri içinde bu çalıģmaları düzenlemekle yükümlüdürler. Servis Sorumlu Hemşirelerinin Görev ve Yetkileri : Madde 131 HemĢire adedi müsait olan kurum ve servislerde, servisler, ameliyathane ve hemģirelik hizmeti bulunan diğer ünitelerdeki hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için BaĢtabiblikçe servis veya bölüm sorumlu hemģirelikleri kurulabilir. Bu servis sorumlu hemģireleri nöbete girmezler. Hafta tatillerini cumartesi, pazar günleri yaparlar. a) BaĢhemĢirenin o servisteki yardımcısı olup, servisinde bulunan bütün hemģire, ebe, hemģire yardımcısı, hasta bakımında çalıģan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin iģ bölümünü yapar, bunların çalıģmalarını izler. b) Servis hemģirelerinin hizmette birinci derecede amiri olup servis Ģef ve uzmanlarının ve baģ hemģirenin direktifleri ile hasta tedavi bakımının en iyi Ģekilde yapılmasıyla ve servisindeki düzen ve disiplini sağlamakla yükümlüdürler. c) Servis demirbaģ ve tüketim maddelerini teslim alır. Bunların muhafazasından ve yerinde kullanılmasından sorumludurlar. d) Servisin temizliğini, yatan ve çıkan hastaların iģlemlerini, hemģire ve diğer hizmetlilerin görev taksimi ve düzenlenmesini bizzat yapar ve bunların çalıģmalarını denetler, yemek dağıtımının, acil ilaç dolabının iģlerliğini düzenler. e) Ameliyathane sorumlu hemģiresi, ameliyathane hemģirelerinin birinci derecede amiri olup buradaki hemģirelik hizmetlerinin düzenli yürütülmesinden ameliyathane sorumlusuna ve baģhemģireye karģı sorumludur. f) Servis eczacısı bulunmadığı hallerde ona ait görevleri yapar veya yaptırır. g) Servis istatistiklerinin idareye zamanında verilmesini sağlar. Hastane Hizmetlilerinin Görevleri :

9 Madde 135 Hastane hizmetlileri, hastanenin temizliği, hastaların laboratuvar vesair yerlere götürülüp getirilmesiyle ilgili her türlü hizmetleri yapan yardımcı hizmetler sınıfı personelidir. Servis sorumlu hemģiresi ve hemģirelerinin direktif ve sorumluluğu altında, servislerin genel temizliklerini yapar ve hasta yemeklerini mutfaktan getirirler, HemĢirelerin dağıttığı yemek servisini yaparlar, hastaları bir yerden bir yere (Laboratuvar, servislere) götürüp getirirler. Laboratuvara gidecek muayene materyelini götürürler ve kendilerine verilen saatte neticelerini alırlar. Bizzat hasta bakımı ve hemģirelik hizmetleriyle ilgili olmamak üzere tabib, çalıģtığı servis veya laboratuvarların hemģire, ebe ve tıbbi teknisyeni tarafından verilen emir ve görevleri yerine getirirler. Hastaların istek ve ihtiyaçlarını, servisteki önemli olayları,ağırlaģan hastaların ıstırablarını nöbetçi hemģireye derhal bildirirler, kendilerine teslim edilen hasta ve kurum eģyasından sorumludurlar. Hastane hizmetlilerinin kendilerine verilen görevlere uyumunu ve bu konularda eğitimini ilgili tabib, hemģire ve tıbbi teknisyenler sağlar. BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ YAZILI DÜZENLEMELER Bölüm ile ilgili kullanılan onamlar, formlar vb. düzenlemeler Bölüm Hizmet Kalite Dosyası, Enfeksiyon Kontrol Programı Dosyası ve Hasta Dosyalarında mevcuttur.. HĠZMET KALĠTE STANDARTLARI Sağlıkta DönüĢüm Programının ana hedeflerinden biri de sağlık hizmetlerinde sürekli kalite geliģimini sağlamaktır yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek ödeme sistemi geliģtirilmiģ, ikinci bir aģama olarak da bu sisteme 2005 yılında sağlık hizmet sunumunda kaliteyi esas alan Kurumsal Performans ve Kaliteyi GeliĢtirme çalıģması ile kalite boyutu eklenmiģtir. Böylece sağlık hizmetine eriģim, hizmet alt yapısı, süreçlerin değerlendirilmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve belirlenen hedeflere ulaģma derecesinin ölçümüne dayalı kapsamlı bir hastane değerlendirme sistemi hayata geçirilmiģtir yılında kamu hastanelerinde hayata geçirilen Kurumsal Performans ve Kaliteyi GeliĢtirme çalıģmasının en önemli parametresini kalite kriterleri oluģturmaktadır. 100 sorudan oluģan kalite kriterleri, 2007 yılı baģında yapılan revizyonla 150 sorudan oluģan bir set halini almıģtır yılında yapılan revizyonda ise 150 sorudan oluģan kalite

10 kriterleri tamamen revize edilerek hem yapısal, hem dizayn hem de metodolojik açıdan yeniden düzenlenmiģtir. Kalite kriterleri Hizmet Kalite Standartları adını alarak toplam 354 standart ve yaklaģık 900 alt bileģenden oluģan bir set halini almıģtır yılı içinde özel hastane ve üniversite hastanelerine yönelik olarak toplam 388 standart ve yaklaģık 1450 alt bileģenden oluģan Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları hazırlanarak yayınlanmıģtır. Hizmet Kalite Standartları pek çok uzman tarafından ulusal ve uluslararası kaynaklar doğrultusunda farklı kurumsal yapılanmalar, problemli alanlar, ülke koģulları dikkatle alınarak hazırlanmıģtır. Değerlendiricilerin, hastane kalite temsilcilerinin, farklı çevrelerden çeģitli uzmanların geri bildirimleri, görüģ ve önerileri değerlendirilmekte ve nihayetinde BaĢkanlık ekibinin bugüne kadar edindiği tecrübe de kullanılarak son derece titiz bir çalıģma ile hastanelerimiz için tüm süreçlere ıģık tutan bir değerlendirme aracına ulaģılmaktadır. Hizmet Kalite Standartları ve birlikte yayımlanan rehberler, sağlık hizmeti sunanlara uygulamalarında yol göstermek misyonuna sahip olduğu gibi bu uygulamaların yerinde değerlendirilmesi aģamasında da bir çizelge fonksiyonu görmektedir. Bakanlığa biçilen bu rol ve görevler ıģığında geliģtirilen bu standart ve rehberlerle birlikte hem uygulayıcıların hem de uygulamaları değerlendirecek olan Bakanlık ekiplerinin eğitilmesi sistemin bütüncül anlamda olumlu ve etkin bir yapıya bürünmesini sağlamaktadır. BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ HĠZMET KALĠTE STANDARTLARI YENĠDOĞAN YOĞUN BAKIM HĠZMETLERĠ Yenidoğan yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve derzsiz malzeme ile kaplanmış olmalı, Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır Her ventilatörlü küvöz başında bir adet balon-valf-maske sistemi bulunmalıdır Lavabo bulunmalıdır Sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafiltre veya benzeri mikroorganizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi bulunmalıdır Sıcaklığın C, nem oranının %30-%60 arasında olması sağlanmalıdır Bebeklerin sağlık çalışanı tarafından sürekli gözetim ve izlenmesine uygun olarak düzenlenmelidir Ventilatörlü transport kuvözü bulunmalıdır T parçalı canlandırıcı bulunmalıdır Yoğun fototerapi cihazı (>25 μw/cm2/nm) bulunmalıdır Ünitenin işleyişi ile ilgili yazılı düzenleme bulunmalıdır Yazılı düzenleme;

11 o Genel işleyişi, Bebeğin kabulünü, Bebeğin naklini, Bebeğin taburculuğunda yapılan işlemleri, o Klinik süreçleri; Monitorizasyonu, Ventilatördeki bebeğin izlemini, Sedasyon ve analjezi uygulamasını, Ventilatörden ayırmayı, Skorlama sistemleri ile bebeğin takibini, Enfeksiyonların kontrolü ve izlenmesini kapsamalıdır Bebeklerin beslenmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır Bebeklerin anne sütü ile beslenmesine yönelik annelere eğitim verilmelidir Anne sütü ile beslenmenin sağlanması için ayrı bir alan bulunmalıdır. Bu alanda; o Annenin rahat oturacağı koltuk, o El hijyeni için lavabo, sıvı sabun, kağıt havlu ve alkol bazlı el antiseptiği bulunmalıdır Besin hazırlamak için ayrı bir alan bulunmalı, o Alan içinde compounder ve laminar akımlı sistem olmalı, o Biberonların sterilizasyonu sağlanmalı, o Buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır Yenidoğanın korunmasına yönelik önlemler alınmalıdır Fototerapi alan bebeklerde ısı monitorizasyonu yapılmalıdır Farklı boyutlarda fototerapi göz bandı bulunmalıdır Röntgen çekiminde genital koruyucu kullanılmalıdır Oksijen tedavisinde küvöz içi oksijen konsantrasyonu kontrol edilmelidir Küvözlerin günlük olarak temizliği yapılmalıdır Bebek yakınları için bekleme alanları düzenlenmelidir Bekleme alanlarında oturma alanları bulunmalıdır Bekleme alanları temiz olmalıdır Bekleme alanlarında iklimlendirme sağlanmalıdır Bebek yakınlarının bilgilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmalıdır Bebek yakını, o Bebeğin ilk kabulünde, o Her gün ve gerektikçe bilgilendirmelidir Bilgilendirme için hekim ile bebek yakınının karşılıklı oturabileceği şekilde düzenlenmiş bir alan olmalıdır Bilgilendirme hekim tarafından yapılmalıdır Bilgilendirme; o Bebeğin genel durumunu, o Tedavi sürecini kapsamalıdır Bebek ziyaretleri için düzenleme yapılmalıdır Ziyaret sıklığı günde en az iki kez olmak üzere planlanmalıdır Ziyaretçiler, uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelidir Ziyaretçilerin el hijyeni uygulaması yaparak girişleri sağlanmalıdır Bebekler, hastalık şiddetini belirleyen skorlama sistemleri ile değerlendirilmelidir. 20

12 Yeni doğanlar için Score for Neonatal Acute Physiology- Perinatal Extension-II (SNAP-PE-II) ve Clinical Risk Index for Babies (CRIB) gibi skorlama sistemleri kullanılmalı, o Tahmini mortalite oranı ile gerçekleşen mortalite oranları karşılaştırılmalıdır Ġlaç ve kit muhafaza edilen buzdolaplarının sıcaklık takipleri yapılmalıdır Buzdolaplarının içinde bulunan malzemelere göre sıcaklık takibi yapılmalıdır Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir HBTC nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir HBTC nin envanteri tutulmalıdır HBTC nin bakımı ve temizliği yapılmalıdır HBTC için kalibrasyon ve kalite kontrol testleri çalışılmalı ve kayıt altına alınmalı, o Kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilmesi halinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır HBTC yi kullanacak çalışanlara; o Çalışılacak testlerin preanalitik, analitik ve postanalitik evrelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, o Kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarının değerlendirilmesi, o Cihazın temizliği ve bakımı hakkında eğitim verilmelidir HBTC'de çalışılmış olan tüm test sonuçları, hasta dosyasına kayıt edilmelidir H Hasta kimliğinin doğrulanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır H Yatışı yapılan her hastada beyaz renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalıdır H o Alerjik hastalarda ise sadece kırmızı renkli kimlik tanımlayıcı kullanılmalı, H o Hasta kimlik tanımlayıcı barkotlu olmalı, H o Kimlik tanımlayıcıda; protokol numarası, hasta adı soyadı, doğum tarihi (gün/ay/yıl) bilgileri yer almalı, H Tanı ve tedavi için yapılacak tüm işlemlerde hasta kimliği doğrulanmalıdır H Sağlık çalışanları, hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması konusunda eğitilmelidir H Ġlaçların güvenli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır H Ġlaçlar, kapalı kaplarda ve kişiye özel olarak hazırlanmalı, H o Kaplarda hastaların kimlik tanımlayıcı bilgileri bulunmalıdır H Tedavi planı hekim tarafından yazılmalı, kaşelenmeli ve imzalanmalı, H o Tedavi planı; ilacın tam adını, uygulama zamanını ve dozunu, uygulama şeklini ve veriliş süresini içermelidir H Hemşire hekimin tedavi planını hemşire gözlem formuna kaydetmelidir H Tedavi sürecindeki ilaçlar hastaya hemşire tarafından uygulanmalı, H o Stajyerlerin ilaç uygulamaları da hemşire gözetiminde olmalıdır H Ġlaçların karışmasını engellemeye yönelik düzenleme yapılmalıdır H Ġlaç isimleri kısaltılarak yazılmamalıdır H Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların listeleri hazırlanmalı, H o Listeler kullanım alanında bulunmalıdır H Yazılışı, okunuşu, ambalajı birbirine benzeyen ilaçların dolaplardaki yerleşimi ayrı raflarda yapılmalıdır H Pediatrik dozda kullanılacak ilaçlara yönelik tedbirler alınmalıdır H Pediatrik dozdaki ilaçların listeleri ilgili bölümde bulunmalıdır H Pediatrik dozdaki ilaçların dolaplardaki yerleşimi diğer ilaçlardan ayrı raflarda yapılmalıdır H Acil kullanılabilecek pediatrik ilaçların kilograma göre dozları listelenmeli,

13 H o Listeler ilgili bölümde bulunmalıdır Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara yönelik düzenleme yapılmalıdır Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar kilitli alanlarda bulundurulmalıdır Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçların devir teslimi yapılmalıdır. Devir teslim kayıtlarında; o İlacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, o İlacın kullanıldığı tarih, o İlacı kimin uyguladığı, o Kime kaç adet ilaç teslim edildiği, Teslim alan ve teslim edenlerin imzaları kayıt edilmelidir Advers Etki Bildirimi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır Ciddi ve beklenmeyen advers etkiler farmakovijilans sorumlusuna bildirilmelidir H Sözel istem uygulamasına yönelik düzenleme yapılmalıdır H Sözel istem uygulama sürecinde; H o İstem, istemi alan kişi tarafından yazılmalı, H o Yazan kişi tarafından yazılı istem geri okunmalı, H Gerektiğinde verilen ilacın adı kodlama yöntemi ile tekrar edilmeli, H o İstemi veren kişi tarafından istemin doğruluğu sözel olarak onaylanmalıdır H Sözel istem en geç 24 saat içerisinde hekim tarafından tedavi planına yazılmalıdır H Sözel istem uygulaması hakkında hemşire ve hekimlere eğitim verilmelidir Kan ve/veya kan ürünleri için istem formu doldurulmalıdır Kan ve/veya kan ürünleri istem formunda; o Hastanın; Adı ve soyadı, Protokol numarası, Tedavi gördüğü bölüm, Tanısı, Kan grubu, Transfüzyon endikasyonu, o Hastaya daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığı, o Kan ve/veya kan ürününün istem gerekçesi, o Hazırlanacak kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, o Planlanan veriliş süresi, o Hekim kaşesi ve imzası yer almalıdır H Transfüzyon sürecinin güvenliğini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır H Transfüzyon öncesi, çapraz karşılaştırma test sonucu ile hasta bilgileri iki sağlık çalışanı tarafından doğrulanmalıdır H Transfüzyondan hemen önce, iki sağlık çalışanı tarafından; H o Hastanın kimliği, H o Kan ve/veya kan ürününün türü ve miktarı, H o Ürünün planlanan veriliş süresi doğrulanmalıdır H Transfüzyonun ilk 15 dakikası sağlık çalışanı tarafından gözlenmelidir H Transfüzyon boyunca her 30 dakikada bir hastanın vital bulguları izlenmelidir Hastanın güvenli transferi sağlanmalıdır Ç Çalışanlar tarafından kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır Ç Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipman belirlenmelidir Ç Kişisel koruyucu ekipman çalışma alanlarında ulaşılabilir olmalıdır.

14 Ç Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda çalışanlara eğitim verilmelidir Acil müdahale seti bulunmalıdır Sağlık hizmeti sunum alanlarında acil müdahale seti bulunmalıdır Bölümler acil müdahale setinde bulunması gereken ilaç, malzeme ve cihazları belirlemelidir Ġlaç ve malzemelerin minimum ve maksimum stok seviyeleri belirlenmelidir Minimum ve maksimum stok seviyeleri takip edilmelidir Ġlaç ve malzemelerin miat takibi yapılmalıdır H Tıbbi cihazların yönetimine yönelik düzenleme yapılmalıdır H Tıbbi cihazların bölüm bazında envanteri bulunmalıdır H Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonlarına yönelik plan bulunmalı, H o Plan dahilinde cihazların bakım, ayar ve kalibrasyonları yapılmalıdır H Kalibrasyonu yapılan cihazların kalibrasyon etiketi bulunmalıdır. Etikette; H o Kalibrasyonu yapan firmanın adı, H o Kalibrasyon tarihi, H o Geçerlilik süresi, H o Sertifika numarası bulunmalıdır Hastanenin temizliğine yönelik düzenleme yapılmalıdır Bölüm bazında temizlik planı bulunmalıdır Risk düzeylerine göre temizlik kuralları belirlenmelidir Temizlik malzemeleri ve malzemelerin kullanımı ile ilgili kurallar belirlenmelidir Tüm kapalı ve açık alanların temizlikleri kontrol edilmelidir o Kontrol aralıkları, o Kontrol sorumluları belirlenmelidir Kişisel temizlik alanlarına yönelik düzenleme yapılmalıdır Kişisel temizlik alanlarının kapıları dışarı doğru açılmalıdır Kişisel temizlik alanlarının temizliği sağlanmalıdır Kişisel temizlik alanlarında temizlik malzemeleri bulundurulmalı, o Sıvı sabun, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, o Boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır H Riskli girişimsel işlemler öncesinde hasta bilgilendirilmeli ve rızası alınmalıdır Hastanın bölüme kabulünde genel durumu değerlendirilmelidir Hasta gereksinimleri doğrultusunda hemşire bakım planı düzenlenmelidir Hemşire bakım planı hekim tedavi planı ile koordineli olmalıdır Hemşire bakım planına; o Hastanın bakım gereksinimleri, o Bakım gereksinimlerine yönelik hedefler, o Bakım gereksinimlerine yönelik uygulamalar, o Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi kayıt edilmelidir Hemşire nöbet teslimlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır Nöbet teslimleri, o Nöbeti devreden ve devralan hemşireler arasında yapılmalı, o Önce deskte, sonra hasta başında yapılmalı, o Hasta bakım sürecindeki bilgileri kapsamalıdır G Ġzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır. 15

15 G Enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınmalıdır G El hijyenini sağlamaya yönelik malzeme bulunmalıdır G Sağlık hizmeti sunulan alanlarda alkol bazlı el antiseptikleri bulunmalıdır Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır Her bölüm için atıklar belirlenmelidir Uygun atık kutuları kullanılmalıdır Laboratuvara gönderilecek örneklere yönelik düzenleme yapılmalıdır Örnekler için bölüm bazında örnek toplama alanı belirlenmelidir o Örnekler düzenli bir şekilde muhafaza edilmelidir. ÇALIġACAĞI BÖLÜM ĠLE ĠLGĠLĠ EĞĠTĠM 1- ĠNTRAVENÖZ KATETER TAKILMASI : Sıvı ve ilaç infüzyonu nedeniyle I.V. kateter takılır. Uygun ven seçimi önemlidir. Uygun Ven: - Kolay bulanabilir, zedelenmemiģ olmalı ve eklem üzerinde olmamalıdır. - Distalden proksimale doğru seçim yapılır. - Bacak ve ayak venleri zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. - Hipertonik solüsyonlar, damar duvarını irriter edici ilaçları içeren solüsyonlar ve hızlı verilmesi gereken solüsyonlar için büyük venler tercih edilmelidir. - Vene uygun ölçülerde kateter seçimi 24 numara. IĢlem hastaya açıklanır. Tek kullanımlı eldiven giyilir. Turnike, vene girilecek alanın 10-15cm yukarısına bağlanır. Turnike, venöz kan akıģını engelleyecek sıklıkta olmalı, Arteriyal kan akıģını engellenmelidir. (Radyal Nabzın alınıp alınmadığını kontrol ederek anlaģılabilir.) Alkol ya da Povidon-Iyot solüsyonu ile damar boyunca yukarıdan aģağıya silinir. Damara girilecek alan bir elle sıkıca çekilerek gerdirilir. Bu Ģekilde ven ve deri iğnenin giriģi için sabitleģmiģ olur. Vene girerken doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki teknik kullanılır. Büyük venlerde doğrudan vene girme tekniği (deri ve ven aynı anda hızlıca delinerek) kullanılır. Bu teknikte iğnenin açık ağzıc-10 yukarı bakmalı ve deli ile iğne derece bir açı yapılmalıdır. Dolaylı teknik ise iğnenin açık ağzı yukarı bakacak Ģekilde ve derece açıyla delinir. Deriye giren nokta, vene girmek için belirlenen alanın yaklaģık 1cm altında ve vene paraleldir. Deriye girildikten sonra iğnenin deriyle yaptığı açı 15 dereceye kadar küçültülerek vene girilir. Bu teknik özellikle küçük ve kaygan venlerden kullanılır ve hematom oluģma olasılığı daha azdır. Kan geldiği görüldüğünde kateter, kan akımına doğru ilerletilir ve turnike açılır. Kateterin içindeki çelikiğne çıkartılır. Ven içinde kalacak plastik iğne, kan akımı yönüne doğru ilerletilir ve tamamen ven içine yerleģtirilir. Tespit etmeden önce solüsyon gidip gitmediğine bakılır. Sorun yoksa tespit edilir. Kateter, belirli aralarla sadece ilaç

16 uygulaması için takılmıģ ise Heparin kilidi uygulanır ve kateter steril kapağı ile kapatılır. Günün tarihi ve takan hemģirenin parafı atılmalıdır. 8- POSTÜRAL DRENAJ ĠġLEMĠ: 1- Hastaya çeģitli pozisyonlar verilerek, yer çekiminin etkisiyle, Akciğerlerin Alt Segmentlerinde birikmiģ sekresyonların trakeaya doğru atılmasını sağlamak amacıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. 2- Ciddi solunum zorluğu, Kafa Içi Basıncı Artması, YaĢam Bulgularının pozisyon değiģikliğinden olumsuz etkileneceği durumlarda uygulanmaz. Drenajın etkili olabilmesi için: Uygun pozisyon, sekresyonun sulandırılması, diyafragma solunumu uygulanması, Perküsyon ve Vibrasyon bitiminde uygun öksürtme önemlidir. 3- Postüral Drenaj, günde 2-4 kez yada ihtiyaca bağlı olarak yapılır. Sabahları yataktan kalkmadan ve uyumadan önce uygulanabilir. Yemeklerden önce veya 2 saat sonra uygulanmamasına dikkat edilmelidir. -Perküsyon Tüm elle (parmaklar, tenar ve hipotenar kenarlar değecek Ģekilde,avuç içi kubbe Ģeklinde) 3-5 parmakla, hafif el bileği hareketi (60 kez/dak) Biberon emziği veya küçük hava maskesi ile (1-2 dak) > 1500 gr Apne,bradikardi, aritmi Persistan pulmoner hipertansiyon Deri altı amfizemi Tansiyon pnömotoraks-göğüs tüpü varsa UYGULANMAZ Vibrasyon Parmak uçları uygun yere yerleģik olarak vibrasyon hareketi Ucuna yumuģak bez sarılı Elektrikli diģ fırçası veya küçük masaj vibratörleri Ekspiriyuma denk düģürmeye çalıģmalı 4- Doktor isteminde varsa Bronkodilatatör verilir. Postural Drenajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 1. Uygulama saati, iģlem sonunda hastanın öksürerek sekresyon çıkarıp çıkarmadığını, ayrıca hasta sekresyon çıkarmıģsa miktarı ve görünüģü HemĢire Izlem Çizelgesine kaydedilir.

17 2. ĠĢlem esnasında hastanın genel durumu, solunum Ģekli ve öksürük biçimi gözlenmeli. 3. Uygulama sonrası hastaya ağız bakımı verilir. Direne edilmesi istenen Akciğer segmentine göre pozisyon verilir. Çocuğa verilecek pozisyon, drenajı istenen Akciğer segmentinin anatomik yerine ve çocuğun durumuna bağiı olarak değiģebilir. Gereksinimine göre her bir pozisyonda kalıģ süresi ayarlanır. Akciğerlerin drenajı sağlanırken, çocuk Trendelenburg pozisyonuna getirilir. Her iki Akciğerin üst lob Apikai Segmentlerinin drenajında ise çocuğu oturur pozisyonda tutmak en uygun pozisyondur. Ciddi karın distansiyonu olan veya ciddi solunum zorluğu olan veya Kafa içi Basınç artıģı olan çocuklar, baģ aģağı pozisyonda tutulmalıdır. Pozisyon verildikten sonra, drene edilecek Akciğer segmentlerine Perküsyon ve Vibrasyon iģlemi yapılır. Arkasından derin solunum ve öksürme egzersizleri yaptırılır. Eğer çocuk istenen öksürme tekniğini yapamıyorsa, trakeal gıdıklama ile etkili öksürtme sağlanabilir. Trakeal gıdıklama, troid kıkırdak üzerine hafifçe bası yapılarak uygulanabilir. Perküsyon ve Vibrasyondan sonra hasta daima öksürtülmelidir. IĢlem sırasında Hipoksi yönünden izlenir. Sekrasyonun özelliği ve miktarı değerlendirilir. Ağız bakımı verilir. 9-ALDIĞI ÇIKARDIĞI SIVI ĠZLEMĠ : Ameliyat sonrası dönemde, oral yolla beslenme istenmeyen durumlar, Dehidratasyon nedeniyle fazla sıvı alması gereken durumlar. I.V. sıvı tedavi uygulamaları gibi durumlarda mutlaka izlem yapılmalıdır. Genelde doktor istemi doğrultusunda baģlanıp sürdürülmesine rağmen, hemģire gereksinimi kendisi belirleyip, A.Ç.Takibini baģlatabilir yada gerek olmadığını saptayabilir. A.Ç. Takibi saatlik isteniyorsa, Her saat hastanın aldığı (oral, Nazogastrik yoluyla) içerik, miktar ve özellikle açısından belirlenir ve kayıt edilir. 1 çay bardağı 100 cc 1 su bardağı cc olarak kabul edilir. Nazogastrik ile beslemede enjektör sistemi ve infüzyon pompasıyla miktar belirlenir.i.v. yolla beslemede; hangi solüsyonun hangi miktarda verileceğine karar verdikten sonra tedavinin baģlatılması ve sürdürülmesinden hemģire sorumludur. DDS ve saatte gidecek mayi miktarı belirlenir. Sıvı Ġzlem : 08.00'den itibaren ya da ne zaman baģlatılması istenmiģse baģlatılır. Saatte gidecek mayi miktarına göre, her saat baģı kalan ve giden mayi miktarı kayıt edilir. 8 saatlik gönderilen mayi miktarları toplanarak hastanın aldığı diğer sıvılar eklenerek Genel Aldığı toplamında gösterilir.

18 Hastanın Çıkardıkları (Ġdrar, NG, Kusma, Direnler) saatlik olarak takip edilecekse, miktarları bağlantı sağlanmıģ torbalarla ya da torbadan serum ĢiĢesine boģaltılarak belirlenir. Ġdrarda Ürofix ya da normal idrar torbası NG'de idrar torbası kullanılır. Kusma; miktar ve özellik açısından değerlendirilir. Her biri ilgili alanlara saatlik olarak yazılarak 8 saatlik toplamalar Ģeklinde belirlenir. AÇ. Takibinde 24 saat sonunda Genel toplam hesaplanır. Elde edilen sonuçlar, bireyin aldığı ve çıkardığı sıvı miktarının dengeli olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Değerlendirme yapılırken hissedilmeyen sıvı kayıpları da göz önüne alınmalıdır. 10- NAZOGASTRĠK TAKĠBĠ : Nazogastrik sonda besleme ya da diren amaçlı takılabilir. NG takıldıktan sonra yerinde olup olmadığı kontrol edilir. Ayrıca beslemeden önce ve liaç uygulamadan önce kontrolü yapılmalıdır. Drenaj amaçlı ise drenajın sağlamadığı durumlarda yine kontrol edilir. NG'nin yerinde olup olmadığı konrolü tüpün ucuna enjektör takılarak bir miktar mide içeriği Aspire ya da 1-2 cc hava verilerek stetoskopla dinlenerek yapılır. NG'nin her gün tespit yeri değiģtirilir. Diren amaçlı sonda da Dekompresyon süresince gelen miktar ve içeriği sonda ucuna takılan torbayla ölçülür ve kayıt edilir. Özelliğine göre saatlik ya da 8 saatlik ölçülür. Torba, hasta seviyesinden aģağıda olacak Ģekilde tespit edilmelidir. 11- DREN TAKĠBĠ : Takipte, Drenaj tüplerinin yeri, hangi amaçla yerleģtirildiği tüplerden gelecek drenajın özelliği bilinmelidir. Birden fazla diren varsa numaralandırılır. Hangi dirende ne kadar geldiği ölçülür ve kayıt edilir. Sıklıkla, göğüs, kalp, üriner sistem cerrahisi sonrasında Diren uygulanır. Göğüs drenajı takibinde; Göğüs drenaj ĢiĢelerinin konumu önemlidir. ġiģeler kesinlikle hastanın göğüs seviyesinden 90 cm aģağıda yer almalıdır. (Bu konumda her yerçekimi etkisiyle drenaj kolay olur hem de hava ve sıvı plevral alana geri dönmez) ve devrilmemesi için yatağın kenarına tespit edilmelidir.

19 - Hastanın pozisyonu: Hastanın pozisyonu ne olursa olsun önemli olan tüplerin altta kalmaması, kıvrılması ve bükülmemesidir. Aksi halde drenaj engellenir. Sıvı ve hava plevral hava basıncında artıģa neden olur. - Drenaj tüpleri; Çok uzun yada kısa olmamalıdır. Uzun tüpler kıvrılır, bükülür. Kısa tüpler gerilir ve bağlantı yerlerinden ve göğüs duvarından ayrılabilir. - Tüplerin açıklığının sürdürülmesi: Tıkanıklık sık sık kontrol edilir. Özellikle Ameliyat sonrası ilk saatlerde Kanlı drenaj, pıhtılaģmaya neden olabileceği için tüpler, dk. da bir sağılmalı yada sıvazlanmalıdır. Sıvazlanma, sadece tüp tıkanmalarında uygundur. Eller iģlem öncesi Alkollenir ve ağrıya neden olmamak için tüpler yavaģ yavaģ sıvazlanmalıdır. - Tıkanma dıģında tüplerin, sağılması uygundur. Tüp, göğse yakın olan yerden iki elle sıkıca kavranır ve süt sağarcasına sağılır. - Hasta hareketli tutulur. Drenaj otururken ve dolaģırken daha kolay olur. - Ġstem olmadıkça ve acil durumlar dıģında tüpler klemplenmemeli, gerekli giriģimler yapıldıktan hemen sonra açılmalıdır. Tüpler, hasta ekspirasyon yaptıktan sonra klemplenir. - ġiģenin devrilmesi plevral alana atmosfer havasının kaçması demektir. Hemen ĢiĢe dik pozisyona getirilerek uçun tüpün su içinde olması sağlanır. Hastadan plevral boģlukta biriken havayı atması için kuvvetli nefes vermesi ve öksürmesi istenir. - Drenaj ĢiĢesi üzerine su seviyesi iģaretlenir, gelen drenaj saat baģı ölçülerek kaydedilir. Ġlk 24 saatte cc drenaj olması ve bunun cc'sinin Ameliyat sonrası ilk 2 saatte olması normaldir. Daha sonra azalması renginin açılması beklenir. 12- BĠLĠNÇLĠ PUPĠL EXTREMĠTE TAKĠBĠ : Bilinç Takibi: Bilinç düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Bilinçsiz ya da bilinç düzeyinde değiģiklik olan hastalarda her saat baģı, stabilleģmiģ fakat risk taģıyan hastalarda her 8 saate bir yapılıp, kaydedilmelidir. Bilinç düzeyi belirlenmesinde Glasgow Koma Skalası kullanılır.bu skalada;göz açma,motor tepki ve sözel cevap gibi Spesifik gözlemlere sayısal değerler verilerek değerlendirme yapılır. Puanlama düzeyine göre : Bu tanımlamalar hastanın kliniğine göre farklılık gösterebilir.

20 Hastanın bilinç düzeyi, verilen herhangi bir uyarana (ağrı, ses... gibi) hastanın verdiği tepki ile belirlenir. Uyarı hafiften baģlanıp gerektikçe artırılarak uygulanır. Uyarı verilen alanlar : - Glebella üzerine parmakla bası uygulanır - Tırnak yatağına parmakla yada yabancı cisimle bas uygulanır. - Meme ucu sıkıģtırılır. - Ayak tabanı topuktan parmaklara doğru sert bir cisimle çizilir. - Kemikle derinin yakın olduğu alanlara bası uygulanır. Pupil Takibi : Pupiller büyüklük, Ģekil ve ıģığa reaksiyon açısından değerlendirilir. Bir pupilde gözlenen bulgular diğer pupille karģılaģtırılır. Normalde her iki pupil eģit büyüklükte ve yuvarlaktır. Büyüklük ve Ģeklinde görülebilecek değiģiklikler (Oval, düzensiz kenalı pupil...) belirlenir. IĢık uygulaması yapılarak Çap ve Reaksiyon açısından değerlendirilir. Çap olarak; Izokorik, Anizokorik, Bilateral Midriyazıs ve Bilaterel Myozis tanımlamaları belirlenir. Ġzokorik : Her iki pupil birbirine eģit, ıģık reaksiyonu pozitif ve büyüklük normaldir. Anizokorik ; Pupil büyüklükleri birbirine eģit değildir. Bilateral Midriyazis : Her iki pupil normalden büyüktür.. 13-SĠSTEM DEĞERLENDĠRĠLMESĠ a- Nörolojik muayene Pozisyon: Hastanın durumuna uygun pozisyon alması beklenir ya da alması gereken pozisyon verilir. Prone : Yüzüstü, yüzükoyun pozisyon Supine : Sırtüstü pozisyon Sağ yan : Sağ Lateral pozisyon Sol yan : Sol Lateral pozisyon BaĢ yukarıda: Semi fowler ( BaĢ 45 yukarıda olacak Ģekilde) Yatar pozisyon dıģında; Fowler : BaĢ ve boyun 90 açı yapacak Ģekilde olması Sim's : Yarı yüzükoyun pozisyon Bunların dışındaki pozisyonlar belirlenir ve kayıt edilir. Aktivite : Uyanık: Fizyolojik uyanık hali; Bilinç açık. Uykuya meyilli: Fizyolojik uykuya meyil hali, ağlıyor, sakin Laterjik : Yarı uykulu hal. Fizyolojik değildir. Küntlük, davranıģlarda ağırlaģma vardır.

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ

KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER

KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER KAYSERİ İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ HEKİM GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBER Doküman Kodu YÖN.RH.02 Yayın Tarihi 02.01.2013 Revizyon Tarihi

Detaylı

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları

SHKS-ADSM/ADSH SETİ Özel Hastane Hizmet Kalite Standartları SHKS-ADSM/ADSH SETİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa dayalı ek

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara 2012 Bu kitabın her

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM KADIN DOĞUM ÇOCUK V ÇOCUK HASTALIKLARI YRİND DĞRLNDİRM SORU LİSTSİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı 1 Sunuş Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık olarak 2003 yılında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYONU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLETİ HASTANESİ TIBBİ SEKRETER ORYANTASYON REHBERİ KOD: YÖN.RH. 007 YAYIN TARİHİ:

Detaylı

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Akciğer hastalıklarına bağlı olarak solunum yetmezliği gelişmiş olan ve tedavi için solunumsal destek ve yakın takip gereksinimi olan hastaların etkili ve sürekli bakım ve tedavilerinin sağlanmasıdır.

Detaylı

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM/ADSH YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ NO BÖLÜM KOD SORU 1 POLİKLİNİKLER P.1 Poliklinik girişinde gerekli düzenlemeler yapılmış mı? P.1.1 P.1.2 Poliklinik bina girişlerinde, poliklinik kat girişlerinde ( veya asansör çıkışları karşısında )

Detaylı

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.

Hasta mahremiyetini sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır. RUH VE SİNİR HASTALIKLARI YERİNDE DĞERLENDİR SORU LİSTESİ SIRA NOBÖLÜM KOD SORU 1 ACİL SERVİS AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin

Detaylı

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Sayısı YÖN.RH.01 04.04.2013 13.01.2014 01 1 / 39 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz

Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz İstanbul 2011 1 Sevgili 2. Sınıf Öğrencimiz Tıp eğitimi, mesleki bilgi, beceri ve tutumların kazanılmasını içeren bir eğitim sürecidir. Bu eğitim, standartları olmayan usta-çırak eğitimiyle başlamış, yüz

Detaylı

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır.

Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. Ekim 2011 tarihinde hazırlanmış, THSK tarafından güncellenerek basılmıştır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRK TORAKS DERNEĞİ Astımla Yaşam Hazırlayanlar (Soyadı alfabetiğine göre) Berna Dursun Bilun Gemicioğlu

Detaylı

ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ UYUM REHBERİ

ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ UYUM REHBERİ YÖN.RH..07.21 1 / 35 ÖZEL SAMSUN BÜYÜK ANADOLU MEYDAN HASTANESİ YÖN.RH..07.21 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1.Giriş 2. Organizasyon Şeması 3.Uyum ne demek 4.Uyum Programının Konuları Mesleki Dağılımı. 5.Hastane Tanıtımı..

Detaylı