Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin."

Transkript

1 Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

2 Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz Telefon! Tüm el cihazlarõ kapsama alanõnda tamamen kablosuz çalõşmaktadõr. 50 İsim ve Numaralõk telefon rehberi. Arayan Kimliği, kimin aradõğõnõ gösterir ve son 40 aramanõn detaylarõnõ Aramalar listesinde görmenizi sağlar.* Aradõğõnõz son 10 numaraya kadar tekrar arama. Bir ana üniteye 5 taneye kadar el cihazõ kaydedebilirsiniz, her el cihazõ 4 farklõ ana üniteye kaydedilebilir. Dahili görüşmeler yapõn ve harici görüşmeleri el cihazlarõ arasõnda aktarõn. Dahili ve harici aramalar için ve telefon defterindeki kayõtlõ numaralar için 5 farklõ zil sesinden birini seçin. *Bu özelliklerin çalõşmasõ için şebekenizin Arayan Kimliği veya Bekleyen Arama servislerine abone olmalõsõnõz. Abonelik ücreti ödenmesi gerekebilir. Lütfen unutmayõn, bu cihaz elektrik kesintileri sõrasõnda acil durum aramasõ yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramalarõ için alternatif düzenlemeler yapõlmalõdõr. Yardõma ihtiyacõnõz mõ var? D1O'nuzu kurmak ya da kullanmakla ilgili sorunlarõnõz varsa, lütfen 'den Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Alternatif olarak, bu kõlavuzun arkasõndaki 'yardõm' bölümünde sorunuzun cevabõnõ bulabilirsiniz.

3 Bu Kullanõm Kõlavuzu telefonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanõz için gereken tüm bilgiyi sağlar. İlk aramayõ yapmadan önce telefonunuzu ayarlamanõz gereklidir. Sonraki sayfalarda bulunan Başlarken bölümündeki talimatlarõ uygulayõn. ÖNEMLİ Sadece sağlanmõş olan telefon hattõ kablosunu kullanõn. Bu cihaz elektrik kesintileri sõrasõnda acil durum aramasõ yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramalarõ için alternatif düzenlemeler yapõlmalõdõr. Her şey tamam mõ? D1O el cihazõ D1O ana ünite Kullanõcõ Kõlavuzu 2 x AAA NiMH şarjlõ pil Ana ünite için Güç Adaptörü Telefon hattõ kablosu Eğer bir D1O çoklu paket satõn aldõysanõz, aşağõdaki ilave öğelere de sahip olacaksõnõz: D1O el cihazõ & şarj aleti 2 x AAA NiMH şarjlõ pil Şarj cihazõ için Güç Adaptörü

4 1. Başlarken Telefonunuzu tanõma Telefonu kullanma El cihazõnõ açma/kapama Aramalar Arama yapma Ön arama Aramayõ bitirme Arama cevaplama Kulaklõk sesini ayarlama Sessiz İnterkom Dahili bir arama yapmak Dahili bir aramayõ yanõtlamak Arama aktarma lü konferans arama Tekrar arama Giriş görüntüleme veya arama Tekrar arama liste numarasõnõ telefon defterine kopyalama Girişi silme Tüm Tekrar arama listesini silme Tuş takõmõnõ kilitleme/açma El Cihazõ Çağõrma/Bulma Telefon Defteri İsim ve numara kaydetme Giriş görüntüleme veya arama Bir ismi ve numarayõ düzenleme Girişi silme El cihazõ ayarlarõ El cihazõ zil sesi seviyesi El Cihazõ zil melodisi Otomatik cevap El cihazõ adõ Dil Tuş tonu Pil zayõf bip sesi Kapsama alanõ dõşõnda bip sesi Menü ile tuş takõmõnõ kilitleme Ana ünite ayarlarõ Ana ünite zil sesi Ana ünite zil melodisi Ana ünitenin PIN kodunu değiştirme Arama Modu Flaş modu Varsayõlanlarõ yükle Acil varsayõlan Eko mod Varsayõlan ayarlar

5 7. Saat&Alarm Tarihi ayarlama Saati ayarlama Alarmõ kurma Alarm zilini kapatma Arayan kimliği ve arama listesi Arayan kimliği Arama listesi Arama listesini görüntüleme Arama listesinden bir numara aramak Arama liste numarasõnõ telefon defterine kopyalama Girişi silme Tüm Arama listesini silme Ek el cihazlarõnõn kullanõlmasõ İlave el cihazlarõnõ kaydetme Başka marka bir el cihazõnõ D1O ana ünitenize kaydetmek Ana ünite seçme El cihazõnõn kaydõnõ silme Yardõm Genel bilgi

6 1. Başlarken UYARI D1O'yu banyo veya diğer nemli alanlarda bõrakmayõn. Yer D1O ana ünitesini elektrik prizi ve telefon duvar hattõna 2 metre mesafe içerisinde yerleştirmelisiniz, böylelikle kablo uzunluğu yeterli olacaktõr. Priz, telefona yakõn bir yere kurulmalõ ve kolay erişilebilir olmalõdõr. İnterferanstan kaçõnmak için ana üniteyi diğer elektrikli aletlerden en az 1 metre uzağa yerleştirin. D1O el cihazõ ve ana ünite arasõnda radyo sinyalleri göndererek çalõşõr. Sinyal gücü ana ünitenin nereye yerleştirildiğine bağlõdõr. Mümkün olduğunca yükseğe koymak en iyi sinyal gücünü sağlar. EL CİHAZI KAPSAMA ALANI Ana ünite ve el cihazõ birbirlerini engellenmeden görebildiklerinde, ünite dõş mekanlarda 300 metreye kadar kapsama alanõna sahiptir. Ana ünite ile el cihazõ arasõndaki engeller kapsama alanõnõ önemli ölçüde azaltõr. Ana ünite içerde, el cihazõ içerde veya dõşarõdayken, kapsama alanõ genellikle 50 metre civarõndadõr. Kalõn beton duvarlar kapsama mesafesini büyük ölçüde etkileyebilir. SİNYAL GÜCÜ El cihazõndaki simgesi ana ünitenin kapsama alanõ içinde olduğunuzu gösterir. Ana ünitenin kapsama alanõ dõşõndayken simgesi yanõp söner. Eğer bir görüşme yapõyorsanõz uyarõ sesi duyarsõnõz. Eğer el cihazõ kapsama alanõnõn dõşõna çõkarsa hat kesilir. Ana üniteye yaklaşõn. El cihazõ ana üniteye otomatik olarak tekrar bağlanõr. Ayarlama ÖNEMLİ Ana ünite daima fişe takõlõ olmalõdõr. El cihazõ tam şarj olmadan telefon kablosunu duvardaki sokete takmayõn. Sadece telefonla birlikte gelen güç adaptörü ve telefon hat kablosunu kullanõn. HANGİ GÜÇ ADAPTÖRÜ? Şeffaf konektörlü güç adaptörü ana ünite, kõrmõzõ konektörlü güç adaptörü şarj cihazõ içindir (sadece çoklu paketler için). Ana üniteye bağlanma 1. Telefon hattõ kablosunu ana ünitenin altõndaki işaretli sokete takõn. 6 Başlarken

7 2. Şeffaf konektörlü güç adaptörünü ana ünitenin altõndaki işaretli sokete takõn, diğer ucunu ise elektrik prizine takõn. Ana gücü çalõştõrõn. El cihazõnõn kurulmasõ ve şarj edilmesi 1. El cihazõnõn arkasõndaki pil kapağõnõ kaldõrõn ve birlikte verilen 2 x AAA NiMH şarjlõ pilleri yerleştirin. Lütfen pil bölmesindeki '+' ve '-' işaretlerine dikkat edin ve doğru yönde yerleştirin. 2. Pil kapağõnõ tekrar yerine yerleştirin. 3. Eğer pilleri ilk defa şarj ediyorsanõz, el cihazõnõ ana ünite üzerine yerleştirerek en azõndan 24 saat boyunca aralõksõz olarak şarj edin. 4. El cihazõ tamamen şarj olduktan sonra, göstergedeki simgesi sabit olarak görünür. Telefon hat kablosunun diğer ucunu (bir ucunun ana üniteye takõlõ olduğundan emin olun) duvardaki telefon soketine takõn. El cihazõ ve şarj cihazõnõn bağlanmasõ (sadece çoklu paketler için) Eğer bir çoklu paket satõn aldõysanõz, bu işlemi tüm el cihazlarõ ve şarj cihazlarõ için tekrarlamalõsõnõz. 1. Kõrmõzõ konektörlü güç adaptörünü şarj cihazõnõn altõndaki işaretli sokete takõn, diğer ucunu ise elektrik prizine takõn. 2. El cihazõnõn arkasõndaki pil kapağõnõ çõkartõn ve birlikte verilen 2 x AAA NiMH şarj edilebilir pilleri yerleştirin. Lütfen pil bölmesindeki '+' ve '-' işaretlerine dikkat edin ve doğru yönde yerleştirin. 3. Pil kapağõnõ tekrar yerine yerleştirin. 4. Eğer pilleri ilk defa şarj ediyorsanõz, el cihazõnõ şarj cihazõnõn üzerine yerleştirerek en azõndan 24 saat boyunca aralõksõz olarak şarj edin. 5. El cihazõ tamamen şarj olduktan sonra, göstergedeki simgesi sabit olarak görünür. Gösterge zamanõ ve ana üniteye kayõtlõ olduğunu belirtmek için el cihazõ numarasõnõ (örn. 2) gösterir. ÖNEMLİ Uyarõ! Sadece D1O'nuz ile birlikte gelen, onaylanmõş, şarj edilebilir Ni-MH pil hücrelerini (2 x AAA Ni-MH 550mA şarj edilebilir piller) kullanõn. Başlarken 7

8 PİL ZAYIF UYARISI Eğer simgesi göstergede yanõp sönüyorsa ve arama boyunca her dakika bir uyarõ tonu duyuyorsanõz, el cihazõnõ tekrar kullanmadan önce şarj etmeniz gerekecektir. Şarj olurken simgesi ekranda kayar. PİL PERFORMANSI İdeal durumda, tam olarak şarj edilmiş piller, tek bir şarj ile 12 saate kadar konuşma süresi ve 250 saat bekleme süresi sağlar*. Yeni pillerin bir kaç günlük kullanõmõn ardõndan tam kapasiteye ulaştõklarõnõ unutmayõn. Pillerinizi en iyi durumda tutmak için, el cihazõnõ bir seferde sadece bir kaç saatliğine ana üniteden ayõrõn. Pilleri haftada en az bir kez tam olarak boşaltmak pil ömrünü mümkün olan en uzun şekilde koruyacaktõr. Şarj edilebilir pillerin şarj kapasiteleri zaman içinde aşõnmaya bağlõ olarak azalacaktõr, bu da el cihazõnõn daha kõsa konuşma/bekleme süresine sahip olmasõ anlamõna gelir. Sonuçta değiştirilmeleri gerekecektir. El cihazõnõn ilk şarjõndan sonra, bunu izleyen şarj süreleri 6-8 saat arasõndadõr. Şarj sõrasõnda piller ve şarj cihazõ õsõnabilir. Bu normaldir. * Tüm konuşma ve bekleme süreleri yaklaşõktõr, seçilen özelliklere ve kullanõm şekline bağlõdõr. Tarih ve saat Eğer bir Arayan Kimliği Hizmetine abone olduysanõz, tarih ve saat gelen ilk aramada tüm el cihazlarõ için otomatik olarak ayarlanõr. Arayan Kimliği aboneliğiniz yoksa, tarih ve saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Tarihi manuel olarak ayarlayõn 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile TARH VE SAAT üzerine gelin ve Ekranda TARİH AYARI görüntülenir. 2. Seçmek için 3. Tarihi girin (örn. 12 Ağustos için ) ve onaylamak için Saati manuel olarak ayarlayõn 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile TARH VE SAAT üzerine gelin ve 2. d ile SAAT AYARI üstüne gelin ve 3. Saati 24 saat formatõnda girin (örn. 6:30pm için ) ve onaylamak için D1O'nuz kullanõlmaya hazõrdõr. 8 Başlarken

9 2. Telefonunuzu tanõma El cihazõna genel bakõş A B C D E F G Ahize Ekran Ekran simgeleri ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 10. Konuşma / Aramayõ bitir Arama yapmak, cevaplamak ve bitirmek için basõn, sayfa 14. Menü / Tamam Menüyü açmak için basõn, sayfa 12. Menü seçeneklerini seçmek ve gösterilen seçeneği onaylamak için basõn. Arama listesi / Yukarõ Bekleme modundayken arama listesini açmak için basõn, sayfa 26. Bir arama sõrasõnda ahize sesini artõrmak için basõn, sayfa 14. Telefon çalarken el cihazõnõn zil sesini artõrmak için basõn, sayfa 19. Menü seçenekleri, arama listesi ve telefon defteri girişleri arasõnda gezmek için basõn. Arama listesi / Aşağõ Bekleme modundayken, arama listesini açmak için basõn, sayfa 27. Bir arama sõrasõnda ahize sesini azaltmak için basõn, sayfa 14. Telefon çalarken el cihazõnõn zil sesini azaltmak için basõn, sayfa 19. Menü seçenekleri, arama listesi ve telefon defteri girişleri arasõnda gezmek için basõn. İnterkom Dahili aramalar yapmak ve aramalarõ ana üniteye kayõtlõ diğer D1O el cihazlarõna aktarmak için kullanõlõr, sayfa 15. Telefonunuzu tanõma 9

10 H I J K L Tekrar arama / Güç açõk/kapalõ Santral/PABX hizmetleri ve bazõ şebeke servisleri ile birlikte kullanõn. El cihazõnõ açmak/kapatmak için basõlõ tutun, sayfa 14. * / Tuş takõmõ kilidi Tuş takõmõnõ kilitlemek için basõlõ tutun, sayfa 16. Kilidi açmak için, bir tuşa basõn ve ekrandaki talimatlarõ takip edin. Tekrar arama / Durdurma Tekrar arama listesini görüntülemek için basõn. Ön arama sõrasõnda durdurmak (P) için basõlõ tutun. Telefon defteri / Çõkõş Bekleme modundayken, telefon defteri menüsünü açmak için basõn, sayfa 17. Tekrar arama/arama listesini görüntülerken veya düzenlerken, çõkmak ve bekleme moduna geri dönmek için basõn. Sessiz / Temizle / Geri Bir arama sõrasõnda Sessiz modunu açmak/kapatmak için basõn, sayfa 14. Menü modundayken önceki menüye dönmek için basõn veya bekleme moduna dönmek için basõlõ tutun. Düzenleme modundayken karakterleri ve rakamlarõ silmek için basõn. Tekrar arama/arama listesini görüntülerken, görüntülenen girişi silmek için basõn veya tüm girişleri silmek için basõlõ tutun. El cihazõ LCD Göstergesi Eko mod Eko mod AÇIK'ken etrafõnda bir daire belirir Ekran simgeleri Pil durumu Şarj olurken hareketlidir Saat veya El cihazõ adõ Bekleme modundayken, el cihazõ boş ekranõnõ el cihazõ adõ veya saat arasõnda değiştirmek için 0 tuşuna basõlõ tutun. Gelen harici aramayõ belirtmek için yanõp söner Harici arama sürüyor Gelen dahili aramayõ belirtmek için yanõp söner Dahili arama sürüyor 3'lü arama sürüyor veya harici bir aramayõ ana üniteye kayõtlõ başka bir D1O el cihazõna aktarma Eko mod AÇIK 10 Telefonunuzu tanõma

11 Yeni sesli mesajlarõn alõndõğõnõ belirtmek için yanõp söner. Yeni sesli mesaj yokken sönüktür Sinyal gücünü gösterir El cihazõ ana üniteye kayõtlõ değilse veya kapsama alanõnõn dõşõna çõktõğõnõzda yanõp söner Menü açõldõ Telefon defteri açõldõ Yeni arama listesi girişinin alõndõğõnõ belirtmek için yanõp söner* Cevaplanan arama (Arama listesini görüntülerken)* Cevaplanmayan arama (Arama listesini görüntülerken)* Tuş takõmõ kilitli Gösterilen numara 12 haneden uzun Pilinizin yaklaşõk güç seviyeleri aşağõda belirtildiği gibidir: Pil tam şarjlõ Pil kõsmen şarjlõ Pil gücü zayõf Pil tamamen bitmek üzere olduğunda yanõp söner. * Bu özelliğin çalõşmasõ için şebeke operatörünüzün Arayan Kimliği Hizmetine kayõt olmanõz gerekmektedir. Abonelik ücreti ödenmesi gerekebilir. Ana üniteye genel bakõş A Çağrõ Tuşu Bekleme modundayken, el cihaz(lar)õnõ aramak için basõn, sayfa 17. El cihazlarõnõ kaydederken, kayõt moduna girmek için basõlõ tutun, sayfa 28. Telefonunuzu tanõma 11

12 Menülerde gezinme D1O kullanõmõ kolay bir menü sistemine sahiptir. Her menü, takip eden sayfadaki menü haritasõnda görebileceğiniz çeşitli seçeneklere sahiptir. El cihazõ açõk ve bekleme modundayken: 1. Ana menüyü açmak için 2. Sonra u veya d düğmeleri ile mevcut seçenekler arasõnda gezinin. 3. Bir seçeneği seçmek için Önceki menü seviyesine geri dönmek için, n düğmesine basõn. Menüden çõkmak ve bekleme moduna geri dönmek için, n tuşuna basõlõ tutun. NOT Eğer 30 saniye boyunca hiç bir tuşa basõlmazsa, el cihazõ otomatik olarak bekleme moduna döner. 12 Telefonunuzu tanõma

13 Menü haritasõ TEL. RHBR AYARLAR AHİZE TARH VE SAAT KAYDET GİRİŞ EKLE GİRİŞ DEĞŞTR GİRİŞ SİL ANA BRM SESİ ANA BRM MLDS AHİZE SİL PIN KODU ÇEVİRME MODU TKR ARAM MOD FABRKA AYARI EKO MOD BİP DHL ZL S SVY HRC ZL S SVY DHL MELODİ HRC MELODİ OTO CEVAP ADI DİL TUŞ KİLİDİ? TARİH AYARI SAAT AYARI ALARM AYARI ANA BRM SEÇ ANA BRM KYDT Telefonunuzu tanõma 13

14 3. Telefonu kullanma NOT El cihazõnõz harici aramalarõn süresini otomatik olarak belirleyecektir. Arama sayacõ aramanõzõn ilk 15 saniyesinden sonra görüntülenir. Arama bittiğinde toplam konuşma süreniz 5 saniye boyunca görüntülenir. 3.1 El cihazõnõ açma/kapama El cihazõnõ açmak veya kapatmak için R tuşuna basõlõ tutun. 3.2 Aramalar Arama yapma 1. < tuşuna basõn. 2. Çevir sesini duyduğunuzda, numarayõ çevirin Ön arama 1. Önce numarayõ çevirin. Hata yaparsanõz son rakamõ silmek için n tuşuna basõn. 2. Arama yapmak için < tuşuna basõn. NOT Eğer aranan numara, telefon defterindeki bir giriş ile uyuşuyorsa isim gösterilir Aramayõ bitirme < tuşuna basõn veya el cihazõnõ ana üniteye ya da şarj cihazõna geri koyun Arama cevaplama Harici bir arama aldõğõnõzda telefon çalar ve göstergede simgesi yanõp söner. 1. Aramayõ cevaplamak için < tuşuna basõn veya aramayõ cevaplamak için sadece el cihazõnõ kaldõrõn. NOT Eğer el cihazõnõ kaldõrdõğõnõzda < tuşuna basmayõ tercih ediyorsanõz, Otomatik cevap seçeneğini kapatmanõz gerekecektir, bkz.sayfa Kulaklõk sesini ayarlama Arama sõrasõnda, sesi artõrmak veya azaltmak için u veya d tuşuna basõn. 3.4 Sessiz Arayan kişinin duymayacağõ şekilde yakõnõnõzdaki bir kişi ile konuşabilmek için el cihazõnõzõ sessiz yapabilirsiniz. 1. Arama sõrasõnda n tuşuna basõn. Ekranda SESSİZ görülür ve arayan sizi duyamaz. 2. Aramayõ devam ettirmek için n tuşuna tekrar basõn. 14 Telefonu kullanma

15 3.5 İnterkom Dahili bir arama yapmak Eğer ana üniteye kayõtlõ birden fazla el cihazõ varsa, iki el cihazõ arasõnda dahili arama yapabilirsiniz. Dahili aramayõ belirtmek için simgesi görüntülenir. 1. I tuşuna basõn sonra aramak istediğiniz el cihazõnõn (1-5) numarasõna basõn Dahili bir aramayõ yanõtlamak Bir dahili arama aldõğõnõz zaman simgesi yanõp söner ve sizi arayan el cihazõnõn numarasõ görüntülenir. 1. Aramayõ cevaplamak için < tuşuna basõn Arama aktarma Aramayõ ana üniteye kayõtlõ başka bir el cihazõna aktarabilirsiniz. Harici bir arama sõrasõnda: 1. I tuşuna basõn sonra aktarmak istediğiniz el cihazõnõn (1-5) numarasõna basõn. 2. Diğer el cihazõ yanõtladõğõnda aktarmayõ tamamlamak için < tuşuna basõn. İPUCU Eğer diğer el cihazõndan yanõt gelmezse ve harici arama yapan kişiye geri dönmek isterseniz, I tuşuna basõn. Eğer yanõt gelmezse harici aramanõz otomatik olarak 30 saniye sonra devam eder lü konferans arama 2 dahili arama ve 1 harici arama arasõnda 3-lü konferans arama yapabilirsiniz. Harici arama sõrasõnda: 1. I tuşuna basõn sonra konferans kurmak istediğiniz el cihazõnõn (1-5) numarasõna basõn. 2. Diğer el cihazõ yanõtladõğõnda, konferans aramasõnõ başlatmak için her üç arayanõ da birbirine bağlamak için # tuşuna basõn. simgesi gösterilir. 3. Diğer el cihazõ cevap vermezse, harici arama yapan kişiye geri dönmek için I tuşuna basõn. 4. Aramayõ bitirmek için < tuşuna basõn. 3.6 Tekrar arama Son aranan 10 giriş tekrar arama listesinde saklanõr Giriş görüntüleme veya arama 1. Tekrar arama listesini açmak için S tuşuna basõn. 2. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d tuşuna basõn. 3. Gösterilen girişi aramak için < tuşuna basõn veya bekleme moduna geri dönmek için n tuşuna basõn. Telefonu kullanma 15

16 İPUCU Eğer arayan kişinin numarasõ, telefon defterinde kayõtlõ olan bir girişle eşleşiyorsa, isim görüntülenir. Arayan kişinin numarasõnõ görüntülemek için Tekrar arama liste numarasõnõ telefon defterine kopyalama 1. Tekrar arama listesini açmak için S tuşuna basõn. 2. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d tuşuna basõn. 3. Göstergede EKLE? görüntülenir. 4. m tuşuna tekrar basõn. Göstergede ADI? görüntülenir. 5. Bir ad girin ve Numara görüntülenir. 6. Gerekiyorsa numarayõ düzeltin ve 7. u veya d tuşuna basarak istediğiniz zil melodisini seçin ve Numara kaydedilir. NOT Bkz. İSİMLERİ GİRME ve YAZMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI sayfa Girişi silme 1. Tekrar arama listesini açmak için S tuşuna basõn. 2. u veya d ile dilediğiniz girişe gidin ve n tuşuna basõn. Göstergede SİL? görüntülenir. 3. Onaylamak için m, iptal etmek için n tuşuna basõn Tüm Tekrar arama listesini silme 1. Tekrar arama listesini açmak için S tuşuna basõn. 2. n tuşuna basõlõ tutun. Göstergede TÜMÜNÜ SİL? görüntülenir. 3. Onaylamak için m, iptal etmek için n tuşuna basõn. 3.7 Tuş takõmõnõ kilitleme/açma Taşõrken yanlõşlõkla basmamak için tuşlarõ kilitleyebilirsiniz. NOT Tuş takõmõ kilitliyken gelen aramalarõ cevaplayabilirsiniz ve el cihazõnõ normal şekilde kullanabilirsiniz. Arama sona erdiğinde, tuş takõmõ tekrar kilitlenir. 1. * tuşunu basõlõ tutun. simgesi gösterilir. 16 Telefonu kullanma

17 2. Tuş takõmõnõ açmak için el cihazõnõzda herhangi bir tuşa basõn. Ekranda BAS * görüntülenir saniye içinde * tuşuna basõn. 3.8 El Cihazõ Çağõrma/Bulma Bir el cihazõnõ kullanõcõsõnõ uyarabilir veya kayõp el cihazõnõ bulabilirsiniz. Bu aramalar el cihazlarõndan cevaplanamaz. 1. Ana ünite üzerinde a tuşuna basõn. Ana üniteye kayõtlõ tüm el cihazlarõ çalmaya başlar. 2. Çalmayõ durdurmak için ana ünitede a tuşuna tekrar basõn veya el cihazõnda herhangi bir tuşa basõn. 4. Telefon Defteri Telefon defterine en fazla 50 ad ve telefon numarasõ kaydedebilirsiniz. Adlar en fazla 12 karakter, telefon numaralarõ ise en fazla 24 hane uzunluğunda olabilir. Telefon defteri girişleri için farklõ zil melodileri de seçebilirsiniz. 4.1 İsim ve numara kaydetme Arayan Kimliği Hizmetine kayõt olduysanõz ve numara yerine arayanõn adõnõn gösterilmesini istiyorsanõz, telefon numarasõnõn tamamõnõ alan kodu ile birlikte telefon defterinize kaydedin. Aynõ numara ile birden çok giriş kaydedebilirsiniz. Fakat gereksiz tekrar girişlerin önüne geçebilmek için aynõ ismi sadece bir kere kaydedebilirsiniz. 1. Göstergede TEL. RHBR görüntülenir. 2. Seçmek için Göstergede GİRİŞ EKLE görüntülenir. 3. Seçmek için Göstergede ADI? görüntülenir. 4. Bir ad girin ve Göstergede NUMARA? görüntülenir. Telefon Defteri 17

18 5. Numarayõ girin ve Göstergede MELODİ 1 görüntülenir. 6. u veya d tuşuna basarak istediğiniz zil melodisini seçin ve Göstergede GİRİŞ EKLE görüntülenir. 7. Telefon defterinizde saklamak istediğiniz bir sonraki isim ve numarayõ girin veya bekleme moduna dönmek için iki kere n tuşuna basõn. İSİMLERİ GİRME İsimleri girmek için tuş takõmõ tuşlarõnõ kullanõn, örn. TOM adõnõ kaydetmek için: Bir kez 8 tuşuna basarak T harfini girin. Üç kez 6 tuşuna basarak O harfini girin. Bir kez 6 tuşuna basarak M harfini girin. YAZMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI Son rakamõ veya karakteri silmek için n tuşuna basõn. Karakterler/rakamlar arasõnda ilerlemek için u veya d tuşlarõna basõn. Bir boşluk bõrakmak için 1 tuşuna basõn. Kõsa çizgi girmek için 1 tuşuna iki kere basõn. 4.2 Giriş görüntüleme veya arama 1. B tuşuna basõn. simgesi gösterilir. 2. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d tuşuna basõn. VEYA Alfabetik olarak aranacak ismin ilk harfini girin. Bu harf ile veya alfabedeki en yakõn harfle başlayan ilk isim görüntülenir. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d ile kaydõrõn. 3. Aramak için < tuşuna basõn veya bekleme moduna dönmek için n tuşuna basõn. İPUCU İsim görüntülendiğinde m tuşuna basarak isim ve numara arasõnda geçiş yapabilirsiniz. 4.3 Bir ismi ve numarayõ düzenleme 1. Göstergede TEL. RHBR görüntülenir. 2. Seçmek için 3. d ile GİRİŞ DEĞŞTR üstüne gelin ve 4. Değiştirmek veya alfabetik olarak aramak istediğiniz girişe gitmek için u veya d ile kaydõrõn ve Mevcut isim görüntülenir. 18 Telefon Defteri

19 5. Gerekirse ismi silmek için n tuşuna basõn, daha sonra yeni ismi girin ve Mevcut numara görüntülenir. 6. Gerekirse numarayõ silmek için n tuşuna basõn, daha sonra yeni numarayõ girin ve 7. u veya d ile kaydõrarak yeni zil melodisini seçin ve Göstergede GİRİŞ EKLE görüntülenir. 8. Telefon defterinizde saklamak istediğiniz bir sonraki isim ve numarayõ girin veya bekleme moduna dönmek için iki kere n tuşuna basõn. 4.4 Girişi silme 1. Göstergede TEL. RHBR görüntülenir. 2. Seçmek için 3. d ile GİRİŞ SİL üstüne gelin ve 4. Silmek veya alfabetik olarak aramak istediğiniz girişe gitmek için u veya d ile kaydõrõn ve Göstergede ONAYLA? görüntülenir. 5. Onaylamak için m, iptal etmek için n tuşuna basõn. 5. El cihazõ ayarlarõ 5.1 El cihazõ zil sesi seviyesi Zil sesini ayarlayabilir ve dahili ve harici aramalarõnõz için farklõ ses seviyeleri ayarlayabilirsiniz. 5 ses seviyesi veya Kapalõ arasõndan seçebilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve 2. u veya d tuşuna basarak DHL ZL S SVY veya HRC ZL S SVY seçin ve 3. u veya d tuşuna basarak ses seviyesini (1-5 veya KAPALI) seçin. 4. Onaylamak için m tuşuna basõn veya n tuşuna basarak önceki menüye dönün. İPUCU Telefon çalarken zil seviyesini u veya d tuşlarõna basarak ayarlayabilirsiniz. 5.2 El Cihazõ zil melodisi Dahili ve harici aramalarõnõz için farklõ zil melodileri seçebilirsiniz. 5 farklõ zil melodisinden birini seçin. Her zil melodisinin üzerine geldiğinizde zil sesinin örnek sesini duyarsõnõz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve El cihazõ ayarlarõ 19

20 2. u veya d tuşuna basarak DHL MELODİ veya HRC MELODİ seçin ve 3. Zil melodisini (1-5) seçmek için u veya d tuşlarõna basõn. 4. Onaylamak için m tuşuna basõn veya n tuşuna basarak önceki menüye dönün. NOT Telefon defterinizde kaydettiğiniz numaralardan gelen aramalar, girişi kaydederken ayarladõğõnõz zil melodisini kullanarak çalar. 5.3 Otomatik cevap Telefonunuz, aramalarõ el cihazõnõn ana üniteden veya şarj cihazõndan kaldõrõlmasõ ile cevaplamak için ayarlanmõştõr. Aramalarõn yalnõzda < tuşuna basarak yanõtlanabilmesi için bu özelliği kapatabilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve 2. d ile OTO CEVAP üstüne gelin ve 3. u veya d tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 5.4 El cihazõ adõ Eğer D1O ana üniteniz ile birlikte birden fazla el cihazõ kullanõyorsanõz, el cihazlarõnõ birbirinden kolayca ayõrmak için her birine isim verebilirsiniz. İsim en fazla 10 karakter uzunluğunda olabilir. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve 2. d ile ADI üstüne gelin ve 3. Yeni el cihazõ adõnõ girin ve m tuşuna basarak onaylayõn. NOT Hiç bir tuşa basõlmazsa, el cihazõ adõ sadece yaklaşõk 20 saniye boyunca görüntülenir. Hata yaparsanõz son karakter veya rakamõ silmek için n tuşuna basõn. Bkz. İSİMLERİ GİRME ve YAZMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI sayfa Dil 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve 2. d ile DİL üstüne gelin ve 3. u veya d tuşuna basarak istediğiniz dili seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 20 El cihazõ ayarlarõ

21 5.6 Tuş tonu El cihazõ tuş takõmõnda bir tuşa bastõğõnõzda bip sesi duyarsõnõz. Bu bip seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve Göstergede BİP görüntülenir. 2. Seçmek için Göstergede TUŞ SESİ görüntülenir. 3. Seçmek için 4. u veya d tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 5.7 Pil zayõf bip sesi Pil tamamen bitmek üzere olduğunda, arama sõrasõnda her dakika bir bip sesi duyarsõnõz. Bu bip seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve Göstergede BİP görüntülenir. 2. Seçmek için 3. d ile ZAYIF PİL üstüne gelin ve 4. u veya d tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 5.8 Kapsama alanõ dõşõnda bip sesi Eğer el cihazõ kapsama alanõ dõşõna çõkarsa, arama sõrasõnda bip sesleri duyarsõnõz. Bu bip seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve Göstergede BİP görüntülenir. 2. Seçmek için 3. d ile ALAN DIŞI üzerine gelin ve 4. u veya d tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 5.9 Menü ile tuş takõmõnõ kilitleme Tuş takõmõnõ kilitlemek için menüyü kullanabilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve 2. d ile TUŞ KİLİDİ? üzerine gelin ve m tuşuna basarak onaylayõn. simgesi gösterilir. İPUCU Tuş takõmõnõ açmak için tuş takõmõnda herhangi bir tuşa basõn, daha sonra 3 saniye içerisinde * tuşuna basõn. El cihazõ ayarlarõ 21

22 6. Ana ünite ayarlarõ 6.1 Ana ünite zil sesi 5 ses seviyesi veya Kapalõ arasõndan seçebilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve Göstergede ANA BRM SESİ görüntülenir u veya d tuşuna basarak ses seviyesini (1-5 veya KAPALI) seçin. 4. Onaylamak için m tuşuna basõn veya n tuşuna basarak önceki menüye dönün. 6.2 Ana ünite zil melodisi 5 farklõ ana ünite zil melodisinden birini seçin. Her zil melodisinin üzerine geldiğinizde zil sesinin örnek sesini duyarsõnõz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile ANA BRM MLDS üstüne gelin ve 3. Zil melodisini (1-5) seçmek için u veya d tuşlarõna basõn. 4. Onaylamak için m tuşuna basõn veya n tuşuna basarak önceki menüye dönün. 6.3 Ana ünitenin PIN kodunu değiştirme Bazõ fonksiyonlar, ayarlarõ değiştirmek istemeniz halinde girmeniz gereken 4 haneli bir PIN kodu ile korunur. Varsayõlan PIN 0000'dõr. Bunu tercih ettiğiniz bir numara ile değiştirebilirsiniz. Bir PIN girdiğinizde, haneler **** olarak görüntülenir. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile PİN KODU üstüne gelin ve 3. 4 haneli PIN kodunu (varsayõlan = 0000) girin ve m tuşuna basõn. 4. Yeni PIN'i tekrar girin ve m tuşuna basarak onaylayõn. ÖNEMLİ Eğer PIN kodunu değiştirirseniz, lütfen yeni numarayõ bir yere kaydedin. 6.4 Arama Modu D1O'nuz ton aramaya ayarlõdõr. Bu ayarõ sadece, puls arama gerektiren eski tip bir santral/pbx'e bağlõ olmanõz durumunda değiştirmeniz gerekir. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile ÇEVİRME MODU üstüne gelin ve 22 Ana ünite ayarlarõ

23 3. u veya d tuşuna basarak TONLU ARAMA ya da DARBELİ ARAM seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 6.5 Flaş modu Ülke ve şebeke operatörünüze bağlõ olarak D1O'nuzun flaş süresi 250 ms olarak ayarlõdõr (FLAŞ 2). Sizden yapmanõz istenmedikçe bu ayarõ değiştirmeniz gerekmeyecektir. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile TEKRAR ARA üstüne gelin ve 3. u veya d tuşlarõna basarak TEKRAR ARA 1 (kõsa flaş süresi) veya TEKRAR ARA 2 (uzun flaş süresi) seçin ve onaylamak için 6.6 Varsayõlanlarõ yükle D1O'nuzu varsayõlan (orijinal) ayarlarõna döndürebilirsiniz. Ana üniteye kayõtlõ tüm el cihazlarõ korunacaktõr. UYARI Telefonunuzu varsayõlan ayarlarõna döndürmek Telefon defterindeki ve Arama listesindeki tüm girişleri siler. Tüm el cihazõ ve ana ünite ayarlarõ da sõfõrlanõr. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile FABRKA AYARI üstüne gelin ve 3. 4 haneli PIN kodunu (varsayõlan = 0000) girin ve m tuşuna basõn. Göstergede ONAYLA? görüntülenir. 4. Onaylamak için m tuşuna basõn veya n tuşuna basarak önceki menüye dönün. D1O'nuzun otomatik olarak tekrar başlar. 6.7 Acil varsayõlan PIN kodunuzu kaybettiyseniz bile D1O'nuzu varsayõlan ayarlarõna döndürebilirsiniz. 1. Pilleri el cihazõndan çõkartõn. 2. Pilleri geri takarken * tuşuna basõlõ tutun. Göstergede FABRKA AYARI görüntülenir. 3. Onaylamak için D1O'nuz otomatik olarak tekrar başlar. Ana ünite ayarlarõ 23

24 6.8 Eko mod D1O'nuz açõldõğõnda aktarõlan güç ve enerji tüketimini azaltan bir EKO modunu içerir. Bu özellik varsayõlan olarak KAPALI'dõr. Eko modunu çalõştõrmak için: 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile EKO MOD üstüne gelin ve 3. u veya d tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. Eko modu AÇIK Eko modu kapatõldõğõnda, etrafõndaki daire kaybolur. NOT Eko mod AÇIK olarak ayarlandõğõnda, el cihazõnõn kapsama alanõ azalõr. 6.9 Varsayõlan ayarlar Düşük pil bipleri AÇIK Kapsama alanõ dõşõnda bip sesleri AÇIK Tuş tonu AÇIK Otomatik cevap AÇIK Dahili melodi 1 Dahili ses 3 Harici melodi 3 Harici ses 3 Ahize sesi 3 Ana ünite melodisi 2 Ana ünite zil sesi 3 Telefon Defteri Boş Arama listesi Boş Tekrar arama listesi Boş PIN kodu 0000 Arama Modu Ton Flaş modu FLAŞ 2 (250 ms) Eko mod KAPALI Tuş takõmõ kilidi KAPALI 24 Ana ünite ayarlarõ

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

El cihazına kısa genel bakış

El cihazına kısa genel bakış Gigaset A580 / tr / A31008-M2006-B401-1-5A19 / overview.fm / 09.09.2008 El cihazına kısa genel bakış El cihazına kısa genel bakış 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð V 01.10.08 07:15 Þ Menü Baz istasyonuna kısa

Detaylı

Gigaset AL110 ECO DECT. El cihazına kısa genel bakış. U u ile yukarı/aşağı. T İmleç u tuşlarıyla sola/ Baz istasyonuna kısa genel bakış

Gigaset AL110 ECO DECT. El cihazına kısa genel bakış. U u ile yukarı/aşağı. T İmleç u tuşlarıyla sola/ Baz istasyonuna kısa genel bakış Gigaset AL110 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Ekran tuşları 3 Mesaj tuşu 4 Telefon rehberi tuşu 5 Kumanda tuşu (u) 6 Cevaplama tuşu 7 Bitirme ve açma/ kapatma tuşu 8 Zil sesini açma/kapatma

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

C59 HH C59. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. C59 HH C59 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-23143A Turkish. 04/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı Merkezi : 444 77

Detaylı

GT-B3410W. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

GT-B3410W. Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu GT-B3410W Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzu kullanma Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 5050/5050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-25002A Turkish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-25002A Turkish. 07/2009. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı Merkezi : 444 77

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

SL400 HH SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL400 HH SL400. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL400 HH SL400 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-27322A Turkish. 01/2010. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-27322A Turkish. 01/2010. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Samsung Çağrı Merkezi : 444 77

Detaylı

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12.

Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış El cihazındaki ekran tuşları: Gösterge Yürütülen fonksiyon INT yanıp sönüyorsa: MENU 11.12. AP180-AP185 (L1c glossy) / TR / A31008-M2003-B431-2-5A19 / Overview.fm / 16.06.2009 Gigaset AP180/AP185 El cihazına kısa genel bakış 1 Pillerin şarj durumu 2 Telesekreter simgesi (sadece AP185) 3 Ekran

Detaylı

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL560. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

Printed in Korea Code No.: GH68-19254A Turkish. 06/2008. Rev. 1.0

Printed in Korea Code No.: GH68-19254A Turkish. 06/2008. Rev. 1.0 * Yüklenen yazılıma, servis sağlayıcısına veya ülkeye bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden

Detaylı

VUZU A URU KIL V BAÞ

VUZU A URU KIL V BAÞ BAÞVURU KILAVUZU Başlarken 1 BAŞLARKEN Bu kılavuzdaki simgeler Menü GÖNDER Vertu telefonunuzun ekranında görünen metni temsil eder; örneğin Bekleme ekranında Menü ye Bir Vertu telefon tuşunu temsil eder,

Detaylı

Nokia 6700 classic Kullanım Kılavuzu

Nokia 6700 classic Kullanım Kılavuzu Nokia 6700 classic Kullanım Kılavuzu Baskı 5.2 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik 4 Genel bilgiler 5 Cihazınız hakkında 5 Şebeke servisleri 5 Giriş kodları 5 Yapılandırma ayar servisi 6 My Nokia 6 İçerik

Detaylı

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu

Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Cat B30 Kullanıcı Kılavuzu Yasal Bildirim 2015 Caterpillar. Tüm Hakları Saklıdır. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, bunların ilgili logoları, Caterpillar Yellow, Power Edge ticari sunum şekli ve burada kullanılan

Detaylı

www.htc.com Kullanım Kılavuzu

www.htc.com Kullanım Kılavuzu www.htc.com Kullanım Kılavuzu Lütfen Devam Etmeden Önce Okuyun KUTUSUNDAN ÇIKARTTIĞINIZDA PİL ŞARJ EDİLMEMİŞ HALDEDİR. AYGITINIZ ŞARJ HALİNDEYKEN PİLİ ÇIKARTMAYIN. BU AYGITI SÖKERSENİZ YA DA SÖKMEYE ÇALIŞIRSANIZ

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. İnternet: http://www.samsung.com/tr Faks: + 90 212 211 48 51 Adres: Samsung Electronics Pazarlama

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ TELEFON Model ME 4050/ME4050A Serisi Dijital 1.8 GHz KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K530i. Başlarken... 4. Bağlantı... 68. Arama... 20. Diğer özellikler... 80. Mesajlar... 37. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K530i. Başlarken... 4. Bağlantı... 68. Arama... 20. Diğer özellikler... 80. Mesajlar... 37. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 4 Telefonu açma, çağrılar, dolaşım, telefon dili, harfleri girme, tuşlar, menüler. Arama... 20 Çağrılar, video çağrıları, kayıtlar, çağrı listesi, hızlı arama, sesle kontrol, gruplar,

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v

Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v TÜRKÇE ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v Kullanıcı Kılavuzu LG-GS500v P/NO : MMBB0369520 (1.0) G www.lgmobile.com Bluetooth QD ID B016193 En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere

Detaylı

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi TK-3800 Kablolu Telefon Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 GİRİŞ Ttec kablolu telefon ürünümüzü satın aldığınız için siz değerli müşterimize teşekkür ederiz. Ürünümüzün ergonomik tasarımı ve kolay

Detaylı