Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin."

Transkript

1 Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

2 Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz Telefon! Tüm el cihazlarõ kapsama alanõnda tamamen kablosuz çalõşmaktadõr. 50 İsim ve Numaralõk telefon rehberi. Arayan Kimliği, kimin aradõğõnõ gösterir ve son 40 aramanõn detaylarõnõ Aramalar listesinde görmenizi sağlar.* Aradõğõnõz son 10 numaraya kadar tekrar arama. Bir ana üniteye 5 taneye kadar el cihazõ kaydedebilirsiniz, her el cihazõ 4 farklõ ana üniteye kaydedilebilir. Dahili görüşmeler yapõn ve harici görüşmeleri el cihazlarõ arasõnda aktarõn. Dahili ve harici aramalar için ve telefon defterindeki kayõtlõ numaralar için 5 farklõ zil sesinden birini seçin. *Bu özelliklerin çalõşmasõ için şebekenizin Arayan Kimliği veya Bekleyen Arama servislerine abone olmalõsõnõz. Abonelik ücreti ödenmesi gerekebilir. Lütfen unutmayõn, bu cihaz elektrik kesintileri sõrasõnda acil durum aramasõ yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramalarõ için alternatif düzenlemeler yapõlmalõdõr. Yardõma ihtiyacõnõz mõ var? D1O'nuzu kurmak ya da kullanmakla ilgili sorunlarõnõz varsa, lütfen 'den Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin. Alternatif olarak, bu kõlavuzun arkasõndaki 'yardõm' bölümünde sorunuzun cevabõnõ bulabilirsiniz.

3 Bu Kullanõm Kõlavuzu telefonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanõz için gereken tüm bilgiyi sağlar. İlk aramayõ yapmadan önce telefonunuzu ayarlamanõz gereklidir. Sonraki sayfalarda bulunan Başlarken bölümündeki talimatlarõ uygulayõn. ÖNEMLİ Sadece sağlanmõş olan telefon hattõ kablosunu kullanõn. Bu cihaz elektrik kesintileri sõrasõnda acil durum aramasõ yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramalarõ için alternatif düzenlemeler yapõlmalõdõr. Her şey tamam mõ? D1O el cihazõ D1O ana ünite Kullanõcõ Kõlavuzu 2 x AAA NiMH şarjlõ pil Ana ünite için Güç Adaptörü Telefon hattõ kablosu Eğer bir D1O çoklu paket satõn aldõysanõz, aşağõdaki ilave öğelere de sahip olacaksõnõz: D1O el cihazõ & şarj aleti 2 x AAA NiMH şarjlõ pil Şarj cihazõ için Güç Adaptörü

4 1. Başlarken Telefonunuzu tanõma Telefonu kullanma El cihazõnõ açma/kapama Aramalar Arama yapma Ön arama Aramayõ bitirme Arama cevaplama Kulaklõk sesini ayarlama Sessiz İnterkom Dahili bir arama yapmak Dahili bir aramayõ yanõtlamak Arama aktarma lü konferans arama Tekrar arama Giriş görüntüleme veya arama Tekrar arama liste numarasõnõ telefon defterine kopyalama Girişi silme Tüm Tekrar arama listesini silme Tuş takõmõnõ kilitleme/açma El Cihazõ Çağõrma/Bulma Telefon Defteri İsim ve numara kaydetme Giriş görüntüleme veya arama Bir ismi ve numarayõ düzenleme Girişi silme El cihazõ ayarlarõ El cihazõ zil sesi seviyesi El Cihazõ zil melodisi Otomatik cevap El cihazõ adõ Dil Tuş tonu Pil zayõf bip sesi Kapsama alanõ dõşõnda bip sesi Menü ile tuş takõmõnõ kilitleme Ana ünite ayarlarõ Ana ünite zil sesi Ana ünite zil melodisi Ana ünitenin PIN kodunu değiştirme Arama Modu Flaş modu Varsayõlanlarõ yükle Acil varsayõlan Eko mod Varsayõlan ayarlar

5 7. Saat&Alarm Tarihi ayarlama Saati ayarlama Alarmõ kurma Alarm zilini kapatma Arayan kimliği ve arama listesi Arayan kimliği Arama listesi Arama listesini görüntüleme Arama listesinden bir numara aramak Arama liste numarasõnõ telefon defterine kopyalama Girişi silme Tüm Arama listesini silme Ek el cihazlarõnõn kullanõlmasõ İlave el cihazlarõnõ kaydetme Başka marka bir el cihazõnõ D1O ana ünitenize kaydetmek Ana ünite seçme El cihazõnõn kaydõnõ silme Yardõm Genel bilgi

6 1. Başlarken UYARI D1O'yu banyo veya diğer nemli alanlarda bõrakmayõn. Yer D1O ana ünitesini elektrik prizi ve telefon duvar hattõna 2 metre mesafe içerisinde yerleştirmelisiniz, böylelikle kablo uzunluğu yeterli olacaktõr. Priz, telefona yakõn bir yere kurulmalõ ve kolay erişilebilir olmalõdõr. İnterferanstan kaçõnmak için ana üniteyi diğer elektrikli aletlerden en az 1 metre uzağa yerleştirin. D1O el cihazõ ve ana ünite arasõnda radyo sinyalleri göndererek çalõşõr. Sinyal gücü ana ünitenin nereye yerleştirildiğine bağlõdõr. Mümkün olduğunca yükseğe koymak en iyi sinyal gücünü sağlar. EL CİHAZI KAPSAMA ALANI Ana ünite ve el cihazõ birbirlerini engellenmeden görebildiklerinde, ünite dõş mekanlarda 300 metreye kadar kapsama alanõna sahiptir. Ana ünite ile el cihazõ arasõndaki engeller kapsama alanõnõ önemli ölçüde azaltõr. Ana ünite içerde, el cihazõ içerde veya dõşarõdayken, kapsama alanõ genellikle 50 metre civarõndadõr. Kalõn beton duvarlar kapsama mesafesini büyük ölçüde etkileyebilir. SİNYAL GÜCÜ El cihazõndaki simgesi ana ünitenin kapsama alanõ içinde olduğunuzu gösterir. Ana ünitenin kapsama alanõ dõşõndayken simgesi yanõp söner. Eğer bir görüşme yapõyorsanõz uyarõ sesi duyarsõnõz. Eğer el cihazõ kapsama alanõnõn dõşõna çõkarsa hat kesilir. Ana üniteye yaklaşõn. El cihazõ ana üniteye otomatik olarak tekrar bağlanõr. Ayarlama ÖNEMLİ Ana ünite daima fişe takõlõ olmalõdõr. El cihazõ tam şarj olmadan telefon kablosunu duvardaki sokete takmayõn. Sadece telefonla birlikte gelen güç adaptörü ve telefon hat kablosunu kullanõn. HANGİ GÜÇ ADAPTÖRÜ? Şeffaf konektörlü güç adaptörü ana ünite, kõrmõzõ konektörlü güç adaptörü şarj cihazõ içindir (sadece çoklu paketler için). Ana üniteye bağlanma 1. Telefon hattõ kablosunu ana ünitenin altõndaki işaretli sokete takõn. 6 Başlarken

7 2. Şeffaf konektörlü güç adaptörünü ana ünitenin altõndaki işaretli sokete takõn, diğer ucunu ise elektrik prizine takõn. Ana gücü çalõştõrõn. El cihazõnõn kurulmasõ ve şarj edilmesi 1. El cihazõnõn arkasõndaki pil kapağõnõ kaldõrõn ve birlikte verilen 2 x AAA NiMH şarjlõ pilleri yerleştirin. Lütfen pil bölmesindeki '+' ve '-' işaretlerine dikkat edin ve doğru yönde yerleştirin. 2. Pil kapağõnõ tekrar yerine yerleştirin. 3. Eğer pilleri ilk defa şarj ediyorsanõz, el cihazõnõ ana ünite üzerine yerleştirerek en azõndan 24 saat boyunca aralõksõz olarak şarj edin. 4. El cihazõ tamamen şarj olduktan sonra, göstergedeki simgesi sabit olarak görünür. Telefon hat kablosunun diğer ucunu (bir ucunun ana üniteye takõlõ olduğundan emin olun) duvardaki telefon soketine takõn. El cihazõ ve şarj cihazõnõn bağlanmasõ (sadece çoklu paketler için) Eğer bir çoklu paket satõn aldõysanõz, bu işlemi tüm el cihazlarõ ve şarj cihazlarõ için tekrarlamalõsõnõz. 1. Kõrmõzõ konektörlü güç adaptörünü şarj cihazõnõn altõndaki işaretli sokete takõn, diğer ucunu ise elektrik prizine takõn. 2. El cihazõnõn arkasõndaki pil kapağõnõ çõkartõn ve birlikte verilen 2 x AAA NiMH şarj edilebilir pilleri yerleştirin. Lütfen pil bölmesindeki '+' ve '-' işaretlerine dikkat edin ve doğru yönde yerleştirin. 3. Pil kapağõnõ tekrar yerine yerleştirin. 4. Eğer pilleri ilk defa şarj ediyorsanõz, el cihazõnõ şarj cihazõnõn üzerine yerleştirerek en azõndan 24 saat boyunca aralõksõz olarak şarj edin. 5. El cihazõ tamamen şarj olduktan sonra, göstergedeki simgesi sabit olarak görünür. Gösterge zamanõ ve ana üniteye kayõtlõ olduğunu belirtmek için el cihazõ numarasõnõ (örn. 2) gösterir. ÖNEMLİ Uyarõ! Sadece D1O'nuz ile birlikte gelen, onaylanmõş, şarj edilebilir Ni-MH pil hücrelerini (2 x AAA Ni-MH 550mA şarj edilebilir piller) kullanõn. Başlarken 7

8 PİL ZAYIF UYARISI Eğer simgesi göstergede yanõp sönüyorsa ve arama boyunca her dakika bir uyarõ tonu duyuyorsanõz, el cihazõnõ tekrar kullanmadan önce şarj etmeniz gerekecektir. Şarj olurken simgesi ekranda kayar. PİL PERFORMANSI İdeal durumda, tam olarak şarj edilmiş piller, tek bir şarj ile 12 saate kadar konuşma süresi ve 250 saat bekleme süresi sağlar*. Yeni pillerin bir kaç günlük kullanõmõn ardõndan tam kapasiteye ulaştõklarõnõ unutmayõn. Pillerinizi en iyi durumda tutmak için, el cihazõnõ bir seferde sadece bir kaç saatliğine ana üniteden ayõrõn. Pilleri haftada en az bir kez tam olarak boşaltmak pil ömrünü mümkün olan en uzun şekilde koruyacaktõr. Şarj edilebilir pillerin şarj kapasiteleri zaman içinde aşõnmaya bağlõ olarak azalacaktõr, bu da el cihazõnõn daha kõsa konuşma/bekleme süresine sahip olmasõ anlamõna gelir. Sonuçta değiştirilmeleri gerekecektir. El cihazõnõn ilk şarjõndan sonra, bunu izleyen şarj süreleri 6-8 saat arasõndadõr. Şarj sõrasõnda piller ve şarj cihazõ õsõnabilir. Bu normaldir. * Tüm konuşma ve bekleme süreleri yaklaşõktõr, seçilen özelliklere ve kullanõm şekline bağlõdõr. Tarih ve saat Eğer bir Arayan Kimliği Hizmetine abone olduysanõz, tarih ve saat gelen ilk aramada tüm el cihazlarõ için otomatik olarak ayarlanõr. Arayan Kimliği aboneliğiniz yoksa, tarih ve saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Tarihi manuel olarak ayarlayõn 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile TARH VE SAAT üzerine gelin ve Ekranda TARİH AYARI görüntülenir. 2. Seçmek için 3. Tarihi girin (örn. 12 Ağustos için ) ve onaylamak için Saati manuel olarak ayarlayõn 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile TARH VE SAAT üzerine gelin ve 2. d ile SAAT AYARI üstüne gelin ve 3. Saati 24 saat formatõnda girin (örn. 6:30pm için ) ve onaylamak için D1O'nuz kullanõlmaya hazõrdõr. 8 Başlarken

9 2. Telefonunuzu tanõma El cihazõna genel bakõş A B C D E F G Ahize Ekran Ekran simgeleri ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 10. Konuşma / Aramayõ bitir Arama yapmak, cevaplamak ve bitirmek için basõn, sayfa 14. Menü / Tamam Menüyü açmak için basõn, sayfa 12. Menü seçeneklerini seçmek ve gösterilen seçeneği onaylamak için basõn. Arama listesi / Yukarõ Bekleme modundayken arama listesini açmak için basõn, sayfa 26. Bir arama sõrasõnda ahize sesini artõrmak için basõn, sayfa 14. Telefon çalarken el cihazõnõn zil sesini artõrmak için basõn, sayfa 19. Menü seçenekleri, arama listesi ve telefon defteri girişleri arasõnda gezmek için basõn. Arama listesi / Aşağõ Bekleme modundayken, arama listesini açmak için basõn, sayfa 27. Bir arama sõrasõnda ahize sesini azaltmak için basõn, sayfa 14. Telefon çalarken el cihazõnõn zil sesini azaltmak için basõn, sayfa 19. Menü seçenekleri, arama listesi ve telefon defteri girişleri arasõnda gezmek için basõn. İnterkom Dahili aramalar yapmak ve aramalarõ ana üniteye kayõtlõ diğer D1O el cihazlarõna aktarmak için kullanõlõr, sayfa 15. Telefonunuzu tanõma 9

10 H I J K L Tekrar arama / Güç açõk/kapalõ Santral/PABX hizmetleri ve bazõ şebeke servisleri ile birlikte kullanõn. El cihazõnõ açmak/kapatmak için basõlõ tutun, sayfa 14. * / Tuş takõmõ kilidi Tuş takõmõnõ kilitlemek için basõlõ tutun, sayfa 16. Kilidi açmak için, bir tuşa basõn ve ekrandaki talimatlarõ takip edin. Tekrar arama / Durdurma Tekrar arama listesini görüntülemek için basõn. Ön arama sõrasõnda durdurmak (P) için basõlõ tutun. Telefon defteri / Çõkõş Bekleme modundayken, telefon defteri menüsünü açmak için basõn, sayfa 17. Tekrar arama/arama listesini görüntülerken veya düzenlerken, çõkmak ve bekleme moduna geri dönmek için basõn. Sessiz / Temizle / Geri Bir arama sõrasõnda Sessiz modunu açmak/kapatmak için basõn, sayfa 14. Menü modundayken önceki menüye dönmek için basõn veya bekleme moduna dönmek için basõlõ tutun. Düzenleme modundayken karakterleri ve rakamlarõ silmek için basõn. Tekrar arama/arama listesini görüntülerken, görüntülenen girişi silmek için basõn veya tüm girişleri silmek için basõlõ tutun. El cihazõ LCD Göstergesi Eko mod Eko mod AÇIK'ken etrafõnda bir daire belirir Ekran simgeleri Pil durumu Şarj olurken hareketlidir Saat veya El cihazõ adõ Bekleme modundayken, el cihazõ boş ekranõnõ el cihazõ adõ veya saat arasõnda değiştirmek için 0 tuşuna basõlõ tutun. Gelen harici aramayõ belirtmek için yanõp söner Harici arama sürüyor Gelen dahili aramayõ belirtmek için yanõp söner Dahili arama sürüyor 3'lü arama sürüyor veya harici bir aramayõ ana üniteye kayõtlõ başka bir D1O el cihazõna aktarma Eko mod AÇIK 10 Telefonunuzu tanõma

11 Yeni sesli mesajlarõn alõndõğõnõ belirtmek için yanõp söner. Yeni sesli mesaj yokken sönüktür Sinyal gücünü gösterir El cihazõ ana üniteye kayõtlõ değilse veya kapsama alanõnõn dõşõna çõktõğõnõzda yanõp söner Menü açõldõ Telefon defteri açõldõ Yeni arama listesi girişinin alõndõğõnõ belirtmek için yanõp söner* Cevaplanan arama (Arama listesini görüntülerken)* Cevaplanmayan arama (Arama listesini görüntülerken)* Tuş takõmõ kilitli Gösterilen numara 12 haneden uzun Pilinizin yaklaşõk güç seviyeleri aşağõda belirtildiği gibidir: Pil tam şarjlõ Pil kõsmen şarjlõ Pil gücü zayõf Pil tamamen bitmek üzere olduğunda yanõp söner. * Bu özelliğin çalõşmasõ için şebeke operatörünüzün Arayan Kimliği Hizmetine kayõt olmanõz gerekmektedir. Abonelik ücreti ödenmesi gerekebilir. Ana üniteye genel bakõş A Çağrõ Tuşu Bekleme modundayken, el cihaz(lar)õnõ aramak için basõn, sayfa 17. El cihazlarõnõ kaydederken, kayõt moduna girmek için basõlõ tutun, sayfa 28. Telefonunuzu tanõma 11

12 Menülerde gezinme D1O kullanõmõ kolay bir menü sistemine sahiptir. Her menü, takip eden sayfadaki menü haritasõnda görebileceğiniz çeşitli seçeneklere sahiptir. El cihazõ açõk ve bekleme modundayken: 1. Ana menüyü açmak için 2. Sonra u veya d düğmeleri ile mevcut seçenekler arasõnda gezinin. 3. Bir seçeneği seçmek için Önceki menü seviyesine geri dönmek için, n düğmesine basõn. Menüden çõkmak ve bekleme moduna geri dönmek için, n tuşuna basõlõ tutun. NOT Eğer 30 saniye boyunca hiç bir tuşa basõlmazsa, el cihazõ otomatik olarak bekleme moduna döner. 12 Telefonunuzu tanõma

13 Menü haritasõ TEL. RHBR AYARLAR AHİZE TARH VE SAAT KAYDET GİRİŞ EKLE GİRİŞ DEĞŞTR GİRİŞ SİL ANA BRM SESİ ANA BRM MLDS AHİZE SİL PIN KODU ÇEVİRME MODU TKR ARAM MOD FABRKA AYARI EKO MOD BİP DHL ZL S SVY HRC ZL S SVY DHL MELODİ HRC MELODİ OTO CEVAP ADI DİL TUŞ KİLİDİ? TARİH AYARI SAAT AYARI ALARM AYARI ANA BRM SEÇ ANA BRM KYDT Telefonunuzu tanõma 13

14 3. Telefonu kullanma NOT El cihazõnõz harici aramalarõn süresini otomatik olarak belirleyecektir. Arama sayacõ aramanõzõn ilk 15 saniyesinden sonra görüntülenir. Arama bittiğinde toplam konuşma süreniz 5 saniye boyunca görüntülenir. 3.1 El cihazõnõ açma/kapama El cihazõnõ açmak veya kapatmak için R tuşuna basõlõ tutun. 3.2 Aramalar Arama yapma 1. < tuşuna basõn. 2. Çevir sesini duyduğunuzda, numarayõ çevirin Ön arama 1. Önce numarayõ çevirin. Hata yaparsanõz son rakamõ silmek için n tuşuna basõn. 2. Arama yapmak için < tuşuna basõn. NOT Eğer aranan numara, telefon defterindeki bir giriş ile uyuşuyorsa isim gösterilir Aramayõ bitirme < tuşuna basõn veya el cihazõnõ ana üniteye ya da şarj cihazõna geri koyun Arama cevaplama Harici bir arama aldõğõnõzda telefon çalar ve göstergede simgesi yanõp söner. 1. Aramayõ cevaplamak için < tuşuna basõn veya aramayõ cevaplamak için sadece el cihazõnõ kaldõrõn. NOT Eğer el cihazõnõ kaldõrdõğõnõzda < tuşuna basmayõ tercih ediyorsanõz, Otomatik cevap seçeneğini kapatmanõz gerekecektir, bkz.sayfa Kulaklõk sesini ayarlama Arama sõrasõnda, sesi artõrmak veya azaltmak için u veya d tuşuna basõn. 3.4 Sessiz Arayan kişinin duymayacağõ şekilde yakõnõnõzdaki bir kişi ile konuşabilmek için el cihazõnõzõ sessiz yapabilirsiniz. 1. Arama sõrasõnda n tuşuna basõn. Ekranda SESSİZ görülür ve arayan sizi duyamaz. 2. Aramayõ devam ettirmek için n tuşuna tekrar basõn. 14 Telefonu kullanma

15 3.5 İnterkom Dahili bir arama yapmak Eğer ana üniteye kayõtlõ birden fazla el cihazõ varsa, iki el cihazõ arasõnda dahili arama yapabilirsiniz. Dahili aramayõ belirtmek için simgesi görüntülenir. 1. I tuşuna basõn sonra aramak istediğiniz el cihazõnõn (1-5) numarasõna basõn Dahili bir aramayõ yanõtlamak Bir dahili arama aldõğõnõz zaman simgesi yanõp söner ve sizi arayan el cihazõnõn numarasõ görüntülenir. 1. Aramayõ cevaplamak için < tuşuna basõn Arama aktarma Aramayõ ana üniteye kayõtlõ başka bir el cihazõna aktarabilirsiniz. Harici bir arama sõrasõnda: 1. I tuşuna basõn sonra aktarmak istediğiniz el cihazõnõn (1-5) numarasõna basõn. 2. Diğer el cihazõ yanõtladõğõnda aktarmayõ tamamlamak için < tuşuna basõn. İPUCU Eğer diğer el cihazõndan yanõt gelmezse ve harici arama yapan kişiye geri dönmek isterseniz, I tuşuna basõn. Eğer yanõt gelmezse harici aramanõz otomatik olarak 30 saniye sonra devam eder lü konferans arama 2 dahili arama ve 1 harici arama arasõnda 3-lü konferans arama yapabilirsiniz. Harici arama sõrasõnda: 1. I tuşuna basõn sonra konferans kurmak istediğiniz el cihazõnõn (1-5) numarasõna basõn. 2. Diğer el cihazõ yanõtladõğõnda, konferans aramasõnõ başlatmak için her üç arayanõ da birbirine bağlamak için # tuşuna basõn. simgesi gösterilir. 3. Diğer el cihazõ cevap vermezse, harici arama yapan kişiye geri dönmek için I tuşuna basõn. 4. Aramayõ bitirmek için < tuşuna basõn. 3.6 Tekrar arama Son aranan 10 giriş tekrar arama listesinde saklanõr Giriş görüntüleme veya arama 1. Tekrar arama listesini açmak için S tuşuna basõn. 2. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d tuşuna basõn. 3. Gösterilen girişi aramak için < tuşuna basõn veya bekleme moduna geri dönmek için n tuşuna basõn. Telefonu kullanma 15

16 İPUCU Eğer arayan kişinin numarasõ, telefon defterinde kayõtlõ olan bir girişle eşleşiyorsa, isim görüntülenir. Arayan kişinin numarasõnõ görüntülemek için Tekrar arama liste numarasõnõ telefon defterine kopyalama 1. Tekrar arama listesini açmak için S tuşuna basõn. 2. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d tuşuna basõn. 3. Göstergede EKLE? görüntülenir. 4. m tuşuna tekrar basõn. Göstergede ADI? görüntülenir. 5. Bir ad girin ve Numara görüntülenir. 6. Gerekiyorsa numarayõ düzeltin ve 7. u veya d tuşuna basarak istediğiniz zil melodisini seçin ve Numara kaydedilir. NOT Bkz. İSİMLERİ GİRME ve YAZMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI sayfa Girişi silme 1. Tekrar arama listesini açmak için S tuşuna basõn. 2. u veya d ile dilediğiniz girişe gidin ve n tuşuna basõn. Göstergede SİL? görüntülenir. 3. Onaylamak için m, iptal etmek için n tuşuna basõn Tüm Tekrar arama listesini silme 1. Tekrar arama listesini açmak için S tuşuna basõn. 2. n tuşuna basõlõ tutun. Göstergede TÜMÜNÜ SİL? görüntülenir. 3. Onaylamak için m, iptal etmek için n tuşuna basõn. 3.7 Tuş takõmõnõ kilitleme/açma Taşõrken yanlõşlõkla basmamak için tuşlarõ kilitleyebilirsiniz. NOT Tuş takõmõ kilitliyken gelen aramalarõ cevaplayabilirsiniz ve el cihazõnõ normal şekilde kullanabilirsiniz. Arama sona erdiğinde, tuş takõmõ tekrar kilitlenir. 1. * tuşunu basõlõ tutun. simgesi gösterilir. 16 Telefonu kullanma

17 2. Tuş takõmõnõ açmak için el cihazõnõzda herhangi bir tuşa basõn. Ekranda BAS * görüntülenir saniye içinde * tuşuna basõn. 3.8 El Cihazõ Çağõrma/Bulma Bir el cihazõnõ kullanõcõsõnõ uyarabilir veya kayõp el cihazõnõ bulabilirsiniz. Bu aramalar el cihazlarõndan cevaplanamaz. 1. Ana ünite üzerinde a tuşuna basõn. Ana üniteye kayõtlõ tüm el cihazlarõ çalmaya başlar. 2. Çalmayõ durdurmak için ana ünitede a tuşuna tekrar basõn veya el cihazõnda herhangi bir tuşa basõn. 4. Telefon Defteri Telefon defterine en fazla 50 ad ve telefon numarasõ kaydedebilirsiniz. Adlar en fazla 12 karakter, telefon numaralarõ ise en fazla 24 hane uzunluğunda olabilir. Telefon defteri girişleri için farklõ zil melodileri de seçebilirsiniz. 4.1 İsim ve numara kaydetme Arayan Kimliği Hizmetine kayõt olduysanõz ve numara yerine arayanõn adõnõn gösterilmesini istiyorsanõz, telefon numarasõnõn tamamõnõ alan kodu ile birlikte telefon defterinize kaydedin. Aynõ numara ile birden çok giriş kaydedebilirsiniz. Fakat gereksiz tekrar girişlerin önüne geçebilmek için aynõ ismi sadece bir kere kaydedebilirsiniz. 1. Göstergede TEL. RHBR görüntülenir. 2. Seçmek için Göstergede GİRİŞ EKLE görüntülenir. 3. Seçmek için Göstergede ADI? görüntülenir. 4. Bir ad girin ve Göstergede NUMARA? görüntülenir. Telefon Defteri 17

18 5. Numarayõ girin ve Göstergede MELODİ 1 görüntülenir. 6. u veya d tuşuna basarak istediğiniz zil melodisini seçin ve Göstergede GİRİŞ EKLE görüntülenir. 7. Telefon defterinizde saklamak istediğiniz bir sonraki isim ve numarayõ girin veya bekleme moduna dönmek için iki kere n tuşuna basõn. İSİMLERİ GİRME İsimleri girmek için tuş takõmõ tuşlarõnõ kullanõn, örn. TOM adõnõ kaydetmek için: Bir kez 8 tuşuna basarak T harfini girin. Üç kez 6 tuşuna basarak O harfini girin. Bir kez 6 tuşuna basarak M harfini girin. YAZMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI Son rakamõ veya karakteri silmek için n tuşuna basõn. Karakterler/rakamlar arasõnda ilerlemek için u veya d tuşlarõna basõn. Bir boşluk bõrakmak için 1 tuşuna basõn. Kõsa çizgi girmek için 1 tuşuna iki kere basõn. 4.2 Giriş görüntüleme veya arama 1. B tuşuna basõn. simgesi gösterilir. 2. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d tuşuna basõn. VEYA Alfabetik olarak aranacak ismin ilk harfini girin. Bu harf ile veya alfabedeki en yakõn harfle başlayan ilk isim görüntülenir. İstediğiniz girişe gitmek için u veya d ile kaydõrõn. 3. Aramak için < tuşuna basõn veya bekleme moduna dönmek için n tuşuna basõn. İPUCU İsim görüntülendiğinde m tuşuna basarak isim ve numara arasõnda geçiş yapabilirsiniz. 4.3 Bir ismi ve numarayõ düzenleme 1. Göstergede TEL. RHBR görüntülenir. 2. Seçmek için 3. d ile GİRİŞ DEĞŞTR üstüne gelin ve 4. Değiştirmek veya alfabetik olarak aramak istediğiniz girişe gitmek için u veya d ile kaydõrõn ve Mevcut isim görüntülenir. 18 Telefon Defteri

19 5. Gerekirse ismi silmek için n tuşuna basõn, daha sonra yeni ismi girin ve Mevcut numara görüntülenir. 6. Gerekirse numarayõ silmek için n tuşuna basõn, daha sonra yeni numarayõ girin ve 7. u veya d ile kaydõrarak yeni zil melodisini seçin ve Göstergede GİRİŞ EKLE görüntülenir. 8. Telefon defterinizde saklamak istediğiniz bir sonraki isim ve numarayõ girin veya bekleme moduna dönmek için iki kere n tuşuna basõn. 4.4 Girişi silme 1. Göstergede TEL. RHBR görüntülenir. 2. Seçmek için 3. d ile GİRİŞ SİL üstüne gelin ve 4. Silmek veya alfabetik olarak aramak istediğiniz girişe gitmek için u veya d ile kaydõrõn ve Göstergede ONAYLA? görüntülenir. 5. Onaylamak için m, iptal etmek için n tuşuna basõn. 5. El cihazõ ayarlarõ 5.1 El cihazõ zil sesi seviyesi Zil sesini ayarlayabilir ve dahili ve harici aramalarõnõz için farklõ ses seviyeleri ayarlayabilirsiniz. 5 ses seviyesi veya Kapalõ arasõndan seçebilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve 2. u veya d tuşuna basarak DHL ZL S SVY veya HRC ZL S SVY seçin ve 3. u veya d tuşuna basarak ses seviyesini (1-5 veya KAPALI) seçin. 4. Onaylamak için m tuşuna basõn veya n tuşuna basarak önceki menüye dönün. İPUCU Telefon çalarken zil seviyesini u veya d tuşlarõna basarak ayarlayabilirsiniz. 5.2 El Cihazõ zil melodisi Dahili ve harici aramalarõnõz için farklõ zil melodileri seçebilirsiniz. 5 farklõ zil melodisinden birini seçin. Her zil melodisinin üzerine geldiğinizde zil sesinin örnek sesini duyarsõnõz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve El cihazõ ayarlarõ 19

20 2. u veya d tuşuna basarak DHL MELODİ veya HRC MELODİ seçin ve 3. Zil melodisini (1-5) seçmek için u veya d tuşlarõna basõn. 4. Onaylamak için m tuşuna basõn veya n tuşuna basarak önceki menüye dönün. NOT Telefon defterinizde kaydettiğiniz numaralardan gelen aramalar, girişi kaydederken ayarladõğõnõz zil melodisini kullanarak çalar. 5.3 Otomatik cevap Telefonunuz, aramalarõ el cihazõnõn ana üniteden veya şarj cihazõndan kaldõrõlmasõ ile cevaplamak için ayarlanmõştõr. Aramalarõn yalnõzda < tuşuna basarak yanõtlanabilmesi için bu özelliği kapatabilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve 2. d ile OTO CEVAP üstüne gelin ve 3. u veya d tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 5.4 El cihazõ adõ Eğer D1O ana üniteniz ile birlikte birden fazla el cihazõ kullanõyorsanõz, el cihazlarõnõ birbirinden kolayca ayõrmak için her birine isim verebilirsiniz. İsim en fazla 10 karakter uzunluğunda olabilir. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve 2. d ile ADI üstüne gelin ve 3. Yeni el cihazõ adõnõ girin ve m tuşuna basarak onaylayõn. NOT Hiç bir tuşa basõlmazsa, el cihazõ adõ sadece yaklaşõk 20 saniye boyunca görüntülenir. Hata yaparsanõz son karakter veya rakamõ silmek için n tuşuna basõn. Bkz. İSİMLERİ GİRME ve YAZMA İLE İLGİLİ İPUÇLARI sayfa Dil 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve 2. d ile DİL üstüne gelin ve 3. u veya d tuşuna basarak istediğiniz dili seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 20 El cihazõ ayarlarõ

21 5.6 Tuş tonu El cihazõ tuş takõmõnda bir tuşa bastõğõnõzda bip sesi duyarsõnõz. Bu bip seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve Göstergede BİP görüntülenir. 2. Seçmek için Göstergede TUŞ SESİ görüntülenir. 3. Seçmek için 4. u veya d tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 5.7 Pil zayõf bip sesi Pil tamamen bitmek üzere olduğunda, arama sõrasõnda her dakika bir bip sesi duyarsõnõz. Bu bip seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve Göstergede BİP görüntülenir. 2. Seçmek için 3. d ile ZAYIF PİL üstüne gelin ve 4. u veya d tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 5.8 Kapsama alanõ dõşõnda bip sesi Eğer el cihazõ kapsama alanõ dõşõna çõkarsa, arama sõrasõnda bip sesleri duyarsõnõz. Bu bip seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve Göstergede BİP görüntülenir. 2. Seçmek için 3. d ile ALAN DIŞI üzerine gelin ve 4. u veya d tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 5.9 Menü ile tuş takõmõnõ kilitleme Tuş takõmõnõ kilitlemek için menüyü kullanabilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AHİZE üzerine gelin ve 2. d ile TUŞ KİLİDİ? üzerine gelin ve m tuşuna basarak onaylayõn. simgesi gösterilir. İPUCU Tuş takõmõnõ açmak için tuş takõmõnda herhangi bir tuşa basõn, daha sonra 3 saniye içerisinde * tuşuna basõn. El cihazõ ayarlarõ 21

22 6. Ana ünite ayarlarõ 6.1 Ana ünite zil sesi 5 ses seviyesi veya Kapalõ arasõndan seçebilirsiniz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve Göstergede ANA BRM SESİ görüntülenir u veya d tuşuna basarak ses seviyesini (1-5 veya KAPALI) seçin. 4. Onaylamak için m tuşuna basõn veya n tuşuna basarak önceki menüye dönün. 6.2 Ana ünite zil melodisi 5 farklõ ana ünite zil melodisinden birini seçin. Her zil melodisinin üzerine geldiğinizde zil sesinin örnek sesini duyarsõnõz. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile ANA BRM MLDS üstüne gelin ve 3. Zil melodisini (1-5) seçmek için u veya d tuşlarõna basõn. 4. Onaylamak için m tuşuna basõn veya n tuşuna basarak önceki menüye dönün. 6.3 Ana ünitenin PIN kodunu değiştirme Bazõ fonksiyonlar, ayarlarõ değiştirmek istemeniz halinde girmeniz gereken 4 haneli bir PIN kodu ile korunur. Varsayõlan PIN 0000'dõr. Bunu tercih ettiğiniz bir numara ile değiştirebilirsiniz. Bir PIN girdiğinizde, haneler **** olarak görüntülenir. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile PİN KODU üstüne gelin ve 3. 4 haneli PIN kodunu (varsayõlan = 0000) girin ve m tuşuna basõn. 4. Yeni PIN'i tekrar girin ve m tuşuna basarak onaylayõn. ÖNEMLİ Eğer PIN kodunu değiştirirseniz, lütfen yeni numarayõ bir yere kaydedin. 6.4 Arama Modu D1O'nuz ton aramaya ayarlõdõr. Bu ayarõ sadece, puls arama gerektiren eski tip bir santral/pbx'e bağlõ olmanõz durumunda değiştirmeniz gerekir. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile ÇEVİRME MODU üstüne gelin ve 22 Ana ünite ayarlarõ

23 3. u veya d tuşuna basarak TONLU ARAMA ya da DARBELİ ARAM seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. 6.5 Flaş modu Ülke ve şebeke operatörünüze bağlõ olarak D1O'nuzun flaş süresi 250 ms olarak ayarlõdõr (FLAŞ 2). Sizden yapmanõz istenmedikçe bu ayarõ değiştirmeniz gerekmeyecektir. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile TEKRAR ARA üstüne gelin ve 3. u veya d tuşlarõna basarak TEKRAR ARA 1 (kõsa flaş süresi) veya TEKRAR ARA 2 (uzun flaş süresi) seçin ve onaylamak için 6.6 Varsayõlanlarõ yükle D1O'nuzu varsayõlan (orijinal) ayarlarõna döndürebilirsiniz. Ana üniteye kayõtlõ tüm el cihazlarõ korunacaktõr. UYARI Telefonunuzu varsayõlan ayarlarõna döndürmek Telefon defterindeki ve Arama listesindeki tüm girişleri siler. Tüm el cihazõ ve ana ünite ayarlarõ da sõfõrlanõr. 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile FABRKA AYARI üstüne gelin ve 3. 4 haneli PIN kodunu (varsayõlan = 0000) girin ve m tuşuna basõn. Göstergede ONAYLA? görüntülenir. 4. Onaylamak için m tuşuna basõn veya n tuşuna basarak önceki menüye dönün. D1O'nuzun otomatik olarak tekrar başlar. 6.7 Acil varsayõlan PIN kodunuzu kaybettiyseniz bile D1O'nuzu varsayõlan ayarlarõna döndürebilirsiniz. 1. Pilleri el cihazõndan çõkartõn. 2. Pilleri geri takarken * tuşuna basõlõ tutun. Göstergede FABRKA AYARI görüntülenir. 3. Onaylamak için D1O'nuz otomatik olarak tekrar başlar. Ana ünite ayarlarõ 23

24 6.8 Eko mod D1O'nuz açõldõğõnda aktarõlan güç ve enerji tüketimini azaltan bir EKO modunu içerir. Bu özellik varsayõlan olarak KAPALI'dõr. Eko modunu çalõştõrmak için: 1. m tuşuna basõn, d tuşu ile AYARLAR üzerine gelin ve 2. d ile EKO MOD üstüne gelin ve 3. u veya d tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin sonra m tuşuna basarak onaylayõn. Eko modu AÇIK Eko modu kapatõldõğõnda, etrafõndaki daire kaybolur. NOT Eko mod AÇIK olarak ayarlandõğõnda, el cihazõnõn kapsama alanõ azalõr. 6.9 Varsayõlan ayarlar Düşük pil bipleri AÇIK Kapsama alanõ dõşõnda bip sesleri AÇIK Tuş tonu AÇIK Otomatik cevap AÇIK Dahili melodi 1 Dahili ses 3 Harici melodi 3 Harici ses 3 Ahize sesi 3 Ana ünite melodisi 2 Ana ünite zil sesi 3 Telefon Defteri Boş Arama listesi Boş Tekrar arama listesi Boş PIN kodu 0000 Arama Modu Ton Flaş modu FLAŞ 2 (250 ms) Eko mod KAPALI Tuş takõmõ kilidi KAPALI 24 Ana ünite ayarlarõ

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM. Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon

Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM. Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM Motorola D200 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID.book Page 2 Tuesday, April 1, 2008 9:47 AM Hoşgeldiniz... Dijital Telsiz Telefonunuzun Tanıtımı

Detaylı

Allegro_CID TAD.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM. Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon

Allegro_CID TAD.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM. Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID TAD.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID TAD.book Page 2 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM Hoşgeldiniz... Dijital Telsiz Telefon,

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K850i ürününü satõn aldõğõnõz için tebrik ederiz. Artõk önemli anlarõnõzõ çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use. P990i Kullanõcõ Kõlavuzu İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma... 10 Paket... 10 Genel bakõş... 11 Telefonunuzu kullanmadan önce... 12 İlk başlatma... 13 Telefonu açma ve kapama... 13 Kapak

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Belge Numarası: BST-MN-UC-0002 Başlık: Avaya E129 SIP Hızlı Başvuru Kılavuzu Yürürlük Tarihi: 16.12.2014 Sorumlu Birim: Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Sayfa 1 / 11 Avaya E129 SIP Telefon

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, açma, yardõm, Flight mode, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, Uçuş modu, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

Doro Comfort 1010. Türkçe

Doro Comfort 1010. Türkçe Doro Comfort 1010 Türkçe 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Yukarı/Arama kaydı 2. Sol menü tuşu/tamam 3. Arama tuşu 4. Aşağı/Yeniden ara 5. Tuş takımı kilidi 6. Hoparlör 7. Telefon Rehberi 8. Geri çağırma tuşu

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu

Smart-UPS On-Line APCRBC152/ APCRBC141 Kurulum Kılavuzu Smart-UPS On-Line / Kurulum Kılavuzu Güvenlik Mesajları Kurmaya, kullanmaya, servis uygulamaya ya da bakımını yapmaya başlamadan önce ekipmanları tanımak için talimatları dikkatlice okuyun. Olası tehlikeler

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları

GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ CİHAZI Kullanma talimatları Ürn.No. 90-55000 B c ed I H G F Genel Uyarı RU Bu aygıt bir güç kaynağı yardımıyla çalışan elektronik bileşenleri içerir (güç kaynağı ve/veya piller). Çocukların

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi

TT Ofis, TTNET Bayi ya da Çağrı Merkezi ne talebinizi bildirmeniz yeterlidir. Bu özellik talebinizi TTNET Alo kullanım kolaylıkları nedir? Nasıl faydalanabilirim? Clip (Arayan Numaranın Aranan Abone Cihazında Görünmesi) Telefonunuzu arayan abonenin numarasının görünmesi özelliğidir. Bu özellik hattınıza

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. bote Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), bilgisayarõnõzõ ve diğer değerli elektronik

Detaylı

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER HOŞ GELDİNİZ... 2 JABRA SPEAK 510'A GENEL BAKIŞ... 3 BAĞLANMA... 5 JABRA SPEAK 510'UN KULLANIMI... 8 DESTEK.... 11 TEKNİK ÖZELLİKLER... 12 1 HOŞ GELDİNİZ Jabra

Detaylı

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. falcon h type Bu kullanma kılavuzunu Falcon H Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

CUBE EFES KULLANIM KILAVUZU

CUBE EFES KULLANIM KILAVUZU Lütfen öncelikle bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, MAS İnterkom ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürünü

Detaylı

ELİTE EFES KULLANIM KILAVUZU

ELİTE EFES KULLANIM KILAVUZU Lütfen öncelikle bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, MAS İnterkom ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ürünü

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı)

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı) Navigasyon menüsü Bu başlangıç ekranıdır, burada Navigasyon Menüsü'nü görürsünüz. Buradan uygulamanın tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz. Bul üzerine dokunun. Bul menüsü Bu, hedefinizi bulmanıza yardım eden

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Eğitici Cep Telefonu N8785. www.fisher-price.com

Eğitici Cep Telefonu N8785. www.fisher-price.com Eğitici Cep Telefonu N8785 www.fisher-price.com Tüketici Bilgisi Önemli bilgiler içerdiği için daha sonra bakmak üzere lütfen bu talimat sayfasını saklayın. Üç adet "AA" pille çalışır (piller dahildir).

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ. Kullanıcı Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR

İşletme Kõlavuzu. Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T. Baskõ 06/2004 A6.C86 11295384 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hõz Kontrol Cihazlarõ \ Sürücü Otomasyon \ Servis Tiyatro Uygulamalarõ İçin Çift Diskli Fren BMG..T Baskõ 06/2004 11295384 / TR A6.C86 İşletme Kõlavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

N8787. www.fisher-price.com

N8787. www.fisher-price.com N8787 www.fisher-price.com Tüketici Bilgisi Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti., Eston Çamlıevler, Sarıçam Blok D:1, 34752 İçerenköy, İstanbul. Mattel AEBE, Ελληνικού 2, 16777 Ελληνικό, Ελλάδα. Mattel UK

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc Kullanım Kılavuzu jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

1 Önemli Güvenlik Bilgisi

1 Önemli Güvenlik Bilgisi 1 Önemli Güvenlik Bilgisi 1. Bebek telsizinizi çalıştırmadan önce kullanım talimatını iyice okuyunuz. 2. Alıcı ünite, verici ünite, güç adaptörü ve paketlerini çocuk ve bebeklerden uzak tutunuz. 3. Bebek

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D630 D635

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D630 D635 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın D630 D635 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler

Detaylı

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU SĐSTEMĐ ÖZELLĐKLERĐ Sistem görüntülüyse kapı panelinden daire arandığında görüntülü telefon ekranı açılır, arayan görülür ve istenirse ahize

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON J220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820518 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211345, 1. Baskı TR Tuşlar ve parçalar 9 İkincil kamera 10 Ses seviyesi/yakınlaştırma tuşu 11 Medya tuşu 12 Ekran ve tuş kilidi anahtarı

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D600 D605

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız D600 D605 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın D600 D605 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU D 6000

KULLANMA KILAVUZU D 6000 KULLANMA KILAVUZU D 6000 Arayan Numara Gösterme Özelliğine (CID) Sahip Telsiz DECT Telefon 1 Ekran 2 Açma / Kapama 3 Menü Arama 4 Menü Tuşu 5 Rehber 6 Aranan Numaranın Bulunması 7 Mikrofon 8 Zil Ayarı

Detaylı

HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU

HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU HP-1V HEADPHONES KULLANICI KILAVUZU VERTU HP-1V KULAKLIK KULLANICI KILAVUZU SÜRÜM1.0 Türkçe 1 2 Türkçe VERTU HP-1V KULAKLIK KULLANICI KILAVUZU Vertu HP-1V kulak üstü kulaklık satın aldığınız için teşekkür

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon

Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID TAD.book Page 1 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM Motorola D210 serisi Dijital Telsiz Telefon Allegro_CID TAD.book Page 2 Tuesday, April 1, 2008 10:11 AM Ho geldiniz... Dijital Telsiz Telefon,

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

Her 2 teknolojide de, hem ankastre programlama hem de merkezi programlama kullanılır.

Her 2 teknolojide de, hem ankastre programlama hem de merkezi programlama kullanılır. Programlama Programlama nedir? Programlama; ısıtmanın otomatik, gözle görülür biçimde ve kullanıcının ortamda bulunduğu sürelere göre yönetilmesidir. Isıtma süreleri, 7 günlük veya 24 saatlik zaman dilimlerinde

Detaylı

GPS NAVI GASYON SI STEMI

GPS NAVI GASYON SI STEMI GPS NAVI GASYON SI STEMI NAV HIZLI BAS LANGIÇ KILAVUZU MOTOR ANA SAYFA TÜRK Başlarken Navigasyon yazılımı ilk kez kullanıldığında otomatik olarak bir ilk kurulum işlemi başlar. Aşağıdaki işlemleri yapın:

Detaylı

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR Altyapı kablolamasında CAT5 kablo alt yapısı kullanılır. Dış cephe ölçüsü 390 x 140 mm dir. Arka kasa ölçüsü 350 x 120 x 48 mm dir Daire numaraları, 2 haneli,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21

Kullanım Kılavuzu Beton Nemi Ölçer PCE-WP21 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Beton Nemi

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Montaj ve Kullanım Kılavuzu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Montaj ve Kullanım Kılavuzu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Montaj ve Kullanım Kılavuzu Danfoss Heating Solutions 2 living connect Bir Danfoss ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz Danfoss Heating Solutions 3 İçindekiler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555

Kullanım Kılavuzu Nem Ölçer PCE-555 Nem Ölçer PCE-555 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Versiyon

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı