Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 rurk TANDARDLARı ENsTirüsü rünr standardlarina UyGuNtUK nrıçrsi TuRKı H sçlhl DArıDs ı NsTıTuTıoN CERTİFICATE OF CONFORMITY TO TUnKI$H TANDARDS

2 TURK STANDARDLARİ EN TİTU U tünr standardtarina uyeunluk nrıçtsi TURKİSH STANDARD İNSTİTUTİON ı CEnTIFICATE of ll ai conformıtr T0 TunKı İı TANDAnD Markanın Tanrmr ^ Descriotion of the Mark roıjj BELGE NUMARASİ 19/83 eelceni], iıx veniıiş ranirıi selcrni].ı son GEçERıi ıir ranini BELGE sarıiei KURULUşUN ADı BANYo GEREçLER SANAY VE TiCARET ANoNiM ŞiRKET REFERENCE NUMBER OF LICENCE DATE of FIRSI/ssUE of LlcENcE LlcENcE VAL D UNT L BELGE saııiei KuRULuşUN ıonesi organize sanayi BÖLGESi 6.CAD. No:5 ÇoRUMrrÜRKiYE üneriııı yeriıoı BANYO GEREçLERi SAN.VE TIc.A.Ş. ünerlıııı yenieonesi organize SANAYi BöLGEsi ÇoRUMfrüRKiYE NAME OF THE MANUFACTUR\NG PLACE ADRESS OF THE MANUFACTUR NG PLACE ipraı eoiıen BELGE NUMARAsl (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE resciııi ricnni MARKAsı iıciıi rünx standardı TS 799 / Alaturka Hela Taşları (Seramik ve Dökme Demirden) l REG STERED TRADE MARK RELATED TURKISH STANDARD Seramikten Mamul, Yıkayıcı Borusu Girişi Arkadan Olan, Ekstra, Çevre Yıkamalı, Sifonsuz, Camlaşmış Çini(Cam), Beyaz, Küçük (ll) Hela taşı Seramikten Mamul, Yıkayıcı Borusu Girişi Arkadan Olan, Ekstra, DirektYıkamalı, Sifonsuz, Camlaşmış Çini(Cam),Beyaz, Küçük (ll) Hela taşı otlos.zoıs /^P ff erq d_j ı e,.{ Ee. _ ıı,?*ü 4,#} 4]'f,ğ..ı *Bu beıge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün be]iriediğı şari'an karşlladlğlnl da göşterir, *Bu belge belqe hic hiç bir suretle tahrif ediiemez, ediiemez. kısmen Veya veva okunma nl zorlaştracak zoilastracak şekilde kazr ve silinti yaptlamaz. sekilde çoğalilamaz, coğalılamaz. kaznt çorum, ANKARA çorul\4belgelend RMEMÜoÜnıÜĞÜorganizesanayiBölgesi4.cad.No:9PK.g,19040çoRUMTeI: / Faks: web: BELGELEND Rı/E MERKEZ BAŞKANLıĞI: Necatibey cad. No: Bakanllklar/ANKARA web : W.tse.org.tr 1t 1

3 TÜRK STANDARDLARİ ENSTİrÜSÜ rünr TANDARDtARINA uyçuutur uuıçesi TURKı H STANDARD ın TıTuTıoN centıflcate 0F CONFORMı1YTO TuaKı H TANDARD Markanın Tanımı TsE BELGE NUMARAS Descrintion of the Mark. F ou TSE737 REFERENCE NUMBER OF L CENCE aeı_ceııiı,ı iıx veniıiş ^ rınirıi DATE of FIRSI/ssUE of L CENCE eeıceniı{ son GEçERLiıix rnnirıi BELGE saxiei KURULuşuN ADı ECE BANYO GEREÇLERi SANAY VE TiCARET ANONiM ŞİRKETİ BELGE saııiei KURULuşuN aoresi organize SANAY BöLGESi 6.cAD. No:5 ÇoRUM/TüRKiYE üneriu yeninoı BANYo GEREÇLER ünrriıvı yenieor=si ORGANiZE SANAYİ BÖLGES 6. CADDE No: 5 ÇoRUM/TÜRK YE LlcENcE VALLD UNT L NAME OF THE MANUFACTURLNG PLACE ADRESS OF THE MANUFACTUR NG PLACE ipral SANAY VE TiCARET A.Ş eoiıen BELGE NUMARASI (Varsa) lndücatüon of SUPERSEDED LICENCE resciı_ı_i ricani MARKASı iıciıi rünx standardı TS EN i Sağlık gereçleri Lavabolar işlevsel gerekler ve deney yöntemleri i REGISTERED TRADE MARK RELATED TU RKISH STAN DARD Seramikten mamul, tek tabaklı, CL 25, Taşma Tertibatlı, Debisi > 25 Us, Asma Lavabolar, Seramikten mamul, tek tabaklı, CL 25, Taşma Tertibatlı, Debisi > 25 Us, Ayaklı Lavabolar, Seramikten mamul, tek tabaklı, CL 25, Taşma Tertibatlı Debisi > 25 Us, Tezgah lavabosu, ll.ıoz.zoıs /ş ı o= GELENDiRME ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün beıirıedıği şartlan karşılad ğıni da gösterir ÇoRUlvl ÇoRUM BELGELENDiR[,,lE llüdürlüğüo.ganize Sanayi Bölgesi 4.cad. No:9 PK.9 19o4o ÇoRuı/. Tel: o , Faks: web: Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen Veya okunmasünl zorlaştıra k şekilde çoğaltlıamaz, kaztnti ve silinti yapliamaz.

4 'ı RK TAN DARDLARı EN Tıru L, ffinr standardıarina UyGuNtUK nrıçrsi Tı,J RKı H sran E}ARD ı $ü TıT,uTıON TU CERTıFICATE Markanrn TsE BELGE NUMARASİ REFERENCE NU 0r CONFORMITy T0 TuRKI H 8TANDAnD Tanımı ^ eeıceı{iı. son GEçERLiıix ranirıi BELGE sıxiei Fo ıjj lTsE10281 MBER OF LICENCE eeıcexiı. iı_x veniıiş renirıi DATE of FIRST ISSUE of L CENOE LlcENcE VAL\D of the Mark UNTLL BANYO GEREçLERi SANAY VE TiCARET ANoNiM ŞiRKET KURuLUşuN ADı NAME OF THE LLCENCE HOLDER BELGE seııiei KURuLuşUN aoresi organlze sanayi BöLGES 6.cAD. No:S ÇoRUM/TüRKiYE üneriıvıyeriaoı BANYo GEREÇLER üneriıu veniaoresi organlze SANAYi BÖLGES 6. CADDE No: 5 ÇoRUM/TÜRK YE NAME OF THE MANUFACTUR\NG PLACE ADRESS OF THE MANUFACTURLNG PLACE SANAY VE T CARET A.Ş ipını eoiıen BELGE NUMARAsı (Varsa) lndlcatlon OF SUPERSEDED L CENCE (if any) TESCıLLI TlcARl MARKAS REGISTERED TRADE MARK iıciıi rünr standardı TS EN i Asma pisuvarlar İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri RELATED TURK SH STANDARD / 19.0, Yıkama vanası ile sağlanan gerekli yıkama hacmi 3 L olan, Sınıf 2, Tip lll, Seramikten Asma Pisuar 2/..ıoq.zoıs MüDüRü *Bu belge, belge endirilen ürünün, ürelim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartlan karşlladlğlnl da gösterir. Bubelğehiç6irsuretletahrifedilemez,kıimenveyaokunmaslnlzorlaştracakşekildeçoğaltlıamaz,kazlntlVNi]intiyapllama çonuü, çönuı.laelgelendirı,, Eı,lÜDÜRLÜĞÜ'organizesanayiBölgesi4.cad.No:9PK ÇoRUM'Tel: / 'Faks: ANKARA, BELGELEND RMEGRuPBAŞKANL Ğ *Tel:* Faks: *Web: * 1l1

5 rlirk standardları EN Tirüsü rünr standardiarina uyguntuk nrı.çrsi TuRKı H $TANDARD$ ıf{s]ritutıgn certirıcate 0r CONFORMITY T0 TunKI H TANDARDS Markanın Tanımı ^ Descriotion of the Mark BELGE NUMARAS rınirıi DATE of FlRSr/ssUE of L CENCE eeıce].ıiı.ı son GEçERıiıix L CENCE VAL D UNTLL FoıJJ ITSE10276 REFERENCE NUMBER OF LICENCE geıcenin iıx veniıiş = rınirıi BELGE sarıisi KuRULUşUN ADı BANYo GEREçLERi SANAY VE TiCARET ANoNlM ŞiRKET BELGE sarıiei KuRuLuşuN aoresi organize sanayi BöLGESi 6.cAD. No:S ÇORUM/TüRKIYE üneriıvıyerieoı BANYo GEREÇLERi SANAYi VE ADRESS OF THE LLCENCE HOLDER NAME OF THE MANUFACTURING PLACE üneriıvı yeniıonesi organize SANAYi BöLGESi ADRESS OF THE MANUFACTUR NG PLACE 6. T CARET A.Ş CADDE No: 5 ÇoRUM/TüRK YE iprnı eoiıen BELGE NUMARASı (Varsa) lndlcatlon of SUPERSEDED LICENCE resciı_ıiricıni MARKAsı REG STERED TRADE MARK iıoiıi rünx STANDARDı RELATED TU RKISH STANDARD TS EN / Bideler _ işlevsel gerekler ve deney yöntemleri /, SCOPE OF LLCENCE Seramikten Mamul,Ayaklı,CL 25,Debisi > 25 L/s, Bütünleşik Taşma Tertibatlı Bide Seramikten Mamul,Asma,CL 25,Debisi > 25 Us, Bütün eşik Taşma Tertibatlı Bide 2l..ıo+.zoıs rui.l ) ğ oo]*',, ç:/ *Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin En titümüzün belir]ediği şartlan karşlladlğlnl da gösterir. *Bu belge hiç bir surotle tahrif edilemez, klsm_en Vey_a.okunmaslnl zorlaştracak şekilde çoğaltlamaz, kazlnt Ve sılinti yapılamaz. ÇoRUM, ÇoRUM BELGELENDiRME MÜDÜRLÜĞÜ organize Sanayi Bölgesi 4.cad. No:9 PK ÇoRUM " TeI: / * Faks: ANKARA, BELGELENDiRME GRUPBAşKANL Ğ *Tel:* Faks: *Web: * web: *

6 TÜRK STANDARDLARİ ENSTİrÜSÜ rünr standardıarina UyGuNtuK nnıçtsi TURKİSH STANDARDS İNSTİTUTİON centıricate 0r confonmıty T0 TunKI H TANDARD Markanrn Tanrmr ^ Descriotion of the Mark Fo ııj BELGE NUMARAS lTSEl2c85 srlceniı. iı_r veniuiş ranirıi 18.0B.2006 aeıceı{in son GEçERı ıir ranihi BELGE sahiei KURuLUşuN ADı ECE BANYO GEREçLER SAN. VE Tic.A.Ş. REFEREiVCE NUMBER OF LLCENCE DATE of FlRSr /ssue of LlcENcE L CENCE VALID UNT L sıhiei KURULuşUN aonesi BELGE ünrrirvı yrriaoı üneriıvı yeriaonrsi NAME OF THE MANUFACTUR\NG ECE BANYO GEREÇLERI SAN. VE TiC.A.Ş. PLACE ADRESS OF THE MAI,LUFACTURING PLACE iprıl organize SAN.BoLGESi 5.CAD. çoruı,4/türkiye cüvrrı MUSLuK SK.No: 1 SAN VE Tic.A.ş. ATAKENT MAH.DADALoGLu 4 ÜıııRnııiye istanbul/türkiye EoiıeN BELGE NUMARASI (Varsa) lndtcatlon CF SUPERSEDED LICENCE rrsciıı_i ricani MARKAsı ECE iıciıirünx TS Eı.l 2O0 / Sıhl..ıi tosisat armatürleri Tip 1 ve Tip 2 su beslerne sistemleri için musluk ve bataryalar Genel teknik özellik er l REGISTERED TRADE MARK RELATE D TU standardı RK l S H SIA/VDARD TiP 2 BESLEııE sisrrııııı_i, GöRüLEB LiR BiRLEş K GöVDELİ, 1 DELiKL, DüŞEY YüZEYE MoNTAJ için, vonoeei iiiı,ıi ignrisarsız, seeir çıxış uçiu, sınırıandırılmamış (AKusTiK ve DEBi), SU rrsenrur özeııiğiolmayan, ANMA BoyUTU %" olan, t\4usluk ffi oe Niz ısr isırıı BELGELrıı MüDüRü su L tenstitümüzce Verilmckte oıan "imalata Yeterlilik Belgesi" 15.04,2O07 tarihinden itibaren uygulamadan kaldlnlmıştlr. gösterir, "Bu belqe, belgelendirilen ürünün, üretim yerjnin Enstitümüzün belirledlği şartlarl karşlladlğlnl da ıstanbulistanbulbelgelendirmevüoürrüğüçayırovatrenisiasyonuyanıçaylrovajgebl.ete Faks: *web: kazlntı ve silinti o i Rıı,lE *

7 TURK STA$UPARffiLARI ENSTETUSU TURK STANDARDTARINA UYGUNTUK BEIGESi TCSRKISH S EUFAN,DS EF6ST!T["TT'EON CERTIFICATE OT CONFORMITY TO TURKIEH $TANDARDT Markanrn Tanrmr ^ Descriotion of the Mark TsE BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE eelcenin ilx venili$ ranihi DATE OF F/RST /SSUE OF LICENCE eelceninr son GEgERtitix ranisi LICENCE VALID UNTIL BELGE snhiei KURULUgUN ADI BELGE sahiei KURULUgUN aonesi Uneriu YeRiaot NAME OF THE MANUFACTUR AiG PLACE Uneriu veri aoresi ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE iprnl eoiuen BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) rescirri ricnni MARKASI REG/SIERED TRADE MARK ilcilirunx STANDARDI RELATED TU RKI SH SIAiVDARD BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE lTSE5569 1B ECE BANYO GEREQLERi SANAYI VE TiCARET ANONiM $irketi organize sanayi BOLGESi 6.cAD. No:5 QoRUMnuRxive BANYo GEREQLERi SAN. VE TiC.A.9. GUVEN MUSLUK SAN VE TiC.A.9. ATAKENT MAH.DADALOGLU SK.NO:14 UVNNNiYC istanbul/turk YE ECE TS EN 817 / Srhhi tesisat armaturleri Mekanik kartqttrtctlt bataryalar (PN 10) Genel teknik ozellikleri IVEKANiK KARI$TIRICILI BATARYALAR BANYo/DU$ rqin vexnrurx KAR grrrcrlr BATARYA, corunebtltr BiRLE$iK GovDELr, QoK DEL KLT, DUgEY Yq4EYF BAGL],_Y_9\._. oegtgttrrcrr_t, sabtr QtKt$Lt, su TASARRUF ozelligi olmayan, (tvodel No: 30RG020'1E, ) AKUSTIK GRUBU: u, DEBI slnlfl: SIN I FLANDI RILI\4AI\4 I9 EViyE tqtn MEKANTK KAR STrRrcrLt BATARYA, GoRUNEB LIR BiRLE$iK GovDELt, TEK DEL KLT, YATAY YUZEYE BAGLI, YoN oegt$rtrtcrsiz, HnRererLi QrKrglr, su TASARRUF OzELLiGi olmayan, ( 30RG020rE, )AKUST t< crueu: tt, DEB slnlfl: A LAVABo IQIN MEKANIK KARI$TIRICILI BATARYA, GORUNEBILIR BiRLE$IK GOVDELI, TEK DELiKLI, Y DEGI$TlRlClSlZ, SABIT SlKl$Ll, SU TASARRUF OZELLIGI OLMAYAN, (MODEL No: 30RG0201E, BAGLI, YON GRUBU:ll, DEBI SlNlFl: S AH TSE IST NURSI KARTAL UL BELGELENDIRME MUDURU.Bu belge, belgelendirilen lirrlntin, Uretim yerinin Enstitrlmiizrin belirledigi gartlari karsrladlglnl da gdsterir 'Bu belge hig brr suretle tahrif edilemez, ktsmen veya okunmaslnl zorlagtlracak gekilde Qooaltllamaz, kazlntl ve srlinli yapllamaz. 'TSE STAN'BUL BELGELEND RME MUDURLq6U ' Adres: Qayrrova iren lstaiyonu Vanr QAYIRoVA,/GEBZE ' Tel: ' Fakst 2b G.TSEBELGELENDiRI\,IEMERKEZIBASKANLIcI;Adres:NecatibeyCad No:11206'l00Bakanlrklar/ANKARA Tel: , Faks: eposta : org [r, web :ww tse org tf

1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1B TORBALAMA TESİSİNE ÇOK AMAÇLI BİNA YAPILMASINA AİT MEKANİK VE ISITMA TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- Pn 20 polipropilen temiz su borusu 1/2 2- Pn 20 polipropilen temiz su borusu 3/4 3- Pn 20 polipropilen

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SA-05-08-25

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: KÜLTÜR MERKEZİYAPIM İŞİ Poz No 071.109 Sıra No: 1 TEZGAH ALTI VE ÜSTÜ OVAL LAVABO 45X55 CM. AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalıbeyaz renkte lavabo, üzerine 4 adet lastikten özel takoz geçirilmişsülyen

Detaylı

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI

PROJE BIRIM FIYAT POZ TARİFLERİ İşin Adı: NİKSAR KÜLTÜR MAHALLESİ16 DERSLİKLİOKUL İNŞAATI Poz No 071.108 Sıra No: 1 40X50 CM TEZGAH ALTI VE TEZGAH ÜSTÜ OVAL LAVABO AD Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı, beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidasıile birlikte, birlikte

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI: Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Yenibosna hizmet binasında yeni oluşturulacak wc mahallerinde lavabo, lavabo tesisatı, wc taşı, wc tesisatı,

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal. Düzenlemeler Hakkında Tebliğ

Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal. Düzenlemeler Hakkında Tebliğ Resmi Gazete 6 Aralık 2006 Çarşamba Sayı : 26368 Resmi Gazete 29 Ağustos 2007 Çarşamba - Sayı : 26628 Bayındırlık ve iskân bakanlığından: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 1258 Ekim 1983 ICS 91.140.60 1. Baskı TEMİZ SU TESİSATI HESAP KURALLARI Rules for Calculation for Installation Water Supply on Building TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı : Değişiklik ve ilaveler T.C. YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 06.02.2008 tarih ve 06/11 sayılı kararı ile ; İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı birim

Detaylı

Açılış Programı. Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Konferans Salonu Barbaros Bulvarı Beşiktaş/İSTANBUL Tarih/ Saat: 18.06.

Açılış Programı. Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Konferans Salonu Barbaros Bulvarı Beşiktaş/İSTANBUL Tarih/ Saat: 18.06. Açılış Programı Açılış Konuşmaları Mehmet HÜSREV - Marmara Bölge Koordinatörü & Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanı Prof. Dr. İsmail YÜKSEK - Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü C. Tanıl KÜÇÜK - İstanbul

Detaylı

ÇELİK SEKTÖRÜ, BETONARME DONATI ÇELİK ÇUBUKLARININ UYGUNLUĞU VE ÜRETİCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

ÇELİK SEKTÖRÜ, BETONARME DONATI ÇELİK ÇUBUKLARININ UYGUNLUĞU VE ÜRETİCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET ÇELİK SEKTÖRÜ, BETONARME DONATI ÇELİK ÇUBUKLARININ UYGUNLUĞU VE ÜRETİCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa K.AYDIN ÖZET Beton, çelik kullanılmak suretiyle güçlendirilerek betonarme elde edilir. Elde edilen

Detaylı

STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER

STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER Hammadde, işgücü ve enerji gibi ürünlerin girdileri olan ana kaynakları en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. Kayıpları minimum seviyeye indirerek maliyeti düşürme, kalite

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ KALİTE BELGELERİMİZ SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SU TASARRUFU ETİKETİ NF ÜRÜN BELGELERİ (FRANSA) SAI GLOBAL ÜRÜN BELGELERİ (AVUSTRALYA) LGA TUV ÜRÜN BELGELERİ (ALMANYA) SERİLER ÖZEL FONKSİYONLU SERİLER BAĞIMSIZ

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM 1 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ... 10 Dış Ticarette

Detaylı

ONAYLI TEDARİKÇİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT TEDARİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONAYLI TEDARİKÇİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT TEDARİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: Amaç ONAYLI TEDARİKÇİ KURULUŞLARI TALİMATI (SHT TEDARİK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, sivil hava araçlarında kullanılacak

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ORGANİK OYUNCAK ÜRETİM BELGESİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON II. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI II. BÖLÜM 1 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/28)... 3 Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.18 TÜRKAK MARKALI DENEY RAPORLARI VE KALİBRASYON SERTİFİKALARINA İLİŞKİN REHBER Rev.00 06-2006 R20.18/Rev.00/0606 Sayfa 1/ 10 Amaç Bu Rehberin amacı, Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 795 Mart 2006 ICS 67.080 20 PIRASA Leeks TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış

Detaylı

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER-

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1

Detaylı

Muhtemel Belgelendirilen Ürünler

Muhtemel Belgelendirilen Ürünler ÜRÜN BELGELENDİRME İLE DAHA SAĞLAM TEKSTİL ÜRÜNLERİ Tekstil Sektöründe belgelendirme hizmetlerimizle 6 alt grupta yer alan ürünlerde kaliteyi; Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası), TSE Kritere

Detaylı

TÜRKİYE GAZBETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

TÜRKİYE GAZBETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TÜRKİYE GAZBETON ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TARİHÇE Kasım 1990 tarihinde, Gazbeton Üreticileri Birliği adı altında gazbeton üreticisi firmalar tarafından kurulmuştur. 2000 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile TÜRKİYE

Detaylı

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ. Belgelendirilen Ürün Grupları ORTAK KRİTERLER BELGESİ

BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ. Belgelendirilen Ürün Grupları ORTAK KRİTERLER BELGESİ BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜRÜN BELGELENDİRMESİ Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği Belgelendirme faaliyetlerimizle 5 ana alan grubunda yer alan yüzlerce ürünün kalitesini; Ortak Kriterler Belgesi (TSE-OKBS) (TS

Detaylı