Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj çamaþýr makinesini taþýma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 2

3 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...2 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý...10 Kumanda Paneli Ýlk Kullaným Çamaþýrlarýnýzý yýkarken çevreyi koruyun...13 Enerji- ve Su Tüketimi Deterjan Tüketimi...13 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý...14 Kýsa Komutlar Sýkma Son Sýkma Devir Sayýsý...20 Durulama Sýkma...20 Son Sýkmanýn Seçilmemesi ( (Durulama Sonu))...20 Durulama Sýkma ve Son Sýkmanýn Seçilmemesi ( yok)...20 Gecikmeli Baþlatma (Start)...21 Programlara Bakýþ...22 Ekstralar...25 Bakým Sembolleri Program Akýþý Program Akýþýný Deðiþtirme...29 Programý Durdurma...29 Programa ara vermek için: Deðiþtirme...29 Çamaþýr Ýlavesi/Çýkarýlmasý...30 Çocuk Güvenliði

4 Ýçindekiler Deterjan Doðru Deterjan Su Sertliðini Yumuþatma...32 Komple Deterjan...32 Kola/Yumuþatýcý...33 Yumuþatýcý, Sentetik Kola veya Sývý Kolanýn Otomatik Alýnmasý Boya Çýkarma/Boyama...33 Temizlik ve Bakým...34 Kazan Temizliði...34 Cihaz Gövdesinin ve Panelin Temizliði...34 Deterjan Çekmecesinin Temizliði Su Giriþ Süzgecinin Temizliði Arýzalarda Yardým Ne Yapmalý, eðer Yýkama programý baþlamamaktadýr...37 Ekranda bir arýza uyarýsý görülmektedir...38 Çamaþýr Makinesinin Genel Problemleri...39 Çamaþýrlar temiz yýkanmamaktadýr...40 Kazan kapaðý kapak tuþu ile açýlmamaktadýr...41 Týkanma ve/veya Elektrik Kesintisinde Kapaðýn Açýlmasý...42 Müþteri Hizmetleri...44 Tamirler...44 Programý Güncelleþtirme (Update) Garanti Þartlarý...44 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...44 Kurulma ve Baðlantý...45 Ön Görünüm...45 Arka Görünüm...46 Makineyi Yerleþtirme Alaný...47 Makinenin Yerine Taþýnmasý...47 Nakliye Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý...47 Nakliye Çubuklarýnýn Takýlmasý

5 Ýçindekiler Yerleþtirme...50 Ayaklarýn Dýþarý Çevrilmesi ve Sýkýþtýrýlmasý...50 Tezgah Altýna Montaj...51 Yýkama-Kurutma-Sütunu...51 Miele Su Koruma Sistemi...52 Su Giriþi...53 Su Boþaltma Elektrik Baðlantýsý Tüketim Verileri...56 Kýyaslamalý testler için bilgiler: Teknik Bilgiler...57 Programlama Fonksiyonlarý...58 Programlama Fonksiyonlarýnýn Açýlmasý...58 Programlama Fonksiyonunun Seçilmesi Programlama Fonksiyonlarýnýn Çalýþtýrýlmasý...58 Programlama Fonksiyonlarýnýn Bitirilmesi...58 Lisan...58 Ýlave su Hassas Yýkama...59 Kazan Suyunun Soðutulmasý...59 Pin-Kodu...60 Isý birimi...61 Sinyal sesi...61 Onay sesi...61 Parlaklýk...61 Kontrast...61 Standby Ekraný Memory...62 Kýrýþmayý önleme...62 Miele Çamaþýr Bakým Ürünleri...63 CareCollection

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu otomatik çamaþýr makinesi tüm yasal güvenlik þartlarýna uygundur. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Makineyi ilk defa çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Orada cihazýnýzýn emniyeti, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli tavsiyeler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek tehlikelere karþý korumuþ olursunuz. Kullanma Kýlavuzunu özenle saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz. Kullaným Kurallarý Bu otomatik çamaþýr makinesini üreticisi tarafýndan bakým etiketinde yýkanabilirliði belirtilen çamaþýrlarý sadece evde yýkamak için kullanýnýz. Diðer kullaným amaçlarý tehlikeli olabilir. Miele kurallara aykýrý ve hatalý bir kullaným sonucunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Otomatik çamaþýr makinenizin çevresindeki çocuklara çok dikkat ediniz. Çocuklarýn otomatik çamaþýr makinesi ile oynamasýna asla izin vermeyiniz. Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Çamaþýr yüksek ýsýda yýkanýyorsa, öndeki kapak camý çok ýsýnýr. Bunu göz önüne alarak çocuklarýn yýkama iþlemi sýrasýnda makinenin kapak camýný tutmalarýna engel olunuz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Makine kurulmadan önce dýþardan gözle görülebilir bir hasar olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir makineyi kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. Makinenin montajýndan önce tip etiketindeki baðlantý deðerlerini (frekans, gerilim ve sigorta) evinizin elektrik þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Bu konuda emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Üretici firma eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir. Güvenlik açýsýndan uzatma kablosu kullanmayýnýz (aþýrý ýsýnma nedeniyle yangýn tehlikesi). Makinenin bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Miele firmasý ancak bu durumda makinenin tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. Kurallara aykýrý yapýlan tamirler makineyi kullanan kiþi için büyük tehlikeler yaratabilir ve üretici firma bundan sorumlu tutulamaz. Tamir iþleri sadece uzman ve yetkili Miele personeli tarafýndan yapýlabilir. Makineyi kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. Bir arýza durumunda veya temizlik ve bakým sýrasýnda makinenin elektrikle olan baðlantýsý þöyle kesilebilir: Makinenin fiþini prizden çekiniz veya Evdeki sigortayý kapatýnýz veya Telli sigortayý tamamen yuvasýndan çýkarýnýz. Miele Waterproof-Sistemi(Su Kontrol Sistemi) aþaðýdaki þartlarýn yerine getirilmesi halinde suyla ilgili zararlarý önler: Su ve elektrik baðlantýlarý yönetmeliklere uygun olmalýdýr. Herhangi bir arýza görüldüðünde derhal düzeltilmelidir. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Otomatik çamaþýr makinesinin profesyonel kullanýmýnda güvenlik kurallarýna çok dikkat edilmelidir. Kontroller meslek derneklerinin kurallarýna uygun olarak yürütülmelidir. Kontrol belgeleri için gerekli olan kontrol kitapçýðýný Miele servislerinde bulabilirsiniz Bu makine ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) ancak güvenlik þartlarýný yerine getirebilen uzman ve yetkili bir firma/ personel tarafýndan monte edilebilir. Miele tarafýndan izin verilmeyen deðiþiklikleri çamaþýr makinenize uygulamayýnýz. Kullaným Kurallarý Otomatik çamaþýr makinenizi donma tehlikesi olan çok soðuk yerlere kurmayýnýz. Donan hortumlar yýrtýlabilir veya patlayabilir. Ayrýca donma noktasý altýndaki derecelerde cihazýn elektronik kartý bozulabilir. Cihazý kullanmaya baþlamadan önce arkasýndaki nakliye çubuklarýný çýkartýnýz ("Kurulma ve Baðlantý" bölümündeki "Nakliye Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý" baþlýðýný okuyunuz). Aksi halde makinenin sýkma iþlemi sýrasýnda nakliye çubuklarý çevredeki eþya ve cihazlara zarar verebilir. Uzun süre evde bulunulmadýðý zamanlarda (tatil gibi) ve özellikle yerde su gideri yoksa, su giriþ musluðunu kapatýnýz. Su basma tehlikesi! Su boþaltma hortumunu lavaboya asmadan önce suyun yeterli derecede hýzlý gidip gitmediðini kontrol ediniz. Su boþaltma hortumunun kaymamasý için önlem alýnýz. Ýyi tutturulmamýþ bir hortum akan suyun basýncý ile yerinden oynayabilir. Çamaþýr yýkanýrken kazanýn içinde yabancý maddelerin (iðne, çivi, ataç ve bozuk para gibi) bulunmamasýna dikkat ediniz. Bunlar makinenin yapý parçalarýna (kazan ve kazan suyu haznesi) zarar verir. Hasarlý makine parçalarý da yýkanan çamaþýrýn zedelenmesine ve hýrpalanmasýna sebep olur. Doðru deterjan miktarý sayesinde ayrýca bir kireç çözücüye gerek kalmayacaktýr. Fakat makine buna raðmen kireçlenmiþ ise, o zaman aþýndýrýcý niteliði olmayan özel bir kireç çözücü madde kullanabilirsiniz. Kireç çözücü maddenin kullaným talimatýna kesinlikle uyulmasý gerekir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Daha önce leke çýkarma maddeleri uygulanan çamaþýrlar makineye atýlmadan önce duru su ile iyice çalkalanmalýdýr. Çamaþýr makinesi içinde asla leke çýkarýcý temizleme maddeleri (yýkama benzini gibi) kullanmayýnýz. Makinenin parçalarý zarar görebilir ve zehirli buharlar çýkabilir. Yangýn ve patlama tehlikesi! Çamaþýr makinesi içinde veya üstünde leke çýkarýcý maddeler (benzin gibi) kullanmayýnýz. Dökülen maddeler makinenin plastik kýsýmlarýna zarar verebilir. Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar makineye monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Miele firmasý güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kumaþ boyama maddeleri çamaþýr makinesinde kullanýlabilecek türde ve ancak evde kullanýlabilecek ölçülerde olmalýdýr. Üreticinin kullaným uyarýlarýna mutlaka dikkat ediniz. Boya çýkarma maddeleri kükürt içerikli baðlantýlarý nedeniyle korozyona sebep olabilir. Çamaþýr makinesi için de boya çýkarma maddesi kullanýlamaz. Eðer sývý yýkama maddesi gözünüze kaçarsa, hemen bolca ýlýk su ile gözünüzü yýkayýnýz. Eðer bu madde yanlýþlýkla yutulursa, hemen doktora baþvurulmalýdýr. Cildi zarar gören veya hassas olan kiþiler sývý deterjanla temas etmemelidir. 9

10 Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý Kumanda Paneli Ekstra Tuþlarý Yýkama programlarý çeþitli ekstralar ile tamamlanabilir. Ekran Daha ayrýntýlý bilgi bir sonraki sayfadadýr. Gecikmeli Baþlatma Tuþu Programý daha geç bir saatte baþlatmak isterseniz bu tuþu kullanabilirsiniz. Isý Derecesi Tuþu Ýstediðiniz yýkama suyu ýsý derecesini ayarlamak için kullanýlýr. Sýkma Devir Sayýsý Tuþu Ýstediðiniz son sýkma sayýsýnýn veya (Durulama Sonu) veya yok (Sýkmasýz) seçimi için kullanýlýr. Optik Okuyucu PC Müþteri hizmetlerinin test ve yükleme noktasý olarak vazife görür (Update iþlemi için kullanýlýr). Start/Stop Tuþu Seçilmiþ olan yýkama programýný baþlatýr ve baþlamýþ olan programý durdurur. Program Seçme Düðmesi Yýkama programý seçiminde kullanýlýr. Seçilen programýn kontrol lambasý yanar. Program seçme düðmesi saða veya sola döndürülebilir. Tuþu Çamaþýr makinenizi bu tuþla açýp kapatabilirsiniz. Otomatik çamaþýr makinesi enerji tasarrufu açýsýndan otomatik olarak kapanýr. Bu kapatma iþlemi ekranda Program Sonu/Kýrýþmayý Önleme yazýsýndan veya makine açýldýktan sonra hiçbir iþlem yapýlmazsa uygulanýr. Kapak Tuþu Kapaðý açar. 10

11 Çamaþýr Makinesinin Kullanýmý Program Süresi Program baþladýktan sonra tahmini program süresi saat ve dakika olarak gösterilir. Ýlk 8 dakika içinde çamaþýr makinesi çamaþýrlarýn ne kadar su çekebileceðini ve çamaþýrýn miktarýný bildirir. Bu hesaplama ile baðlantýlý olarak yýkama süresi uzayabilir veya kýsalabilir. Ekran üzerinde þu fonksiyonlar seçilebilir: çamaþýr yýkama ýsýsý sýkma devir sayýsý gecikmeli baþlatma programlama fonksiyonlarý programý durdurma çocuk güvenliði Ayrýca ekranda þunlar gösterilir: program süresi program akýþý Gecikmeli Baþlatma (Start) Seçilen gecikmeli baþlatma saati ekranda gösterilir. Program baþladýktan sonra gecikmeli baþlatma saati geriye saymaya baþlar; start iþleminin ertelenmesi 10 saatten fazla ise saat olarak ve 9 saat 59 dakikadan itibaren de dakika olarak gösterir. Gecikmeli baþlatma süresinin geri sayma iþi sona erdikten sonra program baþlar ve ekranda olasý program süresi gösterilir. Programlama Fonksiyonlarý Programlama fonksiyonlarý sayesinde otomatik çamaþýr makinenizi kendi yýkama alýþkanlýklarýnýza uyumlu hale getirebilirsiniz. Programlama statüsünde seçilen fonksiyon ekranda gösterilir. 11

12 Ýlk Kullaným Makineyi ilk defa kullanmadan önce zeminde düzgün durmasýna ve baðlantýlarýnýn doðru yapýlmasýna özen gösteriniz. Lütfen "Kurulma ve Baðlantý" bölümüne dikkat ediniz. Bu otomatik çamaþýr makinesinde eksiksiz ve köklü bir fonksiyon testi uygulanmýþtýr, bu nedenle kazanýn içinde bir miktar su bulunmaktadýr. Güvenlik sebepleri açýsýndan ilk kullanýmdan önce sýkma iþlemini yapmak mümkün deðildir. Sýkma iþlemini çalýþtýrabilmek için bir yýkama programý çamaþýrsýz ve deterjansýz olarak yürütülmelidir. Bu durumda eðer deterjan kullanýlýrsa, aþýrý bir köpüklenme meydana gelebilir! Ayný anda çek valf devreye girer. Çek valf sayesinde deterjandan tam olarak faydalanmak mümkündür. tuþuna basýnýz. Çamaþýr makinesi ilk defa açýldýðýnda ekranda bir Hoþ Geldiniz yazýsý görülür. Ancak 1 saatlik bir çamaþýr yýkama iþleminden sonra ekranda bir daha hoþ geldiniz yazýsý görülmez. deutsch Program seçme düðmesi ile istediðiniz Ekran lisanýný seçiniz. Start/Stop tuþu ile seçilen lisaný onaylayýnýz. Nakliye Çubuklarýnýn Çýkarýlmasý Makinenin arkasýnda bulunan nakliye çubuklarý ilk kullanýmdan önce yerinden çýkarýlmalýdýr. Aksi halde makine hasar görebilir. Nakliye çubuklarýnýn çýkarýlma iþini Start/Stop tuþuna basarak onaylayýnýz. Ýlk Yýkama Programýnýn Baþlatýlmasý Otomatik çamaþýr makineniz ilk yýkama programý için þimdi hazýrdýr. Pamuklu programýnýn kontrol lambasý yanar. Su musluðunu açýnýz. Start/Stop tuþuna basýnýz. Yýkama iþleminden sonra makineyi kapatýnýz. Ýlk kullaným sona ermiþtir. Ekran Lisanýnýn Ayarý Sizden kullanmak istediðiniz ekran lisanýný seçmeniz istenecektir. Seçmiþ olduðunuz lisanýný programlama fonksiyonlarý ile deðiþtirmek her zaman mümkündür. 12

13 Çamaþýrlarýnýzý yýkarken çevreyi koruyun Enerji- ve Su Tüketimi Seçtiðiniz yýkama programýnýn en yüksek doluluk miktarýndan yararlanýnýz. Toplam çamaþýr mikatrýna bakýldýðýnda enerji ve su tüketimi en düþük deðerde olacaktýr. Az miktarda çamaþýr için Otomatik plus ve Ekspres 20 programlarýný kullanýnýz. Pamuklu programýnda çamaþýr miktarý az olursa çamaþýr makinesinin miktar otomatiði su-, süre- ve enerji tüketimini azaltýr. Böylece yýkama iþlemi sýrasýnda göstergedeki kalan süre düzeltilir. Pamuklu 95 C yerine Pamuklu 60 C programýný kullanýnýz. Bu sayede % 35 ile % 45 arasý enerji tasarruf etmiþ olursunuz. Bu program çoðu kirli çamaþýr için yeterli olacaktýr. Deterjan Tüketimi En fazla deterjan paketinin üzerinde yazýlan ölçüleri kullanýnýz. Deterjan dozunu çamaþýrýn kirlilik derecesine göre ayarlayýnýz. Çamaþýr miktarý az ise, deterjan ölçüsünü azaltýnýz (yarým kazan çamaþýr için yakl. 1 / 3 ) Doðru Ekstra Seçimi (Kýsa, Ön Yýkama ve Ön Yýkama + Suda Bekletme) Ekstra Seçimleri: Gözle görülür lekeleri olmayan hafif kirli çamaþýrlar için Kýsa ekstrasý bulunan bir yýkama programý seçiniz. Üzerinde lekeleri olan normal ile çok kirli arasý çamaþýrlarý ekstrasýz bir yýkama programýnda yýkayýnýz. Çok kirli çamaþýrlarý Ön Yýkama + Suda Bekletme ekstralarý bulunan bir yýkama programýnda yýkayýnýz. Tozlu, topraklý çok kirli çamaþýrlar için Ön Yýkama ekstrasý bulunan bir yýkama programýný seçiniz. Yýkama programýndan sonra çamaþýrlar makinede kurutulacaksa: Kurutma sýrasýnda enerji tasarrufu saðlamak için yýkama programýnýn en yüksek sýkma devir sayýsýný seçiniz. 13

14 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Kýsa Komutlar (,,,...)sayýlarý ile gösterilen kumanda adýmlarýný kýsa komutlar olarak kullanabilirsiniz. Çamaþýrýn Hazýrlanmasý Önce cepleri boþaltýnýz. Yabancý maddeler (çivi, bozuk para, ataç gibi) çamaþýrlara ve makinenin parçalarýna zarar verir. Lekelerin Çýkarýlmasý Yeni olduðu sürece çamaþýrdaki lekeleri yýkamadan önce çýkartýnýz. Bir bezle lekenin üstüne bastýrýnýz. Ovalamayýnýz! Kahve, çay ve kan gibi bazý lekeler özel yöntemlerle çýkarýlabilir. Bir leke çýkarma kitabýndan bu yöntemleri öðrenebilirsiniz. Hiçbir þekilde makinede kimyasal (çözücü madde içeren) leke çýkarma maddeleri kullanmayýnýz! Çamaþýrlarýn Ayrýlmasý Çamaþýrlarý renkleri ve bakým etiketlerinde (yaka veya yan dikiþlerde) yazýlý özelliklere göre ayýrýnýz. Koyu renk çamaþýrlar ilk yýkamada çoðunlukla "renk verirler". Diðer çamaþýrlarýn da boyanmamasý için açýk ve koyu renk çamaþýrlarý mutlaka ayýrýnýz. Genel Yöntemler Perdelerde: Makaralarý ve etekteki kurþunlarý çýkartýnýz veya bu kýsýmlarý bir torbaya koyup, aðzýný sýkýca baðlayýnýz. Sutyenlerde yerlerinden çýkmýþ balenleri çýkartýnýz veya sökük yerleri dikiniz. Trikolar, kotlar, pantalonlar ve örgülerde (T-þört, süveter): Üreticilerinin tavsiyelerine göre bunlarý ters yüz edebilirsiniz. Yýkamadan önce fermuarlarý ve kopçalarý kapatýnýz. Nevresim ve yastýk kýlýflarýný içlerine küçük çamaþýrlarýn kaçmamasý için ilikleyiniz. Makinede yýkanmaz ( sembolü) iþareti olan hiçbir tekstil ürününü yýkamayýnýz. 14

15 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Çamaþýr Makinesinin Açýlmasý Kazan lambasý yanar. Beþ dakika sonra kazan lambasý otomatik olarak kapanýr. Kazan lambasýný tekrar açmak için Kapak tuþuna basýnýz. Makinenin Doldurulmasý Kazan kapaðýný Kapak tuþu ile açýnýz. Çamaþýrlarý ayrý ayrý gevþek bir þekilde kazanýn içine sýkýþtýrmadan yerleþtiriniz. Farklý boyuttaki çamaþýrlar yýkama gücünü arttýrýr ve sýkma iþlemi sýrasýnda daha iyi daðýlýr. Kazanýn maksimum kapasitesinden faydalanýldýðýnda enerji ve su tüketimi en düþük düzeyde olacaktýr. Kazana bunun üzerinde çamaþýr doldurulmasý halinde yýkama iþlemi iyi sonuç vermez ve çamaþýrlarýn buruþmasýna yol açar. Kapak körük lastiði ile kapak arasýna çamaþýr sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Kazan kapaðýný hafif bir hareketle kapatýnýz. 15

16 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Program Seçimi Isý / Sýkma Sayýsý Seçimi Daha önce belirlenmiþ ýsý derecesini ve/ veya sýkma devir sayýsýný deðiþtirebilirsiniz. 1: Isý derecesi tuþuna basarak ýsýyý ve devir sayýsý tuþuna basarak sýkma devir sayýsýný deðiþtirebilirsiniz. Ýstediðiniz programý seçebilmek için program seçme düðmesini saða veya sola çeviriniz. Program adýnýn yanýndaki kontrol lambasý yandýðýnda o program seçilmiþ demektir. 16

17 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Ekstralarýn Seçimi Ýstediðiniz ekstrayý kendine ait tuþ ile seçiniz. Ekstra seçildiðinde ona ait kontrol lambasý yanar. Her ekstra bütün yýkama programlarý için seçilemez. Eðer bir ekstra iþlem seçilemiyorsa, bu o yýkama programý için uygun olmadýðý anlamýna gelir. Kýsa Bu program üzerinde görülür leke olmayan az kirli çamaþýrlar için kullanýlýr. Ana yýkama süresi kýsaltýlýr. Ýlave Su Yýkama ve durulama sýrasýnda su seviyesi yükseltilir. Ýlave Su tuþu için baþka seçenekler programlayabilirsiniz, bunun için "Programlama Fonksiyonlarý" bölümüne bakýnýz. Ön Yýkama Ön Yýkama tuþu ile sadece ön yýkama iþlemini deðil, ayný zamanda ilave bir veya iki saatlik bir bekletme süresini de devreye alabilirsiniz. Aþaðýdaki tuþlara basýnýz: 1 defa = Ön Yýkama 2 defa = Ön Yýkama + 1 Saat Suda Bekletme 3 defa = Ön Yýkama + 2 Saat Suda Bekletme 4 defa = kapalýdýr Ekstra Sessiz Dinlenme süresi içinde çamaþýr yýkamak istediðinizde makinenin çalýmla sesini daha da azaltabilirsiniz. Ekstra sessiz fonksiyonu seçildiðinde sýkma iþlemi yapýlmaz ve Durulama sonu ekstra fonksiyonu devre alýnýr. Program süresi uzar. Durulama Sonu Ýptali Sýkma tuþu ile sýkma devir sayýsýný seçiniz. Son sýkma iþlemini dinlenme süresi dýþýna almak için gecikmeli baþlatma programýný seçiniz. 17

18 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Gecikmeli Baþlatma (isteðe baðlý) Program eðer istenirse 30 dakika ile 24 saat geciktirilebilir. Böylece elektrik tüketimi açýsýndan ucuz gece tarifesinden faydalanýlabilir. Konuya ait ayrýntýlý bilgileri "Gecikmeli Baþlatma" bölümünde bulabilirsiniz. Deterjan Ýlavesi Deterjanýn doðru ölçüde kullanýlmasý önemlidir, çünkü çok az deterjan ile: çamaþýrlar temiz yýkanmaz ve zamanla grileþir ve sertleþir. çamaþýrlarda yað benekleri görülür rezistans üzerinde kireçlenmeler meydana gelir.... çok fazla deterjan ile: kazanda çok fazla köpük oluþtuðundan yýkama mekaniði azalýr ve dolayýsýyla yýkama, durulama ve sýkma sonuçlarý tatmin edici olmaz bunun sonucunda ilave su alýnýr ve su tüketimi çoðalýr. çevre kirliliði artar. Deterjan çekmecesini dýþarý doðru çekiniz ve deterjaný ve yardýmcý ürünleri haznelere þu þekilde daðýtýnýz. Ön yýkama için deterjan (toplam deterjan miktarýnýn önerilen daðýlýmý): 1 / 3 haznesine ve 2 / 3 ) haznesine Ana yýkama ve suda bekletme için deterjan Yumuþatýcý, sentetik kola veya sývý kola Deterjan çekmecesini kapatýnýz. Deterjanlarla ilgili ayrýntýlý bilgileri "Deterjan" bölmesinde bulabilirsiniz. 18

19 Çamaþýrýn Doðru Yýkanmasý Programý Baþlatma Yanýp sönen Start/Stop tuþuna basýnýz. Eðer bir gecikmeli baþlatma programý seçilmiþse ekranda bunu görebilirsiniz. Gecikmeli baþlatma programýnýn geriye sayma süresi bittikten veya program baþladýktan hemen sonra ekranda hesaplanan yaklaþýk program süresi gösterilir. Ýlk 8 dakika içinde makinenin elektroniði çamaþýrýn su çekme kapasitesini bildirir. Bunun sonucunda program süresi uzayabilir veya kýsalabilir. Ayrýca ekranda programýn akýþýný izleyebilirsiniz. Çamaþýr makinesi size ulaþýlan program dilimlerini gösterir. Kazan aydýnlatma lambasý program baþladýktan sonra kapanýr. Program Sonu Çamaþýrýn Çýkarýlmasý Kýrýþmayý önleme iþleminde ekranda deðiþimli olarak þu yazýlar görülür: 0:00 Kýrýþmayý önle. ve Kazanda çamaþýr unutmayýnýz! Bir sonraki yýkamada bu çamaþýrlar çekebilir veya diðer çamaþýrlarý boyayabilir. Kazan kapaðýndaki körük lastiði içinde yabancý bir maddenin kalmasýna için kontrol ediniz. Çamaþýr makinesini tuþu ile açýnýz. Kazan kapaðýný kapatýnýz. Aksi halde farkýnda olmadan kazanýn içine yabancý maddeler girebilir. Bunlar bir sonraki çamaþýrla yýkanabilir ve çamaþýrlara zarar verebilir. 0:00 Son Kazan kapaðýný Kapak tuþu ile açýnýz. Kýrýþmayý önleme iþlemi sona erdikten sonra çamaþýr makinesi otomatik olarak kapanýr. Çamaþýr makinesi tuþuna basýldýktan sonra tekrar açýlmalýdýr. Çamaþýrlarý dýþarý alýnýz. 19

20 Sýkma Son Sýkma Devir Sayýsý Program U/dak. Pamuklu 1600 Bakýmý kolay çam Sentetik 600 Yünlü 1200 Emprenyeleme 1000 Ekspres Otomatik Koyu renkli/jeans/kot 1200 Gömlekler 600 Yoðun Sýkma 1600 Ekstra durula./kolala Son sýkma devir sayýsýný azaltabilirsiniz. Yukarýda yazýlý son sýkma devir sayýsýndan daha yüksek bir sayý seçmek mümkün deðildir. Durulama Sýkma Çamaþýrlar ana yýkamadan sonra ve durulama aralarýnda sýkýlýr. Son sýkma devir sayýsý azaltýlýrsa, buna baðlý olarak durulama sýkma devir sayýsý da düþürülür. Pamuklu programýnda 700 U/dak. Sýkma devir sayýsýndan daha düþük devir sayýsýna bir durulama daha ilave edilir. Son Sýkmanýn Seçilmemesi ( (Durulama Sonu)) Sýkma devir sayýsý tuþu ile ayarýný seçiniz. Çamaþýrlar son durulamadan sonra suyun içinde kalýrlar. Programýn sonunda çamaþýrlar kazandan hemen çýkarýlmadýðý zaman çamaþýrda meydana gelebilecek kýrýþmalar en aza indirgenmiþ olur. Son Sýkmanýn Baþlamasý: Çamaþýr makinesi sýkma iþlemi için uygun olan en yüksek devir sayýsýný size sunar. Siz daha düþük bir devir sayýsý seçebilirsiniz. Start/Stop tuþu ile son sýkma iþlemi baþlatýlýr. Programý Bitirme: Kapak tuþuna basýnýz. Su dýþarý pompalanýr. Yeniden Kapak tuþuna basarak kazan kapaðýný açýnýz. Durulama Sýkma ve Son Sýkmanýn Seçilmemesi ( yok) Sýkma sayýsý tuþu ile yok (=sýkmasýz) ayarýný seçiniz. Son durulama iþleminden sonra su dýþarý pompalanýr ve kýrýþmayý önleme fonksiyonu devreye alýnýr. Bu ayarda Pamuklu, Bakýmý kolay, Ekspres ve Otomatik programlarýnda ek bir durulama iþlemi uygulanýr. 20

21 Gecikmeli Baþlatma (Start) Gecikmeli baþlatma tuþu ile seçmiþ olduðunuz programý daha ileri bir saatte baþlatabilirsiniz. Programýn baþlatýlmasý 30 dakika ile maksimum 24 saat arasý ertelenebilir. Böylece elektrik tüketimi açýsýndan ucuz gece tarifesinden faydalanabilirsiniz. Seçim Gecikmeli Baþlatma tuþuna basýnýz. Ekranda þunlar gösterilir: 0: Gecikmeli Baþlatma tuþuna her basýldýðýnda erteleme süresi uzar: 10 saatin altýnda 30 dakika, 10 saatin üzerinde 1 saat gibi. Gecikmeli Baþlatma tuþu basýlý tutulduðunda sayýlar otomatik olarak yukarý doðru sayarak 24 saate ulaþýr. Deðiþtirme Gecikmeli baþlatma iþlemi her an Gecikmeli Baþlatma tuþuna basarak deðiþtirilebilir. Gecikmeli Baþlatmanýn Silinmesi 24 h pozisyonunda kalan ayarýn deðiþtirilmesi için yeniden ayarlanan duran ayarýn Gecikmeli Baþlatma tuþuna basýnýz. Start tuþuna bastýktan sonra gecikmeli baþlatma ýþýðý söndüðünde, yýkama programý doðrudan çalýþmaya baþlar. Baþlatma Gecikmeli Start iþlemini baþlatmak için Start/Stop tuþuna basýnýz. Ekranda þu gösterilir: 4:30 Start'a kadar Sürenin sona ermesinden sonra yýkama programý baþlar ve ekranda olasý yýkama süresi ve program akýþý gösterilir. 21

22 Programlara Bakýþ Pamuklu 95 C ile soðuk arasý maks. 7,0 kg Çam. Cinsi T-þörtler, iç çamaþýrlarý, masa örtüleri v.s. gibi pamuklu çamaþýrlar, keten veya karma dokumalar Test enstitüsü bilgileri: Kýsa program: Çam. Miktarý 3,5 kg ve Kýsa ekstra programý Bakýmý kolay çam. 60 C ile soðuk arasý maks. 3,5 kg Çam. Cinsi Sentetik lifli çamaþýrlar, karma dokumalar veya bakýmý kolay türde pamuklu çamaþýrlar Yöntem Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda sýkma devir sayýsýný düþürünüz. Sentetik 60 C ile soðuk arasý maks. 2,5 kg Malzemeler Sentetik iplikli, karma dokumalar ve suni ipek gibi narin giysiler içindir. Üreticisi tarafýndan makine yýkanabilirliði onaylanan tül perdeler. Öneri Tozlu tül perdeler çoðu zaman ön yýkamalý bir programda yýkanmalýdýr. Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlar için sýkma devir sayýsý seçilmemelidir. Yünlü 40 C ile soðuk arasý maks. 2,0 kg Malzemeler Yünlü ve yün karýþýmlý veya elde yýkanabilen giysiler Öneri Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda son sýkma devir sayýsýna dikkat ediniz. Emprenyeleme 40 C maks. 2,5 kg Malzemeler Mikrofazer dokumalarda, kayak giysilerinde veya sentetik iplikli masa örtülerinde su ve kir geçirmezliði saðlamak içindir. Öneri Malzemeler yeni yýkanmýþ ve sýkýlmýþ veya kurutulmuþ olmalýdýr. Bunun arkasýndan mükemmel bir sonuç alabilmek için termal bir iþlem uygulanmalýdýr. Bu iþlem yýkama-kurutma makinesinde bir kurutma veya ütüleme ile saðlanabilir. 22

23 Programlara Bakýþ Ekspres C ile soðuk arasý maks. 3,5 kg Malzemeler Çok az giyilmiþ veya çok az kirli pamuklu çamaþýrlar. Öneri Kýsa ilave fonksiyon otomatik olarak devreye girer. Otomatik + 40 C ile soðuk arasý maks. 5,0 kg Çam. Cinsi Pamuklu ve Bakýmý Kolay programlarý için renklerine göre ayrýlmýþ çamaþýrlar. Yöntem Burada amaç otomatik uyumlu yýkama özellikleri (örneðin: su seviyesi, yýkama ritmi ve sýkma sayýlarý) sayesinde her çamaþýr grubunun daima en hassas ve en temiz bir þekilde yýkanmasýdýr. Koyu renkli/jeans/kot 60 C ile soðuk arasý maks. 3,0 kg Malzemeler Siyah ve koyu renk pamuklu, karma dokuma ve kot dokumlar Öneri Çamaþýrý ters yüz ediniz. Ýlk yýkamada kot kumaþlar çoðu zaman "renk verir". Bu yüzden açýk renk ve koyu renk çamaþýrlarý ayrý yýkayýnýz. Gömlekler 60 C ile soðuk arasý maks. 2,0 kg Tipp Yaka ve manþetler yýkamadan önce elden geçirilmelidir. Ýpekli gömlek ve bluzlar Sentetik programýnda yýkanmalýdýr. 23

24 Programlara Bakýþ Yoðun + 95 C ile soðuk arasý maks. 7,0 kg Malzemeler Renklerine göre ayrýlmýþ çok kirli çamaþýrlar Pamuklu ve Bakýmý Kolay programlarýnda yýkanýr. Öneri Ön yýkama ilave fonksiyonu otomatik olarak devreye girer. Ana yýkama süresi uzar. Sýkma Yöntem Sadece su boþaltýlýr: Sýkma devir sayýsýný Sýkmasýz pozisyona getiriniz. Ayarlanan sýkma devir sayýsýna dikkat ediniz. Ekstra durula./kolala. maks. 7,0 kg Malzemeler Elde yýkanan çamaþýrlar durulanýr. Kolalanmasý gereken masa örtüleri, peçeteler, iþ elbiseleri Öneri Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda son sýkma devir sayýsýna dikkat ediniz. Kolalanmasý gereken çamaþýrlar yeni yýkanmýþ olmalý, fakat durulanmalarýnda yumuþatýcý kullanýlmamalýdýr. 24

25 Ekstralar Aþaðýdaki ekstralar þu programlar için seçilebilir: Kýsa Ýlave Su Ön Yýkama Ön Yýkama + Suda Ekstra Sessiz Pamuklu X X X X X Bakýmý kolay çam. X X X X X Sentetik X X X X Yünlü Emprenyeleme X Ekspres 20 X 1) X X Otomatik + X Koyu renkli/jeans/kot X X X X Gömlekler X X X X X Yoðun + X X 2) X Sýkma Ekstra durula./kolala. X 25

26 Bakým Sembolleri Yýkama Tekne içinde görülen sayýlar çamaþýrý yýkayabileceðiniz en yüksek ýsý derecesini gösterir. normal mekanik çalýþtýrma hassas mekanik çalýþtýrma özel hassas mekanik çalýþtýrma elde yýkanan çamaþýrlar yýkanamaz Program Seçimi Ýçin Örnekler Program Pamuklu Bakýmý kolay çam. Sentetik Yünlü Ekspres 20 Otomatik + Bakým Sembolü Kurutma Noktalar ýsý derecesini belli eder Normal ýsý derecesi düþürülen ýsý derecesi makinede kurutulamaz Ütü & Silindir ütü Noktalar ýsý derecelerini belli eder yakl. 200 C yakl. 150 C yakl. 110 C ütülemeyiniz/silindir ütüden geçirmeyiniz profesyonel temizleme Kimyasal çözücülerle temizleme. Harfler temizleme maddelerini ifade eder. Islak temizleme kimyasal temizleme yapýlmaz Aðartma her oksidasyonlu-aðartma maddesi kullanýlabilir sadece oksijenli aðartýcý kullanýlabilir aðartma yapýlamaz 26

27 Program Akýþý Ana Yýkama Durulama Sýkma Su seviyesi Yýkama ritmi Su seviyesi Durulama sayýsý Durulama Sýkma Son Sýkma Pamuklu 2-4 1)2) Bakýmý kolay çam ) Sentetik 3 Yünlü 2 Emprenyeleme Ekspres ) Otomatik ) Koyu renkli/jeans/kot 3 Gömlekler 2 Yoðun )2) Sýkma Ekstra durula./ Kolala. Bir sonraki sayfaya bakýnýz. 2 27

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu

Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi Kullaným Kýlavuzu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü

P R O F E S Y O N E L. Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Ev Dýþý Tüketim Ürün Broþürü Klor Bazlý Aðartýcý ve Hijyen Ürünü Endüstriyel çamaþýr yýkama uygulamalarý ve yýkanabilir yüzeyler için genel amaçlý hijyen için üretilmiþ klor bazlý aðartýcý ve hijyen ürünüdür.

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı