TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

2 KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. Cihazýnýzýn üzerine herhangi bir sývý dökülmemesi ve sývý temasý olmamasý konusunda dikkatli olunuz. Cihazýnýzý kullaným kýlavuzunda tarif edildiði þekilde kullanýnýz. Cihazýnýzý toza maruz býrakmayýnýz. TAÞIMA SIRASINDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR: Cihazýnýzý taþýma sýrasýnda herhangi bir darbeye maruz býrakmayýnýz. ÝNSAN ve ÇEVRE SAÐLIÐINA ÝLÝÞKÝN UYARILAR: Cihazýnýzý radyatör, fýrýn vb. ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. TÜKETÝCÝNÝN KENDÝ YAPABÝLECEÐÝ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEMÝZLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER: Cihazýnýzýn içerisinde bakým yapýlabilecek bir kýsým yoktur, arýza durumunda yetkili servis istasyonlarý( Yetkili Servis istasyonlarýný gösterir liste ektedir) veya cihazýnýzý temin etmiþ olduðunuz yetkili satýcýya müracaat ediniz. PERÝYODÝK BAKIM: Garanti sonrasý teknik bakýmýn sadece yetkili servis istasyonlarýnda yapýlmasý gerekmektedir. BAÐLANTI ve MONTAJ: Baðlantý ve montaj tüketici tarafýndan kullanma kýlavuzunda gösterildiði þekilde yapýlýr. Baðlantý ve montajda yaþanabilecek sorunlara karþý yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz.(bakýnýz servis istasyonlarýný gösterir liste) KULLANIM ÖMRÜ ve TSE NO : Cihazýnýzýn iþlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açýsýndan ''KULLANIM ÖMRÜ'' 7 yýldýr. Almýþ olduðunuz bu cihaz TS standartlarýna uygundur. ÝTHALATÇI FÝRMA: ÜRETÝCÝ FÝRMA: TESAN ÝLETÝÞÝM A.Þ. Rockway Technology Ltd. ÇOBANÇEÞME MAHALLESÝ, B3 & B4, 9/F, Chung Mei Centre, BÝLGE SOK. NO:17 YENÝBOSNA Block B, 15 Hing Yig ÝSTANBUL St. Kwun TongKowloon, Tel: Kowloon, Hong Kong Fax Tel: (852) Fax: (852) CE Onayý Veren Kuruluþ Bilgileri BZT-ETS Certification Gmbh Storkower Strasse 38c, D Reichenwalde B.Berlin, Germany, Phone: Fax:

3 ÝÇERÝK TUÞLARIN AÇIKLAMASI Bekletme (PAUSE) fonksiyonu El Ahizesini isimlendirme..20 EL AHÝZESÝ ÜZERÝNDEKÝ LCD EKRANI...4 El ahizesi Kulaklýðýnýn konuþma sýrasýnda Dil Seçimi..20 MENÜ SEÇENEKLERÝ....5 ayarlanmasý...12 Tuþ Kilidi.20 HIZLI KULLANIM KILAVUZU... 6 El ahizesini açma ve kapama...12 Otomatik Cevaplama..20 MONTAJ ÖNLEMLERÝ Bazdan El ahizesi Çaldýrma Özelliði DECT SÝSTEMÝNÝ GENÝÞLETMEK...21 Kapsama alaný dýþý uyarýsý Yeni El Ahizesi Eklemek Kutudakiler REHBERÝN KULLANILMASI Yeni El ahizesi kaydetmek Baðlantý ve kullaným koþullarý... 7 Rehbere yeni giriþ yapma Çoklu El Ahizesi Kullanýmý 22 Baz için yer seçimi...7 Rehbere genel bakýþ Dahili Konuþmalarda. 22 Baz ile El ahizesi arasý radyo sinyali...7 Rehberden arama Aramayý transfer etmek Pillerin þarj Edilmesi Rehberden bir (kayýtta) deðiþiklik yapmak...14 Arama Transferleri...22 Elektriksel Güvenlik Rehberden bir (kaydý) silme Baþka Bir Tesan Bazýnýn Tesan El Ahizesine Kayýt Acil Aramalar... 8 ARAYAN NUMARAYI GÖSTERME(CID) Edilmesi...23 BAÞLANGIÇ Çaðrý Görüntülemesi Baþka DECT Bazý Ana güç kaynaðýnýn üniteye baðlanmasý.9 CID ile Rehberin Uyumu Baz istasyonu seçme El ahizesi pilini yerleþtirme CID Gizlenmiþ veya Mevcut Deðil...15 Pico hücresel sistemi El ahizesinin þarj edilmesi CID Arayan Listesinin Ýncelenmesi Tesan Mobi lit esi El ahizesi pilinin þarj seviyesi...9 CID'de görünen numarayý rehbere Ekleme.16 GELÝÞMÝÞ ÖZELLÝKLER...25 El ahizesi zaman ve tarih ayarý.9 CID kaydýný silme Programlama Telefon hattýnýn baðlanmasý...9 Listeden geri arama Pin Kodunu Deðiþtirme Bekleme Modu Ekraný...10 Mesaj Bekletme Servisi Kayýtlý El Ahizesi Silmek TON/DARBE arama modu seçimi...10 AYARLARI KÝÞÝSELLEÞTÝRME (Flash) Özelliði Ýçin Zaman Seçimi...25 TELEFONUNUZU KULLANIRKEN Ýç ve Dýþ aramalar için El Ahizesi Melodi Seçimi.18 (Duraklatma) Zaman Seçimi Arama yapmak ve aramayý sonlandýrmak 11 El Ahizesi ses ayarý.18 Fabrika Ayarlarýna Geri Dönmek...26 Ön Arama Baz için Melodi seçimi...18 Hýzlý Þekilde Fabrika Ayarlarý...26 Dýþ çaðrýlarý alma Baz için zil sesi ayarý...18 Fabrika Ayar Handsfree Fonksiyonu El Ahizesi kulaklýk sesi ayarý...19 TEKNÝK DETAYLAR 27 Handsfree Özelliðini kullanarak arama yapmak.12 Alarm tonlarý ÝÞ ÝÇÝN KULLANIM...28 Tekrar arama Tuþ Sesi SORUN GÝDERME REHBERÝ 29 Mikrofonun kapatýlmasý (MUTE) Pil Seviyesi Düþük Flash özelliðinin kullanýlmasý Kapsam Dýþý

4 Kulaklýk Ekran Herhangi bir arama geldiðinde veya herhangi bir tuþa basýldýðýnda ekran ýþýðý yanmaktadýr. Hoparlör/Handsfree Handsfree modunda görüþmek için basýnýz. Arama/Çýkýþ Arama yapmak/almak/ aramalarý sonlandýrmak, programlamadan çýkmak için kullanýlýr. Menüden çýkmak ve bekleme moduna dönmek için basýnýz. Yukarý/Tekrar arama/bekletme Son aramalar listesinden son aranan 10 numarayý tekrar aramak için, Uzun basma ile konuþma sýrasýnda bekleme yapmak için, Kulaklýk ses seviyesini konuþma sýrasýnda arttýrmak için, Menü içindeki bir üst özelliðe ulaþmak için, Rehber içinde listede bir üste geçmek için Rehber Tuþu/Sesi Kesme Bekleme pozisyonunda rehbere girmek için Konuþma esnasýnda mikrofonu kapatmak için Aþaðý Tuþu Arayan numaralar listesine girmek için, konuþma sýrasýnda kulaklýk ses seviyesini düþürmek için basýnýz. Menü/ayarlar içinde bir alta geçmek için aþaðýya basýnýz. Rehberde bir alta geçmek için Pil þarj durumundayken LED göstergesi (Kýrmýzý ýþýk) El ahizesi þarj durumundayken yanar TUÞLARIN AÇIKLANMASI OK/MENU Tuþu Ayarlarý onaylamak için basýnýz Menüye girmek için basýnýz Silmek/INT/Güç Ekrandaki rakamlarý ve karakterleri silmek için Uzu basarak MENU ayarlarýndan çýkmak için Diðer el cihazýný aramak için(çoklu sistemde) Uzun basýmla el cihazýný kapatmak için Kapalý el cihazýný açmak için Flash Tuþu Belirli þebeke servisi ile birlikte kullanmak için Mikrofon PAGE(Bazdan el cihazýný çaldýrma özl.) Kayýp el cihazý ile iletiþim kurmak için Uzun basýmla kayýt pozisyonuna girmek için Kullanýmdayken LED göstergesi (yeþil ýþýk) El cihazý kullanýmdayken yanar Arama geldiðinde yanýp söner Kayýt pozisyonuna girildiðinde yanýp-söner - 3 -

5 EL AHÝZESÝ ÜZERÝNDEKÝ LCD EKRANI Sembol Açýklamasý EXT INT El ahizesi açýkken sürekli pil durumu gözükmektedir. Bütün seviyeler dolu-pil tamamen dolu. 2 seviye dolu-pilin yarýsý dolu Boþ ve konuþma esnasýnda uyarý tonu veriyor -pil boþ ve þarj edilmesi gerekiyor. Dýþardan herhangi bir çaðrý geldiðinde yanýp-sönmektedir. Dýþardan gelen herhangi bir çaðrý ile görüþüldüðü zaman sürekli gözükmektedir. Ýçeriden herhangi bir çaðrý geldiðinde yanýp-sönmektedir. Ýçerden gelen herhangi bir çaðrý ile görüþüldüðü zaman sürekli gözükmektedir. Yeni aranan numaralar girildiðinde yanýp-sönmektedir. Kayýtlý numara girildiðinde sürekli yanmaktadýr. Tuþ kilidi aktif.arama yapamazsýnýz yalnýz gelen çaðrýyý cevaplayabilirsiniz. Rehber kullanýmda Handsfree hoparlörü kullanýmda Arama esnasýnda mikrofon kapatýldý El ahizesi açýkken sürekli gözükmektedir,alýnan sinyalin seviyesini gösterir. Görüþme esnasýnda kapsama alaný dýþýna çýktýðýnýzda yanýp sönmeye baþlar ve uyarý tonu verir bu durumda baz istasyonuna yaklaþmanýz gerekmektedir. Ekrandaki numara veya isim12 rakamdan / karakterden fazlaysa gözükmesi gereken daha fazla rakam / karakter olduðunu gösterir. Ekran bir kerede sadece 12 rakamý / karakteri gösterebilmektedir. MENU Bekleyen bir mesajýnýz olduðunda görünmektedir. Menüye girdiðinizde gözükmektedir. Ekrandaki numara 12 rakamdan /karakterden fazlaysa gözükmesi gereken daha fazla rakam/karakter olduðunu gösterir. Ekran bir kerede sadece 12 rakamý/karakteri gösterebilmektedir

6 MENÜ SEÇENEKLERÝ Rehber Ahize Ekle Deðiþtir Sil Liste Bip Tonu Tuþ Sesi Açýk/Kapalý Düþük Þarj Açýk/Kapalý Menzil Dýþý Açýk/Kapalý Lisan Tarih/Zaman Ýngilizce Fransýzca Almanca Ýtalyanca Ýspanyolca Hollandaca (Almanca) Türkçe Rusça Zil Sesi Dýþ Melodi Ýç Melodiler Artan Ses:1-5 Ses Kapalý Melodi 1-10 Melodi 1-10 Kurulum Baz Sesi Baz Melodisi Recall Duraklama - Ses 1-5 Ses Kapalý - Melodi Tekrar Arama Duraklatma:1-4 Kulaklýk sesi Otomatik cevap Ýsim Ses 1-5 açýk/kapalý Ýsimi Darbeli Çevirrme Pini Kodu Ýlk Deðer - Tone Darbeli - Pin Kodu - Ýlk Deðer Kayýt Kaydetmek Baz Ünite Seçimi Ahizeyi Sil - 5 -

7 TESAN TD-225 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Fonksiyon El ahizesini kapama Basýlan Tuþ C INT tuþuna ekran tamamen gidene kadar basýlý tutunuz El ahizesini açma C INT tuþuna ekran gelene kadar basýnýz Kulaklýk Sesi Ayarý Konuþma sýrasýnda, tuþlarýna basarak kulaklýk seviyesini istediðiniz konuma getiriniz Arama Yapmak için Tuþuna basýp numarayý çevirin ya da numarayý çevirip tuþuna basýnýz Gelen Aramayý Cevaplamak Telefon çalýnca tuþuna basýnýz Handsfree arama yapmak için Tuþuna basýp,numarayý çevriniz Tekrar Arama ya da numarayý görmek ve ardýndan arama yapmak için basýnýz. Mute Konuþma sýrasýnda tuþuna basýnýz daha sonra tekrar tuþuna basarak konuþmaya devam edebilirsiniz. Rehbere Numara Kaydetmek Rehber, Ekle isim? Ýsim girin,numara? Numara girin,,ekle, çýkýþ MENU MENU MENU MENU MENU Rehberden Arama, veya (ya da tuþ takýmý harfi girin), Ýç Arama,Aranacak iç El ahizesi numarasýný gir, çýkmak için basýn. C INT El ahizesi Zil sesi Seçimi,, El ahizesi zil sesi ya da seviyeyi seçmek için, çýkýþ MENU MENU MENU MENU El ahizesi Melodi Seçimi El ahizesi dýþ melodi veya iç melodi, ya da melodi seçmek MENU MENU MENU MENU - 6 -

8 KUTUDAKÝLER MONTAJ ÖNLEMLERÝ BAZ ÝÇÝN YER SEÇÝMÝ Telefonu kutudan çýkardýðýnýzda,bütün paketleme malzemelerinin eksiksiz ve Baz ünitesi aþaðýda belirtilen özellikteki yerlerden birine kurulmalýdýr: saðlam olduðundan emin olun ve güvenli bir þekilde saklayýnýz. Geri iade etmek ya da servise yollamak durumunda kaldýðýnýz takdirde bu parçalara tekrar ihtiyacýnýz - Adaptörün 220 V AC Güç saðlayabilecek bir prize ulaþabileceði. olacaktýr. Kutuda; - Telefon hattýnýn telefon kablo soketine irtibatlanabileceði. - Diðer baþka bir telefona yakýn olmayan. 1.Ahize - Sudan,nemden etkilenmeyecek.(duþ veya lavabo yakýnýna konmayacak.) 2.3 Adet AAA tipi þarj edilebilir 600 mah lik pil - Diðer elektrikli ev aletlerinin yakýnýnda olmayacak(çamaþýr 3.Bir baz ünitesi makinesi,mikrodalga fýrýn,tv,florosant lamba vb..) 4.AC adaptör 1.Baz için uygun bir yer seçin. 5.Pil Kapaðý 2.Güç kablosunu ve telefon hat kablosunu baz ahizesinin altýndaki yuvasýna takýn 6.Kullaným kýlavuzu,bazdan çýkan telefon hattýnýn duvardaki sokete henüz baðlý olmadýðýndan emin 7.Telefon hattý kablosu olun. 3.AC adaptörü AC ana sokete takýn.bazdan bu iþlem sonrasý uyarý sesi gelecektir. Eðer birden fazla el ahizesi olan bir kutu satýn aldýysanýz,her bir ahize seti için 4.Telefon hattýna telefon soketini takýn. aþaðýdakilerden olmasý gerekir: EL AHÝZESÝYLE BAZ ARASINDAKÝ RADYO SÝNYALÝ 1.Ýlave Ahize 2.3 Adet AAA tipi þarj edilebilir 600 mah lik pil Kablosuz telefon hattýnýzý kullanmak için mutlak suretle radyo sinyali oluþmasýna 3.AC adaptör ihtiyaç vardýr,bu nedenle: 4.Pil Kapaðý 5.Þarj Ahizesi -Baz istasyonunu mümkün olduðu kadar yüksek yere koyun.(daha iyi sonuç vermesi açýsýndan) BAÐLANTI VE KULLANIM KOÞULLARI -Baz istasyonunu yoðun metal içeren eþyalara yakýn tutarsanýz (buzdolabý..vb)radyo sinyalinin iletiminde problem teþkil edebilir. Telefonunuzu standart telefon kablosu ve soketiyle mevcut þebeke hattýna -Etrafta bulunan duvarlar radyo sinyalinin zayýflamasýna neden olabilir. baðlayabilirsiniz.telefonunuzu : - Mevcut þebekeye kendi rehber numarasýyla direkt olarak - Harici bir soketle paralel olarak yerel þebekeye. - Harici olarak onaylanmýþ bir PABX santraline baðlayabilirsiniz

9 PÝLLERÝN ÞARJ EDÝLMESÝ 5.Þarj ünitesinin ya da pilleri metal eþyalarla temas ettirmeyiniz.(yüzük,ataç,anahtar vs) Ahizenizin çalýþmasý için pile ihtiyacý vardýr.telefonunuzun ilk kullanýmýnda 6.Pillerin polaritesini doðru þekilde taktýðýnýzdan emin olunuz. hat kablosu takýlmadan 15 saat þarj edilmesi tavsiye edilmektedir.ýlk þarjýn 7.Dect telefonunuzu fýrtýnalý havalarda açýk arazide kesinlikle uzun olmasý pilin maksimum þekilde kullanýlmasý açýsýndan önemlidir. kullanmayýnýz.telefon hattýný ve AC güç soketini fýrtýnalý havalarda çýkarýnýz.muhtemel bir yýldýrým hasar verebilir. 1.Telefonunuzda sadece yeniden þarj edilebilir pilleri kullanýnýz. 8.Eðer telefonunuzu uzun süre kullanmayacaksanýz AC güç adaptörünü AC 2.Pilleri telefonunuzun arka kýsmýnda bulunan pil haznesine güç soketinden, telefon hattýný ise duvardaki telefon hattý soketinden yerleþtiriniz.pilleri doðru poloritede taktýðýnýzdan emin olunuz. mutlaka çýkarýnýz. 3.Pil Kapaðýný ahizesinin arkasýnda yer alan bölüme takýnýz. 4. Ahizenizi baz istasyonuna þarj olmasý için yerleþtiriniz. ACÝL ARAMALAR 5.Baz ünitesinde bulunan LED ahize üzerinde olduðu zaman kýrmýzý yanacaktýr.pil tamamen dolsa bile kýrmýzý yanmaya devam edecektir.baz Dect telefonunuzu AC güç olmadan kullanmanýz mümkün deðildir bu ünitesinden ahizeyi kaldýrdýðýnýz anda kýrmýzý ýþýk sönecektir. nedenle acil durumlarda AC güç olmadan çalýþabilecek basit bir telefonla bu iþlem gerçekleþtirilebilir.bu nedenle enerji kesintilerinde acil aramalar NOT:1)Eðer baz üzerinde bulunan LED yanmaz ise ahize þarz ünitesine tam için normal bir telefon ahizesi bulundurun. olarak temas etmiyor demektir. 2)Bu durumda ahize ile baz istasyonun baðlantý yerlerini en iyi temasý saðlayacak þekilde periyodik olarak temiz ve kuru bir bezle temizlemelidir. ELEKTRÝKSEL GÜVENLÝK 1.Baz ünitesini banyo,duþ ve bunun gibi ýslanabilecek yerlerden uzak tutunuz.elektrikli cihazlar ýslak ve nemli ortamlarda kullanýldýðýnda ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. 2.Eðer baz ünitesi herhangi bir þekilde suyun içerisine düþecek olursa adaptörün fiþini ve telefon hat kablosunu çýkarmadan kesinlikle baz ünitesine dokunmayýnýz. 3.Ahizeyi suyla temas ettirmeyiniz. 4.El ahizesini ve Baz istasyonunu açmayýnýz

10 BAÞLANGIÇ Ana Güç Kaynaðýnýn Üniteye Baðlanmasý -Güç adaptörünün kablosunu bazýn arkasýnda yer alan yuvasýna yerleþtiriniz. -Daha sonra güç adaptörünü güç soketine 220 V.A.C prize takýnýzve (POWER ON) pozisyonuna getiriniz. EL Ahizesinin pilinin Yerleþtirilmesi -El ahizesinin arkasýndaki pil yuvasý kapaðýný açýnýz. -3 adet AAA tipi yeniden þarj edilebilir pilleri doðru polaritede pil yuvasýna yerleþtiriniz (Eðer pil seviyesi yeterliyse El ahizesi çalýþtýrýlabilir daha sonra bekleme pozisyonunda býrakabilirsiniz) -Pil yuvasý kapaðýný takýnýz. El ahizesinin Þarj Edilmesi -El ahizesini kullanmadan önce tam olarak þarj etmeniz gerekmektedir.el ahizesini baz ünitesine yerleþtiriniz. -El ahizesi baz ünitesine oturduðunda El ahizesinin pili þarj edilmektedir.bu durumda LED ýþýðý yanacak ve pil þarj edildiði süre zarfýnda yanýk kalacaktýr. -Pil tamamen þarj edildiðinde el ahizesi üzerindeki pilin durumunu gösteren sembol tamamen dolu olacaktýr. NOT:Ýlk þarjýn 15 saat olmasý tavsiye edilmektedir. El ahizesi Pil Þarj Seviyesi 1.Pilin Þarj seviyesi El ahizesi üzerindeki LCD ekranda pil sembolüyle gösterilmektedir.eðer pil sembolü boþ ise telefonunuzun þarja ihtiyacý vardýr. 2.Kullaným esnasýnda telefonunuz pil seviyesi düþük uyarý tonu veriyorsa telefonunuzun þarja ihtiyacý vardýr. 3.Telefonunuz tamamen þarj olduðunda kulaklýk için 8 saatlik konuþma süresi,hoparlör için 1 saat ve bekleme için 100 saatlik süreye sahiptir. El ahizesinin Tarih ve Saatinin Ayarlanmasý 1.OK/MENU tuþuna basýnýz.ekranda REHBER yazdýðýný göreceksiniz 2. El ahizesi özelliklerine gelmek için aþaðý ok tuþuna basýnýz. 3.Onaylamak için OK/Menu tuþuna basýnýz. 4.TARÝH/ZAMAN bölümüne gelmek için aþaðý ok tuþuna basýnýz. 5.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz.tarihin ilk rakamý yanýp-sönecektir 6.Günün tarihini tuþ takýmýndan faydalanarak iki rakamlý olacak þekildi giriniz.(örnek:26)daha sonra ay kýsmý yanýp sönmeye baþlayacaktýr. 7.Bulunduðunuz ayý iki rakamlý olacak þekilde tuþ takýmýndan faydalanarak giriniz.(örnek:08)daha sonra saat kýsmý yanýp-sönecektir. 8.Ýçinde bulunduðunuz saati iki rakamlý olacak þekilde tuþ takýmýndan faydalanarak giriniz.(örnek:18).daha sonra dakika kýsmý yanýpsönecektir.(not:tarih/zaman formatý 24 saat üzerindendir.) 9.Ýçinde bulunduðunuz saatin dakikalarýný tuþ takýmýndan faydalanarak giriniz.(örnek:54) 10.Yapmýþ olduðunuz ayarlarý onaylamak için OK/Menu tuþuna basýnýz bunun sonucunda onay sesi duyacaksýnýz. 11.Bekleme pozisyonuna geri dönmek için TALK tuþuna basýnýz. Telefon Hatlarýný Baðlamak -Telefon hat kablosunu baz istasyonunun arkasýnda bulunan yuvasýna takýnýz. -Diðer ucunu duvarda bulunan telefon soketine takýnýz

11 BEKLEME POZÝSYONUNDAKÝ GÖRÜNTÜ El ahizesi kullanýmda olmadýðý zaman, el cihazý bekleme pozisyonundadýr. Ve Eðer yeni bir El ahizesi kaydettiyseniz,yeni El ahizesine saati ayarlamanýza gerek LCD ekran þu þekilde görünür: yoktur.zaman ve tarih bütün el ahizelerine iletilmektedir.bir El ahizesinda yaptýðýnýz tarih ve zaman deðiþikliði bütün el ahizelerini etkileyecektir. 1 TESAN 10:37 TON/DARBE ARAMA MODUNUN SEÇÝLMESÝ Burada; 1: Atanmýþ El ahizesi numarasý, 1. OK/MENU tuþuna basýnýz.ekranda REHBER yazdýðýný göreceksiniz. 2. KURULUM konumuna gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. TESAN: El ahizesinin Ýsmi 3. OK/MENU tuþuna basýnýz. 10:37 : Günün saati ( 10 AM,37 dakika) 4. DARBELI CEVgelmek için aþaðý ok tuþuna basýnýz. (ex:23:37 : 11 PM,37 dakika) 5. OK/MENU tuþuna basýnýz. 6. TON/DARBE modundan birini seçmek için yukarý ve aþaðý ok tuþlarýný NOT: Saat ve tarih ayarlandýðý taktirde görülmektedir. kullanýnýz. 7. Seçtiðiniz ayarlarý kaydetmek için OK/MENU tuþuna basýnýz. Not: Telefonunuz AC güç kesintisiyle karþý karþýya kaldýðýnda ya da AC adaptörü çýkarýldýðýnda önceden kaydetmiþ olduðunuz zaman ayarý NOT: bozulacaktýr.tekrar güç kaynaðýna baðladýðýnýzda otomatiksel olarak saat 1.Eðer yaptýðýnýz ayarýn doðru olup olmadýðýný bilmiyorsanýz,aþaðýdakileri yi tarihte 01/01 i gösterecektir.bu þartlar altýnda doðru zamaný yeniden uygulayýn: ayarlamak gerekmektedir. (1)ARAMA MODU nun TON olarak ayarlandýðýna emin olun. Eðer mevcut telefon þebekeniz FSK CID sistemini destekliyorsa DECT (2)Deneme aramasý gerçekleþtirin. telefonunuz þebekeye baðlandýðý anda otomatik olarak zamaný ve tarihi (3)Eðer aramada baðlantý gerçekleþtiyse ayarlar TON modunda kalsýn,eðer ayarlayacaktýr.bu ayarlar sadece baðlý bulunduðunuz þebekenin FSK CID 'yi gerçekleþmediyse DARBE moduna ayarlayýn. desteklemesi durumunda doðru tarih ve zaman bilgileri dect telefonunuza ulaþýr. El ahizesinin pili bittiðinde,el ahizenizi þarj olmasý için baz istasyonundaki yuvasýna koyunuz,bu durumda tarih ve zaman yeniden görünecektir.tekrar tarih ve saat ayarý yapmanýza gerek kalmayacaktýr

12 - 10 -TELEFONUNUZU KULLANIRKEN Arama Yapmak Ve Aramayý Sonlandýrmak 1)TALK tuþuna basýnýz ve çevir sesini bekleyiniz.ekranda telefonunuzun HARÝCÝ KULLANIMDA olduðunu belirten gösterge EXT ikonu yer alacaktýr,lcd ekran ýþýðý yanacaktýr. 2)Aramak isteðiniz numarayý El ahizesinden çeviriniz. 3)Karþý taraftan cevap geldiðinde mikrofona doðru konuþunuz. 4) Konuþmayý sonlandýrmak için,talk tuþuna basýnýz ya da El ahizesini baz istasyonu üzerine koyunuz. HARÝCÝ KULLANIMDA olduðunu belirten gösterge ve EXT ikonu kaybolacaktýr. Ön Arama **Ön arama aramadan önce bir numarayý girmeniz ve yeniden düzenlemeniz içindir. 1)Bekleme modunda (telefon kullanýmda deðilken),telefon numarasýný tuþ takýmý yardýmýyla giriniz.(en fazla 25 rakam girebilirsiniz,eðer girdiðiniz numara 12 rakamdan fazlaysa son girdiðiniz 12 numara ekranda gözükecektir.)aramak isteðiniz numara ekranda gözükmektedir. 2)Eðer herhangi bir rakamý yanlýþ olarak tuþladýysanýz C/int tuþuna basarak yanlýþ girmiþ olduðunuz rakamý silebilirsiniz. 3)Eðer girmiþ bulunduðunuz bütün telefon numarasýný silmek istiyorsanýz,3 saniye boyunca C/int tuþuna basýlý tutunuz.bu iþlem sonucunda El ahizeniz bekleme pozisyonuna geri dönecektir. 4)TALK tuþuna basýnýz.ekranda gözüken numara aranýcaktýr. 5)Aramayý sonlandýrmak için,talk tuþuna basýn ya da El ahizesini baz istasyonuna yerleþtirin. ki bu her iki ünitenin zilininde açýk olduðu anlamýný taþýmaktadýr.bu þartlar altýnda El ahizesi ekraný üzerindeki EXT ikonu ve baz üzerindeki LED ayný anda yanýp-sönecektir.bu esnada LCD ekran ýþýðý yanacaktýr. Eðer aboneliðiniz arayan numarayý gösterme özelliðini (CID) taþýyorsa,yeni CID sembolü ekranda yanýp sönecektir.aranan numara da (eðer müsaitse) ekranda gözükecektir.arama zamaný ve tarihi OK/MENU tuþuna basýlýrsa ekranda gözükecektir. 1)Aramayý cevaplandýrmak için TALK tuþuna basýnýz. 2)Aramayý sonlandýrmak için TALK tuþuna basýnýz ya da El ahizesini baz üzerine koyunuz. HANDSFREE FONKSÝYONU El ahizeniz iki tür handsfree modunda da kullanýlabilir. 1)El ahizesi üzerindeki hoparlör vasýtasýyla. Handsfree Fonksiyonunu Konuþma Sýrasýnda Kullanmak 1)Konuþma esnasýnda ahize hoparlörü açma tuþuna basarak görüþmenizi buradan sürdürebilirsiniz. 2) Konuþma esnasýnda ahize hoparlörünü kapamak için ayný tuþa tekrar basarak görüþmenizi el ahizesi kulaklýðýyla sürdürebilirsiniz. 3)Konuþmayý sonlandýrmak için TALK tuþuna basýnýz ya da ahizeyi baz üzerine býrakýnýz. Dýþ Çaðrýlarý Alma Herhangi bir dýþ arama geldiðinde El ahizeniz ve bazýnýz ayný anda çalacaktýr

13 1)Hoparlör tuþuna basýnýz. 2)Çevir sesi duyduðunda, aramak istediðiniz numarayý çeviriniz. Aradýðýnýz numara ekranda çýkacak ve arama sesini duyacaksýnýz. 3)Konuþmayý sonlandýrmak için TALK tuþuna basýn ya da ahizeyi baz üzerindeki yuvasýna býrakýnýz. TEKRAR ARAMA *Son aranan 10 numara hafýzada tekrar aranabilir durumdadýr. Bu numaralar 25 rakamla sýnýrlandýrýlmýþtýr. Kullanýcý bu numaralardan herhangi birisini tekrar arama listesinden seçerek tekrar arama gerçekleþtirebilir. Eðer bu numaralar rehbere kayýtlý ise bu numaralarýn karþýlýðý olan kiþi isimleri de ekranda gözükecektir. Son Aranan 10 Numaradan Herhangi Birisini Çevirme 1)Bekleme modundayken, yukarý ok tuþuna basýnýz. Son aranan numara ekranda gözükecektir. 2)Aþaðý ve yukarý ok tuþlarýyla diðer arayan numaralarý görebilirsiniz. 3)Ýsteðinize göre Ýsim ile Numara arasýnda gidip-gelmek için OK/MENU tuþuna basabilirsiniz. 4)Tekrar arama gerçekleþtirmek istemiyorsanýz, çýkmak için C/int tuþuna basýnýz. 5)Aramak istediðiniz numarayý ekranda görünce TALK tuþuna basýnýz. 6)Aramayý sonlandýrmak için yeniden TALK tuþuna basýnýz ya da El ahizesini baz üzerine koyunuz. MUTE FONKSÝYONUNU (MÝKROFON SESÝNÝ KAPATMA FONKSÝYONUNU) KULLANMA Bir konuþma esnasýnda mikrofon sesini kapatarak üçüncü bir kiþiyle telefondaki þahýs sizi duymadan özel olarak konuþabilirsiniz. Fakat siz karþý tarafý bu esnada duyabileceksiniz. 1)Konuþma esnasýnda, MUTE tuþuna basýnýz. (Ekranda MUTE ikonu görünecektir.) 2)Tekrar konuþmak istediðinizde MUTE tuþuna yeniden basmanýz gerekecektir. Handsfree Özelliðini Kullanarak Arama Yapmak FLASH ÖZELLÝÐÝNÝN KULLANILMASI -Bu tuþ þebeke servisleri için kullanýlmaktadýr. (Örnek: Arama bekletmesi, konferans görüþmeleri ve sizin yerel þebekenizin saðladýðý diðer telefon servislerinde kullanýlýr. DURAKLATMA (PAUSE) FONKSÝYONU -Yukarý ok tuþuna 3 saniye boyunca basýlý tuttuðunuzda, arama hafýzasýna bir duraklatma süresi girmiþ olursunuz. KONUÞMA SIRASINDA EL AHÝZESÝ KULAKLIÐINININ AYARLANMASI Konuþma sýrasýnda aþaðý ve yukarý ok tuþlarý yardýmýyla el ahizenin kulaklýk sesini arttýrabilir ya da azaltabilirsiniz. Ekranda kulaklýk sesini simgeleyen n sembolünü göreceksiniz. (n=ses seviyesi 1'den 5 'e kadar) EL AHÝZESÝNÝ AÇMA VE KAPAMA -C/int tuþuna basýlý tuttuðunuz zaman el ahizesini kapatabilirsiniz. -Ahizeyi tekrar açmak istediðinizde yeniden C/int tuþuna basýlý tutmanýz gerekecektir

14 BAZDAN EL AHÝZESÝ ÇALDIRMA ÖZELLÝÐÝ Eðer herhangi bir þekilde El ahizenizi kaybettiyseniz ya da nerede olduðunu bilmiyorsanýz baz üzerindeki PAGE tuþuna basarak el ahizesine ulaþabilirsiniz. -Baz üzerindeki PAGE tuþuna basýnýz.el ahizeniz çalacaktýr.bu durumda baz üzerindeki kullanýmda LED 'i yanýp-sönecek,el ahizesi üzerindeki LCD ekranýnda INT ikonu belirecektir. -Baz üzerinden el ahizesi aramasýný sonlandýrmak için,baz üzerindeki PAGE tuþuna yeniden basmanýz ya da El ahizesi üzerindeki herhangi bir tuþa basmanýz yeterli olacaktýr. -Eðer El Ahizesi aramasýný sonlandýrmazsanýz 30 saniye sonra kendiliðinden sonlanacaktýr. KAPSAMA ALANI DIÞI UYARISI Bekleme Sürecinde: -El ahizeniz baz istasyonu ile iletiþim saðlayamadýðý zamanlarda kapsama sembolü yanýp sönecektir.ýletiþim saðlandýðý anda kapsama sembolü tekrar sürekli yanacaktýr. Konuþma Sýrasýnda: -Arama sýrasýnda El ahizeniz baz istasyonundan çok uzakta ise,el ahizesi üzerinde bir uyarý sesi duyulacaktýr. (Uyarý sesi açýk pozisyonda olmasý gerekmektedir.)bu þartlar altýnda daha güçlü sinyal almak ve el ahizesiyle baz arasýnda iletiþim saðlayabilmek için el ahizesini mümkün olduðu kadar baz istasyonunun yanýna yaklaþtýrmalýdýr.aksi halde baðlantý kesilecektir. REHBERÝN KULLANILMASI 1.OK/MENU tuþuna basýn.ekranda REHBER yazdýðýný göreceksiniz. 2.Tekrar OK/MENU tuþuna basýn.ekle yazdýðýný göreceksiniz. 3.Tekrar OK/MENU tuþuna basýn.ýsým yazdýðýný göreceksiniz. 4.Alfabetik tuþ takýmý yardýmýyla isim giriniz.(en fazla 12 karakter) ** El ahizesi tuþ takýmýný kullanarak karakter girme: - Tuþ takýmý üzerinde bulunan karakterleri tuþlara istediðiniz karakterin sýrasý kadar basarak girebilirsiniz. (örnek: C harfi için 2 tuþuna üç kere basýnýz, S harfi için 7 tuþuna dört kere basýnýz vb) - Eðer ayný tuþ üzerindeki birbirini takip eden karakterleri girmek istiyorsanýz, ilk karakteri girdikten sonra simgenin bir yana geçmesini beklemeniz ondan sonra ayný tuþ üzerinde bulunan diðer karakteri girmeniz gerekmektedir. - Bir Boþluk býrakmak için 1 tuþuna bir kere basýnýz,ýki boþluk býrakmak için 1 tuþuna iki kere basýnýz. - Eðer numarayý veya ismi yanlýþ bir þekilde girdiyseniz,c/int tuþuna basarak son girmiþ bulunduðunuz karakteri silebilirsiniz.yeni karakterleri yanlýþ girmiþ olduðunuz karakterleri silip düzelttikten sonra giriniz. NOT: El ahizesi rehberine isim için 12 karakter ve numerik olarak 25 rakam içeren 25 adet telefon hafýzasýna kadar kayýt yapabilirsiniz. Rehbere Yeni Giriþ Yapma

15 5.OK/MENU tuþuna basýnýz.numara? yazýsý ekranda çýkacaktýr. 6.Tuþ takýmýndan faydalanarak telefon numarasýný giriniz.(en fazla 25 rakamlý). 7.Onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8.Rehbere baþka bir giriþ yapmak için yukarýdaki adýmlarý takip ediniz. 9.Bekleme moduna geri dönmek için TALK tuþuna basýnýz. basmanýz gerekmektedir. Kayýtlý ismi görmek için tekrar OK tuþuna basýnýz. 9.Bekleme moduna geçmek için C/int tuþuna basýnýz ya da 10.Ekranda görülen numarayý aramak için TALK tuþuna basýnýz. B. Rehber Listesine Eriþmenin Kolay Yolu: REHBERE GENEL BAKIÞ -Bekleme modundayken REHBER/MUTE tuþuna basarak Rehbere kolaylýkla * Rehbere girmek için iki farklý seçeneðiniz vardýr. girebilirsiniz. A.Rehbere Menü seçeneklerinden girmek için: 1.OK/MENU tuþuna basýnýz.ekranda REHBER yazýsý gözükecektir. REHBERDEN ARAMA 2.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz.ekranda EKLE yazýsý gözükecektir. Rehberde numaralara bakarken; 3.Büyük seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 4.OK/MENU tuþuna basýnýz. 1)Aramak istediðiniz numarayý görünce TALK tuþuna basarak arayabilirsiniz. 5.OK/MENU tuþuna basýn.telefona girmiþ olduðunuz ilk numara ekranda 2)Aramayý sonlandýrmak için yeniden TALK tuþuna basýnýz ya da el ahizesini gözükecektir. baz üzerine koyunuz. 6.Arzu etmiþ olduðunuz ismi bulmak için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanabilirsiniz. REHBERDEKÝ BÝR KAYITTA DEÐÝÞÝKLÝK YAPMA 7.Ayný zamanda alfabetik tuþlarý kullanarak da giriþ yapmýþ olduðunuz kayýtlara *Rehberde daha önce kaydetmiþ olduðunuz isim ve numarada deðiþiklik ulaþabilirsiniz.2 ile 9 arasýnda bir tuþa bastýðýnýzda,basmýþ bulunduðunuz yapabilirsiniz tuþtaki ilk karakterle baþlayan isim karþýnýza çýkacaktýr. Ayný tuþa tekrar bastýðýnýzda basmýþ bulunduðunuz tuþtaki ikinci karakterle baþlayan isim 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda REHBER yazýsý görünecektir. karþýnýza çýkacaktýr. 2.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda EKLE yazýsý görünecektir. (Örnek: 2 tuþuna bir kere bastýðýnýzda A harfiyle baþlayan ilk girmiþ olduðunuz 3.DEÐÝÞTÝR seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. kayýt karþýnýza çýkacaktýr, 2 tuþuna tekrar bastýðýnýzda B harfiyle baþlayan ilk 4.OK/MENU tuþuna basýnýz. Karþýnýza rehbere ilk kaydetmiþ olduðunuz isim girmiþ olduðunuz kayýt karþýnýza çýkacaktýr.) çýkacaktýr. 5.Aþaðý ve yukarý ok tuþlarý yardýmýyla ulaþmak istediðiniz ismi bulunuz. NOT: Rehberden harf ile arama yapýyorsanýz ve girmiþ bulunduðunuz harf ile 6.Ýstediðiniz kayýtlý isme ulaþtýðýnýzda OK/MENU tuþuna basýnýz. ilgili herhangi bir kayýta rastlanmýyorsa alfabetik sýradaki bir sonraki harfle 7.Yapmak istediðiniz deðiþiklikleri gerçekleþtirmek için alfabetik tuþ takýmýný ve baþlayan giriþleri göstermeyecektir. C/int tuþunu kullanabilirsiniz. -Ekran bilgisi deðiþmeyecektir. 8.Deðiþiklikleri gerçekleþtirdiðinizde OK/MENU tuþuna basýnýz. Bunun 8. OK/MENU tuþuna basarak numarayý görebilirsiniz. Eðer numara 12 sonucunda ekranda numarayý göreceksiniz. rakamdan fazlaysa,saða doðru bir ok tuþu yanacaktýr ve son girmiþ olduðunuz 12 numara ekranda çýkacaktýr. Kalan rakamlarý görmek için aþaðý ok tuþuna

16 9.Silmek istediðiniz rakamlar için C/int tuþuna basýnýz ve numarayý tekrardan LCD ekranýnýzda gözükecektir. (Eðer arayan numara rehberinize kayýtlýysa giriniz.. arayan numara yerine rehbere kayýtlý kiþinin ismini göreceksiniz.) Çaðrýyý alma 10.Onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. ya da almama seçeneðine sahipsiniz. 11.Rehbere geri dönmek için C/int tuþuna basýn. 12.Bekleme moduna geri dönmek için TALK tuþuna basýnýz. a.telefonunuz çaldýðý zaman,telefon hattýnýz CID servisini destekliyorsa arayan numara ekranýnýzda gözükecektir. Son arayan 24 numara CID arayanlar REHBERDEN BÝR KAYDI SÝLME listesinde kayýtlýdýr. El ahizenizin CID ikonu ve baz istasyonunuzun kullanýmda *Telefon rehberine kayýt edilmiþ herhangi bir numarayý silebilirsiniz: LED i yanýp sönmeye baþlayacak bu sayede yeni bir aramanýn geldiðini belirtecektir. 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda REHBER yazýsý görünecektir. b.çaðrýyý almak için TALK tuþuna basýnýz. 2.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda EKLE yazýsý görünecektir. c.çaðrýyý sonlandýrmak için tekrar TALK tuþuna basýnýz ya da el ahizesini baz 3.SIL seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz istasyonun üzerine koyunuz. 4.OK/MENU tuþuna basýnýz. Karþýnýza rehbere ilk kaydetmiþ olduðunuz isim çýkacaktýr. CID ile Rehberin Uyumu 5.Aþaðý ve yukarý ok tuþlarý yardýmýyla kayýtlar arasýndan ulaþmak istediðiniz Telefon hattýnýzýn baðlý bulunduðu þebekenin CID servisini desteklemesi ismi bulunuz. sayesinde,sizi arayan numara sizin daha önceden rehbere kaydetmiþ 6. OK/MENU tuþuna basýnýz numara ekranda görülecektir. olduðunuz numaralardan biri ise bu durumda arayan kiþinin numarasý yerine 7.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. ONAYLA yazýsý ekranda görülecektir. ismi El ahizesindeki LCD ekran üzerinde çýkacaktýr. Tekrar arayanlar listesine 8.Silme iþlemini onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz ya da silmekten genel bir bakýþ yaptýðýnýzda arayan kiþinin numarasý yerine ismini göreceksiniz. vazgeçtiyseniz C/int tuþuna basýnýz. 9.Bir önceki ekrana dönmek için C/int tuþuna basýnýz. CID Gizlenmiþ veya Mevcut Deðil 10.Bekleme moduna dönmek için TALK tuþuna basýnýz. Telefon hattýnýzýn baðlý bulunduðu þebeke CID servisini destekliyor ve gelen çaðrýda el ahizesindeki LCD ekran üzerinde KISITLI NUMA yazýyorsa bu durumda karþý tarafýn numarasýnýn gizlenmiþ ya da bilgilerinin mevcut olmadýðý ARAYAN NUMARAYI GÖSTERME ÖZELLÝÐÝ (CID) anlamýna gelmektedir. Arayan numarayý gösterme özelliði baðlý bulunduðunuz þebekenin bu hizmete açýk olmasý halinde sizi arayan kiþinin numarasýný ekranda görmenizi saðlar. CID özelliði ayný zamanda sizin yokluðunuzda hangi numaralarýn aramýþ olduðunu da görmenizi saðlar. Çaðrý Görüntülenmesi Telefon hattýnýzýn baðlý bulunduðu þebekenin CID servisini desteklemesi sayesinde,telefonunuz çaldýðýnda karþý tarafýn numarasý el ahizesi üzerindeki

17 CID Arayan Listesinin Ýncelenmesi görebilirsiniz. *Tekrar arama ikonun dýþýnda yazýlým sayesinde ayný numaranýn kaç kere aradýðýný 4.Eðer numara 12 rakamdan fazlaysa bu durumda ilk 12 rakam gözükecek saptamakta mevcuttur. OK/MENU tuþuna basmanýzla birlikte kalan rakamlarý göreceksiniz. Bunu þu þekilde yapabilirsiniz: 5.Eðer ilk olarak arayan kiþinin numarasý çýkýyorsa(ismi olmadan),numarayý 1.Bekleme modundayken aþaðý ok tuþuna basýnýz bu durumda son arayan numara gördükten sonra OK/MENU tuþuna basarak o numaranýn kaç kere aramýþ olduðunu ya da isim karþýnýza çýkacaktýr. görebilirsiniz.(örnek: ÇAÐRILAR:01 o kiþinin bir kere, ÇAÐRILAR:02 o kiþinin iki 2.OK/MENU tuþuna basýnýz.çaðrilar:01 þeklinde ekranda size bu numaranýn sizi kere aramýþ olduðunu göstermektedir.) bir kere aradýðýný gösteren ibare belirecektir. ÇAÐRILAR :02 yazmasý o numaranýn 6.Arayan numaranýn tarihini ve zamanýný görmek için tekrar OK/MENU tuþuna sizi 2 kere aradýðý anlamýna gelmektedir. Bu numara sizi 2 den fazla ;örneðin 3 veya basýnýz. 10 kez aramýþsa,ekranda;3 veya 10 yazacaktýr. 7.Arayanlar listesinde diðer kayýtlarý görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. CID Arama Listesine Genel Bakýþ 8.Arayan numaralarý gösterme listesinden çýkmak için C/int tuþuna basýlý tutunuz. Sizin yokluðunuzda gelen çaðrýlarý ya da gelen çaðrýyý cevaplayamadýðýnýz durumlarda telefonunuz sizin için arayan numarayý ve arama zamanýný hafýzasýnda CID DE GÖRÜNEN NUMARAYI REHBERE EKLEME tutacaktýr. Yeni çaðrý geldiðinde baz üzerindeki Kullanýmda /yeni çaðrý ýþýðý ve El 1.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. En son arayan numarayý ekranda göreceksiniz. ahizesi üzerindeki CID ikonu yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Telefonunuz dýþardan 2.Listedeki diðer numaralarý görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. gelen 24 çaðrýyý hafýzasýnda tutma özelliðine sahiptir.(her gelen çaðrý numarasýnýn 3.Ýlk olarak ekranda isim gözüküyorsa numarayý görmek için OK/MENU tuþuna en fazla 23 rakamdan ve 10 karakterden fazla olmamasý gerekir.) Eðer 24 aramadan basýnýz. Eðer numara 12 rakamdan fazlaysa kalan numaranýn kalan rakamlarýný fazla arama geldiyse bu durumda size son gelen 24 çaðrýyý gösterecektir. Eski görmek için OK/MENU tuþuna tekrar basýnýz. arayan isim ve numaralar yeni arayanlara yer açmak için hafýzadan silinecektir. 4.Eðer ilk olarak arayan numara gözüküyorsa arama sayýsýný görmek için tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. CID ARAMA LÝSTESÝNÝ ÝNCELEME 5.Arayan numaranýn tarihini ve arama zamanýný görmek için tekrar OK/MENU 1.Aþaðý ok tuþuna basýnýz.(eðer CID de herhangi bir numara yoksa BOÞ yazýsý tuþuna basýnýz. çýkacaktýr.) 6.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Eðer arayan numara daha önceden Rehbere 2.Arayan kiþilerin listesini görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanmak kayýt edilmemiþ ise bu durumda EKLE yazýsý ekranda çýkacaktýr. Arayan numara gerekmektedir. daha önceden rehbere kayýt edilmiþse bu durumda ekle yazýsý ekranda çýkmayacak sadece SÝL yazýsý ekranda çýkacaktýr. NOT: Eðer baðlý bulunduðunuz telefon hattý þebekesi arayan kiþinin hem ismini hem Not:Telefonunuz otomatik olarak arayan kayýtlarýnýn mevcut olup olmadýðýný de numarasýný göstermeyi destekliyorsa,bu þartlar altýnda kiþinin ismi ve arama denetler. Ekle opsiyonu sadece CID giriþ kaydý rehberde olmayanlar için çýkacaktýr. sayýsý (örnek: eðer arama bir kere yapýldýysa arayan kiþinin isminden sonra 01 rakamlarý çýkacaktýr,ayný kiþi iki kere arama yaptýysa bu durumda arayan kiþinin isminden sonra 02 rakamlarý çýkacaktýr) ilk olarak ekranda çýkacaktýr. Eðer baðlý bulunduðunuz telefon hattý þebekesi arayan kiþinin sadece numarasýný göstermeyi destekliyorsa bu durumda numarasý isimsiz olarak ekranda görünecektir. 3.Eðer ilk önce ismi ekranda gözükürse, OK/MENU tuþuna basarak numarasýný

18 7.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Eðer arayan kiþinin sadece numarasý çýkýp ismi 5.Arayan numaranýn tarihini ve arama zamanýný görmek için tekrar OK/MENU çýkmýyorsa bu durumda ÝSÝM? Yazýsý ekranda ;isim eklemek isteyip istemediðinizi tuþuna basýnýz. size soracaktýr. Eðer arayan kiþinin ismi de mevcutsa bu durumda ekranda 6.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda EKLE yazýsý çýkacaktýr. gözükecektir.. 7.SÝL seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 8. Alfabetik tuþ takýmýndan faydalanarak arayan numara için siz bir isim 8.Onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. girebilirsiniz(eðer arayan kiþinin ismi gözükmüyorsa) eðer arayan kiþinin ismi 9.Çýkmak için C/int tuþuna basýlý tutunuz. gözüküyorsa ismini deðiþtirebilirsiniz. 9.Onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. Listeden Geri Arama 10.Çýkmak için C/int tuþuna basýlý tutunuz. Bu özellik sadece CID kayýtlarýnda geçerli bir telefon numarasý varsa çalýþmaktadýr. CID KAYDINI SÝLME Eðer CID giriþi rehbere kayýt edilmiþ ise: 1.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. En son arayan numarayý ekranda göreceksiniz. 2.Listedeki diðer arayan numaralarý görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 3.Ýlk olarak ekranda isim gözüküyorsa numarayý görmek için OK/MENU tuþuna basýnýz. Eðer numara 12 rakamdan fazlaysa arayan numaranýn kalan rakamlarýný görmek için OK/MENU tuþuna tekrar basýnýz. 4.Eðer ilk olarak arayan numara gözüküyorsa arama sayýsýný görmek için tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. 5.Aramanýn tarihini ve arama zamanýný görmek için tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. 6.OK/MENU tuþuna tekrar basýnýz. LCD ekranda SÝL? Yazýsý görünecektir. 7.Onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8.Çýkmak için C/int tuþuna basýlý tutunuz. Eðer CID giriþi rehbere kayýt edilmemiþ ise: 1.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. En son arayan numarayý ekranda göreceksiniz. 2.Listedeki diðer numaralarý görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 3.Ýlk olarak ekranda isim gözüküyorsa numarayý görmek için OK/MENU tuþuna basýnýz. Eðer numara 12 rakamdan fazlaysa arayan numaranýn kalan rakamlarýný görmek için OK/MENU tuþuna tekrar basýnýz. 4.Eðer ilk olarak arayan numara gözüküyorsa arama sayýsýný görmek için tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. 1.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. En son arayan numarayý ekranda göreceksiniz. 2.Listedeki diðer numaralarý görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 3.OK/MENU tuþunu kullanarak bütün detaylý CID bilgilerine ulaþabilirsiniz. 4.Aramak istediðiniz kiþinin ismini veya numarasýný görünce TALK tuþuna basýnýz bu durumda numara otomatik olarak aranacaktýr. Mesaj Bekletme Servisi Bu servis ancak baðlý bulunduðunuz telefon servis saðlayýcýsýndan abone olmanýz durumunda kullanabileceðiniz bir servistir. Servisin detaylarýný telefon servis saðlayýcýnýza danýþýnýz. Þebekenize okunmamýþ bir ses postasý içeren yeni bir mesaj geldiði zaman,baza baðlanmýþ olan bütün el cihazlarý üzerindeki mesaj bekletme servisi uyarýcýsý belirecektir. Bu durumda gelen sesli mesajýnýzý sesli mesaj kutusundan dinlemek için baðlý bulunduðunuz telefon servis saðlayýcýsýný aramanýz gerekecektir. Yeni gelen mesajýnýza siz bakana kadar ve telefon þebekeniz mesaj yok sinyalini yollayana kadar baz üzerindeki kullanýmda ýþýðý yanýp-sönmeye devam edecektir. NOT:Enerji geldiðinde yeni mesaj göstergesi resetlenir

19 AYARLARI KÝÞÝSELLEÞTÝRME Ýç ve Dýþ Aramalar Ýçin El ahizesi Melodi Seçimi 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda REHBER yazýsý çýkacaktýr. 2.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. Ekranda AHÝZE yazýsý çýkacaktýr. 3.OK/MENU tuþuna basýnýz. 4.Aþaðý ok tuþunu kullanarak DIÞ MELODÝ ya da ÝÇ MELODÝ üzerine gelebilirsiniz. 5.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda MELODÝ : x (x = 10 melodi arasýndan kaçýncý melodi olduðunu gösteren sembol) göreceksiniz ve bu melodiyi burada seçmeden önce dinleyebilirsiniz. 6.Ýstediðiniz melodiyi seçmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanabilirsiniz. 7.Ýstediðiniz melodiyi duyunca seçiminizi onaylamak için OK/MENU tuþuna basmanýz gerekmektedir. 8.Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir 9.Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir. El ahizesi Ses Ayarý **El ahizesi zil sesi için ses seviyesini 1 ile 5 arasýnda ayarlamak,artan þeklinde ayarlamak ya da sesi tamamen kapatmak mümkündür. 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. 2.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. Ekranda AHÝZE yazýsýný göreceksiniz. 3.OK/MENU tuþuna basýnýz. BÝP TONU yazýsýný göreceksiniz. 4.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. ZÝL SESÝ yazýsýný göreceksiniz. 5.OK/MENU tuþuna basýnýz. 6.Aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanarak istediðiniz ses seviyesini ayarlayýnýz.(ses seviyesi 1 'den 5'e kadar,artan þekilde ya da ses tamamen kapalý þeklinde ayarlanabilir. ) 7.Seçiminizi onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8.Bir önceki ekrana dönmek için C/int tuþuna basýlý tutunuz veya 9.Bekleme moduna geri dönmek için TALK tuþuna basýnýz. Baz Ýçin Melodi Seçimi 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda REHBER yazýsý gözükecektir. 2.KURULUM yazýsýna gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 3.OK/MENU tuþuna basýnca, ekranda BAZ SESÝ yazýsýný göreceksiniz. 4.Aþaðý ok tuþunu kullanarak BAZ MELODÝSÝ seçeneðine geliniz. 5.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda MELODY:X (X:1 den 5 e kadar olan herhangi bir melodinin numarasýný göstermektedir) yazýsýný göreceksiniz ve melodi örneðini dinleyeceksiniz. 6.Melodileri deðiþtirmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 7.Arzu ettiðiniz melodiyi onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8.Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir. 9.Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir. Baz Ýçin Zil Sesi Ayarý 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda REHBER yazýsý gözükecektir. 2.KURULUM yazýsýna gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 3.OK/MENU tuþuna basýnca, ekranda BAZ SESÝ yazýsýný göreceksiniz. 4.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda SES:X (x=5 zil seviyesinden biri) yazýsýný görecek ve örnek zil seviyesini dinleyeceksiniz. 5. Aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanarak istediðiniz ses seviyesini ayarlayýnýz. Zil sesini tamamen kapatmak için SES KAPALI modunu seçmeniz gerekmektedir. 6.Arzu ettiðiniz ses seviyesini seçmek için OK/MENU tuþuna basmanýz gerekmektedir. 7.Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir. 8.Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir

20 El ahizesi Kulaklýk Sesi Ayarý Pil Seviyesi Düþük 1)OK/MENU tuþuna basýn. Ekranda REHBER yazýsý çýkacaktýr. 1.OK/MENU tuþuna basýnýz.rehber yazýsý çýkacaktýr. 2)Aþaðý ok tuþuna basýnýz. Ekranda AHÝZE yazýsý çýkacaktýr. 2.Aþaðý ok tuþuna basýnýz.ekranda AHÝZE yazýsýný göreceksiniz. 3)OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda BIP TONU yazýsý çýkacaktýr. 3.OK/MENU tuþuna basýnýz. 4)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda TUÞ SESI yazýsýný göreceksiniz. 4.Kulaklýk sesi seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 5)Aþaðý ok tuþuna basýnýz. DÜÞÜK ÞARJ yazýsýný göreceksiniz. 5.OK/MENU tuþuna basýnýz.ekranda Kul Sesi:X yazýsýný göreceksiniz.(x=1 den 6)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. AÇIK ya da KAPALI yazýsýný ekranda 5 e kadar olan kulaklýk sesi seviyesini göstermektedir.) göreceksiniz. 6.Ýstediðiniz ses seviyesini belirlemek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 7)AÇIK ya da KAPALI seçeneðinden birini seçmek için aþaðý ve yukarý ok 7.Seçiminizi onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz ve Kul Sesi kýsmýndan tuþlarýný kullanýnýz. çýkýnýz. 8)Yaptýðýnýz ayarý onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8.Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir. 9)Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir. 9.Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir. 10)Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir. Alarm Tonlarý Ýsteminize göre aþaðýdaki tonlarý açýk veya kapalý olarak seçebilirsiniz. Tuþ Sesi *Bu alarmda tuþlara her bastýðýnýzda bir ton duyulmaktadýr. 1)OK/MENU tuþuna basýn. Ekranda REHBER yazýsý çýkacaktýr. 2)Aþaðý ok tuþuna basýnýz. Ekranda AHÝZE yazýsý çýkacaktýr. 3)OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda BIP TONU yazýsý çýkacaktýr. 4)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda TUS SESI yazýsýný göreceksiniz. 5)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. AÇIK ya da KAPALI yazýsýný ekranda göreceksiniz. 6)AÇIK ya da KAPALI seçeneðinden birini seçmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 7)Yaptýðýnýz ayarý onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8)Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir veya 9)Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir. Kapsam Dýþý 1)OK/MENU tuþuna basýn. Ekranda REHBER yazýsý çýkacaktýr. 2)Aþaðý ok tuþuna basýnýz. Ekranda AHÝZE yazýsý çýkacaktýr. 3)OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda BÝP TONU yazýsý çýkacaktýr. 4)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda TUÞSESI yazýsýný göreceksiniz. 5)MENZÝL DIÞI seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 6)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. AÇIK ya da KAPALI yazýsýný ekranda göreceksiniz. 7)AÇIK ya da KAPALI seçeneðinden birini seçmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 8)Yaptýðýnýz ayarý onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 9)Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir veya 10)Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CD1302S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016788

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS CD1302S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016788 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 12 Baðlantý 13 Ana

Detaylı

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Easy Reflexes telefon almýþ bulunuyorsunuz. Ekraný, iþlevleri, ve hoparlörü sizi büyük

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5251S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Premium Reflexes sayýsal telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Alfabetik tuþ takýmý, bir

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS DECT5111S http://tr.yourpdfguides.com/dref/1016827 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Durum simgeleri Telefonunuz Akü þarj durumu Sesli posta kutusunun aktif edilmesi / Görülmesi gereken bilgiler Programlanmýþ randevu hatýrlatmasý

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 2-4 İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

CD440. TR Dijital Kablosuz Telefon

CD440.  TR Dijital Kablosuz Telefon CD440 www.philips.com/support TR Dijital Kablosuz Telefon! Uyarý Yalnýzca þarj edilebilir piller kullanýlmalýdýr! Her el cihazýný ilk kullanýmdan önce 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler Ýçindekiler 1 1 Önemli

Detaylı

Telefon tesisatýnýn kuruluþu

Telefon tesisatýnýn kuruluþu Telefon tesisatýnýn kuruluþu Pilleri yerleþtirmek / deðiþtirmek / Telefonu baðlamak Dikkat: Pilleri yerleþtirirken ve/ telefonu baðlarken kapak içindeki ve ambalajdaki resimlere dikkat ediniz. Tesisatý

Detaylı

Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU)

Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU) Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU) TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ MODEL: Ttec Plus TTC 106 KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

CD230_TR_ book Seite 1 Dienstag, 10. Januar : Kullaným Kýlavuzu. Kullanmadan önce el cihazýný 24 saat þarj edin.

CD230_TR_ book Seite 1 Dienstag, 10. Januar : Kullaným Kýlavuzu. Kullanmadan önce el cihazýný 24 saat þarj edin. CD230 3111 285 28961.book Seite 1 Dienstag, 10. Januar 2006 3:16 15 Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihazýný 24 saat þarj edin. CD230 3111 285 28961.book Seite 2 Dienstag, 10. Januar 2006 3:16 15

Detaylı

CD445. TR Dijital Kablosuz Telefon

CD445.  TR Dijital Kablosuz Telefon CD445 www.philips.com/support TR Dijital Kablosuz Telefon! Uyarý Yalnýzca þarj edilebilir piller kullanýlmalýdýr! Her el cihazýný ilk kullanýmdan önce 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler 1 Önemli Bilgiler

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Karþýlama modu CD130 'unuzu kullanmadan önce ülke ayarlarýnýn cihazýn kullanýldýðý ülkenin ayarlarýna uygun þekilde yapýlandýrmasý

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 3 Ýçindekiler 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 433 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Baðlantý 11 Kurulum

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Alcatel Advanced Reflexes dijital telefonu almýþ bulunuyorsunuz. Büyük ekran alanlarý,

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Karþýlama modu SE 330'unuzu kullanmadan önce ülke ayarlarýnýn cihazýn kullanýldýðý ülkenin ayarlarýna uygun þekilde yapýlandýrmasý

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın: www.philips.com/welcome CD490 CD495 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Hazırlanma 3 Keyfini çıkarın Kutuda ne var Baz ünitesi (CD495) Baz ünitesi (CD490)

Detaylı

CD135_TR_ book Seite 1 Donnerstag, 16. Februar : Kullaným Kýlavuzu. Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

CD135_TR_ book Seite 1 Donnerstag, 16. Februar : Kullaným Kýlavuzu. Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. CD135 3111 285 28411.book Seite 1 Donnerstag, 16. Februar 2006 4:26 16 Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. CD135 3111 285 28411.book Seite 2 Donnerstag, 16. Februar

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

CD235_TR_ book Seite 1 Donnerstag, 5. Januar : Kullaným Kýlavuzu. Kullanmadan önce el cihazýný 24 saat þarj edin.

CD235_TR_ book Seite 1 Donnerstag, 5. Januar : Kullaným Kýlavuzu. Kullanmadan önce el cihazýný 24 saat þarj edin. CD235 3111 285 29101.book Seite 1 Donnerstag, 5. Januar 2006 4:03 16 Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihazýný 24 saat þarj edin. CD235 3111 285 29101.book Seite 2 Donnerstag, 5. Januar 2006 4:03

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. Ýçindekiler TR 3 Ýçindekiler 4 Önemli Bilgiler 6 Ambalaj içeriði 7 VOIP 321 9 El cihazý ekranýndaki simgeler 10 Kurulum 13 Baðlantý

Detaylı

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz.

Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Kullaným Kýlavuzu Kullanmadan önce el cihaz(lar)ýný 24 saat þarj ediniz. TR Karþýlama modu CD 135'unuzu kullanmadan önce ülke ayarlarýnýn cihazýn kullanýldýðý ülkenin ayarlarýna uygun þekilde yapýlandýrmasý

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

TTC306. KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi

TTC306. KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi TTC306 KONFERANS@KÜBÜ Ses Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Philips in sunduðu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzün kaydýný adresinde yapýn.

Philips in sunduðu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzün kaydýný  adresinde yapýn. Philips in sunduðu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzün kaydýný www.philips.com/welcome adresinde yapýn. CD4450 TR Dijital Kablosuz Telefon! Uyari Yalnýzca þarj edilebilir piller kullanýlmalýdýr.

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603_97_944_QUBO_LAUB_BLUE&ME_GB_1ed 15.07.2010 09:19 Page 1 Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel. OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes 1 Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Kullanma önlemleri howtoc Bu DECT tipi telefon kablosuz ALCATEL özel santrali (PABX) ile kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.

Detaylı

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU Cihaza USB den yazýlým yükleme sýrasýnda elektriði kesinlikle kapatmayýnýz. Kayýt Ýþlemleri Ýçin 3GB Üzeri Kapasitede USB Disk Kullanýnýz 3 GENEL ÖZELLÝKLER USB ile yazýlým

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Blue&Me PUNTO EVO 603.95.651 TR 29.11.2011 11:04 Sayfa 1 Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 SERBEST KONUÞMA TERTİBATI... 3 MESAJ OKUYUCU...

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Telefonun kullanýlmasý Tuþ Kilidini Açma/Kapatma 11 Telefon etmek 11. El cihazý tonu 18 El cihazý adý 19 Otomatik yanýtlama 19 Ekran dili 19

Telefonun kullanýlmasý Tuþ Kilidini Açma/Kapatma 11 Telefon etmek 11. El cihazý tonu 18 El cihazý adý 19 Otomatik yanýtlama 19 Ekran dili 19 Ýçindekiler Uyumluluk, Çevre ve Güvenlik 2 Uygunluk Deklarasyonu GAP Standartýnýn Þartlarý 3 EL Cihazý DECT 122 4 El cihazýnýn ekraný üzerindeki simgeler 5 Baz ünite DECT 122 6 DECT 122'nin Kurulmasý DECT

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Özet Kýlavuz / Menülerin Kullanýmý

Özet Kýlavuz / Menülerin Kullanýmý Özet Kýlavuz / Menülerin Kullanýmý Bekleme modu içinde ana menüyü açmak için sol yumuþak tuþa (SoYT) basýnýz. Navigasyon tuþlarý ile ileri/geri pozisyonlama yapabilirsiniz veya listelerin içinde gezebilirsiniz.

Detaylı

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 604_39_206_DOBLO_BLUE_GB_1ed 28.10.2009 15:37 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu...

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. bote Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603.83 blue me linea.qxp 23.05.2007 10:53 Page 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Parçanýn çalýnmasý...

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Özet Kýlavuz / Menülerin Kullanýmý

Özet Kýlavuz / Menülerin Kullanýmý Özet Kýlavuz / Menülerin Kullanýmý Bekleme modu içinde ana menüyü açmak için sol yumuþak tuþa (SoYT) basýnýz. Navigasyon tuþlarý ile ileri/geri pozisyonlama yapabilirsiniz veya listelerin içinde gezebilirsiniz.

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm 603.83 Punto C3:603.83.261 BlueMe LINEA D 15.09.2008 16:00 Sayfa 1 Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Windows Mobile sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu www.goldmaster.com.tr GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya

Detaylı

Ttec Plus CVS TD120 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU

Ttec Plus CVS TD120 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU Ttec Plus CVS TD120 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TTEC PLUS CVS TD120 DECT TELEFON HAKKINDA..4 2. PAKET İÇERİĞİ..4 3. TELEFONUNUZU KURARKEN...4 3.1 Baz istasyonunu bağlama. 4 3.2 Bataryaları

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER. 3 Kg - 6 Kg 15 Kg - 30 Kg

Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER. 3 Kg - 6 Kg 15 Kg - 30 Kg ĐÇĐNDEKĐLER Elektronik Terazi KULLANMA KĐTABI ACS Z SERĐSĐ Özellikler Tuş Takımı Çalıştırma - Cihazı açma kapama - Alarm ayarları - Tartım Fonksiyonu - Sayıcı Fonksiyonu - Yüzdeleme Fonksiyonu Hata Mesajları

Detaylı

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 RADIONAV ÖZELLİĞİNE SAHİP ARACINIZ İÇİN WINDOWS MOBILE -SİSTEMİNE DAYANAN YENİLİKÇİ TELEMATİK ÇÖZÜM BLUETOOTH WIRELESS TEKNOLOJİSİNE

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin. XL390 XL395 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlanın 2 Başlarken 3 Keyfini çıkarın İçindekiler Baz istasyonu (XL395) Baz istasyonu (XL390) Şarj cihazı*

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1Türkçe. ÇÝFT YÖNLÜ SEYYAR TELSÝZLER ÝÇÝN ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ VE RF IÞINI Þarj Aleti Güvenlik Talimatlarý... 3

ÝÇÝNDEKÝLER. 1Türkçe. ÇÝFT YÖNLÜ SEYYAR TELSÝZLER ÝÇÝN ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ VE RF IÞINI Þarj Aleti Güvenlik Talimatlarý... 3 6864239V01_TU.fm Page 1 Monday, May 15, 2006 12:49 PM ÇÝFT YÖNLÜ SEYYAR TELSÝZLER ÝÇÝN ÜRÜN GÜVENLÝÐÝ VE RF IÞINI Þarj Aleti Güvenlik Talimatlarý............... 3 BAÞLARKEN Yeni Telsiziniz...........................

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU D 6000

KULLANMA KILAVUZU D 6000 KULLANMA KILAVUZU D 6000 Arayan Numara Gösterme Özelliğine (CID) Sahip Telsiz DECT Telefon 1 Ekran 2 Açma / Kapama 3 Menü Arama 4 Menü Tuşu 5 Rehber 6 Aranan Numaranın Bulunması 7 Mikrofon 8 Zil Ayarı

Detaylı