TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

2 KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. Cihazýnýzýn üzerine herhangi bir sývý dökülmemesi ve sývý temasý olmamasý konusunda dikkatli olunuz. Cihazýnýzý kullaným kýlavuzunda tarif edildiði þekilde kullanýnýz. Cihazýnýzý toza maruz býrakmayýnýz. TAÞIMA SIRASINDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR: Cihazýnýzý taþýma sýrasýnda herhangi bir darbeye maruz býrakmayýnýz. ÝNSAN ve ÇEVRE SAÐLIÐINA ÝLÝÞKÝN UYARILAR: Cihazýnýzý radyatör, fýrýn vb. ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz. TÜKETÝCÝNÝN KENDÝ YAPABÝLECEÐÝ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEMÝZLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER: Cihazýnýzýn içerisinde bakým yapýlabilecek bir kýsým yoktur, arýza durumunda yetkili servis istasyonlarý( Yetkili Servis istasyonlarýný gösterir liste ektedir) veya cihazýnýzý temin etmiþ olduðunuz yetkili satýcýya müracaat ediniz. PERÝYODÝK BAKIM: Garanti sonrasý teknik bakýmýn sadece yetkili servis istasyonlarýnda yapýlmasý gerekmektedir. BAÐLANTI ve MONTAJ: Baðlantý ve montaj tüketici tarafýndan kullanma kýlavuzunda gösterildiði þekilde yapýlýr. Baðlantý ve montajda yaþanabilecek sorunlara karþý yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz.(bakýnýz servis istasyonlarýný gösterir liste) KULLANIM ÖMRÜ ve TSE NO : Cihazýnýzýn iþlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açýsýndan ''KULLANIM ÖMRÜ'' 7 yýldýr. Almýþ olduðunuz bu cihaz TS standartlarýna uygundur. ÝTHALATÇI FÝRMA: ÜRETÝCÝ FÝRMA: TESAN ÝLETÝÞÝM A.Þ. Rockway Technology Ltd. ÇOBANÇEÞME MAHALLESÝ, B3 & B4, 9/F, Chung Mei Centre, BÝLGE SOK. NO:17 YENÝBOSNA Block B, 15 Hing Yig ÝSTANBUL St. Kwun TongKowloon, Tel: Kowloon, Hong Kong Fax Tel: (852) Fax: (852) CE Onayý Veren Kuruluþ Bilgileri BZT-ETS Certification Gmbh Storkower Strasse 38c, D Reichenwalde B.Berlin, Germany, Phone: Fax:

3 ÝÇERÝK TUÞLARIN AÇIKLAMASI Bekletme (PAUSE) fonksiyonu El Ahizesini isimlendirme..20 EL AHÝZESÝ ÜZERÝNDEKÝ LCD EKRANI...4 El ahizesi Kulaklýðýnýn konuþma sýrasýnda Dil Seçimi..20 MENÜ SEÇENEKLERÝ....5 ayarlanmasý...12 Tuþ Kilidi.20 HIZLI KULLANIM KILAVUZU... 6 El ahizesini açma ve kapama...12 Otomatik Cevaplama..20 MONTAJ ÖNLEMLERÝ Bazdan El ahizesi Çaldýrma Özelliði DECT SÝSTEMÝNÝ GENÝÞLETMEK...21 Kapsama alaný dýþý uyarýsý Yeni El Ahizesi Eklemek Kutudakiler REHBERÝN KULLANILMASI Yeni El ahizesi kaydetmek Baðlantý ve kullaným koþullarý... 7 Rehbere yeni giriþ yapma Çoklu El Ahizesi Kullanýmý 22 Baz için yer seçimi...7 Rehbere genel bakýþ Dahili Konuþmalarda. 22 Baz ile El ahizesi arasý radyo sinyali...7 Rehberden arama Aramayý transfer etmek Pillerin þarj Edilmesi Rehberden bir (kayýtta) deðiþiklik yapmak...14 Arama Transferleri...22 Elektriksel Güvenlik Rehberden bir (kaydý) silme Baþka Bir Tesan Bazýnýn Tesan El Ahizesine Kayýt Acil Aramalar... 8 ARAYAN NUMARAYI GÖSTERME(CID) Edilmesi...23 BAÞLANGIÇ Çaðrý Görüntülemesi Baþka DECT Bazý Ana güç kaynaðýnýn üniteye baðlanmasý.9 CID ile Rehberin Uyumu Baz istasyonu seçme El ahizesi pilini yerleþtirme CID Gizlenmiþ veya Mevcut Deðil...15 Pico hücresel sistemi El ahizesinin þarj edilmesi CID Arayan Listesinin Ýncelenmesi Tesan Mobi lit esi El ahizesi pilinin þarj seviyesi...9 CID'de görünen numarayý rehbere Ekleme.16 GELÝÞMÝÞ ÖZELLÝKLER...25 El ahizesi zaman ve tarih ayarý.9 CID kaydýný silme Programlama Telefon hattýnýn baðlanmasý...9 Listeden geri arama Pin Kodunu Deðiþtirme Bekleme Modu Ekraný...10 Mesaj Bekletme Servisi Kayýtlý El Ahizesi Silmek TON/DARBE arama modu seçimi...10 AYARLARI KÝÞÝSELLEÞTÝRME (Flash) Özelliði Ýçin Zaman Seçimi...25 TELEFONUNUZU KULLANIRKEN Ýç ve Dýþ aramalar için El Ahizesi Melodi Seçimi.18 (Duraklatma) Zaman Seçimi Arama yapmak ve aramayý sonlandýrmak 11 El Ahizesi ses ayarý.18 Fabrika Ayarlarýna Geri Dönmek...26 Ön Arama Baz için Melodi seçimi...18 Hýzlý Þekilde Fabrika Ayarlarý...26 Dýþ çaðrýlarý alma Baz için zil sesi ayarý...18 Fabrika Ayar Handsfree Fonksiyonu El Ahizesi kulaklýk sesi ayarý...19 TEKNÝK DETAYLAR 27 Handsfree Özelliðini kullanarak arama yapmak.12 Alarm tonlarý ÝÞ ÝÇÝN KULLANIM...28 Tekrar arama Tuþ Sesi SORUN GÝDERME REHBERÝ 29 Mikrofonun kapatýlmasý (MUTE) Pil Seviyesi Düþük Flash özelliðinin kullanýlmasý Kapsam Dýþý

4 Kulaklýk Ekran Herhangi bir arama geldiðinde veya herhangi bir tuþa basýldýðýnda ekran ýþýðý yanmaktadýr. Hoparlör/Handsfree Handsfree modunda görüþmek için basýnýz. Arama/Çýkýþ Arama yapmak/almak/ aramalarý sonlandýrmak, programlamadan çýkmak için kullanýlýr. Menüden çýkmak ve bekleme moduna dönmek için basýnýz. Yukarý/Tekrar arama/bekletme Son aramalar listesinden son aranan 10 numarayý tekrar aramak için, Uzun basma ile konuþma sýrasýnda bekleme yapmak için, Kulaklýk ses seviyesini konuþma sýrasýnda arttýrmak için, Menü içindeki bir üst özelliðe ulaþmak için, Rehber içinde listede bir üste geçmek için Rehber Tuþu/Sesi Kesme Bekleme pozisyonunda rehbere girmek için Konuþma esnasýnda mikrofonu kapatmak için Aþaðý Tuþu Arayan numaralar listesine girmek için, konuþma sýrasýnda kulaklýk ses seviyesini düþürmek için basýnýz. Menü/ayarlar içinde bir alta geçmek için aþaðýya basýnýz. Rehberde bir alta geçmek için Pil þarj durumundayken LED göstergesi (Kýrmýzý ýþýk) El ahizesi þarj durumundayken yanar TUÞLARIN AÇIKLANMASI OK/MENU Tuþu Ayarlarý onaylamak için basýnýz Menüye girmek için basýnýz Silmek/INT/Güç Ekrandaki rakamlarý ve karakterleri silmek için Uzu basarak MENU ayarlarýndan çýkmak için Diðer el cihazýný aramak için(çoklu sistemde) Uzun basýmla el cihazýný kapatmak için Kapalý el cihazýný açmak için Flash Tuþu Belirli þebeke servisi ile birlikte kullanmak için Mikrofon PAGE(Bazdan el cihazýný çaldýrma özl.) Kayýp el cihazý ile iletiþim kurmak için Uzun basýmla kayýt pozisyonuna girmek için Kullanýmdayken LED göstergesi (yeþil ýþýk) El cihazý kullanýmdayken yanar Arama geldiðinde yanýp söner Kayýt pozisyonuna girildiðinde yanýp-söner - 3 -

5 EL AHÝZESÝ ÜZERÝNDEKÝ LCD EKRANI Sembol Açýklamasý EXT INT El ahizesi açýkken sürekli pil durumu gözükmektedir. Bütün seviyeler dolu-pil tamamen dolu. 2 seviye dolu-pilin yarýsý dolu Boþ ve konuþma esnasýnda uyarý tonu veriyor -pil boþ ve þarj edilmesi gerekiyor. Dýþardan herhangi bir çaðrý geldiðinde yanýp-sönmektedir. Dýþardan gelen herhangi bir çaðrý ile görüþüldüðü zaman sürekli gözükmektedir. Ýçeriden herhangi bir çaðrý geldiðinde yanýp-sönmektedir. Ýçerden gelen herhangi bir çaðrý ile görüþüldüðü zaman sürekli gözükmektedir. Yeni aranan numaralar girildiðinde yanýp-sönmektedir. Kayýtlý numara girildiðinde sürekli yanmaktadýr. Tuþ kilidi aktif.arama yapamazsýnýz yalnýz gelen çaðrýyý cevaplayabilirsiniz. Rehber kullanýmda Handsfree hoparlörü kullanýmda Arama esnasýnda mikrofon kapatýldý El ahizesi açýkken sürekli gözükmektedir,alýnan sinyalin seviyesini gösterir. Görüþme esnasýnda kapsama alaný dýþýna çýktýðýnýzda yanýp sönmeye baþlar ve uyarý tonu verir bu durumda baz istasyonuna yaklaþmanýz gerekmektedir. Ekrandaki numara veya isim12 rakamdan / karakterden fazlaysa gözükmesi gereken daha fazla rakam / karakter olduðunu gösterir. Ekran bir kerede sadece 12 rakamý / karakteri gösterebilmektedir. MENU Bekleyen bir mesajýnýz olduðunda görünmektedir. Menüye girdiðinizde gözükmektedir. Ekrandaki numara 12 rakamdan /karakterden fazlaysa gözükmesi gereken daha fazla rakam/karakter olduðunu gösterir. Ekran bir kerede sadece 12 rakamý/karakteri gösterebilmektedir

6 MENÜ SEÇENEKLERÝ Rehber Ahize Ekle Deðiþtir Sil Liste Bip Tonu Tuþ Sesi Açýk/Kapalý Düþük Þarj Açýk/Kapalý Menzil Dýþý Açýk/Kapalý Lisan Tarih/Zaman Ýngilizce Fransýzca Almanca Ýtalyanca Ýspanyolca Hollandaca (Almanca) Türkçe Rusça Zil Sesi Dýþ Melodi Ýç Melodiler Artan Ses:1-5 Ses Kapalý Melodi 1-10 Melodi 1-10 Kurulum Baz Sesi Baz Melodisi Recall Duraklama - Ses 1-5 Ses Kapalý - Melodi Tekrar Arama Duraklatma:1-4 Kulaklýk sesi Otomatik cevap Ýsim Ses 1-5 açýk/kapalý Ýsimi Darbeli Çevirrme Pini Kodu Ýlk Deðer - Tone Darbeli - Pin Kodu - Ýlk Deðer Kayýt Kaydetmek Baz Ünite Seçimi Ahizeyi Sil - 5 -

7 TESAN TD-225 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Fonksiyon El ahizesini kapama Basýlan Tuþ C INT tuþuna ekran tamamen gidene kadar basýlý tutunuz El ahizesini açma C INT tuþuna ekran gelene kadar basýnýz Kulaklýk Sesi Ayarý Konuþma sýrasýnda, tuþlarýna basarak kulaklýk seviyesini istediðiniz konuma getiriniz Arama Yapmak için Tuþuna basýp numarayý çevirin ya da numarayý çevirip tuþuna basýnýz Gelen Aramayý Cevaplamak Telefon çalýnca tuþuna basýnýz Handsfree arama yapmak için Tuþuna basýp,numarayý çevriniz Tekrar Arama ya da numarayý görmek ve ardýndan arama yapmak için basýnýz. Mute Konuþma sýrasýnda tuþuna basýnýz daha sonra tekrar tuþuna basarak konuþmaya devam edebilirsiniz. Rehbere Numara Kaydetmek Rehber, Ekle isim? Ýsim girin,numara? Numara girin,,ekle, çýkýþ MENU MENU MENU MENU MENU Rehberden Arama, veya (ya da tuþ takýmý harfi girin), Ýç Arama,Aranacak iç El ahizesi numarasýný gir, çýkmak için basýn. C INT El ahizesi Zil sesi Seçimi,, El ahizesi zil sesi ya da seviyeyi seçmek için, çýkýþ MENU MENU MENU MENU El ahizesi Melodi Seçimi El ahizesi dýþ melodi veya iç melodi, ya da melodi seçmek MENU MENU MENU MENU - 6 -

8 KUTUDAKÝLER MONTAJ ÖNLEMLERÝ BAZ ÝÇÝN YER SEÇÝMÝ Telefonu kutudan çýkardýðýnýzda,bütün paketleme malzemelerinin eksiksiz ve Baz ünitesi aþaðýda belirtilen özellikteki yerlerden birine kurulmalýdýr: saðlam olduðundan emin olun ve güvenli bir þekilde saklayýnýz. Geri iade etmek ya da servise yollamak durumunda kaldýðýnýz takdirde bu parçalara tekrar ihtiyacýnýz - Adaptörün 220 V AC Güç saðlayabilecek bir prize ulaþabileceði. olacaktýr. Kutuda; - Telefon hattýnýn telefon kablo soketine irtibatlanabileceði. - Diðer baþka bir telefona yakýn olmayan. 1.Ahize - Sudan,nemden etkilenmeyecek.(duþ veya lavabo yakýnýna konmayacak.) 2.3 Adet AAA tipi þarj edilebilir 600 mah lik pil - Diðer elektrikli ev aletlerinin yakýnýnda olmayacak(çamaþýr 3.Bir baz ünitesi makinesi,mikrodalga fýrýn,tv,florosant lamba vb..) 4.AC adaptör 1.Baz için uygun bir yer seçin. 5.Pil Kapaðý 2.Güç kablosunu ve telefon hat kablosunu baz ahizesinin altýndaki yuvasýna takýn 6.Kullaným kýlavuzu,bazdan çýkan telefon hattýnýn duvardaki sokete henüz baðlý olmadýðýndan emin 7.Telefon hattý kablosu olun. 3.AC adaptörü AC ana sokete takýn.bazdan bu iþlem sonrasý uyarý sesi gelecektir. Eðer birden fazla el ahizesi olan bir kutu satýn aldýysanýz,her bir ahize seti için 4.Telefon hattýna telefon soketini takýn. aþaðýdakilerden olmasý gerekir: EL AHÝZESÝYLE BAZ ARASINDAKÝ RADYO SÝNYALÝ 1.Ýlave Ahize 2.3 Adet AAA tipi þarj edilebilir 600 mah lik pil Kablosuz telefon hattýnýzý kullanmak için mutlak suretle radyo sinyali oluþmasýna 3.AC adaptör ihtiyaç vardýr,bu nedenle: 4.Pil Kapaðý 5.Þarj Ahizesi -Baz istasyonunu mümkün olduðu kadar yüksek yere koyun.(daha iyi sonuç vermesi açýsýndan) BAÐLANTI VE KULLANIM KOÞULLARI -Baz istasyonunu yoðun metal içeren eþyalara yakýn tutarsanýz (buzdolabý..vb)radyo sinyalinin iletiminde problem teþkil edebilir. Telefonunuzu standart telefon kablosu ve soketiyle mevcut þebeke hattýna -Etrafta bulunan duvarlar radyo sinyalinin zayýflamasýna neden olabilir. baðlayabilirsiniz.telefonunuzu : - Mevcut þebekeye kendi rehber numarasýyla direkt olarak - Harici bir soketle paralel olarak yerel þebekeye. - Harici olarak onaylanmýþ bir PABX santraline baðlayabilirsiniz

9 PÝLLERÝN ÞARJ EDÝLMESÝ 5.Þarj ünitesinin ya da pilleri metal eþyalarla temas ettirmeyiniz.(yüzük,ataç,anahtar vs) Ahizenizin çalýþmasý için pile ihtiyacý vardýr.telefonunuzun ilk kullanýmýnda 6.Pillerin polaritesini doðru þekilde taktýðýnýzdan emin olunuz. hat kablosu takýlmadan 15 saat þarj edilmesi tavsiye edilmektedir.ýlk þarjýn 7.Dect telefonunuzu fýrtýnalý havalarda açýk arazide kesinlikle uzun olmasý pilin maksimum þekilde kullanýlmasý açýsýndan önemlidir. kullanmayýnýz.telefon hattýný ve AC güç soketini fýrtýnalý havalarda çýkarýnýz.muhtemel bir yýldýrým hasar verebilir. 1.Telefonunuzda sadece yeniden þarj edilebilir pilleri kullanýnýz. 8.Eðer telefonunuzu uzun süre kullanmayacaksanýz AC güç adaptörünü AC 2.Pilleri telefonunuzun arka kýsmýnda bulunan pil haznesine güç soketinden, telefon hattýný ise duvardaki telefon hattý soketinden yerleþtiriniz.pilleri doðru poloritede taktýðýnýzdan emin olunuz. mutlaka çýkarýnýz. 3.Pil Kapaðýný ahizesinin arkasýnda yer alan bölüme takýnýz. 4. Ahizenizi baz istasyonuna þarj olmasý için yerleþtiriniz. ACÝL ARAMALAR 5.Baz ünitesinde bulunan LED ahize üzerinde olduðu zaman kýrmýzý yanacaktýr.pil tamamen dolsa bile kýrmýzý yanmaya devam edecektir.baz Dect telefonunuzu AC güç olmadan kullanmanýz mümkün deðildir bu ünitesinden ahizeyi kaldýrdýðýnýz anda kýrmýzý ýþýk sönecektir. nedenle acil durumlarda AC güç olmadan çalýþabilecek basit bir telefonla bu iþlem gerçekleþtirilebilir.bu nedenle enerji kesintilerinde acil aramalar NOT:1)Eðer baz üzerinde bulunan LED yanmaz ise ahize þarz ünitesine tam için normal bir telefon ahizesi bulundurun. olarak temas etmiyor demektir. 2)Bu durumda ahize ile baz istasyonun baðlantý yerlerini en iyi temasý saðlayacak þekilde periyodik olarak temiz ve kuru bir bezle temizlemelidir. ELEKTRÝKSEL GÜVENLÝK 1.Baz ünitesini banyo,duþ ve bunun gibi ýslanabilecek yerlerden uzak tutunuz.elektrikli cihazlar ýslak ve nemli ortamlarda kullanýldýðýnda ciddi yaralanmalara sebebiyet verebilir. 2.Eðer baz ünitesi herhangi bir þekilde suyun içerisine düþecek olursa adaptörün fiþini ve telefon hat kablosunu çýkarmadan kesinlikle baz ünitesine dokunmayýnýz. 3.Ahizeyi suyla temas ettirmeyiniz. 4.El ahizesini ve Baz istasyonunu açmayýnýz

10 BAÞLANGIÇ Ana Güç Kaynaðýnýn Üniteye Baðlanmasý -Güç adaptörünün kablosunu bazýn arkasýnda yer alan yuvasýna yerleþtiriniz. -Daha sonra güç adaptörünü güç soketine 220 V.A.C prize takýnýzve (POWER ON) pozisyonuna getiriniz. EL Ahizesinin pilinin Yerleþtirilmesi -El ahizesinin arkasýndaki pil yuvasý kapaðýný açýnýz. -3 adet AAA tipi yeniden þarj edilebilir pilleri doðru polaritede pil yuvasýna yerleþtiriniz (Eðer pil seviyesi yeterliyse El ahizesi çalýþtýrýlabilir daha sonra bekleme pozisyonunda býrakabilirsiniz) -Pil yuvasý kapaðýný takýnýz. El ahizesinin Þarj Edilmesi -El ahizesini kullanmadan önce tam olarak þarj etmeniz gerekmektedir.el ahizesini baz ünitesine yerleþtiriniz. -El ahizesi baz ünitesine oturduðunda El ahizesinin pili þarj edilmektedir.bu durumda LED ýþýðý yanacak ve pil þarj edildiði süre zarfýnda yanýk kalacaktýr. -Pil tamamen þarj edildiðinde el ahizesi üzerindeki pilin durumunu gösteren sembol tamamen dolu olacaktýr. NOT:Ýlk þarjýn 15 saat olmasý tavsiye edilmektedir. El ahizesi Pil Þarj Seviyesi 1.Pilin Þarj seviyesi El ahizesi üzerindeki LCD ekranda pil sembolüyle gösterilmektedir.eðer pil sembolü boþ ise telefonunuzun þarja ihtiyacý vardýr. 2.Kullaným esnasýnda telefonunuz pil seviyesi düþük uyarý tonu veriyorsa telefonunuzun þarja ihtiyacý vardýr. 3.Telefonunuz tamamen þarj olduðunda kulaklýk için 8 saatlik konuþma süresi,hoparlör için 1 saat ve bekleme için 100 saatlik süreye sahiptir. El ahizesinin Tarih ve Saatinin Ayarlanmasý 1.OK/MENU tuþuna basýnýz.ekranda REHBER yazdýðýný göreceksiniz 2. El ahizesi özelliklerine gelmek için aþaðý ok tuþuna basýnýz. 3.Onaylamak için OK/Menu tuþuna basýnýz. 4.TARÝH/ZAMAN bölümüne gelmek için aþaðý ok tuþuna basýnýz. 5.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz.tarihin ilk rakamý yanýp-sönecektir 6.Günün tarihini tuþ takýmýndan faydalanarak iki rakamlý olacak þekildi giriniz.(örnek:26)daha sonra ay kýsmý yanýp sönmeye baþlayacaktýr. 7.Bulunduðunuz ayý iki rakamlý olacak þekilde tuþ takýmýndan faydalanarak giriniz.(örnek:08)daha sonra saat kýsmý yanýp-sönecektir. 8.Ýçinde bulunduðunuz saati iki rakamlý olacak þekilde tuþ takýmýndan faydalanarak giriniz.(örnek:18).daha sonra dakika kýsmý yanýpsönecektir.(not:tarih/zaman formatý 24 saat üzerindendir.) 9.Ýçinde bulunduðunuz saatin dakikalarýný tuþ takýmýndan faydalanarak giriniz.(örnek:54) 10.Yapmýþ olduðunuz ayarlarý onaylamak için OK/Menu tuþuna basýnýz bunun sonucunda onay sesi duyacaksýnýz. 11.Bekleme pozisyonuna geri dönmek için TALK tuþuna basýnýz. Telefon Hatlarýný Baðlamak -Telefon hat kablosunu baz istasyonunun arkasýnda bulunan yuvasýna takýnýz. -Diðer ucunu duvarda bulunan telefon soketine takýnýz

11 BEKLEME POZÝSYONUNDAKÝ GÖRÜNTÜ El ahizesi kullanýmda olmadýðý zaman, el cihazý bekleme pozisyonundadýr. Ve Eðer yeni bir El ahizesi kaydettiyseniz,yeni El ahizesine saati ayarlamanýza gerek LCD ekran þu þekilde görünür: yoktur.zaman ve tarih bütün el ahizelerine iletilmektedir.bir El ahizesinda yaptýðýnýz tarih ve zaman deðiþikliði bütün el ahizelerini etkileyecektir. 1 TESAN 10:37 TON/DARBE ARAMA MODUNUN SEÇÝLMESÝ Burada; 1: Atanmýþ El ahizesi numarasý, 1. OK/MENU tuþuna basýnýz.ekranda REHBER yazdýðýný göreceksiniz. 2. KURULUM konumuna gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. TESAN: El ahizesinin Ýsmi 3. OK/MENU tuþuna basýnýz. 10:37 : Günün saati ( 10 AM,37 dakika) 4. DARBELI CEVgelmek için aþaðý ok tuþuna basýnýz. (ex:23:37 : 11 PM,37 dakika) 5. OK/MENU tuþuna basýnýz. 6. TON/DARBE modundan birini seçmek için yukarý ve aþaðý ok tuþlarýný NOT: Saat ve tarih ayarlandýðý taktirde görülmektedir. kullanýnýz. 7. Seçtiðiniz ayarlarý kaydetmek için OK/MENU tuþuna basýnýz. Not: Telefonunuz AC güç kesintisiyle karþý karþýya kaldýðýnda ya da AC adaptörü çýkarýldýðýnda önceden kaydetmiþ olduðunuz zaman ayarý NOT: bozulacaktýr.tekrar güç kaynaðýna baðladýðýnýzda otomatiksel olarak saat 1.Eðer yaptýðýnýz ayarýn doðru olup olmadýðýný bilmiyorsanýz,aþaðýdakileri yi tarihte 01/01 i gösterecektir.bu þartlar altýnda doðru zamaný yeniden uygulayýn: ayarlamak gerekmektedir. (1)ARAMA MODU nun TON olarak ayarlandýðýna emin olun. Eðer mevcut telefon þebekeniz FSK CID sistemini destekliyorsa DECT (2)Deneme aramasý gerçekleþtirin. telefonunuz þebekeye baðlandýðý anda otomatik olarak zamaný ve tarihi (3)Eðer aramada baðlantý gerçekleþtiyse ayarlar TON modunda kalsýn,eðer ayarlayacaktýr.bu ayarlar sadece baðlý bulunduðunuz þebekenin FSK CID 'yi gerçekleþmediyse DARBE moduna ayarlayýn. desteklemesi durumunda doðru tarih ve zaman bilgileri dect telefonunuza ulaþýr. El ahizesinin pili bittiðinde,el ahizenizi þarj olmasý için baz istasyonundaki yuvasýna koyunuz,bu durumda tarih ve zaman yeniden görünecektir.tekrar tarih ve saat ayarý yapmanýza gerek kalmayacaktýr

12 - 10 -TELEFONUNUZU KULLANIRKEN Arama Yapmak Ve Aramayý Sonlandýrmak 1)TALK tuþuna basýnýz ve çevir sesini bekleyiniz.ekranda telefonunuzun HARÝCÝ KULLANIMDA olduðunu belirten gösterge EXT ikonu yer alacaktýr,lcd ekran ýþýðý yanacaktýr. 2)Aramak isteðiniz numarayý El ahizesinden çeviriniz. 3)Karþý taraftan cevap geldiðinde mikrofona doðru konuþunuz. 4) Konuþmayý sonlandýrmak için,talk tuþuna basýnýz ya da El ahizesini baz istasyonu üzerine koyunuz. HARÝCÝ KULLANIMDA olduðunu belirten gösterge ve EXT ikonu kaybolacaktýr. Ön Arama **Ön arama aramadan önce bir numarayý girmeniz ve yeniden düzenlemeniz içindir. 1)Bekleme modunda (telefon kullanýmda deðilken),telefon numarasýný tuþ takýmý yardýmýyla giriniz.(en fazla 25 rakam girebilirsiniz,eðer girdiðiniz numara 12 rakamdan fazlaysa son girdiðiniz 12 numara ekranda gözükecektir.)aramak isteðiniz numara ekranda gözükmektedir. 2)Eðer herhangi bir rakamý yanlýþ olarak tuþladýysanýz C/int tuþuna basarak yanlýþ girmiþ olduðunuz rakamý silebilirsiniz. 3)Eðer girmiþ bulunduðunuz bütün telefon numarasýný silmek istiyorsanýz,3 saniye boyunca C/int tuþuna basýlý tutunuz.bu iþlem sonucunda El ahizeniz bekleme pozisyonuna geri dönecektir. 4)TALK tuþuna basýnýz.ekranda gözüken numara aranýcaktýr. 5)Aramayý sonlandýrmak için,talk tuþuna basýn ya da El ahizesini baz istasyonuna yerleþtirin. ki bu her iki ünitenin zilininde açýk olduðu anlamýný taþýmaktadýr.bu þartlar altýnda El ahizesi ekraný üzerindeki EXT ikonu ve baz üzerindeki LED ayný anda yanýp-sönecektir.bu esnada LCD ekran ýþýðý yanacaktýr. Eðer aboneliðiniz arayan numarayý gösterme özelliðini (CID) taþýyorsa,yeni CID sembolü ekranda yanýp sönecektir.aranan numara da (eðer müsaitse) ekranda gözükecektir.arama zamaný ve tarihi OK/MENU tuþuna basýlýrsa ekranda gözükecektir. 1)Aramayý cevaplandýrmak için TALK tuþuna basýnýz. 2)Aramayý sonlandýrmak için TALK tuþuna basýnýz ya da El ahizesini baz üzerine koyunuz. HANDSFREE FONKSÝYONU El ahizeniz iki tür handsfree modunda da kullanýlabilir. 1)El ahizesi üzerindeki hoparlör vasýtasýyla. Handsfree Fonksiyonunu Konuþma Sýrasýnda Kullanmak 1)Konuþma esnasýnda ahize hoparlörü açma tuþuna basarak görüþmenizi buradan sürdürebilirsiniz. 2) Konuþma esnasýnda ahize hoparlörünü kapamak için ayný tuþa tekrar basarak görüþmenizi el ahizesi kulaklýðýyla sürdürebilirsiniz. 3)Konuþmayý sonlandýrmak için TALK tuþuna basýnýz ya da ahizeyi baz üzerine býrakýnýz. Dýþ Çaðrýlarý Alma Herhangi bir dýþ arama geldiðinde El ahizeniz ve bazýnýz ayný anda çalacaktýr

13 1)Hoparlör tuþuna basýnýz. 2)Çevir sesi duyduðunda, aramak istediðiniz numarayý çeviriniz. Aradýðýnýz numara ekranda çýkacak ve arama sesini duyacaksýnýz. 3)Konuþmayý sonlandýrmak için TALK tuþuna basýn ya da ahizeyi baz üzerindeki yuvasýna býrakýnýz. TEKRAR ARAMA *Son aranan 10 numara hafýzada tekrar aranabilir durumdadýr. Bu numaralar 25 rakamla sýnýrlandýrýlmýþtýr. Kullanýcý bu numaralardan herhangi birisini tekrar arama listesinden seçerek tekrar arama gerçekleþtirebilir. Eðer bu numaralar rehbere kayýtlý ise bu numaralarýn karþýlýðý olan kiþi isimleri de ekranda gözükecektir. Son Aranan 10 Numaradan Herhangi Birisini Çevirme 1)Bekleme modundayken, yukarý ok tuþuna basýnýz. Son aranan numara ekranda gözükecektir. 2)Aþaðý ve yukarý ok tuþlarýyla diðer arayan numaralarý görebilirsiniz. 3)Ýsteðinize göre Ýsim ile Numara arasýnda gidip-gelmek için OK/MENU tuþuna basabilirsiniz. 4)Tekrar arama gerçekleþtirmek istemiyorsanýz, çýkmak için C/int tuþuna basýnýz. 5)Aramak istediðiniz numarayý ekranda görünce TALK tuþuna basýnýz. 6)Aramayý sonlandýrmak için yeniden TALK tuþuna basýnýz ya da El ahizesini baz üzerine koyunuz. MUTE FONKSÝYONUNU (MÝKROFON SESÝNÝ KAPATMA FONKSÝYONUNU) KULLANMA Bir konuþma esnasýnda mikrofon sesini kapatarak üçüncü bir kiþiyle telefondaki þahýs sizi duymadan özel olarak konuþabilirsiniz. Fakat siz karþý tarafý bu esnada duyabileceksiniz. 1)Konuþma esnasýnda, MUTE tuþuna basýnýz. (Ekranda MUTE ikonu görünecektir.) 2)Tekrar konuþmak istediðinizde MUTE tuþuna yeniden basmanýz gerekecektir. Handsfree Özelliðini Kullanarak Arama Yapmak FLASH ÖZELLÝÐÝNÝN KULLANILMASI -Bu tuþ þebeke servisleri için kullanýlmaktadýr. (Örnek: Arama bekletmesi, konferans görüþmeleri ve sizin yerel þebekenizin saðladýðý diðer telefon servislerinde kullanýlýr. DURAKLATMA (PAUSE) FONKSÝYONU -Yukarý ok tuþuna 3 saniye boyunca basýlý tuttuðunuzda, arama hafýzasýna bir duraklatma süresi girmiþ olursunuz. KONUÞMA SIRASINDA EL AHÝZESÝ KULAKLIÐINININ AYARLANMASI Konuþma sýrasýnda aþaðý ve yukarý ok tuþlarý yardýmýyla el ahizenin kulaklýk sesini arttýrabilir ya da azaltabilirsiniz. Ekranda kulaklýk sesini simgeleyen n sembolünü göreceksiniz. (n=ses seviyesi 1'den 5 'e kadar) EL AHÝZESÝNÝ AÇMA VE KAPAMA -C/int tuþuna basýlý tuttuðunuz zaman el ahizesini kapatabilirsiniz. -Ahizeyi tekrar açmak istediðinizde yeniden C/int tuþuna basýlý tutmanýz gerekecektir

14 BAZDAN EL AHÝZESÝ ÇALDIRMA ÖZELLÝÐÝ Eðer herhangi bir þekilde El ahizenizi kaybettiyseniz ya da nerede olduðunu bilmiyorsanýz baz üzerindeki PAGE tuþuna basarak el ahizesine ulaþabilirsiniz. -Baz üzerindeki PAGE tuþuna basýnýz.el ahizeniz çalacaktýr.bu durumda baz üzerindeki kullanýmda LED 'i yanýp-sönecek,el ahizesi üzerindeki LCD ekranýnda INT ikonu belirecektir. -Baz üzerinden el ahizesi aramasýný sonlandýrmak için,baz üzerindeki PAGE tuþuna yeniden basmanýz ya da El ahizesi üzerindeki herhangi bir tuþa basmanýz yeterli olacaktýr. -Eðer El Ahizesi aramasýný sonlandýrmazsanýz 30 saniye sonra kendiliðinden sonlanacaktýr. KAPSAMA ALANI DIÞI UYARISI Bekleme Sürecinde: -El ahizeniz baz istasyonu ile iletiþim saðlayamadýðý zamanlarda kapsama sembolü yanýp sönecektir.ýletiþim saðlandýðý anda kapsama sembolü tekrar sürekli yanacaktýr. Konuþma Sýrasýnda: -Arama sýrasýnda El ahizeniz baz istasyonundan çok uzakta ise,el ahizesi üzerinde bir uyarý sesi duyulacaktýr. (Uyarý sesi açýk pozisyonda olmasý gerekmektedir.)bu þartlar altýnda daha güçlü sinyal almak ve el ahizesiyle baz arasýnda iletiþim saðlayabilmek için el ahizesini mümkün olduðu kadar baz istasyonunun yanýna yaklaþtýrmalýdýr.aksi halde baðlantý kesilecektir. REHBERÝN KULLANILMASI 1.OK/MENU tuþuna basýn.ekranda REHBER yazdýðýný göreceksiniz. 2.Tekrar OK/MENU tuþuna basýn.ekle yazdýðýný göreceksiniz. 3.Tekrar OK/MENU tuþuna basýn.ýsým yazdýðýný göreceksiniz. 4.Alfabetik tuþ takýmý yardýmýyla isim giriniz.(en fazla 12 karakter) ** El ahizesi tuþ takýmýný kullanarak karakter girme: - Tuþ takýmý üzerinde bulunan karakterleri tuþlara istediðiniz karakterin sýrasý kadar basarak girebilirsiniz. (örnek: C harfi için 2 tuþuna üç kere basýnýz, S harfi için 7 tuþuna dört kere basýnýz vb) - Eðer ayný tuþ üzerindeki birbirini takip eden karakterleri girmek istiyorsanýz, ilk karakteri girdikten sonra simgenin bir yana geçmesini beklemeniz ondan sonra ayný tuþ üzerinde bulunan diðer karakteri girmeniz gerekmektedir. - Bir Boþluk býrakmak için 1 tuþuna bir kere basýnýz,ýki boþluk býrakmak için 1 tuþuna iki kere basýnýz. - Eðer numarayý veya ismi yanlýþ bir þekilde girdiyseniz,c/int tuþuna basarak son girmiþ bulunduðunuz karakteri silebilirsiniz.yeni karakterleri yanlýþ girmiþ olduðunuz karakterleri silip düzelttikten sonra giriniz. NOT: El ahizesi rehberine isim için 12 karakter ve numerik olarak 25 rakam içeren 25 adet telefon hafýzasýna kadar kayýt yapabilirsiniz. Rehbere Yeni Giriþ Yapma

15 5.OK/MENU tuþuna basýnýz.numara? yazýsý ekranda çýkacaktýr. 6.Tuþ takýmýndan faydalanarak telefon numarasýný giriniz.(en fazla 25 rakamlý). 7.Onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8.Rehbere baþka bir giriþ yapmak için yukarýdaki adýmlarý takip ediniz. 9.Bekleme moduna geri dönmek için TALK tuþuna basýnýz. basmanýz gerekmektedir. Kayýtlý ismi görmek için tekrar OK tuþuna basýnýz. 9.Bekleme moduna geçmek için C/int tuþuna basýnýz ya da 10.Ekranda görülen numarayý aramak için TALK tuþuna basýnýz. B. Rehber Listesine Eriþmenin Kolay Yolu: REHBERE GENEL BAKIÞ -Bekleme modundayken REHBER/MUTE tuþuna basarak Rehbere kolaylýkla * Rehbere girmek için iki farklý seçeneðiniz vardýr. girebilirsiniz. A.Rehbere Menü seçeneklerinden girmek için: 1.OK/MENU tuþuna basýnýz.ekranda REHBER yazýsý gözükecektir. REHBERDEN ARAMA 2.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz.ekranda EKLE yazýsý gözükecektir. Rehberde numaralara bakarken; 3.Büyük seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 4.OK/MENU tuþuna basýnýz. 1)Aramak istediðiniz numarayý görünce TALK tuþuna basarak arayabilirsiniz. 5.OK/MENU tuþuna basýn.telefona girmiþ olduðunuz ilk numara ekranda 2)Aramayý sonlandýrmak için yeniden TALK tuþuna basýnýz ya da el ahizesini gözükecektir. baz üzerine koyunuz. 6.Arzu etmiþ olduðunuz ismi bulmak için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanabilirsiniz. REHBERDEKÝ BÝR KAYITTA DEÐÝÞÝKLÝK YAPMA 7.Ayný zamanda alfabetik tuþlarý kullanarak da giriþ yapmýþ olduðunuz kayýtlara *Rehberde daha önce kaydetmiþ olduðunuz isim ve numarada deðiþiklik ulaþabilirsiniz.2 ile 9 arasýnda bir tuþa bastýðýnýzda,basmýþ bulunduðunuz yapabilirsiniz tuþtaki ilk karakterle baþlayan isim karþýnýza çýkacaktýr. Ayný tuþa tekrar bastýðýnýzda basmýþ bulunduðunuz tuþtaki ikinci karakterle baþlayan isim 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda REHBER yazýsý görünecektir. karþýnýza çýkacaktýr. 2.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda EKLE yazýsý görünecektir. (Örnek: 2 tuþuna bir kere bastýðýnýzda A harfiyle baþlayan ilk girmiþ olduðunuz 3.DEÐÝÞTÝR seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. kayýt karþýnýza çýkacaktýr, 2 tuþuna tekrar bastýðýnýzda B harfiyle baþlayan ilk 4.OK/MENU tuþuna basýnýz. Karþýnýza rehbere ilk kaydetmiþ olduðunuz isim girmiþ olduðunuz kayýt karþýnýza çýkacaktýr.) çýkacaktýr. 5.Aþaðý ve yukarý ok tuþlarý yardýmýyla ulaþmak istediðiniz ismi bulunuz. NOT: Rehberden harf ile arama yapýyorsanýz ve girmiþ bulunduðunuz harf ile 6.Ýstediðiniz kayýtlý isme ulaþtýðýnýzda OK/MENU tuþuna basýnýz. ilgili herhangi bir kayýta rastlanmýyorsa alfabetik sýradaki bir sonraki harfle 7.Yapmak istediðiniz deðiþiklikleri gerçekleþtirmek için alfabetik tuþ takýmýný ve baþlayan giriþleri göstermeyecektir. C/int tuþunu kullanabilirsiniz. -Ekran bilgisi deðiþmeyecektir. 8.Deðiþiklikleri gerçekleþtirdiðinizde OK/MENU tuþuna basýnýz. Bunun 8. OK/MENU tuþuna basarak numarayý görebilirsiniz. Eðer numara 12 sonucunda ekranda numarayý göreceksiniz. rakamdan fazlaysa,saða doðru bir ok tuþu yanacaktýr ve son girmiþ olduðunuz 12 numara ekranda çýkacaktýr. Kalan rakamlarý görmek için aþaðý ok tuþuna

16 9.Silmek istediðiniz rakamlar için C/int tuþuna basýnýz ve numarayý tekrardan LCD ekranýnýzda gözükecektir. (Eðer arayan numara rehberinize kayýtlýysa giriniz.. arayan numara yerine rehbere kayýtlý kiþinin ismini göreceksiniz.) Çaðrýyý alma 10.Onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. ya da almama seçeneðine sahipsiniz. 11.Rehbere geri dönmek için C/int tuþuna basýn. 12.Bekleme moduna geri dönmek için TALK tuþuna basýnýz. a.telefonunuz çaldýðý zaman,telefon hattýnýz CID servisini destekliyorsa arayan numara ekranýnýzda gözükecektir. Son arayan 24 numara CID arayanlar REHBERDEN BÝR KAYDI SÝLME listesinde kayýtlýdýr. El ahizenizin CID ikonu ve baz istasyonunuzun kullanýmda *Telefon rehberine kayýt edilmiþ herhangi bir numarayý silebilirsiniz: LED i yanýp sönmeye baþlayacak bu sayede yeni bir aramanýn geldiðini belirtecektir. 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda REHBER yazýsý görünecektir. b.çaðrýyý almak için TALK tuþuna basýnýz. 2.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda EKLE yazýsý görünecektir. c.çaðrýyý sonlandýrmak için tekrar TALK tuþuna basýnýz ya da el ahizesini baz 3.SIL seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz istasyonun üzerine koyunuz. 4.OK/MENU tuþuna basýnýz. Karþýnýza rehbere ilk kaydetmiþ olduðunuz isim çýkacaktýr. CID ile Rehberin Uyumu 5.Aþaðý ve yukarý ok tuþlarý yardýmýyla kayýtlar arasýndan ulaþmak istediðiniz Telefon hattýnýzýn baðlý bulunduðu þebekenin CID servisini desteklemesi ismi bulunuz. sayesinde,sizi arayan numara sizin daha önceden rehbere kaydetmiþ 6. OK/MENU tuþuna basýnýz numara ekranda görülecektir. olduðunuz numaralardan biri ise bu durumda arayan kiþinin numarasý yerine 7.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. ONAYLA yazýsý ekranda görülecektir. ismi El ahizesindeki LCD ekran üzerinde çýkacaktýr. Tekrar arayanlar listesine 8.Silme iþlemini onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz ya da silmekten genel bir bakýþ yaptýðýnýzda arayan kiþinin numarasý yerine ismini göreceksiniz. vazgeçtiyseniz C/int tuþuna basýnýz. 9.Bir önceki ekrana dönmek için C/int tuþuna basýnýz. CID Gizlenmiþ veya Mevcut Deðil 10.Bekleme moduna dönmek için TALK tuþuna basýnýz. Telefon hattýnýzýn baðlý bulunduðu þebeke CID servisini destekliyor ve gelen çaðrýda el ahizesindeki LCD ekran üzerinde KISITLI NUMA yazýyorsa bu durumda karþý tarafýn numarasýnýn gizlenmiþ ya da bilgilerinin mevcut olmadýðý ARAYAN NUMARAYI GÖSTERME ÖZELLÝÐÝ (CID) anlamýna gelmektedir. Arayan numarayý gösterme özelliði baðlý bulunduðunuz þebekenin bu hizmete açýk olmasý halinde sizi arayan kiþinin numarasýný ekranda görmenizi saðlar. CID özelliði ayný zamanda sizin yokluðunuzda hangi numaralarýn aramýþ olduðunu da görmenizi saðlar. Çaðrý Görüntülenmesi Telefon hattýnýzýn baðlý bulunduðu þebekenin CID servisini desteklemesi sayesinde,telefonunuz çaldýðýnda karþý tarafýn numarasý el ahizesi üzerindeki

17 CID Arayan Listesinin Ýncelenmesi görebilirsiniz. *Tekrar arama ikonun dýþýnda yazýlým sayesinde ayný numaranýn kaç kere aradýðýný 4.Eðer numara 12 rakamdan fazlaysa bu durumda ilk 12 rakam gözükecek saptamakta mevcuttur. OK/MENU tuþuna basmanýzla birlikte kalan rakamlarý göreceksiniz. Bunu þu þekilde yapabilirsiniz: 5.Eðer ilk olarak arayan kiþinin numarasý çýkýyorsa(ismi olmadan),numarayý 1.Bekleme modundayken aþaðý ok tuþuna basýnýz bu durumda son arayan numara gördükten sonra OK/MENU tuþuna basarak o numaranýn kaç kere aramýþ olduðunu ya da isim karþýnýza çýkacaktýr. görebilirsiniz.(örnek: ÇAÐRILAR:01 o kiþinin bir kere, ÇAÐRILAR:02 o kiþinin iki 2.OK/MENU tuþuna basýnýz.çaðrilar:01 þeklinde ekranda size bu numaranýn sizi kere aramýþ olduðunu göstermektedir.) bir kere aradýðýný gösteren ibare belirecektir. ÇAÐRILAR :02 yazmasý o numaranýn 6.Arayan numaranýn tarihini ve zamanýný görmek için tekrar OK/MENU tuþuna sizi 2 kere aradýðý anlamýna gelmektedir. Bu numara sizi 2 den fazla ;örneðin 3 veya basýnýz. 10 kez aramýþsa,ekranda;3 veya 10 yazacaktýr. 7.Arayanlar listesinde diðer kayýtlarý görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. CID Arama Listesine Genel Bakýþ 8.Arayan numaralarý gösterme listesinden çýkmak için C/int tuþuna basýlý tutunuz. Sizin yokluðunuzda gelen çaðrýlarý ya da gelen çaðrýyý cevaplayamadýðýnýz durumlarda telefonunuz sizin için arayan numarayý ve arama zamanýný hafýzasýnda CID DE GÖRÜNEN NUMARAYI REHBERE EKLEME tutacaktýr. Yeni çaðrý geldiðinde baz üzerindeki Kullanýmda /yeni çaðrý ýþýðý ve El 1.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. En son arayan numarayý ekranda göreceksiniz. ahizesi üzerindeki CID ikonu yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Telefonunuz dýþardan 2.Listedeki diðer numaralarý görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. gelen 24 çaðrýyý hafýzasýnda tutma özelliðine sahiptir.(her gelen çaðrý numarasýnýn 3.Ýlk olarak ekranda isim gözüküyorsa numarayý görmek için OK/MENU tuþuna en fazla 23 rakamdan ve 10 karakterden fazla olmamasý gerekir.) Eðer 24 aramadan basýnýz. Eðer numara 12 rakamdan fazlaysa kalan numaranýn kalan rakamlarýný fazla arama geldiyse bu durumda size son gelen 24 çaðrýyý gösterecektir. Eski görmek için OK/MENU tuþuna tekrar basýnýz. arayan isim ve numaralar yeni arayanlara yer açmak için hafýzadan silinecektir. 4.Eðer ilk olarak arayan numara gözüküyorsa arama sayýsýný görmek için tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. CID ARAMA LÝSTESÝNÝ ÝNCELEME 5.Arayan numaranýn tarihini ve arama zamanýný görmek için tekrar OK/MENU 1.Aþaðý ok tuþuna basýnýz.(eðer CID de herhangi bir numara yoksa BOÞ yazýsý tuþuna basýnýz. çýkacaktýr.) 6.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Eðer arayan numara daha önceden Rehbere 2.Arayan kiþilerin listesini görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanmak kayýt edilmemiþ ise bu durumda EKLE yazýsý ekranda çýkacaktýr. Arayan numara gerekmektedir. daha önceden rehbere kayýt edilmiþse bu durumda ekle yazýsý ekranda çýkmayacak sadece SÝL yazýsý ekranda çýkacaktýr. NOT: Eðer baðlý bulunduðunuz telefon hattý þebekesi arayan kiþinin hem ismini hem Not:Telefonunuz otomatik olarak arayan kayýtlarýnýn mevcut olup olmadýðýný de numarasýný göstermeyi destekliyorsa,bu þartlar altýnda kiþinin ismi ve arama denetler. Ekle opsiyonu sadece CID giriþ kaydý rehberde olmayanlar için çýkacaktýr. sayýsý (örnek: eðer arama bir kere yapýldýysa arayan kiþinin isminden sonra 01 rakamlarý çýkacaktýr,ayný kiþi iki kere arama yaptýysa bu durumda arayan kiþinin isminden sonra 02 rakamlarý çýkacaktýr) ilk olarak ekranda çýkacaktýr. Eðer baðlý bulunduðunuz telefon hattý þebekesi arayan kiþinin sadece numarasýný göstermeyi destekliyorsa bu durumda numarasý isimsiz olarak ekranda görünecektir. 3.Eðer ilk önce ismi ekranda gözükürse, OK/MENU tuþuna basarak numarasýný

18 7.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Eðer arayan kiþinin sadece numarasý çýkýp ismi 5.Arayan numaranýn tarihini ve arama zamanýný görmek için tekrar OK/MENU çýkmýyorsa bu durumda ÝSÝM? Yazýsý ekranda ;isim eklemek isteyip istemediðinizi tuþuna basýnýz. size soracaktýr. Eðer arayan kiþinin ismi de mevcutsa bu durumda ekranda 6.Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda EKLE yazýsý çýkacaktýr. gözükecektir.. 7.SÝL seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 8. Alfabetik tuþ takýmýndan faydalanarak arayan numara için siz bir isim 8.Onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. girebilirsiniz(eðer arayan kiþinin ismi gözükmüyorsa) eðer arayan kiþinin ismi 9.Çýkmak için C/int tuþuna basýlý tutunuz. gözüküyorsa ismini deðiþtirebilirsiniz. 9.Onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. Listeden Geri Arama 10.Çýkmak için C/int tuþuna basýlý tutunuz. Bu özellik sadece CID kayýtlarýnda geçerli bir telefon numarasý varsa çalýþmaktadýr. CID KAYDINI SÝLME Eðer CID giriþi rehbere kayýt edilmiþ ise: 1.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. En son arayan numarayý ekranda göreceksiniz. 2.Listedeki diðer arayan numaralarý görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 3.Ýlk olarak ekranda isim gözüküyorsa numarayý görmek için OK/MENU tuþuna basýnýz. Eðer numara 12 rakamdan fazlaysa arayan numaranýn kalan rakamlarýný görmek için OK/MENU tuþuna tekrar basýnýz. 4.Eðer ilk olarak arayan numara gözüküyorsa arama sayýsýný görmek için tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. 5.Aramanýn tarihini ve arama zamanýný görmek için tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. 6.OK/MENU tuþuna tekrar basýnýz. LCD ekranda SÝL? Yazýsý görünecektir. 7.Onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8.Çýkmak için C/int tuþuna basýlý tutunuz. Eðer CID giriþi rehbere kayýt edilmemiþ ise: 1.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. En son arayan numarayý ekranda göreceksiniz. 2.Listedeki diðer numaralarý görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 3.Ýlk olarak ekranda isim gözüküyorsa numarayý görmek için OK/MENU tuþuna basýnýz. Eðer numara 12 rakamdan fazlaysa arayan numaranýn kalan rakamlarýný görmek için OK/MENU tuþuna tekrar basýnýz. 4.Eðer ilk olarak arayan numara gözüküyorsa arama sayýsýný görmek için tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. 1.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. En son arayan numarayý ekranda göreceksiniz. 2.Listedeki diðer numaralarý görmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 3.OK/MENU tuþunu kullanarak bütün detaylý CID bilgilerine ulaþabilirsiniz. 4.Aramak istediðiniz kiþinin ismini veya numarasýný görünce TALK tuþuna basýnýz bu durumda numara otomatik olarak aranacaktýr. Mesaj Bekletme Servisi Bu servis ancak baðlý bulunduðunuz telefon servis saðlayýcýsýndan abone olmanýz durumunda kullanabileceðiniz bir servistir. Servisin detaylarýný telefon servis saðlayýcýnýza danýþýnýz. Þebekenize okunmamýþ bir ses postasý içeren yeni bir mesaj geldiði zaman,baza baðlanmýþ olan bütün el cihazlarý üzerindeki mesaj bekletme servisi uyarýcýsý belirecektir. Bu durumda gelen sesli mesajýnýzý sesli mesaj kutusundan dinlemek için baðlý bulunduðunuz telefon servis saðlayýcýsýný aramanýz gerekecektir. Yeni gelen mesajýnýza siz bakana kadar ve telefon þebekeniz mesaj yok sinyalini yollayana kadar baz üzerindeki kullanýmda ýþýðý yanýp-sönmeye devam edecektir. NOT:Enerji geldiðinde yeni mesaj göstergesi resetlenir

19 AYARLARI KÝÞÝSELLEÞTÝRME Ýç ve Dýþ Aramalar Ýçin El ahizesi Melodi Seçimi 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda REHBER yazýsý çýkacaktýr. 2.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. Ekranda AHÝZE yazýsý çýkacaktýr. 3.OK/MENU tuþuna basýnýz. 4.Aþaðý ok tuþunu kullanarak DIÞ MELODÝ ya da ÝÇ MELODÝ üzerine gelebilirsiniz. 5.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda MELODÝ : x (x = 10 melodi arasýndan kaçýncý melodi olduðunu gösteren sembol) göreceksiniz ve bu melodiyi burada seçmeden önce dinleyebilirsiniz. 6.Ýstediðiniz melodiyi seçmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanabilirsiniz. 7.Ýstediðiniz melodiyi duyunca seçiminizi onaylamak için OK/MENU tuþuna basmanýz gerekmektedir. 8.Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir 9.Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir. El ahizesi Ses Ayarý **El ahizesi zil sesi için ses seviyesini 1 ile 5 arasýnda ayarlamak,artan þeklinde ayarlamak ya da sesi tamamen kapatmak mümkündür. 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. 2.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. Ekranda AHÝZE yazýsýný göreceksiniz. 3.OK/MENU tuþuna basýnýz. BÝP TONU yazýsýný göreceksiniz. 4.Aþaðý ok tuþuna basýnýz. ZÝL SESÝ yazýsýný göreceksiniz. 5.OK/MENU tuþuna basýnýz. 6.Aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanarak istediðiniz ses seviyesini ayarlayýnýz.(ses seviyesi 1 'den 5'e kadar,artan þekilde ya da ses tamamen kapalý þeklinde ayarlanabilir. ) 7.Seçiminizi onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8.Bir önceki ekrana dönmek için C/int tuþuna basýlý tutunuz veya 9.Bekleme moduna geri dönmek için TALK tuþuna basýnýz. Baz Ýçin Melodi Seçimi 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda REHBER yazýsý gözükecektir. 2.KURULUM yazýsýna gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 3.OK/MENU tuþuna basýnca, ekranda BAZ SESÝ yazýsýný göreceksiniz. 4.Aþaðý ok tuþunu kullanarak BAZ MELODÝSÝ seçeneðine geliniz. 5.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda MELODY:X (X:1 den 5 e kadar olan herhangi bir melodinin numarasýný göstermektedir) yazýsýný göreceksiniz ve melodi örneðini dinleyeceksiniz. 6.Melodileri deðiþtirmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 7.Arzu ettiðiniz melodiyi onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8.Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir. 9.Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir. Baz Ýçin Zil Sesi Ayarý 1.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda REHBER yazýsý gözükecektir. 2.KURULUM yazýsýna gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 3.OK/MENU tuþuna basýnca, ekranda BAZ SESÝ yazýsýný göreceksiniz. 4.OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda SES:X (x=5 zil seviyesinden biri) yazýsýný görecek ve örnek zil seviyesini dinleyeceksiniz. 5. Aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanarak istediðiniz ses seviyesini ayarlayýnýz. Zil sesini tamamen kapatmak için SES KAPALI modunu seçmeniz gerekmektedir. 6.Arzu ettiðiniz ses seviyesini seçmek için OK/MENU tuþuna basmanýz gerekmektedir. 7.Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir. 8.Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir

20 El ahizesi Kulaklýk Sesi Ayarý Pil Seviyesi Düþük 1)OK/MENU tuþuna basýn. Ekranda REHBER yazýsý çýkacaktýr. 1.OK/MENU tuþuna basýnýz.rehber yazýsý çýkacaktýr. 2)Aþaðý ok tuþuna basýnýz. Ekranda AHÝZE yazýsý çýkacaktýr. 2.Aþaðý ok tuþuna basýnýz.ekranda AHÝZE yazýsýný göreceksiniz. 3)OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda BIP TONU yazýsý çýkacaktýr. 3.OK/MENU tuþuna basýnýz. 4)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda TUÞ SESI yazýsýný göreceksiniz. 4.Kulaklýk sesi seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 5)Aþaðý ok tuþuna basýnýz. DÜÞÜK ÞARJ yazýsýný göreceksiniz. 5.OK/MENU tuþuna basýnýz.ekranda Kul Sesi:X yazýsýný göreceksiniz.(x=1 den 6)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. AÇIK ya da KAPALI yazýsýný ekranda 5 e kadar olan kulaklýk sesi seviyesini göstermektedir.) göreceksiniz. 6.Ýstediðiniz ses seviyesini belirlemek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 7)AÇIK ya da KAPALI seçeneðinden birini seçmek için aþaðý ve yukarý ok 7.Seçiminizi onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz ve Kul Sesi kýsmýndan tuþlarýný kullanýnýz. çýkýnýz. 8)Yaptýðýnýz ayarý onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8.Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir. 9)Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir. 9.Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir. 10)Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir. Alarm Tonlarý Ýsteminize göre aþaðýdaki tonlarý açýk veya kapalý olarak seçebilirsiniz. Tuþ Sesi *Bu alarmda tuþlara her bastýðýnýzda bir ton duyulmaktadýr. 1)OK/MENU tuþuna basýn. Ekranda REHBER yazýsý çýkacaktýr. 2)Aþaðý ok tuþuna basýnýz. Ekranda AHÝZE yazýsý çýkacaktýr. 3)OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda BIP TONU yazýsý çýkacaktýr. 4)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda TUS SESI yazýsýný göreceksiniz. 5)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. AÇIK ya da KAPALI yazýsýný ekranda göreceksiniz. 6)AÇIK ya da KAPALI seçeneðinden birini seçmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 7)Yaptýðýnýz ayarý onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 8)Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir veya 9)Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir. Kapsam Dýþý 1)OK/MENU tuþuna basýn. Ekranda REHBER yazýsý çýkacaktýr. 2)Aþaðý ok tuþuna basýnýz. Ekranda AHÝZE yazýsý çýkacaktýr. 3)OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda BÝP TONU yazýsý çýkacaktýr. 4)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. Ekranda TUÞSESI yazýsýný göreceksiniz. 5)MENZÝL DIÞI seçeneðine gelmek için aþaðý ok tuþunu kullanýnýz. 6)Tekrar OK/MENU tuþuna basýnýz. AÇIK ya da KAPALI yazýsýný ekranda göreceksiniz. 7)AÇIK ya da KAPALI seçeneðinden birini seçmek için aþaðý ve yukarý ok tuþlarýný kullanýnýz. 8)Yaptýðýnýz ayarý onaylamak için OK/MENU tuþuna basýnýz. 9)Bir önceki ekrana geri dönmek için C/int tuþuna basmanýz gerekmektedir veya 10)Bekleme moduna geçmek için TALK tuþuna basmanýz gerekmektedir

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı