YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz cami / 3 TE Ramazan bereketi / 4 TE Fahiþ farka kýnama / 4 TE Fransa da sýfýr büyüme / 11 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr S O M A L Ý Y E Y A R D I M L A R I U L A Þ T I R M A D I BM YE AÐIR SUÇLAMA SO MA LÝ'DEN AÇ ÇO CUK LA RIN ÇIÐ LIK LA RI YÜK SE LÝR KEN, BÝR LEÞ MÝÞ MÝL LET LE RÝN TOP LA NAN YAR DIM LA RI YE RÝ NE U LAÞ TIR MA DI ÐI ÝD DÝ A E DÝ LÝ YOR. DR. AY ÞE AH MED SAÐ LIK FA A LÝ YET LE RÝ Ý ÇÝN TOP LA NAN 1 MÝL YAR DO LA RI SO RDU. BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER SUÇ ÝÞLÝYOR Ül ke de iç sa vaþ pat lak ver di ðin de ba ba sý nýn vu rul ma sýy la Av ru pa'ya gi de rek týp e ði timi a - lan Ay þe Ö mer Ah med, Bir leþ miþ Mil let le ri yar dým pa ra la rý na el koy mak la suç la dý. Paralarýn So ma li'ye u laþ týr ýlma dý ðý ný sa - vu nan Dr. Ah med, "BM ça lý þan la rý insanlýk suçu iþ liyor" di ye ko nuþ tu. 1 MÝLYAR DOLAR NEREDE? Son 20 yýl da So ma li'de sað lýk ve a þý la ma fa a li yet le ri ne i liþ kin u lus - la r a ra sý ku ru luþ la rýn top la dý ðý kay na ðýn yak la þýk bir mil yar do lar ci va rýn da ol du ðu nu be lir ten Ay þe Ah med, Pe ki So ma li'de hâ lâ ço - cuk lar ký za mýk ve sýt ma yüzünden ö lü yor sa, bu bir mil yar do lar ne re - de? di ye sor du. Ha be ri 7 de DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI: BÝR TERCÝH YAPMAK ZORUNDALAR Somalili annenin dramý So ma li de an ne ler, dün ya da bir an ne nin ya pa bi le ce ði en zor se çim le kar þý kar þý ya ka lý - yor. El le rin de ki kýt yi ye cek le ri ve su la rý tü ken mek ü ze rey - ken Somalili anne han gi ço - cu ðun ya þa ma ih ti ma li da ha faz la ise onunla yola devam etmek gibi kor kunç bir se çim le yüz yü ze kalýyor. Ha be ri 7 de Seyirci kalamazdýk Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Din Ýþ le ri Yük sek Ku - ru lu Baþ kan Ve ki li Ze ki Sa yar, Af ri ka ül ke le rin de ya þa nan dra ma, hal kýn du yar sýz kal ma dý ðý ný be lir te - rek, Bu yar dým kam pan ya sý mil le ti mi zin il gi si ni çek miþ o - la cak ki sa de ce SMS sa yý sý 2 mil yo nu aþ mýþ du rum da. Kam - pan ya ya des tek gi de rek ar tý yor de di. Ha be ri say fa 4 te Kutuplardaki ayý, Somali deki insan / HAMA DA SURÝYE ORDUSUNUN YAPTIÐI DEHÞETÝ Dünyaya çocuklar duyurdu Ci han Ha ber A jan sý ka me ra ma ný Ü nal Ay dýn, Ha ma ya git tik le rin - de ha ya let bir þe hir le kar þý laþ týk la rý ný, san ki þeh re kim ya sal bir si lâh a týl dý ðý ný be lir terek, O ra da as ker le rin dü zen le di ði o pe ras yon la rý ço - cuk lar an lat tý. Ha ma nýn se si ço cuk lar ol du de di. Ha be ri say fa 7 de Emekli askerler Suriye sýnýrýna To day s Za man ýn ha be ri ne gö re, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý son 5 yýl da e mek li o lan tam as ker le re se fer ber lik gö rev em ri gön der di. As ker le re, i kin - ci celp em riy le bir lik te ne re de gö rev ya pa cak la rý ný da bil dir di. Ha be ri 4 te ISSN U lus la r a ra sý ku ru luþ lar ve uz man lar, So ma li ve Af ri ka Boy nu zu nda ki di ðer ül ke ler de mil yon - lar ca ki þi nin ha ya tý ný teh dit e den aç lý ðýn, ay lar ön ce Ge li yo rum de di ði ni, an cak u lus la r a ra sý top lu mun tedbir al mak ta ge cik ti ði ni be lir ti yor. Ha be ri say fa 7 de Faruk Çakýr ýn yazýsý sayfa 4 te Yar gý tay dâ vâ yor gu nu Ha be ri say fa 5 te ULUSLAR ARASI KURULUÞLAR Afrika da açlýk Geliyorum dedi MERKEZ BANKASI NDAN Dövize müdahale Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý, ge rek li gö rül me si ha lin de gün lük dö viz sa - týþ i ha le tu tar la rý nýn ka de me li o la rak ar ttý - rý la bi le ce ði ni bil dir di. Ha be ri say fa 11 de RONA YIRCALI DAN KRÝZ YORUMU Durum belirsiz Ýþ adamý Yýr ca lý, dünyadaki kri z ile ilgili, Bek le mek ten baþ ka ça re miz yok. Kim se ne o la ca ðý ný bil mi yor de di. Ha be ri 11 de

2 2 13 Câmiü's-Saðîr, LÂHÝKA AÐUSTOS CUMARTESÝ Y Ramazan ayýnýn baþý rahmet, ortasý maðf iret, sonu ise Cehennem ateþinden kurtuluþtur. No: 1523 / Hadis-i Þerif Meâli Ramazan da evrad ve ilmî derslerle meþgul olmak Bugün insanlýk insanca davranmayý, insanca yaþamayý ve insanca hissetmeyi u- nutmuþ gibi görünüyor. Ýnsanlar habis ruhlarýn ve belki de þeytanýn bile Ramazan-ý Þerifte hayrý birden pes dediði iþler yapýyor. bine çýkan evradlarýmýzla meþgul Ýnsan aklý yýkýmda kullanýlýyor. olup, ilmî derslerimizle bu cüz î, Ýntikam, kin, nefret köpürüp duruyor. Etrafý yakýp yýkma, ezme, küçük görme, açlýða geçici sýkýntýlara ehemmiyet mahkûm etme, talan etme, öldürme v.s. vermemeye çalýþmak büyük bir Dünyadan mazlûmlarýn ahlarý, zalimlerin naralarý yükseliyor. bahtiyarlýktýr. Farklý düþünceler, farklý ýrklar, farklý dinler ihtilâf ve iftirak sebebi oluyor. Birileri masumlarý öldürüyor, birileri açlýktan ölenleri seyrediyor, birileri vicdansýzca talan ediyor, beyinleri yýkanan birileri zehirli fikirlerle ocaklar söndürüyor. Aziz, sýddýk kardeþlerim, Mübarek Ramazan-ý Þerifinizi bütün ruh u canýmýzla tebrik ediyoruz. Cenâb-ý Hak bu Ramazan-ý Þerifin Leyle-i Kadrini umumunuza bin aydan hayýrlý eylesin. Âmin. Ve seksen sene bir ömr-ü makbul hükmünde hakkýnýzda kabul eylesin, âmin. Saniyen: Bayrama kadar burada kalmamýzýn bizlere çok faydasý ve hayrý olduðuna kanaatim var. Þimdi tahliye olsaydýk, bu medrese-i Yusufiyedeki hayýrlardan mahrum kaldýðýmýz gibi, sýrf uhrevî olan Ramazan-ý þerifi, dünya meþgaleleriyle huzur-u mânevîmizi haleldar edecekti. Elhayrü fî mahtârahullah (Allah ýn, kullarýný sevkettiði ve onlar için seçtiði her þeyde hayýr vardýr) sýrrýyla, inþaallah bunda da hayýrlý büyük sevinçler olacak. Mahkemede siz de anladýnýz ki, hattâ kanunlarýyla da hiçbir cihetle bizi mahkûm edemediklerinden, ehemmiyetsiz, sinek kanadý kadar kanunla temasý olmayan cüz î mektuplarýn cüz î hususiyâtý gibi cüz î þeyleri medârý bahis edip büyük ve küllî mesâil-i Nuriyeye iliþmeye çare bulamadýlar. Hem gayet küllî ve geniþ Nur Talebeleri ve Risâle-i Nur un bedeline yalnýz þahsýmý çürütmek ve ehemmiyetten iskat etmek bizim için büyük bir maslahattýr ki, Risâle-i Nur ve talebelerine kader-i Ýlâhî iliþtirmiyor. Yalnýz benim þahsýmla meþgul eder. Ben de size, bütün dostlarýma beyan ediyorum ki, bütün ruh u canýmla hattâ nefs-i emmâremle beraber Risâle-i Nur un ve sizlerin selâmetine, þahsýma gelen bütün zahmetleri mânevî sevinç ve memnuniyetle kabul ediyorum. Cennet ucuz olmadýðý gibi, Cehennem de lüzumsuz deðil. Dünya ve zahmetleri fâni ve çabuk geçici olduðu gibi, bize gizli düþmanlarýmýzdan gelen zulüm ve mahkeme-i kübrâda ve kýsmen de dünyada yüz derece ziyade intikamýmýz alýnacaðýndan, hiddet yerinde onlara teessüf ediyoruz. Madem hakikat budur. Telâþsýz ve ihtiyat içinde kemâl-i sabýr ve þükürle, hakkýmýzda cereyan eden kaza ve kader-i Ýlâhî ve bizi himaye eden i- nâyet-i Ýlâhiyeye karþý teslim ve tevekkülle ve buradaki kardeþlerimizle de hâlisâne ve tesellikârâne ve samimâne ve mütesânidâne hakikî bir ülfet ve muhabbet ve sohbetle Ramazan-ý Þerifte hayrý birden bine çýkan evradlarýmýzla meþgul olup ilmî derslerimizle bu cüz î, geçici sýkýntýlara ehemmiyet vermemeye çalýþmak büyük bir bahtiyarlýktýr. Ve Nurun pek ehemmiyetli bu imtihanýndaki tesirli dersleri ve muarýzlara kendini okutturmasý, ehemmiyetli bir fütuhat-ý Nuriyedir. Þuâlar, s. 792 ***..bu þuhûr-u selâse çok kýymettardýr; leyle-i Kadrin sýrrýyla seksen sene bir ömrü kazandýracak bir vakitte, en iyi, en efdal þeylerle meþgul olmak lâzým geliyor. Ýnþaallah, Kur ân a ait mesâille iþtigal, bir nevî mânevî mütefekkirane Kur ân o- kumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kýraat-i Kur ân mânâlarý risâlelerin istinsah ve mütalâalarýnda vardýr itikadýndayýz. Barla Lâhikasý, s. 530 LÛGATÇE: evrad: Virdler, duâlar. inâyet-i Ýlâhiye: Allah ýn yardýmý. mütesânidâne: Dayanýþma içerisinde. uhrevî: Ahiretle ilgili, ahirete ait. þuhûr-u selâse: Üç aylar. leyle-i Kadr: Kadir Gecesi. mesâil: Meseleler. iþtigal: Meþgul olma. mütefekkirâne: Tefekkür ederek, düþünerek. kýraat-i Kur ân: Kur ân okumak. istinsah: Çoðaltma. medrese-i Yusufiye: Hz. Yusuf un (a.s.) iftira, haksýzlýk ve zulüm i- le hapiste kalmasýndan kinaye olarak, iman ve Kur ân a hizmetinden dolayý tevkif edilenlerin hapsedildiði yer mânasýnda, hapishane. Ýnsanlýk þefkat ve merhamete hasret Ýnsânî ruh ölüyor. Vicdan mekanizmalarý felce uðruyor. Ýradeler kirli duygulara teslim oluyor. Ve neticede þefkat ve merhamet merkezi olan gönlün bütün ýþýklarý söndürülüyor ve insanlýk karanlýkta kalýyor. Sefih medeniyet, geliþen teknolojiye, artan refaha raðmen bir kez daha müzahrefatýný kusuyor. Nereye baksak, ürpertici, yakýcý, iç kanatýcý haberlerle karþýlaþýyoruz. Kalp ve ruhlarýmýzda yeni yeni yaralar açýlýyor. Mehmet Âkif in dediði gibi, Harab iller, çökmüþ kanallar, yolcusuz yollar Gaza namýyla dindaþ öldüren biçare dindaþlar Ip ýssýz aþiyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar Emek mahrumu günler, fikr-i ferda bilmez akþamlar Bütün bu manzaralar karþýsýnda insan inkisara uðruyor. Ve Hep böyle birbirini yiyecek mi insanlýk? diye düþünüyor. Yoksa bu kâinatýn sahibi, yeter deyip, bütün bütün fabrikayý daðýtmak nevinden kýyameti mi koparacak? Çözüm, hakikî insan olmaktan geçiyor. Zira insanlýk; sevgi, þefkat, merhamet, fedakârlýk, vefa, kardeþlik duygularýnýn hakim olduðu mertebenin adýdýr. Biraz daha þefkat, merhamet ve sevgiye ihtiyaç var. Çünkü þefkat, Ýlâhî ahlâkýn bir tecellisidir. Rahim isminin bir burcu olan þefkat, dünya üzerindeki bir çok sýkýntýnýn ve zulmün panzehiri olacaktýr. Karþýlýk beklemeden sevgi ve merhamete muhtaç herkese þefkat elini uzatmak insaniyetin bir gereðidir. Þefkat ve sevgide öyle bir güç vardýr ki, inatçý ruhlarý dize getirir. En katý kalpleri yumuþatýr. Köpürüp duran kin ve nefreti söndürür. Þiddet, hiddet ve düþmanlýðý yok eder. Ýnsan þefkat hisleri ile enginleþir, kemâle e- riþir. Çünkü þefkatin hakim olduðu bir yürek, sorumluluk bilinci en yüksek olan bir yürektir. Fedakârlýk, sýkýntýlarýn önünü kesme, acýlarý göðüsleme, yardým etme, duâ etme, þefkatli bir kalbin hissediþleridir. Hakikî þefkatin menbaý imandýr. Þefkat imanýn bir hassasýdýr. Yaratýlaný, yaratandan ötürü sevmek düsturu ile hareket eden bir insan ancak karþýlýksýz fedakârlýk ve þefkat gösterecektir. Bu hislerin çok yoðun yaþandýðý veya yaþanmasý gereken bu mübarek günlerde, açlarýn halini belki de anlayabileceðimiz bu zaman dilimlerinde zulme uðrayan din kardeþlerimizin acýsýný yürekten paylaþacaðýmýz, kalpleri hassaslaþtýran bu mübarek zamanda insanlýk adýna bolca duâ ve yardým yapmak gereklidir. Aksi halde insanlýk treni, önümüzden geçer gider ve biz bu trenin yolcusu olamayýz. Ýnsan, burada biriktirip durduðunu, ahiret menzillerinde harcayacaktýr. Ya cennetin ya cehennemin akçelerini biriktirmekteyiz. Zira Cennet þefkat yeri, Cehennem de kin ve nefret zindanýdýr. Cennet sahiplerini beklediði gibi, Cehennem de müstehaklarýný beklemektedir. Hâsýlý, insanî duygularý ihtizaza getiren, gönülleri heyecanlandýran þefkattir. Þefkat ve merhamet, insan onur ve saygýnlýðýnýn çiðnenmesine karþý durmaktýr. Ýnsaniyete, sevgi ve þefkate çok ihtiyaç duyulan bu günlerde yüreklerimizin bu hislerle dolup, diðer insanî duygularýmýzý da harekete geçirmesi ve insanlýk kalitesinin gösterilmesi duâsýyla VECÝZE Zîhayatýn vücuduna terettüp eden semereler, yalnýz kendisine, menfaatine, bekasýna, kemaline mahsus deðildir. Ancak o semerelerden bir hisse kendisine aittir. Bâki kalan kýsm-ý âzamý Hâlýk a râcidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 119

3 Y HABER 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 13 Ramazan 1432 Rumî: 31 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Engelliler için engelsiz cami ANKARA NIN Keçiören ilçesinde bir caminin cemaati bedensel engelli vatandaþlarýn camiye gelmediðini fark edince el ele verip camiyi engellilere göre düzenledi. Keçiören Kuyubaþý Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Ö- mer Atakan, yaptýðý açýklamada, birkaç ay önce engelli bir vatandaþýn namaz kýlmak için camiye geldiðini, ancak caminin içine giremediði i- çin geri döndüðünü, o sýrada buna þahit olan cemaatin de duruma üzülerek böyle bir karar aldýðýný söyledi. Atakan, camiye tekerlekli sandalyelerin geçebileceði rampalar, engellilerin abdest alabileceði bir lavabo, engelliler için duþ ve tuvaletler eklediklerini belirterek, bütün tadilatlarýn hayýrseverler tarafýndan yaptýrýldýðýný bildirdi. Deðiþikliklerin 3 ay önce gerçekleþtirildiðini kaydeden Atakan, o günden bu yana camiye gelen engelli sayýsýnýn arttýðýna dikkati çekti yýlýnda yapýlan 4 katlý Kuyubaþý Camii nin özel günlerde 2-3 bin kiþiyi aðýrladýðýný anlatan Atakan, Saðlýklý insanlarýn olduðu kadar saðlýðýný kaybetmiþ diðer arkadaþlarýmýzýn da ibadetlerini diledikleri gibi yapmaya hakký olduðunu düþünüyoruz. Elimizden geldiðince cemaat olarak camimizi daha da güzelleþtirmek herkesin ibadetlerini rahatça yapacaðý bir yer haline getirmek istiyoruz. Bu yönde çaba göstermeye devam edeceðiz dedi. Ankara / aa Gösteriþ iftarlarýna son Gösteriþli ve pahalý iftar davetlerinin de galiba sonu geliyor. Bir taraftan Meclis Baþkaný ile Hükümet Sözcüsünün bu iftarlara yönelttiði eleþtiriler; diðer taraftan beþ yýldýzlý bir o- telin önünde, içerideki þatafatlý iftara karþý Emek ve Adalet Platformu mensuplarýnýn gerçekleþtirdiði sade iftar eylemiyle ortaya konulan sivil toplum tepkisi ve bunlarýn toplumdan aldýðý sessiz onay ve destek, artýk böyle iftar davetleri verilmesini zorlaþtýracak gibi görünüyor. Öyle de olmasý lâzým. Çünkü orucun ve Ramazan ýn ifade ettiði anlam ve deðerlerle hiç örtüþmeyen davetler bunlar. Pahalý yemeklerle mideyi týka basa doldurup, artanlarý çöpe dökmek; iftarý kurumsal propaganda, gösteriþ, statü ve rekabet aracý haline getirmek; iktidar ve rant iliþkilerini geliþtirmenin yeni bir alanýna dönüþtürmek... Bunlarýn hangisi Ramazan a uygun düþer? Ayný þey, belediye iftarlarý için de geçerli. Kýþýn mesaiden çýkýp evindeki iftara yetiþemeyenler i- çin kurulan iftar çadýrlarýný, böyle bir gerekçenin söz konusu olmadýðý bir mevsimde, yeni Guinness rekorlarý kýrma gibi iddialarý da iþin içine katarak bir yarýþ konusu yapmanýn izahý ne? O iftarlara gelenlerin kaçý ihtiyaç sahibi? Konunun, iftar yemeklerini hazýrlayan yemek firmalarýna bakan rant boyutu, iþin ayrý bir yönü. Evet, artýk iyiden iyiye ölçüsü kaçan bu iftar yarýþýna bir nokta konulup, bunlara giden kaynaklarý gerçekten muhtaç durumda olanlara ulaþtýracak projeler geliþtirilmeli. Ve bunlar da reklam edilip propagandasý yapýlmadan, yardýmýn hikmet ve maslahatýna uygun þekilde, gayet sessiz ve mütevazi bir þekilde hayata geçirilmeli. Yine oruç dayaðý provokasyonu Erzurum da iftara yakýn saatlerde sokakta sigara yaktýðý için saldýrýya uðrayýp bu Ramazan daki ilk oruç dayaðý nýn kurban ý olan bayan, Ben imam hatibi bitirdim, Kur ân ý hatmettim demiþ. Ama burada iç içe geçmiþ tuhaflýklar var. Bir defa hiçbir imam hatipli, özel olarak Ben Kur ân ý hatmettim vurgusu yapmaz. Ýkincisi, yine hiçbir imam hatipli, Ramazan günü ortalýk yerde sigara yakmaz. Herhangi bir sebep veya gerekçeyle oruç tutamamýþ olsa bile bunu, hele sigara yakmak gibi bir davranýþla açýða vurmaz. Ve bunun için imam hatipli olmak da gerekmez. Oruçlulara saygýnýn insanî ve asgarî bir nezaket icabý olduðunu bilen herkes, ona göre davranýr. Bayanýn bir taraftan Erzurum gibi bir yerde açýkta sigara içilemeyeceðini bilirim derken, diðer taraftan kendisine göre kuytu bir köþede bu iþi yapmasýndaki çeliþki, bir baþka garabet. Kýlýk kýyafete ise hiç girmiyoruz. Velhasýl, olayda tipik ve bayat bir provokasyon kokusu var. Tabiî, bunlarýn hiçbiri, bayana karþý kullanýldýðý söylenen kaba kuvveti haklý çýkarmaz. Ýnsanlar böylesi saygýsýzlýklara karþý tepkilerini daha medenî yöntemlerle göstermeyi öðrenmeliler. General sayýsýnda rekor artýþ Son YAÞ toplantýsýnýn, yeterince üzerinde durulmayan sonuçlarýndan biri, general sayýsýnýn daha da arttýrýlmýþ olmasý. Lale Kemal in tesbitine göre, þûrâda alýnan kararlarla generallerin toplam sayýsý 376 ya ulaþmýþ. Oysa Hüseyin Kývrýkoðlu nun etkin olduðu 2002 YAÞ ýnda 366 olan sayý, Hilmi Özkök ün göreve gelmesinden sonra 2003 te 356 ya, 2004 te 353 e, 2005 te 349 a ve 2006 da 348 e inmiþ. Ama bu trend, ondan sonra yine tersine dönmüþ. Yaþar Büyükanýt döneminde 2007 de 357 ye, 2008 de 364 e çýkan sayý, Ýlker Baþbuð un geldiði 2009 da 372 ye týrmanmýþ. Ve Necdet Özel in Genelkurmay Baþkaný olduðu bu yýlki YAÞ ta ise bu sayýya 4 daha eklenmiþ (Taraf, ). Özellikle son beþ þûrâdan ve bilhassa da son YAÞ tan çýkan sonuçlarýn ortaya koyduðu tablo, çokça sözü edilmeye baþlanan sivilleþme reformlarý açýsýndan pek iç açýcý görünmüyor. Hele AKP nin ustalýk dönemi nde general sayýsýnýn, soðuk savaþ yýllarýný dahi geride býrakan bir rakama ulaþmasýnýn mantýklý bir izahý var mý? 13

4 4 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ Y HABER Kutuplardaki ayý, Somali deki insan... Afrika genelinde devam eden açlýk ve susuzluk, Somali de yaþanan göç ve ölümler sonrasý büyük ölçüde dünya gündemine yerleþti. Yeterli olmasa da baþta Ýslâm ülkeleri olmak üzere BM öncülüðünde yardým kampanyalarý yürütülüyor. Fakirlik, yolsuzluk ve kargaþa içinde yüzen baþka ülkeler gibi Somali nin de asýl derdi ülke tarihinin bir anlamda darbeler tarihi olmasýdýr. Eline silâh a- lan, kendisini güçlü ve kuvvetli hisseden herkes, ilk iþ olarak darbe yapýp ülkeyi yönetmek istemiþ. Neticede istikrarsýz, erken kalkanýn darbe yaptýðý bir devlet görüntüsü ortaya çýkmýþ. Böyle olmakla birlikte; asýl sorumlular darbe yapanlardan ziyade derbecilere destek veren, onlarý el üstünde tutan büyük devlet lerdir. Bu durumu kýsaca, Asya münafýklarý ile Avrupa nýn dessas zalimleri olarak isimlendirebiliriz. Büyük devlet ler istese Somali ya da benzer ülkeler istikrara kavuþmaz mý? Kavuþur, ama böyle ülkelerin istikrara kavuþmasý büyük devletlerin ve uluslar arasý þirketlerin iþine gelmez. Çünkü o durumda ne Somali yi ne de Afrika daki baþka ülkeleri sömürme imkânlarý kalmaz. Sömürme tabirinin bir slogan olduðu akla gelmesin. Somali ya da benzer ülkelerin kendilerine yetecek maden leri var, ama bunlar o ülkelerin elinde kalmýyor. Üstad Bediüzzaman ýn ifadesiyle Asya münafýklarý ile Avrupa nýn dessas zalimleri onlarýn elindekini ya çalýyor, ya da gasbediyorlar. Dolayýsýyla Somali örneðinde olduðu gibi, açlýktan, ölümden ve kargaþadan baþta büyükler olmak üzere bütün dünya ülkeleri sorumludur. Bildik bileli Afrika ülkelerinde bu problemler yaþanýyor. Bazen Somali de, bazen baþka ülkelerde... Peki, bu insanlýk ayýbýný, daha doðrusu hükmen insanlýðýn ölümü nü ortadan kaldýrmak mümkün deðil mi? Bugünkü imkânlarla ölüm hariç; açlýða, susuzluða ve fakirliðe çare bulmak mümkün. O halde kalýcý çareler niçin aranmýyor? Bu noktada her þeyi menfaatine göre planlayan Asya münafýklarý ile Avrupa nýn dessas zalimleri suç üstü yakalanýyor. Dünya ülkelerinin, komþu larýnda yaþanan felâketlere ilgisiz kalmasý elbette ilk defa olmuyor. Umalým ki son olsun. Nitekim, 2008 yýlýnda benzer bir dram Demokratik Kongo Cumhuriyetinde yaþanmýþ. U- NICEF iyiniyet elçisi ABD li aktris Mia Farrow, Batý baþþehirlerini Demokratik Kongo Cumhuriyeti ndeki savaþ ve zulüm karþýsýnda vurdumduymaz olmakla eleþtirmiþ. Bölgeyi üç gün dolaþtýktan sonra Cenevre de konuþan Farrow, Kuzey-Kivu ahalisi gorillerden oluþsaydý çoktan çözüm bulunmuþtu! Goriller ya da özellikle yavru köpekler söz konusu olsaydý, Batýlý ülkeler durumun böyle devam etmesine izin vermezdi diyen oyuncu, bölgede kendisine anlatýlanlar karþýsýnda dehþete düþtüðünü hatýrlatmýþ. (Radikal, 17 Aralýk 2008) UNICEF iyiniyet elçisi ABD li aktris Mia Farrow haksýz mý? Geçmiþte, Kutuplardaki buz daðlarýnýn arasýna sýkýþan kutup ayýsý ný kurtarmak için büyük devletler in seferber olduðuna þahit olmadýk mý? Tamam, ayý lar da kurtarýlsýn, kelaynaklar da... A- ma insan lar da unutulmasýn... Ýnsanýn ve insanlýðýn deðerini bu kadar düþürmek, devam eden zulme, haksýzlýða, adaletsizliðe, fakirliðe, susuzluða, felâketlere sessiz kalmak hayra alâmet deðil. Ýnþaallah insanlýk uyanýr ve insan a sahip çýkar. Aksi halde ölen insan deðil, insanlýk olur... Ramazan bereketi MARMARA Bölgesi nde iki gündür devam eden yaðmur çiftçinin yüzünü güldürdü. Türkiye nin önemli meyve-sebze üretim merkezi Bursa da yaðýþlar özellikle zeytin ve siyah incire olumlu etki yaptý. Türkiye nin önemli zeytin merkezlerinden Bursa da son iki gündür yaðan yaðmur üreticiye umut oldu. Özellikle zeytin rekoltesinde bu sene artýþ beklediklerini belirten Osmangazi Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Doðan, siyah incir ve þeftalinin de yaðmurdan olumlu etkilendiðini söyledi. Zeytinin yaný sýra siyah incir ve þeftalide de bu sene rekolte artýþý beklediklerine iþaret eden Doðan þunlarý kaydetti: Yaðmurla birlikte adeta bereket yaðdý. Çiftçinin yüzü tam anlamýyla güldü. Yaðmurla birlikte adeta aðaçlar kendine geldi. Yapraklarý temizlendi, yeniden çiçekler filizlendi. Çok bereketli günler yaþýyoruz. Ramazan ayýnda yaðmurun gelmesi tam anlamýyla bir rahmet ve berekettir. Bu yaðmurlar meyve sebze hasadýna olumlu etki yapacaktýr. Þimdiye kadar bize yaðmurun zarar yol açtýðý yönünde herhangi bir müracaat gelmedi. Þeftalinin geçen yýl olduðu gibi bu sene de bol olduðuna dikkat çeken Osmangazi Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Doðan, yaðmurun devam etmesi için dua ettiklerini söyledi. Meyve ve sebzenin bol olmasý sebebiyle çarþý-pazarda Ramazan a özel fiyat artýþý olmadýðýný belirten Doðan, Çiftçi son yaðmurla birlikte umutlanmýþtýr. Keþke biraz daha yaðmur yaðsa dedi. Bursa / cihan Sonuçlar haftaya açýklanacak ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, ü- niversiteye yerleþtirme sonuçlarýnýn 19 Aðustos 2011 Cuma günü açýklanacaðýný bildirdi. Üniversiteye yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklanmasýna iliþkin a- çýklamada bulunan Prof. Dr. Demir, Yüzlerce gencimizin ve ailelerinin heyecanla beklediði 2011 ÖSYS Yerleþtirme Sonuçlarýný açýklama aþamasýna geldik dedi. Adaylarýn sabýrsýzlýkla bekledikleri sonuçlarý hýzlý bir þekilde tamamlamak için ÖSYM olarak özverili ve yoðun bir çalýþma temposundan geçtiklerini vurgulayan Demir, Bu süreçte sistemli olarak kurumumuzu yýpratma gayreti güden yalan haberler de yapýlýyor ne yazýk ki. Buna raðmen biz, bir gencimizin bile SURÝYE'DEKÝ olaylarýn büyük bir mülteci dalgasýna sebep olmasýndan endiþe eden Türkiye nin sýnýrda olaðanüstü önlemler aldýðý belirtildi. Ýngilizce yayýn yapan Today s Zaman gazetesinin haberine göre, yeniden göreve çaðrýlan emekli askerler sýnýr illerinde görevlendirildi. Genelkurmay Baþkanlýðý son 5 yýlda emekli olan tam askerlere seferberlik görev emri gönderdi. Askerlere, ikinci celp emriyle birlikte nerede görev yapacaklarýn da bildirdi. Stratejik konumdaki üsler ve karakollar takviye edildi. Ýskenderun daki Deniz Üssü nün güvenlik tedbirleri iki katýna çýkarýldý. Türkiye- Suriye sýnýrýndaki güvenlik tedbirleri Körfez Savaþý ndan sonra ilk kez artýrýldý. Haberde þu ana kadar sadece Hatay üzerinden yönelen göç dalgasýnýn bir süre sonra Mardin ve Kilis e de sýçrayabileceði belirtildi. Seferberlik görev emri alýnan kiþilerin önemli bir kýsmý Suriye-Irak sýnýrýndaki bölgelere gönderildi. Bu durum Türkiye de en son 1991 Körfez Savaþý sýrasýnda yaþanmýþtý. 1. Körfez Savaþý sýrasýnda 3 binden fazla Iraklý Peþmergeye kapýlarýný açmýþtý. Suriye den de çoðu kadýn ve çocuk 16 bin kiþi, operasyonlardan kaçarak Türkiye ye geldi. Türkiye deki kamplarda i- se halen 7 binden fazla Suriyeli bulunuyor. Sýnýrýn öte yakasýnda ise 17 bin kiþiye yakýn mültecinin Türkiye ye sýðýnmaya hazýrlandýðý haberleri geliyor. hayallerine kavuþmasýný geciktirmemek, adaylarý ve yakýnlarýný bekletmemek için sadece iþimize odaklandýk diye konuþtu. Üniversiteye yerleþtirme sonuçlarýný 19 Aðustos 2011 Cuma günü açýklayacaklarýný bildiren Demir, adaylarýn sonuçlarýn açýklandýðý gün, saat itibariyle ÖSYM nin internet adresinden sonuçlara ulaþabileceklerini söyledi. ÖSYM Baþkaný Demir, a- daylarýn sonuçlarý T.C kimlik numaralarý ve þifreleri ile öðrenebileceklerini belirterek, Bu yýl yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek diyerek adaylara hatýrlatmada bulundu. Ankara / aa KOORDÝNASYON MERKEZÝ 2 AYDIR ÇALIÞIYOR Hükümet, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, bünyesinde bir koordinasyon merkezi de oluþturarak, Türkiye- Suriye sýnýrýndaki iller olan Hatay, Kilis ve Mardin de olaðanüstü tedbirlerin alýnmasýný saðladý. NATO nun Suriye ye yönelik doðrudan ve dolaylý bir þekilde müdahalesi durumunda bundan en fazla zarar görecek ülkenin Türkiye olacaðýna inanan hükümet, bu müdahale gerek kalmaksýzýn sorunlarýn çözümünü istiyor. Türkiye, NATO nun Suriye ye yönelik müdahalesinin bu noktadan sonra Ýslam dünyasýnda ters tepebileceðini düþünüyor. HAYVAN KARANTÝNA MERKEZLERÝ OLUÞTURULDU Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý bünyesinde Dýþiþleri Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Tarým Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Gümrük Müsteþarlýðý, Jandarma Genel Komutanlýðý, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüðü, Hýfzýssýhha Baþkanlýðý, Çevre ve Orman Bakanlýðý ndan temsilcileri geliþmeleri an be an takip ediyor. Muhtemel bir NATO müdahalesi halinde sýnýrda sadece insanlarýn yýðýlmayacaðýný, beraberlerinde çok sayýda hayvaný da Türkiye ye getirecekleri öngörülüyor. Öncelikle Hatay ýn Yayladaðý, Altýnözü ve Reyhanlý Ýlçelerinde mülteci kamplarýný yaný sýra hayvan karantina merkezleri de kuruldu. Kilis ve Mardin de bulunan merkezler sýnýrdan hayvan geçiþlerini engelleyecek ve olasý hastalýklý hayvanlarýn Türkiye ye girmemesini saðlayacak tedbirler almaya baþladý. ÜDS ye baþvurular 15 Aðustos ta Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý na (ÜDS) baþvurular 15 Aðustos Pazartesi günü baþlayacak. ÜDS, Alman, Fransýz ve Ýngiliz dillerinde fen bilimleri, saðlýk bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere üç ayrý alanda, yýlda iki kez mart ve ekim aylarýnda; Adana, Ankara, Antalya, Balýkesir, Bursa, Denizli Diyarbakýr, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoþa ve Biþkek te (Kýrgýzistan) Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan yapýlýyor. ÜDS nin Sonbahar Dönemi sýnavý 9 Ekim 2011 tarihinde yapýlacak. Bu sýnava baþvurular, Aðustos 2011 tarihleri arasýnda alýnacak. Ankara / aa SuriyesýnýrýndakigüvenliktedbirleriKörfezSavaþý ndansonrailkkezartýrýldý.genelkurmay,son5yýldaemekliolantamaskerlereseferberlikgörevemrigönderdi. FOTOÐRAF: AA Emekli askerler Suriye sýnýrýnda SURÝYE DEKÝ OLAYLARIN BÜYÜK BÝR MÜLTECÝ DALGASINA SEBEP OLACAÐI ENDÝÞESÝ DOLAYISIYLA SINIRDA OLAÐANÜSTÜ TEDBÝRLER ALDIRDI. YENÝDEN GÖREVE ÇAÐRILAN EMEKLÝ ASKERLER SINIR ÝLLERÝNDE GÖREVLENDÝRÝLDÝ. DOÇ. AYHAN: 1990 LI YILLARA GERÝ DÖNDÜK Todays Zaman a konuþan Suriye konusunda uzman isimlerden Bolu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Öðretim üyelerinden Doç. Dr. Veysel Ayhan, Suriye ye yönelik bir NATO müdahalesinin bölgeyi cehenneme çevireceðine kesin gözüyle bakýyor. Ayhan, þu ifadeleri kullandý: Türkiye, 1990 lýk yýllardaki konumuna geri döndü. Proaktif bir dýþ politika izliyor. Körfez Savaþý nda Irak tan Türkiye ye yönelen göç dalgasýndan daha büyük bir dalganýn Türkiye ye beklediðini öngörebiliriz. Çünkü yakýn bir gelecekte Suriye de çözümün bulunup, çatýþmalarýn durmasý mümkün görünmüyor. NATO ise Afganistan ve Libya da iþi eline yüzüne bulaþtýrdý. Batýlý ülkelerin NATO nun benzer operasyonlarýna vereceði katký kalmadý. Bu nedenle Türkiye nin çabalarý ile sorun çözülürse çözülebilir. NATO uzun vadede Suriye ye müdahale ettiði takdirde çok daha vahim tablolar yaþanabilir. Ýstanbul / cihan Zeybek: Askerî müdahalenin konuþulmasý bile felâket DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, Türkiye nin Suriye ye askerî müdahalesinin konuþulmasý bile bir felâkettir dedi. Zeybek, partisinin Eskiþehir Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen iftarýn ardýndan yaptýðý konuþmada, DP nin genel seçim öncesinde vatandaþlardan yoðun ilgi gördüðünü, ancak bu ilginin oya dönüþemediðini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhangi bir baþbakanýn bir baþka ülkede ola gelen iþlerle ilgili olarak bunlar bizim iç meselemizdir dediðine tanýk oldunuz mu? diyen Zeybek, sözlerini þöyle sürdürdü: Türkiye Cumhuriyeti nin Baþbakanýnýn baþka bir ülkede olan iþlerle ilgili olarak bu iþler bizim iç meselemizdir. Süre veriyoruz. Sabrýmýz taþýyor. Yoksa biliriz ha. Bizi kýzdýrmayýn tarzýnda bir konuþma yaptýðýný duydunuz mu? Hayýr, böyle bir þey olamaz. Suriye de bir tanzim var. Suriye de bir devrim gerçekleþtirmek üzere kitleler harekete geçirildi. Kitlelerin haklý olup, olmamasý, Suriye iktidarýnýn yanlýþ olup, olmamasý baþka bir konu. Suriye hükümeti, kendi devletinin yasalarýna uygun davranmayan insanlara karþý büyük yanlýþlar da yapmýþ olsa bile Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný, Ortadoðu nun jandarmasý mýdýr, polisi midir? Peki, öyleyse... Görevi, Müslümanlara yapýlan yanlýþlarý, zulümleri önlemekse, Irak ta yüz binlerce insan öldürülürken, bu Baþbakan nerelerdeydi? Türkiye nin Suriye ye askerî müdahalesinin konuþulmasý bile bir felâkettir. Böyle bir saçmalýk olur mu? Böyle bir þeye izin vermeyeceðiz. MÜTTEFÝKLERÝMÝZ BÝZE OY VERMEDÝ ZEYBEK, DP nin kökleri çok güçlü bir parti olduðunu belirterek, Artýk, ittifak gibi laflarý duymak istemiyorum. Bizim bunlara ihtiyacýmýz yok. Sonunda yanlýþ bir ittifak yaptýk ve sýkýntýsýný çektik. Müttefiklerimiz bize oy vermedi. Onlarý yolu onlara, bizim yolumuz bizlere. 10 gün sonra bu yanlýþýmýzý anladýk. Teþkilâtýmýza ve fikriyatýmýza müdahaleye baþladýlar. Kimseyle ittifak yapmadan öz gücümüzle millete ulaþacaðýz diye konuþtu. Eskiþehir / aa HABERLER Drama seyirci kalmadýk DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkan Vekili Zeki Sayar, Afrika ülkelerinde yaþanan drama, halkýn duyarsýz kalmadýðýný belirterek, Bu yardým kampanyasý milletimizin ilgisini çekmiþ olacak ki sadece SMS sayýsý 2 milyonu aþmýþ durumda. Kampanyaya destek giderek artýyor dedi. Sayar, Sabancý Merkez Cami sinde, cuma namazý öncesi cemaate hitap etmek üzere geldiði Adana da Ýl Müftülüðünde düzenlediði toplantýdaki konuþmasýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca, son 60 yýlýn en büyük kuraklýðýnýn yaþandýðý Afrika ya Yardým ve Önce Komþum projelerinin baþlatýldýðýný hatýrlattý. Afrika daki kuraklýða baðlý olarak milyonlarca insanýn açlýkla karþý karþýya kaldýðýný ve bu sebeple özellikle yaþlýlar, çocuklar ve kadýnlarýn yaþamlarýný kaybettiðini belirten Sayar, bunun için baþlatýlan yardým kampanyasýna halkýn kayýtsýz kalmadýðýný ifade etti. Sayar, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Türkiye Diyanet Vakfý, Kýzýlay ve diðer sivil toplum örgütlerince bu konuda saðlanan yardýmlar sayesinde Afrika halkýna önemli katkýda saðlandýðýný belirterek, Bu yardým kampanyasý milletimizin ilgisini çekmiþ olacak ki sadece SMS sayýsý 2 milyonu aþmýþ durumda. Kampanyaya destek giderek artýyor dedi. Adana / aa Koramiral Cora için yakalama kararý ÝSTANBUL 12. Aðýr Ceza Mahkemesi, ikinci Amirallere suikast giriþimi dâvâsýnýn 2 sanýðýndan biri olan Koramiral Deniz Cora hakkýnda yakalama emri çýkarttý. Mahkeme heyeti, dosya üzerinde yaptýðý tensip incelemesi sonucu, Koramiral Deniz Cora hakkýnda yakalama emri çýkartýlmasýný kararlaþtýrdý. Mahkeme, Cora hakkýndaki yakalama emrini, kuvvetli suç þüphesinin varlýðýný gösteren olgularýn bulunmasý, devam etmesi ve iddiaya konu belgelerin yargýlama sürecinde ele geçirilmesi nedeniyle delilleri karartma þüphesinin olmasý gerekçeleriyle çýkarttý. Koramiral Cora hakkýnda, Gölcük Donanma Komutanlýðýnda yapýlan aramada ele geçirilen belgelerden birinde Amirallere suikast giriþimi iddiasýna iliþkin adý geçtiði gerekçesiyle iddianame hazýrlanmýþ ve bu iddianame mahkemece kabul edilmiþti. Ayný davanýn diðer sanýðý olan Kurmay Albay Ümit Metin ise soruþturma kapsamýnda 27 Mayýs ta tutuklanmýþtý. Ýstanbul / aa Polise linç giriþimine müebbet hapis HAKKâRÝ'DE 2009 yýlýnda DTP nin kapatýlmasýný protesto etme bahanesiyle çýkan izinsiz gösterilerde, bir polis memuruna linç giriþiminde bulunan ve silâhýný gasbeden sanýk, müebbet hapis cezasýna çarptýrýldý. Alýnan bilgiye göre, 12 Aralýk 2009 tarihinde, DTP nin Anayasa Mahkemesi tarafýndan kapatýlmasý bahanesiyle çýkan izinsiz gösterilerde, polis memuru M.Ü ye linç giriþiminde bulunduðu ve polisin silâhýný gasbettiði gerekçesiyle tutuklanan Kinyas Atiman hakkýnda, Van 4. Aðýr Caza Mahkemesinde açýlan davanýn karar duruþmasý yapýldý. Duruþmada, sanýk Atiman a, TCK nýn 302/1 maddesi gereðince, devletin birliðini bozmaya ve devletin hakimiyeti altýnda bulanan topraklardan bir kýsmýný devlet idaresinden a- yýrma amacýna yönelik eylemde bulunma suçundan müebbet, silâhlý terör örgütü PKK nýn faaliyeti çerçevesinde nitelikli yaðma suçundan ise 6 yýl 3 ay hapis cezasý verildi. Atiman, silahlý terör örgütü propagandasý yapmak suçundan ise beraat etti. Sanýk avukatlarý kararýn temyize götürüleceðini bildirdi. Van / aa 13 katlýk fiyat farkýna kýnama ANKARA Sanayi Odasý (ASO), milletvekili genel seçimlerinde 3 gün arayla tekrarlanan oy pusulasý ihalesinin ilkini 11,9 milyon lira, ikincisini ise 899 bin lirayla alan Korza Yayýncýlýk Basým Sanayi ve Ticaret Ltd. Þirketi için disiplin mekanizmasýný iþletti. Edinilen bilgiye göre, 12 Haziran da yapýlan genel seçimlerde kullanýlmak üzere bastýrýlacak oy pusulalarýyla ilgili ihalede yaþanan geliþmeler, Korza Yayýncýlýk Þirketinin üyesi olduðu ASO yu da harekete geçirdi. Ýlk ihaleyi 11,9 milyon lira bedelle kazanan Korza Yayýncýlýk Þirketinin, bu ihalenin iptal edilmesi sebebiyle 3 gün sonra gerçekleþtirilen ikinci ihalede bu defa 899 bin lira bedel teklif etmesi ve bu bedelle de ihaleyi almasý ü- zerine konu ASO Disiplin Kuruluna intikal ettirildi. ASO Disiplin Kurulu, oy pusulasý basým olayýný görüþmek üzere 3 kez toplandý. Bu süreçte Kaðýt Ürünleri ve Baský Ýþleri Sanayi Meslek Komitesinin konuyla ilgili görüþüne baþvuruldu ve Korza nýn savunmasý alýndý. Deðerlendirmelerin sonunda Ankara Sanayi Odasý Disiplin Kurulunca hazýrlanan tutanak daha sonra Oda Meclisine sunuldu. Disiplin Kurulu tutanaðýnda, Disiplin Kurulunun açýklanan suçlar sebebiyle ve eylemin etkili ve kapsamýnýn geniþ olmasý dikkate alýnarak, Korza Yayýncýlýk Basým Sanayi ve Ticaret Ltd. Þirketi ile Baþak Matbaacýlýk ve Tanýtým Hizm. Ltd. Þirketine oybirliðiyle kýnama cezasý verilmesine hükmettiði bildirildi. Söz konusu karar, daha sonra ASO Meclisine gönderildi. Oda Meclisi de kýnama cezasýný onayladý. Ankara / aa

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.867 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAZI DERS KÝTAPLARI BÝRLEÞTÝ OKUL ÇANTALARI HAFÝFLÝYOR 1570 ÖÐRENCÝSÝ VAR ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU HABERÝ SAYFA 3 TE HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa 5 7 10 LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı