YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz cami / 3 TE Ramazan bereketi / 4 TE Fahiþ farka kýnama / 4 TE Fransa da sýfýr büyüme / 11 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr S O M A L Ý Y E Y A R D I M L A R I U L A Þ T I R M A D I BM YE AÐIR SUÇLAMA SO MA LÝ'DEN AÇ ÇO CUK LA RIN ÇIÐ LIK LA RI YÜK SE LÝR KEN, BÝR LEÞ MÝÞ MÝL LET LE RÝN TOP LA NAN YAR DIM LA RI YE RÝ NE U LAÞ TIR MA DI ÐI ÝD DÝ A E DÝ LÝ YOR. DR. AY ÞE AH MED SAÐ LIK FA A LÝ YET LE RÝ Ý ÇÝN TOP LA NAN 1 MÝL YAR DO LA RI SO RDU. BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER SUÇ ÝÞLÝYOR Ül ke de iç sa vaþ pat lak ver di ðin de ba ba sý nýn vu rul ma sýy la Av ru pa'ya gi de rek týp e ði timi a - lan Ay þe Ö mer Ah med, Bir leþ miþ Mil let le ri yar dým pa ra la rý na el koy mak la suç la dý. Paralarýn So ma li'ye u laþ týr ýlma dý ðý ný sa - vu nan Dr. Ah med, "BM ça lý þan la rý insanlýk suçu iþ liyor" di ye ko nuþ tu. 1 MÝLYAR DOLAR NEREDE? Son 20 yýl da So ma li'de sað lýk ve a þý la ma fa a li yet le ri ne i liþ kin u lus - la r a ra sý ku ru luþ la rýn top la dý ðý kay na ðýn yak la þýk bir mil yar do lar ci va rýn da ol du ðu nu be lir ten Ay þe Ah med, Pe ki So ma li'de hâ lâ ço - cuk lar ký za mýk ve sýt ma yüzünden ö lü yor sa, bu bir mil yar do lar ne re - de? di ye sor du. Ha be ri 7 de DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI: BÝR TERCÝH YAPMAK ZORUNDALAR Somalili annenin dramý So ma li de an ne ler, dün ya da bir an ne nin ya pa bi le ce ði en zor se çim le kar þý kar þý ya ka lý - yor. El le rin de ki kýt yi ye cek le ri ve su la rý tü ken mek ü ze rey - ken Somalili anne han gi ço - cu ðun ya þa ma ih ti ma li da ha faz la ise onunla yola devam etmek gibi kor kunç bir se çim le yüz yü ze kalýyor. Ha be ri 7 de Seyirci kalamazdýk Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Din Ýþ le ri Yük sek Ku - ru lu Baþ kan Ve ki li Ze ki Sa yar, Af ri ka ül ke le rin de ya þa nan dra ma, hal kýn du yar sýz kal ma dý ðý ný be lir te - rek, Bu yar dým kam pan ya sý mil le ti mi zin il gi si ni çek miþ o - la cak ki sa de ce SMS sa yý sý 2 mil yo nu aþ mýþ du rum da. Kam - pan ya ya des tek gi de rek ar tý yor de di. Ha be ri say fa 4 te Kutuplardaki ayý, Somali deki insan / HAMA DA SURÝYE ORDUSUNUN YAPTIÐI DEHÞETÝ Dünyaya çocuklar duyurdu Ci han Ha ber A jan sý ka me ra ma ný Ü nal Ay dýn, Ha ma ya git tik le rin - de ha ya let bir þe hir le kar þý laþ týk la rý ný, san ki þeh re kim ya sal bir si lâh a týl dý ðý ný be lir terek, O ra da as ker le rin dü zen le di ði o pe ras yon la rý ço - cuk lar an lat tý. Ha ma nýn se si ço cuk lar ol du de di. Ha be ri say fa 7 de Emekli askerler Suriye sýnýrýna To day s Za man ýn ha be ri ne gö re, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý son 5 yýl da e mek li o lan tam as ker le re se fer ber lik gö rev em ri gön der di. As ker le re, i kin - ci celp em riy le bir lik te ne re de gö rev ya pa cak la rý ný da bil dir di. Ha be ri 4 te ISSN U lus la r a ra sý ku ru luþ lar ve uz man lar, So ma li ve Af ri ka Boy nu zu nda ki di ðer ül ke ler de mil yon - lar ca ki þi nin ha ya tý ný teh dit e den aç lý ðýn, ay lar ön ce Ge li yo rum de di ði ni, an cak u lus la r a ra sý top lu mun tedbir al mak ta ge cik ti ði ni be lir ti yor. Ha be ri say fa 7 de Faruk Çakýr ýn yazýsý sayfa 4 te Yar gý tay dâ vâ yor gu nu Ha be ri say fa 5 te ULUSLAR ARASI KURULUÞLAR Afrika da açlýk Geliyorum dedi MERKEZ BANKASI NDAN Dövize müdahale Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný Er dem Baþ çý, ge rek li gö rül me si ha lin de gün lük dö viz sa - týþ i ha le tu tar la rý nýn ka de me li o la rak ar ttý - rý la bi le ce ði ni bil dir di. Ha be ri say fa 11 de RONA YIRCALI DAN KRÝZ YORUMU Durum belirsiz Ýþ adamý Yýr ca lý, dünyadaki kri z ile ilgili, Bek le mek ten baþ ka ça re miz yok. Kim se ne o la ca ðý ný bil mi yor de di. Ha be ri 11 de

2 2 13 Câmiü's-Saðîr, LÂHÝKA AÐUSTOS CUMARTESÝ Y Ramazan ayýnýn baþý rahmet, ortasý maðf iret, sonu ise Cehennem ateþinden kurtuluþtur. No: 1523 / Hadis-i Þerif Meâli Ramazan da evrad ve ilmî derslerle meþgul olmak Bugün insanlýk insanca davranmayý, insanca yaþamayý ve insanca hissetmeyi u- nutmuþ gibi görünüyor. Ýnsanlar habis ruhlarýn ve belki de þeytanýn bile Ramazan-ý Þerifte hayrý birden pes dediði iþler yapýyor. bine çýkan evradlarýmýzla meþgul Ýnsan aklý yýkýmda kullanýlýyor. olup, ilmî derslerimizle bu cüz î, Ýntikam, kin, nefret köpürüp duruyor. Etrafý yakýp yýkma, ezme, küçük görme, açlýða geçici sýkýntýlara ehemmiyet mahkûm etme, talan etme, öldürme v.s. vermemeye çalýþmak büyük bir Dünyadan mazlûmlarýn ahlarý, zalimlerin naralarý yükseliyor. bahtiyarlýktýr. Farklý düþünceler, farklý ýrklar, farklý dinler ihtilâf ve iftirak sebebi oluyor. Birileri masumlarý öldürüyor, birileri açlýktan ölenleri seyrediyor, birileri vicdansýzca talan ediyor, beyinleri yýkanan birileri zehirli fikirlerle ocaklar söndürüyor. Aziz, sýddýk kardeþlerim, Mübarek Ramazan-ý Þerifinizi bütün ruh u canýmýzla tebrik ediyoruz. Cenâb-ý Hak bu Ramazan-ý Þerifin Leyle-i Kadrini umumunuza bin aydan hayýrlý eylesin. Âmin. Ve seksen sene bir ömr-ü makbul hükmünde hakkýnýzda kabul eylesin, âmin. Saniyen: Bayrama kadar burada kalmamýzýn bizlere çok faydasý ve hayrý olduðuna kanaatim var. Þimdi tahliye olsaydýk, bu medrese-i Yusufiyedeki hayýrlardan mahrum kaldýðýmýz gibi, sýrf uhrevî olan Ramazan-ý þerifi, dünya meþgaleleriyle huzur-u mânevîmizi haleldar edecekti. Elhayrü fî mahtârahullah (Allah ýn, kullarýný sevkettiði ve onlar için seçtiði her þeyde hayýr vardýr) sýrrýyla, inþaallah bunda da hayýrlý büyük sevinçler olacak. Mahkemede siz de anladýnýz ki, hattâ kanunlarýyla da hiçbir cihetle bizi mahkûm edemediklerinden, ehemmiyetsiz, sinek kanadý kadar kanunla temasý olmayan cüz î mektuplarýn cüz î hususiyâtý gibi cüz î þeyleri medârý bahis edip büyük ve küllî mesâil-i Nuriyeye iliþmeye çare bulamadýlar. Hem gayet küllî ve geniþ Nur Talebeleri ve Risâle-i Nur un bedeline yalnýz þahsýmý çürütmek ve ehemmiyetten iskat etmek bizim için büyük bir maslahattýr ki, Risâle-i Nur ve talebelerine kader-i Ýlâhî iliþtirmiyor. Yalnýz benim þahsýmla meþgul eder. Ben de size, bütün dostlarýma beyan ediyorum ki, bütün ruh u canýmla hattâ nefs-i emmâremle beraber Risâle-i Nur un ve sizlerin selâmetine, þahsýma gelen bütün zahmetleri mânevî sevinç ve memnuniyetle kabul ediyorum. Cennet ucuz olmadýðý gibi, Cehennem de lüzumsuz deðil. Dünya ve zahmetleri fâni ve çabuk geçici olduðu gibi, bize gizli düþmanlarýmýzdan gelen zulüm ve mahkeme-i kübrâda ve kýsmen de dünyada yüz derece ziyade intikamýmýz alýnacaðýndan, hiddet yerinde onlara teessüf ediyoruz. Madem hakikat budur. Telâþsýz ve ihtiyat içinde kemâl-i sabýr ve þükürle, hakkýmýzda cereyan eden kaza ve kader-i Ýlâhî ve bizi himaye eden i- nâyet-i Ýlâhiyeye karþý teslim ve tevekkülle ve buradaki kardeþlerimizle de hâlisâne ve tesellikârâne ve samimâne ve mütesânidâne hakikî bir ülfet ve muhabbet ve sohbetle Ramazan-ý Þerifte hayrý birden bine çýkan evradlarýmýzla meþgul olup ilmî derslerimizle bu cüz î, geçici sýkýntýlara ehemmiyet vermemeye çalýþmak büyük bir bahtiyarlýktýr. Ve Nurun pek ehemmiyetli bu imtihanýndaki tesirli dersleri ve muarýzlara kendini okutturmasý, ehemmiyetli bir fütuhat-ý Nuriyedir. Þuâlar, s. 792 ***..bu þuhûr-u selâse çok kýymettardýr; leyle-i Kadrin sýrrýyla seksen sene bir ömrü kazandýracak bir vakitte, en iyi, en efdal þeylerle meþgul olmak lâzým geliyor. Ýnþaallah, Kur ân a ait mesâille iþtigal, bir nevî mânevî mütefekkirane Kur ân o- kumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kýraat-i Kur ân mânâlarý risâlelerin istinsah ve mütalâalarýnda vardýr itikadýndayýz. Barla Lâhikasý, s. 530 LÛGATÇE: evrad: Virdler, duâlar. inâyet-i Ýlâhiye: Allah ýn yardýmý. mütesânidâne: Dayanýþma içerisinde. uhrevî: Ahiretle ilgili, ahirete ait. þuhûr-u selâse: Üç aylar. leyle-i Kadr: Kadir Gecesi. mesâil: Meseleler. iþtigal: Meþgul olma. mütefekkirâne: Tefekkür ederek, düþünerek. kýraat-i Kur ân: Kur ân okumak. istinsah: Çoðaltma. medrese-i Yusufiye: Hz. Yusuf un (a.s.) iftira, haksýzlýk ve zulüm i- le hapiste kalmasýndan kinaye olarak, iman ve Kur ân a hizmetinden dolayý tevkif edilenlerin hapsedildiði yer mânasýnda, hapishane. Ýnsanlýk þefkat ve merhamete hasret Ýnsânî ruh ölüyor. Vicdan mekanizmalarý felce uðruyor. Ýradeler kirli duygulara teslim oluyor. Ve neticede þefkat ve merhamet merkezi olan gönlün bütün ýþýklarý söndürülüyor ve insanlýk karanlýkta kalýyor. Sefih medeniyet, geliþen teknolojiye, artan refaha raðmen bir kez daha müzahrefatýný kusuyor. Nereye baksak, ürpertici, yakýcý, iç kanatýcý haberlerle karþýlaþýyoruz. Kalp ve ruhlarýmýzda yeni yeni yaralar açýlýyor. Mehmet Âkif in dediði gibi, Harab iller, çökmüþ kanallar, yolcusuz yollar Gaza namýyla dindaþ öldüren biçare dindaþlar Ip ýssýz aþiyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar Emek mahrumu günler, fikr-i ferda bilmez akþamlar Bütün bu manzaralar karþýsýnda insan inkisara uðruyor. Ve Hep böyle birbirini yiyecek mi insanlýk? diye düþünüyor. Yoksa bu kâinatýn sahibi, yeter deyip, bütün bütün fabrikayý daðýtmak nevinden kýyameti mi koparacak? Çözüm, hakikî insan olmaktan geçiyor. Zira insanlýk; sevgi, þefkat, merhamet, fedakârlýk, vefa, kardeþlik duygularýnýn hakim olduðu mertebenin adýdýr. Biraz daha þefkat, merhamet ve sevgiye ihtiyaç var. Çünkü þefkat, Ýlâhî ahlâkýn bir tecellisidir. Rahim isminin bir burcu olan þefkat, dünya üzerindeki bir çok sýkýntýnýn ve zulmün panzehiri olacaktýr. Karþýlýk beklemeden sevgi ve merhamete muhtaç herkese þefkat elini uzatmak insaniyetin bir gereðidir. Þefkat ve sevgide öyle bir güç vardýr ki, inatçý ruhlarý dize getirir. En katý kalpleri yumuþatýr. Köpürüp duran kin ve nefreti söndürür. Þiddet, hiddet ve düþmanlýðý yok eder. Ýnsan þefkat hisleri ile enginleþir, kemâle e- riþir. Çünkü þefkatin hakim olduðu bir yürek, sorumluluk bilinci en yüksek olan bir yürektir. Fedakârlýk, sýkýntýlarýn önünü kesme, acýlarý göðüsleme, yardým etme, duâ etme, þefkatli bir kalbin hissediþleridir. Hakikî þefkatin menbaý imandýr. Þefkat imanýn bir hassasýdýr. Yaratýlaný, yaratandan ötürü sevmek düsturu ile hareket eden bir insan ancak karþýlýksýz fedakârlýk ve þefkat gösterecektir. Bu hislerin çok yoðun yaþandýðý veya yaþanmasý gereken bu mübarek günlerde, açlarýn halini belki de anlayabileceðimiz bu zaman dilimlerinde zulme uðrayan din kardeþlerimizin acýsýný yürekten paylaþacaðýmýz, kalpleri hassaslaþtýran bu mübarek zamanda insanlýk adýna bolca duâ ve yardým yapmak gereklidir. Aksi halde insanlýk treni, önümüzden geçer gider ve biz bu trenin yolcusu olamayýz. Ýnsan, burada biriktirip durduðunu, ahiret menzillerinde harcayacaktýr. Ya cennetin ya cehennemin akçelerini biriktirmekteyiz. Zira Cennet þefkat yeri, Cehennem de kin ve nefret zindanýdýr. Cennet sahiplerini beklediði gibi, Cehennem de müstehaklarýný beklemektedir. Hâsýlý, insanî duygularý ihtizaza getiren, gönülleri heyecanlandýran þefkattir. Þefkat ve merhamet, insan onur ve saygýnlýðýnýn çiðnenmesine karþý durmaktýr. Ýnsaniyete, sevgi ve þefkate çok ihtiyaç duyulan bu günlerde yüreklerimizin bu hislerle dolup, diðer insanî duygularýmýzý da harekete geçirmesi ve insanlýk kalitesinin gösterilmesi duâsýyla VECÝZE Zîhayatýn vücuduna terettüp eden semereler, yalnýz kendisine, menfaatine, bekasýna, kemaline mahsus deðildir. Ancak o semerelerden bir hisse kendisine aittir. Bâki kalan kýsm-ý âzamý Hâlýk a râcidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 119

3 Y HABER 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 13 Ramazan 1432 Rumî: 31 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Engelliler için engelsiz cami ANKARA NIN Keçiören ilçesinde bir caminin cemaati bedensel engelli vatandaþlarýn camiye gelmediðini fark edince el ele verip camiyi engellilere göre düzenledi. Keçiören Kuyubaþý Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Ö- mer Atakan, yaptýðý açýklamada, birkaç ay önce engelli bir vatandaþýn namaz kýlmak için camiye geldiðini, ancak caminin içine giremediði i- çin geri döndüðünü, o sýrada buna þahit olan cemaatin de duruma üzülerek böyle bir karar aldýðýný söyledi. Atakan, camiye tekerlekli sandalyelerin geçebileceði rampalar, engellilerin abdest alabileceði bir lavabo, engelliler için duþ ve tuvaletler eklediklerini belirterek, bütün tadilatlarýn hayýrseverler tarafýndan yaptýrýldýðýný bildirdi. Deðiþikliklerin 3 ay önce gerçekleþtirildiðini kaydeden Atakan, o günden bu yana camiye gelen engelli sayýsýnýn arttýðýna dikkati çekti yýlýnda yapýlan 4 katlý Kuyubaþý Camii nin özel günlerde 2-3 bin kiþiyi aðýrladýðýný anlatan Atakan, Saðlýklý insanlarýn olduðu kadar saðlýðýný kaybetmiþ diðer arkadaþlarýmýzýn da ibadetlerini diledikleri gibi yapmaya hakký olduðunu düþünüyoruz. Elimizden geldiðince cemaat olarak camimizi daha da güzelleþtirmek herkesin ibadetlerini rahatça yapacaðý bir yer haline getirmek istiyoruz. Bu yönde çaba göstermeye devam edeceðiz dedi. Ankara / aa Gösteriþ iftarlarýna son Gösteriþli ve pahalý iftar davetlerinin de galiba sonu geliyor. Bir taraftan Meclis Baþkaný ile Hükümet Sözcüsünün bu iftarlara yönelttiði eleþtiriler; diðer taraftan beþ yýldýzlý bir o- telin önünde, içerideki þatafatlý iftara karþý Emek ve Adalet Platformu mensuplarýnýn gerçekleþtirdiði sade iftar eylemiyle ortaya konulan sivil toplum tepkisi ve bunlarýn toplumdan aldýðý sessiz onay ve destek, artýk böyle iftar davetleri verilmesini zorlaþtýracak gibi görünüyor. Öyle de olmasý lâzým. Çünkü orucun ve Ramazan ýn ifade ettiði anlam ve deðerlerle hiç örtüþmeyen davetler bunlar. Pahalý yemeklerle mideyi týka basa doldurup, artanlarý çöpe dökmek; iftarý kurumsal propaganda, gösteriþ, statü ve rekabet aracý haline getirmek; iktidar ve rant iliþkilerini geliþtirmenin yeni bir alanýna dönüþtürmek... Bunlarýn hangisi Ramazan a uygun düþer? Ayný þey, belediye iftarlarý için de geçerli. Kýþýn mesaiden çýkýp evindeki iftara yetiþemeyenler i- çin kurulan iftar çadýrlarýný, böyle bir gerekçenin söz konusu olmadýðý bir mevsimde, yeni Guinness rekorlarý kýrma gibi iddialarý da iþin içine katarak bir yarýþ konusu yapmanýn izahý ne? O iftarlara gelenlerin kaçý ihtiyaç sahibi? Konunun, iftar yemeklerini hazýrlayan yemek firmalarýna bakan rant boyutu, iþin ayrý bir yönü. Evet, artýk iyiden iyiye ölçüsü kaçan bu iftar yarýþýna bir nokta konulup, bunlara giden kaynaklarý gerçekten muhtaç durumda olanlara ulaþtýracak projeler geliþtirilmeli. Ve bunlar da reklam edilip propagandasý yapýlmadan, yardýmýn hikmet ve maslahatýna uygun þekilde, gayet sessiz ve mütevazi bir þekilde hayata geçirilmeli. Yine oruç dayaðý provokasyonu Erzurum da iftara yakýn saatlerde sokakta sigara yaktýðý için saldýrýya uðrayýp bu Ramazan daki ilk oruç dayaðý nýn kurban ý olan bayan, Ben imam hatibi bitirdim, Kur ân ý hatmettim demiþ. Ama burada iç içe geçmiþ tuhaflýklar var. Bir defa hiçbir imam hatipli, özel olarak Ben Kur ân ý hatmettim vurgusu yapmaz. Ýkincisi, yine hiçbir imam hatipli, Ramazan günü ortalýk yerde sigara yakmaz. Herhangi bir sebep veya gerekçeyle oruç tutamamýþ olsa bile bunu, hele sigara yakmak gibi bir davranýþla açýða vurmaz. Ve bunun için imam hatipli olmak da gerekmez. Oruçlulara saygýnýn insanî ve asgarî bir nezaket icabý olduðunu bilen herkes, ona göre davranýr. Bayanýn bir taraftan Erzurum gibi bir yerde açýkta sigara içilemeyeceðini bilirim derken, diðer taraftan kendisine göre kuytu bir köþede bu iþi yapmasýndaki çeliþki, bir baþka garabet. Kýlýk kýyafete ise hiç girmiyoruz. Velhasýl, olayda tipik ve bayat bir provokasyon kokusu var. Tabiî, bunlarýn hiçbiri, bayana karþý kullanýldýðý söylenen kaba kuvveti haklý çýkarmaz. Ýnsanlar böylesi saygýsýzlýklara karþý tepkilerini daha medenî yöntemlerle göstermeyi öðrenmeliler. General sayýsýnda rekor artýþ Son YAÞ toplantýsýnýn, yeterince üzerinde durulmayan sonuçlarýndan biri, general sayýsýnýn daha da arttýrýlmýþ olmasý. Lale Kemal in tesbitine göre, þûrâda alýnan kararlarla generallerin toplam sayýsý 376 ya ulaþmýþ. Oysa Hüseyin Kývrýkoðlu nun etkin olduðu 2002 YAÞ ýnda 366 olan sayý, Hilmi Özkök ün göreve gelmesinden sonra 2003 te 356 ya, 2004 te 353 e, 2005 te 349 a ve 2006 da 348 e inmiþ. Ama bu trend, ondan sonra yine tersine dönmüþ. Yaþar Büyükanýt döneminde 2007 de 357 ye, 2008 de 364 e çýkan sayý, Ýlker Baþbuð un geldiði 2009 da 372 ye týrmanmýþ. Ve Necdet Özel in Genelkurmay Baþkaný olduðu bu yýlki YAÞ ta ise bu sayýya 4 daha eklenmiþ (Taraf, ). Özellikle son beþ þûrâdan ve bilhassa da son YAÞ tan çýkan sonuçlarýn ortaya koyduðu tablo, çokça sözü edilmeye baþlanan sivilleþme reformlarý açýsýndan pek iç açýcý görünmüyor. Hele AKP nin ustalýk dönemi nde general sayýsýnýn, soðuk savaþ yýllarýný dahi geride býrakan bir rakama ulaþmasýnýn mantýklý bir izahý var mý? 13

4 4 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ Y HABER Kutuplardaki ayý, Somali deki insan... Afrika genelinde devam eden açlýk ve susuzluk, Somali de yaþanan göç ve ölümler sonrasý büyük ölçüde dünya gündemine yerleþti. Yeterli olmasa da baþta Ýslâm ülkeleri olmak üzere BM öncülüðünde yardým kampanyalarý yürütülüyor. Fakirlik, yolsuzluk ve kargaþa içinde yüzen baþka ülkeler gibi Somali nin de asýl derdi ülke tarihinin bir anlamda darbeler tarihi olmasýdýr. Eline silâh a- lan, kendisini güçlü ve kuvvetli hisseden herkes, ilk iþ olarak darbe yapýp ülkeyi yönetmek istemiþ. Neticede istikrarsýz, erken kalkanýn darbe yaptýðý bir devlet görüntüsü ortaya çýkmýþ. Böyle olmakla birlikte; asýl sorumlular darbe yapanlardan ziyade derbecilere destek veren, onlarý el üstünde tutan büyük devlet lerdir. Bu durumu kýsaca, Asya münafýklarý ile Avrupa nýn dessas zalimleri olarak isimlendirebiliriz. Büyük devlet ler istese Somali ya da benzer ülkeler istikrara kavuþmaz mý? Kavuþur, ama böyle ülkelerin istikrara kavuþmasý büyük devletlerin ve uluslar arasý þirketlerin iþine gelmez. Çünkü o durumda ne Somali yi ne de Afrika daki baþka ülkeleri sömürme imkânlarý kalmaz. Sömürme tabirinin bir slogan olduðu akla gelmesin. Somali ya da benzer ülkelerin kendilerine yetecek maden leri var, ama bunlar o ülkelerin elinde kalmýyor. Üstad Bediüzzaman ýn ifadesiyle Asya münafýklarý ile Avrupa nýn dessas zalimleri onlarýn elindekini ya çalýyor, ya da gasbediyorlar. Dolayýsýyla Somali örneðinde olduðu gibi, açlýktan, ölümden ve kargaþadan baþta büyükler olmak üzere bütün dünya ülkeleri sorumludur. Bildik bileli Afrika ülkelerinde bu problemler yaþanýyor. Bazen Somali de, bazen baþka ülkelerde... Peki, bu insanlýk ayýbýný, daha doðrusu hükmen insanlýðýn ölümü nü ortadan kaldýrmak mümkün deðil mi? Bugünkü imkânlarla ölüm hariç; açlýða, susuzluða ve fakirliðe çare bulmak mümkün. O halde kalýcý çareler niçin aranmýyor? Bu noktada her þeyi menfaatine göre planlayan Asya münafýklarý ile Avrupa nýn dessas zalimleri suç üstü yakalanýyor. Dünya ülkelerinin, komþu larýnda yaþanan felâketlere ilgisiz kalmasý elbette ilk defa olmuyor. Umalým ki son olsun. Nitekim, 2008 yýlýnda benzer bir dram Demokratik Kongo Cumhuriyetinde yaþanmýþ. U- NICEF iyiniyet elçisi ABD li aktris Mia Farrow, Batý baþþehirlerini Demokratik Kongo Cumhuriyeti ndeki savaþ ve zulüm karþýsýnda vurdumduymaz olmakla eleþtirmiþ. Bölgeyi üç gün dolaþtýktan sonra Cenevre de konuþan Farrow, Kuzey-Kivu ahalisi gorillerden oluþsaydý çoktan çözüm bulunmuþtu! Goriller ya da özellikle yavru köpekler söz konusu olsaydý, Batýlý ülkeler durumun böyle devam etmesine izin vermezdi diyen oyuncu, bölgede kendisine anlatýlanlar karþýsýnda dehþete düþtüðünü hatýrlatmýþ. (Radikal, 17 Aralýk 2008) UNICEF iyiniyet elçisi ABD li aktris Mia Farrow haksýz mý? Geçmiþte, Kutuplardaki buz daðlarýnýn arasýna sýkýþan kutup ayýsý ný kurtarmak için büyük devletler in seferber olduðuna þahit olmadýk mý? Tamam, ayý lar da kurtarýlsýn, kelaynaklar da... A- ma insan lar da unutulmasýn... Ýnsanýn ve insanlýðýn deðerini bu kadar düþürmek, devam eden zulme, haksýzlýða, adaletsizliðe, fakirliðe, susuzluða, felâketlere sessiz kalmak hayra alâmet deðil. Ýnþaallah insanlýk uyanýr ve insan a sahip çýkar. Aksi halde ölen insan deðil, insanlýk olur... Ramazan bereketi MARMARA Bölgesi nde iki gündür devam eden yaðmur çiftçinin yüzünü güldürdü. Türkiye nin önemli meyve-sebze üretim merkezi Bursa da yaðýþlar özellikle zeytin ve siyah incire olumlu etki yaptý. Türkiye nin önemli zeytin merkezlerinden Bursa da son iki gündür yaðan yaðmur üreticiye umut oldu. Özellikle zeytin rekoltesinde bu sene artýþ beklediklerini belirten Osmangazi Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Doðan, siyah incir ve þeftalinin de yaðmurdan olumlu etkilendiðini söyledi. Zeytinin yaný sýra siyah incir ve þeftalide de bu sene rekolte artýþý beklediklerine iþaret eden Doðan þunlarý kaydetti: Yaðmurla birlikte adeta bereket yaðdý. Çiftçinin yüzü tam anlamýyla güldü. Yaðmurla birlikte adeta aðaçlar kendine geldi. Yapraklarý temizlendi, yeniden çiçekler filizlendi. Çok bereketli günler yaþýyoruz. Ramazan ayýnda yaðmurun gelmesi tam anlamýyla bir rahmet ve berekettir. Bu yaðmurlar meyve sebze hasadýna olumlu etki yapacaktýr. Þimdiye kadar bize yaðmurun zarar yol açtýðý yönünde herhangi bir müracaat gelmedi. Þeftalinin geçen yýl olduðu gibi bu sene de bol olduðuna dikkat çeken Osmangazi Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Doðan, yaðmurun devam etmesi için dua ettiklerini söyledi. Meyve ve sebzenin bol olmasý sebebiyle çarþý-pazarda Ramazan a özel fiyat artýþý olmadýðýný belirten Doðan, Çiftçi son yaðmurla birlikte umutlanmýþtýr. Keþke biraz daha yaðmur yaðsa dedi. Bursa / cihan Sonuçlar haftaya açýklanacak ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, ü- niversiteye yerleþtirme sonuçlarýnýn 19 Aðustos 2011 Cuma günü açýklanacaðýný bildirdi. Üniversiteye yerleþtirme sonuçlarýnýn açýklanmasýna iliþkin a- çýklamada bulunan Prof. Dr. Demir, Yüzlerce gencimizin ve ailelerinin heyecanla beklediði 2011 ÖSYS Yerleþtirme Sonuçlarýný açýklama aþamasýna geldik dedi. Adaylarýn sabýrsýzlýkla bekledikleri sonuçlarý hýzlý bir þekilde tamamlamak için ÖSYM olarak özverili ve yoðun bir çalýþma temposundan geçtiklerini vurgulayan Demir, Bu süreçte sistemli olarak kurumumuzu yýpratma gayreti güden yalan haberler de yapýlýyor ne yazýk ki. Buna raðmen biz, bir gencimizin bile SURÝYE'DEKÝ olaylarýn büyük bir mülteci dalgasýna sebep olmasýndan endiþe eden Türkiye nin sýnýrda olaðanüstü önlemler aldýðý belirtildi. Ýngilizce yayýn yapan Today s Zaman gazetesinin haberine göre, yeniden göreve çaðrýlan emekli askerler sýnýr illerinde görevlendirildi. Genelkurmay Baþkanlýðý son 5 yýlda emekli olan tam askerlere seferberlik görev emri gönderdi. Askerlere, ikinci celp emriyle birlikte nerede görev yapacaklarýn da bildirdi. Stratejik konumdaki üsler ve karakollar takviye edildi. Ýskenderun daki Deniz Üssü nün güvenlik tedbirleri iki katýna çýkarýldý. Türkiye- Suriye sýnýrýndaki güvenlik tedbirleri Körfez Savaþý ndan sonra ilk kez artýrýldý. Haberde þu ana kadar sadece Hatay üzerinden yönelen göç dalgasýnýn bir süre sonra Mardin ve Kilis e de sýçrayabileceði belirtildi. Seferberlik görev emri alýnan kiþilerin önemli bir kýsmý Suriye-Irak sýnýrýndaki bölgelere gönderildi. Bu durum Türkiye de en son 1991 Körfez Savaþý sýrasýnda yaþanmýþtý. 1. Körfez Savaþý sýrasýnda 3 binden fazla Iraklý Peþmergeye kapýlarýný açmýþtý. Suriye den de çoðu kadýn ve çocuk 16 bin kiþi, operasyonlardan kaçarak Türkiye ye geldi. Türkiye deki kamplarda i- se halen 7 binden fazla Suriyeli bulunuyor. Sýnýrýn öte yakasýnda ise 17 bin kiþiye yakýn mültecinin Türkiye ye sýðýnmaya hazýrlandýðý haberleri geliyor. hayallerine kavuþmasýný geciktirmemek, adaylarý ve yakýnlarýný bekletmemek için sadece iþimize odaklandýk diye konuþtu. Üniversiteye yerleþtirme sonuçlarýný 19 Aðustos 2011 Cuma günü açýklayacaklarýný bildiren Demir, adaylarýn sonuçlarýn açýklandýðý gün, saat itibariyle ÖSYM nin internet adresinden sonuçlara ulaþabileceklerini söyledi. ÖSYM Baþkaný Demir, a- daylarýn sonuçlarý T.C kimlik numaralarý ve þifreleri ile öðrenebileceklerini belirterek, Bu yýl yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek diyerek adaylara hatýrlatmada bulundu. Ankara / aa KOORDÝNASYON MERKEZÝ 2 AYDIR ÇALIÞIYOR Hükümet, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, bünyesinde bir koordinasyon merkezi de oluþturarak, Türkiye- Suriye sýnýrýndaki iller olan Hatay, Kilis ve Mardin de olaðanüstü tedbirlerin alýnmasýný saðladý. NATO nun Suriye ye yönelik doðrudan ve dolaylý bir þekilde müdahalesi durumunda bundan en fazla zarar görecek ülkenin Türkiye olacaðýna inanan hükümet, bu müdahale gerek kalmaksýzýn sorunlarýn çözümünü istiyor. Türkiye, NATO nun Suriye ye yönelik müdahalesinin bu noktadan sonra Ýslam dünyasýnda ters tepebileceðini düþünüyor. HAYVAN KARANTÝNA MERKEZLERÝ OLUÞTURULDU Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý bünyesinde Dýþiþleri Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Tarým Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Gümrük Müsteþarlýðý, Jandarma Genel Komutanlýðý, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüðü, Hýfzýssýhha Baþkanlýðý, Çevre ve Orman Bakanlýðý ndan temsilcileri geliþmeleri an be an takip ediyor. Muhtemel bir NATO müdahalesi halinde sýnýrda sadece insanlarýn yýðýlmayacaðýný, beraberlerinde çok sayýda hayvaný da Türkiye ye getirecekleri öngörülüyor. Öncelikle Hatay ýn Yayladaðý, Altýnözü ve Reyhanlý Ýlçelerinde mülteci kamplarýný yaný sýra hayvan karantina merkezleri de kuruldu. Kilis ve Mardin de bulunan merkezler sýnýrdan hayvan geçiþlerini engelleyecek ve olasý hastalýklý hayvanlarýn Türkiye ye girmemesini saðlayacak tedbirler almaya baþladý. ÜDS ye baþvurular 15 Aðustos ta Üniversitelerarasý Kurul Yabancý Dil Sýnavý na (ÜDS) baþvurular 15 Aðustos Pazartesi günü baþlayacak. ÜDS, Alman, Fransýz ve Ýngiliz dillerinde fen bilimleri, saðlýk bilimleri ve sosyal bilimler olmak üzere üç ayrý alanda, yýlda iki kez mart ve ekim aylarýnda; Adana, Ankara, Antalya, Balýkesir, Bursa, Denizli Diyarbakýr, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoþa ve Biþkek te (Kýrgýzistan) Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan yapýlýyor. ÜDS nin Sonbahar Dönemi sýnavý 9 Ekim 2011 tarihinde yapýlacak. Bu sýnava baþvurular, Aðustos 2011 tarihleri arasýnda alýnacak. Ankara / aa SuriyesýnýrýndakigüvenliktedbirleriKörfezSavaþý ndansonrailkkezartýrýldý.genelkurmay,son5yýldaemekliolantamaskerlereseferberlikgörevemrigönderdi. FOTOÐRAF: AA Emekli askerler Suriye sýnýrýnda SURÝYE DEKÝ OLAYLARIN BÜYÜK BÝR MÜLTECÝ DALGASINA SEBEP OLACAÐI ENDÝÞESÝ DOLAYISIYLA SINIRDA OLAÐANÜSTÜ TEDBÝRLER ALDIRDI. YENÝDEN GÖREVE ÇAÐRILAN EMEKLÝ ASKERLER SINIR ÝLLERÝNDE GÖREVLENDÝRÝLDÝ. DOÇ. AYHAN: 1990 LI YILLARA GERÝ DÖNDÜK Todays Zaman a konuþan Suriye konusunda uzman isimlerden Bolu Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Öðretim üyelerinden Doç. Dr. Veysel Ayhan, Suriye ye yönelik bir NATO müdahalesinin bölgeyi cehenneme çevireceðine kesin gözüyle bakýyor. Ayhan, þu ifadeleri kullandý: Türkiye, 1990 lýk yýllardaki konumuna geri döndü. Proaktif bir dýþ politika izliyor. Körfez Savaþý nda Irak tan Türkiye ye yönelen göç dalgasýndan daha büyük bir dalganýn Türkiye ye beklediðini öngörebiliriz. Çünkü yakýn bir gelecekte Suriye de çözümün bulunup, çatýþmalarýn durmasý mümkün görünmüyor. NATO ise Afganistan ve Libya da iþi eline yüzüne bulaþtýrdý. Batýlý ülkelerin NATO nun benzer operasyonlarýna vereceði katký kalmadý. Bu nedenle Türkiye nin çabalarý ile sorun çözülürse çözülebilir. NATO uzun vadede Suriye ye müdahale ettiði takdirde çok daha vahim tablolar yaþanabilir. Ýstanbul / cihan Zeybek: Askerî müdahalenin konuþulmasý bile felâket DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, Türkiye nin Suriye ye askerî müdahalesinin konuþulmasý bile bir felâkettir dedi. Zeybek, partisinin Eskiþehir Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen iftarýn ardýndan yaptýðý konuþmada, DP nin genel seçim öncesinde vatandaþlardan yoðun ilgi gördüðünü, ancak bu ilginin oya dönüþemediðini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhangi bir baþbakanýn bir baþka ülkede ola gelen iþlerle ilgili olarak bunlar bizim iç meselemizdir dediðine tanýk oldunuz mu? diyen Zeybek, sözlerini þöyle sürdürdü: Türkiye Cumhuriyeti nin Baþbakanýnýn baþka bir ülkede olan iþlerle ilgili olarak bu iþler bizim iç meselemizdir. Süre veriyoruz. Sabrýmýz taþýyor. Yoksa biliriz ha. Bizi kýzdýrmayýn tarzýnda bir konuþma yaptýðýný duydunuz mu? Hayýr, böyle bir þey olamaz. Suriye de bir tanzim var. Suriye de bir devrim gerçekleþtirmek üzere kitleler harekete geçirildi. Kitlelerin haklý olup, olmamasý, Suriye iktidarýnýn yanlýþ olup, olmamasý baþka bir konu. Suriye hükümeti, kendi devletinin yasalarýna uygun davranmayan insanlara karþý büyük yanlýþlar da yapmýþ olsa bile Türkiye Cumhuriyeti Baþbakaný, Ortadoðu nun jandarmasý mýdýr, polisi midir? Peki, öyleyse... Görevi, Müslümanlara yapýlan yanlýþlarý, zulümleri önlemekse, Irak ta yüz binlerce insan öldürülürken, bu Baþbakan nerelerdeydi? Türkiye nin Suriye ye askerî müdahalesinin konuþulmasý bile bir felâkettir. Böyle bir saçmalýk olur mu? Böyle bir þeye izin vermeyeceðiz. MÜTTEFÝKLERÝMÝZ BÝZE OY VERMEDÝ ZEYBEK, DP nin kökleri çok güçlü bir parti olduðunu belirterek, Artýk, ittifak gibi laflarý duymak istemiyorum. Bizim bunlara ihtiyacýmýz yok. Sonunda yanlýþ bir ittifak yaptýk ve sýkýntýsýný çektik. Müttefiklerimiz bize oy vermedi. Onlarý yolu onlara, bizim yolumuz bizlere. 10 gün sonra bu yanlýþýmýzý anladýk. Teþkilâtýmýza ve fikriyatýmýza müdahaleye baþladýlar. Kimseyle ittifak yapmadan öz gücümüzle millete ulaþacaðýz diye konuþtu. Eskiþehir / aa HABERLER Drama seyirci kalmadýk DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkan Vekili Zeki Sayar, Afrika ülkelerinde yaþanan drama, halkýn duyarsýz kalmadýðýný belirterek, Bu yardým kampanyasý milletimizin ilgisini çekmiþ olacak ki sadece SMS sayýsý 2 milyonu aþmýþ durumda. Kampanyaya destek giderek artýyor dedi. Sayar, Sabancý Merkez Cami sinde, cuma namazý öncesi cemaate hitap etmek üzere geldiði Adana da Ýl Müftülüðünde düzenlediði toplantýdaki konuþmasýnda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca, son 60 yýlýn en büyük kuraklýðýnýn yaþandýðý Afrika ya Yardým ve Önce Komþum projelerinin baþlatýldýðýný hatýrlattý. Afrika daki kuraklýða baðlý olarak milyonlarca insanýn açlýkla karþý karþýya kaldýðýný ve bu sebeple özellikle yaþlýlar, çocuklar ve kadýnlarýn yaþamlarýný kaybettiðini belirten Sayar, bunun için baþlatýlan yardým kampanyasýna halkýn kayýtsýz kalmadýðýný ifade etti. Sayar, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Türkiye Diyanet Vakfý, Kýzýlay ve diðer sivil toplum örgütlerince bu konuda saðlanan yardýmlar sayesinde Afrika halkýna önemli katkýda saðlandýðýný belirterek, Bu yardým kampanyasý milletimizin ilgisini çekmiþ olacak ki sadece SMS sayýsý 2 milyonu aþmýþ durumda. Kampanyaya destek giderek artýyor dedi. Adana / aa Koramiral Cora için yakalama kararý ÝSTANBUL 12. Aðýr Ceza Mahkemesi, ikinci Amirallere suikast giriþimi dâvâsýnýn 2 sanýðýndan biri olan Koramiral Deniz Cora hakkýnda yakalama emri çýkarttý. Mahkeme heyeti, dosya üzerinde yaptýðý tensip incelemesi sonucu, Koramiral Deniz Cora hakkýnda yakalama emri çýkartýlmasýný kararlaþtýrdý. Mahkeme, Cora hakkýndaki yakalama emrini, kuvvetli suç þüphesinin varlýðýný gösteren olgularýn bulunmasý, devam etmesi ve iddiaya konu belgelerin yargýlama sürecinde ele geçirilmesi nedeniyle delilleri karartma þüphesinin olmasý gerekçeleriyle çýkarttý. Koramiral Cora hakkýnda, Gölcük Donanma Komutanlýðýnda yapýlan aramada ele geçirilen belgelerden birinde Amirallere suikast giriþimi iddiasýna iliþkin adý geçtiði gerekçesiyle iddianame hazýrlanmýþ ve bu iddianame mahkemece kabul edilmiþti. Ayný davanýn diðer sanýðý olan Kurmay Albay Ümit Metin ise soruþturma kapsamýnda 27 Mayýs ta tutuklanmýþtý. Ýstanbul / aa Polise linç giriþimine müebbet hapis HAKKâRÝ'DE 2009 yýlýnda DTP nin kapatýlmasýný protesto etme bahanesiyle çýkan izinsiz gösterilerde, bir polis memuruna linç giriþiminde bulunan ve silâhýný gasbeden sanýk, müebbet hapis cezasýna çarptýrýldý. Alýnan bilgiye göre, 12 Aralýk 2009 tarihinde, DTP nin Anayasa Mahkemesi tarafýndan kapatýlmasý bahanesiyle çýkan izinsiz gösterilerde, polis memuru M.Ü ye linç giriþiminde bulunduðu ve polisin silâhýný gasbettiði gerekçesiyle tutuklanan Kinyas Atiman hakkýnda, Van 4. Aðýr Caza Mahkemesinde açýlan davanýn karar duruþmasý yapýldý. Duruþmada, sanýk Atiman a, TCK nýn 302/1 maddesi gereðince, devletin birliðini bozmaya ve devletin hakimiyeti altýnda bulanan topraklardan bir kýsmýný devlet idaresinden a- yýrma amacýna yönelik eylemde bulunma suçundan müebbet, silâhlý terör örgütü PKK nýn faaliyeti çerçevesinde nitelikli yaðma suçundan ise 6 yýl 3 ay hapis cezasý verildi. Atiman, silahlý terör örgütü propagandasý yapmak suçundan ise beraat etti. Sanýk avukatlarý kararýn temyize götürüleceðini bildirdi. Van / aa 13 katlýk fiyat farkýna kýnama ANKARA Sanayi Odasý (ASO), milletvekili genel seçimlerinde 3 gün arayla tekrarlanan oy pusulasý ihalesinin ilkini 11,9 milyon lira, ikincisini ise 899 bin lirayla alan Korza Yayýncýlýk Basým Sanayi ve Ticaret Ltd. Þirketi için disiplin mekanizmasýný iþletti. Edinilen bilgiye göre, 12 Haziran da yapýlan genel seçimlerde kullanýlmak üzere bastýrýlacak oy pusulalarýyla ilgili ihalede yaþanan geliþmeler, Korza Yayýncýlýk Þirketinin üyesi olduðu ASO yu da harekete geçirdi. Ýlk ihaleyi 11,9 milyon lira bedelle kazanan Korza Yayýncýlýk Þirketinin, bu ihalenin iptal edilmesi sebebiyle 3 gün sonra gerçekleþtirilen ikinci ihalede bu defa 899 bin lira bedel teklif etmesi ve bu bedelle de ihaleyi almasý ü- zerine konu ASO Disiplin Kuruluna intikal ettirildi. ASO Disiplin Kurulu, oy pusulasý basým olayýný görüþmek üzere 3 kez toplandý. Bu süreçte Kaðýt Ürünleri ve Baský Ýþleri Sanayi Meslek Komitesinin konuyla ilgili görüþüne baþvuruldu ve Korza nýn savunmasý alýndý. Deðerlendirmelerin sonunda Ankara Sanayi Odasý Disiplin Kurulunca hazýrlanan tutanak daha sonra Oda Meclisine sunuldu. Disiplin Kurulu tutanaðýnda, Disiplin Kurulunun açýklanan suçlar sebebiyle ve eylemin etkili ve kapsamýnýn geniþ olmasý dikkate alýnarak, Korza Yayýncýlýk Basým Sanayi ve Ticaret Ltd. Þirketi ile Baþak Matbaacýlýk ve Tanýtým Hizm. Ltd. Þirketine oybirliðiyle kýnama cezasý verilmesine hükmettiði bildirildi. Söz konusu karar, daha sonra ASO Meclisine gönderildi. Oda Meclisi de kýnama cezasýný onayladý. Ankara / aa

5 Y HABER 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ 5 Türkiye, Suriye oyunu na dikkat etmeli Türkiye-Suriye münâsebetleri, özellikle 1989 da teröristbaþý Öcalan ýn teslimiyle baþlayan olumlu iliþkiler, daha birkaç ay öncesinde iki ülkenin bakanlar kurulu ortak toplantýlar yapmasýna kadar vardý. Ne var ki bu süreç çok sürmedi. Tunus, Mýsýr, Yemen, Bahreyn ve Libya nýn ardýndan Suriye de de demokrasi talepleri yle baþgösteren kýyamlara, Þam yönetiminin abartýlý kanlý askerî müdahâlesine Ankara nýn tepkisiyle araya âdeta kara kedi girdi. AKP iktidarýnda Ankara nýn iki milyon sivilin katledildiði Irak a ve bir milyondan fazla Müslümanýn öldürüldüðü Afganistan a bigâne kaldýðý, dahasý lojistik ve askerî birlik desteði verdiði, NATO bünyesinde Libya ya müdahâleye katýldýðý vasatta, Ankara nýn Þam ý ikna süreci nde, a- zan olaylara operasyonlarýn ve baskýlarýn artmasý kýrýlganlýðýnda, Baþbakan ýn son Suriye de sabrýn sonuna geldik çýkýþý, iki ülke arasýndaki gerginlikte tavan yaptýrdý. Bundandýr ki Suriye deki mesele iç iþimiz sert tepkisinin sorgulandýðý sýrada, Nazýmiye'de bir köy korucusu öldürüldü TUN CE LÝ NÝN Na zý mi ye il çe sin de bir köy ko ru cu su öl dü rül dü. E di ni - len bil gi ye gö re, Na zý mi ye den Ra - ma zan kö yü ne git mek te o lan o to - mo bil, Do ðan taþ kö yü mev ki sin de bir grup te rör ör gü tü PKK lý ta ra fýn - dan dur du rul du. A raç tan in di ri len 3 ki þi den, köy ko ru cu su ol du ðu öð re - ni len Mus ta fa Ak çi çek (65), te rö rist - ler ta ra fýn dan u zun nam lu lu si lâh la öl dü rül dü. Na zý mi ye En teg re Has ta - ne si ne gö tü rü len Ak çi çek in ce na ze - si nin, ya pý la cak o top si nin ar dýn dan Ra ma zan kö yün de def ne di le ce ði öð - re nil di. O lay ye rin den ka çan te rö - rist le rin ya ka lan ma sý i çin de böl ge de ge niþ kap sam lý o pe ras yon baþ la týl dý. Bu a ra da Ak çi çek in CHP Mi let ve ki - li Ka mer Genç in ak ra ba sý ol du ðun be lir til di. Tun ce li / a a - ci han Bir grup mu vaz zaf ifade verdi BAL YOZ PLA NI so ruþ tur ma sý kap sa mýn da bir grup mu vaz zaf as ker i fa de ver di. Ýs tan bul Mer kez Ko mu - tan lý ðý na bað lý si vil plâ ka lý bir a raç la Çý ra ðan Cad de si nde ki ha kim ve sav - cý la rýn kul lan dý ðý ka pý dan Be þik - taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne gi riþ ya - pan as ker ler, da ha son ra sav cý lýk ka - tý na çýk tý. Mu vaz zaf as ker le rin, Bal - yoz Pla ný so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Hü se yin A yar a i fa de ver di ði öð re nil di. Ýs tan bul / a a 5 ö zel ha re kât çý tu tuk lan dý Ö ZEL Yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ði nin yü rüt tü ðü ba zý fa i li meç hul ci na yet le re i liþ kin so ruþ - tur ma kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan 5 ki þi tu tuk lan dý. Es ki ö zel ha re kât çý lar Ay han A, Sey fet tin L, En ver U, Ay han Ö. ve U ður Þ, An ka ra 11. A ðýr Ce za Mah ke me si Nö bet çi Ha kim li ði ne çý - ka rýl dý. Mah ke me, zan lý la rýn tu tuk lan - ma sý na ka rar ver di. An ka ra / a a DP Ge nel Mer ke zine iþ mer ke zi ya pý lý yor DE MOK RAT Par ti nin (DP) Ge nel Mer kez bi na sý nýn ye ri ne iþ mer ke zi ya pý lý yor. A na va tan Par ti si nin DP i - le bir leþ me siy le bir lik te kul la nýl ma - ya baþ la nan Bal gat ta ki ge nel mer - kez bi na sý nýn he men ya ný na çok kat lý bir iþ mer ke zi in þa e di li yor. 14 dö nü me ya kýn bir a ra zi ye sa hip o - lan DP Ge nel Mer ke zi nin 7 dö - nüm lük a la nýn da iþ mer ke zi yük se - le cek. DP, iþ mer ke zi nin ta mam lan - ma sýy la ö nem li bir ge lir kay na ðý na sa hip o la cak. Kat kar þý lý ðý ya pý lan i - ha le de ya pý la cak 20 kat lý iþ mer ke zi - nin bir ka tý nýn a lýþ ve riþ mer ke zi þek lin de ta sar la na ca ðý öð re nil di. DP bah çe si nin i çi ne ya pý lan iþ mer ke zi - nin bir yýl i çin de ta mam lan ma sý bek le ni yor. DP, iþ mer ke zi nin ya pýl - ma sý i çin ge çen Þu bat a yýn da i ha le - ye çýk mýþ tý. An ka ra / ci han Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu nun son Þam ziyareti, fevkalâde önem taþýmaktaydý. Baþta Devlet Baþkaný Esat olmak üzere altý buçuk saat Suriye yetkilileriyle görüþen Davutoðlu nun bir gün sonra Þam temaslarý nýn neticesi olarak Hama da inceleme yapan Türkiye nin Þam Büyükelçisinin gözlemlerine dayanarak, Suriye yönetiminin ilk adýmý attýðýný, Hama dan tanklarýn çekilmeye baþladýðýný, aðýr silâh seslerinin þehirde sona erdiðini ve basýn mensuplarýnýn kente götürüleceði açýklamasý, kayda deðer Þam ýn bu yönde teþvik Esasen Ankara nýn baþtan beri tembihlediði gibi edilmesi ve ülkedeki muhalefetin dýþ tahriklerden azâde iç dinamiklerle demokrasi ve özgürlüklerin geliþtirilmesine olgunlukla katkýda bulunup sabýr ve ihtiyatla sürecin iþlemesini saðlamasý gerekiyor. MÜDAHÂLEYE ZEMÝN HAZIRLAMA! Dýþiþleri Bakaný bunlarý, baþta Amerikan Dýþiþleri Bakaný Clinton olmak üzere görüþtüðü dünya liderlerince takdirle karþýlandýðýný belirttiði Türkiye nin inisiyatifinin etkisi olarak aktarýyor. Görünen o ki Suriye de mevcut yönetimin söz verip bir kýsmýný baþlattýðý demokratik reformlarýn sýkboðaz etmeden baþarýlmasýnýn beklenmesi fevkalâde ö- nem taþýyor. Esasen Ankara nýn baþtan beri tembihlediði gibi Þam ýn bu yönde teþvik edilmesi ve ülkedeki muhalefetin dýþ tahriklerden azâde iç dinamiklerle demokrasi ve özgürlüklerin geliþtirilmesine olgunlukla katkýda bulunup sabýr ve ihtiyatla sürecin iþlemesini saðlamasý gerekiyor. Ancak demokratik talepleri in silâhlý çatýþmaya, yakma ve yýkmaya vardýrýlmasý, yönetimin yeniden sert müdahâleye dönmesi, tehlikesi devam ediyor. Bütün ikazlara raðmen kargaþa ve kaosun sürmesi ve Suriye de iç çatýþmanýn avdet etmesine karþý, Türkiye nin inisiyatifi nin etkisiz kaldýðýna hükmedilip bölge dýþý güçlerin bu Müslüman komþu ülkeye müdahâlesi gündeme getiriliyor. Bu durum, Irak ta, Afganistan da, Libya da olduðu gibi ecnebilerin öteden beri Suriye üzerindeki emperyal emelleri uðruna küresel hegemonya ve çýkarlarý hesabýna bu ülkeye müdahâleye zemin hazýrlama ve dýþ müdahâle oyununu gündeme getiriyor Bunu için Türkiye üzerinden dýþ müdahâleyle Suriye de akan kanýn duracaðý propaganda ediliyor. Süreci kontrol e- den dýþ güçlerce dünya medyasýnda Türkiye nin gücü kasten abartýlýyor. Washington ve Londra dan Ankara ya övgüler yaðýyor. Ankara dikkat etmeli; ecnebilerin uluslar arasý câmia ve uluslar arasý sistem maskesiyle, aynen Irak ta olduðu gibi demokrasi ve özgürleþtirme paravanýnda Suriye ye müdahâleye aracý ve âlet olmaktan sakýnmalý Yargýtay, adlî yýlýnda, geçen yýldan kalan 453 bin 855 dosyaya bu yýl gelen yeni 644 bin 630 dosyanýn da eklenmesiyle toplam 1 milyon 98 bin 485 dosya yüküyle karþý karþýya kaldý. Yar gý tay ýn i þ yü kü a ðýr YAR GI TAY CE ZA VE HU KUK DA Ý RE LE RÝ, AD LÎ YI LIN DA TOP - LAM 1 MÝL YON 98 BÝN 485 DOS YA YÜ KÜY LE KAR ÞI KAR ÞI YA KAL DI. TÜR KÝ YE DE dâ vâ la rýn so nuç lan ma sý nýn çok u zun sür me si dolayýsýyla sýk sýk e leþ ti ri ko nu su o lan yar gý, bü yük iþ yü küy le kar þý kar þý ya bu lu nu yor. Ce za ve hu kuk dâ vâ la rý - nýn son ka rar mer ci ko nu mun da ki Yar gý tay da her yýl so nuç lan dýr dý ðý yüz bin ler ce dos - ya ya kar þýn bir o ka dar dos ya yý da ge le cek ad lî yý la dev ret mek zo run da ka lý yor. Yar gý tay Baþ kan lý ðý is ta tis tik le rin den der - le nen bil gi ye gö re, 11 ce za da i re si ve 21 hu - kuk da i re siy le ce za ve hu kuk ge nel ku rul la - rýn dan o lu þan Yar gý tay, ad lî yý - lýn da, ge çen yýl dan ka lan 453 bin 855 dos ya - ya bu yýl ge len ye ni 644 bin 630 dos ya nýn da ek len me siy le top lam 1 mil yon 98 bin 485 dos ya yü küy le kar þý kar þý ya kal dý. Yar gý tay ce za ve hu kuk da i re le riy le ge nel ku rul la rý ta - ra fýn dan bu ad lî yýl i çe ri sin de 562 bin 171 dos ya gö rü þü le rek ka ra ra bað la nýr ken, 536 bin 314 dâ vâ dos ya sý i se ge le cek ad lî yý la dev re dil mek zo run da ka lýn dý. Bu ça lýþ ma tem po suy la ay da or ta la ma 46 bin 847 dos - ya yý ka ra ra bað la dý ðý gö rü len Yar gý tay da, yýl - lýk top lam top lam 248 iþ gü nü dik ka te a lýn - dý ðýn da, gün lük or ta la ma 2 bin 266 dâ vâ dos ya sý ka ra ra bað lan mýþ ol du. CE ZA DA Ý RE LE RÝ GÜN DE OR TA LA MA 70 DOS YA YI SO NUÇ LAN DIR DI Yar gý tay da en bü yük iþ yü kü nün o luþ tu - ðu ce za da i re le ri e sas a lýn dý ðýn day sa 11 ce - za da i re siy le Ce za Ge nel Ku ru lun da, bu ay so na e ren ad lî yýl i çe ri sin de 304 bin 71 i ge - çen yýl dan, 269 bin 505 i de bu yýl ge len, top lam 573 bin 576 dos ya yü kü o luþ tu. Yar gý tay ce za da i re le ri ve ge nel ku ru lu, ad lî yýl sü re sin ce bu dos ya lar dan 209 bin 76 sý - ný ka ra ra bað lar ken, 364 bin 500 dos ya i se ge le cek ad lî yý la dev rol du. Or ta la ma ay da top lam 17 bin 423, gün de de 843 dos ya nýn ka ra ra bað lan dý ðý ce za da i re le rin de, gün de da i re ba þý na so nuç lan dý rý lan dos ya or ta la - ma sý i se 70 o la rak dik ka ti çek ti. Ay ný þe kil - de 21 hu kuk da i re si ve Hu kuk Ge nel Ku - ru lu, bu ad lî yýl i çe ri sin de 149 bin 784 ge - çen yýl dan de vir, 375 bin 125 de bu yýl ge - len ye ni dos ya lar la 524 bin 909 dos ya hak - kýn da ka rar ver mek i çin ça lýþ tý. Bu dos ya - lar dan 353 bin 95 i ni ka ra ra bað la ya bi len hu kuk da i re le ri, 171 bin 814 dos ya yý da 6 Ey lül de baþ la ya cak o lan ye ni ad lî yý la dev - ret mek zo run da kal dý. Ay da or ta la ma top - lam 29 bin 424 dos ya nýn ka ra ra bað lan dý ðý hu kuk da i re le rin de, da i re ba þý na 65 dos ya or ta la ma sýy la gün de or ta la ma top lam bin 424 dos ya hak kýn da ka rar ve ril di. YAR GI TAY ÝÞ YÜ KÜ NE ÝS TÝ NAF MAH KE ME LE RÝ ÇÖ ZÜM O LA CAK Ýz mir Böl ge Ad li ye Mah ke me si Cum - hu ri yet Baþ sav cý sý Ce lal Ko ca baþ, yap tý ðý de ðer len dir me de, Yar gý ta yýn çok a ðýr bir iþ yü küy le kar þý kar þý ya ol du ðu nu i fa de e - de rek, bu iþ yü kü nün a zal týl ma sý a ma cýy - la is ti naf mah ke me le ri nin ku rul du ðu nu ha týr lat tý. Ýs ti naf mah ke me le ri nin ku rul - ma sýy la ar týk bað lý il ler de ki bi rin ci de re ce mah ke me ler den çý kan ka rar la rýn i ti raz ve tem yiz le ri nin böl ge ad li ye mah ke me le ri - ne ge le ce ði ne i þa ret e den Ko ca baþ, Ör - ne ðin Muð la, Ay dýn, De niz li, U þak, Ma - ni sa ve Ýz mir ol mak ü ze re 6 vi la yet te, mah ke me ler de çý kan ka rar lar i ti raz ve tem yiz i çin Ýz mir Böl ge Ad li ye Mah ke - me si ne ge le cek. Do la yý sýy la dos ya lar Yar - gý ta ya git me den iþ yü kü a zal mýþ o la cak. Böy le ce dos ya lar Yar gý ta ya git me den ka - ra ra bað la na cak. Bu da Yar gý ta yýn iþ yü - kü nü a zal ta cak de di. Ýz mir / a a Gül den E sat a mek tup: Ha yýf lan ma ný zý is te mem CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu a ra cý lý ðýy la Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a gön der di ði mek tup ta, Bir gün ge ri ye bak tý ðý nýz da yap - týk la rý ný zýn çok geç ve çok az kal dý ðý þek lin - de ha yýf lan dý ðý ný zý gör mek is te mem de di. Gül, ge çen Sa lý gü nü Su ri ye ye gi den Dý - þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu a ra cý lý ðýy la E sad a, Su ri ye nin i çin de bu lun du ðu or tam - dan çýk ma sý na i liþ kin de ðer len dir me le ri ve çað rý la rý ný ka le me al dý ðý bir mek tup gön - der miþ ti. A lý nan bil gi ye gö re, Gül mek tu - bun da, Su ri ye de a kan kar deþ ka ný nýn Türk in sa ný nýn yü re ði ni sýz lat tý ðý ný be lirt ti. Su ri - ye nin kri tik ve ta ri hî bir dö nem den geç ti ði - ne dik ka ti çe ken Gül, E sad a, li der li ði ni ce - sa ret le or ta ya koy ma vak ti nin çok tan gel di - ði me sa jý ný i let ti. Hal kýn de mok ra si yö nün - de ki meþ rû ta lep le ri nin sa mi mi yet ve sü - r'at le ye ri ne ge ti ril me si ne yö ne lik çað rý la rý ný yi ne le yen Gül, bu du rum da Su ri ye de ki o - lum suz þart la rýn ay ný hýz la i yi le þe ce ði ka na - a tin de ol du ðu nun al tý ný çiz di. De ði þim rüz gâr la rý nýn ö nün de sav rul - mak ye ri ne de ði þi mi yön len di ren bir li der ol ma nýn E sad ý ta ri hî bir ko nu ma o tur ta ca - ðý ný i fa de e den Gül, Bir gün ge ri ye bak tý - ðý nýz da yap týk la rý ný zýn çok geç ve çok az kal dý ðý þek lin de ha yýf lan dý ðý ný zý gör mek is - te mem de di. An ka ra / a a Sayýn Mehmet Görmez in dikkatine Türkiye de kitap okuma alýþkanlýðýnýn çok düþük olduðu yapýlan araþtýrmalarda net þekilde ortaya çýkýyor. Görüyoruz ki Türk halký artýk okumuyor. Nüfusu 5 milyon civarýnda olan Ankara da kütüphanelere üye olanlarýn sayýsý sadece 37 bin. Bir örnek olmasý açýsýndan, Almanya da 7 bin 500 kiþiye 1 kütüphane düþerken Türkiye de 68 bin 500 kiþiye bir kütüphane düþüyor. Buna karþýlýk Türkiye de 95 kiþiye bir kahvehane düþüyor. Kiþi baþýna düþen kitap sayýsý Almanya da 25 bin, AB ortalamasý 16 bin iken Türkiye de kiþi baþýna düþen kitap sayýsý 6 bin olarak ortaya çýkýyor. Peki, milletimiz kitap okumuyorsa ne yapýyor? Ya televizyon baþýnda, ya da internet karþýsýnda gününü geçiriyor. Bunlar da yapýlan a- raþtýrma neticeleri Televizyon ve internetin baþýndan kalkýlmadýðý için okumayan bir toplum olduk. Okunmadýðý, televizyonlardaki sahte kahramanlar a özenildiði i- çin de aile yapýsý iyice bozuldu. Araþtýrmalar gösteriyor ki, çocuklarýn yýlda yaklaþýk 900 saati okulda, bin 200 saati ise televizyon karþýsýnda geçiyor. Ýlköðretim çaðýný tamamlamýþ bir çocuk yaklaþýk 100 bin kadar þiddet sahnesi ve 8 bin ölüm ya da öldürme sahnesi izlemiþ oluyor. * * * Pe ki, ne yap mak lâ zým ki, in san la rý o ku ma ya teþ - vik e de lim? Ýn san la rýn in ter net ve te le viz yon la rýn za rar lý ya - yýn la rýn dan ko run ma la rý i çin fay da lý ki tap lar o ku - ma sý ge rek ti ði ne kim se i ti raz et mez her hal de O ku yu cu la rýn ki tap lar la bu luþ ma sý nýn en ko - lay yol la rýn dan bi ri si de ki tap fu ar la rý dýr. O ra da ne re dey se bü tün ki tap la rý bul ma im kân la rý o - lur. Hem de in di rim li bu la bil dik le ri i çin ge nel - de in san lar fu ar la rý ta kip e der ler. Fu ar la rý or ga ni ze e den ler den de ya yýn cý la rýn iþ le ri ni ko lay laþ týr ma la rý bek le nir. Her Ra ma zan ol du ðu gi bi, bu Ra ma zan a yý do la yý sýy la bir çok i li miz de ki tap fu ar la rý dü zen - le ni yor. An ka ra da ne re dey se bü tün il çe ler de bu tür den fu ar lar var. A ma en bü yük fu ar Ko - ca te pe Fu a rý Ha va la rýn sý cak ol ma sý ve öð ren ci le rin An ka ra dý þýn da ol ma la rý do la yý sýy la fu a ra ne re dey se hiç il - gi yok. Bu il gi siz li ðin baþ ka se bep le ri de var. Ge - çen yýl yaz dý ðý mýz bir ya zý da bu se bep le ri ni söy ler - ken, fu a rý or ga ni ze e den Di ya net Vak fý nýn uy gu la - dý ðý fi yat po li ti ka sý ný e leþ tir miþ, böy le gi der se fu a ra ka tý lan ya yý ne vi sa yý sý nýn dü þe ce ði ni söy le miþ tik. A ma dik kat e den ol ma dý. Her se ne fu a ra ka tý lan ya yý ne vi sa yý sýn da ne re dey se yüz de do la yýn - da bir dü þüþ ya þa ný yor. Bu nun se be bi ni i se an la þý - lan kim se a raþ týr ma mýþ. Böy le gi der se ö nü müz de - ki yýl fu a ra ka tý la cak ya yý ne vi kal ma ya cak gi bi gö - rü nü yor. Þim di i se, ya yýn cý lar bu se ne im za top la yýp ge le - cek yýl bu fi yat po li ti ka sý de vam e der se fu a ra ka týl - ma ya cak la rý ný bil dir me ye ha zýr la ný yor. Ge çen se ne 90 a ya kýn ya yý ne vi fu a ra ka tý lýr ken bu se ne stant sa yý sý 50 le rin al tý na düþ tü. Bü tün ya yý nev le ri stant üc ret le ri ve ta ný tým ya pýl ma ma sý ko nu sun da þi kâ yet çi. Ve o ku yu cu yu o ra ya çe ke - cek ba zý fa a li yet le rin ol ma ma sý da fu a rýn sa kin geç me si nin se bep le rin den bi ri * * * E mi niz ki, o ku ma ko nu sun da çok has sas o lan Baþ kan Gör mez, bu ko nu yu a raþ tý rýp ge re ken le - ri ya pa cak týr. Zi ra, fu a rýn a çý lý þýn da Sa yýn Gör mez, ya yý - nev le rin den is tek le ri ni sý ra la mýþ ve ya yý nev le ri - ne Me de ni ye ti mi zin bil gi ve kül tür el çi le ri þek lin de hi tap e der ken de di ji tal or tam la rýn ki - ta býn ö nü ne ge çi ril me me si ge rek ti ði ni söy le - miþ ti. Bi zim me de ni ye ti miz o ku di ye baþ la yan bir ki ta býn me de ni ye ti dir der ken de, ya yýn cý - la ra þöy le ses len miþ ti: Ö zel lik le bü tün sa nal or tam la rýn di ji tal or tam la rýn yay gýn laþ ma sý na rað men, lüt fen ki ta bý yü celt me ye de vam e di niz. Bi zim me de ni ye ti miz bir söz me de ni ye ti, biz hiç bir za man gör sel li ði ve i ma jý sö zün ö nü ne ge çi re me yiz. Gör mez, ay rý ca, Bir ya yý ne vi sa de ce ki tap ba - san yer de ðil dir. Ya yý nev le ri ay ný za man da bir o ku la, bir mek te be, bir ü ni ver si te ye dö nüþ tü ðü ve ül ke mi zin, mil le ti mi zin ve bü tün in san lý ðýn ir fan ha ya tý na, hik met ha ya tý na kat ký da bu lun - du ðu za man çok da ha fay da lý o lur. Böy le o lan ya yý nev le ri miz var. An cak bun la rýn sa yý sý nýn az ol du ðu nu i fa de et mek is ti yo rum de miþ ti. Ya yý - nev le ri nin bir ü ni ver si te ni te li ði ka zan ma sý i çin her ke se dü þen gö rev ler ol du ðu da mu hak kak. Ko ca te pe Ca mi in de a çý lan fu a ra ne re dey se her gün gi dip bir kaç sa at ka lý yo rum ve in san lar - la ko nuþ tu ðum da bu ve ben zer so run la rý di le ge ti ri yor lar. Bu ve si le i le bun la rý Sa yýn Gör - mez in dik ka ti ne su na lým is te dim.

6 6 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ YURT HABER Y HABERLER Dün ya mýz mer ha ma te muh taç Dernek yoksulluðun vurduðu Afrika'da sosyal yardýmlar yapýyor. BÝSEG Derneði umut oluyor BÝSEG (Bir Ýnsan Dünyaya Bedeldir, Saðlýk ve Eðitim Köyleri Gönüllüler Derneði) gönüllüleri Afrika da açlýk ve susuzluk yaþayan kardeþleri için umut olmayý hedefliyor. Yarýn Somali ye, 10 Eylül de ameliyat için Nijer e, Kasým ayýnda da Mali ye gidecekler. Dernek, 20 Aðustos ta ise Afrika ya yardým iftarý düzenliyor. Artýk bir umut olduk Afrikalý için sloganýyla yola çýkan BÝSEG, kiþiye bir göz doktoru, 724 bin kiþinin yaþadýðý iki yerleþim yerine bir cerrah, iki pratisyen hekimin düþtüðü, binlerce katarakt hastasý ve cerrahi müdahaleye ihtiyacý olan hastanýn olduðu Nijer e gönüllü doktorlarýný götürüyor. Derneðin esas hizmeti saðlýk olmasýna raðmen, Afrika daki açlýða ve fakirliðe de umursamaz kalmamýþlar. BÝSEG, hayýrseverlere aracýlýk ederek 30 dan fazla su kuyusunun açýlmasýna vesile oldular. Dul ve yetim ailelere emanet kardeþ aile formatý ile keçi projesi de baþlatan dernek, devlet tarafýndan tesbit edilen ailelere iki diþi, bir erkek keçiyi emanet verip, altý ayda çift yavrulayan bu keçilerden 18 ile 22 ay arasýnda yeni bir grup oluþunca zimmetle teslim edip geri alýyor, tesbit edilen baþka bir aileye vererek insanlarý muhtaç olmaktan kurtarýp diðer insanlara faydalý olmayý amaçlýyor. Ýstanbul / Nagehan BAYRAM Doðalgaz boru hattýnda yangýn AÐRI'DA, Ý ran dan Tür ki ye ye do ðal gaz ta þý yan bo ru hat týn da he nüz be lir le ne me yen bir sebep le yan gýn çýk tý. A lý nan bil gi ye gö re, þehir mer ke zi ne yak la þýk 2 ki lo met re u zak lýk ta ki Ba lo luk i le Ça mur lu köy le ri a ra sýn da, Ý ran dan Tür ki ye ye do ðal gaz ta þý - yan bo ru hat týn da, ge ce sa at le rin de he nüz be lir le ne - me yen bir sebep le yan gýn çýk tý. A lev le rin yük sel di ði böl ge ye çok sa yý da it fa i ye a ra cý ve am bu lans sevk e - dil di. Va li A li Yer li ka ya, can ve mal kay bý nýn ol ma - dý ðý ný, gü ven lik güç le ri nin böl ge ye gön de ril di ði ni be lir te rek, E leþ kirt ve Taþ lý çay il çe sin de ki va na la rýn ka pa týl dý ðý ný i fa de et ti. Að rý Va li li ðin den ya pý lan a - çýk la ma da, O la yýn te rör sal dý rý sý ol du ðu de ðer len di - ril mek te dir de nil di. Do ðal gaz bo ru hat týn da mey - da na ge len pat la ma nýn ar dýn dan çý kan yan gýn, gaz a ký þý nýn ke sil me si nin ar dýn dan sön dü rül dü. O lay la il gi li so ruþ tur ma nýn de vam et ti ði bil di ril di. Að rý / a a Yan gý nýn Tür ki ye ye sýç ra ma ih ti ma li ne kar þý ted bir a lýn dý. Sý nýr da yangýn a lar mý SURÝYE'DE çý kan, 50 hek tar çam or ma ný ný et ki - le yen yan gý nýn Tür ki ye ye sýç ra ma ih ti ma li ne kar þý tedbir a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, Su ri ye nin Laz ki - ye i li sý nýr la rýn da, Tür ki ye sý ný rý na ya kýn böl ge de he nüz be lir le ne me yen sebeple yan gýn çýk tý. Yan - gýn dan 50 hek tar çam or ma ný et ki len di. Rüz gâ rýn et ki siy le ya yý lan yan gý na kar þý Su ri ye li yet ki li ler ha - re ke te geç ti. Yan gý na yak la þýk 500 met re u zak lýk ta - ki Ha tay ýn Yay la da ðý il çe si Gü veç çi kö yü Be len göz mev ki i ne An tak ya Or man Ýþ let me si a ra zöz le ri ve Yay la da ðý Be le di ye si it fa i ye a raç la rý gön de ri le rek, yan gý nýn Tür ki ye ye sýç ra ma ih ti ma li ne kar þý ted bir a lýn dý. A raç la rýn yar dým ta lep e dil me si ha lin de Su - ri ye ye gön de ri le ce ði bil di ril di. Yay la da ðý / a a Tan ke r þo fö rü nün dik ka ti, fa ci ayý ön le di MANÝSA'DA fre ni bo þa lan tan ke rin þo fö rü, kýr mý zý ý þýk ta bek le yen a raç la ra çarp ma mak i çin yol dan çý - kýn ca e lek trik di re ði ne çarp tý. Son an da tan ke rin ka - pý sý ný a çýp ken di ni dý þa rý a tan þo för a ðýr ya ra lan dý. A - lý nan bil gi ye gö re, Ma ni sa-ýs tan bul yo lun da, Ha san Tu ra nýn (44) kul lan dý ðý 06 TJ 066 plâ ka lý süt yük lü tan ker, A ne mon O te li Kav þa ðý ya kýn la rýn da kon trol - den çýk tý. Þo för Tu ra, yol dan çý kan a ra cýn ka pý sý ný a - ça rak ken di ni dý þa rý at tý. Fre ni bo þal dý ðý bil di ri len tan ker, yol ke na rýn da ki e lek trik di re ði ne çarp tý. A ðýr ya ra la nan Tu ra, Ma ni sa Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl - dý. Tu ra nýn sað lýk du ru mu nun cid dî ol du ðu öð re nil - di. Tan ke rin çarp ma sý so nu cu e lek trik di re ðin den yo la dü þen tel ler dolayýsýyla Ma ni sa-ýs tan bul yo lu bir sü re tra fi ðe ka pan dý. GE DAÞ gö rev li le ri nin ça lýþ ma sý so nu cu e lek trik tel le ri kal dý rý la rak yol u la þý ma ye ni - den a çýl dý. Gör gü ta nýk la rý, Ma ni sa-ýs tan bul yo lun da sey re den 06 TJ 066 plâ ka lý tan ke rin A ne mon O te li Kav þa ðý na hýz la yak laþ tý ðý ný, kav þak ta kýr mý zý ý þýk ta bek le yen a raç la ra çarp ma mak i çin þo fö rün tan ke ri yol dan çý ka rýp ken di si ni dý þa rý at tý ðý ný, böy le ce bir fa - ci a yý ön le di ði ni söy le di. Ma ni sa / a a ÝZ MÝR VA LÝ SÝ KI RAÇ, DÜN YA MIZ HER ZA MAN KÝN DEN DA HA FAZ LA BA RI ÞA, HOÞ GÖ RÜ YE, TOP LUM SAL A DA LE TE, MER HA ME TE VE BÝR BÝ RÝ MÝ ZÝ AN LA MA YA ÝH TÝ YAÇ DUY MAK TA DIR DE DÝ. ÝZMÝR Va li si Ca hit Ký raç, Ra ma zan a yý nýn top lum sal ba rý þýn, bir lik ve be ra ber li ðin, kar deþ li ðin, da ya nýþ ma nýn ve yar dým laþ - ma nýn zir ve de ol du ðu bir ay ol du ðu nu be - lir te rek, Dün ya mýz her za man kin den da - ha faz la ba rý þa, hoþ gö rü ye, top lum sal a da - le te, mer ha me te ve bir bi ri mi zi an la ma ya ih ti yaç duy mak ta dýr de di. Ýz mir Müf tü lü ðü nün dü zen le di ði if tar prog ra mý Bal ço va Ter mal Te sis le ri Kar - de len Sa lo nu nda ya pýl dý. Ba zý si vil top - lum ku ru luþ la rý nýn da des tek ver di ði if - tar da ko nu þan Va li Ca hit Ký raç, Müs lü - man la rýn Ra ma zan a yý nýn ma ne vî at mos - fe rin de has let le ri ni da ha faz la ön pla na çý kar dýk la rý ný söy le di. Ký raç, dün ya nýn bir çok ye rin de in san la rýn bir bi ri ne mer ha - met li dav ran ma dý ðý ve bir bi ri ni an la ma ya ça lýþ ma dý ðý i çin top lum sal hu zur suz luk ve kar ga þa ya þan dý ðý ný be lirt ti. Va li Ký raç, þun la rý söy le di: Gü nü müz dün ya sý sað lýk, bes len me, aç lýk, se fa let, çev - re so run la rý, gü ven lik, te rör, þid det, sa vaþ - lar, ge ri kal mýþ lýk ve hak sýz lýk la rýn çe kil di ði ve bu nun i çin a ðýr fa tu ra la rýn ö den di ði bir dö nem den geç mek te dir. Bu ne den le dün - ya mýz bu gün her za man kin den da ha faz la ba rý þa, hoþ gö rü ye, top lum sal a da le te, mer - ha me te ve bir bi ri mi zi an la ma ya ih ti yaç duy mak ta dýr. Bu ih ti yaç la ra ça re o la rak yü ce di ni mi zin öð re ti le ri nin, Ra ma zan a yý - nýn ön pla na çý kar dý ðý de ðer le rin bü yüm ö - nem arz et ti ði ni dü þü nü yo rum. Bu öð re ti - le rin, ah lâ kî pren sip le rin, bu te mel de ðer le - rin, fark lý kül tür le re, fark lý din le re men sup top lum lar a ra sýn da ki di ya lo ðun pe kiþ me si - ne bü yük kat ký lar sað la ya ca ðý na ve u lus la r a ra sý a re na da gü nü müz dün ya sý ný da ha ya - þa na bi lir ký la ca ðý na i na ný yo rum. Ra ma zan a yý nýn bol lu ðun, be re ke tin, da - ya nýþ ma ve yar dým laþ ma nýn sem bo lü ol du - ðu nu vur gu la yan Va li Ký raç, Ra ma zan a yý i yi lik se ver ve fa zi let li mil le ti mi zin ö zün de, kül tü rün de, i nan cýn da var o lan, o nun gö nül zen gin li ði ni yan sý tan, hoþ gö rü, yar dým laþ - ma, pay laþ ma ve da ya nýþ ma gi bi kav ram la - rýn ve va sýf la rýn ken di ni gös ter me si ne, bu kav ram la ra an lam kat ma sý na ve si le ol mak - ta dýr de di. Ýz mir Müf tü Ve ki li Ýl yas Öz - türk i se Ra ma zan a yý nýn ma ne vî at mos - fe ri zen gin bir ay ol du ðu nu, bu tür faaliyet ler le bu zen gin li ðin pay la þýl dý ðý ný söy le di. Va li Ca hit Ký raç, ge ce ye kat ký sað la yan la ra pla ket ver di. Ýz mir / a a Buca'nýn Kaynaklar Mahallesinde bulunan tarihî çýnar aðacýnýn altý, her Ramazan ayýnda mahalle sakinlerinin iftar buluþmasýna sahne oluyor. 600 ki þi, bin yýl lýk çý nar a ða cý nýn al týn da if tar yap tý ÝZMÝR'ÝN Bu ca il çe si Kay nak lar Ma hal le - si nde, 600 ki þi, bin yýl lýk çý nar a ða cý nýn al týn da if tar yap tý. Kay nak lar Çev re yi ve Do ða yý Ko ru ma Der ne ði i le Kay nak lar Mer kez Ma hal le Muh tar lý ðý, ma hal le de ki ta ri hî çý nar a ða cý nýn al týn da if tar dü zen - le di. Ýf tar ön ce si i la hi ler o kun du. Muh tar Er kan Þen, ma hal le de bir lik ve be ra ber li - ði ar ttýr mak a ma cýy la son yýl lar da if tar ge le ne ði o luþ tur duk la rý ný, faaliyet ye ri o - la rak da Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý ný Ko - ru ma Yük sek Ku ru lun ca ko run ma ya a lý - nan bin yýl lýk çý nar a ða cý nýn al tý ný ter cih et tik le ri ni be lirt ti. Faaliyete ka tý lý mýn her yýl art tý ðý ný i fa de e den Þen, Bir lik ve be - ra ber li ðe ih ti ya cý mýz var. Bu an lam da Ýs tan bul ve An ka ra da sa ða nak et ki li ol du ÝSTANBUL'DA ön ce ki gün ak þam sa at le rin de baþ la yan sa ða nak, tra fi ði o lum suz et ki le di. Sa - ða nak, ö zel lik le Av ru pa ya ka sýn da ki il çe ler de et ki li ol du. Ya ðý þýn if tar vak tin den ya rým sa at ön ce et ki si ni ar ttýr ma sý tra fik te yo ðun lu ða yol aç tý. E-5 Ka ra yo lu i le TEM O to yo lu nda u zun a - raç kuy ruk la rý o lu þur ken a na ar ter ler de de tra fik sý ký þýk lý ðý ya þan dý. Me te o ro lo ji Ýs tan bul Böl ge Mü dü rü Mus ta fa Yýl dý rým, haf ta so nu ya ðýþ bek le me dik le ri ni, ha va sý cak lý ðý nýn ar ta rak tek rar mev sim nor mal le ri ne u la þa ca ðý nýn tah min e dil di ði ni bil dir di. Bu a ra da An ka ra da da ak þam sa at le rin den i ti ba ren sa ða nak ve do lu et ki li ol du. Ýf tar dan son ra baþ la yan ve za man za man þid det le nen gök gü rül tü lü sa ða nak, i ler le yen sa at ler de ye ri ni sa ða nak la bir lik te do lu ya ðý þý na bý rak tý. Þid det li do lu ya ðý þý dolayýsýyla a çýk a lan da ça lýþ mak zo run da o lan po lis e kip le ri ne, ka - pa lý a lan lar da bek le me le ri a nons e dil di. Do lu ya ðý þý na tra fik te ya ka la nan sü rü cü le rin, a raç la rý - nýn do lu dan za rar gör me me si i çin köp rü alt la rýn da bek le di ði gö rül dü. Ýs tan bul - An ka ra / a a kök le ri bin yýl ön ce si ne da ya nan çý nar a - ða cý nýn al tý ný en doð ru yer o la rak dü þün - dük de di. Genç yaþ lý 600 ki þi yi bu luþ tu - ran if ta ra Bu ca Kay ma ka mý Þe nol Bo za - cý oð lu da ka týl dý. Ýf ta ra il gi gös te ren ma - hal le sa kin le ri de yýl da bir kez de ol sa bir a ra ya gel me nin mem nu ni yet ve ri ci ol du - ðu nu söy le di. Ýz mir / a a Ço ban de de Tür be sine if tar vak ti yo ðun il gi A DA NA DA o ru cu nu ma ne vî ha va yý his - se de rek aç mak is te yen ler ve di lek te bu - lu nan lar Ço ban de de Tür be si ne a de ta a - kýn e di yor. Sey han Ba raj gö lü ke na rýn da yak la þýk 50 met re yük sek lik te ki bir te pe - de bu lu nan Ço ban de de Tür be si ne if tar - dan sa at ler ön ce ge len zi ya ret çi ler, Ku - r'ân-ý Ke rim o ku ya rak ve du â e de rek if - tar sa a ti ni bek li yor. Zi ya ret çi ler den ba zý - la rý tür be i çin de na maz ký lýp di lek te bu - lu nu yor. Ýf tar sý ra sýn da ma ne vî ha va yý his se de bil mek a dý na tür be ye ge len va - tan daþ lar, e za nýn o kun ma sýy la tür be nin bu lun du ðu te pe nin e tek le ri ne kur duk la rý sof ra la rýn da o ruç la rý ný a çý yor lar. Ba zý va - tan daþ lar sa de ce su ve hur ma i le o ru cu - nu aç ma yý ter cih e der ken, ba zý la rý da man gal ya kýp A da na ke ba bý pi þi re rek if - ta rý ný ya pý yor. O ru cu nu aç mak i çin tür - be ye ge len Meh met Að ca, Al lah dos tu - nu zi ya ret et me ye gel dik. Bu mü ba rek ay da o nu zi ya ret e dip, o nun me kâ nýn da o ru cu mu zu aç mak i çin gel dik de di. E þi De niz Að ca da, Ra ma zan da ma ne vî duy - gu la rýn en üst se vi ye ye çýk tý ðý ný söy le ye - rek, Bu tür be de Al lah a du â et me ye gel - dim. Bu mü ba rek Ra ma zan da if tar yak - la þýr ken e di len duâ la rýn red de dil me ye ce - ði ni dü þü nü yo rum. Ço ban de de yi ve si le ký la rak e li mi zi se ma ya a çýp bol bol du â e - di yo ruz di ye ko nuþ tu. A da na / a a Ýzmir Va li si Ca hit Ký raç Va tan top rak la rý ü ze rin de her kes kar deþ çe ya þa sýn DENÝZLÝ Va li si Ya vuz Erk men, Ül ke miz de bir lik, be ra ber lik ol sun di li yo ruz. Bu gü zel va - tan top rak la rý ü ze rin de her kes kar deþ çe ya þa - sýn is ti yo ruz de di. De niz li Po li se vin de þe hit a i le le ri ve ga zi le re if tar ve ril di. Ýf ta ra De niz li Va li si Ya vuz Erk men, Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Ha san Er bil, AKP De niz li Mil let ve - ki li Ni hat Zey bek ci, De niz li Be le di ye Baþ ka ný Os man Zo lan, þe hit a i le le ri ve ga zi ler ka týl dý. De niz li Va li si Erk men, if ta rýn ar dýn dan yap tý - ðý ko nuþ ma da, bir lik ve be ra ber li ðin ö ne mi ne de ðin di. Erk men, þun la rý söy le di: Her za man i fa de et ti ði miz gi bi, gü zel ay yýl dýz lý bay ra ðý - mýz bu top rak lar ü ze rin de hür o la rak dal ga la - ný yor sa bu, þe hit le ri miz ve ga zi le ri miz sa ye - sin de dir. Ül ke miz de bir lik, be ra ber lik ol sun di li yo ruz. Bu gü zel va tan top rak la rý ü ze rin de her kes kar deþ çe ya þa sýn is ti yo ruz. Yal nýz ül - ke miz de de ðil tüm dün ya da bü tün in san la rýn kar deþ çe ya þa ma sý ný is ti yo ruz. A ma bu bir de re ce ye ka dar ge çer li o lu yor. Ba ký yor su nuz bu di lek le ri mi zi ka bul et me yen ki þi ler de çý ký - yor. Biz on la ra da Al lah a kýl fi kir ver sin di yo - ruz. Bi zim i çin ül ke mi zin dört bir ta ra fý bir bi - rin den de ðer li. Biz ler bir lik ve be ra ber lik i çe - ri sin de ol du ðu muz sü re ce bi zi kim se bir bi ri - mi ze dü þü re mez, bay ra ðý mýz hür o la rak dal - ga lan ma ya de vam e der. De niz li / a a 7 köy de ar se nik tes biti AYDIN'IN Ko çar lý il çe si ne bað lý 7 köy de ar - se nik li su ya rast la nýl dý ðý, teh li ke arz e den ku - yu la rýn ka pa týl dý ðý bil di ril di. Ay dýn Va li si Hü - se yin Av ni Coþ, yap tý ðý a çýk la ma da, il çe ye bað - lý 7 köy de ki iç me su yun da ya pý lan tah lil ler de ar se nik be lir len di ði ni söy le di. Du ru mun mev - sim sel ve yü zey sel ko þul lar dan kay nak la na bi le - ce ði ni i fa de e den Va li Coþ, söz ko nu su köy ler - de ki ku yu lar da bir yýl ön ce tah lil le re baþ lan dý - ðý ný, da ha ön ce a ðýr me tal ka lýn tý la rý i le il gi li tah lil ler ya pýl dý ðý ný, son ya pý lan tah lil ler de yü - zey mem ba su la rý ný kul la nan 7 köy de ar se ni ðe rast lan dý ðý ný i fa de et ti. Va li Coþ, Ye di köy de so run la kar þý la þý lan, teh li ke arz e den ku yu la rý ka pat týk. Köy le re tan ker le su ta þý ný yor. Ye ni su kay nak la rý bu lun ma sý i çin ça lýþ ma ya pa ca ðýz. A rýt ma ci ha zý ko nu la bi lir mi, o na ba ka ca ðýz. Köy ler de son daj dan ge len ku yu lar da so run yok. Yü zey den ge len su lar da prob lem var de - di. Va li Coþ, köy ler de her han gi bir o lum suz - luk la kar þý la þýl ma dý ðý ný, ra hat sýz la nan ol ma dý - ðý ný söz le ri ne ek le di. Ay dýn / a a Kar de mir de 24 iþ çi sý zan gaz dan ze hir len di KARABÜK De mir ve Çe lik Fab ri ka la rý (KAR DE MÝR) AÞ de sý zan gaz dan ze hir len di ði be lir ti len 24 iþ çi has ta ne ye kal dý rýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, KAR DE MÝR Çe lik ha ne Ü ni te si Gaz Kon ver te ri nde ba kým ya pýl dý ðý sý ra da gaz sý zýn tý sý mey da na gel di. Ze hir le nen iþ çi le rin bay gýn lýk ge çir di ði ni fark e den di ðer iþ çi ler du - ru mu fab ri ka yet ki li le ri ve 112 A cil Ser vi si ne bil dir di ler. Sað lýk e kip le ri ta ra fýn dan gaz o lan böl ge den çý kar tý lan iþ çi ler am bu lans lar la Ka ra - bük ve Þi ri nev ler Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl - dý. Te da vi al tý na a lý nan iþ çi ler den i ki si nin du - ru mu nun a ðýr ol du ðu bil di ril di. Ka ra bük Va li si Ýz zet tin Kü çük ve AKP Ka ra bük Mil let ve ki li Os man Kah ve ci has ta ne le re ge le rek yet ki li ler - den iþ çi le rin du rum la rý hak kýn da bil gi al dý lar. Ýl Sað lýk Mü dü rü Kor kut E ren den bil gi a lan Kü çük, o lay la il gi li ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la - ma da, KAR DE MÝR de ü zü cü bir ha di se nin ya - þan dý ðý ný, tek te sel li le ri nin can kay bý nýn ya þan - ma ma sý ol du ðu nu söy le di. Ze hir le nen iþ çi ler - den 16 sý nýn Ka ra bük Dev let Has ta ne si, 8 i nin de Þi ri nev ler Dev let Has ta ne sin de te da vi al tý na a lýn dý ðý ný an la tan Kü çük, þöy le de di: Bun lar - dan 2 iþ çi nin du ru mu kri tik. Ya pa bi le ce ði miz tek þey duâ et mek. Dok tor la rý mýz on lar i çin el - le rin den ge len her þe yi ya pý yor. Ka ra bük / a a

7 Y 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ DÜNYA 7 OXFAM: ÝNSANÎ KRÝZ GELÝYORUM DEDÝ ULUSLAR ARASI kuruluþlar ve uzmanlar, Somali ve Afrika Boynuzu ndaki diðer ülkelerde milyonlarca kiþinin hayatýný tehdit eden açlýðýn, aylar önce geliyorum dediðini, ancak uluslararasý toplumun önlem almakta geciktiðini belirtiyor. Kalkýnma, çevre, insan haklarý ve sivil toplum konusunda ö- nemli haber ajanslarýndan Inter Press Service de (IPS) yer alan analizler, baðýþçý ülkelerin, 8 ay önce uyarýlara baþlayan erken ikaz sistemine kulak vermesi durumunda binlerce kiþinin hayatýnýn kurtarýlabileceðini ortaya koyuyor. Ýngiliz yardým kuruluþu Oxfam sözcüsü Anna Ridout, Somali deki çatýþmalara raðmen, eðer tedbir çaðrýlarýna yeterli cevap verilmiþ olsaydý, bölgede durumun bu kadar kötü olmayacaðýný vurguladý. Birleþmiþ Milletler, Somali de iki yýl süren kuraklýðýn sonunda, 20 Temmuz da kýtlýk ilân etti ve bölgede gýda yetersizliði dolayýsýyla çocuk ölümlerinin hýzla arttýðýný duyurdu. Oxfam a göre, BM nin bu yüzyýlda bölge için yaptýðý ilk kýtlýk ilânýnýn, dünyanýn kalaný için bir uyandýrma alarmý olmasý gerekiyordu. Örgüt, dünyanýn krize müdahale etme konusundaki ortak sorumluluðunun felç olduðu bu dönemde, her gün binlerce kiþinin Somali den, son 50 yýlýn en kurak yýllarýndan birini yaþayan Etiyopya ve Kenya ya sýðýndýðýný, gýda, su ve yardým malzemesine büyük bir ihtiyaç olduðunu kaydetti. Ankara / aa Filistin in kalbi, El Aksa da atýyor Ýslâm âleminin kutsal ayý Ramazan da Kudüs ün Eski Kenti içindeki El Aksa Camii, her gün binlerce Müslüman ý iftarda buluþturuyor. Haremüþþerif yerleþkesi içindeki iki cami El Aksa ile Kubbetüssahra nýn etrafýný çevreleyen avlu ve bahçelerde, iftar öncesi hummalý hazýrlýklar göze çarpýyor. Onlarca metre uzunluklarla yan yana dizilen sofralara oruç açmak için önce hurma ve su konulmasýyla baþlayan hazýrlýklar sürerken, kimileri caminin içinde iftar saatini bekliyor, kimileri de cami dýþýnda çocuklarýyla oyalanýyor. Bu arada, Eski Kent in Müslüman mahallesinin dar sokaklarýndaki dükkânlar, iftar öncesi alýþ veriþlerin yoðunluðunu yaþýyor. Ýftar saati yaklaþtýkça, müstakbel Filistin devletinin baþþehri olarak görülen Doðu Kudüs ün caddelerinde de alýþ veriþ hýzlanýyor. Yol kenarlarýnda manav tezgâhlarý, çoðu Türk firmalarýnýn ürünleriyle dolu þekerleme stantlarý ve fýrýnlar, bir an önce eve gidip iftar sofrasýný donatmak isteyenlerin uðrak yerlerinden. Ezan sesinin duyulmasýyla El Aksa Camii bahçesinde iftar için bekleyenler de hazýrlanmýþ yer sofralarýna oturuyor; buralara oturma imkâný bulamayanlara hazýr yemek paketleri daðýtýlýyor. El Aksa da çoluk çocuk binlerce kiþi, bir oruç gününün daha sona ermesinin keyfini yaþýyor. Kudüs / aa Somali'deki kamplarda durum trajik ve korkunç. Ýnsanlarýn sefalet içinde bulunduðu kamplarda açlýk ve hastalýk kol geziyor. FOTOÐRAF: AA BM, Somali halkýna yardýmlarý ulaþtýrmadý DR. AYÞE ÖMER AHMED, BM'NÝN ULUSLAR ARASI KURULUÞLARIN TOPLADIÐI YAKLAÞIK BÝR MÝLYAR DOLAR CÝVARINDA KAYNAÐI SOMALÝ'YE ULAÞTIRMAYARAK, "KRÝMÝNAL SUÇ ÝÞLEDÝÐÝNÝ" SÖYLEDÝ. UZUN yýllar süren iç savaþ ve terörün yaný sýra Doðu Afrika da baþgösteren kýtlýktan en çok etkilenen ülkelerden Somali de çocuklar okula gitmek yerine yokluk, açlýk ve hastalýklarla mücadele ediyor. Ülkede iç savaþ patlak verdiðinde babasýnýn vurulmasýyla Avrupa ya giderek týp eðitim alan Ayþe Ömer Ahmed, Somalili çocuklarýn durumuna iliþkin sorularý cevapladý. Son 20 yýlda Somali de saðlýk ve aþýlama faaliyetlerine iliþkin uluslar arasý kuruluþlarýn topladýðý kaynaðýn yaklaþýk bir milyar dolar civarýnda olduðunu belirten Ayþe Ahmed, Peki Somali de hala çocuklar kýzamýk ve sýtma nedeniyle ölüyorsa, bu bir milyar dolar nerede? diye sordu. Somali deki insanlýk krizinin yýllardýr Kenya nýn baþþehri Nairobi den yönetilmeye çalýþýldýðýný, uluslar arasý kuruluþlarýn çalýþanlarýnýn bu yardýmlarý Somali ye ulaþtýrmadýðýný savunan Dr. Ahmed, BM çalýþanlarý kriminal suç iþlemekte diye konuþtu. Somali de kamplarda ya da kamplarýn dýþýnda çocuklar a- cý çekiyor diyen Dr. Ahmed, aðitim almalarý, normal bir hayat sürmeleri gereken küçücük çocuklarýn her gün sokaklarda 3-5 litre aðýrlýðýnda su bidonlarý taþýdýðýna iþaret etti. Baþkent Mogadiþu da Afrika Birliði tarafýndan kurulan hastanede gönüllü olarak çalýþan Dr. Ahmed, hasta kabul bölümüne her gün 400 kiþinin geldiðini söyledi. Acil olarak hastaneye ihtiyaç var diyen Dr. Ahmed, Somali deki çocuklarda enfeksiyon hastalýklarý, tüberküloz ve cüzzamýn çok yaygýn olduðunu sýtma, kýzamýk ve baðýrsak enfeksiyonlarýnýn da ö- nemli sorunlar olarak öne çýktýðýný anlattý. Dr. Ayþe Ömer Ahmed, sözlerini þöyle sürdürdü: Somali de hastalar tedavi görmüyor. Ýlâç yok, hastane yok, diyaliz yok. Somali de bir diyaliz ünitesi bile yok. Ýnsanlar böbrek yetmezliði nedeniyle ölüyor. Eðer haftada bir ya da iki kere diyalize gidebilseler normal hayatlarýný sürdürebilirler, ama Somali de iki üç ay içinde ölüyorlar. Kamplardaki durum trajik ve korkunç. Ýnsanlar sefalet çekiyor. Açlýk ve hastalýk kol geziyor. Mogadiþu / aa Londra'da isyancýlarýn yaktýðý binalarýn enkazlarý kaldýrýlmaya baþlandý. FOTOÐRAF: AA Ýngilizler, yaðmalamanýn ardýndan yaralarýný sarýyor ÝNGÝLTERE'DE yaðmalama, kundaklama ve þiddet olaylarýnýn yaþandýðý baþþehir Londra, yaralarýný sarýyor ve hayat normale dönüyor. Türk vatandaþlarýnýn da yoðun olarak yaþadýðý Tottenham bölgesi ile özellikle Tottenham High Caddesi üzerinde bulunan, olaylarda kundaklanan birçok binanýn enkazý, iþ makineleri ve kamyonlar yardýmýyla temizleniyor. Yanan binalarýn birçoðunun önü kapatýlarak polis kordonuna alýnýrken, bölgede çok sayýda polis memuru göze çarpýyor. Cadde üzerinde olaylarda hasar görmeyen dükkanlar ve restoranlar ise açýk. Basýnýn bölgeye ilgisi devam e- diyor. Çok sayýda basýn mensubu, özellikle yanan ve hasar gören binalarýn önünde canlý yayýnlar yapýyor. Tottenham semti baþta olma üzere bazý semtlerde belediyeler özellikle yangýnzedeler için kriz masalarý oluþtururken, spor salonlarý çevredeki halkýn yangýnzedelere erzak yardýmý yapabileceði alanlara dönüþtürüldü. Londra genelinde binden fazla, ülke genelinde ise 1500 kiþinin gözaltýna alýndýðý olaylarda, þimdiye kadar 500 e yakýn kiþi tutuklandý. Gözaltýna alýnan kiþiler arasýnda yaþýnda çocuklarýn olmasý dikkati çekti. Olaylar, 29 yaþýndaki Mark Duggan isimli siyahi bir kiþinin Tottenham semtinde geçen hafta polis tarafýndan vurularak öldürülmesiyle baþlamýþtý. Protesto gösterileri, kýsa zamanda önce Londra nýn baþka semtlerine, daha sonra ülke geneline yaðmalama, kundaklama ve þiddet olaylarý olarak yayýlmýþtý. Londra / aa Somalili annenin dramý AÇLIÐIN pençesindeki Somali de anneler, dünyada bir annenin yapabileceði en zor seçimle, hangi çocuklarýný ölüme terk etmeleri gerektiðine karar veriyorlar. Yanlarýnda, bazýlarý çok sayýda çocuklarýyla yayan yürüyen anneler, ellerindeki kýt yiyecekleri ve sularý tükenmek üzereyken hangi çocuðun yaþama ihtimali daha fazla, hangisi arkada býrakýp yola devam etmeli þeklinde korkunç bir seçimle karþý karþýya kalýyorlar. Wardo Mahmud Yusuf adlý kadýn, Somali deki kuraklýk ve kýtlýktan kaçmak için iki hafta boyunca sýrtýnda bir yaþýndaki kýzý ve yanýnda 4 yaþýndaki oðluyla yürümek zorunda kaldý. Yolculuðun sonuna doðru çocuk iyice bitkin düþtü ve annesi serinletmek için oðluna su verdi, ancak çocuk bilinçsiz vaziyette, su içecek halde deðildi. Yusuf, kendisiyle birlikte kaçan diðer ailelerden yardým istedi, ancak kendi canlarýnýn derdine düþmüþ insanlardan durup yardým eden olmadý. Bunun üzerine 29 yaþýndaki kadýn, çok zor bir karar vermek zorunda kaldý. Þu anda Kenya daki mülteci kampýnda kalan Yusuf, Sonunda onu yolda býrakarak, Allah a emanet ettim. O anda hayatta olduðundan eminim. Bu içimi burkuyor. Þimdi ne zaman onun yaþýnda bir çocuk görsem fena oluyorum diye anlattý. Ankara / aa TCG Gemlik firkateyni, Japonya dan ayrýldý JAPONYA ký yý la rýn da ba tan Er tuð rul fir ka tey ni þe hit le ri ni an mak ve Tok yo ya li man zi ya re ti yap mak ü ze re ge len TCG Gem lik fir ka tey ni, Ja - pon ya dan ay rýl dý. Ge mi nin u ður la ma tö re ni ne, Ja pon ya De niz Öz Sa vun ma Kuv vet le ri Ko mu - tan lý ðý Dýþ Ý liþ ki ler Da i re si Baþ ka ný Al bay Ha ru - hi ko Mo ri þi ta ve Tür ki ye nin Tok yo Bü yü kel çi li - ði gö rev li le ri ka týl dý. TCG Gem lik fir ka tey ni, Ja - pon ya nýn gü ne yin de ki Ku þi mo to ken tin de Er - tuð rul þe hit le ri ni an dýk tan son ra Tok yo da li man zi ya re ti yap mýþ ve bur da ba zý i ki li gö rüþ me le rin ya ný sý ra Sen da i de ki dep rem ze de ço cuk la ra he - di ye ler gö tür müþ tü. Ge mi, Ja pon ya nýn ar dýn dan Gü ney Ko re nin Pu san ken ti ne gi de cek ve o ra da - ki Türk þe hit li ði ni zi ya ret e de cek. Tok yo / a a Kad da fi nin Dý þiþ le ri Ba ka ný Yu na nis tan da LÝBYA'DA Mu am mer Kad da fi yö ne ti mi nin Dý - þiþ le ri Ba ka ný Ab dü la ti El U bey di, A ti na da Yu na - nis tan Dý þiþ le ri Ba ka ný Stav ros Lam bri ni dis i le gö - rüþ tü. Gö rüþ me ta le bi nin Lib ya ta ra fýn dan gel di ði bil di ril di. Yu nan lý dip lo ma tik kay nak lar gö rüþ me - nin, Lib ya da ki iç ça týþ ma nýn so na er di ril me si yo - lun da Yu na nis tan ýn sür dür dü ðü ça ba lar çer çe ve - sin de ger çek leþ ti ril di ði ni be lirt ti. Yu na nis tan Dý þiþ - le ri Ba kan lý ðý gö rüþ me nin i çe ri ði ne i liþ kin ay rýn tý lý bir a çýk la ma yap maz ken, U bey di nin Yu na nis - tan dan bir baþ ka ül ke ye ge çip geç me ye ce ði ko nu - sun da da bil gi ver me di. Lam bri ni dis gö rüþ me ön - ce sin de AB Dýþ Po li ti ka Yük sek Tem sil ci si Cat he ri - ne Ash ton ve BM Ge nel Sek re te ri nin Ö zel Tem sil - ci si Ab de li lah El Ha tip in i le gö rüþ tü. A ti na / a a Hama'ya giren gazeteciler, þehirde bombalanmýþ, yanmýþ, yýkýlmýþ, binalarý ve araçlarý görüntüledi. FOTOÐRAF: AA HAMA NIN SESÝ ÇOCUKLAR OLDU SURÝYE Devlet Baþkaný Beþþar Esad ýn tanklarý ve aðýr silâhlarý çekeceðini söylemesinin ardýndan yerli ve yabancý gazeteci grubu Hama da incelemelerde bulundu. Beþþar E- sad yönetimi bir süre önce sýký yönetim uygulamasýný kaldýrdýðýný ilân etse de Hamalýlar ilan edilmemiþ sýký yönetim altýnda yaþamaya çalýþýyor. Hama ya giden gazeteci grubu arasýnda bulunan Cihan Haber Ajansý kameramaný Ünal Aydýn, Hama ya gittiklerinde hayalet bir þehirle karþýlaþtýklarýný ve sanki þehre kimyasal bir silâh atýldýðýný söyledi. Suriyeli yetkililerin kendilerine sadece göstermek istedikleri yerleri gezdirdiðini ifade eden Aydýn, Hama daki gerçeði çocuklardan öðrendiklerini belirtti. Aydýn, Orada Hamidiye Camiinde meydana gelen olaylarý, askerlerin düzenlediði operasyonlarý çocuklar anlattý. Hama nýn sesi çocuklar oldu dedi. 700 bin nüfuslu Hama nýn büyük bölümünün þehirden kaçtýðýný, kalanlarýn dýþarý çýkamadýðýný kaydeden Aydýn, insanlarýn korku ve panik içerisinde olduðunu söyledi. Yol boyunca uzun araç kuyruklarý olduðunu ve halkýn akaryakýt sýkýntýsý çektiðini kaydeden Aydýn, Ýnsanlar periþan yollarda, sýkýntý, bir baský rejimi kilometrede bir arama kontrol noktasý. Tam bir sýkýyönetim, iç savaþ hali söz konusu dedi. Suriyeli görevlilerin gazetecilere sadece göstermek istedikleri þeyleri gösterdiklerini kaydeden Aydýn þöyle devam etti: Halký suçlu gösteren, askerleri halklý gösteren: iþte yýkýlmýþ hükümet binalarý, karakollar sürekli buralarý göstermek istediler. Tam biz ümidi kesmiþken, bize çocuklar, bastýrýlmýþ halkýn sessizliðini bozup duygularýný ifade ettiler. Orada Hamidiye Camiinde meydana gelen olaylarý, askerlerin düzenlediði operasyonlarý çocuklar anlattý. Hama nýn sesi çocuklar oldu. Hama / aa - cihan Clinton: Suriye için ses çýkartýn ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar E- sad ýn istifa etmesiyle ilgili olarak, Washington yönetiminin diðer ülkelerin seslerini çýkarmasýný istediðini söyledi. Amerikan CBS televizyonunda Scott Pelley ile mülakat yapan Clinton, ABD nin henüz niçin E- sad a istifa etmesi çaðrýsýnda bulunmadýðý sorusuna, diðerlerinin seslerini çýkarmasýný beklediklerini belirterek, ABD nin, Esad ýn meþruiyetini kaybettiði hakkýndaki açýklamalarýn çok açýk olduðunu vurguladý. Clinton burada önemli olanýn sadece ABD nin sesini çýkarmasý olmadýðýný, bu seslerin dünya genelinden gelmesinden emin olmak istediklerini kaydetti. Esad a baskýnýn gerekli olduðunu bildiren Clinton, Avrupa nýn bu yönde daha fazla adým atmasýný, Çin in Washington la beraber hareket etmesini görmeyi istediklerini belirterek, ABD nin durduðu yer hakkýnda kimsenin þüphesi olmadýðýný bildirdi. Clinton, Suriye de bir organize muhalefetin Esad a baský için gerekli olduðunu, ABD nin muhaliflerin birleþmesini desteklediðini açýkladý. Washington / aa

8 8 13 MEDYA POLÝTÝK AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ Y Meclis Baþkaný Çiçek in acemiliði TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, TBMM yerleþkesi içindeki Muhafýz ve Tören Tabur Komutanlýðý nda askerlerle birlikte orucunu açtý. Tabura geliþinde Tabur Komutaný Piyade Binbaþý Mehmet Ali Þenkara tarafýndan törenle karþýlanan Çiçek, Þenkara dan taburla ilgili brifing aldý. Daha sonra Çiçek, taburun yemekhanesine geçerek askerlerle birlikte orucunu açtý. Tabur Þeref Defterini de imzalayan Çiçek, Binbaþý Þenkara tarafýndan törenle uðurlandý. Þimdi Ne olmuþ yani, burada eleþtirilecek ne var? diyebilirsiniz. Bunu garipsemem, zira askerî vesayetin devam ettiði bir ülkede böyle fotoðraflarý görmek mümkündür. Fakat bu resimdeki hatalarý ve yanlýþlýklarý dile getirecek olursam bana hak vereceðinize inanýyorum. Meclis Baþkaný nýn kendisini ve meclis üyelerini korumakla görevli bir birliði ziyaret etmesi hatta Ramazan ayýnda orucunu askerlerle birlikte açmasý gayet güzel görünüyor. Lâkin bu birlik komutaný olan binbaþýnýn eðitim kýyafeti ile kendisini karþýlamasý yanlýþ bir davranýþtýr. Her þeyden önce TBMM Baþkaný olan Cemil Çiçek, Türkiye Cumhuriyeti protokolünde Cumhurbaþkanýndan sonra ikinci sýrada yer almaktadýr. Ne birlik komutaný ve ne de askerler, kendilerine verilen tören kýyafetlerini giymemiþlerdir. Törene eðitim kýyafeti ile katýlan birlik komutaný saygýsýzlýk etmiþ, fakat Sayýn Çiçek acemice davranarak birlik komutanýna hediye vermiþtir. Hâlbuki karþýsýna eðitim kýyafeti ile çýkan birlik komutanýný geriye çevirmeli, bu kýyafetle törene katýlmamalýydý. Bu hususu askerlik yapan herkes gayet iyi bilir. Hele hele benim gibi 15 yýl askerlik yapmýþ birisi çok i- yi deðerlendirecektir. Meclis e baþkan seçilen Çiçek, daha önce yaptýðý açýklamalarda askerî vesayeti kabullenmiþ bir tavýr sergiliyordu. Fakat þimdi Türkiye nin en önemli kurumuna baþkan seçilmiþtir. Þahsî düþüncesi ne olursa olsun temsil ettiði makamýn hakkýný vermek zorundadýr. Bu çirkin fotoðraf ile demokrasi için çýrpýnan insanlarýn gözü önünde sýnýfta kalmýþtýr. Askere lâyýk olduðu þekliyle muamelede bulunmak, seçilmiþ insanlarýn atanmýþ insanlara göre daima daha önemli olduðunu göstermek gerekir. Biz yýllarca üst düzey komutanlarýmýzýn iþtirak ettiðimiz törenlerde, hatta iftar yemeklerinde en güzel kýyafetlerimizle iþtirak ettik. Þahsý kim olursa olsun temsil ettiði makam bizim için önemliydi. Aldýðýmýz askerî terbiye bunu gerektiriyordu. Lâkin bu olayý askerî nezaket kurallarýnýn hiçbirisine yakýþtýramadým. Maalesef bir askerî darbe olacaðý zaman ilk ele geçirilen yer Meclis Muhafýz Taburu olmuþtur. Buradaki askerlerimiz gerekirse hayatýný ortaya koyup milletvekillerini koruyacak yerde, onlarý kolayca tutuklayýp enterne etmek için görev yapmýþlardýr. Bu acý gerçeði bile bile böyle bir fotoðrafla yani eðitim kýyafeti ile Meclis Baþkanýnýn karþýsýna çýkmak Türkiye de bazý þeylerin deðiþmediðini ve askerî vesayetin hâlâ kuvvetli bir þekilde devam ettiðini göstermektedir. Yýllarca hükümetlerde bakanlýk yapmýþ biri olan Çiçek in bu fotoðraflarýný görünce çok a- ma çok üzüldüm. Darbelerden, Ergenekon ve Balyoz yargýlamalarýndan sonra gelmiþ olduðumuz nokta burasý olmamalýydý. Meclis Baþkanýmýz baþta olmak üzere bütün hükümet üyelerinin ve milletvekillerinin temsil ettikleri makama uygun vakar ve ciddiyet i- çinde bulunmasýný bekliyorum. Zira 21. yüzyýla girdiðimiz halde hâlâ askerî vesayetten kurtarýlamamýþ bir ülkede yaþamak beni çok u- tandýrýyor, vesselâm (Fotoðraflarla ilgili link þudur: GEÇMÝÞ OLSUN Kardeþimiz Celal Baðcý'nýn kayýnpederi Ali Kösekul'un baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik, acil þifalar diliyoruz. Kahramanmaraþ Yeni Asya Okuyucularý KAPÝTALÝZM YIRTILIYOR Bediüzzaman insanoðlu esir olmak istemediði gibi ecir (ücretli) olmak da istemez diyerek yeni dönemin özelliðini vurguluyor. KÜRESEL finansal kriz artýk üstü örtülmeyecek hale geldi. Devletlerin beceriksizliðinden kaynaklanan borçlar artýk halýnýn altýna süpürülmeyecek kadar kabardý. ABD nin gizlenemeyen trilyon dolarlýk bütçe açýðý ve borçlanma ihtiyacý örtülemeyince hafta sonu Standart&Poors un ABD ekonomisi için aldýðý not düþürme kararý tüm dünya piyasalarýný etkiledi. Aslýnda ABD nin kredi notu geçen yýl düþürülecekti. Muhtemelen kredi kuruluþuna yapýlan baskýlar sonucunda bu not indirimi ertelendi. Portekiz, Yunanistan, Ýspanya ve Ýtalya, perde arkasýnda Ýngiltere, Fransa ve dünya devi ABD nin devasa borçlarý, mali yardýmlar, tasarruf paketleri, sokaklara dökülen insanlar derken küresel kriz artýk ötelenemez duruma geldi. (...)Þimdi basýnda ve televizyon programlarýnda Kapitalizmin sonu mu geldi sorusu yeniden sorulmaya baþlandý. Akademisyenlerin ve ekonomi uzmanlarýnýn her biri fili tanýmlamaya çalýþan körler gibi. Herkes kendi penceresinden krizi ve küresel BÝLMEDÝÐÝM o kadar çok þey var ki, Somali eksik kalsa olmaz mý? diye sordu arkadaþým. O sýrada cep telefonundan mesaj gönderip açlara yardým parasý aktarmaktaydý. Gönder tuþuna bastýðýnda yüzünü tatlý bir ferahlýðýn ýþýðý aydýnlatmýþtý. Sonra ben Somali den söz etmeye baþlayýnca yüzü tekrar karardý. Üstelik de, sanki açlara üzülmek mubah açlarý düþünmek harammýþ gibi bir hal takýnmýþtý. Öyle ya... Eðer iþini gücünü veya hobisini doðrudan ilgilendirmiyorsa bilgi edinmek ve gerçekleri sorgulamak çabasý günümüz insanýna yük gibi geliyor! Üstelik herkesin öyle ezberleri var ki, kimse o ezberler bozulsun istemiyor. Asýl konfor baðýmlýlýðý tam da bu noktada! Hiç kimse kafa konforunun bozulmasýný istemiyor. Oysa biliyoruz, gerçek rahatsýz edicidir. Çoðumuz Somali den laf açýldýðýnda... Sýnýr kapýlarýmýza dayanan kara mültecilere hem acýyýp hem tiksinen Beyaz Türk lere benziyoruz. Acýyalým, yardým edelim ama çarçabuk unutalým istiyoruz alttan alta. Biraz bilgilensek diyorum ya, atla deve deðil... sistemi deðerlendiriyor. Prof. Dr. Erinç Yeldan, artýk eskiye dönüþün olmayacaðýna inananlardan; Dünya kapitalizm sisteminin 1950 sonrasý sosyal refah devleti biçimde evrimleþmesi mümkün görünmüyor. Çünkü bu pahalý bir modeldi, kendine özgü bir süreçti ama yaratýlan kar, sistemi sürdürmeye yetmedi ve 1970 lerde týkandý; bu týkanýklýk da 2008 krizini doðurdu. Aslýnda 1990 larda sosyalizm çökünce kapitalizmin ilk yýllarýna, vahþi dönemine dönüldü. Artýk yeni sömürü merkezleri var, Sahra altý Afrika gibi Dünya Savaþý sýrasýnda kazanýlan iþ güvencisi gibi sosyal haklarýn çalýþanlarýn elinden alýnacaðý acýmasýzca bir sömürüye doðru bir süreç baþlýyor. Dolar milyonerlerinin arttýðý öbür tarafta 14 saat çalýþanlarýn olduðu iki kutuplu bir dünya kabul görmez. Kâr hýrsý olduðu sürece bu sorunlar olacaktýr. Ekonomist Mustafa Sönmez kapitalizmin böyle krizlerle köþeye sýkýþýr tam sonu geldi derken baþka bir çýkýþ bulup hayatýný devam ettirdiðini söylüyor. Ekonomi de tek baþýna kapitalizmin sonunu getirecek bir neden deðil. Kapitalizmin sonunun gelmesi için toplumsal bir hareket olmasý gerekir; doðayý çürüterek, insanlarý çürüterek hayatýný sürdürüyor. Daha önce de yaptýðý gibi köþeye sýkýþtýðýnda savaþ çýkarýyor, þimdi de bölgesel düzeyde de olsa böyle bir savaþ ihtimali belirliyor. Doç. Dr. Öztin Akgüç e göre krizler kapitalizmin doðasýnda var. Yeniden sosyal devlet dönemine geçilir, çalýþanlar ve zenginler açýsýndan bir orta yol bulunabilir larda ki gibi sosyal devlet uygulamasý Hukuk ve demokrasi standardý olmayan bir ülke BANA dost sohbetlerinde Yahu adamlar suç iþleyecek olsalar, bu kadar açýk açýk konuþurlar mýydý bunlarý diye soruyorlar... Onlara Konuþurlardý diyorum... Fütursuzca konuþurlardý... Çünkü bu ülkenin bir hukuk ve demokrasi standardý yok... Bu ülkede 10 yýl önce kutsanan bir davranýþ modeli, 10 yýl sonra yerin dibine batýrýlýyor... Bundan 10 yýl önce bu ülkede 10. Yýl Marþý söyleyemeyene vebalý diye bakýlýyordu... Þimdi durup dururken 10. Yýl Marþý söyleyeni, þüpheli diye endiþeli bir tedirginlikle izlerler çevresindekiler... Bir ülkenin hukuk, demokrasi, rejim ve makbul adam standartlarý bu kadar çabuk deðiþmez... Bu kadar çabuk deðiþebiliyorsa eðer tüm standartlar, dün kutsanan, yere göðe sýðýdýrýlamayan davranýþlar bugün mahkum oluyorsa, yarýn neyin nasýl deðiþeceðini de kimse kestiremez ve endiþeli bir bekleyiþ hakim olur herkese... Dün yüceltilen her davranýþ modeli bugün yerin dibine batýrýlýyor... Bugün kutsanan her davranýþ modelinin yarýn yerin dibine batýrýlmayacaðý ne malum... Bu ülkenin vatandaþlarý hangi kýstaslarý temel alarak iyi ve saygýn birer yurttaþ olmaya çalýþacaklar? Avrupa Birliði nin hukuk, demokrasi, insan haklarý ve kültürel sistemine bütünüyle entegre olmamýz gerektiðini söylediðimizde, temel önceliðimiz bu ülkenin, evrensel standartlara kavuþma özlemidir... Yoksa ekonomik olarak iflas etmiþ bir Yunanistan, ne yapacaðý bilinmeyen bir Portekiz, Ýspanya, Ýtalya hatta Fransa nýn ekonomi politiðine yamanmak deðil elbette ki arzumuz...(...) Evrensel deðerlerde bir demokrasi, bir hukuk, bir insan haklarý, bir ülke, bir cumhuriyet standardý lazým her birimiz için... Reha Muhtar, Vatan, 12 Aðustos 2011 Somali yi düþünmek... Arend Van Dam Ýnternetteki az çok güvenilir kaynaklardan Somali nin yakýn siyasi tarihine bakmak bile bize çok þey öðretebilir. Geçenlerde bir duayen yazarýmýzda rastladým... Somali de açlýk patlak verince insanlar için ötekileþtirme nin, kamplaþmanýn anlamýnýn kalmadýðýný ve bizim bundan ibret almamýz gerektiðini söylüyordu. Ezbere saçmalýktý bu! Çok yanlýþtý! Çünkü yazarýmýz biraz araþtýrsa görecekti ki... Somalililer bir yandan yiyecek bulamýyor; bir yandan da birbirini yemeye devam ediyor. Neredeyse her þehir ayrý bir silahlý siyasi örgütün elinde... Bir okurum da dünkü yazýma facebook ta þöyle bir yorum yapmýþ: Tek yapabileceðim birkaç kez sms atmak ve arkadaþlarýmý da bunun için hareketlendirmek! Okurumun temiz kalbini ve yardým çabasýný büyük takdirle karþýlýyorum ama.. Neden tek yapabileceðimiz sms atmaktan ibaret olsun? Gidelim Somali de devrim yapalým demiyorum. Azýcýk durup düþünelim, biraz öðrenelim, diyorum. Þimdi zihnimizin bir köþesine kaydedilmiþ basit bir bilgi gibi görünen þeyler gün gelir bizi taraf kýlar. Vicdanýmýzý canlý tutan sadece duygular deðil, bilgiye dayalý sorgulamalardýr! Haþmet Babaoðlu, Sabah, 12 Aðustos 2011 mantýklý görünüyor. Zaten krizlerin en büyük nedeni demokrasinin olmamasý. Kemer sýkmak gerekiyor denildiðinde dünyanýn her tarafýnda maaþla geçinen, emekçilerin kemer sýkmasý anlaþýlýyor. Krizlerin yükü çalýþanlarýn üzerine yýkýlýyor. Sistem her zaman büyükleri kurtarýyor, bu yaklaþým devam ederse var olan sorunlar çözülmez... Bu asrýn yorumcusu Bediüzzaman toplumsal hayattaki deðiþimi anlatýrken insanlýðýn geliþimini 5 evreye ayýrýyor: Vahþet ve bedeviyet, memlukiyet, esaret, ecir, malikiyet ve serbestiyet. Ecir dediði kapitalist dönemin sonunun geldiðini ve onunda öncekiler gibi yýrtýlarak, mülk ve serbestliðin daha çok öne çýkacaðý dönemin geleceðini söylüyor. Bir baþka eserinde de insanoðlu esir olmak istemediði gibi ecir (ücretli) olmak da istemez diyerek yeni dönemin özelliðini vurguluyor. Þu anda kapitalizmin yýrtýlýþýna tanýk oluyoruz. Görünen bu... Yaþar Süngü, Yeni Þafak, 12 Aðustos 2011 On beþ gün hapis KASIM ALÝ GÜNGÖR Sene Ýstanbul daki birliðimizin Yassýada emrinde görevi bitince, birliðimiz Bursa-Mudanya ya nakledildi. Haliyle biz de Mudanya ya geldik. Birkaç ay sonra, Ýstanbul-Harbiye muhabere merkezinden beni Ýstanbul a Birinci Ordu Muhabere Merkezi ne geçici görevle istediler. Hemen gidip, Birinci Ordu Muhabere Merkez A- mirliðinde vazifeye baþladým. Bekâr olduðum için, Muhabere Merkezi ndeki müsait bir odayý bana tahsis ettiler. Artýk orada yatýp kalkacaktým yýlýnýn Þubat ayýnýn 6 sý idi, Ramazan gelmiþti. Gece nöbetçi astsubay arkadaþlarla saat sularýnda sahur için sofrayý hazýrlamýþtýk. Soðuk kýþ gecesi, bir haber geldi. 1. Ordu Komutaný Cemal Tural teftiþe geliyordu. Biz de Gelirse gelsin, gece vakti bu saatte ne yapacak? diye bekleþirken, tuhaf ses ve gürültüler iþitmeye baþladýk. Derken, Ankara dan bir astsubay arkadaþ (kurye) geldi. Paþa, ona nereden ve niçin geldiðini sordu. Kara kuvvetlerinden kurye olarak geldiðini söyledi. Hiç sebepsiz yere arkadaþa hakaret etti. Beþ on dakika sonra tekrar tuhaf sesler gelmeye baþladý. Bu sefer bir askeri ayaðýnda takunya var diye tokatlýyor. Sýra ile koðuþlara ve yemekhanelere giriyor. Neymiþ, elbisesinin düðmesi açýkmýþ, yok ayaðýnda terlik varmýþ gibi bahanelerle sahura kalkmýþ o vatan evlâtlarýnýn isimlerini, yanýndaki nöbetçi amiri yüzbaþýya yazdýrýyor. Derken, bizim Muhabere Merkez Amirliðinin kapýsý açýldý. Yanýndaki yüzbaþý ile içeri girdiler. Masada sahur yemeklerimiz hazýrdý. Biz nöbetçi astsubay arkadaþýmla, ayaða kalktýk. Þöyle bir durduðu yerde muhabere merkezine göz gezdirdikten sonra, bana bakarak, Ne bu vaziyet? dedi. Ben normal giyinik i- dim, yalnýz ayaðýmda terlik var idi. Bu sebeple kýzdýðýný anlayýp, hemen, Ben nöbetçi subayý deðilim komutaným dedim. Ne olursan ol, bana askerlik mi öðreteceksin? dedi. Yanýndaki yüzbaþýya, Yaz bunu dedi. Cemal Tural bana sordu: Senin adýn ne? Nereden geldin? Mesleðin ne? gibi sorular... Daha sonra da muhabere merkezinden ayrýldý. Biraz sonra, haber geldi. Cemal Tural beni nöbetçi amirliðine çaðýrdý, hemen vardým. Elinde biraz evvel dolaþtýðý yemekhane ve yatakhanede isimlerini yazdýrdýðý, genelde hep çavuþ ve onbaþýlarý hâvî 40 kiþilik liste vardý. Listede bulunan tek astsubay olarak ben 15 gün hapis ve birliðine yani Bursa-Mudanya ya geri gönderilmesi ve 40 askerin uzak birliklere sürülmesi diye yüzbaþýya talimat verip elindeki listenin, üstünü altýný saðýný solunu imzaladý. Böyle tuhaf hareketlerinin sebebini ertesi gün öðrendik. Mübarek Ramazan da, kafayý çekip teftiþe çýkýyor. Koskoca Müslüman bir devletin 1. Ordu Komutaný sýfatýný taþýyordu bu kiþi... Kamuoyunun ordumuz hakkýnda fikirlerini olumsuz etkileyen bu ve benzeri davranýþlar ve rahmetli Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüþtü Zorlu gibi deðerli devlet adamlarýnýn keyfî olarak idamlarýnýn ardýndan, Ýslâm a ve Müslümanlara karþý menfî tutumlar da müteakip senelerdeki hainane iftiralarýný su yüzüne çýkarmýþ oldu. Ýnþâallah baþka bir makalede o hain iftiralarýný dile getirmeye çalýþacaðým. Ertesi sabah harbiyede tabiri caizse kýzýlca kýyamet koptu. Muhabere Merkez Amiri pozisyonundaki Asts. Kd. Bþçvþ. Mustafa Tümen Aðabey (öldüyse Allah rahmet eylesin) Bundan sonra benden hiç kimse muhabere beklemesin diyerek büyük bir infialle 1. Ordu Kurmay Baþkanýna direkt çýkarak, benim 15 gün hapis ve 15 gün istirahat ile huzur içinde Ramazan orucumu tutmama vesile oldu. Birliðime dönmemi müteakip bir iki ay sonra, tekrar geçici görevle Bandýrma ya gittim. Cenâb-ý Hak, bir iki ay sonra Risâle-i Nur u tanýmamý nasip etti. Elfü Elfi Elhamdülillah...

9 Y 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Ra ma zan, ye me, iç me, eð len me a yý de ðil, bi - lâ kis, ye me me, eð len me me a yý dýr. Zi ra, Ra ma zan bir uh re vî pa zar, bir Ý lâ hî fu ar dýr. Bu pa zar ve fu ar da e be dî ha ya tý ka zan dý ra - cak çok kâr lý ti ca ret ya pa bi li riz. An cak, ba zý ya yýn or gan la rý, tv ka nal la rý, Ra - ma za ný çal oy na sýn, vur pat la sýn! ha va sý na bü rün dü rü yor. Hiç þüp he siz mü min, meþ rû da i re de eð le nir, eð len me li. Fa kat, iþ ge zi si ne çý kan bir iþ a da mý nýn, Bir tercih meselesi Anar þi yi ne ti ce ve ren to hum la rýn ça - buk ýs lâh e di le me me si so nu cu, ül - ke nin a ley hin de ce re yan e den men fî ha di se le rin var lý ðý va him ol muþ tur. U zun yýl lar ön ce yap tý ðý tah lil ve de ðer - len dir me le ri ni za ma nýn a yan be yan tas dik et ti ði Be di üz za man Haz ret le ri nin a nar þi ve ül ke de ki bu na lým lar la il gi li teþ his ve tes bit le rin den bah se di yo rum. Yýl lar ön ce öð ret men ye tiþ ti ren yük sek mek tep te ya þa dý ðý mýz bir ha di se nin ý þý ðýn - da ko nu yu arz et me ye ça lý þa ca ðým. Ý ki gru bun o lum suz tu tum ve dav ra ný þý so nu cu a ni den a lev le nen ha di se sý ný fý bir - bi ri ne kat mýþ tý. Po lis! di yen le rin se si ne mu ka bil, o kul da bek le mek te o lan Po lis in sý ný fa gir me siy le bir lik te bü tün sý ný fý a par to par ne za re te gö tür me si bir ol muþ tu. Ýç - le rin de biz de da hil, git ti ði miz ne za ret te tam do kuz sa at bek le til miþ tik. Bu bek le til me a nýn da Po lis tel si zi ne ge - len bir ses ga rip ti: Ýç le rin de kaç sol cu ve kaç sað cý var? di ye rek so ru yor du. Sað cý sol cu te rim le ri i ki si ya sî gru ba yö ne lik o la rak de ðer len di ri lir ken, sý ra bi ze ge lin ce Kas tet ti ði niz si ya sî an lam da ki be - lir gin lik le ri so ru yor sa nýz, ben Ri sâ le le ri o - ku yo rum Ko mi ser bey de miþ tim. Bi raz da ha bek le til me nin ar dýn dan Sen çýk! di ye rek be ra tý mý zý (!) ver miþ ler di. Bu ha di se nin ya þan ma sýn dan ev vel de sol cu ol duk la rý net le þen grup tan pos bý - yýk lý, he ye can ve hýrs do lu bir ba ba yi ðit (!) bi ze Ye rin ne re si? de yip üs tü mü ze ge lin - ce, yi ne Ben Nur cu yum, ye rim bu ra sý de miþ tim. Or ta lýk i yi ce a lev len miþ ti. Ü ze ri mi ze hýnç la grup ha lin de sal dýr ma ya tam yö nel - dik le rin de, sý ný fýn a çýk pen ce re sin den dý - þa rý ya fýr la mýþ tým. Yýl Me kân Van E ði tim Ens ti tü - sü ydü. Te mel mak sa dý mý zýn o ku mak ol - du ðu nu ve o ku la bu a maç la gel di ði mi zi her ha lü kâr da be yan et me mi ze rað men, her fýr sat ta ce re yan e den a nar þi o lay la rý nýn i çi ne çek me ye ça lý þý yor lar dý biz le ri. Biz i se, ter ci hi mi zi müs bet ha re ket e sa sýn dan ya na kul lan dý ðý mýz dan ra hat e di yor duk. De fa lar ca bir a ra ya sa kin za man lar da gel di ði miz de, a nar þi ve kar ma þa çý kar ta - rak bir yer le re var ma nýn müm kün o la ma - ya ca ðý ný, fi kir ba zýn da ko nu þup me se le le - rin i za le si yö nü ne gi dil me si nin en sað lýk lý bir me tod ol du ðu nu söy le ye rek, bes len di - ði miz kay nak o lan Ri sâ le-i Nur da ki ha ki - kat le ri na zar la ra ver me ye ça lý þý yor duk. Si ya si le rin ve ba zý o lum suz fi kir le rin gir da bý na dü þen, böy le ce de doð ru is ti ka - me ti bul ma da za a fi ye te ma ruz ka lan la ra, en doð ru is ti ka me tin Be di üz za man ýn müs bet ha re ket an la yý þýy la çiz di ði sü reç te ol du ðu nu söy le ye rek, çiz gi miz den as la ö - dün ver me me ye ça lý þý yor duk. Za man i çin de þa hit ol du ðu muz o lay lar zin ci ri nin a ka bin de a nar þi ve si ya se tin kir - li yö nüy le ha ya tý ný öð ren ci lik yýl la rýn da ka zan ma ya ça lý þan la rýn, o kul la rý ný doð ru düz gün bi ti re me di ði ne þa hit o lu yor duk. Biz i se öð ret men o la rak a ta nýp ül ke mi ze hiz met et me ye de vam e di yor duk. Ter ci hi mi zi müs bet ha re ket an la yý þýn - dan, ya ni Ri sâ le-i Nur un ha ki kat li me se - le le riy le ha ya tý mý zý tan zi me yö ne lik kul - lan dý ðý mýz dan ba þa rý lý ol ma nýn yol la rý ný a ra lý yor duk. Ha yat ve ha di se le ri ya þar ken, ter ci hi mi zi doð ru o lan dan ya na kul lan ma lý yýz di yo ruz. Al lah a e ma net o lu nuz. Ramazan yeme, içme, eðlenme ayý mý, yoksa Hiç þüphesiz mü min, meþrû dairede eðlenir, eðlenmeli. Fakat, iþ gezisine çýkan bir iþ adamýnýn ana düþüncesi iþine bir dip lo ma týn a na dü þün ce si i þi ne o dak la na rak so nuç al ma ya ça lýþ mak de ðil mi dir? An cak, bu, tâ lî meþ ga le ler bul ma sý na en gel teþ kil et mez. He - de fin den sap týr ma ya cak uð raþ lar, ho bi ler bu la bi - lir. Ki, a na me se le i çin aþk ve þevk un su ru o la bi lir. Bu ör nek ler den ha re ket le dün ya ya gön de ri li - þi mi zin a sýl ga ye si im ti han, i ba det, du â ve i - lim va sý ta sýy la ge liþ mek þek lin de ö zet le ne bi lir. Ta biî ki, bu te mel gö re vin ya nýn da meþ rû çer - çe ve de eð len ce gi bi ba zý tâ lî meþ ga le le ri miz de o la bi lir ve hat ta ol ma lý. Dün ya meþ ga le le ri, iç i çe ya þa dý ðý mýz mad dîma ne vî sý kýn tý lar bi zi bu nal týr. Kal bi miz yo ru lur; fi kir ken di si ni eð len dir mek i çin rast ge le bir þey le meþ gul ol mak is ter ve he men ha yal le rin renk li, pem be dün ya sý na da la rýz. Ö te yan dan, uç mak, he sap sýz mal/mül ke sa hi bi ol mak, son suz lez zet ve zevk le re dal mak, hat ta son su za dek ya þa mak is te riz. An cak a hi re te i man ve Kur ân ýn bah set ti ði Ýmam, te ra vih na ma zýn da Al lah ýn as ker le - rin den bah se den â yet ler den o ku du ðun da bu lun du ðum ca mi nin bâ ni si o lan Eþ re foð - lu Be yi Sü ley man Bey ha tý rý ma gel di. Sel çuk lu la rýn Bey lik ler Dev ri nde Eþ re - foð lu Be yi Sü ley man Bey ta ra fýn dan yap tý rý - lan bu ca mi, A na do lu da ki ah þap di rek li ca - mi le rin en bü yü ðü ve o ri ji na li dir. Kon - ya nýn Bey þe hir il çe sin de yer a lýr. Bu gün kü a dýy la Bey þe hir ya da geç miþ te ki i sim le - riy le Sü ley ma ni ye, Sü ley man þe hir, Bey- þe hir, Bey þeh ri ; 1243 yý lýn da Eþ re foð lu Sü ley man Bey ta ra fýn dan ku rul muþ tur. Eþ re foð lu Ca mi i, yýl la rý a ra sýn da ya pýl mýþ týr. Or ta As ya da Se mer kant, Bu ha ra gi bi es ki Tür kis tan þe hir le rin de yer a lan a ðaç di rek li ca mi le rin ül ke miz de ki bir ör ne ði o lan Eþ re foð lu Ca mi i, çok sa yý da ah þap sü tun ü ze - rin de yük se lir. Yüz yýl lar bo yu kýþ ay la rýn da ca - mi nin da mýn da ki kar, ça tý nýn or ta sýn da ki boþ - luk tan or ta da ki ha vu za a týl mýþ ve or ta mý nem len di re rek ya ký lan so ba lar dan ö tü rü ah - þap sü tun la rýn çat la yýp ku ru ma sý ný en gel le - miþ tir yý lýn da kar lý ðýn üs tü cam la ka pa - tý lýn ca o ta ri hî va zi fe si ni ya pa maz ol muþ. Ay - rý ca bu kar lý ðý yaz ay la rýn da se rin le mek i çin kul la nýr lar mýþ. Ca mi nin or ta sýn da ki dört kö þe çu ku ra ba har baþ lar ken ya kýn dað lar dan kað - odaklanarak sonuç almaya çalýþmak deðil midir?.. ger çek le ri, Cen net te ya þa ma im kâ ný na ka vu þa ca - ðý mý zý dü þü nüp dün ya nýn fa ni li ði ni, ha yal ký rýk lýk - la rý ný ta mir ve te da vi e de bi li riz. Eð len ce ye mey let me nin di ðer psi ko lo jik te me li, ný lar la kar ve buz ta þý nýp bu ra ya dol du ru lur - muþ. Ýn san lar yaz sý cak la rýn da bi le se rin bir or tam da i ba det e de bi lir ler miþ. 6 met re yük sek li ðin de, çi ni mo za ik i le kap lý çok muh te þem bir mih ra ba sa hip tir. A bi de vî bir taç ka pý sý var dýr. Min be ri ta ma men ce viz a ða cýn dan, oy ma lý ve çat ma lý tut kal sýz ya pýl - mýþ týr. Ý na nýl maz bir düz gün lük ve in ce lik te ya pý lan min ber ge o met rik þe kil ler ve bit ki sel be ze me ler le kap lý dýr. Min ber ta ma men ma sif a ðaç tan, oy ma ve kak ma tek ni ði i le çi vi kul la - nýl ma dan ya pýl mýþ. Min ber ka pý sý nýn üs tün - de ki ah þap hat ya zý sý nýn or ta sýn da Laf zul lah, dört kö þe sin de i se dört ha li fe nin i sim le ri iþ len - miþ. Ah þap sü tun lar se dir, baþ lýk lar i se a ba noz a ða cýn dan o lup, al tý ay Bey þe hir Gö lü nün i - çin de ya tý rý la rak, kim ya sal mad de kul la nýl ma - dan, tabiî yol lar la ko ru ma ö zel li ði ka zan dý rýl - mýþ. Ca mi nin ta va ný renk li ka lem i þi süs le me - le re sa hip tir. Ö zel lik le kon sol lar da ki kök bo - ya lý mo tif ler dik kat çe ki ci dir. Ca mi nin gü ney ba tý kö þe sin de mu kar nas baþ lýk lý i ki ah þap sü tu nun ta þý dý ðý on üç ba sa - mak la ü ze ri ne çý ký lan 2 m. yük sek li ðin de hün - kâr mah fi li bu lun mak ta dýr. Hün kâr mah fi li ce - viz a ða cýn dan dan tel gi bi iþ len miþ þe be ke ler le çev ri li dir. Mih rap ö nü kub be si ö nün de bu lu - nan hün kâr mah fi li Mus ta fa Bey i sim li bir ve - zir oð lu ta ra fýn dan yý lýn da Os man lý dö ne min de ya pýl mýþ týr. Mah fi lin ki riþ le ri ve ta - ba ný ný alt yü zü na kýþ ve oy ma lar la be ze li dir. Gi ri þin ü ze rin de yer a lan ka dýn lar mah fi li çi ni - ler le kap lý o lup ah þap kor ku luk la rý ve i ki yan du var la ra ka dar u za nan par mak lýk la rý i le ah þap iþ çi li ði yö nün den de il ginç bir bö lü mü dür. in san o la rak geç miþ, þim di ki ve ge le cek ol mak ü ze re üç bo yut lu za man di lim le rin de ya þa ma mýz - dýr. Ya ni, geç miþ ten ha zin ü zün tü ler, is tik bal den en di þe ok la rý, bu lun du ðu muz an dan çe þit li prob - lem ler hü cum e der. Düþ man la rý mýz sa yý sýz; ih ti - yaç la rý mýz i se her ta ra fa da ðýl mýþ. Bu na mu ka bil, son de re ce a ciz, za yýf, güç süz ya ra týk la rýz. Ö te yan dan, þu ur lu fa kat ak lý mýz, fik ri miz ký sa var lýk lar ol ma mýz ya nýn da, Ne re den gel - dim, kim gön der di, so num ne o la cak týr; bü tün sev dik le rim den, sa hip ol du ðum gü zel lik ler den son su za dek ay rý la cak mý yýz? gi bi so ru lar zih - ni miz de yan ký la nýr. Ýþ te, son suz kud ret, mer ha met Sa hi bi ne lâ yý kýy - la i na nýp te vek kül e de me yen in san; ger çek ler den, prob lem ler den ve sý kýn tý lar dan kaç mak is ter. Bu çer çe ve de, ki mi le rin ce o yun, eð len ce ve gayr-i meþ rû va sý ta lar dan o lan al kol ve ya u yuþ tu ru cu bir ka çýþ ka pý sý o la rak gö rü lür. Eþrefoðlu Camii nde teravih Selçuklularýn Beylikler Devri nde Eþrefoðlu Beyi Süleyman Bey tarafýndan yaptýrýlan Eþrefoðlu Camii, Anadolu daki ahþap direkli camilerin en büyüðü ve orijinalidir. Ca mi nin üs tü ön ce le ri top rak dam la ör - tü lü i ken ta mir ler le çin ko kap lý kýr ma ça tý ha li ne ge ti ril miþ tir. Bu ta mi rat lar so nu cu top rak ça tý, ön ce ki re mit le ör tül müþ; son ra ba kýr la kap lan mýþ týr. San ki i çin de yüz yýl lýk a ðaç di rek le ri sak la mak is ter ce si ne cep he ler mo loz taþ lar la ör tül müþ tür. U zun la ma sý na dik dört gen plan lý o lan ya pý, al tý sý ra ha lin de mu kar nas baþ lýk lý 48 a ðaç di rek ü ze ri ne mih ra ba di key u za nan ki riþ ler le ye di nef li o - la rak ya pýl mýþ týr. Yüz yýl la ra mey dan o ku yan ah þap di rek ler ca mi i çi ne gi ril di ðin de sü kû - net ve ri ci bir at mos fe rin siz le re eþ lik et me - si ne se bep o lu yor, ge zi len bir sü tun or ma - nýn sa kin li ðiy le... Ah þap ta van lar, yer dö þe - me si nin ah þap se çil me si gü zel li ði ta mam la - yý cý e le man lar. Ta bi a týn, in sa nýn, sev gi nin bi ra ra da ki gü - zel li ði ni ya þa dý ðý mýz Eþ re foð lu Ca mi i, Sel - çuk lu U lu Ca mi le rin de gö rü len ö zel lik le ri i - le tek ör nek tir. Eþ re foð lu Ca mi i, Eþ re foð lu Tür be si ve Eþ re foð lu Ha ma mý nýn da bu - lun du ðu ta ri hî Eþ re foð lu Ma hal le si i se a de ta Ya þa yan Sel çuk lu Çar þý sý hü vi ye tin de. Bu ca mi yi zi ya re te gi de mi yor sa nýz bi le in - ter net te ki a lâ ka lý si te le ri ni zi ya ret et me ni zi tav si ye e de riz. A na do lu da ki pek çok ta ri hî e ser le ri miz gi bi bu ra sý da yar dým bek le mek te. Va zi fe li - le rin ve ya ko ru ma der ne ði nin im kân la rý i le bu e ser le rin ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý müm kün de ðil dir. El bet te ki dev le tin im kâ ný ge rek li dir. Ý þit ti ði miz ka da rýy la Sa yýn Baþ ba - ka nýn yar dým cý ol ma da sö zü de var mýþ. Bu sü tun lar dan ha týr lat ma yý va zi fe bi li riz. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Somali ye yardým Zülfikar Balpetek, Hayri Tütüncüoðlu: Fitre ve zekâtlarýmýzý Somali, Sudan, Kenya gibi ülkelerde yaþayan fakir ve aç kardeþlerimize göndersek olur mu? Sömürü vahþeti dünyada varsa, sömürülen, ezilen, hakký gasp edilen masumlar ve günahsýzlar hep olacaktýr! Ve hakký gasp edilen masumlar ve günahsýzlar dünyada varsa, bu hak dönüp gasp eden canavarý vahþetinin içinde bir gün- âhirete kalmadan mutlaka boðacaktýr! Bugün Somali, Sudan, Kenya açlýktan kývranýrken, ölürken; beþ yüz yýldan beri bu ülkelerin önce insanlarýný köleleþtiren, sonra da ellerindeki zenginlikleri altýný ve elmasý çalan ve gasp e- den Batýlý canavarlarýn, þimdilerde ekonomik krizle periþan bir döneme girmeye hazýrlanmasýnýn baþka izahý var mý? Afrika dan altýný ve elmasý aþýrýp kaçýranlar þimdi altýn krizine tutuldular? Demek altýna o kadar taptýnýz ki, rezervlerinizde de tutamadýnýz ve dolarlarýnýzý karþýlýksýz bastýnýz? Aç gözlü canavara zulmünün hesabý bir gün mutlaka sorulur, faturasý bir gün mutlaka kesilir! Halk sormazsa, Hâlýk sorar! Halk kesmezse, Hâlýk keser! Çünkü halk adil deðilse, Hâlýk Âdildir! Deniyor ki, Somali deki açlýðýn sebebi kuraklýk! Hayýr, hayýr! Kuraklýk sadece yüzeysel bir senfoni! Kuraklýk varsa, yer altý ve yer üstünün baþka zengin kaynaklarý ne güne duruyor? Ama bu kaynaklara ulaþacak tekniðin yoksa, gücün kudretin yoksa, topraklarýný baþka güçler istilâ etmiþse, açlýk ve çaresizlikten baþka çare var mý? Afrika nýn içine düþürüldüðü bu vahim durumu Kenya nýn ilk cumhurbaþkaný Jomo Kenyetta ne güzel özetliyor: Hristiyanlýk, Afrika ya geldiðinde Afrikalýlarýn elinde topraklarý, Hristiyanlarýn ise incilleri vardý. Hristiyanlar bize gözlerimizi kapatarak duâ etmemizi öðretti. Gözlerimizi açtýðýmýzda topraklarýmýz onlarýn elinde, bizim ellerimizde ise inciller vardý Google a Somali yazan herkes görür ki: Somali bugün uranyum, bakýr, boksit, demir gibi yer altý kaynaklarý açýsýndan zengin olmakla birlikte; petrol ve doðalgaz açýsýndan da zengin kaynaklara sahiptir. Somali de yýllardýr ne devlet var, ne polis! Ve dört Amerikan petrol firmasý (Conoco, Amoco, Chevron ve Philips) Somali de faaliyetler yapmaktadýr. Bütün bunlar acý gerçekler! Dünyada adaletsiz bir daðýlým var. Yüz yýllardýr güçlü olanlar güçsüz olanlarý ezmiþler. Ýslâm âlemi de çaresiz. Kendi baþýnýn derdinde! Onlarýn oyunlarýný ters yüz edecek kudretten ve inisiyatiften yoksun! Tablo bu! Bu tablodan zayýflarýn açlýðý, çaresizliði ve ölüm çýkar! Hiç þüphesiz bize düþen, zayýflara destek olmak, açlarý doyurmak, masumlarýn yanýnda yer almak, çaresizlere çare olmak. Nitekim bizim inancýmýzda, Komþusu açken tok yatan bizden deðildir insicamý vardýr! Bizim medeniyetimizde, Mü min mü min için bir binanýn taþlarý gibidir. Birbirine sýmsýký sarýlýrlar anlayýþý vardýr. Böyle zor ve dar zamanlarda mü minlerin birbirlerine sýmsýký sarýlmalarý ve gerekli yardýmlaþmayý kendi aralarýnda hiç teklif ve destur konusu bile yapmadan saðlamalarý imanlarýnýn kendilerine getirdiði bir yükümlülüktür. Allah a ve ahiret gününe iman edene yakýþan davranýþ da böyle zor zamanlarda kenetlenmek derecesinde yardýmlaþmak ve elinde avucunda ne varsa paylaþmaktýr. Bediüzzaman Said Nursî nin þu uyarýsýný u- nutmayalým: Eskide ekser Ýslam filcümle aç deðildi. Tenauma ihtiyar bir derece var idi. Þimdi i- se ekseri açlýða düþtü kaldý. Telezzüze ihtiyar izn-i þer î kalmadý. 1 Ýs lâm â le min de bir yer de bir aç lýk ve ö lüm var - sa, Müs lü man la rýn te na u mu ve te lez zü zü bý ra - ka rak, ya ni ni met ler ve lez zet ler i çin de yüz me yi terk e de rek, el bir li ði i çin de o böl ge ye der hal yo - ðun laþ ma la rý ve yar dým laþ ma la rý i man la rý nýn ge - re ði dir ve em ri dir. Bu ko nu da doð ru i le ti þi mi ve nak li ye yi sað la - yan ku rum la ra da ih ti yaç ol du ðu mu hak kak týr. Di ya net in ve Ký zý lay ýn bü tün Tür ki ye de baþ la - týp yü rüt tü ðü yar dým kam pan ya sý bu a çý dan tak - di re þa yan dýr. A ma ye ter li de ðil dir. Muh te lif yar - dým laþ ma der nek le ri ve ya va kýf la rý da bu ko nu da i ni si ya tif a la bi lir ve al ma lý dýr. Her Müs lü man ýn fe lâ ket böl ge si ne bil fi il gi dip yar dým cý ol ma sý müm kün de ðil dir. A ma her Müs lü man ýn böy le si vil ve ya res mî i ni si ya tif le re kat ký ver me si pe kâ lâ müm kün dür. Bu yol lar iþ le - ti le bi lir ve iþ le til me li dir. Fit re le ri mi zi de, ze kât la rý mý zý da þüp he siz bu top rak lar da ki in san lar i çin kul la na bi li riz. A ma bu top rak lar da da ha bü yük yar dým la ra ih ti yaç ol du - ðu an la þý lý yor. Do la yý sýy la fit re ve ze kât öl çü sü nü de a þýp, cid dî ma na da yar dým laþ ma ya ve pay laþ - ma ya kat ký ver me miz lâ zým. Al lah ka bul et sin. Â min. Dip not: 1- Söz ler, (ye ni), Le ma at, s

10 10 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ Y KÜLTÜR SANAT HABERLER Sað omuz ve sol omuz... Hani: Çocukken annelerimiz bizi uyarýrdý -Evlâdým derlerdi. -Sakýn kötü yola gitme Ýyi yola git! -Ýyi yola gidersen sað omuzundaki melek senin hep iyiliklerini yazar. Þayet hata eylersen sol cenahýndaki melek de sevap yerine günah yazar Aman aman evlâdým sen, sen ol hatalý yola veya yollara sapma!.. *** Mev lâ nâ Haz ret le ri: A yýp ve gü na hý ört me de Ge ce gi bi ol! bu - yu ru yor A ma Ner de e e e e e e e De vir ka me ra dev ri. Bir de; dik kat bu yu ru nuz: Ka me ra lar me lek - ler gi bi o muz la rý mý zýn üs tün de ler. Am ma: Sað o muz me le ði i le sol o muz me le ði bir bi ri - ne ka rýþ mýþ (!) Ga li ba a hir za man Ne kim se kim se nin der - di i le il gi le ni yor! Ne de, kim ne va zi yet ler de Bil mi yo ruz. *** Câ ným in sa noð lu i nat la gül mek te; að la ma sý ge re ken hâ li ne! Ha ta la rý mýz gýr la gi der ken Dün ya ha ya tý na yö ne lik ka me ra la rý bun ca cid di ye a lýr ken Pe ki; a sýl ha ya tý mý zý ge çi re ce ði miz a hi ret ha - ya tý i çi ne ne tür gö rün tü ler ver di ði mi zi dü þün - mek te mi yiz hiç? Hiç kor ku yor mu yuz ya rýn ve re ce ði miz he - sa býn e de ri ni tu ta rý ný kar þý laþ tý rýr i ken? Að la na cak ha li mi ze mi gül mek te yiz? *** He pi miz bir gün top rak al tý na gi rip he sap ver di ði miz de Per de ler a çýl dý ðýn da: Ki min ve ya kim le rin... Ki me ve ya kim le re ne yap tý ðý or ta ya dö kü lün - ce; Ya ra ta nýn ku lu ol du ðu mu za ve buy ru ðu na... Ýs ra fil (as) Sur a üf le di ðin de, ka çý mýz a çýk a - lýn la Bu yur di ye bi le ce ðiz? Al lah en ca mý mý zý hay rey li ye Ma lû mu nuz, EN CAM ; bir i þin so nu de mek tir! Son la rý mýz hay ro la! En i yi si; Be di üz za man Haz ret le ri nin tav si ye et ti ði gi bi ken di mi zi öl müþ his set mek! Ha ya len kab re gir mek Teþ yi ci ler git tik ten son ra da a - mel le ri i le baþ ba þa kal mak. A man Al lah ým Sa na sý ðýn mak tan baþ ka ça re miz mi var? Ev li ya Çe le bi nin dün ya sý Tür ki ye yi ge ze cek KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý, Ev li ya Çe le - bi nin gez di ði yer ler, bu yer le rin ö zel lik le ri ve zi - ya ret ta rih le ri ni be lir ten de tay lý ha ri ta lar dan o lu - þan bir ser gi ha zýr la dý. Ba kan lýk tan, Ev li ya Çe le bi Se ya hat na me si" i le il gi li bu þe kil de bir kar tog ra fik ça lýþ ma nýn ilk de fa ger çek leþ ti ril di ði ne vur gu ya - pý la rak, bu ça lýþ may la Tür ki ye ve dün ya i çin bü - yük bir de ðer o lan ya zar ve e se ri nin sa de ce 2011 yý lýn da de ðil bun dan son ra da genç ne sil ler i çin her za man ya rar la ný lan bir kay nak o la rak gö rül - me si nin a maç lan dý ðý bil di ril di. An ka ra / a a TSK Ge nel kur may Baþ kan lý ðý bün ye sin de ki Meh te ran Bir li ði, üc ret siz o la rak A pol lon Ta pý na ðýnda, i ki ge ce üst üs te mehter konseri verecek. Meh teran Si de den ses le ne cek DÜN YA DA bü tün or du ban do la rý nýn a ta sý o la rak ka bul e di len Meh ter, Si de 11. U lus la ra ra sý Kül tür ve Sa nat Fes ti va li kap sa - mýn da, A ðus tos 2011 ta rih le rin de sa at 21:30 da, TSK Ge - nel kur may Baþ kan lý ðý bün ye sin de ki Meh te ran Bir li ði ile üc ret siz o la rak i ki ge ce üst üs te, A pol lon Ta pý na ðý nda konser verecek. Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun ku ru cu su Os man Ga zi ye 1289 da bey lik yet ki si ve ren A na do lu Sel çuk lu Hü küm da rý I I. Gý ya set tin Me sut un, ö zel bo ru ti mi i le kur du ðu ka bul e - di len meh ter; sa vaþ a lan la rýn da as ker le rin mil lî ve ma ne vî duy gu la rý ný kuv vet len di re rek, on la ra mo ral ve rir ken, düþ - IR CI CA dan hat ser gi sin de 4. þe hir IRCICA VE EÝT'ÝN DAHA ÖNCE DUÞANBE, KABÝL VE TAHRAN'DA DÜZENLENEN SERGÝ, 15 AÐUSTOS'TA ÝSTANBUL'DA AÇILIYOR. ÝSLÂM Ta rih, Sa nat ve Kül tür A raþ týr - ma Mer ke zi (IR CI CA) ve E ko no mik Ýþ - bir li ði Teþ ki lâ tý (E ÝT) Kül tür Ens ti tü sü iþ bir li ðiy le dü zen le nen Hat Ser gi si 15 A ðus tos 2011, Pa zar te si gü nü sa at da Dol ma bah çe Sa nat Ga le ri - si nde zi ya re te a çý la cak. E ko no mik Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (E ÝT) böl ge sin de yer a lan ül ke le rin sa n'at mi ra sý nýn gün de me ge ti ril me si a ma - cýy la baþ la tý lan E ÝT Hat Fes ti va li çer - çe ve sin de ki ser gi le rin bi rin ci si E kim 2010 ta rih le rin de Ta ci kis tan ýn baþ þehri Du þan be de, i kin ci a ya ðý o lan Af ga nis tan ser gi si de, baþ þehir Ka bil de a çýl mýþ tý. Son o la rak Gü neþ Ül ke si te ma lý ser gi de Ý ran ýn baþþehri Tah - ran da Ha zi ran 2011 ta rih le rin - de Sa nat Ga le ri si nde sa nat se ver ler le bu luþ muþ tu. Fes ti va lin dör dün cü ser - gi si i se kül tür baþþehri Ýs tan bul da ger - çek leþ ti ri li yor. E ko no mik Ýþ bir li ði Teþ - ki lâ tý ü ye ül ke le rin den baþ ta Tür ki ye ve Ý ran ol mak ü ze re Af ga nis tan, Ý ran ve Pa kis tan dan 65 in ü ze rin de sa n'at çý, yü zün ü ze rin de e ser le ser gi ye ka tý la - cak. Sa n'at çý la rýn sü lüs, ne sih, nes ta lik gi bi çe þit li ya zý tür le rin de ken di üs lûp - la rý ný ser gi le dik le ri bir bi rin den kýy - met li hat sa n'a tý e ser le ri nin bi ra da su - nu la ca ðý ser gi 15 A ðus tos 2011, Pa zar - te si gü nü sa at da Dol ma bah çe Sa nat Ga le ri si nde zi ya re te a çý la cak ve 26 A ðus tos 2011 ta ri hi ne ka dar 9.30 i le sa at le ri a ra sýn da ge zi le bi le cek. Ýstanbul / Re cep Boz dað ma ný da kor kut mak a maç lý kul la nýl dý. O ku yu cu a dý ve ri len çev gen gru bu i le zur na, bo ru, nak ka re, zil, da vul ve kös ol - mak ü ze re 7 ens trü man gru bun dan o lu þan meh ter ta ký mý - nýn bü yük lü ðü, o nun kat sa yý sý na bað lý dýr. Bir kat meh ter; bir zur na zen, bir bo ru zen, bir nak ka re zen, bir zil zen, bir da - vul zen ve i ki çev ga ni den o lu þur. XVI I I. yy. Os man lý Ým pa ra - tor lu ðu Dö ne mi meh te rini tem sil e den Türk Si lâh lý Kuv vet - le ri Ge nel kur may Baþ kan lý ðý bün ye sin de ki Meh te ran Bir li ði; gör ke mi ni Si de 11. U lus la ra ra sý Kül tür ve Sa nat Fes ti va li kap sa mýn da Si de li le re su na cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Mil lî Sa ray lar dol du taþ tý MÝLLÎ Sa ray lar Da i re Baþ kan lý ðý na bað lý ta ri hî me kân la ra yer li ve ya ban cý zi ya ret çi le rin il gi si 2011 yý lý nýn ilk ya - rý sýn da da ar ta rak de vam et ti. Dol ma - bah çe ve Bey ler be yi Sa ray la rý baþ ta ol - mak ü ze re, Mil lî Sa ray lar Da i re Baþ - kan lý ðý en van te rin de yer a lan 9 ta ri hî me kâ ný, 2011 yý lý nýn ilk 6 ay lýk di li - min de top lam 657 bin yer li ve ya ban cý tu rist zi ya ret et ti yý lý nýn ilk al tý a yýn da top lam 565 bin zi ya ret çi ta ra - fýn dan zi ya ret e di len Mil lî Sa ray lar, 2011 yý lý nýn ay ný dö ne min de 657 bin zi ya ret çi yi a ðýr la ya rak top lam zi ya ret çi sa yý sýn da % 15 o ra nýn da ar týþ kay det ti. 30 Ha zi ran 2011 ta ri hi ne ka dar 342 bin yer li 315 bin ya ban cý ol mak ü ze re top lam 657 bin tu ris ti a ðýr la yan Mil lî Sa ray lar Da i re Baþ kan lý ðý bu zi ya ret - ler den 5.5 mil yon TL ge lir el de et ti. Kül tür Sa nat Ser vi si Ney zen ve se ma zen ler Si vas lý la rý mest et ti SÝ VAS Be le di ye si ta ra fýn dan Ra ma zan da her ge ce dü zen le nen Bu ru ci ye Yaz Ak - þam la rý Ra ma zan Et kin lik le ri kap sa mýn da ney zen re si ta li ve se ma zen gös te ri le ri su - nul du. Prog ram da ilk o la rak, Nas ret tin Ho ca, Med dah ve Ka ra göz-ha ci vat gös te - ri le ri sah ne al dý. Nas ret tin Ho ca nýn an lat - tý ðý fýk ra lar ve da ðý tý lan çe þit li he di ye ler ö - zel lik le ço cuk la rýn il gi o da ðý ol du. Med - dah ýn ar dýn dan Yu suf Du ru ta ra fýn dan ha - zýr la nan Ka ra göz-ha ci vat gös te ri si sah ne al dý. Prog ram da da ha son ra, Si vas Be le di - ye si Kül tür ve Sos yal Ýþ ler Mü dür lü ðü Kon ser va tu va rý nda e ði tim gö ren ney zen - ler sah ne ye çýk tý. Prog ram, Þef Yýl maz Yýl - dý rým ýn yö ne ti min de ta sav vuf mü zi ði re si - ta liy le de vam et ti. Prog ram da ay rý ca, Si vas Mev lâ nâ Ta sav vuf Kül tü rü ve Se ma Der - ne ði se ma zen le ri de se ma gös te ri si yap tý. Ney zen e ki bi ve se ma zen ler va tan daþ lar ta - ra fýn dan il giy le ta kip e dil di. Si vas / ci han Maz lum der den So ma li fo to la rý MAZ LUM DER Kay se ri Þu be si, So ma - li de ya þa nan in san lýk dra mý na dik kat çek mek a ma cýy la, böl ge de ki aç lýk ve ku - rak lý ðý gös te ren fo toð raf lar dan o lu þan bir fo toð raf ser gi si aç tý. Böl ge de ki man za ra - ya ý þýk tut mak i çin Maz lum der Kay se ri Þu be si de, þehir mer ke zin de bir fo toð raf ser gi si aç tý. Fo toð raf ser gi sin de böl ge in - sa ný nýn ya þa dý ðý sý kýn tý lar ve aç lý ðý gös te - ren ka re ler den o lu þan 40 fo toð raf ser gi - le ni yor. A çý lýþ ta ko nu þan Maz lum der Kay se ri Þu be si Baþ ka ný A ta lay Þa hin, a cý - lar ve sý kýn tý la rýn an cak pay laþ ma ve da - ya nýþ ma i le a zal dý ðý ný söy le di. 21 A ðus tos ta ri hi ne ka dar a çýk du ra cak ser gi ya ký - nýn da So ma li ye ya pý la cak ba ðýþ lar i çin de bir stant o luþ tu rul du. Kay se ri / ci han A jans Press dün ya li gin de MEDYA ta ki bi nin ön cü þir ke ti A jans Press, A MEC (U lus la ra ra sý Ý le ti þim Ölç me ve De - ðer len dir me Bir li ði / The In ter na ti o nal As so - ci a ti on for Me a su re ment and E va lu a ti on of Com mu ni ca ti on) ü ye li ði ne im za a ta rak, dün - ya nýn ön de ge len med ya ta ki bi þir ket le ri nin a - ra sý na gir di. Med ya Ta ki bi sek tö rü nün u lus la r a ra sý öl çek te ge liþ me si ni sað la mak a ma cýy la 1996 yý lýn da Ýn gil te re de ku ru lan A MEC, bu - gün 38 ül ke de ki ü ye le riy le bil gi ve de ne yim le - ri ni pay la þan glo bal bir mes lek ör gü tü dür. A - MEC ü ye si tek Türk þir ke ti o la rak ül ke mi zi tem sil e den A jans Press in Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met A li Öz kan 1953 yý lýn dan bu ya na Tür ki ye ça pýn da müþ te ri le ri mi ze ver di - ði miz hiz me ti dün ya stan dart la rý na ta þý mak ü ze re A MEC ü ye li ði ne im za at týk. Müþ te ri le - ri mi ze dün ya med ya sý nýn da ka pý la rý ný a çar - ken, dün ya nýn en hýz lý ge li þen e ko no mi le rin - den bi ri ne sa hip ül ke mi zin de ne yim le ri ni de A MEC ü ye le ri ne ak ta ra bi le ce ðiz de di. Pen dik te kurs ka yýt la rý baþ lý yor PENDÝK Be le di ye si Kurs la rý, e ði tim yý lý ka yýt la rý baþ lý yor. 15 A ðus tos 25 Ey lül ta rih - le ri a ra sýn da ka yýt iþ lem le ri ger çek leþ ti ri le cek o - lan lar, Pen dik Be le di ye si web ad re si - dik.bel.tr den kurs ka yýt for mu nu dol du ra rak on li ne o la rak iþ lem le ri ni ger çek leþ ti re bi le cek. Her fýr sat ta il çe de sa n'a tý ve sa n'at çý yý des tek le - yen Pen dik Be le di ye si nin aç mýþ ol du ðu 4 ay rý ka te go ri de ki kurs lar i se þöy le; Mü zik Kurs la rý, El Sa nat la rý Kurs la rý, Ho bi Kurs la rý, Sah ne Sa - nat la rý Kurs la rý. Ýstanbul / Said Temur B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Yüksek düzeydeki devlet adamlarýnýn kurduðu büyük meclis. - Arap alfabesiyle yazýlmýþ metinlerde üstüne ve altýna konduðu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasýný saðlayan iþaret. 2. Çoðunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakýmýndan bir tür baðýmsýzlýðý olan büyük il. - Acýmasýz ve haksýz davranan, zulmeden. 3. Gözlemevi. - Denizli aðzýnda çelimsiz, zayýf. 4. Eski Mezopotamya uygarlýðý. - Erkek kardeþ. 5. Saçlarýn, sakalýn, hayvan tüylerinin karýþýklýðýný gidermeye veya kadýnlarýn saçlarýný tutturmaya yarayan diþli araç. - Parlaklýk, aydýnlýk. 6. Yalnýz bir ailenin oturabileceði biçimde yapýlmýþ yapý. - Bazý bölgeleri sulamak, kurutmak amacýyla veya gemilerin iþlemesine elveriþli, insan eliyle açýlmýþ su yolu. 7. Üzme, sýkýntý verme. - Su. - Yeni Zelanda da yaþayan, kanatlarý küt olduðu için uçamayan, bacaklarý güçlü bir kuþ. 8. Gözde sarýya çalan kestane rengi. - Atardamar ve toplardamarlarýn içinde dolaþarak hücrelerde özümleme, yadýmlama görevlerini saðlayan plazma ve yuvarlardan oluþmuþ kýrmýzý renkli sývý. 9. Tatlý su istakozu. - Gam (II) dizisinde si ile re arasýndaki ses. 10. Tek baþýna anlamý olmayan, sonuna geldiði sözle cümledeki diðer kelimeler a- rasýnda iliþki kuran kelime türü. - Kademeler, dereceler, mertebeler YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aþama, rütbe. - Büyük, yetiþkin, yaþlý, kart. 2. Geçindirmekle mükellef bulunan aile fertleri. - Çocuk. 3. Orta. - Sivas iline baðlý ilçelerden biri. 4. Balýk avlamakta veya yük taþýmakta kullanýlan, tek veya iki direkli ve açýk güverteli, büyük kayýk. - Bir besin maddesi. 5. Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrýntýlarýyla algýlanan, iyi görünen. - Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanlarý vurma veya yakalama iþi. 6. Katman. - Ýþaret. 7. Yüz örtüsü. - Lâtin alfabesinin beþinci harfinin adý, okunuþu. 8. Hz. Ýbrahim in babasýnýn adý. - Baþ, kafa. 9. Radyum elementinin simgesi. - U- fuklar. - Nazi hücum kýtasý. 10. Savurgan, harcamalarýnda olanüstü cömert kiþiye halk arasýnda verilen isim. 11. M E S E R K Y A Z A B I A A Evlerde yiyecek, içecek R A K A Z A M ve erzakýn saklandýðý o- B N A S A R A da, ambar veya dolap. - Ýki dað arasýndaki çukurca arazi veya geçit, K Þ T Ü N E L A R Ý T U N A koyak. 12. Buyruk, komut, talimat, ferman. - E T A R A A E A T K E A Türkiye nin Karadeniz K A Z I M A K Bölgesi nde yer alan illerinden biri. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI A N O N Ý K A B Ý R Ü T Ü A E M E R A M Ü M L Y N L E M A L A L Ý Z E A M T Ý L A K Ö Ý A Ð Y R Ý N A B A L I Ð I A K

11 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 100,55 ÖN CE KÝ GÜN 103,40 DÜN 674,64 ÖN CE KÝ GÜN 693,47 DO LAR DÜN 1,7820 ÖN CE KÝ GÜN 1,7990 DÜN 2,5360 ÖN CE KÝ GÜN 2,5370 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 11 AÐUSTOS ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ Y EKONOMÝ 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ ZAYÝ Nüfus cüzdanýmý kaybettim hükümsüzdür. Hatice KIZILTEPE VEZÝRKÖPRÜ / SAMSUN Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ercan ARIDORU Dosya No : 2011/23 TLMT. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn; TAPU KAYDI : Siirt Merkez, Yeni Mh Mahallesi, 296 ada- 36 parsel, yüzölçümü: 384,00 m 2, ikinci kat, baðýmsýz bölüm no: 3, arsa pay/payda: 5/18, Mesken nitelikli taþýnmaz. ÖZELLÝKLERÝ : 296 ada, 36 nolu parsel üzerinde bulunan dört katlý apartman olarak inþa edilmiþ taþýnmazýn daire olarak kullanýldýðýný, ikinci kattaki dairenin yaklaþýk 120 m 2 olduðu, yapýda kaliröfer ve asansörün bulunmadýðý, yapýnýn dört katlý olduðu ve Belediye imar planýnda arsanýn imar durumunun ayrýk nizam gözüktüðü, yapýnýn bu haliyle sýnýf olarak 3. sýnýf A grubu yapýlar arasýna girdiði tespit edilmiþtir. Taþýnmaz hakkýndaki detaylý bilgi dosyasýnda mevcuttur. ÝMAR DURUMU : Ayrýk nizam 5 kattýr, % 35 Kullaným alaný olup, Konut alanýna tahsislidir. DEÐERÝ: ,00 YTL Satýlarak paraya çevrilecektir. Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ Sa lý gü nü sa at 10:00-10:10 a ra sýn da Si irt Ýc ra Mü dür lü ðü'nde ad re sin - de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me ti nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Cu ma gü nü sa at 10:00-10:10 ara sýn da Si irt Ýc ra Mü dür lü ðü'nde ad re sin de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar - tý ra ný nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye ni nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me ti nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Ye ni Türk Li ra sý ve dev let tah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek tir) ve ya bu mik tar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin - de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, ta pu sa tým har cý sa týþ be de - lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le % 1 KDV, ta pu a lým har cý a - lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de ra ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la ný nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra i la nen teb lið ye ri ne ka im o la - ca ðý i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: SÝÝRT ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) AB ban ka la rý nýn sý kýn tý ya düþ me si bi zi de et ki le ye cek ÝS TAN BUL Ti ca ret O da sý (Ý TO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu rat Yal çýn taþ, AB ban ka la rý nýn sý kýn tý ya düþ me si nin Tür ki ye ye ge le cek ya ban cý ser ma ye nin zo ra düþ me si an la mý na gel di ði ni be lir te rek, Bu þe - kil de biz et ki le ni riz. Bi zim et ki len me miz bir kriz bo - yu tun da o lur mu? Ha yýr de di. Yal çýn taþ, Ý TO A ðus - tos a yý mec lis top lan tý sýn da ki ko nuþ ma sýn da, dün ya - da þu an da i ki bü yük e ko no mik sý kýn tý yý, AB ü ye le - rin de git tik çe de rin le þen dev let borç la rý kri zi ve ABD nin no tu nun dü þü rül me siy le baþ la yan dün ya bor sa la rýn da ki teh li ke çan la rý þek lin de sý ra la dý. AB de ki kri zin, Yu na nis tan, Por te kiz ve Ýr lan da i le sý nýr lý gö rü nür ken, Ý tal ya ya, ar ka sýn dan da Ýs pan - ya ya sýç ra ma teh li ke si be lir di ði ne i þa ret e den Yal - çýn taþ, E ðer bu kriz Ý tal ya ya sýç rar sa, AB nin al týn - dan kal ka ma ya ca ðý bir kriz ha li ne ge lir. Do la yý sýy la da tüm AB ye, o ra dan da bir ih ti mal dün ya ya ya yýl - ma teh li ke si var dedi. Ýs tan bul / a a AB'de a çý ða sa týþ ya sa ðý AB pi ya sa de net çi si, pi ya sa la rýn ka rý þýk ol du ðu bir dö nem de Fran sa, Ý tal ya, Ýs pan ya ve Bel çi ka nýn a çý ða sa týþ ya pýl ma sý ný ya sak la dý ðý ný bil dir di. AB de net le me o to ri te si ES MA dan ya pý lan a çýk la ma da, dört ül ke nin a çý ða sa týþ la il gi li bir a çýk la ma yap týk la rý ve ye ni ya sak - lar la il gi li ký sa sü re de a çýk la ma ya pa cak la rý be lir til di. A çý ða sa týþ, kâr sað la mak a ma cýy la bir his se se ne di ni sat mak ve o nu da ha dü þük bir fi yat la ge ri sa týn al mak an la mý na ge li yor. Pa ris / a a ABD, Av ru pa nýn borç kri zi ni ya kýn dan iz li yor ABD, Av ru pa lý ku ru luþ la rýn kü re sel fi nan sal pi ya sa - la rý vu ran Av ro Böl ge si nin borç kri zi nin üs te sin den ge le bi le ce ði ni ve Av ru pa nýn bu du ru mu nu ya kýn - dan iz le di ði ni bil dir di. Be yaz Sa ray Söz cü sü Jay Car - ney, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn Mic hi gan da bir fab ri ka zi ya re tin de ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma - da, Av ru pa lý ku ru luþ la rýn bu du ru mun üs te sin den gel me ka pa si te si ne sa hip ol du ðu na i na ný yo ruz ve Av ru pa nýn borç kri zi ni çok ya kýn dan ta kip e di yo - ruz de di. Car ney, a çýk la ma sýn da, ABD de gör dü - ðü müz çal kan tý nýn Av ru pa kay nak lý e ko no mik sý - kýn tý lar yü zün den ol du ðu a çýk i fa de si ni de kul lan dý. Baþ kan O ba ma, kü re sel bor sa lar da ki bü yük ka yýp la - ra yol a çan ge liþ me le ri de ðer len dir mek i çin son gün - ler de Al man ya, Fran sa, Ý tal ya, Ýn gil te re ve Ýs pan ya li - der le ri i le gö rüþ müþ tü. Hol landa / a a Fran sa'da sý fýr bü yü me FRAN SA e ko no mi si nin yý lýn i kin ci çey re ði i çin bü - yü me o ra ný yüz de 0. Fran sa U lu sal Ýs ta tis tik O fi si nin (In se e) a çýk la dý ðý ve ri le re gö re, bu yý lýn ilk çey re ðin de yüz de 0,9 bü yü yen gay ri sa fi yurt i çi ha sý la da ki (GSYH) ar týþ o ra ný i kin ci çey rek te bir ön ce ki çey re ðe gö re yüz de 0 da kal dý. Fran sa Mer kez Ban ka sý geç ti - ði miz pa zar te si gü nü a çýk la dý ðý tah min le rin de, Ni - san-ha zi ran dö ne mi ni kap sa yan yý lýn i kin ci çey re ði i çin e ko no mi nin yüz de 0,2 o ra nýn da bü yü ye ce ði ni ön gö rü yor du. Pa ris / a a Altýn kazandýrdý KÜLÇE al týn, tem muz a yýn da ya tý rým cý sý na en faz - la ge ti ri sað la yan fi nan sal ya tý rým a ra cý ol du. Tür ki - ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), Fi nan sal Ya tý rým A - raç la rý nýn Re el Ge ti ri O ran la rý Tem muz/2011 so - nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, tem muz a yýn da en yük sek re el ge ti ri, Ü FE i le in dir gen di ðin de yüz de 6,46, TÜ FE i le in dir gen di ðin de de yüz de 6,87 o ran - la rýy la kül çe al týn da ger çek leþ ti. Ü FE i le in dir gen di - ðin de ya tý rým a raç la rýn dan A me ri kan Do la rý yüz de 3,42, av ro yüz de 2,61 ya tý rým cý sý na re el ge ti ri sað la - dý. Bu na kar þý lýk, Fi nan sal ya tý rým a raç la rý Ü FE ve TÜ FE i le in dir gen di ðin de, kül çe al týn 3 ay lýk, 6 ay - lýk ve yýl lýk de ðer len dir me ler de en yük sek re el ge ti ri sað la yan ya tý rým a ra cý ol du. An ka ra/a a Yýrcalý:Beklemekten baþka çaremiz yok DÜNYA Odalar Federasyonu Baþkaný ve Balýkesir Sanayi Odasý (BSO) Meclis Baþkaný Rona Yýrcalý, ABD ve Avrupa ekonomilerine yönelik borç krizi sebebiyle borsa, döviz ve altýn piyasalarýnda yaþanan sert dalgalanmalar hakkýnda, Beklemekten baþka çaremiz yok. Bu kriz, benim için tamemen sürpriz oldu. Ekonomik çalkantýda, kimse ne olacaðýný bilmiyor dedi. BSO aðustos ayý toplantýsý, Yýrcalý baþkanlýðýnda yapýldý. Toplantýda söz alan BSO Meclis Baþkaný Yýrcalý, sanayicilerin kriz beklentilerin yorumlayarak, durumu Ekonomik çalkantýda, kimse ne olacaðýný bilmiyor diye özetledi. Balýkesir/cihan Merkez döviz satýþýný arttýracak MERKEZ Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, gerekli görülmesi halinde günlük döviz satýþ ihale tutarlarýnýn kademeli olarak artýrýlabileceðini bildirdi.merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý yazýlý açýklamasýnda, Önümüzdeki günlerde gerekli görülmesi halinde günlük döviz satýþ ihale tutarlarý kademeli olarak artýrýlabilecektir dedi. Ankara/aa HABERLER KO BÝ ler re form is ti yor TOS YÖV ÜN RA PO RUN DA, KO BÝ LER LE HÝ NE KA BUL E DÝ LE BÝ LÝR KAP SAM DA YE NÝ BÝR VER GÝ DÜ ZEN LE - ME SÝ, KA MU A LIM LA RIN DA KO BÝ LE RÝN A ÐIR LIÐI NIN AR TTI RIL MA SI ÝS TEN DÝ. TÜR KÝYE Kü çük ve Or ta Öl çek li Ýþ let me ler, Ser best Mes lek Men sup la rý ve Yö ne ti ci ler Vak fý (TOS YÖV) Bur sa Þu be sin ce ha zýr la - nan, Tür ki ye nin Ge le ce ðin de KO BÝ le rin Çý kýþ Yo lu baþ lý ðýn da ki ra por da, Bur sa ve Tür ki ye de ki KO BÝ ler i çin ya pýl ma sý ge re - ken ler ve çö züm yol la rý e le a lýn dý. Kü re sel kriz den son ra dün ya e ko no mi si - nin, klâ sik al gý la rý de ðiþ ti ren ve ge le nek sel stra te ji le ri ge çer siz ký lan bir kök ten de ði þim sü re ci nin baþ la dý ðý na dik kat çe ki len ra por - da, KO BÝ le ri de ðiþ ti re cek, güç len di re cek kü re sel de ði þi min bir par ça sý ha li ne ge tir - mek su re tiy le da ya nýk lý ký la cak yak la þým la - ra yo ðun la þýl ma sý ge rek ti ði be lir til di. Çö züm i çin se çi len di ðer bir nok ta nýn da Tür ki ye de de ði þi min an cak ken di ni de ðiþ ti - ren KO BÝ ler te me lin de sü rek li lik ka za na bi - le ce ði be lir ti len ra por da, bu sebep le ül ke ge - ne lin de Li der Ül ke Tür ki ye o la rak ta ným la - nan 2023 yý lý he def le ri ne, KO BÝ le re dö nük stra te jik bir ey lem pla ný i le u la þý la bi le ce ði nin bi lin ciy le a cil ey lem pla ný ha zýr lan ma sý ge - rek ti ði nin al tý çi zil di. Tür ki ye i çin ha zýr la nan ye ni Sa na yi Stra te ji Bel ge si ne vur gu ya pý lan ra por da, KO BÝ le rin da ha et kin ve i yi bir so - nu ca u la þa bil me si ne i liþ kin çö züm teklif le ri þöy le sý ra lan dý: -Tür ki ye e ko no mi sin de 2001 kri zin den son ra uy gu la ma ya so ku lan ve kü re sel sý cak pa ra yý cez be den dü þük kur, yük sek fa iz uy gu la ma sý, it ha la tý ö zen di ren bir so nuç do ður mak ta. Bu ne den le Tür ki ye hýz la ü re ti mi o da ðý na o turt tu ðu bir mak ro e - ko no mik po li ti ka ya ge çiþ yap ma lý, ü re te ni el üs tün de tu tu la cak po li ti ka lar ö ne çý ka rýl ma lý. -AB ül ke le ri ne yö ne lik vi ze uy gu la ma sý - nýn kalk ma sý i çin ge re ken ça lýþ ma lar TBMM ça tý sý al týn da yü rü tül me li. -Ti ca ret te ve iþ dün ya sýn da hak sýz re ka - be te ne den o lan vi ze so ru nu na a cil çö züm bul mak i çin ö zel ça ba gös te ril me li. -KO BÝ le rin ku rum sal laþ ma sý ül ke e ko - no mi si ne güç ve de ðer kat ma an la mýn da ö nem li bir ya pý lan ma so ru nu dur. Bu dü - þün ce den ha re ket le; -De ði þi me a yak uy dur ma da ö nem li güç - lük ler le kar þý la þan KO BÝ ler i çin Ar-Ge ve Ý - no vas yon, Bil gi ve Ý le ti þim Tek no lo ji le ri, ka li te - li, hýz lý ve dü þük ma li yet le ü re tim i le gi ri þim ci - lik gi bi te mel un sur la rýn e le a lý na ca ðý ye ni dev - let po li ti ka la rý o luþ tu rul ma lý. -Dün ya ü re tim ve ti ca re tin de ö zel lik le re - ka bet çi lik ek se nin de o lu þan ye ni den ge ve a ðýr lýk lar bi ze KO BÝ le ri mi zi güç lü, da ya nýk - lý ký la cak kap sam lý, ka lý cý po li ti ka la rýn ge - rek li li ði ni da yat mak ta. Bu ne den le bu ko nu - da po li ti ka cý sa na yi ci bir lik te li ði ni mey da na ge ti re rek ka lý cý ko mis yon lar o luþ tu rul ma lý. KO BÝ EY LEM PLA NI TOS YÖV ün ra po run da, KO BÝ Ey lem Pla ný na da yer ve ril di. Bü yü me he de fi o lan i le ri tek no lo ji KO BÝ le rin, bir baþ ka i fa dey le Viz yo ner KO BÝ le rin ka nun la ta ným lan ma - sý is te nen ey lem pla nýn da, bu iþ let me le re sað la nan des tek le rin art tý rýl ma sý da is ten di. Ay rý ca, pro je le rin ü rü ne dö nüþ me si ve dün - ya pa zar la rý na ar zý ko nu sun da pa zar la ma da hil her tür lü des te ðin sað lan ma sý, bu ko nu da dü - zen le me ler ya pýl ma sý ta lep e dil di. KO BÝ le rin pro fes yo nel yö ne tim sis tem le ri çer çe ve sin de ku rum sal laþ ma sý na dö nük prog ram la rýn ge liþ - ti ril me si, yay gýn laþ tý rýl ma sý, KO BÝ le rin en az ya rar lan dýk la rý a ma de rin ih ti yaç duy duk la rý da nýþ man lýk hiz met le ri nin bel li bir ak re di tas - yon sis te mi ne ka vuþ tu rul ma sý da ön gö rül dü. KO BÝ Ey lem Pla ný nýn di ðer baþ lýk la rý i se þöy le: -KO BÝ ler le hi ne ka bul e di le bi lir kap - sam da ye ni bir ver gi dü zen le me si, -KO BÝ le rin ye ni leþ ti ri ci ma ki ne-teç hi zat ve do na ným ya tý rým la rý na KDV is tis na sý ge ti ril me si, -Ü re tim zin ci ri nin da ha ge niþ bir bö lü - mü nü ül ke i çe ri sin de tu ta cak ve KO BÝ le ri ö ne çý ka ra cak ted bir le rin a lýn ma sý, -Off set an laþ ma lar la ya ban cý ya tý rým lar - da yer li a lým o ran la rý nýn KO BÝ ler a dý na yük sel til me si, -KO BÝ a la cak la rý na ön ce lik ta ný yan ya sal dü zen le me le rin ti tiz lik le uy gu lan ma sý, ta ki bi ve bir ti ca ret kül tü rü ha li ne ge ti ril me si, -Ka mu a lým la rýn da KO BÝ le rin a ðýr lý nýn, þef - faf bir sis tem le des tek le ne rek art tý rýl ma sý -Ýh ra ca ta dö nük ye rel kay nak la rý ha re ke te ge çi ren KO BÝ le rin ö dül len di ril me si, -Ýh ra cat çý ya ve ri len des tek le rin ay ný za man - da ü re ti ci o lan KO BÝ le re kay dý rýl ma sý, - Re ka bet Hu ku ku nun KO BÝ le rin mað du ri - ye ti ne yol a çan ek sik lik le ri nin gi de ril me si, -Ha kim du rum da ki iþ let me le rin bu du rum - la rý ný kö tü ye kul lan ma la rý nýn en gel len me si, -Bir leþ me ve dev ral ma la rýn sý ký de ne ti mi, -Kal kýn ma plan la rý nýn, KO BÝ le ri da ha çok dik ka te a lan re viz yon lar la ta ze len me si, -AVM raf la rýn da yer li KO BÝ ü rün le ri nin ar - tan o ran da yer a la bil me si ni sað la ya cak dü zen - le me le rin ya pýl ma sý. Bur sa / a a Çað la yan dan Ko re li CE O la ra: Ya rýn bu gün den da ha zor o la cak E KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, Gü ney Ko re li þir ket le rin üst yö ne ti ci le ri ne (CE O), E ðer kü re sel ol mak is ti yor sa nýz, gü ven li bir li man a rý yor sa nýz geç kal ma yýn çað rý sýn da bu lun du. Ba kan Çað la - yan, Gü ney Ko re li þir ket le rin CE O la rýy la bir a ra - ya gel di ði top lan tý nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma - da, Ko re i le Tür ki ye yi bir bi ri ne bað la yan çok ö - nem li ta ri hî köp rü ler ol du ðu nu söy le di. Tür ki - ye nin As ya i le Av ru pa a ra sýn da ö nem li bir köp rü ol du ðu nu be lir ten Çað la yan, Tür ki ye nin hem me de ni yet ler köp rü sü hem e ner ji ko ri do ru hem de ö nem li bir lo jis tik mer kez, cid dî ma na da iþ fýr - sat la rý nýn bu lun du ðu bir ül ke ol du ðu nu kay det ti. Tür ki ye e ko no mi si hak kýn da bil gi ve ren Çað la - yan, Tür ki ye nin top lam bor cu nun mil lî ge li re o - ra ný nýn yüz de 40 ol du ðu nu, yýl so nun da bu o ra - nýn yüz de 40 ýn al tý na i ne ce ði ni di le ge tir di. Büt çe di sip li nin den ta viz ve ril me ye ce ði ni i fa de e den Çað la yan, büt çe a çýk la rý nýn mil lî ge li re o ra ný nýn da yýl so nun da yüz de 2 ye i ne ce ði ni, yýl so nun da bü yü me o ra ný nýn da yüz de 7 o la ca ðý ný kay det ti. Ba kan Çað la yan, top lan tý ya ka tý lan CE O la ra kart vi zi ti ni da ðýt tý ra rak, kart vi zit te þah sî ma i li nin de yer al dý ðý ný söy le di. 24 sa at ba na u laþ ma im - kâ ný na sa hip o la cak sý nýz. Be ni 24 sa at bu la bi lir si - niz, sa at far ký na al dan ma yýn ben o sa at te bel ki Ja - pon ya da bel ki ABD de o la bi li rim di yen Çað la - yan, Gü ney Ko re i le çok cid dî iþ bir li ði o la bi le ce - ði ne i nan dý ðý ný söy le di. E ðer kü re sel ol mak is ti - yor sa nýz, gü ven li bir li man a rý yor sa nýz, geç kal - ma yýn çað rý sýn da bu lu nan Çað la yan, re ka be tin gi de rek zor laþ tý ðý ný, da ha faz la ag re sif bir hâ lâ gel - di ði ni ve ya rý nýn bu gün den da ha zor o la ca ðý ný i fa - de et ti. Ba kan Çað la yan ýn bir a ra ya gel di ði CE - O la rýn tem sil et ti ði þir ket ler þöy le: Sam sung E - lec tro nics, Hyun dai Mo tor, Ko re a E lek tric Po wer, Sam sung CT, GS En gi ne e ring, Pos co En gi ne e - ring, SK En gi ne e ring, Hyun dai Ro tem. Se ul / a a

12 12 13 MART 2011 CUMARTESÝ AÝLE - SAÐLIK MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: Ýnternet baðýmlýlýðý ÝNTERNET KULLANIMINDAKÝ ARTIÞ VE SOSYAL MEDYANIN ÖNLENEMEZ YÜKSELÝÞÝ BAZI KULLANICILAR ÝÇÝN 'ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI'NI GÜNDEME GETÝRDÝ. SAHURDA SÜT ÝÇÝN BU yýl aðustos ayýna denk gelen ve yaklaþýk 16 saat süren oruç döneminin saðlýklý geçmesi için iftarýn meyve suyuyla açýlmasý, sahurda da süt içilmesi öneriliyor. Bir bardak süt 5 saat tokluk hissi verdiði için sahurda tüketilmesini tavsiye eden uzmanlar, iftarý meyve suyuyla açmanýn da uzun süren açlýktan sonra düþen kan þekerini en kýsa sürede yükselteceðini belirtiyor. Erciyes Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, Ramazan a- yýnda yapýlan yanlýþlara dikkat çekerek doðru beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Bir bardak sütün mide boþluðunu hissettirmeden insaný 5 saat tok tuttuðunun bilimsel olarak da ispatlandýðýný belirten Ýnanç, sahurda süt içilmesini tavsiye etti. Saðlýklý bir oruç için mutlaka sahura kalkýlmasý gerektiðini belirten Ýnanç, sahurda mideyi daha geç terk eden, kan þekerini çok hýzlý deðiþtirmeyecek besinlerin tercih edilmesini tavsiye ederek, þunlarý söyledi: Protein içeriði yüksek olan besinler midenin boþalma süresini uzatarak acýkmayý geciktirir. Süt hem protein içeriði yüksek olan bir besin olmasý nedeniyle tokluk hissetmemize yardýmcý oluyor hem de sývý ihtiyacýnýn karþýlanmasýna destek saðlýyor. ABD li bilim a- damlarý, insan bünyesinin açlýða olan ihtiyacýný azaltan besinler arasýnda ilk sýrada sütü göstererek, bir bardak sütün mide boþluðunu hissettirmeden insaný 5 saat boyunca tok tuttuðu belirtiyorlar. Sütün þekeri laktoz, açlýkta kullanýlan glikojen depolarýna destek olarak vücudun enerji ihtiyacýnýn karþýlanmasýna yardýmcý oluyor. Sütün bileþimindeki yað da midede uzun sürede kalarak tokluk duygusunun uzun sürmesini saðlýyor. Ayrýca Ramazanda sýcaklarda terle kaybedilen kalsiyum baþta olmak üzere mineral ve vitamin gereksiniminin karþýlanmasýna destek oluyor. SORUNLU internet kullanýmý psikiyatrinin en yeni ilgi alanlarýndan biri haline gelirken, ülkemizde genç nüfusun yüksekliði ve internet kafelerin kontrolsüzce yaygýnlaþmýþ olmasý bu henüz yeni tanýmlanmakta olan hastalýk için oldukça uygun bir zemin o- luþturuyor. Ýletiþimi arttýrmak ve bilgi paylaþýmýný kolaylaþtýrmak için geliþtirilen internet, zaman içinde tahmin edilenin ötesinde yaygýnlaþýrken, bazý kullanýcýlar internete giriþlerini kontrol edemeyerek iþ, sosyal ve özel alandaki iþlevselliklerinde sorun yaþamaya baþladýlar. Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn hýzlý geliþimi bu kiþiler için sorunlu kullaným hatta baðýmlýlýða dönüþtü. Ýnternet kullanýmýyla ilgili aþýrý zihinsel meþguliyet, kullanýmý sýnýrlama ve kontrol etmeyle ilgili yineleyici düþünceler, eriþim isteðini durduramama, iþlevselliðin çeþitli düzeylerde bozulmasýna karþýn internet kullanmayý sürdürme, giderek artan sürelerde internette zaman geçirme, kullanma imkâný bulunamadýðý zaman arama ve aþerme gibi davranýþlar, internetin aþýrý ve kötü kullanýmýyla ilgili sorunlar olarak dikkat çekiyor. Bütün bu geliþmelerde hareketle internet baðýmlýlýðý ya da sorunlu internet kullanýmý psikiyatrinin en yeni ilgi alanlarýndan biri haline geldi. Bakýrköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý E. A. Hastanesi (BRSHH) doktorlarýndan Uzman Dr. Ömer Þenormancý ve Uzman Dr. Ramazan Konkan ýn, bugüne kadar internet baðýmlýlýðý hakkýndaki araþtýrmalardan yaptýklarý derleme, internet baðýmlýlýðý ya da sorunlu internet kullanýmýnýn henüz diðer baðýmlýlýk tiplerindeki gibi çerçevesi tam çizilmiþ bir teþhis ve deðerlendirme ölçütüne sahip olmadýðýný ortaya koydu. Ýnternet kullanýmýyla ilgili aþýrý zihinsel meþguliyet, kullanýmý sýnýrlama ve kontrol etmeyle ilgili yineleyici düþünceler, eriþim isteðini durduramama, iþlevselliðin çeþitli düzeylerde bozulmasýna karþýn internet kullanmayý sürdürme, giderek artan sürelerde internette zaman geçirme, kullanma imkâný bulunamadýðý zaman arama ve aþerme gibi davranýþlar, internetin aþýrý ve kötü kullanýmýyla ilgili sorunlar olarak dikkat çekiyor. ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI NASIL ANLAÞILIR? DÜNYADA internet baðýmlýlýðýnýn yaygýnlýðýnýn % 1,5-8,2 arasýnda deðiþtiðine, kültürler arasýnda internet baðýmlýlýðý sýklýðýnýn farklý seviyelerde seyrettiðine dikkat çekilen çalýþmada; sosyal fobi, M. depresyon, anksiyete bozukluklarý, utangaçlýk, içe dönüklük, kiþilik bozukluklarý ve dikkat eksikliði, hiperaktivite bozukluðunun internet baðýmlýlýðýnda en sýk rastlanan psikiyatrik teþhisler olduðu kaydedildi. Çalýþmaya göre internet baðýmlýlýðýnýn tedavisi için aðýrlýklý o- larak psikoterapi ve bazý farmakolojik giriþimleri içeren çözümler tavsiye edilirken, tedavide alkol ve madde baðýmlýlýðý ve kötüye kullanýmýyla klinik benzerlikleri göz önünde bulundurularak benzer tekniklerden yararlanýlýyor. TÜRKÝYE DE SORUN HALÝNE GELÝYOR TÜRKÝYE DE de internet baðýmlýlýðý giderek daha önemli bir sorun haline geliyor. Genellikle aþýrý internet kullanan kiþilerin aileleri aracýlýðýyla psikolog ve psikolojik danýþmanlara baþvuru yapýlýrken, önümüzdeki yýllarda bu sorunun ülkemizdeki psikiyatri pratiðinde daha çok yer alacaðý öngörülüyor. Ýnternet baðýmlýlýðýnýn psikopatolojisi, deðerlendirilmesi ve delile dayalý tedavi yöntemlerinin geliþtirilmesi için standardize edilmiþ, geniþ ölçekli yeni çalýþmalara ihtiyaç olduðu vurgulanýyor. Gazlý içecek tüketmeyin YOZGAT Bozok Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Hayrullah Yazar, oruç tutmanýn faydalarýnýn bütün dünyada bilimsel bir gerçek olarak kabul edildiðini, Müslüman olmayan bilim adamlarýnca bile birçok hastalýðýn tedavisinde orucun faydasýnýn görüldüðünü söyledi. Orucun obezite, hiperlipidemi, koroner arter hastalýklarý, hipertansiyon gibi hastalýklara iyi geldiðinin Müslüman ve yabancý bilim adamlarý tarafýndan açýklandýðýný Belirten Baþhekim Yazar, Orucun faydalarýný sýralayacak olursak saymakla bitiremeyiz. Buna ilâve olarak ise oruç insanda sabretme duygusunu geliþtirir ve bu sayede birçok kiþinin sigara, alkol gibi kötü alýþkanlýklarý bir daha baþlamamak üzere terk ettiði de herkes tarafýndan bilinmektedir. Son zamanlarda Dünya Saðlýk Örgütü nün (WHO) ilân ettiði 1. derece saðlýk sorunlarýndan olan sigara içiciliði ve o- bezite hastalýðýndan, insanlarýn ibadet yaparak kurtulmasý dikkat çekici bir durum olsa gerek dedi. Yozgat / cihan RAMAZAN ayýnýn sýcaklara denk gelmesiyle su ihtiyacýnýn arttýðýný belirten uzmanlar, en son tüketilebilecek içeceklerin baþýnda gazlý içeceklerin geldiði uyarýsýnda bulundu. Medical Park Bursa Hastanesi nden Uzman Diyetisten Nilgün Ýstek, sýcak havalarda vücudun daha fazla sývý kaybettiðini hatýrlatarak, günde 3 litre sývýya ihtiyaç duyulduðunu belirtti. Sýcaklarda sürekli su içmek yerine soðuk içeceklerin daha cazip gelerek tercih edildiðini belirten Ýstek, gazlý i- çecek uyarýsý yaptý. Çok fazla tüketilen maden sularýnýn ise hem serinleten, mineral içeren, hem de düþük sodyumlu bir içecek olduðu belirten Ýstek, þekersiz, soðuk meyve veya bitkisel çaylarýn da faydalý olduðunu kaydetti. Ýstek, þu bilgileri verdi: Serinletici içecekler arasýnda bulunan meyve sularý, sýcak havalarda serinlemeye yardýmcý olan içeceklerin arasýnda yer alýr. Taze sýkýlmýþ meyve sularý içerdikleri geniþ vitamin ve mineral yelpazesiyle serinletmenin yaný sýra gerekli besin ögelerinin de alýmýný saðlamaktadýr. Sývý tüketimi hassas bir konudur ve mutlaka ciddiye alýnmalýdýr. Bursa / cihan Orucun faydalarý bilimsel bir gerçek olarak kabul edilmiþtir 2 SAAT GEÇMELÝ YAPILAN araþtýrmalar göstermiþtir ki, beynimizdeki doyma merkezi çiðneme süresinin uzun olmasý ile daha çok uyarýlýyor ve insanlar çok daha az gýda ile doyuma ulaþýyorlar, üstelik bu gýdalar mideye gerektiði kadar çiðnenmiþ olarak gidiyor. Sahurdan sonra tok karna u- yumak yapýlmamasý gereken en ö- nemli yanlýþlardan birisidir. Yenilen gýdanýn üzerinden en az 2 saat geçmeden uyumak, doðrudan gastro entestinal sistem (GÝS) hastalýklarýna dâvetiye çýkarmaktadýr. Ramazanda insanlar uykusuzluða karþý sabretmeyi baþarabilirlerse, gerek ruhî ve gerekse bedenî birçoðu konuda kendilerini geliþtirmiþ olarak bu kutsal ayý tamamlamýþ olurlar þeklinde konuþtu.

13 Y SPOR 13 AÐUSTOS 2011CUMARTESÝ 13 Beþiktaþ gol çalýþmasý yaptý Madrid Barajas havaalanýnda çok sayýda gazeteci ve Atletico Madrid kulübü iletiþim departmanýndan iki yetkili tarafýndan karþýlanan Arda Turan'a kulüp tarafýndan Atletico Madrid atkýsý verildi. FOTOÐRAF: A.A MADRÝD'DE ARDA RÜZGARI ATLETÝCO MADRÝD'ÝN YENÝ TRANSFERÝ ARDA TURAN HAVAALANINDA ÝSPANYA MEDYASININ YOÐUN BÝR ÝLGÝSÝYLE KARÞI- LAÞTI. DÜN SAÐLIK KONTROLÜNDEN GEÇEN TEMSÝLCÝMÝZ MADRÝD'DEKÝ ÝLK GÜNÜNDE YENÝ KULÜBÜNÜ TANIDI. ARDA'YI MUAYENE EDEN ÜNLÜ ÝSPANYOL DOKTOR PEDRO GUÝLLON, ''ARDA 3 HAFTA SONRA OYNAYACAK DURUMDA OLUR'' DEDÝ. GALATASARAY'DAN Ýspanya'nýn Atletico Madrid kulübüne transfer olan milli futbolcu Arda Turan, Madrid'e geldi. Madrid Barajas havaalanýnda Ýspanyol basýnýnýn çoðunlukta olduðu kalabalýk bir gazeteci grubu tarafýndan karþýlanan Arda, ingilizce olarak yaptýðý kýsa açýklamada "Atletico Madrid'e geldiðim için çok mutluyum. Atletico büyük bir takým" dedi. Ýspanyol gazeteciler özellikle Arda'nýn sakatlýk durumuyla ilgili sorular yöneltirken, Türk futbolcu "Ýyiyim. Ciddi bir sakatlýk deðil" açýklamasýnda bulundu. Atletico Madrid kulübü iletiþim departmanýndan iki yetkili tarafýndan karþýlanan Arda'ya kulüp tarafýndan Atletico Madrid atkýsý verildi. TAKIMLA SALI GÜNÜ TANIÞACAK Arda daha sonra normalde Atletico Madrid'in maç öncesi toplandýðý otel olan AC Finca'ya gitti. 24 yaþýndaki Türk futbolcu, dün sabah Madrid'deki FREMAP kiliniðinde saðlýk kontrolünden geçti. Haftasonunu Madrid kentini tanýyarak ve ev arayarak geçirecek olan Arda, 16 Aðustos salý günü TSÝ 13.30'da Vicente Calderon Stadý'nýn VIP salonunda basýna tanýtýlacak. Bu arada Atletico Madrid takýmýnýn hazýrlýk maçý kapsamýnda yapýlan bir turnuvada bu akþam Recreativo Huelva ile karþýlaþacak olmasýndan ve 15 Aðustos pazartesi gününün resmi tatil olmasýndan dolayý Arda, gelecek salý gününe kadar yeni takým arkadaþlarý ve teknik direktör Gregorio Manzano ile tanýþamayacak. SAÐLIK KONTROLÜNDEN GEÇTÝ Atletico Madrid'in anlaþmalý olduðu özel bir Arda Turan, saðlýk kontrolü öncesinde Ýspanyol doktorlarla birlikte basýna fotoðraf verdi. FOTOÐRAF: A.A kliniðe dün sabah getirilen Arda Turan, kulüp doktoru Villalon ve klinik doktorlarý eþliðinde saðlýk kontrolünden geçirildi. Kan tahlili de olduðundan sabah aç karnýna kliðine getirilen Arda'yý Türk ve Ýspanyol basýný da izledi. Arda, saðlýk kontrolü öncesinde Ýspanyol doktorlarla birlikte basýna fotoðraf verdi. YENÝ KULÜBÜNÜN TESÝSLERÝNÝ GEZDÝ Arda Turan, Madrid'deki ilk gününde bir dizi saðlýk kontrolünden geçti ve yeni kulübünü tanýdý. Ýlk olarak genel saðlýk kontrolünden geçen Arda, daha sonra Ýspanyol kulübünün antrenman tesislerini dolaþtý. Milli futbolcu, tesislerle ilgili olarak, ''Buradaki tesisler Avrupa'daki birçok kulüpte olduðu gibi gayet normal. Bizdeki tesisler daha iyi. Ancak burasý da bir futbolcuya gerekli bütün þartlarý saðlýyor. Ben memnunum'' dedi. Arda, tesislerdeki gezinin ardýndan, Estonya'ya karþý oynanan hazýrlýk maçýnda yaþadýðý sað üst adalesindeki sakatlýk sebebiyle, Ýspanya'nýn en ünlü spor doktorlarýndan Pedro Guillon tarafýndan muayene edildi. Guillon, basýna yaptýðý açýklamada, yýldýz oyuncunun hemen antrenmanlara baþlayabileceðini belirterek, ''Arda'nýn saðlýk durumu gayet iyi. 3 hafta sonra oynayacak durumda olur. Kaslarý mükemmel. Durumunda ciddi sayýlacak bir sakatlýk yok. Ben kaslarýný gayet güçlü gördüm'' dedi. Ýspanyol kulübü yetkilileri, gelecek salý günü yapýlacak basýn toplantýsý öncesinde Arda'nýn herhangi bir açýklama yapmasýný uygun görmediklerini bildirdi. MADRÝD'DE BAHÇELÝ EV ÝSTEDÝ Günün kalan kýsmýný dinlenerek ve kendisine ev bakarak geçireceðini kaydeden Arda'nýn, Ýspanyol kulübünün antrenman tesisleri yakýnýndaki Pozuelo veya Majadahonda mahallelerinde, diðer futbolcularýn da yoðun bulunduðu bölgede ev arayacaðý öðrenildi. Madrid'de oturmak istediði evle ilgili açýklama yapan genç futbolcu, ''Burada bahçeli bir evimin olmasýný istiyorum'' dedi. Türk basýnýn yoðun ilgi gösterdiði milli futbolcu, Atletico Madrid'in karþýlaþmalarýný oynadýðý Vicente Calderon Stadý'ný da gezdi. Arda Turan, stat içerisindeki müzeyi ve maðazayý gezmeyi de ihmal etmedi. BEÞÝKTAÞ, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rusya'nýn Alania takýmýyla 18 Aðustos Perþembe günü yapacaðý ilk maçýn hazýrlýklarýný gerçekleþtirdiði antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Carvalhal, Alania maçý öncesi taktik çalýþmalara aðýrlýk vermeye baþladý. Taktik çalýþmalarda defans, orta saha ve forvet hattý oyuncularý ayrý ayrý çalýþtý. Orta saha oyuncularý hücum organizasyonlarý üzerinde dururken, forvet hattý da gol noktalarýnda etkili pozisyonlar üzerinde çalýþtý. Savunma oyuncularý ise rakibi karþýlama ve topu tehlikeli bölgeden uzaklaþtýrma çalýþmalarý yaptý. Defans oyuncularý ayrýca, arkaya düþen toplara ilk müdahalede kimin yer alacaðý çalýþmalar üzerinde durdular. Antrenmanda kanat ve þut çalýþmalarý deðiþmeli olarak uygulandý. MUSTAFA YÜKLEMELERE DEVAM ETTÝ Beþiktaþ'ýn sakat oyuncularýndan Mustafa Pektemek, bugünkü antrenmanda takýmdan ayrý çalýþmalarýný sürdürdü. Kulüp doktoru Devrim Urgun, kulübün internet sitesine yaptýðý açýklamada, takýmdan ayrý koþu yapan Mustafa'nýn yüklemelere devam edeceðini ve takýmýn izinli olduðu yarýn da çalýþacaðýný açýkladý. Dr. Urgun, genç oyuncunun bu çalýþmalarýn ardýndan 14 Aðustos Pazar günü takýmla çalýþmalara katýlacaðýný ve Alania maçlarýnda oynayabileceðini söyledi. Egemen hýrsýyla göz dolduruyor BEÞÝKTAÞ'IN Trabzonspor'dan transfer ettiði Egemen Korkmaz, antrenmanlardaki hýrslý görüntüsüyle göz dolduruyor. Siyah-beyazlý takýmýn sezon için yaptýðý ilk kamp çalýþmalarýna sakatlýðý nedeniyle katýlamayan Egemen, form tutmaya baþladýðýný idmanlardaki performanslarýyla gösterdi. Tecrübeli futbolcunun hýrslý ve istekli görüntüsü teknik heyeti sevindirdi. Cüneyt Çakýr çeyrek final yönetecek FIFA kokartlý Türk hakem Cüneyt Çakýr, Kolombiya'da devam eden FIFA 20 Yaþ Altý Dünya Kupasý'nda Meksika ile Kolombiya arasýnda yapýlacak çeyrek final maçýný yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan alýnan bilgiye göre, baþkent Bogota'daki El Campin Stadý'nda 14 Aðustos Pazar günü TSÝ 04.00'de baþlayacak maçta Çakýr'ýn yardýmcýlýklarýný Bahattin Duran ve Tarýk Ongun yapacak. Ýsveç'ten Markus Strombergsson ise maçýn dördüncü hakemi olacak. Karþýlaþma TRT Spor'dan da naklen yayýnlanacak. Cüneyt Çakýr, daha önce gruplarda Brezilya-Mýsýr, Uruguay-Yeni Zelanda ve Ekvador-Kosta Rika maçlarýný yönetmiþ, 2. turda da Ýspanya-Güney Kore maçýnda 4. hakem olarak görev almýþtý. Bursa-Anderlecht maçýna Çek hakem BURSASPOR'UN UEFA Avrupa Ligi playoff turunda 18 Aðustos Perþembe günü sahasýnda Belçika'nýn Anderlecht takýmý ile yapacaðý maçý Çek hakem Libor Kovariç yönetecek. Bursa Atatürk Stadý'nda saat 21.00'de baþlayacak karþýlaþmada Kovariç'in yardýmcýlýklarýný Patrick Flipek ve Krystof Menc yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Roman Hrubes olacak. ALEX TARAFTAR DESTEÐÝ ÝSTEDÝ Fenerbahçeli futbolcular teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürdü. FOTOÐRAF: A.A FENERBAHÇE Futbol Takýmý, yeni sezon hazýrlýklarýný yaptýðý günün ilk antrenmanýyla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleþtirilen çalýþmada sarý-lacivertli futbolcular, iki grup halinde salonda ve sahada çalýþtý. Ýdmana salonda kuvvet ve dayanýklýlýk çalýþmalarýyla baþlayan futbolcular, daha sonra sahada çabukluk antrenmaný yaptý. Sakatlýðý devam eden Daniel Güiza'nýn tedavisine devam edildiði kaydedilirken, Brezilya Milli Takýmý kampýndan dönen Andre Santos ise takýmdan ayrý olarak koþu yapmakla yetindi. Öte yandan, þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda Ýstanbul Adliyesi'ne giden ve bilgisine baþvurulan Semih Þentürk de antrenmanda yer almadý. Sarý-lacivertli ekibin bugün basýna kapalý olarak çalýþacaðý, Almanya kampý öncesi 14 Aðustos Pazar gününü ise izinli geçireceði belirtildi. LUGANO ALMANYA'DA KATILACAK Uruguay Milli Takýmý'yla Amerika Kupasý'nda þampiyonluða ulaþtýktan sonra izni devam eden Diego Lugano'nun takýma Almanya'da katýlacaðý bildirildi. Lugano'nun 15 Aðustos Pazartesi günü Almanya'nýn Münih kentinde Fenerbahçe takýmýna dahil olacaðý ifade edildi. PALERMO'DAN MAÇ TEKLÝFÝ Ýtalya Serie A ekiplerinden Palermo'nun, sezon açýlýþý maçý için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduðu açýklandý. Palermo ekibinin 21 Aðustos Pazar günü gerçekleþtireceði sezon açýlýþý maçýný Fenerbahçe ile oynamak için kulübe teklifte bulunduðu aktarýlýrken, bu tarihin Almanya kampýnda planlanan Aris maçýyla çakýþmasý nedeniyle, teklifle ilgili son kararý teknik direktör Aykut Kocaman'ýn vereceði ifade edildi. ALEX TARAFTAR DESTEÐÝ ÝSTEDÝ Fenerbahçe Futbol Takýmý Kaptaný Alex de Souza, Almanya kampýnda Nürnberg ile yapacaklarý ilk hazýrlýk maçýnda taraftarlarý yanlarýnda görmek istediklerini söyledi. Brezilyalý futbolcu, sarý-lacivertli kulübün resmi twitter hesabýna yaptýðý açýklamada, 15 Aðustos Pazartesi günü Almanya kampýnýn baþlayacaðýný belirterek, ''Bugüne kadar çok iyi çalýþtýk, orada da tüm gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz. Nürnberg ile oynayacaðýmýz ilk hazýrlýk maçýnda taraftarýmýzý yanýmýzda görmek istiyoruz'' ifadelerini kullandý. LeBron lokavtýn kalkacaðýna inanýyor AMERÝKAN Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takýmlarýndan Miami Heat'in yýldýz oyuncusu LeBron James, ligdeki lokavta raðmen sezonunun oynanacaðýndan emin olduðunu söyledi. Tayvan'da bulunan LeBron James, gazetecilere yaptýðý açýklamada, ''NBA sezonu için çalýþmalarýmý sürdürüyorum. Sezonun oynanacaðýna inanýyorum, umarým taraflar bir araya gelir'' dedi. NBA'de oyuncular sendikasý ve takým sahipleri arasýnda gelirlerin paylaþýlmasý konusunda anlaþma saðlanamamasý üzerine 1 Temmuz'da lokavt kararý alýnmýþtý.yetkililer, NBA'de sezonunun oynanamayabileceðini açýklamýþtý.

14 14 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ SPOR Y Semih Þentürk ifade verdi, serbest býrakýldý FUTBOLDA ÞÝKE ÝDDÝALARINA YÖNELÝK SORUÞ- TURMA KAPSAMINDA SAVCI KARÞISINA ÇIKAN FENERBAHÇELÝ FUTBOLCU SEMÝH ÞENTÜRK, ÝFADESÝ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI. FENERBAHÇELÝ futbolcu Semih Þentürk, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda ifadesine baþvurulmak üzere Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine geldi. Avukatýyla birlikte geldiði Adliyeye Çýraðan Caddesi üzerindeki savcý ve hakimlerin kullandýðý kapýdan özel a- racýyla giriþ yapan Þentürk, daha sonra savcýlýk Semih Þentürk katýna çýktý. Þentürk'ün, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturmayý yürüten özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Hakan Karali tarafýndan ifadesine baþvurulduðu öðrenildi. Soruþturma kapsamýnda özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Hakan Karaali tarafýndan ifadesi alýndýktan sonra serbest kalan Semih Þentürk, adliyeden ayrýlýþý sýrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný ''Gerekli açýklamayý yaptým'' diyerek cevapsýz býraktý. SPOR YAZARI ALAATTÝN METÝN ADLÝYEDE Spor yazarý Alaattin Metin, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda ifade vermek üzere Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine geldi. Adliyeye geldikten sonra savcýlýk katýna çýkan Metin'in, futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda ifadesine baþvurulacaðý öðrenildi. ÞikeciVolu'yaUEFA'danihraç AVRUPA Futbol Federasyonlarý Birliði (UEFA), þikeye bulaþtýðý gerekçesiyle UEFA Avrupa Ligi'nden ihraç edilen Yunan takýmý Olimpiyakos Volu'nun yerine, 3. ön eleme turunda elenen Lüksemburg'un Differdange takýmýnýn play-off turunda oynamasýna karar verdi. UEFA'nýn kararýnda, Differdange'nin Fransa'nýn Paris Saint Germain takýmýyla 18 ve 25 Aðustos'ta play-off turunda karþýlaþacaðý belirtildi. Differdange, 3. ön eleme turunda Volu'ya elenmiþti. Geçtiðimiz günlerde umreye giden Futbol Federasyonu Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar iftar davetlerine de katýlýyor. FOTOÐRAF: A.A ÞikedekararPazartesi FUTBOL FEDERASYONU BAÞKANI MEHMET ALÝ AYDINLAR, YÖNETÝM KURULU'NU PAZARTESÝ GÜNÜ SAAT 17.00'DE TOPLANTIYA ÇAÐIRDI. TÜRKÝYE Futbol Federasyonu þike ile ilgili kararýný Pazartesi günü verecek. 15 Aðustos tarihinden itibaren Türkiye, küme düþme kararýnýn alýnýp alýnmadýðýný öðrenmiþ olacak. Ýstanbul Emniyeti, 3 Temmuz 2011 tarihinde büyük operasyonu baþlatmýþtý. Ardý ardýna gelen dalgalarla birlikte 31 kiþi tutuklanarak Metris Cezaevi ne gönderilmiþti. Bu o- perasyonlardan sonra Futbol Federasyonu toplanmýþ, önce liglerin planlanan tarihte, yani 5-6 A- ðustos tarihinde baþlayacaðýný, Fenerbahçe ile Beþiktaþ arasýnda 31 Temmuz de oynanmasý gereken Süper Kupa Finali nin zamanýnda yapýlacaðýný duyurmuþtu. ÝNCELEMELER BÝTTÝ Ardý ardýna gelen dalgalardan sonra kararýný deðiþtirmiþ, ligi 9 Eylül tarihine, Süper Kupa Finali ni de ileride belirlenecek bir tarihe ertelemiþti. Federasyon bu kararla birlikte þike konusunda görüþ bildirecek olan Etik Kurulu nun da savcýlýktan kendilerine ulaþtýrýlan belgeleri inceleyeceðini duyurmuþtu. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Etik Kurulu incelemelerini bitirdi. Þimdi sýra inceleme raporunu yazmaya kaldý. Etik Kurulu, raporun yazýmýný en geç hafta sonu bitirecek ve hazýrladýðý raporu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu na sunacak. DAVETÝNÝ GÖNDERDÝ Mehmet Ali Aydýnlar baþkanlýðýndaki kurul, þike konusunda karar almak üzere 15 Aðustos Pazartesi günü saat de federasyonun Ýstinye deki binasýnda toplanacak. Baþkan Mehmet Ali Aydýnlar, yönetici arkadaþlarýna pazartesi günkü toplantýnýn davetini gönderdi. Bu toplantýda 4 karardan biri alýnacak. 1-Þike ve teþvik primine bulaþan takýmlar küme düþürülecek. 2-Þike ve teþvik primine bulaþmýþ takýmlar ligde kalacak ama eksi puanla lige baþlayacak. 3-Þike ve teþvik priminden dolayý takýmlar suçlu bulunmayacak. 4-Þike ve teþvik primine bulaþan takýmlar için mahkeme sürecinin beklenmesi kararý alýnacak. DONDURULACAK ÝDDÝASI Vatan'da yer alan habere göre, toplantý sonrasýnda sezonu dondurulacak ve bu nedenle Avrupa Kupalarý na hiçbir takým gönderilmeyecek. Ligden düþürme ve puan silme konusunda da mahkeme kararý beklenecek. Þike soruþturmasý kapsamýnda tutuklu bulunanlar hakkýnda ise tedbir kararý alýnacak. Halil:Trabzonspor UEFA'daturatlar TRABZONSPOR'UN MÝLLÝ FUTBOLCUSU HALÝL ALTINTOP, ''UEFA AVRUPA LÝGÝ'NDE TURUATLAYACAÐIMIZDAN EMÝNÝM.ÝSTEDÝÐÝMÝZPERFORMAN- SIORTAYAKOYABÝLÝRSEKBUNURAHATLIKLABAÞARABÝLÝRÝZ''DEDÝ. FABREGAS'A36MÝLYONAVRO ÝNGÝLTERE basýnýndaki haberlere göre Arsenal, takmýn Ýspanyol yýldýzý Cesc Fabregas'ý ýsrarla transfer etmek isteyen Barcelona'nýn yaptýðý 36 milyon avroluk teklifi kabul edecek. TRABZONSPOR'UN milli futbolcusu Halil Altýntop, geçmiþi büyük o- lan bir camianýn her sene iddialý olmasý ve þampiyonluða oynamasý gerektiðini belirterek, bu sene de öyle olacaðýný söyledi. Halil Altýntop, Trabzonspor Dergisi'nde Trabzon- Cell soru-cevap köþesinde taraftarlarýn SMS yoluyla gönderdiði sorularý cevapladý. Trabzonspor ile sözleþme imzaladýktan sonra doðru karar verdiðini düþündüðünü belirten Halil, ''Özellikle imza törenimde bana gösterilen ilgi hayli özeldi. Coþkulu bir karþýlamaydý bizimkisi. Burada olduðum için mutluyum' dedi. Bordo-mavili kulübü, büyük bir camia olduðu için tercih ettiðini vurgulayan Halil, ''Hedeflerime burada ulaþabileceðimi düþündüm'' diye konuþtu. Halil, takýmýn bu yýlki hedefiyle ilgili soruyu, þöyle cevapladý: UEFA'DA TUR ATLAYACAÐIZ ''Geldiðimde de söylemiþtim, böyle geçmiþi büyük olan bir camia her sene iddialý olmalý ve þampiyonluða oynamalý. Bu sene de öyle olacak. Avrupa'da ise Benfica'ya þanssýz bir þekilde elendik. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde turu atlayacaðýmýzdan e- minim. Ýstediðimiz performansý ortaya koyabilirsek bunu rahatlýkla baþarabiliriz.'' Halil, Trabzon hakkýnda, ''Denizi tek baþýna yeterli. Þu ana kadar olumsuz bir yanýný görmedim'' dedi. Takým kadrosu hakkýndaki so- Halil Altýntop yeni sezondan umutlu. ruya Halil, ''Þu an bu deðerlendirmeyi yapmak için erken. Geçen sezon ki performansý yakalamak kolay olmayacak, ancak o kalite bizde var. Burada bulunan bütün futbolcularýn kendilerine göre yetenekleri belirli seviyelerde zaten'' cevabýný verdi. HAMÝT'LE OYNAMAK ÝSTERÝM Halil, kardeþi Hamit ile her zaman beraber oynamak istediðini ifade etti. Bordo-mavili oyuncu, kendine ait bir gol sevinci olmadýðýný vurgulayarak, ''Ýlk golümü Borussia Mönchengladbach'a atmýþtým. Ýnsanýn hayalidir o seviyelere gelip baþarýlý olmak. Kelimelerle anlatýlacak bir þey deðil. Bir anlamda hedefinize ulaþmanýzýn birinci basamaðý gibi' diye konuþtu.

15 Ey iman edenler! Kazandýklarýnýzýn helâl ve iyi olanlarýndan ve sizin için yerden rýzýk olarak çýkardýðýmýz þeylerden baðýþta bulunun. Kendinizin ancak göz yumarak alabileceðiniz kötü ve haram þeylerle baðýþta bulunmaya kalkýþmayýn! Bilin ki Allah ganidir, sizin baðýþlarýnýza ihtiyacý yoktur, hamd edilmeye lâyýktýr ve iyilik yapanýn mükâfatýný da daha güzeliyle verir. (Bakara / 2: 267) Derleyen: ORHAN GÜLER Y 13 RAMAZAN 1432 / 13 AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ Halkýn malýndan kendinize daha fazlasýný çekmek niyetiyle, karþýlýðýnda menfaat umarak yaptýðýnýz baðýþlar Allah katýnda ziyadeleþmez, size bir sevap býrakmaz. Allah ýn rýzasýný isteyerek verdiðiniz zekâtlara gelince: Ýþte, onu verenler, mallarýnýn bereketini ve sevaplarýný kat kat arttýranlarýn tâ kendileridir. (Rum / 30: 39) Ýslâm âlimlerinin acbü z-zeneb yorumlarý ACBÜ Z-ZENEB DR. BAHRÝ TAYRAN Ýslâm âlimlerinin acbü z-zeneb konusundaki görüþ ve yorumlarýnda kullandýklarý terimleri önce tesbit edip güncel açýklamasýný yaparak netleþtirmeye çalýþalým. * Hüseyn-i Cisrî ( ) Risâle-i Hamidiye adlý meþhur e- serinde acbü z-zeneb konusunda â- limlerin görüþünü þöyle özetler: Her insan cisminin, haþir gününde (ölümünden sonraki yaratýlýþý) ihyâ edilecek kýsmý aslî eczasýndan ibarettir. Yani bundan kasýt, ömrünün baþlangýcýndan (evvel ömür) sonuna kadar (âhir ömre kadar) bâkî o- lan ecza (cüzler) olup, fuzuli ecza deðildir. (R. Hamidiye/ 356) * Prof. Y. Þ. Yavuz ise geçmiþ âlimlerin görüþlerini iki farklý yaklaþým içinde özetler: Birinci görüþ acbü z-zeneb i, varlýðýný kýyamete kadar koruyacak olan ve insan bedeninin bütün özelliklerini taþýyan bir maddî öz kabul e- diliþi, ikinci görüþ ise Allah tan baþka her þeyin fani olduðunu ve acbü z-zeneb in insan cesedinin en son çürüyen parçasý olduðunu benimsemiþtir. (TDV Ýslâm Ansiklopedisi, 1. cilt / ) * Muhyiddin-i Arabî ( ) Fütuhat-ý Mekkiye adlý ünlü eserinde acbü z-zeneb konusunda önce hem Ýmam Gazali, hem de E- bu Zeyd er-rakraký nýn görüþlerine yer verir ve sonra kendi yorumunu yapar: Gazali hadiste geçen acbü z-zeneb in nefs olduðunu GEÇMÝÞ RAMAZAN OLUR KÝ... ADEM PALA Halamlar, teyzemler, dayýmlar geziyorduk Ramazan boyunca. Kâh onlar bize geliyor, kâh biz onlara gidiyorduk. Meðerse Ramazan da özellikle iftarý sevdiklerinle birlikte yapmak çok sevap ve kültürümüzden gelen bir â- söyler. Rakraký ise bu dünya yaratýlýþýndan geriye kalan ve baþkalaþmayan cevher-i fert olduðunu i- fade etmiþtir. Muhyiddin-i Arabî ise acbü zzeneb in yaratýlýþýn kendisi ile bilfiil varlýk kazandýðý þey olduðudur, söz konusu þey eskimez, baþka bir ifade ile eskimeye konu olmaz þeklinde özetler. (Fütuhat-ý Mekkiye, 2. cilt /446) * Hamdi Yazýr: Parmak uçlarýna kadar tesviye ederiz. (75/4) â- yetinin yorumunda kuyruk sokumundan bir zerre içinde bir insanýn bütün özelliklerini toplar. (Kur ân Dili, 8. cilt / 439) Bir sonraki yazýmýzda, Bediüzzaman ýn yorumlarýna yer verelim. Sevdiklerinle iftar detmiþ. Hep beraber ezaný beklemek, suyu yudumlamak... Ne güzel bir dinimiz ve kültürümüz varmýþ, elhamdülillah.. *** Okulun olmadýðý hafta sonlarýnda, üzerimize haliyle sahurdan sonra biraz aðýrlýk çöktüðünden yatar ve bu sebepten geç kalkardýk. Dýþarýda öyle bir sessizlik vardý ki, Herkes bizim gibi sanýrým diye kendimi bu düþünceden alamaz; biraz da tedirgin olurdum Nerede bunca insan? diye. Çocukluk iþte, ne halde ve fikirde olacaðý belli olmuyor. RAMAZANNÂME ABDULLAH ÞAHÝN Bak þimdi savm-ý Ramazan oldu on üç Ýsraf etme sakýn! Þükrederek ye iç! Kur ân müjdesiyle versin bize güç Þeytan-ý lâin semtimize uðramasýn hiç Hakikat-i Muhammediye(asm) nuru NUR ÂYETÝNÝN TEFSÝRÝ M. ALÝ KAYA Âlem-i þahadet, âlem-i melekûta nispetle gölge, aðaca nispetle meyve ve sebebe nispetle sonuç gibidir. Sonuçlar ise sebeplerle bilinebilirler. Ýyi niyetin meyvesi iyilik ve kötü niyetin meyvesi kötülük olduðu gibi, iman ve hayýrlý amellerin meyvesi cennet, küfür ve þerli amellerin meyvesi de cehennemdir. Melekûtî nura en lâyýk olan nur Hakikat-i Muhammediye nurudur. Bu sebeple Yüce Allah, Peygamberimiz (asm) için Sýrac-ý Münîr unvanýný vermiþtir. (Ahzap, 33: 46) Peygamberlerin hepsi sýrac dýr, aydýnlatýr; ancak Hz. Muhammed (asm) Sýrac-ý Münîr dir, nurla aydýnlatýr. Nâr nura kuvvet verir. Ancak Nebevî nur ateþ dokunmaksýzýn ýþýk verir. (Nur, 24: 35) Bu sebeple Peygamberimizin (asm) nuru Nurun alâ nûr yani Nur üstüne nurdur. Hz. Ali (ra) Abdullah b. Abbas dan (ra) haber verdi ki: Allah ýn öyle bir meleði vardýr ki, o- nun 70 bin baþý vardýr. Her baþýnda 70 bin yüzü, her yüzde 70 bin aðzý, her aðýzda 70 bin dili, her dilde 70 bin ayrý lisanla Allah ý tesbih eder. Kýyamette o melek bütün meleklere racih gelir. Kýyamette ruh ve melekler saf saf dururlar (Nebe, 78: 38) â- yetindeki Ruh bu melektir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri bu hadisi ve bu hadise kaynak olan Yedi gök ve yer ve onlarýn içinde olan her þey Allah ý hamdle tesbih eder (Ýsra, 17: 44) âyet-i kerimesi ile ilgili olarak þu açýklamayý yapar: Hamele-i Arþ ve yer ve göklerin melâike-i müekkelleri ve sair bir kýsým melekler hakkýnda Muhbir-i Sadýk ýn tasvir ettiði, meselâ kýrk bin baþlý ve her baþýnda kýrk binler dille ve her bir lisanda kýrk bin tarzda tesbih ettiklerini ve intizam ve külliyet ve vüs at-i ubudiyetlerini ifade eden hadisin hakikati þudur ki: Bir bahr-ý müsebbih olan þu semâvâtýn kelime-i tesbihiyesi, güneþler, aylar, yýldýzlar olduðu gibi, bir tayr-i müsebbih ve hâmid olan þu zeminin dahi elfâz-ý tahmidiyesi, hayvanlar, nebatlar ve aðaçlardýr. Demek her bir aðacýn, her bir yýldýzýn cüz î birer tesbihâtý olduðu gibi, zeminin de ve zeminin her bir kýt'asýnýn da ve her bir dað ve derenin de ve berr ve bahrýn da, göklerin her bir feleðinin de ve her bir burcunun da birer tesbih-i küllisi vardýr. Þu binler baþlarý o- lan zeminin her baþýnda yüz binler tarzda tesbihat çiçeklerini, tahmidat meyvelerini, âlem-i misâlde tercümanlýk edip gösterecek ve â- lem-i ervahta temsil edip ilân edecek, ona göre elbette bir melek-i müekkeli vardýr. Evet, müteaddid eþya bir cemâat þekline girse, bir þahs-ý mânevîsi olacaktýr. Eðer o cem iyet, imtizaç edip ittihad þeklini alsa, onu temsîl edecek bir þahs-ý mânevîsi, bir nevi ruh-u mânevîsi ve vazife-i tesbîhîyyesini görecek bir melek-i müekkeli olacaktýr. Ýþte bak, misâl olarak bu Barla aðzýnýn, þu dað lisânýnýn bir muazzam kelimesi olan bu odamýzýn önündeki çýnar aðacýna bak, gör: Aðacýn þu üç baþýnýn her baþýnda kaç yüz dal dilleri var ve her dilde bak, kaç yüz mevzun ve muntâzam meyve kelimeleri var ve her meyvede dikkat et; kaç yüz kanatlý mevzun tohumcuk harfleri, Emr-i kün feyekûn e mâlik Sâni - i Zülcelâl ine ne kadar belîð bir medih ve fasîh bir tesbih ettiðini iþittiðin, gördüðün gibi; ona müekkel melek dahi, ona göre âlemi mânâda müteaddid diller ile tesbihatýný temsîl ediyor ve hikmeten öyle olmak gerektir. (Sözler, 2004, 14. Söz, s ) Burada Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri âlem-i þahadet dediðimiz þu görünen âlemin arkasýnda bulunan melekût âlemini Ý- man ve Kur ân Nuru ile tenteneli bir perde þeklinde görüp Âlem-i Þahadet in arkasýndaki melekût â- leminin meleklerinin tesbihatýný bize haber vermektedir. Bu tesbihatýn âlem-i þahadet ile münasebetini de veciz bir þekilde izah etmektedir. Âlem-i þahadetin nasýl âlem-i melekût üzerinde tenteneli bir perde olduðunun bundan daha mükemmel izahý olamaz. Ýþte iman nurunun kalbin ve aklýn nuru olup bu âlemleri nasýl gösterdiði anlaþýlmaktadýr. Her þey nurunu bir üstten almaktadýr. Meselâ, aynaya akseden ayýn nurundan karanlýk bir yer aydýnlanýr. Ayna gökteki aydan nur aldýðý gibi, ay da nurunu güneþten almaktadýr. Aralarýnda büyük mertebeler vardýr. Güneþ de nurunu cennetten ve ýsýsýný cehennemden alýr. Bu sonsuz âlemden ýsý ve ýþýk aldýðý içindir ki ýsýsý ve ýþýðý hiç eksilmeden ve artmadan dengeyi koruyarak yansýtmaktadýr. Bütün nurlarýn membaý ise Nure n-nur Münevvire n- Nur ve Mukaddire n-nur ve Hâlýka n-nur olan Allah ýn Nur ismidir. Her þey nihayet O nda son bulur ve O ndan kaynaklanýr. Allah ýn Nur isminin dýþýndakilere nur denmesi ise mecazendir. Ve Nurunu ondan alan hiçbir nur gerçekten Nur deðildir, Allah ýn Nur isminin bir cilvesi ve tezahürüdür. Kader hakkýnda bilir bilmez konuþmak BÝR HADÝS - BÝR YORUM DOÇ. DR. ATÝLLA YARGICI Kader hakkýnda bilir bilmez konuþmak, ümmetinin ahirzamandaki kötülerine býrakýldý. (Camiüssaðir, I, s.108) Kader ilim nevindendir. Allah dünyada o- lacak her þeyi biliyor. Buna insanýn ne yapacaðý da dahildir. Ancak Allah ýn ilmi ezelîdir. Yani Allah hem geçmiþi, hem de geleceði biliyor. Biz ise sadece geçmiþte olanlarý biliriz. Çünkü bizim ilmimiz ezelî deðildir. Bu yüzden Allah bildiði için biz bir fiili ve davranýþý yapýyor deðiliz. Biz nasýl yapacaksak öyle takdir ediliyor. Dolayýsýyla bizim yapacaðýmýz fiillerin hepsi Allah ýn indinde bellidir. Bu durumda bir insanýn Ben kaderimde ne varsa onu yapýyorum. Allah benim kötü olmamý, inançsýz olmamý istemeseydi, ben de kötü bir kimse olmazdým deyip bütün yükümlülüðü kadere atmasý, sorumluluktan kurtulmanýn çok kolay bir yoludur. Ama bu o kadar basit deðildir. Yani insanýn böyle demeye hakký yoktur. Çünkü Allah insaný sorumlu tutmak için bir irade-i cüz'iye vermiþ. Ýnsanýn dünyada tek sermayesi de budur. Bizler, bu cüz'î irademizle bir þeyin olmasýný isteriz, meselâ bir kötülük yapmak isteriz, Allah da biz istediðimiz için bu kötülüðü küllî iradesiyle yaratýr. Biz de kötülüðü iþlemiþ oluruz. Çünkü eðer Cenâb-ý Hak bizim iþlediðimiz kötülüðü yaratmamýþ olsa o zaman imtihan sýrrý bozulurdu. Zaten Kur ân da Cenâb-ý Hak, dileseydi bütün insanlara hidayet verebileceðini bildirmektedir. Demek ki öyle dilemedi. Çünkü bizleri birer insan olarak yarattý. Ýyiliðe ve kötülüðe kabiliyetli olarak halketti. O halde kötülüðü irademizle isteyip yaptýðýmýzdan dolayý bundan sorumluyuz. Allah bize bunun hesabýný soracaktýr. Bu noktayý bilmeyen kimseler, özellikle hadiste bildirildiði gibi ahirzamanda ki -bizim yaþadýðýmýz zamanýn âhir zaman olduðunun birçok alâmetleri ortaya çýkmýþtýr- kötü olan insanlar, kader hakkýnda ileri geri konuþmalar yapacaklar ve þu anda da yapýyorlar. Bu konuþmalar insanlarý pervasýzca kötülük iþlemeye sevkediyor. Bizim Türk filmlerimizde bile bu yanlýþ kader anlayýþý yýllardýr bu Müslüman millete empoze edilmektedir. Arabesklerimizde ayný yanlýþ kader anlayýþýnýn izlerini görmek mümkündür. Allah bizi ümmetin þerlilirinden etmesin. Kaderi iyi anlayan, ona göre hareket edip konuþan insanlardan eylesin. Kaderin bir de ýztýrarî kýsmý vardýr ki, iþte insanýn onda hiçbir müdahalesi yoktur. Ýnsanýn rengi, cinsiyeti, ailesi, elinin, ayaðýnýn, yüzünün þekli vs. Bunlar bir ölçü dairesinde Allah tarafýndan takdir edilmiþtir, bizim hiçbir etkimiz yoktur. Bunda da Allah ýn birçok hikmetinin olduðunu düþünmek gerekir. Meselâ fakir bir aileden gelmek de, zengin bir aileden gelmek de kaderin bir cilvesidir, ikisi de imtihan vesilesidir. Diðer taraftan insanýn baþýna gelen bir takým musîbetler, belâlar vardýr. Bunlar meydana geldikten sonra, Bunlar Allah tarafýndan bizi imtihan etmek için takdir edilmiþtir deyip hikmetlerini düþünüp sabretmek, teslimiyetle karþýlamak, asla isyan etmemek, razý olmak gerekir ki, sevabýný alalým. Bazen insan hasta olacak hiçbir þey yapmadýðý halde hasta olabiliyor. Bu da Allah ýn takdiridir, bizim kaderimizle alâkalýdýr. Nitekim yaratýlmamýz bir takdir ile olduðu gibi, ölümümüz de bir takdir iledir, bizim ve yakýnlarýmýzýn ölümü de. Bunlarý da sabýr ve teslimiyetle karþýlamalýyýz. Peygamberimiz (asm), kýsaca paylaþmaya çalýþtýðýmýz kaderle ilgili mevzularý bilen insanlara sorup öðrenmeyi tavsiye ediyor. Yoksa kaderle ilgili olur olmaz, bilir bilmez þeyler söylemek, kötü bir insan olmanýn emaresidir. Bu yüzden Eðer bilmiyorsanýz, bir bilenden sorunuz âyetine uyarak kaderle ilgili meseleleri de bu iþin uzmanlarýndan sorup öðrenmeliyiz.

16 Ey Hâlýk-ý Bâri! Bana ve zürriyetime fýtrat borçlarýmýzý bildir! Beni ve zürriyetimi nankör eyleme! Bana ve zürriyetime namazý sevdir! Beni ve zürriyetimi þükürsüz eyleme! Beni ve zürriyetimi zat-ý akdesine muti kýl! Müsi kýlma! Beni ve zürriyetimi kulluðuna kabul eyle! Hatalarýmýzla noksanlarýmýzla birlikte namazýmýzý, niyazýmýzý, duâmýzý, itaatimizi kabul eyle! Âmin! SÜLEYMAN KÖSMENE Y 13 RAMAZAN AÐUSTOS 2011 CUMARTESÝ Temel: Kýz Fadime, habuni al, habuni yap diye baþýmýn etini yiyip dureydun. Sana ne oldi da hiç konuþmaysun? Fadime: Haçan, oruçlinun sükûtu tesbihtir pilmey misun? SEMA CEYHAN Ýftar ÞEÂÝR-Ý RAMAZAN OSMAN ZENGÝN Mýsýrlýlar sabah kahvaltýsýna fatara derler. Demek ki, oruç açmak için yenilen yemek de, bir nevî o kahvaltýya izafeten, fatara kelimesinden türeyen ve bozmak manâsýna da gelen iftar ile isimlendirilmiþ. Evet, gece yarýsý kalkýlýp yenilen sahur yemeðinden sonra, imsak vaktinde baþlayan oruç, akþam vaktinin girmesiyle, iftar ile de açýlýr. Ýftar, Ramazanýn en büyük þeâirlerinden biridir. Ve âlem-i Ýslâmda olduðu gibi, bizim memleketimizde de çok deðer verilen bir vakittir. Ve öyle bir kýymeti vardýr ki, hadis-i þerifte kulun Rabbine kavuþtuðu andaki aldýðý sevinçle birlikte zikredilmiþtir: Oruçlunun iki sevinci vardýr: Biri iftar yaptýðý zaman, biri de Rabbine kavuþtuðu zamandýr. Akþam vakti herkes, iftara bir an evvel kavuþabilmek için acele ile evlerine gider. Eve geldikten sonra o kadar çok acýkmýþtýr, susamýþtýr, sofraya oturur, daha bir kaç dakika vardýr iftara. Ama o zor hallerdeyken bile elini hiçbir þeye süremez. Rabbinin emrine uymanýn sevincini yaþar. Peygamberimiz (asm) iftar açma ile alâkalý olarak, orucumuzu hurma ile açmamýzý, hurma bulunmazsa su ile açmamýzý buyurur. Ama bazý kimseler, zeytin ile açar orucunu. Tîn Sûresi nde zeytin zikredildiðinden öyle yaparlar herhalde, "Kur ân da bahsediliyor" diye. Ama, sünnete uygun deðildir bu. Eskiden hurma bulmak zordu, ancak hacýlar getirirdi. Þimdi ise her tarafta ve bol miktarda var. Ama yine de bulunmazsa, su her yerde mevcut. Aslýnda orucun çok hikmetleri var. Ramazan Risâlesi nde geniþ olarak okumuþuzdur. Sabra ve þükre alýþtýrýr insaný. Bu arada tabii, yemek yeme hususunda da mideyi dinlendirmek lâzýmken bizim memleketimizde maalesef, oruç açmak, iftar yapmak bir ziyafete dönüþmüþtür, aðýr ve çok yemekler ile... Son zamanlarda ihdas edilen iftar mönüsü adý altýnda milletin kandýrýlmasý hadisesi de var. Normal zamanlarda 10 TL ye yenilebilen bir yemek, o ad altýnda TL gibi fiyatlarla satýlarak, insanlar üzerinden haksýz kazanç saðlanýyor. Bir de biraz gösteriþe dönmüþ olan iftar çadýrlarý var ki, bu da tam maksadýna uyan bir þey deðil. Normalde oruç tutanlara, biraz da fakir kýsmýna hizmet için düþünülmüþse de, artýk iþ mecraýndan çýkmýþ, oruç tutmayan esmer vatandaþlar v.s ile dolmuþtur. Tabiî çoðu belediyeler bununla hava atmak için, protokole bir sürü zengin kimseleri de dâvet etmektedirler. Nezaket kapýsý RAMAZAN DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM Nezaket, baþkalarýna karþý nazik davranma, e- depli ve güzel huylu, yumuþak ve ince ruhlu olma hâlidir. Nazik insan, ayný zamanda nezih insandýr. Kabalýktan arýnmýþ, enaniyetten sýyrýlmýþ, kibir ve gururdan uzaklaþmýþ, tevazuu ile yükselmiþ kiþiler nazik insanlardýr. Bu sýfatlar ise, meleklere mahsus sýfatlardýr. Oruç insanlarý her türlü kötülükten, çirkinlikten ve kabalýktan arýndýrdýðý i- çin, oruçlu insan bir melek safiyetinde ve nezaketinde olur. Ýþte oruç insanlara böyle bir kapý açar. Nezaket kapýsýndan içeri girenler, muhabbetten ayrýlmaz, kalp kýrmaz, gönül yýkmaz. Ýncinse de incitmez. Þahýslarýn Ramazanda gösterdikleri nezaket, sosyal hayata da müsbet bir þekilde yansýr. Ýnsanlar bir birlerine karþý daha nazik ve anlayýþlý davranýrlar. Oruçlu insan en medeni insandýr. HAYATIN ÝÇÝNDEN NEVÝN ALAN Trendeyiz. Karþýmda yaþlý teyze oturuyor. Teyzemiz yanýndaki ve benim yanýmdaki gençlere torunlarýndan bahsetti: Evlâdým. Eve gidince torunlarýma sizleri anlatacaðým. Onlarýn da ellerinden telefon düþmüyor. Küçük torunumdan çay isterim, o da hemen ablasýna seslenir. Ablaaa babaannem çay istiyor. Biraz sonra tekrar ablasýna sesleniyor. Ablaaa babaannemin çayýný getirdin mi? Torunlarýmýn ellerinde telefon týk týklayýp duruyorlar, sizin gibi. Demek gençlik hep böyle ömrünü týk týklarla geçiriyor, þimdi týk týklar var. Yarým oruç ÇOCUKLUÐUMUN RAMAZANLARI EKREM KILIÇ Sahûrda týka basa yiyemediðinden, kahvaltý saatinden bir müddet sonra acýkmaya baþlayan çocuklar, yiyeceklerin saklandýðý tel-dolaplarý, mutfaktaki raflarý kurcalamaya baþlarlardý. Yaþý oldukça küçük olup orucun kurallarýný bilmeyenler i- çin kimsenin görmediði zamanlarda bir iki lokma atýþtýrmakta bir beis yoktu. Aklý az çok erenler ise günah olmasýn diye yemeseler bile, yiyecekleri ellemek, koklamak gibi ufak kaçamaklarla açlýklarýný yatýþtýrma teþebbüsünde bulunurlardý. Bütün gün aç kalmaya tahammül edemeyecekleri tahmîn edilen küçükler, büyüklerince, öðle vaktine kadar yarým oruç tutup, sonraki gün tutacaklarý diðer bir yarým o- ruçla birleþtirme çözümüyle cesâretlendirilir ve öðleye kadar dayanmalarý saðlanýrdý. Susayan çocuklara yutmamak þartiyle aðýzlarýný çalkalamak, yüzlerini yýkamak, baþlarýný ýslatmak yoluyla susuzluklarý giderme çâreleri öðretilirdi. Oruçlu olduðum günlerde dayanamayacaðým gerekçesiyle, neresinde acýkýrsam, orada orucu düðümler; baþka bir günki ile birleþtirmek üzere bir köþeye (!) koyardým. Ýftara yakýn aðzýmda tuttuðum eriði yemekle yememek arasýnda bocalayarak güçbelâ tamamladýðým günü hâtýrlýyorum. Her yýl mevsimine göre ilk çýkan meyveler; ilkbahardan îtibâren kirazlar, can erikleri, bâdemler, zerdâliler, hazîran elma ve armutlarý, þeftâliler sofrada iftarlýk olarak yer alýrdý. Bu iftarlýklar, akþam ezaný o- kunduðunda, top veya fiþek atýldýðýnda, yemeðe baþlamadan önce orucu açmak için besmele ile aðýza atýlan ilk yiyeceklerden meydana gelirdi. Þimdi her mevsim ve sofrada bulunabilen hurma gibi kutsal sayýlan yiyecekleri, o zamanlar bulmak çok zordu. Onun yerine oruçlar ismi Kur ân da anýlan bir yiyecek olduðundan bir zeytin tanesi ile açýlýrdý. Fakat bu, kesin bir kural olmayýp, herkes imkânýna ve ihtiyâcýna göre bir yiyecekle baþlamayý tercîh ederdi. Biz çocuklar için en iyi iftarlýk, her çeþidinden tatlý nîmetlerdi.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR en uzun etapta Ha be ri say fa 6 da SEYYAR MEDRESE-Ý NURÝYE TRABZON DAYDI Ha be ri say fa 15 te www. bediüzzamanhizmettir.org YIL: 41 SA YI: 14.580 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 MART 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý ISPARTA DAKÝ TARÝH DÜÞMANLIÐINA STK TEPKÝSÝ / 6 da DÜNYA BARIÞI BU PANELDE ELE ALINACAK / 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ýlavemizi bayinizden isteyin YIL: 42 SA YI: 14.756 AS YA

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı