T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz"

Transkript

1 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral ks z sürüyor Hafta sonu mesaisinin bir bölümünü Baflkent te faaliyet gösteren dernek yöneticisi ve üyelerine ay ran Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, kalabal k heyetlerden oluflan gruplar kabul etti. Baflkanl k Makam nda gerçekleflen ziyaretlerde konuklar yla yak ndan ilgilenen Baflkan Gökçek, dernek ve platform temsilcileriyle tek tek tan flt ve hofl geldiniz HABER 2. SAYFADA Baflkan Akgül arabafl na kat ld Ankara da yaflayan Yozgatl larla bir araya gelen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Yozgat Yudan Köyü Derne i ve Dereba Köyü Derne- i nin düzenledi i iki ayr arabafl program na kat ld. Akgül, birlik ve beraberli i pekifltirme ad na düzenlenen bu tür programlar çok önemsiyorum HABER 2. SAYFADA Samanyolu ö rencileri baflar ya doymuyor 16 DA AKUT arac yard ma haz r bekliyor Yenimahalleli minikler k yafet balosunda Yenimahalle Belediyesi 80. Y l Anaokulu 3 yafl minikleri, okullar nda düzenledikleri k yafet balosuyla e lenceli bir gün geçirdi. Hayallerindeki bir film kahraman gibi giyinen minikler, danslar edip gönüllerince e lendiler. HABER 2. SAYFADA 16 DA Ankaragücü ne iki oyuncu takviyesi yap ld 16 DA Sürpriz yaflanmad Adalet ve Kalk nma Partisi, Ankara n n tüm ilçelerindeki adaylar n aç klad. AK Parti 2014 yerel seçimlerinde a rl kl olarak mevcut baflkanlarla devam karar ald. H A B E R Nurettin Topçu dan Urfa ya yard m eli Her y l gerek yurt içinde gerekse yurt d fl nda bulunan kardefl okullara yard m etmeyi görev edinen Özel Nurettin Topçu lkö retim Kurumlar Okul Aile Birli i, bu y lda fianl urfa'da bulunan Ömeriye mam Hatip Ortaokulu ö rencilerine yard m götürdü. lk önce bölgeyi ve okulu ziyaret eden Özel Nurettin Topçu lkö retim Kurumlar Okul Aile Birli i, fianl urfa'da bulunan Ömeriye mam Hatip Ortaokulu yetkililerinin talepleri üzerine k fll k bot, ayakkab ve mont toplama kampanyas bafllatt. Toplanan bu yard mlar, daha sonra yaklafl k 15 kiflilik bir ekiple okul ö rencilerine ulaflt r ld. HABER 4. SAYFADA Kad na fliddeti önleme semineri düzenlendi S NCAN B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Sincan Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl iflbirli- iyle Sincan Han mlar Kona nda düzenlenen seminerde, fliddet ma duru kad nlar n sesine kulak verildi. HABER 4. SAYFADA Baflkan Demirel, site sakinleriyle bulufltu Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, bilgilendirme toplant lar kapsam nda O uzlar Mahallesi Arzum Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. 13 TE Çankaya da çevre dostu süpürge arac Önceki günlerde çevre dostu elektrikli çöp toplama araçlar n tan tan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, bu kez yaya bölgelerinde hizmet vermeye bafllayan elektrikli kald r m süpürme arac n inceledi. HABER 3. SAYFADA T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K GÜNCEL GÜNCEL OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mehmet Ali fiahin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplant yla baflta Ankara olmak üzere, toplam 13 ilin ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad. fiahin, her siyasi partinin isabetli adaylarla seçime girmek için çal flma yapt n hat rlatarak, AK Parti olarak kendilerinin de titiz çal flmalar yapt klar n söyledi. AK Parti'den belediye baflkanl na aday adayl - baflvuru say s n n 6 bin 415 oldu unu söyleyen fiahin, bin 395 kifliyi aday gösterebileceklerini hat rlatt. LÇELER VE ADAYLARI AK Parti nin adaylar ise ilçeleriyle birlikte flöyle: Akyurt Gültekin Ayantafl, Alt nda Veysel Tiryaki, Ayafl Bülent Taflan, Bala brahim Gürbüz, Beypazar Tuncer Kaplan, Çaml dere Haz m Caner Can, Çankaya Bar fl Ayd n, Çubuk Tuncay Acehan, Elmada Gazi fiahin, Etimesgut R - za Gezer, Evren Abdülkadir Demirci, Gölbafl Fatih Duruay, Güdül Havva Y ld r m, Haymana Hac Aysu, Kalecik Filiz Ulusoy, Kazan Lokman Ertürk, Keçiören Mustafa Ak, K z lcahamam Muhittin Güney, Mamak Mesut Akgül, Nall han Mehmet Mete, Polatl Yakup Çelik, Pursaklar Selçuk Çetin, Sincan Mustafa Tuna, fiereflikoçhisar Ferda Polat, Yenimahalle Adem Ceylan. Alt nda l kad nlardan Tiryaki ye tam destek Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki s k s k gerçeklefltirdi i mahalle toplant lar na devam ediyor. Her f rsatta Alt nda l larla bir araya gelen Baflkan Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki, Konya ve stanbul gezilerine kat lan Alt nda l kad nlarla bir araya geldi. HABER 3. SAYFADA Yaflar, okul e lencesinde HABER 4. SAYFADA Erol Da l Abdullah Cengiz ALTINDA Bugün 3 de Bugün 13 te

2 Ankara da faaliyet gösteren çeflitli hemflehri dernekleri ile baz sivil toplum kurulufllar n n Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek e ziyaretleri sürüyor. Hafta sonu mesaisinin bir bölümünü Baflkent te faaliyet gösteren dernek yöneticisi ve üyelerine ay ran Baflkan Gökçek, kalabal k heyetlerden oluflan gruplar kabul etti. Baflkanl k Makam nda gerçekleflen ziyaretlerde konuklar yla yak ndan ilgilenen Baflkan Gökçek, dernek ve platform temsilcileriyle tek tek tan flt ve hofl geldiniz BUGÜN /2 ANKARA Gökçek e ziyaretler aral ks z sürüyor B ugüne kadar, Ankara da faaliyet gösteren federasyon, dernek ve odalar taraf ndan heyetler halinde gerçeklefltirilen ziyaretlerde Baflkan Gökçek, konuklar n n bir yandan istek ve sorunlar n dinlerken, bir yandan da Büyükflehir Belediyesi nin gerçeklefltirdi i projeler ile devam eden çal flmalar konusunda bilgi veriyor. Baflkan Gökçek in özellikle hafta sonlar görüfltü ü konuklar bu kez Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odas, Bürokrat Ankaral lar, Sincan Müteahitler, Muradiye Mezunlar, Yakac kl lar ve Gölbafl Akveren Çarsak Derneklerinin yönetici ve üyeleri oldu. Baflkan Gökçek e ilk ziyaret, Ankaral olup yine Ankara bürokrasisinde çal flanlar taraf ndan kurulan Bürokrat Ankaral lar Derne i Baflkan ve yönetim kurulu üyeleri taraf ndan gerçeklefltirildi. BÜROKRAT DERNE NDEN Z YARET Ziyarette heyet ad na söz alan Bürokrat Ankaral lar Derne i Baflkan Mustafa Cantürk, Hac Bayram Veli nin torunlar olarak, baflar lar n z ve gayretleriniz için size teflekkür etmeye geldik diyerek, Ankara n n tarihi kimli ine sahip ç kt n z, ortaya ç kard n z. Bunlar yaparken de bugün Ankara y Avrupa Baflkenti haline getirdiniz. Yollar yla, ulafl m yla, yeflil alanlar yla Ankaram z n modern yüzünü de ortaya ç kararak farkl noktalara tafl d n z Baflkan Gökçek e Ankaral lar olarak her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydeden Cantürk, Baflar lar n z taçland rarak devam ettirece inize inan yoruz diye konufltu. Dernek üyelerine ziyaretleri ve desteklerinden dolay teflekkür eden Baflkan Gökçek, Sizleri tan maktan çok mutlu oldum diye konufltu. Baflkan Gökçek, Baflkent in birçok farkl kurumunda yönetici olarak görev yapan konuklar na, sinevizyon eflli inde yap lmakta olan projeleri hakk nda bilgi verirken, konuklar n n da Ankara da yap lan ve yap lacak olan projelerle ilgili merak ettikleri Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 22 Rebi-ül Evvel 10 Kanun-i Sani sorular yan tlad. Baflkan Gökçek i, kalabal k bir heyet ile ziyaret eden Özel Halk Otobüsü Esnaf Odas Baflkan Ercan Soydafl ve yöneticilerden oluflan grup, Baflkan Gökçek e, Biz bugün sorun anlatmaya, isteklerde bulunmaya de il, Ankara ile ilgili görüfl al flveriflinde bulunmaya geldik dediler. Yap lacak olan Genel Kurullar na Baflkan Gökçek i davet eden Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odas Baflkan Soydafl, konuflmas nda Ankara ya yap lanlar en yak ndan bilenler biziz. Çünkü bu yollar 24 saat biz kullan yoruz. Trafik sorununun nereden nereye geldi ini ne kadar rahatlad n biz biliyoruz. Eskiden Akay Kavfla nda 45 dakika beklerdik Otobüs Esnaf konuklar na ziyaret ve iyi dilekleri için teflekkür eden Baflkan Gökçek, Ankara da trafi in s k flt birkaç noktadan biriydi Akay Kavfla. Üstelik o zamanlar Ankara trafi inde 350 bin araç vard bugün ise 1,5 milyonun üzerinde araç var. Araçlar o zaman orada 45 dakika beklerdi flimdi ise hiç beklemeden geçiyor. Araç say s artmas na karfl n yeni aç lan yollar, alt ve üst geçitler, köprüler kavflaklar ile trafik rahat hale geldi fleklinde konufltu. S NCANLI MÜTEAHH TLER Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek i ziyaret eden sivil toplum örgütlerinden biri de Sincan Müteahhitler Derne i Baflkan ve yöneticileri oldu. Baflkan Gökçek e kendilerini kabul etti i için teflekkür eden Dernek Baflkan Cafer Acar, Size her zaman güvendik. Sincan n sizin gözünüzde hep ayr bir yeri oldu unu düflünüyoruz. Bizim ilçemize her zaman güzel yat r mlar yapt n z. Bundan sonra da yapmaya devam edece inize inan yoruz diye konufltular. Konuklar na iyi dilekleri için teflekkür eden Baflkan Gökçek de Sincan a yap lan yat r mlar n artarak devam edece i sözünü verdi. Baflkan Gökçek e yo un bir flekilde süren ziyaretlerden bir di eri ise Muradiye Vakf Mezunlar Derne i Baflkan Tuncay Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri oldu. 10 binin üzerinde mezunu bulunan Muradiye okullar n n e itimine iliflkin k sa bilgiler veren Baflkan Çelik, Birço umuz iyi e itimler alarak özel sektör, kamu ve farkl yerlerde çal fl yoruz Baflkan Gökçek, konuklar na Ankara Büyükflehir Belediyesi ne ait dev projeleri televizyon ekran ndan görüntüler eflli inde anlatt. Baflkan Gökçek in tan t m n yapt Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi Kültür-Kongre Merkezi ise ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 29 Günefl :06 59 Ö le :12 07 YARIN kindi :14 38 Akflam :17 03 Yats :18 25 Akgül, arabafl na kat ld A nkara da yaflayan Yozgatl larla bir araya gelen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Yozgat Yudan Köyü Derne i ve Dereba Köyü Derne i nin düzenledi i iki ayr arabafl program na kat ld. Akgül, birlik ve beraberli i pekifltirme ad na düzenlenen bu tür programlar çok önemsiyorum Yozgatl lar Federasyonu Sosyal Tesisleri nde düzenlenen arabafl program na Yozgatl lar yo un ilgi gösterdi. Programa Akgül ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, Meclis Baflkanvekili Erdal Ak ve meclis üyeleri kat ld. Yozgatl lar n geleneksel olarak her y l düzenledi i arabafl program n n dayan flma ve buluflma ad na önemli bir sosyal faaliyet oldu unu belirten Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, birlik ve beraberlik mesaj verdi. fiehirlerin kalk nmas nda sivil toplum kurulufllar n n önemine de inen Akgül, Burada amaç arabafl yutmak de il bir araya gelmek, tan flmak, sohbet etmek Sivil toplum kurulufllar n n ve hemfleri derneklerinin faaliyetlerini önemsediklerini vurgulayan Akgül, Hepimiz Mamak a hizmet ediyoruz. Mamak'ta faaliyet gösteren hemflehri derneklerimizi fiafaktepe Mahallesi nde hizmete açt m z Sivil Toplum Merkezimizde bir araya getirdik. Art k daha ferah ve ifllevselli i yüksek ortamda hizmet veriyorsunuz Yenimahalleli minikler k yafet balosunda Y enimahalle Belediyesi 80. Y l Anaokulu 3 yafl minikleri, okullar nda düzenledikleri k yafet balosuyla e lenceli bir gün geçirdi. Hayallerindeki bir film kahraman gibi giyinen minikler, danslar edip gönüllerince e lendiler. Süpermen, Örümcek Adam, Uyuyan Güzel ve bin bir yarat c l kla haz rland klar k yafet balosunda seçtikleri kahramanlar n taklitlerini yaparak arkadafllar na k sa skeçler sunan minikler, böylelikle hayal güçlerini de geniflletiyor. Minik kahramanlar haz rlad klar gösterileriyle arkadafllar n gülmekten k r p geçirirken, rengârenk kostümleriyle de bir günlü üne hayallerindeki kahramanlar oldular. Okullar nda bol bol sosyal aktivite içinde bulundan 3-6 yafl ö rencileri yarat c l klar n gelifltirerek keyifli vakit geçiriyor ve paylafl m n önemini ö reniyor. Ebeveynlerin bir numaral tercihi olan Yenimahalle Belediyesi Anaokullar, uzman kadrosu ve kaliteli e itimi ile miniklerin gelece inde önemli rol oynuyor.

3 MMO Ankara fiubesi Genel Kurulu yap ld T MMOB Makina Mühendisleri Odas (MMO) Ankara fiubesi nin 24. Ola an Genel Kurulu yap ld. Metropol Kültür Merkezi nde yap lan genel kurulda MMO Ankara fiubesi nin iki y ll k çal flmalar de erlendirildi. Sarar lkokulu nda yap lan genel kurul seçimlerini ise Sadettin Özkalender baflkanl ndaki Ça dafl Mühendisler listesi kazand. MMO Ankara fiube Yönetim Kurulu üyeli i için pazar günü yap lan seçimler tek liste üzerinden yap ld. Sadettin Özkalender baflkanl nda seçimlere giren Ça dafl Mühendisler listesinin tamam, oylamaya kat lan 1999 üyeden 1833 ünün oyu ile yönetim kuruluna seçildi. Sadettin Özkalender, seçim sonuçlar n n belli olmas n n ard ndan yapt konuflmada, bir demokrasi flöleni olarak geçen genel kurul için tüm üye ve çal flanlara teflekkür etti. Özkalender, fiubemiz ve Odam z, bu dönemde de öz gücü ile, yaln zca örgütlü üyelerimizden ald güç ile meslek alanlar n koruma ve geniflletme mücadelesini sürdürecektir. fiubemiz, yurdumuzun do al kaynak ve ç karlar n n korunmas için Oda Çal flma lkeleri nde belirtilen antiemperyalist, cumhuriyetçi, laik, toplumcu, demokrat zemine titizlikle sahip ç kacakt r. fiube yönetimimiz, ciddi bir demokrasi ve kat l m anlay fl n n ifadesi olan birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme fliar n örgütlü üyelerle gelifltirmeye devam edecektir ANKARA /3 Alt nda l kad nlardan Tiryaki ye tam destek B aflkan Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki, Karakum, Aktafl, Sakarya, Önder, Beflikkaya, 29 Ekim, Hüseyin Gazi, Karapürçek-1 ve Do antepe Kad n E itim Kültür Merkezleri ne üye kad nlarla bulufltu. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleflen programa yaklafl k 400 kad n kat ld. Kültür gezileriyle özgüven kazanan ve sosyal hayatta daha fazla yer bulan Alt nda l kad nlar, Baflkan Tiryaki için Ailemiz gibi, bize de er veriyor ve hep yan m zda oluyor. Yorumunu yapt. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yapt konuflmada, kültür gezileriyle zihinlerin ayd nlanaca n dile getirdi. Kültürel de erlerin hiçbir zaman kaybolmamas gerekti ini söyleyen Tiryaki Alt nda da gezilecek çok say da tarihi yer var. Ve buralar dünyan n öbür ucundan gelen turistler geziyor. Alt nda l lar olarak siz de buralar gidip görün. Çocuklar n za buralar tan t n. Hafta sonu eflinizle dostlar n zla bu tarihi mekânlar ziyaret edin. Emin olun ufkunuz geniflleyecek y l nda 23 bin kifliyi Konya, fianl urfa, stanbul ve Çanakkale ye götürdüklerini söyleyen Baflkan Tiryaki, kültür gezilerine ara vermeden devam edeceklerini müjdeledi. Belediyecilikte do ru ad mlar atman n kal c çözümler do urdu una dikkati çeken Tiryaki, fleffaf ve ayr m gözetmeksizin yap lan çal flmalar n her zaman karfl l k bulaca n kaydetti. Zaman bofla harcamamak gerekti ini de sözlerine ekleyen Baflkan Tiryaki, Alt nda Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki s k s k gerçeklefltirdi i mahalle toplant lar na devam ediyor. Her f rsatta Alt nda l larla bir araya gelen Baflkan Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki, Konya ve stanbul gezilerine kat lan Alt nda l kad nlarla bir araya geldi. Belediyesi ne ba l kültür merkezlerinde en faydal flekilde vakit geçirilebilece ini ifade etti ve tüm kad nlar bu merkezlerden faydalanmaya ça rd. ÇANKAYA YA ÇEVRE DOSTU ELEKTR KL SÜPÜRGE Ö nceki günlerde çevre dostu elektrikli çöp toplama araçlar n tan tan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, bu kez yaya bölgelerinde hizmet vermeye bafllayan elektrikli kald r m süpürme arac n inceledi. Çankaya Belediyesi yaya bölgelerinde devreye soktu u elektrikli çöp toplama araçlar n n ard ndan yeni bir elektrikli süpürge arac n daha temizlik filosuna katt. Elektrikli oldu u için egsoz kokusu ve gürültü gibi etkilerden uzakta çevre dostu olma özelli i tafl yan yeni elektrikli kald r m süpürme arac, 100 km. de 5 liral k elektrik tüketimiyle de dikkat çekiyor. Yeni arac n deneme sürüflünün ard ndan temizlik filosuna yenilerinin kat lmas n hedeflediklerini ifade eden Baflkan Bülent Tan k, özellikle kent merkezinde Baflkent in ve Türkiye nin dört bir köflesinden gelen yurttafllara kaliteli örnek bir hizmet sunmaya çal flt klar n aktard. Yeni süpürge arac ilk etapta Sakarya, Yüksel, 7. Cadde ve Tunal Hilmi caddeleri gibi yaya a rl kl ticari merkezlerde boy gösterecek. ELEKTR KL SÜPÜRGE ARACININ TEKN K ÖZELL KLER : % 100 elektrikli, gerçek çevre dostu 1 m3 çöp toplama kapasitesi, 5 y l full akü garantisi, Tam flarz ile 10 saat hiç durmadan süpürme yapabilme, 100 km. de elektrik tüketim maliyeti 5 TL, Maksimum h z: 25 km/saat bofl a rl k, Bofl a rl k: 2300 kg, Maksimum süpürge geniflli i: 1900 mm, Su tank : 120 lt, Akü tipi ve kapasitesi: Lityum- yon 400 A. Erol DA LI Gezi-Gözlem Reyhanl da Bir Okul Al-Salam Aral k ay n n ortas nda ifl sebebiyle eflimle birlikte Reyhanl da bulunmaktayd k. O bölgede Suriye li çocuklar için Al-Salam diye bir okulun oldu unu duyduk. Merak etti imizden bu okulun amac n ö renmek için eflimle birlikte okula gitmeye karar verdik. Okulun yeri hakk nda tek bildi imiz Reyhanl n n do u s n r nda oldu uydu. Sora sora Ba dat bulunur atasözünden yola ç karak Al-Salam sormaya bafllad k. Bir kaç kifliye sorduktan sonra sonunda okulun önüne vard k. Büyük bir demir kap n n üstünde as l olan Türk bayra gözümüze çarpt. Kap - y çald m zda bize Arapça konuflan bir bey kap y aç p bizi içeriye davet etti. Demir kap dan içeri girdi imizde bir k z çocu- u koflup eflimin elini tuttu. O kadar tatl bir k z çocu uydu ki eflimle birlikte bu s cak karfl lamaya flaflakalm flt k ve birbirimize bak yorduk. Daha sonra Arapça konuflan beyefendi el hareketleriyle bizi okulun içine davet etti. Ama bir sorunumuz vard. Biz Arapça bilmiyorduk ve onlar da Türkçe bilmiyorlard. Bu beyefendi bir süre sonra Arapça-Türkçe konuflan bir gençle bizi tan flt rd. Sonra okuldan baflka bir yetkili ve çevirmenle birlikte okulun bahçesine ç kt k. Okulun bahçesinde ikiyüze yak n çocuk vard ve oyun oynuyorlard. Bahçeyi gezerken ingilizce konuflan kifliler hemen dikkatimizi çekti. Sorular - m z sormaya bafllad k. Ben: Bu ingilizce konuflan kifliler kim? Çevirmen: Amerikan dan 33 kiflilik bir grup geldi ve okuldaki çocuklar için bir kaç haftal k program yapacaklar. Uzun sar saçl Amerika l bir genç, çocuklarla birlikte okulun duvar n boyuyordu. Ben: Bu foto raf makinalar nereden geldi? Çevirmen: Amerika dan gelen grup yanlar nda getirdi. Her bir çocu a bir tane hediye ettiler. Karfl taraftaki a açlar n bulundu u bölgede yafllar daha büyük olan ö renciler, ellerinde birer foto raf makinas yla birbirlerinin ve a açlar n resimlerini çekerek e leniyorlard. Yan m zdaki yetkili ve çevirmen bize okulu gezdirmeye devam ederken okulun merdivenlerinden bizi ikinci kata ç kard lar. kinci kat n üzerinde demir profilerden s n flar yap lmaya baflland n gördük. Ben: Resim çekebilir miyim? Yetkili: Tabii çekebilirsiniz. Okulumuza gelecek ba fllarla yeni s n flar için duvarlar yap lacak. Belliydi ki yeni s n flara ihtiyaç duyuluyordu. Yetkili bize yeni bir fley göstermek için bizi okulun bodrum kat na indirdi. Gördü ümüz manzara karfl s nda flafl rd k. Amerika dan gelen bu gruptan bir kifli difl doktoruymufl. Bodrum kat nda bu doktor için basit bir muayenehane yap lm fl ve s rayla okuldaki çocuklar n difl kontrolü yap lmaktayd. Yan m zdaki çevirmen de bizden izin alarak k sa bir süreli ine difllerini difl doktoruna gösterdi. Çevirmenimiz ve okul yetkilisiyle okulu dolaflmaya devam ederken küçük çocuklar n okulun bahçesinde s raya girip haz r bulunduklar n farkettik. En önde bir çocuk vard ve Arapça bir fley söylüyordu. Çocuk konuflmas n bitirdikten sonra çocuklar s rayla s n flar na ç kt lar. ste imiz bu okulun kurucusuyla görüflmekti. Kurucu han m ö rendi imiz kadar yla Kanada dan gelen bir Suriye liymifl. Okulun kurucusunun çarfl da olmas sebebiyle maalesef görüflemedik. Bizim de zaman m z k s tl oldu u için teflekkür edip okuldan ayr ld k. fl seyahatimizden döndü ümüzde bu konu hakk nda hala merak ediyordum. Bu okul hakk nda biraz daha araflt rd m. Araflt rmalar ma göre bu okulun amac Suriye de iç savafl n bafllamas ndan sonra Reyhanl da Türk okullar na gidemeyen binlerce Suriye li çocu a e itim vermekmifl. Al- Salam Ekim 2012 y l nda kap lar n açt nda 900 den fazla Suriye li çocuk bu okula kat lm fl. Savafltan dolay bir çok Suriye li ö retmen de iflsiz kalm fl. Al-Salam n ikinci amac bu iflsiz kalan ö retmenleri al p profesyonelce e itmekmifl. fiu anda bu okulda 40 kifli çal flmaktaym fl. Hatta personelden de baz lar e itim almalar için yurt d fl na gönderilmifl. Bu okuldaki çocuklar savafltan sonra tekrar Suriye ye dönüp yeni Suriye nin yap lanmas nda önderlik etmek için e itiliyorlarm fl. Aç k söylemem gerekirse flu an Suriye de yaflanan durumdan dolay bu çocuklar n kendi dillerinde e itimlerine devam edebilmeleri bizi sevindiriyor. Umar m Al-Salam n amac yeni Suriye nin yap lanmas na pozitif bir katk olur.

4 S incan Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar Bakanl el ele verdi, fiiddete Hay r Ülkemizde son y llarda artan kad n cinayetleri ve kad na fliddet olaylar n n ard ndan Sincan Belediyesi de harekete geçti. Sincan da han mlar ve aileleri bilinçlendirmek için yola ç kan Belediye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n da deste i ile seminerler düzenlemeye bafllad. fiiddete Hay r mesaj n n verildi i seminerlerde, fliddetin zararlar etkileyici bir sunumla gözler önüne seriliyor. Sincan Belediyesi nin han mlar n hizmetine sundu u Han mlar Kona nda seminer veren Koza fiiddet Önleme zleme Merkezi Sosyologlar ndan Ayfle Varer, han mlara önemli uyar larda bulundu. Aile içinde saadet vurgusunun da yap ld seminerde; fliddetin boyutlar, farkl l klar ve zararlar ile ilgili sunum yap ld. fiiddetin nedenleri üzerinde de durulan seminerde; ekonomik durum, iflsizlik, e itimsizlik ve alkol fliddetin en önemli sebepleri olarak gösterildi. Her türlü fliddetin önüne geçilmesi gerekti inin alt n çizen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Son zamanlarda artan fliddet olgusu karfl s nda Hükümetimizin ald önlemler ve gösterdi i ilgi gerçekten takdire flayand r. Bizde yerel yönetimler olarak ilçemizde bu bilincin yayg nlaflmas için seminerler düzenliyoruz. Seminerlerimiz ile fliddetin her türlüsünün zararl oldu unu ve kimsenin fliddeti hak etmedi ini anlatmay amaçl yoruz. ANKARA A lt nda Belediyesi, tecrübesini uluslararas arenaya tafl d. Maliye Bakanl, Ekonomik flbirli i Kalk nma Teflkilat (OECD) ve Avrupa Birli i nin ortak giriflimi niteli indeki dare ve Yönetimde Geliflime Destek (SIGMA) alan nda, Alt nda Belediyesi örnek oldu, belediyenin bilgi birikiminden 4 yararlan ld. Türkiye de hemen her alanda ortaya koydu u baflar l çal flmalar sonucunda, takip edilen bir belediye haline gelen Alt nda Belediyesi, kamu idarelerine de rehber oluyor. dare ve Yönetimde Geliflime Destek uzmanlar Noel Hepworth, Brian Finn ile Maliye Bakanl heyetiyle bir çal fltaya imza atan Alt nda Belediyesi, hem yurtiçinde hem de yurt d fl nda ad ndan s kça söz ettiriyor. Çal fltay n Alt nda Belediyesi nde gerçeklefltirdi i nceleme ve De erlendirme Toplant s nda, iç kontrol eylem plan süreçlerinden olan Risk Yönetimi konusu ele al nd. Bu alanda tecrübelerini aktaran Alt nda Belediyesi, 6 ay sürecek olan çal flman n ilk etab n baflar yla tamamlad. Çal flma sonucunda ortaya ç kacak olan uygulama sonuçlar n n risk yönetimi konusunda Türkiye deki di er belediyelere de örnek olmas bekleniyor. Sincan Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl iflbirli iyle Sincan Han mlar Kona nda düzenlenen seminerde, fliddet ma duru kad nlar n sesine kulak verildi. Kad na fliddeti önleme semineri Alt nda Belediyesi nin tecrübesi uluslararas arenaya tafl nd Nurettin Topçu Okulu ndan Urfa ya yard m eli uzand H er y l gerek yurt içinde gerekse yurt d fl nda bulunan kardefl okullara yard m etmeyi görev edinen Özel Nurettin Topçu lkö retim Kurumlar Okul Aile Birli i, bu y lda fianl urfa'da bulunan Ömeriye mam Hatip Ortaokulu ö rencilerine yard m götürdü. lk önce bölgeyi ve okulu ziyaret eden okul aile birli i, okul yetkililerinin talepleri üzerine k fll k bot, ayakkab ve mont toplama kampanyas bafllatt. Toplanan bu yard mlar yaklafl k 15 kiflilik bir ekiple okul ö rencilerine ulaflt r ld. Duygulu anlar yaflad klar n ifade eden ekip, baz ö rencilerin ayakkab s olmad için annesinin ayakkab s n giyip geldi ini, baz lar n n so uktan korunmak için üzerlerinde palto bile olmad klar n görünce yap lan yard mlar n ne kadar önemli oldu unu anlad klar n belirttiler. Okul bundan önceki y llarda Hakkâri, Bingöl, I d r, Çorum, Gürcistan (Batum) da bulunan kardefl okullara da yard mlar n ulaflt rm flt. Yaflar, okul e lencesine kat ld Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, belediyenin ev sahipli inde gerçekleflen fientepe fiehit Mahmut Özdemir lkö retim Okulu nun e lence program na kat ld. Ö rencilerin ve velilerin yo un ilgisiyle karfl laflan Yaflar, Bugün Türkiye nin en donan ml, en temiz ve en baflar l devlet okullar Yenimahalle dedir Programda ayr ca Yaflar a e itime vermifl oldu u desteklerden dolay bir teflekkür plaketi verildi. Belediye lkad m Salonu nda fiehit Mahmut Özdemir lkö retim Okulu Okul Aile Birli i taraf ndan düzenlenen programa Baflkan Yaflar n yan s ra Okul Müdürü Ceyhan Ero lu, Okul Aile Birli i Baflkan Haydar Erzar, okul idarecileri, veliler ve ö renciler kat ld. Ö rencilerin ve velilerin ilgi oda olan Yaflar, çocuklarla yak ndan ilgilendi, velilerle ayaküstü sohbet etti. Programda k sa bir konuflma da yapan Yaflar, Yenimahalle Belediyesi nin e itime yapt yat r mlar anlatt. Gelece in mirasç lar olan çocuklar n iyi e itim almalar n n önemine de inen Yaflar, Evlatlar m za iyi e itim verirsek, onlar donan ml birer birey olarak yetifltirirsek ülkemizin gelece i de parlak olur Göreve geldi i günden beri ilçe s n rlar nda bulunan devlet okullar na sahip ç kt n kaydeden Yaflar, lçemizde bulunan 149 okula milyonlarca lira yat r m yapt k. Okullar m z n her türlü eksikli ini gidermeye çal flt k. Bugün Türkiye nin en donan ml, en temiz, en baflar l devlet okullar Yenimahalle de bulunuyor. Ülkemizin bölünmez bütünlü üne, de erlerine sahip ç karak çocuklar m za ayd nl k bir Türkiye b rakmak amac nday z ifadelerini kulland. Programda daha sonra Yaflar a e itime verdi i desteklerden dolay Okul Müdürü Ceyhan Ero lu ve Okul Aile Birli i Baflkan Haydar Erzar taraf ndan bir teflekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra etkinlik oyun havalar eflli inde edilen danslarla flenlendi. Hem veliler hem de ö rencilerin doyas ya e lenip, stres att program, renkli görüntülerle son buldu. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 Bina inflaat maliyetleri yüzde 1,2 artt ANKARA(CHA) T ürkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l Ekim- Aral k dönemini kapsayan 4. çeyrek Bina nflaat Maliyet Endeksi verilerini aç klad. Endeksin, 2013 Bakyap dan 160 milyon liral k yat r m BURSA (CHA) P restij serisinin ikinci halkas Esenyurt stanbul Prestij Park ile ad ndan söz ettiren Bakyap, memleketi Bursa da 918 konuttan oluflan yeni projesinde 1 ayda 500 konutun sat fl n gerçeklefltirdi. Bursa ya yabanc yat r mc lar da çekmeye aday olan projedeki 50 konut, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerin oluflturdu u bir konsorsiyuma sat ld. Bakgör, ayr ca flirket olarak Avrupa ya da aç lacaklar n n bilgisini verdi. Gayrimenkulde 20 y ll k geçmifle sahip Bakyap, Bursa ya yabanc yat r mc y çekecek prestijli bir projenin sat fl na bafllad. 160 Milyon liral k yat r mla Bursa Osmangazi de yaklafl k 54 bin metrekarelik bir arazi üzerinde yükselmekte olan Bakyap Prestij Modern de 918 konut 53 iflyeri yer alacak. Projenin stanbul da yo un ilgi gören stanbul Prestij Park projesinin ard ndan hayata geçti ini belirten Bakyap Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Ferhat Bakgör, 2014 y l n n ilk lansman yap lan projelerinden olan Bakyap Prestij Modern in bine yak n ba ms z birim say s ile büyük bir proje oldu una dikkat çekti. Kentsel dönüflümle yüzünü yenilemeyi planlayan Bursa ya böyle prestijli ve modern bir projeyi kazand racak olmaktan dolay gururlu olduklar n anlatan Ferhat Bakgör, Bakyap Prestij Modern in ayn zamanda yabanc yat r mc lar Bursa ya çekmeye de aday oldu unu söyledi. Bakgör, stanbul Prestij Park projesinin bafllamas ndan dolay ara verdikleri Bursa projelerine ay n sonunda Bursa da yeni bir projeye bafllad klar bilgisini verdi. Lansman öncesinde fuarlarda tan t lan projenin tek blo undaki 280 konuta Suudi Arabistan Bahreyn gibi ülkelerden oluflan bir konsorsiyumdan teklif geldi ini belirten Bakgör, 17 Aral k olaylar sürecinden yabanc yat r mc lar n tedirgin olmas nedeniyle bu rakam n sonradan 50 adede düfltü ünü söyledi. Yat r mc lar aç s ndan bekleme sürecinin ucunun aç k oldu unu dile getiren Bakgör, bununla birlikte bireysel yabanc yat r mc lara sat fllar n ise sürdü ünü vurgulad. Yabanc yat r mc n n Bursa y termal ve k fl turizmi nedeniyle iyi bildi ini anlatan Bakgör, stanbul dan yat r m yapmay p sadece Bursa dan yat r m yapan yabanc yat r mc lar da var. Bursa Prestij Modern projesinin 2016 Haziran ay nda teslim edilmesi planland - n anlatan Bakyap Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Ferhat Bakgör, projenin bir ay içinde yüzde 60 n n yani yaklafl k 500 konutun sat ld n dile getirdi. Bursa daki projenin Bursa Büyükflehir Belediyesi nden ihalede sat n al nd n anlatan Ferhat Bakgör, bu projenin kentin ilk has lat paylafl m modeliyle gerçekleflen konut projesi oldu unu söyledi. Bakgör, halede bu arsa 36 milyon liraya sat lacakt. Biz Belediye yi bu arsay has lat paylafl m modeliyle yapmalar halinde daha çok kazanacaklar n anlat p bu yönde teklif verdik. Onlar da kabul ettiler. fiimdi onlar n kasas na en az 50 milyon lira bu projeyle girmifl olacak. diye konufltu. y l dördüncü çeyre inde, bir önceki çeyre e göre toplamda yüzde 1,2, bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 7,2 ve dört çeyrek ortalamalar na göre yüzde 5,1 artt belirtildi. B ME de 2013 y l dördüncü çeyre inde iflçilik endeksi bir önceki çeyre e göre yüzde 1,3, malzeme endeksi ise yüzde 1,1 artt. Bir önceki y l n ayn çeyre- ine göre iflçilik endeksi yüzde 7,3 ve malzeme endeksi yüzde 7,1 artt. ZM R (CHA) T ürk su ürünleri sektörü, son y llarda ciddi ihracat art fl yakalad ABD pazar nda konumunu daha da güçlendirmek için 2014 y l nda üç koldan ata a geçti. Geçen y llarda sektörde dünyan n ikinci büyü ü kabul edilen Boston Su Ürünleri Fuar na kat lan Su Ürünleri Tan t m Grubu (STG), bu y l ABD de iki fuara daha kat l yor. San Fransisko flehrinde Ocak aras nda düzenlenen Winter Fancy Food a ilk defa kat lan STG, Türk bal klar n piflirerek 2 bin kiflinin be- enisine sundu. Fuar de erlendiren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç Birlikleri Sektör Kurulu Baflkan Sinan K z ltan, ABD nin 2013 verilerine göre en fazla su ürünleri ihracat yapt klar ülkelerden biri oldu unu söyledi. Tüketim potansiyeli dikkate al nd nda, sektör aç s ndan hedef pazar konumunda oldu unu kaydetti. Boston Su Ürünleri Fuar ndan sonra San Fransisko da, baflta ABD olmak üzere birçok ülkeden gelen ziyaretçilere Türk su ürünleri ve sektörünü tan tt klar n belirten K z ltan, ABD, h zla geliflen bir pazar. 12 milyon dolara yak n ihracat m z var. EKONOM /5 Daha kaliteli yay n ve görüntü için iflbirli ine gittiler letiflim sektörünün önde gelen flirketleri Airties, Karel ve TTNET, 'yeni nesil TV platformu' olarak adland r lan Tivibu için güç birli i yapt. STANBUL (CHA) Ü ç flirket, Tivibu yay nlar - n n daha kaliteli seyedilmesine imkan tan yacak yerli set üstü kutu üretecek. Airties markal kutu, Karel taraf ndan Ankara Sincan da üretilecek, da t m - n ise TTNET yapacak. Tivibu Ev için ortaya koyulan üründen ilk etapta 300 bin adet üretilecek. Tivibu Ev, set üstü kutu ile internet protokolünden HD TV yay nlar daha kalifiye olacak. RF4CE ba lant ile de TV kanal baflka odadan de ifltirilebilecek. Airties CEO su Philippe Alcaras, Karel Yönetim Kurulu Baflkan Sinan Tunao lu ve TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya iflbirliklerini Shangri-La Bosphorus ta düzenledikleri bir bas n toplant s ile duyurdu. Müflterisi ile 2014'ün ilk yar s nda buluflacak ve Avrupa ya da ihraç edilecek kutunun tan t m toplant s nda konuflan Phillippe Alcaras, bunun için üretimlerinin bir bölümünü Çin den Türkiye ye tafl - ma karar ald klar n söyledi. novatif ürünlerini Türkiye de May s ay nda tan tacaklar n aktaran Alcaras, Ürünümüz ufak ama yo un bir kutu."' Ürün ve servislerde müflteri memnuniyetini önemle ele ald klar n, bu nedenle Karel ve TTNET ile ortak faaliyet yürütmeyi tercih ettiklerini dile getiren Alcaras, flöyle konufltu: "Bir senede pek çok deney yapt k. Gördük ki Karel bütün oyuncular n önündeydi. fiirket, donan m ve yaz l m ayn anda elinde bulunduruyor. Tabii bizim için esnek ve çevik bir tedarik a önemli. Bu a rekabette gücü art r yor. Burada da TTNET in mühim bir rolünün oldu- unu anlad k. Umut ediyorum bu tedarik a ndan Türkiye nin yan nda Avrupal müflteriler de yararlanacak." Karel Yönetim Kurulu Baflkan Sinan Tunao lu ise Ankara Sincan da modern bir üretim alanlar oldu una temas etti. letiflim sektöründe Türkiye nin almas gereken çok merhale oldu unu belirten Tunao lu, flöyle devam etti: "Lakin teknik ürünleri ithal ederek merhale almam z, baflar l olmam z mümkün de il. Çare yerli üretim ve yerli Ar-Ge ile markalaflmakt r. Bundan böyle ilim ve yerli üretim tekni i ile daha kalifiye, daha uygun maliyetli üretim yapmak, güçlü da t m a lar n kullanmak gerekiyor. Airties, Karel ve TTNET in ortak faaliyetleri tam da bu oda a dayan yor. Burada ürün ve Ar-Ge Airties n, üretim Karel in da t m TTNET in." Tunao lu, yerli ürün ve markalarla istihdam art r rken cari aç daraltman n mümkün oldu undan söz etti. Biz tamamen yerli set üstü kutu ile ekonomiye, istihdama ve cari aç a ufak katk yapabiliriz. TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya da Tivibu nun önemli ve büyüyen bir a oldu unu dile getirdi. Hem Tivibu Ev, hem Tivibu Cep in müflteri adedini art rma ad - na tekni e yat r m yapacaklar n bildiren Kaya, bu anlamda yeni set üstü kutular n Tivibu yu güçlendirece- ini kaydetti. Kaya, fiu aflamada biz ürünü talep edece iz, Ankara Sincan da, Çorumlu ve Yozgatl arkadafllarca üretim yap lacak. Biz ürünü aylar de il haftalar içinde alaca z. Günler içinde almay umut ediyoruz. Tabii bu kutular Avrupa ya da ihraç edilecek, ülke ekonomisine katk sunacak." ifadelerini kulland. Tivibu Ev, geniflbant internet ba lant s üzerinden IPTV al c s ile sunulan yeni nesil TV platformu. HD kalitesinde TV yay n ve video iletimini, 5.1 Dolby Digital ses iletimini destekliyor. Bilinen ulusal kanallar n yan s ra özel tematik kanallar izlemek de mümkün. Ayr ca istedi iniz zaman izleyebilece iniz film, dizi, belgesel, çocuk, müzik klibi ve daha pek çok içerikten oluflan bir arflive sa hip. Faruk Çelik: 4/C, Maliye nin de il Çal flma Bakanl 'n n gündeminde ANKARA (CHA) Ç al flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, 4/C lilerin kadroya al nmas yla ilgili toplu sözleflme masas nda bir çal flma yap ld n ancak henüz netleflmedi ini aç klad. Bakan Faruk Çelik, Türkiye flveren Sendikalar Konfederasyonu (T SK) Yönetim Kurulu Üyelerini Bakanl k binas nda kabul etti. Çelik, bu esnada gazetecilerin sorular n da cevaplad. 4/C li çal flanlar n kadroya al nmas ile ilgili bir çal flma oldu unu söylediniz ama Maliye Bakan, 'böyle bir çal flma yok.' Memur-Sen, 'böyle bir çal flma var.' Kafalar kar flt. Bu konuda bir aç klama yapar m - s n z? sorusuna flöyle karfl l k verdi: "4/C li olarak 23 bin vatandafl çal fl yor. Bunlar n büyük bir bölümü özellefltirme çerçevesinde kamudan ayr lmak zorunda kalan ama o anda da hükümetin onlarca y l devlete hizmet etmifl bu insanlar n emeklilikleri aç s ndan böyle bir statü çal flmas ortaya koyulmufl. Konu bilinen ve bilinmeyen kesimlerce tart fl l nca gerçekten çok çetrefilli bir durum ortaya ç - k yor. Burada ne söylerseniz hep farkl de erlendiriliyor. Bu konu toplu sözleflme masas nda konuflulan bir konu oldu u için Çal flma Bakanl 'n n gündeminde var. Yani art k flunu da görelim Türkiye de çal flanlar n haklar toplu sözleflme masas nda belirleniyor. Hükümetin masas nda de il. Bakanlar Kurulu'nda belirlenmiyor, Çal flma Bakanl 'nda belirlenmiyor, toplu sözleflme masas nda belirleniyor. Toplu sözleflmede bir araya geliniyor ve al nan kararlar uygulan yor. 4/C liler konusunda toplu sözleflme masas nda gündeme gelen konulard r. 4/B liler kadroya al nd lar, 4C liler de bir tavsiye karar olarak dan flma kurullar nda görüflülmesi ve burada bir düzenlenme yap labilirse yap lmas karar al nd. Bunlar dolay dan flma kurulu toplant s yap l nca bu konu gündeme geliyor. Bu fleyi ilk kez duyan medya kurulufllar da falan bakan flöyle dedi diyor. Say n Maliye Bakan 'n n gündeminde olan bir konu de ildir do ru ama Çal flma Bakan 'n n bu toplu sözleflmeyle gündeminde olan bir konu. Dolay s yla bizim tart flmam z çok do ald r taraflarla. Maliye Bakanl 'n n gündeminde böyle bir konu olmamas çok do- al. Bunlar bütünüyle bilinmedi i için ortaya böyle bir resim ç k yor. siz herhangi bir bakana personellerle ilgili bir fley sorsan z, 'gündeminizde mi?' diye, yok diyecektir. Toplu sözleflmeyle baz fleyler çözülüyor ama baz fleyler çözülmüyor. 4/C liler de böyle bir konu, ücret konusunda art fl sa lad m z ama statü konusunda henüz netlefltiremedi imiz bir konu. Çelik, Kurlar n yükselmesi acaba istihdam olumsuz etkiler mi? Siz bu konuda böyle bir tehlike görüyor musunuz? sorusuna da flöyle cevap verdi: Son zamanlar kurlardaki dalgalanma, FED in bak fl ve içerdeki yaflanan hadiselerin etkisiyle birlikte de erlendirmek do ru olur diye düflünüyorum. Türkiye de ki iflletmelerin borçlar belli. Bu çerçevede kurda meydana gelen dalgalar n özel sektörü etkileyecektir ama yönetimlerin as l amac sorunlar tespit edebilme ve bunlara çözüm üretebilme amac yla biz hizmet sunduk. Birçok hadise gerçekleflmeden önce tedbirleri al narak Türkiye de gerek istihdam n artt r lmas, dünya istihdamda büyük s k nt lar yaflarken biz en çok istihdam oluflturan ülke olduk. Bu çerçevede yaflad m z bu sürecin de geçici oldu u inanc nday m ve ekonomi kurmaylar m z n da bu konuda almas gereken tedbirler varsa, sorunlar n birlikte çözümü için bu konunun istihdama olumsuz yans t lmamas konusunda çal flmalar m z sürecektir. Bakan Çelik, Suriye de savafl suçu niteli inde olan görüntüleri de flöyle de erlendirdi: Bir insan olarak o resimleri görmek onlara yüreklerin dayanmas mümkün de il vahim bir tablo var. Asl nda hükümet olarak Say n Baflbakan m z n dedi i gibi öteden beri orada bir zalimane bir yönetim var, bir soyk r m var ama belli çevreler bunu anlamakta zorlan yor ama art k bence bu konu ihtilaf konusu olmaktan ç kt bir zulüm var bir zalim var insan yaflam ayaklar alt nda bu son geliflmeler bunu göstermifltir. Gerek AB gerek dünya bu ve benzer geliflmelere müsaade etmemeli ki dünya insanlara bunlara müsaade edilmeyece i güvencesi verilsin aksi takdir de bunlara göz yumulursa daha büyük katliamlar n dünyada yer almas na izin vermek olur. Stürk su ürünleri ABD pazar nda üç koldan ata a geçti Baflta levrek, çipura, orkinos gibi taze, ifllenmifl ve dondurulmufl ürünlerin ABD ve Kanada pazar için önemli bir yeri var. Kültür bal n n kontrollü üretimden dolay daha sa l kl oluflu nedeniyle Forbes dergisi taraf ndan ABD nin en etkileyici lt nc ismi seçilen dünyaca ünlü Türk kalp doktoru Mehmet Öz ün Amerikal lara levrek bal n tavsiye etmesi, kültür bal na ilgiyi artt r yor.

6 /6 DIfi HABERLER BRÜKSEL (CHA)- E rdo an buna ra men Cenevre-2 Toplant s n n olumlu neticeler vermesi temennisinde olduklar n belirterek, Birleflmifl Milletler (BM) camias n n çok daha kararl ve tutarl ad mlar atmas n beklediklerini kaydetti. Brüksel'de bulunan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Avrupa Birli i (AB) temsilcileri ile yapt görüflmelerin ard ndan Avrupa Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso ve Avrupa Konseyi Baflkan Herman Van Rompuy ile ortak bas n toplant s düzenledi. Toplant da konuflan Erdo an, Van Rumpuy ve Barroso ile verimli bir görüflme gerçeklefltirdi ini söyledi. Bu görüflmelerden duydu u memnuniyeti dile getiren Erdo an, Türkiye olarak Avrupa Birli i (AB) ile iliflkilerin ilerletilmesi yolunda her zaman samimi bir gayret içerisinde olduklar n ifade etti. Özellikle tam üyelik müzakerelerinin bafllamas ndan sonra Türkiye olarak üzerlerine düflenin her türlü sorumlulu u yerine getirdiklerini kaydeden Baflbakan Erdo an, bu yolda son derece kararl bir tutum içerisinde olmaya özen gösterdiklerini dile getirdi. Bütün gayretlere ra men AB ile müzakere sürecinde 3,5 y ll k bir durgunluk yafland n belirten Erdo an, Bu 3,5 y ll k durgunlu un ard ndan nihayet geçen Kas m ay nda yeni fas l müzakereye aç ld. Yine Aral k ay nda vatandafllar m za vize muafiyeti sa lanmas na yönelik diyalog bafllat ld.efl zamanl olarak geri kabul anlaflmas imzaland. Ard ard na gerçekleflen bu önemli geliflmeler hiç kuflkusuz Türkiye AB aras ndaki iliflkilerin canlanmaya iflaret Güney Kore lideri Park sviçre de temaslarda bulundu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Suriyeli mülteciler için uluslararas camiadan Türkiye ye gelen deste i sadece 130 milyon civar nda oldu unu söyledi. Erdo an: Cenevre-2 toplant s nda BM camias n n daha tutarl olmas n bekliyoruz etmektedir. diye konufltu. Uzun bir aradan sonra Brüksel e yapt bu ziyaretin önemli geliflmelerin akabinde gerçekleflmesi bak m ndan son derece yararl oldu una vurgu yapan Erdo an, Bu çerçevede de erli dostlar m konsey baflkan say n Herman Van Rompuy ve Komisyon Baflkan Barroso ile az önce gerçeklefltirdi imiz görüflmede Türkiye AB iliflkilerindeki bu ivmenin daha ileriye tafl nmas yönündeki ortak iste imizi teyit ettik y l nda imzalanan Ankara Anlaflmas na dayanan köklü boyutlu iliflkilerde yeni fas llar n aç lmas yla birlikte yaflanan canlanma hem Türkiye nin hem de AB nin ortak ç kar na hizmet etti ini aktaran Erdo an, görüflmelerde bu konularda mutab k olundu unu görmekten dolay da ayr ca memnuniyet duydu unu bildirdi. BORHAN BAfi ZÜR H (CHA)- sviçre ye resmi ziyaret gerçeklefltiren Güney Kore Devlet Baflkan Park Geun-hye, sviçre Konfederasyon Baflkan Didier Burkhalter ile bir araya geldi. Görüflme sonras bas na aç klamalarda bulunan Burkhalter, Ekonomi, bilim, e itim ve insan haklar alanlar nda Güney Kore ile ortak çal flmalar m z artacak. Birlikte çal fl rsak daha güçlü oluruz. diye konufltu. Burkhalter, 2006 y l nda imzalanan serbest ticaret anlaflmas n n ikili iliflkiler için önemli oldu- unu da aktard. sviçre Konfederasyon Baflkan, iki ülke aras nda ticari hacmin büyüme potansiyeline vurgu yaparak, Güney Korelilerin de sviçreler gibi çal flkan bir toplum oldu unu ifade etti. Burkhalter, Her iki ülke de yeni fikirlere aç k oldu u için beraber daha güçlü olabiliriz. diye konufltu. Burkhalter Güney Kore için ise "Asya n n en inovatif ülkesi Avrupa n n en inovatif ülkesiyle bulufltu. diyerek iltifatta bulundu. Devlet Baflkan Park Geun-hye ise bas n toplant s nda yapt aç klamada, Nobel ödülü alan çok say da sviçrelinin oldu unu hat rlatarak ev sahibi ülkenin baflar lar ndan bahsetti. Park, Ziyaretimizin ikili iliflkilerin yo unlaflt raca n umuyorum. diye konufltu. Güney Kore Devlet Baflkan, sviçre nin araflt rma, ilaç ve turizm sektörlerinin yan s ra e itim sisteminin örnek teflkil etti ini vurgulad. slam Konferans nda eski hatalar tekrarlanmayacak BERL N(CHA) - A lmanya n n yeni çiflleri Bakan Thomas de Maziere, slam Konferans n n devam için ilgili slami teflkilatlar n görüflünü alacak. Friedrich döneminin hatalar n tekrarlamak istemeyen De Maziere, Müslümanlar n isteklerine daha fazla yer verece ini söyledi. Almanya n n yeni Federal çiflleri bakan Thomas de Maziere (CDU), slami teflkilatlar istedi i takdirde slam Konferans n n devam edece ini söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine konuflan Bakan de Maziere, slam Konferans n n geçmiflteki tart flmalar na da at fta bulunarak, bunun aynen devam etmesini yararl bulmad n dile getirdi. De Maiziere, bu ay içinde slami teflkilatlar görüflmeye davet edece- ini ve görüfllerini alaca n söyledi. Konuflulacak konularla ilgili kendisinin müdahalede bulunmayaca n da söyleyen de Maziere flöyle konufltu: " slami teflkilatlar n görüfllerini almak istiyorum. Bu konferans n devam n istiyorlar m ve burada nelerin konuflulmas n istiyorlar, ö renmek istiyorum. Bu isteklere göre slam Konferans n n gelece i flekillenecek. Ancak bu olursa yeni ve hedefe yönelik elle tutulur sonuçlar olmas n istiyorum." Bakan de Maziere, slam Konferans n n e er istenirse ad n n da de iflebilece ini söyledi. Önceki Cumhurbaflkan Christian Wulff un slam Almanya ya aittir sözüne at fta bulunan de Maziere, "E er böyle bir söz büyük tart flmalara yol aç yorsa ülkede baz konularda konuflma ihtiyac oldu u aç kt r." Konuyla ilgili bir aç klama yapan Yefliller partisi iç politika sözcüsü Volker Beck ise yeni çiflleri Bakan n n sözlerini olumlu karfl lad n söyledi. Beck, "Yeni bakan n selefi gibi hakaretlerde bulunmamas ve tekrar diyalo u aramas olumlu. Konferans mutlaka devam etmeli ve Müslümanlar n uyum ve eflitlik haklar n sa lama yolunda ilerlemelidir." Almanya da ilk slam Konferans önceki Federal çiflleri Bakan Thomas Schäuble taraf ndan 2006 y l nda düzenlenmiflti. Ancak bu konferansa aç kça Müslüman karfl tl yapan isimlerin de ça r lmas ve burada güvenlik konular n n gündeme damgay vurmaya bafllamas konferans tart fl l r hale getirmiflti. En son geçen senenin may s ay nda ise konferans n dönemin Federal çiflleri Bakan Hans-Peter Friedrich in alt nda, çiflleri Bakanl bünyesinde yap lmas ve güvenlik konular - n n öne ç kmas gibi elefltiriler yap lm fl ve taraflar tart flmal bir flekilde ayr lm flt. Lavrov'dan vahflet foto raflar yorumu: Suriye de iki taraf da savafl suçu iflledi E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI FARUK AKKAN MOSKOVA (CHA) - R usya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Suriye rejiminin iflledi i vahfli cinayetlerin yer ald foto raflarla ilgili de erlendirmesinde, iki taraf n KEÇ ÖREN MERKEZ CAM TAM R VE KORUMA DERNE OLA AN GENEL KURUL TOPLANTISI Yeni yönetim kurulunun oluflturulmes ve eski yönetim kurulunun ibras için Ola an Genel Kurul Toplant s Pazar günü saat de fienlik Mah. Sedefçiler Sokak No:54 Keçiören Ankara Dernek odas nda ayn adreste yap lmas na, yeterli ço- unluk sa lanamad takdirde ikinci toplant m z n tarihinde ayn yer ve saatte yap lacakt r. Toplant ya tüm üyelerimizin kat lmas n önemle rica ederiz Yönetim Kurulu Üyeleri GÜNDEM: 1- Aç l fl yoklama ve sayg duruflu 2- Divan heyetinin seçimi ve tutanaklara imza yetkisi verilmesi. 3- Gündem maddelerinin görüflülmesi. 4- Dilek ve temenniler. 5- Kapan fl da savafl suçu iflledi ini, ancak bunlar n ateflkesin sa lanmas n n ard ndan soruflturulabilece ini söyledi. Moskova da düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Lavrov, Suriye krizinde diplomatik savafltan çok, enformasyon savafl yafland n ifade etti. Suriye de iki taraf n da savafl suçu iflledi ini savunan Lavrov, En büyük suçlar da Cihatç lar iflledi. Ben suç ifllenmedi demiyorum. Onlar iflledi ve belgelendirilmeli. Ancak burada öncelikle akan kan n durmas ile ilgili konuyu öne almak gerekiyor tespitinde bulundu. Savafl suçu olarak ortaya konan kan tlar n incelenmesi gerekti ini kaydeden Rus bakan, savafl suçlar ile ilgili raporlar n büyük ço unlu unun Londra daki bir merkezden ç kt na dikkat çekti. Siyasi diyalogun kurulmas n n zorunlu oldu una de inen Rusya D fliflleri Bakan, Ortaya konan kan tlar n incelenmesi gerekiyor. Bu konu etraf nda çok say da yalan var Bat l ve yerel TV kanallar n n Suriye güçleri taraf ndan ifllendi i iddia edilen bir çok görüntü yay nlad n, ancak bunlar n on y l önce Irak ta yaflanan drama ait oldu unun ortaya ç kt n kaydeden Rus Bakan, Tüm bu raporlar n yüzde 90 Londra merkezli insan haklar örgütleri taraf ndan ortaya konuyor. ki insan n yaflad küçük bir apartman dairesi. elefltirisi getirdi. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

7 Atikhisar Baraj 'nda su seviyesi yar dan fazla düfltü MEHMET GÜLER ÇANAKKALE (CHA)- MEHMET KURU ESK fieh R (CHA) - fi imdiden dikkatleri üzerine çeken sualt dünyas - n n aç l fl törenine, Eskiflehir Valisi Güngör Azim Tuna, Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Y lmaz Büyükerflen, ET G da Yönetim Kurulu Baflkan Firuzhan Kanatl ve çok say da davetli kat ld. Büyükflehir Belediye Baflkan Büyükerflen, Eskiflehir'in günümüz dünyas nda çok say da canl türünün yok olma tehdidi alt nda oldu una dikkat çekti. Farkl insanlar birbirleriyle buluflturman n son derece önemli ama yeterli olmad n n alt n çizen Ç anakkale'nin içme suyu ve tar m sulama ihtiyac n karfl layan Atikhisar Baraj 'nda seviye yar dan fazla azald. Türkiye genelinde oldu u gibi Çanakkale de de barajlardaki su seviyelerinde önemli düflüfller yaflan yor. Devlet Su flleri 252. fiube Müdürlü ü yetkilileri, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasiteli Atikhisar Baraj nda, flu an itibariyle 24 milyon 858 bin metreküp kald - n, doluluk oran n n yüzde 45 oldu unu belirtti. Bu barajda biriken su, flehir merkezinde hem içme suyu hem de tar m sulama ihtiyac - n karfl l yor. fiehir, günde 28 bin metreküp içme suyu tüketiyor. K fl mevsimi olmas sebebiyle fluan tar ma su verilmiyor ancak may s ay ndan itibaren verilmesi halinde su s k nt s - n n artaca endiflesi yaflan yor. SA LIK EGZERS Z ALETLER SATIN ALINACAKTIR ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES KÜLTÜR VE SOSYAL filer DA RES BAfiKANLI I Kuflca z Aile Yaflam Merkezi ve Di er Aile Yaflam Merkezlerinde Kullan lmak Üzere Çeflitli Cins ve Miktarda Sa l k Egzersiz Aletleri al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : Emniyet Mah. Hipodrom Cad. No: 5 Kat Tando an YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 10 Kalem Sa l k ve Egzersiz aletleri al m ifli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yerleri: darenin belirleyece i yerlere c) Teslim tarihi : Taraflar aras nda sözleflme imzalanmas n takiben 2 gün içinde ifle bafllanacak toplam sözleflme süresi 90 gündür. 3- halenin a) Yap laca yer : Hipodrom Cad. No. 5 (B Blok) Kat 7 (ihale salonu) Yenimahalle/Ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras )karfl l Hipodrom Cad. No. 5 (B Blok) Kat 11 Yenimahalle/Ankara adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hipodrom Cad. No. 5 (B Blok) Kat 11 Yenimahalle/Ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n - 883) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan ET 'nin sponsorlu uyla 'ET Sualt Dünyas ' aç ld. Sazova Bilim ve Kültür Park' nda Sualt Dünyas 'nda, köpek bal klar ndan denizatlar na kadar 84 farkl türden 2 bin 150 su canl s ziyaretçilerini bekliyor. Sualt Dünyas aç ld, 2 bin su canl s ziyaretçilerini bekliyor Baflkan Büyükerflen, " nsanlar baflka canl larla da buluflturmak gerekiyordu. Sualt dünyas da benim uzun süredir hayallerim aras ndayd. Bugün Eskiflehirli çocuklar n, kendilerine temas etmesine hiç imkan bulamayacaklar sualt canl lar n tan malar na, onlara dokunmalar na imkan sa layan bir tesisi aç - yor olman n mutlulu unu ve gururunu yafl yorum." dedi Yönetim Kurulu Baflkan Firuzhan Kanatl da Eskiflehir'in geliflimi için gerçeklefltirdikleri sosyal sorumluluk projelerine 28 milyon liral k bir fon ay rd klar n kaydetti. Kanatl, "Bu güzel proje ile Eskiflehir'in kültür ve turizmine katma de er sa layaca - m za inan yorum." diye ifade etti. Büyükerflen, konuflmalar n akabinde, Kanatl 'ya verdi i desteklerden dolay plaket takdim etti. sonras nda ise Sualt Dünyas 'n n aç l fl gerçeklefltirildi. ET, Sualt Dünya Projesi için 3,5 milyon TL yat r m yapt. ET nin 5 y lda Eskiflehir için yapt yat r m miktar ise 28 milyon TL. Yap m 2,5 y l süren Sualt Dünyas toplam 3 bin 200 metrekarelik alana kurulu. 2 bin 350 metrekarelik k sm akvaryum olan Sualt Dünyas nda, 850 metrekarelik sosyal alan yer al yor. Akvaryumda, dünyan n farkl denizlerinden getirilen 84 türden toplam 2 bin 150 bal k bulunuyor. Tek seferde 400, bir günde ise 3 bin 500 ziyaretçiye ev sahipli i yapabilecek Sualt Dünyas n n girifl ücreti, yetiflkinler için 3, ö renciler için ise 2 TL olacak. Sualt Dünyas, ulafl m n kolay olmas bak m ndan Eskiflehir'in çevre illerinde yaflayan vatandafllar için de alternatif bir etkinlik ve turizm alan olma özelli i tafl yacak. ET Sualt Dünyas 'nda, erke i do um yapan tek canl denizatlar, kamufle yetenekleriyle; ahtapotlar, Kay p Bal k Nemo'daki; palyaço bal klar ve anemonlar, tehlikeli türlerden aslan bal klar, Güney Amerika'dan melek bal klar, tehlike an nda kendini flifliren balon bal klar, merakl bak fllar yla orfozlar, ihtiflaml durufllar yla mürenler, so ukkanl köpekbal klar, gülümseyen vatozlar, mavi yengeçler, karidesler, stakozlar, deniz y ld zlar, tropik denizlerin renkli bal klar gibi su canl lar yer al yor. Yanmayan sokak lambalar muhtarlar çileden ç kard HASAN KÜÇÜK MERS N (CHA)- M ersin'de muhtarlar yanmayan sokak lambalar na çözüm bulmad öne sürdükleri TEDAfi' Valili e flikayet etti. Mersin Gazeteciler Cemiyeti nde toplanan muhtarlar ad na aç klama yapan Muhtarlar Derne- i Baflkan Ali Gülgen, elektrik flirketinin görevini yapmamas nedeniyle vatandafllarla kendilerinin karfl karfl ya geldi ini söyledi. Daha önce durumu defalarca bildirdikleri halde soruna çözüm /7 GÜNCEL YAfiAM Körfez'den kay t yapt ran ö rencilere bisiklet SAVAfi KARAMAN ISPARTA (CHA) - K örfez Dershanesi E irdir fiubesi, y l için dershanelerine kay t yapt - ran tüm ö rencilerine bisiklet hediye ediyor. E irdir Körfez Dershanesi Müdürü Hamza fien, geçen y l dershanemize kay t olan her ö renciye Körfez konu anlat ml tablet bilgisayar hediye ettiklerini söyledi. fien, "Bu kampanya ile özellikle interneti olmayan ve k rsal kesimde yaflayan ö rencilerimize e itim alan nda büyük bir katk da bulunduk. Veli ve ö rencilerimizden çok yo un tebrik ve teflekkürler ald k. Bu y l ise tüm ö rencilere sportif amaçl vitesli bisiklet vereceklerini belirten Hamza fien, E irdir co rafi konumu itibar ile bisiklet kullan m için uygun bir ilçedir. Ö rencilerin özellikle okula, dershaneye, hastahaneye ve gezi amaçl yeflilada ve can adaya gidifl ve gelifllerinde rahatl kla kullan labilece ini düflünüyoruz. Hem sportif faaliyetlerde kullan lan bisikletin hemde di er ifllerde rahatl kla kullan labilece ini biliyoruz. Özellikle ö renci velilerimize ekonomik olarak ev bütçesine katk da bulundu umuzu düflünüyoruz. diye konufltu. Merkezi s navlar n sonuçlar ndan da anlafl ld üzere dershanelere olan ihtiyac n hala devam etti i söyleyen fien, Türkiye genelinde Körfez Dershaneleri'ne giden 36 ö renci 100 tam puan alarak tüm sorular do ru cevaplam flt r. fleklinde konufltu. S nav sistemleri de iflse de ö rencilerin dershanelere olan ihtiyac n n azalmad n n alt n çizen fien, merkezi s nav sonucuna göre dershanelere giden ö rencilerin büyük bir baflar gösterdi inin ortaya ç kt n söyledi. fien, Dershaneler Birli i'nin birlikte düzenledi i seviye tespit s nav (STS) indirimi ve bisiklet hediyesi gibi avantajlar n 31 Ocak 2014 tarihine kadar devam etti ini, ö renci ve velilerin f rsatlar kaç rmamak için bu tarihe kadar kay t yapt rmalar gerekti ini belirtti. bulunmad ndan dert yanan Gülgen, flikayetlerini Mersin ve Ankara daki tüm yetkililere bildirdiklerini aktard. Gülgen flöyle devam etti: 4-5 ayd r her gün bize 15 gün içerisinde eksiklikleri tamamlayaca- z diyorlar. 6 aya yak nd r mahallelerimizde sokak lambalar yanm yor. Defalarca TEDAfi a bildirdik. Yani fluandaki Enerji-SA ya. Malzememiz yok diyorlar. 3-4 ay bu s k nt lar böyle çekeceksiniz deniliyor. Halka bunu anlatam yoruz. Vatandafllar muhtarlar m zla kavga ediyor." Vatandafl n her gün kendilerine flikayetlerini iletti- ini anlatan Gülgen, "Evimizin önündeki lamba yanm yor, çocuklar m z sabah erken okula giderken akflam geç geliyor. fle giden kad nlar flikayetçi. Taciz, h rs zl k, kapkaç oluyor. Bafl bofl köpeklerin sald r s na u ruyor. Halk m z bundan flikayetçi. Onun için biz biran önce firman n malzemelerini tedarik ederek soruna çözüm bulmas n istiyoruz." fleklinde konufltu.

8 Kelebek Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:20/B Akyurt Ard ç Talatpafla Bulvar No:49/C Samanpazar Alt nda Bu ra Ziraat Mah. 655.Sok.(Eski 15.Sok) No:26/B Alt nda Gökçe Camiatik Mah. Kantarc Sok. No:14 Ayafl Ayafl SA LIK nan Halil fi vg n Cad. No:3 Beypazar Beypazar Gülsevin Yukar Ayranc Mah.Elçi Sok.No:24/B Çankaya Göksenin Kazakistan Cad. (4.cad) No:105/C Bahçelievler Çankaya Mithatpafla Plus Kavakl dere Mah. Tunal Hilmi Cad. No:70/5 Çankaya Çankaya Coflkun Kumrular Sok. No:8/E K z lay Çankaya lhan K br s Cad. No:56 Çubuk Çubuk / nce Kemalpafla Mah. So ukp nar Sok. No:5 Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Altun Kaz m Karabekir Mah. Kelo lan Sok.No:72/B Etimesgut Etimesgut nci O uzlar Mah Sok. Hukukçular Plaza No:1/11 Etimesgut Larende Eryaman Mah.Türkkonut Bloklar 262.Sok.Akcenter AVM No:5/68-69 Etimesgut Etimesgut Y lmaz Midesindeki tümör laparoskopik ameliyatla ç kar ld ZM R (CHA) zmir de kontrol amac yla yapt rd mide endoskopisi sonucu tümör saptanan bir kifli, laparoskopik (kapal ) ameliyatla k sa sürede iyileflti. Ev han - m olan 56 yafl ndaki Dilek Ustaalio lu, geçen hafta rutin tetkiklerini yapt rmak Se menler Mah. Cemal Gürsel Cad. No:23/B Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Sümer Medrese Mah. Pazar Sok. No:6 Haymana Haymana Yeni Mert fienyurt Mah. stasyon Cad. Hüseyin Sa rkaya Bulvar No:17 Kalecik Kalecik Neslihan ATATÜRK MAH. 29 MAYIS CAD.NO:80/A Kazan Ahyar Kuflca z Mah. Gün Sazak Cad. No:139/B Keçiören için Tepecik E itim ve Araflt rma Hastanesi ne baflvurdu. Endoskopi sonucunda midesinde, nadir görülen 4 santimetrelik bir tümör tespit edilen Ustaalio lu, hemen ameliyata al nd. Laparoskopik yöntemle midesindeki tümör ç kar lan hasta, iki gün sonra taburcu edildi. Keçiören flcan Güçlükaya Mah. Zileliler Sok. No: 12/B Keçiören Keçiören Yurdum Yayla Mah. fiehit Mustafa Erciyes Cad. No:23/A Keçiören Emregül A.E lence Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Mart Sok. No:5/H Etlik Keçiören Merve Akçay Mah. Ankara Cad. No:21/C K z lcahamam K z lcahamam Dostluk Okullar Cad. No:1/20 Kartaltepe - Mamak Mamak 'Veliler, karnesi zay f olan çocu una k zmas n' YOZGAT (CHA) Y ozgat l Milli E itim Müdürü Saim Kufl, yar y l tatili öncesi velileri uyararak, zay f karneli ö renciye k zmamalar n istedi. Kufl, il genelinde 93 bin 320 ö rencinin karnelerini alarak yar y l tatiline girece ini belirtti. l Milli E itim Müdürü Saim Kufl, yapt aç klamada, yar y l tatilinin kimi ö renciler için tatil, kimileri için de korku ve üzüntü dolu günlerin bafllang c anlam na geldi in, karne gününün ö renci ve veli aras ndaki iliflkileri etkiledi ini söyledi. Özellikle zay f karnesi olan ö rencilerin, ebeveynlerinin yan s ra çevreye karfl kendini koruma hissine kap laca n kaydeden Kufl, "Velilerimiz, zay f karneli olan çocuklar n bunaltmamal d r. Kötü karne, yarg lama, cezaland rma, elefltirme ve karfl laflt rma, ailelerin uygulad yanl fl tutumlar. Her koflulda anne babalar, çocuklar na karfl anlay fll bir tutum içinde olmal. Zay f dersi olan ö renci kendini yetersiz hisseder ve mutsuz olup derslerden uzaklaflabilir. Bu yüzden karnesi zay f olan ö rencilere daha çok destek olunmas gerekir." Karnenin; ö rencinin, baflar l ya da baflar s z olarak etiketlendi i bir belge olmad n söyleyen Kufl, "Karneler; sadece çocuk için de il, ö retmen, okul ve aile için de bir yol göstericidir. E er ö renci baflar s zsa sonuç ne olursa olsun sevgiyle yaklafl lmas, kardeflleri ve di er akranlar ile kesinlikle k yaslanmamas gerekir. Baflar s zl n utanc n çocu unuza yaflatmay n. Bunun yerine, çabalamas için teflvik edin. Notlar ndan çok gayretini ödüllendirin. Her zaman baflar - s n n ard ndan maddi bir ödül vermeyin. Baflar n n bafll bafl na bir ödül oldu unu vurgulay n." diye konufltu.(cha) Umudum Durali Al ç Mah. 988.Sok. No:12/20-A Mamak Mamak Merkez Bursa Cad. No:10/B Nall han Nall han Özcan Zafer Mah. Menekfle Cad. No:6/11 Polatl Polatl Yeni Damla Fatih Mah. Kad o lu Sok. No:25/13 Pursaklar Pursaklar Yüceer Andiçen Mah. Güzelevler Sok.No:1/2 Sincan Temelli ST KLAL MAH.HÜRR YET CAD.NO:30/B Sincan Tedaviyi yapan ekibin baflkan olan Baflhekim Prof. Dr. Gökhan Akbulut, bu tür mide ameliyatlar n n Türkiye'de nadir oldu unu söyledi: Hastam zda, tesadüfen yapt rd mide endoskopisinde ortaya ç kan ve nadir görülen bir çeflit mide tümörüyle karfl laflt k. Çap 4 santimetre olan ve stromal oldu- unu düflündü ümüz tümörden, yapt m z tetkiklerde kesin sonuç elde edemedik. Hastam z, teflhisin tam konulamamas sebebiyle stres içindeydi. Aç k ameliyat yapmak, kitle iyi huylu ise gereksiz büyüklükte bir ameliyat olacakt. Prof. Özkan n yeni hedefi rahim nakli yapmak Bebekken yüzünde oluflan hasar nedeniyle 19 y l boyunca kendisini toplumdan soyutlayan U ur Acar n hayat n de ifltiren, Türkiye nin ilk yüz nakli operasyonu ikinci y l na girdi. ANTALYA(AA) T ürkiye de çift kol nakli operasyonunu yapan, yüz nakli hayali için haz rl klar n tamamlayarak donör bekleyen Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi, 20 Ocak 2012 de Uflak ta beyin ölümü gerçekleflen Ahmet Kaya n n organlar n n ba- fllanmas yla harekete geçti. Kaya dan al nan yüz, Manavgat ilçesine ba l Cebece köyünde ç kan yang nda 40 günlük bebekken yüzünün yüzde 90 yanarak hasar oluflan, bu hasarla 19 y l boyunca zorlu bir yaflam süren U ur Acar a 21 Ocak 2012 de baflar l bir flekilde nakledildi. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Türkiye nin ilk yüz naklini gerçeklefltirerek ad n dünya t p literatürüne yazd rd ve Türkiye nin gururu oldu. lk yüz naklinin üzerinden geçen 2 y ll k süreci AA muhabirine de- erlendiren Özkan nakli gerçeklefltirmeden önce de ekip olarak haz rl klar tamamlad klar n, gerekli zeminin oluflmas yla gerçekten nakle ihtiyac olan hastalar de erlendirdiklerini ve dokular uyuflan Acar a nakil yap lmas n kararlaflt rd klar - n hat rlatt. Yüzü yokken yeni bir yüze kavuflan Acar n sa l k durumunun iyi oldu unu ve normal yaflant s na devam etti ini kaydeden Özkan, önceleri kendini toplumdan d fllayan Acar n bugün hayat nda olumlu geliflmeler yafland n, yeni yüzüyle s k s k gündeme geldi ini ifade etti. lk yüz naklini gerçeklefltirmenin heyecan n n yan nda, geçen 2 y ll k sürede yeni yüz nakilleri gerçeklefltirmenin de heyecan n yaflad klar n söyleyen Özkan, lk dönemde bunu yapabilir miyiz, organizasyonu baflar yla yönetebilir miyiz, yoksa hata m yapar z? diye düflündük. Ama her fleyi haz rlad k ve ilk nakli baflar yla gerçeklefltirdik. Bununla da kalmad k arkas ndan di er yüz nakillerini yapt k diye konufltu. U ur Acar a baflar l bir flekilde naklin yap lmas yla di er nakillerinin önü aç ld n belirten Özkan, Türkiye de 5 yüz nakli ameliyat gerçeklefltirdiklerini hat rlatarak, bunlar aras nda alt, üst çene, tüm yüz, göz kapaklar, göz yafl kanallar gibi nakilleri de baflar yla yap ld n vurgulad. Plastik cerrahi ve t p dünyas aç s ndan 2 y lda sevindirici geliflmeler yafland n dile getiren Prof. Dr. Özkan, bu geliflmelerin operasyonlar öncesinde yap lan haz rl klar n ürünü oldu unu ifade etti. Ameliyatlarda Sa l k Bakanl - n n ve Akdeniz Üniversitesi yöneticilerin deste ini ald klar n söyleyen Özkan, ekibin de baflar l çal flmas yla ameliyatlar n sorunsuz gerçekleflti ini bildirdi. Dünyadaki her naklin Türkiye de de gerçeklefltirilebildi ini vurgulayan Özkan, nakil konusunda Türkiye nin en iyi ülkeler aras nda yer ald na iflaret ederek, t p alan nda yeniliklere hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Nakil olan hastalar n sa l klar - na kavuflmalar n n ve normal hayatlar n sürdürmelerinin öncelikli istedi i oldu unu kaydeden Özkan, Bugüne kadar önümüze koydu umuz hedeflerimizi gerçeklefltirdik. Çift kol nakli yapt k, yüz nakli, çene nakli yapt k. Daha farkl hedeflerimiz var ama gerçekleflcek mi, gerçekleflmeyecek mi henüz bilmiyoruz. fiu anda tek iste im rahim naklinde mutlu sona ulaflmak, bebe- imizi kuca m za almak Nakille yeni bir yaflama bafllayan Acar ise, yeni hayat n sürdürüyor. Geçmiflte mermer sektöründe a abeyinin yan nda ifl gören Acar, bugün Akdeniz Üniversitesi nde çal fl yor. Acar n en büyük iste i ise hiç bir bölümünü kaç rmadan izledi i Kurtlar Vadisi adl dizide küçük de olsa bir rolde oynayabilmek. Protez operasyonlar fizik tedavi ile daha yararl hale geliyor STANBUL (CHA) S a l kta teknolojik imkanlar n geliflmesiyle ifllevi bozulan eklem yerlerine uygulanan protezter büyük önem tafl yor. Hastan n yaflam kalitesinin yükseltilmesi için büyük önemi olan bu operasyonlar, ameliyat sonras takip edilecek süreci daha da önemli k l - yor. Protez operasyonu geçiren kiflilerin fizik tedavi uygulamalar na büyük ihtiyaç duydu unu belirten uzmanlar ameliyat öncesi ve sonras nda fizik tedavi uygulamalar n n önemli bir rehabilitasyon imkan sa lad n kaydetti. Zarar gören eklemlerin baflka tedavi yöntemi kalmad durumlarda protezleriyle de ifltirilmesi art k modern t bb n olumlu imkânlar ndan biri. lerleyen protez biyomekanikleri ve geliflen cerrahi teknikler sayesinde günümüzde özellikle kalça ve diz protez operasyonlar çok s k yap labiliyor. Kalça ve diz protezlerinin baflar oranlar n n yüksek oldu unu belirten uzmanlar bununla beraber daha seyrek yap lan omuz protezi operasyonlar nda sonuçlar kalça ve dizdekiler kadar baflar l olmad n da ortaya koydu. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Doç.Dr.Cengiz Bahad r, bu tip operasyonlar n kifliye ve hastal - n derecesine göre de iflti ini belirtti. Hastan n bozulan eklemi dolay s yla yaflam kalitesi çok etkilenmemiflse genellikle 65 yafl ndan önce operasyon önerilmedi ini ifade eden Bahad r, Hasta ömrü boyunca o protez ile yaflayaca ndan operasyonunun geri dönüflü mümkün de- ildir. Bu nedenle hasta seçimi son derece iyi yap lmal d r. Hastan n o eklemi için alternatif tedavilerin tamam denenmifl olmal d r. Öte yandan denenen tüm tedavilerin baflar - s z oldu u ve mutlak protez gereken bir hastada protezi geciktirmenin de baz sak ncalar vard r. Yafl ilerledikçe kalp tansiyon gibi di er sistem hastal klar ortaya ç kabilece- inden yada var olanlar ilerleyebilece inden ameliyat n komplikasyon oran artar ve baflar oran düfler. Protezlerin de bir ömrü bulundu- unu ve bu sürenin takribi olarak y l aras nda oldu unun alt n çizen Bahad r, Özelikle genç hastalarda yap lan protezler bu kiflilerde aktivite oran n n yüksek olmas - na ba l olarak daha k sa sürede gevfleyebilir Gonca Can Gökçek Mah Sok. C Blok No:15/37 Sincan Sincan Ulus AKfiEMSETT N MAH.BOS- NA CAD.HUZUR SOK.NO:6/A-B Sincan Fetih Sar kaya Mah. Ankara Cad. No:225/5 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Befltepe Befltepeler Mah.37. Sok. No:1/A Yenimahalle Çal k Demetevler Mah. Vatan Cad. No:79/A Demetevler Yenimahalle Yeflilba

9 T bbi ve tri bitkiler ülke ekonomisine kazand r lacak TEKNOLOJ /9 Citroen Grand C4 Picasso'ya "Y l n MPV" ödülü Afyonkarahisar'da 45 bin metrekarelik alanda kurulan ve bin 175 metrekare kapal alan bulunan T bbi ve Itri Bitkiler Merkezinde, yöreye uygun kekik, adaçay, hlamur ve kantaron gibi 124 tür ürünün insanl n hizmetine sunulmas için araflt rmalar yap - lacak TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI ANKARA (AA) I s tma, so utma, ayd nlatma ve havaland rmada kullan lacak enerjisini kendisi üretecek merkez, bu özelli iyle de bir ilk niteli i tafl yacak. Temeli 5 Ekim 2012 tarihinde, Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu taraf ndan at lan, Orman Genel Müdürlü ünün en büyük yat r mlar ndan biri olan Türkiye'nin ilk ve tek T bbi ve Itri Bitkiler Merkezi, 11 Aral k 2013 tarihinde Baflbakan Recep Tayyip Erdo- an' n kat l m yla Ankara'da düzenlenen toplu aç l fl töreniyle hizmete girmiflti. Afyonkarahisar'da 45 bin metrekarelik alanda kurulan T bbi ve Itri Bitkiler Merkezinde, t bbi ve tri bitkilerin tan t m n n yan s ra üretimi ve pazarlamas da yap lacak. Merkezin faaliyete geçmesiyle, bu alanda hem t bbi ve aromatik bitkiler yetifltirilecek hem de vatandafllara bu bitkileri yetifltirme teknikleri ö retilecek. Ormanlarda üretilen t bbi ve tri bitkilerin yüzde 90' hammadde olarak ihraç ediliyor. Bu sorunu ortadan kald rmak, daha fazla istihdam ve bu ürünlerden ülke ekonomisine daha fazla katk sa lamak amac yla kurulan merkezde, bilimsel çal flmalar da yürütülecek. ki aflamadan oluflacak üretimin ilk k sm nda ise "kendi ürününü kendin üret" anlay fl na göre hareket edilecek. Bu kapsamda, isteyen kifliler, kurulacak mini tesislerde t bbi ve tri bitkisini kendisi yetifltirecek, distilasyonunu yapacak, kendi parfümünü, kolonyas - BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA n, kremini ve di er kozmetik ürünleri kendisi üretecek. kinci aflamada ise ürünlerin seri üretim alan olacak. Bu alanda, odun d fl orman ürünlerinin mamul ürüne dönüfltürülmesi sa lanacak. Merkezde, yöreye uygun kekik, adaçay, hlamur ve kantaron gibi 124 tür ürünün insanl n hizmetine sunulmas için araflt rmalar yap lacak. Toplam kapal alan bin 175 metrekare olan tesiste; seminer salonlar, gösteri seras, yetifltirme seras, herbarium, fuaye ve sergi salonu, laboratuvar, yemekhane, teknik odalar, çal flma odalar, bitki kurutma odalar ve sat fl salonlar bulunuyor. Is tma, so utma, ayd nlatma ve havaland rmada kullan lacak enerjisini kendisi üretecek merkez, bu özelli iyle de bir ilk niteli i tafl yacak. Merkezde, nas l tesis kurulaca na iliflkin kooperatiflere, ö rencilere ve di er giriflimcilere e itim verilirken, bu alanda marka ürünler üretilerek Türkiye ekonomisine katk sa lanacak. Orman ve Su flleri Bakanl yetkilileri, t bbi bitkilerin araflt r l p, üretilmesi ve tan t m ile bitki çeflitlili inin korunup gelifltirilmesine katk da bulunmay, e itim programlar için çal flma alan ve materyal sa lamay hedeflediklerini dile getirdi. Bununla birlikte bu bitkilerin etkin ve güvenli kullan mlar n teflvik etmeyi hedeflediklerini de belirten yetkililer, söz konusu tesisin, t bbi bitkiler konusunda hem halk e itimi merkezi, hem de yepyeni bir halk ekonomisi do uracak bilgilerin ve deneyimlerin paylafl ld bir alan olaca n kaydetti. STANBUL (AA) C itroen Grand C4 Picasso, Top Gear Türkiye ve ngiliz Otomobil Dergisi What Car Dergileri taraf ndan "Y l n MPV" otomobili seçildi. Citroen aç klamas na göre, Türkiye'nin en prestijli dergilerinden olan Top Gear Türkiye ve ngiltere'nin prestijli dergilerinden olan What Car, Grand C4 Picasso modelini "Y l n MPV" ödülüne lay k gördü. Sahip oldu u teknolojik özellikler ve bir ailenin ihtiyaç duyaca genifl iç hacimle dikkati çeken Citroen Grand C4 Picasso, TopGear editörleri taraf ndan "Üzerinde çok çal fl lm fl, çok ince düflünülmüfl bir otomobil" olarak tarif ediliyor. Verilen bilgilere göre, Citroen'in "Créative Technologie" imzas n en iyi yans tan modellerinden biri olan ve 5,7 metrekarelik rekor cam alan ile loft daire ferahl yaflat rken, içinde 7 kifliye benzersiz rahatl kta yolculuk deneyimi sunan Grand C4 Picasso modeli ald farkl ödüller ile iddias n kan tl yor. Beklentilerin ötesinde bir otomobil olarak dikkati çeken, hem ailelerin hem de bireysel kullan c lar n be enerek kullanacaklar bir otomobil olarak gelifltiren Grand C4 Picasso, dünya çap nda otomobille ilgili en prestijli ödüllere sahip olmaya devam ediyor. Soldan sa a 1. Bir eserin haz rlanmas nda kolayl k sa lamak veya bir ifle k lavuzluk etmek için yaz l p s n fland r lan küçük kâ t yapraklar ndan her biri... Av n veya kendisine gösterilen fleyin üzerine at l p getirmesi için köpe e verilen buyruk sözü... Lahana, turp, flalgam, karnabahar vb. bitkilerin kök d fl ndaki bütün bölgelerine yerleflebilen, özellikle semizotugillerde karfl lafl lan yosunumsu mantar Y ld z n batmas (eski)... "Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi flaflma, sitem bildiren bir söz... Gam dizisinde re ile fa aras ndaki ses ve bu sesi gösteren nota iflareti Duyufl, düflünüfl ve inan fltaki ay r c özellik, belgi (eski)... Göz (eskimifl)... "Öldürülmek veya bafl belaya u ramak" anlam na gelen "... gitmek" deyiminde geçen bir söz lenme, beddua... Parçalardan oluflmufl bütün... Büyük erkek kardefl, a abey (halk a z ) Uygun, elveriflli... Erik yetifltirilen bahçe Hastal k (eski)... pi and ran, ipe benzeyen, ip gibi... Bir kimseyi, bir fleyi anlatmaya, tan mlamaya, aç klamaya, bildirmeye yarayan söz, isim Yüreklendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yafla... fiiir okuma, fliir söyleme (eski)... Bir fleyin amac na uygun, istenilen düzeyde olup olmad n anlamak için yap lan deneme Et suyuna k zart lm fl veya bayat ekmek konularak yap lan yemek... fllenmemifl s r derisinden yap lan ve deliklerine geçirilen fleritle s k ca ba lanan ayakkab nanç... Herhangi bir fleye göre daha ötede olan yer, geri karfl t... Mu la iline ba l ilçelerden biri Molibden elementinin simgesi... Ter (eski)... Taban, döfleme, yer nan olsun anlam nda kullan lan bir söz... Seçkin stenilen, be enilen nitelikleri tafl yan, be enilecek biçimde olan... Genellikle gömlek yap m nda kullan lan bir tür ince ve yumuflak bez... Toprak üstündeki bölümleri odunlaflmay p yumuflak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler Siklon... Avro (eski)... Evlilik ve kan ba na dayanan, kar, koca, çocuklar, kardefller aras ndaki iliflkilerin oluflturdu u toplum içindeki en küçük birlik Lityum elementinin simgesi... Kuruntu... Organik maddelerin ayr flmas ndan oluflan tutuflur s v lar n birço u Elinden iyi ifl gelen, becerikli kimse... Mançurya halk ndan olan kimse... Kelimenin sonuna geldi inde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz... Yukar dan afla ya 1. Tombul f nd k grubunda standart bir f nd k çeflidi... Mozambik halk ndan olan kimse Gereken ilgiyi göstermeme, bofllama, savsaklama, savsama, önem vermeme... Be enilmeyen bir olay, bir durum karfl s nda flaflk nl anlatan bir söz Ifl n (eski)... Fabrika Tütsüleme suretiyle kurutulmufl ringa bal... Çok tanr - l dinlerde tap n lacak nesne... Kayna mitolojik ça lara dayanan kiriflli bir çalg Alt n elementinin simgesi... Karfl l k olarak, benzetilerek yap lan davran fl, söz (eski)... Çember biçiminde, telden yap lma, torbaya benzeyen büyük gözlü a Genellikle akvaryumlarda yetiflen, de iflik renklerde, uzunlu u yaklafl k 5 santimetre olan bir tatl su bal... Nikel elementinin simgesi... Uyum Bir hayvana herhangi bir amaçla birtak m al flkanl klar ve beceriler kazand rma ifli... flaret Üzerinde boks yap lan, çevresi kordonla çevrilmifl yer... Protaktinyum elementinin simgesi... Gam dizisinde "sol" ile "si" aras ndaki ses... çinden ç k lmas güç, sak ncal durum Talyum elementinin simgesi... Oyuncu önündeki paran n tümünü ortaya koymak Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmifl bir oyun türü... Utanma, utanç duyma... Üzüntü Aralar nda ayn yerde bulunmaktan baflka hiçbir ortak özellik bulunmayan kiflilerden oluflan topluluk... Ifl nlar sapt ran ve ayr flt - ran, saydam maddeden yap lm fl üçgen cisim... Evropiyum elementinin simgesi Birine karfl duyulan öç alma iste i, garaz... Bir erke in evlenmifl oldu u kad n, efl, refika, zevce... Yanlar, taraflar Telle örülmüfl dokuma... tici güç, ilham verici Dikey (eski)... Krezol Droseragillerden, Kuzey Karolina batakl klar nda yetiflen, yapraklar na konan sinekleri, böcekleri s k p emen bir bitki... Bir fleyin en üstteki bölümü...

10 YAfiAM SMA L YILDIZ KAYSER (CHA)- Y afl aras olanlar n daha çok siyasi mesaj att n n belirlendi i araflt rmaya göre kat l mc lar n yüzde 38'i de okudu u siyasi içeriklerden etkileniyor. Günümüzde medya ve siyaset iliflkisine sosyal medya güçlü bir aktör olarak müdahil oldu. Öfkeler, tart flmalar, karfl t görüfller veya hemfikir olunan konular sosyal medyada duyuruluyor. Hatta gündemi de ifltiren siyasi aç klamalar da art k sosyal medya üzerinden yap l r hale geldi. Erciyes Üniversitesi letiflim Fakültesi Ö retim Görevlisi Mustafa Bostanc n n yapt araflt rma da bunlar do ruluyor. Bostanc, 18 yafl üzeri vatandafllar n, sosyal medyay siyasal içerikli kullan mla ilgili durumu ortaya koymak için bir çal flma yapt. 410 sosyal medya kullan c s - n n kat l m yla gerçeklefltirilen araflt rmada, kat l mc lar n, siyasi parti üyesi olmasalar dahi sosyal medya üzerinden siyasi paylafl mlarda bulunduklar ve bu /10 Köprübafl 'nda radyasyon de eri s n r n 140 kat ç kt MUSTAFA KUfiEN MAN SA (CHA) - M anisa'n n Köprübafl ilçesinde faaliyet gösteren uranyum tesisindeki radyasyon de erinin, izin verilen y ll k de erin 140 kat oldu u ortaya ç kt. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Çevre Mühendisli i Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Enver Yaser Küçükgül, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) Yürütme Kurulu Üyesi Jeoloji Mühendisi Erhan çöz ile birlikte, Köprübafl 'na 4 kilometre mesafede, y llar aras nda faaliyet paylafl mlardan etkilendikleri sonucuna ulafl ld. Araflt rma sonuçlar na göre; kat l mc lar n büyük ço unlu u (yüzde 89) siyasi bir parti üyeli i ya da ba lant s bulunmuyor. Ancak kat l mc lar n yüzde 67'si sosyal medyada paylafl m, be eni, yorum, tweet, retweet gibi yöntemlerle bir flekilde siyasete temas ediyor. Erkek kat l mc lar n yüzde 69,1'i, kad n kat l mc lar n ise yüzde 62,1'i sosyal medyada siyasi paylafl mda bulunuyor. Kat l mc lar n yafl itibariyle siyasal paylafl mlarda bulunma durumlar na bak ld - nda ise yafl aral ndaki kullan c lar yüzde 72,2 oranla daha çok siyasi paylafl mda bulunuyor. Facebook kullan c lar n n yüzde 66 s, Twitter kullan c lar n n yüzde 75,9'u ve Google+ kullan c lar n n yüzde 61,7 si siyasi içerikler paylafl yor. Buna karfl - l k ankete kat lanlar n sadece yüzde 11'i bir siyasi partiye üye oldu unu ifade ediyor. Araflt rma, siyasi paylafl mda bulunan kifli say s - n n, kullan c lar n sosyal medyada geçirdikleri süreyle de do ru orant l artt n ortaya koydu. Günlük BULMACANIN ÇÖZÜMÜ gösteren maden yataklar civar nda gama radyasyonu ölçümü yapt. Uranyum cevher alanlar ndan ve iflletme tesisinden, dünya genelinde izin verilen y ll k de erin tam 140 kat radyasyon ölçüldü. De erler, nükleer çöplük skandal olarak bilinen, zmir'in Gaziemir ilçesindeki eski kurflun fabrikas n n at klar n n bulundu u bölgede ç kanlar nsa 20 kat. Yrd. Doç. Dr. Küçükgül, yapt aç klamada flimdiye kadar Türkiye de bu kadar yüksek de er ölçülmedi ini söyledi. Sonuçlar tam bir Türkiye'de sosyal medyay kullananlar üzerine yap lan bir araflt rma ilginç ayr nt lar ortaya koydu. Araflt rma sonucuna göre, sosyal medya kullan c lar n n büyük bölümü, hiçbir siyasi parti ba lant s olmad halde en çok siyasi paylafl mlarda bulunuyor. MEHMET SARCAN STANBUL (CHA) - Sosyal medya kullan c lar n siyasallaflt r yor ortalama 1 saatten az sosyal medyada bulunanlar n yüzde 54'ü, 6 saatten fazla, kullan c lar n ise yüzde 80,8'i siyasi paylafl mlarda bulunuyor. Kat l mc lar n yüzde 38'i sosyal medyada karfl laflt klar siyasi içeriklerin siyasi tercihlerini etkiledi ini ifade ediyor. Kad n kullan c lar, yüzde 41 le erkeklere oranla (yüzde 35,3) daha fazla etkileniyor. Kat l mc lar n yüzde 70 gibi büyük bir ço unlu u ise sosyal medya üzerinden siyasi aktörleri takip ediyor. Özellikle Twitter kullan c lar n n yüzde 84,8'i en az bir siyasi aktörü takip ediyor. Araflt rmay yapan Ö r. Gör. Mustafa Bostanc, çal flma sonuçlar n n kiflilerin geleneksel yollarla temas kuramad klar siyaset alan na sosyal medya ile kat ld klar n ortaya koydu unu söyledi. Sosyal medyan n çok seslili i artt rd n dile getiren Bostanc, Kifliler kendilerini sosyal medyada daha cesur hissediyor. Ulafl m kolay oldu u için bu alan kendini ifade etme zemini olarak görüyor. Bu da çok seslili i art r yor. fleklinde konufltu. K apal çarfl 'da sigaray b rakma etkinli ine kat - lan Ba ml l a Hay r Derne i Baflkan Prof. Dr. Orhan Kural, esnaflardan sigaray b rakmalar n istedi. Kural' n sigara paketini ald bir esnaf n, "Hoca sigaram z ald gitti. Sigaray kapt kaçt oluyor. Bu do ru de il." sözleri çevredekileri güldürdü. Kap l çarfl da Ba ml l a ve Sigara Hay r Derne- iyle Kapal çarfl Esnaflar Derne i yle ortaklafla düzenlenen çal flmayla esnaflardan sigaray b rakanlara sertifika verildi. Sertifika program na; Ba ml l a Hay r Derne i Baflkan Prof. Dr. Orhan Kural, stanbul Kapal çarfl Ensaflar Derne i Baflkan Dr. Hasan F rat, sanatç Serap Yenici ve çok say da esnaf kat ld. Programda konuflan Orhan Kural, Kapal çarfl n n stanbul un aynas oldu unu ve hemen hemen gelen bütün yabanc lar n ve devlet baflkanlar n n buray ziyaret etti ini söyledi. Kural, Benim de gayretlerimle yasam z ç kard k yasam za göre kapal alanlarda sigara yasak. Fakat buna ra men esnaf m z n s k s k kap önünde sigara içti ini gördük. Bu tabi hofl bir fley olmuyor. Ve buna hay r demek için bugün topland k. 'Sigara neresinden baksan z bir belad r." diyen Kural, "Bunu en az ndan esnaf n anlamas - n ve d flar ç karak sigaralar n orada içmelerini istiyoruz. Ve paketlerinden vazgeçsinler önümüze ats nlar, destek olsunlar. Bu çok önemli tarihi mekan - m zda yang nda ç kmas n istemiyoruz. Sigara yang na da sebep olabilir. Bu güzel yap y bir den bire kaybedebiliriz. Bunun çok örnekleri oldu dünyan n de- iflik yerlerinde. Bir sigara bütün bu güzelli i yok edebilir bunu unutmamak gerek. Orman yang nlar n n ve ev yang nlar - n n yar s n n sebebi sigara. fleklinde konufltu. Kapal çarfl 'n n çok kapal bir yer oldu unu Hasan F rat da, "Hava kirli i aç s ndan sa l a da uygun olmayan bir yer. Bizim esnaflardan ricam z; bir k sm b rakt bir k sm da hala felaket olarak yorumlayan Küçükgül, radyoaktif kirlili in Gediz Nehri üzerinden Ege Denizi'ne tafl narak, çok daha genifl bir alana yay lm fl olma tehlikesi oldu unu ifade etti. Kasar köyünde, Gamma-Scout marka ölçüm cihaz yla radyasyon de erini 0,200 mikrosiveret-saat gama radyasyon olarak ölçtüklerini aktararak, Uranyum ç kar lan bölgeye yaklaflt kça 3, 4, 5 olarak yükselen de erler, uranyum arama çal flmas yap lan bölgede ise 16 mikrosiveret-saat seviyesine kadar ç kt. Hatay'da da ceylanlar n n yaflam alanlar na yonca b rak ld HATAY (CHA)- H atay' n K r khan ilçesinde kurakl k nedeniyle yem bulmakta zorlanan da ceylanlar n n yaflad bölgelere yonca b rak ld. Kurakl k nedeniyle beslenme s k nt s çeken ve bu süreçte Suriye taraf na geçerek yem bulmaya çal flan da ceylanlar n n yaflad bölgeye bin 500 kilo yonca b rak ld. Orman ve Su flleri Bakanl 7'inci Bölge Müdürlü ünden yap lan aç klamada Hatay Da Ceylanlar n n yaflam alan nda yap lan kontroller ve araflt rmada, kurak geçen sonbahar aylar nda ceylanlar n yaflam alanlar ndaki otlar n çimlenmedi i, besin s k nt s çektikleri, besin aray fl nda olduklar ve bu nedenle güvenli bölgenin d fl na Suriye taraf na geçtikleri ve orada avc bask s yla karfl laflt klar tespit edilmifltir. Akabinde Bölge Müdürlü ümüzce temin edilerek gönderilen 25 kg l k balyalar halinde toplam bin 500 kilo yonca av-koruma personeli taraf ndan 10 km lik s n r hatt boyunca ceylanlar n n yaflam alan na b rak lm flt r. denildi. Profesör Kural, esnaf n sigara paketlerini toplad içiyor. çenlerin d flar da içmesini ve mümkün oldu u kadar da sa l klar n n bozulmamas için biz böyle bir mücadeleyi hocam zla bafllatt k ve devam edece iz. Programa kat lan ve sigaray b rakman n önemine dikkat çekmek için Be Adam parças n okuyan Serap Yenici ise, hayat nda hiç sigaray denememifl birisi oldu unu ancak bütün arkadafllar n n içti ini ve bunun s k nt s n yaflad n söyledi. Yenici, Sigara içen her halde elindeki, k yafetindeki, saç ndaki ya da evindeki kokuyu ve ayn zamanda bunun kendisine verdi i zarar kadar etrafa verdi i zarar da düflünmüyor." Kampanya ile sigara içmeyi b rakan ve programda sertifika alan Vacit Tuna ise, yaklafl k bir y ld r sigaray b rakt n söyledi. Bu arada, konuflmalar n ard ndan grup, esnaflar dolaflarak sigaray b rakmalar istedi. Prof. Dr. Orhan Kural, esnaflardan sigara paketlerini ald. Sigaras al - nan vatandafllardan brahim Görmez'in, Hoca sigaram z ald gitti. Ald ama bana bir fleyler desin ki 'ilaçlar var tedaviler var' diye. O imkanlar tan s n b rakal m. Ama bir imkan yok, sigara içiyor musun? Hemen sigaray kapt kaçt oluyor. Bu do ru de il. sözleri çevredekilerin gülümsemesine neden oldu.

11 Utrecht Turizm Fuar nda Türkiye stand na büyük ilgi UTRECHT (AA) - H ollandal turistlerin büyük ilgi gösterdi i ve Türkiye nin de en büyük kat l mc lardan biri olarak yer ald Uluslararas Utrecht Turizm Fuar bafllad. Utrecht teki Jaarbeurs salonunda kap lar n açan ve 19 Ocak a kadar devam edecek fuarda Türkiye, Lahey Büyükelçili i Kültür ve Tan tma Müflavirli i nin öncülü ünde açt yaklafl k 1000 metrekare büyüklü ündeki stantla fuar n en büyük 5 kat l mc s aras nda yer al yor. Kendi alan nda Avrupa n n en büyük etkinliklerinden biri olarak adland r lan, Almanya n n misafir ülke olarak yer ald ve bu y l 43 üncüsü düzenlenen fuara, 150 ülkeden aralar nda tur operatörleri, oteller, seyahat acenteleri ve tan tma bürolar n n da bulundu 1500 kat l mc kat l yor. Fuar n resmi aç l fl dolay s yla Türkiye stand nda düzenlenen resepsiyona Kültür ve Turizm Bakan Yard mc s Abdurrahman Ar c, Rotterdam Baflkonsolosu Togan Oral, Lahey Kültür ve Tan tma Müflaviri Enis Tataro lu da kat ld. Türkiye nin Hollanda turizm pazar nda önemli bir yere sahip oldu unu belirten Ar c, gazetecilere yapt aç klamada, bu ülkeden geçen sene Türkiye ye giden turist say s n n 2012 ye oranla yüzde 5 artarak 1 milyon 280 bine ulaflt n söyledi. TUR ZM /11 Kapadokya da 310 bin kifli balonla uçtu Kapadokya turizminin önemli aktivitelerinden s cak hava balonlar yla bölgeyi havadan gezen turist say s 2011 y l nda 235 bin iken bu rakam geçen y l 310 bin kifliye ç kt. NEVfiEH R (AA) - MURAT KAYA - K apadokya turizminin önemli aktivitelerinden s cak hava balonlar yla bölgeyi havadan gezen turist say s 2011 y l nda 235 bin iken bu rakam geçen y l 310 bin kifliye ç kt. Kapadokya bölgesinin do al güzelliklerini gökyüzünden seyretmek isteyen yerli ve yabanc turistlerin tercih etti i s cak hava balonlar, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ünün (SHGM) gerçeklefltirece i denetimlerle daha rahat ve güvenli uçufl yapacak. Bölgenin eflsiz manzaras n havadan görmek isteyen ziyaretçiler için 4 mevsimde balon turlar düzenlenirken, turistler kifli bafl na avro ödeyerek kat ld klar balon turlar nda unutulmaz bir deneyim yafl yor. Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü (SHGM) Nevflehir Temsilcisi Sinan Çetinkaya, AA muhabirine yapt aç klamada, Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren balon firmalar n n son y llarda uçufl faaliyetlerinde belirgin flekilde art fl oldu unu belirterek, 2006 y l nda 8 olan iflletme say s n n 2013 y l nda 22 ye ulaflt n vurgulad. MU LA (AA) - K ültür ve Turizm Bakanl, D fliflleri Bakanl ve Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan imzalanan Sürdürülebilir Toplum Temelli Turizm Alan nda Kapasite Gelifltirilmesi Projesi kapsam nda, Akyaka beldesindeki butik otel ve ponsiyonculu un korunarak gelifliminin tart fl ld çal fltay düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanl ndan uzmanlar ile UNDP proje yöneticisinin kat ld çal fltayda beldedeki butik ve apart otel temsilcileri, Akyaka n n turizmdeki geliflimine paralel olarak dokusunu ve kimli ini nas l korudu u konusunda fikir al flveriflinde bulundu. Akyaka Belediye Baflkan Ahmet Çalca, AA muhabirine yapt aç klamada, proje - Balon pilotu say s 200 ü geçti flletme say s ndaki art fla paralel olarak 2006 y l nda 43 olan pilot say s n n da 200 ün üzerine ç kt n kaydeden Çetinkaya, Hava arac say s 2006 y l nda 45 iken 2013 y l nda 220 ye yükseldi. Buna ba l olarak 2011 y l nda 235 bin olan yolcu say s 2013 y l nda ise 310 bine ulaflt Firma ve yolcu say lar n n h zla artt bu sektörde güvenli in de en üst seviyede olmas gerekti ini vurgulayan Çetinkaya, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü öncülü ünde bölgedeki s cak hava balonculu unu denetlenmesi için Nevflehir Temsilcili inin 2013 y l Haziran ay nda faaliyete geçirildi ini, bununla birlikte bir dizi düzenleme yay mlanarak, kontrol mekanizmas n n gerçek anlam yla yürütülmeye baflland n söyledi. Çetinkaya, çal flmalar kapsam nda ilk olarak bölgedeki problemlerin ve geliflmelerin takip edilebilece i bir Balon Çal flma Grubu oluflturuldu unu, bu sayede bölgede sektörün nabz n n yap lan toplant lar ile Sivil Havac l k Genel Müdürlü üne aktar ld n kaydetti. - Balonlar denetim alt nda Balonun tafl mac l k alan nda de il sadece e lence amaçl kullan ld n n alt n çizen Çetinkaya, bölgedeki en küçük olumsuzlu un kapsam nda beldelerindeki butik ve apart otellerin örnek olarak incelendi ini söyledi. Türkiye de yürütülen apart ve pansiyonculu un geliflimi konusunda Akyaka beldesinin örnek kabul edildi ini vurgulayan Çalca, beldedeki apart iflletmecileri ile düzenlenen çal fltayda bölgenin 20 y ll k sürede apart ve pansiyonculukta nas l ilerledi i, gelen ziyaretçilere nas l sunum yap ld ve turizmde k sa sürede nitelikli hizmet anlay fl na nas l kavufltu u hakk nda fikir al flveriflinde bulunuldu unu kaydetti. Çalca, 20 y l önce Akyaka beldesini y lda 8 bin kiflinin ziyaret ederken, bugün bu say n n 100 bine ç kt n ifade ederek, flunlar söyledi: Akyaka beldesi, 1980 y l nda Nail Çak rhan taraf ndan yap lan evin Agahan ödülü almas, 1988 y l nda Özel Çevre Koruma Alan ilan Akyaka, butik otel ve pansiyonculukta model olacak edilmesi, var olan do al kaynaklar n sürdürülebilir kullan m anlay fl ve mimari yap n n korunmas çal flmalar ile Sakin kent unvan n ald. Bugün beldemiz y lda 100 binin üzerinde yat l, 150 binin üzerinde günübirlik ziyaretçiye ev sahipli i yap yor. Gökova havzas n n 50 milyon lira turizme katk s söz konusu. Bölgenin üretti i turizm anlay fl n n dünyada di er sürdürülebilir turizm yörelerine örnek olmas ve yar flabilecek kalitede devam etmesi bizler için önemli. Var olan kaynaklar n sürdürülebilir anlay flla kullanman n gelecek nesiller için önemli bir olgu oldu unu, yöre halk olarak bunu kabullendiklerine dikkati çeken Çalca, Bu anlay flla Gökova havzas n n, Bodrum ve Marmaris in turizm anlay fl yla de il, iyi tar m uygulamalar na sahip ç kan, mimari ve kültürel kimli i koruyan bir bölge olarak öne ç kt k diye konufltu. Akyaka beldesinin pek çok destinasyona sahip bir alanda konuflland n, bunun da beldenin gelifliminde büyük öneme sahip oldu unu vurgulayan Çalca, Çal fltayda özellikle beldemizdeki mimari yap larda sürdürülen butik otel ve pansiyonculuk incelenerek Türkiye ye model olacak. Uzmanlar, beldede uzun y llar yürütülen bu çal flmalar n geliflimi hakk nda bilgi alacak Akyaka, dokusunu kaybetmemifl bir bölge Kültür Turizm Bakanl D fl liflkiler ve AB Koordinasyon Daire Baflkanl proje koordinasyon görevlisi Yavuz Eren Ataman ise projenin 2015 sonuna kadar devam edece ini söyledi. Proje ile turizm bölgelerindeki iyi uygulama örneklerini di er bölgelere yaymay amaçlad klar n dile getiren Ataman, flöyle konufltu: Esas amaç, baflar l görülen yerel tecrübelerin ipuçlar n ç karabilmek. Akyaka, dokusunu kaybetmemifl bir bölge. Turizm aktörlerinden tecrübelerini dinleyerek daha yerel ölçekteki çal flmay Türkiye de gelifltirmek ve turizm gelirlerinin yerele yay lmas n sa lamay hedefliyoruz. Y k c olmayan bir turizmi nas l gelifltirebiliriz bunu sa lamak istiyoruz. uçufl faaliyetlerinin dibe vurmas, dolay s yla birçok kiflinin iflsiz, ailelerinin ise ma dur olmas anlam na geldi ini kaydetti. S cak hava balonculu una bir tak m düzenlemeler getirdiklerini aktaran Çetinkaya, Balonlara haddinden fazla yolcu al nmas n engellemek amac yla her tip balonun maksimum kapasitesi belirlenerek her bir balonun görülebilir yerine bu bilginin yaz lmas sa land. Bu sayede yolcular binecekleri balonun en fazla kaç kifliye hitap etti ini görebilmektedir. Önceden balon firmalar kifliye kadar yolcu alabiliyordu ancak yeni düzenlemeyle bu say 20 yi geçemiyor Cemil Meriç in evi müzeye dönüfltürülüyor HATAY (AA) - CEM GENCO - G öçmen bir ailenin çocu u olarak Hatay n Reyhanl ilçesinde dünyaya gelen yazar, çevirmen ve e itimci Cemil Meriç in yaflad ev, müzeye dönüfltürülmek için restore ediliyor. Hatay Valili i öncülü ünde, l Özel daresi, Reyhanl Kaymakaml ve Reyhanl Belediyesi iflbirli iyle gerçeklefltirilen restorasyon kapsam nda, Meriç in 1916 da dünyaya geldi i ev turizme kazand r lacak. Restorasyon sorumlusu Yunus Irmak, AA muhabirine yapt aç klamada, Cemil Meriç in yaflad evin yaklafl k 120 y ll k oldu unu söyledi. Tafl binan n restorasyonunu titizlikle yürüttüklerini ifade eden Irmak, Halep tafl kullanarak orijinal dokuyu koruduklar n kaydetti. Restorasyonun yüzde 70 ini tamamlad klar n vurgulayan Irmak, çal flmay k sa sürede bitirip, kendini ilme adam fl Meriç in yaflad evin müze olarak ziyarete aç laca n belirtti. Cemil Meriç in annesinin day s oldu unu söyleyen Derya Tellio lu ise 1900 lü y llar n bafl nda Meriç in babas n n, tayin nedeniyle ilçeye geldi ini, evin aileye ücretsiz verdi ini kaydetti. Cemil Meriç in ilim ve fikir adam oldu unu ifade eden Tellio lu, onu anlamak için eserlerini okumak gerekti ini söyledi.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 Berlin Film Festivali 6 flubatta bafll yor BERL N (AA) A lmanya'n n baflkenti Berlin'de 6-16 fiubat tarihleri aras nda düzenlenecek 64. Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) flimdiye kadar aç klanan filmler aras nda de iflik kategorilerde 4 Türk filmi yer al yor. Berlinale taraf ndan yap - lan aç klamaya göre, yar flma kategorisi için flimdiye kadar 7 film aç kland. Fransa'dan Alain Resnais'in ''Aimer, boire et chanter'', ngiltere'den Yann Demange' n '' '71'', spanya, Kanada ve Fransa yap m Claudia Llosa'n n ''A loft'', Almanya'dan Dominik Graf' n ''Die geliebten Schwestern'', Yunanistan, Almanya ve K br s Rum Kesimi yap m Yannis Economides'in ''Stratos'' ile ngiliz ve Alman yap m Wes Anderson'un ''Grand Budapest Hotel'' filmleri ''Alt n Ay '' ödülü için yar flacak ilk filmler oldu. Bal n mürekkebiyle Yar flma kategorisinde yer alan George Clooney'nin ''The Monuments Men'' filmi ise bu bölümde yar flma d fl nda gösterilecek. Panorama bölümünde ise aç klanan 19 film aras nda Almanya ve Türkiye yap m Kutlu Ataman' n ''The Lamb'' filmi yer al yor. "deniz kokulu" kitap bast lar TBALIKES R (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: Hollanda'da, Melisa Seyhan ile sözlüsü Robbert Smit öncülü ünde mürekkep bal klar - n n mürekkebi kullan larak okuyucusuna deniz kokusu yayan bir kitap bast r ld. M elisa Seyhan' n babas Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ersin Seyhan, AA muhabirine yapt aç klamada, Hollanda'da mürekkep bal klar - n n do al yaflamlar na destek vermek amac yla hiçbir ticari kazanç beklenmeksizin özel bir çal flma gerçeklefltirildi ini söyledi. K z ile Hollandal sözlüsü Robbert Smit öncülü ünde yürütülen ve kendisinin de dahil oldu u çal flmada, Türkçe ad "Mürekkep Bal k Av ", ngilizcesi "Fishing for Ink" olan "Naar Inkt Vissen" adl bir kitap bast - r ld n anlatan Seyhan, bu eserde, dünyada ilk kez mürekkep bal n n kesesinden elde edilen mürekkebin kullan ld n ifade etti. Hollanda'da, k z ile Robbert Smit'in de yer ald "Today Designers" adl grubun, bir süre önce zlanda'dan getirdikleri yanarda küllerini kullanarak "Yanarda " isimli bir kitap bast rd n belirten Seyhan, flöyle devam etti: "Bu y l da mürekkep bal klar n n mürekkeplerini kullanarak ipek bask sistemiyle kitap haz rlad lar. Bu kitab n içinde bal k av yla ilgili 20 bal kç hikayesi bulunuyor. Bu hikayeler, Hollanda'n n iki ünlü yazar Menno Smit ve Edwin de Voigt taraf ndan kaleme al n p kitap haline getirildi. Bu kitap 700 nüsha bas ld. Bu kitaplar n flimdiye kadar 650'si 25 avrodan sat ld. Bu sinem Sen fiark lar n Söyle Coen Kardefller in yine bir dönem dramas na imza att klar Inside Llewyn Davis, 1960 l y llar n New York unda geçiyor l y llar n bafl nda Greenwich Village, folk müzi in devrimine sahne olur. Film ünlü folk sanatç s Dave Van Ronk un hayat ndan ilhamla yola ç karak, dönemin müzik piyasas nda yaflananlar ünlü sanatç lar Bob Dylan, Joan Baez ve Joni Mitchell eflli inde beyazperdeye tafl - makta.son dura m olacakt r? A V ZYONA YEN G REN F LMLER American Hustle Silver Linings Playbook (Umut Ifl m) filminin baflar l yönetmeni David O. Russell yine muhteflem bir kadroyla karfl m - za ç k yor. Doland r c Melvin Weinberg FBI ajan Jimmy Boyle taraf ndan yakalan nca onlar için muhbirlik yapmay kabul eder. Melvin ve FBI departman n yöneten beyinler baflka doland r c lar yakalamak için birlikte Arap fieyhi'nin yönetti i Atlantic City'de düzenlenecek yüksek profilli kumarbazlar n kat laca zekice bir oyun kurarlar. sat fltan elde edilen gelir ise yap lan masrafa harcan p ekolojik anlamda denizlerdeki dengeyi korumas anlam nda büyük önemi olan mürekkep bal klar n n soylar n n tükenmemesi için ilgili vak flara aktar ld." Kitab n, mürekkebi tamamen do al oldu undan 24 saat içinde bas ld n aktaran Seyhan, kokunun bir ay sonra azald n anlatt. Bundan dolay kitab n, özel bir jelatin koruyucuyla okuyucuya ulaflt r ld na iflaret eden Seyhan, "Kitab n bask s ndan okuyucuya ulaflmas na kadar geçen tüm evrelerinde makine kullan lmad. Bu kitab n en büyük özelli i kokulu olmas. Düflünün, Erciyes Da 'ndas n z ve bu kitab size gönderiyorlar. Kitab açt n zda ise mis gibi deniz ve bal k kokusu etrafa yay l yor. Bir anda kendinizi deniz k y s ndaym fls n z gibi hissediyorsunuz" ifadesini kulland. Seyhan, kitap için Robert Smit ve Bob Derksen taraf ndan haz rl k aflamas nda Hollanda'n n sahil kentlerinden Scheveningen'in bal k da t m merkezinde aç k art rmayla mürekkep bal sat n al nd n kaydetti. Eserde kullan lmak üzere yaklafl k 700 mürekkep bal sat n ald n bildiren Seyhan, "Bunlardan 1,5 litre mürekkep elde edildi. Kitap, ipek matbaa dedi imiz 'silk printing' sistemiyle bas ld. 52 sayfadan oluflan kitab n tüm sayfalar birbiriyle bal kç dilinde 'Japon dü ümü' denilen yöntemle elle s k ca ba land. ki yazar ve 9 tasar mc taraf ndan haz rlanan kitap, Hollanda'da ilgi gördü" diye konufltu. Ersin Seyhan, Türkiye'de k y kesimlerde s kl kla avlanan mürekkep bal klar n n sanayide ve özellikle de matbaa bask lar nda kullan lmas n n önemine dikkati çekerek, son derece ekonomik ve ekolojik olan bu mürekkebin yayg nlaflt r labilece ini sözlerine ekledi. nkara Jack Ryan: Gölge Ajan Harrison Ford ile 3 tane, sonra Ben Affleck ile (y l 2002) 1 tane çekildikten sonra Tom Clancy'nin yaratt Jack Ryan 5. film ile geri dönüyor. Ryan, arkadafllar n n ve onu sevenlerinin gözünde s radan bir New York lu yöneticidir. Ama ayn zamanda global verileri iflleyen, doktora sahibi olan, zeki bir olarak olarak y llar önce CIA taraf ndan göreve getirilmifltir. ABD ekonomisini çökertmek ve global bir kargafla yaratmak için dikkatle yap lm fl bir plan ortaya ç kar nca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kifli de Ryan' n kendisi olur. Karlar Ülkesi 2010 y l n n 'Karmakar fl k (Tangled)' filminin ve bu y l vizyona giren 'Oyunbozan Ralph' filminin ard ndaki Walt Disney Animation Studios, beyazperdedeki en haval komedi-macera filmi 'Karlar Ülkesi'ni sunar. Bir kehanet, bir krall sonsuza dek k fla mahkum edince korkusuz ve iyimser Anna, cesur da adam Kristoff ve onun sa kolu olan ren geyi i Sven ile iflbirli i yap p k z kardefli Kar Kraliçesi Elsa'y bulmak ve buz büyüsünü bozmak için uzun bir yolculu a ç kar.

13 Baflkan Yaflar: Do ru hizmete sahip ç k n ANKARA/13 Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Otobüsçüler Sanayi Sitesi Genel Kurulu na kat larak esnaf n heyecan na ortak oldu. Esnaf n yo un ilgisiyle karfl lanan Yaflar, Do ru hizmet götürenlere sahip ç - k n ama yanl fl yapana kardefliniz de olsa göz yummay n A nkara Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odas 26. Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld. ANKESOB Toplant Salonu nda yap lan genel kurulda mevcut Baflkan Hasan Hüseyin Çavuflculu yeniden baflkanl a seçildi. Divan Baflkanl n ANKESOB Genel Sekreteri Abdurrahman Varol un yapt genel kurulda üyelerin büyük ço unlu unun kat l - m yla 4 y ll na yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yap ld. Sayg duruflu ve stiklal Marfl 'n n okunmas yla bafllayan genel kurulda, geçmifl dönem ( ) faaliyet raporu Baflkan Hasan Hüseyin Çavuflculu taraf ndan okundu. Faaliyet raporunu okuyarak son dönem içinde yapt klar çal flmalar anlatan Baflkan Çavuflculu, yasalar çerçevesinde kuyumcu, saatçi ve gözlükçü esnaf n n hakk n savunduklar n kaydetti. Çavuflçulu, Di er illerden gelen arkadafllar m zla birlikte Odam z n öncülü ünde BDDK y bankalara alt n toplama ve sat fl na izin vermesi nedeniyle protesto ettik. Kuyumcular n ekme iyle oynamay n dedik. PTT nin alt n satmas n n do ru olmad n söyledik ve sat fl na tepki gösterdik. Tüm bu tepkilerimizi medya arac l ile kamuoyu ile paylaflt k. aç klamas n yapt. E itimlere de çok önem verdiklerini ifade eden Çavuflculu verdikleri hizmetlerden örnekler verdi: Üyelerimize yönelik fl Sa l ve Güvenli i e itimleri verdik. Alanlar nda uzman G imat ta bulunan Otobüsçüler Sanayi Sitesi nin genel kuruluna Baflkan Yaflar, damga vurdu. Büyük bir coflkuyla ve alk fllarla karfl lanan Yaflar, esnafla tek tek tokalaflarak sohbet etti. Genel kurulun site esnaf na hay rl olmas n dileyen Yaflar, esnaf n s k nt lar n iyi bildi ini ve bu sorunlar aflmak için de u rafl verdi ini söyledi. Esnaf ve sanayicilerin ülke ekonomisine katk lar ndan söz eden Yaflar, güçlü devletin önemine de- indi. Atalar m z bizleri Allah devlete zeval vermesin diyerek yetifltirdi diyen Yaflar, Siyaset ve devlet adamlar n n görevi birlefltirmek, bütünlefltirmektir. Ülke olarak sorunlar m z, birlik ve beraberli imizi koruyarak, hukukun üstünlü üne sahip ç karak ve cumhuriyetin de- erlerine s ms k sar larak çözebiliriz. Bu yolda hepinize önemli görevler düflüyor. Do ru hizmet götürenlere sahip ç - k n ama yanl fl yapana kardefliniz de olsa göz yummay n. Bugün birleflme, bütünleflme zaman, ayr flt rmak isteyenlere karfl dik durma zaman Konuflmas s k s k alk fllarla bölünen Yaflar, genel kurulda Yenimahalle Belediyesi nin 5 y lda gerçeklefltirdi i hizmetlerden de bahsetti. Yaflar, Altyap ve üstyap s yla, hayata geçen sosyal projelerle, ilçeye kazand r lan dev eserlerle bugün Yenimahalle, Türkiye de konuflulan bir ilçe haline geldi lçeye 64 senede yap lan hizmetin 3 kat n 5 y lda gerçeklefltirdiklerini kaydeden Yaflar, e itmenlerle kiflisel geliflim e itimleri, sat fl teknikleri ve vitrin dizayn konular nda mesleki e itimler verildi. Üyelerimize terazi muayene ifllemlerinde ve düflük ayar ve kaplama alt nla mücadele konular nda hizmetler verdik. Çavuflculu, konuflmas n n sonunda, genel kurul toplant s na kat lan üyelere kat l m ve katk lar ndan dolay teflekkür ederek genel kurulun hay rl ve u urlu olmas n diledi. Çavuflculu nun geçmifl dönem faaliyetleri hakk nda bilgi vermesini takiben denetim kurulu raporlar ile bilanço ve gelir-gider raporlar ayr ayr okundu. Ard ndan yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bilanço ve gelir gider raporlar kabul edilerek ibra edildi. Yeni dönem çal flma program ve tahmini bütçe de okunarak kabul edildi. Daha sonra dilek ve temenniler bölümünde di er baflkan aday Ali Aydo du da yapt konuflmada hizmet için göreve talip oldu unu E timesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, bilgilendirme toplant - lar kapsam nda O uzlar Mahallesi Arzum Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Sitede yap lan toplant da, site sakinlerine ilçenin geliflimi ve belediye hizmetleri hakk nda bilgi veren Demirel, Etimesgut ta nereye giderseniz gidin, belediyece yap lan her hizmetin alt nda bizim imzam z görürsünüz. Mevcut kaynaklar en iyi flekilde kullanarak Etimesgut a yap sal, sosyal ve kültürel birçok hizmet yapt k. 110 park 715 bin metrekare yeni yeflil alan infla ettik Baflkan Demirel toplant da, kat l mc lar n sorular n da cevaplad. Bir vatandafl n Ahimesut Bulvar üzerinden K z lay a giderken yo un trafik yafland belirtmesi üzerine, Baflkan Demirel, hizmetler üzerinden flu yol tarifini yapt : lçemiz ulafl m aç s ndan son 5 y lda oldukça rahatlama yaflad. Ahimesut Bulvar üzerinden arac n zla yola ç kt n zda, yolun sa taraf nda 2011 y l nda hizmete açt m z Tu ra Park n geçin, ilerde Bahçeli Park var; tam karfl s nda Atakent Sosyal Tesislerimizi göreceksiniz. Oray da geçtikten sonra yine sol tarafta Devlet mal n kendi mal m z gibi özenli kulland k. Vatandafllar n isteklerini göz önünde bulundurarak yat r m yapt k. Bugün ilçede aya çamura bas p evine giren bir tek yurttafl kalmad. Bir buçuk milyon metrekare yeflil alan hizmete sunarak vatandafla nefes ald rd k. Kültür, sanat, spor, e itim alanlar nda ilçeye 5 y ld zl tesisler kazand rd k ifadelerini kulland. Genel kurula tek listeyle giren mevcut baflkan Kudret Taflkent de Yaflar a kendilerine verdi i destekten dolay teflekkür etti. Baflkan m z ne istediysek bizleri k rmayarak yerine getirdi. nflallah yerel seçimlerin ard ndan baflkan m zla yola devam edece iz diyen Taflkent, günün an s na Yaflar a bir Atatürk tablosu arma an etti. Çavuflculu, yeniden baflkan Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz vurgulad. Aydo du konuflmas nda Baflkan Hasan Hüseyin Çavuflculu ve yönetimine gerçeklefltirdikleri hizmetlerinden ötürü teflekkür etti ve seçimlerin kuyumcu camias na hay rl u urlu olmas n diledi. Konuflmalar n tamamlanmas yla oy kullanma süreci bafllad. 2 adayla yap lan seçimde 207 oy alarak güven tazeleyen mevcut Baflkan Hasan Hüseyin Çavuflculu ve ekibi bir kez daha göreve geldi. Seçimlerin ard ndan birlik ve beraberlik vurgusu bir konuflma yapan Hasan Hüseyin Çavuflculu, 4 y l için yeniden seçilmekten duydu u memnuniyeti dile getirerek, kendisine duyulan güvene teflekkür etti. Çavuflculu, Hepimize hay rl ve u urlu olsun. Muhalefetiyle, atölyecisiyle, toptanc s yla, kuyumcusuyla, saatçisiyle ve gözlükçüsüyle asl nda bu seçimi kazanan camiam z; esnaf ve sanatkar - m z olmufltur. Birlik ve beraberlik içerisinde herkesle beraber hareket edece iz. Hepinize teflekkür ediyorum. diye konufltu. Hasan Hüseyin Çavuflculu baflkanl ndaki Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odas yönetim kurulunun di er üyeleri flu isimlerden olufltu: Sedat Akyol, Y lmaz Bozda, Erkan Y - karbaba, Tahir Özo, Adnan Ak n ve Mustafa Çak r Boyal. Baflkan Demirel, site sakinleriyle bulufltu karfl n za büyük bir kongre ve kültür merkezi ç kacak; Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi. Direk devam edin. Sa tarafta Kent Konseyi Binas, sol tarafta Türk Beyleri Kent Meydan bulunuyor. Kent Konseyi Binas ndan sa a dönün. Zirve Caddesi, Ba l ca Bulvar n takip ederek Eskiflehir Yolu üzerinden merkeze ulaflabilirsiniz. DD A YOK ABDULLAH CENG Z HAfiHAfi Y M(!) 1958 Y l n n bir bahar ay nda Siirt in Sason lçesinin Cacas köyünde do dum. Babac m n dedeleri Ba dat tan gelen Kürt rk ndan, anneci im de dedeleri Orta Asya dan gelen Türk rk ndand lar. Dolay s yla ben de melezim. Babam askerlik sonras evden kaç p ö retmen okuluna gitmifl. Burada okuman n, ilim-irfan sahibi olman n önemini kavray nca evlatlar m da okutmal y m; bu u ruda ne gerekiyorsa da yapmal - y m. diyerek, ben ve kardefllerim büyüyüp okul ça - na gelince, önce köyümüzde aç lmas na ön ayak oldu- u okulda e itim ve ö retime bafllatm fl. Sonra da köyde ortaokul olmay nca terki s la eylemifl flte ben de o iyi niyetin sonucu e itim-ö retim gören bir flansl oldum. Bat dan ithal edilen zalim ve inançs z bir e itim siteminin çarklar aras nda bocalarken ortaokul y llar mda, Malatya da inançl ve mütedeyyin bir atmosfer olan MTTB teflkilatlar na gidip geldim. Oradan ald m manevi esintinin etkisinde olacak ki kendi iste imle Malatya mam-hatip Lisesine kay t yapt rd m. Bir y l sonra e itim ö retim sevdas na Ankara ya gelince biraz daha manevi çevreyle diyalogumuz olmaya bafllad. Her zaman kendilerine dua etti im, imanl yetiflmemizde, bir babadan öte faydas dokunan, flu anda Almanya da bir nevi sürgün yaflayan a abeyimin etkisiyle slami çevrelerle diyalogum devam etti. Ta ki da politikadaki devlet tuza n ö renene kadar. Ne tuza demeyin? Evet, göstere göstere tuzak Derin devlet kendi karfl s na geçme ihtimali olan fikri ak mlar sürekli kontrolü alt nda tutar. Kendi koyduklar ve tayin ettikleri yaslar çerçevesinde, düzene muhalif olmayacak bir oluflum. Particilik de böyle bir fley Hele o y llarda bu ifl daha da kolayd. Tanzimat tan önce bafllay p hala devam eden bu kumpas ve karanl k ellerini fark edince siyasetten ve politikadan ellerimi yavafl yavafl çekmeye bafllad m. Hele silahlar n gölgesinde üniversiteler, her gün kan ak tmalar, kardefli kardefle k rd rmalar - mam-hatip Liseleri ve ilahiyatlarda bile bu iflin tezgahland n görünce- temelli bu iflten so udum. Rabbime sonsuz flükürler olsun ki o y llarda iman ve Kuran ad na gür bir ses olarak kasetleri Türkiye nin dört bir yan na yay lan Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi yi dinlemeye bafllay nca temelli farkl bir mecrada hizmet etmemin gereklili ine inand m. O gün bu gündür, bu gönül sevdal s n n mesajlar do rultusunda ülkeme, milletime ve insanl a faydal olmaya çal fl yorum. Bütün güzelliklerin yaratan ve sahibi olan Kerim Rabbim bu kulvardan ay rmas n. Çünkü onu ve sevenlerini Allah için seviyoruz. T pk di er cemaatlerdeki kardefllerimizi de Allah için sevdi imiz gibi fiimdilerde kumpas saçmal ile temize ç kar lmak istenen derinler düne kadar bu memleketin evlatlar n n üstüne bomba atmadan, temizlemeden, sindirmeden, yok etmeden, imhadan bahsederken, flimdi birleri ç km fl bunlar su yüzüne ç karanlar kumpas kurmakla itham ediyorlar. Eh Bakal m Mevla ne gösterecek? Siz mi hakl ç kacaks n z yoksa onlar m? Sanki on binlerce faili meçhulü, suikastlar, adam öldürüp kaç rmalar, memleketi kan gölüne çevirmeleri görülmeyen mahluklar yapm fl da kumpas Gülerim ben sizin bu KUMPASINIZA As l o y llarda ifllenen cinayetleri, Kürt halk na karfl yap lan k y mlar, faili meçhulleri yapanlar, 27 May s, 12 Mart, 12 Eylül ü, 28 fiubat temizlemek, darbe önceleri kardefl kardefle k rd ranlar ve onlar n kirli ellerini örtmek ve hakl ç karmaya çal flmak ya da affetmenin yollar n açmak kumpas de il de nedir? Kul yanl fl yapar ama - hafla- kainat n sahibi yanl fl yapmaz. Burada kay rma mahkemelerle, pazunun, paran n ve iktidar olman n gücüyle birilerini ötekilefltirebilirsiniz amma Rahmeti sonsuzun Mahkeme-i Kübras ne benim ne de sizin yanl fl n affetmez. Gelin o güne göre konuflal m Haflhaflilikle suçlamaya gelince Evet, avaz m ç kt kadar ben Haflhafliyim (!) diye ba r yorum. Buyurun karar siz verin: Otuz iki y ld r ülkem için çal flt m. Görev süresince al nmas gerek en üstün baflar belgelerini ald m. Bilerek ve isteyerek tek bir defa bo- az mdan haram lokma girmedi. Hatta suyunu içti- im, elektri ini kulland m hakk n üzerimde b rakmamak için karfl l ks z mesai fazlas yapmaya çal flt m. Helal olsun ülkeme ve insanlar na Bu süre zarf nda güzel ülkemin dört bir yan nda çal flt m. Önüme gelen on binlerce vatan evlad na, Allah na, Peygamberine, dinine, milletine, ülkesine, ailesine, manevi de- erlerine, faydal olan kültür de erlerine ba l olmalar konusunda k lavuzluk yapt m. Tek bir gün, silah al n gidip falan öldürün, flu bankay ya da ifl yerini soyun, h rs zl k ve kanunsuzluk yap n, en basitinden trafik kurallar na uymay bile adetullaha z t kabul edip uyulmas konusunda uyar da bulundum. Tembellik yaparak ülkem ve insan m için çal flmamay elefltirdim. Ö rencilerime, idarecilik yapt mda mahiyetime, bana insan diye de er verip dinleyenlere, kürsülere ç kt m yerlerde kimseye çete kurun, hainlik yap n, karanl k ellerle kol kola girin, yasad fl ifller çevirip inlere saklan n, alçaklarla beraber olun, ülkenize ve insan na kumpas kurun, Amerika ya ve srail e temenna durun demedim demem de

14 fianliurfa (AA) - T ürkiye'nin en kalabal k kentlerinden olan ve 604 binin üzerindeki ö rencisiyle 47 ilin nüfusunu geride b rakan fianl urfa'da 700 milyon lira tutar ndaki e itim yat r m hayata geçiriliyor. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2012 verilerine göre, 1 milyon 762 bini aflk n nüfusunun yüzde 70'i 30 yafl ve alt nda olan kentte her y l 55 bini aflk n çocuk okula bafll yor. Yaklafl k 604 bin ö rencinin bulundu u fianl urfa bu rakamla; Bolu, Çanakkale, Edirne ve Rize'nin de aralar nda oldu u 47 kentin nüfusunu geride b rak yor. Tafl mal e itim sisteminden faydalanan 95 bin 411 ö renciyle bu alanda Türkiye'de ilk s rada yer alan kentte okullaflma oran da yeni çal flmalarla her y l art yor. l Milli E itim Müdürü Metin lci, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013'ün e itim yat r mlar aç s ndan verimli geçti ini söyledi. Milli E itim Bakanl n n 5 bin 520 derslikli 342 okulu yat r m program na ald n an msatan lci, "Bu kapsamda 270 okulumuzun ihalesini yapt k flu an temelleri at ld ve her gün bu inflaatlar m z daha da yükseliyor" lci, okul inflaatlar n n yan s ra 495 lojman, 6 bin ö rencinin kalabilece i 30 pansiyon, 17 spor salonu, meslek liseleri için 27 atölyenin de inflaatlar n n sürdü ü aktard. Ö rencilerin kültürel ve sosyal yanlar n gelifltirmek amac yla bin kapasiteli 2 çok amaçl salon inflas n n sürdü ünü dile getiren lci, "Bütün bu yat r mlar m z n karfl l Fethiye'nin yabanc gelinleri Türkçe ö reniyor 700 milyon lira. Buda hükumetimiz ve devletimizin imkanlar n n fianl urfa'n n en ücra yerlerine kadar ulaflt n n bir ifadesidir" fleklinde konufltu. fianl urfa'daki e itim kalitesinin yükseltilmesini hedeflediklerini vurgulayan lci, 2013'teki yat r m çal flmalar yla birlikte Türkiye ortalamas olan dersliklerdeki 30 ö renci say s na ulaflacaklar na inand n söyledi. lci, tafl mal e itim sistemindeki ö renci say s n düflürmek için okullar n yap ld bölgeleri hassasl kla seçtiklerini söyledi. Geçen y l en fazla ö retmen atamas n n fianl urfa'ya oldu unu hat rlatan lci, inflaatlar n tamamlanmas yla birlikte daha fazla ö retmene ihtiyaç duyacaklar n sözlerine ekledi. MU LA (AA) F ethiye'de yaflayan yabanc lar, günlük yaflamlar n kolaylaflt rmak için Halk E itim Merkezi ve Akflam Sanat Okulu taraf ndan aç lan kurslarda Türkçe ö reniyor. lçede, ngilizce ö retmeni Muammer Aslan' n haftada 2 gün, 2 grup halinde 37 kursiyere verdi i derslerde daha çok gündelik hayatta kullan lan pratik Türkçe ö retiliyor. ngiltere, Hollanda, Danimarka, skoçya, Polonya, Ukrayna ve Türkmenistan'dan gelip Fethiye'ye yerleflen, büyük ço unlu u Türklerle evli kad nlar n kat ld kurslarda, kursiyerlere bafllang ç kuru olan A1 seviyesinde e itim veriliyor. Aslan, AA muhabirine yapt aç klamada, Fethiye Halk E itim Merkezi ve Akflam Sanat Okulu taraf ndan aç lan kursa kat lan 37 kursiyere 120 saat Türkçe e itimi verdi ini söyledi. Yabanc lar n genellikle oturma veya çal flma izni almak için Türkçe ö renme kurslar na gitti ini belirten Aslan, kurslar na kat lan yabanc lar n ise böyle bir amac olmad n, bu nedenle onlara rahat bir ortamda hayatlar n kolaylaflt rabilecek Türkçe'yi ö retti ini anlatt. E T M /14 "47 ilin nüfusundan fazla ö rencisi olan flehirde" e itim ata... BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Futbolcu kökenli teknik adamlar baflar l ANKARA (AA) H ollandal eski milli futbolcu Clarence Seedorf'un Milan' n teknik direktörlük koltu una oturmas, zor günler yaflayan talyan kulübünde yeni görevinde baflar l olup olamayaca sorusunu ak llara getirdi. Futbolculu u döneminde sezonlar aras nda Milan'da gösterdi i performansla kulübün efsane oyuncular aras na giren 37 yafl ndaki Seedorf, ilk teknik direktörlük görevinde talyan kulübünde ayn baflar s n tekrarlamak istiyor. Faal futbol hayat n n ard ndan teknik direktörlük kariyerinde de baflar l performans gösteren isimler aras nda birçok önemli futbol adam bulunuyor. Bu isimler aras nda Roberto Mancini, Pep Guradiola, Johan Cruyff ve Shota Arveladze ilk akla gelenlerden. Futbolculu u döneminde talya'n n Sampdoria tak m nda gösterdi i performansla dikkat çeken Roberto Mancini, tak m n n lig flampiyonlu u, UEFA Kupa Galipleri Kupas ve talya Kupas kazanmas nda önemli rol üstlenmiflti. SPOR /15 Hidayet Türko lu 11ay sonra NBA'de ANKARA (AA) A merikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Türkiye'yi temsil eden isimlerden Hidayet Türko lu, doping yapt gerekçesiyle ald 20 maçl k ceza ve sakatl klar yüzünden 11 ayd r ç kamad NBA sahnesine, Los Angeles Clippers formas yla döndü. "NBA'de en fazla maç oynayan Türk basketbolcu" unvan - n n sahibi Türko lu, sezon sonuna kadar anlaflt Bat Konferans ekiplerinden Los Angeles Clippers ile kariyerinin 898. karfl laflmas na ç kt. Orlando Magic'in 4 Ocak'ta serbest b rakmas n n ard ndan Clippers' n 7 maçl k deplasman serisi öncesinde kadrosuna katt milli basketbolcu, New York Knicks karfl s ndaki ilk maç nda, kenardan gelerek 6 dakika süre ald. Mücadeledeki tek flut denemesinde baflar l olan Türko lu, karfl laflmay 2 say ve 1 ribauntla tamamlad. Türko lu böylece Orlando Magic formas giydi i 13 fiubat 2013'te, yasakl "methenolone" maddesini kulland gerekçesiyle ald 20 maç ceza ve sakatl klar yüzünden 11 ayd r uzak kald NBA parkesine ad m att. Bat 'n n 4. basama nda yer alan Clippers, 19 Mart'ta 35 yafl na girecek basketbolcunun, 14 y ll k NBA kariyerindeki 6. tak m oldu. Türko lu daha önce Sacramento Kings, San Antonio T.C. ANKARA 29. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors ve Phoenix Suns'ta oynam flt Avrupa Ligi sezonunda oynad 22 maçta gösterdi i 13,6 say ve 4,6 ribauntluk performansla Anadolu Efes'in (o zamanki ad yla Efes Pilsen), 4'lü Final'e kalan ilk Türk tak m olmas nda büyük rol oynayan Türko lu, 2000 draft nda Sacramento Kings taraf ndan 16. s rada seçildi. lk sezonunda, "NBA'in en iyi ikinci çaylaklar tak m "na giren milli sporcu, 10,1 say ve 4,5 ribaunt ortalamalar n tutturdu u ikinci y l nda "en iyi 6. adam" ödülünün adaylar aras nda gösterildi. 2002'de Bat Konferans finaline yükselen Kings kadrosunun önemli parçalar ndan biri olan Türko lu, tak m n n, Shaquille O'Neal ve Kobe Bryant'l Los Angeles Lakers'a 7 maç sonunda yenilmesine engel olamad. O sezon Bat tak mlar, Do- u'ya nazaran çok daha kuvvetliydi ve herkes Bat flampiyonunun NBA finalini de kazanaca- n düflünüyordu. Nitekim öyle oldu: Lakers, rakibi New Jersey Nets'i 4-0 ma lup etti ve üst üste 3. flampiyonlu unu kazand yaz nda üçlü bir takas sonras 1999 ve 2003 NBA flampiyonu San Antonio Spurs'un yolunu tutan Hidayet, 9,2 say ve 4,5 ribauntla bitirdi- i sezonda, yüzde 42 ile NBA kariyerindeki en iyi 3 say l k at fl oran na ulaflt. Türko lu ve Spurs'ün, NBA flampiyonlu una giden yolda karfl s na yine Los Angeles Lakers dikildi. O sezon O'Neal ve Bryant'l kadrosunu, Gary Payton, Karl Malone gibi all-star basketbolcularla takviye eden Lakers, Bat yar finalinde karfl laflt Spurs'ü 4-2 ile geçti. Ancak Türk basketbolseverler, 2004 finalinde bir di er milli basketbolcu Mehmet Okur ile sevindi. Lakers' 4-1 yenerek NBA flampiyonlu una ulaflan Detroit Pistons' n kadrosundaki Okur, "NBA'de flampiyonluk yaflayan ilk Türk basketbolcu" olarak tarihe geçti. ABD'li basketbolseverlerin "Hido" diye hitap etti i oyuncu, 2004 yaz nda kadrosunda Dwight Howard gibi y ld z aday bir pivotu bar nd ran Orlando Magic'e transfer oldu. 2013/15376 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar, ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 10/01/ hale Tarihi: 06/02/2014 günü, saat 09:30-09:32 aras. 2. hale Tarihi: 03/03/2014 günü, saat 09:30-09:32 aras. hale Yeri: ADL YE MEZAT SALONU (3) No Takdir Edilen De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %1 06 AT 3849 PLAKALI 2004 MODEL N SSAN MARKA PR MERA 1.6 TEKNA M/T T PL BAL KÖPÜ Ü RENKTE ANAHTAR VAR RUHSAT YOK MUHTEL F Ç Z LER MEVCUT Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar ANKARA 16. ASL YE HUKUK MAHKEMES NDEN LAN ESAS NO: 2013/507 Davac ile Nüfus Müdürlü ü aras nda mahkememizce nüfus davas n n yap lan yarg lamas sonucunda; Ankara li, Çaml dere lçesi, Dörtkonak köy/mah. Cilt No17, Hane no 109 BSN 7 de nüfusa kay tl TC olan Mehmet-Sat k z 01/07/1990 Çaml dere do umlu AKKIZ KARAGÖZLÜ nün nüfus kütü ünde kay tl bulunan AKKIZ ad n n AKKIZ SUDE olarak düzeltilmesine karar verilmifltir. lan olunur. 21/01/2014 Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. ANKARA 16. ASL YE HUKUK MAHKEMES LAN SAYI: 2013/477 Esas Davac, TAMAM AYAN ile Daval YEN MAHALLE NÜFUS MÜDÜRLÜ Ü aras nda mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad ve Soyad Düzeltilmesi stemli) davas nedeniyle; Sivas ili, Merkez ilçesi Karabalç k Köyü Cilt no:214, Hane no:6, BSN 197 de nüfusa kay tl, TC nosu olan Cuma ve Gülüzar k z 17/11/1984 Karabalç k do umlu Tamam Ayan n nüfus kütü ünde Tamam olan ad n n TANEM olarak düzeltilmesine karar verilmifltir. lan olunur. 21/01/2014 Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Türkiye'yi temsil eden isimlerden Hidayet Türko lu, doping yapt gerekçesiyle ald 20 maçl k ceza ve sakatl klar yüzünden 11 ayd r ç kamad NBA sahnesine, Los Angeles Clippers formas yla döndü. T.C. ANKARA SOSYAL GÜVENL K L MÜDÜRLÜ Ü RÜZGARLI SOSYAL GÜVENL K MERKEZ GAYR MENKUL SATIfi LANI Dosya No:2013/16-Sat fl Kurumumuzca bir borçtan dolay, haczedilerek sat fl na karar verilen, afla da nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine afla da belirtilen esaslar dahilinde 6183 say l A.A.T.U.H.Kanuna göre aç k artt rma suretiyle sat fla ç kar lm flt r. Sat fl, Rüzgarl Sosyal Güvenlik Merkezi hale Salonu Rüzgarl Cad. No:8 Ulus / ANKA- RA adresinde yap lacakt r. 1-Sat fla Ç kar lan Gayrimenkulun Bulundu u Yer Ve Konumu: L LÇES - MAH.- CD. - SK.- NO DA RE NO : Ankara li - Alt nda i lçesi - Önder Mh -Karacakaya Cd - No:164/5 ADA - PARSEL NO C LT - SAYFA NO - C NS : 9150 Ada 3 parsel, cilt 3,sayfa 284,cinsi malathane 2- mar Durumu Ve Özel Nitelikleri: Sat fl yap lacak gayrimenkul; Ankara li, Alt nda lçesi, Önder Mh 9150 ada 3 parselde kay tl 450 m2 yüzölçümlü,2/28 arsa payl, ana tafl nmaz Kargir flyeri niteli indeki 1.kat 5 numaral ba ms z bölümlü malathane niteli indeki? hisseli gayrimenkul dür.sat fl yap lacak ba- ms z bölüm kuzeydo u güneybat cephede olup toplam brüt 165 mt2 kullan m alan na sahipdir. Ulafl m ana caddelerden biri olan Karacakaya Caddesi üzerinden sa lanmaktad r. Ankara Samsun karayolu üzerinde samsun yönünde ilerlerken siteler kavflaktan sola sar çam soka a girilir ard ndan ilk sa a karacakaya caddesine dönülüp bat istikametinde 1300 mt ilerlenerek tafl nmaz n yer ald ana yap ya ulafl l r. Mülkün yer ald bölge iflyeri a rl kl orta ölçekli iflyerlerinin yer ald bir bölgedir. Yak n nda ayn ölçekli iflyerleri ile Çi iltepe askeri lojmanlar ve Çi iltepe ilkö retim okulu bulunmaktad r. Gayrimenkul sitelerin en bilinen caddelerinden birinde olup toplu tafl ma güzergah üzerindedir. Altyap çal flmalar tamamlanm flt r. Bölge mobilyac lar ve keresteciler sitesi olarak bilinmektedir. Genelde marka firmalar bu caddeyi tercih etmektedir. Ana tafl nmaz n di er ba ms z bölümleri genelde imalathane olarak kullan lmaktad r. Ana tafl nmaz 450 mt2 üzerinde konumlanm fl yaklafl k 24 y ll k bir binad r. Kat mülkiyeti tesis edilmifl ana tafl nmaz 1 bodrum, zemin, 5 normal kat olmak üzere 7 kat ve 11 ba ms z bölümden oluflmufltur. Binan n ön cephesi dekoratif tafl di er yerleri d fl cephe boyas ile kapl d r. Ortak alanlar mozaik kapl girifl kap s alüminyum do rama olup asansör bulunmamaktad r. 3-Gayrimenkulun Artt rmaya Esas Muhammen De eri: Sat fl yap lacak 1/2 hisseli gayrimenkulün muhammen bedeli ,00.-TL olarak tespit edilmifltir. Gayrimenkul üzerinde Kurumumuz haczinde baflka hacizler mevcut de ildir. 4-Artt rmaya Kat lacaklardan Al nacak Teminat n Tutar Ve Çeflidi: Artt rmalara kat lmak isteyenlerden, gayrimenkulun artt rmaya esas rayiç de erinin %7,5 u (6.187,50-TL) oran nda teminat al n r. Teminat olarak 6183 say l A.A.T.U.H.Kanunun 10. maddesinin 1-4 bentlerinde say lan para, bankalar taraf ndan verilecek teminat mektuplar (banka teminat mektuplar n n kesin ve süresiz olmalar ve ihale gününden iki gün önce Müdürlü ümüze verilmesi), Hazine ve tahvil bonolar, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilatlar (teminat kabul edilmesine en yak n borsa cetvelleri üzerinden %15 noksan ile de erlendirilir)en geç ihale günü, ihale bafllamadan 5 dakika önce Merkezimiz cra Sat fl Komisyonuna elden vermeleri gerekmektedir. hale üzerinde kalmayana teminatlar iade edilecektir. 5-Sat fl n Yap laca Yer,Gün ve Saat:Birinci Sat fl n Birinci aç k artt rmas gün, 14:15 14:25 Saatleri aras nda Rüzgarl Sosyal Güvenlik Merkezi hale Salonu Rüzgarl cad. No:8 Ulus / ANKARA adresinde aç k art rma suretiyle yap lacakt r.birinci aç k art rmada tayin edilen zamanda gayrimenkulun, üç defa ba r ld ktan sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75 i, sat fl masraflar ve rüçhanl alacaklar n toplam miktar n geçmesi flart yla en çok art rana ihale edilir. Art r lan bedel bu miktar bulmazsa en çok art ran n taahhüdü baki kalmak kayd yla günü ayn yer ve ayn saatte ikinci aç k art rma yap lacakt r. kinci aç k art rmada muhammen bedelin %40, sat fl masraflar ve rüçhanl alacaklar n toplam miktar n geçmesi flart yla en çok art rana ihale olunur. fiu kadarki; birinci aç k art rmada istekli ç kmaz veya pey sürülmezse ikinci aç k art rmada 6183 say l A.A.T.U.H.Kanunun 94. maddesi gere ince birinci aç k art rmadaki flartlar aranacakt r. 6-Sat fl peflin para ile yap l r. Al c n n talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 7-Artt rma sonunda sat fl söz konusu oldu u takdirde sat flla ilgili tüm harçlar ve vergiler(resmi hale Pulu, Damga Vergisi, KDV, Tapu Al m-sat m Harc ve Masraflar, Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masraf, Tahliye ve Tahliye Masraf v.s.) al c ya aittir. 8-Gayrimenkulun ayn ndan do an birikmifl vergiler, ihale bedelinden ödenecektir. 9-Sat fla ç kar lan gayrimenkule ait sat fl flartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilece i Rüzgarl Sosyal Güvenlik Merkezi cra Sat fl Servisinde aç k olup, masraflar verildi i takdirde temin edilebilir. 10-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale karar feshedilir. Gayrimenkul, sat fl komisyonunca hemen 7 gün süre ile artt rmaya ç kar l r. Bu artt rmada ilgililere herhangi bir tebli yap lmaz. Yaln z ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artt rana ihale edilir. Birinci kez ihale yap lan kimse, iki ihale aras ndaki farktan ve di- er zarardan mesul olup, ihale fark ve geçen günlerin faizi(%5) ayr ca hükme gerek kalmaks z n teminattan mahsubu yap ld ktan sonra bakiyesi 6183 say l A.A.T.U.H.Kanun hükmüne göre Rüzgarl Sosyal Güvenlik Merkezi cra Sat fl Servisince tahsil olunur. 11- potek sahibi alacakl lar ile di er ilgililerin ve irtifak hakk sahiplilerin bu gayrimenkul üzerindeki haklar hususu ile faiz ve masrafa dair iddialar n dayana belgelerle 15 gün içinde Merkezimiz cra Sat fl Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde haklar tapu sicili ile sabit olmad kça paylaflmadan hariç b rak lacakt r. Gayrimenkul üzerinde Kurumumuz haczinden baflka hacizler mevcut olmay p, sat fl n bütün haklarla yap laca. 12- haleye kat lmak isteyenlerin; gayrimenkulun artt rmaya esas muhammen de erinin, %7,5 u olan (6.187,50)TL geçici teminat nakit olarak, 1.ihale günü olan günü saat 14:15 e, al c ç kmaz ise 2.ihale günü olan günü saat 14:15 e kadar Merkezimiz cra Sat fl komisyonuna elden teslim etmek zorundad rlar. 13-Artt rmaya kat lmak isteyenlerin, flartnameyi görmüfl ve münderecat n kabul etmifl say lacaklar, baflkaca bilgi almak isteyenlerin Merkezimiz cra Sat fl Servisine 2013/16 Sat fl dosya numaras ile baflvurmalar ilan olunur.(ilgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.) 14- fl bu ilan ilgililere tebli e verilmifl olup, tebligat yap lamayan tüm taraflara(haciz koyduran, takyidat olan, alacakl, borçlu, 3.flah slara v.b.)ilanen tebligat yerine geçer say l kanunun 108.maddesinde say lanlar aç k artt rmaya kat lamazlar. Bas n (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

16 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) AKUT arac yard ma haz r Hizmetlerinin oda- na insan koyan Keçiören Belediyesi, depremden trafik kazalar na kadar her türlü afet flartlar nda da vatandafllar n yan nda olacak. Ö zel Bat kent Samanyolu Ortaokulu Y ld z K zlar Badminton Tak m Badminton Turnuvas nda Ankara fiampiyonu oldu. Badminton Federasyonu nun Ankara il geneli düzenlemifl oldu u Okullar Aras l Birincili i Badminton Turnuvas nda Özel Bat kent Samanyolu Ortaokulu Y ld z K zlar Kategorisinde Ankara il birincisi T ransfer çal flmalar n h z kesmeden sürdüren Ankaragücü, Bal kesirspor dan stoper Serhat Akyüz ve Kayseri Erciyesspor dan defans oyuncusu Erhan Güven ile 1.5 y ll k sözleflme imzalad. Kulübün Befltepe Tesislerinde Baflkan Mehmet Yi iner in makam nda yap lan imza töreninde futbolcular n oldukça mutlu olduklar gözlendi. Baflkan Mehmet Yi iner; Yapt m z Yaz K eçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak taraf ndan tasarlanan Arama-Kurtarma(AKUT) Arac, zor günlerinde vatandafllar n yard m na koflacak. Türkiye de kendisine özel Arama-Kurtarma Arac bulunan ilk belediye olan Keçiören Belediyesi, 12 kiflilik kurtarma timini tafl yan AKUT arac yla vatandafllara hizmet verecek. ARACIN ÇNDEK - LER Her türlü afet flartlar na uygun olarak tasarlanan AKUT arac iki ayr k s mdan olufluyor. Arac n bir bölümünde arama-kurtarma malzemeleri yer al rken, di- yeni transferlerle kadromuzu daha da güçlendirdik. kinci devre daha zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Süper Lig tecrübesi olan deneyimli futbolcular tak - m m za kazand rarak eksikliklerimizi giderip, fiampiyonlu a ulaflmak istiyoruz. Yapt m z sözleflmeler camiam za hay rl olmufltur. Okul Müdürü Ahmet Hamdi Pektafl yapt de erlendirmede, Turnuvada okulumuzu en güzel flekilde temsil eden Baflak Bengü K l ç, Merve Demir, Asl han Ayna, Berfin Do a Günay ve Fatma Berfin Akkaya y gönülden kutlar m Pektafl, bu üstün baflar lar yla bizleri sevindirip bölge turnuvas na yükselen ö rencilerimizin bu engeli de afl p Türkiye fiampiyonas nda birincilik madalyas ile dönmelerini temenni ettiklerini ifade etti. Öte yandan, Türkiye Eskrim Federasyonu ve Türkiye Okul Sporlar Federasyonu iflbirli inde düzenlenen Okul Sporlar Gençler Eskrim Türkiye fiampiyonas, 21 ilden yaklafl k 300 sporcunun kat l m yla Kocaeli nde yap ld. Özel Bat kent Lisesi ö rencilerinden Melisa Beyza Süzen ve rem çgül Türkiye ikincisi olarak gümüfl madalya ald lar. olsun. fleklinde konufltu. Ankaragücü ne geldi i için çok mutlu oldu unu ifade eden baflar l oyuncu Erhan Güven; Ankaragücü nü hak etti i yere tafl - yaca m za inan yorum. Hedefimiz flampiyonluk S Deneyimli ve baflar l oyuncu Serhat Akyüz ise; Ankaragücü gibi büyük bir tak ma geldi im için çok mutluyum. Ankaragücü nü PTT 1. Lig e tafl yaca - m za inan yorum. Beni bu kulübe lay k görenlere teflekkür ediyorum diye konufltu. erinde ise arama-kurtarma timine ayr lan dinlenme odas bulunuyor. Aramakurtarma malzemeleri içinde fliflme yast ktan kesici aletlere, gaz maskelerinden hava kompresörüne kadar gerekli her türlü araç-gereç yer al yor. AKUT arac ndaki her malzeme, üzerinde ismi ve ifllevinin yaz ld bir etiket tafl yor. Araçta bulunan ve içinde ilkyard m malzemelerinin oldu u acil yard m çantalar da, arama-kurtarma timinin ani müdahale yapmas na imkan tan yor. Araçtaki dinlenme odas nda ise 4 adet tek kiflilik yatak, duflakabin, alafranga tuvalet, lavabo ve klima yer al yor. Termostat sayesinde arac n içinde s - cak su kullanma olana da bulunuyor. Afet müdahalesi s ras nda zaman kayb n önlemek amac yla AKUT arac, arama-kurtarma malzemeleri hem içeriden hem de d flar - dan al nabilecek flekilde dizayn edildi. Afet flartlar n gözönüne alan Keçiören Belediyesi, AKUT arac na iki tonluk su deposu da yerlefltirdi. Elektri in kesik oldu u afet bölgelerinde ayd nlatmay sa layacak seyyar lambalar da arac n dört bir taraf na konumland r ld. AKUT arac nda yer alan iki jenaratörden birisi ayd nlatma, di eri ise aletlerin kullan m için enerji sa l yor. Arac n ön k sm na yerlefltirilen çekme halat sabit a rl klarda 5 ton, tekerlekli araçlarda ise 15 tona kadar çekim gücü tafl yor. Su taflk nlar n n oldu u yerlerde su tahliyesi yapmaya yarayan santra fifl(su pompas ) de AKUT arac n n ekipmanlar aras nda yer al yor. Deprem, yang n, trafik kazalar vb. her türlü afette vatandafllar n hizmetinde olacaklar n söyleyen Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, Hiç istemesek de afetler yaflam n bir parças ve böyle zor zamanlarda vatandafl m z n yan nda olmak istiyoruz. Vatandafllar m za afet ortam nda yard mc ve destek olmak, kazaya u rayan ve kaybolan kiflilere en k sa sürede ulaflabilmek amac yla böyle bir AKUT arac yapmaya karar verdik ve Keçiörenlilerin hizmetine sunduk diye konufltu. Samanyolu ö rencileri baflar ya doymuyor Ankaragücü ne iki oyuncu takviyesi YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı