T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz"

Transkript

1 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral ks z sürüyor Hafta sonu mesaisinin bir bölümünü Baflkent te faaliyet gösteren dernek yöneticisi ve üyelerine ay ran Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, kalabal k heyetlerden oluflan gruplar kabul etti. Baflkanl k Makam nda gerçekleflen ziyaretlerde konuklar yla yak ndan ilgilenen Baflkan Gökçek, dernek ve platform temsilcileriyle tek tek tan flt ve hofl geldiniz HABER 2. SAYFADA Baflkan Akgül arabafl na kat ld Ankara da yaflayan Yozgatl larla bir araya gelen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Yozgat Yudan Köyü Derne i ve Dereba Köyü Derne- i nin düzenledi i iki ayr arabafl program na kat ld. Akgül, birlik ve beraberli i pekifltirme ad na düzenlenen bu tür programlar çok önemsiyorum HABER 2. SAYFADA Samanyolu ö rencileri baflar ya doymuyor 16 DA AKUT arac yard ma haz r bekliyor Yenimahalleli minikler k yafet balosunda Yenimahalle Belediyesi 80. Y l Anaokulu 3 yafl minikleri, okullar nda düzenledikleri k yafet balosuyla e lenceli bir gün geçirdi. Hayallerindeki bir film kahraman gibi giyinen minikler, danslar edip gönüllerince e lendiler. HABER 2. SAYFADA 16 DA Ankaragücü ne iki oyuncu takviyesi yap ld 16 DA Sürpriz yaflanmad Adalet ve Kalk nma Partisi, Ankara n n tüm ilçelerindeki adaylar n aç klad. AK Parti 2014 yerel seçimlerinde a rl kl olarak mevcut baflkanlarla devam karar ald. H A B E R Nurettin Topçu dan Urfa ya yard m eli Her y l gerek yurt içinde gerekse yurt d fl nda bulunan kardefl okullara yard m etmeyi görev edinen Özel Nurettin Topçu lkö retim Kurumlar Okul Aile Birli i, bu y lda fianl urfa'da bulunan Ömeriye mam Hatip Ortaokulu ö rencilerine yard m götürdü. lk önce bölgeyi ve okulu ziyaret eden Özel Nurettin Topçu lkö retim Kurumlar Okul Aile Birli i, fianl urfa'da bulunan Ömeriye mam Hatip Ortaokulu yetkililerinin talepleri üzerine k fll k bot, ayakkab ve mont toplama kampanyas bafllatt. Toplanan bu yard mlar, daha sonra yaklafl k 15 kiflilik bir ekiple okul ö rencilerine ulaflt r ld. HABER 4. SAYFADA Kad na fliddeti önleme semineri düzenlendi S NCAN B A B I A L GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Sincan Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl iflbirli- iyle Sincan Han mlar Kona nda düzenlenen seminerde, fliddet ma duru kad nlar n sesine kulak verildi. HABER 4. SAYFADA Baflkan Demirel, site sakinleriyle bulufltu Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, bilgilendirme toplant lar kapsam nda O uzlar Mahallesi Arzum Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. 13 TE Çankaya da çevre dostu süpürge arac Önceki günlerde çevre dostu elektrikli çöp toplama araçlar n tan tan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, bu kez yaya bölgelerinde hizmet vermeye bafllayan elektrikli kald r m süpürme arac n inceledi. HABER 3. SAYFADA T w i t t e r twitter.com/olaygazetesi Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: F A C E B O O K GÜNCEL GÜNCEL OLAY GAZETES FACEBOOK TA pages/olay-gazetesi/ AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Mehmet Ali fiahin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplant yla baflta Ankara olmak üzere, toplam 13 ilin ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad. fiahin, her siyasi partinin isabetli adaylarla seçime girmek için çal flma yapt n hat rlatarak, AK Parti olarak kendilerinin de titiz çal flmalar yapt klar n söyledi. AK Parti'den belediye baflkanl na aday adayl - baflvuru say s n n 6 bin 415 oldu unu söyleyen fiahin, bin 395 kifliyi aday gösterebileceklerini hat rlatt. LÇELER VE ADAYLARI AK Parti nin adaylar ise ilçeleriyle birlikte flöyle: Akyurt Gültekin Ayantafl, Alt nda Veysel Tiryaki, Ayafl Bülent Taflan, Bala brahim Gürbüz, Beypazar Tuncer Kaplan, Çaml dere Haz m Caner Can, Çankaya Bar fl Ayd n, Çubuk Tuncay Acehan, Elmada Gazi fiahin, Etimesgut R - za Gezer, Evren Abdülkadir Demirci, Gölbafl Fatih Duruay, Güdül Havva Y ld r m, Haymana Hac Aysu, Kalecik Filiz Ulusoy, Kazan Lokman Ertürk, Keçiören Mustafa Ak, K z lcahamam Muhittin Güney, Mamak Mesut Akgül, Nall han Mehmet Mete, Polatl Yakup Çelik, Pursaklar Selçuk Çetin, Sincan Mustafa Tuna, fiereflikoçhisar Ferda Polat, Yenimahalle Adem Ceylan. Alt nda l kad nlardan Tiryaki ye tam destek Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki s k s k gerçeklefltirdi i mahalle toplant lar na devam ediyor. Her f rsatta Alt nda l larla bir araya gelen Baflkan Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki, Konya ve stanbul gezilerine kat lan Alt nda l kad nlarla bir araya geldi. HABER 3. SAYFADA Yaflar, okul e lencesinde HABER 4. SAYFADA Erol Da l Abdullah Cengiz ALTINDA Bugün 3 de Bugün 13 te

2 Ankara da faaliyet gösteren çeflitli hemflehri dernekleri ile baz sivil toplum kurulufllar n n Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek e ziyaretleri sürüyor. Hafta sonu mesaisinin bir bölümünü Baflkent te faaliyet gösteren dernek yöneticisi ve üyelerine ay ran Baflkan Gökçek, kalabal k heyetlerden oluflan gruplar kabul etti. Baflkanl k Makam nda gerçekleflen ziyaretlerde konuklar yla yak ndan ilgilenen Baflkan Gökçek, dernek ve platform temsilcileriyle tek tek tan flt ve hofl geldiniz BUGÜN /2 ANKARA Gökçek e ziyaretler aral ks z sürüyor B ugüne kadar, Ankara da faaliyet gösteren federasyon, dernek ve odalar taraf ndan heyetler halinde gerçeklefltirilen ziyaretlerde Baflkan Gökçek, konuklar n n bir yandan istek ve sorunlar n dinlerken, bir yandan da Büyükflehir Belediyesi nin gerçeklefltirdi i projeler ile devam eden çal flmalar konusunda bilgi veriyor. Baflkan Gökçek in özellikle hafta sonlar görüfltü ü konuklar bu kez Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odas, Bürokrat Ankaral lar, Sincan Müteahitler, Muradiye Mezunlar, Yakac kl lar ve Gölbafl Akveren Çarsak Derneklerinin yönetici ve üyeleri oldu. Baflkan Gökçek e ilk ziyaret, Ankaral olup yine Ankara bürokrasisinde çal flanlar taraf ndan kurulan Bürokrat Ankaral lar Derne i Baflkan ve yönetim kurulu üyeleri taraf ndan gerçeklefltirildi. BÜROKRAT DERNE NDEN Z YARET Ziyarette heyet ad na söz alan Bürokrat Ankaral lar Derne i Baflkan Mustafa Cantürk, Hac Bayram Veli nin torunlar olarak, baflar lar n z ve gayretleriniz için size teflekkür etmeye geldik diyerek, Ankara n n tarihi kimli ine sahip ç kt n z, ortaya ç kard n z. Bunlar yaparken de bugün Ankara y Avrupa Baflkenti haline getirdiniz. Yollar yla, ulafl m yla, yeflil alanlar yla Ankaram z n modern yüzünü de ortaya ç kararak farkl noktalara tafl d n z Baflkan Gökçek e Ankaral lar olarak her zaman destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini kaydeden Cantürk, Baflar lar n z taçland rarak devam ettirece inize inan yoruz diye konufltu. Dernek üyelerine ziyaretleri ve desteklerinden dolay teflekkür eden Baflkan Gökçek, Sizleri tan maktan çok mutlu oldum diye konufltu. Baflkan Gökçek, Baflkent in birçok farkl kurumunda yönetici olarak görev yapan konuklar na, sinevizyon eflli inde yap lmakta olan projeleri hakk nda bilgi verirken, konuklar n n da Ankara da yap lan ve yap lacak olan projelerle ilgili merak ettikleri Ankara S cakl k AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 22 Rebi-ül Evvel 10 Kanun-i Sani sorular yan tlad. Baflkan Gökçek i, kalabal k bir heyet ile ziyaret eden Özel Halk Otobüsü Esnaf Odas Baflkan Ercan Soydafl ve yöneticilerden oluflan grup, Baflkan Gökçek e, Biz bugün sorun anlatmaya, isteklerde bulunmaya de il, Ankara ile ilgili görüfl al flveriflinde bulunmaya geldik dediler. Yap lacak olan Genel Kurullar na Baflkan Gökçek i davet eden Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odas Baflkan Soydafl, konuflmas nda Ankara ya yap lanlar en yak ndan bilenler biziz. Çünkü bu yollar 24 saat biz kullan yoruz. Trafik sorununun nereden nereye geldi ini ne kadar rahatlad n biz biliyoruz. Eskiden Akay Kavfla nda 45 dakika beklerdik Otobüs Esnaf konuklar na ziyaret ve iyi dilekleri için teflekkür eden Baflkan Gökçek, Ankara da trafi in s k flt birkaç noktadan biriydi Akay Kavfla. Üstelik o zamanlar Ankara trafi inde 350 bin araç vard bugün ise 1,5 milyonun üzerinde araç var. Araçlar o zaman orada 45 dakika beklerdi flimdi ise hiç beklemeden geçiyor. Araç say s artmas na karfl n yeni aç lan yollar, alt ve üst geçitler, köprüler kavflaklar ile trafik rahat hale geldi fleklinde konufltu. S NCANLI MÜTEAHH TLER Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek i ziyaret eden sivil toplum örgütlerinden biri de Sincan Müteahhitler Derne i Baflkan ve yöneticileri oldu. Baflkan Gökçek e kendilerini kabul etti i için teflekkür eden Dernek Baflkan Cafer Acar, Size her zaman güvendik. Sincan n sizin gözünüzde hep ayr bir yeri oldu unu düflünüyoruz. Bizim ilçemize her zaman güzel yat r mlar yapt n z. Bundan sonra da yapmaya devam edece inize inan yoruz diye konufltular. Konuklar na iyi dilekleri için teflekkür eden Baflkan Gökçek de Sincan a yap lan yat r mlar n artarak devam edece i sözünü verdi. Baflkan Gökçek e yo un bir flekilde süren ziyaretlerden bir di eri ise Muradiye Vakf Mezunlar Derne i Baflkan Tuncay Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri oldu. 10 binin üzerinde mezunu bulunan Muradiye okullar n n e itimine iliflkin k sa bilgiler veren Baflkan Çelik, Birço umuz iyi e itimler alarak özel sektör, kamu ve farkl yerlerde çal fl yoruz Baflkan Gökçek, konuklar na Ankara Büyükflehir Belediyesi ne ait dev projeleri televizyon ekran ndan görüntüler eflli inde anlatt. Baflkan Gökçek in tan t m n yapt Kuzey Ankara Merkez Camii ve Külliyesi Kültür-Kongre Merkezi ise ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 29 Günefl :06 59 Ö le :12 07 YARIN kindi :14 38 Akflam :17 03 Yats :18 25 Akgül, arabafl na kat ld A nkara da yaflayan Yozgatl larla bir araya gelen Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, Yozgat Yudan Köyü Derne i ve Dereba Köyü Derne i nin düzenledi i iki ayr arabafl program na kat ld. Akgül, birlik ve beraberli i pekifltirme ad na düzenlenen bu tür programlar çok önemsiyorum Yozgatl lar Federasyonu Sosyal Tesisleri nde düzenlenen arabafl program na Yozgatl lar yo un ilgi gösterdi. Programa Akgül ün yan s ra Ak Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer, Meclis Baflkanvekili Erdal Ak ve meclis üyeleri kat ld. Yozgatl lar n geleneksel olarak her y l düzenledi i arabafl program n n dayan flma ve buluflma ad na önemli bir sosyal faaliyet oldu unu belirten Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, birlik ve beraberlik mesaj verdi. fiehirlerin kalk nmas nda sivil toplum kurulufllar n n önemine de inen Akgül, Burada amaç arabafl yutmak de il bir araya gelmek, tan flmak, sohbet etmek Sivil toplum kurulufllar n n ve hemfleri derneklerinin faaliyetlerini önemsediklerini vurgulayan Akgül, Hepimiz Mamak a hizmet ediyoruz. Mamak'ta faaliyet gösteren hemflehri derneklerimizi fiafaktepe Mahallesi nde hizmete açt m z Sivil Toplum Merkezimizde bir araya getirdik. Art k daha ferah ve ifllevselli i yüksek ortamda hizmet veriyorsunuz Yenimahalleli minikler k yafet balosunda Y enimahalle Belediyesi 80. Y l Anaokulu 3 yafl minikleri, okullar nda düzenledikleri k yafet balosuyla e lenceli bir gün geçirdi. Hayallerindeki bir film kahraman gibi giyinen minikler, danslar edip gönüllerince e lendiler. Süpermen, Örümcek Adam, Uyuyan Güzel ve bin bir yarat c l kla haz rland klar k yafet balosunda seçtikleri kahramanlar n taklitlerini yaparak arkadafllar na k sa skeçler sunan minikler, böylelikle hayal güçlerini de geniflletiyor. Minik kahramanlar haz rlad klar gösterileriyle arkadafllar n gülmekten k r p geçirirken, rengârenk kostümleriyle de bir günlü üne hayallerindeki kahramanlar oldular. Okullar nda bol bol sosyal aktivite içinde bulundan 3-6 yafl ö rencileri yarat c l klar n gelifltirerek keyifli vakit geçiriyor ve paylafl m n önemini ö reniyor. Ebeveynlerin bir numaral tercihi olan Yenimahalle Belediyesi Anaokullar, uzman kadrosu ve kaliteli e itimi ile miniklerin gelece inde önemli rol oynuyor.

3 MMO Ankara fiubesi Genel Kurulu yap ld T MMOB Makina Mühendisleri Odas (MMO) Ankara fiubesi nin 24. Ola an Genel Kurulu yap ld. Metropol Kültür Merkezi nde yap lan genel kurulda MMO Ankara fiubesi nin iki y ll k çal flmalar de erlendirildi. Sarar lkokulu nda yap lan genel kurul seçimlerini ise Sadettin Özkalender baflkanl ndaki Ça dafl Mühendisler listesi kazand. MMO Ankara fiube Yönetim Kurulu üyeli i için pazar günü yap lan seçimler tek liste üzerinden yap ld. Sadettin Özkalender baflkanl nda seçimlere giren Ça dafl Mühendisler listesinin tamam, oylamaya kat lan 1999 üyeden 1833 ünün oyu ile yönetim kuruluna seçildi. Sadettin Özkalender, seçim sonuçlar n n belli olmas n n ard ndan yapt konuflmada, bir demokrasi flöleni olarak geçen genel kurul için tüm üye ve çal flanlara teflekkür etti. Özkalender, fiubemiz ve Odam z, bu dönemde de öz gücü ile, yaln zca örgütlü üyelerimizden ald güç ile meslek alanlar n koruma ve geniflletme mücadelesini sürdürecektir. fiubemiz, yurdumuzun do al kaynak ve ç karlar n n korunmas için Oda Çal flma lkeleri nde belirtilen antiemperyalist, cumhuriyetçi, laik, toplumcu, demokrat zemine titizlikle sahip ç kacakt r. fiube yönetimimiz, ciddi bir demokrasi ve kat l m anlay fl n n ifadesi olan birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme fliar n örgütlü üyelerle gelifltirmeye devam edecektir ANKARA /3 Alt nda l kad nlardan Tiryaki ye tam destek B aflkan Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki, Karakum, Aktafl, Sakarya, Önder, Beflikkaya, 29 Ekim, Hüseyin Gazi, Karapürçek-1 ve Do antepe Kad n E itim Kültür Merkezleri ne üye kad nlarla bulufltu. Yunus Emre Kültür Merkezi nde gerçekleflen programa yaklafl k 400 kad n kat ld. Kültür gezileriyle özgüven kazanan ve sosyal hayatta daha fazla yer bulan Alt nda l kad nlar, Baflkan Tiryaki için Ailemiz gibi, bize de er veriyor ve hep yan m zda oluyor. Yorumunu yapt. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki yapt konuflmada, kültür gezileriyle zihinlerin ayd nlanaca n dile getirdi. Kültürel de erlerin hiçbir zaman kaybolmamas gerekti ini söyleyen Tiryaki Alt nda da gezilecek çok say da tarihi yer var. Ve buralar dünyan n öbür ucundan gelen turistler geziyor. Alt nda l lar olarak siz de buralar gidip görün. Çocuklar n za buralar tan t n. Hafta sonu eflinizle dostlar n zla bu tarihi mekânlar ziyaret edin. Emin olun ufkunuz geniflleyecek y l nda 23 bin kifliyi Konya, fianl urfa, stanbul ve Çanakkale ye götürdüklerini söyleyen Baflkan Tiryaki, kültür gezilerine ara vermeden devam edeceklerini müjdeledi. Belediyecilikte do ru ad mlar atman n kal c çözümler do urdu una dikkati çeken Tiryaki, fleffaf ve ayr m gözetmeksizin yap lan çal flmalar n her zaman karfl l k bulaca n kaydetti. Zaman bofla harcamamak gerekti ini de sözlerine ekleyen Baflkan Tiryaki, Alt nda Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki s k s k gerçeklefltirdi i mahalle toplant lar na devam ediyor. Her f rsatta Alt nda l larla bir araya gelen Baflkan Tiryaki ve efli Saadet Tiryaki, Konya ve stanbul gezilerine kat lan Alt nda l kad nlarla bir araya geldi. Belediyesi ne ba l kültür merkezlerinde en faydal flekilde vakit geçirilebilece ini ifade etti ve tüm kad nlar bu merkezlerden faydalanmaya ça rd. ÇANKAYA YA ÇEVRE DOSTU ELEKTR KL SÜPÜRGE Ö nceki günlerde çevre dostu elektrikli çöp toplama araçlar n tan tan Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, bu kez yaya bölgelerinde hizmet vermeye bafllayan elektrikli kald r m süpürme arac n inceledi. Çankaya Belediyesi yaya bölgelerinde devreye soktu u elektrikli çöp toplama araçlar n n ard ndan yeni bir elektrikli süpürge arac n daha temizlik filosuna katt. Elektrikli oldu u için egsoz kokusu ve gürültü gibi etkilerden uzakta çevre dostu olma özelli i tafl yan yeni elektrikli kald r m süpürme arac, 100 km. de 5 liral k elektrik tüketimiyle de dikkat çekiyor. Yeni arac n deneme sürüflünün ard ndan temizlik filosuna yenilerinin kat lmas n hedeflediklerini ifade eden Baflkan Bülent Tan k, özellikle kent merkezinde Baflkent in ve Türkiye nin dört bir köflesinden gelen yurttafllara kaliteli örnek bir hizmet sunmaya çal flt klar n aktard. Yeni süpürge arac ilk etapta Sakarya, Yüksel, 7. Cadde ve Tunal Hilmi caddeleri gibi yaya a rl kl ticari merkezlerde boy gösterecek. ELEKTR KL SÜPÜRGE ARACININ TEKN K ÖZELL KLER : % 100 elektrikli, gerçek çevre dostu 1 m3 çöp toplama kapasitesi, 5 y l full akü garantisi, Tam flarz ile 10 saat hiç durmadan süpürme yapabilme, 100 km. de elektrik tüketim maliyeti 5 TL, Maksimum h z: 25 km/saat bofl a rl k, Bofl a rl k: 2300 kg, Maksimum süpürge geniflli i: 1900 mm, Su tank : 120 lt, Akü tipi ve kapasitesi: Lityum- yon 400 A. Erol DA LI Gezi-Gözlem Reyhanl da Bir Okul Al-Salam Aral k ay n n ortas nda ifl sebebiyle eflimle birlikte Reyhanl da bulunmaktayd k. O bölgede Suriye li çocuklar için Al-Salam diye bir okulun oldu unu duyduk. Merak etti imizden bu okulun amac n ö renmek için eflimle birlikte okula gitmeye karar verdik. Okulun yeri hakk nda tek bildi imiz Reyhanl n n do u s n r nda oldu uydu. Sora sora Ba dat bulunur atasözünden yola ç karak Al-Salam sormaya bafllad k. Bir kaç kifliye sorduktan sonra sonunda okulun önüne vard k. Büyük bir demir kap n n üstünde as l olan Türk bayra gözümüze çarpt. Kap - y çald m zda bize Arapça konuflan bir bey kap y aç p bizi içeriye davet etti. Demir kap dan içeri girdi imizde bir k z çocu- u koflup eflimin elini tuttu. O kadar tatl bir k z çocu uydu ki eflimle birlikte bu s cak karfl lamaya flaflakalm flt k ve birbirimize bak yorduk. Daha sonra Arapça konuflan beyefendi el hareketleriyle bizi okulun içine davet etti. Ama bir sorunumuz vard. Biz Arapça bilmiyorduk ve onlar da Türkçe bilmiyorlard. Bu beyefendi bir süre sonra Arapça-Türkçe konuflan bir gençle bizi tan flt rd. Sonra okuldan baflka bir yetkili ve çevirmenle birlikte okulun bahçesine ç kt k. Okulun bahçesinde ikiyüze yak n çocuk vard ve oyun oynuyorlard. Bahçeyi gezerken ingilizce konuflan kifliler hemen dikkatimizi çekti. Sorular - m z sormaya bafllad k. Ben: Bu ingilizce konuflan kifliler kim? Çevirmen: Amerikan dan 33 kiflilik bir grup geldi ve okuldaki çocuklar için bir kaç haftal k program yapacaklar. Uzun sar saçl Amerika l bir genç, çocuklarla birlikte okulun duvar n boyuyordu. Ben: Bu foto raf makinalar nereden geldi? Çevirmen: Amerika dan gelen grup yanlar nda getirdi. Her bir çocu a bir tane hediye ettiler. Karfl taraftaki a açlar n bulundu u bölgede yafllar daha büyük olan ö renciler, ellerinde birer foto raf makinas yla birbirlerinin ve a açlar n resimlerini çekerek e leniyorlard. Yan m zdaki yetkili ve çevirmen bize okulu gezdirmeye devam ederken okulun merdivenlerinden bizi ikinci kata ç kard lar. kinci kat n üzerinde demir profilerden s n flar yap lmaya baflland n gördük. Ben: Resim çekebilir miyim? Yetkili: Tabii çekebilirsiniz. Okulumuza gelecek ba fllarla yeni s n flar için duvarlar yap lacak. Belliydi ki yeni s n flara ihtiyaç duyuluyordu. Yetkili bize yeni bir fley göstermek için bizi okulun bodrum kat na indirdi. Gördü ümüz manzara karfl s nda flafl rd k. Amerika dan gelen bu gruptan bir kifli difl doktoruymufl. Bodrum kat nda bu doktor için basit bir muayenehane yap lm fl ve s rayla okuldaki çocuklar n difl kontrolü yap lmaktayd. Yan m zdaki çevirmen de bizden izin alarak k sa bir süreli ine difllerini difl doktoruna gösterdi. Çevirmenimiz ve okul yetkilisiyle okulu dolaflmaya devam ederken küçük çocuklar n okulun bahçesinde s raya girip haz r bulunduklar n farkettik. En önde bir çocuk vard ve Arapça bir fley söylüyordu. Çocuk konuflmas n bitirdikten sonra çocuklar s rayla s n flar na ç kt lar. ste imiz bu okulun kurucusuyla görüflmekti. Kurucu han m ö rendi imiz kadar yla Kanada dan gelen bir Suriye liymifl. Okulun kurucusunun çarfl da olmas sebebiyle maalesef görüflemedik. Bizim de zaman m z k s tl oldu u için teflekkür edip okuldan ayr ld k. fl seyahatimizden döndü ümüzde bu konu hakk nda hala merak ediyordum. Bu okul hakk nda biraz daha araflt rd m. Araflt rmalar ma göre bu okulun amac Suriye de iç savafl n bafllamas ndan sonra Reyhanl da Türk okullar na gidemeyen binlerce Suriye li çocu a e itim vermekmifl. Al- Salam Ekim 2012 y l nda kap lar n açt nda 900 den fazla Suriye li çocuk bu okula kat lm fl. Savafltan dolay bir çok Suriye li ö retmen de iflsiz kalm fl. Al-Salam n ikinci amac bu iflsiz kalan ö retmenleri al p profesyonelce e itmekmifl. fiu anda bu okulda 40 kifli çal flmaktaym fl. Hatta personelden de baz lar e itim almalar için yurt d fl na gönderilmifl. Bu okuldaki çocuklar savafltan sonra tekrar Suriye ye dönüp yeni Suriye nin yap lanmas nda önderlik etmek için e itiliyorlarm fl. Aç k söylemem gerekirse flu an Suriye de yaflanan durumdan dolay bu çocuklar n kendi dillerinde e itimlerine devam edebilmeleri bizi sevindiriyor. Umar m Al-Salam n amac yeni Suriye nin yap lanmas na pozitif bir katk olur.

4 S incan Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar Bakanl el ele verdi, fiiddete Hay r Ülkemizde son y llarda artan kad n cinayetleri ve kad na fliddet olaylar n n ard ndan Sincan Belediyesi de harekete geçti. Sincan da han mlar ve aileleri bilinçlendirmek için yola ç kan Belediye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl n n da deste i ile seminerler düzenlemeye bafllad. fiiddete Hay r mesaj n n verildi i seminerlerde, fliddetin zararlar etkileyici bir sunumla gözler önüne seriliyor. Sincan Belediyesi nin han mlar n hizmetine sundu u Han mlar Kona nda seminer veren Koza fiiddet Önleme zleme Merkezi Sosyologlar ndan Ayfle Varer, han mlara önemli uyar larda bulundu. Aile içinde saadet vurgusunun da yap ld seminerde; fliddetin boyutlar, farkl l klar ve zararlar ile ilgili sunum yap ld. fiiddetin nedenleri üzerinde de durulan seminerde; ekonomik durum, iflsizlik, e itimsizlik ve alkol fliddetin en önemli sebepleri olarak gösterildi. Her türlü fliddetin önüne geçilmesi gerekti inin alt n çizen Sincan Belediye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Son zamanlarda artan fliddet olgusu karfl s nda Hükümetimizin ald önlemler ve gösterdi i ilgi gerçekten takdire flayand r. Bizde yerel yönetimler olarak ilçemizde bu bilincin yayg nlaflmas için seminerler düzenliyoruz. Seminerlerimiz ile fliddetin her türlüsünün zararl oldu unu ve kimsenin fliddeti hak etmedi ini anlatmay amaçl yoruz. ANKARA A lt nda Belediyesi, tecrübesini uluslararas arenaya tafl d. Maliye Bakanl, Ekonomik flbirli i Kalk nma Teflkilat (OECD) ve Avrupa Birli i nin ortak giriflimi niteli indeki dare ve Yönetimde Geliflime Destek (SIGMA) alan nda, Alt nda Belediyesi örnek oldu, belediyenin bilgi birikiminden 4 yararlan ld. Türkiye de hemen her alanda ortaya koydu u baflar l çal flmalar sonucunda, takip edilen bir belediye haline gelen Alt nda Belediyesi, kamu idarelerine de rehber oluyor. dare ve Yönetimde Geliflime Destek uzmanlar Noel Hepworth, Brian Finn ile Maliye Bakanl heyetiyle bir çal fltaya imza atan Alt nda Belediyesi, hem yurtiçinde hem de yurt d fl nda ad ndan s kça söz ettiriyor. Çal fltay n Alt nda Belediyesi nde gerçeklefltirdi i nceleme ve De erlendirme Toplant s nda, iç kontrol eylem plan süreçlerinden olan Risk Yönetimi konusu ele al nd. Bu alanda tecrübelerini aktaran Alt nda Belediyesi, 6 ay sürecek olan çal flman n ilk etab n baflar yla tamamlad. Çal flma sonucunda ortaya ç kacak olan uygulama sonuçlar n n risk yönetimi konusunda Türkiye deki di er belediyelere de örnek olmas bekleniyor. Sincan Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl iflbirli iyle Sincan Han mlar Kona nda düzenlenen seminerde, fliddet ma duru kad nlar n sesine kulak verildi. Kad na fliddeti önleme semineri Alt nda Belediyesi nin tecrübesi uluslararas arenaya tafl nd Nurettin Topçu Okulu ndan Urfa ya yard m eli uzand H er y l gerek yurt içinde gerekse yurt d fl nda bulunan kardefl okullara yard m etmeyi görev edinen Özel Nurettin Topçu lkö retim Kurumlar Okul Aile Birli i, bu y lda fianl urfa'da bulunan Ömeriye mam Hatip Ortaokulu ö rencilerine yard m götürdü. lk önce bölgeyi ve okulu ziyaret eden okul aile birli i, okul yetkililerinin talepleri üzerine k fll k bot, ayakkab ve mont toplama kampanyas bafllatt. Toplanan bu yard mlar yaklafl k 15 kiflilik bir ekiple okul ö rencilerine ulaflt r ld. Duygulu anlar yaflad klar n ifade eden ekip, baz ö rencilerin ayakkab s olmad için annesinin ayakkab s n giyip geldi ini, baz lar n n so uktan korunmak için üzerlerinde palto bile olmad klar n görünce yap lan yard mlar n ne kadar önemli oldu unu anlad klar n belirttiler. Okul bundan önceki y llarda Hakkâri, Bingöl, I d r, Çorum, Gürcistan (Batum) da bulunan kardefl okullara da yard mlar n ulaflt rm flt. Yaflar, okul e lencesine kat ld Y enimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, belediyenin ev sahipli inde gerçekleflen fientepe fiehit Mahmut Özdemir lkö retim Okulu nun e lence program na kat ld. Ö rencilerin ve velilerin yo un ilgisiyle karfl laflan Yaflar, Bugün Türkiye nin en donan ml, en temiz ve en baflar l devlet okullar Yenimahalle dedir Programda ayr ca Yaflar a e itime vermifl oldu u desteklerden dolay bir teflekkür plaketi verildi. Belediye lkad m Salonu nda fiehit Mahmut Özdemir lkö retim Okulu Okul Aile Birli i taraf ndan düzenlenen programa Baflkan Yaflar n yan s ra Okul Müdürü Ceyhan Ero lu, Okul Aile Birli i Baflkan Haydar Erzar, okul idarecileri, veliler ve ö renciler kat ld. Ö rencilerin ve velilerin ilgi oda olan Yaflar, çocuklarla yak ndan ilgilendi, velilerle ayaküstü sohbet etti. Programda k sa bir konuflma da yapan Yaflar, Yenimahalle Belediyesi nin e itime yapt yat r mlar anlatt. Gelece in mirasç lar olan çocuklar n iyi e itim almalar n n önemine de inen Yaflar, Evlatlar m za iyi e itim verirsek, onlar donan ml birer birey olarak yetifltirirsek ülkemizin gelece i de parlak olur Göreve geldi i günden beri ilçe s n rlar nda bulunan devlet okullar na sahip ç kt n kaydeden Yaflar, lçemizde bulunan 149 okula milyonlarca lira yat r m yapt k. Okullar m z n her türlü eksikli ini gidermeye çal flt k. Bugün Türkiye nin en donan ml, en temiz, en baflar l devlet okullar Yenimahalle de bulunuyor. Ülkemizin bölünmez bütünlü üne, de erlerine sahip ç karak çocuklar m za ayd nl k bir Türkiye b rakmak amac nday z ifadelerini kulland. Programda daha sonra Yaflar a e itime verdi i desteklerden dolay Okul Müdürü Ceyhan Ero lu ve Okul Aile Birli i Baflkan Haydar Erzar taraf ndan bir teflekkür plaketi takdim edildi. Daha sonra etkinlik oyun havalar eflli inde edilen danslarla flenlendi. Hem veliler hem de ö rencilerin doyas ya e lenip, stres att program, renkli görüntülerle son buldu. LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 Bina inflaat maliyetleri yüzde 1,2 artt ANKARA(CHA) T ürkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l Ekim- Aral k dönemini kapsayan 4. çeyrek Bina nflaat Maliyet Endeksi verilerini aç klad. Endeksin, 2013 Bakyap dan 160 milyon liral k yat r m BURSA (CHA) P restij serisinin ikinci halkas Esenyurt stanbul Prestij Park ile ad ndan söz ettiren Bakyap, memleketi Bursa da 918 konuttan oluflan yeni projesinde 1 ayda 500 konutun sat fl n gerçeklefltirdi. Bursa ya yabanc yat r mc lar da çekmeye aday olan projedeki 50 konut, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerin oluflturdu u bir konsorsiyuma sat ld. Bakgör, ayr ca flirket olarak Avrupa ya da aç lacaklar n n bilgisini verdi. Gayrimenkulde 20 y ll k geçmifle sahip Bakyap, Bursa ya yabanc yat r mc y çekecek prestijli bir projenin sat fl na bafllad. 160 Milyon liral k yat r mla Bursa Osmangazi de yaklafl k 54 bin metrekarelik bir arazi üzerinde yükselmekte olan Bakyap Prestij Modern de 918 konut 53 iflyeri yer alacak. Projenin stanbul da yo un ilgi gören stanbul Prestij Park projesinin ard ndan hayata geçti ini belirten Bakyap Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Ferhat Bakgör, 2014 y l n n ilk lansman yap lan projelerinden olan Bakyap Prestij Modern in bine yak n ba ms z birim say s ile büyük bir proje oldu una dikkat çekti. Kentsel dönüflümle yüzünü yenilemeyi planlayan Bursa ya böyle prestijli ve modern bir projeyi kazand racak olmaktan dolay gururlu olduklar n anlatan Ferhat Bakgör, Bakyap Prestij Modern in ayn zamanda yabanc yat r mc lar Bursa ya çekmeye de aday oldu unu söyledi. Bakgör, stanbul Prestij Park projesinin bafllamas ndan dolay ara verdikleri Bursa projelerine ay n sonunda Bursa da yeni bir projeye bafllad klar bilgisini verdi. Lansman öncesinde fuarlarda tan t lan projenin tek blo undaki 280 konuta Suudi Arabistan Bahreyn gibi ülkelerden oluflan bir konsorsiyumdan teklif geldi ini belirten Bakgör, 17 Aral k olaylar sürecinden yabanc yat r mc lar n tedirgin olmas nedeniyle bu rakam n sonradan 50 adede düfltü ünü söyledi. Yat r mc lar aç s ndan bekleme sürecinin ucunun aç k oldu unu dile getiren Bakgör, bununla birlikte bireysel yabanc yat r mc lara sat fllar n ise sürdü ünü vurgulad. Yabanc yat r mc n n Bursa y termal ve k fl turizmi nedeniyle iyi bildi ini anlatan Bakgör, stanbul dan yat r m yapmay p sadece Bursa dan yat r m yapan yabanc yat r mc lar da var. Bursa Prestij Modern projesinin 2016 Haziran ay nda teslim edilmesi planland - n anlatan Bakyap Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Ferhat Bakgör, projenin bir ay içinde yüzde 60 n n yani yaklafl k 500 konutun sat ld n dile getirdi. Bursa daki projenin Bursa Büyükflehir Belediyesi nden ihalede sat n al nd n anlatan Ferhat Bakgör, bu projenin kentin ilk has lat paylafl m modeliyle gerçekleflen konut projesi oldu unu söyledi. Bakgör, halede bu arsa 36 milyon liraya sat lacakt. Biz Belediye yi bu arsay has lat paylafl m modeliyle yapmalar halinde daha çok kazanacaklar n anlat p bu yönde teklif verdik. Onlar da kabul ettiler. fiimdi onlar n kasas na en az 50 milyon lira bu projeyle girmifl olacak. diye konufltu. y l dördüncü çeyre inde, bir önceki çeyre e göre toplamda yüzde 1,2, bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 7,2 ve dört çeyrek ortalamalar na göre yüzde 5,1 artt belirtildi. B ME de 2013 y l dördüncü çeyre inde iflçilik endeksi bir önceki çeyre e göre yüzde 1,3, malzeme endeksi ise yüzde 1,1 artt. Bir önceki y l n ayn çeyre- ine göre iflçilik endeksi yüzde 7,3 ve malzeme endeksi yüzde 7,1 artt. ZM R (CHA) T ürk su ürünleri sektörü, son y llarda ciddi ihracat art fl yakalad ABD pazar nda konumunu daha da güçlendirmek için 2014 y l nda üç koldan ata a geçti. Geçen y llarda sektörde dünyan n ikinci büyü ü kabul edilen Boston Su Ürünleri Fuar na kat lan Su Ürünleri Tan t m Grubu (STG), bu y l ABD de iki fuara daha kat l yor. San Fransisko flehrinde Ocak aras nda düzenlenen Winter Fancy Food a ilk defa kat lan STG, Türk bal klar n piflirerek 2 bin kiflinin be- enisine sundu. Fuar de erlendiren Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç Birlikleri Sektör Kurulu Baflkan Sinan K z ltan, ABD nin 2013 verilerine göre en fazla su ürünleri ihracat yapt klar ülkelerden biri oldu unu söyledi. Tüketim potansiyeli dikkate al nd nda, sektör aç s ndan hedef pazar konumunda oldu unu kaydetti. Boston Su Ürünleri Fuar ndan sonra San Fransisko da, baflta ABD olmak üzere birçok ülkeden gelen ziyaretçilere Türk su ürünleri ve sektörünü tan tt klar n belirten K z ltan, ABD, h zla geliflen bir pazar. 12 milyon dolara yak n ihracat m z var. EKONOM /5 Daha kaliteli yay n ve görüntü için iflbirli ine gittiler letiflim sektörünün önde gelen flirketleri Airties, Karel ve TTNET, 'yeni nesil TV platformu' olarak adland r lan Tivibu için güç birli i yapt. STANBUL (CHA) Ü ç flirket, Tivibu yay nlar - n n daha kaliteli seyedilmesine imkan tan yacak yerli set üstü kutu üretecek. Airties markal kutu, Karel taraf ndan Ankara Sincan da üretilecek, da t m - n ise TTNET yapacak. Tivibu Ev için ortaya koyulan üründen ilk etapta 300 bin adet üretilecek. Tivibu Ev, set üstü kutu ile internet protokolünden HD TV yay nlar daha kalifiye olacak. RF4CE ba lant ile de TV kanal baflka odadan de ifltirilebilecek. Airties CEO su Philippe Alcaras, Karel Yönetim Kurulu Baflkan Sinan Tunao lu ve TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya iflbirliklerini Shangri-La Bosphorus ta düzenledikleri bir bas n toplant s ile duyurdu. Müflterisi ile 2014'ün ilk yar s nda buluflacak ve Avrupa ya da ihraç edilecek kutunun tan t m toplant s nda konuflan Phillippe Alcaras, bunun için üretimlerinin bir bölümünü Çin den Türkiye ye tafl - ma karar ald klar n söyledi. novatif ürünlerini Türkiye de May s ay nda tan tacaklar n aktaran Alcaras, Ürünümüz ufak ama yo un bir kutu."' Ürün ve servislerde müflteri memnuniyetini önemle ele ald klar n, bu nedenle Karel ve TTNET ile ortak faaliyet yürütmeyi tercih ettiklerini dile getiren Alcaras, flöyle konufltu: "Bir senede pek çok deney yapt k. Gördük ki Karel bütün oyuncular n önündeydi. fiirket, donan m ve yaz l m ayn anda elinde bulunduruyor. Tabii bizim için esnek ve çevik bir tedarik a önemli. Bu a rekabette gücü art r yor. Burada da TTNET in mühim bir rolünün oldu- unu anlad k. Umut ediyorum bu tedarik a ndan Türkiye nin yan nda Avrupal müflteriler de yararlanacak." Karel Yönetim Kurulu Baflkan Sinan Tunao lu ise Ankara Sincan da modern bir üretim alanlar oldu una temas etti. letiflim sektöründe Türkiye nin almas gereken çok merhale oldu unu belirten Tunao lu, flöyle devam etti: "Lakin teknik ürünleri ithal ederek merhale almam z, baflar l olmam z mümkün de il. Çare yerli üretim ve yerli Ar-Ge ile markalaflmakt r. Bundan böyle ilim ve yerli üretim tekni i ile daha kalifiye, daha uygun maliyetli üretim yapmak, güçlü da t m a lar n kullanmak gerekiyor. Airties, Karel ve TTNET in ortak faaliyetleri tam da bu oda a dayan yor. Burada ürün ve Ar-Ge Airties n, üretim Karel in da t m TTNET in." Tunao lu, yerli ürün ve markalarla istihdam art r rken cari aç daraltman n mümkün oldu undan söz etti. Biz tamamen yerli set üstü kutu ile ekonomiye, istihdama ve cari aç a ufak katk yapabiliriz. TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya da Tivibu nun önemli ve büyüyen bir a oldu unu dile getirdi. Hem Tivibu Ev, hem Tivibu Cep in müflteri adedini art rma ad - na tekni e yat r m yapacaklar n bildiren Kaya, bu anlamda yeni set üstü kutular n Tivibu yu güçlendirece- ini kaydetti. Kaya, fiu aflamada biz ürünü talep edece iz, Ankara Sincan da, Çorumlu ve Yozgatl arkadafllarca üretim yap lacak. Biz ürünü aylar de il haftalar içinde alaca z. Günler içinde almay umut ediyoruz. Tabii bu kutular Avrupa ya da ihraç edilecek, ülke ekonomisine katk sunacak." ifadelerini kulland. Tivibu Ev, geniflbant internet ba lant s üzerinden IPTV al c s ile sunulan yeni nesil TV platformu. HD kalitesinde TV yay n ve video iletimini, 5.1 Dolby Digital ses iletimini destekliyor. Bilinen ulusal kanallar n yan s ra özel tematik kanallar izlemek de mümkün. Ayr ca istedi iniz zaman izleyebilece iniz film, dizi, belgesel, çocuk, müzik klibi ve daha pek çok içerikten oluflan bir arflive sa hip. Faruk Çelik: 4/C, Maliye nin de il Çal flma Bakanl 'n n gündeminde ANKARA (CHA) Ç al flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, 4/C lilerin kadroya al nmas yla ilgili toplu sözleflme masas nda bir çal flma yap ld n ancak henüz netleflmedi ini aç klad. Bakan Faruk Çelik, Türkiye flveren Sendikalar Konfederasyonu (T SK) Yönetim Kurulu Üyelerini Bakanl k binas nda kabul etti. Çelik, bu esnada gazetecilerin sorular n da cevaplad. 4/C li çal flanlar n kadroya al nmas ile ilgili bir çal flma oldu unu söylediniz ama Maliye Bakan, 'böyle bir çal flma yok.' Memur-Sen, 'böyle bir çal flma var.' Kafalar kar flt. Bu konuda bir aç klama yapar m - s n z? sorusuna flöyle karfl l k verdi: "4/C li olarak 23 bin vatandafl çal fl yor. Bunlar n büyük bir bölümü özellefltirme çerçevesinde kamudan ayr lmak zorunda kalan ama o anda da hükümetin onlarca y l devlete hizmet etmifl bu insanlar n emeklilikleri aç s ndan böyle bir statü çal flmas ortaya koyulmufl. Konu bilinen ve bilinmeyen kesimlerce tart fl l nca gerçekten çok çetrefilli bir durum ortaya ç - k yor. Burada ne söylerseniz hep farkl de erlendiriliyor. Bu konu toplu sözleflme masas nda konuflulan bir konu oldu u için Çal flma Bakanl 'n n gündeminde var. Yani art k flunu da görelim Türkiye de çal flanlar n haklar toplu sözleflme masas nda belirleniyor. Hükümetin masas nda de il. Bakanlar Kurulu'nda belirlenmiyor, Çal flma Bakanl 'nda belirlenmiyor, toplu sözleflme masas nda belirleniyor. Toplu sözleflmede bir araya geliniyor ve al nan kararlar uygulan yor. 4/C liler konusunda toplu sözleflme masas nda gündeme gelen konulard r. 4/B liler kadroya al nd lar, 4C liler de bir tavsiye karar olarak dan flma kurullar nda görüflülmesi ve burada bir düzenlenme yap labilirse yap lmas karar al nd. Bunlar dolay dan flma kurulu toplant s yap l nca bu konu gündeme geliyor. Bu fleyi ilk kez duyan medya kurulufllar da falan bakan flöyle dedi diyor. Say n Maliye Bakan 'n n gündeminde olan bir konu de ildir do ru ama Çal flma Bakan 'n n bu toplu sözleflmeyle gündeminde olan bir konu. Dolay s yla bizim tart flmam z çok do ald r taraflarla. Maliye Bakanl 'n n gündeminde böyle bir konu olmamas çok do- al. Bunlar bütünüyle bilinmedi i için ortaya böyle bir resim ç k yor. siz herhangi bir bakana personellerle ilgili bir fley sorsan z, 'gündeminizde mi?' diye, yok diyecektir. Toplu sözleflmeyle baz fleyler çözülüyor ama baz fleyler çözülmüyor. 4/C liler de böyle bir konu, ücret konusunda art fl sa lad m z ama statü konusunda henüz netlefltiremedi imiz bir konu. Çelik, Kurlar n yükselmesi acaba istihdam olumsuz etkiler mi? Siz bu konuda böyle bir tehlike görüyor musunuz? sorusuna da flöyle cevap verdi: Son zamanlar kurlardaki dalgalanma, FED in bak fl ve içerdeki yaflanan hadiselerin etkisiyle birlikte de erlendirmek do ru olur diye düflünüyorum. Türkiye de ki iflletmelerin borçlar belli. Bu çerçevede kurda meydana gelen dalgalar n özel sektörü etkileyecektir ama yönetimlerin as l amac sorunlar tespit edebilme ve bunlara çözüm üretebilme amac yla biz hizmet sunduk. Birçok hadise gerçekleflmeden önce tedbirleri al narak Türkiye de gerek istihdam n artt r lmas, dünya istihdamda büyük s k nt lar yaflarken biz en çok istihdam oluflturan ülke olduk. Bu çerçevede yaflad m z bu sürecin de geçici oldu u inanc nday m ve ekonomi kurmaylar m z n da bu konuda almas gereken tedbirler varsa, sorunlar n birlikte çözümü için bu konunun istihdama olumsuz yans t lmamas konusunda çal flmalar m z sürecektir. Bakan Çelik, Suriye de savafl suçu niteli inde olan görüntüleri de flöyle de erlendirdi: Bir insan olarak o resimleri görmek onlara yüreklerin dayanmas mümkün de il vahim bir tablo var. Asl nda hükümet olarak Say n Baflbakan m z n dedi i gibi öteden beri orada bir zalimane bir yönetim var, bir soyk r m var ama belli çevreler bunu anlamakta zorlan yor ama art k bence bu konu ihtilaf konusu olmaktan ç kt bir zulüm var bir zalim var insan yaflam ayaklar alt nda bu son geliflmeler bunu göstermifltir. Gerek AB gerek dünya bu ve benzer geliflmelere müsaade etmemeli ki dünya insanlara bunlara müsaade edilmeyece i güvencesi verilsin aksi takdir de bunlara göz yumulursa daha büyük katliamlar n dünyada yer almas na izin vermek olur. Stürk su ürünleri ABD pazar nda üç koldan ata a geçti Baflta levrek, çipura, orkinos gibi taze, ifllenmifl ve dondurulmufl ürünlerin ABD ve Kanada pazar için önemli bir yeri var. Kültür bal n n kontrollü üretimden dolay daha sa l kl oluflu nedeniyle Forbes dergisi taraf ndan ABD nin en etkileyici lt nc ismi seçilen dünyaca ünlü Türk kalp doktoru Mehmet Öz ün Amerikal lara levrek bal n tavsiye etmesi, kültür bal na ilgiyi artt r yor.

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI

MEHMET YIGINER GUVEN TAZELEDI 6 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13953 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada Suskunlu un Ç l na Yenimahalle deste i Yenimahalle

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz ATO dan kentsel dönüflüm önerisi Ankara Ticaret Odas Baflkan Salih Bezci, 300 metrekarelik imalathane ile mobilyac l k sektörünün geliflemeyece ini belirterek, Sitelerde acilen imalathanelerin üretim tesislerine

Detaylı

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI

ISSIZLIK ORANI %10 A ULASTI 19 MART 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13912 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com flsiz say s 19 bin kifli artarak 2 milyon 809 bin kifliye yükseldi GÜNCEL ISSIZLIK ORANI fl adamlar

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi

YARDIM ELI. Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi 19 ARALIK 2013 Perflembe YIL:39 SAYI: 13835 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Lise ö rencileri Filipinler'e yard m kampanyas düzenledi GÜNCEL FILIPINLER E Samanyolu nda Demircan

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak

Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Belediyenin bültenini hükümlüler basacak Yenimahalle Belediyesi ile Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar Müdürlü ü aras ndaki iflbirli i protokolü yenilendi. GÜNCEL Ankara Aç k Ceza nfaz Kurumu flyurtlar

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Gecikmifl yollar hizmete girecek

Gecikmifl yollar hizmete girecek ANG AD a kad n baflkan aday 12. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerine haz rlanan Ankara Genç fladamlar Derne i nde (ANG AD) ifl kad n Fatma Semiz tek kad n aday olarak baflvurdu. Ankara Genç fladamlar Derne

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

Türk K z lay na genç müdür

Türk K z lay na genç müdür Türk K z lay n n Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüo lu oldu. Bir süredir Teftifl Kurulu Baflkan Özkan Kalemci taraf ndan vekâlet edilen Genel Müdürlük için, Türk K z lay Yönetim Kurulu karar ile asaleten atanan

Detaylı

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz

ATB Et Borsas Türkiye de eflsiz fiiddetli ya murda araçlar mahsur kald Emniyet Müdürü hayat n kaybetti 30 N SAN 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13948 S NCAN GÜNCEL Ankara'da önceki gece geç saatlerde aniden bast ran ya mur kanalizasyon giderlerinin

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi

MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam da seçim start n verdi MHP K z lcahamam Belediye Baflkan Aday Coflkun Ünal, ekibiyle bir araya gelerek seçim start n verdi. KIZILCAHAMAM Aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu na teslim

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland

SECIM TEMIZLIGI. Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor. Mamak Meclisi ilk kez topland SECIM 11 N SAN 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13932 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Büyükflehir Belediyesi seçim çal flmalar s ras nda as lan milyonlarca afifli ve pankart topluyor

Detaylı

AK Partili Ceylan projelerini tan tt

AK Partili Ceylan projelerini tan tt 22 MART 2014 Cumartesi YIL:40 SAYI: 13915 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Adem Ceylan lansman toplant s düzenledi MAMAK Türközü

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı