Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi."

Transkript

1 s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar sat c lara ve polislere çok i dü ecek. s12 Araban z bu garaj a park edin Sizin Facebook ve Twitter hesab n z var. Peki arac n z n? E er yoksa onu hemen garaj. otostart.com adresine park edin! Arabalar n Facebook u olmaya aday payla m sitesinde araçlarla ilgili her türlü detay var. s03 Tesettür markalar ndan sosyal medya ata Yeni vitrin sosyal medya. Markalar; ma aza aç l lar ve yeni sezon ürünlerini web sitelerinden inden önce sosyal medyada duyuruyor. Bunu en iyi yapanlar aras nda Zühre Pardösü, Aker ve Armine gibi tesettür ttür markalar var. ZAMAN GAZETES N N E ÜCRETS Z CUMARTES LAVES D R. 26 MART 2011 CUMARTES SAYI: 278 FOTO RAF: M. AL POYRAZ TÜRKÜCÜLER S NEMACI OLUNCA BEN DE TÜRKÜCÜ OLDUM brahim Tatl ses ke ke ark lar n ve türkülerini söyleyen garip bir türkücü olarak kalsayd! s14 nsan n özgürlü ünün kar s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. Söz konusu ev dekorasyonu olunca bitmek bilmeyen bir de i tirme ve yenileme arzusuna kap l yoruz. çimize sinmeyen bir ey var ama ne? Sak n ayd nlatma olmas n! stedi imiz etki belki de ufak tefek k hilelerinde gizli. Türkiye de tiyatro hâlâ eski yöntemlerle yap l yor. Bu yüzden tiyatroyu samimi bulmuyorum. OLGUN M EK "Bak içime gör beni tut elimden yak beni/ stemezsen bu a k otur, ba tan yaz beni... Usta oyuncu Olgun im ek'in Kapal çar dizisinde ba lamas ile söyledi i bu türkü dijital ortamda geçen y l en çok sat n al nan ve dinlenen ark oldu. Hatta öyle ki listede Tarkan dahil birçok müzisyeni sollad. Türkü albümü ç karma niyetinin olmad n belirten im ek, 15 y ld r albüm teklifi yap l yor. Ama haddimi biliyorum. Böyle bir ahmakl k içinde olmam. Türkücüler sinemac olunca ben de o müzik listesine girdim. diyor. Türkü söylerken ruhunuza i leyen içli sesi kadar mütevaz ki ili i ve oynad rollerdeki performans yla da herkesin sevgisini kazanan Olgun im ek, gündeme dair nsan n özgürlü ünün kar s nda Kaddafi de Ergenekon da duramaz. Ergenekon davas ülkemiz için bir ar nma ve yüzle me vesilesi... eklinde konu uyor. H. SAL H ZENG N' N RÖPORTAJI SAYFA 8'DE Ç nar A ac n n gölgesinde anneannelerimizi and k Geçen hafta gösterime giren Ç nar A ac filminin muzip ve huysuz kahraman Adviye Han m, çocuklar n n tahammül s n rlar n zorlasa da torunu Bar için bir numara. Kimseyle geçinemeyen ve huzurevi yolu gözüken Adviye Han m' n hikâyesinden hareketle anneanne, babaanne ve dedenin bir çocu un hayat ndaki önemini ara t rd k. Çolpan lhan torunu Sadri Al k', Buket Uzuner o luyla annesi aras ndaki ili kiyi, genç oyuncu Feride Çetin ise ebeveynlerinin hayat n nas l ekillendirdi ini anlatt. SEV NÇ ÖZARSLAN IN SAYFA 5 TE cumaertes SEL M LER nin yaz s sayfa 10 da AHMET RAS M KÜÇÜKUSTA n n yaz s sayfa 13 te

2 cuma ERTESI 02 Mücevherde 26 MART 2011 CUMARTES Zarafet sadelikle do ru oranl d r ama tak lardaki son trendler tam tersini söylüyor. Zümrüt, yakut, safir ve elmas gibi de erli ta lar tasar mlarda oldukça abart lm. H z n alamayan mücevher firmalar erkek alyanslar na bile p rlanta dö emi. MERVE TUNÇEL FOTO RAF A. TALHA SERTTÜRK Kad nlar n vazgeçemedi i aksesuarlar n ba nda gelir mücevherler. Öyle ki kad nlar n bu tutkusu u kadarc k bir ey yeter slogan yla p rlanta üreticilerinin reklam filmlerine bile konu oldu. Fiyatlar n pek de u kadarc k olmad n 1721 Mart tarihleri aras nda CNR EXPO da aç lan 32. stanbul Mücevher Fuar nda görmek mümkündü. Buna ra men kad nlar n özellikle p rlantal mücevherlere olan ilgisi ile etiket fiyatlar aras ndaki do ru orant gözlerindeki lt dan okunuyordu. Bu y l tak trendinden ziyade ya anan h rs zl k olay yla gündeme gelen 32. Mücevher Fuar, güvenlik aç n da bir kez daha gözler önüne serdi. Geçti imiz y llarda piyasa de eri yakla k 200 bin lira olan Shun Feng kula adl toka ile Güne I n n Öpücü ü isimli elmas bro u çal nm t. Bu y l zayiat çok daha büyük! 1 milyon 500 bin lira de erinde zümrüt ve p rlantadan olu an gerdanl k s rra kadem de il ama Filipinler e ayak bast. Tüm bu olaylar n gölgesinde kalan ve modellerin pek de yenilikçi olmad fuar, yine de bu y l n ra bet gören mücevherlerine dair önemli ipuçlar verdi. P rlanta halk n aras na kar yor Eskiden daha çok üst s n fa hitap eden p rlantalar imdilerde biraz daha hafifletilmi modellerle halk n aras na kar m gibi. Orta s n fa hitap eden modelleri hemen her stantta görmek mümkündü. Setlerde daha çok görkemli modellere rastlansa da küçük p rlantalarla süslenmi zarif kolye uçlar, bileklikler ve yüzükleri, mücevheri günlük hayat m za çoktan girdi inin göstergesi gibiydi. Daha ula labilir fiyatlarla sat lan bu ürünleri kad nlar i e giderken de özel davetlerde de kullanabiliyor. Erkek alyanslar nda bile p rlanta var Art k evlilik deyince akla ilk gelen tekta yüzük oluyor. Zen Diamond dan Sinem Aksöyler, bunun nedenini p rlantan n kad nlara kendilerini özel hissettirmesiyle aç kl yor. Aksöyler e göre alt n daha çok yat r m amaçl al n rken, p rlanta alanlar n amac bu mücevheri ömür boyu takmak. Bu da kad nlarda sahiplik hissini art r yor. Kad nlar n bu ilgisi mücevher üreticilerini kesmemi olacak ki; baz firmalar i i abartarak erkek alyanslar na dahi ufaktan ufa a p rlanta dö emeye ba lam. Ne diyelim, pes do rusu! Her yerde renkli ta lar Gözümüze çarpan di er bir nokta ise zümrüt, yakut, safir ve elmas gibi ta lar n kullan lmas nda bu y l patlama ya and yd. Her bütçeye hitap etmeyen bu modellerin çakma demeyelim de muadili olan ürünlerde ise ye il, k rm z, mavi, sar ve mor renklerde de erli ta lar kullan lm. Damla eklinde ye il ta l bir yüzük, kolye ve küpeden olu an Hürrem tak lar hemen her firman n stand nda yerini alm. Öyle ki; bir süre sonra sürekli ayn stand geziyormu sunuz hissi uyand r yordu. Markalar de i iyor ancak Osmanl tak modelleri ufak detaylar d nda neredeyse hiç de i miyordu. Alt nlar süste a r, pahada hafif Alt n n önlenemez yükseli i firmalar görünü te a r ancak gramaj dü ük, hafif ürünleri piyasaya sürmeye zorlam. Gülaylar Alt n dan Levent Uyda o lu eskisi gibi a r ve i çili i çok olan alt nlar piyasada bulman n neredeyse imkans z oldu unu söylüyor. Hafifletilmi Fantezi modeller gençleri de cezbetmi olacak ki; bu y l sar alt n gerçekten de alt n ça n ya yor. Saatlerde parlak ta devri Renkli ta ç lg nl bayan saatlerine de s çram. Her yerde pembe, mavi ve turkuvaz renkte ta larla süslü saatler. Kay lar da ta n rengine uyum sa l yor. Tek s ra halinde gövdeye ya da kadrana i lenen ta lar yerine bu y l çift s ra i lenmi ta lar moda. Konyal Saat ten Çi dem Erarslan, Ta ne kadar bolsa, saat o kadar makbul. diyerek özetliyor trendi. Daha büyük ve spor modeller y l n gözdesi. Ama spor saatlerde bile parlak ta lara rastlamak mümkün. Dünyaca ünlü çini ustas S tk Olçar n miras imdi de nevresim tak mlar ve yast klarla evlere geliyor. S tk ustan n birbirinden de erli be motifi ev tekstil ürünlerine i lendi. MERVE TUNÇEL FOTOÐRAF ZEYNEP ÇETİNDAĞ Çini sanat nevresimlere dokundu S tk Olçar dünyaca ünlü bir çini ustas. Yurtiçi ve yurtd nda birbirinden de erli çini eserleriyle tan nan S tk Olçar a vefat ndan sonra en büyük sayg duru u bir ev tekstil firmas ndan geldi. White&Soft, S tk ustan n çini motiflerinden olu an koleksiyonunu 19 Mart ta bir kokteyl ile tan tt. Firman n kurucusu ve tasar mc s Cem Ak n, sa l nda S tk usta ile anla arak haz rlad koleksiyonu vefat ndan hemen sonra sergilemek istemedi ini söylüyor. Aradan bir süre geçtikten sonra tan t lan koleksiyona S tk Olçar n k z Nida Han m n da deste i büyük. Geleneksel motifler yatak odalar nda Yast k ve nevresim tak m ndan olu an koleksiyon, yeni evlenecek çiftlere hitap ediyor. Motifler, do al pamuk üzerine kök boyas yla i lenmi. Fabrikasyon de il el i çili i ile üretilen parçalar n desenleri birbirinden zarif. Firman n kurumsal ileti im yöneticisi Deniz Albudak, ürünlerin çeyizin en özel parças n olu turdu unu söylüyor. Geleneksel ya da modern, her tarzda dö enmi evlere uygun koleksiyonun ba ka bir i levi daha var. Deniz Han m a göre bu parçalar evlere çini sanat n ta yarak geleneksel de erimizin unutulmas n önleyecek kültürel bir misyona sahip. Ürünler el eme i göz nuru Ürünler dekorasyon merakl lar n cezbetti i kadar hediyelik e ya olarak da tercih ediliyor. Gelen olumlu tepkiler sevindirse de talebin çok olmas firmay biraz ürkütmü. Çünkü ürünler el nak yla yap l yor. Motiflerde, mürekkep mavisi ile mercan k rm z s ön planda. a. Albudak, i in en zor k sm n n koleksiyona de er biçmek oldu unu söylüyor. El i çili inden dolay fiyatlar biraz yüksek. S tk ustan n imzas n ta yan yast klar lira, nevresim tak mlar n n fiyat ise lira aras nda de i iyor. Motifleri Olçar n k z seçti Bu ürünlerin olu turulma a amas nda en büyük sorumluluk S tk ustan n k z Nida Olçar a dü mü. Nida Han m hem babas n n an s n ya atmak hem de çini sanat n n tan t m na katk sa lamak için projeyi seve seve kabul etmi. Sürece ba tan sona destek veren Nida Han m n seçti i S tk imzal 5 ayr desen ma aza vitrinini ve evleri süslüyor. Eyübo lu nun da imzas var Firman n sanat koleksiyonlar S tk usta ile s n rl de il. Ünlü ressam ve air Bedri Rahmi Eyübo lu nun motifleri de yast klara özenle i lenmi. Ürünlerde do all korumak için yine kök boyas kullan lm. Koleksiyon Eyübo lu nun torunu Rahmi Bey in atölyesinde üretilmi. Ünlü sanatç lar n eserlerinden ilham alan White&Soft yetkilileri ilerleyen zamanlarda bu koleksiyonlar daha da zenginle tirmeyi planl yor.

3 26 MART 2011 CUMARTES cumaertes 03 Tessettür markalar ndan Armine, Facebook taki takipçileri aras nda logo ve slogan yar mas ba latt. Birinciye para ödülü verilecek. Aker, sayfas n önerenlere e arp hediye ediyor. Yeni reklam alan olarak sosyal medyay ke feden markalar aras nda k yas ya bir mü teri kapma yar var. YAZI KEZBAN KARAGÖZ Tesettür markalar ndan sosyal medya ata Modada art k pazarlama yöntemleri de i iyor. Tasarla, dik, ma azada sergile dönemi yava yava sona eriyor. Yeni nesil mü teriler daha fazla eyi bir arada istiyor. Onlar için iyi ürün, iyi fiyat yeterli de il. Takip edilmeyi, seslerine kulak verilmesini, önemsenmeyi, fikirlerinin ciddiye al nmas n bekliyor. Dünya markalar bu beklentiyi çok önce fark etti. Mü terilerine ve potansiyel mü teri adaylar na Twitter, Facebook gibi sosyal medyalardan ula may ba ard. Türkiye deki moda markalar da bunu görmezden gelmedi. Ama hâlâ birçok marka, iyi bir sosyal medya yönetimine sahip de il. Buna kar l k tesettür markalar bu kanallar çok yönlü kullan yor. Takipçi say lar her geçen gün art yor. Sosyal medya için art k modan n yeni vitrini diyebiliriz. Peki neler oluyor, neler yap l yor sosyal medyada? Takipçiler kahvalt da bulu tu Dünyan n ciddi bir ekonomik krize girmesiyle Türkiye deki markalar da reklam bütçelerini gözden geçirmek durumunda kald. te sosyal medya bu virajda ke fedildi. Televizyon ve di er klasik reklam mecralar nda yer almak için bütçesi yetmeyen firmalar için bu alan bulunmaz nimetti. Ulusal bir kanala reklam veremeyen irketlerin bile Facebook ve Twitter da kitleleri var. Bu yüzden markalar yapt klar yeni ma azalar n aç l lar n, vitrinlerini, yeni sezon ürünlerini neredeyse web sitelerinden önce sosyal medyada duyuruyor. Sosyal medya sadece markay takip etti iniz, yeniliklerden haberdar oldu unuz bir alan de il. Facebook ve Twitter kullanan tesettür giyim markalar, her hafta yeni bir yar ma düzenliyor. Kimi zaman bir foto raf, kimi zaman hikayeler yar yor. Kazananlara ürün hediye ediliyor. Bu yar malara ra bet oldukça fazla. Geçti imiz günlerde Armine, takipçileri aras nda slogan ve logo yar mas ba latt. Birinci 10 Nisan da aç klanacak ve kazanan öneri sahibine 500 TL ödül verilecek. Zühre Pardösü de k sa bir süre önce sosyal medya etkinli i gerçekle tirdi. 100 takipçi Bak rköy de k bir mekânda kahvalt etmek için davetiye kazand. ansl ki iler, firman n Facebook sayfas na yorum yazan 20 ve katlar n n s ras nda yer alan ki ilerdi. Takipçilerin ve marka yetkililerinin bulu tu u kahvalt ya kat lanlar Zühre Pardösü 2011 yaz koleksiyonunu mini bir defileyle herkesten önce görmü oldu. Sayfay arkada lar na öneren kazan yor Markalar özellikle Facebook ta tam bir takipçi yar içinde. Ne kadar çok takipçi o kadar çok ilgi demek çünkü. Bu yüzden çe itli yar malar düzenliyorlar. Bunlardan en önemlisi Facebook sayfas n arkada lar na tavsiye etmek. Aker, Facebook sayfas n arkada lar na öneren 7 takipçisine e arp hediye etti. Ayr ca o ay do um günü veya evlilik y ldönümü olanlar da çekili le Aker den e arp kazan yor. Markalar n sosyal medyadaki takipçi say s Yeni nesil eskisi gibi de il. Daha çok ara t r yor ve yeni ileti im araçlar n çok s k kullan yor. Onlar n da söyleyecekleri, seçimleri, beklentileri var. Onlar dinleyen, kulak veren, ileti im içinde olanlar gelece in kazanan markas olacak. Zühre Pardösü: 82 bin 826 Aker: 80 bin 793 Armine: 74 bin 706 Kayra: 20 bin 719 Tu ba Venn: 18 bin 346 Pijamalar pantolon oldu 2011 yaz trendlerle dolu. Baz lar var ki insan n nutku tutuluyor. Onlardan biri de desenli pijamalar! Geçti imiz hafta yapt m klasik ma aza turlar nda çe it çe it pijama pantolonlar blazerlarla yan yana görünce podyumlarda manzaran n aka olmad n fark ettim. Pantolonlarda kullan lan kuma lar genellikle ipekli ve ince. Desenler çe it çe it. Lepoar desen de var, çiçekli rengarenk kuma lar da, al desenli pantolonlar da. 90 l y llarda herkesin üstünde gördü ümüz pijama pantolonlar bu yaz yine görmeye ba layaca z. V TR N G Y M Flo ya bahar geldi Flo nun; k rm z, fu ya, bej, camel, taba, mavi, turuncu, krem ve mor renkli ayakkab lar sayesinde kad nlar, sezonun modas ndan mahrum kalmazken trend takipçisi erkekler de Flo nun tasarlad hem spor hem de klasik tarzlardaki modellerle yeni sezonda rengârenk olacak. Fiyatlar 29,99 TL den ba l yor. MUTFAK Renkli kahve setleri Hisar, kahveleri stanbul Fincan Seti ile tatland r yor. Bahar ay n n renklerini ta yan kahve seti, farkl renkte 6 adet kahve fincan ve 6 adet kahve taba ndan olu uyor. GIDA BAKIM AKSESUAR Halkal çelik saatler Dice Kayek in ba l l ifade eden, birbirine geçme halkalardan olu an çelik saat koleksiyonu hem klasik hem de spor giyinen kad nlara hitap ediyor. Caillou bal kavanozlar nda Yörem Bal çocuklar n sevgilisi Caillou ile birlikte çocuklara bal sevdirme sürecini ba latt. Caillou lu kavanozlarla çocuklar n bal sevmesi ve daha fazla bal tüketmeleri amaçlan yor. 2 al, 1 öde Cosmed in serum, vücut losyonu ve yüz kreminden olu an serisi k l köklerini zay flat rken, yo unluklar n azalt yor. Bu seriye 2 Al 1 Öde kampanyas yla sahip olabilirsiniz.

4 cuma ERTESI MART 2011 CUMARTES Balt k Denizi donmu, üzerinde onlarca bal kç oturuyor. Biri buzda küçük bir delik aç p oltas n a a ya sal yor, biri eli cebinde parkta gezer gibi dola yor. Kafam zda ise onlarca soru i areti: Ya çökerse, bo ulursak, köpekbal ç karsa... VE FOTO RAF AYHAN HÜLAGÜ Bir küçük delik, içi dolu bal k Balt k Denizi ve onu besleyen bütün nehirler donmu. Baz gemiler terk edilmi bir gecekonduyu and r yor. Etrafta kimse yok, her taraf bembeyaz. Çok uzaklardan sar bir gemi geçiyor, Rusya aç klar na do ru. Denizin üzerinde yaln z bir adam. Uzaktan bir nokta gibi görünüyor. Ayaklar m z topraktan ay rmadan yan na yakla maya çal yoruz. Bir yerden sonra buza ad m atmam z gerekiyor. Kafam zda onlarca soru i areti: Ya çökerse, bo ulursak, köpekbal ç karsa? Tedirginli i bir kenara b rak p ayak izlerine bas yoruz. Baz yerlerde denizin alt görülüyor. Mesafe artt kça korku art yor. Derin yerde risk fazla. Küçük ad mlarla askerî mont giymi adam n yan na yakla yoruz. Bizimle beraber yerini de i tiriyor. On metre ilerideki bal k kutusunu al yor, oltas n haz rl yor. Bir denizde bir delikten bal k nas l tutulur? sorusuna, göstererek cevap veriyor. Elinde buzu delmeye yarayan e ribü rü bir alet. Ucu sivri mi sivri. Kara sapl yor, sonra ba l yor çevirmeye. Buzun kal nl 5060 cm. K sa bir süre sonra alet bo a ç k yor, buzda koca bir delik aç l yor. Tornavidaya benzeyen oltas n n ucuna yemini tak yor, suya at yor. Denizin üzerinde bal k tutma keyfi ba l yor. Armands Purins (56), kimi zaman Rusça, kimi zaman Letonca konu uyor: Emekliyim, Letonya n n bir kasabas nda ya yorum. Sabah 5 te güne ç karken kalk p geliyorum. ki saat bal k tutup eve dönüyorum. Bal k en çok sabahleyin tutulur. Ak amüzeri hava karar rken geldi im de oluyor. Beklemek çok zevkli. Buzun üzerinde ayaklar donmuyor mu? ki saatten fazla kalmamalar n n sebebi bu. Çizmelerinin alt na so uk geçirmesin diye kal n bir keçe koymu ama yeterli de il. Arada karaya ç k p ayaklar n dinlendiriyor. Can s k lmas n diye yan na küçük bir radyo al yor, bazen kitap okuyor dakika sonra olta hareket etmeye ba l yor. Heyecanla çekiyor, küçük bir bal k ç k yor. Bal inceleyip deli e geri at yor. Büyük bal k ç k nca deli i geni letti ini söylüyor. Ama büyük bal k çok nadir ç k yor. Kutuyu alt na çekiyor, hikâyesini anlatmaya devam ediyor: Mobilya fabrikas nda ofis malzemeleri üretiyorum. Platone köyünde I. Dünya Sava döneminden kalma bir evde oturuyorum. Lielupe Nehri nde s k s k bal k tutar m. Nehir 300 km den uzun Neler tuttu unu merak ediyoruz. Oltaya en çok alabal k, somon, göl ve tatl su bal klar tak l yormu. F r nda, zgara ve tavada pi iriyorlarm. Türkiye de ismi cismi bilinmeyen bir bal k türü yok. Somonu sabah kahvalt s nda pi irmeden sosla yedikleri oluyor. Aya m z buza hafif gömülüyor. Purins in konu mas içimizi rahatlat yor: Bir ey olmaz. Buraya traktör ç k yor. Belediyenin özel araçlar buzun kal n oldu u dönemlerde göl ve denizin üzerindeki kar temizliyor. Bu bir belediye hizmeti. Gençler buz hokeyi oynuyor. Aç lan delikler buz tutmu. Güne kara bulutlar n arkas ndan ç k yor, kendimizi bir an buz kütlesinin alt nda dü ünüyoruz. Ko tura ko tura karaya atarken, yeni bal kç lar parkta yürür gibi eli cebinde buzda geziniyor. Buz kütlesi gemi gibi! Biraz ileriye yürüyoruz, kar m za onlarca bal kç ç k yor. Aralar nda 1015 metre mesafe, herkes kendi halinde. Yeni bir bal kç n n yan na yakla yoruz. Bal klar n gösteriyor, foto raf çekmemiz için ricada bulunuyor. Yan ndakilere laf at yor, tuttu u bal klarla dalga geçiyor. Özel bir restoranda a ç l k yapan ya lar ndaki adam ba ndan geçen ilginç bir olay anlat yor: "Birkaç hafta önce Balt k Denizi'nde bal k tutarken buzlar çatlad ki ilik ekip büyük bir buz parças n n üzerinde mahsur kald k. Kütle hareket edip gemi gibi yüzdü. Hemen ilkyard m arad k. Gelenler i me botlarla bizi kurtarmaya çal rken botlar patlad. Talihsizli in bu kadar na pes. Onlar da mahsur kald. lkyard m ekibini ve bizi ba ka ekipler kurtard. Yar n Yüksekö renime Geçi S nav yap lacak. Günlerdir televizyon programlar nda uzmanlar, evlerde ebeveynler ö rencilere tavsiyelerde bulunuyor. Ancak s nav günü beklenti yaln z ö rencilerden de il. Ba ta aileler olmak üzere, oförlere, in aatç lara, seyyar sat c lara, ve polislere de görev dü üyor. ESRA KESK N D KKAT YGS VAR Yar n ö rencileri rahat b rak n! Üniversite s nav na girecekler için yar n büyük gün! Aylard r haz rland klar Yüksekö retime Geçi S nav (YGS) geldi çatt. Mide bulant lar, ba a r lar, kalp çarp nt lar, hak getire. Uykusuz geceler de cabas. Oysaki uzmanlar televizyonlarda bas bas ba r yor: Erken yat p erken kalk n, s nav düzenini imdiden kurun, aman ha sa l kl beslenin, s nav stratejinizi belirleyin, s nav günü yan n za alacaklar n z imdiden haz rlay n vs. Uzaktan söylemesi kolay tabii! Bir de sizin yerinizde olsalar! Biz size yüklenmeyece iz, merak etmeyin. Bu yaz YGS ye girmeyenler için. Biraz da onlar koysun bakal m ellerini bu a r ta n alt na Kapkaçç lar tatil yaps n lk sözümüz h rs zlara! Mümkünse 27 Mart gününü kendileri! ne tatil ilan etsinler. Malum yar n çantalarda S nava giri belgeleri olacak. Yani çal nacak olan yaln zca çanta de il, ö rencilerin koca bir y l ve gelece i. oförler korna çalmas n Bilhassa stanbul, Ankara gibi büyük ehirlerde ard arkas kesilmeyen korna sesleri ö rencilerin kâbusu. D ar dan s nav salonuna gelen her ses, ö rencilerde konsantrasyon bozuklu una neden oluyor. Bu yüzden her f rsatta elini klaksona götüren oförler yar n bir kez daha dü ünsün. n aatç lar çal mas n Bilirsiniz in aat i çilerinin pazar günü kavram pek olmaz. Haftan n 7 günü dur durak bilmeden çal rlar. Civardaki bir in aattan gelen çekiç sesini duydukça beyninize çivi çak l yormu gibi hissedersiniz. Her daim sinirimizi bozmaya yeten bu sesleri, s nav s ras nda duymak ho olmasa gerek. Bu yüzden in aat firmalar yar n en az ndan s nav süresince, i çilerine izin versin. Seyyar sat c lar ba rmas n stanbul da art k çok rastlamasak da küçük ehirlerde devam eden bir gelenek, pazar günleri Simitçiii diye ba ran sese uyanmak. Tabii eskiciii ya da domates, biber, patl caaan eklinde versiyonlar da var. Yar n dikkatli davranmas gereken bir grup da seyyar sat c lar. Özellikle okul yak nlar ndan geçerken Polisler güler yüzlü olsun Ö rencileri strese sokan bir uygulama da s nav öncesinde üzerlerinin aranmas. Kopyay engellemek ve güvenli i sa lamak için bu arama art. Ancak polislere önemli bir görev dü üyor: Ö rencilere güler yüzlü davranmak ve onlar n pani e kap lmas na neden olmayacak ekilde arama yapmak. Nasihatler son bulsun Elbette ki en büyük görev annebabalar n. Bazen ebeveynler s nav günü çocuklardan daha heyecanl davranabiliyor. Günler öncesinden ba layan haz rl klar, s nav günü çocuklara okunmu pirinç yedirmeler, kalemini, kâ d n, giri belgeni ald n m tarz nda ard arkas kesilmeyen sorular ve s navda heyecan yapma, ad n kodlamay unutma, süre bitmeden ç kma gibi nasihatler Ailelerdeki bu panik hali çocuklar n daha fazla endi elenmesine yol aç yor. Yap lmas gerekense, olabildi ince sakin davran p çocuklar n za güvendi inizi hissettirmek.

5 cumaertes 26 MART 2011 CUMARTES 05 Babaannem evimizin ne esi Soldaki foto raf 1997 y l nda Artvin Hopa ya ba l Sugören köyünde çekildi. Sol ba taki Eren 7, abisi Nuri 8 ya nda. ki karde, evlerinin yan ba ndaki ilkokulda okudular. Ö le zili çalar çalmaz ilk i leri ko a ko a eve gelmek, babaanneleri Melahat Bilgin in kuca na atlamak ve onu doyas ya öpmekti. Anneleri Ayten Bilgin e verdikleri bu Anneanne, babaanne ya da dedenin varl bir çocu a ne katar ya da eksikli i ne hissettirir? Bunlar ancak ya ayanlar bilir. Bir de pedagoglar aç kl yor: Bir çocu un duygusal ve sosyal geli imi için onlarla birlikte büyümesi çok önemli. Anne ve baban n eksik b rakt duygular büyükler tamamlar. SEVİNÇ ÖZARSLAN Ç nar A ac Artvin Hopa, 1997 Bursa, 2011 pozun üzerinden 14 sene geçmi. Bilgin ailesi imdi Bursa da ya yor. Soldaki foto raf geçen hafta Bursa daki evlerinde çekildi. Ev ortamlar yine ayn. Babaanneleri gözbebekleri. Onsuz yapam yorlar. Özellikle Nuri, Babaanne sen olmasan ak amlar eve gelmem, arkada lar mla gezmeye giderim. diyecek kadar ona ba l. Melahat Han m n da torunlar na güveni, sevgisi ba ka. Hep beraber ayn oday payla yorlar. Nuri ve Eren, Gece k k r k k r kaynat r z. Annem babam gülü melerimize uyan r. Ne konu tu umuzu merak ederler. Ama aram zda s r. Evimizin ve hayat m z n ne esidir o. nsanlara kar s cakkanl olmam zda babaannemin etkisi büyük. diyorlar. Onlar olmadan asla! Saat gece yar s ndan sonra 00.10'u gösteriyor. Geçen hafta gösterime giren Ç nar yan ve huzurevi yolu gözüken Adviye Han m' n hikâyesi dantel bak lar m d r?/akide kokan tatl bir dil midir maya mecbur b rak l yor. Dört çocu unun evine s amaneanne?/hüzün ya da haf za m d r?/yünlü bir sesin A ac filmini izleyen üç ya l teyze ve bir bize çok uzak de il. Belki kap dibimizdeki kom umuzda, belki kar sokaktaki bir evde, hayat m z n tam ortanedir." ki kere anne olman n pedagojide de bir kar yoksa? Aynen yaz ld gibidir AnneAnne/ ki kere an torunuyla birlikte sinemadan ç k p asansöre biniyoruz. Teyzelerin gözleri ya l. Ellerindeki mendil gözya lar ndan buru mu. Kendi sonlar n n da filmdeki emekli ö retmen Adviye Han m gibi olmas ndan korkmu lar besbelli. Dört çocuk, torunlar, evden eve ta nan çiçekler, plaklar, bir sand k ve gramofon... Ve iki ayda bir gölgesinde piknik yap lan as rl k ç nar a ac. Adviye Han m huysuz ki ili i ile çocuklar n n tahammül s n rlar n zorluyor ama torunu Bar ' n hayat ndaki en anlaml ki i o. Anneanneli günler iple çekiliyor. Uzakta oldu unda telefonda masal saatleri yap l yor. Fatura yüksek geldi i için annesinden azar i iten Bar, Zam geliyor anne zam, gizli zam diye tatl ym gibi görünen yalanla kendini savuns nda bu hikâyelerle kar la yoruz. Üstelik art k daha s k. Eskiden üç ku ak ayn evde ya ar, dar l r, bar l r, kayna l r bir ekilde orta yol bulunurdu. Gül gibi geçinip gitmek vard memlekette. Modern ya am n anahtar kelimesi bireysellik, bizi ba lar m zdan kopard kça kopard, koca ç narlar n gölgesinden uza a savurdu. Anneanneler, dedeler, nineler evlerden çekiliyor, huzurevi kö elerine siniyorlar. Oysa u bir gerçek ki onlar n çocuk dünyas nda farkl bir yeri var. Küçükken anne terli ini bertaraf eden koruyucu mele imiz, ergenlikte dert orta m z, biraz daha büyüdü ümüzde gönlümüzün maskotu olurlar. air Haydar Ergülen ne güzel anlatm : Nedir anl var. Pedagog Adem Güne öyle aç kl yor: "Annelere nas l bir model olmalar konusunda tavsiyede bulunurken anneanne gibi olmalar n söylüyoruz. Yani o kadar geni ve rahat. Çocuklara torun gibi sahip ç kmal lar. Çünkü anne mükemmeliyetçi yap s içinde evlad n n hata yapmas na izin vermiyor. Ya am anneyi son demlerinde belli bir olgunlu a eri tiriyor ama bu arada çocuk y pran yor. te bu y prat anneanne azalt yor. Büyükler evin içinde tolere edici bir fonksiyonu eda ediyor. Pedagog Ali Çank r l ise iyi taraflar olmakla beraber onlar n çok bask n oldu u ailelerde mar k ve anne sözü dinlemeyen çocuklar n yeti ebilece ini dü ünüyor. Hayatla mücadele etmeyi ö rettiler NAZIM KARADEN Z/ ADAMI: Babaanneme ailede herkes Nana (Lazcada anne demek) der. O kadar sahiplenmi tir. Çocuklar n yokluk içinde büyütmü ler. Büyük dedem 93 Harbi nde askere gitmi, gidi o gidi. ki karde anneleriyle beraber kalm lar. Dedem, Anam günlerce s rgan otunu pi irip suyunu içirdi. Ekmek nerede o zamanlar, m s r ekme i bile zar zor buluyorduk. diye anlat rd. Onun bu tecrübeleri bana ders oldu. Ortaokuldan beri amcam n yan nda in aatlarda çal arak hayat ö rendim. Aileme yük olmadan, para kazan yordum, bu ekilde ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okudum. Güven denizinde gidiydim MURAT TUNALI/E T MC : 6. s n fa gidiyordum. S n fta bir h rs zl k olay olmu, toplanan para çal nm t. Akabinde paray çalan ki i s n f defteri aras na imzas z bir not b rakm. Ö retmenler, yaz lar kar la t r p beni zanl konumuna dü ürmü lerdi. Bu suçlama a r ma gitmi a laya a laya eve gelmi, durumu babaanneme anlatm t m. 60 ya nda 110 kiloluk kad nca z bir h mla okula gidip müdürün yan na ç kt. Öyle bir sahne vard ki hâlâ unutamam. Babaannem, Bu çocu un önüne alt n dök dönüp bakmaz müdür beyyy! diye ba r rken, müdürün masas na yumrukla vurmu tu. Babaanneme bak p gülümserken içimi s cak bir his kaplam t. Beni böylesine savunmas çocuk dünyamda kocaman bir güven denizinde oldu umu hissettirmi ti. E lenceli bir kad nd YEL Z KOÇER/TASARIMCI: Babaannemiz komik bir kad nd. Hayat n e lenceli yanlar n görmeyi onun sayesinde ö rendik. 90 l y llar n me hur korku filmi katil bebek Chucky yi bizimle birlikte seyredip filmin sonunda Aman yavrum bir daha eve bebek almay n. diyerek bizi kahkahaya bo ard. Arkada m za gidece imiz vakit, Ye ilçam dan referans alarak evde abi varsa sak n ha bir ey içmememiz gerekti ini anlat rd. Tedbirin tebessümle verilebilece ini büyüdü ümüzde anlad k. Anneannem idolüm DUYGU KANBUR KAYMAZ/EV HANIMI: Biz 4 ki ilik bir aileydik ama anneannem, day mlar ve teyzemlerle ayn apartmanda iç içe büyüdüm. Anneannemle dost gibiyizdir. Bana s k nt lar n, endi elerini anlat r, laf aram zda bazen evlatlar n ikayet eder. u anda sa l k problemleri olsa da ayakta ve yine evlatlar na kol kanat geriyor. 7 çocuk sahibi, çok genç ya ta e i ölmü bir kad n ve evlatlar na sonuna kadar sahip ç km bir anne. Benim idolüm yani. Mutlu bir çocukluk geçirmemde en büyük pay sahibi can m anneannemdir. Allah onu ba m zdan eksik etmesin. Kafas çal an, ak ll bir torunum var ÇOLPAN LHAN/SANATÇI: Torunumu a a yukar her gün görürüm. Derslerini, hedeflerini konu uruz, imtihanlar n merak ederim. Çok ilgiliyimdir torunumla, o da bana kar çok s cakt r. Üniversite son s n fta okuyor. Kafas çal an, durumlar iyi saptayan ak ll bir çocuk Sadri. Neyi, nerede, ne zaman yapmas gerekti ini çok iyi dü ünüyor. Gelecek planlar n bize mutlaka dan yor. Hayat üzerine kafa yoruyor. Bu çok önemli. Gençlerin ço u an ya amakla me gul. Çocuklar n aileden kopmamas laz m, aile ortam n n s cakl n, yak nl n onlara iyi anlatabilmeliyiz. Onlar n eksikli ini her zaman hissettim FER DE ÇET N/OYUNCU: Ben babaanne ve dededem uzakta büyüdüm ya lar ndayken görü meye ba lad m ve her zaman hayat mda onlar n eksikli ini hissettim. Ya l lar benim için çok önemli. Ki isel geli imde önemli rol oynuyorlar. Dedem ve babaannem ö retmendi. Beni okumam için çok te vik ettiler. Kitaplar n hayat mda büyük rol oynamas n n nedeni onlard r. Çok mücadeleci insanlard, ne olursa olsun pes etmemem gerekti ini onlar sayesinde gördüm. Büyüklerimizin deneyimleri önümüzü açabiliyor. Mesela anneannemden hayat oldu u gibi kabullenmek gerekti ini ö rendim. O lum anneme kar daha sab rl BUKET UZUNER/YAZAR: Geçen hafta annem bir kaza geçirdi ve bir hafta bizde kald. Bu dönemde annemi ve o lumu yak ndan izleme olana m oldu. O lumun annemin tedavi sürecinde çok efkatli oldu unu görmek beni mutlu etti. Onunla ilgileni i, ilaçlar n vermesi, bana göstermedi i sabr ona göstermesi beni çok sevindirdi. Bunda o lumun karakteri kadar anneannesinin ona masallar ve ninnilerle bebekli inden beri aktard büyüklere sayg, hastaya efkat gibi büyükannetorun güzelli inin rolü oldu una inan yorum. O lumun anneanneyle iç içe büyümesi onu yeti tirmi, besbelli.

6 cuma ERTESI MART 2011 CUMARTES Her ba ar l erke in arkas nda bir kad n vard r derler. Ama bu hikâyede roller de i iyor. Ba ar l olan kad n. En büyük destekçisi ise her gün kar s na farkl jestlerle ç kan e i. Ona son jesti ise bu haber! ESRA KESK N FOTO RAF M. AL POYRAZ ZA MAN GA ZE TE SÝ NÝN CU MARTESÝ EKÝ DÝR Feza Gazetecilik AÞ Adýna Sahibi ALÝ AK BU LUT Genel Yayýn Müdürü EK REM DU MAN LI Ge nel Ya yýn Mü dür Yard. MEH MET KA MIÞ Ge nel Ya yýn Edi tö rü ALÝ ÇO LAK Ya yýn Edi tö rü LEVENT KENEZ Gör sel Yö net men FEV ZÝ YA ZI CI Tasarým Koordinatörü SELÝM ÞÝMÞÝROÐLU Say fa Ta sa rým M. AL GÜMÜ S NAN TA GET REN SEÇ L LGÜN So rum lu Mü dür ve Ya yýn Sa hi bi nin Tem sil ci si HAYR BE ER Rek lam Grup Baþ ka ný HA KAN DÝK MEN Rek lam Grup Baþ kan Yard. ÝSKENDER YILMAZ Ya yýn Tü rü: Ye rel Sü re li Yönetim Yeri: Zaman Gazetesi 34194, Yenibosna, Ýstanbul, TEL: Faks: , Baský: Feza Gazetecilik A.Þ. Tesisleri cumaertesi Bir jestle e ini patroniçe yapt Geçti imiz hafta ald m z bir üzerine Pendik yollar na dü üyoruz. Mailde diki dikerek vakit geçirmeye çal an bir ev han m n n, Esma Bayram n ba ar s anlat l yordu. Gelin çiçekleri yaparak i e hayat na ba layan Bayram, 1 y l önce türlü zorluklarla Pendik te bir butik açm, ard ndan ikincisi gelmi, imdiyse üçüncü ma azay açmay planl yordu. in en ilginci, maili gönderen e i Rahmi Bayram d. Amac Esma han m n ba ar s n Türkiye ye duyurup ona ufak bir sürpriz yapabilmekti. Esma ve Rahmi Bayram çiftinin tan mas 12 y l öncesine dayan yor. kisi de Bayburtlu ama stanbul da tan m lar. lk önce ikisi de birbirini be enmemi. imdiyse tarif edemedikleri bir sevgiyle ba l lar birbirlerine. Yuvalar n enlendirecek bir çocuklar yok henüz ama sürprizlerle dolu hayatlar var. Esma Sultan a çelenkli sürpriz Esma Han m n butik açmak hep hayaliymi. Ama maddî imkâns zl klar buna elvermemi. Oto cam i iyle u ra an Rahmi Bey in iflas edip i çi olarak çal maya ba lamas planlar n sekteye u ratm. Esma Han m, elini ta n alt na koyarak gelin çiçekleri yapmaya ba lam. Kazand parayla ald ilk ey tabii ki diki makinesi. Ard ndan kuma lar, iplikler, aksesuarlar Evde gelinlik dikimleri, kendini geli tirmek için gitti i dikim, çizim ve kal p ç karma kurslar Esma Han m a, Rahmi Bey hep arka ç km, te vik etmi. Öyle ki bir yak n na gelinlik diken e ini mutlu etmek için o dü üne çelenk göndermi. Çelenkte ne yaz yor dersiniz: Esma Sultan Moda Evi. Tabii o s ralar butik falan yok ortada. Ama hayallerde var ne de olsa! Gerçekle tirmek kolay olmasa da o günkü hayal, imdi gerçek. Asl na bakarsan z Rahmi Bey için e inin istemesi yeterli. Bir gün, kiral k tabelas as l bir dükkân n önünden geçerlerken Esma Han m n, Buras çok güzelmi, tutsak m? sözü onu harekete geçirmeye yetmi. Dükkân hemen kiralanm. Rahmi Bey in Esma Han m a orada söyledi i ilk sözler: Buras senin oyun alan n, can n ne istiyorsa yap, hiçbir eyi kafana takma. A zdan ç kan cümleler bunlar ama o güne kadarki birikim yaln zca 3 bin 500 TL. Bu para ancak dükkân n masraf n kar lam. Sonras Gelecek ay n kiras n nas l ödeyece im? diye kara kara dü ünen Rahmi Bey i bekleyen uykusuz geceler... O günleri öyle anlat yor: Esma Sultan art k ba kas n n yan nda çal mak istemiyordu. Eve geldi inde mutsuzdu, ben de bunu görüyordum. O mutlu olsun diye dükkân açt k. Ona hissettirmiyordum ama korkuyordum, bu çark nas l dönecek diye. Çünkü maa m ancak dükkân n ve evin kiras n kar layacak düzeydeydi. Bu yüzden ilk 15 gün hiç uyuyamad m. Gündüzleri telefon elimde, Esma Sultan dan arama bekliyordum. Neyse ki 2 hafta sonra ilk sipari i ald n söyledi. Böylelikle gelecek ay n kiras n ödeyebildik. Ya ad klar s k nt lar yaln z bunlarla s n rl de il. Çevresindekiler Esma Han m n çal mas n yad rgam. Rahmi Bey e Niye çal mas na izin veriyorsun? diye söyleyenler çok olmu. O ise kimseye ald r etmemi. Ben i te kafam da t yordum. Onun da da tmas gerekiyordu. Çok iyi oldu. Bu i bize ilaç gibi geldi. diyor. Sipari leri yeti tirmekte zorlan yor Esma Sultan Moda Evi art k bir de il iki tane. ki dükkan da Pendik te birbirine yüz metre kadar uzakl kta. Böyle giderse yak nda bir yenisi daha aç lacak. Çünkü mü terilere sipari yeti tirmekte zorlan yorlar. Esma Han m n methini duyan çevre ilçelerdeki gelin adaylar s rada bekliyor. Yurtd ndan bile sipari ler geliyor. Rahmi Bey gururla söylüyor, Onun kazanc benimkini çoktan geçti. diye. Esma Han m ükrünü u sözleriyle özetliyor: imi o kadar seviyorum ki gelinlikler bitti inde aynan n kar s na geçip onlar tek tek seviyorum. Mü terilerin nazlar bile güzel geliyor bana. Ama e im arkamda olmasayd bu kadar n yapamazd m. Allah tan ne dilediysem oldu. Küçük bir dükkân istemi tim, ölürsem gözüm aç k gitmesin diye. Ama daha fazlas varm nasibimizde. 1 y l bile dolmadan bugünlere geldik. ükürler olsun. ESMARAHM BAYRAM Osmanbey mal her zaman kalitenin adresiydi. Bir zamanlar kad nlar için en iyi al veri mekan yd. Fakat zamanla kad nlar kendilerine yeni adresler buldu, esnaf da gözünü d piyasaya çevirdi. De i meyen tek ey kald. O da Osmanbey mal n n kalitesi... RAHİME SEZGİN FOTO RAF MÜHENNA KAHVECİ Osmanbey Moda Günleri yap lacak Osmanbey modas kaç n lmaz olarak dünyadakiyle birlikte de i iyor. Fakat bu demek de il ki fark n ortaya koymuyor. Orhan, moda ne kadar dünyada benzer eylerin üretilmesine neden olursa olsun her halükarda Osmanbey mal n n ay rt edildi ini söylüyor. Ona göre Osmanbey mal, trendlerin üzerinde bir ey. Hat ralarda olanlar, bugün ya an lanlar Osmanbey mal n n hakk n teslim ediyor. Fakat gelin görün ki bu kalitesiyle markala an Osmanbey markas n n patenti daha yeni al nd. Orhan, Osmanbey markas n temsil niteli indeki firmalara vereceklerini söylüyor. Bu ad m asl nda ileriki dönemde Osmanbey de at lacak Osmanbey Moda Günleri gibi yeni projelerin de habercisi. Osmanbey in gözü her ne kadar d piyasaya kaysa da iç piyasay da unutmu say lmaz. u anda üretiminin yüzde 15 ini iç piyasaya yapan Osmanbey belli ki bundan sonraki dönemde bu oran art racak. Osmanbey e ne oldu! Genç k zlar, 80 lik Neriman teyzeye iltifatlar ya d r yor. Giydi i her ey sadeli iyle ve kl yla göz dolduruyor. Neriman teyzenin cevab ysa net: Genç k zl mdan kalma hepsi, Osmanbey mal. Bütün her ey bu ifadede sakl : Osmanbey mal... Zamane insanlar çok bilmese de eskiler bilir ki Osmanbey den al veri yapmak herkesin harc de ildi. Oradan giyinmek bir ayr cal kt. Kim ki bir Osmanbey mal n alm, evladiyelik bir ürüne sahip olmu demekti. Piyasan n en k, en kaliteli ve en pahal k yafetlerinin adresi uzun y llar Osmanbey di. Asl nda Osmanbey in hikâyesi 1960 l y llarda Mudo ile ba l yor. Genç i adam Mustafa Tavilo lu, orta yla birlikte Taksim de bir dükkan açm t r. Fakat bir müddet sonra Osmanbey e ta n rlar. Ali Ulvi Orhan Mudo nun, Osmanbey e geli i arkas ndan ba ka dükkânlar n da aç lmas n n ilk i areti olur. O y llarda gayrimüslim vatanda lar n yo un olarak ya ad klar bölge, birdenbire tekstil piyasas n n en seçkin yeri olmaya ba lar. Tabiri caizse 60 lar n 70 lerin ve hatta 80 lerin Osmanbey i, bugünün Kanyon u ya da stinye Park gibi iltifat görür. Zaten fazla çabaya, reklama gerek yoktur. Osmanbey mal fark n kalitesiyle ortaya koyar. Sat lar n patlatmak isteyen i portac lar n a z ndan dü meyen bir slogan vard r: Bu mallar Osmanbey mal. Slogan hâlâ varl n koruyor ama Osmanbey de o günlerden bu yana çok ey de i ti. Osmanbey, Abdi pekçi olacak! Özellikle 1990 larda ya anan ekonomik kriz Osmanbey esnaf n ihracata yönelik üretim yapmaya itti. Toptan sat lar ba lay nca Osmanbey e al veri e giden kad nlar da art k buraya u ramaz oldu. Zaten yeni olu an adresler onlara ba ka seçenekler sunuyordu. Osmanbey ise art k daha çok yabanc ticaret erbab n n yolunu a nd rd, toptan sat lar n yap ld bir yer halini ald. Semtte uzun zamand r, kuma lar, kad nerkekçocuk giyim ürünleri toptan sat l yor. Bu yüzden de semtin bugünkü ziyaretçileri daha çok k giyinmek isteyen kad nlar de il ticaret yapmak isteyen yabanc lar. Osmanbey Tekstilci adamlar Derne i Ba kan (OT AD) Ali Ulvi Orhan, bugünkü Osmanbey in müdavimlerini y llarla birlikte aç kl yor: Osmanbey i önce Araplar ke fetti. 80 li y llarda Araplar al veri için buraya gelmeye ba lad. 90 l y llarda kuzey kom ular m z ve Türk cumhuriyetleri geldi li y llarla birlikte Afrika ülkeleri ön plana ç kt. ç piyasada bir marka haline gelen Osmanbey, uzun süredir d piyasayla ha r ne ir. Bölge uluslararas bir yer haline gelince de i im de ister istemez kaç n lmaz oluyor. Yabanc yat r mc lar n gözünü dikti i, her geçen gün mülk sat n ald bölgede otellerin say s da art yor. Ali Ulvi Orhan, semtin caddelerinin ve sokaklar n n bir müddet sonra Ni anta Abdi pekçi Caddesi ndeki gibi yap laca n söylüyor.

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil. SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

Türkiye yi dönü türüyoruz

Türkiye yi dönü türüyoruz Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. HAZ RAN 2013 Say : 15 Türkiye yi dönü türüyoruz Sar lar n aat: birli imiz büyüyecek Odaba Nett Makina, yeni vizyonu ile fark yarat yor Nurkan Karayel:

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR

ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES ÇALI MA HAYATINDA KU AKLAR VE ÇATI MALAR Yüksek Lisans Tezi GÜLÜZAR ASLI ORAL STANBUL, 2013 T.C. BAHÇE EH R ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ NSAN KAYNAKLARI YÖNET M ÇALI

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı