Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi."

Transkript

1 s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar sat c lara ve polislere çok i dü ecek. s12 Araban z bu garaj a park edin Sizin Facebook ve Twitter hesab n z var. Peki arac n z n? E er yoksa onu hemen garaj. otostart.com adresine park edin! Arabalar n Facebook u olmaya aday payla m sitesinde araçlarla ilgili her türlü detay var. s03 Tesettür markalar ndan sosyal medya ata Yeni vitrin sosyal medya. Markalar; ma aza aç l lar ve yeni sezon ürünlerini web sitelerinden inden önce sosyal medyada duyuruyor. Bunu en iyi yapanlar aras nda Zühre Pardösü, Aker ve Armine gibi tesettür ttür markalar var. ZAMAN GAZETES N N E ÜCRETS Z CUMARTES LAVES D R. 26 MART 2011 CUMARTES SAYI: 278 FOTO RAF: M. AL POYRAZ TÜRKÜCÜLER S NEMACI OLUNCA BEN DE TÜRKÜCÜ OLDUM brahim Tatl ses ke ke ark lar n ve türkülerini söyleyen garip bir türkücü olarak kalsayd! s14 nsan n özgürlü ünün kar s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. Söz konusu ev dekorasyonu olunca bitmek bilmeyen bir de i tirme ve yenileme arzusuna kap l yoruz. çimize sinmeyen bir ey var ama ne? Sak n ayd nlatma olmas n! stedi imiz etki belki de ufak tefek k hilelerinde gizli. Türkiye de tiyatro hâlâ eski yöntemlerle yap l yor. Bu yüzden tiyatroyu samimi bulmuyorum. OLGUN M EK "Bak içime gör beni tut elimden yak beni/ stemezsen bu a k otur, ba tan yaz beni... Usta oyuncu Olgun im ek'in Kapal çar dizisinde ba lamas ile söyledi i bu türkü dijital ortamda geçen y l en çok sat n al nan ve dinlenen ark oldu. Hatta öyle ki listede Tarkan dahil birçok müzisyeni sollad. Türkü albümü ç karma niyetinin olmad n belirten im ek, 15 y ld r albüm teklifi yap l yor. Ama haddimi biliyorum. Böyle bir ahmakl k içinde olmam. Türkücüler sinemac olunca ben de o müzik listesine girdim. diyor. Türkü söylerken ruhunuza i leyen içli sesi kadar mütevaz ki ili i ve oynad rollerdeki performans yla da herkesin sevgisini kazanan Olgun im ek, gündeme dair nsan n özgürlü ünün kar s nda Kaddafi de Ergenekon da duramaz. Ergenekon davas ülkemiz için bir ar nma ve yüzle me vesilesi... eklinde konu uyor. H. SAL H ZENG N' N RÖPORTAJI SAYFA 8'DE Ç nar A ac n n gölgesinde anneannelerimizi and k Geçen hafta gösterime giren Ç nar A ac filminin muzip ve huysuz kahraman Adviye Han m, çocuklar n n tahammül s n rlar n zorlasa da torunu Bar için bir numara. Kimseyle geçinemeyen ve huzurevi yolu gözüken Adviye Han m' n hikâyesinden hareketle anneanne, babaanne ve dedenin bir çocu un hayat ndaki önemini ara t rd k. Çolpan lhan torunu Sadri Al k', Buket Uzuner o luyla annesi aras ndaki ili kiyi, genç oyuncu Feride Çetin ise ebeveynlerinin hayat n nas l ekillendirdi ini anlatt. SEV NÇ ÖZARSLAN IN SAYFA 5 TE cumaertes SEL M LER nin yaz s sayfa 10 da AHMET RAS M KÜÇÜKUSTA n n yaz s sayfa 13 te

2 cuma ERTESI 02 Mücevherde 26 MART 2011 CUMARTES Zarafet sadelikle do ru oranl d r ama tak lardaki son trendler tam tersini söylüyor. Zümrüt, yakut, safir ve elmas gibi de erli ta lar tasar mlarda oldukça abart lm. H z n alamayan mücevher firmalar erkek alyanslar na bile p rlanta dö emi. MERVE TUNÇEL FOTO RAF A. TALHA SERTTÜRK Kad nlar n vazgeçemedi i aksesuarlar n ba nda gelir mücevherler. Öyle ki kad nlar n bu tutkusu u kadarc k bir ey yeter slogan yla p rlanta üreticilerinin reklam filmlerine bile konu oldu. Fiyatlar n pek de u kadarc k olmad n 1721 Mart tarihleri aras nda CNR EXPO da aç lan 32. stanbul Mücevher Fuar nda görmek mümkündü. Buna ra men kad nlar n özellikle p rlantal mücevherlere olan ilgisi ile etiket fiyatlar aras ndaki do ru orant gözlerindeki lt dan okunuyordu. Bu y l tak trendinden ziyade ya anan h rs zl k olay yla gündeme gelen 32. Mücevher Fuar, güvenlik aç n da bir kez daha gözler önüne serdi. Geçti imiz y llarda piyasa de eri yakla k 200 bin lira olan Shun Feng kula adl toka ile Güne I n n Öpücü ü isimli elmas bro u çal nm t. Bu y l zayiat çok daha büyük! 1 milyon 500 bin lira de erinde zümrüt ve p rlantadan olu an gerdanl k s rra kadem de il ama Filipinler e ayak bast. Tüm bu olaylar n gölgesinde kalan ve modellerin pek de yenilikçi olmad fuar, yine de bu y l n ra bet gören mücevherlerine dair önemli ipuçlar verdi. P rlanta halk n aras na kar yor Eskiden daha çok üst s n fa hitap eden p rlantalar imdilerde biraz daha hafifletilmi modellerle halk n aras na kar m gibi. Orta s n fa hitap eden modelleri hemen her stantta görmek mümkündü. Setlerde daha çok görkemli modellere rastlansa da küçük p rlantalarla süslenmi zarif kolye uçlar, bileklikler ve yüzükleri, mücevheri günlük hayat m za çoktan girdi inin göstergesi gibiydi. Daha ula labilir fiyatlarla sat lan bu ürünleri kad nlar i e giderken de özel davetlerde de kullanabiliyor. Erkek alyanslar nda bile p rlanta var Art k evlilik deyince akla ilk gelen tekta yüzük oluyor. Zen Diamond dan Sinem Aksöyler, bunun nedenini p rlantan n kad nlara kendilerini özel hissettirmesiyle aç kl yor. Aksöyler e göre alt n daha çok yat r m amaçl al n rken, p rlanta alanlar n amac bu mücevheri ömür boyu takmak. Bu da kad nlarda sahiplik hissini art r yor. Kad nlar n bu ilgisi mücevher üreticilerini kesmemi olacak ki; baz firmalar i i abartarak erkek alyanslar na dahi ufaktan ufa a p rlanta dö emeye ba lam. Ne diyelim, pes do rusu! Her yerde renkli ta lar Gözümüze çarpan di er bir nokta ise zümrüt, yakut, safir ve elmas gibi ta lar n kullan lmas nda bu y l patlama ya and yd. Her bütçeye hitap etmeyen bu modellerin çakma demeyelim de muadili olan ürünlerde ise ye il, k rm z, mavi, sar ve mor renklerde de erli ta lar kullan lm. Damla eklinde ye il ta l bir yüzük, kolye ve küpeden olu an Hürrem tak lar hemen her firman n stand nda yerini alm. Öyle ki; bir süre sonra sürekli ayn stand geziyormu sunuz hissi uyand r yordu. Markalar de i iyor ancak Osmanl tak modelleri ufak detaylar d nda neredeyse hiç de i miyordu. Alt nlar süste a r, pahada hafif Alt n n önlenemez yükseli i firmalar görünü te a r ancak gramaj dü ük, hafif ürünleri piyasaya sürmeye zorlam. Gülaylar Alt n dan Levent Uyda o lu eskisi gibi a r ve i çili i çok olan alt nlar piyasada bulman n neredeyse imkans z oldu unu söylüyor. Hafifletilmi Fantezi modeller gençleri de cezbetmi olacak ki; bu y l sar alt n gerçekten de alt n ça n ya yor. Saatlerde parlak ta devri Renkli ta ç lg nl bayan saatlerine de s çram. Her yerde pembe, mavi ve turkuvaz renkte ta larla süslü saatler. Kay lar da ta n rengine uyum sa l yor. Tek s ra halinde gövdeye ya da kadrana i lenen ta lar yerine bu y l çift s ra i lenmi ta lar moda. Konyal Saat ten Çi dem Erarslan, Ta ne kadar bolsa, saat o kadar makbul. diyerek özetliyor trendi. Daha büyük ve spor modeller y l n gözdesi. Ama spor saatlerde bile parlak ta lara rastlamak mümkün. Dünyaca ünlü çini ustas S tk Olçar n miras imdi de nevresim tak mlar ve yast klarla evlere geliyor. S tk ustan n birbirinden de erli be motifi ev tekstil ürünlerine i lendi. MERVE TUNÇEL FOTOÐRAF ZEYNEP ÇETİNDAĞ Çini sanat nevresimlere dokundu S tk Olçar dünyaca ünlü bir çini ustas. Yurtiçi ve yurtd nda birbirinden de erli çini eserleriyle tan nan S tk Olçar a vefat ndan sonra en büyük sayg duru u bir ev tekstil firmas ndan geldi. White&Soft, S tk ustan n çini motiflerinden olu an koleksiyonunu 19 Mart ta bir kokteyl ile tan tt. Firman n kurucusu ve tasar mc s Cem Ak n, sa l nda S tk usta ile anla arak haz rlad koleksiyonu vefat ndan hemen sonra sergilemek istemedi ini söylüyor. Aradan bir süre geçtikten sonra tan t lan koleksiyona S tk Olçar n k z Nida Han m n da deste i büyük. Geleneksel motifler yatak odalar nda Yast k ve nevresim tak m ndan olu an koleksiyon, yeni evlenecek çiftlere hitap ediyor. Motifler, do al pamuk üzerine kök boyas yla i lenmi. Fabrikasyon de il el i çili i ile üretilen parçalar n desenleri birbirinden zarif. Firman n kurumsal ileti im yöneticisi Deniz Albudak, ürünlerin çeyizin en özel parças n olu turdu unu söylüyor. Geleneksel ya da modern, her tarzda dö enmi evlere uygun koleksiyonun ba ka bir i levi daha var. Deniz Han m a göre bu parçalar evlere çini sanat n ta yarak geleneksel de erimizin unutulmas n önleyecek kültürel bir misyona sahip. Ürünler el eme i göz nuru Ürünler dekorasyon merakl lar n cezbetti i kadar hediyelik e ya olarak da tercih ediliyor. Gelen olumlu tepkiler sevindirse de talebin çok olmas firmay biraz ürkütmü. Çünkü ürünler el nak yla yap l yor. Motiflerde, mürekkep mavisi ile mercan k rm z s ön planda. a. Albudak, i in en zor k sm n n koleksiyona de er biçmek oldu unu söylüyor. El i çili inden dolay fiyatlar biraz yüksek. S tk ustan n imzas n ta yan yast klar lira, nevresim tak mlar n n fiyat ise lira aras nda de i iyor. Motifleri Olçar n k z seçti Bu ürünlerin olu turulma a amas nda en büyük sorumluluk S tk ustan n k z Nida Olçar a dü mü. Nida Han m hem babas n n an s n ya atmak hem de çini sanat n n tan t m na katk sa lamak için projeyi seve seve kabul etmi. Sürece ba tan sona destek veren Nida Han m n seçti i S tk imzal 5 ayr desen ma aza vitrinini ve evleri süslüyor. Eyübo lu nun da imzas var Firman n sanat koleksiyonlar S tk usta ile s n rl de il. Ünlü ressam ve air Bedri Rahmi Eyübo lu nun motifleri de yast klara özenle i lenmi. Ürünlerde do all korumak için yine kök boyas kullan lm. Koleksiyon Eyübo lu nun torunu Rahmi Bey in atölyesinde üretilmi. Ünlü sanatç lar n eserlerinden ilham alan White&Soft yetkilileri ilerleyen zamanlarda bu koleksiyonlar daha da zenginle tirmeyi planl yor.

3 26 MART 2011 CUMARTES cumaertes 03 Tessettür markalar ndan Armine, Facebook taki takipçileri aras nda logo ve slogan yar mas ba latt. Birinciye para ödülü verilecek. Aker, sayfas n önerenlere e arp hediye ediyor. Yeni reklam alan olarak sosyal medyay ke feden markalar aras nda k yas ya bir mü teri kapma yar var. YAZI KEZBAN KARAGÖZ Tesettür markalar ndan sosyal medya ata Modada art k pazarlama yöntemleri de i iyor. Tasarla, dik, ma azada sergile dönemi yava yava sona eriyor. Yeni nesil mü teriler daha fazla eyi bir arada istiyor. Onlar için iyi ürün, iyi fiyat yeterli de il. Takip edilmeyi, seslerine kulak verilmesini, önemsenmeyi, fikirlerinin ciddiye al nmas n bekliyor. Dünya markalar bu beklentiyi çok önce fark etti. Mü terilerine ve potansiyel mü teri adaylar na Twitter, Facebook gibi sosyal medyalardan ula may ba ard. Türkiye deki moda markalar da bunu görmezden gelmedi. Ama hâlâ birçok marka, iyi bir sosyal medya yönetimine sahip de il. Buna kar l k tesettür markalar bu kanallar çok yönlü kullan yor. Takipçi say lar her geçen gün art yor. Sosyal medya için art k modan n yeni vitrini diyebiliriz. Peki neler oluyor, neler yap l yor sosyal medyada? Takipçiler kahvalt da bulu tu Dünyan n ciddi bir ekonomik krize girmesiyle Türkiye deki markalar da reklam bütçelerini gözden geçirmek durumunda kald. te sosyal medya bu virajda ke fedildi. Televizyon ve di er klasik reklam mecralar nda yer almak için bütçesi yetmeyen firmalar için bu alan bulunmaz nimetti. Ulusal bir kanala reklam veremeyen irketlerin bile Facebook ve Twitter da kitleleri var. Bu yüzden markalar yapt klar yeni ma azalar n aç l lar n, vitrinlerini, yeni sezon ürünlerini neredeyse web sitelerinden önce sosyal medyada duyuruyor. Sosyal medya sadece markay takip etti iniz, yeniliklerden haberdar oldu unuz bir alan de il. Facebook ve Twitter kullanan tesettür giyim markalar, her hafta yeni bir yar ma düzenliyor. Kimi zaman bir foto raf, kimi zaman hikayeler yar yor. Kazananlara ürün hediye ediliyor. Bu yar malara ra bet oldukça fazla. Geçti imiz günlerde Armine, takipçileri aras nda slogan ve logo yar mas ba latt. Birinci 10 Nisan da aç klanacak ve kazanan öneri sahibine 500 TL ödül verilecek. Zühre Pardösü de k sa bir süre önce sosyal medya etkinli i gerçekle tirdi. 100 takipçi Bak rköy de k bir mekânda kahvalt etmek için davetiye kazand. ansl ki iler, firman n Facebook sayfas na yorum yazan 20 ve katlar n n s ras nda yer alan ki ilerdi. Takipçilerin ve marka yetkililerinin bulu tu u kahvalt ya kat lanlar Zühre Pardösü 2011 yaz koleksiyonunu mini bir defileyle herkesten önce görmü oldu. Sayfay arkada lar na öneren kazan yor Markalar özellikle Facebook ta tam bir takipçi yar içinde. Ne kadar çok takipçi o kadar çok ilgi demek çünkü. Bu yüzden çe itli yar malar düzenliyorlar. Bunlardan en önemlisi Facebook sayfas n arkada lar na tavsiye etmek. Aker, Facebook sayfas n arkada lar na öneren 7 takipçisine e arp hediye etti. Ayr ca o ay do um günü veya evlilik y ldönümü olanlar da çekili le Aker den e arp kazan yor. Markalar n sosyal medyadaki takipçi say s Yeni nesil eskisi gibi de il. Daha çok ara t r yor ve yeni ileti im araçlar n çok s k kullan yor. Onlar n da söyleyecekleri, seçimleri, beklentileri var. Onlar dinleyen, kulak veren, ileti im içinde olanlar gelece in kazanan markas olacak. Zühre Pardösü: 82 bin 826 Aker: 80 bin 793 Armine: 74 bin 706 Kayra: 20 bin 719 Tu ba Venn: 18 bin 346 Pijamalar pantolon oldu 2011 yaz trendlerle dolu. Baz lar var ki insan n nutku tutuluyor. Onlardan biri de desenli pijamalar! Geçti imiz hafta yapt m klasik ma aza turlar nda çe it çe it pijama pantolonlar blazerlarla yan yana görünce podyumlarda manzaran n aka olmad n fark ettim. Pantolonlarda kullan lan kuma lar genellikle ipekli ve ince. Desenler çe it çe it. Lepoar desen de var, çiçekli rengarenk kuma lar da, al desenli pantolonlar da. 90 l y llarda herkesin üstünde gördü ümüz pijama pantolonlar bu yaz yine görmeye ba layaca z. V TR N G Y M Flo ya bahar geldi Flo nun; k rm z, fu ya, bej, camel, taba, mavi, turuncu, krem ve mor renkli ayakkab lar sayesinde kad nlar, sezonun modas ndan mahrum kalmazken trend takipçisi erkekler de Flo nun tasarlad hem spor hem de klasik tarzlardaki modellerle yeni sezonda rengârenk olacak. Fiyatlar 29,99 TL den ba l yor. MUTFAK Renkli kahve setleri Hisar, kahveleri stanbul Fincan Seti ile tatland r yor. Bahar ay n n renklerini ta yan kahve seti, farkl renkte 6 adet kahve fincan ve 6 adet kahve taba ndan olu uyor. GIDA BAKIM AKSESUAR Halkal çelik saatler Dice Kayek in ba l l ifade eden, birbirine geçme halkalardan olu an çelik saat koleksiyonu hem klasik hem de spor giyinen kad nlara hitap ediyor. Caillou bal kavanozlar nda Yörem Bal çocuklar n sevgilisi Caillou ile birlikte çocuklara bal sevdirme sürecini ba latt. Caillou lu kavanozlarla çocuklar n bal sevmesi ve daha fazla bal tüketmeleri amaçlan yor. 2 al, 1 öde Cosmed in serum, vücut losyonu ve yüz kreminden olu an serisi k l köklerini zay flat rken, yo unluklar n azalt yor. Bu seriye 2 Al 1 Öde kampanyas yla sahip olabilirsiniz.

4 cuma ERTESI MART 2011 CUMARTES Balt k Denizi donmu, üzerinde onlarca bal kç oturuyor. Biri buzda küçük bir delik aç p oltas n a a ya sal yor, biri eli cebinde parkta gezer gibi dola yor. Kafam zda ise onlarca soru i areti: Ya çökerse, bo ulursak, köpekbal ç karsa... VE FOTO RAF AYHAN HÜLAGÜ Bir küçük delik, içi dolu bal k Balt k Denizi ve onu besleyen bütün nehirler donmu. Baz gemiler terk edilmi bir gecekonduyu and r yor. Etrafta kimse yok, her taraf bembeyaz. Çok uzaklardan sar bir gemi geçiyor, Rusya aç klar na do ru. Denizin üzerinde yaln z bir adam. Uzaktan bir nokta gibi görünüyor. Ayaklar m z topraktan ay rmadan yan na yakla maya çal yoruz. Bir yerden sonra buza ad m atmam z gerekiyor. Kafam zda onlarca soru i areti: Ya çökerse, bo ulursak, köpekbal ç karsa? Tedirginli i bir kenara b rak p ayak izlerine bas yoruz. Baz yerlerde denizin alt görülüyor. Mesafe artt kça korku art yor. Derin yerde risk fazla. Küçük ad mlarla askerî mont giymi adam n yan na yakla yoruz. Bizimle beraber yerini de i tiriyor. On metre ilerideki bal k kutusunu al yor, oltas n haz rl yor. Bir denizde bir delikten bal k nas l tutulur? sorusuna, göstererek cevap veriyor. Elinde buzu delmeye yarayan e ribü rü bir alet. Ucu sivri mi sivri. Kara sapl yor, sonra ba l yor çevirmeye. Buzun kal nl 5060 cm. K sa bir süre sonra alet bo a ç k yor, buzda koca bir delik aç l yor. Tornavidaya benzeyen oltas n n ucuna yemini tak yor, suya at yor. Denizin üzerinde bal k tutma keyfi ba l yor. Armands Purins (56), kimi zaman Rusça, kimi zaman Letonca konu uyor: Emekliyim, Letonya n n bir kasabas nda ya yorum. Sabah 5 te güne ç karken kalk p geliyorum. ki saat bal k tutup eve dönüyorum. Bal k en çok sabahleyin tutulur. Ak amüzeri hava karar rken geldi im de oluyor. Beklemek çok zevkli. Buzun üzerinde ayaklar donmuyor mu? ki saatten fazla kalmamalar n n sebebi bu. Çizmelerinin alt na so uk geçirmesin diye kal n bir keçe koymu ama yeterli de il. Arada karaya ç k p ayaklar n dinlendiriyor. Can s k lmas n diye yan na küçük bir radyo al yor, bazen kitap okuyor dakika sonra olta hareket etmeye ba l yor. Heyecanla çekiyor, küçük bir bal k ç k yor. Bal inceleyip deli e geri at yor. Büyük bal k ç k nca deli i geni letti ini söylüyor. Ama büyük bal k çok nadir ç k yor. Kutuyu alt na çekiyor, hikâyesini anlatmaya devam ediyor: Mobilya fabrikas nda ofis malzemeleri üretiyorum. Platone köyünde I. Dünya Sava döneminden kalma bir evde oturuyorum. Lielupe Nehri nde s k s k bal k tutar m. Nehir 300 km den uzun Neler tuttu unu merak ediyoruz. Oltaya en çok alabal k, somon, göl ve tatl su bal klar tak l yormu. F r nda, zgara ve tavada pi iriyorlarm. Türkiye de ismi cismi bilinmeyen bir bal k türü yok. Somonu sabah kahvalt s nda pi irmeden sosla yedikleri oluyor. Aya m z buza hafif gömülüyor. Purins in konu mas içimizi rahatlat yor: Bir ey olmaz. Buraya traktör ç k yor. Belediyenin özel araçlar buzun kal n oldu u dönemlerde göl ve denizin üzerindeki kar temizliyor. Bu bir belediye hizmeti. Gençler buz hokeyi oynuyor. Aç lan delikler buz tutmu. Güne kara bulutlar n arkas ndan ç k yor, kendimizi bir an buz kütlesinin alt nda dü ünüyoruz. Ko tura ko tura karaya atarken, yeni bal kç lar parkta yürür gibi eli cebinde buzda geziniyor. Buz kütlesi gemi gibi! Biraz ileriye yürüyoruz, kar m za onlarca bal kç ç k yor. Aralar nda 1015 metre mesafe, herkes kendi halinde. Yeni bir bal kç n n yan na yakla yoruz. Bal klar n gösteriyor, foto raf çekmemiz için ricada bulunuyor. Yan ndakilere laf at yor, tuttu u bal klarla dalga geçiyor. Özel bir restoranda a ç l k yapan ya lar ndaki adam ba ndan geçen ilginç bir olay anlat yor: "Birkaç hafta önce Balt k Denizi'nde bal k tutarken buzlar çatlad ki ilik ekip büyük bir buz parças n n üzerinde mahsur kald k. Kütle hareket edip gemi gibi yüzdü. Hemen ilkyard m arad k. Gelenler i me botlarla bizi kurtarmaya çal rken botlar patlad. Talihsizli in bu kadar na pes. Onlar da mahsur kald. lkyard m ekibini ve bizi ba ka ekipler kurtard. Yar n Yüksekö renime Geçi S nav yap lacak. Günlerdir televizyon programlar nda uzmanlar, evlerde ebeveynler ö rencilere tavsiyelerde bulunuyor. Ancak s nav günü beklenti yaln z ö rencilerden de il. Ba ta aileler olmak üzere, oförlere, in aatç lara, seyyar sat c lara, ve polislere de görev dü üyor. ESRA KESK N D KKAT YGS VAR Yar n ö rencileri rahat b rak n! Üniversite s nav na girecekler için yar n büyük gün! Aylard r haz rland klar Yüksekö retime Geçi S nav (YGS) geldi çatt. Mide bulant lar, ba a r lar, kalp çarp nt lar, hak getire. Uykusuz geceler de cabas. Oysaki uzmanlar televizyonlarda bas bas ba r yor: Erken yat p erken kalk n, s nav düzenini imdiden kurun, aman ha sa l kl beslenin, s nav stratejinizi belirleyin, s nav günü yan n za alacaklar n z imdiden haz rlay n vs. Uzaktan söylemesi kolay tabii! Bir de sizin yerinizde olsalar! Biz size yüklenmeyece iz, merak etmeyin. Bu yaz YGS ye girmeyenler için. Biraz da onlar koysun bakal m ellerini bu a r ta n alt na Kapkaçç lar tatil yaps n lk sözümüz h rs zlara! Mümkünse 27 Mart gününü kendileri! ne tatil ilan etsinler. Malum yar n çantalarda S nava giri belgeleri olacak. Yani çal nacak olan yaln zca çanta de il, ö rencilerin koca bir y l ve gelece i. oförler korna çalmas n Bilhassa stanbul, Ankara gibi büyük ehirlerde ard arkas kesilmeyen korna sesleri ö rencilerin kâbusu. D ar dan s nav salonuna gelen her ses, ö rencilerde konsantrasyon bozuklu una neden oluyor. Bu yüzden her f rsatta elini klaksona götüren oförler yar n bir kez daha dü ünsün. n aatç lar çal mas n Bilirsiniz in aat i çilerinin pazar günü kavram pek olmaz. Haftan n 7 günü dur durak bilmeden çal rlar. Civardaki bir in aattan gelen çekiç sesini duydukça beyninize çivi çak l yormu gibi hissedersiniz. Her daim sinirimizi bozmaya yeten bu sesleri, s nav s ras nda duymak ho olmasa gerek. Bu yüzden in aat firmalar yar n en az ndan s nav süresince, i çilerine izin versin. Seyyar sat c lar ba rmas n stanbul da art k çok rastlamasak da küçük ehirlerde devam eden bir gelenek, pazar günleri Simitçiii diye ba ran sese uyanmak. Tabii eskiciii ya da domates, biber, patl caaan eklinde versiyonlar da var. Yar n dikkatli davranmas gereken bir grup da seyyar sat c lar. Özellikle okul yak nlar ndan geçerken Polisler güler yüzlü olsun Ö rencileri strese sokan bir uygulama da s nav öncesinde üzerlerinin aranmas. Kopyay engellemek ve güvenli i sa lamak için bu arama art. Ancak polislere önemli bir görev dü üyor: Ö rencilere güler yüzlü davranmak ve onlar n pani e kap lmas na neden olmayacak ekilde arama yapmak. Nasihatler son bulsun Elbette ki en büyük görev annebabalar n. Bazen ebeveynler s nav günü çocuklardan daha heyecanl davranabiliyor. Günler öncesinden ba layan haz rl klar, s nav günü çocuklara okunmu pirinç yedirmeler, kalemini, kâ d n, giri belgeni ald n m tarz nda ard arkas kesilmeyen sorular ve s navda heyecan yapma, ad n kodlamay unutma, süre bitmeden ç kma gibi nasihatler Ailelerdeki bu panik hali çocuklar n daha fazla endi elenmesine yol aç yor. Yap lmas gerekense, olabildi ince sakin davran p çocuklar n za güvendi inizi hissettirmek.

5 cumaertes 26 MART 2011 CUMARTES 05 Babaannem evimizin ne esi Soldaki foto raf 1997 y l nda Artvin Hopa ya ba l Sugören köyünde çekildi. Sol ba taki Eren 7, abisi Nuri 8 ya nda. ki karde, evlerinin yan ba ndaki ilkokulda okudular. Ö le zili çalar çalmaz ilk i leri ko a ko a eve gelmek, babaanneleri Melahat Bilgin in kuca na atlamak ve onu doyas ya öpmekti. Anneleri Ayten Bilgin e verdikleri bu Anneanne, babaanne ya da dedenin varl bir çocu a ne katar ya da eksikli i ne hissettirir? Bunlar ancak ya ayanlar bilir. Bir de pedagoglar aç kl yor: Bir çocu un duygusal ve sosyal geli imi için onlarla birlikte büyümesi çok önemli. Anne ve baban n eksik b rakt duygular büyükler tamamlar. SEVİNÇ ÖZARSLAN Ç nar A ac Artvin Hopa, 1997 Bursa, 2011 pozun üzerinden 14 sene geçmi. Bilgin ailesi imdi Bursa da ya yor. Soldaki foto raf geçen hafta Bursa daki evlerinde çekildi. Ev ortamlar yine ayn. Babaanneleri gözbebekleri. Onsuz yapam yorlar. Özellikle Nuri, Babaanne sen olmasan ak amlar eve gelmem, arkada lar mla gezmeye giderim. diyecek kadar ona ba l. Melahat Han m n da torunlar na güveni, sevgisi ba ka. Hep beraber ayn oday payla yorlar. Nuri ve Eren, Gece k k r k k r kaynat r z. Annem babam gülü melerimize uyan r. Ne konu tu umuzu merak ederler. Ama aram zda s r. Evimizin ve hayat m z n ne esidir o. nsanlara kar s cakkanl olmam zda babaannemin etkisi büyük. diyorlar. Onlar olmadan asla! Saat gece yar s ndan sonra 00.10'u gösteriyor. Geçen hafta gösterime giren Ç nar yan ve huzurevi yolu gözüken Adviye Han m' n hikâyesi dantel bak lar m d r?/akide kokan tatl bir dil midir maya mecbur b rak l yor. Dört çocu unun evine s amaneanne?/hüzün ya da haf za m d r?/yünlü bir sesin A ac filmini izleyen üç ya l teyze ve bir bize çok uzak de il. Belki kap dibimizdeki kom umuzda, belki kar sokaktaki bir evde, hayat m z n tam ortanedir." ki kere anne olman n pedagojide de bir kar yoksa? Aynen yaz ld gibidir AnneAnne/ ki kere an torunuyla birlikte sinemadan ç k p asansöre biniyoruz. Teyzelerin gözleri ya l. Ellerindeki mendil gözya lar ndan buru mu. Kendi sonlar n n da filmdeki emekli ö retmen Adviye Han m gibi olmas ndan korkmu lar besbelli. Dört çocuk, torunlar, evden eve ta nan çiçekler, plaklar, bir sand k ve gramofon... Ve iki ayda bir gölgesinde piknik yap lan as rl k ç nar a ac. Adviye Han m huysuz ki ili i ile çocuklar n n tahammül s n rlar n zorluyor ama torunu Bar ' n hayat ndaki en anlaml ki i o. Anneanneli günler iple çekiliyor. Uzakta oldu unda telefonda masal saatleri yap l yor. Fatura yüksek geldi i için annesinden azar i iten Bar, Zam geliyor anne zam, gizli zam diye tatl ym gibi görünen yalanla kendini savuns nda bu hikâyelerle kar la yoruz. Üstelik art k daha s k. Eskiden üç ku ak ayn evde ya ar, dar l r, bar l r, kayna l r bir ekilde orta yol bulunurdu. Gül gibi geçinip gitmek vard memlekette. Modern ya am n anahtar kelimesi bireysellik, bizi ba lar m zdan kopard kça kopard, koca ç narlar n gölgesinden uza a savurdu. Anneanneler, dedeler, nineler evlerden çekiliyor, huzurevi kö elerine siniyorlar. Oysa u bir gerçek ki onlar n çocuk dünyas nda farkl bir yeri var. Küçükken anne terli ini bertaraf eden koruyucu mele imiz, ergenlikte dert orta m z, biraz daha büyüdü ümüzde gönlümüzün maskotu olurlar. air Haydar Ergülen ne güzel anlatm : Nedir anl var. Pedagog Adem Güne öyle aç kl yor: "Annelere nas l bir model olmalar konusunda tavsiyede bulunurken anneanne gibi olmalar n söylüyoruz. Yani o kadar geni ve rahat. Çocuklara torun gibi sahip ç kmal lar. Çünkü anne mükemmeliyetçi yap s içinde evlad n n hata yapmas na izin vermiyor. Ya am anneyi son demlerinde belli bir olgunlu a eri tiriyor ama bu arada çocuk y pran yor. te bu y prat anneanne azalt yor. Büyükler evin içinde tolere edici bir fonksiyonu eda ediyor. Pedagog Ali Çank r l ise iyi taraflar olmakla beraber onlar n çok bask n oldu u ailelerde mar k ve anne sözü dinlemeyen çocuklar n yeti ebilece ini dü ünüyor. Hayatla mücadele etmeyi ö rettiler NAZIM KARADEN Z/ ADAMI: Babaanneme ailede herkes Nana (Lazcada anne demek) der. O kadar sahiplenmi tir. Çocuklar n yokluk içinde büyütmü ler. Büyük dedem 93 Harbi nde askere gitmi, gidi o gidi. ki karde anneleriyle beraber kalm lar. Dedem, Anam günlerce s rgan otunu pi irip suyunu içirdi. Ekmek nerede o zamanlar, m s r ekme i bile zar zor buluyorduk. diye anlat rd. Onun bu tecrübeleri bana ders oldu. Ortaokuldan beri amcam n yan nda in aatlarda çal arak hayat ö rendim. Aileme yük olmadan, para kazan yordum, bu ekilde ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okudum. Güven denizinde gidiydim MURAT TUNALI/E T MC : 6. s n fa gidiyordum. S n fta bir h rs zl k olay olmu, toplanan para çal nm t. Akabinde paray çalan ki i s n f defteri aras na imzas z bir not b rakm. Ö retmenler, yaz lar kar la t r p beni zanl konumuna dü ürmü lerdi. Bu suçlama a r ma gitmi a laya a laya eve gelmi, durumu babaanneme anlatm t m. 60 ya nda 110 kiloluk kad nca z bir h mla okula gidip müdürün yan na ç kt. Öyle bir sahne vard ki hâlâ unutamam. Babaannem, Bu çocu un önüne alt n dök dönüp bakmaz müdür beyyy! diye ba r rken, müdürün masas na yumrukla vurmu tu. Babaanneme bak p gülümserken içimi s cak bir his kaplam t. Beni böylesine savunmas çocuk dünyamda kocaman bir güven denizinde oldu umu hissettirmi ti. E lenceli bir kad nd YEL Z KOÇER/TASARIMCI: Babaannemiz komik bir kad nd. Hayat n e lenceli yanlar n görmeyi onun sayesinde ö rendik. 90 l y llar n me hur korku filmi katil bebek Chucky yi bizimle birlikte seyredip filmin sonunda Aman yavrum bir daha eve bebek almay n. diyerek bizi kahkahaya bo ard. Arkada m za gidece imiz vakit, Ye ilçam dan referans alarak evde abi varsa sak n ha bir ey içmememiz gerekti ini anlat rd. Tedbirin tebessümle verilebilece ini büyüdü ümüzde anlad k. Anneannem idolüm DUYGU KANBUR KAYMAZ/EV HANIMI: Biz 4 ki ilik bir aileydik ama anneannem, day mlar ve teyzemlerle ayn apartmanda iç içe büyüdüm. Anneannemle dost gibiyizdir. Bana s k nt lar n, endi elerini anlat r, laf aram zda bazen evlatlar n ikayet eder. u anda sa l k problemleri olsa da ayakta ve yine evlatlar na kol kanat geriyor. 7 çocuk sahibi, çok genç ya ta e i ölmü bir kad n ve evlatlar na sonuna kadar sahip ç km bir anne. Benim idolüm yani. Mutlu bir çocukluk geçirmemde en büyük pay sahibi can m anneannemdir. Allah onu ba m zdan eksik etmesin. Kafas çal an, ak ll bir torunum var ÇOLPAN LHAN/SANATÇI: Torunumu a a yukar her gün görürüm. Derslerini, hedeflerini konu uruz, imtihanlar n merak ederim. Çok ilgiliyimdir torunumla, o da bana kar çok s cakt r. Üniversite son s n fta okuyor. Kafas çal an, durumlar iyi saptayan ak ll bir çocuk Sadri. Neyi, nerede, ne zaman yapmas gerekti ini çok iyi dü ünüyor. Gelecek planlar n bize mutlaka dan yor. Hayat üzerine kafa yoruyor. Bu çok önemli. Gençlerin ço u an ya amakla me gul. Çocuklar n aileden kopmamas laz m, aile ortam n n s cakl n, yak nl n onlara iyi anlatabilmeliyiz. Onlar n eksikli ini her zaman hissettim FER DE ÇET N/OYUNCU: Ben babaanne ve dededem uzakta büyüdüm ya lar ndayken görü meye ba lad m ve her zaman hayat mda onlar n eksikli ini hissettim. Ya l lar benim için çok önemli. Ki isel geli imde önemli rol oynuyorlar. Dedem ve babaannem ö retmendi. Beni okumam için çok te vik ettiler. Kitaplar n hayat mda büyük rol oynamas n n nedeni onlard r. Çok mücadeleci insanlard, ne olursa olsun pes etmemem gerekti ini onlar sayesinde gördüm. Büyüklerimizin deneyimleri önümüzü açabiliyor. Mesela anneannemden hayat oldu u gibi kabullenmek gerekti ini ö rendim. O lum anneme kar daha sab rl BUKET UZUNER/YAZAR: Geçen hafta annem bir kaza geçirdi ve bir hafta bizde kald. Bu dönemde annemi ve o lumu yak ndan izleme olana m oldu. O lumun annemin tedavi sürecinde çok efkatli oldu unu görmek beni mutlu etti. Onunla ilgileni i, ilaçlar n vermesi, bana göstermedi i sabr ona göstermesi beni çok sevindirdi. Bunda o lumun karakteri kadar anneannesinin ona masallar ve ninnilerle bebekli inden beri aktard büyüklere sayg, hastaya efkat gibi büyükannetorun güzelli inin rolü oldu una inan yorum. O lumun anneanneyle iç içe büyümesi onu yeti tirmi, besbelli.

6 cuma ERTESI MART 2011 CUMARTES Her ba ar l erke in arkas nda bir kad n vard r derler. Ama bu hikâyede roller de i iyor. Ba ar l olan kad n. En büyük destekçisi ise her gün kar s na farkl jestlerle ç kan e i. Ona son jesti ise bu haber! ESRA KESK N FOTO RAF M. AL POYRAZ ZA MAN GA ZE TE SÝ NÝN CU MARTESÝ EKÝ DÝR Feza Gazetecilik AÞ Adýna Sahibi ALÝ AK BU LUT Genel Yayýn Müdürü EK REM DU MAN LI Ge nel Ya yýn Mü dür Yard. MEH MET KA MIÞ Ge nel Ya yýn Edi tö rü ALÝ ÇO LAK Ya yýn Edi tö rü LEVENT KENEZ Gör sel Yö net men FEV ZÝ YA ZI CI Tasarým Koordinatörü SELÝM ÞÝMÞÝROÐLU Say fa Ta sa rým M. AL GÜMÜ S NAN TA GET REN SEÇ L LGÜN So rum lu Mü dür ve Ya yýn Sa hi bi nin Tem sil ci si HAYR BE ER Rek lam Grup Baþ ka ný HA KAN DÝK MEN Rek lam Grup Baþ kan Yard. ÝSKENDER YILMAZ Ya yýn Tü rü: Ye rel Sü re li Yönetim Yeri: Zaman Gazetesi 34194, Yenibosna, Ýstanbul, TEL: Faks: , Baský: Feza Gazetecilik A.Þ. Tesisleri cumaertesi Bir jestle e ini patroniçe yapt Geçti imiz hafta ald m z bir üzerine Pendik yollar na dü üyoruz. Mailde diki dikerek vakit geçirmeye çal an bir ev han m n n, Esma Bayram n ba ar s anlat l yordu. Gelin çiçekleri yaparak i e hayat na ba layan Bayram, 1 y l önce türlü zorluklarla Pendik te bir butik açm, ard ndan ikincisi gelmi, imdiyse üçüncü ma azay açmay planl yordu. in en ilginci, maili gönderen e i Rahmi Bayram d. Amac Esma han m n ba ar s n Türkiye ye duyurup ona ufak bir sürpriz yapabilmekti. Esma ve Rahmi Bayram çiftinin tan mas 12 y l öncesine dayan yor. kisi de Bayburtlu ama stanbul da tan m lar. lk önce ikisi de birbirini be enmemi. imdiyse tarif edemedikleri bir sevgiyle ba l lar birbirlerine. Yuvalar n enlendirecek bir çocuklar yok henüz ama sürprizlerle dolu hayatlar var. Esma Sultan a çelenkli sürpriz Esma Han m n butik açmak hep hayaliymi. Ama maddî imkâns zl klar buna elvermemi. Oto cam i iyle u ra an Rahmi Bey in iflas edip i çi olarak çal maya ba lamas planlar n sekteye u ratm. Esma Han m, elini ta n alt na koyarak gelin çiçekleri yapmaya ba lam. Kazand parayla ald ilk ey tabii ki diki makinesi. Ard ndan kuma lar, iplikler, aksesuarlar Evde gelinlik dikimleri, kendini geli tirmek için gitti i dikim, çizim ve kal p ç karma kurslar Esma Han m a, Rahmi Bey hep arka ç km, te vik etmi. Öyle ki bir yak n na gelinlik diken e ini mutlu etmek için o dü üne çelenk göndermi. Çelenkte ne yaz yor dersiniz: Esma Sultan Moda Evi. Tabii o s ralar butik falan yok ortada. Ama hayallerde var ne de olsa! Gerçekle tirmek kolay olmasa da o günkü hayal, imdi gerçek. Asl na bakarsan z Rahmi Bey için e inin istemesi yeterli. Bir gün, kiral k tabelas as l bir dükkân n önünden geçerlerken Esma Han m n, Buras çok güzelmi, tutsak m? sözü onu harekete geçirmeye yetmi. Dükkân hemen kiralanm. Rahmi Bey in Esma Han m a orada söyledi i ilk sözler: Buras senin oyun alan n, can n ne istiyorsa yap, hiçbir eyi kafana takma. A zdan ç kan cümleler bunlar ama o güne kadarki birikim yaln zca 3 bin 500 TL. Bu para ancak dükkân n masraf n kar lam. Sonras Gelecek ay n kiras n nas l ödeyece im? diye kara kara dü ünen Rahmi Bey i bekleyen uykusuz geceler... O günleri öyle anlat yor: Esma Sultan art k ba kas n n yan nda çal mak istemiyordu. Eve geldi inde mutsuzdu, ben de bunu görüyordum. O mutlu olsun diye dükkân açt k. Ona hissettirmiyordum ama korkuyordum, bu çark nas l dönecek diye. Çünkü maa m ancak dükkân n ve evin kiras n kar layacak düzeydeydi. Bu yüzden ilk 15 gün hiç uyuyamad m. Gündüzleri telefon elimde, Esma Sultan dan arama bekliyordum. Neyse ki 2 hafta sonra ilk sipari i ald n söyledi. Böylelikle gelecek ay n kiras n ödeyebildik. Ya ad klar s k nt lar yaln z bunlarla s n rl de il. Çevresindekiler Esma Han m n çal mas n yad rgam. Rahmi Bey e Niye çal mas na izin veriyorsun? diye söyleyenler çok olmu. O ise kimseye ald r etmemi. Ben i te kafam da t yordum. Onun da da tmas gerekiyordu. Çok iyi oldu. Bu i bize ilaç gibi geldi. diyor. Sipari leri yeti tirmekte zorlan yor Esma Sultan Moda Evi art k bir de il iki tane. ki dükkan da Pendik te birbirine yüz metre kadar uzakl kta. Böyle giderse yak nda bir yenisi daha aç lacak. Çünkü mü terilere sipari yeti tirmekte zorlan yorlar. Esma Han m n methini duyan çevre ilçelerdeki gelin adaylar s rada bekliyor. Yurtd ndan bile sipari ler geliyor. Rahmi Bey gururla söylüyor, Onun kazanc benimkini çoktan geçti. diye. Esma Han m ükrünü u sözleriyle özetliyor: imi o kadar seviyorum ki gelinlikler bitti inde aynan n kar s na geçip onlar tek tek seviyorum. Mü terilerin nazlar bile güzel geliyor bana. Ama e im arkamda olmasayd bu kadar n yapamazd m. Allah tan ne dilediysem oldu. Küçük bir dükkân istemi tim, ölürsem gözüm aç k gitmesin diye. Ama daha fazlas varm nasibimizde. 1 y l bile dolmadan bugünlere geldik. ükürler olsun. ESMARAHM BAYRAM Osmanbey mal her zaman kalitenin adresiydi. Bir zamanlar kad nlar için en iyi al veri mekan yd. Fakat zamanla kad nlar kendilerine yeni adresler buldu, esnaf da gözünü d piyasaya çevirdi. De i meyen tek ey kald. O da Osmanbey mal n n kalitesi... RAHİME SEZGİN FOTO RAF MÜHENNA KAHVECİ Osmanbey Moda Günleri yap lacak Osmanbey modas kaç n lmaz olarak dünyadakiyle birlikte de i iyor. Fakat bu demek de il ki fark n ortaya koymuyor. Orhan, moda ne kadar dünyada benzer eylerin üretilmesine neden olursa olsun her halükarda Osmanbey mal n n ay rt edildi ini söylüyor. Ona göre Osmanbey mal, trendlerin üzerinde bir ey. Hat ralarda olanlar, bugün ya an lanlar Osmanbey mal n n hakk n teslim ediyor. Fakat gelin görün ki bu kalitesiyle markala an Osmanbey markas n n patenti daha yeni al nd. Orhan, Osmanbey markas n temsil niteli indeki firmalara vereceklerini söylüyor. Bu ad m asl nda ileriki dönemde Osmanbey de at lacak Osmanbey Moda Günleri gibi yeni projelerin de habercisi. Osmanbey in gözü her ne kadar d piyasaya kaysa da iç piyasay da unutmu say lmaz. u anda üretiminin yüzde 15 ini iç piyasaya yapan Osmanbey belli ki bundan sonraki dönemde bu oran art racak. Osmanbey e ne oldu! Genç k zlar, 80 lik Neriman teyzeye iltifatlar ya d r yor. Giydi i her ey sadeli iyle ve kl yla göz dolduruyor. Neriman teyzenin cevab ysa net: Genç k zl mdan kalma hepsi, Osmanbey mal. Bütün her ey bu ifadede sakl : Osmanbey mal... Zamane insanlar çok bilmese de eskiler bilir ki Osmanbey den al veri yapmak herkesin harc de ildi. Oradan giyinmek bir ayr cal kt. Kim ki bir Osmanbey mal n alm, evladiyelik bir ürüne sahip olmu demekti. Piyasan n en k, en kaliteli ve en pahal k yafetlerinin adresi uzun y llar Osmanbey di. Asl nda Osmanbey in hikâyesi 1960 l y llarda Mudo ile ba l yor. Genç i adam Mustafa Tavilo lu, orta yla birlikte Taksim de bir dükkan açm t r. Fakat bir müddet sonra Osmanbey e ta n rlar. Ali Ulvi Orhan Mudo nun, Osmanbey e geli i arkas ndan ba ka dükkânlar n da aç lmas n n ilk i areti olur. O y llarda gayrimüslim vatanda lar n yo un olarak ya ad klar bölge, birdenbire tekstil piyasas n n en seçkin yeri olmaya ba lar. Tabiri caizse 60 lar n 70 lerin ve hatta 80 lerin Osmanbey i, bugünün Kanyon u ya da stinye Park gibi iltifat görür. Zaten fazla çabaya, reklama gerek yoktur. Osmanbey mal fark n kalitesiyle ortaya koyar. Sat lar n patlatmak isteyen i portac lar n a z ndan dü meyen bir slogan vard r: Bu mallar Osmanbey mal. Slogan hâlâ varl n koruyor ama Osmanbey de o günlerden bu yana çok ey de i ti. Osmanbey, Abdi pekçi olacak! Özellikle 1990 larda ya anan ekonomik kriz Osmanbey esnaf n ihracata yönelik üretim yapmaya itti. Toptan sat lar ba lay nca Osmanbey e al veri e giden kad nlar da art k buraya u ramaz oldu. Zaten yeni olu an adresler onlara ba ka seçenekler sunuyordu. Osmanbey ise art k daha çok yabanc ticaret erbab n n yolunu a nd rd, toptan sat lar n yap ld bir yer halini ald. Semtte uzun zamand r, kuma lar, kad nerkekçocuk giyim ürünleri toptan sat l yor. Bu yüzden de semtin bugünkü ziyaretçileri daha çok k giyinmek isteyen kad nlar de il ticaret yapmak isteyen yabanc lar. Osmanbey Tekstilci adamlar Derne i Ba kan (OT AD) Ali Ulvi Orhan, bugünkü Osmanbey in müdavimlerini y llarla birlikte aç kl yor: Osmanbey i önce Araplar ke fetti. 80 li y llarda Araplar al veri için buraya gelmeye ba lad. 90 l y llarda kuzey kom ular m z ve Türk cumhuriyetleri geldi li y llarla birlikte Afrika ülkeleri ön plana ç kt. ç piyasada bir marka haline gelen Osmanbey, uzun süredir d piyasayla ha r ne ir. Bölge uluslararas bir yer haline gelince de i im de ister istemez kaç n lmaz oluyor. Yabanc yat r mc lar n gözünü dikti i, her geçen gün mülk sat n ald bölgede otellerin say s da art yor. Ali Ulvi Orhan, semtin caddelerinin ve sokaklar n n bir müddet sonra Ni anta Abdi pekçi Caddesi ndeki gibi yap laca n söylüyor.

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Cinsiyeti: Kadın Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi Bölüm: İnşaat Mühendisliği Sınıf: 3 Kiminle Yaşadığı: Ailesi ile

Cinsiyeti: Kadın Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi Bölüm: İnşaat Mühendisliği Sınıf: 3 Kiminle Yaşadığı: Ailesi ile Kullanıcılar Damla Sagin Bana fayda sağlayacak ise kullanırım. Bilgileri Yaş: 21 Medeni Hali: Bekar Meslek: Öğrenci Yaşadığı Yer: İstanbul Gelir Seviyesi: Yok Cinsiyeti: Kadın Eğitim: İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ

AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ 134 AİLELERİN YAŞADIKLARININ BETİMLENMESİ ÇİZELGE 122 Ailelerin Çocuğunuzda Bazı Sorunlar Olduğunu Nasıl Anladınız? a) Yürümede gecikme olduğunda 8 16 b) Görme bozukluğu fark edildiğinde 1 2 c) Hastanede

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ANAOKULU VELĠ DEĞERLENDĠRME ANKETĠ VELĠ ADI: ÇOCUĞUNUZUN ADI: ÖĞRETMENĠNĠZĠN ADI: MAĠL ADRESĠNĠZ? TARĠH: OKULUN FĠZĠKSEL OLARAK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Oyuncaklar Yeterlimi? Kısmen ( ) Kitaplar Yeterlimi? Kısmen

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10

Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10 Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10 Burada Redpoint VC Tomasz Tunguz'ın ilk 10 ölçümleri, yeni bir için beni TSM dahil olmak üzere veya izleyen altı ay (ortalama), hangi yönetim kurulu toplantılarında

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

DERS 1. Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek. DÜZEY: 3. Sınıf

DERS 1. Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek. DÜZEY: 3. Sınıf DERS 1 Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek DÜZEY: 3. Sınıf Kazanımlar: 1. İnsanların benzer ve farklı fiziksel özellikleri ve buna bağlı olarak farklı ihtiyaçları olduğunu fark eder. 2. Engellilerin toplumsal

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ BAŞARI ÖYKÜSÜ: TOYS R US OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ Toys R Us mağazaları dünya çapında küçük ve büyük çocukların favori destinasyonu olarak bilinir! Emarsys B2C

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER röportaj ortopedist YARATIYOR.Bursalı 60 61 SONBAHAR 2013 SAYI: 301 İSMAİL AYGAN, TAYFUN AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL AYDIN, MURAT GÜRÜN VE ENGİN AKGÜN. ONLAR, BURSALI BEŞ ORTOPEDİST. BEŞ MESLEKTAŞI, UZMANLIK ALANLARI

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı