Geotechnical Properties of Esen-I HEPP Project Field

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Geotechnical Properties of Esen-I HEPP Project Field"

Transkript

1 Süleyan Deirel Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü Dergisi, - (2007),75-8 Eşen I HES Projesi Alanının Jeoteknik Özellikleri Mustafa BOZCU, OSMAN UYANIK 2, Olcay ÇAKMAK 2, Ergün TÜRKER 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Müh.-Mi. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölüü / ÇANAKKALE 2 Süleyan Deirel Üniversitesi, Mühendislik-Miarlık Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölüü / ISPARTA Alınış Tarihi: , Kabul: Özet: Bu çalışa, Eşen Çayı üzerinde yapılası planlanan Eşen- Hidroelektrik Santralı için göl alanı sınırı, bent yeri ve kuvvet tüneli güzergah yerinin belirlenesi ve jeoteknik özelliklerini kapsar. İncelee alanında yüzeyleyen jeolojik biriler: Otokton konulu Güneydağ Grubu ile allokton konulu Kürdük Grubu ndan ve bu iki grubu diskordan olarak örten Tersiyer yaşlı kırıntılı çökellerden oluşur. Göl alanında yaygınca yüzeyleeleri bulunan biriler, Tersiyer yaşlı Çaeli forasyonu ve Seki Forasyonuna ait kırıntılı tortullar ile alüvyonlardır. Çaeli forasyonu ile Seki forasyonu geçirisiz-az geçirili, alüvyonlar ise geçirilidir. Baraj yerinde sağ sahilde yeralan Karaböğürtlen forasyonundan türeiş bloklardan oluşan yaaç döküntülerinin baraj inşaasından önce kaldırılası gerekektedir. Göl alanında uygulanan sisik ve elektrik yönteler ile taban kaya derinliği, üstteki katanların kalınlığı ve su sızdıra olasılığı bulunan kritik yerler belirleniştir. Bu yerlerde ekanik sondajlar yapılış, sondaj logları ve basınçlı su deneyleri değerlendirilerek, bu alanda yeralan birilerin su sızdıra duruları, yaaç duraylılığı jeoteknik yönden ayrıntılı olarak araştırılıştır. Eşen-I Hidroelektrik santralı bent yerinde ve göl alanında duraylılık ve su sızdırası yönünden öneli bir sorunla karşılaşılayacağı ortaya konuştur. Tünel güzergahında ise genel olarak Mesozoyik yaşlı kireçtaşları (Dokluca f ve Ardıçdere f) ile bloklu filiş karakterinde (Gacak f.) forasyonlar yeralır. Anahtar Kelieler : Jeoteknik, Jeoloji, Sisik Kırıla, Düşey elektrik sondaj, Lujyon Geotechnical Properties of Esen-I HEPP Project Field Abstract: This study covers deterination of locations and geotechnical properties of reservoir area boundary, da location and energy tunnel alignent of Esen-I HEPP Project which is planned to be constructed on Esen River. Geological units which are observed at the survey area are: Autochthonous positioned Güneydağı Group, allochthonous positioned Kürdük Group and tertiary aged fragented sedients covering these two groups with discordance. At the reservoir area units which are widely surfaced are tertiary aged Çaeli foration, fraganted sedients belonging to Seki foration and alluvius. Çaeli foration and Seki forations are ipervious sei pervious, alluvius are pervious. Slope wash aterials consisting of Karaböğürtlen foration located at right bank of da area ust be reoved before da construction. Bedrock depth, overlying layers thicknesses and critical places having possibility of water leakage are deterined by seisic and electrical ethods executed at reservoir area. At these places echanical borehole drillings are perfored and by evaluating borehole logs and pereability test results, pereability and slope stability conditions of the units located at those places are geotechnically investigated in details. It is concluded that a significant stability and pereability proble will not be et at Esen-I HEPP Project da location and reservoir area. At the tunnel alignent coonly esozoic aged liestones (Dokluca foration and Ardıçdere forations) and forations of flysch character with blocks (Gacak foration) take place. Key words: Geotechnical, Geology, Seisic Refraction, Vertical Electricity Sounding, Lugeon, Giriş Son yıllarda hızla artan enerji ihtiyacının karşılanası için köür, petrol, doğalgaz gibi fosil enerji kaynaklarının yanında hidroelektrik ve nükleer enerji kaynakları da öne kazanıştır. Ülkeizde büyük rezervuar alanına sahip barajların yanı sıra düşük debili, fakat yüksek düşü elde edilebilen, dere ve çaylar üzerine kurulan santraller de enerji üretiine katılışlardır. Nehir santralleri, daha ucuz ve kısa sürede elektrik enerjisi elde eteye uygun olası ve doğal çevreyi bozadan üretie katılaları gibi nedenlerle tercih edilektedirler. Eşen-I Hidroelektrik Santralı Projesi (Eşen-I HES), Fethiye nin yaklaşık 60 k doğusundaki Seki Çayı üzerindedir. Patlangıç köprüsünün yaklaşık 00 akış aşağısında 99 kotunda yapılacak 9 yüksekliğindeki bir bentten, önce açık kanala alınacak suyun, daha sonra serbest akışlı bir tünelle Avlanpınarı batısına taşınasını ve buradan da 200 lik cebri boru ile santrale iletilesini kapsar (Türker vd., 2004). Projenin aacı, ani yağışlarla sele neden olan Seki çayının feyezan sularını bir gölette toplayarak, he Eşen- de elektrik üretek he de nehrin daha aşağısında yeralan Eşen II hidroelektrik santraline düzenli su taşıaktır. Eşen II. HES projesinin yapıı sırasında bölgedeki bent yeri ve tünel güzergahı seçenekleri üzerinde duruluş, bu aaçla bölgenin / ölçekli jeoloji haritası Akıncı tarafından hazırlanıştır (Akıncı, 994). Ancak daha sonra Eşen-I. HES projesinde değişiklik yapılarak, bent yeri, bent yüksekliği ve tünel güzergahı değiştiriliş, dolayısıyla yeniden incelee yapılası gerekliliği doğuştur. Eşen I barajının genel özellikleri Tablo de veriliştir. 75

2 M. BOZCU, O. UYANIK, O. ÇAKMAK, E. TÜRKER Tablo. Eşen-I Barajının Başlıca Karakteristikleri Yağış Alanı 662 k 2 Nehrin ort. debisi 4,5 /sn Ortalaa Yıllık Akı Nehrin ax.debisi 250 /sn Barajın tipi Beton çekirdekli Baraj gölü en fazla kaya dolgu su haci Bent in Talvegten (Nehir 9 En düşük 9,50 tabanından) yüksekliği işlete seviyesi Nehir tabanının kot 99 Aktif Göl haci değeri Bent in Uzunluğu 270 Kuvvet tünelinin 5050 uzunluğu Suyun çıkabileceği en fazla kot değeri 5 Kuvvet tünelinin tipi dairesel kesit, betonare kaplaalı, serbest akışlı Bu inceleede baraj yeri, göl alanı ve alternatif tünel güzergahlarının detaylı jeoloji haritası hazırlanarak, bölgede yüzeyleyen jeolojik birilerin stratigrafik ve yapısal konuları irdeleniştir. Ayrıca jeofizik yöntelerden sisik kırıla ve düşey elektrik sondaj uygulanarak, alüvyon kalınlığının değişii, alttaki birilerin geçirili yada geçirisizliği, taban kayanın yada sağla zeinin derinliği, yeraltı suyunun duruu ve örtülü fayların konularının belirlenesine, dolayısıyla yeraltı yapısının detaylı olarak aydınlatılasına çalışılıştır. Baraj gövdesinin oturacağı alanda ve göl alanında yapılan jeofizik yöntelerden oluşturulan jeoteknik kesitlerin yorulanasıyla su sızdıra olasılığı bulunan kritik yerlere ekanik sondajlar yapılış, basınçlı su deneyleri ile bu alanların su sızdıra duruları ve yaaç duraylılığı araştırılıştır. Bunlara ek olarak tünel güzergahı boyunca düşey elektrik sondaj çalışaları yapılış ve bu verilerin yorulanası sonucunda belirli yerlerde sondajlar yapılarak kaya kalitesi (RQD), ayrışa derecesi (w), ekle sıklığı, yeraltı suyu duruu gibi paraetreler inceleniştir (Bozcu vd., 2006). Kürdük grubu olarak tanılanan biriler ise; Güneydağ grubu üzerinde tektonik dokanakla yer alan allokton birilerden oluşaktadır. Tersiyer öncesi oluşuş ve tektonik olarak bir araya geliş bu otokton ve allokton birileri ortak olarak Çaeli forasyonu örtektedir (Erakan vd., 982; Şenel, 997). Pliyo-Kuvaterner döneinde dere yataklarında ve az engebeli düzlüklerde gevşek yapılı alüvyonal çökeller birikirken, fay önü düzlüklerinde ve yüksek eğili şevlerin önünde kötü boylanalı ve köşeli çakılların egeen olduğu yaaç yelpazeleri gelişiştir. Baraj göl alanı ve tünel güzergahı Tersiyer öncesi ve Tersiyer döneindeki tektoniza ve naplaşa hareketlerinden öneli derecede etkileniş, bölgede birçok bindire ve noral faylar gelişiştir. Tersiyer napları ve bunlarla ilişkili faylanalar nedeniyle aynı ve/veya farklı zaanlarda ve farklı bölgelerde oluşan kaya birileri bir araya gelişlerdir. Genel Jeoloji Eşen-I. HES proje alanında yüzeyleyen jeolojik biriler (Şekil ), Güneybatı Türkiye de çok yaygın olarak yüzeyleyen Likya Napları na ait birilerdir (Graciansky, 968). Dolayısıyla tünel güzergahında ve açık kanal güzergahında yer alan Tersiyer öncesi birileri stratigrafik ve yapısal konuları dikkate alınarak, Akıncı tarafından Güneydağ Grubu ve Kürdük Grubu olarak tanılanıştır (Akıncı, 994). Bunlardan Güneydağ grubu olarak tanılananlar, otokton ya da göreceli otokton olarak yüzeyleyen birilerdir. 76

3 Şekil 5b Şekil 5a ETSK- Aks-Aks Kesiti SK- SK-9 K-K Kesiti Eşen I HES Projesi Alanının Jeoteknik Özellikleri SK-2 77 A-A Kesiti F-F Kesiti Santral Binası Cebri Boru Güzergahı Açık Kanal Güzergahı Şekil. Baraj Alanının Jeoloji ve Lokasyon Haritası

4 Jeoteknik Özellikler Seki Çayı nın enerji potansiyelini değerlendirek aacıyla EŞEN-HES PROJESİ kapsaında 990 lı yıllarda ön inceleelerde bulunuluş (Teelsu, 994), jeolojik ve orfolojik yönden elverişli görülen çeşitli baraj yerleri saptanıştır (Akıncı, 994). Bu incelee ile Fethiye İlçesine bağlı Patlangıç köyünün yaklaşık k güneybatısındaki Soyuldu evkii civarındaki baraj yeri ve göl alanı jeolojik, jeofizik ve jeoteknik yönden detaylı olarak araştırılıştır. Baraj yeri ve göl alanında yapılan sondajlarda Lugeon basınçlı su deneyleri yapılış, su kayıpları Lugeon birii cinsinden hesaplanıştır (Şekil 2). Eşen-I baraj yeri ve göl alanı Çaeli forasyonu ve Seki forasyonu üzerindedir. Kiltaşı, kutaşı, killi kireçtaşı (arn) ve çakıltaşları bu forasyonların egeen litolojilerini oluşturur. Baraj yerinin sağ sahilindeki yaaç döküntüsünün ve dere içindeki alüvyonun kaldırılarak, geçirisizlik perdesi yapıldıktan sonra Çaeli forasyonunda geçirililik yönünden herhangi bir sorun olayacaktır. Ayrıca göl alanı içinde yüzeylee veren Seki forasyonunun atriksini oluşturan çaurtaşları kil içeriği bakıından yüksek olup, geçirisizdir. Burada yapılan jeoteknik çalışalardan elde edilen A-A Kesitinde özellikle özdirenç değerinin düşük olan kesileri kil içeriğinin fazla olduğunu ve sisik hızlardan özellikle kaya dalga hızının 700/s den büyük kesileri ise sağla kaya olduğunu gösterektedir(şekil A-A Kesiti). Ayrıca bu bölgede ekanik sondajlarda yapılan basınçlı su deneyinden elde edilen lugeon değerinin düşüklüğü de ortaın geçirisizliğinin bir göstergesidir. Tü bu değerler ortaın geçirisiz olduğunu gösteren kanıtlardır İlyaslar Yaylası doğusunda Karaböğürtlen forasyonuna ait karstik ayrışalı kireçtaşı blokları yüzeyleektedir. Bu forasyon üzerinden alüvyona doğru yapılan elektrik özdirenç çalışalarından elde edilen F-F Kesiti Şekil de verilektedir. Bu keside su kaça olasılığı bulunduğu göz önüne alınarak kireçtaşı içerisindeki yeraltı su seviyesinin, nehir seviyesi ile olan ilişkisi araştırılıştır. Yapılan sondaj (SK-,2,5) çalışaları ile yeraltı su seviyesinin.84 de olduğu saptanıştır (Şekil 2). Bu seviye o bölgede nehrin akakta olduğu taban kotundan daha yukarıdadır. İlyaslar Yaylasının bulunduğu alanda ve Cua Gediği evkiinde -5 kotlarında çok sayıda kaynak bulunaktadır. Bu kaynaklar kireçtaşlarından beslenektedir. M. BOZCU, O. UYANIK, O. ÇAKMAK, E. TÜRKER Tokatağzı evkiinde alüvyon içinde açılış kuyulardaki su seviyesinin yüzeye çok yakın oluşu (0.70 ) alüvyon biriinden kireçtaşlarına su taşınasının oladığını, aksine yüksek alanda yer alan kireçtaşlarından ovanın yeraltı suyunun beslendiğini gösterir. Eşen-I baraj yeri Çaeli forasyonu üzerindedir (Şekil 4 Aks-Aks Kesiti). Çakıltaşı, kutaşı, çaurtaşı litolojilerinden oluşan bu forasyon, baraj aksının oturacağı her iki yaaçta da yüzeylee verektedir. Baraj yerinin sağ yaacında Meşeliçukur forasyonundan kopan kireçtaşı kütlelerinin oluşturduğu yaaç döküntüsü bulunaktadır. Çaeli forasyonu ve bunu altlayan Meşeliçukur forasyonunun depolanacak su ile ilişkide olası, bu forasyonların geçirgenlik özelliklerinin belirlenesini ve barajın su kaçaklarına karşı güvenli tasarıını gerektirektedir. Bu bağlada baraj yerinde açılan sondajlardan (SK 9,,, 2, vb) elde edilen bilgiler derleniş (Şekil 2) ve baraj ekseninin nehir e dik konulu değil, sağ sahilde nehirle dar açı yapacak şekilde, akış yukarı doğru verev yapılası ön görülüştür. Baraj ekseninin yerleşeceği hat boyunca sisik kırıla, elektrik özdirenç ve ekanik sondaj çalışaları yapılış ve bu çalışalardan Aks-Aks jeoteknik kesiti oluşturuluştur (Şekil 4). Baraj yerinde ve göl alanında herhangi bir stabilite sorunu yoktur. Baraj ekseninden alınacak su açık kanal güzergahı ile tünele ulaştırılacaktır. Ancak bu hattın eğili bir alanda olası heyelan riskini düşündürektedir. Bu yüzden açık kanal güzergahı boyunca sisik kırıla, düşey elektrik sondaj ve ekanik sondaj çalışaları yapılış ve elde edilen verilerin yorulanasıyla K-K jeoteknik kesiti oluşturuluştur (Şekil 4). Bu kesit incelendiğinde gevşek zeinin kalınlığının civarında olası ve heen altında sağla kongloeranın olası heyelan riskinin oladığını ve açık kanal güzergahının bu hat boyunca kurulasında zein olarak sakınca oladığı belirleniştir. Tünel güzergah boyunca yapılan elektrik özdirenç ve ekanik sondaj çalışaların ve jeolojik gözlelerin birlikte değerlendirilesiyle yeraltı yapısı yorulanaya çalışılıştır (Şekil 5). Tünel güzergahındaki kaya birilerin kalitesini belirleek aacıyla yapılan sondaj logları (Şekil 2 de ETSK-), jeoekanik-rmr ve Q sistei sınıflaaları kullanılarak, alınası gereken önleler belirleniştir. Buna göre tünel güzergahının büyük bir kesiini oluşturan Dokluca forasyonu nda yapılan sondajlardan elde edilen verilere göre: Geçirililik (Lugeon <25) yönünden çok geçirili, kaya niteliği (% RQD: 0-25/50-75): çok zayıf ile orta, ayrışa derecesi (w-w), ayrışaış ile orta düzeyde ayrışış, çatlak sıklığı(</-50): asif ile çok çatlaklı kırıklı arasında değişektedir. 78

5 Eşen I HES Projesi Alanının Jeoteknik Özellikleri 79 Şekil 2. Göl Alanı ve Tünel Güzergahında Yapılan Mekanik Sondaj ve Deney Sonuçları

6 A2 SK5 5 oh. K9 27 oh. oh. Vp=690 /s Vs=74 /s 4 oh. Vp=57 /s Vs=222 /s 76 oh. Vp=2600 /s Vs=6 /s DERE A Vp=0 /s 2 Vs=5 /s Vp=92 /s Vs=70 /s 2 Vp=2942 /s Vs=856 /s 2 55 A4 SK 6 Vp=44 /s Vs= 540 Vp=675 /s /s8 Vs=68 /s 7 Vp=2552 /s Vs=0 /s 7 7 A5 Vp=27 /svs=9 /s c Vp=452 /s Vs=72 /s 8,4 Vp=277 /s Vs=88 /s 8,4 4 SK7 A'-A KESITI A6 Vp=6 /s Vs=89 /s Vp=56 /s 5 Vs=40 /s 4,5 Vp=205 /s Vs=855 /s 7 74 A7 SK8 Vp=50 /s 65 Vs=6 /s 6,5 Vs=556 /s 2 Vs=58 /s 95 c a A8 Vp=85 /s 65 Vs=6 /s 6,5 Vp=704 /s Vs=46 /s Vp=950 /s 24 Vs=495 /s 200 A9 Vp=5 Vs=50 /s /s Vs=26 /s c a Vp=826 /s Vs=654 /s A SK9 Vp=400 /s Vs=60 /s Vp=99 /s Vs=42 /s Vp=2448 /s Vs=787 /s 25 oh F SK2 F F'-F KESiTi Şekil. Baraj Yeri ve Göl Alanı İçerisinde Kalan Jeoteknik Kesitler F F Alüvyon Karbonat Çientolu kongloera Kil Çientolu kongloera Çörtlü Kireçtasi AÇIKLAMALAR Vp=27-92/s Vs=5-40/s 4-oh. Vp= /s Vs=654-6/s oh. Vp= /s Vs=654-6/s oh. Vp=2948/s Vs=787/s oh. A F SK2 Sisik Kirila Atis Düsey ELektrik Sondaj Mekanik Sondaj 52 Oh. Baraj Göl Alani Su seviyesi M. BOZCU, O. UYANIK, O. ÇAKMAK, E. TÜRKER

7 K'-K KESiTi KD KT K2T K2T KD KT K4D K4T K5D R R2 R R8 R4 R5 R6 R7 80 oh. Vp=88 /s 52 oh.vp=656 /s Vs=07 /s 70 oh. Vp=862 /s Vs=272 /s Vs=440 /s Vp=505 /s 5 oh. 48 oh. Vp=7 /s Vs=25 /s 5 oh. Vp=08 /s Vs=96 /s 70 oh. Vp=9 /s Vs=92 /s 290 oh. Vp=429 /s Vs=255 /s Vp=48 /s Vs=87 /s Vp=7 /s Vs=20 /s Vp=784 /s Vp=2024 /s oh. 90 oh. Vp=88 /s 260 oh. Vs=796 /s 700 oh. Vs=922 /s 240 oh. Vp=97 /s 580 oh. Vs=89 /s 60 oh. Vp=849 /s Vs=797 /s Vp=2226 /s Vs=440 /s 70 oh. 440 oh. 75 oh. Vp=26 /s 20 oh. Vp=997 /s Vp=4458 /s Vs=794 /s Vs=8 /s Vs=200 /s Vs=977 /s 70 oh. 74 oh. Vs=2287 /s 48 oh. Vp=2980 /s Vs=70 /s Vp=88 /s 50 oh. Vp=88 /s Vp=400 /s 640 oh. 70 oh. Vp=2447 /s 70 oh. Vs=440 /s Vs=440 /s Vs=979 /s Vs=92 /s 00 oh. 700 oh. Vp=078 /s 440 oh. 64 oh. Vs=987 /s Vp=2 /s Vp=4407 /s Vs=670 /s Vs=987 /s 200 oh. 500 oh. 840 oh. 600 oh K8T 200 oh oh. K5T Vp=0 /s Vs=200 /s Vp=598 /s Vs=66 /s Vp=5929 /s Vs=996 /s 4 Eşen I HES Projesi Alanının Jeoteknik Özellikleri Vp=670 /s Vs=20 /s 20 Vp=506 /s Vs=965 /s Vp=20 /s Vs=864 /s SK K8T Vp=722 /s Vs=262 /s Vp=925 /s Vs=7 /s Vp=298 /s Vs=588 /s SK KT Vp=747 /s Vs=99 /s Vp=270 /s Vs=75 /s Vp=4270 /s Vs=2875 /s AKS'-AKS KESiTi SEKi CAYI SD SK24 Aks Vp=0 /s Vs=6 /s Vp=600 /s Vs=607 /s Vp=2928 /s Vs=20 /s Vp=4245 /s Vs=78 /s 0rqd Aks S2D Vp=65 /s Vs= /s Vp=924 /s Vs=608 /s Vp=8 /s Vs=60 /s Aks S Vp=44 /s Vs=25 /s Vp=07 /s Vs=68 /s Vp=84 /s Vs=960 /s Vp=069 /s Vs=69 /s AÇIKLAMALAR Vp=27-92/s A Vs=5-40/s Alüvyon 4-oh. Karbonat Çientolu Vp= /s F kongloera Vs=654-6/s oh. Kil Çientolu Vp= /s SK2 Vs=654-6/s kongloera oh. Çörtlü 52 Vp=2948/s Oh. Kireçtasi Vs=787/s oh. Masif Kireçtasi 4 Sisik Kirila Atis Düsey ELektrik Sondaj Mekanik Sondaj Baraj Göl Alani Su seviyesi Tünel Girisi Şekil 4. Baraj Yeri (Aks-Aks )ve Açık Kanal Güzergahı (K-K ) Jeoteknik Kesitleri

8 ESEN I HES ENERJI TÜNELININ JEOTEKNIK KESITI A T49 T50 ETSK 000 P2 900 P 4700 P P 800 K ETSK2 T T T T T T T T T T AÇIKLAMALAR A' B Şekil 5. Tünel Güzergahının Jeoteknik Kesiti T T T T T24 ETSK4 T Pgr 900? ETSK 6600? 740 T22 T T T T8 20 T B' 50 T P2 P P K Kapigedigi Üyesi Kongloera Üyesi Eksiarut Üyesi Ericek F. Dokluca F. Pgr Gacak Forasyonuu. Gacak Forasyonu Meseliçukur F. Ardiçdere F. T5 Elektrik DES ETSK Mekanik Sondaj 20 Görünür rezistivite oh. B B' Kesit dogrultusu. Tünel Güzegahi M. BOZCU, O. UYANIK, O. ÇAKMAK, E. TÜRKER

9 Sonuçlar ve Öneriler Eşen-I HES bent yeri, göl alanı ve tünel güzergahı boyunca yapılan jeolojik gözlelerin yanısıra sisik, elektrik özdirenç ve ekanik sondaj çalışaları sonucunda yeraltı yapısını gösteren kesitler hazırlanış, bunların değerlendirilesi ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılıştır. Baraj aksının oturacağı Çaeli forasyonu (Plç) ofiyolitik kayaçlardan türee çakıllar içeren, kil ve karbonat çientolu çakıltaşlarından oluşur. SK-5, SK- 6, SK-7, SK-8, SK-9, SK- ve SK- (Şekil 2 de örnek olarak SK-9 ve Sk- veriliştir) nuaralı ekanik sondajlarda geçilen Çaeli forasyonun Lugeons değerleri; 0- arasında olup, biri geçirisizdir. Bu forasyondaki sisik boyuna ve enine dalga hızlarının yüksek değerleri sağla ana kaya özelliğine işaret etektedir. Sol sahilde SK- nuaralı ekanik sondajda Karaböğürtlen forasyonunun kireçtaşlarına 2 de, sağ sahilde ise SK-9 nuaralı ekanik sondajda de giriliştir. Dolayısıyla dere yatağında alüvyon altında atıı yaklaşık 8- olan göülü bir noral fay bulunduğu ortaya konuştur. Bu fayın konuu ve forasyonun yanal değişii sisik kırıla ve elektrik özdirenç yönteiyle de ortaya konuştur. Bu kireçtaşlarını geçirisiz veya az geçirili Çaeli forasyonu üstleektedir. Göl alanında genel olarak Seki forasyonu birileri yüzeyleektedir. Özdirenç değerlendirelerine göre, düşük özdirençler kil ve kiltaşlarını, yüksek özdirençler çakıltaşlarını ve çok yüksek özdirençler kireçtaşlarını gösterektedir. Ayrıca çakıltaşları, çientolanasına göre farklı özdirenç değerleri alaktadır. Kil çientolu çakıltaşları daha düşük, karbonat çientolu çakıltaşları daha yüksek özdirençlidir. Sisik değerlendirelere göre, düşük hızlar gevşek alüvyon ve altere forasyon, yüksek hızlar ise sağla zein ve ana kaya olarak yorulanıştır. Karbonat çientolu çakıltaşlarının sisik hızları kil çientolu çakıltaşlarının sisik hızlarından daha yüksektir. Bent yerine yakın sol sahildeki kireçtaşlarının sınırında açılan SK-5 ekanik sondajında 50 derinliğe kadar Çaeli forasyonu vardır. Buradaki kireçtaşları Orhaniye forasyonuna ait olup, Karaböğürtlen forasyonu içerisinde blok (olistolit) şeklindedir. Sol sahildeki kireçtaşı bloğunun içinde bulunduğu biri filiş özelliğinde, geçirisiz olup su kaçıra olasılığı zayıftır. Göl alanında su ile teasta olacak Orhaniye kireçtaşları Tokat Ağzı bölgesinde su kaçağına neden olabilir. Bu bölgede su kaçağını önleyecek iyileştire yapak gerekir (Kesit F-F ). Tünel güzergahının büyük bir kısı dokluca ve ardıçdere forasyonundan geçektedir. Dokluca forasyonu doloitik kireçtaşlarından, ardıçdere forasyonu ikritik kireçtaşlarından oluşaktadır. Her iki forasyonda faylananın olduğu alanlarda bol kırıklı çatlaklı ve karstik boşluklar içerektedir. Özdirenç değerlerinin yüksek olduğu kesilerde kireçtaşları sert, sağla yapıda, düşük özdirence sahip kesiler ise bol kırıklı, çatlaklı, karstik ve karstik boşluklar kil dolguludur. Tünelin girişinden 600 çıkışından 0 si heterojen litolojilerden oluşaktadır.bu nedenle klasik tahkiat gerekebilir (iksa, hasır çelik, püskürte beton). Ayrıca tünel güzergahında yer yer faylanaların olduğu alanlar ile eklelerin sıklaştığı bölgelerde tahkiat ve iyileştire yapılacaktır.tünel eğii olarak düşünülüştür. Cazibeli akış olacağı için tünelde sadece ıslak yüzeyleri betonlaak gereklidir. Teşekkür Yazarlar, çalışayı destekleyen Süleyan Deirel Üniversitesi rektörlüğüne ve Göltaş Enerji A.Ş. yöneticilerine, ayrıca saha çalışalarında lojistik olarak yoğun desteğini gördüğüüz İnş. Müh. Ein ELMASDERE ye, akaleye eleştirileriyle katkı sağlayan hakelere teşekkür ederler. Kaynaklar Akıncı, M Teelsu Eşen-I Hes Projesi raporu (Yayılanaış). Teelsu Ankara. Bozcu, M., Uyanık, O., Çakak, O., Türker, E Geotechnical Properties of Eşen I HEPP Project Tunnel Alignent. The 7 th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, MTA Cultural Center, 4-7 Noveber, Ankara-Turkey, Erakan, B., Meşhur, M., Gül, M.A., Alkan, H., Öztaş, Y., Akpınar, M Fethiye-Köyceğiz-Tefenni-Elalı- Kalkan Arasında Kalan Alanın Jeolojisi. Türkiye 6. Petrol Kongresi Tebliğleri, 4-7 Nisan, Ankara, 2-. Graciansky, P.C Teke Yarıadası (Likya) Toroslarının Üst Üste Geliş Ünitelerinin Stratigrafisi ve Dinaro-Toroslardaki Yeri. MTA Dergisi, 7, 7-9. Şenel, M /0.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları. Fethiye-L8 Paftası, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara. Teelsu, M.L.Ş Eşen Enerji Projesi (Eşen-I ve II) Hidroelektrik Santralleri Fizibilite Raporu (Yayınlanaış), Ankara. Türker, E., Uyanık, O., Bozcu, M Eşen-I (Fethiye- Muğla) HES Muhteel Baraj Yeri Ön Araştıra Raporu. SDÜ. Depre ve Jeoteknik Araştıra Merkezi ve GÖLTAŞ Enerji A.Ş., Isparta. 8 M. BOZCU, O. UYANIK, O. ÇAKMAK, E. TÜRKER

Interpretation and Geotechnical Properties of Potential Landslide in Fethiye-Eşen II HEPP Power Collection and Plant Area

Interpretation and Geotechnical Properties of Potential Landslide in Fethiye-Eşen II HEPP Power Collection and Plant Area Süleyan Deirel Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü Dergisi, - (2007),84-90 Fethiye-Eşen II HES Şalt ve Santral Sahasındaki Potansiyel Heyelanının Yerteknik Özellikleri ve Yoruu Osan UYANIK, Ergün TÜRKER

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_1 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Giriş: Jeolojinin tanımı ve alt disipleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 10 KAYAÇLARIN ve SÜREKSİZLİKLERİNİN

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI. Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md. DSİ IX.Bölge Müdürlüğü, ELAZIĞ

MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI. Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md. DSİ IX.Bölge Müdürlüğü, ELAZIĞ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.23, s.3, 2007 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.23, n.3, 2007 MALATYA-YONCALI BARAJI SULAMA TÜNELİ JEOTEKNİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI Şafak EYÜBOĞLU Jeoteknik Hiz. ve YAS Şb. Md.

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

Görmel baraj yeri île göl alanının (Ermenek^Konya) mühendislik jeolojisi ve kayaların jeoteknîk özellikleri

Görmel baraj yeri île göl alanının (Ermenek^Konya) mühendislik jeolojisi ve kayaların jeoteknîk özellikleri Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 32, 9-13, Geological Bulletin of Turkey, V. 32, 9-13, Şubat - Ağustos 1989 February - August 1989 Görmel baraj yeri île göl alanının (Ermenek^Konya) mühendislik jeolojisi ve

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

Bilindiği gibi lateritleşme, ılıman ve yağışlı

Bilindiği gibi lateritleşme, ılıman ve yağışlı Nikel Lateritlerin Aranmasında Jeofizik Yöntemler - Gördes Ferda ÖNER Meta Nikel Kobalt A.Ş. Jeoloji Y. Mühendisi ferda.oner@metanikel.com.tr Tuğrul TOKGÖZ Zeta Proje Mühendislik Jeofizik Y. Mühendisi

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI(ALAKÖPRÜ HİDROELEKTRİK SANTRALİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN İZAH RAPORU HAZIRLAYAN: MUZAFFER

Detaylı

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Mikro Bölgeleme Sondaj, Jeofizik Ve Laboratuar Deneylerine Ait Log Ve Föyler 20.01-30 M. Arası Derinlikde Sondajlara Ait Loglar (Spt Ve Zemin İndeks Özelliklerinin Tayini

Detaylı

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Uygulamalı Yer Bilimleri Sayı:1 (Ocak-Şubat 2013) 1-9 İZMİT - TAVŞANTEPE DOĞUSUNDA MEYDANA GELEN KAYA KAYMASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Engineering geologic assessment of the

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP)

KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAMP STAJI HAZIRLIK NOTU (SP) Araş. Gör. Gülten AKTAŞ İstanbul, Ağustos, 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. Doğal Gerilim Yöntemi

Detaylı

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Fizik 101: Ders 1 Ajanda Probleler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Proble: Yaylı Sapan Yay sabiti k olan iki yaydan bir sapan yapılıştır. Her iki yayın başlangıç uzunluğu x 0. Kütlesi

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Çifteharman, Karakuyu, h. Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Bu raporda Nevma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ye ait Kömür Sahalarında, Haziran Ağustos 2011 tarihlerinde

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ Jeoloji Mühendisliği programının amacı, bu alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm konusunda bilimsel ve teknolojik donanımını uygulamayla birleştirebilen, çevreye

Detaylı

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU Mart 2016 İZMİR NOHA İNŞ. TUR. MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA

Detaylı

SANTRAL BİNASI TASARIMI

SANTRAL BİNASI TASARIMI KONU: SUNUM YAPAN: SANTRAL BİNASI TASARIMI ÖZGÜR TUZCU 1 Santral Binası nehir yatağından alınan suyun türbinlenerek enerji üretiminin sağlandığı yer olarak tanımlanabilir. Bu yapının tasarım ve projelendirilmesi

Detaylı

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları Bilisel Süreç Becerilerinin Ortaöğreti 10., 11., 12. Sınıf Kiya Dersi Öğreti Progralarında Tesil Edile Duruları Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN Ahi Evran Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretenliği

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 MADDE 1. KAPSAM Bu özel teknik şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak zemin etüt hizmetleri kapsamında

Detaylı

KARAKAYA BARAJI ve DOĞAL ÇEVRE ETKİLERİ. Ahmet Yıldırım * Karakaya Dams and effects of naturel environment

KARAKAYA BARAJI ve DOĞAL ÇEVRE ETKİLERİ. Ahmet Yıldırım * Karakaya Dams and effects of naturel environment D.Ü.Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 6, 32-39 (2006) 32 KARAKAYA BARAJI ve DOĞAL ÇEVRE ETKİLERİ Ahmet Yıldırım * Karakaya Dams and effects of naturel environment Özet Güneydoğu Anadolu Projesi Cumhuriyetin

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

Doç.Dr. Gültekin Kavuşan

Doç.Dr. Gültekin Kavuşan JEOLOJİ RAPORU YAZIMI Doç.Dr. Gültekin Kavuşan Jeoloji raporu, yazılan bir belgedir ve jeoloji j mühendisinin yaptığı ğ çalışmayı ş anlattığı, bir soruna ışık tuttuğu dokümandır. Bu belge onun ortaya koyduğu

Detaylı

TES - 46 LAN KABLO ÖLÇER KULLANIM KILAVUZU I. GİRİŞ

TES - 46 LAN KABLO ÖLÇER KULLANIM KILAVUZU I. GİRİŞ LAN KABLO ÖLÇER TES - 4 KULLANIM KILAVUZU I. GİRİŞ LAN Kablo Ölçer, kablo bağlantılarındaki hataları belirleek, bağlantıları kontrol etek ve UTP (ekransız bükülü tel çifti), FTP (önleniş bükülü tel çifti)

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü

T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (-----------------)SAHASINDA YAPILACAK OLAN İMAR PLANLARINA ESAS JEOLOJİK,

Detaylı

"HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ"

HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEO 320 MESLEKİ SAHA UYGULAMALARI DERS NOTU "HİDROLİK YAPILAR VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ" Prof. Dr. Recep KILIÇ Jeoteknik Araştırma Grubu

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 22 Haziran 2011 18:58 - Son Güncelleme Cuma, 24 Haziran 2011 15:48 SONDAJ TEKNİĞİ Sondajın Tanımı ve Açıklaması:Bir delici uç yardımı ile yeryüzünden itibaren içeriye doğru belirli çap ve derinlikte dönen borular ile veya darbeli tel, halat ve delici uç ile kuyular açılmasına

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

Rezistivite Görüntüleme(Tomografi) Çalışmaları

Rezistivite Görüntüleme(Tomografi) Çalışmaları 1 1. Giriş 2. Karaçal Barajı ile İlgili Genel Bilgiler Baraj aksı mühendislik jeolojisi 3. Daha Önce Yapılan Çalışmalar Boya ve Tuz İzleme Deneyleri 4. Jeofizik Çalışmalar SP (Self Potansiyel) Çalışması

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

SU YAPILARI. 7.Hafta. Su Kuvveti (Hidroelektrik Enerji) Tesisleri_2. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr

SU YAPILARI. 7.Hafta. Su Kuvveti (Hidroelektrik Enerji) Tesisleri_2. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr SU YAPILARI 7.Hafta Su Kuvveti (Hidroelektrik Enerji) Tesisleri_2 Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su Kuvveti Tesislerinin Sınıflandırılması Kurulu Gücüne Göre Çok Küçük 100 kw Küçük 100-999

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 DEPREM VE ZEMIN INCELEME MUDURLUGU 5 BİRİM 2010 YILI UYGULANACAK 1- Mikrobölgeleme Sondaj,Jeofizik

Detaylı

T. C. BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI Afet Đşleri Genel Müdürlüğü ANKARA GENELGE (1989/16)...VALĐLĐĞĐNE (Bayındırlık ve Đskan Müdürlüğü)

T. C. BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI Afet Đşleri Genel Müdürlüğü ANKARA GENELGE (1989/16)...VALĐLĐĞĐNE (Bayındırlık ve Đskan Müdürlüğü) T. C. BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI Afet Đşleri Genel Müdürlüğü ANKARA SAYI : L-Af.Et. ve Has.Tes.D.Bşk/01.4343 31/08/1989 KONU: Jeolojik Etüt Raporu 052/ GENELGE (1989/16)...VALĐLĐĞĐNE (Bayındırlık ve

Detaylı

İNM 440 ŞEV STABİLİTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI

İNM 440 ŞEV STABİLİTESİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSİN AMACI İnşaat mühendisinin rol oynadığı uygulama projelerinde karşılaşabileceği heyelan risklerini ve bunlara karşı alınabilecek

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 5/29/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 5/29/2017 2 BÖLÜM 9 KÜTLE HAREKETLERİ 5/29/2017 3 9.1.

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

2015 YILI SU SONDAJLARI

2015 YILI SU SONDAJLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 2015 YILI SU SONDAJLARI BİRİM FİYAT CETVELİ FORMASYON POZ NO: FORMASYONUN YAPISI 10

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 9 Müfredatı Eylül 7 Salı 9:58 96 YBD İngilizce I 4, 5 AA Atatürk İlkeleri ve İnkılap arihi

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Oya Pamukcu 1, Şenol Özyalın 1, Tolga Gönenç

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ HAZIRLAYAN/TEKNİK SORUMLU (1) (Jeoloji Mühendisi) : Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Talep/Ruhsat Sahibinin:

Detaylı

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş.

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. TÜNELLERDE PLANLAMA, ARAŞTIRMA MÜHENSİDLİK HİZMETLERİ VE TASARIM Mustafa Kemal AKMAN Jeoloji Yüksek Mühendisi Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. Jeolojik Hizmetler

Detaylı

ÇOK-ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE SU SONDAJ KUYUSU YERİ VE DERİNLİĞİNİN TESPİTİ, ÖRNEK BİR UYGULAMA

ÇOK-ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE SU SONDAJ KUYUSU YERİ VE DERİNLİĞİNİN TESPİTİ, ÖRNEK BİR UYGULAMA Sondaj ve Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi (Journal of Drilling and Applied Geosciences) Sayı (Number) : 8 (27-33) ÇOK-ELEKTROTLU ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE SU SONDAJ KUYUSU YERİ VE DERİNLİĞİNİN TESPİTİ, ÖRNEK

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı TTMD cak Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw ltı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarıı Wind Energy, wind turbine, wind turbine to eet the household needs, Gaziantep wind 51 Serdar

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye.

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye. Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeofizik Yüksek Mühendisi seyfullah@adilozdemir.com Adil Özdemir Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeoloji Yüksek Mühendisi

Detaylı

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI 3(4).57/1993 Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derecesi Kadro Sayısı : 1 Maaş :Barem 16 JEOLOJİ VE MADEN DAİRESİ SONDAJ MÜHENDİSİ KADROSU : Sondaj Mühendisi : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı : I (Yükselme

Detaylı

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken

26 Santral Kuyruksuyu Kotu (m) m 27 İletim Yapısı CTP Boru (basınçlı) 28 İletim Yapısı Uzunluğu (m) İletim Yapısı Eğimi ( j ) Değişken 1. ÖZET 1.1. YÖNETİCİ BİLGİLENDİRME FORMU S.NO Açıklamalar 1 Proje Adı Kale Reg. Ve HES 2 Şirket Adı Asa Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. 3 Şirket Adresi Musazade Mah. Cumhuriyet Meydanı Molla

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak

T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak EK 1 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Döneminden Ġtibaren Uygulanacak LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI BĠRĠNCĠ YIL BİRİNCİ YARI YIL ADI T

Detaylı

DEMRE VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN TARİHSEL DEPREMLER

DEMRE VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN TARİHSEL DEPREMLER ÖZET: DEMRE VE ÇEVRESİNİ ETKİLEYEN TARİHSEL DEPREMLER Mustafa SOFTA 1 ve Mehmet TURAN 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeoloji Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2 Profesör, Jeoloji Müh. Bölümü,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 8 Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:6 57 JEO9 Matematik 84 4, 7 FİZ6 Fizik I 84 4, 599 JEO5 emel Bilgi

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA 10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU Adı Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Dr. Ozan DENİZ Başkan Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Birol ÖZER Başkan Yardımcısı

Detaylı

Investigation of the Isparta Alluvial Plain (Çünür-Deregümü) Using Electrical Resistivity Methods

Investigation of the Isparta Alluvial Plain (Çünür-Deregümü) Using Electrical Resistivity Methods Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-2( 2010),168-173 Isparta Alüvyon Düzlüğünün (Çünür-Deregümü) Elektrik Özdirenç Yöntemler ile Araştırılması Sedat YILMAZ Süleyman Demirel

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Ç. Özer 1, B. Kaypak 2, E. Gök 3, U. Çeken 4, O. Polat 5 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doçent Doktor,

Detaylı

ġanliurfa YERALTI KAYNAKLARI MEVCUT DURUMU 16.02.2011 ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ YUNUS ÇOLAK

ġanliurfa YERALTI KAYNAKLARI MEVCUT DURUMU 16.02.2011 ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ YUNUS ÇOLAK ġanliurfa YERALTI KAYNAKLARI MEVCUT DURUMU 16.02.2011 ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ YUNUS ÇOLAK ĠÇĠNDEKĠLER 1 MADEN TETKĠK ARAMA (MTA) GÜNEYDOĞU ANADOLU 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ... 3 1.1 Bölge Müdürlüğünün

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

ÖZET. Fatih UÇAR. Yüksek Lisans Tezi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür AKTÜRK Haziran 2014, 96 sayfa

ÖZET. Fatih UÇAR. Yüksek Lisans Tezi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür AKTÜRK Haziran 2014, 96 sayfa ÖZET 2-BOYUTLU REZİSTİVİTE YÖNTEMİ KULLANILARAK KARSTİK AKTİVİTE BELİRLENMESİ Fatih UÇAR Yüksek Lisans Tezi, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür AKTÜRK Haziran 2014, 96 sayfa

Detaylı

ARMUTALANI (MARMARİS-MUĞLA) BELDESİ SAHASININ YERLEŞİM AMAÇLI ARAZİ KULLANIM HARİTASININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) DESTEKLİ HAZIRLANMASI

ARMUTALANI (MARMARİS-MUĞLA) BELDESİ SAHASININ YERLEŞİM AMAÇLI ARAZİ KULLANIM HARİTASININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) DESTEKLİ HAZIRLANMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon ARMUTALANI (MARMARİS-MUĞLA) BELDESİ SAHASININ YERLEŞİM AMAÇLI ARAZİ KULLANIM HARİTASININ

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Koitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ CUMALI [SEFERIHISAR/İZMIR] JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN SP, MANYETİK VE ELEKTROMANYETİK ÇALIŞMALAR Petek SINDIRGI 1, Ere TİMUR 1 1 Dokuz

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU

ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU ENERJİ ÜRETİMİ VE SULAMA KRİTERLERİNE GÖRE REZERVUAR KAPASİTE OPTİMİZASYONU Burcu Ersoy 1, Ronald Haselsteiner 2 Özet Baraj tasarımlarında kriter olarak kullanılan 50 yıllık ekonomik ömür içerisinde rezervuar

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ BİLGİ DAĞARCIĞI JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ Hayrettin KARZAOĞLU* Jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesinin

Detaylı

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj. Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.com T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. RİZE İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı