Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 Karar Tarihi ve"

Transkript

1 Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : AYDIN Aydın Ġli, KuĢadası Ġlçesi, Türkmen Mahallesi, ĠkiçeĢmelik Sokağı, tapunun; 14-M pafta, 409 ada, 51, 145 ve 148 parsel numarasında kayıtlı taģınmazlar ile tescil harici alan ve yol içerisinden geçtiği tespit edilen Roma dönemine ait moloz taģ örgülü su yolu duvarının; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında TaĢınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiği gerekçesiyle tescil edilmesinin talep edildiği ve Kurulumuzun gün ve 3753 sayılı kararı gereğince suyolu hattını belirlemeye yönelik olarak alanda yapılan sondaj kazısı ve araģtırma sonuçlarının iletildiği Aydın Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün tarih ve 4360 sayılı yazısı eki: Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlan tarihli rapor ile tescili konusunda uygun görüģ bildiren KuĢadası Belediye BaĢkanlığının tarih ve sayılı yazısı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan tarih ve 4495 kayıt numaralı raporu okundu. Rapor eki öneri anıt fiģi ve koruma alanı sınırları koordinat listesi iģlenerek hazırlanan 1/1.000 ölçekli öneri tescil haritası ile konuya iliģkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüģmeler sonucunda Aydın Ġli, KuĢadası Ġlçesi, Türkmen Mahallesi, ĠkiçeĢmelik Sokağı, tapunun; 14-M pafta, 409 ada, 51, 145 ve 148 parsel numarasında kayıtlı taģınmazlar ile tescil harici alan ve yol içerisinden geçtiği tespit edilen Roma dönemine ait kireç harçlı moloz taģ örgülü su yolu duvarları; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında TaĢınmaz Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden kararımız eki 1/1.000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği Ģekliyle tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun I. Grup Yapı olarak belirlenmesine, tescilli su yolu ile tapunun 409 ada, 51, 145 ve 148 parseller ve 1868 ada, 1 parseli içeren koruma alanında kalan taģınmazlar üzerindeki her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına, su yolu kalıntısına yönelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun tarih ve 660 sayılı ilke kararındaki proje hazırlama esaslarında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon ile çevre düzenleme projelerinin Kurulumuza iletilmesine, açığa çıkartılan su yolunun üzerinin ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılarak gerekli koruma önlemlerinin alınmasına, söz konusu taģınmazların tescilli su yolu yapısının koruma alanı sınırı dıģında kalan alanlar üzerindeki yeni yapılaģma taleplerinin ise; 3194 sayılı Ġmar Kanunu kapsamında ve mevcut imar planı doğrultusunda ilgili Belediyesince değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

2

3 9793/1-1

4 Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.02/322 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : AYDIN Denizli Ġli, Buldan Ġlçesi, ÇaybaĢı Mahallesinde bulunan ve tapunun 673 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3558 sayılı kararıyla tescilli taģınmazın koruma alanın belirlenmesine iliģkin; Denizli Kadastro Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya iliģkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüģmeler sonucunda; Denizli Ġli, Buldan Ġlçesi, ÇaybaĢı Mahallesinde bulunan ve tapunun 673 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı, Kurulumuzun tarih ve 3558 sayılı kararıyla tescilli taģınmazın koruma alanının ekte bulunan 1/1000 ölçekli haritada sınırlarının belirtildiği Ģekliyle uygun olduğuna karar verildi.

5 9792/1-1

6 Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : AYDIN Denizli Ġli, Buldan Ġlçesi, ÇaybaĢı Mahallesinde bulunan ve tapunun 673 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı taģınmazın tescil değerlendirmesi talebine iliģkin yazı ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları nın tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya iliģkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüģmeler sonucunda; Denizli Ġli, Buldan Ġlçesi, ÇaybaĢı Mahallesinde bulunan ve tapunun 673 ada, 12 parsel numarasında kayıtlı taģınmaz üzerindeki konutun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "TaĢınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun II. Grup Yapı olarak belirlenmesine, tescilli yapılar ile koruma alanında kalan taģınmazlarda yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına, yapıya yönelik, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun tarih ve 660 sayılı ilke kararındaki proje hazırlama esaslarında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi. 9791/1-1 KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 43.00/1265 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : KÜTAHYA Kütahya Ġli, Aslanlı Köyü ile Ağızören Köyü arasında bulunan Çiledir Deresi Mevkii ndeki Çiledir Höyük ün 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi kapsamında I.(birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliģkin; Kütahya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün tarih ve /99 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin etkilendiği kurumlardan kurum görüģlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve / sayılı yazısı ve eki, istenen kurum görüģlerinin iletildiği Karayolları Genel Müdürlüğü, 14. Bölge Müdürlüğünün tarih ve / sayılı yazısı, Ġller Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama Dairesi tarih ve sayılı yazısı, Kütahya Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün tarih ve E.8653 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısı, Kütahya Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün tarih ve E.3645 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün tarih ve [ ] sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına tarih ve 4959 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iģlem dosyası incelendi, yapılan görüģmeler sonucunda; Kütahya Ġli, Aslanlı Köyü ile Ağızören Köyü arasında bulunan Çiledir Deresi Mevkii ndeki Çiledir Höyük ün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliģkin; Kütahya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenen Çiledir Höyük ün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; alana iliģkin hazırlanan kararımız eki sit sınırlarını gösteren 1/25000 ölçekli harita, kadastral harita, tescil fiģi ve parsellere Ģerh listesinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi.

7

8

9

10

11 9790/1-1

12 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 19/02/ TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 19/02/ MUĞLA Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Güvercinlik Mahallesi, Sürücü Sokak, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tarih ve A-1362 sayılı kararıyla tescilli, TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu nun tarih ve 3492 sayılı kararı ile tescilinin devamına karar verilen III. derece arkeolojik sit alanında kalan, Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun tarih ve 4339 sayılı kararıyla anıt eser olarak tescilli, özel mülkiyete ait, 103 ada, 8 parselde bulunan sarnıç içerisinde temizlik ve ağaçların budama iģleminin yapılmasının talep edildiği Bodrum Belediye BaĢkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğünün tarih ve 3054 sayılı, tarih ve 226 sayılı yazıları, Bodrum Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve eki, Bodrum Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün tarih ve 68 sayılı, tarih ve 301 sayılı, tarih ve 677 sayılı yazısı ve eki, Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun tarih ve 4028 sayılı tarih ve 4339 sayılı kararları, Müdürlük uzmanlarının tarihli raporu okundu, iģlem dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonunda; Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, Güvercinlik Mahallesi, Sürücü Sokak, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tarih ve A-1362 sayılı kararıyla tescilli, TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu nun tarih ve 3492 sayılı kararı ile tescilinin devamına karar verilen III. derece arkeolojik sit alanında kalan, Ġzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun tarih ve 4339 sayılı kararıyla anıt eser olarak tescilli, özel mülkiyete ait, 103 ada, 8 parselde bulunan sarnıç içerisinde, temizlik yapılması ve ağaçların budama iģleminin Müze Müdürlüğü ile Muğla BüyükĢehir Belediyesi KUDEB uzmanları denetiminde yapılmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun tarih, 660 sayılı Ġlke Kararı doğrultusunda tescilli sarnıcın yapı grubunun I. grup olarak belirlenmesine, korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral harita örneğinde iģaretlendiği Ģekliyle düzeltilmesine, III. derece arkeolojik sit alanında kalan söz konusu sarnıcın önündeki kaçak yapılaģmaya iliģkin Ġzmir II Numaralı KTVKK nun tarih ve 4028 sayılı karar gereğinin bugüne kadar yerine getirilmediği anlaģıldığından; söz konusu karar gereğinin ivedilikle sonuçlandırılarak sonucundan Kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi.

13 9789/1-1

14 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/417 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : SAFRANBOLU Bartın Ġli, Amasra Ġlçesi, Kum Mahallesi, 3.derece arkeolojik sit alanında, özel mülkiyette kayıtlı, 117 ada, 25 parselde kayıtlı taģınmazı konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun gün ve 2240 gün ve sayılı kararı, Sn. Turhan GÖKMEN'in günlü baģvurusu, Amasra Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü'nün gün ve sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün gün ve sayılı yazısı, Amasra Belediye BaĢkanlığı'nın gün ve 2161 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün gün ve 966 sayılı rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonucunda Bartın Ġli, Amasra Ġlçesi, Kum Mahallesi, 3.derece arkeolojik sit alanında, özel mülkiyette kayıtlı, 117 ada, 25 parselde kayıtlı taģınmazın kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada beliritldiği Ģekliyle 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Amasra Müze Müdürlüğünce hazırlanan tescil fiģinin onaylanmasına, söz konusu açmaların Amasra Müze Müdürlüğü tarafından güvenlik önlemleri alınarak kapatılmasına, Bu aģamada günlü baģvuruda; Kum Mahallesi, 117 ada, 25 parselde kayıtlı taģınmazın 37 Sayılı Ġlke kararı doğrultusunda değerlendirilmesi talebinin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

15 9788/1-1

16 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 78.00/68 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : SAFRANBOLU Karabük Ġli, Merkez Ġlçe, Bürnük ve Kapaklı Köyleri arasındaki arkeolojik kalıntıların bulunduğu alanın sit sınırlarının belirlenmesi ve derecelendirilmesini konu alan Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarih ve 448 sayılı kararı ile Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarih ve 104 sayılı karar ve ekleri ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarih ve 975 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonucunda; Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarih ve 104 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescillenerek sınırları karar eki 1/ ölçekli haritada gösterildiği Ģekilde belirlen Bürnük Köyü, Demirciler Mahallesi, Çiğil Tepe (GöcükbaĢı) Mevkiide yer alan Nekropol alanının Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarih ve 975 sayılı raporu doğrultusunda kararımız eki 1/7000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, 137 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,1 0, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 118, 120, 373 ve 374 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır." Ģerhi konulmasına, Karabük Ġli, Merkez Ġlçe, Bürnük Köyü, Sopacı Tepe ve DeğirmenbaĢı Tepe arasında 160 ada 11 parselde tespit edilen mezarlık alanının 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak kararımız eki 1/4000 ölçekli harita gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine, 160 ada 11 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir bölümü1. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır" Ģerhi konulmasına, Bu alanda gerçekleģtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına iliģkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiģ dönemi yapılanma koģulları olarak belirlenmesine karar verildi.

17

18 9787/1-1

19 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.09/798 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ĠZMĠR Ġzmir ili, KemalpaĢa Ġlçesi, Kızılüzüm Mahallesi sınırları içerisinde, Çarıkdere Mevkinde yer alan 181 parsel numaralı taģınmazda kalan, Ġzmir 2 Nolu KVKBK Uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alana iliģkin olarak; KemalpaĢa Jandarma Karakol Komutanlığı nın tarihli ve ASYġ sayılı yazısı; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarih ve 953 sayılı rapor okundu ekleri ve iģlem dosyası incelendi. Yapılan görüģmeler sonucunda; Ġzmir ili, KemalpaĢa Ġlçesi, Kızılüzüm Mahallesi sınırları içerisinde Çarıkdere Mevkinde bulunan alanın karar eki 1/5000 ölçekli kadastral paftada sınırları gösterildiği Ģekliyle III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, alanda bulunan kaçak kazı çukurlarının Müzesince ivedilikle kapatılmasına, konunun savcılıkta değerlendirilmesi nedeni ile yasal soruģturmaya gerek bulunmadığına, karar verildi.

20 9786/1-1

21 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.01/312 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ĠZMĠR Manisa ili, Akhisar ilçesi, Efendi Mahallesi Mülki Hudutlarında Manisa Müze Müdürlüğü Uzmanları ve kurul Müdürlüğü yapılan yüzey araģtırması neticesinde Antik Dönem seramik yayılımı göz önünde bulundurularak sınırlandırılan alanın 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve 5177 sayılı kanun ile değiģik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği kurum görüģleri talep edilen Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarihli ve 1255 sayılı yazısı ve eki kurum görüģü haritası, ilgili kurumlarca iletilen görüģ yazıları; Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarihli ve 4779 sayılı yazısı ve ekleri Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli ve 638 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonunda; Manisa ili, Akhisar ilçesi, Efendi Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iģaretlendiği Ģekli ve Karasaya Mevkii Kırsal YerleĢimi adı ile III (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiģinin uygun olduğuna karar verildi.

22 9785/1-1

23 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/407 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ĠZMĠR Manisa ili ġehzadeler ilçesi Kalemli Mahallesinde Maltepe mevkiinde tapunun 200, 201, 202 ve 850 parsel numaralı taģınmazları üzerinde bulunan Ġzmir 2 Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarihli ve 2666 sayılı kararı ile korunması gerekli taģınmaz kültür varlığı olarak tescillenen tümülüsün yapı grubunun belirlenmesi talebine iliģkin Manisa BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı Koruma uygulama ve denetim Ģube Müdürlüğünün tarihli ve 143 sayılı yazısı ve ekleri Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli ve 977 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonunda; Manisa ili ġehzadeler ilçesi Kalemli Mahallesinde Maltepe mevkiinde tapunun 200, 201, 202 ve 850 parsel numaralı taģınmazları üzerinde bulunan tümülüsün kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada iģaretlendiği Ģekli ve Maltepe Tümülüsü adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiģinin uygun olduğuna, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarihli ve 2666 sayılı kararının iptaline, Tümülüs üzerinde bulunan kaçak kazı çukurlarının ilgili müzesi denetiminde kapatılmasına sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine karar verildi.

24 9784/1-1

25 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ĠZMĠR Manisa ili Selendi ilçesi GölbaĢı Mahallesinde bulunan alanda Manisa Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca yapılan yüzey araģtırması sonuçlarının iletildiği ve alanın tescil edilmesi talebine iliģkin Manisa Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarihli ve 2552 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarihli ve 2302 sayılı yazısı ve eki kurum görüģü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüģleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli ve 978 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonunda; Manisa ili Selendi ilçesi GölbaĢı Mahallesinde bulunan alanda kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada iģaretlenen Ģekli ile III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiģinin uygun olduğuna karar verildi.

26 9783/1-1

27 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.02/1340 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ĠZMĠR Ġzmir ili Bergama ilçesi KurtuluĢ Mahallesi Hulatepe mevkiinde bulunan alanın tescil edilmesi talebine iliģkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarihli ve 1942 sayılı yazısı ve eki kurum görüģü haritası 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüģleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli ve 934 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonunda; Ġzmir ili Bergama ilçesi KurtuluĢ Mahallesi Hulatepe mevkiinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada iģaretlenen Ģekli ve Hulatepe Kybele Kutsal Alanı adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiģinin uygun olduğuna karar verildi.

28 9782/1-1

29 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.02/1466 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ĠZMĠR Ġzmir ili, Bergama ilçesi, KurtuluĢ Mahallesi, TavĢantepe Tepe ve TaĢdam tepe mevkiinde bulunan alanın tescil edilmesi talebine iliģkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarihli ve 1940 sayılı yazısı ve eki kurum görüģü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüģleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli ve 933 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonunda Ġzmir ili, Bergama ilçesi, KurtuluĢ Mahallesi, TavĢantepe ve TaĢdam tepe mevkiinde kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada iģaretlenen Ģekli ve TavĢantepe 2 tümülüsü, TaĢdamdüzü Tümülüsü, Prehistorik Yamaç YerleĢmesi ve Helenistik Dönem YerleĢim alanı adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiģinin uygun olduğuna karar verildi.

30 9781/1-1

31 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/746 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ĠZMĠR Manisa ili Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesinde bulunan alanın tescil edilmesi talebine iliģkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarihli ve 2304 sayılı yazısı ve eki kurum görüģü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüģleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli ve 860 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonunda; Manisa ili Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesinde bulunan Nekropol Alanının kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada iģaretlenen Ģekli ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiģinin uygun olduğuna, alanda açılan kaçak kazı çukurlarının yüzeysel olması nedeni ile ilgili müzesi denetiminde kapatılmasının gerekli olmadığına, karar verildi

32 9780/1-1

33 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/745 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ĠZMĠR Manisa ili Yunusemre ilçesi Küçüksümbüller Mahallesi Merdivenli kaya mevkiinde bulunan alanın I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesi talebine iliģkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarihli ve 2298 sayılı yazısı ve eki kurum görüģü haritası ve Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarihli ve 228 sayılı yazısı ve eki, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüģleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli ve 859 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonunda; Manisa ili Yunusemre ilçesi Küçüksümbüller Mahallesi Merdivenli kaya mevkiinde bulunan alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada iģaretlenen Ģekli ve Merdivenli Kaya Kybele Kutsal Alanı adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fiģinin uygun olduğuna, alanda açılan kaçak kazı çukurlarının ilgili müzesi denetiminde kapatılmasına, kaçak kazıyı gerçekleģtirenlerle ilgili Manisa Müze Müdürlüğünce yasal soruģturma baģlatıldığı görüldüğünden aynı konuya iliģkin ikinci bir yasal soruģturma açılmasının gerekli olmadığına, karar verildi.

34 9779/1-1

35 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /680 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : ĠZMĠR Ġzmir Ġli, Menderes Ġlçesi, Özdere Mahallesi, Ötealan (Gölboğazı) Mevkii, kısmen Ġzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve 2624 sayılı kararı ile 3. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde yer alan 16 ada, 4 parsel (SuniĢ Otel) ile ilgili olarak Ġzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve 2785 sayılı kararı doğrultusunda sondaj kazıları çalıģmalarında kültür varlıklarına rastlanılması üzerine kalıntıların mahiyetinin tam olarak anlaģılabilmesi amacıyla yapılan kurtarma kazısı sonuç raporunun iletildiği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün tarih ve 4582 sayılı, tarih ve 1756 sayılı, tarih ve 1079 sayılı yazıları ile Müdürlük evrakına tarih ve 563 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonucunda; Ġzmir Ġli, Menderes Ġlçesi, Özdere Mahallesi, Ötealan (Gölboğazı) Mevkii, kısmen 3.derece arkeolojik sit sınırları içerisinde yer alan 16 ada, 4 parselde (SuniĢ Otel) ilgili Müzesince kurtarma kazısı sonucunda ortaya çıkarılan Roma Dönemine ait villa yapısının kazısı tamamlanan geniģ bir alanda yayılım gösterdiği dikkate alınarak, kararımız eki haritada iģaretli alanların 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine, güvenlik amacıyla 1.derece arkeolojik sit alanının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde tel çit içine alınmasına, parselin özel mülkiyette olması sebebiyle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu nun tarih ve 37 sayılı ilke kararı kapsamında Bakanlık görüģlerinin alınmasına karar verildi.

36 9777/1-1

37 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 78.03/30 Toplantı Tarihi ve No : TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : SAFRANBOLU Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun tarih ve 579 sayılı kararı ile 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, Karabük ili, Eskipazar ilçesi, Karahasanlar Köyü, AĢağıhasanlar Mahallesi, 123 ada, 41 ve 42 parselde, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" kapsamında irdeleme çalıģması yapılmasını konu alan Müdürlük Makamı talimatı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının tarih ve 463 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüģmeler sonunda; Karabük ili, Eskipazar ilçesi, Karahasanlar Köyü, AĢağıhasanlar Mahallesi, 123 ada, 41 ve 42 parselde ki sit alanı sınırlarının tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" kapsamında irdelenmesi sonucu, mevcutta 123 ada, parselleri kısmen kapsayacak Ģekilde 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanının arkeolojik potansiyeli dikkate alınarak, kararımız eki kadastro paftasında sınırlarının belirlendiği Ģekliyle, 123 ada, 42 parselin tamamını, 41 parselin ise 911,18 m²lik bölümünü kapsayacak Ģekilde 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, kararımız eki haritaya göre sit alanında kalan 123 ada 42 parselin tamamı "2. derece arkeolojik sit alanıdır", 123 ada 41 parselin bir bölümü "2. derece arkeolojik sit alanıdır" Ģerhi konulmasına, söz konusu alana iliģkin hazırlanan tescil fiģinin uygun olduğuna; Bu alanda gerçekleģtirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Arkeolojik sit alanlarına iliģkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiģ dönemi yapılanma koģulları olarak belirlenmesine karar verildi.

38 9778/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN Sinop Ġli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-239 İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.00/737 Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2015-124 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.08.2015-1525 ANKARA Kırıkkale İli, Delice

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 64.04/65 Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2016-141 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.02.2016-3087 KÜTAHYA Uşak İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.01/96 Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-148 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-3378 GERZE Sinop İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 20.03.85 Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015-107 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 18.09.2015-4234 AYDIN Denizli İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 33.06.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 33.06. Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 33.06.687 Toplantı Tarihi ve No : 30.12.2015-171 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.01.2016/239 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.01.2016/5320 BURSA Bursa ili, Nilüfer ilçesi,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 01.06.4 Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016-201 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.00/588 Y.ŞAŞMAZ Toplantı Tarihi ve No : 22.04.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.00/588 Y.ŞAŞMAZ Toplantı Tarihi ve No : 22.04. Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.00/588 Y.ŞAŞMAZ Toplantı Tarihi ve No : 22.04.2016-185 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 22.04.2016-3029 SAFRANBOLU

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /687 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.003/687 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4841 İZMİR

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /G Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR /G Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 720.18/G Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015-139 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 04.09.2015-3601 İZMİR İzmir

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 3410/1-1 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı no ve tarih : 103-27.03.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1504-27.03.2015 KAYSERİ Yozgat İli, Sorgun

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 Karar Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 22.07.2015-3490 DİYARBAKIR Dosya No :

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı No. ve Tarihi : 99-13.02.2015 Toplantı Yeri Karar No. ve Tarihi : 1416-13.02.2015 KAYSERİ Yozgat ili, Boğazlıyan

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.03.805 Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-154 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-3173 Bayramiç/ÇANAKKALE

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 Karar Tarihi ve No : ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4054 ANTALYA Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesinde,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: İSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 17.12.2014-226 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ VE NO : 17.12.2014-2980 İSTANBUL İstanbul

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01/10/ Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 01/10/2016-170 Karar Tarihi ve No : 01/10/2016-3093 TOKAT/NİKSAR Dosya No : 60.02.24 Tokat İli, Artova İlçesi, Kızılca

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11. Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.13/346 Toplantı Tarihi ve No : 19.11.2014-139 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 19.11.2014-2792 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : Karar Tarih ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : Karar Tarih ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLlKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.07/2 Toplantı Tarih ve no : 26.02.2015-151 Toplanti Yeri Karar Tarih ve no : 26.02.2015-3017 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Toplantı Tarihi-No: 22.10.2014-115 Karar Tarihi ve No: 22.10.2014-1962 T.C. 22.00.333 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Yahşifakih Mahallesi, Hükümet (Saraçlar) Caddesi, 10 pafta, 76 ada,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı no ve tarih : 72-06.02.2014 K arar no ve tarih : 930-06.02.2014 KAYSERİ Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Molu Köyünde, sit alanı dışında kalan, tapunun 184 ada, 1 parsellerinde, Köy Tüzel Kişiliği

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.02/1391 Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-262

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.02/1391 Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-262 Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 35.02/1391 Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-262 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :24/02/2016-6277 İZMİR

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2010-121 Toplantı Yeri : SAMSUN Karar Tarihi ve No : 25.01.2010-2407 Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Selahiye Mahallesi, kentsel sit alanı içinde, tescilli taģınmaz bitiģiğinde,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09 15 1142 Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2016-115 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.01.2016-4603 AYDIN Aydın İli,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR. Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016-162 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 01.06.2016-2087 ŞANLIURFA Şanlıurfa-Habur

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.04.2016-146 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 27.04.2016-3916 DİYARBAKIR Dosya No :

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 Karar Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 28.07.2015-112 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 28.07.2015-1677 KAYSERİ Yozgat ili, Sorgun

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/ Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 55.00/672-754 Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-157 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-3647 SAMSUN Delice-Samsun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantı Tarihi ve No :21.03.2014-93 Karar Tarihi ve No :21.03.2014 1914 KARAR Toplantı Yeri: KONYA Elektrik üretimi gerçekleştirmek

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 18.08.2010-2707 Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun 7 (yedi) üyesinin tamamlanması ile, Koruma Bölge Kurulları ÇalıĢma Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2010-124 Toplantı Yeri : SAMSUN Karar Tarihi ve No : 25.02.2010-2453 Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Kurupelit Mahallesi, Çakalca-Karadoğan Mevkii, III. Derece arkeolojik sit alanı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 27.08.168 TOPLANTI TARİHİ VE NO: 28.08.2014-76 TOPLANTI YERİ KARAR TARİHİ VE NO : 28.08.2014-908 GAZİANTEP Gayrimenkul

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 03.01/55 Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-171 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 28.08.2015-3510 ESKİŞEHİR Afyonkarahisar

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 16.00.861 Toplantı Tarihi ve No : 20.08.2015/214 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 20.08.2015/4740 Bursa Bursa ili,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ 124.TOPLANTI GÜNDEMİ 10.05.2010 MANAVGAT 1-Antalya İli, İbradı İlçesinde kısmen Maşata Yaylası Turizm Merkezinde kalan Ürünlü Köyünde, Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespitine yönelik çalışmaların Koruma

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 27.04.275 KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.03.2014-68 TOPLANTI YERİ KARAR TARİHİ VE NO : 28.03.2014-828 GAZİANTEP Gaziantep

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 31.00.1701 TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.05.2015-144 Toplantı Yeri KARAR TARİHİ

Detaylı

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 14.07.2010-140 Toplantı Yeri : SAMSUN Karar Tarihi ve No : 14.07.2010-2661 Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, Kaledere Mahallesi, 76 ada, 22 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait, kentsel sit

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 19/12/2013-995 Nevşehir İli, Avanos İlçesi nde, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.11.1998 gün ve 953 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avanos Çömlekhaneler

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.02/247 Toplantı Tarihi ve No : 22/01/

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.02/247 Toplantı Tarihi ve No : 22/01/ Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.02/247 Toplantı Tarihi ve No : 22/01/2016-116 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 22/01/2016-4613 AYDIN Aydın İli,

Detaylı

Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA

Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA İlgi : 09/06/2009 tarihli ve 2715 sayılı yazınız. I- Hakkında hukuki görüģ sorulan mesele:

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 23/7/2015-137 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 23/7/2015-137 Karar Tarihi ve ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 23/7/2015-137 Karar Tarihi ve No : 23/7/2015-2546 ANKARA Ankara İli, Kızılcahamam İlçesi, Çavuşlar Mahallesi yakınlarında Aydınyurdu Sırtı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2009-105 Toplantı Yeri : SAMSUN Karar Tarihi ve No : 25.06.2009-2127 Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi, Ulugazi Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan, Milli

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Kültür ve Turizm Bakanlığından: ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI Toplantı Tarihi ve No : 23.11.2016-173 Karar Tarihi ve No : 23.11.2016-2247 ŞANLIURFA Şanlıurfa ili, Suruç ilçesi, Yalınca Mahallesi sınırları

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : Karar Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015-108 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 21.01.2015-2903 DİYARBAKIR Dosya No :

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-MERSİN

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-MERSİN T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ADANA SAYI : B.16.0.K V M.4.01.00.03/33.02.539-3 ^ 0^. KONU : Kapıtaşı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SAMSUN KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 16.02.2011-160 Toplantı Yeri : SAMSUN Karar Tarihi ve No : 16.02.2011-2965 Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, Ortayılmazlar Mahallesi, kentsel sit alanı dıģında, Maliye Hazinesine ait olup

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı No. ve T arihi : 94-18.12.2014 K arar No. ve Tarihi : 1311-18.12.2014 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2011 yılında başlatılan ve Kalkınma Bakanlığınca 2016 yılına kadar bütçelendirilen

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Yeri: KONYA Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Yeri: KONYA Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Yeri: KONYA Toplantı Tarihi ve No : 08.09.2014-106 Karar Tarihi ve No : 08.09.2014-2221 Konya İli, Karatay İlçesi,

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 11.03/15 Toplantı Tarih ve no : 22.05.2015-162 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 11.03/15 Toplantı Tarih ve no : 22.05.2015-162 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 11.03/15 Toplantı Tarih ve no : 22.05.2015-162 Toplantı Yeri Karar Tarih ve no : 22.05.2015-3255 ESKİŞEHİR Bilecik

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ SAHİL KÖYÜ, ÇAYMAHALLESİ MEVKİ ADA:164 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Planlama alanının Tanımı ve Konumu Çanakkale ili, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından: Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU Toplantı Tarihi ve No : 14.08.2015/121 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.08.2015/4015 ANTALYA Antalya İli, Akseki İlçesi,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR 36.00.834 Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2014-62 Karar Tarihi ve No : 30.10. 2014-671 KARS Kars İli, Merkez İlçesi, İstasyon Mahallesi, tapunun 193 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, Mülkiyeti Kars Belediyesine

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR K ÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Toplantı No. ve Tarihi : 78-24.04.2014 Karar No. ve Tarihi : 1014-24.04.2014 Kayseri İli, Merkez, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi nde ve sit dışında yer alan, tapunun 298

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 132.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 132.TOPLANTI GÜNDEMİ 132.TOPLANTI GÜNDEMİ 22.07.2010 1-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Haşimişcan Mahallesi Kentsel Sit Alanına yönelik hazırlanacak Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında yapılacak planlama çalışmaları çerçevesinde

Detaylı

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İŞİN SÜRECİ 2 3 Arkeolojik Sit Alanı Sit Sınırının yeniden

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi : 25-26/07/2013-45 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 25/07/2013-793 KIRŞEHİR Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.03.1984 gün ve 177

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 07.11.2014 KARAR NO 55 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :247 KARAR 247 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Haziran ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Temmuz 2016 Cuma günü

Detaylı

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

22.00.01 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 22.00.01 T.C. Toplantı Tarihi-No : 02.04.2014-94 Karar Tarihi ve No : 02.04.2014-1616 Edirne ili Merkezinde yer alan, Kurulumuzun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sınırları belirlenen kentsel sit

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı No. ve Tarihi : 92-20.11.2014 K arar No. ve Tarihi : 1277-20.11.2014 KAYSERİ Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Tavukçu (Tosun) Mahallesinde bulunan Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 3.TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Doyran Yaylası, Oklukaya Tepe, Üçtepe ve Üçtepelerde bulunan antik yerleşim alanına ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR T oplantı no ve ta rih : 96-15.01.2015 Toplantı Y eri K arar no ve tarih : 1354-15.01.2015 KAYSERİ 2863 sayılı Kanununun 58. Maddesi uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 02.10.2014 tarih, 190866 sayılı

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Sayı : 26219312-301.01-2633 02/12/2016 Konu : MBB Meclis Toplantısı İLAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN Muğla

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 19.00.309 Toplantı Tarihi ve No : 11.01.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 19.00.309 Toplantı Tarihi ve No : 11.01. Kültür ve Turizm Bakanlığından: ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 19.00.309 Toplantı Tarihi ve No : 11.01.2016-144 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 11.01.2016-1802 ANKARA

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.251 Toplantı Tarihi-No : 14.01.2015-124 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 14.01.2015-2075 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, sit alanı dışında, Medrese Alibey Mahallesi, anıtsal mimarlık örneği olarak

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.313 Toplantı Tarihi-No :14.05.2014-99 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No :14.05.2014-1700 EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Dilaverbey Mahallesi, 14 pafta, 102 ada, 4 parselde yer alan, şahıs mülkiyetine

Detaylı

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR SANDIKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus AÇIKGÖZ(Bulunmadı),

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R 22.00.213 T.C. Toplantı Tarihi-No : 12.11.2014-118 Karar Tarihi ve No : 12.11.2014-2005 Toplantı Yeri EDİRNE Edirne İli, Merkez İlçesi, Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU K A R A R Muğla İli, Fethiye İlçesi nde, özel çevre koruma bölgesinde kalan Kayaköy ve Keçiler Köyünde, GEEAYK nun 13.11.1982 gün ve A-4020 sayılı kararı ile tescil edilen ve son halini İzmir II Numaralı Kültür

Detaylı

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, OSMANİYE MAHALLESİ 82 ADA, 152 VE 189 NOLU PARSELLERE AİT UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi, toplam 2.094,00 m² yüzölçümlü

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

Kentsel Sit. Kamusal Hizmetler Koruma Alanı. Kentsel Sit. Sayfa 1 / 10

Kentsel Sit. Kamusal Hizmetler Koruma Alanı. Kentsel Sit. Sayfa 1 / 10 ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 109-110-111 SAYILI ESKİŞEHİR-AFYONKARAHİSAR-BİLECİK GÜNDEMİ NO İLİ İLÇESİ KONUSU PAFTA ADA PARSEL MÜL. SİT ALANI VE DER. TOPLANTI YERİ: ESKİŞEHİR TOPLANTI

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KAMÇILI MAHALLESİ, PARSEL 3796 DA KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Ekim 2015 Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Kamçılı Mahallesi,

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 OCAK 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 06 OCAK 2016 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 1 : Tekirdağ Ġli, SüleymanpaĢa Ġlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı içerisinde bulunan Özel Proje Alanı 1 bölge sınırının değiģtirilmesine yönelik

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 8.TOPLANTI EK GÜNDEMİ 26.12.2011 ALANYA

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 8.TOPLANTI EK GÜNDEMİ 26.12.2011 ALANYA 8.TOPLANTI EK GÜNDEMİ 26.12.2011 ALANYA 1-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik hazırlanan Side Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında

Detaylı