l. Siizlegme Yaprlacak mr: Hayrr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "l. Siizlegme Yaprlacak mr: Hayrr"

Transkript

1 Sayr: Konu: Teklif istenmesi T.C. SACLIKBAKANLIdI BURSA HALK SAELIGI MUDURLOEU Idaremizce Dofrudan Temin Usuluyle Bursa Halk Safhfir Miidiirlnft Bilgisayar Sarf Malzente Ahmr agalrda belirtilen mahn/hizmetin teminine ihtiyag duyulmaktadrr. Yaklagrk maliyet tespiti veya delerlendirme sonrasr harcama yetkilisince karar verilmesi durumunda ahmr yaprlmasr planlanan ahm igin iletigim bilgilerinizin yer aldrlr fiyat teklifinizi vermenizi aynca teknik gartnamelerde tespit ettiliniz mevzuata ayklnhk veya yanhghklar ile deligtirilmesinin kamu yaranna olacalrnr dtigiindtiftintz hususlan zeyilname yaprlmasrna gerek kalmadan diizeltebilmemiz igin a$agrdaki faks numarastna bildirilmesini ve listedeki kalemlere tarihi mesai bitimine kadar fiyat vermenizi rica ederiz. NOT: Taahhiidiin yerine getirilmesine iligkin ulagrm, sigorta, vergi, resim ve harg giderleri sdzleqme bedeline ddhildir. llgili mevzuatr uyaflnca hesaplanacak Katma Deler Vergisi ise sdzlegme bedeline ddhil olmayrp idare tarafindan yiikleniciye iidenecektir. Delerlendirme en diigiik fiyat esasrna gdre yaptlacaktlr. idare eler isterse ihale yapmakta serbesttir. l. Siizlegme Yaprlacak mr: Hayrr 2. $artname Var mr: Evet 3. Teminat Ahnacak mr: Hayrr 4. Fiyat Farkr Odenecek mi: Hayrr 5. Teslimatrn Ne $ekilde Yaprlacapr: Ambar Ayniyat Birimi 6. KDV HariEtir. 7. Krsmi teklife kapahdrr. Sdz konusu ihtiyacrn 4734 Sayrh Kamu ihale Kanununun ilgili maddesine gtire gerelini arz ederim. l9ln Casim Idari ve Mali MUdiirti TEKLiF MEKTUBUDUR Idarenizin ihtiyacr ve talebi olan, a$aglda yazlh mah/hizmeti yukarrda belirtilen gartlara g6re hizalannda gdsterdi[imiz fiyattan satmayr kabul ve taahhiit ederiz. Mahn/Hizmetin Ad/Cinsi 6zellikleri Miktarl T0rI 1 Barkod Etiketi Teknik Sartname ektedir Birim Fivatl Toplam Fiyrtl 2 Flash Diskler Teknik Sartname ektedir. l5 3 Swicthler 5 Port Teknik $anname ektedir. 20 Adct Switchler 8Port Teknik Sartname ektedir. l0 5 Klavyeler Teknik $artname ektedir Hard Drivex Teknik $artname ektedir. J '7 Merkezi lglem Birimi Sogutuculan Teknik $artname ektedir. l0 8 Ram Bellek Teknik $artname ektedir. 30 o Ethemet Kartr (PCI LOW Profil) Teknik sartname ektedir Harici CD Ve DVD Okuyucu Teknik Sartname ektedir. 2 ihtiyag Listesi

2 T.C. SAGLIKBAKANLIGI BURsA HALK SAGLIGT ru0nunr,ti60 11 Tagrnabilir Harddisk Teknik $artname ektedir Tasrnabilir Harddisk Teknik $artname ektedir Access Point Teknik ganname ektedir. t4 RJ45 Pensesi Teknik Saxtname ektedir Kablo Soyma Pensi Teknik $artname ektedir. 2 l6 Duvar Askr Aparatl (Monitor) Teknik $artname ektedir. -t 17 Duvar Askr Aparatr (Projeksiyon) Teknik $artname ektedir USB Adaptrir Qevirici Kablosu Teknik Sartname ektedir USB Adaptiir Qevirici Kablosu Teknik $artname ektedir USB Lan Coklaylcr Teknik $artname ektedir Kablo Test Cihazl (Cable Tester) Teknik Sartname ektedir. 2 Toplam Tutar Irtibat : Satrnalrna/Volkan $AHIN Tel : Q24) s0 Faks : Q24) ',:,'.:'r'1.: i'::- :r-l:,,:,,:r, ::r.., lhtiya9 Listesi ',:i':' '' :r. :' i

3 T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKIYE HALK SAGLIEI KURUMU BURSA HALK SAGLIGI uuouniucu 2014 yrlr nilci igr.eu NETWoRK DONANTMLART, sarf MALZEME vr oigen A) KONU PARCAALIMLARI TEKNIK Bursa Halk Sa[hfr Miidtrliifti, balh birimler ve Bilgi iglem gubesi network, donanrm ve sarf malzeme ihtiyaglarr ahm igidir. B) GENELHUSUSLAR Tiim iiriinlere ait garanti siiresi 2 (lki) yrl olacaktrr. Tiim 0riinler Sanayi ve Ticaret Bakanhlr tarafindan garanti kogullarrnr sa$lamahdrr. Tiim iiri.inlerin igin CE belgeli sertifika bulunmahdrr. Ayrr CE belsesi bu lunmasr zorunludur. belirlenen mevzuatlar qergevesinde paketlenmiq iiriinlerin her biri igin de 1., LAMiNE TERMAL BARKOD ETiKETi. Uriin l0 x 60 mm boyutlarmda olmalldrr. o Etiketler arasr uzakhk 3mm olmahdrr.. Uriin lamine temal baskr yapabilen tiim barkod yazrcr markalannr desteklemelidir. FLASH BELLEK o Tasrnabilir nitelikte ohnahd rr e BaElantr tipi en az USB 2.0 olmahdrr. o Kaoasitesi l6 GB olmahdrr.. Biitiin isletim sistemlerinidesteklemelidir. J. SWITCH 5 PORT En az 5 adet 10/100M RI45 port olmahdrr. Her port igin veli akltrnr gdsteren LED'leri olmalrdrr Auto-Sense dzelli!i olmahdrr. Her port igin efektifveri trbnsferi desteli olmahdrr. Olasr paket kayrplarr igin veri akrs kontrolii destegi olmahdrr. Veri transfer oranr ethemet igin en az; l0mbps (Half Duplex), ve en az 20 Mbps (Full Duplex) olmalrdrr santigrat dercce srcakhk arahirnda gahgabilmelidir. 4. SWITCH 8 PORT a En az 8 adet l0/100m RI-45 port olmalrdrr Her port igin veri akrqrnr gdsteren LED'leri olmahdtr Auto-Sense d,zelli!i olmahdtr. Her port igin efektif veri transferi destegi olmahdrr. Olasr paket kayrplarr igin veri akrg kontrolii destefi Veri transfer oranr ethemet igin en az; l0mbps (Half Duplex), ve en az 20 Mbps (Full Duplex) olmahdrr. Otomatik bgrenen ve giincellenen Mac adres tablosu olmahdrr. L/s

4 Bursa Halk Sa MtidrirltiEri Teknik artname 5. KABLOLU KLAVYE o Tiirkge F diziliminde olmahdrr. o BaElantr tipi kablolu olmahdrr. o BaElantr lekli USB olmahdrr. r Tiim I$letim sistemlerinde gahqabilmedir. 6. SUNUCU HARDDiSK ' svstem x 3650 M3 (7979), svstem x 3650 M2 (7979), system x 3650 M2 (4rgg-:-g41), system x 3650 M3 (7945) modelleriyle uyumlu olmahdu.. o En az 900 GB kapasiteli olmahdrr. t En az I RPM hrzrnda SAS disk olmahdrr. r O.kuma yazma hrzr en az 6 GB/s olmaldrr. o Disk boyutu en fazla 2,5" olmahdn.. o Uluslararasr CE belgesi bulunmahdtr. 1 MERKEZi i;lnvr niniui socurucusu. Soket tipi lga775 olmalrdlr.. Sogutucu <ilgiileri 92x25 mm olmahdrr.. So[utucu hrzr en fazla 220W10% R.p.M olmahdrr.. SoEutucu tjmrti en az saat olmahdlr. e SoEutucu sesi en fazla l8 dba olmalrdrr. o AErrhk en fazla 265 g olmahdrr. 8. RAM BELLEK. Bellek tipi DDR2 olmahdrr.. Kapasitesi en az2gb olmahdrr. o Bellek hrzt enaz 800 Mhz Olmahdrr. o Bellek kiti 1 x 2GB olmahdrr. o S rn rrsrz garantili olmalrdrr. 9. ETHERNET KARTI (PCILOWPROFiL) o IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802,3ab, standartlarr ile uyumlu olmahdu.. o I x RI-45 konnektdr yuvasr olmahdrr. o Full - HalfDuplex olarak gahqabilmedir. o Mini PCI Ekpress yuvaslna uygun olmahdr. o 802.3x Flow kontrol 6zelli[i olmahdrr.. Auto MDVMDI-X dzellifine sahip olmahdrr. o T0m l$letim sistemlerini desteklemelidir. 10. HARiCi CD VE DVD OKUYUCU a a Baglantr ara birirni USB 2.0 olmahdrr. T0m Igletim Sistemlerini desteklemelidir. yazma htzt 9l_1.u.u. DVp igin en az 8X, DVD+RW igin en az 8X, CD_R CD-RW igin en az 24X arah!rnda olmahdrr. Tiim disk formatlarrnr desteklemelidir. Boyutu en fazla 150 x I 50 x 25 mm olmahdrr. A!rrhk en fazla 300gr olmahdrr. 2/s

5 Bursa Halk SaEh Miidrirhi Teknik ame t r. ragrnenilin ynnrxr,elrn UNirnsi o Ta$rnabilir nitelikte olmahdrr.. Baglantr tipi USB 3.0 olmahdrr. r Disk boyutu en fazla 2,5,,olmahdrr. o Kapasitesi I TB olmahdrr. o Giig kaynalr USB olmahdrr. o Tiim if letim sistemlerini desteklemedir. 12. TA$rNABiLin ynnrxr.bnre unitesi o Tagrnabilir nitelikte olmahdrr. r BaElantr tipi USB 3.0 olmahdrr. o Disk boyutu en fazla 2,5,,olmahdrr. r Kapasitesi 2 TB olrnalrdrr. o Gtig kaynalr USB olmahorr. r Tiim i$letim sistemlerini desteklemedir. 13. ACCES POiNT(KABLOSUZ ERi$iM CiHAZLART) r Kablosuz grkrq giicii en az 20 dbm EIRp olmahdrr. o Cihaz; WPA (802.1x, TKI', psk), WpA2 (,'EE 802.1ti, AES, CCM*), wep ( bit), MAC Filtreleme, SSID gizleme giivenlik seviyelerini desteklemetiair, o Kablosuz cihaz IEEE l b, g02.1 l g, g02.1 l n, g02.1 r e, 802,1 l kablosuz erigim srandartlarrna uyumlu olmalrdrr. o Kablosuz ireti$im hrzrarr en az r.2,5,5, 6, 9, rr, 12,,241, 36, 48, 54, 72, r44, rso bit seviyelerini desteklemelidir. o Cilrazrn tak ve gahqhr (Upnp) tizelli[i olmahdtr. o cihazrn GiiQ, Kabrosuz A!, Ethemet, AirTouch'u gdsterir led rgrkrara sahip olmahdrr. o Cihaz tekrar bailatma diigmesi ile fabrika ayarlar,* doniig imkinr olmahdrr. o Cihazrn harici en az l2v gi.iq adaptcirii olmahdrr. 14. KONNEKTOR SIKUa pnnsnsi. RJ10, RJl2, RJ45 konektdrleri baglayacak nitelikte olmahorr. 15. KABLO SOYMA PENSi o Her tiirlii zayrfakrm ve canll akrm kablolarrnr soyacak nitelikte olmahdrr. 16. DUVAR ASKr APARATT (MONiT6R) o Universal dlgi.ilere uygun olmahdr. o 16-22" AraltErnda LCD/LED monitdrlere uyumlu olmahdrr. o 75X75 ve l00xl00 standartlanna uygun olmahdrr. o Yukarr / a aer en az +45" - 45o elim sallayabitmelidir. 17. TAVAN ASKr APARATT (projeksiyon) o Universal dlgtlere uygun olmahdrr. r Ta$rma Kapasitesi en az l5 kg olmahdrr. r Tavandan yiikseklili l5_25 cm olmahdrr. o 360" kendi eksininde drinebilmelidir ve vukan / Fa$agr en az +45o - 45' e[im sa!layabihnelidir. 3/s -tr^ \-;l9

6 \re p 4/s I Bursa Halk tet Mridtirlti Teknik 18. USB - pslz cnvinici. Usb den ps-2 ye d6niiqtiirme yapabilmedir. o Usb 2.0' I desteklemedir.. Tak gah$trr dzellili olmahy'rr. o Usb Hrd spec ile uyumlu olmahdtr.. Tiim if letim sistemleriyle uyumlu olmalrdrr. le. RS 232 _ USB SERI CEViRICI o USB 2.0 (480 Mbps), USBl.l (12 Mbps) standartlannr destektemedir. o Seri tipi cihazlarla sorunsuu baglanh sallayabilmelidir. o Otomatik handshake modunda gatrgma' en az lmbps data hrzrna kadar desteklemeli, uzakan uyandrrma ( remote - wake up) destegi ve g g ytineiimi desbfi olmahdrr. o Ti.im igletim sistemlerini desteklemedir. 20. usb - LAN COKLAYICI o IEEE (l0base-t) ve 802.3u(l00Base_TX) standartlanna uygun olmahdr. o USB 2.0,3.0 baglantrlannr desteklemedir. o l0 / 100 / 1000 Mpbs A! baglanrr arayiizihii desreklemedrr.. Tiim ifletim sistemlerini dosteklemedir. 2I. KABLO TEST CiHAZI LED giistergeli olmahdrr. RJ-45 (8P8c), RJtz (6P6c), RIr r.(6p2c), RI10 (4p4c) usoc & BNC, l0 Base-T, Token Ring ve koaksiyel BNC kablo tiplerini desteklemelidir. Pille gahgrr 0zellikte olmahdrr.

7 Bursa Halk Miidrirlti Teknik rtname c) UnUNlisrnsi SIRA NO I Barkod Etiketi Flash Diskler ihtiyactn /MALTN ADI istenen MiKTAR/ SAYI BiRiMi J Swicthler 5 port 20 4 Switchler 8 port 10 f, Klavyeler 6 Hard Drive 7 Merk zi itlem Birimi SoEutucularl 8 Ram Eellek 9 Ethernet Kartt (pct tow profit) tlarici CD Ve DVD Okuyucu 2 ll Taitnabilir Hard Disk 12 TaSrnabilir Harddisk 13 Access Point t4 RJ45 Pensesi 15 Kablo Soyma pensi t6 t7 Duvar Askr Aparatr (Monitdr) Duvar Askr Aparatr (projeksiyon) 3 2 l8 usb Adapt6r Cevirici Kablosu 10 l9 USB Adaptiir gevirici Kablosu 5 20 USB Lan Coklayrcl 2l Kablo Test Cihazt (Cable Tester) 2 J D) CEzAiMUEYYiDELER Idari gartnamede belirlenen ce_zai miieyyideler uygulanacak olup gartnamelerde bulunmayan hususlarda Kamu ihale Mevzuatr ve diler malzlme al,m mivruatlan gegerlidir. Adem SALDIK Ist. ve Bil. iqlem gb. Md.V Ali ALTTNTAg Ist. ve Bilgi igl. gb. pea Ismet gahar Ist. ve Bilgi iql-gb. pers. >l>

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI SİVRİCELİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Sivrice Gençliği Geleceğimizdir Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. İhtiyaç Listesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü. İhtiyaç Listesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Van Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/()Ç 17/02/2014 K onu: Teklife Davet Kurumlunuzun ihtiyacı olan (14) kalem Bilgisayar Malzemesi alımı;

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar

TEKNİK ŞARTNAME 1 ADET. 1. Bellek (Kullanım) Tipi: Masaüstü Bilgisayar TEKNİK ŞARTNAME S.N. 1 MALZEMENİN ADI 64GB (8x8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit MİKTARI BİRİMİ ÖZELLİKLERİ 1 ADET 64 GB (8X8GB) Dual Rank PC2-5300 (DDR2-667) Registered Memory Kit

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU

2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU 2008 YILI B LG SAYAR, ÇEVRE B R MLER, A, DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENL K C HAZLARI ALIM KILAVUZU Özet: Bu doküman, T.C. Sa l k Bakanl na ba l kurum ve kurulu lar n, bilgi i lem alt yap lar n n kurulmas

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

ADALET BAKANLIĞI BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR 3. GENEL HÜKÜMLER 4. GARANTİ, DESTEK, BAKIM VE ONARIM 5. AMBALAJ VE İŞARETLEME 6. BİLGİSAYAR TEKNİK ÖZELLİKLERİ 2 2 3 3 5 5 1/ 1. AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI OKUMAYI YAYGINLAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DERNEĞİ Elazığ ili SODES Çocuklarımız Okuyor,Yüzlerimiz Gülüyor Projesi kapsamında Elektronik malzeme alımına İlişkin SODES 2012 Uygulama Esas

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

Şerif ULUCAN-Proje Koordinatörü- 0534 839 47 60

Şerif ULUCAN-Proje Koordinatörü- 0534 839 47 60 DOĞRUDAN TEMİN İLANI MADEN EĞİTİM VE KÜLTÜRE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Küçük Nedenler,Büyük Hedefler Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEZİCİ EKİP OTOMASYON KİTİ İHALESİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR BARCOD YAZICI KABLOSUZ BARKOD OKUYUCU BİLEKLİK BARKOD YAZICI DONANIM ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 TEKNİK

Detaylı

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK-BİLİŞİM ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU VE TANIMLAR 1.1. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak muhtelif elektronik ve bilişim ürünlerini

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA ŞARTNAMESİ 1. Giriş ve Amaç Üniversitemizde kullanılmak üzere aşağıda konusu yer alan şartnamede özellikleri belirtilen donanım, yazılım ve hizmetler

Detaylı

HP B2L60C DESKJET 1516 AIO YAZICI

HP B2L60C DESKJET 1516 AIO YAZICI Haziran - 2014 8GB RAM 1TB HDD 15.6 HD Touch Ekran 1.269 3.144,5 ASUS S551LB-CJ019H Intel Core i7-4500u İşlemci (4M Ön bellek, 3.00 Ghz) 8GB 1600Mhz RAM DDR3 1TB Hard Disk NV GT740M Ekran Kartı 2GB 15.6

Detaylı

^ M3Et"lyw. *d#**,*,,,*-o. ^tt*rtr^/ isr,r,ngur, ULA$rM A.g. V Ll..,J' t t{ 3>l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU

^ M3Etlyw. *d#**,*,,,*-o. ^tt*rtr^/ isr,r,ngur, ULA$rM A.g. V Ll..,J' t t{ 3>l. TEKNiK SARTNAMESi. ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi GENEL MUDURLUGU ELEKTRiK ENER.IiSi ALIM IHALESI TEKMK SARTNAMESI Ill( Yayln I annl 28.08.2014 Revizvon No 0 Revizvon Tarihi Sayfa No 1/l I isr,r,ngur, ULA$rM A.g. GENEL MUDURLUGU ELEKTRIK ENERJiSi ALIM ihalesi TEKNiK

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı