bütçesinde liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63)"

Transkript

1 S. Sayısı: 32 Nafıa vekâleti 934 yılı bütçesinde 4 04 liralık münakale yapılmasına ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair /63, Bazı dairelerin 934 yılı bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkmda /74, bazı dairelerin 934 yılı bütçelerinde liralık münakale yapılmasına dair /75, Harita umum müdürlüğü 934 yılı bütçesinde 2 27 liralık münakale yapılması hakkmda /76, Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 934 yılı bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında /77, Emniyet işleri umum müdürlüğü 934 yılı bütçesinde liralık münakale yapılması hakkmda /80, Millî Müdafaa vekâleti 934 yılı deniz bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında /82, Başvekâletle Şûrayi devlet ve İstatistik umum müdürlüğü 934 yılı bütçelerinde liralık münakale yapılmasına dair /83, Maarif ve Millî Müdafaa vekâletleri 934 yılı bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkmda /84, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 934 yılı bütçesinde liralık münakale yapılmasına dair /88 numaralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 934 yılı bütçesinde liralık münakale yapılması hakkmda 2/8 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası Nafıa vekâleti 934 yılı bütçesinde 4 04 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (/63) T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü.-* Sayı : 6/73 Büyük Millet. Meclisi. Yüksek Keisliğine 23-III Nafıa bütçesinin muhtelif fasılları arasında yapılacak münakaleye ve fevkalâde tahsisat itasına dair Nafıa vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 4 - III -935 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. Başvekil /. hıönü Esbabı mucibe F. : numaralı kanun mucibince askerlik dersleri muallimlerine verilecek ücret: 934 senesi bütçesinin 65 nci 2233 numaralı kanun mucibince askerlik dersleri muallimlerine verilecek ücret faslına 400 lira tahsisat konulmuştur. Bu sene fen mektebine giren ve mektebde okuduğu halde mecburî olmaması dolayısile askerliğe hazırlık derslerine girmeyenlerin hususî kurslar açılarak bulundukları sınıfların askerî bilgilerile birleştirilmesi icab etmekte'olması nazarı dikkate alınarak icabına tevessül edilmiş ve haftada bir defa son dersten sonra açılacak işbu kurslar için de elyevm devam etmekte olan askerlik ders-' lerine kıyasen saat başına bir buçuk lira verilmesi iktiza etmekte olmasma binaen bütçeye konan bu para kifayet etmemiş olduğundan memurlar maaşından yapılan tasarruftan 04 lirannı tenzili suretile bu fasla ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 2 F. : Ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar harcırahı: Son zamanlarda bayındırlık işlerini alâkadar eden mevzular üzerinde ecnebi memleketlerde yapılan mühim toplantılara iştirak edilmesi ve ayni zamanda ecnebi memleketlerdeki büyük nafıa eserlerinin tetkik olunması hususları pek faideli ve zarurî görülmektedir. Bütçeye bu işler için konmuş olan tahsisatın mühim bir kısmı sarfedilib sene sonuna kadar tahakkuk edecek

2 2 ihtiyaçları karşılayacak derecede tahsisat kalmamış olduğundan bütçenin 638 nci ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar harcırah faslına da iki bin«liralık bir tahsisatın münakale suretile ilâvesi muvafık görülmüştür. 3 - F. : M. : - Tedavi ve yol masrafı ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafları: Kezalik malî senenin 649 ncu faslm birinci tedavi ve yol masrafı ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafı maddesine konan ( 000) lira, hastalanan memurla-. rm tedavisine kamilen sarfedilmiş, elyevm tahsisat kalmamış olduğundan yeniden tahakkuk eden ( 000) liranın da hastalanan memurların tedavisine sarfı icab etmekte bulunmasma binaen yine memurlar maaşından yapılan tasarrufattan bin liranın tenzili suretile bu fasla ilâvesi zarurî bulunmuştur. 4 - F. 649 : M. : 2 Açık maaşı: Açık memurlar adedinin fazlalaşmış olması bu sene bütçesine konulan tahsisatın tamamile sarfmı icab ettirmiştir. Binaenaleyh sene nihayetine kadar açık memurlar maaşmı karşılamak üzere mezkûr fasla daha bin liranın münakalesi zarurî bulunmaktadır. 5 - İkramiye : İstanbul tramvay şirketine 2 ve 24 - VII -926 tarihli mukavelelerle yeni bazı hat- \ lar inşası mukabilinde yüksek tarife tatbiki ve sermayenin İsviçre frangma ircaile beraber tezyidi hakları tanınmış ise de yeni hatları şimdiye kadar inşa etmemek suretile vecibesini ifa eylememiş olan şirketin mevzubahs mukavelede derpiş edilen menfaatleri istihsalde devam edemeyeceği ve tavizsiz menfaat teminine de hakkı olmadığı cihetle topladığı menfaatleri iade eylemesi lâzım geleceği nazara almarak 2, 24 - VII -926 tarihli mukavelelerin ortadan kaldırılmış ve 923 mukavelesine rücu edilmiş bulunduğu ve bu zamlı tarife ile elde ettiği fazla paralan geri vermesi iktiza ettiği 30 - VII -935 tarihinde şirkete tebliğ olunmuştu. Şirket Bakanlığın bu kararmı ve muamele tarzını haksız bularak Devlet şûrasmm nezdinde Bakanlık aleyhine bu kararm feshi için dava açmış ve fakat bu yüksek kaza, mercii şirketin davasında haksız bulunduğuna ve Bakanlıkça yapılan muamelelerin mevzuata ve hukuk prensiblerine tamamile uygun bulunduğuna binaen şirketin açtığı davayı redde birlikte karar vermiştir. Bu suretle imtiyaz sahibi olan ecnebi sermayedar teşekküllerinin Türk vatanında kapitüler zihniyetle haroket ederek Türk milletini istismar eyleyemeyecekleri hususu sarsılmaz bir misal ile tesbit edilmiş ve ayni zamanda yüksek tarife tatbiki yüzünden şimdiye kadar şirket kasalarında haksız olarak toplanan iki milyon liradan fazla bir paranm amme emrine iadesi ve tarife zamlarının kaldırılması ve şirket sermayesinin eski esasa ircaı gibi maddî değerleri aşikâr olan neticelerde kaziyei muhkeme haline getirilmiş bulunmaktadır. Maddî, manevî ehemmiyetleri hulasaten arzolunan ve mahiyetleri itibarile tarihe geçecek derecede değerli neticelerin tahakkuku uğrunda gerek tetkikat ve gerek müdafaatta bulunmak suretile şayanı takdir derecede mesai sarfeden Bakanlığın iki hukuk müşavirine verimli çalışmalarından dolayı maddî bir mükâfat ile taltif etmek bir kadirşinaslık olacağmdan kendilerine bin beşer yüz liradan ceman üç bin beş yüz lira ikramiye verilmesi münasib görülmüş ve bu maksadla karşılığı temin olunmak suretile 934 Nafıa bütçesinde İstanbul tramvay şirketi işinde mesaisi görülen memurlar ikramiyesi namı altmda açılacak hususî fasla üç bin yüz lira tahsisatı fevkalâde konması teklif olunmuştur. 934 Nafıa bütçesinin muhtelif fasılları arasında yapılacak münakaleye ve tahsisatı fevkalâde itasına dair kanun lâyihası İ934 malî yılı Nafıa vekâleti bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında 4 04 liranın münakalesi yapılmıştır malî yılı Nafıa vekâleti bütçesinin 640 nci fasimin beşinci maddesinden lira tenzil olunarak (İstanbul tramvay şirketi işinde mesaisi görülen memurlar ikramiyesi) adı ile açı- ' ( S. Sayısı : 32 )

3 lan 652 nci fasima fevkalâde tahsisat olarak konmuştur. 3 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 4 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. Bş.V. /. İnönü Mf.v. Ab. özmen Ad.V. Ş. Saraçoğlu Na.V. A. Çetinkaya Zr.V. Muhlis Erkmen 4-ffi-935 M. M. V. Da.V. ' Ha.V. Mal. V. K. Özalp Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı Ik.Y. S. Î.M.V. G.Î.V. C. Bayar TXr. R. Saydam Rana Tarkan F. M '5 Cetvel Muhassasatm nevi 2233 No. lı kanun mucibince askerlik darsleri muallerine verilecek ücret Ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar harcırahı Tedavi ve yol masrafı ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafı Açık maaşı Memurlar maaşı Sitaj için ecnebi memleketlere gönderilecek memurların harcırah ve masrafları Poz ve ameliyat katarları için D. Demiryolları işletme idaresine verilecek ücretler Tenzil Zam Yekûn Bazı dairelerin 934 yılı bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (/74) T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü 8ay% : 6/775 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 30 - III malî yılı Hariciye, Maarif Nafıa ve Millî Müdafaa vekâletleri bütçeleri arasında liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25 - III -935 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. Başvekil. İnönü Esbabı mucibe Hariciye vekâleti bütçesinin 442 nci faslının 2 nci mefruşat, demirbaş, sigorta ve saire masrafları maddesine konulan tahsisatın sene sonuna kadar olan ihtiyaçları karşılayamayacağı (S. Sayısı : 32)

4 4 anlaşıldığından bu maddeye liranın ilâvesi istenmektedir neı faslın ikinci mükâleme ücreti maddesine lira münakale taleb olunması son hâdisat münasebetile elçilik ve konsolosluklarla telgraf muhaberatile telefon mükâlematının tezayüd etmesinden ve mevcud tahsisatın da bu işlere kâfi gelemeyeceği anlaşılmasından mümbaistir nci faslın birinci maddesine münakalesi taleb olunan lira ise Atina iktısad konferansile ahiren Berline, ticaret muahedesi aktı için izam olunan heyetin harcırah ve yevmiyelerine ve Tevfik Rüştü Arasın maiyetile birlikte mayıs 935 ayı içinde Ccnevreye vaki olacak seyahati dolayısile ihtiyarı zarurî masarif ile yol masrafı ve yevmiyelerine ödenmek üzere taleb edilmektedir. 4 Türk - Fransız muhtelit hakem mahkemesinin mayıs 935 gayesine kadar ifayi vazifeye devam etmesi takarrür etmiş olduğundan bu itibarla mevcud tahsisat bu işe kâfi gelemeyeceğinden 454 ncü muhtelit hakem mahkemeleri faslına 300 lira münakale teklif olunmaktadır. 5 Geçen seneden tahakkuk eden bazı düyunun tesviyesine medar olmak üzere de 458 nci geçen sene düyunu faslına liralık münakale taleb edilmektedir. 6 Elâzizde bulunan 25 nci alayın iskân vaziyeti fena olduğundan idarei hususiyeye aid yatı mektebinin satın almarak bu alaya tahsisi lüzumlu görülmüşse de M. Müdafaa vekâleti bütçesinin 790 nci inşaat faslındaki tahsisat bakiyesinin bu binanın satm alınmasına kâfi gelmeyeceği anlaşıldığından bu ihtiyacı karşılamak üzere mezkıir tertibe liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. Bu ihtiyaçların Hariciye, Nafıa ve Maarif vekâletleri bütçelerinin diğer masraf tertiblerinden tasarruf edilebileceği anlaşılan tahsisatın münakalesi suretile karşılanması mümkün görülmüş olmakla bu maksadı teminen ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 934 malî yılı Hariciye, Maarif, N'afıa ve Millî Müdafaa vekâletleri bütçeleri arasında liralık münakaleyapılması hakkında kanun lâyihası MADDE 934 malî yılı bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl liralık münakale yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. ve maddeleri arasında 23-III-935 Bş.Y. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. /. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı Mf.Y. Na.v! îk.y. S. î. M.V. G. î. V. Ab. özmen A. Çetinkaya C.Bayar Dr. E. Saydam Bana Tarhan Zr.V. Muhlis Erkmen ', ( S. Sayısı : 32)

5 -i 5 - MÜNAKALE CETVELİ» M. Muahassesatın nevi Tenzil Zam HARİCİYE VEKÂLETİ 439 Ecnebi memleketlere çekilecek telgraf ve gönderilecek mektub ve paketler masrafı Mefruşat, demirbaş, sigorta, belediye vergi ve resimleri, mukavelelerine tevfikan müsteciren ikamet edilen binalarla Hükümet malı binaların meremet ve tamirleri ve melbusat bedeli, muhabere, mükâleme ücreti ve idare masrafları Fahri konsolosluklar»aidatı 300 Merkez melbusatı 500 Mükâleme bedeli Beynelmilel müessesat ve Cemiyeti Akvam Hükümetlerle muahede ve mukavele aktine memur edilecekler ile müstahdemine verilecek ücret, hakkı huzur ve harcırah ve kongrenin sair masrafları Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masarifi 300 Tedavi ve yol masrafile Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafı 500 Geçen sene düyunu senesi düyun karşılığı y> s> y> »» * 200 MAARİF VEKÂLETİ senesi düyunu karşılığı NAFIA VEKÂLETİ Poz ve ameliyat katarları için Devlet demiryolları işletme idaresine verilecek ücretler M. MÜDAFAA (KARA KISMI) 790 İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları Yekûn ( S. Sayısı : 32)

6 Bazı dairelerin 934 yılı bütçelerinde liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası (/75) T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü Sayı : 6/779 Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 30 -III -935 Divanı muhasebat, Maliye,, Dahiliye, Maarif ve Ziraat vekillikleri 934 mali yılı bütçesinde münakale yapılması hakkmda Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. Başvekil /. înönü Mucib sebepler lâyihası Divanı muhasebat, Maliye, Maarif ve Ziraat vekâletleri bütçelerinin tekaüd ikramiyesi tertiblerine konulan tahsisat tamamen sarfedilmiş olub ahiren tekaüdlüklerini isteyen bazı memurların ikramiyelerini verebilme* üzere bu terivlere ceman liranın ilâvesine ihtiyaç bulunduğundan vekâletlerin maaş tertiblerinden sene sonuna kadar yapılacağ anlaşılan tasarruflarla karşılanmak üzere bu tahsisatın münakale suretile temini muvafık görülerek ilişik kanun lâyihası^tanzim vejtakim ^kılınmıştır. Divanı muhasebat, Maliye, Dahiliye, Maarif ve Ziraat vekillikleri münakale yapılmasına dair kanun lâyihası bütçelerinde MADDE 934 malî yık Divanı muhasebat, Maliye, Dahiliye, Maarif ve Ziraat vekâletleri bütçelerinin ilişik cetvelde yazılı fasılları arasmda liralık münakale yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. Bş. V. /. İnönü Mf.V. Ab. özmen Ad.V. Ş. Saraçoğlu tfa. V. A. Çetinkaya Zr.V. Muhlis Erkmen 27-m-935 M.M.V. Da.V. Ha.V. Mal. V. K. Özalp Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı îk.v. S.Î.M.V. G.Î.V. C. Bayar Dr. R. Saydam Rana Tarhan (S. Sayisi: 32)

7 F. M. Münakale cetveli Tahsisatın nevi Tenzil Lira Zam Lira Memurlar maaşı Memurlar maaşı Memurlar maaşı MALİYE VEKÂLET/ ZİRAAT VEKÂLETİ DAHİLİVE VEKÂLETİ DİVANI MUHASEBAT 683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi MALÎYE VEKÂLETİ numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi MAARİF VEKÂLETİ numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi ZİRAAT VEKÂLETİ numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi Harita umum müdürlüğü 934 yılı bütçesinde 2 27 liralık münakale yapılması hakkmda kanun lâyihası (/76) T, C. Başvekâlet 30 - III -935 Kararlar müdürlüğü Sayı : 6/783 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Harita umum müdürlüğü 934 malî yılı bütçesinde yapılacak 2 27 liralık münakale hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25-III-935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. Başvekil f. İnönü Esbabı mueibe 935 senesi arazi mesaisi için 934 senesi ilk baharında araziye çıkacak zabitanm tazminatile harcırahlarına ve müteferrik masarif ile efradm iaşesine ve matbaanın levazım ve kuvvei muh'ar- (S. Sayısı : 32 )

8 & rike fusul ve mevaddında kâfi tahsisat kalmamış olduğundan 2 27 liranm fasdlar arasmda münakalesine katî zaruret hâsıl olmuş ve bu maksadla tanzim kılman kanun lâyihası merbuten takdim kılınmıştır. Harita umum müdürlüğü 934 bütçesinde 2 27 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası MADDE Harita umum müdürlüğünün 904 senesi bütçesinin ilişik cetvelde yazdı fasd ve maddeleri arasında 227 liralık münakale yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanun ahkâmının icrasına Maliye vekili memurdur. 25-HI-935 Bş.V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. /. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp S. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı Mf. V. Na. V. ' îk. V. ' S. î. M. V. G. î. V. Ab. ö'zmen A. Çetinkaya C. Boyar Dr. R. Saydam Rana Tarhan Zr.V. Muhlis Erkmen F ? M. 2 2 Muhassasahn nevi Tenzili lâzimğelen Lira İcar bedeli 3 Odacılar melbusatı 6 Tesis masrafı 25 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 20 Melbusat > 476 Teçhizat 650 Nakliyat 200 Makine alât edevat ve demir baş eşya ve levazım 06 Mubayaa 65 Ecnebi mütehassıslar 700 Yekûn 227 F M. 2 3 Muhassasatın nevi Zammı lâzım gelen Lira 657 ve 2047 sayılı kanunlar mucibince verilecek tazminat ve uçuş ücreti 290 Müteferrika 30 Harcırah 350 Efrad iaşe masrafı ' 50 Hayvan yem bedeli 207 Demirbaş eşya mubayaa ve tamir masrafı 30 İşletme 34 ( S. Sayısı : 32) Yekûn 227

9 Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 934 yılı bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (/77) T. C. Başvekâlet " -, 30-III-935 Kararlar müdürlüğü Sayı : 6/777 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 934 malî yılı bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince' hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25 - III -935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun' lâyihası esbabı mueibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. - ' ' - * Başvekil /. înönü Mueib sebebler lâyihası ; Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 934 malî yılı bütçesinin bedeli icar ve memurlar harcırahı, kadastro masarifi idaresi, amele ve jaloncu yevmiyeleri ve kongre masarifi tertiblerine konan tahsisat tükenmiş olduğundan bu tertiblere tahsisat eklenmesi zarureti hâsıl olmuş ve ilişik kanun lâyihası bu maksadın temini için tanzim edilmiştir. Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 934 bütçesinde liralık münakale yapılmasına dair kanım lâyihası MADDE Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 934 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında liralık münakale yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 25-III-935 Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. I". înönü S. Saraçoğlu K. Özalp Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı Mf.V. ' Na. V. lk. V. S. İ. M. V. G. î. V. Ab. Özmen A. Çetinkaya C. Dayar Dr. R. Saydam Rana Tarhan Zr. V. Muhlis Erkmen ( S. Sayısı : 32 )

10 Tenzil Zam F. M. Lira Lira İstinsah ve münakale ve kroki yapmak ve kayidleri aramak için istihdam olunacak muvakkat memurlar ücreti İskândan müdevver muamelâtın tapu kayidlerini çıkarmak için istihdam edilecek muvakkat memurların harcırahları ile yevmiyeleri ücret ve sair masrafları Mektebe celbedilecek memurlar masrafı İcar bedeli Memurlar harcırahı Kadastro masarifi idaresi Vukuf erbabile belediye ve köy mümessilleri ve amele ve muvakkat jaloncu yevmiyesi 248 Kongre masrafı Yekûn Emniyet işleri umum müdürlüğü 934 yılı bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (/80) T. G. Başvekâlet t Kararlar müdürlüğü Sayı. 6/79 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve. İcra Vekilleri Heyetince 25 - III -935 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesüe birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. Başvekil t. hı'önü Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesinde yapılacak liralık münakaleye dair esbabı mucibe lâyihası 934 senesi bütçesine konan lira harcırah tahsisatı malî senenin yansında tükenmiş ve fasla yapılan liralık münakale de sarf edilerek bu gün tekaüd, zarurî tahvil ve yeniden tayin edilen memurlarla koruma işlerinde kullanılan harcıraha müstahak diğer memurlara harcırah verilmemektedir. 929 senesinde lira olan harcırah tahsisatı müteakib seneler bütçelerinde indirilmiş ve her sene bu fasla yapılan münakaleler de ihtiyacı karşılayamadığı cihetle binlerce liralık borç kalmıştır. Bütçe vaziyeti dolayısile memurların nakil ve tahvilleri idarî zaruretlerden doğan mecburî vaziyetlere hasredildiği halde aşağıda yazılı sebebi er dolayısile tahsisat kifayet etmemiştir numaralı polis mensublarının yaş hadlerini tahdid eden kanuna tevfikan tekaüde sevkolunan memurların oturacakları yere kadar harcırah verilmesi ve açılan kadro boşluklarını doldurmak üzere ayni yerlere yeni memurların tayini bir iş içn iki defa harcırah verilmesini icab ettirmektedir. Bundan başka polis vazife ve vaziyeti dolayısile her zaman teftiş ve murakabeye tâbi olduğu cihetle polis müfettişleri için ayrı bir harcınah olmaması ve terfi imtihanları sebebile ka- (S. Sayısı ; 32 )

11 - Îİ - çinılmasi mümkün olmayan harcırah sarfiyatı vuku bulmaktadır senesi Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesine konan 5 numaralı tekaüd ikramiyesi de yukarıda adı geçen 2388 numaralı kanuna tevfikan tekaüde sevkolunan memurlarla tekaüdlük talebinde bulunanlara tamamen tevzi edilmiştir. Buna mukabil 336 nci faslın ikinci merkez demirbaşı maddesinden 000, 369 ncu vilâyet mefruşatından 000, 384 ncü fasıldan 500, 387 nci fasıldan ve 36 nci maaş faslından ki ceman liranın bu tahsisatlardan tasarruf edileceği hesab edilmiştir. Binaenaleyh 36 nei maaş faslından liranın 362 nei tekaüd ikramiyesi faslına ve adı geçen diğer fasıllardan liranın 374 ncü harcırah faslına zammına ve bunlara karşı olmak üzere 36 nci maaş faslından 5 000, 366 nci faslın 2 nci demirbaş maddesinden 000, 369 ncu vilâyet mefruşatı faslından 000, 384 ncü fasıldan 500, 387 nci fasıldan ki ceman muhtelif fasıllardan liranın tenziline dair işbu esbabı mucibe muhtırası tanzim edildi. Emniyet işleri umum müdürlüğü 9S4 bütçesinde liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası MADDE Emniyet işleri umum müdürlüğü 934 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında liralık münakale yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun? neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 25-III-935 Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha, V. Mal. V. /. İnönü S. Saraçoğlu K. Özalp S. Kaya Dr. T. B. Araş F. Agrah Mf. V. ' Na. V. * Ik. V. ' S. İ. M. V. G. I. V.' Ab. Özmen A. Çetinkaya C. Bayar Dr. B. Saydam Bana Tarkan Zr. V. Muhlis Erkmen ^ MÜNAKALE CETVELİ F. M. Muhassasatın nevi Tenzil Zam 36 Memurlar maaşı Demir baş Vilâyat mefruşat ve demir başı numaralı kanun mucibince verilecek tazminat i numaralı kanun mucibince Avrupaya staj için gönderilecek memurların harcırah ve tahsil masrafı numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi Harcırah Yekûn İO 500 ( S. Sayısî : 32.)

12 E*. Millî Müdafaa vekâleti Ö34 yıîi deniz bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (/82) T. C. Başvekâlet 30 - III -.93.) Kararlar müdürlüğü S a ip, :.6/793 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Millî Müdafaa.vekilliği deniz kısmı 934 malî yıh bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 25 - TIT -935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur. Başvekil 7. İnönü ^ Esbabı mucibe lâyihası Fasıl : 84 Umum maaşlar 934 bütçesine konan para haziran 934 tarihinde bilfiil nıeveud ve terliler gözönünde iutularak hesablanmıştır. Halbuki 934 kadrosunda yeniden kurulan teşekküllerin ve kuvveye yeniden»iren gemilerle bazı İmruluşların noksan olan kadrolarının ikmali zarureti karşısında bu fasılda bir miktar eksikliği ortaya çıkarmıştır. Fasıl : 852' Tekaüd ikramiyesi Bu fasılda konmuş olan tahsisat, 934 malî yıh içinde 30 senesini bitireceklerin hepsi için konmuş olmayıb tekaüdlüğünü istemeleri muhtemel olanlar düşünülerek hesablanmıştır. Halbuki tahmin edilenden fazla, tekaüdlüğünü isteyenler ve bu gün muamelesi biten mütekaixllerin tahakkuk eden ikramiye alacakları lirayı bulmuştur. Tahsisat bakiyesi de nazarı dikkate alınarak bu fasla 9 30 liranın geçirilmesi doğru görülmüştür. Fasıl : 849 Müteferrika Mevcud tahsisatın kifayet etmeyeceği ve bazı borçların da olduğu anlaşıldığından bütçemiz içinden münakalesi mümkün görülen 700 liranın bu fasla zammı muvafık görülmüştür. Fasıl : 85 - Madde : Memurlar harcırahı Geçen senelerin sarfiyat vasatisi 35, 36 bin lira olmasına rağmen 934 bütçesinde bu maddeye ancak lira ayrıl a bilmiştir. Bugün elde bulunan bütün tahsisat bttmekleberaber - bazı mühim ve geri kalması caiz olmayan hizmetlerin yapılması dolayısile 500 liralık harcırah borcu tahakkuk etmiştir. Binaenaleyh gerek bu borcu kapamak ve gerekse kıta vaziyetleri ve bazı idarî sebeblerle nakil ve tayinleri yapılacak zabit ve memurların yol paralanın verebilende ve E - Denizaltı gemisinin tecrübe ve muayenelerini yapacak komisyon masrafını-korumak için bu maddeye lira geçirilebilmiştir. Fasıl : Madde : Tayiuat Bütçeye mevzu tahsisat geçen seneler fiatları esas ittihaz edilerek hesablanmıştır. Halbuki buğday koruma kanunu dolayısile ekmek fiatlarında hâsıl olan tabiî yükselme bu tahsisatın kifayet etmemesini mucib olmuştur. Bundan ötürü lira bu maddeye geçirilmişin-. Fasıl : 859 Nakliyat Harb gemilerimizin 934 yılı içinde fevkalâde vaziyetler karşısında yaptıkları seferlerde üssiilharekelerlnden uzak bulundukları limanlara kömür ve mazot nakli dolayısile fazla sarfiyat olduğundan bütçe içinden bulunabilen liranın bu fasla geçirilmesi icab etmiştir. ' ( S. Sayısı : 32 )

13 Fasıl : 860 Kitab ve mecmua Genel kurmay (B. E.) ce istenilen bazı mühim kitabların alınabilmesi için 500 lira kondu 933 senesinde tahakkuk eden ve 933 bütçesinin de karşılığı bulunan borçların verilebilmesi için 320 lira geçirilmiştir. Fasıl : Madde : 2 93 senesi düyunu 93 senesinde tahakkuk eden ve senesi bütçesinde karşılığı olan borcun ödenmesi için 34 lira konulmuştur. Tenzil edilen fasıl ve maddelere gerince : 934 malî yılı içinde tasarruf edileceği bilhesab anlaşıldığından liranın indirilerek noksan gösterilen fasıl ve maddelere geçirilmiştir. Millî Müdafaa vekâleti deniş kısmı 9 PA malî ipli bütçesinin muhtelif fasılları arasında münakale yapılması için kanım lâyihası MADD E - Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı 934 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında (49 024) liralık münakale yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V\ î.înönü S.'Saraçoğlu K.Özalp S. Kaya Dr. T. E. Araş F.Ağrah Mf. V. ' Na. V. ' îk. V. S. t. M. V. G. T. V. Ab. özm-en A. Çetmlmua C. Baıjar Dr. H. Sa.ydam Dana Tarhau *Zr. Y. Muhlis Erkmen MÜNKAI.E CEDVELİ F. M. Muhassesatm ııe'vi Tenzil Zam 843 Müstahdemler ücreti Muvakkat tazminat İcra bedeli Mühimmat Mubayaa 0 2 Tamir İşletme numaralı-kanım mucibince verilece ikramiye Ecnebi mütehassıslar Ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve memurlar harcırahı Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve memurların tahsisatları ile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin tahsisatları, yol ve tedavi masrafları Mevaddı iptidaiye 00 2 Demirbaş eşya Maaşatı umumiye numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi Müteferrika 700 (S. öayısr : 32 ) _ ;

14 F M. o Muhassesatın nev'i Memurlar harcırahı Tay inat Nakliyat Kitab, mecmua ve risale masrafları Geçen sene düyunu 03 senesi düyunu karşılıyı Tenziİ Zarri Yekûn lira Başvekâlet ile Şûrayi devlet ve İstatistik umum müdürlüğü 934 yılı bütçelerinde lık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası (/83) T. ü. Başvekâlet Kurarlar müdürlüğü Sayı : 6/837' Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine -IV-935 Başvekâlet, Şûrayi devlet, Istatislik umum müdürlüğü 934 malî yılı bütçelerinde liralık münakale yapılmasına dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince t e Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın lâyihası esbabı mtıcibesilc birlikte sunulmuştur. Başvekil /. fatihin Mucib sebcbler lâyihası üçüncü tertib düsturun 0 ve 5 nci eildlerinin 934 malî senesinde bastırılmış olmasından dolayı 68 nci faslın 3 ncü maddesindeki tahsisat kamilen sarf edilmiş ve Resmî Gazete, kanım, nizamname ile Büyük Millet Meclisi matbaasında Başvekâlet hesabına bastırtlnıakta olan zabıt ceridelerine lâzımgelen kâğıd karşılığı da kalmamış olduğundan 72 ııei harcırah faslından 500 ve 73 ncü aza hakkı huzuru faslından lira ki ceman lira düşülerek 68 nci faslın 3 ncü mevaddı iptidaiye maddesine eklenmesine zaruret görülmüş tür. Şûrayi devlet bütçesinin tekaüd ikramiyesi tertibine konan tahsisat tekaüdlükleri icra edilmiş olanların ikramiyelerine yetişmediğinden 8 nci maaş faslından liranın tenzilde bu fasla eklenmesi muvafık görülmüştür. İstatistik bütçesinin (683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi) tertibine konulmuş olan tahsisat ta tamamen sarfedilmiş olub ahiren tekaüdlüğü icra kılınmış olan memurların ikramiyelerine verilmek üzere 96 nci tekaüd ikramiyesi faslına 008 liranın ve bu sene haricî ticaret istatistikleri ve diğer neşriyatın fazlalığı dolayısile 06 nci faslın 2 nci tersim, tercüme, tabr, ve neşir masrafı faslına konan tahsisat ta ihtiyaca kâfi gelmemekte olduğundan bu tertibe de 492 liranın eklenmesine ihtiyaç bulunduğundan sone sonuna, kadar tasarruf edileceği anlaşılan 08 nci beynelmilel kongrelere iştirak faslından liranın tenzilde mezkûr tertiblere eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. Yukarıda yazılı ihtiyaçların temini maksadile ilişik kanun lâyihası tanzim edilmiştir., ( S. Sayrst : 32 )

15 5 Başvekâlet, Şûrayı devlet, İstatistik umum müdürlüğü bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası MADDE Başvekâlet, Şûrayi devlet, İstatistik umum müdürlüğü 934 malî yılı bütçeleri' niu ilişik cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasında liralık münakale yapılmıştır, MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3 -Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur III -935 Bş. V. /. İnönü Mf. V. Ah. özmen Ad. V. S. Saraçoğlu Na. V. ' A. Çetinkaya Zr. V. Muhlis Erkmen M. M. V. K. Özalp Ik. V, C. Bay ar Da. V. Ha. V. Mal. V. S. Kaya Dr. T. E. Araş F. Ağrali S. î. M. V. G. î. V. l)i\ E. Saydam Bana Tarhan F. M. MÜNAKALE CETVELİ Mulıassesatın nevi Tenzil Lira Zam Lira Harcırah Aza hakkı huzuru Mevaddı iptidaiye BAŞVEKÂLET ŞÛRAYI DEVLET Memurlar maaşı 683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi ö 00 İSTATİSTİK U. M. Beynelmilel gongrele're iştirak masrafı 083 numaralı kanun mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi Tersim, tercüme, tabı ve neşir masifi Maarif ve Millî Müdafaa vekâletleri 934 yılı bütçelerinde liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (/84) T. C. Başvekâlet Kararlar- müdürlüğü Sâjjı : 6/835 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine - IV malî yılı Millî Müdafaa ve Maarif vekillikleri bütçelerinin bazı fasılları arasında liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekiliğinee hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince ( S. Sayısı ; 32 )

16 6 30-III-935 h; Yüksek M-cdise ar/ı kararlaştırılan lamım lâyihası esbabı. mucibesile birlikte»sunulmuştur, Başvekil /. İnönü Es bubi mucibe 548 nci, 2238 numaralı kanun mucibince askerlik dersleri muallimlerine verilecek ücretler, faslına konulan liralık tahsisat haftada bir saat okutulan derslerin haftada iki saate çıkarılmasından dolayı yetişmemiş olduğundan bu fasla da daha liranın konulmasına zaruret hissedilmiştir ncü, ecnebi mütehassıs ve muallimler ücret ve harcırahları faslına konulan tahsisat mukaveleleri mucibince istihdam edilenlerin ücretlerine kâfi gelmemiş olduğundan sene nihayetine kadarki ihtiyacı karşılayabilmek için liranın daha ilâvesine lüzum görülmüştür nci faslın nci mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat, hayvan yemi, benzin, makine yağı ve lâstik bedeli ve tatil aylarında yemek ücret ve kamp masrafı maddesine konulan tahsisat kâfi gelmemiş olduğundan sene sonuna kadarki ihtiyacı karşılamak üzere bu maddeye daha liranın zammına lüzum görülmüştür ncü, mekteb kütüpanelerine alınacak kitab ve mecmua bedelleri ve bunlara aid masraf, faslına konulan tahsisat bitmiş olduğundan bazı zarurî masrafları karşılamak için bu fasla da liranın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur ncü faslın nci Devlet malı olan binaların (500 liradan yukarı) inşaat, tamirat ve su tesisatı masrafı maddesine konulan tahsisatın kifayet etmediğinden elycvm tamire muhtaç olan binalarımızın tamir ettirilebilmesi için bu fasla dahi liranın zammına lüzum görülmüştür yılı tatilini Galatasaray lisesi pansiyonunda geçiren 'Musiki muallim mektebi kimsesiz talebenin iaşe masrafından tahakkuk edib senesi bütçesinde bakiyei tahsisat olmadığından ödenemeyen liranın tediyesi için 934 bütçesinin sonuna (932 malî yılında tahakkuk edib senesi bütçesinde tahsisat bakiyesi olmadığından ödenemeyen pansiyon ücreti) adile yeniden açılacak 603 ncü fasla liranın fevkalâde tahsisat olarak konulmasına lüzum hâsıl olmuştur. 7 Maarif vekâleti bütçesinin 5 nci Üniversite kısmında yazılı 599 ncu faslının 7 nci maddesindeki tahsisat mülga Darülfünundan açıkta kalanların açık maaşlarına hasır ve tahsis edilmiş olduğundan yeni teşekkül eden Üniversiteden açıkta kalanların açık maaşlarının bu nıeyaua dahil edilemeyeceği Milliye vekâletinden bildirilmiş olduğundan bu madde unvanının, yalnız (Açık maaşı) şeklinde tadiline lüzum hâsjl olmuş ve işbu kanun lâyihası bu esas dairesinde tanzim ve takdim kılınmıştır. _, _ fv..034 mali yılı Maarif ve Millî Müdafaa vekâletleri h Ut gel erinin hası fasıl re maddeleri arasında 60 nü8 liranın münajialesiue dair İtamın MADDE 934 malî yılı Maarif ve Millî Müdafaa vekâletleri bütçelerinin () sayılı cetvelde yazılı tertibi erinden (60 558) lira indirilmiştir. MADDE 2 Birinci madde mucibince indirilen paralardan (58 500) lirası (2) sayılı cetvelde gösterilen tertiblere ilâve edilmiş ve (2 058) lirası da 934 malî yık Maarif bütçesinde (932 malî yılında tahakkuk edib senesi bütçesinde tahsisat bakiyesi olmadığından ödenemeyen pansiyon ücreti) adile yeniden açılacak 603 ncü fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. MADDE 3 Maarif vekâleti 934 bütçesinin 599 ncu faslın 7 nci (Mülga Darülfünundan açıkta kalanların açık maaşları) maddesi unvanı (Açık maaşı) şeklinde tadil edilmiştir. MADDE 4 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. ( S. Sayısı : 32 )

17 7 MADDE 5 Bu kanunun hükmünü yürütmeğe Maliye vekili memurdur Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. î.înönü Ş. Saraçoğlu K.Özalp Dr. T. B. Araş F.AğmU Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. G.Î.V. Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bay ar Dr. R. Saydam Bana Tathan Zr. V. Muhlis Erkmen F. M () Sayılı cetvel Tahsisatın nev'i MAARİF VEKÂLETİ Maarif vekâleti (Hars ve meslek) Nafıa vekâleti v İktısad vekâleti As. Fabrikalar umum müdürlüğü Harita umum müdürlüğü Adliye vekâleti Ziraat vekâleti Meccani talebenin pansiyon ücretleri; melbusat kitab ve sair masrafları Mekûlât, mahrukat, tenvirad, tathirat, mualecat, hayvan yem bedeli, benzin ve tatil aylarında yemek ücreti, kamp masrafı Kanunu mahsusu mucibince Devlet matbaasına yardım MİLLİ MÜDAFAA Ecnebi mütehassıslar VEKÂLETİ Yekûn Umumî yekûn Lira (2) Sayılı cetvel F M. Tahsisatın nevi 2233 numaralı kainin mucibince askerlik dersleri muallimlerine verilecek ücretler Ecnebî mütehassıs ve muallimler ücret ve harcırahları Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat, hayvan yemi' benzin, makine yağı ve lâstik bedeli ve tatil aylarında yemek ücreti ve kamb masrafı Mekteb kütüphanelerine alınacak kitab ve mecmua bedelleri ve bunlara aid masraf Devlet malı olan binaların (500 liradan yukarı) inşaat, tamirat ve su tesisatı masrafı Yekûn Lira ( S. Sayısı : 32)

18 8 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 934 yılı bütçesinde liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası (/88) Ti G. Başvekâlet ' : - IV -935 Kararlar müdürlüğü 'Sayı 6/849 ' Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği 934 malî yılı bütçesinde liralık münakale yapılmasına dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 28 - III -935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. Başvekil,...'. înönü I Esbabı mucibe " 9634 malî yılı bütçesinin 467 nci tekaüd ikramiyesi faslına konulmuş olan tahsisat tamam en sarf edilmiş olub otuz seneyi ikmal etmiş olan bir sıhhat müdürünün tekaüde. şevki hasebile tahakkuk eden 52 lira ikramiyenin tesviyesi için bu fasla 500 liranın, 2 îlalî senenin neticesine daha üç ay olduğu halde 480 nci faslın nci memurlar harcırahı maddesindeki tahsisat hemen tamamen sarf edil mistir. Nakli ve yeniden tayinleri zarurî bir çok memurini sıhhiye vardır. Bunların harcırahlarına tekabül etmek üzere asgarî bir hesabla liranm, ^ nci sari hastalıklar faslına konulmuş olan liralık tahsisattan ancak 800 lira kadar bakiye kalmıştır. Bu tahsisat bir kaç yerde bulaşık hastalıklara karşı yapılan mücadelelerde çalıştırılmakta bulunan seyyar emrazı sariye mücadele tabiblerinin malî sene sonuna kadar tahakkuk edecek; zarurî masraflarile zuhuru muhtemel her hangi sari ve salgın hastalık için yapılacak mücadele ye alınacak sıhhî tedbirler vilâyetler sıhhat ve içtimaî muavenet müdürlüklerinden bildirilecek ıiıasraflara tekabül edemeyeceğinden bu tertibe liranm, 4 G^çen senelere nisbetle bu sene pek ucuz satm almmasma imkân bulunan neosalvarsanlardan çok miktarda frengililerin tedavisini temin için fazlaca satın alınmış ve bu sebeble 487 nci frengi mücadele masrafı tertibine konulan tahsisatın frengi mücadelesinin sene sonuna kadar bütün masraflarına tekabül edemeyeceği anlaşılmıştır. Ru sebeble bu tertibe de lira ki ceman 5 $00 liranın yukarıda arzedilen tertiblere nakline ve: - Buisene mülhakata tevzi edilen tahsisattan artan ve sene sonuna kadar bir kısım bakiye ile idare edilebileceği anlaşılan 477 nci faslın birinci vilâyetler tenvir ve teshin masrafı maddesinden 700 liranrâ, 2 - BupSene mevcud tahsisattan tasarruf edilebileceği anlaşılan 386 nci trahom mücadele faslından 7 000, 490 nci sıtma mücadele faslından 5 000, 498 nci faslın 2 nci numune hastaneleri faslından ve 502 nci faslın nci 932 senesi düyunu maddesinden 300, ayni faslm, 2 nci maddesinden $50 ve 4 ncü maddesinden 50 ki ceman liranın tenziline zaruret hâsıl olmuştur. Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası MADDE ' Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 934 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve maddelerf arasında liralık münakale yapılmıştır. MADDE 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. ( S. Sayısı : 32 )

19 9 MADDE 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. Bş.V. /. inönü Mf. V. Ab. özmen Ad.V. M. M. V. Ş. Saraçoğlu K. Özalp Na. V. îk. V. A. Çetinkaya G. Bay ar Zr. V. Muhlis Eritmen Da. V. S. Kaya S. I. M. V. Dr. R. Saydam 28-III-935 Ha. V. Mal. V. Dr. T. R. Araş F. Ağrah G. î. V. Bana Tarkan F. M. Tertibi İndirilmesi istenilen Lira Artırılması istenilen Lira numaralı kanunun 58nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi Memurlar harcırahı SarLve salgın hastalıklarla mücadele masrafı Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı < Tenvir ve teshin Trahom mücadele masrafı Sıtma mücadele masrafı Numune hastaneleri 932 senesi düyunu karşılığı 93 senesi düyunu karşılığı 930 senesi düyunu karşılığı t929 senesi düyunu karşılığı tdare Heyetinin, Divanı muhasebat 934 yılı bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında kanun teklifi (2/8) Yüksek Reisliğe «90 - III malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 36 neı tekaüd ikramiyesi faslına mevzu tahsisat kamilen sarfedildiği cihetle sonradan tekaüdlükleri icra edilen bazı memurların ikramiyeden istihkakları bulunan (3.090) liranın verilmesi için senei haliye bütçesinin 47 nci faslından (2 500) ve 49 ncu faslının 2 nci maddesinden (590) lira ki ceman (3 090) lira tenzil edilerek mezkûr 36 nci fasla zammı Divanı muhasebat reisliğinin 25 - III -935 tarih ve 6623/579 numaralı tezkeresile istenmekte olduğundan aşağıdaki mevaddı kanuniyenin kabulünü dileriz. îdare âmiri idare âmiri idare âmiri H. Bayrak. F. Alpa/ya M. Ali Okar Birinci madde 934 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 47 nci Avrupa harcırahı faslın dan (2 500) ve 49 ncu faslının 2 nci açık maaşı maddesinden (590) lira tenzil edilerek mec' muu (3 090) liranın ayni sene bütçesinin 36 nci tekaüd ikramiyesi tertibine zammedilmiştir. ikinci madde işbu kanun neşri tarihinden sayılır. Üçüncü madde işbu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur..._*/ (S. Sayısı : 32)

20 20 Bütçe encümeni mazbatası T.B.M.M. \ Bütçe encümeni f \ 7 - IV -935 f Karar No. 25 ] Esas No. /63,74,75, ' ' 76,77,80,82,83,84, ' 88.2/8 ' Yüksek Reisliğe 934 malî yılı umumî muvazenesine giren daire bütçelerinde münakale yapılmasına ve maarif bütçesinde yeniden bir fasıl açılmasına dair olub muhtelif tarihlerde encümenimize havale olunan on tane kanun lâyihasile bir tane îdare âmirlerinin kanun teklifi alâkadar vekil ve memurlar bulundukları halde ayrı ayrı okundu ve konuşuldu. Alınan izahatı ve kanun lâyihalarına bağlı mucib sebebi eri yerinde gören encümenimiz teklif edilen bu münakaleleri cüzi değişikliklerle kabul etmiştir. Ancak Nafıa vekâletince (istanbul tramvay şirketi işinde mesaisi görülen memurlar ikramiyesi) adı altmda bir fasıl açılması teklif edilmekte ise de bu memurlara verilecek ikramiyenin masarifi gayrimelhuza tertibinden verilmesi mümkün olduğundan bu iş için hususî bir fasıl açmağa mahal görülmemiş ve bu fasla konması istenen liranm Maliye bütçesinde masarifi gayrimelhuza tertibine nakli maksadı temine kâfi görüldüğünden lâyiha buna göre değiştirilmiştir. Tapu ve kadastronun 934 bütçesinde 2625 sayılı kanunla ve münakale sur etile açılan (Pariste toplanacak fotometri kongresine gideceklerin harcırah ve yevmiyeleri) unvanlı fasla 850 lira tahsisa,t verilmişti, ifa edilen hizmetin mukabili olarak lira tahakkuk etmiş olmasına ve bu sebeble bu fasılda 550 lira noksan görülmesine mebni farkının tesviyesi için bu kere vaki münakale talebi dahi encümenimizce terviç edilmiş ise de bu gibi hizmetlerin nihayet verilen tahsisatm hududu dahilinde ifası ve vaktinde istenilen tahsisatm hizmetin ieablarına göre tesbit edilmesi bütçe usulleri noktasından zarurî olduğu cihetle bundan böyle bu hususa dikkat edilmesi lüzumu eneümenimizce müzakere sırasında tebarüz ettirilmiştir. Lâyihanın hepsi birleştirilmek sureti]e yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. Reis Reis V. Burdur İsparta M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal M. M. Trabzon Sırrı Day Balıkesir E. Adakan Erzurum A. Akyürek Kastamonu T. Coşkun Sivas Remzi Çiner Kâtib istanbul F. öymen Diyarbekir R. Bekit istanbul S. TJraz Kırklareli Ş. ödül Yozgad S. îçöz Ankara Y. G. Kargı Edirne F. Kaltakkıran izmir Hüsnü Çakır Mardin R. Erten ft J ( S. Sayısı : 32 )' \ }

21 2 BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLÎFl 934 malî yılı muvazene kanununa bağlı bütçelerde bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun lâyihası MADDE 934 malî yılı umumî muvazenesine giren daire bütçelerinin () sayılı cetvelde yazılı fasıllarından lira indirilmiştir. MADDE 2 Birinci madde mucibince indirilen paralardan lirası (2) sayılı cetvelde yazılı tertiblere ilâve edilmiş ve lirası da Maarif vekâleti bütçesinde (932 malî yılında tahakkuk edib senesi bütçesinde tahsisat bakiyesi olmadığından ödenemeyen pansiyon ücreti) adı altmda yeniden açılan 602 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak konmuştur. MADDE 3 Maarif vekâleti 934 bütçesinin 599 ncu faslmm 7 nci (Mülga Darülfünundan açıkta kalanların açık maaşları) maddesi unvanı (Açık maaşı) şeklinde tadil edilmiştir. MADDE 4 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 5 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. (S. Sayısı : 32);

22 22 [] NUMARALI CETVEL F. M. Muhassasatm nevi Lira DİVANI MUHASEBAT 47 Staj için Avrupaya gönderilecek murakiblerin tahsisatları ile azimet ve avdet harcırahları Açık maaşı 590 BAŞVEKÂLET 72 Harcırah Aza hakkı huzuru ŞÛRAYI DEV\IJET 8 Memurlar maaşı İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 08 Beynelmilel kongrelere iştirak masrafı MALİYE VEKÂLETİ 42 Memurlar maaşı TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 242 İstinsah ve münakale ve kroki yapmak ve kayitleri ayırmak için istihdam olunacak muvakkat memurlar ücreti İskândan müdevver muamelâtın tapu kayitlerini çıkarmak için istihdam edilecek muvakkat memurların harcırahları. ile yevmiyeleri, ücret ve sair masrafları Mektebe celbedilecek memurlar masrafı 250 DAHİLİYE VEKÂLETİ 32 Memurlar maaşı EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 36 Memurlar maaşı Demirbaş Vilâyat mefruşat ve demirbaşı numaralı kanun mucibince verilecek tazminat 500 (S. Sayısı : 32)

23 23 P. M. Muhassasatm nevi Lira numaralı kanunun ikinci maddesi micibince Avrupaya staj için gönderilecek memurların harcırahı ve tahsil masrafı HARİCÎYE VEKÂLETİ 439 Ecnebi memleketlere çekilecek telgraf ve gönderilecek mektub ve paketler masrafı Fahrî konsolosluklar aidatı Merkez melbusatı 447 Beynelmilel müessesat ve Cemiyeti Akvam 457 Tedavi ve yol masrafı ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafı senesi düyunu karşılığı 3 930»»» 4 929»»» Fasıl yekunu SIHHAT^ VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 477 Tenvir ve teshin, y Trahom mücadele masrafı """" 490 Sıtma mücadele masrafı Numune hastaneleri 502 Eski seneler düyunu 932 senesi düyunu karşılığı 2 93»»» 3 930»»» 4 929»»» Fasıl yekunu MAARİF 569 Maarif vekâleti (Hars ve meslek) 2 Nafıa vekâleti. 3 îktısad vekâleti 5 Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 6 Harita umum müdürlüğü 7 Adliye vekâleti 8 Ziraat vekâleti VEKÂLETİ Fasıl yekunu ( S. Sayısı : 32 )

24 24- F. M, Muhassasatın nevi 579 I Meccani talebenin pansiyon ücretleri, melbusat, kitab ve sair masrafları 580 Mekûlât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualeeat, hayvan yem"bedeli, benzin ve tatil aylarında yemek ücreti, kamp masrafı 595 Kanunu mahsusu mucibince Devlet matbaasına yardım senesi düyunu karşılığı!f " NAFIA VEKÂLETİ 62 ı Memurlar maaşı 639 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek memurların harcırah ve masrafları Poz ve ameliyat katarları için Devlet demiryolları işletme idaresine verilecek ücretler 72 Memurlar maaşı ZİRAAT VEKÂLET! MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 79 Ecnebi mütehassıslar ^ 843 Müstahdemler ücreti 844 Muvakkat tazminat 850 İcar bedeli Mühimmat 86 Vesaiti nakliye masrafı Mubayaa 2 Tamir 3 İşletme MİLLİ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye 866 Ecnebi mütehassıslar 867 Ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve memurlar harcırahı Fasıl yekûnu 868 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabit v ememurların tahsisatları ile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin tahsisatları, yol ve tedavi masrafı ( S. Sayjsı : 32 )

25 25 F. M. Muhassasatın nevi Lira 870 Mevaddı iptidaiye 2 Demirbaş eşya Fasıl yekûnu t car bedeli 2 Odacılar meibusatı 92 Tesis masrafı HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 922 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 924 Melbusat 2 Teçhizat 926 Nakliyat 927 Makine, alât ve edevat v* demirbaş eşya ve levazımının mubayaa ıubayaa ve. tamir masrafları 929 Mubayaa 933 Ecnebi mütehassıslar Fasıl yekûna Fasıl yekûnu \ UMUMÎ YEKÛN [2] NUMARALI CETVEL DÎVANI MUHASEBAT numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi BAŞVEKÂLET 68 3 Mevaddı ibtidaiye ' 8 0 ŞÛRAYI DEVLET numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi ( S. Sayın : 82)

26 26 F. M. Muhassasatın nevi Lira İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi Tersim, tercüme, tabı ve neşir masrafı 492 MALİYE VEKÂLETİ numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 80 Masarifi gayrimelhuza îcar bedeli 237 Memurlaı* harcrrahi 24 2 Masarifi idare TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 4 Vukuf erbabı ile belediye ve koy mümessilleri ve amele ve muvakkat ja- loncu yevmiyesi Fasıl yekûnu 450 fist 248 Pariste toplanacak Fotometri kongresine gideceklerin harcırah ve yevmiyeleri S0 EMNİYET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi Harcırah HARİCİYE VEKÂLETİ Mefruşat, demirbaş, sigorta, belediye vergi ve resimleri, mukavelelerine tevfikan müsteciren ikamet edilen binalarla Hükümet malı binalarm meremet ve tamirleri ve melbusat bedeli, muhabere, mükâleme ücreti ve idare masrafları Mükâleme bedeli 452 Hükümetlerle muahede ve mukavele akdine memur edileceklerle müstah- I demine verilecek ücret, hakkı huzurlar ve harcırah ve kongrenin sair masarifi 454 Muhtelit hakem mahkemeleri ücret ve masarifi 458 Geçen sene düyunu ( S. -Sayar: 32)

27 27 F. M. Muhassasatm nevi Lira SIAIIHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 480 Memurlar harcırahı 485 Sarî ve salgm hastalıklarla mücadele masrafı 487 Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı MAARİF VEKÂLETİ numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi numaralı kanun mucibince askerlik dersleri muallimlerine verilecek ücretler Ecnebi mütehassıs ve muallimler ücret ve harcırahları Mekulât, mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat, hayvan yemi, benzin, makineyağı ve lâstik bedeli ve tatil aylarında yemek ücreti ve kamp masrafı Mekteb kütübhanelerine almacak kitab ve mecmua bedelleri ve bunlara aid masraf Devlet malı olan binaların (500 liradan yukarı) inşaat, tamirat ve su tesisatı masrafı NAFIA VEKÂLETİ numaralı kanun mucibince askerlik dersleri muallimlerine verilecek ücret Ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar harcırahı x numaralı kanunun tatbiki masrafı Tedavi ve yol masrafı ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafı Açık maaşı 000 ZİRRAT VEKÂLETİ Fasıl yekûnu numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 6 80 MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMİ) 790 İnşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları ( S. Sayıaı : 32)

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Iktısad encümeni mazbatası

Iktısad encümeni mazbatası S. Sayısı: 71 Gümrük tarife kanununa bağli idhalât umumî tarifesinin 607/ D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası SıraNo 5 Hariciye vekâleti 932 senesi bütçesinde 5 liralık münakale yapılması hakkında /478 Maarif vekâleti 932 senesi bütçesinde 05 035 liralık münakale yapılması hakkında /480 ve Dahiliye vekâleti 932

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216) İ938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası Sıra M 351 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 liralık münakale yapılması hakkmda 1/76, Gümrük ve inhisarlar vekâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267

Detaylı

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ SıraNe 292 934 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ Yüksek mühendis mektebi 934 mal! senesi bütçesi hakkında /872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası r. c. Başvekâlet --933 Kararlar müdürlüğü

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu S. SAYISI : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair sayılı Kanuna bağlı ve sayılı cetvellerde değişiklik yapılması

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

SıraNO 118 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

SıraNO 118 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ SıraNO 8 933 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ \ Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 933 senesi bütçesi hakkında /53 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593)

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) S. Sayısı: 184 Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) T. C. Başvekâlet 27 - III - 1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : 6/1232 Büyük Mille i

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

Devlete aıd matbaaların birleştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Maarif, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/192)

Devlete aıd matbaaların birleştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Maarif, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/192) S. Sayısı: 29 Devlete aıd matbaaların birleştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Maarif, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/192) T. C. Başvekâlet Muamelât müdürlüğü Sayı : 6/1341

Detaylı

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe Devre : X I f " tçtima: S. SAYISI : 00 Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir üniversite kurulması hakkında ki sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (/) T. C. Başvekâlet.

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE

T.C. Re. Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 KANUNLAR PERŞEMBE T.C. Re Resmi Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 9 NİSAN 1936 PERŞEMBE SAYI : 3275 V J KANUNLAR Artırma, eksiltme ve ihale

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

Emniyet teşkftât fomm&nmbazimaddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri fhaübataları (1/1048)

Emniyet teşkftât fomm&nmbazimaddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri fhaübataları (1/1048) 3.Sayısı: 7 Emniyet teşkftât fomm&nmbazimaddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri fhaübataları (/048) T. 0. Başvekalet Kararlar müdürlüğü Mayı : 6'/mo Büyük Mîllet

Detaylı

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642)

412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun. (Resmî Gazete ile yayımı : 8. 7. 1967 - Sayı : 12642) 412 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı :.. 1 - Sayı : 1242) No. Kabul tarihi 2 4.. 1 MADDE 1. Merkezi Ankara'da olmak üzere «Hacettepe Üniversitesi adı ile tüzel haiz

Detaylı

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T *

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. -  - t  ' T * S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T * Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müesseselerde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944

esim Gazete KANUNLAR Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 SAYI : 5703 PERŞEMBE 11 MAYIS 1944 c esim Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336-90 İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur MAYIS 944 PERŞEMBE SAYI : 5703 KANUNLAR Kibrit ve çakmak

Detaylı

Mimari S. SAYISI : /O

Mimari S. SAYISI : /O Devre : X Tf/t Mimari S. SAYISI : /O 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 195 malî yılı Muvazenei

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

- 2 - Müdür. Müdür Mümeyyiz Tahsisat mukayyidi Kâtip» Evrak memuru

- 2 - Müdür. Müdür Mümeyyiz Tahsisat mukayyidi Kâtip» Evrak memuru Sıra Ns 6 Evkaf U. müdürlüyü memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındal/79, Ankara şehri İmar müdürlüğü memurları ücretlerinin tevhit ve teadülü hakkında /9, Konya ovası sulama idaresi memurları

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

Birinci kısım - Umumî idare

Birinci kısım - Umumî idare - 578 - Devlet Demiryolları ve Limanlan umumî idaresinin 1930 malî senesi bütçe kanunu M 1639 ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 27/V/1930 - Sayı : 1504) BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları ve Limanları umumî

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi

îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi Devre : X "TC îctima: 1 S. SAYISI : f O 1955 Yılı İnhisarlar U. M. Bütçesi inhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/133) T. G. Başvekalet 30.XI. 1954 Kanunlar

Detaylı

S. SAYISI : 03. Başbakan A. Menderes

S. SAYISI : 03. Başbakan A. Menderes S. SAYISI : 03 Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye ile idaresine dair kanun lâyihası ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/372) T. C. Başbakanlık 12. IV.

Detaylı

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000'

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000' S.Sayısı: 35 inhisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/9) T.C. Başvekâlet Muamelât Umum

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi S. SAYISI : 80 954 Yılı Karayolları U. M. Bütçesi / Karayolları Umum Müdürlüğü 954 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/694) r. o. Başvekâlet 30. XI. 958 Muamelât Umum Müdürlüğü Karar

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete KANUNLARR ÇARŞAMBA

T.C.. Resmî Gazete KANUNLARR ÇARŞAMBA T.C.. Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336) idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. 30 KÂNUNUEVVEL 1936 ÇARŞAMBA SAYI: 3495 KANUNLARR Subay ve askeri memurların

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/649).

Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/649). S. Sayısı: 246 Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1/649). T. C. Başvekâlet Kararlar dairesi müdürlüğü

Detaylı

Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/850)

Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/850) S. Sayısı: 241 Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/850) T. C. Başvekâlet 30. VII. 1942 \ Kararlar dairesi

Detaylı

S. Sayısı: 193. Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585)

S. Sayısı: 193. Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585) S. Sayısı: 193 Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585) T. C. Başvekâlet 21 - III -1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : 255 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa,

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu

766 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçe kanunu malî yılı (Eesmî Gazete ile neşir ve ilânı : < r >/VI/J - Sayı : ) No. Kabul tarihi - V - BİRİNCİ MADDE Devlet demiryolları ve limanları

Detaylı

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi SıraNo 52 Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 25 numaralı kanun teklifile gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

Antalya, Trabzon ve Malatya elektrik imtiyazlarının kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Dahiliye ve Butça Encümenleri mazbataları (1/175)

Antalya, Trabzon ve Malatya elektrik imtiyazlarının kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Dahiliye ve Butça Encümenleri mazbataları (1/175) Antalya, Trabzon ve Malatya elektrik imtiyazlarının kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Dahiliye ve Butça Encümenleri mazbataları (1/175) T. c. ' " ; - : _ ~ ;, ;.. - - - - - - -. Başvekâlet.'".'.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının

643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının 643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının tasdikına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/VI/1935 - Sayı : 3035) No. Kabul tarihi 2791 14 -VI -1935

Detaylı

_ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu

_ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu _ 54 Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu (Resmî Gazete İle yayımı-:.1.63 - Sayı : 312) 144- Kabul tarihi. 1. 63 MADDE 1. Tarifler : Bu kanunda geçen terimlerin tarifleri aşağıdaki gibidir : a) Pilot ve pilot

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe S. Sayısı: Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 5 ve sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve mal! yılı Muvazenei nmumiye kanununa bağlı L ve D işaretli

Detaylı

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi

Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 03. 1959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Devre : XI E E içtima: 2 S. SAYISI : 03 959 Yılı Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/27) T.C. Başvekâlet ' 29. XI. 958

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun

719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun 719 Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrasının Joıruluşu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 29. III. 195? - Sayı : 9572) No. 6940 Kabul tarihi 25. İH. 1957 MADDE 1.' Maarif Vekâletine bağlı Riyaseti Cumhur

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

Devlet konservatuvarı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/374)

Devlet konservatuvarı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/374) S. Sayısı: 26 Devlet konservatuvarı hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (/34) T. C. Başvekâlet ' 25 - IV -940 Kararlar müdürlüğü Sayı: 6/88 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50)

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50) Devre : XI İçtima : 1 S. SAYISI : 162 İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1955

Detaylı