-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları"

Transkript

1 -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ekim 1998 SALI Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar No. 602 Karar Tarihi : İstanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikka re almadan ihalenin Nato ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Mesut YILMAZ hakkında açılan Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun - 14/10/1998 tarihli 7 nci Birleşiminde 21/10/1998 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: (10/23, 36,103,173,183, 198) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar No. 603 Karar Tarihi: Ormanların ve orman köylülerinin korunması, orman yangınlarının nedenlerinin belirlenmesi, yangınların önlenmesi ve itfaiye teşkilatının yeniden yapılanması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 14/10/1998 tarihli 7 nci Birleşiminde 16/10/1998 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı; 98/11803 Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi hasılatının dağılım nispetlerinin yeniden tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 10/9/1998 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/9/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMIREL CUMHURBAŞKANI Mesut YILMAZ Başbakan B. ECEVİT M. BATALLI G. TANER H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GURDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI H. DENİZKURDU K. AKTAŞ İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUGBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Malive Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı A. A. DENIZOLGUN Ulaştırma Bakanı R. K. YÜCELEN Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı H. ÖZKAN Kültür Bakanı V. İ. GÜRDAL Turizm Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Dr. t. AYKUT Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: /9/1998 Tarihli ve 98/11803 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR Madde 1- Vergi Dairelerince 1/9/1998 tarihinden itibaren tahsil edilen akaryakıt tüketim vergisi hasılatının dağılımı, tahsilatın hangi vergilendirme dönemine ait olduğuna bakılmaksızın aşağıdaki nispetlere göre yapılır. - Toplu Konut Fonuna % 0 - Kamu Ortaklığı Fonuna % 0 - Belediyeler Fonuna % 0 - Belediyelere % 0 - Karayolları Genel Müdürlüğüne % 0 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne % 0 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne % 0 - Türk Sporunu Teşvik Fonuna % 0 - Savunma Sanayii Destekleme Fonuna % 0 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna % 0 - Vakıflar Genel Müdürlüğüne % 0 - Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığındaki Hesaba % 0 - Özel İdarelere % 0 - Bitkisel ve Hayvansal Hastalık ve Zararlılarla Mücadelede Sarf Olunmak Üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığına % 0 - Turizmi Geliştirme Fonuna (Tanıtım) %0 - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme Fonuna % 0 Madde 2- Akaryakıt tüketim vergisi hasılatından Toplu Konut Fonunun almakta olduğu pay, 1/9/ /12/1998 döneminde % 3,50 olarak uygulanır. Madde 3-21/12/1995 tarihli ve 95/7688 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 4- Bu Karar, 1/9/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer Madde 5- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

5 20 Ekim Sayı: "RESMÎ -GAZETE Sayfa : 5 Yönetmelik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 2 Ekim 1996 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 Yurtdışında ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara kabul edilebilir. Ancak, gerekli hallerde belgelere dayalı kabul, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, başvurdukları Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı'nın olumlu görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programlara sınavsız kabul edilebilir. Bu öğrencilerden Türkçe Yeterlilik Sertifikası olmayanlara dil öğrenmeleri için bir yıl süre tanınır. Belirtilen süre en çok bir yıl uzatılabilir. Ancak, yurtiçi veya yurtdışında Türkçe eğitimöğretim yapan üniversitelerden mezun olanlardan Türkçe Yeterlilik Sertifikası aranmaz." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 21 Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitüye kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencisine ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'nın önerisiyle Anabilim Dalında görevli öğretim üyeleri arasından bir Danışman tayin eder. Anabilim Dalında yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde, en yakın Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden de Danışman tayin edilebilir. Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu yüksek lisans programı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen programdaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında Enstitüye yazılı olarak bildirir. Danışman, öğrencinin ders kayıt formlarını, seminer sonucu- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: nu, tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde, kayıt dondurma ve ek süre isteğini vs. durumlarını Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla zamanında Enstitüye bildirir. Danışmanın talebi ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığı'nm uygun görüşü ile veya danışman öğretim üyesinin 3 aydan daha uzun süreli GYTE dışında görevlendirilmesi veya GYTE'den ayrılması halinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca yeni bir Danışman tayin edilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla Tez Danışmanı gerektirdiği durumlarda 2 nci Tez Danışmanı atanabilir." MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 24 Bir yüksek lisans öğrencisi en az 21 kredi/saat değerinde ders yükünü başarı ile tamamlamak zorundadır. Ayrıca, Danışmanın teklifi, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere diğer Yükseköğretim Kurumlarından da lisansüstü ders alabilmelerine imkan tanınır. Ancak, bu öğretim kurumlarından alınacak ders kredi/saati, toplam kredi/saatinin 1/3'ünden fazla olamaz. Derslerden başarısız olunması durumunda, öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersi tekrar alır. Ancak, başarısız olunan derslerin müteakip yarıyıllarda açılmaması halinde, danışmanın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin o yarıyıl açılmış bulunan dersler arasından ders alması sağlanabilir. Öğrenci, kendi tez Danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alanı Dersine de kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin devam ettiği lisansüstü programdaki minimum ders yükü tamamlanmış ve başarılı olduğu dertlerin ortalamasının en az CB olması halinde danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanlığı'nm olumlu görüşü ile başarısız olduğu derslerden (Seminer ve zorunlu dersler hariç) başarılı olma şartı aranmaz. Aksi taktirde, öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir." MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 26 Danışman, öğrencinin de görüşünü almak suretiyle tez konusunu ve projesini Enstitü'nün ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla GYTE Senatosu'nca kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dışında, en geç üçüncü yarıyıl başında Enstitüye bildirir. Tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Mazeretsiz tez konusunu bildir- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

7 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 meyen ve/veya Uzmanlık Alanı Dersine kayıt yaptırmayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir." MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Jüri; bir ay içinde öğrenciyi 45 ila 60 dakikalık bir tez sınavına tabi tutar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, dinleyicilere açıktır. c) Jüri; tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Sınav sonunda verilen karar, jüri üyelerinin ferdi ve müşterek raporlarıyla birlikte bir tutanakla en geç üç gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Tezin reddi halinde öğrencinin Enstitüyle ilişkisi kesilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye bir aydan az olmamak üzere üç aya kadar süre tanınır. Bu süre sonunda tezin tekrar eksik veya yetersiz bulunması durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir." MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Doktora programı, yüksek lisansa dayalı 8 yarıyıllık programı kapsar. Bu program; ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına girmeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir." MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 39 Enstitü Yönetim Kurulu, Doktora programına kesin kayıt yaptıran öğrenciye Anabilim Dalı Başkanlığınca önerilen Doktora programlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından bir Danışman tayin eder. Danışman öğrenci ile birlikte, Enstitü Kurulunca kabul edilen programda yeralan dersler arasından alınması gereken dersleri belirler ve her yarıyılın başında Enstitüye yazılı olarak bildirir. Danışman, öğrencinin ders kayıt formlarını, seminer sonucunu, tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde kayıt dondurma ve ek süre isteğini vs. durumlarını Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla zamanında Enstitüye bildirir. Danışmanın talebi ve/veya Anabilim Dalı Başkanlı- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: ğı'nın uygun görüşü ile veya danışman öğretim üyesinin 3 aydan daha uzun süreli GYTE dışında görevlendirilmesi veya GYTE'den ayrılması halinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca yeni bir Danışman tayin edilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci Tez Danışmanı atanabilir." MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 40 Bir Doktora öğrencisi, birbirini takibeden ençok dört yarıyıl içinde en az 7 adet ve toplamı 21 kredi/saat değerinde (en az) bir ders yükünü başarı ile tamamlamak zorundadır. Ayrıca Danışmanın teklifi, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'nın olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere diğer Yükseköğretim Kurumlarından lisansüstü dersler alabilmelerine imkan tanınır. Ancak, bu kurumlardan alınacak ders kredi/saati, toplam ders kredi saatinin 1/3'ünden fazla olamaz. Derslerden başarısız olunması durumunda, öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersi tekrar alır. Ancak, başarısız olunan derslerin müteakip yarıyıllarda tekrar açılmaması halinde, danışmanın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin o yarıyıl açılmamış bulunan dersler arasından ders alması sağlanabilir. Öğrenci, kendi tez Danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alanı Dersine de kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin devam ettiği lisansüstü programdaki minimum ders yükü tamamlanmış ve başarılı olduğu derslerin ortalamasının en az CB olması halinde danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanlığı'nın olumlu görüşü ile başarısız olduğu derslerden (Seminer ve zorunlu dersler hariç) başarılı olma şartı aranmaz. Aksi takdirde, öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir." MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Doktora yeterlilik sınavları, yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylannda Senatoca belirlenecek takvime uygun olarak yapılır. Öğrenciler yeterlilik sınavına en geç 5 inci yarıyılın içinde girmek zorundadır." Yürürlük MADDE 10 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 YARGI BÖLÜMÜ Yüksek Seçim Kurulu Kararı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : Karar No : 282 İtiraz No : - K A R A R - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuza gönderilen günlü yazıda; "2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 inci maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksele Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 4 üncü madde uyarınca tesbit edilerek ilan edileceği, hükmü yeralmaktadır. Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında 4300 sayılı Kanun uyarınca, 30 Kısım 1997 tarihinde yapılıp ve kesin sonuçlan ilan edilmiş olan son nüfus tespiti sonuçları; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca, tespit gününde Bulunulan Yerleşim Yerine (DE FACTO) göre ve İkamet Edilen Yere (DE JURE) göre Başkanlığımıza tarihli yazı ile bildirilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca ilan edilmiş bulunan iki ayrı sonuçtan hangisine itibar edileceğinin açıklığa kavuşturularak ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 ve 5 inci maddeleri nazara alınarak, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevresine bölünmesi gereken illerin hangi ilçelerden oluşacağı ve bu seçim çevrelerinin kaç milletvekili çıkaracağının, tespitine karar verilmesini takdirlerine sunarım." denilmiş olmakla; Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 4300 sayılı Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi; "Bu Kanun gereğince yapılacak genel nüfus tespitinin yerleşim yerleri itibariyle ikametgaha dayalı sayısal sonuçları, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca tespit gününü izleyen iki ay içinde açıklanır. Bu sonuçlar, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında genel nüfus sayımı sonuçları hükmündedir şeklinde düzenlenmiştir. Açıklanan yasal durum karşısında; seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkarılacağı milletvekili sayısı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre belirleneceğinden ve genel nüfus tespiti sonuçlarının da ikamete dayalı açıklanacağı ve bu sonuçların yürürlükteki mevzuatın uygunluğumuzda genel nüfus sayımı sonuçları hükmünde olacağı Yargı Bölümü Sayfa : 1

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı : öngörüldüğünden seçim çevrelerinin ve seçim çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sayılarının tesbitinde Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca tarihli yazı ile bildirilen sonuçlardan İkamet Edilen Yere (DE JURE) göre belirlenen genel nüfus tespit sonuçlarının esas alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bilindiği gibi 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 inci maddesi gereğince, Kurulumuz tarafından seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren engeç altı ay içinde Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca tesbit edilerek Resmi Gazetede, Radyo ve Televizyonda ilan edilmektedir. Yüksek Seçim Kurulunun 30 Kasım 1997 Pazar günü yapılan genel nüfus tesbitinden önceki nüfus sayımının kesin sonuçlarına ve il sayısına göre milletvekili dağıtımım yaptığı bilinmektedir. Ancak, gün ve 4300 sayılı Kanun gereğince, 30 Kasım 1997 tarihinde genel nüfus tespitinin yapılması üzerine Türkiye nüfusunun 'e ulaştığı ve nüfus tespit sonuçlarının açıklandığı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının gün ve 906/698 sayılı yazısından anlaşılmakla, milletvekillerinin illere dağılımının değişikliğe uğradığı görülmektedir. Son olarak Kurulumuzun gün ve 148 sayılı kararı 11e 550 milletvekilinin illere göre dağılımına karar verilmiş ise de, son nüfus tespit sonuçlarına göre dağılımın değişikliğe uğraması nedeniyle gün ve 148 sayılı kararın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı yapılırken önce her il'e bir milletvekili verilir. Son genel nüfus tespiti ile belli olan Türkiye nüfusu, kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. il nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tesbit olunur. Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı, 550'yi bulmadığı takdirde, nüfusu; milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin, artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıraya göre dağıtılır. Son kalan milletvekilinin verilmesinde iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir. Yapılan tesbit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır. İşte, 2839 sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinin ortaya koyduğu bu hükümler çerçevesinde 30 Kasım 1997 tarihinde yapılan genel nüfus tespiti dikkate alınmak suretiyle 550 milletvekilinin (80) il'e dağılımı yapılmış, 28 milletvekili çıkaracağı tesbit edilen Ankara'nın 2; 24 milletvekili çıkaracağı tesbit edilen İzmir'in 2; 69 milletveki- Yargı Bölümü Sayfa : 2

11 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 li çıkaracağı tesbit edilen İstanbul'un 3 seçim çevresine bölünmesi gerekli görülmüştür. Seçim çevreleri belirlenirken mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve adi i teşkilat yapısının değiştirilmemesi dikkate alınmış, ayrıca aynı seçim çevresinde yeralan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkanları da gözönünde bulundurulmuştur. öte yandan, bu illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağılımında da, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tesbit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenmesi gereği benimsenmiştir. SONUÇ: sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tesbitinde 30 Kasım 1997 tarihinde yapılıp Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca ilan edilen nüfus tespit sonuçlarından ikamet edilen yere (DE JURE) göre belirlenen nüfus tespiti sonuçlarının esas alınmasına, 2- Daha önce Kurulumuzca verilen gün ve 148 sayılı kararın kaldırılmasına, sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3 ve 4 üncü maddeleri gözönünde bulundurularak, milletvekillerinin illere göre dağılımının (EK:1) Sayılı Cetvelde belirtildiği gibi tesbitine, 4- Belirlenen duruma göre (18)'den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri olduğuna ve bu illerin EK:(II-A)-(II-B)-(II-C) Sayılı Cetvellerde gösterildiği şekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiğinin tesbit ve kabulüne, 5- Kararın bir örneğinin ve eki cetvellerin bütün il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Siyasi Parti Genel Başkanlıklarına gönderilmesine, 6- Karar ve eki cetvellerin Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 7- Karar özeti ve eki cetvellerin Radyo ve Televizyonda yayınlanmasına, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye üye Üye Tufan ALGAN Resul ASLANKÖYLÜ Kadir TOKMAN Selahattin ÇELİK üye Harun ÇETİNTEMEL üye Yılmaz TAŞDELEN Üye Oktay İZGİEY Yargı Bölümü Sayfa : 3

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: EK (I) SAYILI CETVEL İLİ MİLLETVEKİLİ SAYISI İLİ MİLLETVEKİLİ SAYISI ADANA 14 KOCAELİ 10 ADIYAMAN 6 KONYA 16 AFYON 7 KÜTAHYA 6 AĞRI 4 MALATYA 7 AMASYA 4 MANİSA 10 ANKARA 28 KAHRAMANMARAŞ 9 ANTALYA 12 MARDİN 6 ARTVİN 2 MUĞLA 6 AYDIN 8 MUŞ 4 BALIKESİR 9 NEVŞEHİR 3 BİLECİK 2 NİĞDE 3 BİNGÖL 3 ORDU 7 BİTLİS 4 RİZE 3 BOLU 5 SAKARYA 6 BURDUR 3 SAMSUN 10 BURSA 16 SİİRT 3 ÇANAKKALE 4 SİNOP 3 ÇANKIRI 3 SİVAS 6 ÇORUM 5 TEKİRDAĞ 5 DENİZLİ 7 TOKAT 6 DİYARBAKIR 11 TRABZON 7 EDİRNE 4 TUNCELİ 2 ELAZIĞ 5 ŞANLIURFA 11 ERZİNCAN 3 UŞAK 3 ERZURUM 8 VAN 7 ESKİŞEHİR 6 YOZGAT 6 GAZİANTEP 9 ZONGULDAK 6 GİRESUN 5 AKSARAY 4 GÜMÜŞHANE 2 BAYBURT 2 HAKKARİ 3 KARAMAN 3 HATAY 10 KIRIKKALE 4 İSPARTA 4 BATMAN 4 İÇEL 12 ŞIRNAK 3 İSTANBUL 69 BARTIN 2 İZMİR 24 ARDAHAN 2 KARS 3 İĞDIR 2 KASTAMONU 4 YALOVA 2 KAYSERİ 8 KARABÜK 3 KIRKLARELİ 3 KİLİS 2 KIRŞEHİR 3 OSMANİYE 4 TOPLAM : 550 Yargı Bölümü Sayfa : 4

13 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 EK (II/A) SAYILI CETVEL İLİ: ANKARA İL NÜFUSU : ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 28 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ KAPSADIĞI İLÇELER: SEÇİM ÇEVRESİ TOPLAM NÜFUSU ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ BİR M.VEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS BALA ÇANKAYA ELMADAĞ ETİMESGUT EVREN GÖLBAŞI HAYMANA MAMAK POLATLI SİNCAN ŞEREFLİKOÇHİSAR b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BÎR M.VEKİLİNE KAPSADIĞI İLÇELER: TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS AKYURT ALTINDAĞ AYAŞ BEYPAZARI ÇAMLIDERE ÇUBUK GÜDÜL KALECİK KAZAN KEÇİÖREN KIZILCAHAMAM NALLIHAN YENİMAHALLE Yargı Bölümü Sayfa : 5

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1998-Sayı : EK (II/B) SAYILI CETVEL İLÎ: İSTANBUL İL NÜFUSU : ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 69 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ KAPSADIĞI İLÇELER: SEÇİM ÇEVRESİ TOPLAM NÜFUSU ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ BİR M.VEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS ADALAR BEYKOZ KADIKÖY KARTAL MALTEPE PENDİK SULTANBEYLI ŞİLE TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ KAPSADIĞI İLÇELER: SEÇİM ÇEVRESİ TOPLAM NÜFUSU ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ BİR M.VEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYOĞLU EMİNÖNÜ EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA KAĞITHANE SARIYER ŞİŞLİ Yargı Bölümü Sayfa : 6

15 ı 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 c) 3 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BİR M.VEKİLİNE KAPSADIĞI İLÇELER: TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA ESENLER GÜNGÖREN KÜÇÜKÇEKMECE SİLİVRİ ZEYTİNBURNU EK (II/C) SAYILI CETVEL İLİ: İZMİR İL NÜFUSU : ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 24 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ KAPSADIĞI İLÇELER: SEÇİM ÇEVRESİ TOPLAM NÜFUSU ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ BİR M.VEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS BALÇOVA BUCA ÇEŞME GAZİ EMİR GÜZELBAHÇE KARABURUN KEMALPAŞA KONAK MENDERES NARLIDERE SEFERİHİSAR SELÇUK TORBALI URLA Yargı Bölümü Sayfa : 7

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BİR M.VEKİLİNE KAPSADIĞI İLÇELER: TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS ALİAĞA BAYINDIR BERGAMA BEYDAĞ BORNOVA ÇİĞLİ DİKİLİ FOÇA KARŞIYAKA KINIK KİRAZ MENEMEN ÖDEMİŞ TİRE Yargı Bölümü Sayfa : 8

17 T. C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu : 7 Ekim Ekim 1998 SALI İLÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları Sayı: Malatya 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından : Esas No : 1992/131 Ek Karar No : 1993/ sayılı Yasamn 8. maddesine muhalefetten sanıklar Rıza oğlu Şaziye'den olma 1963 doğumlu Tatvan İlçesi Çevre Köyü nüf. kayıtlı Kutbettin Akbay ile İbrahim kızı Hediye'den olma 1976 doğumlu Eruh İlçesi Çağbaşı Köyü nüf. kayıtlı Leyla Yıldız haklarında 3713 sayılı Yasanın 4126 sayılı Yasa ile değişik 8/1. maddesi ve TCK.nun 2/2. maddesi gereğince mahkememizden verilen 7/3/1996 gün ve 1992/131 esas, 1993/93 ek karar sayılı kararı bütün aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediğinden anılan kararın Tebligat Kanunun maddeleri uyarınca Resmr Gazete'de ilanen tebliğine, İlan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına. İlandan bir suretin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1994/27 K. No : 1998/157 Sanık : Tuncay Belge: Feyzullah ve Rahize'den olma, 1965 doğumlu, 947 Sk. No:3 Pazaryeri/İzmir Suç : Hapishaneden firar Suç Tarihi : 7/9/1993 Sanık Tuncay Belge hakkında mahkememizden verilen 2/7/1998 tarih ve 1994/27 esas, 1998/157 sayılı mahkumiyet karan sanık bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. Mahkumiyet hükmünde sanığın TCK.nun 299/2, 300,81/1, 647 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca TL. Ağır para cezası ile cezalandınlmasına ait mahkumiyet kararı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de bir defa mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde tebligatın yapılmış sayılacağına ve hükmün kesinleşeceği, gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur E. No : 1997/64 K. No : 1998/150 Müdahil : Selahattin Abay: Salim oğlu, 1947 doğumlu, Sağlık Sk. 31/3 Sıhhiye/Ankara Suç : Zimmet Suç Tarihi : 1989 Sanık Özcan Uslu hakkında mahkememizden verilen 30/6/1998 tarih ve 1997/64 esas, 1998/150 sayılı zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırma karan müdahil Selahattin Abay bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 1 Sanık Özcan Uslu hakkında mahkememizden verilen zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırma karan müdahil Selahattin Abay'a 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 maddeleri uyannca Resmi Gazete'de bir defa mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde tebligatın yapılmış sayılacağına ve hükmün kesinleşeceği, gazete masrafının haksız çıkacak taraftan alınacağı ilanen tebliğ olunur

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: Bü vükçekmece Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1995/677 K. No : 1998/844 Hırsızlık suçundan sanık Mehmet ve Kadiriye'den olma 1967 doğumlu Sivas Hafik Eğri Bucak Kütük 18'de nüfusa kayıtlı sanık Tamer Duma hakkında açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda: Sanığın müsnet suçtan eylemine uyan TCK 493/1, 59, 647/6 maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. İş bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren 15 giin içerisinde sanık tarafından temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunu; Ankara 5. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1994/850 K. No : 1998/267 Sanık : Erkan Sivas, Halil İbrahim ve Raziye'den olma 1973 d.lu Altındağ İlçesi Fermanlar Mah.si nüf. K.ören İncirli Conker Cad. 16/1 oturur. ANKARA Suç : Karşılıklı Müessir Fiil Suç Tar. : 9/3/1994 Uy.Ka.Mad. : TCK. 456/4, 72, 647 SK.6.Mad. Verilen Ceza : TL. Ağır Para Cezası Tecil Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizin yukarda tarih ve numarası yazılı 26/3/1998 günlü hükmü ile mahkumiyetine karar verilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen bu karar kendisine PTT kanalı ile bildirilmiş olduğu, adreside tebliği edilemediği gibi C. Başsavcılığı kanalı ile zabıta marifetiyle oturma adresinden ve nüfusa kayıtlı olduğu yerden yapılan adres araştırmalarında da adresi tesbit edilip kararın kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29, 30, 31, ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete ile ilan Edilmesine karar verildiğinden. Hükmün Resmi Gazete ile ilan edileceği ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 gün sonra tebligatm yapılmış sayılacağından Kanun yollarını Başvurmadığı taktirde 7 gün içerisinde hükmün kesinleşeceğinin ve ilan masrafmın sanıktan ayrıca tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur Develi Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1995/189 K. No : 1998/108 Sanık : Yılmaz Odacı, Behçet oğlu Fatma'dan olma Develi 17/10/1949 doğumlu Develi Güney Yukarı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Ankara Ahmet Şefik Kolaylı Cad. No: 10/1 Etlik Ankara adresinde oturur. Suç : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sbb. Uy.Ka.Mad. : TCK. 459/2, ek 1,2,647/4, TCK.72, md. Verilen Ceza : TL. Ağır Para Cezası, Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizin yukanda tarih ve numarası yazılı 6/5/1998 tarihli hüküm ile mahkumiyetine karar verilmiş olup sanığın yokluğunda verilen bu karar kendisine PTT. kanalı ile bildirilmiş olduğu, adresinde tebliği edilemediği gibi C. Başsavcılığı kanalıyla zabıta marifetiyle oturma adresinden ve nüfusa kayıtlı olduğu yerden yapılan adres araştırmasından da adresi tesbit edilip kararın kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29, 30, 31, ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilan Edilmesine karar verildiğinden, Hükmün Resmi Gazete ile ilanının yapılarak ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı kanun yollannına başvurmadığı taktirde 7 gün içerisinde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan ayrıca tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur

19 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Çanakkale Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/198 K. No: 1998/ S.Y.Muhalefet suçundan sanık Adana İli Ceyhan İlçesi Çakaldere Köyü nüf. kayıtlı Osman ve Yücel kızı, 2/7/1967 doğumlu, Nilgün Deniz Bahşiş hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda 3167 S.Y.nın 16/1. maddesi uyannca bir sene hapis ve bir yıl süre ile bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına, ayrıca yasaklama kararının tüm bankalara duyurulmak üzere TC. Merkez Bankasına bildirilmesine dair hükmün PTT ve zabıta marifeti ile bulunamadığından kendisine tebliğ edilemeyen gıyabi hüküm 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur E. No: 1995/618 K. No : 1998/153 Kaçakçılık suçundan sanık Samsun İli Kavak Toptepe Köyü nüf. kayıtlı Hüseyin ve Rabiye oğlu, 1969 doğumlu, İsmet Girgin hakkında mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda 1918 S.Ynın 25/2, 33, 56, 647 Sa. 5/6, 25/2 maddeleri gereğince TL. gümrük ağır para cezası ile cezalandırılıp kaçak eşya ve sigaraların zoralımına karar verildiği, gıyabi hükmün PTT veya zabıta marifeti ile tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 30, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur E. No : 1996/627 K. No : 1998/152 Gıyapta hakaret suçundan sanık İstanbul İli Fatih İlçesi Alifakik Mah. nüf. kayıüı Hasan ve Beran oğlu, 1957 doğumlu Erdoğan Dinç hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda TCK.nun 480/1, 19, 485/1, 647 Sa. 4, TCK. 72, 94, 647 Sa. 6 maddeleri uyannca TL. Ağır para cezasının PTT ve zabıta marifeti ile bulunamadığından kendisine tebliğ edilemeyen gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 30, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur E. No: 1995/609 K. No: 1998/ sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Çanakkale İli Biga İlçesi Bakacak Köyü. nüf. kayıtlı İbrahim ve Fatma oğlu, 1959 doğumlu Temel Bilgi hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda 1163 S.Y.nın ek:2/2, TCK. 19, 80, 94, 647 Sa. 4. md. uyannca bir ay beş gün hapis ve TL. Ağır para cezasının PTT ve zabıta marifeti ile bulunamadığından kendisine tebliğ idilemeyen gıyabi hükmün 7201 S.Y.nın 28, 29 30, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: İstanbul 4. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/503 K. No : 1998/ S.YMuh. suçundan sanık İlvan kızı Naciye'den olma 1974 doğ. Afyon Sandıklı, Kınık nüf. kayıtlı olup, halen Denizli Esentepe Mah. Mesken Evleri 105 Ada 11 Blok No:24 Kat 5 Daire 9'da mukim sanık Perihan Kayaalp hakkında verilen 2/7/1998 tarihli gıyabi kararın tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete'de ilanına karar verilmekle: ~ - Gereği Düşünüldü: Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizden verilen 3167 S.Y. 16/1 maddesince 1 yıl hapis, 1 yıl bankalardan çek keşidesinden yasaklanmasına dair verilen gıyabi kararın tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanına, ilan tarihinden 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına, ilana dair bir adet gazete ile masrafının mahkememize gönderilmesine karar verildi İstanbul 12. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1997/1086 K. No : 1997/1079 Sanık : Elena Julieta Brot- Ferdinany kızı Natalia'dan olma 11/9/1976 doğumlu Romanya doğumlu ve uyruklu olup, Kumkapı otel Simge'de kalır. Yukarıda kimliği yazılı Elena Julieta Brot mahkememizin 15/10/1997 tarih 1997/1086 E. 1997/1079 K. sayılı karan ile Pasaportta tahrifat yapmak ve tahrifatlı pasaport kullanmak suçundan TCK.nun 350/1-3, TCK.nun 59/2 maddesi uyannca 10 Ay Hapis Cezası ile Tecziyesine ve 647/6 maddesi uyannca cezasının ertelenmesine, TCK.nun 36. mad. uyannca emanet içeriğinin zoralımına dair karar sanığın yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunup tebliği mümkün olmadığından; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir müracaatta bulunmadığı takdirde karann tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur Eskişehir 2. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1995/184 K. No : 1998/601 Eskişehir Merkez Sütlüce Mah.de nüf. yazılı Hasan ve Mürüvvet oğlu 21/2/1972 doğumlu Yücel Begendi'ye Mahkememizin 17 Temmuz 1998 gün 1995/184 Esas 1998/601 karar sayılı karanyla kimliği hakkında memura yalan beyanda bulunmak suçundan TCY. 343/2, 59, 81/1-3. maddeleri uyannca altı ay beş gün hapis cezasının verildiği verilen bu karar sanık Yücel Begendi'nin bilinen adreslerine tebligat çıkanlmış bulunamadığından bugüne kadar tebliğ edilememiştir. Zabıtacada yapılan adres soruşturmasında da adresleri tesbit edilemediğinden karann Resmi Gazete ile 7201 sayılı Yasanın 29 ve 30. maddeleri uyannca ilanen tebliğine karar verilmiştir. Karar ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır sayılı Tebligat Yasasının 31. maddesi uyannca ilan olunur

Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015

Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015 Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 1 TOPLAM NÜFUS, 2007 2013 NÜFUSUN GELİŞİMİ, 1927-2013 YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI, 1927 2013 NÜFUS YOĞUNLUĞU NÜFUSUN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS MEDYAN YAŞ NÜFUSU EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 85593407-156.01 Konu : ÖTV (I) sayılı liste bakımından görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş vergi dairesi listesi 05.05.2016 / 15815308 DAĞITIM

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1 1 SUNUM PLANI Okuma Yazma Bilme Durumu Tarihsel gelişim 15+ yaş Türkiye, İzmir ve İlçeleri Bitirilen Eğitim Düzeyi Durumu Türkiye, ilk beş ve son beş İl İlçelere göre yükseköğretim ve üstü mezunu oranları

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010004 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,74987 72,74987 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 84,18040 84,18040 210020002

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 290220001 13309 290220003 13310 291520001 13539 291520003

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE

EK-1 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ GRUBU POSTA-KARGO İŞLEME GRUBU TOPLAM ÜNİTE 1 ADANA 8 0 8 Adliyesarayı PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Cemalpaşa PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Çarşı PTT Merkezi Müdürlüğü 2 Çukurova PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Sarıçam PTT Merkezi Müdürlüğü 1 Ceyhan PTT Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

LİSTE. Kamu İdareleri İtibarıyla İç Denetçi Sayıları

LİSTE. Kamu İdareleri İtibarıyla İç Denetçi Sayıları Kurum Sayısı LİSTE Kamu İdareleri İtibarıyla İç Denetçi Sayıları İç Denetçi Sayıları Kamu Kurumları (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 2 Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı