-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları"

Transkript

1 -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ekim 1998 SALI Sayı: YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar No. 602 Karar Tarihi : İstanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokol hükümlerini dikka re almadan ihalenin Nato ENF Dairesi tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Mesut YILMAZ hakkında açılan Meclis Soruşturması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun - 14/10/1998 tarihli 7 nci Birleşiminde 21/10/1998 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: (10/23, 36,103,173,183, 198) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar No. 603 Karar Tarihi: Ormanların ve orman köylülerinin korunması, orman yangınlarının nedenlerinin belirlenmesi, yangınların önlenmesi ve itfaiye teşkilatının yeniden yapılanması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 14/10/1998 tarihli 7 nci Birleşiminde 16/10/1998 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı; 98/11803 Petrol ürünlerinden alınan akaryakıt tüketim vergisi hasılatının dağılım nispetlerinin yeniden tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 10/9/1998 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 7/11/1984 tarihli ve 3074 sayılı Kanunun değişik 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/9/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMIREL CUMHURBAŞKANI Mesut YILMAZ Başbakan B. ECEVİT M. BATALLI G. TANER H. ÖZKAN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Millî Sav. Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Y. SEÇKİNER I. SAYGIN Prof. Dr. H. S. TÜRK Prof. Dr. S. YILDIRIM Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı R. SERDAROĞLU M. GURDERE Prof. Dr. Ş. GÜREL Prof. Dr. A. ANDİCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ M. YILMAZ R. ŞAHİN B. KARA Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Dr. I. ÇELEBİ E. AŞIK R. K. YÜCELEN H. GEMİCİ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. BATALLI H. DENİZKURDU K. AKTAŞ İ. CEM Devlet Bakanı Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Z. TEMİZEL H. ULUGBAY Y. TOPÇU H. İ. ÖZSOY Malive Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık Bakanı A. A. DENIZOLGUN Ulaştırma Bakanı R. K. YÜCELEN Tarım ve Köyişleri Bakanı V. Prof. Dr. N. ÇAĞAN Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Y. EREZ Sanayi ve Ticaret Bakanı M. C. ERSÜMER Enerji ve Tabii Kay. Bakanı H. ÖZKAN Kültür Bakanı V. İ. GÜRDAL Turizm Bakanı E. TARANOĞLU Orman Bakanı Dr. t. AYKUT Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: /9/1998 Tarihli ve 98/11803 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR Madde 1- Vergi Dairelerince 1/9/1998 tarihinden itibaren tahsil edilen akaryakıt tüketim vergisi hasılatının dağılımı, tahsilatın hangi vergilendirme dönemine ait olduğuna bakılmaksızın aşağıdaki nispetlere göre yapılır. - Toplu Konut Fonuna % 0 - Kamu Ortaklığı Fonuna % 0 - Belediyeler Fonuna % 0 - Belediyelere % 0 - Karayolları Genel Müdürlüğüne % 0 - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne % 0 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne % 0 - Türk Sporunu Teşvik Fonuna % 0 - Savunma Sanayii Destekleme Fonuna % 0 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna % 0 - Vakıflar Genel Müdürlüğüne % 0 - Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığındaki Hesaba % 0 - Özel İdarelere % 0 - Bitkisel ve Hayvansal Hastalık ve Zararlılarla Mücadelede Sarf Olunmak Üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığına % 0 - Turizmi Geliştirme Fonuna (Tanıtım) %0 - Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme Fonuna % 0 Madde 2- Akaryakıt tüketim vergisi hasılatından Toplu Konut Fonunun almakta olduğu pay, 1/9/ /12/1998 döneminde % 3,50 olarak uygulanır. Madde 3-21/12/1995 tarihli ve 95/7688 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 4- Bu Karar, 1/9/1998 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer Madde 5- Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

5 20 Ekim Sayı: "RESMÎ -GAZETE Sayfa : 5 Yönetmelik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünden : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 2 Ekim 1996 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 9 Yurtdışında ikamet eden T.C. veya yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programlara kabul edilebilir. Ancak, gerekli hallerde belgelere dayalı kabul, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yabancı uyruklu öğrenciler, başvurdukları Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı'nın olumlu görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü programlara sınavsız kabul edilebilir. Bu öğrencilerden Türkçe Yeterlilik Sertifikası olmayanlara dil öğrenmeleri için bir yıl süre tanınır. Belirtilen süre en çok bir yıl uzatılabilir. Ancak, yurtiçi veya yurtdışında Türkçe eğitimöğretim yapan üniversitelerden mezun olanlardan Türkçe Yeterlilik Sertifikası aranmaz." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 21 Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitüye kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencisine ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'nın önerisiyle Anabilim Dalında görevli öğretim üyeleri arasından bir Danışman tayin eder. Anabilim Dalında yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde, en yakın Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden de Danışman tayin edilebilir. Danışman, öğrencinin kabul edilmiş olduğu yüksek lisans programı için Enstitü Kurulu tarafından kabul edilen programdaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında Enstitüye yazılı olarak bildirir. Danışman, öğrencinin ders kayıt formlarını, seminer sonucu- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: nu, tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde, kayıt dondurma ve ek süre isteğini vs. durumlarını Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla zamanında Enstitüye bildirir. Danışmanın talebi ve/veya Anabilim Dalı Başkanlığı'nm uygun görüşü ile veya danışman öğretim üyesinin 3 aydan daha uzun süreli GYTE dışında görevlendirilmesi veya GYTE'den ayrılması halinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca yeni bir Danışman tayin edilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla Tez Danışmanı gerektirdiği durumlarda 2 nci Tez Danışmanı atanabilir." MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 24 Bir yüksek lisans öğrencisi en az 21 kredi/saat değerinde ders yükünü başarı ile tamamlamak zorundadır. Ayrıca, Danışmanın teklifi, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere diğer Yükseköğretim Kurumlarından da lisansüstü ders alabilmelerine imkan tanınır. Ancak, bu öğretim kurumlarından alınacak ders kredi/saati, toplam kredi/saatinin 1/3'ünden fazla olamaz. Derslerden başarısız olunması durumunda, öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersi tekrar alır. Ancak, başarısız olunan derslerin müteakip yarıyıllarda açılmaması halinde, danışmanın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrencinin o yarıyıl açılmış bulunan dersler arasından ders alması sağlanabilir. Öğrenci, kendi tez Danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alanı Dersine de kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin devam ettiği lisansüstü programdaki minimum ders yükü tamamlanmış ve başarılı olduğu dertlerin ortalamasının en az CB olması halinde danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanlığı'nm olumlu görüşü ile başarısız olduğu derslerden (Seminer ve zorunlu dersler hariç) başarılı olma şartı aranmaz. Aksi taktirde, öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir." MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 26 Danışman, öğrencinin de görüşünü almak suretiyle tez konusunu ve projesini Enstitü'nün ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla GYTE Senatosu'nca kabul edilen haklı ve geçerli nedenler dışında, en geç üçüncü yarıyıl başında Enstitüye bildirir. Tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Mazeretsiz tez konusunu bildir- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

7 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 meyen ve/veya Uzmanlık Alanı Dersine kayıt yaptırmayan öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir." MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Jüri; bir ay içinde öğrenciyi 45 ila 60 dakikalık bir tez sınavına tabi tutar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, dinleyicilere açıktır. c) Jüri; tez hakkında "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Sınav sonunda verilen karar, jüri üyelerinin ferdi ve müşterek raporlarıyla birlikte bir tutanakla en geç üç gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir. Tezin reddi halinde öğrencinin Enstitüyle ilişkisi kesilir. Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye bir aydan az olmamak üzere üç aya kadar süre tanınır. Bu süre sonunda tezin tekrar eksik veya yetersiz bulunması durumunda öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir." MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "b) Doktora programı, yüksek lisansa dayalı 8 yarıyıllık programı kapsar. Bu program; ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına girmeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir." MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 39 Enstitü Yönetim Kurulu, Doktora programına kesin kayıt yaptıran öğrenciye Anabilim Dalı Başkanlığınca önerilen Doktora programlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından bir Danışman tayin eder. Danışman öğrenci ile birlikte, Enstitü Kurulunca kabul edilen programda yeralan dersler arasından alınması gereken dersleri belirler ve her yarıyılın başında Enstitüye yazılı olarak bildirir. Danışman, öğrencinin ders kayıt formlarını, seminer sonucunu, tespit edilen tez konusunu veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde kayıt dondurma ve ek süre isteğini vs. durumlarını Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla zamanında Enstitüye bildirir. Danışmanın talebi ve/veya Anabilim Dalı Başkanlı- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: ğı'nın uygun görüşü ile veya danışman öğretim üyesinin 3 aydan daha uzun süreli GYTE dışında görevlendirilmesi veya GYTE'den ayrılması halinde Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca yeni bir Danışman tayin edilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci Tez Danışmanı atanabilir." MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 40 Bir Doktora öğrencisi, birbirini takibeden ençok dört yarıyıl içinde en az 7 adet ve toplamı 21 kredi/saat değerinde (en az) bir ders yükünü başarı ile tamamlamak zorundadır. Ayrıca Danışmanın teklifi, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'nın olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere diğer Yükseköğretim Kurumlarından lisansüstü dersler alabilmelerine imkan tanınır. Ancak, bu kurumlardan alınacak ders kredi/saati, toplam ders kredi saatinin 1/3'ünden fazla olamaz. Derslerden başarısız olunması durumunda, öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersi tekrar alır. Ancak, başarısız olunan derslerin müteakip yarıyıllarda tekrar açılmaması halinde, danışmanın teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin o yarıyıl açılmamış bulunan dersler arasından ders alması sağlanabilir. Öğrenci, kendi tez Danışmanı tarafından açılan Uzmanlık Alanı Dersine de kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencinin devam ettiği lisansüstü programdaki minimum ders yükü tamamlanmış ve başarılı olduğu derslerin ortalamasının en az CB olması halinde danışmanının ve Anabilim Dalı Başkanlığı'nın olumlu görüşü ile başarısız olduğu derslerden (Seminer ve zorunlu dersler hariç) başarılı olma şartı aranmaz. Aksi takdirde, öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir." MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Doktora yeterlilik sınavları, yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylannda Senatoca belirlenecek takvime uygun olarak yapılır. Öğrenciler yeterlilik sınavına en geç 5 inci yarıyılın içinde girmek zorundadır." Yürürlük MADDE 10 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11 Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

9 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 YARGI BÖLÜMÜ Yüksek Seçim Kurulu Kararı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından : Karar No : 282 İtiraz No : - K A R A R - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuza gönderilen günlü yazıda; "2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 inci maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksele Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 4 üncü madde uyarınca tesbit edilerek ilan edileceği, hükmü yeralmaktadır. Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında 4300 sayılı Kanun uyarınca, 30 Kısım 1997 tarihinde yapılıp ve kesin sonuçlan ilan edilmiş olan son nüfus tespiti sonuçları; Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca, tespit gününde Bulunulan Yerleşim Yerine (DE FACTO) göre ve İkamet Edilen Yere (DE JURE) göre Başkanlığımıza tarihli yazı ile bildirilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca ilan edilmiş bulunan iki ayrı sonuçtan hangisine itibar edileceğinin açıklığa kavuşturularak ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 ve 5 inci maddeleri nazara alınarak, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevresine bölünmesi gereken illerin hangi ilçelerden oluşacağı ve bu seçim çevrelerinin kaç milletvekili çıkaracağının, tespitine karar verilmesini takdirlerine sunarım." denilmiş olmakla; Gereği Görüşülüp Düşünüldü: 4300 sayılı Genel Nüfus Tespiti Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi; "Bu Kanun gereğince yapılacak genel nüfus tespitinin yerleşim yerleri itibariyle ikametgaha dayalı sayısal sonuçları, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca tespit gününü izleyen iki ay içinde açıklanır. Bu sonuçlar, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasında genel nüfus sayımı sonuçları hükmündedir şeklinde düzenlenmiştir. Açıklanan yasal durum karşısında; seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkarılacağı milletvekili sayısı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre belirleneceğinden ve genel nüfus tespiti sonuçlarının da ikamete dayalı açıklanacağı ve bu sonuçların yürürlükteki mevzuatın uygunluğumuzda genel nüfus sayımı sonuçları hükmünde olacağı Yargı Bölümü Sayfa : 1

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı : öngörüldüğünden seçim çevrelerinin ve seçim çevrelerinin çıkaracakları milletvekili sayılarının tesbitinde Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca tarihli yazı ile bildirilen sonuçlardan İkamet Edilen Yere (DE JURE) göre belirlenen genel nüfus tespit sonuçlarının esas alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bilindiği gibi 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 inci maddesi gereğince, Kurulumuz tarafından seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren engeç altı ay içinde Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca tesbit edilerek Resmi Gazetede, Radyo ve Televizyonda ilan edilmektedir. Yüksek Seçim Kurulunun 30 Kasım 1997 Pazar günü yapılan genel nüfus tesbitinden önceki nüfus sayımının kesin sonuçlarına ve il sayısına göre milletvekili dağıtımım yaptığı bilinmektedir. Ancak, gün ve 4300 sayılı Kanun gereğince, 30 Kasım 1997 tarihinde genel nüfus tespitinin yapılması üzerine Türkiye nüfusunun 'e ulaştığı ve nüfus tespit sonuçlarının açıklandığı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının gün ve 906/698 sayılı yazısından anlaşılmakla, milletvekillerinin illere dağılımının değişikliğe uğradığı görülmektedir. Son olarak Kurulumuzun gün ve 148 sayılı kararı 11e 550 milletvekilinin illere göre dağılımına karar verilmiş ise de, son nüfus tespit sonuçlarına göre dağılımın değişikliğe uğraması nedeniyle gün ve 148 sayılı kararın ortadan kaldırılması gerekmektedir. Milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı yapılırken önce her il'e bir milletvekili verilir. Son genel nüfus tespiti ile belli olan Türkiye nüfusu, kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. il nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tesbit olunur. Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı, 550'yi bulmadığı takdirde, nüfusu; milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin, artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıraya göre dağıtılır. Son kalan milletvekilinin verilmesinde iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir. Yapılan tesbit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'e kadar olan iller iki, 36 ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır. İşte, 2839 sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinin ortaya koyduğu bu hükümler çerçevesinde 30 Kasım 1997 tarihinde yapılan genel nüfus tespiti dikkate alınmak suretiyle 550 milletvekilinin (80) il'e dağılımı yapılmış, 28 milletvekili çıkaracağı tesbit edilen Ankara'nın 2; 24 milletvekili çıkaracağı tesbit edilen İzmir'in 2; 69 milletveki- Yargı Bölümü Sayfa : 2

11 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 li çıkaracağı tesbit edilen İstanbul'un 3 seçim çevresine bölünmesi gerekli görülmüştür. Seçim çevreleri belirlenirken mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve adi i teşkilat yapısının değiştirilmemesi dikkate alınmış, ayrıca aynı seçim çevresinde yeralan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkanları da gözönünde bulundurulmuştur. öte yandan, bu illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağılımında da, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tesbit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenmesi gereği benimsenmiştir. SONUÇ: sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tesbitinde 30 Kasım 1997 tarihinde yapılıp Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca ilan edilen nüfus tespit sonuçlarından ikamet edilen yere (DE JURE) göre belirlenen nüfus tespiti sonuçlarının esas alınmasına, 2- Daha önce Kurulumuzca verilen gün ve 148 sayılı kararın kaldırılmasına, sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3 ve 4 üncü maddeleri gözönünde bulundurularak, milletvekillerinin illere göre dağılımının (EK:1) Sayılı Cetvelde belirtildiği gibi tesbitine, 4- Belirlenen duruma göre (18)'den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri olduğuna ve bu illerin EK:(II-A)-(II-B)-(II-C) Sayılı Cetvellerde gösterildiği şekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiğinin tesbit ve kabulüne, 5- Kararın bir örneğinin ve eki cetvellerin bütün il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve Siyasi Parti Genel Başkanlıklarına gönderilmesine, 6- Karar ve eki cetvellerin Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 7- Karar özeti ve eki cetvellerin Radyo ve Televizyonda yayınlanmasına, tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Başkan Üye üye Üye Tufan ALGAN Resul ASLANKÖYLÜ Kadir TOKMAN Selahattin ÇELİK üye Harun ÇETİNTEMEL üye Yılmaz TAŞDELEN Üye Oktay İZGİEY Yargı Bölümü Sayfa : 3

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: EK (I) SAYILI CETVEL İLİ MİLLETVEKİLİ SAYISI İLİ MİLLETVEKİLİ SAYISI ADANA 14 KOCAELİ 10 ADIYAMAN 6 KONYA 16 AFYON 7 KÜTAHYA 6 AĞRI 4 MALATYA 7 AMASYA 4 MANİSA 10 ANKARA 28 KAHRAMANMARAŞ 9 ANTALYA 12 MARDİN 6 ARTVİN 2 MUĞLA 6 AYDIN 8 MUŞ 4 BALIKESİR 9 NEVŞEHİR 3 BİLECİK 2 NİĞDE 3 BİNGÖL 3 ORDU 7 BİTLİS 4 RİZE 3 BOLU 5 SAKARYA 6 BURDUR 3 SAMSUN 10 BURSA 16 SİİRT 3 ÇANAKKALE 4 SİNOP 3 ÇANKIRI 3 SİVAS 6 ÇORUM 5 TEKİRDAĞ 5 DENİZLİ 7 TOKAT 6 DİYARBAKIR 11 TRABZON 7 EDİRNE 4 TUNCELİ 2 ELAZIĞ 5 ŞANLIURFA 11 ERZİNCAN 3 UŞAK 3 ERZURUM 8 VAN 7 ESKİŞEHİR 6 YOZGAT 6 GAZİANTEP 9 ZONGULDAK 6 GİRESUN 5 AKSARAY 4 GÜMÜŞHANE 2 BAYBURT 2 HAKKARİ 3 KARAMAN 3 HATAY 10 KIRIKKALE 4 İSPARTA 4 BATMAN 4 İÇEL 12 ŞIRNAK 3 İSTANBUL 69 BARTIN 2 İZMİR 24 ARDAHAN 2 KARS 3 İĞDIR 2 KASTAMONU 4 YALOVA 2 KAYSERİ 8 KARABÜK 3 KIRKLARELİ 3 KİLİS 2 KIRŞEHİR 3 OSMANİYE 4 TOPLAM : 550 Yargı Bölümü Sayfa : 4

13 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 EK (II/A) SAYILI CETVEL İLİ: ANKARA İL NÜFUSU : ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 28 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ KAPSADIĞI İLÇELER: SEÇİM ÇEVRESİ TOPLAM NÜFUSU ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ BİR M.VEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS BALA ÇANKAYA ELMADAĞ ETİMESGUT EVREN GÖLBAŞI HAYMANA MAMAK POLATLI SİNCAN ŞEREFLİKOÇHİSAR b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BÎR M.VEKİLİNE KAPSADIĞI İLÇELER: TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS AKYURT ALTINDAĞ AYAŞ BEYPAZARI ÇAMLIDERE ÇUBUK GÜDÜL KALECİK KAZAN KEÇİÖREN KIZILCAHAMAM NALLIHAN YENİMAHALLE Yargı Bölümü Sayfa : 5

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 20 Ekim 1998-Sayı : EK (II/B) SAYILI CETVEL İLÎ: İSTANBUL İL NÜFUSU : ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 69 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ KAPSADIĞI İLÇELER: SEÇİM ÇEVRESİ TOPLAM NÜFUSU ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ BİR M.VEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS ADALAR BEYKOZ KADIKÖY KARTAL MALTEPE PENDİK SULTANBEYLI ŞİLE TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ KAPSADIĞI İLÇELER: SEÇİM ÇEVRESİ TOPLAM NÜFUSU ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ BİR M.VEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYOĞLU EMİNÖNÜ EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA KAĞITHANE SARIYER ŞİŞLİ Yargı Bölümü Sayfa : 6

15 ı 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 c) 3 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BİR M.VEKİLİNE KAPSADIĞI İLÇELER: TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA ESENLER GÜNGÖREN KÜÇÜKÇEKMECE SİLİVRİ ZEYTİNBURNU EK (II/C) SAYILI CETVEL İLİ: İZMİR İL NÜFUSU : ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 24 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ KAPSADIĞI İLÇELER: SEÇİM ÇEVRESİ TOPLAM NÜFUSU ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ BİR M.VEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS BALÇOVA BUCA ÇEŞME GAZİ EMİR GÜZELBAHÇE KARABURUN KEMALPAŞA KONAK MENDERES NARLIDERE SEFERİHİSAR SELÇUK TORBALI URLA Yargı Bölümü Sayfa : 7

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BİR M.VEKİLİNE KAPSADIĞI İLÇELER: TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS ALİAĞA BAYINDIR BERGAMA BEYDAĞ BORNOVA ÇİĞLİ DİKİLİ FOÇA KARŞIYAKA KINIK KİRAZ MENEMEN ÖDEMİŞ TİRE Yargı Bölümü Sayfa : 8

17 T. C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu : 7 Ekim Ekim 1998 SALI İLÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları Sayı: Malatya 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından : Esas No : 1992/131 Ek Karar No : 1993/ sayılı Yasamn 8. maddesine muhalefetten sanıklar Rıza oğlu Şaziye'den olma 1963 doğumlu Tatvan İlçesi Çevre Köyü nüf. kayıtlı Kutbettin Akbay ile İbrahim kızı Hediye'den olma 1976 doğumlu Eruh İlçesi Çağbaşı Köyü nüf. kayıtlı Leyla Yıldız haklarında 3713 sayılı Yasanın 4126 sayılı Yasa ile değişik 8/1. maddesi ve TCK.nun 2/2. maddesi gereğince mahkememizden verilen 7/3/1996 gün ve 1992/131 esas, 1993/93 ek karar sayılı kararı bütün aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilemediğinden anılan kararın Tebligat Kanunun maddeleri uyarınca Resmr Gazete'de ilanen tebliğine, İlan yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına. İlandan bir suretin mahkeme divanhanesine asılmasına karar verilmiş olduğu ilanen tebliğ olunur Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1994/27 K. No : 1998/157 Sanık : Tuncay Belge: Feyzullah ve Rahize'den olma, 1965 doğumlu, 947 Sk. No:3 Pazaryeri/İzmir Suç : Hapishaneden firar Suç Tarihi : 7/9/1993 Sanık Tuncay Belge hakkında mahkememizden verilen 2/7/1998 tarih ve 1994/27 esas, 1998/157 sayılı mahkumiyet karan sanık bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. Mahkumiyet hükmünde sanığın TCK.nun 299/2, 300,81/1, 647 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca TL. Ağır para cezası ile cezalandınlmasına ait mahkumiyet kararı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de bir defa mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde tebligatın yapılmış sayılacağına ve hükmün kesinleşeceği, gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur E. No : 1997/64 K. No : 1998/150 Müdahil : Selahattin Abay: Salim oğlu, 1947 doğumlu, Sağlık Sk. 31/3 Sıhhiye/Ankara Suç : Zimmet Suç Tarihi : 1989 Sanık Özcan Uslu hakkında mahkememizden verilen 30/6/1998 tarih ve 1997/64 esas, 1998/150 sayılı zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırma karan müdahil Selahattin Abay bunca aramalara rağmen bulunamadığından gıyabi hüküm kendisine tebliğ edilememiştir. 1 Sanık Özcan Uslu hakkında mahkememizden verilen zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırma karan müdahil Selahattin Abay'a 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 maddeleri uyannca Resmi Gazete'de bir defa mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde tebligatın yapılmış sayılacağına ve hükmün kesinleşeceği, gazete masrafının haksız çıkacak taraftan alınacağı ilanen tebliğ olunur

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: Bü vükçekmece Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1995/677 K. No : 1998/844 Hırsızlık suçundan sanık Mehmet ve Kadiriye'den olma 1967 doğumlu Sivas Hafik Eğri Bucak Kütük 18'de nüfusa kayıtlı sanık Tamer Duma hakkında açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda: Sanığın müsnet suçtan eylemine uyan TCK 493/1, 59, 647/6 maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. İş bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren 15 giin içerisinde sanık tarafından temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunu; Ankara 5. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1994/850 K. No : 1998/267 Sanık : Erkan Sivas, Halil İbrahim ve Raziye'den olma 1973 d.lu Altındağ İlçesi Fermanlar Mah.si nüf. K.ören İncirli Conker Cad. 16/1 oturur. ANKARA Suç : Karşılıklı Müessir Fiil Suç Tar. : 9/3/1994 Uy.Ka.Mad. : TCK. 456/4, 72, 647 SK.6.Mad. Verilen Ceza : TL. Ağır Para Cezası Tecil Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizin yukarda tarih ve numarası yazılı 26/3/1998 günlü hükmü ile mahkumiyetine karar verilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen bu karar kendisine PTT kanalı ile bildirilmiş olduğu, adreside tebliği edilemediği gibi C. Başsavcılığı kanalı ile zabıta marifetiyle oturma adresinden ve nüfusa kayıtlı olduğu yerden yapılan adres araştırmalarında da adresi tesbit edilip kararın kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat kanunun 29, 30, 31, ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete ile ilan Edilmesine karar verildiğinden. Hükmün Resmi Gazete ile ilan edileceği ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 gün sonra tebligatm yapılmış sayılacağından Kanun yollarını Başvurmadığı taktirde 7 gün içerisinde hükmün kesinleşeceğinin ve ilan masrafmın sanıktan ayrıca tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur Develi Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1995/189 K. No : 1998/108 Sanık : Yılmaz Odacı, Behçet oğlu Fatma'dan olma Develi 17/10/1949 doğumlu Develi Güney Yukarı Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup halen Ankara Ahmet Şefik Kolaylı Cad. No: 10/1 Etlik Ankara adresinde oturur. Suç : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sbb. Uy.Ka.Mad. : TCK. 459/2, ek 1,2,647/4, TCK.72, md. Verilen Ceza : TL. Ağır Para Cezası, Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizin yukanda tarih ve numarası yazılı 6/5/1998 tarihli hüküm ile mahkumiyetine karar verilmiş olup sanığın yokluğunda verilen bu karar kendisine PTT. kanalı ile bildirilmiş olduğu, adresinde tebliği edilemediği gibi C. Başsavcılığı kanalıyla zabıta marifetiyle oturma adresinden ve nüfusa kayıtlı olduğu yerden yapılan adres araştırmasından da adresi tesbit edilip kararın kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29, 30, 31, ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilan Edilmesine karar verildiğinden, Hükmün Resmi Gazete ile ilanının yapılarak ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı kanun yollannına başvurmadığı taktirde 7 gün içerisinde hükmün kesinleşmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan ayrıca tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur

19 20 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Çanakkale Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/198 K. No: 1998/ S.Y.Muhalefet suçundan sanık Adana İli Ceyhan İlçesi Çakaldere Köyü nüf. kayıtlı Osman ve Yücel kızı, 2/7/1967 doğumlu, Nilgün Deniz Bahşiş hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda 3167 S.Y.nın 16/1. maddesi uyannca bir sene hapis ve bir yıl süre ile bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına, ayrıca yasaklama kararının tüm bankalara duyurulmak üzere TC. Merkez Bankasına bildirilmesine dair hükmün PTT ve zabıta marifeti ile bulunamadığından kendisine tebliğ edilemeyen gıyabi hüküm 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur E. No: 1995/618 K. No : 1998/153 Kaçakçılık suçundan sanık Samsun İli Kavak Toptepe Köyü nüf. kayıtlı Hüseyin ve Rabiye oğlu, 1969 doğumlu, İsmet Girgin hakkında mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda 1918 S.Ynın 25/2, 33, 56, 647 Sa. 5/6, 25/2 maddeleri gereğince TL. gümrük ağır para cezası ile cezalandırılıp kaçak eşya ve sigaraların zoralımına karar verildiği, gıyabi hükmün PTT veya zabıta marifeti ile tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 30, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur E. No : 1996/627 K. No : 1998/152 Gıyapta hakaret suçundan sanık İstanbul İli Fatih İlçesi Alifakik Mah. nüf. kayıüı Hasan ve Beran oğlu, 1957 doğumlu Erdoğan Dinç hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda TCK.nun 480/1, 19, 485/1, 647 Sa. 4, TCK. 72, 94, 647 Sa. 6 maddeleri uyannca TL. Ağır para cezasının PTT ve zabıta marifeti ile bulunamadığından kendisine tebliğ edilemeyen gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 30, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur E. No: 1995/609 K. No: 1998/ sayılı Kanuna muhalefet suçundan sanık Çanakkale İli Biga İlçesi Bakacak Köyü. nüf. kayıtlı İbrahim ve Fatma oğlu, 1959 doğumlu Temel Bilgi hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda 1163 S.Y.nın ek:2/2, TCK. 19, 80, 94, 647 Sa. 4. md. uyannca bir ay beş gün hapis ve TL. Ağır para cezasının PTT ve zabıta marifeti ile bulunamadığından kendisine tebliğ idilemeyen gıyabi hükmün 7201 S.Y.nın 28, 29 30, 31. maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 20 Ekim Sayı: İstanbul 4. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/503 K. No : 1998/ S.YMuh. suçundan sanık İlvan kızı Naciye'den olma 1974 doğ. Afyon Sandıklı, Kınık nüf. kayıtlı olup, halen Denizli Esentepe Mah. Mesken Evleri 105 Ada 11 Blok No:24 Kat 5 Daire 9'da mukim sanık Perihan Kayaalp hakkında verilen 2/7/1998 tarihli gıyabi kararın tebliğ edilemediğinden Resmi Gazete'de ilanına karar verilmekle: ~ - Gereği Düşünüldü: Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık hakkında mahkememizden verilen 3167 S.Y. 16/1 maddesince 1 yıl hapis, 1 yıl bankalardan çek keşidesinden yasaklanmasına dair verilen gıyabi kararın tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanına, ilan tarihinden 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına, ilana dair bir adet gazete ile masrafının mahkememize gönderilmesine karar verildi İstanbul 12. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1997/1086 K. No : 1997/1079 Sanık : Elena Julieta Brot- Ferdinany kızı Natalia'dan olma 11/9/1976 doğumlu Romanya doğumlu ve uyruklu olup, Kumkapı otel Simge'de kalır. Yukarıda kimliği yazılı Elena Julieta Brot mahkememizin 15/10/1997 tarih 1997/1086 E. 1997/1079 K. sayılı karan ile Pasaportta tahrifat yapmak ve tahrifatlı pasaport kullanmak suçundan TCK.nun 350/1-3, TCK.nun 59/2 maddesi uyannca 10 Ay Hapis Cezası ile Tecziyesine ve 647/6 maddesi uyannca cezasının ertelenmesine, TCK.nun 36. mad. uyannca emanet içeriğinin zoralımına dair karar sanığın yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunup tebliği mümkün olmadığından; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bir müracaatta bulunmadığı takdirde karann tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur Eskişehir 2. Asliye Ceza Hakimliğinden : E. No : 1995/184 K. No : 1998/601 Eskişehir Merkez Sütlüce Mah.de nüf. yazılı Hasan ve Mürüvvet oğlu 21/2/1972 doğumlu Yücel Begendi'ye Mahkememizin 17 Temmuz 1998 gün 1995/184 Esas 1998/601 karar sayılı karanyla kimliği hakkında memura yalan beyanda bulunmak suçundan TCY. 343/2, 59, 81/1-3. maddeleri uyannca altı ay beş gün hapis cezasının verildiği verilen bu karar sanık Yücel Begendi'nin bilinen adreslerine tebligat çıkanlmış bulunamadığından bugüne kadar tebliğ edilememiştir. Zabıtacada yapılan adres soruşturmasında da adresleri tesbit edilemediğinden karann Resmi Gazete ile 7201 sayılı Yasanın 29 ve 30. maddeleri uyannca ilanen tebliğine karar verilmiştir. Karar ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır sayılı Tebligat Yasasının 31. maddesi uyannca ilan olunur

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Aralık 1986 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 15 Eylül 1981 SALİ Sayı: 17459 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29078 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6646

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 21 Mart 1993 PAZAR Sayı: 21531 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1995 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 22245 Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme

Detaylı

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T. C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 190 Yönetim ve Yazı işleri í için Başbakanlık Neşriyat al ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne başvurulur. ur. 15 Ağustos 1977 PAZARTESİ Sayı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Kasım 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22127 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar 3941 sayılı 1994 Malî Yılı Bütçe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yöntelim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Kasıım 1977 SALI Sayı : 16107 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29249 BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Ocak

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-29 Şubat 2012 Yayımlandığı Tarih 29 Şubat 2012 Sayı 2012-4 İÇİNDEKİLER - - - Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Aralık 1996 CUMA

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Aralık 1996 CUMA T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Aralık 1996 CUMA Sayı: 22846 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

Detaylı