Tekerlek içi elektrik motoru kullanan elektrikli araçlar için sürüş konforunun parametrik analizi ve iyileştirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekerlek içi elektrik motoru kullanan elektrikli araçlar için sürüş konforunun parametrik analizi ve iyileştirilmesi"

Transkript

1 Tekerlek içi elektrik motoru kullanan elektrikli araçlar için sürüş konforunun parametrik analizi ve iyileştirilmesi A.C. Afatsun S. Solmaz S.Ç. Başlamışlı Gediz Üniversitesi Gediz Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi İzmir İzmir Ankara Özet Bu çalışmada tekerlek içi motorlor kullanan hibrit ve/veya elektrikli araçlarda sönümlenmemiş kütlenin artışından kaynaklanan etkiler incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda problem bir çeyreaşıt süspansiyon modeline indirgenmiş ve sönümlenmemiş kütle artışının sürüş konforuna ve yol tutuşu kabiliyetine etkileri incelenmiştir. Artan kütlenin ektileri frekans uzayında incelenmiş ve ISO 263 standartına göre sürüş konforu seviyesindeki değişimi gözlemlemek için zaman uzayında ISO 8608 standartına göre oluşturulmuş bir yol profili girdisi kullanılarak analizler yapılmıştır. Elde edilen veriler kullanılarak artan sönümlenmimiş kütlenin ektilerini telafi etmek amacıyla süspansiyon ve lastik parametrelerinde değişiklik yapılması yönünde bir çözüm önerilmiştir. Anahtar kelimeler: Sürüş konforu, tekerlek içi motorlar Abstract In this paper we study the effects of increased unsprung mass that result from the use of in-wheel electric motors used in hybrid and/or electric drivetrains. For this purpose we reduce the problem to the analysis of the quarter car suspension model to assess how increasing unsprung mass affects the ride comfort and road holding. In order to see the change in the ride comfort level according to ISO 263 the analysis was done in time domain using random road profile inputs generated according to ISO Finally we suggest empirical solutions regarding modified suspension and tire parameters to compensate the detrimental effects of increased unsprung mass. Keywords: Ride comfort, hub-motors I. Introduction Günlık yaşantımızda kullandığımız enerjinin büyük bir kısmını fosil yakıtlardan sağlamaktayız. Uluslararası Enerji Ajansı nın (ing. International Energy Agency) istatistiklerine göre dünyanın enerji rezervinin 8.6% i fosil yakıttır (32.5% i petrol, 28.8% i kömür, 2.3 ü doğal gaz)[, p. 6]. Hızla artan küresel nüfus ve buna bağlı olarak artan enerji ihtiyacı bugün burun buruna olduğumuz enerji krizlerine yol açmaktadır. Kısıtlı fosil yakıt rezervleri de artan ihtiyacı karşılayamamaktadır. Ayrıca fosil yakıtlara bu kadar yüklenilmesi de küresel ısınmanın en başta gelen ne- denlerinden kabul edilmektedir [, p. 44][2]. Otomobiller petrol türevi yakıtların en önde gelen tüketicilerindendir. İstatistiklere göre yılında A.B.D. de tüketilen petrolün 7% i ulaşım sektöründe kullanılmıştır[3]. Petrolün kısıtlı miktarlarda bulunması ve çıkartılmamış rezervlerin de miktarının belirsiz olması nedeniyle son on yılda petrol fiyatları hızlı bir şekilde artmıştır. İstatistikler incelendiğinde son on yılda petrol fiyatlarında 4-5 kata kadar artış görülmektedir[4, p. 5]. Bu veriler otomotiv sektöründe bir değişim işareti olarak görülmüş ve hibrit/elektrikli otomobillerin seri üretimine başlanmasına neden olmuştur. Bu nedenle elektrikli taşıtlar için güç aktarım sistemleri ihtiyacı açığa çıkmış ve beraberinde mühendisler tarafından cevapanması gereken sorular getirmiştir. Konuyla alakalı sorulardan biri de elektrik motorlarının güç aktarım sistemine nasıl entegre edileceğidir. Elektrik motorları içten yanmalı motorlardan çok daha verimlidir ve bu nedenle daha kompakt bir yapıdadır. Bir otomobil tekerine sığacak kadar küçük boyutlarda üretilebilirler. Bu tip motorlara jant-içi motorlar adı verilir ve sönümlenmiş kütlenin azaltılması, toplam ağırlık merkezi konumunun alçaltılması, içten yanmalı motorun kaldırılmasıyla yer kazanılması gibi bazı avantajları vardır. Ancaekerlerin ağırlığının artmasının bazı istenmeyen yan etkileri vardır. Genel olarak, sönümlenmemiş kütlenin artması sürüş konforunun azalması anlamına gelmektedir[5]. Bu çalışmada hibrit veya elektrikli taşıtlarda jant-içi motorların kullanımından kaynaklanan sönümlenmemiş kütle artışının taşıt dinamiğine etkileri incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda problem bir çeyreaşıt süspansiyon modeli boyutuna indirgenmiştir. Öncelikle frekans uzayında süspansiyon ve lastik parametreleri değiştirilerek sönümlenmemiş kütle artışının etkileri tolere edilmeye çalışılmıştır. Ardından ISO 263[6] sürüş konforu standartına göre analizler yapılmış ve zaman uzayında da ISO 8608[7] standartına göre oluşturulan yol profili girdilerinde etkiler gözlemlenerek giderilmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler ışığında süspansiyon ve lastik parametrelerini değiştirme yoluyla sönümlenmemiş kütle artışının yan etkilerinin giderilmesi için bir empirik çözüm önerilmiştir. Çalışma, üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Birinci bölümde çeyreaşıt modeli frekans uzayında incelenmiş ve dikey ivme, süspansiyon genliği ve lastik deformasy-

2 onu bode eğrileri yorumlanmıştır. Ardından süspansiyonlar için hem sürüş konforunu hem de yol tutuşunu iyileştirecek optimum bir sönümleme katsayısı bulunmaya çalışılmıştır. Son olarak analizler ISO 263 standartına göre yapılarak farklı çözüm yöntemleri önerilmiştir. H st = X s X u Y = m s s 2 Φ (4) II. Çeyrek Taşıt Modeli ve İlgili Denklemeler H td = X u Y Y = m sm u s 4 (c s m s + c s m u )s 3 ( m s + m u )s 2 Φ (5) Burada; Φ = m s m u s 4 + (c s m s + c s m u )s 3 + ( m s + m s + m u )s 2 + c s s + Bu fonksiyonlar sırasıyla yol profili ile sönümlenmiş kütlenin dikey ivmesi, süspansiyon genliği ve lastik deformasyonu arasınadaki transfer fonksiyonlarıdır[0, p. 43]. Şekil. Analizlerde kullanılan çeyreaşıt modeli. Analizler için kullanılan çeyreaşıt modeli (ÇTM) şekil de gösterilmiştir. Kullanılan başlangıç parametreleri şöyledir: m s = 250 kg, m u = 45 kg, = 6000 N / m, c s = 000 Ns / m, k u = N / m [8, p. 297]. Burada; m s : sönümlenmiş kütle m u : sönümlenmemiş kütle : süspansiyon yayı sertliği : süspansiyonun sönümleme katsayısı c s k u : lastiertliği Analizlerde belli parametrelerin değişiminin ÇTM nin tepkilerinde yarattığı değişiklikler gözlemlenmiştir. Simülasyonlarda kullanılan hareket denklemleri şöyledir; m s x s = (x s x u ) c s ( x s x u ) () m u x u = (x s x u ) + c s ( x s x u ) k u (x u y) (2) Bu denklemlerde; x s : sönümlenmiş kütlenin konumu x s : sönümlenmiş kütlenin hızı x s : sönümlenmiş kütlenin ivmesi x u : sönümlenmemiş kütlenin konumu x u : sönümlenmemiş kütlenin hızı x u : sönümlenmemiş kütlenin ivmesi y : yol profilinin anlık yüksekliği ÇTM üzerine daha fazla bilgi için bkz. [9, p. 93]. Bu hareket denklemleri kullanılaraüretilen transfer fonksiyonları ise şöyledir; H sma = s2 X s Y = c s s 3 + s 2 Φ (3) III. Frekans Uzayındaki Analizler Bu kısımda süspansiyon ve lastik parametrelerindeki değişimlerin (3), (4) ve (5) te verilen transfer fonksiyonları kullanılarak elde edilen bode eğrileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Şekillerde noktalı çizgiler modifiye edilmemiş ÇTM nin durumunu göstermektedir (parametrelerin kullanılan nümerik değerleri II nolu kısımda verilmişir). Diğer eğrilerde sönümlenmemiş kütle 45 kg dan 60 kg a çıkarılmış ve diğer değişen parametreler de lejandda belirtilmiştir. A. ÇTM Parametrelerinin Sönümlenmiş Kütle İvmesi Üzerindeki Etkileri Sprung mass acceleration ratio (abs) =8 kn/m =6 kn/m =32 kn/m Şekil 2. Süspansiyon sertliğindeki değişimin sönümlenmiş kütle ivmesi 2, 3 ve 4 nolu şekiller süspansiyon ve lastik parametrelerindeki değişimlerin sönümlenmiş kütle ivmesi üzerindeki etkilerini göstermektedir. Görüldüğü gibi sönümlenmemiş kütledeki artış ikinci doğal frekansı düşürmektedir. Bu da sistemin daha düşük frekanslı girdilerde rezonansa girmesi demektir. 2

3 0 3 Sprung mass acceleration ratio (abs) 0 2 c= Ns/m c=000 Ns/m c=00 Ns/m Magnitude (abs) =8 kn/m =6 kn/m =32 kn/m Şekil 3. Süspansiyonun sönümleme katsayısındaki değişimin sönümlenmiş kütle ivmesi Şekil 5. Süspansiyon sertliğindeki değişimin süspansiyon genliği 0 3 Sprung mass acceleration ratio (abs) 0 2 =80 kn/m k =60 kn/m t =3 kn/m Suspension travel ratio (abs) 0 0 c= Ns/m c=000 Ns/m c=00 Ns/m Şekil 4. Lastiertliğindeki değişimin sönümlenmiş kütle ivmesi Şekil 6. Süspansiyonun sönümleme katsayısındaki değişimin süspansiyon genliği Bode eğrilerinde görüldüğü üzere süspansiyonun sertliğini ve sönümleme katsayısını değiştirmenin ikinci doğal frekans üzerinde hemen hemen hiçbir etkisi yoktur. Lastik sertliğinin artırılması ise düşen ikinci doğal frekansı tekrar artırmakta, ancak yan etki olarak aktarım oranını da artırmaktadır. Bu da bu frekanslarda sürüş konforunun daha da kötüleşeceği anlamına gelmektedir. Bu yüzden süpansiyon veya lastik parametrelerinin değiştirilereürüş konforunun eski haline getirilemeyeceği söylenebilir. B. ÇTM Parametrelerinin Süspansiyon Genliği Üzerindeki Etkileri 5, 6 ve 7 nolu şekillerde süspansiyon ve lastik parametrelerindeki değişimin süspansiyon genliği üzerindeki etk- ileri gözlemlenmiştir. Eğrilerde görüldüğü gibi artan sönümlenmemiş kütle ile süspansiyon genliği için ikinci doğal frekans azalmakta ve o frekanstaki aktarım oranı da artmaktadır. Şekil 5 gösteriyor ki süspansiyon sertliğindeki değişimin ikinci doğal frekans veya o frekanstaki aktarım oranı üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmadığından, süspansiyon yayı sertliğindeki değişimler durumu iyileştirememektedir. Şekil 6 te ise süspansiyonun sönümleme katsayısındaki artışın aktarım oranını ciddi şekilde düşürdüğü görülmektedir. Son olarak lastiertliğindeki değişimlerin ektilerine bakıldığında (şekil 6), yumuşak lastik kullanmanın yine aktarım oranını düşereceği sonucu çıkarılır. Özetlemek gerekirse, süspansiyonun sönümleme kat- 3

4 0 Suspension travel ratio (abs) =80 kn/m =60 kn/m =3 kn/m Tire deflection ratio (abs) c= Ns/m c=000 Ns/m c=00 Ns/m Şekil 7. etkisi Lastiertliğindeki değişimin süspansiyon genliği üzerindeki Şekil 9. Süspansiyonun sönümleme katsayısındaki değişimin lastik deformasyonu sayısının artırılması ve lastiklerin yumuşatılmasının süspansiyon genliğini azalttığı, bu sayede süspansiyonların daha dar bir alanda barındırılabileceği çıkarımı yapılabilir. C. ÇTM Parametrelerinin Lastik Deformasyonu Üzerindeki Etkileri 0 Tire deflection ratio (abs) Tire deflection ratio (abs) =8 kn/m =6 kn/m =32 kn/m Şekil 8. Süspansiyon sertliğindeki değişimin lastik deformasyonu Bu kısımdaki üç şekil (8, 9 and 0) lastik deformasyonu oranı için bode eğrileridir. Lastik deformasyonu taşıtların yol tutuşu karakteristiğini yansıtan bir ölçüttür. Lastik ne kadar deforme olursa, yani yük altında ne kadar sıkışıtırsa geri açıldığında yol bağlantısının kesilme ihtimali de o kadar yüksek olur. Bode eğrilerine dönüldüğünde sönümlenmemiş kütledeki 0 2 =80 kn/m =60 kn/m =3 kn/m Şekil 0. Lastiertliğindeki değişimin lastik deformasyonu üzerindeki etkisi artışın ikinci doğal frekans civarında lastik deformasyonunu artırdığı görülmektedir. Süspansiyon yayı sertliğinin artırılması ikinci doğal frekanstaki aktarım oranını bir miktar düşürse de, birinci doğal frekansta büyük oranda artırmaktadır. Süspansiyonun sönümleme katsayısındaki artışın her iki doğal frekansta da aktarım oranını düşürdüğü görülmektedir. Ancak iki doğal frekans arasında kalan bölgede artışa sebep olduğundan sönümleme katsayısı için genel yol tutuşunu kötü etkilemeyecek şekilde bir optimum nokta bulunmalıdır. Son olarak şekil 0 e bakıldığında düşük frekanslarda deformasyonların sert lastik kullanımıyla düştüğü görülmektedir. Ancak zaten lastiertliği arttığı için daha az deforme 4

5 olsa bile ortaya çıkan kuvvet değişmez. Bu yüzden bu bir iyileştirme sayılamaz. Yüksek frekanslarda ise lastiğin sertleşmesiyle aktarım oranı da artmakta, bu yüzden yol tutuşu büyük oranda kötüleşmektedir D. Optimizasyon eğrisi J rh, road holding criteria : J rc = C(F rc,0,) C(F re f rc,0,) J rh = C(F rh,0,30) C(F re f rh,0,30) Burada F rc ve F rh modifiye edilen sistemin farklı sönümleme katsayıları ile frekans tepkisi kazançlarıdır. Frc re f ve F re f rh ise aynı parametrelerin referans modeldeki karşılıklarıdır. Sürüş konforu 0- Hz frekansın aralığında; Yol tutuşu ise 0-30 Hz frekansın aralığında incelenmiştir. C : R R R R fonksiyonunun tanımı şöyledir; f C(x, f, f ) = x( f ) 2 d f f Bu yöntem başlangıç parametreleri II nolu kısımda verilen ve sönümlenmemiş kütlesi 60 kg a çıkartılan araca uygulandığında şekil elde edilir. Bu eğride sönümlenmemiş kütle 45 ten 60 kg a çıkarıldığında sürüş konforunun da yol tutuşunun da etkilenmemesi için sönümleme katsayısının 80 Ns/m ye çıkarılması gerektiği görülmektedir. Yine eğride görüldüğü Comfort.25.2 Bu noktaya kadar incelenen dokuz bode eğrisi değerlendirildiğinde daha yumuşaüspansiyon yayı ve daha yumuşak lastik.5 kullanmanın incelenen performans kriterlerini genel anlamda iyileştireceği söylenebilir. Ancaüspansiyonun..05 X: Y: sönümleme katsayısı söz konusu olduğunda hem konforu c = 80 Ns/m hem de yol tutuşunu iyi seviyede tutacak bir optimum nokta gerekmektedir. Bu amaçla konfor ve yol tutuşu için bir optimizasyon eğrisi çizilebilir [] Bu çalışmada optimizasyon eğrisi parametreleri değiştirilmiş Road holding modelin bode eğrisinin altında kalan alan, modifiye edilmemiş referans modelin bode eğrisinin altında kalan Şekil. Sürüş konforu ve yol tutuşu arasındaki optimizasyon eğrisi alana bölünmüştür. Eğer oran den büyükse, referans modelin modifiye edilmiş modelden daha iyi olduğu söylenebilir. den küçük olduğunda ise parametrelerde gibi performans metriklerinden biri, diğerinden taviz verilerek daha da iyileştirilebilir. Ancaönümleme kat- yapılan değişkliğin incelenen durumu iyileştirdiği sonucu çıkarılabilir. Bu yöntemi matematiksel olarak şöyle ifade edebiliriz; J rc, ride com f ort criteria : sayısında yapılan bir değişikliğin yol tutuşu sürüş konforundan daha belirgin olduğundan, sürüş konforunda verilecek küçüavizlerle yol tutuşu daha büyük oranda iyileştirilebilir. IV. ISO 263 Ride Comfort Analysis Bu kısımda çeyreaşıt modeli ISO 263 standartına göre analiz edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda denklem 3 te verilen transfer fonksiyonu kullanılarak yol profili boyunca sönümlenmiş kütle dikey ivmesi hesaplanmıştır. Daha sonra bu ivme sinyali Zuo ve Nayfeh [2] tarafından önerilen metod kullanılarak ISO 263 e uygun olacak şekilde ağırlıklandırılmıştır. En son elde edilen sinyalin karekök ortalaması ISO 263 e göre sürüş konforu indeksini vermektedir. Sürüş konforu ne kadar düşük olursa aracın o kadar konforlu bir sürüş sağladığı anlamına gelir. Bu analizde kullanılan yol profili girdisi ISO 8608 standartına göre oluşturulmuş ve şekil 2 te gösterilmiştir. II nolu kısımda verilen parametrelerle sürüş konforu ölçüldüğünde indeks çıkmaktadır. Sönümlenmemiş kütle 60 kg a çıkarıldığında, indeks de e yükselmiştir. Ardından analizler farklı sönümleme katsayısı ve yay sertliği değerleri için tekrarlanmış; her yeni parametre seti için bulunan konfor indeksi referans modelin konfor indeksine bölünerek bağıl konfor indeksi bulunmuştur. Bulunan değerler şekil 3 te bir yüzey grafiği şeklinde gösterilmiştir. Konfor seviyesindeki bozulmanın giderilmesi için bağıl konfor indeksinin e eşit veya den küçük olması gerekmektedir. Şekil 3 te görüldüğü üzere, hem sönümleme katsayısı hem de yay sertliği düşürülerek konfor seviyesi düzeltilebilmektedir. Hangisinde değişiklik yapılacağı tercihe bağlıdır. Ancak yol tutuşu üzerindeki etkilerin de 5

6 Road altitude (cm) 2 0 Relative Road Holding Index Time (s) Şekil 2. Yol profili girdisi. Şekil 4. Bağıl yol tutuşu yüzeyi. 3.2 Relative Comfort Index X: 868. Y: 6.02 Z: X: 000 Y: 0.28 Z: Relative Comfort Index X: 950 Y: 3 Z: Şekil 3. Birinci parametre seti için bağıl konfor indeksi yüzeyi. Şekil 5. Şekil 3 in yeniden boyutlandırılmış hali. düşünülmesi bu tercihte belirleyici olmalıdır. Şekil 4 sönümleme katsayısının düşürülmesiyle yol tutuşunun üstel olarak bozulduğunu göstermektedir. Bu bilgi ışığında sönümleme katsayının mümkün olduğunca düşürülmemesi gerektiği sonucu çıkarılabilir. Ancaürüş konforunu iyileştirmek için süspansiyon yaylarının fazla yumuşatılması da yunuslama ve devrilme hareketlerini kötü etkileyebilir. Bu etkilerin incelenmesi bu çalışmanın kapsamında değildir. Şekil 5 te bozulan sürüş konforunun sönümleme katsayısını 5%, yay sertliğini de 9% azaltarak düzeltilebileceği görülmektedir. Bu yaklaşım ikinci bir parametre setiyle denenebilir. Yeni setteki parametrelerin nümerik değerleri m s = 350 kg, m u = 50 kg, = 200 N / m, c s = 0 Ns / m, k u = N / m olarak belirlenmiştir. Bu değerlerle konfor indeksi olarak bulunmuştur. Bozulmanın incelenmesi için sönümlenmemiş kütle 70 kg a çıkarılmış ve aşağıdaki yüzey elde edilmiştir; Şekil 6 benzer bir yaklaşımla bu set için de durumun düzeltilebileceğini göstermektedir. Sönümleme katsayısındaki 4% lük ve yay sertliğinde 4% lük bir düşüşle sönümlenmemiş kütle 70 kg a çıktığında bile referans modelle aynı konfor seviyesi elde edilebilir. Bu yaklaşım son bir parametre setiyle daha denenmiştir: m s = 300 kg, m u = 60 kg, = 000 N / m, c s = 800 Ns / m, k u = N / m. Bu değerler konfor indeksi olarak hesaplanmış, ardından m u 75 kg a çıkarılarak aşağıdaki yüzey buşunmuştur; Bu son set için de sönümleme katsayısı 6.25%, yay 6

7 Relative Comfort Index X: 00 Y: 9 Z: 000 Şekil 6. İkinci parametre seti için bağıl konfor indeksi yüzeyi. Relative Comfort Index X: 750 Y: 8 Z: Şekil 7. Üçüncü parametre seti için bağıl konfor indeksi yüzeyi. sertliği de 0% azaltılarak konfor seviyesi eski haline getirilebilmiştir. V. Sonuçlar Bu çalışmada yapılan analizler iki ana kısımda ele alınabilir. İlk kısımda frekans uzayında analizler yapılmış ve belli parametrelerin değiştirilmesiyle ÇTM nin bazı tepkilerinin iyileştirilebileceği görülmüştür. Özetlemek gerekirse düşük frekanslarda yay sertliğinin düşürülmesinin incelenen üç kriter için de iyi olduğu söylenebilir. Yüksek frekanslarda ise yay sabiti hemen hemen hiçbir değişikliğe neden olmamaktadır. Sönümleme katsayısı süspansiyon genliğini düşürmek için mümkün olduğu kadar artırılmalıdır. Ancak fazla artırılması doğal frekanslar arasında kalan bölgede konforu ve yol tutuşunu kötüleştirdiğinden sönümleme katsayısı için bir optimum nokta bulunması gerekmektedir. Lastiertliğine gelince, yumuşak lastik kullanılmasının yüksek frekanslarda üç kriter için de iyi olduğu görülmüşütür. Ancak yumuşak lastiklerin yakıt tüketimini artırmak gibi yan etkileri olabileceğinden, lastikteki değişiklikler de dikkatli yapılmalıdır. Analizlerin ikinci kısmında ise sürüş konforundaki sönümlenmemiş kütledeki artıştan kaynaklanan bozulmanın sönümleme katsayısı veya yay sabitini düşürerek düzeltilebileceği görülmüştür. Bu çalışmada ikisinin birden düşürülmesi önerilmiştir. Ancak III-D ve IV nolu kısımlarda yol tutuşunun, yani güvenliğin kötü etkilenmemesi için sönümleme katsayısının düşürülmemesi gerektiği görüldüğünden bu düşün büyük oranda yay sertliğinde yapılmalıdır. Takriben, sönümleme katsayında 5% ve yay sertliğinde de 0-% arası bir düşüşle konfor seviyesie eski haline getirilebilir. VI. İlgili çalışmalar Jant-içi motorların taşıt dinamiklerine etkileri literatürde çokça incelenen bir konu olduğundan bu konuda yapılmış diğer kaydadeğer çalışmalardan bahsedilebilir. Örneğin, yılında Lotus Engineering tarafından Cambridge Üniversitesi nde yapılan bir sunumda jant-içi motorların sürüş konforuna etkileri bir çok açıdan değerlendirilmiş ve bazı açılarda iyileştirme sağlamak adına daha sert süspansiyonlar kullanılmıştır [3]. Ayrıca konu üzerine 0 yılında R. Vos tarafıdan Eindhoven University of Technology de yazılmış oldukça detaylı bir yüksek lisans tezi de mevcuttur [4]. Bahsedilen tezde, bu çalışmada da ortaya konulduğu gibi, jant-içi motorlar kullanıldığında yol tutuşunun sürüş konforundan daha çok etkilendiği sonucuna varılmıştır. Yazar ayrıca süspansiyon parametrelerinin pasif olarak değiştirilmesinin jant-içi motorların istenmeyen yan etkilerini yeteri kadar etkili gideremediğini belirtmiştir. Teşekkür Bu çalışma TUBITAK tarafıdan 3M070 koduyla bütçelendirilen proje kapsamında Gediz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü nün imkanları kullanılarak yapılmıştır. Yazarlar adı geçen kurumlara destekleri için teşekkürü bir borç bilir. Kaynakça [] Key World Energy Statistics IEA.org. /Key- World3.pdf Erişim tarihi: [2] Causes of Global Warming Conserve-Energy-Future.com. Erişim tarihi: [3] Primary Energy Consumption by Source and Sector, U.S. Energy Information Administration - EIA.gov. 3.pdf Erişim tarihi:

8 [4] BP Statistical Review of World Energy - June 4 BP Global - BP.com. Erişim tarihi: [5] Anderson M., Harty D. Unsprung Mass with In-Wheel Motors - Myths and Realities. AVEC 0, 0th International Symposium on Advance Vehicle Control, Loughborough, England, 0. [6] ISO 263-:997 Mechanical vibration and shock Evaluation of human exposure to whole-body vibration Part : General requirements ISO.org. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:263:-:ed- 2:v:en Erişim tarihi: [7] ISO 8608:995 Mechanical vibration Road surface profiles Reporting of measured data ISO.org. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8608:ed-:v:en Erişim tarihi: [8] Rajamani, Rajesh. Vehicle Dynamics and Control. New York: Springer Science+Business Media. 06 [9] Jazar, Reza N. Vehicle Dynamics: Theory and Applications. New York: Springer Science+Business Media. 08 [0] Wong, Jo Y. Theory of Ground Vehicles. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc. 0 [] Poussot-Vassal C., Spelta C., Sename O., Savaresi S.M., Dugard L. Survey and Performance Evaluation on Some Automotive Semi- Active Suspension Control Methods: a Comparative Study on a Single-Corner Model Annual Reviews in Control 36, (2) [2] Zuo L., Nayfeh S.A. Low order continuous-time filters for approximation of the ISO 263- human vibration sensitivity weightings. Journal of Sound and Vibration, Volume 265, Issue 2, 7 August 03, p [3] Hurdwell R., Anderson M. Dynamics of Vehicles With In-wheel Motors. djc3/vehicledynamics/downloads /VDC Hurdwell.pdf Erişim tarihi: [4] Vos R. Influence of in-wheel motors on the ride comfort of electric vehicles. M.Sc. Thesis, Eindhoven University of Technology, 0. 8

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI M. Kaan AKALP Doç.Dr. Mehmet EROĞLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara meroglu@mmf.gazi.edu.tr Doç.Dr. Nizami

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Bülent

Detaylı

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ Makine Müh. Muzaffer METİN FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Teorisi ve Kontrol

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 3 (2) (2007) Available online at www.e-lse.org Control of Semiactive Suspension System for Quarter Car Model M. Göksel Sakarya University Engineering Faculty,

Detaylı

Journal of Yasar University 2012 26(7) 4572-4588 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDAKİ ARTIŞ CARİ AÇIĞA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?

Journal of Yasar University 2012 26(7) 4572-4588 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDAKİ ARTIŞ CARİ AÇIĞA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? Journal of Yasar University 2012 26(7) 4572-4588 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARINDAKİ ARTIŞ CARİ AÇIĞA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? CAN SPECIAL CONSUMPTION TAX INCREASE BE SOLUTION TO CURRENT DEFICIT? Ahmet UĞUR *

Detaylı

EFFECT of OIL PRICES on FIRM INVESTMENTS: EXAMPLE of TURKISH PETROCHEMICAL FIRMS

EFFECT of OIL PRICES on FIRM INVESTMENTS: EXAMPLE of TURKISH PETROCHEMICAL FIRMS PETROL FİYATLARININ İŞLETME YATIRIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE PETROKİMYA İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ 1 Özet EFFECT of OIL PRICES on FIRM INVESTMENTS: EXAMPLE of TURKISH PETROCHEMICAL FIRMS Hüseyin DAĞLI 2 Uğur

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA FAYDALI FRENLEME SİSTEMİ TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Turhan ALAGÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim

Detaylı

INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY IN TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY. Orhan ÇOBAN *

INDUSTRIAL PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY IN TURKISH AUTOMOTIVE INDUSTRY. Orhan ÇOBAN * 18 TÜRK OTOMOTİV SANAYİİNDE ENDÜSTRİYEL VERİMLİLİK VE ETKİNLİK ÖZ Orhan ÇOBAN * Bu çalışmada firma ve endüstri ölçeğinde Türk otomotiv sanayiinin ekonomik performansı ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi *

Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi * İMO Teknik Dergi, 2013 6479-6504, Yazı 406 Yuvarlakada Kavşaklardaki Ağır Araç Etkisinin İncelenmesi * Serhan TANYEL* S. Pelin ÇALIŞKANELLİ** Metin Mutlu AYDIN*** Seçil Başak UTKU**** ÖZ Trafik akımının

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ENERJİ VE GÜÇ SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ 471 Şarj Dengeleme Sistemleri İçin Çift Yönlü Flyback Devresi Tasarımı Serhat NAFİZ, Doç. Dr. Musa ALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Necdet YILDIZ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı *

Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * İMO Teknik Dergi, 14 6699-674, Yazı 416 Deprem Etkisindeki Elastomer Mesnetli Köprü Ayağının Farklı Zemin ve Mesnet Koşullarında Dinamik Davranışı * Fevzi SARITAŞ* Zeki HASGÜR** ÖZ Elastomer mesnetli bir

Detaylı

ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI. İsmet KARAKAŞ. Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI. İsmet KARAKAŞ. Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİKLİ TAŞIT TASARIMI İsmet KARAKAŞ Mustafa PEKCAN LİSANS TEZİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ HAZİRAN 2014 ETİK BEYAN Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Tez

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet

TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ. Özet TÜRKİYE'DE İMALAT SANAYİNDEKİ FİRMALARIN PERFORMANSI İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ Araş.Gör. Cihan KIZIL * Doç.Dr. Fuat ERDAL Özet Bir ülke mal ve hizmetlerinin uluslararası rekabet gücünün göstergelerinden

Detaylı

YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA Alınış Tarihi: 053014 Kabul Ediliş Tarihi: 253014 YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA THE PERCEPTION OF FOREIGN DIRECT INVESTORS: AN APPLICATION ON ISTANBUL

Detaylı

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

THE EFFECTS OF FOREIGN TRADE ON EMPLOYMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.259-281. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Trafik Kazalarının Tehlike İndeksi Metodu ile Analizi: Denizli Örneği Analysis of Traffic Accidents Using Hazard Index Method: Case of Denizli

Trafik Kazalarının Tehlike İndeksi Metodu ile Analizi: Denizli Örneği Analysis of Traffic Accidents Using Hazard Index Method: Case of Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 3, 2010, Sayfa 325-333 Trafik larının Tehlike İndeksi Metodu ile Analizi: Denizli Örneği Analysis of Traffic Accidents Using Hazard Index

Detaylı

TÜRKİYE DE OTOMOBİL KASA TİPİ VE YAKIT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE OTOMOBİL KASA TİPİ VE YAKIT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE OTOMOBİL KASA TİPİ VE YAKIT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Mehmet DİNÇ İktisat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 İsmet GÖÇER Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültes,i Ekonomi ve Finans Bölümü

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler.

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Pompey the Triumvir Öneri ve görüşleriniz için AKes@petkim.com.tr

Detaylı

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER Dumlupınar Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kütahya cyasar@dpu.edu.tr, yaslan@dpu.edu.tr,

Detaylı

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ. Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GÜNCEL PAZAR FİYATLARININ VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE MODELLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Özcan ASİLKAN 1 ÖZET Bilindiği gibi, ikinci el otomobiller tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği

Detaylı

http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c

http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Chan. Clung-Yao. Fundamentals of crash sensing in automotive air bag systems /. p. cm. Includes bibliographical

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TÜRKİYE DEMİRYOLU YURTİÇİ YÜK TAŞIMA TALEBİNİN RIDGE REGRESYONLA ANALİZİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TÜRKİYE DEMİRYOLU YURTİÇİ YÜK TAŞIMA TALEBİNİN RIDGE REGRESYONLA ANALİZİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2011, CİLT XXXI, SAYI II, S. 321344 LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TÜRKİYE DEMİRYOLU YURTİÇİ YÜK TAŞIMA TALEBİNİN RIDGE REGRESYONLA ANALİZİ Gülsen Serap ÇEKEROL Meserret

Detaylı

ENERJİ GİRDİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME. Cumhur Çiçekçi 1

ENERJİ GİRDİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME. Cumhur Çiçekçi 1 ENERJİ GİRDİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME Cumhur Çiçekçi 1 Özet Birçok ülkede sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için enerjiye

Detaylı