Kalkınma İlişkisi. Recep Kızılcık. Uzakdoğu Kaplanlarında Kamu Yönetimi ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kalkınma İlişkisi. Recep Kızılcık. Uzakdoğu Kaplanlarında Kamu Yönetimi ve"

Transkript

1 Uzakdoğu Kaplanlarında Kamu Yönetimi ve Kalkınma İlişkisi Recep Kızılcık Özet: Son zamanlara kadar onların yeryüzü sahnesinde sahip oldukları değişik yerleşim alanları, orta düzey yapıları, orta ölçekli nüfusları, sınırlı doğal kaynakları ve göreceli olarak küçük coğrafi yapıları göz önüne alındığında, Pasifiğin batı yakasında yer alan dört politik kimlik, geçen on yıllarda gözle görülür derecede dikkat çekmişlerdir. Bunlar genellikle Asya 'nın Küçük Kaplanları veya Küçük Dragonları olarak isimlendirilmektedirier. Bunların sahip oldukları ortak değerlerin neler olduğuna baktığımızda, şüphesiz, gayrı safi milli hasıla, kişi başına düşen milli gelir, ortalama büyüme oranı, dünya ticareti ve gelirinden alınan pay gibi kriterlerle ölçülen beklenmedik büyüklük ve rekor sayılabilecek hızda gerçekleştirilen ekonomik gelişmenin olduğu görülmektedir. Bunların başarılarının ana sebebinin araştırılması, geçerli olabilecek bazı ekonomi dışı faktörlerin de incelenmesi gf!reğini doğurmuştur. Örneğin, Latin Amerika kültürel değerlerinin bölgedeki ekonomik gelişmeyi engellediği, buna karşılık, gelişmekte olan Konflçyüsçü çalışma etik değerlerin ise, Japonya ve Yeni Gelişmekte olan. Ülkeler dahil, çok sayıdaki Doğu Asya ülkesinde ekonomik başarının sağlanmasında pozitif etki yaptığı öne sürülmüştür. Bugüne kadar görmezlikten gelinen konu, birbiri ile bağlantılı idari ve politik ulusal sistem düzenlemelerinin, muhtemel bağlantılarının ve ulusal gelişme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde elde edilen başarı ve başarısızlıkların, sistematik olarak incelenmemesindedir. Bu çalışma, anılan çizgi doğrultusunda dört Küçük Kaplan üzerinde yoğunlaşarak gerçekleştirilen bir denemenin ürünüdür. Anahtar sözcf:lkler: Uzakdoğu kaplanları, kamu yönetimi, değişim, gelişim, politik yapı. Giriş Kamu yönetimi, her biri farklı çözümler isteyen ve önemli problemler ihtiva eden çok farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. Toplumlan etkin olarak yönetebilmek için, faaliyetler durumun gerektirdiği şekilde yürütülerek, kurumlar dizayn edilmekte ve politikalar uygulanmaktadır. Her zaman açık olmasa da kamu yönetimi, politikalann belirlenmesi ve bunlann uygulama stratejilerinin önerilmesinde önemli ro1 oynamaktadır. Bunun sonucu olarak, bir ülkede önemli bir gelişme veya aksaklıklar baş gösterdiğinde kamu yönetimine aynntılı olarak e ğilme gerekliliği vardır. Siyaset ve idare alanındaki birçok akademisyen, bir toplumun ekonomik ve sosyal gelişiminin temelleri ve yönetimi için kamu yönetiminin bir araç olduğu kanısındadır. Galbraith'e (1967) göre, modem toplumlarda gerçekleştirilen yeni -Dr., Başbakanlık. Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcısı. Amme İdaresi Dergisi, caı 39 Sayı 1 Mart 2006, s

2 '62 Amme İdaresi Dergisi buluşlar ve bunlann yeni teknolojiler olarak uygulanması, bürokrasi tarafından yeni düzenlemelerin yapılmasi zorunluluğunu doğuran ve onlar tarafından pek de istenilmeyen değişikliklere ne,den olmaktadır. Son yıllarda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çeşitli problemlerle karşı karşıya iken, Uzakdoğu Kaplanlan (Hong Kong, Singapur, Tayvan ve Güney Kore) önemli gelişme kaydetmişlerdir. Dünya çapındaki ekonomik depresyon ve yaşam kalitesinde yaşanan düşmeye rağmen, bölge, yaşam standardının yükseltilmesi ve ekonomik büyüme alanında büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bu manada, kişi başına düşen milli gelir önemli oranda artmış, işsizlik oranı düşmüş ve hayat standardının yükselmesinin yanında, sosyal ve politik istikrar sağlanmıştır. Kaplanlann bu başansının arkasındaki en önemli unsur, iyi işleyen bir kamu yönetimidir. Uzakdoğu Kaplanlan'nın dikkatle incelenmesi için sadece ekonomik ve sosyal alanda gerçekleştirilenler değil, aynı zamanda yönetim sistemlerinin modernize edilmesi de önemli bir nedendir. Kamu yönetimi, genellikle içinde bulunduğu çevre ve politik sistemin etkisi altındadır. Literatürdeki bu deterministik yaklaşımın aksine, Uzakdoğu Kaplanlan deneyimi, siyasi sistemin etkinleştirilmesi ve çevrenin şekillendirilmesi açısından, kamu yönetiminin olumlu etkide' bulunduğuna iyi bir örnek teşkil etmektedir. Bu çalışmada; gelişmekte olan ülkelerde karşılaşılan eskimiş yönetim sistemleri ve esnek olmayan bürokrasileri suçlama alışkanlığından uzaklaşarak, yönetim mekanizması ile Uzakdoğu Kaplanlannın başansı arasında bir ilişki kurulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, değişen toplumlarda karşılaşılan bütün sorunlann kamu yönetimi tarafından çözümlenebileceğini öne sürmek değildir. Fakat, devletlerin gelişmesinde kamu yönetiminin genellikle engeloluşturduğu yönündeki görüşlere tam olarak katılmak da mümkün değildir. Amaç, kamu yönetiminin kurtulunması gereken 'diğer şeytan' olmadığını ortaya koymaktır. 0, Uzakdoğu Kaplanlannın kalkınmasında önemli roloynamıştır. Gelişmenin belirli aşama oluşturulması ve sında kamu yönetimi, politikalann yalnız uygulanması değil, formüle edilmesinde de etkili olmaktadır. Karşılaşılan problemlerin çözümünde yeni yöntemlerin geliştirilmesi, yolsuzluklann sınırlanması ve yok edilmesi, sosyal yardımlann desteklenmesi ve sunulması, ekonominin desteklenmesi ve kamu düzeninin sağlanmasına büyük ihtiyaç duyulmuştur. Yaşanan bu tecrübelerin, kamu yönetim sistemini yeniden yapılandırma sürecinde bulunan ülkemiz için de bir perspektif oluşturabileceği değerlendirilmektedir. Kamu Yönetimi ve pontik Düzen Yönetimin görevleri kamu düzeninin kurulması ve bu düzenin devam ettirilmesini de ihtiva eder (Steward and Ranson, 1994: 60). Aslında, siyasi rejimin sürdürülmesinde kamu yönetimi çok önemli bir role sahiptir. Devletin yönetim

3 Uzakdoğu Kaplanlarında Kamu Yönetimi ve Kalkınma ilişkisi 63 şeklinin çerçevesi anayasayla belirlenir. Kurallar ve politikalar da uygulama prosedürlerini belirler. Kurumsal düzenleme, görevlerin organize edilmesi ve bunların gerçekleştirilmesinde en rasyonel yoldur. Vatandaşlar sistemin yapısını belirleyen mekanizmalann, araçların, normlann, prosedürün ve kurumlann düzenli bir şekilde organize edilmesinden dolayı, devlete güven duyarlar. Diğer taraftan, yönetim de vatandaşların karşılaştıklan problemleri ve onlar tarafından benimsenen eğilimleri, açıkça anlama kapasitesine sahip olmalıdır. Kamunun beklentileri, arzulan ve ihtiyaçları ile bu alanda yaşanan değişim ve gelişmeler dikkatlice takip edilmelidir. Bu anlayış, idareye, sistemin güç kullanılarak değiştirilmesi veya kamu düzeninin gayn memnunlar tarafından ciddi olarak tehdit edilmesi durumlan ile karşı karşıya kalmaması için, politika ve programlannı ayarlama ve değişiklik yapma perspektifi sağlar. Birçok gelişmekte olan ülkenin şehirlerinde yaşayan orta sınıfın memnuniyetsizliğine sıkça atıf yapılmaktadır. Bu sınıfın memnuniyetsizliği, yönetimleri koltuğundan edecek hareketleri başlatabileceği endişesiyle; yönetimler, genellikle bu sınıfı memnun kılmak için olanca gücüyle çaba sarf etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetler, tecrübeli ve etkin kamu görevlilerinin hizmetine ihtiyaç duyarlar. Bürokrasi enstrümanı, programlann uygulanması ve kamu politikalannın yürütülmesinde önemli bir yer teşkil eder. Bunun sonucu olarak hükümetler, kamu görevlilerinin arzusuna aykın olacak reformlara genellikle kayıtsızkalmaktadır. Bununla beraber, kamu görevlilerinin yakınmalanna ve bunun sistem üzerindeki muhtemel etkilerine pek önem verilmez. Gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetler, vatandaşlar ve kamu görevlilerinin yaşamlannı devam ettirmeleri için gerekli olan temel ihtiyaçlan karşılama hususundaki yetersizlikleri nedeniyle, huzursuzluklarla karşı karşıya kalmalan muhtemeldir. Üretilen katma değerin dağıtımı, ilgili taraftann göreceli gücüne göre yapılmaktadır. Çıkarların dengelenmesi ve ortak değerlerin oluşturulması görevi kamu alanının sorunudur. Diğer gruplar kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışmalarına rağmen, kamu alanında hiçbir çıkar grubuna ayncalık tanınamaz. Çıkar gruplan arasında kabul edilebilir bir denge sağlandığında bu gruplardan hiç biri diğeri için bir tehdit olarak ortaya çıkmaz ve kamu düzeninin sağlanması da üstesinden gelinebilir bir problem olarak varlığını sürdürür. İstikrann, sistemin devamı ve ilerlemenin ön şartlarından biri olması hasabiyle kamu görevlileri, vatandaşlar ve hükümet bakımından büyük önemi haizdir. Hükümetin görevi~ kamu düzeninin gerekleri ve kanunlar çerçevesinde adaletin gerçekleşmesine olanak sağlamaktır. Bu süreçte kamu görevlileri kanunlann uygulanmasını ve yönetimin gerçekleşmesini sağlayarak kilit bir fonksiyon görmektedir.

4 64 Amme Idaresi Dergisi Kamu Yönetimi ve Ekonomik Durumun Önemi Ekonominin durumu bir ülkenin iyiliği ve gelişmişliğini ölçmede önemli göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir. Ekonomi, devletlerin yönetiminde çok uzun zamandır önemli bir yer tutagelmiştir. Michel Foucault 'ekonomi' kelimesinin 16. yüzyılda bir yönetim şeklini ifade ettiğini, 18. yüzyılda ise tarihte çok önemli bir yer tutacak şekilde, bir dizi kompleks aşamadan geçerek, bir müdahale alanı ve belirli düzeyde gerçeklik anlamına geldiğini ifade etmiştir (1994:.15). Sosyal ve politik gelişmeye büyük önem verilmekle beraber, modem yönetimler ekonomik durumun iyileştirilmesi için önemli çaba sarf etmektedir. Genellikle kabul edilmektedir ki, yetenekli politikacılar, etkin yöneticilerin de yardımıyla, ekonominin gelişmesine katkıda bulunan etkin politikalan oluştururlar. Özel sektör yetenek ve kaynaklann ideal bir şekilde kaynaştınldığı alan olarak görülmektedir. Ekonomik gelişme, ticari ve sanayi kuruluşlarının başansı sonucu sağlanmaktadır. çoğu durumda kamu yönetimi, sanayileşmeyi zorlaştırdığı ve ekonominin yumuşak işleyişini engellediği, gereksiz sınırlamalar getirdiği, gerekçeleri ile engelolarak görülmektedir. Riggs ekonomik gelişmede kamu yönetiminin bir faktör olarak görülmemesini esefle karşılamaktadır (1964: ). Manchu Hanedanı ve sonraki dönemlerden bazı örnekler vererek, ekonomik gelişmede kamu yönetiminin destekleyici ve engelleyici konumuna işaret etmiştir. Enteresandır, ekonomik durumun iyi olması bireylerin yaşam kalitesini etkilediği gibi, iktidardaki partileijn geleceğini de etkilemektedir. Bunun için kamu yönetimi ekonomik durumun iyileştirilmesi için zamanının önemli bir kısmını bu alana teksif etmelidir. Ekonomik gelişmede devletin rolünü açıklayan neo- klasik ve devlet yanlılan, devletin yokluğunda Pazar ekonomisinin işleyemeyeceği olumlu ortamın o luşturulması ve devam ettirilmesin hususuna dikkati çekmişlerdir. Bu ortam, politik istikrarın sürdürülmesi, Pazar ilişkileri için istikrarlı yasalortamın oluşturulması, enflasyonun kontrol altına alınması için makro politikaların kullanılması ile iş dünyası ve ticaretin genişlemesi için hayati önemi haiz olan pahalı fiziksel altyapı projelerinin finanse edilmesinden ibarettir (Clarke and Chan, 1994: 334). Açıkça ifade edilmeli ki, ekonomik gelişmenin gerçekleştirilmesinde kamu yönetimi önemli bir role sahiptir. Şöyle ki, yöneticiler kamu politikalannın arkasındaki itici güçtür. Onlar bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, ana noktalann birleştirilmesi ve bunların politika oluşturmak üzere yetkili otoritelere sunumu gibi önemli fonksiyon görürler. Yasal süreç tamamlanır tamamlanmaz, uygulanabilir programlann geliştirilmesi ve bunların hayata geçirilmesi için kamu yönetiminin tekerlekleri dönmeye başlar.

5 Uzakdoğu Kaplanlarında Kamu Yönetimi ve Kalkınma ilişkisi 65 Aslında kamu yönetimi, kamu politikalarının şekillendirilmesi ve uygulanmasında da önemli görevler üstlenmektedir. Bu fonksiyonların görülmesi esnasıiıda çalışanların güvenliği yanında, optimum faydanın sağlanmasına katkıda bulunur. Aynı şekilde idari birimler; sanayiinin, ticaretin ve ticaret imkanlannın ve fırsatlarının geliştirilmesi ve desteklenmesine katkı sağlamaktadır. Kısaca hükümetler, iş alemi, çeşitli çıkar grupları ve uzmanlann yardımı ile ekonomik politikaların geliştirilmesi için uğraşmaktadır. Buradaki amaç, onlann faaliyetlerini yumuşak bir şekilde sürdürmeleri için gerekli imkanlan ve desteği saptamaktır. Alt yapının ve diğer yan hizmetlerin geliştirilmesi, büyük oranda politik arzu ve yönetim kapasitesine bağlıdır. Bu konularda kamu yöneticilerinin görüşleri alınır ve özel sektörün gelişimine de katkıda bulunulur. Kamu Yönetimi ve Sosyal Çıkarlar Toplumdaki istikrar, doğrudan doğruya vatandaşlara sunulan imkanlann genişliği ve halkın bunlardan istifade etme oranı ile bağlantılıdır. Medeniyetin i lerlediği ve hükümetlerin daha da önemli roloynamaya başladığı modern dünyada, bununla bağlantılı sayısız problemler de ortaya çıkmıştır. Sanayileşme ve kentleşme, konut, sağlık, eğitim, iş ve emeklilik gibi destekleyici hizmetlerin doğması gibi çok geniş yelpazedeki destekleyici hizmetlerin sunumu ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. İşverenlerin bu hizmetleri sunmaya yanaşmadıklan veya sunamadıklan durumlarda bu görev hükümete kalmaktadır. Sosyal hizmetlerin sunumuna dahilolması, kamu görevlilerinin de bu sürece katılımını zorunlu kılmaktadır. Tarihselolarak, temel sosyal hizmetlerin sunumu için kaynaklann dağıtımında, hükümet, pazann alternatifi bir kurum olarak kabul edilegelmiştir (Wringley and McKevitt, 1994: 76). Talep, arzı aştığı için, sosyal hizmetler hükümetler için çoğu zaman büyük problem kaynağıdır. Vergi ödeyenler yükü taşırken, hizmetler genellikle karşılıksız olarak sunulmaktadır. Arz ve talep anlamında hizmetlerin mantıksalolarak sunulacağı sistemin araçlannın ve yollannın bulunma zorunluluğu vardır. Bu durum, kamu görevlileri için çok hassas bir a landır. Çünkü kamu görevlileri, politik öncelikler ve hedeflerden, muhtemel çatışma alanlarından ve politik zorluklann kökenlerinden haberdar olmak zorundadır (Steward, 1989: 171). İdari örgütlenme, hizmetlerin ihtiyaçlarını ve bu hizmetleri alma -yeterliliğine sahip olmayan grup ve kişileri belirleyecek şekilde olmalıdır. Gelenekselolarak, kamu yönetimi etkinlik, verimlilik ve gereklilik 'üzerinde durmuştur. 'Etkinlik' belirli maliyet sınırları içinde daha yüksek verimlilik ile sonuçlanacak bir alternatifin önerilebildiği bir orandır. 'Rasyonellik' ise, bilgiyi öne sürmek ve savunmak için, açık gerekçelere dayanan önermeleri kullanan kendi içinde tutarlı bir süreçtir (Dunn, 1994: ). 'Ekonomiklik' ise, herhangi bir görevin en düşük maliyette yapılmasıdır. Faaliyetlerin bu değerler akılda tutularak yürü

6 66 Amme İdaresi Dergisi tülmesi ve görevlerin en hızlı ve en düşük maliyetle yerine getirilmesi gerekli dir. Zamanla bu değerler kamu yöneticilerinin de davranışlannı etkisi altına almış ve her ne pahasına olursa olsun etkinlik, ekonomiklik ve rasyonellik ilkelerinin hayata geçirilmesi yönünde büyük çabalar görülmektedir. Bununla beraber, Yeni Kamu Yönetimi hareketiyle birlikte etkinlik, ekonomiklik ve rasyonellik ilkeleri üzerinde durmanın da bir takım sınırlan olduğu hususu gündeme gelmiştir. Liberal düşünceler literatürde ve kamu yönetiminde kendini kabul ettirmiş ve bunun sonucu olarak eşitlik ve sosyal adalet ilkeleri desteklenmeye başlanmıştır. 'Eşitlik' konsepti yasal ve sosyal rasyonellik ile yakından ilişkilidir ve toplumdaki kaynaklann daha adil dağılımı ile sonuçlanacak bir alternatifin ileri sürülmesine olanak sağlayacak bir kriterdir (Dunn, 1994: 286, 329). Kamu yönetiminin sosyal değişikliğin gerçekleştirilmesindeki rolü genelolarak kabul edilmektedir. Hiç şüphesiz sosyal hizmetlerin sunumu ve dağıtımında kamu görevlileri proaktifbir rol üstlenmelidirler. Frederickson en üretken, en etkin ve en ekonomik yönetimlerin bile yoksulluk, fırsat eşitsizliği ve adaletsizlikle karşılaşabileceğine işaret etmiştir. Kamu yöneticilerinin, 'vatandaşlann kamu hizmetlerinden eşit olarak istifade etmeleri ile ilgili bireysel haklan' hususunda bilgilendirilmeleri gereği, gelecek on yılda kamu yönetiminin karşılaşacağı ana problemlerin işareti olmuştur (Frederickson, 1980: 121). Kamu Yönetimi ve Gelişim Kamu yönetiminin temel görevlerinden birisi de var olan yapılann kuruluş amaçlanna uygun hizmet etmelerini sağlamaktır. Kamu yönetimi ve bürokrasi nin en fazla eleştirilme nedeni mevcut yapının devamı amacıyla kurallara ve prosedüre uymaya atfedilen aşın değerdir. Hiç şüphesiz hükümet adına yürütülecek büyük çaplı hizmetlerin yürütülmesine olanak sağlamak için belirli davranış ve prosedür düzenlemelerine ihtiyaç vardır. Bu tür düzenlemeler, karmaşanın önlenmesi ve politikalann adil, etkin ve rasyonel bir şekilde yürütülmesine olanak sağlar. Bununla beraber, toplumlar modem dünyada hızla değişmektedir. Buna paralel olarak, karşılaşılan yeni problemlerle baş edebilecek yeni mekanizma ve yöntemlerin geliştirilme zorunluluğu vardır. Bazı yeni problemler için çözüm önerileri sunmadan önce yoğun araştırma ve tartışmaya ihtiyaç duyulur. Bazı durumlarda, mevcut yapı, karşılaşılan problemlerin çözümünde yetersiz kalmaktadır. Kamu yönetimi, problemleri daha maliyet duyarlı çözebilmek için yeni teknik' ve prosedürler bulma arayışı içinde olmalıdır. Bir başka deyişle, kamu yönetimi, yalnız karşılaşılan problemlerin çözümü ile uğraşmamalı, eski problemlerin üstesinden gelebilmek için daha iyi ve yeni yöntem arayışında olmalıdır.

7 Uzakdoğu Kaplanlarında Kamu Yönetimi ve Kalkınma ilişkisi 67 Kamu yönetiminde yeni ve daha iyi tekniklerin geliştirilmesi için bir çok neden vardır. Demokratik toplumlarda, yönetirnde yaşanan değişim, buna bağlı olarak ideolojik eğilimler ve rejim değerlerinde, toplumdaki güç dengelerinde ve politika önceliklerinde de değişimi beraberinde getirir. Kamu yönetimi devam eden bir süreç olduğu için, bütün bu ayarlamalar, olağan kamu yönetimi sürecini sekteye uğratınadan ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinde a zalma yaşanmadan yapılmalıdır. Şüphesiz kamu yonetiminin kendisinden kaynaklanan problemlerle de karşılaşılabilecektir. Doğalolarak, kamu hizmetlerinin içinde birçok bölüm ve birimler vardır. Kamu yönetimi alanında yapılan ciddi bir araştırma, uzmanlar ile genelciler arasında yaşanan çatışmayı çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur (Ridley, 1968). Araştırmaya göre, kamu hizmetlerinin organizasyonu ve işleyişinde açıklık ve demokratikliğe verilen önem, yaşanan problemlerin daha da karmaşık hale gelmesine neden olmuştur. Buna ek olarak, etkinlik, verimlilik, ekonomiklik ve yeni ortaya çıkan diğer değerler üzerinde fazla durulması, ortaya çıkan yeni sorunlann çıkmasına neden olmuştur. Bu ilkelerin her birini aynı anda uygulamak mümkün değildir, çünkü bunlann bazılan birbiri ile çelişebilmektedir. Geleneksel yöntem ve mekanizmalar, yeni ortaya çıkan sorunlann çözümlenmesinde yeterli olmamakla birlikte, bunlann yerine tümden yeni yöntem ve kurallann konulması da mümkün değildir. Bu durumda, karşılaşılan sorunlann çözümü, ancak yeni icatlar ile sağlanabilir. Riggs yeni icatlan, ilk defa bulunan ve uygulanan bazı yeni yapılar ve davranış kurallan ve sonuç olarak bunlan, düzenli uygulamalann içine katına süreci olarak tanımlamıştır. Şu da unutulmamalı ki yerleşmiş kurallar, düzenlemeler ve uygulamalar kamu yönetimindeki modem organizasyonlann kendilerini yenilemelerine pek olanak sağlamaz. Yeni yöntemlerin uygulanması, onun göreceli avantajlan, yerleşik yapı ve ihtiyaçlarla uyumuna vurgu yapılarak sağlanabilir. Gelişimeilik sonuç odaklı, meydan okuyan çalışma ortamı ve keşfediciliği ifade eder (Odom et al, 1990: 158). Gelişirncilik, Uzakdoğu Kaplanlannın kamu yönetimi alanında karşılaştıklan bazı sorunlann çözümünde etkili olmuştur. Ekonomik ve endüstriyel sıçramalardan kaynaklanan hızlı değişim, şok ve travınalann yatıştınlabilmesi için bir takım düzenlemelere gidilmiştir. Bu tür toplumlann ihtiyaçlan ve beklentileri tahmin edilmeli ve tatmin edici düzeyde karşılanmalıdır. Toplumun bütün kesimleri ekonomik ve endüstriyel gelişmeden aynı oranda istifade edemeyeceği için huzursuzluklar beklenmelidir. Kamu yönetimi aynı zamanda bu huzursuzluğun sınırlandınıması hususunda da görev üstlenmelidir.

8 68 Amme idaresi Dergisi Uzakdolu Kaplanlarının Kamu Yönetimlerinde GeçekleştirUenler Kompleks modem kamu yönetiminin anlaşılması için, Uzakdoğu Kaplanlannın geçirmiş olduğu tecrübeler, oldukça faydalı bir fonksiyon görecektir. Şüphesiz, Uzakdoğu Kaplanlan kamu düzeninin sürdürülmesi, ekonomik durumun geliştirilmesi ve d~steklenmesi, kamu ve sosyal hizmetlerin sunumu, yolsuzluklarla mücadele ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi hususundaki isteklilik ve kapasite konulannda dikkate değer gelişmeler kaydetmişlerdir. Bu çalışmanın temel iddiası, daha önce de ifade edildiği gibi, Uzakdoğu Kaplanlannın ilerlemelerinin sağlanmasında kamu yönetimi k:urumlan, personeli ve birimlerinin oynadığı olumlu roldür. Başannın sağlanmasına katkı sağlayan bir veya az sayıdaki spesifik adımlara bakmaktansa, bütün süreci açıklayacak şekilde bütüncül (holistik) bir yaklaşımı izlemenin daha yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Bu ülkeler üzerinde yapılacak çalışmanın çok dikkatle ele alınmasında yarar vardır. Çünkü, bu ülkelerin karşı karşıya olduklan problemlerin yapılan birbirinden farklıdır. Hong Kong daha yeni denebilecek bir zamanda İngiliz kolonisi olmaktan kurtulmuş ve komünist Çine devredilmiştir. Singapur Malezya federasyonundan aynlmış ve bağımsızlığı süresince güçlü bir anti komünist çizgi takip edegelmiştir. Güney Kore kapitalist ABD desteği ile kuzey komşusunun tehdidi altında yaşayagelmiştir. Tayvan, anavatan Çin'den ayn kalmaya dayanamamakla beraber, komünist Çin Partisi rejiminin yönetimi altına girmek istememektedir. Singapur, önceleri yüksek işsizlik oranı, çalışma hayatında yaşanan huzursuzluklar, ciddi konut açığı, şehir merkezlerindeki bozulma ve etnik çatışmalar gibi problemlerle karşı karşıya iken (Chen, 1983: 3), siyasi iktidar ile kamu yönetiminin uyumlu ve etkin çalışmalan sonucu anılan sorunlann üstesinderi gelinmiştir. Güney Kore uzun zamandır içinde bulunduğu geri kalmışlık, sanayileşememe, yüksek oranlı nüfus artışı, tasarruf etme alışkanlığının düşük oluşu ve artan olumlu adımlarla işsizlik gibi sorunlarla uğraşmasına rağmen, hükümetin attığı kalkınmada mucizevi denilebilecek başanlar elde etmiştir (APCC, 1992: 246). Bununla beraber, yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, beraberinde, geleneksel değerlerin aşınması ve yaygın işsizlik gibi sorunlan da beraberinde getirmiştir. Bu tür sorunlann üstesinden gelebilmek için bütün halkı kapsayacak sosyal güvenlik sistemi oluşturulmuştur. Tayvan eğitilmemiş işgücü, kıt sermaye ve teknik uzman sıkıntısı içindeki ekonomisini büyük oranda değiştirmiştir. Bu değişim sürecinde yaşanan sosyal huzursuzluklan yatıştırabilmek için sosyal güvenlik sistemi sağlam tutulmaya çalışılmıştır. Aynca, gerçekleştirilen hızlı büyüme ve sosyal değişim sonucunda

9 Uzakdoğu Kaplanlarında Kamu Yönetimi ve Kallanma ilişkisi 69 sivil toplum örgütlerinin sayısında önemli artışlar yaşanmış ve bunun sonucu olarak da politik değişiklik kaçınılmaz olmuştur (Tien, 1988: 7-8). Ayrıca, Uzakdoğu Kaplanlannın genelinde kalkınma yanında sosyal güvenlik alanında da önemli ilerlemeler kaydedilmiştir; okuma yazma oranı yükseltilmiş, imkansızlıklar içerisinde olanlara yapılan yardım yaygınlaştınlmış ve yaşam standardı yükseltilmiştir. Kamu yönetim sistemi, değişimden kaynaklanan ihtiyaç ve sorunlara etkin olarak cevap verebilecek şekilde modernize edilmiş ve yeniden yapılandınlmıştır. Uzakdoğu Kaplanlarının Benzer Özellikleri Anılan pazar farklılıklanna rağmen, bu ülkelerin birçok benzerlikleri de vardır. Özellikle aynı bölgede bulunduklan için, ekonomik performanslan onlan dünya ülkeleri arasında ayrı bir yere koymaktadır. Kısıtlı doğal kaynaklar ile gerçekleştirilen ve belirli süre devam ettirilen bu başandan dünya ülkeleri etkilenmiştir. Benzer kültürel çizgiler ve yabancı işgali de akılda tutulması gereken diğer benzerliklerdir. Söz konusu ülkelerin en açık benzerliği, toplumlannın Çin kültürünün etkisinde olmalandır. Hong Kong ve Tayvan, Çin toplumlan olarak ifade edilebilirken, büyük çoğunluğu Çinli olmakla beraber Singapur'un etnik yapısı çeşitlidir. Güney Kore, Japonlann yanında ÇinIilerden de etkilenmiştir. Toplumlar, antik çağlardan kalma ve saygı duyulan bir düşünür olan Konfıçyüs'ün düşüncesinin etkisi altındadır. Konfıçyüzmde bireylerin hayatında ailenin çok ayrı ve önemli bir yeri vardır. Aile onuru ve saygıya verilen önem büyüktür. Görünüş ne pahasına olursa olsun korunmalı ve zayıf ile fakirlerin bakımı ve korunması varlıklılann ve zenginlerin görevidir. Konfıçyüsçü gelenek bu toplumlan yönlendiren ana güç olduğu için, bu toplumlann sağlamış olduklan başannın da arkasındaki temel unsur, Konfıçyüs geleneğidir diyebilir;iz. Bireyler, ortak çıkar doğrultusunda emirleri yerine getirmek, gözetim altında tutulmak, korunmak, desteklenmek, ödüllendirilrnek ve yeri geldiğinde azarlanmak için vardır. Bu toplumlann başansında, katı otorite ruhu ve tatlı sert disiplin çok önemli bir yer tutar. Bu toplumlann ortak özelliklerinden birisi de yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olmalandır. İnsanlar, mevcut kaynaklar ve arazi ile etkin olarak desteklenecek düzeyin üzerindedir. Nüfusun aşın bir şekilde artmasının nedeni, göç ve politik huzursuzluklardır. Göçmenler bilgi, belirli kapital ve yeni ortamda yeşerip gelişecek girişimci ruha sahiptir. Güney Kore, hızlı sanayileşmesini sağlayan Amerikan yardımı alırken, Hong Kong ve Singapur ticari alt yapılannı güçlendirmişler, Tayvan ise kısa sürede sanayi alt yapısını oluşturmuştur. Enteresandır, bu toplumlann tamamı dış güçlerin koloniyel uygulaması ve Japonya'nın işgaline maruz kalmışlardır. Bu işgaller çalışma alışkanlıklan ve

10 70 Amme İdaresi Dergisi gelecek beklentileri üzerinde olumsuz etkiler bırakmamıştır. Aksine, bunlar isteyerek olmasa da Batılı değerler ve metotlar ile organizasyon mekanizmalannın öğrenilmesini sağlamıştır. Modem dünyada kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlar nelerdir? Bir makalede, Perry kamu yönetiminin karşı karşıya olduğu problemleri sıralamıştır. Bunlar: 1) anayasal düzenin sürdürülmesi, 2) teknik yeterliliğe ulaşma, 3) kamu beklentilerini karşılayabilme, 4) değişim, belirsizlik ve kompleks yapının yönetimi ve 5) etik davranış (1998: 4). Perry'nin analizi, Amerikan tecrübesine dayansa da benzer sorunlar bütün modem toplumlar için geçerlidir. Uzakdoğu Kaplanlan siyasi sistemlerinin değişik yapısı ve modernleşme kervanına sonradan katılmalan nedeniyle daha fazla problemlerle karşı karşıyadır. Kamu ve anayasal düzenin sürdürülmesi bütün toplumlar için önemli bir görevdir. Bu ülkelerin, sistem için büyük önemi haiz olan ekonominin kesintiye uğramadan büyümesi gibi ekstra sorumluluklan da vardır. Sosyal güvenlik harcamalan sisteme karşı gelişebilecek şiddetli kamu rahatsızlığını önleyecek ve toplumdaki alt gelir gruplannın da istifadesini sağlayacak şekilde eşit bir şekilde dağıtılmalıdır. Ekonomik gelişmeyle beraber ortaya çıkan zenginlik ve güç, yolsuzluğa neden olabilmektedir. Bu ülkelerin kamu yönetimleri faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütebilmek için gelişirnci yöntemler geliştirmek ve bunlan uygulamanın yanında, anılan problemlerle de uğraşmak zorundadırlar. Uzakdoğu Kaplanlannda Kamu Yönetiminin Rolü Dwing Waldo, yönetimi, hükümetlerin temeline yerleştirmekte ve ona yeterli önemin verilmediğinden yakınmaktadır (Waldo, 1991: iii). Uzakdoğu Kaplanlannın kalkınmasında kamu yönetiminin çok önemli bir fonksiyon gördüğünün tekrar vurgulanmasında fayda vardır. Yirminci yüzyılın ilk yansında Uzakdoğu Kaplanlan politik, idari ve ekonomik sorunlann pençesinde yaşam mücadelesi veriyorlardı. Hong Kong, maceraperest turistler için egzotik bir yer olmaktan ileri bir anlam taşımıyordu. Singapur, sivrisinek antreposu konumundaydı. Güney Kore ise, bugünkü dolarla, Togo ve Eritea'nın sahip olduğu kişi başına düşen gelire sahipti (Newsweek, 1994). Tayvan bugün olduğu gibi kendi kimliğini oluşturmaya çalışırken, anavatan Çin'in büyük öfkesini çekiyordu. Bölgedeki bu ülkelerin kabul edilebilir bir kalkınma modeli ile kalkınmalan çok zor olarak görülmekteydi. Bu ülkelerin kalkınmasında etkili olan unsurlann neler olduğuna bakılacak olursa, genellikle kültürel değişkenlikle açıklanmaya çalışılmaktadır. Çin kültürünün baskın etkisi (Güney Korede Japon etkisi) ve Konfıçyüs kültürünün etkileri Uzakdoğu Kaplanlannın halklannı disiplinli, yoğun,etkin ve rasyonel çalışmaya yönlendirmiştir..

11 Uzakdoğu Kaplanlarında Kamu Yönetimi ve Kalkınma ilişkisi 7 ı öne sürülen diğer bir argüman da izlenen sert anti komünist çizginin varlığıdır. Hong Kong vetayvan, 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin komünistler tarafından ele geçirilmesinden sonra kaçanlar tarafında yönetilmiş ve sürüklenmişlerdir. Singapur her zaman için anti komünist bir çizgi izlemiştir. Aynı şekilde Güney Kore de komşusu ile olan ilişkilerinden dolayı daima Batının yanında yer almıştır. Komünizme karşı her zaman ABD'nin müttefikleri olan Japonya, Tayvan, Güney Kore ve Singapur açıkça yardım ve yatınmlarla desteklenmişlerdir (Newsweek, 1994). İngiltere'nin son uzakdoğu limanı olan Hong Kong ise, Komünist Çin'in ticaretten dışlanmak istenmesi nedeniyle kapitalist ülkelerden istifade etmiştir. Anti komünist açıklama çok su götürür, çünkü dünyanın birçok bölgesinde benzer durumdaki ülkeler aynı başanyı gösterememişlerdir. Bu hızlı kalkınmada coğrafi bölgenin etkisi olmuş mudur? Bu ülkelerin Asya-Pasifik bölgesinde bulunmalan Batı dünyası ile Doğunun buradan ilişki kurmalanna olanak sağlamıştır. Bu da artan ilgi ve yatınm sonucunu doğurmuştur. Süper güçlerin gövde gösterilerine sahne olduklan için bu bir dezavantaj o larak da görülebilir. Ülkenin i~tiyaçlan gözetilmeksizin büyük güçler tarafından Güney ve Kuzey Kore olarak ikiye ayrılması bunun örneğidir. Muhtemelen bölgedeki büyümeye, coğrafi durum, anti komünist duruş, Konfiçyüsçü inanış ve kültürel faktörler yardımcı olmuştur. Bununla beraber, bu imkanlar personelin, birimlerin ve kurumlann organize bir şekilde örgütlenmesi ve kamu politikalannın düzenli olarak gözden geçirilmesi ile mümkün olmaktadır. Toplumlann bir çoğunda kamu bürokrasisinin, dolaylı veya doğrudan, bu görevi üstlenmesi istenir. Uzakdoğu Kaplanlan da bu kuralın istisnası değildirler. Bunun için bu ülkelerdeki kamu personeli ya Singapur, Güney Kore ve Tayvan' da olduğu gibi yönetici elitin açık desteğini alarak veya Hong Kong' da olduğu gibi valinin kontrolünde kendi yetki ve sorumluluklanna göre faaliyet yürütmek durumunda kalmışlardır. Uzakdoğu Kaplanlan, ekonomik politika ve stratejilerdeki ayarlamalar yoluyla, değişikliklere anında adapte olabilmenin avantajlannı yaşamıştır. Rekabet oranı yüksek olduğu için, önerilen değişiklikler üzerinde derinlemesine tart1şmalar yapmak için yeterli zaman olmamıştır. Singapur ve Güney Kore'deki gibi uzak görüşlü hükümetler, yaşanan değişikliklere anında cevap verirken, Hong Kong ve Tayvan'da özel sektörün rekabeti devam ettirmeleri için az da olsa hükümet müdahalesine izin verilmiştir. Kamu yönetimi, karmaşık kurallar ve düzenlemeler yoluyla istenmeyen engellemeler yapmak yerine, toplumun bütün amaçlannın gerçekleştirilmesi için gerekli desteği sağlamıştır. Uzakdoğu Kaplanlanna yöneltilen eleştirilerden birisi de politik sistemde demokratik değerlerin eksikliğidir. Bu eleştiriyi, demokrasinin kalkınmayı engelleyici bir yönünün de olabileceği şeklinde algılayabiliriz. Demokrasi eksikli

Düzenleyici Etki Analizi: Analiz Süreci ve Uygulama

Düzenleyici Etki Analizi: Analiz Süreci ve Uygulama Düzenleyici Etki Analizi: Analiz Süreci ve Uygulama Birol Ekici Mehmet Çelik Özet: Modern devletin, rekabet edebilir bir ekonominin ve çağdaş bir kamu yönetiminin kurulması, düzenlemelerin kalitesinin

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı

TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı TÜRKİYE DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA HESAP VERME MEKANİZMALARI MESLEKİ YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Ebru SÜMER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ. Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÇİN EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ Seçil YİĞİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA-2009 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1.

1 P-3.1.2 Anton Colella. 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen. 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki. 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte. 5 P-3.1. 1 P-3.1.2 Anton Colella 2 P-3.1.2 Bettina Jacobsen 3 P-3.1.2 Shozo Yamazaki 4 P-3.1.5 Lucie Laliberte 5 P-3.1.5 Andreas Bergmann 6 P-3.1.6 Adolf J.H. Enthoven 7 P-3.1.6 Igor Kozyrev P-3.1.2- Anton Colella

Detaylı

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERS İÇERİĞİ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 YÖNETİME GİRİŞ DIŞ ÇEVRE PLANLAMA ORGANİZE ETME YÖNLENDİRME DENETLEME BÖLÜM 1 YÖNETİME

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL GÜVENLİĞİN DÖNÜŞÜMÜNDE EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Yüksek Lisans Dönem

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar :

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : I - N Ü F U S HAZİRAN 1993 Levent Ortaköy Yolu Korukent Sitesi

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET

SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET 98 SOSYAL REFAH IN SAĞ LANMASINDA YENİ B İ R ANLAYIŞ : REFAH KARMASI VE SOSYAL REFAH SAĞ LAYICI KURUMLAR ÖZET Süleyman ÖZDEMİR * Devlet (refah devleti), 20. yüzyıl boyunca, sosyal refah hizmetlerini en

Detaylı

Post Demokrasi. Yazar: Colin Crouch. Polity Press, Londra, 2004. Çeviren: Emre Yıldırım

Post Demokrasi. Yazar: Colin Crouch. Polity Press, Londra, 2004. Çeviren: Emre Yıldırım 1 Post Demokrasi Yazar: Colin Crouch Polity Press, Londra, 2004. Çeviren: Emre Yıldırım 2 İçindekiler Giriş 1 Neden Post Demokrasi? 2 Küresel Şirket: Post Demokratik Dünyanın Anahtar Kurumu 3 Post Demokraside

Detaylı