Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması*"

Transkript

1 Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması* Comparison of Optical Coherence Tomography Findings of Primary and Secondary Epiretinal Membranes Çiğdem ALTAN 1, Hülya GÜNGEL 2, Eylem YAMAN PINARCI 3 Klinik Çalışma Original Article ÖZ Amaç: Primer ve sekonder epiretinal membranların (ERM) optik koherens tomografi (OKT) bulgularının karşılaştırılması. Gereç ve Yöntem: Ekim 2008-Nisan 2009 arasında, fundoskopik muayenesinde ve OKT sinde ERM tespit edilen 129 ardışık hastanın (63 kadın, 66 erkek) 172 gözü çalışmaya alındı. Optik koherens tomografide membranın yapışma özellikleri, makula kalınlığı, foveal kontur kaybı, kenar/ püskül görülebilirliği, psödohole veya lameller hole oluşumu, vitreomaküler traksiyon, kistik oluşum, foveal kist, eksuda varlığı, membranın ayrılması, yüzey kırışıklığı, retina içi ayrışma değerlendirildi. Primer (63 göz) ve sekonder (109 göz) ERM li olguların OKT bulguları, yaşları, görme keskinlikleri (GK) (Snellen) kıyaslandı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı primer ERM grubunda 68.3±7.0; sekonder ERM grubunda 62.8±11.1 idi (p=0.001). Ortalama GK primer ERM grubunda 0.6±0.3 iken sekonder ERM lerde 0.4±0.3 idi (p<0.001). Merkezi makula kalınlığı primer ERM grubunda 324.9±88.8 μ, sekonder ERM grubunda 340.5±127.3 μ bulundu (p=0.39). Membranın makulaya yapışma özelliği açısından iki grup arasında anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). İncelenen değişkenler arasında yalnız vitreomaküler traksiyon, intraretinal kistoid oluşum, foveal kist ve eksuda varlığı sekonder ERM lerde primer ERM lere göre anlamlı olarak fazla bulundu (p<0.05). Sonuç: Sekonder ERM ler daha genç yaşta gelişebilir ve görme keskinliği primer ERM lere oranla daha düşük olabilir. Sekonder ERM lerde altta yatan primer patolojiye bağlı olarak primer ERM lerden farklı OKT bulguları gözlenebilir. Anahtar Kelimeler: Primer epiretinal membran, sekonder epiretinal membran, optik koherens tomografi. ABSTRACT Purpose: To compare the optical coherence tomography (OCT) findings of primary and secondary epiretinal membranes (ERMs). Mateials and Methods: OCT was performed on 129 eyes of 172 consecutive patients (66 males, 63 females) with fundoscopic evidence of ERMs. Adherence characteristics, macular thickness, loss of foveal contour, edge/tuft visibility, pseudohole or lamellar hole formation, vitreomacular traction,intraretinal cystic formation, foveal cyst and exudate, nonadherence, surface irregularity and schisislike detachment in OCT were evaluated. OCT findings, age and visual acuity of primary (n=63) and secondary (n=109) ERM groups were compared statistically. Results: The mean age was 68.3±7.0 in primary ERM group and 62.8±11.1 in secondary ERM group (p=0.001). The mean visual acuity was 0.6±0.3 in primary ERM group and 0.4±0.3 in secondary ERM group (p<0.001). Central macular thickness was 324.9±88.8 μ in primary ERM group and 340.5±127.3 μ in secondary ERM group (p=0.39). The pattern of membrane attachment to the retina was not significantly different in between two groups (p>0.05). Significant differences were found between the two groups for the parameters of vitreomacular traction, intraretinal cystic formation, foveal cyst and subretinal exudation (p<0.05). Conclusion: Secondary ERMs may be seen at a younger age than primary ERMs. Visual prognosis is limited in cases with secondary ERM. Secondary ERMs may show different OCT findings than primary ERMs according to the underlying pathology. Key Words: Primary epiretinal membrane, secondary epiretinal membrane, optical coherence tomography. Ret-Vit 2009;17: Geliþ Tarihi : 19/10/2009 Kabul Tarihi : 30/12/2009 * Bu çalışma Marrakesh EVRS 2009 Kongresi nde kısmen sunulmuştur. 1- Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul, Uz. Dr. 2- Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul, Prof. Dr. 3- Baskent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Servisi İstanbul, Uz. Dr. Received : October 19, 2009 Accepted : December 30, M.D. Beyoğlu Eye Education and Research Hospital, İstanbul / TURKEY ALTAN A.Ç., 2. M.D. Proffessor, Beyoğlu Eye Education and Research Hospital, İstanbul / TURKEY GUNGEL H., 3- M.D. Başkent University Eye Clinic İstanbul/TURKEY PINARCI E.Y., Correspondence: M.D. Çiğdem ALTAN Beyoğlu Eye Education and Research Hospital, İstanbul / TURKEY

2 264 Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması GİRİŞ Yaşla birlikte görülme sıklığı artan epiretinal membranlar (ERM) özellikle maküler alanda retina yüzeyinde ortaya çıkan proliferatif süreçlerdir. Makular pucker, preretinal makuler fibrozis, epiretinal fibrozis veya gliozis, yüzey kırışıklık retinopatisi veya selofan makulopati adlarıyla da bilinmektedir. 1-4 Endikasyonu olan olgularda pars plana vitrektomi ile membran soyularak tedavi edilebilmektedir. 5 Epiretinal membranlar oluşum nedenlerine göre primer ve sekonder ERM olarak ikiye ayrılır. Retinal damar hastalıkları (vasküler tıkayıcı hastalıklar, diyabetik retinopati), oküler inflamatuar hastalıklar, künt veya perforan travmalar, geçirilmiş göz ameliyatları, özellikle dekolman cerrahisi, lazer fotokoagülasyon veya kriyoterapi, intraoküler tümörler ve retinitis pigmentosa gibi kalıtsal retinal distrofiler gibi patolojilerin sekonder ERM ler ile ilişkisi bilinmektedir. Arka vitreus dekolmanı dışında normal olan gözlerde gelişen ERM ler ise idiyopatik veya primer olarak sınıflandırılmaktadır. 1-4,6,7 Farklı patogenezi olan ERM lerin farklı özellikler taşıyabildiği düşünülmektedir. 8 Optik koherens tomografi (OKT) vitreoretinal yüzey hastalıklarında kalitatif ve kantitatif, objektif, kesitsel değerlendirme sağlayan, invasiv olmayan, temassız bir tanı yöntemidir. Optik koherens tomografinin en yararlı olduğu hastalıklardan biri de ERM lerdir. 4,5,9,10 Ardışık, gözlemsel, karşılaştırmalı vaka serisi şeklinde yapılan bu çalışmanın amacı primer ve sekonder ERM olgularının OKT bulgularını karşılaştırmak ve görme keskinliği ile ilişkili OKT bulgularını tespit etmektir. GEREÇ VE YÖNTEM Ekim 2008-Nisan 2009 tarihleri arasında Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği Retina bölümünde fundoskopik muayenesinde ve OKT sinde ERM tespit edilen 129 ardışık hastanın 172 gözü çalışmaya alındı. Epiretinal membranların primer veya sekonder olmasına göre gözler 2 gruba ayrıldı. Hiçbir oküler patoloji ile ilişkisi olmayan veya intraoküler cerrahi geçirmemiş sağlıklı gözlerde gelişen ERM ler primer olarak sınıflandırıldı. Diyabetik retinopatili, ven tıkanıklıkları, geçirilmiş lazer fotokoagulasyon, katarakt cerrahisi ve vitreoretinal cerrahi ve travma öyküsü olanlar ve retinitis pigmentosalı olgular sekonder ERM grubuna dahil edildi. Olgulara Snellen ile en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (GK), biyomikroskopik muayene, tonometri, +90 dioptrilik lens ile biyomikroskopik oftalmoskopi ve OKT incelemesi yapıldı. Olguların yaşları, cinsleri, GK leri, diyabetik retinopati varlığı, fokal/grid/panretinal fotokoagulasyon uygulanıp uygulanmadığı, geçirilmiş ön segment cerrahisi, vitrektomi, skleral çökertme, travma hikayesi, ven dal ve kök tıkanıklığı, retinitis pigmentosa varlığı kaydedildi. OKT ölçümleri (Stratus 3, Carl Zeiss Meditech Inc, Dublin, CA) aynı deneyimli teknisyen tarafından pupil dilatasyonunu takiben alındı. Fast macular scan mode kullanılarak, fovea merkezli, birbirinden 30 0 uzaklıkta, 6 radial çizgisel kesitten OKT görüntüleri kaydedildi. Oftalmoskopik bulgular desteğiyle OKT kesitleri 2 ayrı hekim tarafından değerlendirildi. Epiretinal membran varlığı retinanın önünde, ince, yüksek reflektiviteli band olarak tanındı. Merkezi makula kalınlığı fovea merkezinde vitreomaküler yüzey ve retina pigment epiteli arasındaki mesafenin ölçümü ile saptandı. Fovea merkezli 1 mm lik daire içindeki ortalama kalınlık, foveal kalınlık ve 3 mm lik zondaki üst, nasal, alt ve temporal kalınlıklar kaydedildi. OKT de ERM lerin retinaya yapışma paternleri literatüre göre global ve fokal olarak tanımlanarak kaydedildi. 5,8,9 Retina ve ERM nin bazı noktalarda yapışık, bazı noktalarda ayrılmış olarak izlendiği fokal yapışıklık ile ERM ve internal limitan membranın düzgün kontur gösterdiği global yapışıklığın bir arada gözlendiği olgular ise karma yapışık olarak tanımlanarak kaydedildi (Resim 1-3). Membranın retinaya yapışma paternleri dışında foveal kontur kaybı olup olmadığı (Resim 4,5), kenar/püskül görülebilirliği 9 (Resim 4,5); yalancı delik (Resim 6), lamellar delik (Resim 7), intraretinal kistoid oluşum (Resim 10), şizis benzeri retina içi ayrışma (Resim 8), membranın yüzeyden ayrılması (Resim 4), vitreomaküler traksiyon (Resim 8,9), foveal kist (merkezi foveanın iç kısmında kistoid boşluk) (Resim 10), subfoveal eksuda (Resim 11), ILM yüzey kırışıklığı (Resim 1,12), foveal retina dekolmanı (foveal bölgede subretinal sıvı birikimi) 11 varlığı da kaydedildi. Tablo 1: Grupların merkezi 1 ve 3 mm lik zonda makula ve fovea kalınlık ortalamaları (*3 mm lik zon için). Primer ERM grubu(n=63) Sekonder ERM grubu(n=109) p Merkezi makula kalınlığı 324.9±88.8 μ 340.5±127.3 μ 0.39 Üst kalınlık* 332.6±62.9 μ 356.3±107.0 μ 0.11 Nasal kalınlık* 335.4±62.3 μ 360.5±112.9 μ 0.11 Alt kalınlık* 328.7±63.9 μ 354.6±103.6 μ 0.08 Temporal kalınlık* 323.7±70.6 μ 343.3±106.9 μ 0.19 Foveal kalınlık 307.6±102.5 μ 327.9±140.9 μ 0.33

3 Ret-Vit 2009;17: Altan ve ark. 265 Tablo 2: Gruplara göre OKT bulgularının karşılaştırılması (*anlamlı). Primer ERM grubu(n=63) Sekonder ERM grubu(n=109) p Fokal yapışıklık Global yapışıklık Karma yapışıklık Foveal kontur kaybı Kenar/püskül görülebilirliği Yalancı deilk varlığı Lamellar delik varlığı İntraretinal kistoid oluşum * Retina içi ayrışma Yüzeyden ayrılma Vitreomaküler traksiyon * Foveal kist * Subfoveal eksuda * Yüzey kırışıklığı Foveal retina dekolmanı Resim 1: Epiretinal membranın fokal yapışma noktaları. Resim 2: Global yapışık ERM. Resim 3: Karma yapışıklık. Bu çalışmada; a) Primer ve sekonder ERM grupları arasında GK ve yaş istatistiksel olarak karşılaştırıldı. b) OKT ile alınan kalınlık ölçümleri primer ve sekonder ERM grupları arasında karşılaştırıldı. c) OKT de ERM lerin retinaya yapışma paternleri gruplar arasında karşılaştırıldı. d) Yukarıda sayılan diğer OKT bulguları da iki grup arasında istatistiksel olarak karşılaştırıldı. e) Ayrıca GK ile OKT bulguları arasında ilişki varlığı araştırıldı. Çalışmanın veri kaydı, tanımlayıcı ve istatistiksel analizleri SPSS for Windows 11.5 programında yapıldı. İstatistiksel analizlerde t-test, ki-kare testi, korelasyon analizi, lineer regresyon analizi kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi. Resim 4: Yüzeyden ayrılma, görülebilir kenar, foveal kontur kaybı. BULGULAR Sekonder ERM grubunda olguların 3 ünde travma öyküsü vardı. Bu grupta eşlik eden oküler patolojiler ise şöyleydi: 64 gözde diyabetik retinopati, 16 gözde fokal/ grid lazer fotokoagulasyon, 56 gözde panretinal fotokoagulasyon, 57 gözde geçirilmiş ön segment cerrahisi, 12 gözde geçirilmiş vitreoretinal cerrahi, 5 gözde ven dal tıkanıklığı, 5 gözde ven kök tıkanıklığı ve 5 gözde retinitis pigmentosa. Resim 5: Görülebilir püskül.

4 266 Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması Resim 6: Yalancı delik. Resim 7: Lameller delik. Resim 8: Şizis benzeri retina içi ayrışma, vitreomaküler traksiyon. 63 ü kadın, 66 sı erkek 129 hastanın ortalama yaşı 64.8±10.2 (28-91) idi. Primer (68.3±7.0) (ortanca değer: 69) ve sekonder (62.8±11.1) (ortanca değer: 64) ERM grupları arasında ortalama yaş açısından istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p=0.001). Sekonder ERM grubunda ortalama GK (0.41±0.29; logmar 0.29±0.38) (ortanca değer: 0.4), primer ERM grubuna göre (0.62±0.27; logmar 0.57±0.51) (ortanca değer 0.7) anlamlı olarak daha düşük bulundu (p<0.001). Merkezi 1 ve 3 mm lik zonda makula kalınlıkları açısından gruplar arasında anlamlı fark tespit edilmedi (p>0.05), (Tablo 1). OKT de membranın makulaya yapışma özelliği açısından iki grup arasında anlamlı fark izlenmedi (p>0.05). OKT de incelenen diğer değişkenler arasında yalnız vitreomaküler traksiyon, intraretinal kistoid oluşum, foveal kist ve eksuda varlığı sekonder ERM lerde primer ERM lere göre anlamlı olarak fazla bulundu (p<0.05), (Tablo 2). Görme keskinliği ile OKT bulguları arasında korelasyon varlığı araştırıldığında, primer ERM grubunda merkezi makula kalınlığı, foveal kalınlık, foveal kontur kaybı ve kistoid oluşum varlığı ile; sekonder ERM grubunda ise merkezi makula kalınlığı, foveal kalınlık, kistoid oluşum varlığı, retina içi ayrışma, vitreomakuler traksiyon, subfoveal kist ve subfoveal eksuda varlığı ile GK arasında negatif korelasyon tespit edildi (p<0.05). Resim 10: İntraretinal kistoid boşluklar. Resim 9: Vitreomaküler traksiyon. TARTIŞMA ERM ların morfolojik özellikleri, ilişkili retinal hastalığa olduğu kadar prolifere olan hücrelerin kaynağına da bağlı olabilir. 8 Cerrahi olarak çıkarılan maküler ERM lerin yapısal incelemesi sonucu membran oluşumunda özellikle retina pigment epitel (RPE) hücreleri, fibröz astrositler, fibrositler, miyofibroblastlar ve makrofajların rol oynadığı tespit edilmiştir Fibrosit ve makrofajlar muhtemelen kortikal hiyalosit kaynaklı olup miyofibroblastlar membranın kontraksiyonundan sorumlu olarak altındaki yüzeyel retina yapısında distorsiyona ve ince kırışıklıklara neden olur. 3,16 İdiopatik ERM de hakim hücrenin RPE hücresi olduğu bildirilmektedir. 13,15 Retina pigment epitel hücrelerinin metaplazisi fibröz doku oluşumunu tetikler. 16,17 Primer ERM oluşumunda bir diğer mekanizma internal limitan membran defektlerinden nöroglial hücre (müller hücreleri, astrositler) göçü ve proliferasyonudur. 17 Retina pigment epitel hücre göçü retinal yırtık veya dekolmanlardan gelişebildiği gibi sağlam retinadan da gelişebilir. 15,18 Epiretinal membranların oluşumuna katkıda bulunan hücre tiplerindeki farklılık ERM nin yapısında farklılığa sebep olabildiği gibi çeşitli büyüme faktörlerinin ve sitokinlerin seviyelerindeki farklılıklar da ERM morfolojisine katkıda bulunabilir. 2,19 Retinal ven tıkanıklığı olan veya diyabetik retinopatili gözlerde damarlardan büyüme faktörleri sızabilir. 18 Makrofaj migrasyon inhibitör faktör seviyeleri sekonder ERM ile ilişkili proliferatif vitreoretinopatilerde, primer ERM lere göre anlamlı yüksek bulunmuştur. 20 Vasküler endotelyal büyüme faktörü seviyeleri proliferatif diyabetik retinopati ile ilişkili sekonder ERM li olgularda primer ERM lere göre yüksek bulunmuştur. 21 Bu bilgilerden yola çıkarak biz de çalışmamızda farklı patogeneze sahip primer ve sekonder ERM olgularının OKT bulguları arasında fark olup olmadığını araştırdık.

5 Ret-Vit 2009;17: Altan ve ark. 267 Resim 11: Subfoveal eksuda. OKT sayesinde vitreoretinal ara yüzeyin detaylı kesitsel incelenmesiyle, Wilkins ve ark. ERM lerin morfolojik özelliklerini, primer ve sekonder olarak ayırmaksızın, retinaya fokal yapışma noktaları olanlar ve global yapışma gösterenler olarak 2 ana gruba ayırarak tanımlamışlardır. 9 Mori ve ark. primer ve sekonder ERM lerin OKT bulgularını karşılaştırmışlar ve primer ERM lerin daha fazla global yapışma eğiliminde olduğunu, sekonder ERM lerde ise fokal retinal yapışıklıkların primerlere göre daha olası olduğunu bildirmişlerdir. 8 Aynı çalışmada retinaya global yapışık primer ERM lerde olduğu gibi ERM gelişiminin erken evrelerinde daha az morfolojik değişim olduğu düşünülmüştür. Aksine sekonder ERM lerde daha fazla fokal yapışıklık, maküler kalınlık artışı ve normal foveal çukurluk kaybı gözlenmiş ve sekonder ERM lerin daha ileri maküler hastalıkla ilişkili olma eğilimi olduğu düşünülmüştür. 8 Bu çalışmada literatürden farklı olarak karma yapışıklık paterni tanımlandı ve primer ve sekonder ERM lerin retinaya yapışma özellikleri açısından anlamlı fark tespit edilmedi. Ancak primer ve sekonder ERM lerin OKT bulgularını karşılaştırırken literatürde geçen parametrelerden daha ayrıntılı bir inceleme yaptık ve incelediğimiz değişkenler arasında vitreomaküler traksiyon, intraretinal kistoid oluşum, foveal kist ve subfoveal eksuda varlığını sekonder ERM lerde primer ERM lere göre anlamlı olarak fazla bulduk. Sekonder ERM lerde altta yatan primer patolojiye bağlı olarak primer ERM lerden farklı OKT bulguları gözlenebildiğini düşündük. Literatürde bu bulguları kıyaslayan başka bir çalışmaya rastlayamadık. Beş yıllık peryotta katarakt cerrahisi geçiren gözlerin %9 unda yeni ERM geliştiği bildirilmiştir. 2 Biz de çalışmamızda psödofakik gözlerde (n=57) gördüğümüz ERM leri sekonder olarak kabul ettik. Ancak sekonder ERM li gözlerde öncü hastalık veya cerrahi öncesi ERM olup olmadığını kestirmemizin mümkün olmaması çalışmamızın eksik bir yönüdür. ERM görülme sıklığı 5 yıllık periyotta 60 yaş altında %3.7 iken; yaş arasında %6.6, ortalama %5.3 olarak bildirilmiştir. 2 Görülme sıklığının yaşla birlikte arttığı bilinmekle birlikte sekonder hastalıklara bağlı olarak daha genç yaşlarda da ortaya çıkabilmektedir. Bizim çalışmamızda da bu bulguyu destekleyecek şekilde primer ERM li grubun ortalama yaşı 68.3; sekonder ERM grubunda 62.8 olarak tespit edilmiştir (p=0.001). Resim 12: Yüzey kırışıklığı. Sekonder ERM li olgularda GK, hem membranın morfolojik özelliklerine hem de primer hastalığa bağlı olarak ileri derecede düşmelerle seyredebilir. 4 Çalışmamızda da sekonder ERM grubunda ortalama GK (0.41±0.29), primer ERM grubuna göre (0.62±0.27) anlamlı olarak daha düşük bulundu. ERM li gözlerde GK nin retinal kalınlık ile korelasyon gösterdiği çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. 8,9,22,23 Ayrıca ERM cerrahisinde görsel prognostik faktörleri inceleyen birçok çalışma yapılmıştır. Preoperatif görme keskinliği, yalancı delik varlığı, membranın kalınlığı, kenar görülebilirliği, membranın opaklaşması, fotoreseptör hasarı, normal foveal kontur, semptom süresi ve kistoid makula ödemi gibi faktörlerin postoperatif görme keskinliğine etkisi olduğu bildirilmiştir. 9,23-25 Biz ise çalışmamızda OKT bulgularının GK ile ilişkisini primer ve sekonder ERM lerde ayrı ayrı inceledik ve primer ERM grubunda merkezi makula kalınlığı, foveal kalınlık, foveal kontur kaybı ve intraretinal kistoid oluşum varlığı ile; sekonder ERM grubunda ise merkezi makula kalınlığı, foveal kalınlık, intraretinal kistoid oluşum varlığı dışında ayrıca retina içi ayrışma, vitreomakuler traksiyon, foveal kist ve subfoveal eksuda varlığı ile GK arasında negatif korelasyon tespit ettik. Sonuç olarak bu çalışmada literatüre uygun şekilde sekonder ERM lerin daha genç yaşta görülebildiği ve bu olgularda GK nin primer ERM lere oranla daha düşük olabildiği gösterildi. OKT de ERM lerin retinaya yapışma özelliği global, fokal ve karma olarak tanımlanarak karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark izlenmedi. OKT de vitreomaküler traksiyon, intraretinal kistoid oluşum, foveal kist ve eksuda varlığı sekonder ERM larda primer ERM lara göre anlamlı olarak fazla bulundu. OKT bulgularından vitreomaküler yapışma anomalileri ve ona bağlı komplikasyonların ve foveal kist ve subfoveal eksuda birikimlerinin GK nde düşme ile ilişkili ve sekonder ERM lara spesifik patolojiler olduğu tespit edildi. ERM lara eşlik eden bu OKT bulguları varlığında altta yatan sistemik ya da oküler bir patolojinin olabileceğini düşünmekteyiz.

6 268 Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların Optik Koherens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması KAYNAKLAR/REFERENCES 1. Mcdonald HR, Johnson RN, Ai E, et al.: Macular epiretinal membranes. In Retina. Ed. Ryan SJ. 2006;3: Fraser-Bell S, Guzowski M, Rochtchina E, et al.: Five-year cumulative incidence and progression of epiretinal membranes. The Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology. 2003;110: Hasanreisoğlu B.: Epiretinal membranlar. Ret-Vit. 2001;9: Kaynak S.: Vitreomaküler traksiyon sendromu ve epiretinal membranlarda OCT: Tanı ve takipteki önemi. Ret-Vit. 2009;17: Legarreta JE, Gregori G, Knighton RW, et al.: Three dimensional spectral-domain optical coherence tomography images of the retina in the presence of epiretinal membranes. Am J Ophthalmol. 2008;145: Köksal S, Atmaca L.: Epiretinal membranlar. Ret-Vit. 1994;2: Pournaras CJ, Donati G, Brazitikos PD, et al.: Macular epiretinal membranes. Seminars in Ophthalmology. 2000;15: Mori K, Gehlbach PL, Sano A, et al.: Comparison of epiretinal membranes of differing pathogenesis using optical coherence tomography. Retina. 2004;24: Wilkins JR, Puliafito CA, Hee MR, et al.: Characterization of epiretinal membranes using optical coherence tomography. Ophthalmology. 1996;103: Do DV, Cho M, Nguyen QD, et al.: Impact of optical coherence tomography on surgical decision making for epiretinal membranes and vitreomacular traction. Retina. 2007;27: Kouzumi H, Spaide RF, Fisher YL, et al.: Three dimensional evaluation of vitreomacular traction and epiretinal membrane using spectral-domain optical coherence tomography. Am J Ophthalmol. 2008;145: Kampik A, Kenyon KR, Michels RG, et al.: Epiretinal and vitreous membranes. Comparative study of 56 cases. Arch Ophthalmol. 1981;99: Michels RG.: A clinical and histopathologic study of epiretinal membranes affecting the macula and removed by vitreous surgery. Trans Am Ophthalmol Soc. 1982;80: Vinores SA, Campochiaro PA, Conway BP.: Ultrastructural and electron-immunocytochemical characterization of cells in epiretinal membranes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1990;31: Smiddy WE, Maguire AM, Green WR, et al.: İdiopathic epiretinal membranes: Ultrastructural characteristics and clinicopathologic correlation. Ophthalmology. 1989;96: Foos RY.: Vitreoretinal junkture-simple epiretinal membranes. Graefes Arch Clin Exp ophthalmol. 1974;189: Pournaras CJ, Donati G, Kapetanios AD, et al.: Miyofibroblastes et membranes fibrovasculaires retiniennes. Klin Monatsbl Augenheilkd. 1998;212: Ciulla TA.: Pesavento RD. Epiretinal fibrosis. Ophthalmic Surg Lasers. 1997;28: Immonen I, Vaheri A, Tommila P, et al.: Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1996;234: Mitamura Y, Takeuchi S, Matsuda A, et al.: Macrophage migration inhibitory factor levels in the vitreous of patients with proliferative vitreoretinopathy. Am J Ophthalmol. 1999;129: Armstrong D, Augustin AJ, Spengler R, et al.: Detection of vascular endothelial growth factor and tumor necrosis factor alpha in epiretinal membranes of proliferative diabetic retinopathy, proliferative vitreoretinopathy and macular pucker. Ophthalmologica. 1998;212: Liu X, Ling Y, Huang J, et al.: Optic coherence tomography of idiopathic macular epiretinal membranes. Yan Ke Xue Bao. 2002; 18: Suh MH, Seo JM, Park KH, et al.: Associations between macular findings by optical coherence tomography and visual outcomes after epiretinal membrane removal. Am J Ophthalmol. 2009; 147: Trese MT, Chandler DB, Machemer R.: Macular pucker. I. Prognostic criteria. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1983;221: Pesin SR, Olk RJ, Grand MG, et al.: Vitrectomy for premacular fibroplasia. Prognostic factors, long-term follow-up and time course of visual improvement. Ophthalmology. 1991;98:

Diabetik Makula Ödeminde Florosein Anjiografi ve Optik Koherens Tomografi Bulgularının İlişkisi

Diabetik Makula Ödeminde Florosein Anjiografi ve Optik Koherens Tomografi Bulgularının İlişkisi Diabetik Makula Ödeminde Florosein Anjiografi ve Optik Koherens Tomografi Bulgularının İlişkisi The Correlation of Fluorescein Angiografic and Optical Coherence Tomographic Features in Diabetic Macular

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi

Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Proliferatif Diabetik Retinopati de Cerrahi Tedavi Prof. Dr Berati Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.Retina Günleri Hilton, İstanbul, 2013 Görmeyi tekrar sağlamak Vitreus hemorajisi Traksiyonel Dekolman

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız*

İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* İdiopatik Makula Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* Results of Idiopathic Macular Hole Surgery Muzaffer ÖZTÜRK 1, Yasemin ÜN 2, Andaç ERGEN 1, Mustafa ELÇİOĞLU 3 Klinik Çalışma Original Article ÖZ Amaç: İdiopatik

Detaylı

Vitreomaküler Traksiyon Sendromu ve Epiretinal Membranlarda OCT: Tanı ve Takipteki Önemi

Vitreomaküler Traksiyon Sendromu ve Epiretinal Membranlarda OCT: Tanı ve Takipteki Önemi Vitreomaküler Traksiyon Sendromu ve Epiretinal Membranlarda OCT: Tanı ve Takipteki Önemi Optical Coherence Tomography in Vitreoretinal Traction Syndrome and Epiretinal Membranes Süleyman KAYNAK 1 Güncel

Detaylı

Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular

Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular Lamellar Maküla Deliği Olgularında Klinik Bulgular Clinical Findings in Patients with Lamellar Macular Hole Ali AYATA 1, Murat SÖNMEZ 2, Kadir ÇOLAKOĞLU 3, Melih ÜNAL 4, Dilaver ERŞANLI 4 Klinik Çalışma

Detaylı

Epiretinal Membran Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Görsel Prognozu Etkileyen Faktörler

Epiretinal Membran Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Görsel Prognozu Etkileyen Faktörler KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Epiretinal Membran Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Görsel Prognozu Etkileyen Faktörler Factors Influencing Visual Prognosis in Patients Who Underwent Epiretinal Membrane

Detaylı

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi

Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Diabetik Makula Ödeminde Kombine Tedavi Dr. Nihal Demircan Çukurova Üniversitesi 1. Retina Günleri 7-8 Aralık 2013 Diabetik Makula Ödemi (DMÖ) Kan retina bariyerinde bozulma Vazoaktif faktörler VEGF IGF

Detaylı

Aynı Aileden X e Bağlı Juvenil Retinoskizisli Üç Olguda Optik Koherens Tomografi Bulguları

Aynı Aileden X e Bağlı Juvenil Retinoskizisli Üç Olguda Optik Koherens Tomografi Bulguları Aynı Aileden X e Bağlı Juvenil Retinoskizisli Üç Olguda Optik Koherens Tomografi Bulguları Optical Coherence Tomography Findings in Three Cases of X-Linked Juvenile Retinoschisis in the Same Family Eylem

Detaylı

Optik Koherens Tomografisine Göre Farklı Morfolojideki Diyabetik Maküla Ödemi Alt Gruplarının Tek Doz İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonuna Yanıtı

Optik Koherens Tomografisine Göre Farklı Morfolojideki Diyabetik Maküla Ödemi Alt Gruplarının Tek Doz İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonuna Yanıtı DOI: 10.4274/tjo.93899 Özgün Araflt rma / Original Article Optik Koherens Tomografisine Göre Farklı Morfolojideki Diyabetik Maküla Ödemi Alt Gruplarının Tek Doz İntravitreal Triamsinolon Enjeksiyonuna

Detaylı

Effect of cataract surgery on postoperative macular edema in patients with diabetic macular edema

Effect of cataract surgery on postoperative macular edema in patients with diabetic macular edema Turkish Journal of Clinics and Laboratory To cite this article: Yumusak E, Ornek K. Diabetik makula ödemi olan hastalarda katarakt cerrahisinin postoperatif makula ödemine etkisi. Turk J Clin Lab 2016;

Detaylı

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR

MAKULA HASTALIKLARI. Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Prof.Dr. Solmaz AKAR MAKULA HASTALIKLARI Makula arka kutupta yaklaşı şık k 5mm çapında oval bölgedir. b Ksantofil pigmenti içerir. i Birden fazla ganglion tabakası vardır MAKULA HASTALIKLARI

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DO I: 10.4274/tjo.42.55376 Özgün Araflt rma / Original Article Başarılı Regmatojen Retina Dekolmanı Ameliyatlarından Sonra Görme Rehabilitasyonunun Sağlanamadığı Olgularda Makulanın Optik Koherens Tomografi

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları

DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Diabetes Mellitus Endojen insülinin yokluğu veya hücre içine giriş yetersizliğine bağlı Genel popülasyonun

Detaylı

Retina Ven Dal Tıkanıklığında İntravitreal Triamsinolon Asetonid Tedavisi Sonrası Maküladaki Değişikliklerin İncelenmesi

Retina Ven Dal Tıkanıklığında İntravitreal Triamsinolon Asetonid Tedavisi Sonrası Maküladaki Değişikliklerin İncelenmesi Retina Ven Dal Tıkanıklığında İntravitreal Triamsinolon Asetonid Tedavisi Sonrası Maküladaki Değişikliklerin İncelenmesi The Evaluation of Macular Changes After Intravitreal Triamcinolone Acetonide in

Detaylı

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Araştırma Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Mahmut KAYA, Aylin YAMAN, Ferit Hakan ÖNER, Ali Osman SAATCİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Semptomlar (metamorfopsi, görmede azalma, skotom, fotopsi, karanlık adaptasyonu) (II-, GQ, SR) Tedavi

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ. Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ. Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Nazmiye EROL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi YERLEŞİM DURUMU: RETİNA ZONLARI ZON I ZON II ZON III HASTALIĞIN ŞİDDETİ EVRE 0-5 PLUS (ARTI) HASTALIK PREPLUS AGRESİF

Detaylı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı PREMATÜRE RETİNOPATİSİ Dr Alparslan ŞAHİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Tanım Prematüre bebeklerde retina damarlarının gelişim bozukluğu ile karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi*

Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Kronik Üveitlere Baðlý Arka Segment Komplikasyonlarýnda Vitreoretinal Cerrahi* Vitreoretinal Surgery in Posterior Segment Complications due to Chronic Uveitis Zerrin BAYRAKTAR 1, Okan ORAL 2, Ziya KAPRAN

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Makula Deliği Cerrahisi

Makula Deliği Cerrahisi Makula Deliği Cerrahisi Surgery of Macular Hole Tunç OVALI 1 ÖZ Makula deliğinin cerrahi tedavisi 1990 ların ilk yıllarından başlayarak uygulanmaya başlanmış, yüz güldürücü anatomik ve fonksiyonel sonuçlar

Detaylı

Travmatik Maküla Deliğinin Cerrahi Tedavisi

Travmatik Maküla Deliğinin Cerrahi Tedavisi Travmatik Maküla Deliğinin Cerrahi Tedavisi Surgical Treatment of Traumatic Macular Hole Tunç OVALI 1, Çolpan OVALI 2, Sezin ÖZDOĞAN ERKUL 2, Barış YENİAD 3, Koray AKARÇAY 1 Klinik Çalışma Original Article

Detaylı

Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminin Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Enjeksiyonunun Etkinliği*

Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminin Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Enjeksiyonunun Etkinliği* Retina Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödeminin Tedavisinde İntravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Enjeksiyonunun Etkinliği* Efficacy of Intravitreal Ranibizumab (Lucentis ) Injection for the Treatment of

Detaylı

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi

Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabetik Retinopati Tanı, Takip ve Tedavisi Diyabeti olan her hasta diyabetik retinopati riski taşır. Gözün anatomisi nedeni (resim 1a) ile iyi görüyor olmak göz sağlığının kusursuz olduğu göstermez,

Detaylı

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması

Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Katarakta Eşlik Eden Retina Hastalığı Olan Olgularda Aynı Seansta ve Ayrı Seanslarda Uygulanan Girişimlerin Karşılaştırılması To Compare Combined Surgery and Separate Surgery

Detaylı

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK

RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK RETİNA DEKOLMANI PROF. DR. ŞENGÜL ÖZDEK Histoloji Anatomi RETİNA DEKOLMANI Sensoriyel retinanın retina pigment epitelinden ayrılmasına retina dekolmanı denir. Görülme sıklığı 1 / 10000, 80 yaşına kadar

Detaylı

Diabetik Retinopati ve Makülopatinin Tanımı ve Sınıflaması

Diabetik Retinopati ve Makülopatinin Tanımı ve Sınıflaması Diabetik Retinopati ve Makülopatinin Tanımı ve Sınıflaması Definition and Classification of the Diabetic Retinopathy and Maculopathy PROF. DR. EMİN ÖZMERT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun olduktan

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sonrası Maküla Kalınlık Değişimlerinin Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi

Katarakt Cerrahisi Sonrası Maküla Kalınlık Değişimlerinin Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi Katarakt Cerrahisi Sonrası Maküla Kalınlık Değişimlerinin Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi Evaluation of Macular Thickness Changes with Optic Coherence Tomography After Cataract Surgery Şeyhmus

Detaylı

Raşit KILIÇ 1, Ayşe ÖNER 2 ABSTRACT

Raşit KILIÇ 1, Ayşe ÖNER 2 ABSTRACT Regmatojen Retina Dekolmanı Tedavisinde Skleral Çökertme, Pars Plana Vitrektomi ve Kombine Skleral Çökertme ve Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi The Evaluation of Scleral Buckling, Pars

Detaylı

Günümüzde Fundus Floresein Anjiyografinin Yeri. Dr. Hürkan Kerimoğlu, FICO N. E. U. Meram Tıp Fakültesi

Günümüzde Fundus Floresein Anjiyografinin Yeri. Dr. Hürkan Kerimoğlu, FICO N. E. U. Meram Tıp Fakültesi Günümüzde Fundus Floresein Anjiyografinin Yeri Dr. Hürkan Kerimoğlu, FICO N. E. U. Meram Tıp Fakültesi Sunumda adı geçen ruhsat/izin sahipleri veya ürünlerle herhangi bir finansal ilintim yoktur 1871 Adolf

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopati ve Diabetik Maküla Ödemi Birlikteliğinde Tedavi Yaklaşımı

Proliferatif Diabetik Retinopati ve Diabetik Maküla Ödemi Birlikteliğinde Tedavi Yaklaşımı Proliferatif Diabetik Retinopati ve Diabetik Maküla Ödemi Birlikteliğinde Tedavi Yaklaşımı Treatment Approach in Eyes with Proliferative Diabetic Retinopathy and Macular Oedema PROF. DR. ÖNER GELİŞKEN

Detaylı

İdiyopatik Epiretinal Membran Cerrahisinde Prognoz ve Optik Koherens Tomografisi Bulgularının Prognozla İlişkisi*

İdiyopatik Epiretinal Membran Cerrahisinde Prognoz ve Optik Koherens Tomografisi Bulgularının Prognozla İlişkisi* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE İdiyopatik Epiretinal Membran Cerrahisinde Prognoz ve Optik Koherens Tomografisi Bulgularının Prognozla İlişkisi* Prognosis in Idiopathic Epiretinal Membrane and the Association

Detaylı

Diyabetik Epiretinal Membranlar Nedeniyle 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Ameliyatı Geçiren Hastaların Klinik Sonuçları

Diyabetik Epiretinal Membranlar Nedeniyle 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Ameliyatı Geçiren Hastaların Klinik Sonuçları Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140624122612 Diyabetik Epiretinal Membranlar Nedeniyle 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi Ameliyatı Geçiren Hastaların Klinik Sonuçları Mehmet Demir 1, Dilek Güven

Detaylı

Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Olan Hastalarda Posterior Vitre Dekolmanı Görülme Sıklığının, Ultrason ve Optik Koherens Tomografi ile Araştırılması

Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Olan Hastalarda Posterior Vitre Dekolmanı Görülme Sıklığının, Ultrason ve Optik Koherens Tomografi ile Araştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansı Olan Hastalarda Posterior Vitre Dekolmanı Görülme Sıklığının, Ultrason ve Optik Koherens Tomografi ile Araştırılması Age-Related Macular

Detaylı

İdiyopatik Peripapiller Subretinal Neovasküler Membranın Cerrahi Çıkarılması*

İdiyopatik Peripapiller Subretinal Neovasküler Membranın Cerrahi Çıkarılması* İdiyopatik Peripapiller Subretinal Neovasküler Membranın Cerrahi Çıkarılması* Surgical Extraction of Idiopathic Peripapillary Subretinal Neovascular Membrane Nur ACAR 1, Ziya KAPRAN 2, Yaprak Banu ÜNVER

Detaylı

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları

Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları Retina Ven Dal Tıkanıklığına Bağlı Makula Ödeminde İntravitreal Bevacizumab (Avastin) Enjeksiyonunun Uzun Dönem Sonuçları Long-Term Results of Intravitreal Bevacizumab (Avastin) Injection in the Treatment

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sırasında Uygulanan Ultrason Süresinin Maküla Kalınlığı ve Görme Keskinliği Üzerine Etkisi

Katarakt Cerrahisi Sırasında Uygulanan Ultrason Süresinin Maküla Kalınlığı ve Görme Keskinliği Üzerine Etkisi DO I: 10.4274/tjo.41.33042 Özgün Araştırma / Original Article Katarakt Cerrahisi Sırasında Uygulanan Ultrason Süresinin Maküla Kalınlığı ve Görme Keskinliği Üzerine Etkisi Effect of Ultrasound Time on

Detaylı

Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları

Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Yaşa Bağlı Maküla Dejeneresansında Ranibizumab Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları The Long Term Results of Ranibizumab Therapy Results in Age-Related Macular Degeneration

Detaylı

Retinitis Pigmentozaya Bağlı Kistoid Maküla Ödeminde Topikal Brinzolamid Tedavisi*

Retinitis Pigmentozaya Bağlı Kistoid Maküla Ödeminde Topikal Brinzolamid Tedavisi* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Retinitis Pigmentozaya Bağlı Kistoid Maküla Ödeminde Topikal Brinzolamid Tedavisi* Brinzolamide Therapy in Cystoid Macular Edema Secondary to Retinitis Pigmentosa Zeynep

Detaylı

Bilateral Koroid Osteomlu Bir Olgunun Optik Koherens Tomografi Bulguları

Bilateral Koroid Osteomlu Bir Olgunun Optik Koherens Tomografi Bulguları ilateral Koroid Osteomlu ir Olgunun Optik Koherens Tomografi ulguları Optical Coherence Tomography Findings in a Case of ilateral Choroidal Osteoma Mehmet TETİKOLU 1, Yasemin MLKOÇ ÜN 1, Muzeffer ÖZTÜRK

Detaylı

Maküla Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız*

Maküla Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* Maküla Deliği Cerrahisi Sonuçlarımız* Surgical Results of Macular Hole: Our Experience Yavuz BARDAK 1, Osman ÇEKİÇ 2, Ufuk Şahin TIĞ 3, Aykut Arslan YILDIZ 4 Klinik Çalışma Original Article ÖZ Amaç: Maküla

Detaylı

Çift-Boyama Yöntemi Kullanılarak 23-Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Vitrektomi ile Epiretinal Membran Cerrahisi

Çift-Boyama Yöntemi Kullanılarak 23-Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Vitrektomi ile Epiretinal Membran Cerrahisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Çift-Boyama Yöntemi Kullanılarak 23-Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Vitrektomi ile Epiretinal Membran Cerrahisi Yrd.Doç.Dr. Fatih HOROZOĞLU, a Doç.Dr. Ateş YANYALI, b Dr. Aydın MAÇİN,

Detaylı

Diyabetik Maküla Ödeminde Pascal Grid Lazer Fotokoagülasyonu ile İlk Tecrübelerimiz*

Diyabetik Maküla Ödeminde Pascal Grid Lazer Fotokoagülasyonu ile İlk Tecrübelerimiz* Diyabetik Maküla Ödeminde Pascal Grid Lazer Fotokoagülasyonu ile İlk Tecrübelerimiz* Our First Experience with Pascal Grid Laser Photocoagulation in Diabetic Macular Edema Özcan KAYIKÇIOĞLU 1, Göktuğ SEYMENOĞLU

Detaylı

Maküla Deliği Olgularında Klinik Seyir ve Prognoz

Maküla Deliği Olgularında Klinik Seyir ve Prognoz ORİJİNAL ARAŞTIRMA Maküla Deliği Olgularında Klinik Seyir ve Prognoz Dr. Mehmet ÇITIRIK, a Dr. Emrah Utku KABATAŞ, a Dr. Coşar BATMAN, a Dr. Naciye KABATAŞ, a Dr. Seyhan SONAR ÖZKAN, a Dr. Orhan ZİLELİOĞLU

Detaylı

İdiyopatik Maküla Deliği Olgularının Tedavisinde 23 Gauge Transkonjonktival Pars Plana Vitrektomi Yönteminin Etkinliği ve Güvenirliği

İdiyopatik Maküla Deliği Olgularının Tedavisinde 23 Gauge Transkonjonktival Pars Plana Vitrektomi Yönteminin Etkinliği ve Güvenirliği KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE İdiyopatik Maküla Deliği Olgularının Tedavisinde 23 Gauge Transkonjonktival Pars Plana Vitrektomi Yönteminin Etkinliği ve Güvenirliği The Safety and Efficacy of 23 Gauge

Detaylı

Proliferatif Diyabetik Retinopatisi olan Tip 2 Diyabetik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız*

Proliferatif Diyabetik Retinopatisi olan Tip 2 Diyabetik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız* Proliferatif Diyabetik Retinopatisi olan Tip 2 Diyabetik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız* Review of our Pars Plana Vitrectomy Results for Proliferative Diabetic Retinopathy in Type 2 Diabetics

Detaylı

Çeşitli Etiyolojilere Bağlı Premaküler Subhyaloid Hemorajilerde Nd:YAG Lazer Arka Hyaloidotomi*

Çeşitli Etiyolojilere Bağlı Premaküler Subhyaloid Hemorajilerde Nd:YAG Lazer Arka Hyaloidotomi* Çeşitli Etiyolojilere Bağlı Premaküler Subhyaloid Hemorajilerde Nd:YAG Lazer Arka Hyaloidotomi* Nd:YAG Laser Posterior Hyaloidotomy in Premacular Subhyaloid Haemorrhages with Various Etiologies Göktuğ

Detaylı

Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları*

Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları* Çocuk Yaş Grubunda Pars Plana Vitrektomi Endikasyon ve Sonuçları* Indications and Results of Pars Plana Vitrectomy in Childhood Zerrin BAYRAKTAR 1, Ziya KAPRAN 2, Mustafa METE 3, Tuğrul ALTAN 1, Nur ACAR

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

Diyabetik traksiyonel retina dekolmanlı olgularda 23-gauge pars plana vitrektomi cerrahisi sonuçları

Diyabetik traksiyonel retina dekolmanlı olgularda 23-gauge pars plana vitrektomi cerrahisi sonuçları JCEI / 2015; 6 (1): 27-32 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.01.0481 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diyabetik traksiyonel retina dekolmanlı olgularda 23-gauge

Detaylı

Evre 3 ve 4 Maküla Deliği Tedavisinde Vitrektomi ve İnternal Limitan Membran Soyulmasının Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları

Evre 3 ve 4 Maküla Deliği Tedavisinde Vitrektomi ve İnternal Limitan Membran Soyulmasının Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları Evre 3 ve 4 Maküla Deliği Tedavisinde Vitrektomi ve İnternal Limitan Membran Soyulmasının Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçları Anatomical and Functional Results of Vitrectomy and Internal Limiting Membrane

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Fotodinamik lazer tedavisinde bir y ll k sonuçlar m z

Fotodinamik lazer tedavisinde bir y ll k sonuçlar m z Göztepe T p Dergisi 22(4):128132, 2007 ISSN 1300526X KL N K ARAfiTIRMA Oftalmoloji Fotodinamik lazer tedavisinde bir y ll k sonuçlar m z Sevil ARI YAYLALI (*), Aylin ARDAG L AKÇAKAYA (*), Ayfle SÖNMEZ

Detaylı

Klasik ve Gizli Koroid Neovaskülarizasyonlarında Mikroperimetrik Değişiklikler

Klasik ve Gizli Koroid Neovaskülarizasyonlarında Mikroperimetrik Değişiklikler ve Koroid Neovaskülarizasyonlarında Mikroperimetrik Değişiklikler Microperimetric Changes in Classic and Occult Choroidal Neovascularization Fevzi ŞENTÜRK 1, Serra ARF KARAÇORLU 2, Hakan ÖZDEMİR 1, Murat

Detaylı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Prof.Dr. A. Hakan Durukan GATF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı TOD Tıbbi Retina Birimi 1. Retina Günleri, 2013 Finansal İlinti Beyanı Sunumda adı geçen ruhsat/izin sahipleri veya ürünlerle herhangi bir

Detaylı

Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Pnömatik Retinopeksi*

Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Pnömatik Retinopeksi* Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Pnömatik Retinopeksi* Pneumatic Retinopexy in Rhegmatogeneous Retinal Detachments Haluk KAZAKOĞLU 1, Özlem YENİCE, Eda ÖZCAN 3, Tayfun BAVBEK 1 ÖZ Amaç: Pnömatik retinopeksi

Detaylı

Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab ve grid lazer tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi

Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab ve grid lazer tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (4): 351-356 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.04.0548 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab

Detaylı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı

Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Komplike Retina Dekolmanlarında Pars Plana Vitrektomi ile Birlikte 5000 cs Silikon Yağı Kullanımı Use of 5000 cs Silicone Oil in Conjunction with Pars Plana Vitrectomy for Eyes with Complicated Retinal

Detaylı

Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları

Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları Kronik Üveitlilerin Arka Segment Komplikasyonlarının Tedavisinde Vitroretinal Cerrahi Sonuçları The Outcomes of Vitreoretinal Surgery for the Treatment of Posterior Segment Complications of Chronic Uveitis

Detaylı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı MAYIS 2017 Katarakt Operasyonu Sırasında Ön Vitrektomi ve/veya Vitreoretinal Cerrahi Yapılan Hasta Oranı Gösterge Kodu

Detaylı

Santral Seröz Koryoretinopatinin Optik Koherens Tomografik Paternleri

Santral Seröz Koryoretinopatinin Optik Koherens Tomografik Paternleri Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Santral Seröz Koryoretinopatinin Optik Koherens Tomografik Paternleri Burak TURGUT, İrfan ERGEN Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

Vitreo - Retinal Cerrahi, Dünü - Bugünü...

Vitreo - Retinal Cerrahi, Dünü - Bugünü... Vitreo - Retinal Cerrahi, Dünü - Bugünü... Fulya Retina Merkezi, İstanbul Tunç OVALI Retina Dekolmanının Tedavisininde İlk Adımlar Retinanın ayrıntılı biçimde incelenmesi 1851 de Alman bilim adamı Helmholtz

Detaylı

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi

Diabetik maküler ödemde subtenon triamsinolon ile kombine fokal lazer fotokoagülasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi 184 Dicle Tıp Dergisi / Ö. İlhan ve ark. Diabetik maküler ödem tedavisi 2012; 39 (2): 184-188 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0124 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diabetik

Detaylı

Santral Seröz Korioretinopatide Tedavi Yaklaşımlarımız*

Santral Seröz Korioretinopatide Tedavi Yaklaşımlarımız* Santral Seröz Korioretinopatide Tedavi Yaklaşımlarımız* Our Therapeutic Approach in Central Serous Chorioretinopathy Melisa Zişan KARSLIOĞLU 1, Emin ÖZMERT 2, Figen BATIOĞLU 2 Klinik Çalışma Original Article

Detaylı

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi

Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1879 Katarakt cerrahisi sırasında ve travmaya bağlı vitreusa disloke olan göz içi lens ve nükleuslarda pars plana vitrektomi Pars

Detaylı

Makula Deliği Tedavisinde Brilliant Mavisi Yardımı ile İnternal Limitan Membran Soyulması

Makula Deliği Tedavisinde Brilliant Mavisi Yardımı ile İnternal Limitan Membran Soyulması ARAŞTIRMA YAZISI Göz Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 Temmuz 2010 Makula Deliği Tedavisinde Brilliant Mavisi Yardımı ile İnternal Limitan Membran Soyulması Abdullah

Detaylı

Retina ven dal tıkanıklıgı yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal

Retina ven dal tıkanıklıgı yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal Dr. Gülipek Tigrel Retina ven dal tıkanıklıgı 60-70 yaş arası en sık Optik diskten 1-2 DD mesafede, çarprazlaşma bölgelerinde %77,7 temporal dal Risk faktörleri Kardiovasküler hast. Hipertansiyon(%70)

Detaylı

Kronik Santral Seröz Korioretinopati (SSKR) ve SSKR ye Bağlı Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Tedavi*

Kronik Santral Seröz Korioretinopati (SSKR) ve SSKR ye Bağlı Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Tedavi* Kronik Santral Seröz Korioretinopati () ve ye Bağlı Koroid Neovaskülarizasyonunda Fotodinamik Tedavi* Photodynamic Therapy in Chronic Central Serous Chorioretinopathy (CSCR) and Choroidal Neovascularisation

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sonrası Retina Dekolmanında Tedavi Seçenekleri*

Katarakt Cerrahisi Sonrası Retina Dekolmanında Tedavi Seçenekleri* Katarakt Cerrahisi Sonrası Retina Dekolmanında Tedavi Seçenekleri* Surgical Alternatives in Retinal Detachments Seen after Cataract Surgery Nurten ÜNLÜ 1, Dicle ÖNCEL HAZIROLAN 2, Nilgün ÖZKAN AKSOY 3,

Detaylı

Diyabetik maküla ödemi olan olgularda intravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu etkinliğinin değerlendirilmesi

Diyabetik maküla ödemi olan olgularda intravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu etkinliğinin değerlendirilmesi doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.071 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Oftalmoloji Diyabetik maküla ödemi olan olgularda intravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu etkinliğinin değerlendirilmesi Banu TORUN

Detaylı

Proliferatif Diabetik Retinopatide Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız

Proliferatif Diabetik Retinopatide Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Proliferatif Diabetik Retinopatide Pars Plana Vitrektomi Sonuçlarımız Rewiew of our Pars Plana Vitrectomy Results for Proliferative Diabetic Retinopathy Yavuz BARDAK 1, U. Şahin TIĞ 2, Osman ÇEKİÇ 2, Fadime

Detaylı

Odu Tıp Derg (2014) 1: e6-e13

Odu Tıp Derg (2014) 1: e6-e13 ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e6-e13 ODÜ Tıp T Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Odu Tıp Derg (2014) 1: e6-e13 Research Article Odu J Med (2014)

Detaylı

Alt Kadran Yerleşimli Retina Yırtıklarına Bağlı Dekolmanlarda Cerrahi Sonuçlarımız

Alt Kadran Yerleşimli Retina Yırtıklarına Bağlı Dekolmanlarda Cerrahi Sonuçlarımız Alt Kadran Yerleşimli Retina Yırtıklarına Bağlı Dekolmanlarda Cerrahi Sonuçlarımız Surgical Results of Retinal Detachments with Inferior Breaks Mehmet ÇAKIR 1, Osman ÇEKİÇ 2, Havva ERDOĞAN 3, Ercüment

Detaylı

Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3.

Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3. Retina Dekolmanı Prof. Dr.İhsan ÇAÇA Nörosensoriyel retinanın gevşek bir şekilde tutunduğu RPE tabakasından ayrılması 1. Yırtıklı (Regmatojen) RD 2. Traksiyonel RD 3. Eksüdatif RD Retina Dekolmanı Sensöriyel

Detaylı

Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi

Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi Psödofakik Regmatojen Retina Dekolmanı Olgularında Konvansiyonel Skleral Çökertme Cerrahisi Scleral Buckling Surgery in Pseudophakic Rhegmatogenous Retinal Detachment Selçuk SIZMAZ 1, İmren AKKOYUN 2,

Detaylı

Diyabetik Retinopati Seyrinde Optik Atrofi*

Diyabetik Retinopati Seyrinde Optik Atrofi* Diyabetik Retinopati Seyrinde Optik Atrofi* Optic Atrophy in the Course of Diabetic Retinopathy Mehmet ÇITIRIK 1, Gökhan ERTUĞRUL 2, Seyhan Sonar ÖZKAN 3, Gökçe TAŞDEMİR ERTUĞRUL 2, Orhan ZİLELİOĞLU 1

Detaylı

Proliferatif Diyabetik Retinopatili Hastalarda Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Nüks Vitre İçi Kanamaları

Proliferatif Diyabetik Retinopatili Hastalarda Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Nüks Vitre İçi Kanamaları Proliferatif Diyabetik Retinopatili Hastalarda Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Nüks Vitre İçi Kanamaları Recurrent Vitreous Hemorrhage After Vitreoretinal Surgery in Patients with Proliferative Diabetic

Detaylı

Diabetik Maküla Ödeminde Lazer Tedavisinin Yeri

Diabetik Maküla Ödeminde Lazer Tedavisinin Yeri DİABETİK RETİNOPATİ Diabetik Maküla Ödeminde Lazer Tedavisinin Yeri Laser Treatment of Diabetic Macular Edema Şengül ÖZDEK 1 ÖZ Bu yazıda diabetik maküla ödemi tedavisinde lazer tedavisi tekniği, etkinliği,

Detaylı

Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri

Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri Retina Ameliyatlarından Sonra Oluşan Refraksiyon Değişimleri Refraction Changes After Retinal Surgery Hilmi OR 1 Derleme Editorial Review ÖZ İntravitreal kesafetlerin lazerle eliminasyonu, pnömatik retinopeksi,

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) :170-176

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) :170-176 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2010 : 8 (3) :170-176 T AD ARAŞTIRMA Diffüz diabetik makula ödemi olan hastalarda intravitreal triamsinolon asetonid tedavisinin etkinliği Serkan Dağdelen 1, Halil İbrahim Yener

Detaylı

Arka Kapsül Kesafeti Bulunan Olgularda Stratus Optik Koherens Tomografi Görüntü Kalitesi ve Maküla Kalınlığının Değerlendirilmesi

Arka Kapsül Kesafeti Bulunan Olgularda Stratus Optik Koherens Tomografi Görüntü Kalitesi ve Maküla Kalınlığının Değerlendirilmesi Arka Kapsül Kesafeti Bulunan Olgularda Stratus Optik Koherens Tomografi Görüntü Kalitesi ve Maküla Kalınlığının Değerlendirilmesi Evaluation of Stratus Optical Coherence Tomography Image Quality and Macular

Detaylı

Optik Koherens Tomografi

Optik Koherens Tomografi RETİNA VASKÜLER HASTALIKLARINDA TANI Optik Koherens Tomografi Optical Coherence Tomography Figen BATIOĞLU ÖZ Optik koherens tomografi (OKT), yüksek çözünürlüklü kesit görüntülerle retina kalınlığının ölçülebildiği

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunun Etkinliği*

Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunun Etkinliği* Retinal Ven Tıkanıklığına Bağlı Maküla Ödemi Tedavisinde İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunun Etkinliği* The Efficasity of Intravitreal Bevacizumab Injection for Macular Edema Due to Retinal Vein Occlusion

Detaylı

Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği*

Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği* Spektral Optik Koherens Tomografiyle Yapılan Peripapiller Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlık Ölçümlerinin Güvenilirliği* Reliability of Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measurements Using

Detaylı

Coats Hastalığında Kriyoterapi ve Lazer Fotokoagülasyon Tedavisinin Etkinliği

Coats Hastalığında Kriyoterapi ve Lazer Fotokoagülasyon Tedavisinin Etkinliği Coats Hastalığında Kriyoterapi ve Lazer Fotokoagülasyon Tedavisinin Etkinliği The Effect of Cryotherapy and Laser Phohotocoagulation Therapy in the Treatment of Coats Disease Nazmiye EROL 1, Seyhan TOPBAŞ

Detaylı

Diyabetik Retinopatide Cerrahi Tedavi

Diyabetik Retinopatide Cerrahi Tedavi Diyabetik Retinopatide Cerrahi Tedavi Surgical Treatment of Proliferative Diabetic Retinopathy Tunç OVALI 1 Derleme Editorial Review ÖZ Proliferatif diyabetik retinopati sonucu gelişen patolojilerin cerrahi

Detaylı

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNTRAVİTREAL RANİBİZUMAB TEDAVİSİ ALAN HASTALARDA VİTREORETİNAL ARA YÜZEY DEĞİŞİKLİKLERİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ SONUCU İLE İLİŞKİSİ UZMANLIK

Detaylı

Ambliyopide Fotoreseptör Tabaka Bütünlüğü, Retina Sinir Lifi Tabakası, Merkezi Maküla ve Ganglion Hücre Kompleksi Kalınlığının Değerlendirilmesi

Ambliyopide Fotoreseptör Tabaka Bütünlüğü, Retina Sinir Lifi Tabakası, Merkezi Maküla ve Ganglion Hücre Kompleksi Kalınlığının Değerlendirilmesi KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Ambliyopide Fotoreseptör Tabaka Bütünlüğü, Retina Sinir Lifi Tabakası, Merkezi Maküla ve Ganglion Hücre Kompleksi Kalınlığının Değerlendirilmesi Evaluation of Photoreceptor

Detaylı

Comparison of Panretinal Photocoagulation (PRP) with PRP Plus Intravitreal Bevacizumab in the Treatment of Proliferative Diabetic Retinopathy

Comparison of Panretinal Photocoagulation (PRP) with PRP Plus Intravitreal Bevacizumab in the Treatment of Proliferative Diabetic Retinopathy Proliferatif Diyabetik Retinopati Tedavisinde Tek Başına Panretinal Fotokoagülasyon (PRF) ile PRF ve İntravitreal Bevacizumab Kombinasyonunun Karşılaştırılması* Comparison of Panretinal Photocoagulation

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Drusenoid Madde Birikimi Eşliğindeki İdiyopatik Maküla Deliği Olgularında Cerrahi Tedavi Sonuçları

Drusenoid Madde Birikimi Eşliğindeki İdiyopatik Maküla Deliği Olgularında Cerrahi Tedavi Sonuçları Drusenoid Madde Birikimi Eşliğindeki İdiyopatik Maküla Deliği Olgularında Cerrahi Tedavi Sonuçları Surgery Results of Idiopathic Macular Holes Assosiated with Drusenoid Material Accumulation Tunç OVALI

Detaylı

Diffüz Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Posterior Subtenon ve İntvitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonunun Erken Dönem Sonuçları

Diffüz Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Posterior Subtenon ve İntvitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonunun Erken Dönem Sonuçları Diffüz Diyabetik Maküla Ödemi Tedavisinde Posterior Subtenon ve İntvitreal Triamsinolon Asetonid Enjeksiyonunun Erken Dönem Sonuçları The Early Results of Posterior Subtenon and Intravitreal Triamcinolone

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları

Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları Oftalmik Mikroendoskobinin Güncel Vitreoretinal Cerrahiye Olan Katkıları Contributions of Ophthalmic Microendoscopy to Contemporary Vitreoretinal Surgery Techniques Emin ÖZMERT 1 Derleme Editorial Review

Detaylı