1. DNA hasarına karşı doğal DNA tamir yeteneğini artıran etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. DNA hasarına karşı doğal DNA tamir yeteneğini artıran etkisi"

Transkript

1 AC-11ʼin KLİNİK YARARLARINI ORTAYA KOYAN ÇALIŞMALAR: Yüzyıllardan beri Peruʼda ve Yağmur Ormanlarıʼnın zor doğal koşullarında yaşayan kabileler yüzyıllardır, genel durumu zayıflamış savaşçılarını veya yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle acı çeken yaşlıları tedavi etmek için doğanın sunduğu bitkilerden ilaç elde ettiler. Modern tıp bu bitkileri tanımladıktan sonra hangi etken maddelerin bu yararlı etkileri yarattığını araştırdı. Bu bitkilerden en çok araştırılmış ve hakkında dökümante edilmiş veri olanı Uncaria tomentosaʼdır. Aynı yerden karşılıklı çıkan yapraklarının yanında, Yağmur Ormanlarıʼndaki yüksek ağaçlara tırmanan ince uzun tırmanıcı gövdesini tutan tırnaksı çıkıntılar nedeniyle de dilimizde Kedi pençesi olarak bilinir. Çalışmalar bu bitkinin kabuğundan elde edilen ekstrelerin ancak yerel yöntemler kullanıldığında istenen etkileri sağladığını göstermiş ve bu klinik yararlardan; sanıldığı gibi alkaloidler değil de karboksi alkil esterlerin sorumlu olduğu gösterilmiştir. AC-11 (aktive kromozom 11) Uncaria tomentosaʼdan yerel yöntemlerin GMP koşullarında uygulandığı, sıcak sulu ekstraksiyon yöntemi ile elde edilir. İçindeki karboksi alkil ester oranına göre standardize edilir. Özellikler taşıyan üretim yöntemi ve prosesler ile elde edilen bu ekstre; 14 ayrı uluslararası patent ile korunmaktadır. Amerika, Avrupa ve Japonyaʼdan sonra da Türkiyeʼde piyasaya sunulmuştur. klinik etkinliği ve yararları birkaç başlık altında toplanabilir. AC-11ʼin 1. DNA hasarına karşı doğal DNA tamir yeteneğini artıran etkisi 2. Anti-enflamatuvar etkisi 3. İmmün sistemi güçlendiren etkisi 4. Tümör baskılayıcı etkisi

2 1. AC-11ʼin DNA Hasarına Karşı Doğal Tamir Kapasitesini Artıran Etkisi: Organizmada döllenmeden itibaren ölene kadar her gün, her hücrede, eksternal ve internal nedenlerle birkaç on bin (10.000) defa DNA hasarı oluşur. DNA tamiri yapan sistem döllenmeden itibaren organizmanın doğru gelişmesi için iş başındadır. Ancak yıllar içinde karşılaştığımız eksternal (çevre kirliliği, kimyasallar, sigara tüketimi, güneşe bağlı UV ve radyasyon, afla toksinler) ve vücudun normal metabolik faaliyetleri sırasında da ortaya çıkan DNA hasarı gibi internal nedenler (serbest oksijen radikalleri, mitokondriyel kaynaklı moleküller)yaşla birikmeye devam ettiğinden, bu doğal korunma mekanizmasının sınırlı kapasitesini aşar ve hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Bu hastalıklar: kanser türleri, metabolik hastalıklar, immün sistem bozuklukları ve romatolojik bozukluklar ile yaşa bağlı genel durum bozukluğudur. AC-11ʼin DNA tamir kapasitesini artırdığını gösteren çalışmalar: A) Hayvan çalışmaları: i. Radyasyona bağlı DNA hasarının tamir edilmesinde 40-80mg/kg AC-11 kullanılarak farelerde yapılan kontrollü çalışmada, AC-11 alan grupta tek ve çift sarmal kırıklarının tamir düzeyinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunduğu, bunun da AC- 11ʼin tamir mekanizmasını güçlendiren etkisine bağlı olduğu bildirilmiştir. ii. 2 mg/kg/gün dozda 5 gün süre ile inra peritoneal doksorubisin uygulanan sıçanlarda 80mg/kg dozda verilen AC-11ʼin tek ve çift sarmal DNA hasarını anlamlı şekilde azalttığı gösterilmiştir. (fare ve sıçanlarda LD 50 = 8.000gr/gündür) B) İnsan deri eşdeğeri hücre kültürlerinde: i. Topikal uygulama ile 75 ve 100 Mj/cm2 UVB ışınlamasından 6 saat önce %0,5 AC-11 uygulandıktan sonra UV-B ışınlarına bağlı timin-timin dimerleriʼnin (TT-dimers) oluşumu kantitatif olarak incelenmiş ve AC-11 uygulanan örneklerde TT-dimer miktarında ışınlamadan sonra çok anlamlı bir azalma olduğu (p<0,001) ve bunun da DNA tamirine bağlı olduğu ortaya konmuştur. (Mamone et al 2006) C) İnsan Monosit hücre kültürlerinde: i mg./gün dozlarla 6 hafta süre ile AC-11 alan 8 sağlıklı gönüllüden alınan örnekler ile 4 kontrol örneği karşılaştırılmış ve monositlerin hidrojen peroksite bağlı tek zincir kırıkları kantitatif olarak ölçülmüştür. Sonuçlar başlangıç değerleri ve kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. DNA zincir kırıklarının kontrol grubuna göre anlamlı olarak azaldığı (p<0,05) bildirilmiştir. Sonuç olarak AC-11: A) Oksidatif DNA hasarını (8-hidroksiguanin ve tek/çift DNA sarmal kırıkları) ve fotokimyasal (TT-dimerlar) DNA hasarını azaltır, B) DNA tamir kapasitesini artırır, C) mgʼlık günlük dozlarda iyi tolere edilir. 2. AC-11ʼin anti-inflamatuvar Etkisi:

3 Hücre içinde transkripsiyon faktörleri inhibitör protein IkBʼye tutunarak dolaşırlar. Nükleer Faktör (NF-kB) inhibitör proteinden ayrıldıktan sonra nükleusa gider ve inflamatuvar mediatörler olan TNK-alfa, IL-1B, IL-6, IL-8 ve COX-2 sentezini kodlayan genleri aktive eder. NF-kB aktivitesinin arttığı hastalıklar: Astma, Romatoid artrit, inflamatuvar barsak hastalığı gibi kronik seyirli ve reaktif cevabın ve inflamatuar prosesin arttığı durumlardır. Ayrıca atherosklerosis ve Alzheimer hastalığının da NF-kB artışı ile bağlantısı da ileri sürülmektedir. NF-kB nin artmasına sebep olan uyaranlar: bakteriyel toksinler, virüsler, UV radyasyonu, gamma irradiasyonu, sitokinler ve oksidatif strestir. NF-kB yi inhibe eden ajanlar da: kortikosteroidler, aspirin, sulfasalazin, sulindak, altın tuzları, siklosporin,takrolimus gibi immun suppressanlardır. AC-11 NF-kB sentezini inhibe eder. A) Hayvan deneyleri: a. AC-11ʼin fare lenfositlerinde konsantrasyona bağlı olarak NF-Kbʼyi inhibe ettiğini göstermiştir. Konsantrasyona bağlı fare lenfositlerindeki Igk düzeylerine göre çizilen eğri lineerdir. Hem 0,5 hem de 1,0 mg/ml konsantrasyonlarda başlangıç değerleri ile istatistiksel anlamlı azalmalar sağlarlar P<0,001. (Igk düzeyleri NF- kb konsantrasyonunun bir göstergesidir.) b. AC-11 verilen ratlarda peri artiküler sıvı hacminde anlamlı bir azalma olduğu gösterilmiştir. c. AC-11 verilen indometazine bağlı intestinal inflamasyonu da azalttığı gösterilmiştir. B) İnsan çalışmaları: a. 45 Osteo artritli ve 40 romatoid artritli hastada 100 mg per oral AC-11ʼin 4 ve 24 haftalık sürelerle uygulandığı iki randomize, çift kör, plasebo kontrollu çalışmada; aktiviteye bağlı ağrıda, hasta ve doktor değerlendirme skorlarında, ağrılı eklem sayısında, sabah sertliği süresinde anlamlı azalma olduğu gösterilmiştir. 3. AC-11ʼin immün sistemi güçlendiren etkisi: A) Hayvan deneyleri:

4 a. Gün aşırı 2mg/kg dozda intra peritoneal doksorubisin uygulanan Wistar-Furth ratlara son dozdan 24 saat sonra 40 ve 80 mg/kg dozlarda AC-11 oral olarak verilmiştir. 3 haftalık periyot içinde lökosit düzeyleri takip edilmiştir. Lökosit düzeyleri doksorubisin alan grupta ikinci dozdan başlayan ve 3. doz uygulamasından itibaren artarak ilerleyen bir düşme göstermiştir. Kemoterapiye bağlı lökopeninin son doksorubisin dozundan 3 hafta sonra normale dönmüş olması beklenirken AC-11 alan grupta lökosit sayıları son doksorubisin dozundan. 4 ve 9 gün sonra normale dönmüştür. b. Aynı çalışma; 40 ve 80mg/kg AC-11 ile 5 ve 10 micg/kg filgrastimʼin karşılaştırılarak yapılmış ve Neupogenʼin yalnız nötrofil lökosit popülasyonunu artırırken, AC-11 80mg/kg dozda hem nötrofil hem de lenfositer fraksiyonların normal seviyelerine dönmesini sağlamıştır. B) İnsan Çalışmaları: a. Yaşları arasında olan 23 sağlıklı gönüllü randomize olarak 350mgX2/gün oral AC-11 alan ve almayan iki gruba ayrılmıştır. AC-11 toplam 60 gün süreyle verilmiştir. Uygulamanın 30. gününde her iki gruba da 0,5 ml pneumovax (pnömokok aşısı) IM olarak yapılmıştır. AC-11 alan grupta antikor titreleri almayan gruba göre anlamlı olarak (p<0,05) yüksek bulunmuştur. Ayrıca AC-11 kesildikten 4 ay sonra antikor titrelerinde anlamlı bir düşme olmamıştır. 4. AC-11ʼin antitümör Etkisi: HL60 ve K562 insan lösemik hücre dizileri ile lenfoma Raji hücre dizileri çeşitli konsantrasyonlarda AC-11 ile 72 saat inkübe edilmiştir. 3H-Timidin ve kolorimetrik MTT teknikleri ile yapılan kantitatif analizler: hücre proliferasyonunda doza bağımlı inhibisyon

5 göstermişlerdir. AC-11 HL60 ve Raji hücre dizinlerinde, K562ʼye göre daha güçlü bir inhibitör olarak değerlendirilmiştir. HL60 insan lenfoma hücre dizisi, Raji insan Burkittʼs lenfoma hücre dizisi, Jurkat insan akut T-Cell lösemi hücre dizileri AC-11 ile inkübe edilen ve edilmeyen iki gruba ayrıldı. 7-aminoaktinmisin dye, Annexin V ile boyandı. Bu inkubasyon boyunca 4 gün arka arkaya hücreler akış sitometresi ile sayıldı. Tümör hücrelerinde konsantrasyona bağlı çoğalmanın inhibe edildiği gözlendi. Bu inhibisyon: Raji ve HL60 hücre dizilerinde Jurkatʼa göre daha belirgindi. AC-11ʼin değişik konsantrasyonları ve kontrol grubu arasında ölü hücre sayısı olarak bir fark bulunmamıştır. DNA tamiri Vikipedi, özgür ansiklopedi

6 DNA tamiri, DNA moleküllerindeki hataları onarım mekanzimalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bir canlıya ait tüm genetik bilgiyi taşıyan DNA molekülü doğal olarak veya çevresel faktörlerin etkisiyle sürekli hasara maruz kalmaktadır. İnsan hücrelerinde metabolik aktiviteler ve çevresel faktörler (UV ışığı gibi) sonucu günde 1 milyon hücrenin zarar görmesi olasıdır. Bu etkenler, DNA'nın yapısını ve dahası diğer nesillere aktarılan genetik bilgiyi değiştirebilirler. Bu değişimler yararlı olabileceği gibi, ölümcül sonuçlara neden olabilecek kadar zararlı da olabilirler. Bu yüzden, bütün canlı hücreleri, evrim süreçleri boyunca nesillere değişmeden aktarılması gereken DNA molekülünü koruma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Küçük hasarlar çoğunlukla DNA onarım sistemleri tarafından onarılır. Yüksek düzeydeki hasarlar apoptozisi uyararak "hücre ölümüne" yol açar. Böylelikle organizma kendini korumuş olur. Orta derecedeki hasarların birikimi ise mutasyonlara neden olur. DNA tamir mekanizmalarından, DNA ligaz enzimi renkli olarak gösterilmiş. Hücre tüm bu DNA hasarlarına farklı metabolik yollar ile cevap verir. Ağır DNA hasarları hücrenin apoptozis yolunu aktive ederek hücreyi ölüme götürür. Hücre, DNA hasarlarını "DNA tamir mekanizmaları" ile tamir edebilir. DNA hasarı ikileşme sırasında tamir edilemezse mutasyona ve sonuç olarak genomik kararsızlığa, kanser ve yaşlanmaya neden olur. DNA tamir sisteminde 100ʼden fazla gen rol oynar ve bu genlerin kodladığı proteinler tamir mekanizmalarında görev alırlar. Her bir insan hücresinin DNA'sında günde yaklaşık olarak 104 adet kodlanmayan veya yanlış kodlamaya neden olan hasar meydana gelmektedir. Mitokondrial DNA'da nokta mutasyonlarının birikiminin yaşa bağlı olarak arttığı, bu nedenle özellikle mitokondrideki oksidalif DNA hasarının yaşlanma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. DNA tamir mekanizmaları genomik kararlılığın devamını sağlayan sistemlerdir.

7 Image:DNA Repair From Wikimedia Commons, the free media repository Summary DNA damage, due to environmental factors and normal metabolic processes inside the cell, occurs at a rate of 1,000 to 1,000,000 molecular lesions per cell per day. A special enzyme, DNA ligase (shown here in color), encircles the double helix to repair a broken strand of DNA. DNA ligase is responsible for repairing the millions of DNA breaks generated during the normal course of a cell's life. Without molecules that can mend such breaks, cells can malfunction, die, or become cancerous. DNA ligases catalyse the crucial step of joining breaks in duplex DNA during DNA repair, replication and recombination, and require either Adenosine triphosphate (ATP) or Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) as a cofactor. Description Shown here is DNA ligase I repairing chromosomal damage. The three visable protein structures are: 1. The DNA binding domain (DBD) which is bound to the DNA minor groove both upstream and downstream of the damaged area. 2. The OB-fold domain (OBD) unwinds the DNA slightly over a span of six base pairs and is generally involved in nucleic acid binding. 3. The Adenylation domain (AdD) contains enzymatically active residues that join the broken nucleotides together by catalyzing the formation of an internucleotide ester bond between phosphate and deoxyribose. It is likely that all mammalian DNA ligases (Ligases I, III, and IV) have a similar

8 ring-shaped architecture and are able to recognize DNA in a similar manner. (See:Nature Article 2004, PDF) Source Biomedical Beat National Institute of General Medical Science (NIGMS) Cool Image Gallery Date November 21, 2006 Author Courtesy of Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. Louis. Permission (Reusing this image) "The material in this newsletter is not copyrighted and we encourage its use or reprinting." [1]

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ Tıbbi

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

L929 Fibroblast Hücre Hattında Topoizomeraz

L929 Fibroblast Hücre Hattında Topoizomeraz DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2013; 38 (2) ; 229 237 doi:

Detaylı

Kanser Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Poli (ADP-Riboz) Polimeraz-1 İnhibitörleri

Kanser Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Poli (ADP-Riboz) Polimeraz-1 İnhibitörleri MÜBED 2015;1(1):41-52 DI: 10.5455/musbed.20141015015238 Derleme / eview Kanser Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Poli (ADP-iboz) Polimeraz-1 İnhibitörleri atih Tok, Bedia Koçyiğit-Kaymakçıoğlu Marmara Üniversitesi,

Detaylı

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/127 Projenin Başlığı: BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012

Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2012 1 Turkish Guideline for the Treatment of Psoriasis-2012 Sibel Alper, Melih Akyol*, Nilgün Atakan**, Emel Bülbül Başkan***, Mehmet Ali Gürer****, Erol Koç*****, Nahide Onsun******, Güzin Özarmağan*******,

Detaylı

Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler

Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN*, Dr. Tuba Çelebi KAYHAN* * Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı Özet Abstract Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS

KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS KÜÇÜK HÜCRELİ OLMAYAN AKCİĞER KANSERLERİNDE KRAS GEN MUTASYONLARININ REAL-TIME PCR YÖNTEMİ İLE TESPİTİ VE KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLERİNİN BELİRLENMESİ Levent ELMAS Temmuz 2011 DENİZLİ KÜÇÜK

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Bildiri: 0280 Poster No: P001 İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ BAĞLANMA PROTEİNİ 3 PROMOTOR HİPERMETİLASYONU, KRONİK

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No: 2012/81. Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr.

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No: 2012/81. Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. i T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/81 Projenin Başlığı FİBROMİYALJİ İ HASTALARINDA PARAOKSONAZ 55 L/M VE 192 Q/R POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

Doğal Anti-karsinojenler, Analizleri ve Yapı-etkinlik Bağıntıları

Doğal Anti-karsinojenler, Analizleri ve Yapı-etkinlik Bağıntıları Yüksek Lisans Semineri ÇMÜ FBE Kimya Anabilim Dalı Hazırlayan: MELEK TERCA Danışman: Prof. Dr. MEHMET AY 17.01.2011 Doğal Anti-karsinojenler, Analizleri ve Yapı-etkinlik Bağıntıları İçerik Kanser nedir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN TARAMA VEYA TANISAL AMAÇLI MAMOGRAFİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ, DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Müzeyyen İZMİRLİ PROSTAT KANSERİNİN ELAC2 VE SRD5A2 GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNSAN KRONİK MYELOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ K562 DE İMATİNİBİN VE SİLİMARİNİN BCR-ABL1, GRB2, GAB2, AKT ve ERK GEN İFADELENMELERİNE

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3

İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ...1 GENEL BİLGİLER...3 OVERİEL ANATOMİ VE HİSTOLOJİ...3 NORMAL OVER SİKLUSU VE NÖROENDOKRİN REGÜLASYONU...6 GnRH AGONİSTLERİ...10 GnRH ANTAGONİSTLERİ...12 KEMOTERAPİ...14 KEMOTERAPÖTİK

Detaylı

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ANALİZ YÖNTEMİYLE HELICOBACTER PYLORI KOLONİZASYONUNUN ARAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ Klinik Şefi Doç. Dr. A. Okan GÜRSEL FARENGEAL VE PALATİN TONSİLLERDE HIZLI ÜREAZ TESTİ VE İMMÜNOHİSTOKİMYASAL

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ

SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ANABİLİM DALI VDJ YL- 2013-003 SIĞIRLARDA GEBELİĞİN SON DÖNEMİNDE UYGULANAN VİTAMİN E VE SELENYUMUN POSTPARTUM DÖNEM SORUNLARI

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET HASTALIĞINDA GÖZÜN ÖN VE ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. SEYFULLAH ÖZDEMİR

Detaylı

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR Peptit ve proteinler; büyük molekül ağırlıklarına sahip, dayanıksız, biyolojik ortamlarda kolay metabolize olan ve zor absorblanan biyoetkin maddelerdir.

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI TETRAETİLEN GLİKOL YAN ZİNCİR TAŞIYAN ÖZGÜN Zn (II) FTALOSİYANİN MOLEKÜLÜNÜN RATLARDA DENEYSEL TÜMÖR MODELİNDE FOTOTOKSİSİTESİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:0039 P001 TEDAVİ ALMIŞ KANSERLİ ÇOCUKLARDA BAZAL VE İNDÜKLENMİŞ DNA ZİNCİR KIRIKLARI SIKLIĞI, DNA ONARIM

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ACI KIRMIZI BİBER İN (Capsicum annuum L.) SERUM LEPTİN VE SERUM NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİNE AKUT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI YÜKSEK

Detaylı