ÖRENCLERN KUVVET KAVRAMINA LKN BLG YAPILARININ BR ANALZ. Gökhan ÖZDEMR * ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRENCLERN KUVVET KAVRAMINA LKN BLG YAPILARININ BR ANALZ. Gökhan ÖZDEMR * ÖZET"

Transkript

1 Örencilerin Kuvvet Kavramına likin Bilgi Yapılarının Bir Analizi Gökhan ÖZDEMR ÖRENCLERN KUVVET KAVRAMINA LKN BLG YAPILARININ BR ANALZ Gökhan ÖZDEMR * ÖZET Bu aratırmanın amacı, ilköretim birinci kademe örencilerinin kuvvet kavramı konusundaki bilgi yapılarını tespit etmektir. Aratırmanın verilerini 8 ilköretim birinci kademe örencisi ile yapılmı olan birebir görümeler oluturmutur. Görümelerde örencilere birtakım ara ve gerelerle oluturulan farklı durumlarda kuvvetin olup olmadıı sorulmu ve cevaplarındaki nedensellik aratırılmıtır. Aratırmada kullanılan 7 soru setinin her birinde 2 farklı durum temsil edilmi ve örencilerden bu durumlardaki kuvvet/kuvvetleri kıyaslamaları istenmitir. Görümeler videoya kaydedilip transkripsiyonları yapıldıktan sonra Vosniadou ve Brewer in gelitirdii kodlama metodundan yararlanılarak veriler kodlanmıtır. Analizde Miles ve Huberman tarafından ortaya konmu olan analitik nitel aratırma yöntemi benimsenmitir. Örencilerin kuvvet kavramına ilikin yorumlarında oklu kuvvet anlamları ve soru setleri boyunca bu anlamlar arasında tutarsızlıklar tespit edilmitir. Aratırmanın sonuları bu aratırmaya katılan örencilerin, kuvvet konusundaki bilgi yapılarının daha ok para nitelikli bilgi yapısı teorisi ile örtütüünü göstermitir. Anahtar Sözcükler: Paralı bilgi, bilgi yapısı, kavram yanılgısı, kuvvet kavramı. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the knowledge structure of the first level elementary school students in the domain of force. The data of this study were collected from the individual interviews done with 8 first level elementary school students. During the interviews, different contexts were presented to the students. In these contexts, the students were asked whether there was a force in the presented contexts. Also, the causalities of their responses were investigated. In this study, 7 question sets were used. Each question set was consisted of 2 different contexts. Students were asked to compare the force/forces exerted on the objects in the different contexts. After the interviews were videotaped and transcribed, the data were coded following a methodology developed by Vosniadou and Brewer. In the analysis, an analytic qualitative research approach developed by Miles and Huberman was adopted. Students force interpretations included multiple and inconsistent force meanings across question sets. The results of this study indicated that students knowledge structures in the domain of force were more in line with knowledge-in-pieces perspective in this study. 1. GR Key Words: Knowledge-in-pieces, knowledge structure, misconception, force concept. Örenme sürecinin özümlenmesi iin gerekli olan koullardan biri örencilerin bilgi yapılarının anlaılmasıdır. Örencilerin bilgi yapıları büyük ölüde onların günlük deneyimleri ile ekillenir. Günlük deneyimlerin kazanımıyla oluan bilgiler bazen okulda verilen bilimsel bilgilerin kazanımını olumlu yönde etkilerken önemli bir kısmı da kavram yanılgılarını beraberinde getirerek bilimsel bilginin örenilmesini gületirir. Fen bilgisindeki birok konuda, bazı örencilerin hangi kavram yanılgılarına sahip oldukları ve bu kavram yanılgılarının örenmeyi nasıl etkiledii literatürde geni olarak ortaya konulmutur (Wandersee, Mintzes ve Novak, 1994; Pfundt ve Duit, 1994). Formal eitimde kavram yanılgılarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve etkili öretim stratejileri gelitirmek iin kavram deiimi sürecini ve örencilerin bilgi yapılarının tespit edilmesi gerekmektedir (Tao ve Gunstone, 1999). * Dr. Gökhan Özdemir. Nide Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eitimi ABD, Derbent Kampüsü, Nide. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 37

2 Gökhan ÖZDEMR Örencilerin Kuvvet Kavramına likin Bilgi Yapılarının Bir Analizi Örencilerin fen bilgisi konularındaki bilgi yapılarını tespit etmek, oluturulacak olan fen bilgisi eitim programları ve bu konuların öretilme sürecinde kullanılacak yöntem ve teknikler aısından önemlidir. Bu aratırma kuvvet kavramı konusunda örencilerin bilgi yapılarını belirlemeye yönelik olduundan, aaıda öncelikle aratırmanın temellendii bilgi yapısına ilikin temel yaklaımlar gözden geirilecektir Bilgi Yapısına likin Temel Teoriler Örencilerin bilgi yapıları birok fen konusunda tespit edilmeye alıılmı ve buna balı olarak kavram deiimi sürecinin nasıl olutuuna dair eitli iddialar ortaya atılmıtır. Bu iddiaları genel olarak iki kategori altında deerlendirmek mümkündür. Bunlar: (1) Teori nitelikli bilgi yapısı ve (2) para nitelikli bilgi yapısıdır Teori Nitelikli Bilgi Yapısı Literatürde baskın olarak, bilginin yapısı teoriye benzer karakterde, bir bütünlüü ve tutarlılıı olan erevede ifade edilmektedir (Carey, 1999; Chi, 2005; Ioannides ve Vosniadou, 2002; Wellman ve Gelman, 1992). Bu görüe göre her ne kadar örencinin belirli bir konudaki teorisi, farkındalık ve hipotez test etme gibi bir takım aılardan, bilim adamının sahip olduu teorilerden farklılık gösterse de, bütünlük ve belirli bir konuda benzer durumları aıklamasındaki tutarlılıktan dolayı bilimsel teorilerle ortaklık göstermektedir. Teori nitelikli bilgi yapısı görüünün kökeni Piaget in bilisel geliim kuramındaki ema kavramına dayanmaktadır. emalar, bireyin dünyaya geliinden itibaren evresindeki olayları anlamlandırmak ve kavramlar arasındaki ilikileri kurmak iin gelitirdii geni ölekli bilgi yapıları olarak tanımlanabilir. Bir konudaki yeni bilgi veya deneyim bireyin zihninde var olan ilgili emaya uyum gösteriyorsa bu bilgi sorunsuz ekilde o emaya monte edilir. Eer yeni bilgi veya deneyim bireyin zihninde var olan ilgili emaya uyum göstermiyorsa birey bilisel bir atıma iinde kendini bulur. Bu durumda birey o emanın temel taları üzerinde deiiklik yapar veya yeni bir ema oluturur ki bu devrimsel bir kavram deiimini gösterir. Benzer ekilde teori nitelikli bilgi yapısı kendi iinde tutarlı, deneyimler ve bir takım örenimlerle pekitirilmi emalardır. Bunun sonucu olarak eer bir örenciye belirli bir kavram hakkında benzer sorular sorulursa örencinin cevapları birbiri ile örtüen anlamlar taımalıdır (Ioannides ve Vosniadou, 2002). Çünkü o örenci sorulan soruları o kavram iin zihninde oluturulmu belirli bir ema veya teorik yapıya balı olarak cevaplayacak ve bu da aynı kaynaktan gelen bu cevaplarda tutarlılıa neden olacaktır. Bu yüzden, bir kavrama bireyin yükledii anlamların birbirine benzer sorulardaki tutarlılıını test etmek teori nitelikli bilgi yapısının varlıını test etmek olarak yorumlanabilmektedir Para Nitelikli Bilgi Yapısı taraftan son yıllarda giderek artan ekilde para nitelikli bilgi yapısı görüü önem kazanmakta ve teori nitelikli bilgi yapısına alternatif tekil ederek aratırmacılar arasında önemli tartımalara yol amaktadır. Para nitelikli bilgi yapısı görüünü destekleyen aratırmacılar bir örencinin günlük deneyimlerine balı olarak ekillenen bilgi yapılarını daha ok yarı baımsız paracıkların bir ekolojisi olarak düünmektedir (Clark, 2006; disessa, Gillespie ve Esterly, 2004; Harrison, Grayson ve Treagust, 1999; Linn, Eylon ve Davis, 2004). Bu görüün kökeni Strike ve Posner (1992) tarafından ileri sürülen kavramsal ekoloji yaklaımına dayanmaktadır. Bu aratırmacılara göre örencilerin kavramsal ekolojileri düzensiz paralar, benzeimler, mecazlar, epistemolojik inanlar, fizik ötesi inanlar ve birbiri ile mücadele eden kavramların bütününü ierir. Birok aratırmacı bu tür baımsız, düzensiz ve oklu paraların örencilerin bilgi yapılarını oluturduunu düünmektedir (Clark, 2000, 2003; disessa, 1988, 1993; Hunt ve Minstrell, 1994; Linn ve ark., 2004). Bu görüün öncülerinden biri olan disessa, harekete geen düzensiz ve baımsız bilgi paralarının, duruma göre farklılık göstereceine inanmaktadır. bir ifade ile, henüz bir konudaki bilimsel bilgiyi tam olarak kavramamı bir örenci farklı 38 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

3 Örencilerin Kuvvet Kavramına likin Bilgi Yapılarının Bir Analizi Gökhan ÖZDEMR durumlarda farkında olmadan farklı bilgi paralarını aktifletirir. Bu paralar bir ema veya teoriyi meydana getiren ve birbirini tamamlayan düzenli paralar olmadıından, örencinin bir konuda sorulacak olan farklı sorulara verecei cevaplar birbiri ile tutarlılık göstermez. Kavram deiimi süreci iinde gereksiz bilgi paraları silinir, yeni bilgi paraları eklenir, bazı bilgi paraları üzerinde deiiklik yapılır, bilgi paraları organize edilir, bazı bilgi paraları harekete gemede öncelik kazanır ve nihayetinde bilimsel bilgi zihinde teorik bir yapı kazanarak özümsenmi olur. Kısacası kavram deiimi devrimsel bir sürecin aksine evrimsel bir süre olarak karımıza ıkar Kuvvet Kavramında Örencilerin Bilgi Yapıları Kuvvet bireyin dünyaya gelmesinden itibaren itme ve ekme gibi deneyimlerle anlamlandırdıı bir kavramdır. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan bu kavram hakkında örenciler formal eitim öncesi doru veya yanlı birok bilgiye sahiptirler. Kuvvet kavramı konusundaki yanılgıların belirlenmesine ilikin ok sayıda aratırma yapılırken, özellikle son yıllarda bir takım aratırmalar örencilerin kuvvet kavramındaki bilgilerinin yapısına odaklanmıtır. Fakat örencilerin kuvvet kavramına ilikin bilgi yapılarını aratıran alımalarda birbiri ile elien sonulara varılmıtır. Ioannides ve Vosniadou (2002) tarafından, anaokulundan lise seviyesindeki örencilere kadar eitli yataki 105 Yunan örenci ile yapılan aratırmada, örencilerin yaklaık %89 unun kuvvet kavramına ilikin yorumları, teori nitelikli bilgi yapısı görüünü destekledii sonucuna varılmıtır. bir ifade ile her bir örencinin kuvvet kavramına ilikin aratırma sorularına verdii yanıtlar olduka yüksek derecede tutarlılık göstermitir. Bu aratırmaya katılan 30 ilköretim birinci kademe örencisinin büyük ounluu, sorulan bütün soruları i ve kazanılmı kuvvet anlamları ile aıklamılardır (Bu anlamlar yöntem bölümünde aıklanacaktır). taraftan disessa ve ark. (2004), Ioannides ve Vosniadou nun (2002) alımasını Amerikalı örencilerle tekrar etmi ve 9 ilköretim birinci kademe örencisinden hibiri aratırma örneindeki dier öreniciler gibi kuvvet kavramını yorumlamada tutarlılık göstermemilerdir. Bu nedenle disessa ve ark. (2004) bu bulguyu para nitelikli bilgi yapısı görüü lehine yorumlamıtır. Ana sınıfından lise seviyesine kadar, farklı kademelerden 32 Türk örencinin katıldıı benzer bir aratırmada (Özdemir, 2006), örencilerin yaklaık %65 i kuvvet kavramının yorumlamasında tutarlılık göstermemilerdir. Aratırmaya katılan 8 ilköretim birinci kademe örencilerinden sadece birinin kuvvet kavramına yükledii anlam soru setleri boyunca deimemitir. Bu aratırmadaki bulgular da örencilerin kuvvet kavramındaki yorumlarının en iyi para nitelikli bilgi yapısı görüü ile aıklanabileceine iaret etmektedir. Yukarıdaki alımaların hepsindeki soru setlerinde, örencilere kâıt üzerine basit izgilerle resmedilmi olan figürler gösterilmi, resmedilen durumlarda kuvvetin olup olmadıı sorgulanmı ve ayrıca kuvvet vardır veya yoktur diye verilen cevapların nedensellii sorgulanmıtır. Örnein kâıt üzerine basit ekilde izilmi, yerde duran bir ta örenciye gösterilmi ve yerde duran bu taın üzerinde herhangi bir kuvvet var mı? Neden? diye sorulmutur. Soruların birounda farklı aırlık ve büyüklükteki talar farklı durumlarda resmedilmitir. Ayrıca örencilerin farklı durumlarda kuvvet kavramına ilikin yorumlarını daha iyi anlamak iin karılatırma soruları sorulmutur. Örnein yüksekliin, örencinin kuvveti yorumlamasındaki etkisini görebilmek iin, bir tepenin ta ile yerde duran taın üzerinde kuvvet olup olmadıı her iki durum iin sorulmu, örenci her iki durumda da herhangi bir kuvvetten bahsettii taktirde bu iki durumdaki kuvvetlerin aynı mı yoksa farklı mı olduu sorulmu ve ayrıca nedeni sorgulanmıtır. Fakat bu aratırmalarda resmedilen durumların birbirine ok yakın olması, bir örencinin soru setleri boyunca birbiri ile tutarlı yorumlar yapma ihtimalini gülendireceinden, bu aratırmalarda izlenen yöntem ve sorular sorgulanmalıdır. Örnein sürekli farklı büyüklük ve aırlıktaki taların farklı durumları resmetmek iin kullanılması özellikle ok küük yataki örencilerin i kuvvetten söz etmelerine yani kuvveti her sorulan soruda taın büyüklüü ve aırlıı ile aıklamalarına neden olacaktır. Bu durum teori nitelikli bilgi yapısını dorulayacak olan yöntemsel bir hata olarak düünülmektedir. disessa ve ark.(2004) örencilerin kuvvet kavramı hakkındaki yorumlarının tutarlılıını ölmede, örencilere sorulan sorularda birbirine ok benzer olmayan ve zengin ierikli durumların seilmesinin daha doru olacaı yargısına varmıtır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 39

4 Gökhan ÖZDEMR Örencilerin Kuvvet Kavramına likin Bilgi Yapılarının Bir Analizi 1.3. Aratırmanın Amacı ve Aratırma Soruları Bu aratırmanın amacı farklı durumların temsili iin oluturulan somut gösterimlerde ilköretim birinci kademe örencilerinin kuvvet kavramındaki bilgi yapılarını tespit etmektir. Aratırma soruları aaıdaki gibidir. 1. Somut gösterimlerle sunulan farklı durumlarda, ilköretim birinci kademe örencilerinin kuvvet kavramına yükledikleri anlamlar nelerdir? 2. lköretim birinci kademe örencilerinin kuvvet konusuna ilikin bilgi yapıları en iyi teori nitelikli bilgi yapısı teorisi ile mi yoksa para nitelikli bilgi yapısı teorisi ile mi aıklanabilir? 2. YÖNTEM 2.1. Çalıma Grubu Aratırmanın alıma grubunu yaları 9 ile 11 arasında deien 8 ilköretim birinci kademe örencisi oluturmutur. Bu grup 4 erkek 4 kız örenciden meydana gelmitir. Örenciler Ankara daki bir ilköretim okulunda aratırmaya katılmaya gönüllü örenciler arasından seilmitir. Veriler bire bir görüme yoluyla toplanacaından konumaya aık örencilerin bu alımada yer almasına özen gösterilmitir. Ayrıca örencilerin okul dıında edindii farklı bilgi ve deneyimler onların bilgi yapılarının olumasında önemli rol oynadıından ve bu bilgi yapıları örencilerin sosyal evresine göre deikenlik gösterdiinden, örencilerin hepsi sosyo-ekonomik aıdan orta düzeydeki ailelerden seilmitir. Ayrıca, alıma grubundaki örenciler orta derecede okul baarı düzeyine sahiptir. Örencilerin sosyo-ekonomik ve okul baarı düzeylerinin tespitinde sınıf öretmenlerinin bilgi ve görülerine bavurulmutur. 2.2.Görüme Soruları Görümeler iin 7 soru seti hazırlanmıtır (Bkz. Ek). Her soru setinde iki farklı durum ara ve gereler yardımı ile temsil edilmi ve temsil edilen bu durumların her birinde sırasıyla kuvvet olup olmadıı ve nedeni sorgulanmıtır. Eer bir örenci soru setlerindeki her iki durumda da kuvvetin varlıından söz etmi ise, örencinin yürüttüü aklı veya yaptıı tahminin dayanaını daha iyi ortaya ıkarmak iin, her soru setindeki durumlarda var olan kuvvetler arasında bir farklılık olup olmadıı ve nedeni sorulmutur. Bu aratırma iin hazırlanan ve aaıda sıralanan soru setlerinde ü önemli nokta dikkate alınmıtır: (1) Soru setleri boyunca farklı durumları temsil etmek iin büyük ve küük ta gibi sürekli aynı nesnelerin kullanılmasından kaınılmı, (2) hazırlanan sorulardaki farklı durumları resmetmek, yerine somut olarak aratırmacı tarafından eitli durumlar bir takım ara ve gereler kullanılarak örenciye gösterilmi ve (3) literatürde sıka bahsedilen i, kazanılmı, itme/ekme ve yerekimine ilikin kuvvet kavramlarını ortaya ıkaracak nitelikte sorular hazırlanmıtır. Sorular aaıdaki gibi özetlenebilir. Serbest/Aıyla Düen Toplar: Bu soru setinde iki topun aynı yükseklikten düüü bir eimle farklılatırılmıtır. Özde toplardaki bu farklılıın örencilerin kuvvet hakkındaki yorumlarını ne ekilde etkileyecei aratırılmak istenmitir. Duvara Omuzla/Elle Dayanma: Bu soru setinde aratırmacı birinci durumda omuzla, ikinci durumda ise elle duvara dayanmaktadır. Bu soru setinde duvara uygulanan kuvvetlerin ekli farklıdır. Bu farklılıın örencinin kuvvet kavramına yükledii anlamları nasıl etkileyebilecei aratırılmak istenmitir. Farklı Yüksekliklere Fırlatılan Paralar: Bu soru setinde literatürde bir kavram yanılgısı olarak bilinen, iddete ve güce balı olarak cismin kazandıı hareketi aıklayan (McCloskey, 1983) düünce test edilmek istenmitir. Ayrıca benzer iki durumdaki farklılıı oluturan yüksekliin örencilerin yorumunda oynadıı rol aratırılmak istenmitir. 40 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

5 Örencilerin Kuvvet Kavramına likin Bilgi Yapılarının Bir Analizi Gökhan ÖZDEMR Küük/Büyük Yay Üzerindeki Kitaplar: Bu soru setinde yayların apı farklılatırılmı, böylece kuvvet uygulayıcının büyüklüü örencilerin kitabın kuvveti yorumlayıı irdelenmek istenmitir. Yava/Hızlı Bilyeler: Bu soru setinde bilyelerin farklı hızlarda hareket etmesinin, örencilerin kuvvet kavramını yorumlamalarında nasıl bir rol oynayacaı aratırılmak istenmitir. Küük/Büyük Toplu Sarkalar: Bu soru setinde iki ayrı sarkata hareket eden ve büyüklükleri farklı iki top bulunmaktadır. Hareket eden topların büyüklüündeki farklılık örencilerin kuvvete ilikin yorumlarında farklılıa yol aıp amayacaı irdelenmek istenmitir. p Ucunda Dönen Top/Tüp inde Dönen Bilye: Bu soru disessa ve ark. (2004) tarafından yapılan alımadan uyarlanmıtır. Fizikteki kuvvet kavramı aısından ipin ucunda dairesel olarak dönen top ile tüpün iinde dairesel olarak dönen bilye arasında hibir fark yoktur. Dönen bu nesnelerin tek kuvvet yerekimi kuvvetidir. Bu soruda top/bilye farklılıı ve döndükleri ortamın farklılıı örencilerin kuvvet kavramına ilikin yorumlarını etkileyecei tahmin edilmektedir. 2.3.Verilerin Toplanması ve Analizi Aratırmanın verilerini 8 ilköretim birinci kademe örencisi ile yapılan yaklaık dakikalık görümeler oluturmutur. Her örenciye Ek bölümündeki 7 soru seti uygulanmıtır. Fakat sorular bunlarla sınırlı deildir. Örencilerin eitli ara ve gereler yardımı ile temsil edilen farklı durumlardaki kuvvet kavramına ilikin yorumlarını tam olarak anlayabilmek iin, gerekli durumlarda Biraz daha aıklar mısın?, Ne demek istiyorsun? gibi sorular sorulmutur. Aratırmacı tarafından bire bir yapılan bütün görümeler videoya kaydedilmitir. Bu görümelerin transkripsiyonları tamamlandıktan sonra analize balanmıtır. Verilerin analizinde Vosniadou ve Brewer (1992, 1994) tarafından gelitirilen kodlama ve analiz metodundan yararlanılmıtır. Bu metot Miles ve Huberman (1994) tarafından ortaya konan nitel aratırma yöntemi ile örtümektedir. Analiz balıca ü kısımdan olumutur: (1)Verilerin önceden belirlenmi kategoriler iinde kısaltılarak gruplanması, (2) ön kategoriler iinde gruplanması mümkün olmayan yorumlar iin yeni kategoriler oluturulması, (3) bu veriler sunularak sonu ıkarılması ve (4) sonuları pekitiren kanıtların sunulması. Verilerin kodlanması iin aaıdaki kodlama eması (yönerge tablosu) gelitirilmitir (Tablo 1). Örencilerin her bir setteki aıklamaları kodlama emasındaki cevap kategorileri ile karılatırılmı ve onların kuvvet kavramına yükledikleri anlam veya anlamlar tespit edilmitir. Bu kodlama eması literatürde belirtilen ve örencilerin kuvvet kavramına ilikin anlayılarını sıklıkla yansıtan 4 muhtemel kategoriden oluturulmutur: (1) kuvvet, (2) kazanılmı kuvvet, (3) itme/ekme kuvveti ve (4) yerekimi kuvveti. kuvvet: Eer örenci kuvveti bir cismin büyüklüü ve aırlıı ile ilikilendiriyorsa bu cismin bir i kuvveti olarak deerlendirilmitir. Kuvvet: Eer örenci kuvveti cismin bir parası ve onun hareket halindeki durumunu aıklayan bir öe olarak görüyorsa, bu tür yorumlar kazanılmı kuvvet olarak deerlendirilmitir. tme/çekme Kuvveti: kuvvetten farklı olarak eer örenci hareket eden veya etmeyen cisimlerde itme veya ekme kuvvetinden söz ediyorsa bu yorum itme/ekme kuvveti olarak deerlendirilmitir. Yerekimi Kuvveti: Yerekimine ilikin bütün yorumlar bu kategori altında deerlendirilmitir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 41

6 Gökhan ÖZDEMR Örencilerin Kuvvet Kavramına likin Bilgi Yapılarının Bir Analizi Tablo 1. Kodlama eması 1. Serbest/Aıyla Düen Toplar 2. Duvara Omuzla/Elle Dayanma 3. Farklı Yüksekliklere Fırlatılan Paralar 4. Küük/Büyük Yay Üzerindeki Kitaplar 5. Yava/Hızlı Hareket Eden Bilyeler 6. Küük/Büyük Toplu Sarkalar 7. p Ucunda Dönen Top/Tüp inde dönen bilye Kuvvet Özde toplar oldukları iin, toplar kuvvetler eittir. Özde duvarlar olduu iin duvarlar kuvvetler eittir Özde paralar olduu iin paralar kuvvetler eittir Özde kitaplar olduu iin kitaplar kuvvetler eittir Özde bilyeler olduu iin bilyeler kuvvetler eittir Büyük top daha büyük/aır olduu iin büyük topun kuvvet daha büyüktür Bilye toptan daha aır olduu iin tüp iinde dönen bilyenin kuvvet daha büyüktür Kuvvet Toplara aynı kii kuvvet verdiinden toplar kuvvetler eittir Duvar hareket etmediinden herhangi bir kuvvet yoktur Daha ok kuvvet verildiinden kiinin verdii kuvvet yüksee fırlatılan paranın üzerinde daha büyüktür Kitaplar hareket etmedii iin kitaplar üzerinde herhangi bir kuvvet yoktur Daha ok kuvvet verildiinden kiinin verdii kuvvet hızlı hareket eden bilyenin üzerinde daha büyüktür Daha ok kuvvet verildiinden kiinin verdii kuvvet büyük top üzerinde daha büyüktür Bilye toptan aır olduu iin kiinin bilyeye verdii kuvvet daha büyüktür tme/ekme Kuvveti Herhangi bir itme/ekme olmadıı iin toplar üzerinde kuvvet yoktur Duvar itildiinden duvarlar üzerinde kuvvet vardır. Herhangi bir itme/ ekme olmadıı iin havadaki paralar üzerinde kuvvet yoktur. Herhangi bir itme/ ekme olmadıı iin kitaplar üzerinde kuvvet yoktur Herhangi bir itme/ ekme olmadıı iin hareket eden bilyeler üzerinde kuvvet yoktur Herhangi bir itme/ ekme olmadıı iin hareket eden toplar üzerinde kuvvet yoktur Herhangi bir itme/ ekme olmadıı iin hareket eden top veya bilye üzerinde kuvvet yoktur Yerekimi Kuvveti Her iki top yerekimi kuvveti eittir Her iki duvar yerekimi kuvveti eittir Her iki para yerekimi kuvveti eittir veya daha yüksee fırlatılan paranın yerekimi kuvveti daha büyüktür Her iki kitap yerekimi kuvveti eittir Her iki bilye yerekimi kuvveti eittir Her iki top yerekimi kuvveti eittir veya büyük top yerekimi kuvveti daha büyüktür. Top ve bilyenin yerekimi kuvveti eittir veya bilye yerekimi kuvveti daha büyüktür 3. BULGULAR Yapılan analizde 8 ilköretim birinci kademe örencilerinden sadece ikisinin kuvvet konusundaki cevaplarında soru setleri boyunca tutarlılıa rastlanırken geri kalan altı örencinin cevaplarında soru setleri boyunca tutarsızlıklar gözlenmitir (Tablo 2). 42 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

7 Örencilerin Kuvvet Kavramına likin Bilgi Yapılarının Bir Analizi Gökhan ÖZDEMR Tablo 2.Örencilerin Soru Setleri Boyunca Kuvvet Kavramına Yükledikleri Anlamlar Ümit Fatmanur 1. Serbest/ Aıyla düen toplar Yerekimi Yerekimi 2. Duvara omuzla/elle dayanma 3. Farklı yüksek liklere fırlatılan paralar 4. Küük/büy ük yay kitaplar 5. Yava/hızlı hareket eden bilyeler 6. Küük/büy ük toplu sarkalar 7. p ucunda dönen top/tüp iinde dönen bilye tme/ekme Enes Yerekimi tme/ekme evval Mehmet Serpil Koray Rüveyda Yerekimi tme/ekme (Rüzgâr) (Kuvvet yok ünkü altında destek yok) (Duvarın ekim kuvveti) tme/ekme tme/ekme Yerekimi Yerekimi (Rüzgâr) (Kuvvet yok ünkü kolayca düüyor ve fırlatılıyor) (Kuvvet yok ünkü altında destek yok) (kaldırma) (kaldırma) (Yayın boyları eit olduu iin kuvvetler eittir) (Kitap büyük yayı esnettii iin büyük yayda kuvvet var küük yayda yok) (Yayın boyları eit olduu iin kuvvetler eittir) (Kuvvet yok ünkü hareket eden cisimler üzerinde kuvvet olmaz) (Masanın verdii kuvvet) tme/ekme (ipin uyguladıı kuvvet) tme/ekme (pin uyguladıı kuvvet) (Kuvvet yok ünkü kolayca hareket edebiliyor) (Kuvvet yok ünkü altında destek yok) (pin uyguladıı kuvvet) tme/ekme (Kuvvet yok ünkü kolayca hareket edebiliyor) (Havadaki topta kuvvet yok. Bilyede tüpün uyguladıı kuvvet vardır) (Tüpün uyguladıı kuvvet) Tablo 2 de görüldüü gibi Ümit kazanılmı kuvvet, Rüveyda ise i kuvvet anlamları aısından cevaplarında tutarlılık göstermitir. Aratırmaya katılan dier bütün örencilerin soru setlerindeki cevapları en az bir tane kazanılmı veya i kuvvet anlamı taısa da hibiri soru setleri boyunca tutarlılık gösteren belli bir kuvvet anlamı ile akıl yürütmemilerdir. Bu ana bulgu, alımaya katılan örencilerin bilgi yapılarının para nitelikli bilgi yapısı teorisi ile daha fazla örtütüü eklinde yorumlanabilir. Aaıdaki bölümlerde bu alımadaki örencilerin kuvvet kavramına yükledikleri anlamlar ve para nitelikli bilgi yapısını destekleyen bulgular irdelenecektir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 43

8 Gökhan ÖZDEMR Örencilerin Kuvvet Kavramına likin Bilgi Yapılarının Bir Analizi 3.1., ve Kuvvet Anlamlarının Baskınlıı Genel olarak aratırmaya katılan ilköretim birinci kademe örencilerinde i, kazanılmı ve dier kuvvet anlamları aırlıklı olarak gözlenmitir. bir ifade ile örenciler kuvvet kavramını cisimlerin bir parası veya cisimlerin hareketteki durumlarını aıklayan bir etki olarak anlamlandırmılardır. Bazı örencilerin yorumlarında ise ilgili literatürde söz edilmeyen ve soru setlerindeki durumlara balı olarak ürettikleri dier kuvvet anlamları gözlenmitir. Bu alımaya katılan örencilerin 7 soru setindeki cevaplarında toplam 72 defa eitli kuvvet anlamları gözlenmitir. Bu rakam örencilerin bir takım soru setlerindeki durumlarda birden fazla kuvvetten söz ettiklerini göstermektedir. Toplam olarak 15 i kuvvet, 24 kazanılmı kuvvet, 7 itme/ekme kuvveti, 6 yerekimi kuvveti ve 20 kodlama emasındaki cevap kategorilerinde yer almayan dier kuvvet anlamaları gözlenmitir (Tablo 3). Tablo 3. Gözlenen Kuvvet Anlamlarının Türlerine Göre Daılımı tme/ekme Yerekimi Ümit Fatmanur Enes evval Mehmet Serpil Koray Rüveyda Toplam Genel Toplam 72 Örencilerin soru setlerindeki durumlara yükledikleri oklu kuvvet anlamlarının, onların kuvvet kavramına ilikin sabit bilisel emalara sahip olmadıklarına bir iarettir. Bu bulgu para nitelikli bilgi yapısı teorisini destekler niteliktedir Kuvvet Kavramına likin Anlamlar Örencilerde gözlenen ve literatürde ortaya konulmu i, kazanılmı, itme/ekme ve yerekimi kuvvetleri dıında bu aratırmadaki örenciler, önceden öngörülmeyen kuvvet kavramına ilikin birok farklı anlamlar sergilemilerdir. Fakat kodlama emasında öngörülmeyen bu farklı kuvvet anlamları hibir örencide soru setleri boyunca bir tutarlılık ve bütünlük arz eden nitelikte deildir. Verilerin analizdeki bu bulgu da para nitelikli bilgi yapısını desteklemektedir. Çünkü örenciler farklı durumlardaki deikenler karısında, kuvvet kavramına farklı anlamlar yüklemektedirler. Bu bölümde kodlama emasında öngörülmemi, örencilerin bazı soru setlerinde gelitirdikleri kuvvet kavramına ilikin farklı düüncelerinin bazılarına yer verilecektir Esnemeye Balı Kaldırma Kuvveti Fatmanur ve Enes 4. soru setinde (küük/büyük yay kitaplar) kaldırma kuvvetinden söz etmektedirler. Bu kuvvet anlam olarak fizikteki etki/tepki kuvvetlerinden farklı olarak buradaki duruma balı olarak gelitirilen muhakemenin bir sonucudur. Fatmanur ile yapılan görümeden alınan aaıdaki bölümde, Fatmanur apları birbirinden farklı, aynı maddeden yapılmı iki yay üzerine yerletirilen aynı kitapta farklı yay kaldırma kuvvetleri olduunu belirtmitir. A-Bu kitabın kuvvet dier kitabın kuvvet ile aynımıdır yoksa farklımıdır? F-Farklıdır. A-Neden? 44 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

9 Örencilerin Kuvvet Kavramına likin Bilgi Yapılarının Bir Analizi Gökhan ÖZDEMR F-Buradaki kuvvet daha fazladır [eliyle küük yayı iaret ediyor]. A-Neden? F-Çünkü buna koyduumuzda [kitabı büyük yay üzerine koyunca] kitap büyük yayı küük yaydan daha alak bir seviyeye düürüyor. Ama bunun [kitabı küük yayın üzerine koyuyor] üzerine koyduumuzda ise buna koyduumuzdan daha yüksee ıkarıyor [kitabı] yani daha gülü bir seviyede yukarıya kaldırıyor. A-Küük yayın kitaba uyguladıı kuvvetin daha fazla olduunu mu düünüyorsun? F-Evet. Bu [büyük yay kitap] daha dibe öktürüyor. Bu daha yüksekte. Bir daha bakayım da...[tekrar deniyor]. Evet, birlikte olmuyor [aynı seviyede]. Fatmanur küük aplı yayın kitaba uyguladıı kuvvetin daha fazla olduunu düünmü ve bunun nedenini büyük yayın kitap altında daha ok esnemesine balamıtır. Görüldüü gibi bu soru setindeki yayın esneme faktörü Fatmanur un kuvvet kavramını yorumlamasında rol oynamaktadır. Ona göre yayların esneme faktörü özde kitaplar kuvveti farklılatırır Destekleme Kuvveti Koray 1. (serbest/aıyla düen toplar), 3.(farklı yüksekliklere fırlatılan paralar) ve 6. (küük/büyük toplu sarkalar) soru setlerindeki cisimler üzerinde hibir kuvvet olmadıını düünmü bunun nedenini ise bu soru setlerindeki cisimlerin havada olmasına balamıtır. Bu setlerde Koray ın yaptıı aıklamalar göstermektedir ki, bir cismin üzerinde kuvvetten söz edebilmek iin, o cismi kaldıran veya destekleyen, masa veya yer gibi baka bir cisim olması gerekmektedir. Örnein 1. sette (serbest/aıyla düen toplar) Koray her iki durumda da düen toplar üzerinde herhangi bir kuvvet olmadıını düünmü ve bunun gerekesini aaıdaki ekilde aıklamıtır. A-...Havadaki bu topun üzerinde herhangi bir kuvvet var mıdır? K-Havada yoktur. A-Ne zaman vardır? K-Yerde top dururken. Hımmm burada bir top var farz edin [eliyle masanın üzerinde bir topun durmasını tarif ediyor]. Durur böyle. Havada duramaz böyle. Altında destek olması gerek burada durabilmesi iin. Yerde durabilir mesela. Burada [masa ve yeri gösteriyor] durabilir mesela. Ama havada duramaz. A-Yani top böyle de düse öyle de düse üzerinde bir kuvvet yoktur diye düünüyorsun ünkü havadayken altında bir destek yok diyorsun. K-Evet. A-Anladım Kuvvet Hareketsizlik Gerektirir Serpil 5. sette (yava/hızlı hareket eden bilyeler) her iki bilyeye de etki eden herhangi bir kuvvetin olmadıını düünmütür. Onun bu sette yürüttüü akla göre, hareket eden cisimlerin üzerinde herhangi bir kuvvetten söz edilemez. A- Hareket eden bu bilyenin üzerinde herhangi bir kuvvet var mıdır? S-Yok. A- Neden? S-Çünkü hareket ettii iin. A- Hareket eden bu bilyenin üzerinde herhangi bir kuvvet var mıdır? S-Yok. A- Neden? S-Buda onun gibi hareket ettii iin birde ok, bide ok hızlı hareket ettii iin. A- Hareket eden cisim üzerinde kuvvet olmaz mı diye düünüyorsun? S- Evet olmaz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 45

10 Gökhan ÖZDEMR Örencilerin Kuvvet Kavramına likin Bilgi Yapılarının Bir Analizi Kuvvet Boyuta Balıdır Mehmet 4. soru setinde (küük/büyük yay kitap) yaylar özde kitaplara, yayların eit kuvvet uyguladıını belirtmitir. Bu cevabının nedenini ise yayların boylarının eit olmasına balamıtır. Mehmet ile olan görümeden alınan aaıdaki bölümde görülecei üzere Mehmet yayların aplarının farklı olduuna da dikkat etmi ve bu yorumlarında farklılıa yol amıtır. A-Bu kitabın [Küük yay ] üzerinde herhangi bir kuvvet var mıdır? M-Vardır. A-Neden? M-Öbür yaydan dar olduu iin ona az etki veriyor. A-Yani yine yayın etkisi var diyorsun. M-Evet. A-Bu kitabın kuvvet bu kitabın kuvvetle aynımıdır farklımıdır? M-Aynıdır. A-Neden? M-Çünkü boyları ikisinde de koyduunda aynı boy [eliyle gösteriyor]. A-Ama biraz önce dedin ki bu dar olduu iin daha az etki veriyor. M-Ama yakın boyları. Onun iin aynıdır. Mehmet in aıklamalarında dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Kitabın altındaki yayların hem apı hem de uzunlukları Mehmet in kuvvet yorumunu etkilemektedir. Fakat Mehmet in aıklamaları birbiri ile elimektedir. Mehmet, yaylardan birinin apı dierine göre küük olmasından dolayı, küük yay kitaba daha az kuvvet etki ettiini düünmü fakat daha sonra yayların boyları aynı olduu iin bu kez kitaplar kuvvetlerin eit olduu yorumunu yapmıtır pin Uyguladıı Kuvvet Enes, Mehmet ve Rüveyda 6. sette (küük/büyük toplu sarkalar) ipin sarkata salınan topa uyguladıı kuvvetten söz etmilerdir. Mehmet in aaıdaki aıklamalarında görüldüü gibi, bu anlam kazanılmı kuvvet anlamından ve itme/ekme kuvveti anlamından farklıdır ünkü burada topu harekete geiren kiinin verdii kuvvetten söz edilmemektedir. A-Bu sarkata salınan top üzerinde herhangi bir kuvvet var mıdır? M-Vardır. A-Neden? M-Çünkü topun üzerinde ip olduu iin onu etkiliyor. Yere demesini engelliyor Örencilerin Kuvvet Kavramını Yorumlamalarındaki Tutarsızlıklar Yukarıdaki bölümlerde deinildii gibi örencilerin kuvvet kavramına ilikin yorumlarında birbiri ile elien, farklı kuvvet kavramları sıklıkla tespit edilmitir. Bu bölümde her bir örencinin soru setleri boyunca, kuvvet kavramına ilikin sergiledikleri tutarsızlıklar sunulacaktır. Fatmanur Fatmanur 1.(serbest/aıyla düen toplar), 3. (farklı yüksekliklere fırlatılan paralar), 5. (yava/hızlı hareket eden bilyeler), 6. (küük/büyük toplu sarkalar) ve 7. (ip ucunda dönen top/tüp iinde dönen bilye) soru setlerinde söz konusu olan durumları kazanılmı kuvvet anlamı ile yorumlamıtır. bir deile, kuvveti, cismin hareketini aıklayan, cisme dıardan verilen ve hareket süresince cismin üzerinde taınan bir etki olarak yorumlamıtır. Bu düünceden hareket ile eer Fatmanur un kazanılmı kuvvet anlamında, bütün durumları aıklayacak bir teorisi olsaydı veya kuvvet kavramına ilikin teori nitelikli bir bilisel eması olsaydı, 46 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi

birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Tutumlarına Etkisinin ncelenmesi lköretim-online, 4(2), 32-45, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr birlikli Örenmenin 8. Sınıf Örencilerinin Fen Dersine Karı Yard. Doç. Dr. brahim BLGN ABÜ, Eitim Fakültesi, lköretim Böl. Fen

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development

Genel Geli!im Sürecinde Müziksel Geli!im. Musical Development In The Procces Of Development Genel Geliim Sürecinde Müziksel Geliim Musical Development In The Procces Of Development Gökhan ÖZDEMR *, Gökay YILDIZ ** Özet Toplumların kültürel özellikleri incelendi"inde, kültürün geli#imi a#amalarında

Detaylı

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching

Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics teaching Elementary Education Online, 6(2), 264-283, 2007. lköretim Online, 6(2), 264-283, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Views of pre-service elementary teachers on the use of webquest in mathematics

Detaylı

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions*

The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students Academic Achievements and Enquiry Learning Skill Perceptions* Elementary Education Online, 7(1), 188-202, 2008. lköretim Online, 7(1), 188-202, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effects the Using of Concept Cartoons in Science Education on Students

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUMA YAZMA BECERLERN DESTEKLEYC DUYU

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION

ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION ÇEVRE ETMNDE GAZETELERDEN YARARLANMA USING NEWSPAPERS IN ENVIRONMENTAL EDUCATION Yrd. Doç. Dr. Nazlı GÖKÇE Özet Çevre sorunlarının hızla artıı günümüzde çevre eitimi giderek daha önemli duruma gelmektedir.

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Evaluation of the Secondary School Pupils View about Force and Motion

Evaluation of the Secondary School Pupils View about Force and Motion Đnönü University Journal of the Faculty of Education Vol. 9, Issue. 16 (Fall 2008), 123-140 ISSN: 1300 2899 Evaluation of the Secondary School Pupils View about Force and Motion Hasret NUHOĞLU Kocaeli

Detaylı

Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the Teachers and the Parents

Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the Teachers and the Parents Elementary Education Online, 7(2), 485-495, 2008. lköretim Online, 7(2), 485-495, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Bullying in the Elementary Schools: from the Aspects of the Students, the

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1

The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the Existence Domain of Scientific Knowledge 1 Elementary Education Online, 9(1), 188-202, 2010. lköretim Online, 9(1), 188-202, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Scale for Determining the Views of Primary School Students about the

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇEVR ETMNDE EDNÇ KAVRAMININ DEERLENDRLMES

Detaylı