Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý?"

Transkript

1 Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3316 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ALLAH BAÐIÞLASIN ANAVATANINI SANA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DÝRENE DÝRENE Ali Osman Haber ve yorumlar Özgün Kutalmýþ ÜLKE EÞÞEK DOLU Erdoðan Baybars DÝRÝLEN ÖLÜLERÝN MÜCADELESÝ Niyazi Ökten KOLTUKÇULARIN BU KAVGADA YERÝ OLAMAZ Mehmet Levent Mehmet Çakýcý da anavatancý n Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, dün katýldýðý bir ekran söyleþisinde, "Biz anavatana karþý olan hareketler içinde yer almayýz" dedi... n "General çizmeyi aþtý" diyen ve Ýspanya'da Tayyip Erdoðan'a hesap soran Mustafa Akýncý'nýn kulaklarý çýnlasýn... n Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda Oðuz Özyalçýn'a soruyor ve yanýt istiyoruz 1 Boðaz'daki 88 daireli 'Laren' sitesine trafoyu hangi özel þirkete ve kaça yaptýrdýnýz? 2 Trafo için daire sahiplerinden ne kadar para topladýnýz? n Bu sorularý size telefonda sorduk ve yanýt alamadýk. Þimdi bir de kamuoyu önünde soruyor ve yanýt bekliyoruz... Kuzey Kýbrýs Havayollarý ortaklýk sözleþmesi imzalandý En büyük hissedar Ünal Çaðýner Kuzey Kýbrýs ýn en zengin adamý olarak dünya dergilerinde yer alan Suat Günsel bu kez ortaklýða katýlmadý... Yeni ortaklýðýn en büyük hissedarýnýn Ünal Çaðýner olmasý dikkati çekti... Çaðýner bütün þirketleriyle ortaklýða katýldý... Ýþte devlet ve THY dýþýndaki ortaklar: Andaç Günay (Kösezade Turizm ve Seyahat Acentesi Ltd.); Ünal Çaðýner (Destination Management TR Ltd.); Ünal Çaðýner (Akgünler Turizm Ltd.); Gökhan Necipoðlu, Hasan Onalt (Hasnül Ltd.); Mehmet Arýkan (Markan Ltd.); Metin Þadi (Kýymet Trading and Contracting Ltd.), Ünal Çaðýner (Cyprus Premier Holidays Ltd.); Niyazi Aydeniz (Deniz Kýzý Ýþletmecilik Ltd.); Ünsal Ecesoy; Ýçim Kavruklu adýna Ünal Çaðýner, Mustafa Oðuz Akdeniz; Güven Tanaydýn (Rezer Hýda Ltd.); Acar Acabey (Dee European Com. Ltd.); Osman Türkay (Strateji Menkul Deðerler A.Þ.); Devrim Aka; Iþýn Ramadan Cemil (Ramadan Cemil Ýþletmeleri); Kaan Kaner (Adem A. Kaner ve Kardeþi (DFS) Ltd.) Mustafa Özün; Erol Avgören; Ünal Çaðýner (Çaðýn Ltd.); Mustafa Gürbüz, Günay Çerkez; Erbil Arkýn (Arkýn Group); Ýsmail Abidin (Bumerang Travel Clup Ltd.) n KTHY'nin eski çalýþanlarýndan yalnýz 'uygun' görülenlerin yeni þirkete alýnacaðý açýklandý... n 13 ve 19. sayfalarda Sendikada bakanla pazarlýk Sendikal Platform un grevleri sürerken, KTOEÖS te dün Eðitim Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile yapýlan pazarlýk gözden kaçmadý... Okul müdürlerinin de katýldýðý bu toplantýda, müdürlerin maaþlarýnýn konuþulduðu öðrenildi, ancak toplantýnýn sonucu ile ilgili bilgi edinilemedi. Hükümetin bu pazarlýða karþýlýk sendikadan neler talep ettiði merak ediliyor... (Haber Evrim Kamalý) Arif H.Tahsin yazýyor: Dr. Küçük kim idi? n2. sayfada

2 KUMKÖY- SERHATKÖY ÝÇME SUYU HATTINDA BAKIM ONARIM Su Ýþleri Dairesi, Kumköy- Serhatköy içme suyu hattýnda bakým ve onarým çalýþmasý yapýlacaðý için Lefkoþa ve Maðusa dahil bazý yerlere 18 saat süreyle su verilemeyeceðini açýkladý. Su Ýþleri Dairesi Müdürü Asým Kayan'ýn yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle dün akþam saat 22.00'den bugün saat 16.00'ya kadar Lefkoþa- Gazimaðusa, Alayköy ve Gönyeli-Yenikent bölgelerine su verilemeyecek. Kayan, içme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanýlmasýný istedi. MEHRÝBAN KURTARILAMADI Girne'de 21 yaþýndaki Mehriban Durdyyeva (K) kalmakta olduðu apartman dairesine ait anahtarýný içerde unutup, ikametgahýna girebilmek için apartmanýn damýna çýkýp, damdan balkonuna inmeye çalýþtýðý sýrada dengesini kaybedip 18 metre yükseklikten beton zemin üzerine düþtü. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda medyana gelen olayda aðýr yaralanan Durdyyeva, kaldýrýldýðý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilkyardým tedavisinin ardýndan yoðun bakým servisinde kontrol altýna alýndý. Durdyyeva, yapýlan tüm müdahalelere karþýn önceki akþam saat sýralarýnda yaþamýný yitirdi. TASARRUFUNDA 17 SÝKKE BULUNAN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Pirhan'da bir restoran içerisinde müþteri olarak bulunan C.Ç'nin (E - 51) tasarrufunda eski eser olduðuna inanýlan 17 sikke bulunarak emare olarak alýndý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, adý edilen tutuklandý, olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. KUMAR Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Saray Casino" isimli kumarhanede, polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan üç kiþi tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olayda, bahse konu þahýslar ile kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Soruþturma devam ediyor. HIRSIZLIK OLAYLARI... Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Klas Yapý Market" isimli iþyerinden yazar kasada muhafaza edilen 152,75 TL nakit para çalýndý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, olay Ocak, saatleri arasýnda meydana geldi. Öte yandan dün Gazimaðusa'da, Buket Deniz'e ait ikametgâhýn balkonunda, çamaþýr telinde asýlý bulunan iç çamaþýrlarýný çaldýðý tespit edilen B.H (E - 26) tutuklandý. Her iki olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Program yapýmcýsýnýn elinde bir migrofon. Gencine yaþlýsýna, daha çok da gencine Dr. Küçük'ü sorar. Herkesin Dr. Küçük hakkýndaki bilgisini ölçmeðe çalýþýr. Herkes birþeyler bilir. Söyler da. Ama aralarýndan bilmediðini bilen bir tek kiþi çýkar. Doðrusunu istersanýz hep þunu bekledim: Elinde mikrofon dolaþan program yapýmcýsýnýn da kendi sorusuna bir yanýt vermesini. Þunu da düþündüm: Sokakta beni yakalasaydý, ve sorsaydý ne yanýt verirdim? Boþta bulunup da kem küm eder miydim? Öðrenciler kendilerine okullarda Dr. Küçük'ün öðretildiðini söylediler. Hangi kitaptan bilmem. Ancak öðrencilerin söyledikleri ile Dr. Küçük'ün gençlere doðru bir þekilde öðretilmediði ortadadýr. Ýþgal altýnda, riyakarlýk temeli üzerine bina edilen bu düzende, okullarda Dr. Küçük'ün gerçek kimliðinin öðretilmesi mümkün mü? Býrakýn Dr. Küçük'ü. Kýbrýs'ta olup bitenlerin gerçeðini okullarda öðretmek mümkün mü? Kýbrýs meselesini gerçekçi bir þekilde öðrencilere öðretmezsan Dr. Küçük'ü, Denktaþ'ý, Nalbantoðlu'nu, Osman Örek'i, Faiz Kaymak'ý, Ahmet Mithat Berberoðlu'nu, Ahmet Zaim'i nasýl öðreteceksin? 1954 dravellasýný Faiz Kaymak, Ahmet Mithat Berberoðlu ve Ahmet Zaim çekti. Hani Yunanistan ilk kez Birleþmiþ Milletlerden Kýbrýs'a Self-Determination hakký tanýnmasý için baþvurduydu. Dolaylý yoldan ENOSÝS için yani... Kimseyi üzmek istemem ama, Dr. Küçük'ün ölüm yýldönümünde DR. KÜÇÜK KÝM ÝDÝ? TMT'cilerin, özellikle Lefkoþa Sancaðý TMT'cilerinin, Mücahitlerinin Dr. Küçük'ün kabrine, eþinin ziyaretine gitmeleri en azýndan ayýp deðil mi? Bunlar Dr. Küçük hayatta iken Dr. Küçük'e ne zaman saygý gösterdiler. Yýllar yýlý kendisine kan kusturdular. Kemal Coþkun'un ve Denktaþ'ýn yanýnda durarak, Dr. Küçük'ün yerine Denktaþ'ý getirene kadar uðraþtýlar. Denktaþ'ýn Dr. Küçük için nutuk atmasý da kabul edilir deðildir. Övücü laflar etmesi yani... Dr. Küçük'e "Özgürlük Mücadelesi Lideri" sýfatýný kim taktý bilmem. Dr. Küçük ne zaman özgürlük mücadelesi verdi? Denktaþ Bey da tabii... Yalnýz Dr. Küçük ile Denktaþ'ýn üzerine atmayalým. Kýbrýs bir Osmanlý topraðýydý. Kýbrýslýlarýn tümü, Rumca konuþaný da, Ýstediðiniz kadar araþtýrýn. Göreceksiniz ki, ne Denktaþ, ne Dr. Küçük, ne Makarios, özgürlüðün, baðýmsýzlýðýn, Ýnsan Haklarýnýn mesela ne olduðunu bilmezlerdi. Sonradan da öðrenemediler. Milletin ne olduðunu da bilmezlerdi, bilmezler da... Denktaþ hala daha baþladýðý yerdedir. Özgürlüðü Türkiye'ye esir olmak sanýr. Türkçe konuþaný da, o nedenle Osmanlýnýn cehalet çarkýndan geçirilmiþ insanlardý. Ne Dr. Küçük, ne Denktaþ, ne Makarios, yaþadýklarý dönemin, bir politikacýnýn sahip olmasý gereken bilgi donanýmýna sahip deðillerdi. Belki Makarios biraz daha önde idi ama, Kýbrýs'a, Kýbrýslýlara gerekli olan kadar deðil... Ýstediðiniz kadar araþtýrýn. Göreceksiniz ki, ne Denktaþ, ne Dr. Küçük, ne Makarios, özgürlüðün, baðýmsýzlýðýn, Ýnsan Haklarýnýn mesela ne olduðunu bilmezlerdi. Sonradan da öðrenemediler. Milletin ne olduðunu da bilmezlerdi, bilmezler da... Denktaþ hala daha baþladýðý yerdedir. Özgürlüðü Türkiye'ye esir olmak sanýr. Uþaklýðý baðýmsýzlýk sanýr. Þunu bilin ki, politikacýlarýn dümen suyunda gitmeyen her Kýbrýslý, Dr. Küçük'ten, Denktaþ'tan, Makarios'tan bugün, dünya gerçeklerini, toplumlarýn normal vatandaþlarý çok daha iyi bilirler. Bir ülkeyi bu hale, cehalet tahsili yapanlar getirebilirdi ancak. Gene gonuþmamýz lazýmdýr bu konuyu... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ALLAH BAÐIÞLASIN ANAVATANINI SANA Þu anda memleketimizde olup bitenlerden hiç kimsenin þikayet etmeye hakký yok aslýnda... Yasemin Hareketi'ne mühür basan ve seçimi boykot edenlerden baþka... Eðer UBP'ye... CTP'ye... DP'ye... TDP'ye... Ve ÖRP'ye mühür vurmuþsa... Ne sanayicinin hakký var þikayete... Ne esnafýn, ne memurun, ne gazetecinin... Amblemleri ve renkleri farklý olabilir bunlarýn... Ama tuttuklarý yol bir... Ayný yolun yolcusu hepsi de... Hepsi de anavatancý... Seçtiniz ve meclise gönderdiniz onlarý... Ceremesine de katlanacaksýnýz þimdi... UBP'ye karþý olanlarýn muhalefeti yanýltmasýn sakýn sizi... Yönetimde hangisi olursa olsun ayný þeyi yapar... Yaptý da zaten... Ve siz de gördünüz... Denediniz hepsini de... Ama yine de gidip bir daha taþa vurdunuz baþýnýzý... Sizin bu saflýðýnýzýn faturasýný, sizinle beraber baþkalarý da ödüyor þimdi... Meclisteki o anavatancý partilerin hiçbirine oy vermeyenler... Ýþlemedikleri bir kabahatin cezasýný çekiyorlar onlar sizinle... Söyleyin... Bu paketi uygulamayacak, bu paketi Ankara'ya iade edecek kim var aralarýnda? Kimse deðil mi? Paketi reddeden parti o koltuklarda fazla oturamaz çünkü... Alaþaðý edilir... Bir Ali Cengiz oyunuyla, bir abidik gubidik numarayla tepetaklak gider... Birkaç milletvekili transferi... Halleder bu iþi... Ardýndan bir de karalama kampanyasý devreye girdi mi tamam... Memleketin en dürüst, en namuslu ve onurlu kesimleri bile Ankara'ya boyun eðmedi diye bir anda en namussuz adam ilan edilir. Bakýn, ne zekasýna hayran olduðumuz Ali Erel var sahnede, ne de en onurlu ve yürekli politikacýmýz Mustafa Akýncý... Ne de sendikacýlarýn sendikacýsý Önder Konuloðlu... Ankara tarafýndan üstü çizilmiþ ve CTP döneminde bir kenara yýðýlmýþ hepsi de... TDP Lideri Mehmet Çakýcý konuþuyordu ekranda dün... Sanýrsýnýz Turgay Avcý... Yazýk, çok yazýk... Akýncý'nýn mirasý da gitmiþ elden... "General çizmeyi aþtý"dan nerelere gelmiþiz bakýn... "Biz anavatana karþý olan hiçbir hareketin içinde yer almayýz" diyor... Alma Mehmet alma... Allah baðýþlasýn anavatanýný sana... Toplum eritilsin... Yok olsun... Nüfus göndersinler bize... Vatandaþ yapalým hepsini de... Bir karýþ toprak vermeyelim gavura... Bir tek asker çekmeyelim... Yaðmalayalým daha ne kadar mal kaldýysa... Ýþgal deðil bu... Kurtarma... Kepçeyle Mehmet, kepçeyle kurtarma... Ve biri çýkýp da bu kurtarmaya bir laf ederse... Bizi tükettiniz, bizi asimile ettiniz, bizi mahvettiniz derse... Sen onun hakkýndan gel Mehmet... Sakýn bir olma onunla... Ona uyma... Bak Akýncý þeytana uymuþ... Ýspanya'da hesap sormaya kalkmýþ Erdoðan'dan... Baþka vukuatlarý da vardý zaten... Kýtýr kýtýr yedik onu deðil mi? Pakete karþý ama anavatana karþý deðillermiþ... Anladýnýz mý siz, ne demek bu... Ben anlamadým... Paket anavatanýn paketi deðil mi? Hem pakete karþý ol... Hem de anavatana laf söyleme... Ne biçim bir muhalefet bu... Bu muhalefet mi Kýbrýslýtürkün görüp göreceði? Yok olup giderken bile sahnelenen bu yalakalýk mide bulandýrýyor artýk... Sana bir kopya daha vereyim ayrýca Mehmet... Çünkü anladýðým kadarýyla, anavatanýnda neler olup bittiðinin de farkýnda deðilsin... Dümdüz ediyorlar Mustafa Kemal'i dümdüz... Senin baðlýlýk bildirdiðin Ýslamcýlarýn... "Baþörtüsüz kadýn perdesiz eve benzer, ya satýlýktýr o ev, ya kiralýktýr" diyenlerle ayný yoldasýn... Onlarýn kim olduklarýna ve ne yaptýklarýna bile bakmýyorsun... Körü körüne anavatancýsýn... Üstelik anavatanýnýn da neresi olduðunu bile bilmiyorsun... Türkiye deðil... Kýbrýs'týr senin anavatanýn...

3 AFRÝKA dan mektup... PERDESÝZ EV VE BAÞÖRTÜSÜZ KADIN Sanal alemde büyük bir tartýþma baþlamýþ... Facebook'ta... Ve Twitter aleminde... Tartýþmanýn konusu: "Baþörtüsüz kadýn ve perdesiz ev..." Bilirsiniz... Biz de yazdýk birkaç gün önce... Ne demiþ Erdoðan: "Baþörtüsüz kadýn perdesiz ev gibidir. Ya satýlýktýr o ev, ya da kiralýk..." Bu sözlerin Erdoðan tarafýndan söylenmiþ olduðunu kabul etmeyenler de var. Ancak konuyu tartýþanlar söylendiðinden emin. Hatta suçluyorlar medyayý... Neden kimse bunu haber yapmadý diye... * Bir araþtýrma yapýlmýþ ancak... Ve bu sözlerin gerçek sahibinin ünlü þair Necip Fazýl Kýsakürek olduðu saptanmýþ... Erdoðan'ýn çok sevdiði bu þaire atýfta bulunarak bunu söylediði iddia ediliyor... Týpký Ziya Gökalp'ýn o ünlü sözünü kullandýðý gibi kullanmýþ bunu da Erdoðan. "Minareler kýlýcýmýz, kubbeler miðferimiz, camiler kýþlamýz" gibi... Bu konudaki tartýþmayý izlemek isteyenler Google'den yararlanabilirler. "Örtüsüz perde Erdoðan" yazarlar ve týklarlarsa buna ulaþýrlar... * Necip Fazýl Kýsakürek Türk þiirinin en ünlü isimlerinden... Pek çoðu ezbere bilir onun o meþhur 'Kaldýrýmlar' þiirini... Kumara pek düþkün olduðu da söylenir Kýsakürek'in... Ancak Mehmet Akif Ersoy gibi, onun islamcýlýðý da önde... Ýnanmýþ adam... Zaten Erdoðan'ýn ona olan büyük hayranlýðý da bundan... Haftalardýr sürüyor internetteki tartýþma... Ama Erdoðan'dan herhangi bir yalanlama gelmedi henüz buna... Gelmez de herhalde... Hele de bu sözün gerçek sahibi Necip Fazýl Kýsakürek gibi bir þair ise... Zaten bugün Türkiye'de yapýlanlarýn ruhuna ters bir þey de yok bunda... Erdoðan 'Allah-ü ekber' diye yatýyor, 'Allah-ü ekber' diye kalkýyor... Türkiye tam bir Ýslam Devleti yolunda... Ýçki haram ya, yasaklanmýþ... Þimdilik 24 yaþýna kadar... Ama önümüzdeki seçimi de kazandýktan sonra tümden de yasaklanabilir... Herkes için... Kuveyt'te, Katar'da, Suudiler'de vesaire olduðu gibi... Atatürk'ün yaptýklarýna karþý tam bir savaþ açýlmýþ... Ve ne yazýk, Erdoðan'ý destekleme gafletine düþen eski solcular yeni uyanmýþ þimdi... Uyanýnca da kýlýcý keskin bir Ýslam Diktatörü'nü bulmuþlar karþýlarýnda... Onun için yazarlýk karizmasýný bile tehlikeye atan ve her zaman onu vargücüyle savunan Ahmet Altan'a bakýn... Dava edilmiþ Erdoðan tarafýndan milyarlýk tazminat davasý... Neden? 'Kabadayý' demiþ çünkü Altan ona... Geriye kalan tüm solcu Erdoðan hayranlarý da Ahmet Altan gibi büyük bir hayal kýrýklýðý içinde... Askerin zulmünden kurtulayým derken, paçalarýna sarýldýklarý Erdoðan'dan yiyorlar þimdi darbeyi... Ve öyle görünüyor ki, askerden kurtulduklarýndan daha zor kurtulurlar ondan... Faþizmin bile bir sonu var... Ama bunun yok ki... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN), Vakýf Yöneticiler Kurulu (VYK) ile Rektörlüðü ilginç bir yöntemle protesto etti. Sendika yönetim kurulu ve bazý üyeler Rektörlük önünde toplanarak VYK giriþ kapýsýna oyuncak kýlýç, Rektörlük giriþ kapýsýna da oyuncak silah býraktý. RUSYA, FÝLÝSTÝN'Ý TANIDI Rusya Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev, Moskova'nýn Sovyetler Birliði döneminde baðýmsýz bir Filistin devletini tanýdýðýný anýmsatarak, bu tutumlarýnýn deðiþmediðini belirtti. Medvedev, Eriha kentinde Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada, "Biz kararýmýzý o dönemde verdik ve bugün de bunu deðiþtirmedik" dedi. Dimitriy Medvedev, Moskova'nýn baðýmsýz Filistin devletini 1988'de tanýdýðýný anýmsattý. VYK'ya oyuncak kýlýç, rektörlüðe oyuncak silah ALTIOK DAÜ-SEN Baþkaný Hasan Altýok eylem sýrasýnda yaptýðý açýklamada, üniversitede uzun zamandýr süren sorunlarý aþmak için yapýlan görüþmelerde uzlaþmalara varýlmasýna raðmen, VYK'nýn uzlaþmaz tutumunu sürdürdüðünü savundu. Altýok, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük, DAÜ Rektörlüðü ve Üniversite Yönetim Kurulu'yla sorunlarýn çözümüne yönelik 3 kez uzlaþma saðlanmasýna raðmen, VYK'nýn bu uzlaþmalarý bozduðunu iddia etti. Altýok, "VYK'nýn tek adam zihniyetiyle mevzuatý, yasa ve toplu iþ sözleþmesini hiçe sayarak asýp biçtiðini" savunarak, "Mevzuatlarý, çalýþanlarýn haklarýný, üniversitenin geleceðini asýp biçmek ve karartmak yerine bununla tatmin olsun ve oyalansýn diye kendilerine kýlýç aldýk" diye konuþtu. Altýok, DAÜ Rektörlüðü'nün de süreçte VYK ile sendika arasýnda kaldýðýný ifade ederek, "Rektörlüðün de kendisini korumasý için" oyuncak silah aldýklarýný söyledi. Grev kalkýnca Vergi Dairesi nde izdiham Fotoðraflar: Mustafa Erkan Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), önceki gün 24 saatlik grev yaptýðý, ancak bu sabah, bugün de sürdürüldüðünü duyurduðu Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoþa Tahsilât Þubesi'ndeki grevi, þubeye personel aktarýmý yapýlmasý üzerine 10:00 sýralarýnda kaldýrdý. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan grev yerinde yaptýðý konuþmada Daire Müdürü Yusuf Kaçmaz ve Maliye Bakanlýðý Bakanlýk Müdürü Olgun Amcaoðlu ile yapýlan görüþmede, greve neden olan personel eksikliðinin giderildiðini; teknik altyapýnýn iyileþtirilmesi konusunda ise çalýþma baþlatýldýðýný açýkladý. Kaptan, bu geliþmeler üzerine buradaki grevin kaldýrýldýðýný ifade ederek, önemli olanýn grevin kaldýrýlmasý deðil, sorunlarýn greve neden olmadan çözülmesi olduðunu anlattý. Ahmet Kaptan, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün "kamuda reform" söylemlerinin maaþlarýn geriye götürülmesi, kazanýmlarýn ortadan kaldýrýlmasý ise sendikalardan böyle bir reforma destek gelmeyeceðini söyledi. Kaptan, kamuda reformdan sendikalarýn anladýðýnýn, kamu emekçilerinin eksik eðitiminin tamamlanmasý, daha verimli ve iyi çalýþma þartlarýnýn yaratýlmasý olduðunu kaydetti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Dikkat edin sapla saman karýþmasýn ayrýlsýn Gerçeðin arasýna girmesin karanlýk yalan Gideceðimiz adres doðru bilenden sorulsun Düþmesin bizimle yola koltuða sevdalý olan Kalay FENERBAHÇE DE MAÇA KATILIRSA... Baþbakanýndan bakanýna AKP Galatasaray'a karþý bombardýmana geçti. Kimi AKP'li protestoculara "sefiller" dedi. Kimisi "þerefsizler, gerizekalý kuþ beyinliler kim yaptý lan o stadý" dedi. Protestonun hak olduðundan söz edenler de oldu... "Stadýn parasýný Tayyip Erdoðan cebinden ödemedi" diyenler de. Tayyip beyin Fenerbahçeli kimliðinden dolayý protesto edildiðini söyleyenler de vardý bu arada. Sonuçta ilk defa bir siyasi parti ile bir spor kulubü arasýnda bir maç seyrediyoruz. Erdoðan'ýn tuttuðu Fenerbahçe de bu maça katýlýrsa, seyredin o zaman festivali... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DÝRENE DÝRENE Sendikalar bu kez iþi sýký tutuyorlar Siyasi partilerin inisiyatifi ele geçirip gücü koltuða satmalarýndan korkuyorlar Geçmiþ uzak deðil Daha dün gibi Bu Memleket Bizim Platformu'nu CTP ele geçirip koltuk uðruna Ankara'ya satmadý mý? Pazartesi günü ÖRP temsilcisinin KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'in açýklamalarýna tepki koymasý ve ileri geri konuþmasý Sendikal Platformu biraz daha birbirine yakýnlaþtýrdý gibi Mücadele bir bütündür ÖRP bunu öðrenemedi, gitti DP de, CTP de hazmedecek Platform'da partilerin deðil sendikalarýn, diðer örgütlerin sözü geçecek Karar mekanizmasý onlar olacak Ve birlikte hareket etmeyi kabul edenler iþin siyasi yönünün ekonomik yönünden ayrý düþünülemeyeceðini bilmelidirler Esaret altýnda bir toplumun özgür olma mücadelesini býrakýp sömürgeciden para talep etmesi utanmazlýðýn en büyüðüdür. Yetmedi mi bugüne kadar utanmazlýðý, onursuzluðu sýrtýmýzda taþýmamýz? Kim olursa olsun, hiç önemli deðil Önce adý ister kurtuluþ mücadelesi, isterse irademizi elde etme kavgasý olsun Ýsimin önemi yoktur Yeter ki saðlam duralým Ölülerden medet ummayý bir yana býrakýp, gücümüze güvenelim Bedel ödenecek mutlaka ve bu bedel gerekirse biz olalým Hepimiz hem de Bu Memleket Bizim Platformu da büyük bir güç olmuþtu toplumun talepleri doðrultusunda Toplumun en büyük umuduydu kýsa dönemde de olsa O gücü alýp Ankara'nýn ayaklarý altýna serenler, koltuklara oturtuldular Hayatlarýnda göremeyecekleri saltanatlar sunuldu bu ihanetleri karþýsýnda kendilerine Ýhanet edeni toplumu gibi sömürgeci de, iradesini satýn alanlar da sevmez Sendikal Platform son çaresidir bu toplumun Dört dörtlük mü? Hayýr! Kavgayý sonuna kadar götüremeyecek nice çürükler çýkacak arasýndan Ama bu sendikal gücü bir kez daha partilere teslim edersek, unutulmasýn ki bundan sonrasý yoktur Olmayacak da Ve son hayal kýrýklýðý bir tek örgüte yarayacak Yerleþiklerden oluþan HAK isimli konseye Ankara da memnun mesut Beklediði de budur iþte ÖRP kurtluydu altýna düþtü Varsa daha çürümüþ elma onlar da düþecek yavaþ yavaþ Ve unutulmasýn ki kurtuluþ savaþý verenler, dünya devrim tarihine isimlerini altýn harflerle yazdýranlar büyük kalabalýklarla deðil, inançlý ve birlikte bir amaç uðruna hareket edenlerle baþarýya ulaþtýlar. Türkiye'nin hegemonyasýndan kurtulmak için yola çýkýlmalý önce Arkasý gelir SOSYAL HÝZMETLER DAÝRESÝ'NDEN UYARI: Çocuklarýn çalýþtýrýlmasý suçtur Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Canse Hýdýroðlu, kavþaklarda nergis, ayrelli, mendil satan, ayakkabý boyayan çocuklarýn her türlü istismara açýk olduðunu ifade ederek, duyarlý vatandaþlardan bu çocuklardan alýþveriþ yapmamalarýný istedi. Çocuklarýn çalýþtýrýlmasýnýn suç olduðunu vurgulayan Hýdýroðlu, herkesi, çocuk emeðinin sömürülmesiyle mücadeleye destek olmaya çaðýrdý. Hýdýroðlu, Lefkoþa - Gazimaðusa anayolu üzerinde nergis satan çocuklarý ziyaret ederek, sohbet etti. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Hýdýroðlu, çocuklarýn risklere açýk bir þekilde, bilinçsizce yollarda ve restoran gibi yerlerde dolaþmasýnýn risklerine dikkat çekti. Canse Hýdýroðlu, çocuk emeðinin bir gelir kapýsý olarak görülmesinin sakýncalarýna iþaret ederek, "Çocuklarýn nergis satarak geçirdikleri zamaný, evlerinde ders çalýþarak ya da oynayarak geçirmeleri gerekir" dedi. Çocuk istismarý, ihmali ve çocuk emeðinin sömürülmesiyle ilgili çalýþmalarýn dairenin imkanlarý ölçüsünde devam ettiðini söyleyen Hýdýroðlu, diðer kurum, kuruluþ, sivil toplum örgütleri, duyarlý vatandaþlar ve özellikle polis teþkilatýndan destek istedi. DEVLET BURSU'NA ADAY GÖSTERÝLEN ÖÐRENCÝLER AÇIKLANDI 2010 ÖSYS sonuçlarýna göre devletin belirlediði ihtiyaç alanlarýnda lisans ve önlisans düzeyindeki kontenjan sahalarýna yerleþtirilen ve Devlet Bursu'na aday gösterilen öðrenciler belli oldu. Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, itirazý olan adaylarýn 27 Ocak 2010 tarihine kadar müdürlüðe gerekçesi ve belgesiyle yazýlý itiraz etmesi istendi. Devlet Bursu'na aday öðrencilerin, dosya tamamlamak için Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürlüðü'ne baþvurmasý gerekiyor. ÖZEV 6 YAÞINDA Farklý geliþen bireylere dünya standartlarýnda özel eðitim ve rehabilitasyon olanaðý yaratma amacýyla kurulan KKTC Özel Eðitim Vakfý (ÖZEV) 6 yaþýnda. KKTC Özel Eðitim Vakfý (ÖZEV) Genel Müdürü Ersin Görsay dün yayýnladýðý mesajda, vakýf ve özel eðitim gereksinimli bireylere fiilen özel eðitim ve rehabilitasyon hizmeti verilen ÖZEV Özel Eðitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Ersin Görsay, ÖZEV'in, 5 yýlý dernek, 6 yýlý vakýf olmak üzere 11 yýldýr Milli Eðitim Bakanlýðý ile koordineli olarak faaliyetlerini sürdürdüðünü ve eðitim ve rehabilitasyon hizmetleri açýsýndan bakanlýðýn denetimine tabi olduðunu kaydetti. BAÞARI BURSU ALANLAR Diðer yandan 2010 ÖSYS sonuçlarýna göre Baþarý Bursu almaya aday olan öðrenciler belli oldu. Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürlüðü, MF2, TM2, TS2 ve DÝL2 türünde Burs Tüzüðü'ne göre ilk dörde girerek Baþarý Bursu almaya aday öðrencileri açýkladý. Baþarý bursu almaya hak kazanan öðrencilerin dosya tamamlamak için Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürlüðü'ne baþvurmasý gerekiyor. Ýtirazý olan adaylarýn, 27 Ocak 2011 tarihine kadar belgeleriyle birlikte müdürlüðe yazýlý itiraz etmeleri istendi. Görsay, hayýr kurumu bir vakýf olarak ÖZEV'in Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürlüðü denetimine tabi olduðunu belirtti. Görsay, "Farklý geliþen birey sahibi aileler olarak bir hayalimizin gerçekleþmesine olanak saðlayan, toplumumuzun ihtiyacý olan bir projeye toplumsal bir vazife anlayýþý ile katký koyarak hayat bulmasýna olanak saðlayan KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýmý'za sonsuz teþekkürlerimizi ve minnettarlýðýmýzý sunmak bir borçtur" dedi. Ersin Görsay, farklý geliþen bireylerin ihtiyaçlarýný merkezinde tutan vakýfýn, yüksek inanç, ailelerin ve hayýrseverlerin katkýlarý ve devletle kurulan iþbirliðiyle ayakta kaldýðýný söyledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KOLTUKÇULARIN BU KAVGADA YERÝ OLAMAZ Belki inanmayacaksýnýz ama bugün dünden daha umutlu, daha iyimser olmak için kendimce çok geçerli bir nedenim var benim de. Þaþýrdýnýz belki. Haklýsýnýz... Ben bile þaþýrdým. Çünkü kolayýna esmiyor bu umut ve iyimserlik rüzgârlarý bizim baþýmýzýn üstünde. Öylesine bir yokladý iþte. Umarým yarýn ve yarýndan sonraki günlerde de devam eder. Gelelim bu umut ve iyimserliði estiren nedene. Bilindiði gibi Sendikal Platform, Ankara'nýn binbir tehdit, þantaj ve baský ile dayattýðý, Kýbrýslýtürkleri bir tükeniþ güzergahýna sokup bitirme politikasýna karþý, 2011 yýlýný "Toplumsal varoluþ için mücadele yýlý" ilân etmiþ ve bu çerçevede eylemlere baþlamýþtý. Bu eylemlerin bir halkasý olarak 28 Ocak'ta yapýlacak büyük mitinge UBP dýþýndaki muhalefet partilerinin de katýlýmý için temaslar baþlatýlmýþtý daha sonra. Ankara'nýn dayatmalarýna karþý hiçbir tepki ortaya koymayan ÖRP, DP ve CTP'nin de platforma katýlmak istemesi, çok büyük tepkilere neden olmuþ ve eþyanýn tabiatýna aykýrý bulunmuþtu. Bütün bunlar olurken, Alman Baþbakaný Merkel'in Kýbrýs'taki gerçeði yansýtan tavrýný eleþtirip, "Kýbrýs'tan bir gram bile vermeyiz" diyen Erdoðan'a tek yanýt KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'den geldi. "Hangi hakla bizim topraðýmýzýn pazarlýðýný yapýyorsunuz? Kýbrýs sizin babanýzýn malý deðil." Onurun ve yürekliliðin sesiydi bu ses. Türkiye'nin bir numaralý yalakasý Turgay Avcý küplere bindi! Þener Elcil'in tavrýný eleþtirmeye kalktý. Ve Elcil'i bu sözlerinden dolayý derhal istifaya davet etti! Sendikal Platform ise Turgay Avcý'ya aðzýnýn payýný vermekte gecikmedi. Gölge etme baþka ihsan istemez diyerek, güçbirliði arayýþý için önceki gün siyasi partilerle yapýlan toplantýya ÖRP sokulmadý. Ayrýca ÖRP binasýnýn kapýsýna siyah çelenk býrakýlarak Turgay Avcý, Sendikal Platform tarafýndan protesto edildi ve Avcý'nýn Þener Elcil'e karþý sergilediði tavýr, platforma yapýlmýþ bir saldýrý olarak deðerlendirildi. Böylece, Toplumsal Varoluþ Mücadelesine hiç yakýþmayan, bu mücadeleye her zaman köstek olan bir figür platform içinden temizlenmiþ oldu. Daha doðrusu platformun kapýsýndan içeriye adým bile atmasýna fýrsat verilmeden büyük bir yanlýþtan dönüldü. Son günlerde duyduðum en güzel haber olduðunu söyleyebilirim bunun. Bu yüzden keyifli, umutlu ve iyimserim bugün. Ne kadar sürer bilmem. Ama tadýný çýkarmaya çalýþýyorum. Platform, Ankara'ya toz kondurmamayý ilke edinmiþ olanlara karþý bu doðru ve onurlu tavrýný korumak, havanda su dövercesine yanlýþ adreste ýsrar eden ve toplumsal varoluþ için deðil koltuksal varoluþ için mücadele bayraðý açmak hevesinde olanlara kapýyý göstermesini bilmelidir. Ankara'nýn son dayattýðý ekonomik paket, bardaðý taþýrmýþ, toplumsal varoluþ mücadelesini tetiklemiþ olabilir. Ancak buna bakarak, kavgayý "para kavgasý" olarak lânse etmek, mücadelenin hakkýný yemek olur. Kavga, Kýbrýslýtürk toplumunun, siyasi iradesine, yurduna, kimliðine, kendi kendini yönetme ve geleceðini tayin hakkýna ve nihayet yok edilmek istenen tüm maddi ve manevi deðerleriyle, Kýbrýs sorununun çözümünde son sözü söyleme hakkýna sahip çýkma kavgasýdýr. Onuru ve yüreði söylemeyenlerin bu kavgada yeri olamaz.

5 19 Ocak 2011 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: Kýbrýs sorunu, mevsimine göre çözülecek bir sorun deðildir. Bu nedenle "fýrsatlar kaçýyor" diye hayýflanmak yersizdir. *Maliye Bakaný Tatar, hafta sonlarý köyleri gezmeye baþlamýþ. - Ne varsa köylerde var zaten. Aradýðý kaynaðý oralarda bulabilir. *Merkel'in sözleri yanlýþ tercüme edilmiþ. - Yanlýþ manlýþ yok Hem yanlýþ olsa da ne Vücut dilinden, gözlerinden, bakýþýndan kafasýndan geçenleri anlamadýnýz mý? * Vatandaþlarýmýz ne duyarsa inanmaya baþlamýþ. - Ýþin tuhaf yaný, duyduklarýna inanýyorlar da, nedense gördüklerine inanmýyorlar. *Eroðlu'nun müzakerecisi Özersay "bu iþ uzarsa istifa ederim" demiþ. - Yerden göðe kadar haklý Ömür törpülemeye deðmez bu iþler. * Kemal Dürüst, Metin Özerem'i iki defa yemeðe kalkýþmýþ. - Özerem yatsýn kalksýn Eroðlu'na dua etsin. Eroðlu son anda Dürüst'ün elinden kaþýðý kapmasaydý þimdiye çoktaaan hazmedilmiþti! Yeni bir sigorta sistemi uygulamaya konmuþ... Ne getirdi, ne götürdü henüz bilemiyoruz. Zamanla göreceðiz. Ama dediklerine göre; "Bir baþka sigorta þirketinin verdiði fiyatýn altýna düþer yaparým" mantýðý ortadan kalkacakmýþ. Allah Allah.. Bu mantýðýn nesi kötü ki? Rekabetten güzel ne var Rekabetin önünü kesen bir yasa, ancak, sigorta þirketlerinin iþine yarar ki, bu yeni uygulama da getireceklerinden çok götürecek galiba! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI ÜLKE EÞÞEK DOLU Rumlar giderken, domuzlarýný ve eþeklerini de geride býraktý. Domuzlarý tükettik, eþekler kaldý. Doðrusu eþeklere çok hoþgörülü davrandýk. Onlara "özgür eþekler" dedik, salma býraktýk. Ve bu davranýþýmýzla yýllarca övünüp durduk Öyle ya Hayvanlara ve özgürlüðe ne kadar duyarlý olduðumuzu gösterdik. Allah da bilir ya, eþeklerimizi eþek gibi yaþatmadýk.. Ýnsanlara eþek gibi davrandýk da, eþekleri hep ayrý tuttuk. Aslanlar gibi yaþadýlar hep. Hiç çalýþmadýlar. Yediler, içtiler, çiftleþtiler. Yediler, içtiler, çiftleþtiler.. Ve zamanla çoðalýp Karpaz'a sýðmaz oldular. Þimdi eþek arkadaþlarýmýzdan nasýl kurtulacaðýmýzý düþünüyoruz. Karpaz köylüleri isyanda. O kadar öfkeliler ki "Önlem alýnmazsa eþekleri Lefkoþa'ya süreceðiz" tehditleri savurmaya baþladýlar. Bence böyle tehditlerle sonuç almalarý mümkün deðil. Baþka yöntemler düþünsünler. Kimseyi korkutamazlar Ülke ahýrdan farksýz zaten. MEMLEKETÝMDEN ÝNSAN MANZARALARI Yukarda eþeklerimizden bahsettik. Þimdi biraz da insanlarýmýzdan söz edelim. Aþaðýdaki fotoðrafý Girne'de çektim. Yabancý bir kadýn ayakkabýlarýný boyatýyor, 3 arkadaþý da onu bekliyor. Ama fotoðrafta 10 yurdum insaný daha var! Öylece durmuþ bakýyorlar. Nereye mi? Nereye baktýklarý belli. Yabancýlarý seyrediyorlar. Aslýnda böyle resimler, yazýn plajlarda çekilebilir Kýþýn ilk defa böylesini gördüm ve biraz tuhafýma gitti doðrusu Yine de çok fazla yadýrgadým diyemem Ülkede turist o kadar az ki Rastladýk mý dikizlemeden duramýyoruz! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Eski Maliye Bakanlarý bile akýl vermeye baþladý. Tatar, çok üzgün ve þaþkýn olmalý. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KULAKLARDAN BEYÝNLERE AKMALIYIZ... (Ýstanbul)- "Büyük gün bugün" Bir gazetenin manþetiydi dün bu Büyük gün!... Dedikleri de þu: Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý adýyla yeni havayolu þirketinin kuruluþ anlaþmasý bugün yani dün imzalanýyormuþ! Büyük gün dedikleri bu demek. Lefkoþa'da pazar yeri var. Ne anlamý var bilmiyorum ama oraya pazar diyorlar. Pazar Ya hafta sonunu iþaret ettiði içindir... Ya da bir þeylerin pazarlandýðý yerdir. Eskiden panayýrlar vardý her bölgenin, þimdi festival dediler. Kýbrýs'a has ne varsa oralarda vardý, artý deðiþiklik olsun diye bazý eðlenceler getirilirdi. Baf'ta son yýllarda Vikla'da kurulan panayýrlarda babam lokma yapardý. Tam tepedeydi tezgahý. Tüm Baflýlar ve de köylülerin çoðu birkaç gün iyi vakit geçirirlerdi. Ve olmayan bütçelere biraz katký saðlanýrdý o yokluk günlerinde. Þimdi pazar kuruyorlar Kuzey Kýbrýs'ýn her köþesine. Omorfo pazarý var mesela. Hellim, köy ekmeði ve yörenin sebzeleri bulunuyor, doðru. Babam hayatta iken her Cumartesi hellim almaktan çok kalanlarý görmek için pazara uðrardý. Her gittiðinde aldýklarýndan çok gördüklerini paylaþýyordu bizimle. En son gittiði gün de görüþmüþtü arkadaþlarý ile. Arkadaþlarý, "Safa dayý ne kadar iyi görünüyorsun" bile demiþler ona. Oysa ki son gidiþiydi o. Baf panayýrýndaki lokmacýnýn, son gidiþiydi o Cumartesi pazarýna. Lefkoþa'nýn Fuar alanýnda da Pazar kurulur, bilirsiniz. Ben, bir Ýstanbul'a dönüþ günü, havaalanýna gitmeden önce hellim almak için uðramýþtým oraya. Yolumun üzeriydi nasýlsa ve köylülerden köy ürünleri bulacaktým. Mahmutpaþa'dan farklý deðildi ne yazýk ki. Ne Kýbrýs'la ilgisi vardý oranýn ne de bizimle. Tam Mahmutpaþa. Adamlar pazar diyerek köy ürünleri yerine Mahmutpaþa ürünlerini pazarlýyorlar, millet de yutuyor... Büyük gün dediler bugün için. Ýmzalar atýlacak ve bayrak taþýyan yeni þirket hizmete girecek. Kimbilir gördükleri kadarýný pazar bilen halk, neler hayal ediyor yeni kurulacak bayrak taþýyýcý firmadan. Kimbilir belki de gerçekten uçaðýn her tarafýný bayrakla doldurup Beþparmaklarý gelin gibi süsleyecekler sanýyorlar. Oysa ki daha kýsa bir süre önce koskoca firmayý çalýþanlarla birlikte götürüp attýlar. Zararýna devrettiler firmanýn çoðu malýný. Þimdi Kýbrýs'ýn kuzeyinde benzeri bir firma kuruyorlar. Ancak farklý. Ýpin ilmeði boyunda ipin ucu badem býyýkta! Çeksin götürsün istediði gibi. Gözler kör olduðunda beyin kulaktan girenlerle yetinir. Renkler eskiden bildikleri kadardýr artýk. Karþýsýndaki önceden bildiðinden farklý deðildir hiç. Ve kendisi bile aynalardaki görüntüsünden baþkasý olamaz. Oysa ki gözler birden açýlsa yýllar sonrasý, oluþan deðiþimin korkunçluðu ile fýrlayabilir çerçevesinden. Þener Elcil görüyor, beyni gördüklerini diline aktarýyor, dil de ses olup baþkalarýnýn kulaklarýndan beyinlerine akýyor. Karþýdakinde algýlayacak organ yoksa ne söylerse söylesin onun algýladýðý kadarýdýr onda yapacaðý etki.

6 Bir Baþka Açýdan Ýbrahim AZÝZ HAYAL KIRIKLIÐINA UÐRAYAN MÜCAHÝTLER GÜNLÜK "Bu toplum mahvediliyor". "Bakýyoruz ki bizi tüketmek isteyen Türkiyedir". Bunu yazan ve söyleyen eski bir mücahit. Haksýz deðil. Bu toplumun tüketildiðini artýk, Kýbrýs aðzýyla, aklý baþýnda olan herkes görüyor. Söylüyor. Tüketenler de "kurtarýcý" diye gelenler ve bu iddýada olanlar. Enosis milliyetçiliðinin karþýsýna dýþtan telkin edilen ve "Ya Taksim ya Ölüm" diye dayatýlan "dava"nýn (kavganýn) ta baþýnda, böl-yönet politikasýnýn toplumu felâkete sürükleyeceðini ta o zamanlardan söyleyen ve toplumu uyaranlar oldu. Oldu da ne oldu? Taksim davasýna karþý çýkmalarý ve toplumu uyarmalarý nedeniyle, taksim davasýnýn liderliði tarafýndan "Vatan haini" ilan edildiler. Sokak ortalarýnda... Gece uykularýnda... Eþlerinin koynunda uyurlarken hançerlenip, vurulup... Acýmasýzca... Vahþice... Barbarca öldürüldüler, susturuldular. Ya öldürenler kim? Eski mücahitlerden öldürmek için eðitilenler... "Toplumun varoluþunu korumaya" and içirilenler... Ve þimdi bir köþede, yaptýklarý nedeniyle vicdan azabýyla kývranan kullanýlmýþ tetikçiler... Ya öldürtenler kim? Onlarý TMT saflarýna çekenler ve andiçtirenler... Peki, neye andiçtirmiþler? Toplumun bekasý için... Düþmanla savaþmak için(miþ)... Ýþte burada söylenecek çok þey var... Ýlk akla gelen soru: hangi düþmanla? Düþman olan kimdi? Ayný köyde, ayný kentte, ayný sokakta yaþayan, dini dili farklý insanlar mý... Ayný yollarda yan yana bir arada yürüyenler mi... Birbirlerini kalimera, merhaba diyerek, güler yüzle selâmlayanlar mý... Ayný lokantalarda ve sofralarda siyasu... yasu... þerefe diye (hatta kavgadan, bölünmeden sonra bugün bile) birlikte eðlenenler mi... Ayný iþyerinde birbirlerinin alýn teriyle yoðrulanlar... Ve hatta ayný ananýn memesinde birlikte süt emen süt kardeþler mi... Ne için mücadele etmiþ 14 Ocak 2011 tarihli "Afrika" gazetesinin yedinci sayfasýnda acý acý, kara kara yakýnan eski mücahit? Kim olduðunu bilmiyorum... Önemli de deðil... Kendisine: "Düþmanýn iþte bunlardýr" dediler ve yemin ettirdiler... "Biz yemin verip TMT saflarýna katýlýrken bizi yok etmek isteyen düþmanlardan, nereden gelirse gelsin, ona karþý mücadele edeceðimize ve Türk toplumunun bekasýný koruyacaðýmýza and içtik" diyor eski mücahit... Ve varoluþ yerine, þimdi toplum mahvediliyor, tüketiliyor diye acý acý yakýnýyor... Gerçekten toplumun bekasý için mi mücadele verdi? Tüm sorun... Bütün mesele iþte burada düðümleniyor.. Benim elime geçen ve arþivimde koruduðum yazýlý bir TMT giriþ andýnýn ilk paragrafýnda þunlar kaydediliyor: "Kýbrýs Türklüðünü* þeref ve emniyetle yaþatmak azmi ve kararýyle Rumlarla, gerektiðinde Ýngilizlerle ve gerektiðinde davaya ihanet eden Türklerle savaþmak için kurulan Türk Mukavemet Teþkilatýna (T.M.T) gönüllü olarak girdim". TMT'yi kuranlar (Rauf Denktaþ'la birlikte Türkiyeli Özel Harpçi Subaylar) ve teþkilatýn liderliði ilk hedef olarak, o günlere dek bir arada birlikte yaþadýðýmýz Rumlarý gösterdi. Neden mi? Böl - Yönet taktiði, Denktaþ ve DP, SENDÝKAL PLATFORM'A DESTEK KARARI ALDI Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Sendikal Platform'un eylemlerine parti olarak destek verme kararý aldýklarýný bildirdi. Denktaþ dün sabah, platformun Lefkoþa Tapu Dairesi, Mahkemeler ve okullarda baþlattýðý süresiz grevlere parti olarak destek belirtmek amacýyla Ýçiþleri Bakanlýðý önündeki eylem çadýrýný ziyaret etti. Burada Tapu Dairesi çalýþanlarý ve Kamu - Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ ile görüþen Serdar Denktaþ, eylemcilerle sohbet etti. DP'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, partisinin eylemlere destek kararýnýn Merkez Yürütme Kurulu (MYK) tarafýndan alýndýðýný ve kararýn bir yazýyla Sendikal Platform'a bildirildiðini kaydetti. DP MYK'sýnýn Sendikal Platform'un eylemlerine destek kararýnýn oybirliðiyle alýndýðýna iþaret edilen destek yazýsýnda, "Sendikal Platform üyeleri ile ayrý ayrý ve platformun bütünü ile var olan fikir ayrýlýklarýna raðmen mevcut hükümetin yanlýþ uygulamalarýna dur demek, ülke sorunlarýný insanýmýza uygun yaklaþýmlarla çözüme kavuþturmak hedefinde birlikte hareket etme gereði ortaya çýkmýþtýr" denildi. Yazýda, "DP'nin; Türkiye'ye sýrt dönmenin yanlýþlýðýna inandýðý kadar, Kýbrýs Türkü'nün Ankara karþýsýnda boynu eðik duruma düþürülmesini de doðru bulmadýðý" kaydedilerek, kendileri için ana hedefin; Ankara ile göz göze konuþabilen, Türkiye ile gönül gönüle yürüyebilen, özgüveni yüksek refah içinde yaþayan Kýbrýs Türk halkýnýn kendisinin efendisi olarak yaþamasý olduðu belirtildi. Sendikal Platform'a gönderilen yazýda, hükümetin karar ve uygulama yöntemleriyle insanlarý devletten soðuttuðu, onurlu mücadeleleriyle tarihe adýný yazdýran insanlarý bile "biz o mücadeleyi bugünler için mi verdik?" sorusunu sormaya yönelttiði savunuldu. bareasýnýn "Ya taksim Ya ölüm" "davasý" için... Yani, Türk toplumunu Rumlardan koparýp ayýrmak ve adayý ikiye bölmek için Rumlar hedef gösterildi ve düþman ilan edildi. EOKA'ya karþý, Rum milliyetçiliðine karþý Türk milliyetçiliði dayatýldý. TMT andýnda ikinci hedef olanlar Ýngilizler. Türk toplumu Ýngilizlere karþý savaþtý mý? Tam aksine, Auxiliary (Yardýmcý) polis oldu. Yani Ýngiliz sömürge idaresinin polis yardýmcýsý ve EOKA'nýn, yani Rumlarýn (Rum milliyetçiliðinin) üstüne sürüldü. TMT andýnda Ýngilizleri hedef gösteren teþkilat liderliði, Auxiliary polis yazýlan insanlarýmýza "ey ahali napýyorsunuz, Ýngilizlere karþý savaþmak için TMT'yi kurduk" dedi mi? Demedi. Ya ne yaptý? Ýþsiz, geçimi zor olan insanlarýmýzýn Ýngilizin yardýmcý polis kuvvetlerine kaydedilmesini teþvik etti. EOKA'ya karþý savaþmak için Ýngilizlerin askeri yok muydu? O halde Ýngiliz sömürge yönetimi neden Rumlarýn üstüne yardýmcý polisleri sürdü ve "ikinci düþmanýmýz Ýngilizlerdir" diyen teþkilat liderliði bunu neden teþvik edip destek saðladý? Ýngiliz sömürge polisi-askeriyle sadece bir tek çatýþma oldu. O da, "Ya taksim ya Ölüm" için halk sokaða çýkarýlmýþ, ancak gösteri kontrolden çýkmýþ ve bilinen facia ile sonuçlanmýþtý. Nitekim, 27 Ocak 1957 faciasýnýn sonunda lider Rauf Denktaþ'ýn "bu ölüler bize lazýmdýr" sözleri boþuna söylenmiþ deðildi. TMT Giriþ Andýnda üçüncü hedef olarak "Davaya ihanet eden Türkler" gösterildi. Lider Rauf Denktaþ'ýn toplumu TMT korkusuyla yönettiði o günlerde, "Ya taksim ya Ölüm" davasýna boyun eðmeyen ve katýlmayan Kýbrýslýtürkler "Vatan haini" ilan edildiler ve özel olarak eðitilen TMT tetikçilerine hedef gösterildiler. '58 kuþaðý KýbrýsTürk Solunun militan üyeleri, TMT tetikçileri tarafýndan katledilirken, Ýngiliz sömürge polisi ve Auxiliary'lerin seyirci kalmasý hiç de rastlantý deðildi. Taksim Türk toplumunun davasý deðildi.. olamazdý.. Kýbrýstürk toplumunun bekasý (varoluþu) için baþlatýlan bir mücadele de deðildi Rauf Denktaþ'ýn "Ya Yaksim ya Ölüm" davasý. Adý üstünde, "Böl-Yönet" çýkarlarýnýn telkin ettiði "Ya taksim ya Ölüm" davasý idi Ṁücahitler iþte bu "dava" için kullanýldýlar. Toplum, iþte bu "dava" için TMT yeraltý teþkilatýnýn amansýz baskýlarý altýnda kullanýldý ve harcandý. "Ya Taksim ya Ölüm" davasý kurtuluþ savaþý da deðildi. Mücahitler taksim için EOKA milliyetçiði ile çatýþtýrýldý. Soðuk savaþ döneminin dayattýðý dýþ çýkarlarýn bekasý (varoluþu) için mücahitler de, toplumun tümü de iþte böyle harcandý.. Sonuç iþte ortada.. Taksimi "devlet" diye dayatma noktasýna gelindi. Kýbrýstürk toplumunun varlýðý ancak Kýbrýs Cumhuriyetinde saðlanabilir ve korunabilirdi. ABD'inde eðitilen Özel Harpçi subaylara kurdurtulan TMT, Kýbrýstürk toplumunu savunmak-kurtarmak amacýyla kurulmadý. Dýþ çýkarlarý savunmak, korumak amacýyla kuruldu. Artýk belgelerle de ortaya konmuþ olan bu gerçekler varken, "dünyada eþi görülmemiþ mücadele"den sözetmek gerçekleri- belgeleri ya bilmemek, ya da görmezlikten gelmek anlamýna geliyor. "Belki silâh alýp mücadele veremeyiz ama bir çeþit mücadele etmek zorundayýz" diyor hayal kýrýklýðýna uðrayan mücahit. Evet bir çeþit mücadele etmek lâzým. Her þeyden önce dönün ve sizi kullananlarýn ve toplumu mahvedenlerin suratýna tükürün, en azýndan. Ve "artýk bizi kullanamazsýnýz" deyin. *Kýbrýstürklerini deðil, Türklüðünü. Onun için "giden Türk, gelen Türk". DÝNK CÝNAYETÝNDE DÖRT YILLIK DOKUNULMAZLIK ZIRHI Bugün Hrant Dink'in öldürülmesinin 4'üncü yýlý. Dört yýl boyunca cinayette ihmali olan kamu görevlileri korundu. Cinayetten haberdar olan Emniyet mensuplarý yargýlanmadý. Hatta Ýstanbul Emniyet Müdürü ile dönemin Trabzon Emniyet Müdürü'nün tanýk olarak dinlenmesi yönündeki talepler bile mahkemece reddedildi. Dink'in öldürüleceði istihbaratý kendilerine ulaþan Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü görevlileri hakkýnda inceleme yapan müfettiþler, polislerin delilleri yok ettiðini, sahte belge düzenlendiðini, gitmedikleri göreve gitmiþ gibi geçmiþe dönük tutanak düzenlediklerini tespit etti etmesine ama bu da iþe yaramadý. Müfettiþlerin soruþturma talebi de rededildi ve tek bir görevli hakkýnda soruþturma açýlmadý. Samsun'da yakalanan Ogün Samast'a Emniyet görevlileri kahraman muamelesi yapmýþ, Smast elinde Türk bayraðý yanýnda polislerle böyle poz vermiþti. Bu görüntülerin basýna sýzmasý üzerine baþlatýlan inceleme de sonuçsuz kaldý. Sadece görüntüleri basýna sýzdýranlar yargýlandý. Söyleyin bakalým þimdi: Hrant Dink'i kim öldürdü? YEMEYEN DOMUZ Geçtiðimiz günkü manþetimizden sonra, ne bir açýklama geldi hükümetten, ne de bir tepki muhalefetten... Kaçak inþaat yapýlmýþ, deniz parsellenmiþ, ruhsatsýz iskele inþa edilmiþ... Kimsenin umurunda deðil anlaþýlan... Vur patlasýn, çal oynasýn... Yenilsin içilsin, meyve gelsin masaya... Hava bu hava! ALTINCIK Batmak üzere olan KTHY'ye UBP'nin altýn çocuðu Selim Altýncýk önce Genel Müdür Yardýmcýsý olarak atanmýþ dolgun bir maaþla, sonra da Genel Müdür olmuþ... Kapýsýna kilit vurulan KTHY'nin son Genel Müdürü... KTHY çalýþanlarý sokaða atýlýrken, Selim Altýncýk yine dolgun bir maaþla Rekabet Kurulu üyeliðine atanmýþ... Altýncýk altýn deðerinde galiba... Gemi batsa da kurtulur! AL BÝRÝNÝ, ÇAL BÝRÝNE Baþbakanlýk Denetleme Kurulu'nun CTP'nin yolsuzluklarýný ve usulsüzlüklerini mahkemeye götürmesini bekleyenler boþuna bekliyor. Þimdiden pek çok usulsüzlüðe batan UBP'nin CTP'den þikayet edecek hali mi kaldý? DP HAZIR Sendikal Platform'un ilkelerini kabul eden DP eylem ve mitinge destek verecek. Meclisten de çekilmeye hazýr. CTP hazýr deðil... Týrnak... "AKP iktidarýna da þimdiye dek görülmemiþ tonda protestolar yapýlýyor. Ama þunu nasýl bilmezden geliriz ki; protesto ettiðimiz o iktidarda 'Ananý da al git' ve 'Kýbrýslý Türkleri cezalandýrmak gerek' felsefesi dal budak salmaktadýr " Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Bakanlar kademesinde birinin söylediði diðerininkini tutmuyor. Örneðin Sayýn Tatar ýsrarla, karardan öncesinden baþlayarak, 13. maaþlar ile emekliler konusunu iliþkilendirmiþtir. Oysa Sayýn Ýrsen Küçük 13. maaþlar ile emekliler konusunun iliþkilendirilemeyeceðini söylüyor. UBP Genel Sekreterinin söylemi de 13. maaþlarýn ödeneceði yolunda. Ya Sayýn Tatar haklý çýkar da bu 13. maaþlar ödenemezse ne olacak? Kolayýna, hükümetin atlatamayacaðý bir durum ortaya çýkacak. Öyleyse bu tedbirsizlik niye, bu desteksiz atýþlar niye?" Erdoðan NAÝM (Vatan) "Bu anlayýþla hükümet hiçbir zaman kamuoyu gücünü ardýnda göremeyecek ve aldýðý yanlýþ kararlar nedeniyle gün gele hesabý sorulacaktýr... Hasipoðlu'nun da dediði gibi ekonomi iyi yoldadýr ancak halkýn ekonomisi deðil kendi ceplerinin ekonomisi... Ve onlarýn ekonomisi bu ülkenin ekonomisini hiçbir zaman temsil etmemektedir!" Levent ÖZADAM (Havadis) Günün Kahramaný MEHMET ÇAKICI Dün bu köþedeki kahramanýmýz ÖRP lideri Turgay Avcý idi, bugün de TDP lideri Mehmet Çakýcý... Anavatanla ilgili duruþta birbirlerini tamamladýlar adeta. Dünkü bir ekran söyleþisinde sýkýþtýrdýlar Çakýcý'yý... ÖRP'ye Sendikal Platform tarafýndan býrakýlan siyah çelenk hakkýnda fikrini sordular. Çakýcý'ya göre, Sendikal Platform deðilmiþ bu çelengi koyan... KTÖS'müþ yalnýz... Ve mesele de zaten KTÖS ile ÖRP arasýnda bir sürtüþmeymiþ... Bu yanlýþ saptamadan yola çýkan Çakýcý, daha da büyük bir çam devirmiþ sonra. "Biz anavatana karþý olan hiçbir hareketin içinde yer almayýz" demiþ... Bu sözleri duyduktan sonra Mustafa Akýncý geldi aklýmýza... Yazýk olmuþ mirasýna!

7 19 Ocak 2011 Çarþamba 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ DÝRÝLEN ÖLÜLERÝN MÜCADELESÝ Unutulmaz ve klasik filmlerin yanýsýra çok saçma filmler de çekilir bazen. Bazen deðil aslýnda, televizyon karþýsýna oturup zevkle seyredilecek anlamlý veya vizyona sokulan deðerli filmler bulmak nadir bir olgu haline geldi son onbeþ yirmi yýldýr. Giþe rekorlarý kýran yapýtlarý izlemeye gidersiniz, karþýnýza saçma sapan kurgular çýkar, þaþarsýnýz. Seri katiller mi çýkar görüntüye?.. Ne bileyim ben nerelere tatile çýkan gençleri testereyle kesip biçen sapýklar mý?.. Büyük kentlerin otobanlarýnda yuvarlanarak insanlarý ezen dev domatesler mi? Þansýnýza kalmýþ artýk. Yapacak iþ yok zaten, oturup seyredeceksiniz, ne yapalým? Böyle baþa böyle týraþ iþte! * Ama ben size itirafta bulunayým. TV'nin karþýsýna oturdum sýkýldýðým bir gece. Yýllar önceydi. Ne göreyim? Yukarýda sözünü ettiðim dev domatesler yollarda yuvarlanmakta, önüne geleni ezip geçmekte. Filmin ismi 'Killer Tomatoes'ti. Öldüren domatesler diye tercüme edilir. Ýlgimi çekti, sonuna kadar seyrettim. Yani þimdi doðru oturup eðri konuþalým deðil, doðru oturup doðru konuþalým dersek, o anki ruh halimle filmden zevk almadým dersem yalan söylerim. Ýlgiyle seyrettim. * Yýllar geçti aradan. Ve benim ilgi, zevkle seyrettiðim filmin þimdiye kadar vizyona sokulan en kötü film seçildiðini duydum. Düþünebilir misiniz, þu ana kadar çevrilen on binlerce filmin en kötüsü! En kötü film olduðu açýklandý ya, filmseverler arasýnda merak uyanmasýn mý? Herkes filmin videosunu aramaya koyuldu. Yapýmcýlarýn gözünden kaçar mý böyle þeyler? Ýkinci bölümünün çevrildiðini duydum sonradan. * 1900 yýllarýnýn sonlarýnda baþlayan ve 2000 yýlýnýn ortalarýna kadar geçen sürede ölüm ve ölümle ilgili filmler moda olmuþtu. Dirilen, mezarlarýndan çýkýp ölümü tatmamýþ canlý varlýklara saldýran mahluklarý mý? Mezarýndan çýkýp köy ve þehirlere kan kusturan iskeletleri mi? Veya iki ayrý mezardan tekrar hayata dönenlerin kendi aralarýnda verdiði varoluþ mücadelesini mi istersiniz?! Ýðrenç filmlerdir. Ama izleyici bulabiliyorlarmýþ demek. Neden bulmasýnlar? Duruma baðlý. Kimileri dev domateslerin yollarda yuvarlanarak önüne geleni ezmesini seyretmekten zevk alýr, hoþlanýr... Kimileri dirilen ölülerin macerasýný seyretmekten. * Sendikal Platform'un Kuzey Kýbrýs'ýn gündemine oturan eylemleri ne kadar da dirilen ölülerin veya dev domateslerin serüvenlerini andýrýyor, deðil mi sayýn okuyucu? Arap saçý, Arap... Eþgüdüm Komitesi gibi hakkýný, yani parasýný alýp, ortadan toz olanlara mý? Çakýcý gibi Ankara'yý hedef alan eylemleri desteklemediðini söyleyenlere mi? Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý gibi kapalý kapýlar ardýnda hükümetle gizli uzlaþma yollarý arama görüntüsü veren Platform üyelerine tanýklýk etmek mi istersiniz? * Arap saçýdýr, Arap... Ve iðrençtir! Siz neden çýkar kavgasýný 'varoluþ mücadelesi...' diye topluma satmak istiyorsunuz beyler? Baþarýnýz; Dev domateslerin, testereyle önüne geleni kesen seri katillerin, mezarlarýndan dirilerek çýkan ölülerin baþarýsýyla eþleþebilecek ancak. Sýfýr yani. * Bir kurgu... Bir hayal gücü... Ve tekrar bir ihanet! 165 okulda pet þiþe ve kapak toplanacak Cypri Cola-EVSU tarafýndan hazýrlanan "Üç Boyutlu Evsu Sosyal Sorumluluk Projesi"yle KKTC genelindeki 165 okulda plastik kapak ve pet þiþe toplanacak. Okullarýnda, evlerinde ve çevrelerinde plastik kapak ve pet þiþe toplayacak çocuklara ödüller verilecek; toplananlarýn geri dönüþümünden elde edilecek gelirle engellilere yardým yapýlacak. "Küçükler temizlerken eðitiyor, eðitirken engelleri kaldýrýyor" sloganýyla yürütülecek sosyal sorumluluk projesiyle çocuklarýn ve gençlerin çevreye olan duyarlýlýðýný artýrmak; birlikte hareket edebilme Diplomatlar eti kuzeyden alýyormuþ n TÖRE: "RUM TARAFINDAN YABANCI DÝPLOMAT VE MÝSYON ÞEFLERÝNÝN BU TARAFA GEÇÝP ET ALIÞVERÝÞÝ YAPMASI ÇOK ÝYÝYE DOÐRU GÝTTÝÐÝMÝZÝN ÝÞARETÝDÝR" Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, kýrmýzý et fiyatlarýnýn düþürülmesinin ardýndan dün baþkent Lefkoþa'da bazý kasaplarý ziyaret etti. Tarým Bakaný Töre bu çerçevede Ortaköy'de Kamkam Et Pazarý, Yeniþehir'de Kermeoðlu Kasap, Küçük Kaymaklý'da Þeytancýk Et Pazarý, Kýrmýzýgil Et Pazarý ve son olarak da Göçmenköy'de Tunççay Kasap'ý ziyaret etti. Kasaplar, Bakan Töre ile yaptýklarý sohbetlerde, kýrmýzý etin fiyatýnýn düþürülmesi ile birlikte satýþlarýnda artýþ gözlemlediklerini, hatta Güney Kýbrýs'tan yabancý büyükelçilik mensuplarýnýn bile kendilerinden et satýn aldýðýný söyledi. Bir kasap ÝSE kendisinden bir papazýn dahi et aldýðýný kaydetti. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný DÝKMENLÝLER CAMÝ ÝSTÝYOR Dikmen Camii Derneði Yönetim Kurulu üyeleri ile Beyarmudu Belediyesi Baþkaný Ýlker Edip baþkanlýðýndaki bir heyet, Din Ýþleri Baþkaný Doç. Dr. Talip Atalay'ý ziyaret etti Din Ýþleri'nden yapýlan açýklamaya göre, Dikmen Camii Derneði Baþkaný Hasan Engin ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Kuyucu, Mustafa Altýnbilek, Hüseyin Sancar ile Dikmen Cami Ýmamý Hayri Koç'un katýldýðý ziyarette, dernek baþkaný Engin; Dikmen'e cami yapýmý için daha önceden talepleri olduðunu, olgusunu güçlendirmek ve engelli vatandaþlara sahip çýkýlmasý konusunda sosyal sorumluluklarýnýn farkýna varmalarý için ciddi bir bilinçlenme saðlanmasý amaçlanýyor. Kýbrýs Türk Eðitim Vakfý ve Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan da desteklenen kampanya ile çocuklarýn ve gençlerin çevre konusunda duyarlý birer birey olarak yetiþmelerine katký yanýnda vatandaþlarýn da konuyla ilgili duyarlýlýðýnýn arttýrýlmasý hedefleniyor.kampanya ile ilgili bilgi vermek amacýyla bugün Lefkoþa Merit Otel'de bir basýn toplantýsý düzenlendi. Zorlu Töre, et fiyatlarýnýn þu anda TL/kg arasýnda olduðunu, bunun da kasaplarýn satýþlarýnýn artmasýnda önemli etken olduðunu kaydetti. Güney Kýbrýs'ta görev yapan yabancý ülkelerin misyon þeflerinin dahi KKTC'den et satýn aldýðý yönde kasaplarýn ifadelerine iþaret eden Töre, "Rum tarafýndan yabancý diplomat ve misyon þefleri bu tarafa geçip et alýþ veriþi yaptýðýna göre çok iyiye doðru gittiðimizin iþaretidir" dedi. Genel olarak tarýmda geliþmeler yaþandýðýný belirten Zorlu Töre, domatesin fiyatýnýn 4 TL/kg'den 0.70 TL/kg'ye düþtüðünü, patatesin 2 TL/kg'den 0,95 TL/kg'ye düþtüðünü, domates, enginar ve patates ürününün ise ihraç edildiðini ifade etti. iþlemlerin hýzlandýrýlmasýný istediklerini belirtti. Engin, Din Ýþleri Baþkanlýðý görevine atanmasýndan dolayý Doç. Dr. Talip Atalay'ý tebrik etti ve yeni görevinde baþarýlar diledi. Beyarmudu Belediye Baþkaný Ýlker Edip baþkanlýðýna, Beyarmudu Camii Derneði Baþkaný Mehmet Özkadýlar, Beyarmudu din görevlileri Ahmet Günay ve Davut Gök'ten oluþan heyetin Atalay'ý ziyaretinde konuþan baþkan Ýlker Edip ise, bölge ile ilgili Din Ýþleri Baþkanlýðý'ný ilgilendiren sorunlarý ve çözüm önerilerini dile getirdi. BELEDÝYE ZABITALARI Gazetemize gelerek Lefkoþa Hastahanesi Polikliniði'nde baþýna gelenleri anlatan bir bayan vatandaþýmýzýn anlattýklarý þöyle: "Ben bir vatandaþým. Salý günü Lefkoþa Hastahanesi Polikliniði'ne gittim. Yakýnýmý muayene ettirmek için. Aracýmý Poliklinik önündeki kaldýrýma park ettim. Amacým yakýnýmý indirdikten sonra baþka bir park yeri bulmaktý. Uzaktan düdük sesleri ve baðrýþmalar duydum. Arabamý oraya park edemeyeceðimi söyleyen iki bayan zabýtadan geliyordu sesler. Tam arabama bineceðim sýrada karþý kaldýrým üzerinde park edilmiþ bir araca gözüm iliþti. Onlara dedim ki bu beyaz jeep arabayý oradan kaldýr ondan sonra da bana gel... Zabýtalarla aramda söz düellosu yaþandý. Zabýtalar 'Sen karýþma yazýp yazmadýðýmýz nereden biliyorsun" dediler. Oradan kaldýrýn öyleyse dedim. Bana 'donunu baþýna geçir ve nereye istersen git' dediler. Ben arabamý oradan uzaklaþtýrýp baþka yere park ettim ve Polikliniðe girdim. Çýktýðým zaman Poliklinik önünde kaldýrým üzerinde Poliklinik kapýsýnda bir belediye aracýnýn park etmiþ durumda olduðunu gördüm. Hemen bayan zabýtalarý aradým. Onlarý Poliklinik dýþýnda buldum ve onlara beni oradan uzaklaþtýrdýklarýný ama bir belediye aracýnýn orada park etmiþ durumda olduðunun ne anlama gittiðini sordum. Ýlk yanýtlarý þu oldu; 'Görmedik'... Ben ýsrar edince, 'Yaþlý bir bayaný getirdi' dediler. Ya görmediler, ya da yaþlý bir bayaný getirdiðini gördüler. Tuhaf... Resimlerini çekip onlarý belediyeye þikayet edeceðimi söyledim. 'Resimlerimizi çekemezsin' deyip arkalarýný döndüler. 'Sen delisin' diyerek týmarhaneye gitmemi söylediler ayrýca. Ben de resimlerini çektim ve size gönderiyorum. Yayýnlarsanýz sevinirim. En azýndan kamuoyu ve belediye baþkaný bu durumu öðrensin..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR BÝR ELÝNDE BAYRAK BÝR ELÝNDE PANKART Bizim Mandra Mandradaki tüm sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik sorunlarýn esas kaynaðý olan Ankara'ya toz kondurmayan ve onun kuklasý olmak için mücadele eden ÖRP'nin toplumsal varoluþ mücadelesi veren Sendikal Platformun kapýsýndan içeri sokulmamasý, atýlmasý gereken en doðru ve onurlu adým olarak deðerlendirilir. Vatandaþlar, "ÖRP'nin o toplantýya çaðrýlmasý zaten hataydý. Ýyi ki çok sürmedi ve bu hatadan dönüldü" diyerek memnuniyetlerini dile getirirler.

8 Arada Bir Özgün Kutalmýþ Haber ve yorumlar Dünkü Yenidüzen Gazetesi'nin manþeti Kooperatif Merkez Bankasý ve iþtirakleri ile ilgiliydi. Koop Sen baþkaný Mehmetali Güröz'le yapýlan bir söyleþi de, ayni haberin içinde yer alýyordu. Koop Sen Baþkaný Güröz "Kooperatif'in özerk bir yapýya kavuþturulmasý ve 1984'den bu yana yapýlmayan genel kurulunun yapýlarak, bankanýn ortaklarýna devredilmesi, siyasilerin de ellerini bankadan çekmesi gerektiðine iþaret etti." Sapýna kadar haklýsýn Mehmetali'ciðim. Argo yazdýðým için senden de tüm okuyucularýmdan da özür dilerim. Ancak Bu Memleket Bizim Plâtforumuna Koop Sen adýna katýlýrken, sen oradaki plâtform temsilcilerine CTP'nin geçireceði yasalara karþý tavýr koyduklarýnda, argoyu geç, üstü açýlmadýk küfürlü þekilde cevaplar veriyordun. Aslýnda dün söylediklerini emek ve emekçiden yanayým diyen CTP hükümette iken söylemeli ve sendika olarak ýsrarla talep etmeliydin. CTP'li olduðun için bunu kolaylýkla baþarabilirdin, ve emekçiden yana olduðunu söyleyen CTP de bankayý da iþtiraklerini de gerçek sahiplerine seni kýrmayarak, genel kurulunu yaptýrarak iade ederdi. Bugün, yani günü geldiðinde de karþýnda muhatap olarak, özerk bir yapýya kavuþturulmuþ ve siyasilerin etkili olamayacaðý bir yönetim kurulu bulurdun. Halbuki CTP kendi adamlarýný yönetim kuruluna atarken sen hep sustun. Hatta yasalara aykýrý olduðu halde Doðan Þahali'yi bankanýn baþýna müdür yapabilme çalýþmalarýna da karþý çýkmadýn. Bugün Ankara Kýbrýs Türklerini yoða yazacak önlemleri hayata geçiririrken, baþkaný olduðun sendikanýn üyeleri de, maalesef hiç de kusurlarý olmadýðý halde, bedel ödemekle karþý karþýyadýrlar. Dün yapýlmasý gerekenleri yapmayanlarýn, bugün konuþma deðil, susma ve özür dileme zamanýdýr. Ayrýca görevi daha lâyýðý ile yapacak olana devretme zamanýdýr. Geçen gün bir TV kanalýna konuk olan çiçeði burnunda UBP Genel Sekreteri Hasipoðlu, geçmiþ hükümet dönemi ile kendi dönemlerindeki ekonomik durumu kýyaslarken, aldýklarý önlemlerin yerinde olduðunu ve meyvelerini de vermekte olduðunu söyledi. Örnek olarak ithalât ve ihracatýn arttýðýný gösterdi. Bir örnek de cari bütçeye yapýlan TC yardýmlarýnýn CTP dönemine göre azaldýðýný söyledi. KKTC ekonomisi 2009 yýlýnda dibe vurduðu için elbette biraz sýçrama yapacaktý. Hasipoðlu yerine ithalât ve ihracat rakamlarýný mukayese etsin ve UBP sayesinde ne kadar büyüdüðümüzü anlatsýn. TC'nin 2011 cari bütçesine yaptýðý katkýyý azaltmasý, UBP'nin baþarýlý mali önlemleri sayesinde deðildir. TC buraya yýðdýðý nüfusun, KKTC bütçesine getirdiði ilâve yükleri artýk Kýbrýs Türkleri'ne ödetmeye karar vermiþtir. Bundan dolayýdýr ki, size eþel mobili kaldýrttý, emekliden vergi kestirtti, KDV'leri yükselttirdi, vergi muafiyetlerini kaldýrttý vs vs. Yani TC'nin cari bütçemize yaptýðý yardýmý azaltmasýnýn bedelini sayenizde Kýbrýslý Türkler ödüyor Sayýn Hasipoðlu. Dün de bir TV programýnda konuk olan Lefkoþa Belediye Baþkaný Bulutoðullarý, eski baþkan Akýncý ile Hakký Atun'u eleþtirdi. Akýncý ve Atun ayrý ayrý çýktýklarý TV programlarýnda bugünkü terminalin yerine külliye yapýlmasýný ve yeni terminalin de Lefkoþa surlarýnýn dibine yapýlmasýný eleþtirmiþler diye onlara içerlemiþ. Bulutoðullarý Akýncý'nýn 25 sene önce baþkan olduðunu, onun zamanýnda yapýlan Ýmar Plânýnýn Kuran kelâmý olmadýðýný söyleyerek, Rumlarýn surlarýn altýný asfaltlayarak oto park haline getirmesini örnek gösterdi. Bundan dolayý ayni þeyi þimdi kendisinin yapacak olmasýndan dolayý eleþtirilmesini kabul edemezmiþ. Akýncý 25 sene önceki vizyonla seçilmiþ kendisi ise bugünkü vizyonu sayesinde seçilmiþmiþ. Halbuki Rumlarýn sur diplerine yaptýklarý oto parklarýný kaldýrmak için bugün çareler aradýklarýný ve ürettiklerini de bilseydi, Bulutoðullarý böyle konuþamayacaktý. Bulutoðullarý yaþý gereði belki hatýrlamýyordur. Ben anýmsatayým. Akýncý ile Lellos Dimitriades, Belediye baþkaný iken arasta ve uzunyolun yayalaþtýrýlmasýný, akabinde de Lefkoþa'yý çevreleyen surlarýn etrafýný bir boydan bir boya dolaþacak þekilde yaya ve bisiklet yolu yapmayý tasarlamýþlardý. Arasta ve Uzunyol'da bunu baþardýlar. Lokmacý Kapýsý da açýlýnca bunun ne güzel olduðunu da herkes gördü. Keþke Akýncý ve Lellos'un 25 sene önceki vizyonlarý bugün Arasta ve Uzunyol'da olduðu gibi gerçekleþse de, Ýnsanlar Lefkoþa'yý çevreleyen surlarýn etrafýný yaya veya bisikletle turlayabilseler Ocak 2011 Çarþamba ABD firmasý, KKTC'li þirketle haþere kontrol çözümleri sunacak Konut, okul, otel, hastane, depo ve üretim tesisi gibi özel ve resmi kuruluþlar için ihtiyaca uygun entegre haþere mücadele programlarýyla ''kapsamlý ve garantili'' servis saðlayan ABD'li Orkin, KKTC'li Türk þirketi Frog ile Türkiye pazarýna girdi. Haþere kontrol firmasý Frog, Orkin ile anlaþma imzaladý. Anlaþma ile Frog, þirketin KKTC baþta olmak üzere Türkiye ve Balkanlar'daki tüm franchising çalýþmalarýnýn kontrolünü üstlenecek. Anlaþmanýn duyurulduðu basýn toplantýsýnda konuþan Frog Genel Müdürü Fýrat Ýmamzade, anlaþmanýn, KKTC'nin uluslararasý ticaret potansiyeli ve izolasyonun aþýlmasý adýna da son derece önemli bir geliþmeyi iþaret ettiðini söyledi. Ýmamzade, 5 yýl içerisinde Türkiye'de 40 franchise ile hizmet vermeyi ve bu sayede yaklaþýk bin kiþiye istihdam saðlamayý hedeflediklerini belirterek, ''2012'nin sonunda Türkiye'de pazar lideri olma hedefimiz var'' dedi. Orkin Uluslararasý Teknik Direktörü Frank Meek de ''Orkin'' markasýnýn 1901 yýlýnda kurulduðunu dile getirerek, Türkiye'de baþlattýklarý bu iþbirliði için çok heyecanlý olduklarýný ve bunun uzun vadeli olmasýný umduklarýný ifade etti. Meek, anlaþmanýn, izolasyonun aþýlmasýna katkýsýnýn ne olacaðýnýn sorulmasý üzerine, ''Orkin'in herhangi bir politikayla alakasý yok. Kararlarýmýz politik kararlar doðrultusunda Haspolat hala üvey evlat Baþkent Lefkoþa'nýn hemen yaný baþýndaki yerleþim bölgelerinden Haspolat, üvey evlat olmaktan bir türlü kurtulamýyor. Altyapý eksikliði, yetersiz belediye hizmetleri, çevre kirliliðiyle boðuþan Haspolat sakinleri bu olumsuz koþullarý neredeyse "kader" olarak benimsemeye baþladý. Sürücüler araçlarýný, belki de onlarca yýldan beri bakým onarým hatta yama bile görmemiþ delik-deþik ve yarýklarla dolu bu yollarda ÜRETÝCÝLERE DUYURU n EKÝLEN VE DÝKÝLEN ARAZÝLERÝN 20 OCAK, BAKLAGÝL VE NADASA AÇILAN ALANLARIN 31 OCAK'A KADAR BEYAN EDÝLMESÝ GEREKÝYOR Tahýl (arpa, buðday, yulaf), hasýllýk, narenciye, meyve aðacý, zeytin, harnup, bað ve diðer aðaç olarak ekilen ve/veya dikilen araziler için beyan süresinin 20 Ocak'ta sona ereceði açýklandý. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, bugüne kadar beyan yapmayan üreticilerin fona beyan yapmalarý gerektiði belirtilerek; tahýl, hasýllýk, narenciye, meyve aðacý, zeytin, harnup, bað ve diðer aðaç olarak ekilen ve/veya dikilen arazilerin 20 Ocak; baklagil ekilen veya nadasa açýlan alanlarýn 31 Ocak tarihine kadar üreticiler tarafýndan beyan edilmesi gerektiði kaydedildi. Tahýl ve baklagil üreticilerinin sigorta verilmiyor. Sadece en iyi seviyede hizmet vermek için buradayýz. Çünkü biz bir servis þirketiyiz. Türkiye'ye gelmemizin sebebi diðer ülkelere gitmemizle aynýdýr. Kuzey Amerika'da bizden istenen servis kalitesini buraya getirmek için Türkiye'deyiz'' diye konuþtu. Entegre haþere mücadelelerinin çevreyle dost olduðunu belirten Meek, kullandýklarý ürünlerin hiçbirinin gereðinden fazla kalýcýlýða sahip olmadýðýný, iç alanda kullandýklarý kimyasallarýn hep kýsa ömürlü ve çözülebilen ürünlerden oluþtuðunu söyledi. Meek, ''Kullanýlan ürünler sadece haþereye spesifik ürünler. Neyi kontrol etmeyi amaçlýyorsak ona uygun ürün kullanýyoruz. En az miktarda ürün kullanarak en yüksek miktarda verim alýyoruz'' dedi. Verilen bilgiye göre Frog, Orkin markasý ile Türkiye pazarýna ilk etapta Adana, Ankara, Antalya, Ýstanbul Asya ve iki farklý þube ile Ýstanbul Avrupa'da olmak üzere toplam 6 franchise ile girecek. Franchise kuruluþlarý KKTC'deki merkezinden denetleyecek olan Frog'un 2011 hedefi ise Balkanlar olacak. ABD'de 500'den fazla þubesi, 11 bin 500 çalýþaný, 2 milyondan fazla müþterisi bulunan ve 1,7 milyar dolar ciroya sahip Orkin'in hisseleri New York Borsasý'nda iþlem görüyor. Söz konusu anlaþmanýn, ''KKTC'nin ABD ile yaptýðý distribütörlük anlaþmasý'' olduðu belirtildi. Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye 100 bin TL Devlet Piyangosu'na gösterilen yoðun ilgi nedeniyle yeni bir düzenlemeye gidildiði belirtildi. Daha önce özel çekiliþler için verilen ikramiye tutarlarýnýn þimdi rutin çekiliþler için planlandýðý, artýk her çekiliþte büyük ikramiyenin 100 bin TL olacaðý açýklandý. Devlet Piyangolarý'ndan verilen bilgiye göre, geçtiðimiz yýl sadece özel çekiliþlerde verilen ikramiye oranlarý artýk rutin çekiliþlerde de verilecek. lastikleri ve aksamlarýna zarar gelmeden sürmek için bin bir dereden su getirirken, en küçük bir doða olayý bile Haspolat'taki olumsuzluklarýn üzerine bir yenisini ekliyor. Son olarak, geçtiðimiz yýl meydana gelen sellerle yýkýlan köprünün bir zamanlar bulunduðu yere selden aylar sonra yapýlan derme çatma toprak yol, bu yýlýn ilk yaðýþlarýyla birlikte yeniden geçit vermez hale geldi. (Harun Uçar) kapsamýna giren doðal afet olmasý durumunda gübre tazminatýndan faydalanabilmeleri için özel ve/veya tüzel kurum ve kuruluþlardan almýþ olduklarý fatura ve/veya makbuzlarýnýn aslý veya gübre aldýklarý kuruluþ tarafýndan tasdiklenmiþ fotokopilerinin imzalanýp taban gübresi için 20 Ocak, 15 Þubat' a kadar alýnan üst gübreler için ise 25 Þubat tarihine kadar fona ibraz edilmesi gerekiyor. Bu arada, 2011 Ýlkbahar Patates Beyan yapma süresi 1 Ocak 2011'den itibaren baþladý ve 25 Þubat'a kadar devam edecek. Bu süre içerisinde üreticilerin patates ekili alanlarýný patates beyan formlarýna doldurup Genel Tarým Sigortasý Fonu'na beyan etmeleri gerekiyor. Piyangolar Sorumlusu Mustafa Özgür Piro, Devlet Piyangolarý'na vatandaþlarýn büyük ilgi gösterdiðini, bu ilgi nedeniyle ikramiyelerde yeni düzenlemeye gidildiðini söyledi. Yeni ikramiye ile ilk çekiliþ yarýn yapýlacak. Çekiliþ özel bir programla BRT Aile TV'de yayýnlanacak arasý yayýnlanacak müzik programý içerinde gerçekleþecek çekiliþle, yeni düzenlenen ikramiye oraný ile ilk þanslý belirlenecek ve 100 bin TL sahibini bulacak. Sarkaç Ümit ÝNATÇI KAÞI(N)MANIN YARARLARI Pazar günkü kýymýklý yazým aslýnda epey tedirgin ediciydi. Sarkastik ve ayarý tepeye vuran ironik týrpanlamalarým birilerinin gücüne gidebilir ama insan ya kaþýyarak ya da kaþýnarak bulur belâsýný da mevlâsýný da. Ne belâmý ne de mevlâmý arýyorum aslýnda. Aradýðým tek þey gerçeðin kendisi. "Trajedi denen þey doðruyu arama yolunda baþa gelen kazalardýr" diye bir taným kullanýr Nietzche; ne kadar doðru. Bir duvara toslamak ya da gerçeðe varmak yolunda kýrýlan testiler bir bedel olarak algýlanabilir yeter ki yarý yolda kaybolmayalým ve yolumuzu daha aydýn kýlalým... DAÜ'de þu benmerkezci kariyer ve statü adýna dönen akýlalmaz entrikalarýn üstesinden gelmek baþlý baþýna bir iþ aslýnda. Yani oraya sadece entrikalardan sorumlu bir mevki bile uygun görülebilir. Kiþiliði oluþmamýþ ve "bireyoluþ" süreçlerini sadece "almak" merkezine yerleþtiren þu profcuklarýn hallerinden yönetilemez hale gelen DAÜ'nün derdine deva bulmak da oldukça zor. Ara sýra yazýlarýmda Erich Fromm'un "Almak ve Olmak" adlý kitabýndan bahsederim, yeri geldi yine bahsedeyim. Sosyal psikoloji alanýnda yeri tartýþýlmaz olan Alman düþünür Erick Fromm iki tür kiþiliðin analizini yapýyor: "alma"yý ve "olma"yý yaþamlarýnýn merkezine alanlar... Almak"la çoðalacaðýný zanneden ve aldýkça bir ben yarattýðýný zannedenlerden "anal zekalýlar" diye sözeder düþünür; "olmak" ise erdemli olma kaygýsý taþýyan ve sosyal statü yerine kendi kendine yeten özerk entiteye sahip bir kiþilik olmayý yeðleyenlerin derdidir... Dün VYK Baþkaný Eþber Serakýncý aradý; haklý olarak doðrudan adý geçtiði bir olayýn berraklaþmasý için sözünü söylemeliydi. Olanlardan o kadar gergindim ki randevusuna gitmek istemedim ve sekreterine görüþmek istemediðimi söyledim. Kendisi "statüsü"nün ne olduðuna bakmadan (istese öc alýcý tavýr takýnabilirdi) arayýp telefonla görüþmek istedi. Ýyi ki görüþtük. Anlattýklarý sürpriz deðildi ancak kendi tabiriyle "Bizans Entrikalarý"ndan beter bir manzarayla karþý karþýya olduðumuz ortada. Bu durumda onun yerinde olmak istemezdim ama þu içinden çýkýlmaz hallerin ortaya çýkmasýnda kendisinin de payý olduðunu inkâr edemeyiz. Bana getirdiði eleþtiri, kendisini dinlemeden bana yanlýþ aktarýlan bir meseleyi dile getirmemdi. Doðru ama insan eðer onca özverirli çabadan sonra dibi kazýlasýcasýna bir horgörülmeye maruz kalýrsa kýrýcý olabilir; bu da insanlýk halidir. Ayrýca, bazý durumlarda insanýn aðzýný bozmasý da bir haktýr. Ancak þunu da hatýrlayalým ki, kendisi de DAÜ'yü þu çetrefilli durumlara sokacak Ufuk Taneri'yi yeme operasyonlarýna Taneri'yi dinlemeden kapýlmýþtý. Yine de benim bildiðim bir þey var: sorunlarýn belirli bir mevki ortamýnda içselleþtirilmesi ve karartmacý bir eðilimle kapalý tartýþmalarda sansürlenmesi yarardan fazla zarar getirir. Kimin ne istediði ne yapmaya çalýþtýðý göz önünde olmalý; burasý bir üniversite, karargâh deðil... Þöyle veya böyle saydamlýk üniversite gibi bir bilim kurumunun yapýsýnda olmalý. Doðulu toplumlarda olduðu gibi saman altýndan su yürütmekten vazgeçip daha çaðdaþ ve modern tavýrlarla sorunlara çözüm aramak hepimizin görevi olmalý. Yetkelere ve mevkilere sýðýnarak komplolarla ve kaypaklýklarla mevzi edinmek kimseye yarar saðlamaz... Neyse daha detaylý görüþmek için VYK Baþkaný Eþber Serakýncý'yla sözleþtik. Bu benim bir aydýnlanmacý olarak yükümlendiðim bir görevdir; kendi merkezimden yola çýkarak deðil sadece doðrular adýna ve ahlâklý bireyler olmak adýna gösterdiðim bu "apaçýklýk" giriþimciliði herþeyden önce bir akademisyene yaraþýr olmalý. Neyleyim ki kendime akademisyen demeye utanýyorum... Öyle sözümona sivil toplum örgütlerinin arkasýna saklanarak zümre þovenizmi yapmak kolaydýr. Gerçek hepimizin gerçeðidir sadece onun bunun deðil. Ýþte bu bilinçle Eþber Serakýncý'yý herþeyden önce bir abim olarak dinlemeye gideceðim; hiyerarþilerden hoþlanmam; zaten baþýmýza ne geldiyse bundan geldi. Bundan böyle domuzun kuyruðu düzelir mi bilmem ama kendi adýma bir yamukluk yaptýmsa bunu hiçbir aþaðýlýk kompleksine kapýlmadan düzeltebilirim. Pazar ekinde bu konuda daha geniþ ve detaylý bir metinle buluþmak üzere...

9 19 Ocak 2011 Çarþamba 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar TAYYÝP BEYÝN LÜBNAN'DA BAÞI BELADA Baþbakan, hem Gazze halký için "One minute" deyip hem de Ýsrail'den Filistinlileri öldüre öldüre geliþtirilmiþ "at-unut füzelerinin" alýmýna devam etmenin hesabýný vermek zorunda kalmadý. Hem Suudi parasýyla desteklenen Lübnan'daki Hariri iktidarýyla iyi geçinip hem de Hariri'nin politik kanlýsý Hizbullah'ý ziyaret etmeyi açýklamak zorunda býrakýlmadý. Katil El Beþir'i Türkiye'nin sevgili dostlarý arasýna katmanýn hesabýnýn verilmemesini söylemiyorum bile. Hariri, hükümeti devrilir devrilmez soluðu Tayyip Bey'in ofisinde alýyorsa bunun havasý kadar zûlü de var. Tayyip Bey'in Hizbullah'la görüþtüðü de biliniyor. Avuç içi kadar bir ülkede hem ABD'nin hem Ýran'ýn müttefikleriyle görüþürseniz baþýnýz belada demektir. Lübnan küçüktür ama politik entrikanýn Mekke'sidir. Ece TEMELKURAN (Habertürk) DÝPNOT Irak Ýnsan Haklarý Bakanlýðý'nýn verilerine göre arasýnda sivil ve güvenlik güçlerine mensup 85 bin 694 kiþi hayatýný kaybetti. KIBRIS'I MAMUR ETTÝK, SIRA LÜBNAN'DA TARÝH 14 ARALIK, 2009 Nisan'a kadar çözüm olasýlýðýnýn azaldýðýný söyleyen ve ilk kez umutsuz görünen Mehmet Ali Talat'ýn bu sözleri siyasi gözlemciler tarafýndan 'çözümden deðil, seçimden umudunu kesmiþ gibi' þeklinde yorumlandý... Gözden kaçmayanlar... TATAR ÝLE TÖRE Tarým Bakaný Zorlu Töre hiç abartmasýz UBP hükümetinin en faal bakaný. Her gün bir demeç veriyor. Bu da yetmiyor, KKTC sýnýrlarýndan taþarak "Anavatan"a kadar ulaþýyor ve "yararlý temaslar"ýný orada da sürdürüyor. Doðrusu eli boþ dönmüyor. Baksanýza, Türkiye'den 3 itfaiye aracý ve 1 dozeri kaptý bile bizim Töre... Oysa Ersin Tatar öyle mi? Hâlâ daha 13'ncü maaþlarý koparamadý. Belki de Töre Maliye Bakaný olsa anýnda çözecek bu meseleyi. Tatar da Tarým Bakaný olsa daha yararlý olacak ha... Ne dersiniz... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Eski KTHY çalýþanlarýndan gerekli tecrübeye sahip olanlar KKHY'de istihdam edilecek; bunun dýþýnda kalanlara da kapýlar kapanmayacak." Ersan SANER (Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný) VÝRGÜL... SENDÝKA DEÐÝL DEVLET DAÝRESÝ Sendikalarýn, en basit ifadeyle, mevcut iktidarlara ve iþverenlere karþý çalýþanlarýnýn haklarýný korumasý beklenir. Bizdeki sendikal manzara "hem nalýna hem mýhýna" durumunda ne yazýk ki... Sendika merkezlerinde Rauf Denktaþ'ýn, Derviþ Eroðlu'nun Dr.Küçük'ün ve Mehmetali Talat'ýn fotoðraflarý ile TC ve KKTC bayraklarý var. Bugünkü durumun müsebbiblerini duvarlarýna asan sendikaya "senin derdin ne" diye sorulmaz mý? Sendika deðil, devlet dairesi sanki... "Lübnan, kaderini kaderimiz olarak gördüðümüz bir ülke. Krize sürüklenmesine seyirci kalamayýz." Ahmet DAVUTOÐLU (TC Dýþiþleri Bakaný) Oral Çalýþlar Radikal de yazdý: Hrant ýn vurulduðu yerdeyiz. Baþbakaný da bekleriz. Hrant ýn öldürülmesinden iki ay sonra, 27 Mart 2007 tarihinde Suudi Arabistan gezisinde, uçakta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a þöyle bir soru sormuþtum: Arkadaþým, meslektaþým Hrant Dink i, ortaya çýkan bulgulara bakarak söylüyorum ki, devlet içindeki güçler öldürdü. Siz benden daha fazla bilgi ve belgeye sahipsiniz, bu konudaki deðerlendirmenizi merak ediyorum. Baþbakan biraz durakladýktan sonra þunlarý söyledi: Beni de tehdit ediyorlar. Bu soru üzerine Ergun Babahan araya girdi: Sizi kim tehdit ediyor efendim? Baþbakan ýn cevabý tek cümleydi: Kim olduklarýný iyi bilirsiniz Genelkurmay ýn 27 Nisan muhtýrasýndan bir ay önceydi. Cumhurbaþkanlýðý seçimi nedeniyle girmekte olduðumuz iç kamplaþmanýn tam eþiðindeydik. Baþbakan ýn ne demek istediði çok belliydi da Hrant la birkaç kez Antalya ya gittik. Ýlk gidiþimiz Akdeniz Üniversitesi neydi. Bir provokasyondan zor kurtulmuþtuk. Mayýs ayýnda ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti nin düzenlediði bir toplantýya katýlmýþtýk. Danýþtay saldýrýsýnýn gerçekleþtiði günlerdi. Toplantýya verilen ara sýrasýnda saldýrýda öldürülen Danýþtay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin in cenaze törenini Hrant la birlikte televizyondan izledik. Hrant konuþmasýnda KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu þunlarý söylemiþti: Danýþtay a yapýlmýþ olan saldýrý ve akabinde Türkiye nin üstüne çöken ruh hali, Türkiye nin nereye gittiðini çok net olarak ortaya koyuyor. Türkiye de bu siyaset mühendisliðini ilk kez yaþamýyoruz. Ama þu anda yaþadýklarýmýzýn derin mühendislik olduðunu düþünüyorum. Son olaylarýn hiçbirini münferit vakalar olarak görmüyorum. Önümüzdeki birkaç yýl içinde Türkiye de sizi çok daha þaþýrtacak, Türkiye nereye gidiyor u çok daha net size sorduracak manzaralarla karþýlaþabilirsiniz Hrant, 2007 nin zor geçeceðini görmüþtü. Önce onu vurdular.(...) Hrant ýn ölümünün üzerinden geçen dört sene içinde köprülerin altýndan çok sular aktý. Dava süreci boyunca gördük ki, devlet bu cinayetin içinde bilinenden daha fazlasýyla var. Ergenekon, Balyoz davalarý açýldý, darbeciler yargý önüne çýkarýldý. AKP üzerindeki kapatma tehdidi tehdit olmaktan çýktý. Baþbakan ýn Beni de tehdit ediyorlar sözünün bugün açýsýndan fazla bir anlamý kalmadý. Bilgiler ve belgelerin çoðu artýk Baþbakan ýn elinin uzanacaðý noktalarda. Güç desen o da yeteri kadar var. Dink cinayeti davasý ise hâlâ üç tetikçiyle boðuþup duran bir karamizah. Bu ayýp Türkiye yi yöneten iradenindir. Baþbakan, bu ülkenin adaletli bir ülke olmasýný samimi olarak istiyorsa, Dink cinayeti davasýna yeniden baksýn. Hrant, onun hükümeti döneminde öldürüldü. Sorumluluk öncelikle onlarýn. Ortadaki utanç tablosunun savunulacak bir tarafý kaldý mý? Erdoðan, Hrant ýn katillerine gücünün yetmediðini söyleyebilir mi? Dört yýl sonra Hrant ýn vurulduðu yerdeyiz. Saat te. Baþbakan ý da bekleriz. (Bu yazý Oral Çalýþlar ýn 18/01/ 2011 tarihli Radikal de yayýmlanan Ýktidarýn gücü Hrant ý vuranlara yetmez mi? baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 19 Ocak 2011 Çarþamba GÜNEYDEN... HRÝSOSTOMOS MOSKOVA'YA GÝDÝYOR Rum Baþpiskopos Ýkinci Hrisostomos'un, Moskova ve Tüm Rusya Patriði Kirill'in daveti üzerine 20 Ocak tarihinde Moskova'ya gideceði bildirildi. Alithia gazetesi, Moskova'da gerçekleþtireceði temaslar çerçevesinde Hrisostomos'un, Rusya Devlet Baþkaný Dimitri Medvedev ve Kiril ile görüþeceðini yazdý. Haberde ayrýca Kirill'in, Hrisostomos'a, "Ortodoks halklar arasýnda birliðin saðlamlaþmasý ve topluma Hýristiyan deðerlerinin sunulmasý yönündeki katkýlarýndan" dolayý, "Ortodoks Halklar Birliði Uluslararasý Toplumsal Kurumu Ödülü"nü vereceði de aktarýldý. GÜNEY KIBRIS-LÝBYA ÝLÝÞKÝLERÝ Rum Tarým, Doðal Kaynaklar ve Çevre Bakaný Dimitris Georgiadis'in, Libya'nýn Güney Kýbrýs yeni Büyükelçisi Mustafa Abdessalam Mustafa El Mugheira'yla görüþtüðü bildirildi. Haravgi gazetesi görüþmede; iki ülke arasýndaki iliþkiler ve Georgiadis'in yetki alanýna giren konularýn ele alýndýðýný, iki ülke arasýndaki iliþkilerin daha da güçlenmesi için çaba gösterilmesine karar verildiðini yazdý. 2. EKO - TURÝZM SEMÝNERÝ CUMARTESÝ BÜYÜKKONUK'TA Büyükkonuk Eko - Turizm Derneði tarafýndan düzenlenen Eko -Turizm Semineri'nin 2'ncisi 22 Ocak Cumartesi günü Büyükkonuk Kezban Sultan Restoran'da gerçekleþtirilecek. Büyükkonuk Eko - Turizm Derneði'nden verilen bilgiye göre seminer, dernek baþkaný Ýsmail Cemal'in açýlýþ konuþmasýyla saat 10.00'da baþlayacak. Katýlýmcýlara, arasýnda gerçekleþecek seminer sonrasýnda geleneksel Kýbrýs mutfaðýndan oluþan öðle yemeði verilecek. EÐÝTÝM YÖNETÝMÝ KONGRESÝ NÝSAN'DA Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Eðitim Yöneticileri ve Eðitim Denetçileri iþbirliði ile Nisan tarihleri arasýnda "6'ýncý Ulusal Eðitim Yönetimi Kongresi" yapýlacak. Eðitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Tahsin Berk'in yaptýðý açýklamaya göre, kongre Kaya Artemis Otel'de gerçekleþecek. Türkiye'den 300 bilim adamýnýn katýlmasý beklenen kongreye, KKTC'den de akademik çevreler, okul yöneticileri ve öðretmenler katýlacak. Kongrede çalýþtay ve paneller de yer alacak. Kongrede "yüksek öðretim yönetimi", "yüksek öðretim finansmaný", "eðitim örgütlerinin yeniden yapýlandýrýlmasý", "lisansüstü öðretimde standartlar", "akreditasyon" ve "eðitim yönetiminde kadýnlar" konularý iþlenecek. Açýklamada, kongrede, bilimsel çalýþma sunmak ve bilgi almak isteyenlerin internet adresine baþvurabileceði de kaydedildi. Çocuklar ateþ üzerinde oynuyor Baþkent Lefkoþa'da Çaðlayan bölgesinde bulunan Barbaros Sokak'taki küçükler tehlikeyle adeta köþe kapmaca oynuyorlar. Mahalledeki boþ bir arsayý oyun alaný yapan küçükler, ne yazýk ki pek de fazla duyarlý davranmayan büyükleri yüzünden hiç de emniyetli olmayan bir ortamda olduklarýnýn farkýnda bile deðiller. Çocuklarýn oynadýklarý arsaya boþ tüplerini geliþigüzel atan bazý mahalle sakinleri göz göre göre küçüklerin yaþamlarýný tehlikeye atýyorlar. (Harun Uçar) Dipkarpaz'da Meslek Edindirme Eðitim Projesi Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Baklanlýðý iþbirliði ile düzenlediði "Meslek Edindirme Eðitim Projesi" Dipkarpaz'da baþlatýlýyor. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu konuya iliþkin açýklamasýnda, Dipkarpaz köyünün uzaklýðý ve zaman mevhumu bakýmýndan bu kurslara katýlýmda sorunlar olduðuna dikkat çekerek, "Siz Gelemezseniz Biz Geliriz" prensibi ile kurslarýn Dipkarpaz'da düzenlenmesi için çalýþma LEFKOÞA PARK EVLERÝ'NE FÝDAN DÝKÝLDÝ Hür-Ýþ Federasyonu'nun ASEL þirketine yaptýrdýðý Lefkoþa Park Evleri'nin inþaat alanýna, Altýnbaþ Holding kurucularýndan merhum Mehmet Altýnbaþ anýsýna 1200 adet fidan dikildi. Creditwest Bank, Hür-Ýþ ve ASEL çalýþanlarýnýn gerçekleþtirdiði fidan dikimine Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre de katýldý. Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, fidan dikimi öncesinde yaptýðý konuþmada, Mesaryanýn ortasýna týpký Ýstanbul'da reklamlarý yapýlan dev projeler gibi yeþil ve havuzlu bir projenin gerçekleþtirileceðini dile getirdi. baþlatýldýðýný bildirdi. Milli Eðitim Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, özellikle bölgede turizm alanýnda faaliyet gösteren küçük iþletmeler ve bölge gençliðinin turizm sektöründe istihdamý hedeflenen programýn gerçekleþtirilmesi için geniþ katýlýmlý bir toplantý yapýldý. Arch House'da düzenlenen toplantýda, Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'ne baðlý Karpaz Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin Cumaoðlu ve kurs öðretmenleri proje hakkýnda bilgi verdi. Töre, Mesaryanýn yeþillendirilmesinin Kýbrýs için söylenen "Yeþil Ada" sözünün gerçeðe dönüþmesi bakýmýndan önemli olduðunu ifade edip o yüzden herkesin fidan dikmeye önem göstermesini isteyerek, Türkiye'den KKTC'ye suyun gelmesiyle de Mesaryada ülkenin tarým ve hayvancýlýk alanýna büyük katký yapýlacaðýna inanç belirtti. Bu bölgeye Lefkoþa Park Evleri'ni inþa ederek hayat veren Hür-Ýþ ile ASEL'e ve aðaçlandýran Altýnbaþ Holdinge teþekkür eden Töre, herkesin yeþile ve çevreye önem vermesi gerektiðini vurguladý. SOMALÝLÝ KORSANLAR RUM BANDRALI GEMÝYE EL KOYDU Somalili korsanlarýn dün sabah Umman'ýn 400 mil güneydoðusunda Güney Kýbrýs bandýralý bir gemiye el koyduklarý bildirildi. Alithia gazetesi, 25 Filipinli mürettebatýn bulunduðu "MV Eagle" adlý geminin 52 bin ton maden yüklü olduðunu yazdý. Korsanlarýn gemiye ateþ açtýðýný ve daha sonra el koyduðunu yazan gazete, geminin Larnaka merkezli "Perosea Shipping Co" þirketine ait olduðunu ve Ürdün'den Hindistan'a gitmekte olduðunu belirtti. YAÐIÞLAR LARNAKA'DA SORUNLARA NEDEN OLDU Güney Kýbrýs'ta Pazar günü öðleden sonra baþlayan ve dün sabaha kadar süren yoðun yaðýþlarýn özellikle Larnaka bölgesinde sorunlara yol açtýðý, Piyale Paþa caddesinde asfalt yolun aþýrý yaðýþtan çöktüðü bildirildi. Politis ve diðer gazeteler, Larnaka'da saðanak þeklinde etkili olan yaðýþlarýn Piyale Paþa sahil yolunun bir bölümünün çökmesine ve belediyeye ait bir aracýn yolda mahsur kalmasýna sebep olduðunu yazdýlar. Gazete, Piyale Paþa caddesindeki onarým çalýþmalarýnýn gelecek sonbaharda baþlamasýnýn planlandýðýný ancak yolun çökmesinin çalýþmalarýn acilen baþlamasý gerektiðinin bir göstergesi olduðunu ifade etti. Gazete ayrýca, Güney Kýbrýs'ýn diðer kentlerinde de depolarýn uçtuðunu ve bazý evleri su bastýðýný ancak büyük sorunlarla karþýlaþýlmadýðýný yazdý. RMMO LASTÝKLERÝ HAKKINDA AÇIKLAMA Rum Milli Muhafýz Ordusu'nun (RMMO), Türk mamulü lastikler kullandýðý ve "Petlas" isimli Türk þirketin lastiklerinin, Yunanistan temsilciliði aracýlýðýyla Güney Kýbrýs'a satýldýðýna dair Türk basýnýnda çýkan haberler, Rum Savunma Bakanlýðý tarafýndan yalanlandý. Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, söz konusu þirketin Yunanistan'daki temsilciliðinin müdürü Mustafa Hasanoðlu'nun Türk basýnýnda çýkan açýklamalarý yanýnda, Rum Savunma Bakanlýðý sözcüsünün açýklamalarýna da yer verdi. Gazete, Savunma Bakanlýðý sözcüsünün RMMO depolarýnda kontroller yapýldýðýný ve "Made in Turkey" yazýlý lastikler bulunmadýðýný söylediðini kaydetti. Gazete, elde ettiði bilgilerin, RMMO araçlarýnda kullanýlan lastiklerin bazýlarýnýn Yunanistan'dan satýn alýndýðý yönünde olduðunu da belirtti.

11 19 Ocak 2011 Çarþamba 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... Tayyip Erdoðan'dan Ahmet Altan'a 50 bin Liralýk dava Baþbakan Tayyip Erdoðan, Ahmet Altan'ýn "Taraf" gazetesinde yazdýðý "Erdoðan ve Kof Kabadayýlýk" baþlýklý köþe yazýsý için gazete ve Altan aleyhinde 50 bin TL'lik manevi tazminat davasý açtý. Erdoðan'ýn avukatlarý tarafýndan hazýrlanan dava dilekçesinde, "Taraf" gazetesinin 15 Ocak 2011 tarihli nüshasýnda, Ahmet Altan tarafýndan kaleme alýnan "Erdoðan ve Kof Kabadayýlýk" baþlýklý köþe yazýsýnda, "Erdoðan'ýn þahsiyet haklarýna saldýrý kastýyla fevkalade aðýr hakaretlerde bulunulduðu" savunuldu. Dava konusu köþe yazýsýndaki ifadelerle "Altan'ýn açýkça, Erdoðan'ý dürüst olmamakla, halkýn emanetine hýyanet etmekle itham ettiði" belirtilen dilekçede "Davalýnýn amacý müvekkilimize hakaret etmektir, eleþtirmek deðildir. Davalýnýn bu yazýsý ile basýn ve toplum da zarar görmüþtür. Bu ifadeler saðduyu sahibi bir kiþinin kabul edeceði sözler deðildir" denildi. Dilekçede, Altan ve "Taraf" gazetesinden, yayýn tarihinden itibaren iþleyecek yasal faiziyle birlikte 50 bin TL manevi tazminat talep edildi. OTOBANA TER YÖNDEN GÝRMÝÞ TEMEL Ahmet Altan "Erdoðan ve kof kabadayýlýk" "Stat Ýsviçre'deki hesaptan deðil, halkýn parasýyla yapýldý" Ýstanbul Seyrantepe'deki statla ilgili tartýþmalar sürerken Türkiye Partisi ve CHP genel baþkanlarý Twitter'dan mesaj yayýnladýlar. Türkiye Partisi Genel Baþkaný Abdüllatif Þener twitter'daki masajýnda, "Baþbakanýn Seyrantepe'nin yapýmýnda, 'Galatasaray'ýn 1 Allah kuruþu yok' dediði para, Ýsviçre'deki gizli hesaplardan gelmemiþtir. Bu halkýn parasýdýr" ifadelerini kullandý. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, ise Twitter'daki hesabý üzerinden aktardýðý mesajda þunlarý kaydetti: "Sayýn Baþbakan toplumsal yaþam üzerinde kurduðu baskýlarla, insanlarýn sabýr sýnýrlarýný mý zorluyor acaba? Sürekli olarak televizyonlardan halký azarlayan Baþbakan görüntüsü toplumsal korkuyu mu yaygýnlaþtýrýyor? Bazýlarý için Sayýn Baþbakan padiþah olarak görünebilir ama toplumun önemli bir kesimi için Sayýn Baþbakan bir ülkenin seçilmiþ Baþbakanýdýr. Ýnþallah Sayýn Gizli hesap bilgileri Assange'ýn elinde Eski bir Ýsviçreli bankacý, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a Ýsviçre'de gizli banka hesabý bulunan 2 bin kiþi ve þirketin hesaplarýyla ilgili ayrýntýlarýn bulunduðu bir CD teslim etti. Ýngiliz basýnýnda yer alan haberlere göre, CD'yi Londra'da Assange'a veren eski bankacý Rudolf Elmer, bir bankadan bilgi çalmak suçlamasýyla çýkacaðý mahkemeye katýlmak üzere Ýsviçre'ye gitmeden önce, toplu vergi kaçýrmalarýný ayrýntýlarýyla ifþa etmek istediðini söyledi. Elmer, CD'de 40 civarýnda politikacý hakkýnda bilgi bulunduðunu açýkladý. Ýsviçre'nin en büyük özel bankalarýndan Julius Baer bankasýnýn eski bir yöneticisi olan Elmer, "The Observer"a yaptýðý açýklamada, CD'de iþadamlarý, çokuluslu þirketler ve "sanatla geçinen" insanlar ile Britanya, Amerika, Almanya, Avusturya ve "her yerden" isimler bulunduðunu söyledi. Assange'a CD'yi teslim eden Elmer, "Bankacý olarak, eðer birisi yanlýþ bir þey yaptýysa ayaða kalkma baþlýklý yazýsýnda þöyle yazýyordu: "Ýnsan, küçük kurnazlýklara kapýlýp yanlýþ yollara saptýðýnda sonunda iþte böyle otobana ters yönden girmiþ Temel'e döner. Trafiðin en kalabalýk saatinde otobana ters tarafýndan giren Temel radyoda bir anons duymuþ; 'Bir deli otobana ters yönden girdi, bütün sürücüler dikkat etsin.' Temel, akýn akýn üstüne gelen binlerce arabaya bakýp söylenmiþ: 'Hangi bir deli, binlerce deli ters yönde gidiyor.' Seçimlerde MHP'yi barajýn altýna iteceðim diye her gün biraz daha MHP'lileþen, yasakçýlýða, heykel yýkmaya, dizi durdurmaya heveslenen, askerlerle gizli anlaþmalar yapan, Kürtlerin hakkýný inkâr eden Baþbakan Erdoðan, kendisini uyaran, yeniden ilerici, atýlýmcý, hakþinas, demokrat kiþiliðine kavuþmasýný isteyen herkesin "ters yöne" girdiðine inanýyor. Ve onlarla polemik yapmak istiyor. 'Benim kendi iktidar hesaplarým, kiþisel geleceðimle ilgili planlarým var' diye açýkça söyleyemeyeceði için her cümlesinde kendisiyle çeliþiyor. Devletten para týrtýklamak isteyen medyayla kavga etmeye alýþtýðý için öyle aklýna her geleni söyleyerek polemik yapabileceðini sanýyor. Kendi kiþisel hesabý olan adam, kiþisel hesabý olmayan adamlarla polemik yapamaz, yapmaya kalktýðýnda da yüzüne gözüne bulaþtýrýr." Baþbakan halkýn parasýyla yapýlan stadý, ben yaptým deme ucuzculuðuna kaçmaz." hakkým olduðunu düþünüyorum. Sisteme karþýyým. Sistemin nasýl yürüdüðünü ve günden güne nasýl iþ yapýldýðý biliyorum. Toplumun bildiklerimi bilmesini istedim" dedi. Þu an Ýsveç'e iadesiyle ilgili hukuk mücadelesi veren Julian Assange da, teyit edildikten sonra isimlerin Wikileaks'in web sitesinde yayýnlanacaðýný söyledi. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. SÝLÝKÝOTÝS: IRKÇI ÞÝDDET FENOMENÝ VAR Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis; Güney Kýbrýs'ta, aþýrý ýrkçý þiddet fenomeninin görüldüðünü ifade etti. Haravgi gazetesi, Silikiotis, dün, Rum Hükümetinin mültecilerle ilgili politikasý hakkýnda Rum Ýçiþleri Bakanlýðýnda gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda, tüm AB ülkelerinde ýrkçýlýk ve yabancý düþmanlýðýnýn görüldüðünü ifade etti. Silikiotis, Güney Kýbrýs'ta toplu ýrkçý fenomenlerin görülmediðini, ancak son zamanlarda artýþ kaydeden ve mücadele edilmesi gereken ýrklý þiddet fenomenlerinin görülmekte olduðunu söyledi. MÜLTECÝLERE VERÝLEN ÖDENEKLER Güney Kýbrýs'ýn 2013 yýlýna kadar AB Dayanýþma Fonundan 50 milyon Euro ödenek almasýnýn beklendiðini ifade eden Silikiotis, bu ödeneklerin mülteciler için kullanýldýðýný; örneðin, bu fonlarla siyasi iltica talebinde bulunanlarýn barýnacaðý misafir evlerinin yapýlacaðýný söyledi. Silikiotis misafir evlerinin yapýlmasýyla kiþi baþýna mültecilere verilen ödeneðin 85 Euro'ya düþeceðine de iþaret etti. Dört üyeli bir ailenin misafir evlerinde kalmasýyla bu aileye verilecek aylýk ödeneðin yaklaþýk 2 bin Euro olduðunu ifade eden ÇÖPTE CÜZDANLAR BULUNDU KIBRISLI TÜRKLERE AÝT CÜZDANLAR DA VAR Lefkoþa Rum kesiminde Makarios Caddesi'ndeki çöplerin içerisinde, aralarýnda Kýbrýslý Türklere de ait olan cüzdanlar bulunduðu bildirildi. Politis gazetesi; içerisinde KKTC kimlik kartý, kredi kartý, sürüþ ehliyeti gibi kartlarýn bulunduðu bir Kýbrýslý Türk'e ait olan cüzdanýnýn fotoðrafýný da yayýmladýðý haberinde; Marios Kanaris adlý bir kiþinin eþinin cüzdanýný kaybettiðine iliþkin polise þikâyette bulunduðunu, ancak polisin soruþturmasýnýn zaman alacaðýnýn kendisine söylenmesi üzerine kendi baþýna araþtýrma yapmaya karar verdiði yazdý. Gazete, Kanaris'in; eþinin cüzdanýný Silikiotis, bu ödeneðin yüzde 75'inin AB tarafýndan karþýlandýðýný belirtti. Sýnýrlarýn ve yeþil hattýn korunmasýna iliþkin 8 milyon 500 bin Euro'nun kullanýldýðýný; bu çerçevede iki polis helikopterinin, Rum Muhaceret Dairesinin ihtiyaçlarýný karþýlayacak 40 aracýn ve diðer teçhizatlarýn alýndýðýný ifade etti. Silikiotis, kaçak mültecilerin himaye edilmesi için de 560 kiþilik bir binanýn yapýlacaðýný ve bunun için de 10 milyon Euro'nun kullanýlacaðýný söyledi. 25 BÝN KAÇAK GÖÇMEN AB üyesi ülke vatandaþlarýnýn mülteci konumunda bulunmadýklarýna iþaret eden Silikiotis, Güney Kýbrýs'ta yasal ve yasadýþý olarak 100 bin mültecinin bulunduðunun tahmin edildiðini belirtti. Silikiotis yapýlan deðerlendirmelere göre kaçak göçmenlerinin sayýsýnýn 25 bin civarýnda olduðunu söyledi. Son üç yýl içerisinde 10 bin kaçak mültecinin sýnýr dýþý edildiðini, 4 bin kaçak mültecinin de iþ bulamadýklarý için adayý kendi istekleriyle terk ettiklerini belirten Silikiotis, yasal mültecilerinden 36 bininin hizmetçi, 8 bininin tarým sektöründe iþçi olarak çalýþtýðýný, 7 bininin öðrenci olduðunu, 8 bininin de daimi mültecilik iznine sahip olduðunu belirtti. ATÝNA'DAN; VALÝZLERÝNDE KADIN KEMÝKLERÝYLE GELMEYE ÇALIÞTILAR Ýki adam ve bir kadýnýn, Yunanistan'da dört yýl önce ölmüþ bir kadýnýn mezarýný açtýklarý ve kadýnýn kemiklerini Rum kesimine getirmeye çalýþtýklarý sýrada yakalandýklarý bildirildi. Simerini gazetesi "Valizlerinde Kadýn Kemikleriyle Atina'dan Gelmeye Çalýþtýlar" baþlýklý haberinde, adamlardan birinin rahip olduðunu ve diðer iki kiþiyle birlikte daimi olarak Rum kesiminde ikamet ettiðini ve söz konusu þahýslarýn þüpheli hareketlerinden dolayý Atina Havaalaný'nda yakalandýklarýný belirtti. Valizlerden garip bir koku geldiðini bulabilmek için alýþ veriþ yaptýklarý Makarios Caddesi'nde bulunan maðazanýn çöplerini karýþtýrýrken, bir deðil, aralarýnda Kýbrýslý Türklere de ait olduðu belirtilen 5 cüzdan bulduðunu kaydetti. Gazeteye göre Kanaris cüzdanlarý polis karakoluna götürdüðünde polisler ona kanýtlarý yok ettiði suçlamasýnda bulundu. Cüzdanlarý bulunan Kýbrýslý Türklere haber verilmesinin beklendiðini kaydeden gazete, Cuma gününden bu yana cüzdan hýrsýzlýðýna iliþkin pek çok þikâyette bulunulduðunu, cüzdanlarý çalýnan ancak þikâyette bulunmayan Kýbrýslý Türklerin de olduðunun görüldüðünü belirtti. kaydeden gazete, yapýlan yoklamada polislerin valizlerin birinde kadýn kemikleriyle karþýlaþtýklarýný kaydetti. Gazete yakalanan þahýslarýn Yunan polisine, 4 yýl önce ölen kadýnýn kemiklerini Rum kesimine getirip gömmek istediklerini söylediklerini, polisin, bunu yaptýklarýný sormasý üzerine ise, kadýnýn "aziz olduðu" yanýtýný verdiklerini belirtti. Söz konusu þahýslarýn tutuklandýðýný yazan gazete, Yunanistan polisinin, mahkemeye çýkarýlmak üzere söz konusu kiþiler aleyhine dava dosyasý hazýrladýðýný kaydetti. Uzunyol'daki evler tehlike yaratýyor Uzun Yol (Ledra Caddesi) üzerinde bulunan eski evlerin yýkýlma tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðu, son yaðmurlardan ötürü bir evin balkonunun yola düþmesi sebebiyle bölgenin izole edildiði belirtildi. Simerini gazetesi haberinde, Uzun Yol'un KKTC'ye yönelen tarafýnda yer alan evlerin sokaða bakan balkonlarýnýn son yaðmurlardan ötürü iyice yýprandýðýný, yakýn tarihte bir evin balkonunun sokaða büyük bir gürültüyle düþtüðünü kaydetti. Gazete, o sýrada yoldan geçen birinin olmamasýnýn büyük þans olduðunu belirtirken, Rum kontrol noktasýndaki polis ve gümrük memurlarýnýn balkonun yýkýlmasýnýn yol açtýðý gürültüyle sokaða fýrladýklarýný yazdý. Balkonun düþtüðü noktanýn BM yetkilileri tarafýndan etrafý þeritle çevrilerek izole edildiðini belirten gazete, söz konusu sokak ve diðer paralel sokaklarda bulunan evlerin tamiri için ödenek bulunduðunu, ancak Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Cemal Bulutoðlularý'nýn, ödeneðin KKTC'nin onayýndan geçmesini þart koþmasý sebebiyle ileri adým atýlamadýðýný savundu. Birleþmiþ Milletlerin olay sonrasýnda her iki tarafa yönelik giriþimde bulunduðunu ve binalarýn ön cephelerinin onarýmý için onay aldýðýný duyurduðunu kaydeden gazete, binalarýn duvarlarý onarýlmadan bu tip bir tamiratýn yeterli olmayacaðýný, ancak Türk makamlarýnýn geniþ tamiratlara izin vermediðini öne sürdü. Haberde ayrýca, Lefkoþa Rum Belediyesi Baþkaný Eleni Mavru'nun açýklamalarýna da yer verildi. Bölgedeki sorunlarý bildiðini ve elinden geleni yaptýðýný söyleyen Mavru, onarým izni olan binalar için ihalelerin tamamlandýðýný, onarýmlarýn yakýnda baþlayacaðýný ifade etti. Mavru ayrýca, binalarýn yalnýzca caddeye bakan ön kýsýmlarýnýn deðil genelinin onarýmý konusunda ise pek çok birimi ilgilendirdiði için, ayrýntýlý bilgi edinmesinin ardýndan açýklama yapabileceðini de sözlerine ekledi.

12 12 19 Ocak 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Þu tepenin ardýna Eremedik sýrrýna Bir ömür böyle geçti Varamadýk dadýna Tüfeksiz Hareketler Ýbrahim Tenekeci PROFÝL YAYINCILIK "Bir söz aðzýnýzdan çýkmadan sizin esirinizdir, aðzýnýzdan çýkarsa siz onun esirisiniz." Preveil Boþuna çekilmedi bunca acýlar Ýstanbul Bekle bizi Büyük ve sakin Süleymaniyenle bekle Parklarýnla köprülerinle kulelerinle meydanlarýnla Mavi denizlerine yaslanmýþ Beyaz tahta masalý kahvelerinle bekle Vedat Türkali "Ýstanbul" adlý þiirinden ARGASDÝ'NÝN 21. SAYISI ÇIKTI Baraka Kültür Merkezi'nce üç ayda bir yayýnlanan, kültür ve politika dergisi Argasdi'nin Ocak-Þubat-Mart aylarýný kapsayan 21. sayýsý çýktý. "Baraka 10 Yaþýnda" baþlýklý giriþ yazýsýyla okuyucuya sunulan dergi, makaleden þiire, karikatürden kitap tanýtýmýna kadar geniþ bir yelpazedeki yazýlarla, 32 sayfadan oluþuyor. 21. Sayýnýn dosya konusu olarak "Bunalým"ýn seçildiði dergide, sendikal bunalým, annelik bunalýmý, kimlik bunalýmý, toplumsal bunalým ve ekolojik bunalým gibi çeþitli konularda yazýlar bulunuyor. Argasdi'de ayrýca "Memleketin Ahvali", "Liseler Bizimdir", "Ýnsanlarýn Hikayesi Köylerin Tarihi", Feminist-Ýz", "Bellek" gibi sürekli sayfalar da yer almakta. Müzik ve spor sayfalarýna da yer veren Argasdi, 5TL okur katkýsý karþýlýðýnda Baraka Kültür Merkezi'nden, kitapçý ve marketlerden temin edilebilir. BAFTA 2011 ADAYLARI BELLÝ OLDU "KING'S SPEECH" FÝLMÝ 14 DALDA, "BLACK SWAN" 12 DALDA ADAY Ýngiliz Film ve Televizyon Sanatlarý Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yýlki adaylarý belli oldu. Ýngiltere Kralý 6. George'un tahta çýkmasý ve kekemeliðini konuþma terapistiyle aþmaya çalýþmasýný konu alan "The King's Speech" BAFTA ödülleri için 14 dalda aday gösterilirken, Natalie Portman'ýn oynadýðý "Black Swan" 12 dalda aday oldu. BAFTA 2011 ödülleri için bazý kategoriler ve adaylar þöyle: En Ýyi Film: Black Swan, True Grit, Inception, The King's Speech, The Social Network. En Ýyi Yönetmen: Darren Aronofsky-Black Swan, David Fincher-The Social Network, Tom Hooper-The King's Speech, Christopher Nolan-Inception, Danny Boyle-127 Hours. En Ýyi Erkek Oyuncu: Jesse Eisenberg-The Social Network, Colin Firth-The King's Speech, James Franco-127 Hours, Javier Bardem-Biutiful, Jeff Bridges-True Grit. En Ýyi Kadýn Oyuncu: Annette Bening-The Kids Are All Right, Julianne Moore-The Kids Are All Right, Noomi Rapace-The Girl with the Dragon Tattoo, Natalie Portman-Black Swan, Hailee Steinfeld-True Grit. En Ýyi Yardýmcý Erkek Oyuncu: Christian Bale-The Fighter, Pete Postlethwaite-The Town, Andrew Garfield-The Social Network, Mark Ruffalo-The Kids Are All Right, Geoffrey Rush-The King's Speech. En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu: Amy Adams-The Fighter, Helena Bonham Carter- The King's Speech, Barbara Hershey-Black Swan, Lesley Manville-Another Year, Miranda Richardson-Made in Dagenham. En Ýyi Ýngiliz Filmi: 127 Hours, Another Year, Four Lions, The King's Speech, Made in Dagenham. BAFTA ödül töreni 13 Þubat'ta yapýlacak. ARÝF ALÝ ALBAYRAK KÝTABINI TANITIYOR Yazar, þair Arif Ali Albayrak, yeni þiir kitabý "Gözlerinde Sonbahar"ý Perþembe akþamý tanýtýyor. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nde yapýlacak tanýtým saat 19.00'da baþlayacak. Ünlü aktörden sevindiren haber Hollywood'un ünlü yýldýzý Michael Douglas, gýrtlak kanserini yendiðini açýkladý. 66 yaþýndaki Douglas Amerikan NBC televizyonuna yaptýðý açýklamada, son testlerin gýrtlaðýndaki tümörün yok olduðunu gösterdiðini ve hastalýðý geride býraktýðýna inandýðýný bildirdi. Ünlü aktör "Bu kanser türü hakkýnda bildiklerime baktýðýmda, hastalýðý yenmiþ sayýldýðýmý söyleyebilirim" þeklinde konuþtu. Michael Douglas'a geçen yýl Aðustos ayýnda gýrtlak kanseri tanýsý konmuþtu. Kemoterapi sürecini "vahþi geçen altý aylýk bir yolculuk" diye nitelendiren Douglas, tedavi boyunca yaklaþýk 15 kilo kaybettiðini ancak þimdi yeniden iþtahýnýn yerine geldiðini ve kilo almaya baþladýðýný söyledi. Kasým 2000 yýlýnda, Amerikalý oyuncu Catherine Zeta-Jones ile evlenen ve iki çocuðu olan Michael Douglas, "Chorus Line" (1985), "Wall Street" (1987), "Basic Instinct" (1992) ve "Traffic" (2000) gibi filmlerin yaný sýra son olarak geçen yýl "Wall Street: Money Never Sleeps"de rol aldý. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý'ndan yeni bir oyun: "Kanaviçe" Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý'na baðlý Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý, Tiyatro Sezonu ikinci tur oyunu olan Turgut Özakman'ýn yazdýðý, Özlem Özkaram'ýn yönettiði "Kanaviçe"yi 22 Ocak Cumartesi gecesi sahneleniyor. Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý Müdürü Hakan Yozcu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre oyun, YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4'te seyircileriyle buluþacak. Oyun her Cuma ve Cumartesi akþamlarý saat 20.00'de ayný yerde izleyenlerin beðenisine sunulacak. Ýlk defa 1960 yýlýnda sahnelenen "Kanaviçe" oyunu, Turgut Özakman'ýn komedi türünde kaleme aldýðý ilk oyun olarak biliniyor. Oyunda "Katý törelerini sürdüren bayanlarla özgürce yaþamayý tercih eden bir genç kýzýn aralarýndaki mücadele" anlatýlýyor. Kýbrýs Türk Devlet Tiyatrolarý Müdürü Hakan Yozcu, arkadaþlarýnýn özverili çalýþmalarýndan dolayý ortaya çýkan bu oyunun izleyenler tarafýndan çok beðenileceðini belirterek, tüm tiyatroseverleri oyunu izlemeye davet etti. Kanaviçe isimli oyunda þu isimler görev alýyor: "Yönetmen: Özlem Özkaram, Reji Asistaný: Cevahir Caþgir, Sahne Amiri: Özdemir Uysaler, Dekor Tasarýmý : Zerrin Akdenizli, Kostüm Tasarým ve Uygulama : Gülsen Dünki, Müzik Efekt Uygulama: Ýbrahim Türkey Öztiðin, Iþýk Uygulama: Mustafa Kýral, Dekor Uygulama: Mehmet Isýrgan, Yalçýn Arýcý, Oyuncular: Cansev Günsoy, Güneþ Kozal, Zehra Evliya, Nergül Tuncay, Yýlsay Özbudak, Deniz Aslým." Oyunun ücretleri; normal biletler 6TL, indirimli biletler (öðrenci) 3 TL olarak belirlendi. Mýsýrlýzade Galeria Magemind 3D ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Av Mevsimi ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah 2 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Eyvah Eyvah 2 ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Kukuriku Kadýn Krallýðý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Eyvah Eyvah 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Güliverin Gezileri ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 19 Ocak 2011 Çarþamba 13 "Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý" ortaklýk sözleþmesi imzalandý Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn iflasýnýn ardýndan kurulmasý için bir süredir çalýþmalar yapýlan "Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý"nýn (KKHY) Ortaklýk Sözleþmesi dün imzalandý. Yüzde 60'ý iþ insanlarý, yüzde 30'u devlet ve yüzde 10'u da Türk Hava Yollarý hisselerinden oluþturulan 20 milyon TL sermayeli yeni þirket, KKTC'de devlet - özel sektör ortaklýðýyla kurulan ilk þirket oldu. Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn geçen yýl Haziran ayýnda mali kriz sonucu uçuþlarýna son vermesinin ardýndan kuruluþ çalýþmalarý baþlatýlan yeni þirketin, bu yýlýn Mart ayýnýn sonlarýna doðru uçuþlarýna baþlamasý hedefleniyor. Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý'nýn ortaklýk sözleþmesi, Sayýþtay Konferans Salonu'nda Baþbakan Ýrsen Küçük'ün de katýldýðý törenle imzalandý. Sözleþmeye, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, Türk Hava Yollarý Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu ve hissedar 26 iþadamý imza koydu. Törene, Baþbakan Ýrsen Küçük, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Türkay Tokel, THY Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu, UBP Ýskele Milletvekili Ejder Aslanbaba, hissedar iþadamlarý, bürokratlar ve öteki davetliler katýldý. Konuþmalarýn ardýndan imzalar atýlarak KKHY'ye resmiyet kazandýrýlýrken, THY Yönetim Kurulu Baþkaný Topçu, Baþbakan Küçük ile Bakan Saner'e birer THY uçaðý maketi armaðan etti. KÜÇÜK: "ÝLK GÜNDEN BERÝ HÜKÜMETÝN GÜNDEMÝNDE" Baþbakan Ýrsen Küçük, imza töreninde yaptýðý konuþmada, mutlu bir gün yaþadýklarýný ifade ederek, elde olmayan nedenlerden dolayý devre dýþý kalan KTHY'nin yerine kurulacak þirketin, hükümetin kurulduðu günden beri gündeminde yer aldýðýný kaydetti. Küçük, 18 Mayýs 2010'da kurulan hükümetin, gündeminin ilk maddesinin KTHY'yle baþladýðýný ve bir ay sonra da KTHY'nin artýk uçamayacaðýnýn belirlendiðini ifade ederek, büyük birikimler sonucu, yýllarca yanlýþ icraatlar, hatalý yönetimler, hatalý sendikal faaliyetlerin KTHY'nin sonunu getirdiðini, bu sonun kaçýnýlmaz olduðunu söyledi. Ýkame bir milli hava yolu kurulmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu belirten Baþbakan Küçük, KTHY'nin ülkeye birçok hizmet yaptýðýný vurguladý ve olumlu katký yapan yöneticilerine teþekkür etti. Baþbakan Ýrsen Küçük, yeni havayolunun kuruluþunda iþ adamlarýnýn, özel sektörün giriþimini saðlamak amacýyla Ulaþtýrma Bakaný'na talimat verdiklerini kaydederek, Türkiye'yle temaslar sonucunda, KKHY'nin kuruluþ çalýþmalarýnýn baþladýðýný; bu çalýþmalarda THY'nin engin deneyim ve imkanlarýndan yararlandýklarýný; TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Devlet Bakaný Cemil Çiçek ve TC Lefkoþa Büyükelçiliði'nin devreye konulduðunu anlattý. Özel sektörün bu milli kuruluþta aðýrlýklý rol almasýnda THY Yönetim Kurulu Baþkaný n YÜZDE 60'I ÖZEL, YÜZDE 30'U DEVLET VE YÜZDE 10'U THY ORTAKLI ANONÝM ÞÝRKET KKTC'NÝN ÝLK DEVLET - ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIÐI ÞÝRKETÝ OLDU n BAÞBAKAN KÜÇÜK: "ÖZEL SEKTÖRÜN GELÝÞMESÝ VE YATIRIMLARIN ARTMASI BAKIMINDAN GÜZEL BÝR ÖRNEK SERMAYE GÜCÜNÜZÜ BÝRLEÞTÝRÝN DEVLET HÝSSELERÝNÝ ÖZELE DEVRETMEYE HAZIRIZ AMA THY'YÝ ÝÇÝMÝZDE TUTALIM" n SANER: "KKHY KIBRIS TÜRK HALKININ ONUR VE GURURU OLACAK HAKLI BÝR GURUR ÝÇÝNDEYÝZ BU YAPI BUNDAN SONRAKÝ BÝRÇOK KONSORSÝYUMA ÖRNEK TEÞKÝL EDECEK" n TOPÇU: "TARÝHÝ BÝR GÜN YAÞANIYOR THY YENÝ ÞÝRKETE HAMÝLÝK YAPACAK ESAS AMA.Ç KAR ETMEK OLACAK KKTC BAYRAÐINI DÜNYAYA TAÞIYACAÐIZ" n ÇAÐINER: "ELÝMÝZÝ TAÞIN ALTINA KOYDUK" Hamdi Topçu'nun önemli rol oynadýðýný bildiren Baþbakan Küçük, Topçu'yu kutlayýp teþekkür etti. Baþbakan Küçük, þöyle konuþtu: "Biz hükümet olarak baþýndan beri emeðe olan saygýmýzýn yanýnda, sermayeye olan güvencimizi de her zaman ortaya koymak isteriz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir baþlangýç yaptýk. Kuzey Kýbrýs'ta özel sektörün geliþmesi ve yatýrýmlarýn çoðalmasý bakýmýndan bu birliktelik güzel bir örnek olacak ve bundan sonra yapýlacak iþlerde de özel sektörümüz yerini almýþ olacaktýr. Birlikten güç doðar boþuna söylenmemiþtir. Bir araya geldiðimizde, bizim iþadamlarýmýzýn Anavatan iþadamlarýmýzla birlikte yapamayacaðý þey olmadýðýný kanýtlamýþ oluyorsunuz. Sermaye gücünüzün birleþtirilmesini biz hükümet olarak atacaðýmýz diðer adýmlarda da görmek, sizleri cesaretlendirmek isteriz. Çünkü biz özel giriþimin becerisine inanan ve ülkelerin kalkýnmasýnda özel giriþimin rolünün ne kadar büyük olduðunu bilen yöneticileriz. Anavatan'daki çalýþmalar her zaman bize örnek olmaktadýr. Türkiyemizin ulaþtýðý baþarýlý ekonomik çizgiyi yakalamasýnda izlediði yolun, aynen bizim tarafýmýzdan izlenmesi gerektiði inancýndayým. Bu birliktelikle, yapamayacaðýmýz, üstesinden gelemeyeceðimiz yatýrýmlarýn olmadýðýna inanýyorum. Bugünkü bu desteðiniz, Kuzey Kýbrýs halký için çok önemli bir destektir, çok önemli bir karardýr. Bu karar, bundan sonraki çalýþmalarýmýzda bizlere güven verecektir. Hükümet olarak bu konuda alacaðýmýz kararlarda daha da cesur olacaðýmýzý söylemem gerekir. Bu ülkenin Baþbakaný olarak bu konuda rahatlýkla konuþabilmeme imkan tanýdýðýnýz için de sizlere teþekkür etmek isterim." Baþbakan Ýrsen Küçük, yeni havayolu þirketinin Mart ayýndan itibaren uçuþa baþlayacaðýný; THY'nin özellikle ilk 5 yýlda rehberliðinde çalýþacak yeni havayolunun, geliþmesini tamamladýktan sonra yönetimine de sahip olacaðýný söyledi. "DEVLET HÝSSELERÝNÝ DEVRETMEYE HAZIR" Küçük, devletin bugünkü hisse oranýnda ýsrarlý olmadýðýný belirterek, "Biz hisselerimizi sýfýrlamaya, özel sektöre tümüyle devretmeye hazýrýz. Böyle bir aþamaya gelindiðinde cesaretle bu çalýþmalarýmýzý sürdürmemiz gerekecek, ama THY'yi devamlý içimizde tutalým, deneyiminden yararlanalým ve bu oluþum ülkemizde örnek olsun. Bundan sonraki oluþumlarýn da yapýlabileceðinin bir iþaretini vermiþ olalým" ifadelerini kullandý. Baþbakan Ýrsen Küçük, þirkete sermaye koyan iþ insanlarýna da teþekkür ederek kutladý ve hayýrlý olmasýný diledi. SANER: "SANCILI SÜREÇ" Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hamza Ersan Saner, KTHY'nin 21 Haziran 2010'da kimsenin arzulamadýðý þekilde uçuþlarýna son vermek zorunda kaldýðýný hatýrlatarak, "Bu son, týkanmýþ sürecin beklenen neticesi olmakla birlikte baþta çalýþanlar ve genelde halkýmýz üzerinde büyük bir hassasiyet yaratmýþtýr" dedi. Hükümetin ve bakanlýðýnýn, farklý kesimlerin hassasiyetini de göz önünde tutarak, soruna; kalýcý, sürdürülebilir, çaðdaþ ve akýlcý çözüm arayýþlarý içine girdiðini kaydeden Saner, þöyle konuþtu. "Bu süreç hepimiz için sancýlý olmuþtur. Daha önceki oluþumda yapýlan hatalardan, duygusal yaklaþýmlardan ari bir þekilde, dünya havacýlýk sektörünün seyrini ve risklerini deðerlendirip ülkemiz için en iyisini yapmaya çalýþtýk. Bu sancýlý sürecin sonunda yeni doðacak oluþuma; halkýmýzýn hislerini en iyi ifade edeceðine inandýðýmýz Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý adýný vermeyi uygun bulduk. Yaþanan süreçte; Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý'nýn yeniden göklerde bayrak taþýyýcý olabilmesi için, THY'nýn ortaya koyduðu anlayýþ ve özveri, Kýbrýs Türk halkýnýn, iþ adamlarýnýn azim ve kararlýlýklarý, üstlendiðimiz misyonu gerçekleþtirmemize büyük katký koymuþtur. Hep birlikte özveri ile çalýþarak yeniden yarattýðýmýz Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý'nýn tüm Kýbrýs Türk Halký için büyük bir onur ve gurur kaynaðý olacaðýný düþünüyorum." Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Saner, KTHY'nin uçuþlarýnýn iptalinden sonra Atlasjet'in ortaya koyduðu özveriyi de her zaman takdirle anacaklarýný ifade etti. "KKTC'DE BÝR ÝLK" Yeni oluþumun, KKTC'de bir ilk olduðuna iþaret eden Ersan Saner, "Ýlk kez devlet ve özel sektör ortaklýðýna dayalý bir yapýlanma söz konusudur. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý olarak haklý bir heyecan ve gurur içindeyiz. Oluþturulan modelin Kýbrýs Türk halkýnýn bundan sonraki yabancý yatýrýmcýlarla gerçekleþtireceði birçok konsorsiyuma örnek teþkil edeceðine olan inancýmýz tamdýr" diye konuþtu. Saner, "Bakanlýðýmýzýn konu üzerindeki kararlýlýðý, halkýmýzýn hoþgörüsü, THY'nýn dünya çapýndaki ismi ve tecrübesi ile iþ adamlarýmýzýn ortaya koyduðu inanç, cesaret, yatýrým; yeniden hep birlikte yaratmaya karar verdiðimiz Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý'nýn mayasýný oluþturmuþtur. Bugün mutluyuz ve gururluyuz. Atýlacak imzalar ile KKHY'yi göklerde gururla uçurmanýn sevincini hep birlikte yaþayacaðýz" dedi. Bakan Saner konuþmasýnda, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'na, Baþbakan Ýrsen Küçük'e, TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'a, TC Devlet Bakaný Cemil Çiçek'e, TC Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýdýrým'a, TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen'e, THY Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu'ya, tüm iþadamlarýna teþekkür ederek, yeni havayolunun halka hayýrlý olmasýný diledi. TOPÇU: "TARÝHÝ BÝR GÜN" THY Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu, bugünü "tarihi bir gün" diye niteleyerek, KKTC'nin bayrak taþýyýcýsý þirketin doðum günü olduðunu söyledi. Topçu, hafýzalarda kötü bir tecrübe olarak yer edinen KTHY'nin artýk tarihe geçtiðini; bunun ardýndan Baþbakan ve bakanlarýn kendileriyle temasa geçtiðini kaydederek, nasýl bir havayolunu dünyayla entegre edebilecekleri konusunda çalýþmaya baþladýklarýný anlattý. Turizmcilerin ve iþ insanlarýnýn ellerini taþýn altýna koymasýyla, devlet hisselerinin yüzde 50'nin altýnda kalmasýnýn saðlandýðýný belirten Hamdi Topçu, THY'nin amacýnýn da Kýbrýs'ý dünyaya baðlamak olduðunu; THY'nin bugün dünyanýn 130 noktasýna ve Türkiye içinde de 39 yere uçtuðunu bildirdi. Topçu, Star Alliance üyesi de olan THY'nin bu yolla da birçok ülkeye ortak uçuþ yaptýðýna dikkat çekti. THY Yönetim Kurulu Baþkaný Hamdi Topçu, THY'nin yeni kurulacak þirkete hamilik yapacak bir konumda bulunduðunu ifade ederek, "Tüm imkanlarýmýzý kullanacaðýz. Þirketin esas amacý, kâr etmektir. Atacaðýmýz her adým ticari kaygýyla olacak. Þirket kâr etmediði taktirde, devamlýlýðý söz konusu deðil. Kýbrýs ekonomisine katkýsý olan bir þirketi faaliyete geçireceðiz. KKTC bayraðýný dünyaya taþýyacaðýz" dedi. Topçu, ilk aþamada THY'nin imkanlarýnýn seferber edileceðini; KKTC bayraðýnýn dünyada dalgalandýrýlacaðýný ifade ederek, Kýbrýs'ýn gururu olacak, kar eden, yatýrým yapanlarý mahcup etmeyen bir þirket yaratmak istediklerini vurguladý. ÇAÐINER KKHY hissedar iþ insanlarý adýna konuþan turizmci Ünal Çaðýner ise, bir ada ülkesi olan KKTC'de ulaþýmýn ve özellikle hava ulaþýmýnýn önemini vurgulayarak, KTHY'nin uçuþlarýnýn durduðu 10 Haziran'dan beri büyük aksaklýklar yaþandýðýný hatýrlattý. Çaðýner, KTHY'nin boþluðunun doldurulamadýðýný ve fiyat denetiminin yapýlamadýðýný, bilet fiyatlarýnýn makul seviyeye çekilemediðini kaydederek, bu yüzden de turizmin olumsuz etkilendiðini, pazarlama ve doluluk oranlarýndaki sorunlarýn sürdüðünü anlattý. Kongre ve seminer turizminin de eskisi kadar çok yapýlamadýðýný, çünkü fiyatlarýn yüksek olduðunu ifade eden Ünal Çaðýner, yeni kurulan KKHY'nin ulaþýmdaki sýkýntýlarý çözerek, fiyat istikrarýný saðlayacaðý ve ülke kalkýnmasýna katkýda bulunacaðýný söyledi.

14 14 19 Ocak 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Her kilidi açmaya yarayan, demirden, eðri ve sivri araç. 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Ters okunuþu "Gerçek". Ýlaç, merhem. 3-Atlarý nallayan kimse. Gözü görmeyen, kör. 4-"... Bayülgen" ünlü televizyon program sunucusu. Uyarý. 5-Temiz. Geminin devrilecek kadar yan yatmasý. 6-Eski dilde "Ateþ". Raylar üzerinde hareket eden bir taþýma aracý. Bir nota. 7-Kiþiye iliþkin, kiþisel. Binek hayvaný. 8-Hindistan'da prenslere verilen unvan. Bir gýda maddesi. Vurgusuz þart eki. 9-Balýkla beslenen, gagasý uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuþu. 10-Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eþit rütbedeki subay. Çayýrlýk, otlak. 11-Kar fýrtýnasý. Hammadde iþlenerek yapýlan her türlü mal. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Cemre Eczanesi: Marmara Bölgesi 30. Sok. No:1 Devpa Süpermarket Arkasý Tel: Yeniþehir Eczanesi: Osman Paþa Cad. Hüseyin Rifataða Apt. No:3 K. Çiftlik Ýktisat Bankasý Yaný Tel: Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Süay Sevinç Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:110 Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Nilgün Eczanesi: 25 Ecevit Cad. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kadýnlarda gebe kalma ve doðurma yeteneðinin sona ermesi. Özel gezinti teknesi. 2-Ýlgili. Bir nota. 3-Hayvanlarýn su içtikleri taþ veya aðaçtan oyma kap. Yetiþmek, yakalamak veya bulmak amacýyla birinin arkasýndan gitme, izleme. 4-Alfabenin 2 ve 17. harfleri. Alým satýmla ilgili. 5-Bir emir. Namus. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 6-Büyükanne (çoðul). Bir erkek adý. 7-Dede, büyükbaba, ata, soy. En kýsa zaman. Sona "E" konursa "Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn" olur. 8-Vücutta beliren þiþlik. Ters okunuþu "Bizmut'un kýsaltmasý". Birini bir göreve getirme, tayin etme. 9-Bir çalgýyý doðru ses vermesi için ayarlama. Türlü metallerden yapýlan, kopmaya karþý bir direnç gösteren ince, uzun nesne. 10-Ýz, belirti. Zaman zaman kendini kaybederek olduðu yere düþme, vücutta þiddetli çýrpýnmalar ve aðýz köpürmesi ile ortaya çýkan bir sinir hastalýðý. 11-Ters okunuþu "En çok, maksimum". Bir þeyi yapabilme, baþarabilme gücü, hal, derman. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Ölümüne Takip Türü: Yabancý Sinema TV 8 / Saat: 19:45 Yönetmen: ANDREW DAVIS Oyuncular: ARNOLD SCHWARZENEGGER, FRANCESCA NERI, CLIFF CURTIS, ELIAS KOTES, JOHN LEGUIZAMO, JOHN TURTURRO Los Angeles'da itfaiyeci olarak çalýþan Grdy Brewer, hayatta en fazla deðer verdiði iki kiþiyi, bir alýþveriþ merkezinde patlatýlan bomba sonucu gözleri önünde kaybeder. Patlamayý Kolombiya' nýn yýllardýr süren iç savaþýnda çarpýþan asi liderlerden The Wolf lakaplý El Lobo gerçekleþtirmiþtir. El Lobo' nun hedefi aslýnda Kolombiya konsolosu ve Amerikan istihbarat ajanlarýdýr ama bombalama sýrasýnda Gordy' nin karýsý ve oðlu da hayatlarýný kaybederler. Gordy' nin tek tesellisi adaletin yerini bulacaðý ve Wolf' un baþka bir eylem gerçekleþtirmeden durdurulacaðýna dair inancýdýr. Ama olayýn üstünden haftalar geçmesine raðmen herhangi bir bu yönde herhangi bir geliþme yaþanmamýþtýr ve artýk kaybedecek hiç bir þeyi olmayan Gordy Kolombiya' ya gidip adaleti kendi elleriyle yerine getirmeye karar verir. Dünyanýn Merkezine Yolculuk Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 21:30 Yönetmen Eric Brevig Oyuncular Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem Film konusunu ünlü yazar Jules Verne'in ayný adlý romanýndan alýyor. Baþrolünde Brendan Fraser'in rol aldýðý filmde; biri çocuk üç maceraperestin dünyanýn yüzeyinin çok altýndaki benzersiz çýktýklarý yolculuðu ve bu yolculuk sýrasýnda tanýk olduklarý inanýlmaz doða harikalarýný ve karþýlaþtýklarý akýl almaz tehlikeler heyecan ve eðlence dolu bir þekilde konu ediliyor. Ýzlanda'ya yaptýðý bir bilimsel gezi sýrasýnda, yeðeni Sean'ý (Josh Hutcherson) da yanýna almak zorunda kalan bilim adamý Trevor (Brendan Fraser) ve Ýzlandalý güzel rehberleri Hannah (Anita Briem), bu gezi sýrasýnda çýkan bir fýrtýnadan korunmaya çalýþýrken, bir maðarada mahsur kalýrlar. Çýkýþ yolunu bulma çabasýnda, giderek yerin daha da derinlerine inen üçlü, kendilerini daha önce kimsenin görmediði ve hatta varlýðýna inanmadýðý baþka dünyalarýn içerisinde bulur. Ayný zamanda tehlikelerle dolu olan bu dünyada; insan yiyen bitkiler, devasa uçan piranhalar, ýþýk saçan kuþlar ve çok eski zamanlardan kalmýþ korkunç dinozorlar da vardýr. Üç maceraperest, çevrelerindeki volkanik aktiviteler arttýkça, bir an önce dünya yüzeyine çýkmalarý gerektiðini fark ederler. Alfa Erkeði Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / Saat: 22:00 Orijinal Adý : Alpha Male Yönetmen : Dan Wilde Oyuncular : Danny Huston, Patrick Baladi, Mark Wels Yapým Yýlý : 2006 ABD - Ýngiltere Karýsý, küçük kýzý ve oðluyla mutlu bir hayat süren Jim Ferris'in hikayesi. Jim etrafýnda örnek gösterilen bir aile babasýdýr. Fakat bu ailenin toz pembe düzeni Jim'in ani ölümüyle son bulacaktýr. Alice ikinci evliliðini bir ressamla yapar. Mutluluðun yerini kýskançlýk, dedikodu ve karamsarlýk alýr. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ TUNUS'TA 78 SÝVÝL ÖLDÜ Tunus hükümeti, ülkede bir ay önce baþlayan gösterilerde, 78'den fazla sivilin öldüðünü bildirdi. Yeni hükümette Ýçiþleri Bakaný olarak görev üstlenen Ahmed Friya, güvenlik güçlerinden de can kaybý olduðunu belirtti ancak bir sayý vermedi. Friya, 94 sivilin de yaralanmasýyla sonuçlanan olaylar nedeniyle Tunus ekonomisinin 3 milyar dinar (2 milyar dolar) kaybettiðini söyledi. Friya, 85 karakolun yanýsýra, 13 belediye binasý, 43 banka, 11 fabrika ve 66 maðazayla alýþveriþ merkezinin zarar gördüðünü açýkladý. IRAK'TA 50 ÖLÜ, 150 YARALI Irak'ýn Tikrit kentinde düzenlenen intihar saldýrýsýnda ölenlerin sayýsý 50'ye çýktý. Irak Ýçiþleri Bakanlýðýndan bir yetkili, baþkent Baðdat'ýn kuzeyindeki Tikrit kentinde, polislik baþvurusu için sýra bekleyenlerin arasýna giren bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayýcýlarý infilak ettirmesi sonucu can kaybý sayýsýnýn 50'ye yükseldiðini belirtti. Ölenlerden ikisinin polis memuru olduðunu açýklayan yetkili, saldýrýda 150 kiþinin de yaralandýðýný söyledi. Yetkililer, daha önce saldýrýda 42 kiþinin öldüðünü, 100'den fazla kiþinin yaralandýðýný bildirmiþti. FÝLÝPÝNLER'DE 56 ÖLÜ, 19 KAYIP Filipinler'de aralýk sonundan itibaren görülen aþýrý yaðýþlarýn yol açtýðý sel ve toprak kaymalarýnda 56 kiþi öldü, 19 kiþi kayboldu. Yetkililer, ülkenin 25 bölgesinde aþýrý yaðýþlar yüzünden sel ve toprak kaymalarýnýn meydana geldiðini, kaybolan kiþilerin çoðunun balýkçý olduðunu belirtti. Sahil güvenlik, kaybolanlardan 4'ünün Palavan bölgesi açýklarýnda fýrtýnalý havada batan gemideki balýkçýlar olduðunu, 33 balýkçýnýn kurtarýldýðýný kaydetti. Ayrýca Bicol bölgesinde pazar gününden bu yana 13 balýkçýnýn daha kaybolduðu, kaybolan diðer 2 kiþinin de ülkenin güney kesiminde sular altýnda kalan köylerden olduðu belirtildi. ÇÝN'DE 2,2 MÝLYON KÝÞÝ ÝÇME SUYU SIKINTISI ÇEKÝYOR Çin'in tahýl üretilen bölgelerinde kuraklýk yüzünden 2,2 milyon kiþinin içme suyu sýkýntý çektiði bildirildi. Ulusal basýnda yer alan haberlere göre Hýnan, Þanþi, Hýbey, Þandong, Ciangsu, Anhui ve Þaanþi eyaletlerinde geçen yýla oranla yaðýþlarýn artmasýna karþýn 2,2 milyon kiþinin içme suyu sýkýntýsýyla karþý karþýya olduðu belirtildi

15 19 Ocak 2011 Çarþamba AJANDA 19 Ocak Çarþamba Bu Sergidir! Ocak tarihlari arasýnda gerçekleþen, Türkiye nin çaðdaþ sanatçýlarýndan Selim Birsel in yürüttüðü ve Kýbrýs taki her iki toplumdan da genç sanatçýlarýn katýldýðý Ýz sürmek, Ýz Býrakmak isimli program, Bu Sergidir! Adý altýnda bugün açýlacak olan sergiyle son buluyor. EMAA Baþkent Sanat Merkezi nin düzenlediði programda genç sanatçýlardan Ahmet Özgüner, Ateþ Kozal, Serhat Selýþýk, Sinem Ertaner, Mustafa Batýbeniz ve Uður Bahçeci yer aldý. Sergiyi 22 Ocak tarihine kadar gezebilirsiniz/lefkoþa, EMAA Baþkent Sanat Merkezi, 18:00. Bir Adayý Paylaþmak/ Belgesel Film Yapýmý Bir Adayý Paylaþmak baþlýðýyla yola çýkýlan ve bir belgesel film ortaya çýkarmak amacýyla organize edilen etkinliðe yaþ arasýndaki tüm Kýbrýslý gençler katýlmak için baþvurabilirler. Seçilen katýlýmcýlar dört günlük Kýbrýs gezisi, bedava konaklama, ulaþým, yemek, ve içecek olanaklarýndan fayadalanabilecekler. Baþvuru için son tarih 31 Ocak olup daha fazla bilgiye numaralý telefondan ulaþýlabilir. Sergi/ Hafýza ve Nisyan Aþýk Mene nin Hafýza ve Nisyan isimli sergisi ÝKD Köþk te (Ýþ Kadýnlarý Derneði) devam ediyor. Sanat severlerin kaçýrmamasýný öneririz/ Lefkoþa, Surlariçi, Reþadiye Sok. 85, 19:00. Rock Gecesi Vokalde Ulaþ Barýþ, gitarda Ýlhan Erbil, bas gitarda Hasan Gümüþ, ve davulda Mert Güçlü nün yer alacaðý bu rock ziyafetini tüm rock severlere öneririz/ Maðusa, Reggea House, 22:00-01:00. Sancýlý Ýnek Güncel Türkçe müzik parçalarýný baþarýyla yorumlayan Sancýlý Ýnek grubunu bu Cuma Lefkoþa daki Narnia Pub ta dinleyebilirsiniz/ 22:30. Niyal Öztürk & Umut Karacaoðlu Latin ve jazz parçalarýn yanýsýra, Türkçe þarkýlarý da kendi tarzlarýnda yorumlayan ikiliyi her Cuma Casablanca nýn sýcak ortamýnda dinleyebilirsiniz/ Girne Belediye Pazarý nýn yanýndan (sola dönüþ) 50 metre ilerde, 22:30-01: Ocak Cumartesi Tribe On The Stage Cuma gecesi Maðusa daki rock ziyafetini kaçýranlar için ikinci bir fýrsat niteliðindeki etkinlikte yine adamýzýn rock ustalarý var: vokalde Ulaþ Barýþ, gitarda Ýlhan Erbil, bas gitarda Hasan Gümüþ, ve davulda Mert Güçlü yle müziðin tadýný çýkarýn/ Girne, Old Tunel Rock Bar, 23:00-03:00. Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa ÝSRAÝL ÞÝRKETÝNDEN DOÐALGAZ KONUSUNDA HRÝSTOFYAS'A MEKTUP Ýsrail'in "Delek" þirketinin, Güney Kýbrýs'ýn elektrik üretimi için ihtiyaç duyduðu doðalgazý saðlama niyetiyle Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'a 9 Ocak tarihinde mektup gönderdiði ve görüþme talebinde bulunduðu bildirildi. Fileleftheros ve Simerini gazeteleri, Ýsrail'in doðalgaz alanýnda faaliyet gösteren þirketi Delek'in Hristofyas'a gönderdiði ve Rum Dýþiþleri ile Ekonomi ve Ticaret Bakanlarýna da daðýtýmýný yaptýðý mektupta, Güney Kýbrýs'a ortak doðalgaz tesisi kurma ve ihracat yapma önerisinin yapýldýðýný yazdýlar. Fileleftheros; "Delek Group" Baþkaný Asaf Bartfeld'in imzasýný taþýyan mektupta, Ýsrail'in "Leviathan" parselinde 450 milyar metreküp (BCM) doðalgaz bulunduðu belirtilerek, þirketin Güney Kýbrýs'la ortak "çok amaçlý" doðalgaz terminali kurulmasý ve buradan Avrupa'ya doðalgaz ihracatý yapýlmasý niyetinin belirtildiðini yazdý. Vasiliko'da petrol terminali inþaatýnýn temeli atýldý VTTI isimli yabancý þirketin "Yoannu ve Paraskevaidis" (J&P) ortak þirketiyle oluþturduðu konsorsiyumun Vasiliko bölgesinde inþa edeceði petrol terminalinin temelleri bugün düzenlenen törenle atýldý. Temel atma töreninde konuþan Rum Meclis Baþkaný Marios Karoyan, ilk aþamada 100 ve ikinci aþamada da 100 milyon olmak üzere toplam 200 milyon Euro'luk bir yatýrýmýn söz konusu olduðuna iþaret ederek, bugünün Güney Kýbrýs ekonomisi için çok önemli olduðunu söyledi. NEW YORK'TAKÝ SANAT MÜZESÝ'NÝ YILDA 4,5 MÝLYON KÝÞÝ ZÝYARET EDÝYOR Dünyanýn en büyük müzelerinden biri olan New York'taki ''Metropolitan Müzesi''ni yýlda 4,5 milyon kiþi ziyaret ediyor. Yaklaþýk 200 bin metrekarelik alanda kurulu, iki milyondan fazla sanat eseri ve tarihi eserin sergilendiði müzede, Anadolu topraklarýndan getirilmiþ çok sayýda eser de bulunuyor yýlýnda kapýlarýný açan müzede Amerikan, Mýsýr ve Avrupa medeniyetlerinin sanat eserleri 19 bölüm halinde sergileniyor. Tanýtýmlarýnda ''En rahat ayakkabýlarýnýzý giyip gelin'' sloganýný kullanan müze, ziyaretçilerine, Klasik Çaðdan Eski Mýsýr Dönemine ait sanat eserleri, Avrupa'nýn hemen hemen tüm önde gelen ressam ve heykeltraþlarýnýn çalýþmalarý, Amerikan modern sanatýndan eserler, Afrika, Asya, Habere göre, mektupta Bartfeld, Güney Kýbrýs'ýn elektrik üretimine yönelik ihtiyacýný karþýlayacak ve buradan da yurtdýþýna ihraç edilecek doðalgazýn, Ýsrail'in "Leviathan" parselinde þirket tarafýndan bulunan ve yakýn zamanda kullanýma sunulmasý beklenen doðalgaz ile Güney Kýbrýs'ýn ileri sürülen münhasýr ekonomik bölgesinde ileriki yýllarda çýkarýlacak doðalgazdan karþýlanmasýnýn planlandýðýný belirtti. Bartfeld; Güney Kýbrýs'ta ortaklaþa kurulacak terminalden doðalgazýn tüm dünyaya ihraç edilebileceðini vurgulayarak Hristofyas'tan sürecin ilerlemesi için yeþil ýþýk yakmasýný ve þirket yetkililerinin ilgili Rum makamlarla konunun teknik ayrýntýlarýný ele alacaklarý bir toplantý ayarlamasýný da talep etti. Kendisinin de bu süreçte bizzat yer alacaðýný ifade eden Bartfeld, Hristofyas'la bizzat görüþme ve öneriyi sunma talebini de dile getirdi. Marios Karoyan, terminalin 2012'de tamamlanmasýnýn planlandýðýný kaydetti ve bunun; gelecekteki benzer yatýrýmlar için bir baþlangýç noktasý olduðunu belirtti. Terminal projesinin gerek güvenlik gerek çevrenin korunmasý açýsýndan uluslararasý standartlarda olacaðýný, ilk aþamada 340 bin metreküpe kadar akaryakýt depolama kabiliyetinde olacaðýný söyleyen Karoyan, ikinci aþamada depolama alanlarýnýn 550 bin metreküpe çýkarýlmasýnýn planlandýðýný anlattý. Okyanusya, Bizans ve Ýslam sanatlarýndan örnekler barýndýrýyor. Müzede, dünya genelinde kullanýlan tüm müzik enstrümanlarýndan örnekler, kostümler, takýlar, antik çað silahlarý ve zýrhlarý, Roma Ýmparatorluðu döneminden günümüz Amerikasýna geniþ bir alaný kapsayan iç mimari dekorasyon eserleri de yer alýyor. New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde Anadolu topraklarýndan getirilen pek çok eser de ''Yunan ve Roma Sanatý'', ''Antik Yakýn Doðu'' ve ''Ýslam Sanatý'' bölümlerinde görülebiliyor. Anadolu'dan getirilenler arasýnda bazý Sardes dönemi eserlerinin yanýnda, Lidya ve Bergama antik dönemi, Antakya'daki ilk Hristiyanlýk dönemi, Hitit dönemi ve Osmanlý Ýmparatorluðu'na ait eserler bulunuyor. 15 CTP KTAMS'I ZÝYARET ETTÝ Ali Seylani baþkanlýðýndaki CTP - BG Lefkoþa Ýlçesi heyeti, sendika ve sivil toplum örgütlerine yönelik baþlattýðý ziyaretlerine dün KTAMS ile devam etti. CTP - BG Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Ali Seylani KTAMS toplantý salonunda saat 11.00'de gerçekleþtirilen görüþmede yaptýðý konuþmada, "ülkede yaþanan kaos ve kriz konusundaki düþüncelerini paylaþmak ve çýkýþ yolu aramak amacýyla baþlattýklarý ziyaretleri sürdürmekte olduklarýný" söyledi. 28 Ocak'ta düzenlenecek "Var olmak yada yok olmak" anlamýna geldiðini öne sürdüðü mitinge katýlýmý artýrmak, iþbirliði ve güç birliðini geniþletmek amacýnda olduklarýný belirten Seylani, ülkenin yangýn yerine döndüðünü, sanayicilerin bile isyan noktasýna geldiðini savunarak, "Dayatmalarla Kýbrýs Türk halkýna biçilen gömlek bedenine uymadý. Bunun giydirilmesi mümkün deðildir" dedi. ÜÇ CUMHURBAÞKANI BULUÞACAK Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cenevre'de gerçekleþecek üçlü görüþme öncesinde son durumu deðerlendirmek ve görüþ alýþveriþinde bulunmak amacýyla bugün Rauf Denktaþ ve Mehmet Ali Talat ile bir araya gelecek. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkanlýðý'nda gerçekleþecek görüþme saat 09.00'da baþlayacak. Liderler, 26 Ocak'ta Cenevre'de gerçekleþecek toplantýda Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile birlikte süreci gözden geçirecek. TATAR, BENZÝNCÝLERLE GÖRÜÞTÜ Maliye Bakaný Ersin Tatar, Niyazi Çaðaloðlu baþkanlýðýndaki Benzinciler Birliði heyetini kabul ederek bir süre görüþtü. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, kabulde Benzinciler Birliði Baþkaný Niyazi Çaðaloðlu ve heyeti Bakan Tatar'a sýkýntýlarýný anlattý. Dünya petrol fiyatlarýndaki geliþmelerin KKTC'ye yansýmalarý ve ekonomik açýdan doðurduðu sýkýntýlarý anlatan Benzinciler Birliði yetkilileri, gerek Ekonomi Bakanlýðý gerekse Maliye Bakanlýðý ile sürekli istiþare içinde bulunmayý arzuladýklarýný belirttiler. Maliye Bakaný Ersin Tatar ise, yaptýðý konuþmada, petrol piyasalarýndaki geliþmeleri yakýndan takip ettiklerini ve bu baðlamda petrol fiyatlarýndaki düzenlemelerin ülkede de uygulandýðýný söyledi. GÜNEY KIBRIS ÝLE RUSYA ARASINDA ANLAÞMA Kýsa süre önce Rum tarafýnda kurulan "Güneydoðu Avrupa - Ortadoðu -Kýbrýs Uçuþ Güvenliði (SFS - SEC) Kurumu" ile Rus Uluslararasý Uçuþ Güvenliði Kurumu arasýnda alýnan karar uyarýnca; Güney Kýbrýs ile Rusya Federasyonu arasýnda, uçuþ güvenliði konusunda iþbirliði memorandumu imzalanacak. Ýþbirliði Memorandumu'nun Nisan'da Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirilecek ve uluslararasý ve Avrupa sivil havacýlýk üst düzey unsurlarýnýn katýlacaðý uçuþ güvenliðiyle ilgili uluslararasý toplantý çerçevesinde imzalanacaðý açýklandý. TÖRE ANKARA'YA GÝDÝYOR Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Zorlu Töre, temaslarda bulunmak amacýyla beraberinde bir heyetle bugün saat 16.00'da Ankara'ya gidiyor. Bakanlýk açýklamasýna göre Töre, TC Çevre ve Orman Bakaný Prof. Dr.Veysel Eroðlu, TC Tarým ve Köy Ýþleri Bakaný Mehdi Eker, TC Ziraat Bankasý Genel Müdürü Can Akýn Çaðlar, Ankara Tarým Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüðü ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Vekili Mesut Köse ile görüþecek. 3 ÝTFAÝYE ARACI VE 1 DOZER 9 Aðustos 2010'da TC ve KKTC arasýnda imzalanan ormancýlýk alanýnda yardým ve iþbirliði protokolü uyarýnca, TC Çevre ve Orman Bakanlýðý Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan KKTC Tarým Bakanlýðý'na baðlý Orman Dairesi Müdürlüðü'ne 3 itfaiye aracý ve 1 dozer hibe edilecek. Bakan Töre'ye Ankara ziyaretinde Özel Kalem Müdürü Tevfik Direnç, Orman Dairesi Müdürü Ýrfan Tansel Demir eþlik edecek. Töre, Cuma gecesi KKTC'ye dönecek.

16 16 19 Ocak 2011 Çarþamba

17 19 Ocak 2011 Çarþamba 17

18 18 19 Ocak 2011 Çarþamba

19 19 Ocak 2011 Çarþamba 19 "KUZEY KIBRIS HAVA YOLLARI" Eski KTHY çalýþanlarýnýn yalnýz bir kýsmý istihdam edilecek Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý'nýn (KKHY) Türkiye'de kayýtlý bir havacýlýk þirketi olacaðýný; çalýþtýrýlacak ve kiralanacak uçaklarla, hangi noktalara uçacaðý konusundaki çalýþmalarýn tamamlandýðýný söyledi. Saner, eski KTHY çalýþanlarýndan gerekli bilgiye, donanýma ve tecrübeye sahip olanlarýn yeni þirkette dünya havacýlýk kurallarýna uygun þekilde istihdam edileceðini; bunun dýþýnda kalanlara kapýlarýn kapanmayacaðýný; hükümetin onlar için de çalýþmalarýnýn sürdüðünü ifade etti. SANER SORULARI YANITLADI "Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý"nýn (KKHY) Ortaklýk Sözleþmesi'nin imza töreninin ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Saner, þirketin yüzde 60'ýnýn özel sektör, yüzde 30'unun devlet (KKTC) ve yüzde 10'unun THY ortaklýðýyla oluþturulduðunu belirtti. 26 iþadamýnýn hissedar olduðunu; bunlar arasýnda 3 iþadamýnýn Türkiye'de yaþayan Kýbrýslý yatýrýmcýlar olduðunu ifade eden Saner, KKTC devleti ve THY'nin toplam yüzde 40 hissesinin Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: ARANIYOR Büyükbaþ hayvan saðýmýndan anlayan eleman aranýyor KAYIP KOÇAN GMB 192 Aygün 1 adlý teknemin koçanýný kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Aygün KAYIP DÝPLOMA Demokrasi Ortaokulu'ndan aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Muazzez Aktum KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür Ṫürker Þirin KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi ve TC kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Eymen Gök karþýlýðýný þirketin kurulduðu gün yatýracaðýný vurguladý. Saner, imzalarýn atýlmasýnýn ardýndan TC'de kayýtlý bir havacýlýk þirketi kurulmasý için çalýþma baþlatýlacaðýný belirterek, çalýþtýrýlacak uçak tipleri, kiralanacak uçaklar ve uçuþ noktalarýyla ilgili ARANIYOR Traktör ehliyeti olan, çocuksuz bahçývan aile aranýyor Ýþ arýyorum Aðýr vasýta sürüþ ehliyetim var. Ýþ arýyorum. Tel: SATILIK DAÝRE VE DÜKKANLAR Çaðlayan bölgesinde 3+1 daire ve Lefkoþa-Maðusa anayolu üzerinde yonca kavþaðý yanýnda arazisiyle birlikte dükkânlar satýlýktýr çalýþmalarýn bakanlýðýnca tamamlandýðýný; yasal prosedürün kaldýðýný bildirdi. Bakan Saner, Türkiye'nin katkýlarýyla en kýsa sürede kurulacak anonim þirketin, Mart sonunda göklerde olabileceðini düþündüðünü söyledi. Güvenli uçuþ sertifikasýnýn alýnmasýnýn önemli olduðu, THY gibi dünya devi bir ortakla hareket ettikleri için bu iþlemlerin kolay olacaðýný anlatan Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, tüm garantilerin THY tarafýndan verileceðini bildirdi. UYGUN OLAN PERSONELLE YOLA DEVAM Saner, eski KTHY çalýþanlarýnýn yeni þirkette istihdamý konusundaki soruya karþýlýk, özel havayolu þirketlerinin bile KKTC'den personel aldýðýný kaydetti ve yeni þirketin personelinin gerekli donaným, tecrübe ve bilgiye sahip olmasý gerektiðini; THY ile dünya havacýlýk kurallarý gereði uygulanmasý gereken prosedür neyse uygulanacaðýný; uygun olan personelle yola devam edileceðini, bunun dýþýndaki çalýþanlara da kapýlarýnýn kapanmayacaðýný; onlar için çalýþmalarýnýn devam ettiðini bildirdi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan Saner, Ýngiltere'de ekim ayýnda "North Cyprus" adlý bir þirket kurulduðu belirtilerek, bunun bir sorun olup olmayacaðý sorusuna karþýlýk, deðiþik ülkelerde MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg ST. GEORGE'S CAFE & BAR -Zengin yemek çeþitlerimiz -Rakipsiz fiyatlarýmýzla -Alternatif ve sýcak bir mekan olarak Lefkoþa BÜYÜK HAMAM yanýnda hizmetinizdeyiz... Tel : Cep : ayný ismi taþýyan þirketlerin görev yaptýðýný; bunun bir sorun olacaðýný sanmadýðýný; hukukçularýn da bu konuda çalýþma yaptýðýný bildirdi. Saner, Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý'nýn Türkiye'de tescili için gerekli çalýþmalarýn yapýldýðýný, internet web sitesi için 18 domain ismin de hali hazýrda alýndýðýný açýkladý. Yeni þirketin uçuþ kodunun ne olacaðýna Türk Sivil Havacýlýðýnýn karar vereceðini kaydeden Bakan Saner, þirketin sermayesinin 20 milyon TL (15 milyon dolar) olduðunu belirtti. HÝSSEDARLAR KKHY'nýn ortaklýk sözleþmesine göre, devlet ve THY dýþýndaki hissedar iþ insanlarý þunlar: Andaç Günay (Kösezade Turizm ve Seyahat Acentesi Ltd.); Ünal Çaðýner (Destination Management TR Ltd.); Ünal Çaðýner (Akgünler Turizm Ltd.); Gökhan Necipoðlu, Hasan Onalt (Hasnül Ltd.); Mehmet Arýkan (Markan Ltd.); Metin Þadi (Kýymet Trading and Contracting Ltd.), Ünal Çaðýner (Cyprus Premier Holidays Ltd.); Niyazi Aydeniz (Deniz Kýzý Ýþletmecilik Ltd.); Ünsal Ecesoy; Ýçim Kavruklu adýna Ünal Çaðýner, Mustafa Oðuz Akdeniz; Güven Tanaydýn (Rezer Hýda Ltd.); Acar Acabey (Dee European Com. Ltd.); Osman Türkay (Strateji Menkul Deðerler A.Þ.); Devrim Aka; Iþýn Ramadan Cemil (Ramadan Cemil Ýþletmeleri); Kaan Kaner (Adem A. Kaner ve Kardeþi (DFS) Ltd.) Mustafa Özün; Erol Avgören; Ünal Çaðýner (Çaðýn Ltd.); Mustafa Gürbüz, Günay Çerkez; Erbil Arkýn (Arkýn Group); Ýsmail Abidin (Bumerang Travel Clup Ltd.) ÝMTÝYAZLI ORTAK Ortaklýk sözleþmesine göre, "Türk Hava Yollarý A.O. ve Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn kuracaðý þirket imtiyazlý ortak olarak addedilecek. Esas amacý hava taþýmacýlýðý olacak yeni þirket ikram, çaðrý merkezi, teknik ve yer hizmetleri gibi yan kollarda faaliyette bulunmayacak ve esas faaliyeti dýþýnda kalan alanlardaki ihtiyaçlarýný dýþarýdan hizmet alarak karþýlayacak. I Lynda Jayne Mator divorcee, of Yýgýt Sok., Catalkoy intend to marry Yýlmaz Adýguzel of Yýgýt Sok, Catalkoy at Istanbul, Turkey on Any person knowing of any lawful impediment to the marriage should without delay notify: British High Commission Consular Section Shakespeare Avenue (Mehmet Akif Caddesi) No:29 Nicosia Tel:

20 Yenicami - Dumlupýnar maçý Gönyeli'ye alýndý Futbolda Turkcell 2. Ligi'nde lider Yenicami ile Dumlupýnar arasýnda oynanacak olan maçýn sahasý deðiþti. Lefkoþa Atatürk Stadý'nýn zeminin bakýmda olmasý nedeniyle Futbol Federasyonu Yenicami - Dumlupýnar maçýnýn 22 Ocak Cumartesi günü Gönyeli Stadý'nda oynanacaðýný açýkladý. Bostancý Baðcýl Stadý nda yaþanan isim polemiði son buldu Isim deðiþikliði yapýldý n Bostancý'da gerçekleþtirilen Olaðanüstü Genel Kurul'da Ýzzet Özgünan Stadý'nýn adý oy birliði ile Yakup Özorun olarak deðiþti n Genel kurulda Merhum Ýzzet Özgünan'ýn kardeþleri Sonay Özgünan ile Doða Özgünan isim deðiþikliðini sert bir þekilde eleþtirdiler ve toplantý salonunu terkettiler. n Kulüp Baþkaný Hasan Besim "Türkiye ve Avrupa'da olduðu gibi stadýmýzýn isim hakkýný satýp gelir elde etmek istedik ve yönetim olarak 3 yýllýðýna yýlda 10 bin Türk Lirasý almak üzere fahri baþkanýmýz Alper Özorun'un Merhum babasý Yakup Özorun'un adýný stadýmýza verdik" (Niyazi Ergülen) Bostancý Baðcýl yönetim kurulunun bir süre önce aldýðý kararla Ýzzet Özgünan Stadý'nýn adý Yakup Özorun Stadý olarak deðiþtirilirken, bazý çevrelerin buna tepki göstermesi sonucu geçtiðimiz akþam Olaðanüstü Genel Kurul'a gidildi. Bostancý Baðcýl kulüp lokalinde 100 kiþiyi aþkýn üyenin katýlýmý ile gerçekleþen olaðanüstü genel kurulda zaman zaman tartýþmalar yaþansa da genel kurul stadýn adýnýn Yakup Özorun Stadý olarak deðiþtirilmesini oy birliði ile onayladý. Genel kurulda Merhum Ýzzet Özgünan'ýn kardeþleri Sonay Özgünan ile Doða Özgünan isim deðiþikliðini sert bir þekilde eleþtirdiler ve toplantý salonunu terkettiler. Genel kurulda bir konuþma yapan Kulüp Baþkaný Hasan Besim, son beþ yýl içinde ligi 3, 4 ve 5'inci sýralarda tamamladýklarýný, geçen yýl kupada final oynadýklarýný, bu sezon ise hedeflerinin þampiyonluk olduðunu belirterek bu baðlamda Ertaç ve Derviþ'i kadroya katarak güçlendiklerini söyledi. Ýlk yarýyý hedeflenen yerde bitirdiklerine dikkat çeken Besim, ikinci devrede de bu baþarýyý devam ettirip sezon sonunda þampiyonluk kupasýný Bostancý'ya getirmek arzusunda olduklarýný ifade etti. Hasan Besim konuþmasýna devamla þunlarý söyledi: "Batý bölgesinin ekonomik olarak kötü durumda olduðundan ayda topladýðýmýz 2 bin 500 Türk Lirasý aidat bir futbolcunun maaþýný dahi karþýlamýyor. Geçtiðimiz yýl 500 bin Türk Lirasý bütçe ile sezonu kapattýk ve aylýk ihtiyacýmýz 35 bin Türk Lirasý'dýr. Biz yöneticiler olarak çocuklarýmýzýn rýzkýndan kesip Baðcýl aþkýna harcýyoruz. Yönetim olarak kaynak arayýþý içerisindeyiz. Türkiye ve Avrupa'da olduðu gibi stadýmýzýn isim hakkýný satýp gelir elde etmek istedik ve yönetim olarak 3 yýllýðýna yýlda 10 bin Türk Lirasý almak üzere fahri baþkanýmýz Alper Özorun'un Merhum babasý Yakup Özorun'un adýný stadýmýza verdik." Eski kulüp yöneticisi Ali Seyhun, Ertaç'ýn Baðcýl'a alýnmadýðýný, bonservisinin Alper Özorun'da olduðunu, daha sonra bu futbolcuyu satmayacaðýnýn ne malum olduðu sormasý üzerine sert tepki koyan Fahri Baþkan Alper Özorun, ara transferde Ertaç için bir kulübün 70 bin Sterlin teklif ettiðini, amacýnýn para kazanmak olsaydý Ertaç'ý satýp 40 bin Sterlin de kar edebileceðini dile getirdi. Özorun, hedeflerinin þampiyonluk olduðunu vurguladý. Son olarak aleyhte bir konuþma yapan Sonay Özgünan, maneviyatýn parayla sayýlamayacaðýný söyleyerek, takýmýn en iyi yerde olduðunu kabul ettiðini, baþkan ve yönetim kurulunun baþarýlý olduðunu ifade ettikten sonra kardeþi ile genel kurulu terk etti. Yapýlan oylamada stadýn adýnýn Yakup Özorun Stadý olmasý oy birliði ile kabul edildi. Dilek ve temennilerde ise eski baþkanlardan Hasan Türköz yaptýðý konuþmada þampiyonluk yolunda ilerleyen takýmý taraftarýn yalnýz býrakmamasýný ve maçlara gitmesini istedi. Türköz, Yakup Özorun Stadý'nda konuk ettikleri Lefke ve Düzkaya maçlarýnda konuk takýmlarýn taraftarlarýnýn daha fazla olduðunu ve sanki deplasmanda oynayan takýmýnýn kendi takýmlarý olduðuna dikkat çekerek, herkesi kýrgýnlýðý ve küskünlüðü bir yana býrakýp þampiyonluk yolunda ilerleyen Baðcýl için tribünleri doldurmaya çaðýrdý. Turkcell Birinci Lig lideri Bostancý Baðcýl, Pazar günü Çetinkaya ile karþýlaþacak Bu kez kazanmak istiyorlar n Ýlk devreyi lider tamamlayan Bostancý Baðcýl yakýn takipçisi Çetinkaya ile Pazar günü buluþuyor. Sezonun ilk haftasýnda 1-1 berabere kalan Çetinkaya ve Bostancý Baðcýl bu kez kazanmayý hedefledi (Necati Özsoy) Turkcell Birinci Liginde sezonu 2. devresi hafta sonu baþlayacak. 14. haftada zirvede önemli bir buluþma gerçekleþecek. 13 hafta sonunda lider olan Bostancý Baðcýl 6 puan gerisindeki Çetinkaya'yý konuk edecek. Ýlk maçta 1-1 bitmiþti Sezonunun açýlýþ maçýnda Çetinkaya, Bostancý Baðcýl'ý Atatürk Stadý'nda konuk etmiþ ve karþýlaþma 1-1 berabere tamamlanmýþtý. Bu karþýlaþmada Çetinkaya'nýn yabancý oyuncusu Cedric ilk golünü atarken Baðcýl'da ise Jeffrey kazanýlan penaltýda takýmýna beraberlik golünü kaydetmiþti. En çok gol atan ve en az gol gören Turkcell Birinci Liginde sezonun ilk devresinde oynanan 13 haftalýk periyotta iki takým da baþarý bir grafik çizdi. Lider Bostancý Baðcýl 34 golle en çok gol atan takým durumunda. Sarý-kýrmýzýlýlar ise ligde 3. Sýrada olmalarýna raðmen ligde kalesinde en az gol gören takým. Antalya kampý faydalý geçti Pazar günü Bostancý Yakup Özorun Stadý'nda karþýlaþacak olan Bostancý Baðcýl ile Çetinkaya devre arasý tatili süresinde yurt dýþý kampý yaparak iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiler. Baðcýl Teknik Direktörü Ýltaç Karayel ve Çetinkaya Teknik Direktörü Vehbi Özerem bir hafta Antalya kampýnýn ardýndan adamýza gelip çalýþmalara devam ederken bu sürecin kadrolarýna olumlu yönde yansýdýðýný ve 2. devrede faydasýný göreceklerini belirtmiþlerdi. Golcüler buluþacak Turkcell Birinci Liginde gol krallýðýnda üst sýralarda olan iki isim bu maçta da etkilerini gösterecekler. 20 gol ile ilk sýrada yer alan Ertaç ile 13 gole imza atan Cedric bu maçta da takýmlarý adýna gol yollarýnda etkili olacak sporcular. Kuzey Kýbrýs Turkcell 2'nci Lig lideri Yenicami'de genel kurul için geri sayým baþladý Yenicami'de tek aday Kaan Kaner Kuzey Kýbrýs Turkcell 2'nci Lig lideri Yenicami'de 21 Ocak 2011 Cuma günü gerçekleþtirilecek olan genel kurula adaylýk baþvurusu için tanýnan süre doldu. Dün saat 18.00'de sona eren adaylýk baþvurusu için tek müracaat eden Kaan Kaner oldu. Yenicami Baþkaný Ahmet Küçük yaptýðý açýklamada kendisinin baþkan olmadýðýný ancak yeni yönetim kurulunda görev alacaðýný söyledi. Geçtiðimiz hafta gerçekleþtirilen tüzük deðiþikliði genel kuruluna baðlý olarak baþkanlýk seçimi için olaðanüstü genel kurula gidilmesi gerektiðini belirten Küçük, baþkanlýk için sadece Kaan Kaner'in müracaat ettiðini ve listesini astýðýný ifade etti. Eski yönetimden bazý kiþilerin yeni yönetimde yer almayacaðýný, buna karþýlýk yeni yönetimde görev yapacak yeni isimlerin olduðunu söyledi. Küçük, eski yönetimde yer alan Muharrem Özseyfiler, Zafer Öner, Halil Onalt, Göksel Macila, Alper Küçük, Feriha Dikmen ve Seran Tahiroðlu'nun yeni yönetimde yer almayacaklarýný, buna karþýlýk Serhat Kotak, Metin Redif ve Derviþ Ýnceer'in yeni listede yer aldýklarýný belirtti. Ahmet Küçük açýklamasýnýn sonunda, Cuma günü saat 18.00'de kulüp lokalinde yapýlacak olan genel kurula tüm üyelerin katýlýmýný beklediklerini dile getirdi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3315 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Musa. l 3. sayfada

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak 2011 Salý Salý YIL: 10 SAYI: 3315 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Musa. l 3. sayfada ÖRP'nin kapýsýna siyah çelenk býrakan sendikacýlar "AKP'nin memuru Turgay Avcý" diye yazmýþlar... Avcý için bir hakaret deðil, bir iltifat sayýlýr herhalde bu da! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Ocak

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurtaranlar kahraman olurdu eskiden... Þimdi batýranlar da kahraman olmuþ! Hükümetteyken Boyacý'yý hiç hatýrlamayan Turgay Avcý, acaba bunun için mi þimdi hatýrladý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3283 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ADRENALÝN Eroðlu da Hristofyas da ekonomi baþlýðýnda geliþme ve ilerlemeler saðlandýðýný açýkladýlar. Demek her iki taraf da ekonomik krizin tokadýný yedikçe anlaþýyor. O halde geldinse üç kere vur ey ruh! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor?

AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li Başkan, Peygamberin oğlu Tayyip dedi mi? Sözcü yalan mı söylüyor? AKP'li başkan Hz. Muhammed in nüfus cüzdanını çıkarttı. Tayyip adını çocuklarının arasına koydu. 9 Ekim 2012 AKP li başkan, peygamberi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Þubat 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3351 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEDEN BATIYORUZ. Ferdi Sabit Soyer 2 Mart mitinginde mutlaka TC ve KKTC bayraklarý da olsun istiyor. Onu bundan vazgeçirmek için uðraþmayýn boþuna. Türklük damarý kabardý mý uçar dangalabiþdada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM Taþ ocaklarý daðlarýmýzý kemirirken, bazý açýkgözler de bubasýnýn malýymýþ gibi denizi taþla dolduruyorlar! Dað baþýný duman aldýysa, demek ki denizlerimizde de yangýn var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3310 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLMAYAN SINIRIN. UBP nin yeni Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu KKTC ekonomisi hiç bu kadar iyi olmamýþtý diyor. Biz dememiþ miydik size, memleket batarken bazýlarý Lale Devri yaþýyor diye... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı