Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý?"

Transkript

1 Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3316 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ALLAH BAÐIÞLASIN ANAVATANINI SANA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DÝRENE DÝRENE Ali Osman Haber ve yorumlar Özgün Kutalmýþ ÜLKE EÞÞEK DOLU Erdoðan Baybars DÝRÝLEN ÖLÜLERÝN MÜCADELESÝ Niyazi Ökten KOLTUKÇULARIN BU KAVGADA YERÝ OLAMAZ Mehmet Levent Mehmet Çakýcý da anavatancý n Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, dün katýldýðý bir ekran söyleþisinde, "Biz anavatana karþý olan hareketler içinde yer almayýz" dedi... n "General çizmeyi aþtý" diyen ve Ýspanya'da Tayyip Erdoðan'a hesap soran Mustafa Akýncý'nýn kulaklarý çýnlasýn... n Þener LEVENT yazýyor, 2. sayfada 'AÇI' sütununda Oðuz Özyalçýn'a soruyor ve yanýt istiyoruz 1 Boðaz'daki 88 daireli 'Laren' sitesine trafoyu hangi özel þirkete ve kaça yaptýrdýnýz? 2 Trafo için daire sahiplerinden ne kadar para topladýnýz? n Bu sorularý size telefonda sorduk ve yanýt alamadýk. Þimdi bir de kamuoyu önünde soruyor ve yanýt bekliyoruz... Kuzey Kýbrýs Havayollarý ortaklýk sözleþmesi imzalandý En büyük hissedar Ünal Çaðýner Kuzey Kýbrýs ýn en zengin adamý olarak dünya dergilerinde yer alan Suat Günsel bu kez ortaklýða katýlmadý... Yeni ortaklýðýn en büyük hissedarýnýn Ünal Çaðýner olmasý dikkati çekti... Çaðýner bütün þirketleriyle ortaklýða katýldý... Ýþte devlet ve THY dýþýndaki ortaklar: Andaç Günay (Kösezade Turizm ve Seyahat Acentesi Ltd.); Ünal Çaðýner (Destination Management TR Ltd.); Ünal Çaðýner (Akgünler Turizm Ltd.); Gökhan Necipoðlu, Hasan Onalt (Hasnül Ltd.); Mehmet Arýkan (Markan Ltd.); Metin Þadi (Kýymet Trading and Contracting Ltd.), Ünal Çaðýner (Cyprus Premier Holidays Ltd.); Niyazi Aydeniz (Deniz Kýzý Ýþletmecilik Ltd.); Ünsal Ecesoy; Ýçim Kavruklu adýna Ünal Çaðýner, Mustafa Oðuz Akdeniz; Güven Tanaydýn (Rezer Hýda Ltd.); Acar Acabey (Dee European Com. Ltd.); Osman Türkay (Strateji Menkul Deðerler A.Þ.); Devrim Aka; Iþýn Ramadan Cemil (Ramadan Cemil Ýþletmeleri); Kaan Kaner (Adem A. Kaner ve Kardeþi (DFS) Ltd.) Mustafa Özün; Erol Avgören; Ünal Çaðýner (Çaðýn Ltd.); Mustafa Gürbüz, Günay Çerkez; Erbil Arkýn (Arkýn Group); Ýsmail Abidin (Bumerang Travel Clup Ltd.) n KTHY'nin eski çalýþanlarýndan yalnýz 'uygun' görülenlerin yeni þirkete alýnacaðý açýklandý... n 13 ve 19. sayfalarda Sendikada bakanla pazarlýk Sendikal Platform un grevleri sürerken, KTOEÖS te dün Eðitim Bakaný Nazým Çavuþoðlu ile yapýlan pazarlýk gözden kaçmadý... Okul müdürlerinin de katýldýðý bu toplantýda, müdürlerin maaþlarýnýn konuþulduðu öðrenildi, ancak toplantýnýn sonucu ile ilgili bilgi edinilemedi. Hükümetin bu pazarlýða karþýlýk sendikadan neler talep ettiði merak ediliyor... (Haber Evrim Kamalý) Arif H.Tahsin yazýyor: Dr. Küçük kim idi? n2. sayfada

2 KUMKÖY- SERHATKÖY ÝÇME SUYU HATTINDA BAKIM ONARIM Su Ýþleri Dairesi, Kumköy- Serhatköy içme suyu hattýnda bakým ve onarým çalýþmasý yapýlacaðý için Lefkoþa ve Maðusa dahil bazý yerlere 18 saat süreyle su verilemeyeceðini açýkladý. Su Ýþleri Dairesi Müdürü Asým Kayan'ýn yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle dün akþam saat 22.00'den bugün saat 16.00'ya kadar Lefkoþa- Gazimaðusa, Alayköy ve Gönyeli-Yenikent bölgelerine su verilemeyecek. Kayan, içme ve kullanma suyunun tasarruflu kullanýlmasýný istedi. MEHRÝBAN KURTARILAMADI Girne'de 21 yaþýndaki Mehriban Durdyyeva (K) kalmakta olduðu apartman dairesine ait anahtarýný içerde unutup, ikametgahýna girebilmek için apartmanýn damýna çýkýp, damdan balkonuna inmeye çalýþtýðý sýrada dengesini kaybedip 18 metre yükseklikten beton zemin üzerine düþtü. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda medyana gelen olayda aðýr yaralanan Durdyyeva, kaldýrýldýðý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilkyardým tedavisinin ardýndan yoðun bakým servisinde kontrol altýna alýndý. Durdyyeva, yapýlan tüm müdahalelere karþýn önceki akþam saat sýralarýnda yaþamýný yitirdi. TASARRUFUNDA 17 SÝKKE BULUNAN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Pirhan'da bir restoran içerisinde müþteri olarak bulunan C.Ç'nin (E - 51) tasarrufunda eski eser olduðuna inanýlan 17 sikke bulunarak emare olarak alýndý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, adý edilen tutuklandý, olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. KUMAR Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Saray Casino" isimli kumarhanede, polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan üç kiþi tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda meydana gelen olayda, bahse konu þahýslar ile kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Soruþturma devam ediyor. HIRSIZLIK OLAYLARI... Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Klas Yapý Market" isimli iþyerinden yazar kasada muhafaza edilen 152,75 TL nakit para çalýndý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, olay Ocak, saatleri arasýnda meydana geldi. Öte yandan dün Gazimaðusa'da, Buket Deniz'e ait ikametgâhýn balkonunda, çamaþýr telinde asýlý bulunan iç çamaþýrlarýný çaldýðý tespit edilen B.H (E - 26) tutuklandý. Her iki olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Program yapýmcýsýnýn elinde bir migrofon. Gencine yaþlýsýna, daha çok da gencine Dr. Küçük'ü sorar. Herkesin Dr. Küçük hakkýndaki bilgisini ölçmeðe çalýþýr. Herkes birþeyler bilir. Söyler da. Ama aralarýndan bilmediðini bilen bir tek kiþi çýkar. Doðrusunu istersanýz hep þunu bekledim: Elinde mikrofon dolaþan program yapýmcýsýnýn da kendi sorusuna bir yanýt vermesini. Þunu da düþündüm: Sokakta beni yakalasaydý, ve sorsaydý ne yanýt verirdim? Boþta bulunup da kem küm eder miydim? Öðrenciler kendilerine okullarda Dr. Küçük'ün öðretildiðini söylediler. Hangi kitaptan bilmem. Ancak öðrencilerin söyledikleri ile Dr. Küçük'ün gençlere doðru bir þekilde öðretilmediði ortadadýr. Ýþgal altýnda, riyakarlýk temeli üzerine bina edilen bu düzende, okullarda Dr. Küçük'ün gerçek kimliðinin öðretilmesi mümkün mü? Býrakýn Dr. Küçük'ü. Kýbrýs'ta olup bitenlerin gerçeðini okullarda öðretmek mümkün mü? Kýbrýs meselesini gerçekçi bir þekilde öðrencilere öðretmezsan Dr. Küçük'ü, Denktaþ'ý, Nalbantoðlu'nu, Osman Örek'i, Faiz Kaymak'ý, Ahmet Mithat Berberoðlu'nu, Ahmet Zaim'i nasýl öðreteceksin? 1954 dravellasýný Faiz Kaymak, Ahmet Mithat Berberoðlu ve Ahmet Zaim çekti. Hani Yunanistan ilk kez Birleþmiþ Milletlerden Kýbrýs'a Self-Determination hakký tanýnmasý için baþvurduydu. Dolaylý yoldan ENOSÝS için yani... Kimseyi üzmek istemem ama, Dr. Küçük'ün ölüm yýldönümünde DR. KÜÇÜK KÝM ÝDÝ? TMT'cilerin, özellikle Lefkoþa Sancaðý TMT'cilerinin, Mücahitlerinin Dr. Küçük'ün kabrine, eþinin ziyaretine gitmeleri en azýndan ayýp deðil mi? Bunlar Dr. Küçük hayatta iken Dr. Küçük'e ne zaman saygý gösterdiler. Yýllar yýlý kendisine kan kusturdular. Kemal Coþkun'un ve Denktaþ'ýn yanýnda durarak, Dr. Küçük'ün yerine Denktaþ'ý getirene kadar uðraþtýlar. Denktaþ'ýn Dr. Küçük için nutuk atmasý da kabul edilir deðildir. Övücü laflar etmesi yani... Dr. Küçük'e "Özgürlük Mücadelesi Lideri" sýfatýný kim taktý bilmem. Dr. Küçük ne zaman özgürlük mücadelesi verdi? Denktaþ Bey da tabii... Yalnýz Dr. Küçük ile Denktaþ'ýn üzerine atmayalým. Kýbrýs bir Osmanlý topraðýydý. Kýbrýslýlarýn tümü, Rumca konuþaný da, Ýstediðiniz kadar araþtýrýn. Göreceksiniz ki, ne Denktaþ, ne Dr. Küçük, ne Makarios, özgürlüðün, baðýmsýzlýðýn, Ýnsan Haklarýnýn mesela ne olduðunu bilmezlerdi. Sonradan da öðrenemediler. Milletin ne olduðunu da bilmezlerdi, bilmezler da... Denktaþ hala daha baþladýðý yerdedir. Özgürlüðü Türkiye'ye esir olmak sanýr. Türkçe konuþaný da, o nedenle Osmanlýnýn cehalet çarkýndan geçirilmiþ insanlardý. Ne Dr. Küçük, ne Denktaþ, ne Makarios, yaþadýklarý dönemin, bir politikacýnýn sahip olmasý gereken bilgi donanýmýna sahip deðillerdi. Belki Makarios biraz daha önde idi ama, Kýbrýs'a, Kýbrýslýlara gerekli olan kadar deðil... Ýstediðiniz kadar araþtýrýn. Göreceksiniz ki, ne Denktaþ, ne Dr. Küçük, ne Makarios, özgürlüðün, baðýmsýzlýðýn, Ýnsan Haklarýnýn mesela ne olduðunu bilmezlerdi. Sonradan da öðrenemediler. Milletin ne olduðunu da bilmezlerdi, bilmezler da... Denktaþ hala daha baþladýðý yerdedir. Özgürlüðü Türkiye'ye esir olmak sanýr. Uþaklýðý baðýmsýzlýk sanýr. Þunu bilin ki, politikacýlarýn dümen suyunda gitmeyen her Kýbrýslý, Dr. Küçük'ten, Denktaþ'tan, Makarios'tan bugün, dünya gerçeklerini, toplumlarýn normal vatandaþlarý çok daha iyi bilirler. Bir ülkeyi bu hale, cehalet tahsili yapanlar getirebilirdi ancak. Gene gonuþmamýz lazýmdýr bu konuyu... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ALLAH BAÐIÞLASIN ANAVATANINI SANA Þu anda memleketimizde olup bitenlerden hiç kimsenin þikayet etmeye hakký yok aslýnda... Yasemin Hareketi'ne mühür basan ve seçimi boykot edenlerden baþka... Eðer UBP'ye... CTP'ye... DP'ye... TDP'ye... Ve ÖRP'ye mühür vurmuþsa... Ne sanayicinin hakký var þikayete... Ne esnafýn, ne memurun, ne gazetecinin... Amblemleri ve renkleri farklý olabilir bunlarýn... Ama tuttuklarý yol bir... Ayný yolun yolcusu hepsi de... Hepsi de anavatancý... Seçtiniz ve meclise gönderdiniz onlarý... Ceremesine de katlanacaksýnýz þimdi... UBP'ye karþý olanlarýn muhalefeti yanýltmasýn sakýn sizi... Yönetimde hangisi olursa olsun ayný þeyi yapar... Yaptý da zaten... Ve siz de gördünüz... Denediniz hepsini de... Ama yine de gidip bir daha taþa vurdunuz baþýnýzý... Sizin bu saflýðýnýzýn faturasýný, sizinle beraber baþkalarý da ödüyor þimdi... Meclisteki o anavatancý partilerin hiçbirine oy vermeyenler... Ýþlemedikleri bir kabahatin cezasýný çekiyorlar onlar sizinle... Söyleyin... Bu paketi uygulamayacak, bu paketi Ankara'ya iade edecek kim var aralarýnda? Kimse deðil mi? Paketi reddeden parti o koltuklarda fazla oturamaz çünkü... Alaþaðý edilir... Bir Ali Cengiz oyunuyla, bir abidik gubidik numarayla tepetaklak gider... Birkaç milletvekili transferi... Halleder bu iþi... Ardýndan bir de karalama kampanyasý devreye girdi mi tamam... Memleketin en dürüst, en namuslu ve onurlu kesimleri bile Ankara'ya boyun eðmedi diye bir anda en namussuz adam ilan edilir. Bakýn, ne zekasýna hayran olduðumuz Ali Erel var sahnede, ne de en onurlu ve yürekli politikacýmýz Mustafa Akýncý... Ne de sendikacýlarýn sendikacýsý Önder Konuloðlu... Ankara tarafýndan üstü çizilmiþ ve CTP döneminde bir kenara yýðýlmýþ hepsi de... TDP Lideri Mehmet Çakýcý konuþuyordu ekranda dün... Sanýrsýnýz Turgay Avcý... Yazýk, çok yazýk... Akýncý'nýn mirasý da gitmiþ elden... "General çizmeyi aþtý"dan nerelere gelmiþiz bakýn... "Biz anavatana karþý olan hiçbir hareketin içinde yer almayýz" diyor... Alma Mehmet alma... Allah baðýþlasýn anavatanýný sana... Toplum eritilsin... Yok olsun... Nüfus göndersinler bize... Vatandaþ yapalým hepsini de... Bir karýþ toprak vermeyelim gavura... Bir tek asker çekmeyelim... Yaðmalayalým daha ne kadar mal kaldýysa... Ýþgal deðil bu... Kurtarma... Kepçeyle Mehmet, kepçeyle kurtarma... Ve biri çýkýp da bu kurtarmaya bir laf ederse... Bizi tükettiniz, bizi asimile ettiniz, bizi mahvettiniz derse... Sen onun hakkýndan gel Mehmet... Sakýn bir olma onunla... Ona uyma... Bak Akýncý þeytana uymuþ... Ýspanya'da hesap sormaya kalkmýþ Erdoðan'dan... Baþka vukuatlarý da vardý zaten... Kýtýr kýtýr yedik onu deðil mi? Pakete karþý ama anavatana karþý deðillermiþ... Anladýnýz mý siz, ne demek bu... Ben anlamadým... Paket anavatanýn paketi deðil mi? Hem pakete karþý ol... Hem de anavatana laf söyleme... Ne biçim bir muhalefet bu... Bu muhalefet mi Kýbrýslýtürkün görüp göreceði? Yok olup giderken bile sahnelenen bu yalakalýk mide bulandýrýyor artýk... Sana bir kopya daha vereyim ayrýca Mehmet... Çünkü anladýðým kadarýyla, anavatanýnda neler olup bittiðinin de farkýnda deðilsin... Dümdüz ediyorlar Mustafa Kemal'i dümdüz... Senin baðlýlýk bildirdiðin Ýslamcýlarýn... "Baþörtüsüz kadýn perdesiz eve benzer, ya satýlýktýr o ev, ya kiralýktýr" diyenlerle ayný yoldasýn... Onlarýn kim olduklarýna ve ne yaptýklarýna bile bakmýyorsun... Körü körüne anavatancýsýn... Üstelik anavatanýnýn da neresi olduðunu bile bilmiyorsun... Türkiye deðil... Kýbrýs'týr senin anavatanýn...

3 AFRÝKA dan mektup... PERDESÝZ EV VE BAÞÖRTÜSÜZ KADIN Sanal alemde büyük bir tartýþma baþlamýþ... Facebook'ta... Ve Twitter aleminde... Tartýþmanýn konusu: "Baþörtüsüz kadýn ve perdesiz ev..." Bilirsiniz... Biz de yazdýk birkaç gün önce... Ne demiþ Erdoðan: "Baþörtüsüz kadýn perdesiz ev gibidir. Ya satýlýktýr o ev, ya da kiralýk..." Bu sözlerin Erdoðan tarafýndan söylenmiþ olduðunu kabul etmeyenler de var. Ancak konuyu tartýþanlar söylendiðinden emin. Hatta suçluyorlar medyayý... Neden kimse bunu haber yapmadý diye... * Bir araþtýrma yapýlmýþ ancak... Ve bu sözlerin gerçek sahibinin ünlü þair Necip Fazýl Kýsakürek olduðu saptanmýþ... Erdoðan'ýn çok sevdiði bu þaire atýfta bulunarak bunu söylediði iddia ediliyor... Týpký Ziya Gökalp'ýn o ünlü sözünü kullandýðý gibi kullanmýþ bunu da Erdoðan. "Minareler kýlýcýmýz, kubbeler miðferimiz, camiler kýþlamýz" gibi... Bu konudaki tartýþmayý izlemek isteyenler Google'den yararlanabilirler. "Örtüsüz perde Erdoðan" yazarlar ve týklarlarsa buna ulaþýrlar... * Necip Fazýl Kýsakürek Türk þiirinin en ünlü isimlerinden... Pek çoðu ezbere bilir onun o meþhur 'Kaldýrýmlar' þiirini... Kumara pek düþkün olduðu da söylenir Kýsakürek'in... Ancak Mehmet Akif Ersoy gibi, onun islamcýlýðý da önde... Ýnanmýþ adam... Zaten Erdoðan'ýn ona olan büyük hayranlýðý da bundan... Haftalardýr sürüyor internetteki tartýþma... Ama Erdoðan'dan herhangi bir yalanlama gelmedi henüz buna... Gelmez de herhalde... Hele de bu sözün gerçek sahibi Necip Fazýl Kýsakürek gibi bir þair ise... Zaten bugün Türkiye'de yapýlanlarýn ruhuna ters bir þey de yok bunda... Erdoðan 'Allah-ü ekber' diye yatýyor, 'Allah-ü ekber' diye kalkýyor... Türkiye tam bir Ýslam Devleti yolunda... Ýçki haram ya, yasaklanmýþ... Þimdilik 24 yaþýna kadar... Ama önümüzdeki seçimi de kazandýktan sonra tümden de yasaklanabilir... Herkes için... Kuveyt'te, Katar'da, Suudiler'de vesaire olduðu gibi... Atatürk'ün yaptýklarýna karþý tam bir savaþ açýlmýþ... Ve ne yazýk, Erdoðan'ý destekleme gafletine düþen eski solcular yeni uyanmýþ þimdi... Uyanýnca da kýlýcý keskin bir Ýslam Diktatörü'nü bulmuþlar karþýlarýnda... Onun için yazarlýk karizmasýný bile tehlikeye atan ve her zaman onu vargücüyle savunan Ahmet Altan'a bakýn... Dava edilmiþ Erdoðan tarafýndan milyarlýk tazminat davasý... Neden? 'Kabadayý' demiþ çünkü Altan ona... Geriye kalan tüm solcu Erdoðan hayranlarý da Ahmet Altan gibi büyük bir hayal kýrýklýðý içinde... Askerin zulmünden kurtulayým derken, paçalarýna sarýldýklarý Erdoðan'dan yiyorlar þimdi darbeyi... Ve öyle görünüyor ki, askerden kurtulduklarýndan daha zor kurtulurlar ondan... Faþizmin bile bir sonu var... Ama bunun yok ki... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN), Vakýf Yöneticiler Kurulu (VYK) ile Rektörlüðü ilginç bir yöntemle protesto etti. Sendika yönetim kurulu ve bazý üyeler Rektörlük önünde toplanarak VYK giriþ kapýsýna oyuncak kýlýç, Rektörlük giriþ kapýsýna da oyuncak silah býraktý. RUSYA, FÝLÝSTÝN'Ý TANIDI Rusya Devlet Baþkaný Dimitriy Medvedev, Moskova'nýn Sovyetler Birliði döneminde baðýmsýz bir Filistin devletini tanýdýðýný anýmsatarak, bu tutumlarýnýn deðiþmediðini belirtti. Medvedev, Eriha kentinde Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada, "Biz kararýmýzý o dönemde verdik ve bugün de bunu deðiþtirmedik" dedi. Dimitriy Medvedev, Moskova'nýn baðýmsýz Filistin devletini 1988'de tanýdýðýný anýmsattý. VYK'ya oyuncak kýlýç, rektörlüðe oyuncak silah ALTIOK DAÜ-SEN Baþkaný Hasan Altýok eylem sýrasýnda yaptýðý açýklamada, üniversitede uzun zamandýr süren sorunlarý aþmak için yapýlan görüþmelerde uzlaþmalara varýlmasýna raðmen, VYK'nýn uzlaþmaz tutumunu sürdürdüðünü savundu. Altýok, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Baþbakan Ýrsen Küçük, DAÜ Rektörlüðü ve Üniversite Yönetim Kurulu'yla sorunlarýn çözümüne yönelik 3 kez uzlaþma saðlanmasýna raðmen, VYK'nýn bu uzlaþmalarý bozduðunu iddia etti. Altýok, "VYK'nýn tek adam zihniyetiyle mevzuatý, yasa ve toplu iþ sözleþmesini hiçe sayarak asýp biçtiðini" savunarak, "Mevzuatlarý, çalýþanlarýn haklarýný, üniversitenin geleceðini asýp biçmek ve karartmak yerine bununla tatmin olsun ve oyalansýn diye kendilerine kýlýç aldýk" diye konuþtu. Altýok, DAÜ Rektörlüðü'nün de süreçte VYK ile sendika arasýnda kaldýðýný ifade ederek, "Rektörlüðün de kendisini korumasý için" oyuncak silah aldýklarýný söyledi. Grev kalkýnca Vergi Dairesi nde izdiham Fotoðraflar: Mustafa Erkan Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), önceki gün 24 saatlik grev yaptýðý, ancak bu sabah, bugün de sürdürüldüðünü duyurduðu Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoþa Tahsilât Þubesi'ndeki grevi, þubeye personel aktarýmý yapýlmasý üzerine 10:00 sýralarýnda kaldýrdý. KTAMS Baþkaný Ahmet Kaptan grev yerinde yaptýðý konuþmada Daire Müdürü Yusuf Kaçmaz ve Maliye Bakanlýðý Bakanlýk Müdürü Olgun Amcaoðlu ile yapýlan görüþmede, greve neden olan personel eksikliðinin giderildiðini; teknik altyapýnýn iyileþtirilmesi konusunda ise çalýþma baþlatýldýðýný açýkladý. Kaptan, bu geliþmeler üzerine buradaki grevin kaldýrýldýðýný ifade ederek, önemli olanýn grevin kaldýrýlmasý deðil, sorunlarýn greve neden olmadan çözülmesi olduðunu anlattý. Ahmet Kaptan, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün "kamuda reform" söylemlerinin maaþlarýn geriye götürülmesi, kazanýmlarýn ortadan kaldýrýlmasý ise sendikalardan böyle bir reforma destek gelmeyeceðini söyledi. Kaptan, kamuda reformdan sendikalarýn anladýðýnýn, kamu emekçilerinin eksik eðitiminin tamamlanmasý, daha verimli ve iyi çalýþma þartlarýnýn yaratýlmasý olduðunu kaydetti.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Dikkat edin sapla saman karýþmasýn ayrýlsýn Gerçeðin arasýna girmesin karanlýk yalan Gideceðimiz adres doðru bilenden sorulsun Düþmesin bizimle yola koltuða sevdalý olan Kalay FENERBAHÇE DE MAÇA KATILIRSA... Baþbakanýndan bakanýna AKP Galatasaray'a karþý bombardýmana geçti. Kimi AKP'li protestoculara "sefiller" dedi. Kimisi "þerefsizler, gerizekalý kuþ beyinliler kim yaptý lan o stadý" dedi. Protestonun hak olduðundan söz edenler de oldu... "Stadýn parasýný Tayyip Erdoðan cebinden ödemedi" diyenler de. Tayyip beyin Fenerbahçeli kimliðinden dolayý protesto edildiðini söyleyenler de vardý bu arada. Sonuçta ilk defa bir siyasi parti ile bir spor kulubü arasýnda bir maç seyrediyoruz. Erdoðan'ýn tuttuðu Fenerbahçe de bu maça katýlýrsa, seyredin o zaman festivali... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik DÝRENE DÝRENE Sendikalar bu kez iþi sýký tutuyorlar Siyasi partilerin inisiyatifi ele geçirip gücü koltuða satmalarýndan korkuyorlar Geçmiþ uzak deðil Daha dün gibi Bu Memleket Bizim Platformu'nu CTP ele geçirip koltuk uðruna Ankara'ya satmadý mý? Pazartesi günü ÖRP temsilcisinin KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'in açýklamalarýna tepki koymasý ve ileri geri konuþmasý Sendikal Platformu biraz daha birbirine yakýnlaþtýrdý gibi Mücadele bir bütündür ÖRP bunu öðrenemedi, gitti DP de, CTP de hazmedecek Platform'da partilerin deðil sendikalarýn, diðer örgütlerin sözü geçecek Karar mekanizmasý onlar olacak Ve birlikte hareket etmeyi kabul edenler iþin siyasi yönünün ekonomik yönünden ayrý düþünülemeyeceðini bilmelidirler Esaret altýnda bir toplumun özgür olma mücadelesini býrakýp sömürgeciden para talep etmesi utanmazlýðýn en büyüðüdür. Yetmedi mi bugüne kadar utanmazlýðý, onursuzluðu sýrtýmýzda taþýmamýz? Kim olursa olsun, hiç önemli deðil Önce adý ister kurtuluþ mücadelesi, isterse irademizi elde etme kavgasý olsun Ýsimin önemi yoktur Yeter ki saðlam duralým Ölülerden medet ummayý bir yana býrakýp, gücümüze güvenelim Bedel ödenecek mutlaka ve bu bedel gerekirse biz olalým Hepimiz hem de Bu Memleket Bizim Platformu da büyük bir güç olmuþtu toplumun talepleri doðrultusunda Toplumun en büyük umuduydu kýsa dönemde de olsa O gücü alýp Ankara'nýn ayaklarý altýna serenler, koltuklara oturtuldular Hayatlarýnda göremeyecekleri saltanatlar sunuldu bu ihanetleri karþýsýnda kendilerine Ýhanet edeni toplumu gibi sömürgeci de, iradesini satýn alanlar da sevmez Sendikal Platform son çaresidir bu toplumun Dört dörtlük mü? Hayýr! Kavgayý sonuna kadar götüremeyecek nice çürükler çýkacak arasýndan Ama bu sendikal gücü bir kez daha partilere teslim edersek, unutulmasýn ki bundan sonrasý yoktur Olmayacak da Ve son hayal kýrýklýðý bir tek örgüte yarayacak Yerleþiklerden oluþan HAK isimli konseye Ankara da memnun mesut Beklediði de budur iþte ÖRP kurtluydu altýna düþtü Varsa daha çürümüþ elma onlar da düþecek yavaþ yavaþ Ve unutulmasýn ki kurtuluþ savaþý verenler, dünya devrim tarihine isimlerini altýn harflerle yazdýranlar büyük kalabalýklarla deðil, inançlý ve birlikte bir amaç uðruna hareket edenlerle baþarýya ulaþtýlar. Türkiye'nin hegemonyasýndan kurtulmak için yola çýkýlmalý önce Arkasý gelir SOSYAL HÝZMETLER DAÝRESÝ'NDEN UYARI: Çocuklarýn çalýþtýrýlmasý suçtur Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Canse Hýdýroðlu, kavþaklarda nergis, ayrelli, mendil satan, ayakkabý boyayan çocuklarýn her türlü istismara açýk olduðunu ifade ederek, duyarlý vatandaþlardan bu çocuklardan alýþveriþ yapmamalarýný istedi. Çocuklarýn çalýþtýrýlmasýnýn suç olduðunu vurgulayan Hýdýroðlu, herkesi, çocuk emeðinin sömürülmesiyle mücadeleye destek olmaya çaðýrdý. Hýdýroðlu, Lefkoþa - Gazimaðusa anayolu üzerinde nergis satan çocuklarý ziyaret ederek, sohbet etti. Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Hýdýroðlu, çocuklarýn risklere açýk bir þekilde, bilinçsizce yollarda ve restoran gibi yerlerde dolaþmasýnýn risklerine dikkat çekti. Canse Hýdýroðlu, çocuk emeðinin bir gelir kapýsý olarak görülmesinin sakýncalarýna iþaret ederek, "Çocuklarýn nergis satarak geçirdikleri zamaný, evlerinde ders çalýþarak ya da oynayarak geçirmeleri gerekir" dedi. Çocuk istismarý, ihmali ve çocuk emeðinin sömürülmesiyle ilgili çalýþmalarýn dairenin imkanlarý ölçüsünde devam ettiðini söyleyen Hýdýroðlu, diðer kurum, kuruluþ, sivil toplum örgütleri, duyarlý vatandaþlar ve özellikle polis teþkilatýndan destek istedi. DEVLET BURSU'NA ADAY GÖSTERÝLEN ÖÐRENCÝLER AÇIKLANDI 2010 ÖSYS sonuçlarýna göre devletin belirlediði ihtiyaç alanlarýnda lisans ve önlisans düzeyindeki kontenjan sahalarýna yerleþtirilen ve Devlet Bursu'na aday gösterilen öðrenciler belli oldu. Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, itirazý olan adaylarýn 27 Ocak 2010 tarihine kadar müdürlüðe gerekçesi ve belgesiyle yazýlý itiraz etmesi istendi. Devlet Bursu'na aday öðrencilerin, dosya tamamlamak için Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürlüðü'ne baþvurmasý gerekiyor. ÖZEV 6 YAÞINDA Farklý geliþen bireylere dünya standartlarýnda özel eðitim ve rehabilitasyon olanaðý yaratma amacýyla kurulan KKTC Özel Eðitim Vakfý (ÖZEV) 6 yaþýnda. KKTC Özel Eðitim Vakfý (ÖZEV) Genel Müdürü Ersin Görsay dün yayýnladýðý mesajda, vakýf ve özel eðitim gereksinimli bireylere fiilen özel eðitim ve rehabilitasyon hizmeti verilen ÖZEV Özel Eðitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Ersin Görsay, ÖZEV'in, 5 yýlý dernek, 6 yýlý vakýf olmak üzere 11 yýldýr Milli Eðitim Bakanlýðý ile koordineli olarak faaliyetlerini sürdürdüðünü ve eðitim ve rehabilitasyon hizmetleri açýsýndan bakanlýðýn denetimine tabi olduðunu kaydetti. BAÞARI BURSU ALANLAR Diðer yandan 2010 ÖSYS sonuçlarýna göre Baþarý Bursu almaya aday olan öðrenciler belli oldu. Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürlüðü, MF2, TM2, TS2 ve DÝL2 türünde Burs Tüzüðü'ne göre ilk dörde girerek Baþarý Bursu almaya aday öðrencileri açýkladý. Baþarý bursu almaya hak kazanan öðrencilerin dosya tamamlamak için Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi Müdürlüðü'ne baþvurmasý gerekiyor. Ýtirazý olan adaylarýn, 27 Ocak 2011 tarihine kadar belgeleriyle birlikte müdürlüðe yazýlý itiraz etmeleri istendi. Görsay, hayýr kurumu bir vakýf olarak ÖZEV'in Vakýflar Ýdaresi Genel Müdürlüðü denetimine tabi olduðunu belirtti. Görsay, "Farklý geliþen birey sahibi aileler olarak bir hayalimizin gerçekleþmesine olanak saðlayan, toplumumuzun ihtiyacý olan bir projeye toplumsal bir vazife anlayýþý ile katký koyarak hayat bulmasýna olanak saðlayan KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýmý'za sonsuz teþekkürlerimizi ve minnettarlýðýmýzý sunmak bir borçtur" dedi. Ersin Görsay, farklý geliþen bireylerin ihtiyaçlarýný merkezinde tutan vakýfýn, yüksek inanç, ailelerin ve hayýrseverlerin katkýlarý ve devletle kurulan iþbirliðiyle ayakta kaldýðýný söyledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KOLTUKÇULARIN BU KAVGADA YERÝ OLAMAZ Belki inanmayacaksýnýz ama bugün dünden daha umutlu, daha iyimser olmak için kendimce çok geçerli bir nedenim var benim de. Þaþýrdýnýz belki. Haklýsýnýz... Ben bile þaþýrdým. Çünkü kolayýna esmiyor bu umut ve iyimserlik rüzgârlarý bizim baþýmýzýn üstünde. Öylesine bir yokladý iþte. Umarým yarýn ve yarýndan sonraki günlerde de devam eder. Gelelim bu umut ve iyimserliði estiren nedene. Bilindiði gibi Sendikal Platform, Ankara'nýn binbir tehdit, þantaj ve baský ile dayattýðý, Kýbrýslýtürkleri bir tükeniþ güzergahýna sokup bitirme politikasýna karþý, 2011 yýlýný "Toplumsal varoluþ için mücadele yýlý" ilân etmiþ ve bu çerçevede eylemlere baþlamýþtý. Bu eylemlerin bir halkasý olarak 28 Ocak'ta yapýlacak büyük mitinge UBP dýþýndaki muhalefet partilerinin de katýlýmý için temaslar baþlatýlmýþtý daha sonra. Ankara'nýn dayatmalarýna karþý hiçbir tepki ortaya koymayan ÖRP, DP ve CTP'nin de platforma katýlmak istemesi, çok büyük tepkilere neden olmuþ ve eþyanýn tabiatýna aykýrý bulunmuþtu. Bütün bunlar olurken, Alman Baþbakaný Merkel'in Kýbrýs'taki gerçeði yansýtan tavrýný eleþtirip, "Kýbrýs'tan bir gram bile vermeyiz" diyen Erdoðan'a tek yanýt KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'den geldi. "Hangi hakla bizim topraðýmýzýn pazarlýðýný yapýyorsunuz? Kýbrýs sizin babanýzýn malý deðil." Onurun ve yürekliliðin sesiydi bu ses. Türkiye'nin bir numaralý yalakasý Turgay Avcý küplere bindi! Þener Elcil'in tavrýný eleþtirmeye kalktý. Ve Elcil'i bu sözlerinden dolayý derhal istifaya davet etti! Sendikal Platform ise Turgay Avcý'ya aðzýnýn payýný vermekte gecikmedi. Gölge etme baþka ihsan istemez diyerek, güçbirliði arayýþý için önceki gün siyasi partilerle yapýlan toplantýya ÖRP sokulmadý. Ayrýca ÖRP binasýnýn kapýsýna siyah çelenk býrakýlarak Turgay Avcý, Sendikal Platform tarafýndan protesto edildi ve Avcý'nýn Þener Elcil'e karþý sergilediði tavýr, platforma yapýlmýþ bir saldýrý olarak deðerlendirildi. Böylece, Toplumsal Varoluþ Mücadelesine hiç yakýþmayan, bu mücadeleye her zaman köstek olan bir figür platform içinden temizlenmiþ oldu. Daha doðrusu platformun kapýsýndan içeriye adým bile atmasýna fýrsat verilmeden büyük bir yanlýþtan dönüldü. Son günlerde duyduðum en güzel haber olduðunu söyleyebilirim bunun. Bu yüzden keyifli, umutlu ve iyimserim bugün. Ne kadar sürer bilmem. Ama tadýný çýkarmaya çalýþýyorum. Platform, Ankara'ya toz kondurmamayý ilke edinmiþ olanlara karþý bu doðru ve onurlu tavrýný korumak, havanda su dövercesine yanlýþ adreste ýsrar eden ve toplumsal varoluþ için deðil koltuksal varoluþ için mücadele bayraðý açmak hevesinde olanlara kapýyý göstermesini bilmelidir. Ankara'nýn son dayattýðý ekonomik paket, bardaðý taþýrmýþ, toplumsal varoluþ mücadelesini tetiklemiþ olabilir. Ancak buna bakarak, kavgayý "para kavgasý" olarak lânse etmek, mücadelenin hakkýný yemek olur. Kavga, Kýbrýslýtürk toplumunun, siyasi iradesine, yurduna, kimliðine, kendi kendini yönetme ve geleceðini tayin hakkýna ve nihayet yok edilmek istenen tüm maddi ve manevi deðerleriyle, Kýbrýs sorununun çözümünde son sözü söyleme hakkýna sahip çýkma kavgasýdýr. Onuru ve yüreði söylemeyenlerin bu kavgada yeri olamaz.

5 19 Ocak 2011 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: Kýbrýs sorunu, mevsimine göre çözülecek bir sorun deðildir. Bu nedenle "fýrsatlar kaçýyor" diye hayýflanmak yersizdir. *Maliye Bakaný Tatar, hafta sonlarý köyleri gezmeye baþlamýþ. - Ne varsa köylerde var zaten. Aradýðý kaynaðý oralarda bulabilir. *Merkel'in sözleri yanlýþ tercüme edilmiþ. - Yanlýþ manlýþ yok Hem yanlýþ olsa da ne Vücut dilinden, gözlerinden, bakýþýndan kafasýndan geçenleri anlamadýnýz mý? * Vatandaþlarýmýz ne duyarsa inanmaya baþlamýþ. - Ýþin tuhaf yaný, duyduklarýna inanýyorlar da, nedense gördüklerine inanmýyorlar. *Eroðlu'nun müzakerecisi Özersay "bu iþ uzarsa istifa ederim" demiþ. - Yerden göðe kadar haklý Ömür törpülemeye deðmez bu iþler. * Kemal Dürüst, Metin Özerem'i iki defa yemeðe kalkýþmýþ. - Özerem yatsýn kalksýn Eroðlu'na dua etsin. Eroðlu son anda Dürüst'ün elinden kaþýðý kapmasaydý þimdiye çoktaaan hazmedilmiþti! Yeni bir sigorta sistemi uygulamaya konmuþ... Ne getirdi, ne götürdü henüz bilemiyoruz. Zamanla göreceðiz. Ama dediklerine göre; "Bir baþka sigorta þirketinin verdiði fiyatýn altýna düþer yaparým" mantýðý ortadan kalkacakmýþ. Allah Allah.. Bu mantýðýn nesi kötü ki? Rekabetten güzel ne var Rekabetin önünü kesen bir yasa, ancak, sigorta þirketlerinin iþine yarar ki, bu yeni uygulama da getireceklerinden çok götürecek galiba! Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI ÜLKE EÞÞEK DOLU Rumlar giderken, domuzlarýný ve eþeklerini de geride býraktý. Domuzlarý tükettik, eþekler kaldý. Doðrusu eþeklere çok hoþgörülü davrandýk. Onlara "özgür eþekler" dedik, salma býraktýk. Ve bu davranýþýmýzla yýllarca övünüp durduk Öyle ya Hayvanlara ve özgürlüðe ne kadar duyarlý olduðumuzu gösterdik. Allah da bilir ya, eþeklerimizi eþek gibi yaþatmadýk.. Ýnsanlara eþek gibi davrandýk da, eþekleri hep ayrý tuttuk. Aslanlar gibi yaþadýlar hep. Hiç çalýþmadýlar. Yediler, içtiler, çiftleþtiler. Yediler, içtiler, çiftleþtiler.. Ve zamanla çoðalýp Karpaz'a sýðmaz oldular. Þimdi eþek arkadaþlarýmýzdan nasýl kurtulacaðýmýzý düþünüyoruz. Karpaz köylüleri isyanda. O kadar öfkeliler ki "Önlem alýnmazsa eþekleri Lefkoþa'ya süreceðiz" tehditleri savurmaya baþladýlar. Bence böyle tehditlerle sonuç almalarý mümkün deðil. Baþka yöntemler düþünsünler. Kimseyi korkutamazlar Ülke ahýrdan farksýz zaten. MEMLEKETÝMDEN ÝNSAN MANZARALARI Yukarda eþeklerimizden bahsettik. Þimdi biraz da insanlarýmýzdan söz edelim. Aþaðýdaki fotoðrafý Girne'de çektim. Yabancý bir kadýn ayakkabýlarýný boyatýyor, 3 arkadaþý da onu bekliyor. Ama fotoðrafta 10 yurdum insaný daha var! Öylece durmuþ bakýyorlar. Nereye mi? Nereye baktýklarý belli. Yabancýlarý seyrediyorlar. Aslýnda böyle resimler, yazýn plajlarda çekilebilir Kýþýn ilk defa böylesini gördüm ve biraz tuhafýma gitti doðrusu Yine de çok fazla yadýrgadým diyemem Ülkede turist o kadar az ki Rastladýk mý dikizlemeden duramýyoruz! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Eski Maliye Bakanlarý bile akýl vermeye baþladý. Tatar, çok üzgün ve þaþkýn olmalý. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KULAKLARDAN BEYÝNLERE AKMALIYIZ... (Ýstanbul)- "Büyük gün bugün" Bir gazetenin manþetiydi dün bu Büyük gün!... Dedikleri de þu: Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý adýyla yeni havayolu þirketinin kuruluþ anlaþmasý bugün yani dün imzalanýyormuþ! Büyük gün dedikleri bu demek. Lefkoþa'da pazar yeri var. Ne anlamý var bilmiyorum ama oraya pazar diyorlar. Pazar Ya hafta sonunu iþaret ettiði içindir... Ya da bir þeylerin pazarlandýðý yerdir. Eskiden panayýrlar vardý her bölgenin, þimdi festival dediler. Kýbrýs'a has ne varsa oralarda vardý, artý deðiþiklik olsun diye bazý eðlenceler getirilirdi. Baf'ta son yýllarda Vikla'da kurulan panayýrlarda babam lokma yapardý. Tam tepedeydi tezgahý. Tüm Baflýlar ve de köylülerin çoðu birkaç gün iyi vakit geçirirlerdi. Ve olmayan bütçelere biraz katký saðlanýrdý o yokluk günlerinde. Þimdi pazar kuruyorlar Kuzey Kýbrýs'ýn her köþesine. Omorfo pazarý var mesela. Hellim, köy ekmeði ve yörenin sebzeleri bulunuyor, doðru. Babam hayatta iken her Cumartesi hellim almaktan çok kalanlarý görmek için pazara uðrardý. Her gittiðinde aldýklarýndan çok gördüklerini paylaþýyordu bizimle. En son gittiði gün de görüþmüþtü arkadaþlarý ile. Arkadaþlarý, "Safa dayý ne kadar iyi görünüyorsun" bile demiþler ona. Oysa ki son gidiþiydi o. Baf panayýrýndaki lokmacýnýn, son gidiþiydi o Cumartesi pazarýna. Lefkoþa'nýn Fuar alanýnda da Pazar kurulur, bilirsiniz. Ben, bir Ýstanbul'a dönüþ günü, havaalanýna gitmeden önce hellim almak için uðramýþtým oraya. Yolumun üzeriydi nasýlsa ve köylülerden köy ürünleri bulacaktým. Mahmutpaþa'dan farklý deðildi ne yazýk ki. Ne Kýbrýs'la ilgisi vardý oranýn ne de bizimle. Tam Mahmutpaþa. Adamlar pazar diyerek köy ürünleri yerine Mahmutpaþa ürünlerini pazarlýyorlar, millet de yutuyor... Büyük gün dediler bugün için. Ýmzalar atýlacak ve bayrak taþýyan yeni þirket hizmete girecek. Kimbilir gördükleri kadarýný pazar bilen halk, neler hayal ediyor yeni kurulacak bayrak taþýyýcý firmadan. Kimbilir belki de gerçekten uçaðýn her tarafýný bayrakla doldurup Beþparmaklarý gelin gibi süsleyecekler sanýyorlar. Oysa ki daha kýsa bir süre önce koskoca firmayý çalýþanlarla birlikte götürüp attýlar. Zararýna devrettiler firmanýn çoðu malýný. Þimdi Kýbrýs'ýn kuzeyinde benzeri bir firma kuruyorlar. Ancak farklý. Ýpin ilmeði boyunda ipin ucu badem býyýkta! Çeksin götürsün istediði gibi. Gözler kör olduðunda beyin kulaktan girenlerle yetinir. Renkler eskiden bildikleri kadardýr artýk. Karþýsýndaki önceden bildiðinden farklý deðildir hiç. Ve kendisi bile aynalardaki görüntüsünden baþkasý olamaz. Oysa ki gözler birden açýlsa yýllar sonrasý, oluþan deðiþimin korkunçluðu ile fýrlayabilir çerçevesinden. Þener Elcil görüyor, beyni gördüklerini diline aktarýyor, dil de ses olup baþkalarýnýn kulaklarýndan beyinlerine akýyor. Karþýdakinde algýlayacak organ yoksa ne söylerse söylesin onun algýladýðý kadarýdýr onda yapacaðý etki.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Mayýs 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3071 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BOZAN YAYALAR. Zorlu bir hükümet isterdiniz deðil mi? Alýn size iþte Zorlu bir hükümet! Töresi de cabasý... Eðer sigarayý býrakýrsanýz Ýstanbul'dan gümrüksüz puro da getirir ayaðýnýza! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar Ýngiliz ipiyle kuyuya en son inenimiz Asil Nadir oldu... Kimse o kuyudan çýkmayý baþaramamýþ þimdiye dek... Bakalým bunu baþarmak Asil Nadir'e nasip olacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı