ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISININ ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISININ ROLÜ"

Transkript

1 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAVUNMA YÖNETİMİ AN A BİLİM DALI ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISININ ROLÜ DOKTORA TEZİ Hazırlayan M ustafa Kemal TOPCU Tez Danışmanı Prof. Dr. H. Nejat BASIM ANKARA

2

3 TEZ TANITIM FORMU TEZİN TARİHİ: 2015 TEZİN TİPİ: Doktora Tezi TEZİN BAŞLIĞI: Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü TEZİN YAPILDIĞI BİRİM: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı SPONSOR KURULUŞ: - DAĞITIM LİSTESİ: Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Tez Hazırlama, Onay, Dağıtım ve Muhafaza Esasları Kılavuzunda Belirtilen Yerlere TEZİN ÖZETİ: Bu çalışma, çalışanların kişilik özelliklerinin çalışanların tutumlarına etkisinde psikolojik sözleşmenin aracılık rolünü belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu maksatla KOBİ lerde çalışan 421 kişiden anket yöntemi ile toplanan verilerin analizi sonucunda, kişilik özelliklerinin örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyetini etkilediği görülmüştür. Çalışmada araştırmaya katılan çalışanların psikolojik sözleşmelerinin değişkenler arasındaki ilişkide aracılık etkisi bir model çerçevesinde ortaya konmuştur. ANAHTAR KELİMELER: Kişilik, Psikolojik Sözleşme, Örgütsel Özdeşleşme, İşten Ayrılma Niyeti SAYFA SAYISI: 241 GİZLİLİK DERECESİ: Tasnif Dışı

4 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAVUNMA YÖNETİMİ AN A BİLİM DALI ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISININ ROLÜ DOKTORA TEZİ Hazırlayan M ustafa Kemal TOPCU Tez Danışmanı Prof. Dr. H. Nejat BASIM ANKARA

5 KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Mustafa Kemal TOPCU nun, Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü konulu tez çalışması, jürim iz tarafından SAVUNMA YÖNETİMİ Ana Bilim Dalında DOKTORA tezi olarak kabul edilm iştir. Başkan - C r lu.l :_ C \ Prof.Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI Üye Prof.Dr. H. Nejat BASIM (Danışn}af^ Üye Doç.Dr. Ünsal SIGRİ Üye Üye Doç.Dr. Özlem GÜMÜŞ ONAY imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof.Dr.Öğ.Alb. Svn. Bil. Ens. Md

6 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın başlamasına, yeşermesine ve sonuçlanmasına emsalsiz katkı sağlayan danışmanım Prof.Dr. H.Nejat BASIM'a sonsuz şükranlarımı sunmak istiyorum, çünkü yeise kapıldığım, tükenmişlik hissi yaşadığım anlarda yanı başımda bulduğum kişi kendisi olmuştur. Ayrıca, çalışma boyunca beni destekleyen ve tezimin savunmasına jüri üyeleri olarak katılarak değerli zamanlarını ayıran saygıdeğer hocalarım Prof.Dr. Şahin KAVUNCUBAŞI, Doç.Dr. Özlem GÜMÜŞ, Doç.Dr. H. Cenk SÖZEN ve Doç.Dr. Ünsal SIĞRI ya da saygı ve şükranlarımı sunarım. Bu arada ana bilim dalı başkanlığından ziyade çalışma arkadaşım olan ve tanımaktan büyük memnuniyet duyduğum, çalışma azmi ve özverisini örnek aldığım Doç.Dr. Sait GÜRBÜZ e de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürü bir borç bildiğim ve gördüğüm desteği kendime düstur edindiğim Prof.Dr. Dennis Rousseau ya sağladığı akademik yönlendirme ve katkıdan dolayı ayrıca minnettarım. Son olarak, yoğun doktora programım süresince bana sabır gösteren eşim Sibel ve oğullarım Polat ve Zafer e de değerli zamanlarını çaldığımdan dolayı sevgiler ve teşekkürler. i

7 T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAVUNMA YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ANKARA 2015 ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISININ ROLÜ DOKTORA TEZİ Mustafa Kemal TOPCU ÖZET Bu çalışma, çalışanların kişilik özelliklerinin çalışanların tutumlarına etkisinde psikolojik sözleşmenin aracılık rolünü belirlemek amacıyla KOBİ ler örnekleminde yürütülmüştür. Çalışmada, 421 kişiden anket yöntemi ile toplanan verilerin analizi sonucunda, çalışanların kişilik özelliklerinin işten ayrılma niyeti ve örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde psikolojik sözleşmelerinin aracılık etkisi, oluşturulan model çerçevesinde test edilmiştir. Bulgulara ulaşmak için doğrulayıcı faktör analizi ile birlikte hiyeraşik regresyon ve korelâsyon analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde, örgütsel tutum ve davranışlarda kişiliğin belirleyici bir rolü bulunduğu, bu ilişkide psikolojik sözleşmenin aracılık rolü oynadığı görülmüştür. Bununla birlikte, değişkenler tek başına değerlendirildiğinde hipotetik model çerçevesinde ortaya konan ilişkiler de desteklenmiştir. Tüm bulgular değerlendirildiğinde, psikolojik sözleşmenin ii

8 örgütlerdeki psiko-sosyal faktörlerin yönetilmesinde ve verimliliği artırıcı çabaların şekillendirilmesinde önemli bir yeri olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelim eler : Kişilik, Psikolojik Sözleşme, Örgütsel Özdeşleşme, İşten Ayrılma Niyeti Tez Yöneticisi : Prof. Dr. H. Nejat BASIM Sayfa Sayısı : 241 iii

9 T. R. TURKISH MILITARY ACADEMY DEFENSE SCIENCE INSTITUTE DEPARTMENT OF DEFENCE MANAGEMENT ANKARA 2015 EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND INTENT-TO- QUIT AND ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION OF EMPLOYEES PH. D. DISSERTATION Mustafa Kemal TOPCU ABSTRACT Study aims at identifying mediation role of psychological contract in the effect of personality on employee attitudes in SMEs sample of 421 employees. Mediation role of psychological contract in the effect of personality of employees on intent-to-quit and organizational identification is tested in a hypothetic model. Confirmatory factor analysis as well as hierarchical regression and corelation analyses are employed to get findings. Findings indicate that personality is a determinant of organizational behaviors and attitudes and psychological contract is a mediator in the relationship. Furthermore, if variables are analyzed, it is obvious that all relations assumed in the hypothetic model are supported by hypotheses. If all findings are assessed, psychological contract has a great significant role in managing psycho-social factors in organizations and supporting efforts for productivity increase. iv

10 K eyw ords : Personality, Psychological Contract, Organizational Identification, Intent-to-quit A dvisor : Prof. Dr. H. Nejat BASIM Number o f Pages : 241 v

11 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR... i Ö ZET...ii ABSTRACT...iv İÇİNDEKİLER... vi TABLOLAR LİSTESİ... xii ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xvi ÖN S Ö Z... xvii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI İLE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME 1. PSİKOLOJİK SÖZLEŞME TANIMI VE KAPSAMI...6 a. Psikolojik Sözleşme Tanımı...7 b. Psikolojik Sözleşme Kapsamı PSİKOLOJİK SÖZLEŞME YAZININDAKİ KURAMSAL GELİŞİM VE GÜNCEL EĞİLİMLER...11 a. Psikolojik Sözleşme Yazınındaki Kuramsal Gelişim (1) Sosyal Mübadele Kuramı...13 (2) Eşitlik Modeli...15 (3) Teşvik-Katkı Modeli...16 b. Psikolojik Sözleşme Yazınındaki Güncel Eğilim ler PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI a. Psikolojik Sözleşmenin Öncülleri b. Psikolojik Sözleşmenin Sonuçları vi

12 c. Psikolojik Sözleşme İhlal A lgısı PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN BOYUTLARI PSİKOLOJİK SÖZLEŞME TÜRLERİ PSİKOLOJİK SÖZLEŞMEYE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER...29 İKİNCİ BÖLÜM KİŞİLİK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK SÖZLEŞMELERİ İLE İLİŞKİSİ 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE KAPSAMI...34 a. Kişilik Tanım ı b. Kişiliği Belirleyen Faktörler...39 (1) Kalıtım ve Bedensel Yapı Faktörleri (2) Sosyo-Kültürel Faktörler...41 (3) Aile Faktörü (4) Sosyal Sınıf Faktörü...43 (5) Coğrafi ve Fiziki Faktörler...44 (6) Diğer Faktörler KİŞİLİK YAKLAŞIMLARI VE TİPLER İ a. Kişilik Yaklaşımları...46 (1) Freud un Psikanalitik Ki şilik Y a kla şım ı...46 (2) Alfred Adler'in Kişilik Yaklaşımı (3) Carl Gustav Jung'in Kişilik Yaklaşımı (4) Eric Berne'nin Kişilik Yaklaşımı (5) Karen Horney'in Kişilik Yaklaşım ı...51 (6) Harry Stack Sullivan ın Kişilik Kuramı vii

13 (7) Albert Bandura nın Sosyal-Bilişsel Kuram ı b. Kişilik T ip le ri...54 (1) A Tipi ve B Tipi Kişilik Özellikleri...55 (2) Myers-Briggs Kişilik Tipolojisi (3) Proaktif-Reaktif Kişilik Özelliği (4) Holland ın Mesleki Tercih Modeli...61 c. Beş Faktör Kişilik Modeli ve Özellikleri (1) Dışadönüklük...65 (2) Uyumluluk/Yumuşak Başlılık (3) Özdisiplin/Sorumluluk...68 (4) Duygusal Değişkenlik/Nörotiklik...69 (5) Gelişime Açıklık ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...72 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖRGÜTSEL TUTUMLAR OLARAK ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNİN İNCELENMESİ 1. ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME...76 a. Örgütsel Özdeşleşme Kavramının Tanımı ve Önemi b. Sosyal Kimlik Teorisi ve Örgütsel Özdeşleşme c. Örgütsel Özdeşleşme ile İlgili Kavramlar ç. Örgütsel özdeşleşme Modelleri (1) Geliştirilmiş Özdeşleşme Modeli...86 (2) Yapısal Özdeşleşme M odeli viii

14 d. Örgütsel Özdeşleşmenin Örgütlere Etkisi İŞTEN AYRILMA NİYETİ a. İşten Ayrılma Niyeti Kavramı ve Tanım ı b. İşten Ayrılma Niyetinin Öncülleri ve Sonuçları ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGILARININ ROLÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGISININ ROLÜNE İLİŞKİN KOBİ LERDE BİR ARAŞTIRMA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE KAPSAMI ARAŞTIRMANIN A M A C I ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ ARAŞTIRMANIN MODELİ VE HİPOTEZLERİ a. Araştırmanın M odeli b. Araştırma Soruları ve Hipotezler ix

15 5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI EVREN VE ÖRNEKLEM ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÖLÇÜM ARAÇLARI a. Türkçe ye Uyarlama Süreci b. Ölçeklerin Geçerliği c. Beş Faktör Kişilik Ölçeği (BFKÖ) ç. Psikolojik Sözleşme Envanteri (PSE) d. Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği (Ö Ö Ö ) e. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği (İANÖ) KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER BEŞİNCİ BÖLÜM BULGULAR 1. BETİMLEYİCİ İSTATİSTİKLER DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER REGRESYON ANALİZİ BULGULARI a. Beş Kişilik Faktör Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi (1) Örgütsel Özdeşleşmeyi Etkileyen Beş Faktör Kişilik Özellikleri (2) İşten Ayrılma Niyetini Etkileyen Beş Faktör Kişilik Özellikleri b. Psikolojik Sözleşme Algılarının Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkileri (1) Örgütsel Özdeşleşmeyi Etkileyen Psikolojik Sözleşme Algıları (2) İşten Ayrılma Niyetini Etkileyen Psikolojik Sözleşme Algılarının Özellikleri c. Psikolojik Sözleşme Algılarını Yordayan Beş Faktör Kişilik Boyutları 154 x

16 (1) Geleneksel Psikolojik Sözleşme Algılarını Etkileyen Beş Faktör Kişilik Özellikleri (2) İlişkisel Psikolojik Sözleşme Algılarını Etkileyen Beş Faktör Kişilik Özellikleri ç. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Sözleşmenin Aracılık Etkisi Test Bulguları ALTINCI BÖLÜM GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 1. BAĞIMLI DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER a. Örgütsel Özdeşleşme ile İlgili Değerlendirmeler b. İşten Ayrılma Niyeti ile İlgili Değerlendirmeler ARACI DEĞİŞKENE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI KOBİ LERE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER ARAŞTIRMA BULGULARININ İLGİLİ YAZINA KATKILARI a. İnsan Kaynakları Uygulamalarına Katkısı b. Stratejik Yönetim Uygulamalarına K atkısı c. Örgütsel Davranış Alanına Katkısı GELECEKTE YAPILACAK ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖNERİLER SONUÇ KAYNAKLAR EKLER xi

17 TABLO LAR LİSTESİ Sayfa Tablo-1:Yönetici ve Çalışan Pespektifinden Beklentiler... 7 Tablo-2: Endüstriyel İlişkilerdeki Anlayış Değişikliği Tablo-3: İşveren-İşgören İlişkisini Tanımlamak İçin Kullanılan Terim ler Tablo-4: Psikolojik Sözleşme İçeriğine İlişkin Gelişme ve B eklentiler...20 Tablo-5: A Tipi ve B Tipi Kişilik Özellikleri...57 Tablo-6: Myers-Briggs Kişilik Tipolojisi Tablo-7: Örgütsel Özdeşleşme ve Duygusal Bağlılık Özellikleri Tablo-8: Örgütsel Özdeşleşme Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Özellikleri...85 Tablo-9: Evren Büyüklükleri-Örneklem Sayıları Tablo-10: Betimleyici İstatistik Tablo-11: Katılımcıların Cinsiyete Göre Frekans Dağılım ı Tablo-12: Katılımcıların Yaşa Göre Frekans Dağılımı Tablo-13: Katılımcıların Eğitim Seviyesine Göre Frekans Dağılımı Tablo-14: Katılımcıların İşyeri Değiştirme H ızı Tablo-15: Katılımcıların Mevcut İşletmedeki Pozisyonuna Göre Frekans Dağılımı Tablo-16: KOBİ'lerin Faaliyet Alanına Göre Frekans Dağılımı Tablo-17: Yapısal Eşitlik Modelinin Uyumuna İlişkin İstatistiksel Değerler. 132 xii

18 Sayfa Tablo-18:Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Boyutları ve Boyutları Ölçen Maddeler Tablo-19: Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları Tablo-20: Modifiye Edilmiş Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Boyutları ve Boyutları Ölçen Maddeler Tablo-21: Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeğinin Boyutları Tablo-22: Geleneksel Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeğinin DFA Sonuçları Tablo-23: Geleneksel Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeği Keşfedici Faktör Analizi Değerleri Tablo-24: Geleneksel Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeğinin DFA Sonuçları (Modifiye Edilmiş Y apı) Tablo-25: Geleneksel Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeğinin Boyutları Tablo-26: İlişkisel Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeğinin DFA Sonuçları Tablo-27: İlişkisel Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeği Keşfedici Faktör Analizi Değerleri Tablo-28: İlişkisel Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeğinin DFA Sonuçları (Modifiye Edilmiş Y apı) Tablo-29: İlişkisel Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeğinin Boyutları Tablo-30: Örgütsel Özdeşleşme Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları Tablo-31: İşten Ayrılma Niyeti Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları xiii

19 Sayfa Tablo-32: Değişkenlere Ait Betimleyici İstatistikler Tablo-33: Değişkenler Arasındaki Korelâsyonlar Tablo-34: Örgütsel Özdeşleşmeyi Yordayan Beş Faktör Kişilik Özellikleri Regresyon Analizi Bulguları Tablo-35: İşten Ayrılma Niyetini Yordayan Beş Faktör Kişilik Özellikleri Regresyon Analizi Bulguları Tablo-36: Örgütsel Özdeşleşmeyi Yordayan Psikolojik Sözleşme Algılarının Regresyon Analizi Bulguları Tablo-37: İşten Ayrılma Niyetini Yordayan Psikolojik Sözleşme Algılarının Regresyon Analizi Bulguları Tablo-38: Geleneksel Psikolojik Sözleşme Algılarını Etkileyen Beş Faktör Kişilik Özellikleri Regresyon Analizi Bulguları Tablo-39: İlişkisel Psikolojik Sözleşme Algılarını Etkileyen Beş Faktör Kişilik Özellikleri Regresyon Analizi Bulguları Tablo-40: Aracılık Testi Sonuçları Tablo-41: Araştırma Hipotez Sonuçları xiv

20 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil-1: Psikolojik Sözleşmelerdeki Değişimin Örgütsel ve Bireysel Etkileri Şekil-2: Holland'ın Mesleki Tercih Modeli...63 Şekil-3: Araştırmanın M odeli Şekil-4: Araştırmanın Hipotezleri Şekil-5: Hipotetik Model ve Hipotezler xv

21 KISALTM ALAR LİSTESİ ABD : Amerika Birleşik Devletleri BFKÖ : Beş Faktör Kişilik Ölçeği CFI : Comparative Fit Index DFA : Doğrulayıcı Faktör Analizi GFI : Goodness of Fit Index İANÖ : İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği İKY : İnsan Kaynakları Yönetimi KMO : Keiser-Meyer-Olkin KOBİ : Küçük ve Orta Boy İşletme Ort. : Ortalama ÖÖÖ : Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği ÖVD : Örgütsel Vatandaşlık Davranışı PSE : Psikolojik Sözleşme Envanteri RMR : Root Mean Square RMSEA : Root Mean Square Error of Approximation SPSS : Statistical Package for Social Sciences sd : Serbestlik Derecesi ss. : Standard Sapma VIF : Variance Infilation Factor

22 ÖN SÖZ Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek çevresel faktörlere uyum yeteneğiniyle anlam kazanabilmektedir. Günümüzde KOBİ ler açık denizlerde dalgalara meydan okuyan sörfçülere benzemektedir. Nasıl sörfçü ayakta kalabilmek için her an dikkat etmeli, batmamak için azami özen göstermeli ise KOBİ lerde çevresel belirsizlikler içerisinde sürdürülebilirlik için aynı özeni göstermek durumundadır. Bu kapsamda maddi varlıklarını kullanabilecek KOBİ ler beşeri sermayesinden de etkin, etkili ve verimli yararlanabilir. Daha hızlı, daha çevik ve daha yenilikçi olan işletmeler hayatta kalabilecektir. Bu da ancak beşeri sermayeye dayalı bir model ile gerçekleştirilebilecektir. İşverenişgören arasındaki bağı açıklayıcı bir yaklaşım getiren psikolojik sözleşme çalışanların davranışlarının altında yatan nedenlere de açıklık getirmektedir. Nispeten yeni bir yaklaşım olan psikolojik sözleşmelerin KOBİ lerde kabul görmesi ile verimliliğin artması sonucu istihdama, üretime, ihracata, toplumsal refaha katkının artacağını değerlendirmekteyiz. Bu çerçevede çalışmanın araştırmacı ve uygulamacılara katkıda bulunmasını dileriz. xvii

23 GİRİŞ Örtük bilgisinin, entelektüel ve sosyal sermayesinin taklit edilmesi çoğunlukla zor olan insan kaynakları, giderek önem kazanan bir bölüm, bir fonksiyon, bir değişim ve büyüme aracı haline gelmiştir. Bu sebeple, üretim faktörleri arasında beşeri sermaye, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmesi için kullanabileceği bir etken olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak, küreselleşme, hızla değişen teknoloji, bilinçlenen müşteri profili ve yoğun rekabetlerin yaşandığı bir çevrede klasik yönetim anlayışı ile insan kaynakları istenilen şekilde kullanılamamaktadır. Diğer taraftan, insan kaynakları yönetiminin günümüzdeki işlevi, işletmelerin çevresel uyum performanslarına katkı sağlamada beşeri sermayesini daha etkin, etkili ve verimli kullanmasını gerekli kılmaktadır. Hızla yaşanan bu değişim işveren-işgören ilişkisine de yansımıştır. Bu kapsamda, geleneksel yaklaşımdan uzaklaşılarak, yazılı olmayan kurallara dayanan ve karşılıklı taahhütler çerçevesinde gerçekleşen beklentileri açıklamaya yönelik öznel bir kavram olan psikolojik sözleşme ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda işgörenin verimliliğini artırmak için yazılı taahhütlerden daha çok işveren tarafından verilen sözler ve algılanan beklentiler yer edinmeye başlamıştır. Bununla birlikte, işveren-işgören ilişkisinin psikolojik sözleşme bağlamında ele alınması araştırılması gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Psikolojik sözleşme konusunda Türkiye deki çalışmalar son zamanlarda dikkat çekmekle birlikte, oldukça sınırlı kalmıştır. Alanyazında yer alan çalışmalarda psikolojik sözleşme algısına yeterli derecede odaklanılmaması ve araştırmalarda bireysel faktörler ile ilişkisinin incelenmemesi, bu alanda yapılacak çalışmalara gereksinim duyulduğunu ortaya koymaktadır. 1

24 Bu kapsamda, psikolojik sözleşmeyi kuramsal olarak inceleyen birkaç çalışma mevcut iken, görgül bağlamda psikolojik sözleşme ile işten ayrılma niyeti, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel sapma gibi bazı değişkenlerle doğrudan ilişkisini araştıran çalışmalara rastlanılmıştır. Ayrıca, psikolojik sözleşme ihlali ile örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde lider-üye etkileşiminin aracılık rolü, bireysel faktörler ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sözleşmenin aracılık rolü gibi daha kapsamlı model arayışlarına da rastlamak mümkündür. Psikolojik sözleşme günümüz insan kaynakları yöneticisinin karşı karşıya olduğu psiko sosyal riskler arasında yer almaktadır. Çünkü psikolojik sözleşme algısının pozitif ve istenen yönde gelişmesi durumunda üretkenliği artırıcı davranış gösteren çalışanlar, tam tersi durumda üretkenlik karşıtı davranışı sergileyebilmektedir. Psikolojik sözleşme ile oluşan pozitif duygular ile çalışanın örgütsel bağlılık, iş tatmini, iş performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışları sergilemesi ile örgütsel hedeflere ve performansa ulaşılmasına katkı sağlanmaktadır. Burada psikolojik sözleşmenin yöneticiler ve çalışanlar tarafından belirli bir tanıma kavuşturulamadığını belirtmekte fayda bulunmaktadır. Hatta Alanyazında de pek çok psikolojik sözleşme tanımı bulunmakla birlikte; ortak noktada algılar, beklentiler, inançlar, vaatler ve yükümlülükler gibi terimlere yoğunlaşıldığı görülmektedir. Psikolojik sözleşmenin tanımı gibi, kendisini oluşturan faktörler üzerinde de farklı çalışmalar yapılmıştır. Algılar, beklentiler, inançlar, yükümlülükler ve sözlerin psikolojik sözleşmenin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda vurgulanabilecek diğer önemli bir konu da bireysel algılarda farklılık olacağından öznelliğin esas olmasıdır. Bireysel farklılıklar, karakter ve deneyim psikolojik sözleşmeyi etkilemektedir. Kısacası psikolojik sözleşmenin kişiye özel bir doğası bulunmaktadır. Çalışanların tutum ve davranışları da bu çerçevede şekillenmektedir. Psikolojik sözleşmenin öznel olması, psikolojik sözleşmeyi algı ve beklentilerin belirlemesi ve karşılıklı yükümlülükler doğurması, bireysel 2

25 faktörlerin psikolojik sözleşmenin belirlenmesinde rol oynadığı sonucuna götürmektedir. Ancak örgütsel/endüstriyel psikolojinin ana çalışma alanlarından olan bireysel dinamikleri konu edinen bir çalışmaya bu alanda henüz rastlanılmamıştır. Ayrıca ülkemizdeki araştırmaların daha çok çalışanların davranışları ile tek yönlü ilişkiye odaklandıkları ve çalışanların kişilik özelliklerini konu yapmadıkları görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı kişilik özellikleri ile psikolojik sözleşme algısı arasındaki etkileşimin araştırılması ve sonuç olarak ne tür davranışlarla karşılaşılabileceğinin ortaya konmasıdır. Doğal olarak psikolojik sözleşme algısının öncülleri ve sonuçları arasındaki etkileşim birçok farklı kurum, kuruluş ya da sektörlerde araştırılabilir. Hiç şüphesiz buralardan elde edilecek sonuçların tamamı alanyazına katkı özelliği taşıyacaktır. Ancak bu çalışmanın odaklandığı KOBİ ler bu konuda daha özel bir durum arz etmektedir. Çünkü KOBİ ler Türkiye ekonomisinin %99,9 unu, istihdamın %76 sını, GSMH içerisinde oluşan katma değerin %53,3 ünü oluşturmaktadır. Bölgelerarası eşitsizliğin giderilmesi ve gelir dağılımını dengeli hale getirilmesinde önemli rol oynayan KOBİ lerin ekonomideki rolü tartışılmaz büyüklüktedir. Ancak esnek yapıları marifetiyle değişen piyasa koşullarına çabuk uyum sağlayabilen, organik yapılarıyla daha yenilikçi bir profil sergileyen ve pazar fırsatlarını rahatlıkla yakalayabilen KOBİ lerin faktör koşulları açısından sorun yaşadıkları da bir gerçektir. KOBİ lerde başarısızlığa; uzun vadeli planlama eksikliği, düzensiz tedarikten dolayı yüksek maliyetlere katlanılması, ölçek ekonomisinden yararlanılamaması ve finansal kaynaklara erişememe gibi örgütsel yetersizlikler neden olabilmektedir. Bunlarla birlikte KOBİ lerde işgücü devrinin yüksek olduğu ve işgücü verimliliği sağlanamadığı da bilinmektedir. Ekonomik sistemin %99,5 ini oluşturan KOBİ lerin sorunlarına çözüm aranması ve desteklenmesi ekonomik ve sosyal açıdan da anlam ifade etmektedir. 3

26 O halde akla şu sorular gelebilmektedir: Kurumsallaşmadan yoksun, nitelikli eleman istihdamını sağlayamamış, yüksek işgücü devir hızına sahip ve işveren-işgören arasında iletişimde sorunları çözememiş KOBİ ler için, acaba çalışanların psikolojik sözleşme algıları nasıl şekillenmektedir? Psikolojik sözleşme algısı kişilik faktörlerine göre nasıl etkilenmektedir? Psikolojik sözleşme algısı üretkenlik artırıcı davranışlara yol açabilir mi? Psikolojik sözleşme algısı üretkenlik karşıtı davranışlara yol açabilir mi? Temel olarak bu ve bunlara benzer sorulara yanıt bulmaya çalışan bu çalışmada öncelikli amaç, psikolojik sözleşme algısının aracılık rolünü anlamaya yönelik olarak kapsayıcı bir model kurmak ve bu modeli KOBİ ler üzerinde test etmektir. Böylece hem kuramsal katkılar sağlanması, hem de yönetsel ve örgütsel öneriler getirilmesi hedeflenmektedir. Oluşturulan model, kişilik özelliklerinin üretkenlik ve karşıtı davranışlar üzerindeki etkisinde psikolojik sözleşme algısının aracılık rolüne odaklanan bir çerçeve çizmektedir. Bu kapsamda araştırma altı bölüm halinde tasarlanmıştır. Araştırmanın birinci bölümünde psikolojik sözleşme konusu ele alınarak, özellikle psikolojik sözleşme kuramının gelişimi, kavramsal boyutları, türleri, öncülleri ile sonuçları ve güncel eğilimler üzerinde durulmaktadır. Daha sonra ikinci bölümde, kişilik ve kişilik özelliklerinin çalışma yaşamında örgütsel tutum ve davranışlar ile ilişkisinin neler olduğu irdelenmektedir. Bu bölümde çalışanların kişilik özellikleri ile psikolojik sözleşme algıları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde, KOBİ lerin temel sorunu verimliliği etkileyen faktörler bağlamında örgütsel özdeşleşme ve işten ayrılma niyeti tartışılarak, değişkenlerin kendi aralarındaki ilişkinin yanı sıra psikolojik sözleşme algısı ve kişilik ile aralarındaki etkileşim ortaya konulmaktadır. 4

27 Dördüncü bölümde araştırmanın yöntemi tartışılmakta, psikolojik sözleşme algısının değişkenler arasındaki aracılık rolünü ortaya koyan hipotetik model geliştirilmekte ve beşinci bölümde hiyerarşik regresyon analizi sonucunda ortaya konan bulgular ele alınmaktadır. Son olarak altıncı bölümde ise araştırmada varılan sonuçlar değerlendirilerek, ileride yapılabilecek akademik çalışmalara ve yönetsel ve örgütsel uygulamalara ışık tutabilecek öneriler sunulmuştur. 5

28 BİRİNCİ BÖLÜM ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI İLE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME Çalışma hayatında işgücü verimliliği klasik yönetim anlayışının üzerinde durduğu önemli alanlardan birisi olmuştur. Teknolojik değişim, küreselleşme ve diğer değişimler yönetim anlayışını değiştirmiş ve işletmelerin hem iç hem dış çevresini şekillendirmiştir. Bu süreçte işgücü giderek daha da önem kazanmıştır. Bu süreçte değişen ilişkileri açıklamak için farklı kuram, yöntem ve araçlar kullanılmıştır. Bu bağlamda, çalışanların tutum ve davranışlarının belirleyicisi olan psikolojik sözleşme, işgören-işveren ilişkisini açıklamakta da faydalı olmaktadır. Ancak, çalışanların tutum ve davranışlarının anlaşılabilmesi için onların algılarının bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Psikolojik sözleşme yöneticilere bu bakış açısını sunabilen bir araç, bir yöntem niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede, çalışmanın bu bölümünde psikolojik sözleşmenin tanımı, kapsamı, boyutları ve gelişimi kuramsal yaklaşımlar bağlamında ele alınmakta, ileride yapılması muhtemel çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmaktadır. 1. PSİKOLOJİK SÖZLEŞME TANIMI VE KAPSAMI Psikolojik sözleşme kavramı üzerine yapılan çalışmalar psikolojik sözleşmeyi net olarak tanımlayamamaktadır. Psikolojik sözleşmeler; algılar, beklentiler, inançlar, vaatler ve yükümlülükler gibi soyut terimlerle ifade edilmeye çalışılmış, ancak somut bir tanıma kavuşturulamamıştır. Ayrıca endüstri ve sektör faklılıkları tanımlamayı zorlaştırdığı gibi işveren-işgören bakış açısı bu zorluk derecesini artırmıştır. Örnek olarak aşağıdaki tabloda üç ayrı firmada yönetici ve çalışan bakış açısından beklentilere yer verilmektedir. 6

29 Tablo-1: Yönetici ve Çalışan Pespektifinden Beklentiler Mimarlık Müşavirlik Firması Hukuk Bürosu Perakende Firma&ı Yönetici Perspektifi üstün performans Sorumluluk üstlenmesi Yenifikirierin hayata geçirilmesinde tek hata şansı Bireysel gelişim imkanlarını araştırmak Kariye ileri gibi kendi hayatlarını da yönetmesi Çalışan Perspektifi Kişiliklerini ezdirmemek İfade ozgiiriüğü Dürüstlük ve şeffaflık Uzun süreli bir kariyer Sosyal hayatta da destek olan işveren Yönetici Perspektifi Müşteri odaklılık Adanmışlık İşbirliği ve ekip çalışması Dengeli bir iş-aile hayatı Bireyseli ve mesleki gelişimle ilgilenmeleri Çalışan Perspektifi Eğlenceli Kötü haberlere nazik yaklaşım Yatay iletişim, akran desteği Kişilik haklarına saygı Esnek eğitim imkanı Yönetici Perspektifi Ustun performans Müşteriye uygun çalışma saatleri Daha az fire (çalışandan kaynakîr kayıplar) Daha Üstün Müşteri hizmetleri İyileştirme önerileri Çalışan Perspektifi Eğlence Saygı görmek Ödüllendirilmek Sadakat Bireysel farklılık yaratma imkanı Kaynak: WeNin, Bu çerçevede psikolojik sözleşme üzerinde öncelikle durmak ve çalışma bağlamında tanımının ortaya konulması faydalı olacaktır. a. P sikolojik Sözleşme Tanımı Öncelikle psikolojik sözleşmenin ne bir kuram ne de bir ölçme yöntemi olmadığı ifade edilebilir. Çünkü psikolojik sözleşme hukuki bir metafora dayanan hipotetik bir çıkarımdır (Guest, 1998: 650). Resmi bir sözleşmeden çok daha öznel, beklentilerin ötesinde çok daha geniş kapsamlıdır. Schein (1980) örgütsel psikoloji alanına yaptığı katkıların içerisinde psikolojik sözleşme kavramına yer vermiş ve yazılı olmayan beklentilerin dinamizmi olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Schein (1978) başka bir çalışmasında psikolojik sözleşmeyi işgören ve örgüt arasındaki yazılı olmayan karşılıklı beklentiler seti şeklinde tarif etmiştir. Başka bir ifade ile psikolojik sözleşmeler iş ilişkisi ile ilgili hak ve yükümlülüklere ilişkin varsayımlardan oluşmaktadır (Nicholson ve Johns, 1985: 400). 7

30 Diğer taraftan Rousseau (1989) psikolojik sözleşmenin karşılıklılık algısını birey seviyesine indirgemiş ve çalışanın işle ilgili ilişkilerinde karşılıklı yükümlülükler konusundaki algıları ve beklentileri şeklinde tanımlamıştır. Rousseau (1995) psikolojik sözleşmeye, bireyler ile örgüt arasındaki değişim kapsamında örgüt tarafından şekillendirilen bireysel inançlar şeklinde de bir tanım getirmektedir. Zaten bireysel algılarda farklılık olacağından öznellik sözleşmenin temelini oluşturmaktadır (Anderson ve Schalk, 1998). Zaman içerisinde şartların değişimi ile birlikte tamamen kişilerin algısına dayalı olan bu sözleşmede değişiklikler yaşanabilmektedir. Psikolojik sözleşmenin bu dinamik yapısı sübjektifliğinden ileri gelmektedir. Algılarda değişiklik olabileceği gibi örgütsel ve çevresel faktörlerde de değişim yaşanabilir. Örneğin amirin değişmesi işgörenin psikolojik sözleşmesini gözden geçirmesine neden olabilir. İşgörenin kariyerinin her aşamasında psikolojik sözleşme gözden geçirilebileceği gibi birey her iş değiştirdiğinde de sözleşmesi yenilenmektedir (Nelson ve Quick, 2000: 514). Bu sebeple, Herriot ve Pemberton (1995) psikolojik sözleşmeye bir süreç olarak yaklaşmakta, psikolojik sözleşmenin çalışanlar ve örgüt arasında geliştirilen iş ilişkisindeki yükümlülüklerin algılanmasından ibaret olduğunu belirtmekte ve psikolojik sözleşmenin bu algılayışların varmak istediği süreç olduğunu savunmaktadır. Bu süreç işe alınma sürecinde başlanmakta ve zamanla şekillenmektedir. Örneğin, yeni başlayan işgörenlerin psikolojik sözleşmeleri; kariyer fırsatları, maddi ödüller, zengin iş içeriği gibi işveren tarafından sunulan sözler ile bunun karşılığında performans, ekstra-rol davranışı, esneklik ve sadakat gibi kendilerinin sağlamaya söz verdikleri durumları içermektedir. 8

ASKERİ PERSONELE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

ASKERİ PERSONELE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAVUNMA YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ASKERİ PERSONELE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLA İLİŞKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LOJİSTİK FONKSİYONLAR ARACILIĞIYLA SUNULAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN KALİTE VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI YÖNETİCİLERİN MOTİVE ETME EĞİLİMLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Doktora Tezi Araştırma

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HİZMET İŞLETMELERİNDEKİ İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Mehmet Ali Burak NAKIBOĞLU DOKTORA

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ GÜVENCESİ VE KONUYLA İLGİLİ YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özerk DIĞIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin İşletme

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Volume 3 Number 3 2012 pp. 49-76 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Asena Altın Gülovaa Özge

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) YETİŞKİNLERİN EĞİTİME KATILMA GÜDÜSÜNÜ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KİŞİLİK ENVANTERİ NİN KARA HARP OKULU NA ÖĞRENCİ TEMİN VE SEÇİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KİŞİLİK ENVANTERİ NİN KARA HARP OKULU NA ÖĞRENCİ TEMİN VE SEÇİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI DIŞ KAPAK T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAVUNMA YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KİŞİLİK ENVANTERİ NİN KARA HARP OKULU NA ÖĞRENCİ TEMİN VE SEÇİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ:

Detaylı

TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TC BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK FİRMALARININ İŞ İLİŞKİLERİ: OSTİM ÖRNEĞİ ZUHAL ASLAN ANKARA - 2005 II ÖNSÖZ Bu tez çalışması ile, örgütler

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİ ÖĞRETMENLERİN YÜKLEME TARZLARI VE EVLİLİK DOYUM ALGILARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Melis

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ: BAŞARILI GİRİŞİMCİLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN ÖNERİLER Ankara, 2011 DETAY YAYINLARI : 438 1.Baskı : Ekim 2011 ISBN : 978-605-5437-51-0

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM

TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DE İNSAN KAYNAKLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİ EKSENİNDE YAŞADIĞI DEĞİŞİM Yüksek Lisans Tezi SEDA BOZKURT İSTANBUL, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı