Çorum a yarayacak atama

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum a yarayacak atama"

Transkript

1 Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 5 DE ODTÜ mezunu olan Baþbakanlýk Müsteþarý Kemal Madenoðlu nun AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý nýn arkadaþý. ÇORUM 18 EKÝM 2014 CUMARTESÝ Ziraat Odasý bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Günlük Siyasi Gazete Kentsel dönüþüm için geliyorlar Fiyatý : 40 Kuruþ Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce nin talimatýyla illerde riskli yapý tespit itirazlarýný deðerlendirmek üzere 15 teknik heyet oluþturuldu. * HABERÝ 5 DE Giriþimci deðilseniz rekabet edemezsiniz Türkiye Ekonomi Bankasý (TEB) KOBÝ Bankacýlýðý Genel Müdürvekili Turgut Boz, giriþimci olmayan KOBÝ'lerin rekabet þansýný yitirdiðini Turgut Boz * HABERÝ 2 DE KOBÝ lere sahip çýkmak, ülkeye sahip çýkmaktýr Vali Ahmet Kara, TEB KOBÝ Akademi eðitim seminerinin açýlýþ töreninde "Sýnýrlý sermayeye sahip fakat toplum deðerlerine ve geleneklerine baðlý ve sosyal adaletin temininde önemli rolleri olan KOBÝ'lere sahip çýkmak, ülkeye sahip çýkmakla eþ anlamlýdýr." Vali Ahmet Kara * HABERÝ 2 DE Külcü belediye baþkanlarý toplantýsý için Amasya da Amasya'da gerçekleþtirilecek Belediye Baþkanlarý Toplantýsý ve Amasya Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan projelerin toplu açýlýþ töreni yarýn gerçekleþtirilecek. Muzaffer Külcü * HABERÝ 6 DA Körfez ülkeleri heyeti, Vali Ýbrahim Þahin i makamýnda ziyaret etti. Turistler günü birlik gelecek Türk Hava Yollarý (THY) tarafýndan Samsun u tanýtmak amacýyla düzenlenen organizasyon çerçevesinde kente gelen Körfez ülkeleri heyeti, Vali Ýbrahim Þahin i makamýnda ziyaret etti. * HABERÝ 5 DE TSO ve TEB tarafýndan ortaklaþa düzenlenen TEB KOBÝ Akademi eðitimi dün gerçekleþtirildi. Kanserli hastalar için sergi açtý Eczacý Aylin Akman Anaklý tarafýndan Ebru sergisi açýldý. Eczacý Aylin Akman Anaklý tarafýndan Ebru sergisi açýldý. Devlet Tiyatrosu Fuayesi'nde Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþma Derneði(Onko-Sav) yararýna önceki gün düzenlenen Ebru sergisinin açýlýþýna Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca, Onko-Sav Çorum Þube Baþkaný Olcay Ünal ile çok sayýda davetli katýldý. * HABERÝ 6 DA Kültür Üniversitesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Kamil Bilim Dünyasý ndan Hitit Üniversitesi ne tam not Kültür Üniversitesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Kamil Eren, Türkiye nin son zamanlarda kazandýðý ivmeye haritacýlar olarak büyük bir katký yapabilecekleri kanýsýnda olduklarýný belirterek, bunun akademisyenler ve kamu kurumlarýna görev düþtüðünü * HABERÝ 4 DE Hyundai nin yýldýzý 2014 de de parlýyor Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Hyundai nin otomotiv sektöründeki daralmaya inat Çorum da pazar payýný artýrdýðýný * HABERÝ 10 DA Eþref Söker tarafýndan hazýrlanan Emlak Çorum Projesi, firmalara özel internet sitesi imkaný saðlýyor. PROMEDES ten Emlak Çorum Projesi Emlak ve inþaat sektörüne özel internet sitesi desteði Hyundai, otomotiv sektöründeki daralmaya raðmen Çorum da satýþ rakamlarýný artýrdý. Promedes Ýnternet ve Yazýlým Teknolojileri tarafýndan geliþtirilen Emlak Çorum Projesi, emlak ve inþaat sektörü baþta olmak üzere mimarlýk ve dekorasyon firmalarýna özel çözümler sunuyor. * HABERÝ 11 DE

2 2 CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014 Giriþimci deðilseniz rekabet edemezsiniz T ürkiye Ekonomi Bankasý (TEB) KO- BÝ Bankacýlýðý Genel Müdürvekili Turgut Boz, giriþimci olmayan KOBÝ'lerin rekabet þansýný yitirdiðini Anitta Otel'de düzenlenen TEB KOBÝ Akademi eðitiminde konuþan Boz, "Klasik kafalarý terk etmemiz lazým, Türkiye'de iþletmelerin % 20'si 5 yýl içinde kapanýyor. Giriþimci deðilseniz, rekabet edemezsiniz." Türkiye'de KO- BÝ'lerin istihdam ve ekonomik anlamda büyük bir kitleyi temsil ettiðine iþaret eden Turgut Boz, Türkiye'de faaliyet gösteren 2 milyon 600 ali Ahmet Kara, VTEB KOBÝ Akademi eðitim seminerinin açýlýþ töreninde "Sýnýrlý sermayeye sahip fakat toplum deðerlerine ve geleneklerine baðlý ve sosyal adaletin temininde önemli rolleri olan KO- BÝ'lere sahip çýkmak, ülkeye sahip çýkmakla eþ anlamlýdýr." Çorum'da 32 bin 803 KOBÝ bulunduðunu ifade eden Vali Kara, KOBÝ'lerin ekonominin omurgasýný oluþturduðunu, sosyal barýþ ve toplumsal huzurun da garantisi olduðunu KOBÝ'lerin bir takým olumsuzluklar içerisinde olmasýna raðmen, ulusal rekabetin sürdürülebilmesinin KOBÝ'lerin varlýðýna baðlý bulunduðuna iþaret eden Vali Ahmet Kara, konuþmasýnda þunlarý dile getirdi; "Sýnýrlý sermayeye sahip fakat toplum deðerlerine ve geleneklerine baðlý ve sosyal adaletin temininde önemli rolleri olan KO- BÝ'lere sahip çýkmak, ülkeye sahip çýkmakla eþ anlamlýdýr. Türkiye Ekonomi Bankasý (TEB) KOBÝ Bankacýlýðý Genel Müdürvekili Turgut Boz bin iþletme bulunduðunu, bunlarýn ancak 3 bin 763'ünün kurumsal olabildiðini hatýrlattý. Ýlimizde küçük sanayi sitelerinde 32 bin 803 KOBÝ bulunmaktadýr. KOBÝ'ler ekonominin omurgasý sosyal barýþ ve toplumsal huzurun garantisidirler. Gelir daðýlýmýnda ki dengenin vazgeçilmez unsurudurlar. Düþük maliyetle istihdam saðlarlar, esnek yapýlarý, dinamik ve yeniliðe açýk olmalarý, bölgesel kalkýnmaya ve eðitime katkýda bulunmalarý, etkili bir kontrol sistemlerinin oluþu kararlarýn hýzlý alýnýþý ve uygulanýþý gibi üstünlükleri KOBÝ'lerin önemini artýrmaktadýr. Bir takým olumsuzluklarý da bulunmasýna raðmen ulusal rekabetin sürdürülebilmesi KO- BÝ'lerin varlýðýna baðlýdýr. KOBÝ'ler günümüzde endüstrileþmenin saðlýklý bir sosyal yapýnýn ve ticarette ki dinamizmin olmazsa olmazýdýrlar. Ülkemizde iþletmelerin yüzde 94'ü KOBÝ'dir. KOBÝ'lerin çalýþan sayýsý içerisinde ki payý yüzde 76'dýr. Oluþturduklarý katma deðer istihdam ve dýþ ticarette ki KOBÝ'lerin büyük ve kurumsal firmalara nazaran daha az istihdam saðladýðý yönünde önemlerine raðmen ülkemizde KOBÝ'lerin finansman sýkýntýlarý devam etmektedir. Ülkemizde verilen toplam kredinin ancak yüzde 26'sý KOBÝ'ler tarafýndan kullanýlmaktadýr. Bunun yanýnda sosyal sorumluluk çerçevesinde KOBÝ'lerimizi geliþtirmek adýna Türkiye yanlýþ deðerlendirmelere tabi tutulduðunu hatýrlatan Boz, KOBÝ sayýsýnýn hesaba katýlmasý durumunda, Türkiye'nin istihdam oranýnýn %76'sýnýn KOBÝ'ler tarafýndan üstlenildiði gerçeðinin göz ardý edilmemesi gereken bir durum olarak kendisini gösterdiðini dile getirdi. "Bilgi ve finansmaný birlikte geliþtiriyoruz." sözleriyle çalýþmalarý hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendiren Turgut Boz, yatýrýmcý ve giriþimci olmak arasýnda fark bulunduðunu, Türkiye'nin giriþimci endeksini daha yukarýlara taþýmak gerektiðini bildirdi. KOBÝ lere sahip çýkmak, ülkeye sahip çýkmaktýr Vali Ahmet Kara Ekonomi Bankasýnýn KOBÝ Akademi Projesi KOBÝ'lerimiz için önemlidir. TEB KOBÝ Akademi KOBÝ'lerin iþlerini geliþtirmeye yönelik bilgi ihtiyaçlarýný karþýlamak, KOBÝ'lerin uzun vadede ulaþmak istedikleri hedeflere yönelik hazýrlýk yapmalarýný saðlamak için özel olarak geliþtirilmiþ ve ihtiyaç duyduklarý konularda uzmanlarý tarafýndan ücretsiz eðitim almalarýna imkan saðlayan bir program olmasý dolayýsýyla örnek niteliðindedir. Bu baþarýlý çalýþmalarda emeði geçenleri kutluyorum." Araç sayýmýz 148 bin oldu orum'da motorlu araç sayýsý Aðustos ayý itibariyle Ç147 bin 691 oldu. TÜÝK motorlu taþýt istatistiklerini açýkladý. Türkiye'de trafiðe kayýtlý araç sayýsý Aðustos ayý sonu itibarýyla 18 milyon 532 bin 604 oldu. Bölge iller arasýnda Samsun'da araç, Tokat'ta araç, Çorum'da araç , Amasya'da araç oldu. Aðustos ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 18 milyon 532 bin 604 adet taþýtýn %52,1'ini otomobil, %16,3'ünü kamyonet, %15,2'sini motosiklet, %8,6'sýný traktör, %4,2'sini kamyon, %2,3'ünü minibüs, %1,1'ini otobüs, %0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Aðustos ayýnda 87 bin 885 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý Aðustos ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 87 bin 885 taþýt içinde otomobil %50 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %24,4 ile motosiklet, %14,4 ile kamyonet, %5,7 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki aya göre %19,7 azaldý Aðustos ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Temmuz ayýna göre %19,7 azaldý. Bu azalýþ otomobilde %30,1, otobüste %6, kamyonette %9,7, kamyonda %21,9, motosiklette %5,8, özel amaçlý taþýtlarda %37,5 olarak gerçekleþti. Minibüste %6,2, traktörde ise %16,3 artýþ oldu. Trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre %1,9 arttý Aðustos ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda %1,9 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ minibüste %27,9, kamyonette %23,6, kamyonda %20, motosiklette %6,8, traktörde %45,2 oldu. Otomobilde %8,9, otobüste %26,2, özel amaçlý taþýtlarda ise %2,3 azalýþ oldu. Trafikteki toplam taþýt sayýsý Ocak - Aðustos döneminde adet arttý Ocak-Aðustos döneminde 672 bin 864 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 79 bin 707 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 593 bin 157 adet arttý. Aðustos ayýnda adet taþýtýn devri yapýldý Devri(1) yapýlan toplam 468 bin 760 taþýt içinde otomobil %69,1 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla %15,9 ile kamyonet, %5,9 ile motosiklet, %2,9 ile minibüs takip etti. Aðustos ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn %6,2'sini ise otobüs, kamyon, özel amaçlý taþýtlar ve traktör oluþturdu. Trafiðe kayýtlý LPG'li otomobil oraný %41,4 oldu Aðustos ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 milyon 659 bin 550 adet otomobilin %41,4'ü LPG'li, %29,6'sý benzinli, %28,5'i dizel yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oraný ise %0,5'tir. Aðustos ayýnda adet otomobilin trafiðe kaydý yapýldý Aðustos ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 43 bin 902 adet otomobilin %15,8'inin Volkswagen, %11,1'inin Renault, %8,5'inin Ford, %6,8'inin Hyundai, %6,4'ünün Opel, %6,2'sinin BMW, %5,7'sinin Fiat, %5'inin Toyota, %4,9'unun Dacia, %4,2'sinin Nissan olduðu, %25,4'ünün ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü. Trafiðe en fazla motor silindir hacimli otomobillerin kaydý yapýldý Ocak-Aðustos döneminde trafiðe kaydý yapýlan 373 bin 810 adet otomobilin %40,8'i , %20,8'i , %18,2'si 1300 ve altý, %13,8'i , %4,6'sý , %1,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oraný ise %0,1'dir. Trafiðe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydý yapýldý Ocak-Aðustos döneminde trafiðe kaydý yapýlan 373 bin 810 adet otomobilin %63'ü beyaz, %17'si gri, %9,5'i siyah ve %4,6'sý kýrmýzý iken %5,9'u diðer renklerdedir. (Ç.HAK:2502) TSO ve TEB tarafýndan ortaklaþa düzenlenen TEB KOBÝ Akademi eðitimi dün gerçekleþtirildi. TEB KOBÝ Akademi Çorumlu giriþimcilerle bir araya geldi EROL TAÞKAN SO ve TEB tarafýn- ortaklaþa düzen- Tdan lenen TEB KOBÝ Akademi eðitimi Anitta Otel'de gerçekleþtirildi. Bankacýlýk sektörüne kattýðý farklý bakýþ açýlarý ve ürünleriyle dünyada örnek gösterilen Türk Ekonomi Bankasý (TEB), KOBÝ'lere yönelik sunduðu TEB KOBÝ Akademi'nin eðitim zincirine Çorum'da devam etti. Vali Ahmet Kara, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve çok sayýda yatýrýmcý ve giriþimcinin takip etitði eðitim seminerinin açýlýþ konuþmasýný TEB KOBÝ Bankacýlýðý Genel Müdürvekili Turgut Boz yaptý. Saat 09,00'da kayýt iþlemleri ile baþlayan eðitim, saat 17,30'a kadar devam etti. Turgut Boz, TEB'in çalýþmalarý ve aldýðý ödülleri aktardýðý açýlýþ konuþmasýnda, KOBÝ'lere yönelik hizmetlerinin tanýtýmýný yaparak, KOBÝ'lerin ekonomi ve istihdamda önemli bir yer tuttuðunu, KOBÝ'lerin rekabet gücünü korumasý ve artýrmasý için danýþmanlýk hizmetleri ile destek verdiklerini aktardý. Vali Ahmet Kara da yaptýðý konuþmasýnda KOBÝ'lere sahip çýkmanýn, ülkeye sahip çýkmak anlamý taþýdýðýný ifade ederek, TEB yöneticilerine KOBÝ'lere yönelik saðladýðý katkýlar için teþekkür etti. Açýlýþ töreninden sonra eðitimin ilk dersini veren Giriþim Eðitim ve Danýþmanlýk Merkezi Uzmaný Mehmet Sanlý, Deðiþen Dünyada Güçlü Ýþletmeler Olmak baþlýklý sunumunu yaptý. Kahve molasýndan devam eden eðitimin öðleden sonraki kýsmýnda ise Giriþim Eðitim ve Danýþmanlýk Merkezi Uzmanlarý Mehmet Sanlý ve Adnan Þahsüvar tarafýndan Bugünün Baþarýlý KOBÝ'si Geleceði Nasýl Yönetecek? ve Giriþim Haritasý konularýnda sunum yaptý. Anitta Otel'de düzenlenen eðitime sanayici ve iþadamlarý katýldý. Seminerin açýþ konuþmasýný TEB KOBÝ Bankacýlýðý Saat 09,00'da kayýt iþlemleri ile baþlayan eðitim, saat 17,30'a kadar devam etti. Seminerde KOBÝ'lere yönelik hizmetlerinin tanýtýmý yapýldý.

3 CUMARTESÝ 18 EKÝM Çorum tarýmý iyi yolda EMRE KUT Ç Ziraat Odasý bilgilendirme toplantýsý düzenledi. orum'da tarým sektöründe ikinci ürünün alýnmaya baþlandýðý belirtildi. Bu durum kent tarýmýnýn iyi yolda ilerlediðinin göstergesi oldu. Ziraat Odasý dün çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda bugün düzenlenen toplantýya Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan Ziraat Odasý Baþkan Yardýmcýsý Abidin Gündoðar ve çiftçiler katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Ziraat Odasý Baþkan Yardýmcýsý Abidin Gündoðar, bilgilendirme se- minerlerinin devam edeceðini Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ise, tarýmýn zor bir zanaat olduðunu Tarým sektörünü üsttü açýk bir fabrikaya benzeten Ermiþ, sektörün her türlü tehlikeye açýk olduðunu ifade etti. Teknolojinin sürekli geliþtiðini hatýrlatan Ermiþ, "Bizim çiftçilerimiz hala traktör almak için peþinde koþuyor, neden daha teknolojik makinalar alýnmýyor. Tarýmda para kazanmak için para yatýrmak gerekiyor. Dünyayý beslemek için üretim yapmak zorundayýz. Pazarlarda kýsa deðil, uzun dönemli olmalýyýz. Çorum da bazý dengeler deðiþmeye baþladý. Ýkinci ürünleri almaya baþladýk. Bundan yararlan- mayý da bilmeliyiz." Dedi. Konuþmalarýn ardýndan Ziraat Mühendisi Halit Yýldýrým ile Tarým Danýþmaný Tuðba Þeker, Tarým Danýþmanlýðý hakkýnda bilgi verirken, Ziraat Mühendisi Gökhan Cihanoðlu ise, Toprak Analizi ve Gübreleme ile ilgili sunum yaptý. Toplantý sonunda katýlýmcýlara ikram bulunuldu. Torba yasa uyarýsý Çorum da 36 bin traktör var T ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, traktör sayýsýnýn bu yýlýn Ocak-Aðustos döneminde 34 bin 804 adet artarak 1 milyon 600 bini ilk kez geçtiðini bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2013 yýlý sonunda 1 milyon 565 bin 817 adet olan toplam traktör sayýsýnýn 2014 Aðustos ayý sonunda 1 milyon 600 bin 621 adede çýktýðýný belirtti. Þemsi Bayraktar, 2004 yýlýnda 1 milyon 210 bin 283 adet olan traktör sayýsýný 2005 yýlýnda 1 milyon 247 bin 767 ye, 2006 yýlýnda 1 milyon 290 bin 679 a, 2007 yýlýnda 1 milyon 327 bin 334 e, 2008 yýlýnda 1 milyon 358 bin 577 ye, 2009 yýlýnda 1 milyon 368 bin 32 ye çýktýðýný bildirdi yýlýnda 1,4 milyon adedi geçerek 1 milyon 404 bin 872 adede yükselen traktör sayýsýnýn 2011 yýlýnda 1 milyon 466 bin 208 e, 2012 yýlýnda 1,5 milyonu aþarak 1 milyon 515 bin 421 adede, 2013 yýlýnda ise 1 milyon 565 bin 817 adede yükseldiðini bildiren Bayraktar, en son Aðustos ayý sonunda 1 milyon 600 bin 621 adede ulaþtýðýný belirtti. Bayraktar, Aðustos ayýnda traktör sayýsýnýn Temmuz ayýna göre 4 bin 954 adet arttýðýný kaydetti. ÝLLERÝN TRAKTÖR SAYILARI Traktör sayýsýnda Manisa nýn 77 bin 129 traktörle ilk sýrada olduðunu ifade eden Bayraktar, þunlarý kaydetti: Manisa yý 75 bin 618 traktörle Konya, 56 bin 293 adetle Balýkesir, 55 bin 603 adetle Ýzmir, 55 bin 493 adetle Bursa, 47 bin 504 adetle Ankara, 46 bin 819 adetle Samsun, 46 bin 487 adetle Adana, 42 bin 927 adetle Denizli, 41 bin 707 adetle Antalya izledi. Aydýn da 38 bin 639, Tokat ta 37 bin 514, Afyonkarahisar da 36 bin 894, Çorum da 36 bin 43, Þanlýurfa da 32 bin 470, Sakarya da 32 bin 155, Mersin de 30 bin 295, Kütahya da 30 bin 101 traktör var. Traktör sayýsý Edirne de 29 bin 235, Çanakkale de 29 bin 149, Yozgat ta 28 bin 594, Tekirdað da 27 bin 545, Sivas ta 27 bin 540, Muðla da 26 bin 918, Gaziantep te 26 bin 317, Kastamonu da 25 bin 810, Kayseri de 24 bin 781, Ýstanbul da 21 bin 750, Diyarbakýr da 20 bin 976, Eskiþehir de 20 bin 232, Malatya da 20 bin 88 i buluyor. Hatay da 19 bin 400, Burdur da 19 bin 213, Isparta da 19 bin 38, Nevþehir de 18 bin 971, Bolu da 18 bin 932, Kýrklareli nde 18 bin 761, Amasya da 17 bin 675, Kahramanmaraþ ta 17 bin 310, Kars ta 16 bin 702, Uþak ta 16 bin 417, Aksaray da 16 bin 304, Erzurum da 15 bin 632, Niðde de 14 bin 587, Kocaeli nde 14 bin 582, Osmaniye de 14 bin 435, Adýyaman da 13 bin 428, Çankýrý da 11 bin 734 traktör var. Traktör sayýsý, Karaman da 9 bin 858, Kýrþehir de 9 bin 755, Muþ ta 9 bin 747, Bilecik te 9 bin 595, Düzce de 9 bin 350, Mardin de 9 bin 310, Zonguldak ta 8 bin 803, Elazýð da 8 bin 524, Ardahan da 8 bin 445, Kýrýkkale de 8 bin 270, Sinop a 7 bin 945, Van da 7 bin 806, Aðrý da 7 bin 443, Erzincan da 6 bin 56, Karabük te 5 bin 69, Batman da 5 bin 64 adette kalýyor. Kilis te 4 bin 795, Bartýn da 4 bin 667, Iðdýr da 3 bin 671, Gümüþhane de 3 bin 185, Bitlis te 2 bin 915, Giresun da 2 bin 799, Bayburt ta 2 bin 700, Yalova da 2 bin 293, Siirt te 2 bin 241, Ordu da 2 bin 144, Þýrnak ta 2 bin 74 traktör bulunduðunu bildiren Bayraktar, En az traktör 41 adetle Rize de bulunuyor. Tunceli bin 306, Artvin bin 77, Bingöl 975, Hakkari 765, Trabzon 186 traktörle son sýralarý paylaþýyor EN FAZLA AYLIK ARTIÞ 270 ADETLE KONYA DA Bayraktar, traktör sayýsýnda en fazla artýþýn 270 adetle Konya da görüldüðünü, Konya yý 201 adetle Manisa ve 152 adetle Ýzmir in takip ettiðini bildirdi. Traktör sayýsýndaki aylýk artýþýn Adana da 143, Afyonkarahisar da 138, Denizli de 135, Þanlýurfa da 134, Ankara da 130, Balýkesir de 125, Bursa da 115, Gaziantep te, 113, Tekirdað da 111, Sivas ta 108, Yozgat ta 107, Sakarya da 105 ve Aydýn da 102 adet olduðunu belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti: Aðustos ayýnda traktör sayýsý, Samsun da 96, Mersin de 92, Erzurum da 91, Tokat ta 87, Kastamonu da 86, Adýyaman da 84, Çanakkale de 82, Ardahan da 81, Antalya da 80, Muðla da 78, Kayseri de 77, Muþ ta 76, Çorum da 75, Kütahya da 71, Diyarbakýr ve Uþak ta 70 adet arttý. Artýþ, Kýrklareli nde 67, Edirne de 66, Kahramanmaraþ ta 63, Nevþehir de 60, Aksaray ve Elazýð da 58, Burdur da 53, Mardin de 49 Bolu da 48, Osmaniye ve Düzce de 47 adet oldu. Traktör sayýsý, Aðustos ayýnda Niðde ve Siirt te 44, Hatay da 42, Ordu da 41, Karaman ve Bilecik te 39, Ýstanbul ve Amasya da 38, Kilis te 35, Kars ta 34, Malatya, Kýrþehir ve Þýrnak ta 33, Çankýrý da 32, Eskiþehir ve Isparta da 29, Van da 26, Kýrýkkale ve Erzincan da 21 adet arttý. Yalova da 19, Kocaeli, Bartýn ve Bitlis te 18, Iðdýr da 17, Sinop ta 16, Zonguldak ta 15, Aðrý ve Batman da 14, Gümüþhane de 10 adet artýþ yaþandý. RÝZE DE TRAKTÖR SAYISI DEÐÝÞMEDÝ, BÝNGÖL DE 2, TRABZON DA 3 ADET ARTTI Bayraktar, Rize de traktör sayýsý deðiþmezken, Bayburt ta 9, Giresun ve Artvin de 8, Tunceli de 5, Karabük ve Hakkari de 4, Trabzon da 3, Bingöl de 2 adet arttýðýný bildirdi. Bayraktar, Traktör sayýsýndaki artýþ, Ekim de Eskiþehir ve Niðde de 49, Kastamonu da 48, Kýrklareli ve Osmaniye de 47, Kýrþehir de 46, Bilecik te 45, Burdur da 43, Uþak ta 42, Hatay da 40, Batman ve Van da 39, Tekirdað ve Kilis te 37, Çankýrý, Düzce ve Siirt te 36, Aðrý da 35, Iðdýr da 31, Edirne de 24, Elazýð da 22 oldu. Ekim ayýnda traktör sayýsýndaki artýþ, Kýrýkkale de 18, Nevþehir de 16, Bayburt ta 14, Isparta da 13, Erzincan da 12, Bartýn da 11, Sinop ve Gümüþhane de 10, Yalova da 8, Bingöl de 7, Tunceli de 6, Ýstanbul, Karabük, Bitlis ve Hakkari de 5, Þýrnak ta 4, Artvin de 3, Ordu da 2, Rize de 1 de kaldý (ÝHA) Ç orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, torba yasa ile zammý gibi feri alacaklardan vazgeçileceðini bildiren Bektaþ, birlikte vergi mükellefiyeti sona eren ancak borsa üyeliði þunlarý kaydetti; Bu üyelerimiz 1 Adalýk 2014 tarihine kadar devam eden üyelerin, yýllýk aidat borçlarý ile, üyelikleri halen borsamýza yazýlý olarak baþvurmalarý halinde,yýllýk aidatlara devam eden üyelerin borsaya olan ödenmemiþ aidat borçlarý, ait borç asýllarý için taksitlendirme ve indirim imkanlarýndan tescil ücreti ve gecikme zamlarý konularýnda düzenlemeler geyararlanabileceklerdir. 11 Eylül 2014 tarihinden önce kýsmen tirildiðini açýkladý. ödeme olmuþ olmasý halinde,ödenen kýsma ait feri alacaklar silinecek, kalan kýsma gecikme zammý uygulanmaya devam Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, iþ býrakma yada reedilecektir. 1 Aralýk 2014 tarihine kadar borçlarýnýn yapýlandýsen terk nedenleriyle vergi mükellefiyetleri sona eren ancak rýlmasý için yazýlý baþvuru yapan üyelerin, borç aslýna, YÝborsa üye kayýtlarý devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetleüfe aylýk deðiþim oraný üzerinden uygulanacak tutar ile birrinin sona erdiði tarihten sonra tahakkuk etmiþ aidat borçlarýlikte bulunacak olan borç aslý toplamý,8 takside bölüneceknýn asýllarý ile birlikte, feri borçlarýnýn tamamýnýn bir baþvuru tir.ýlk taksidin son ödeme günü, 31 Aralýk 2014 tür,kalan 7 aranmaksýzýn yönetim kurulu kararý ile silineceðini belirtti. taksit 3 er aylýk dönemler halinde tahsil edilecektir. Aidat Bektaþ, ayrýca vergi kaydýnýn silindiði tespit edilen gerborçlarý nedeniyle haklarýnda icra iþlemleri baþlatýlan üyeleriçek kiþi üyelerin, üyelik kayýtlarýnýn da borsa tarafýndan silinali Bektaþ mizin taksit ve indirim için baþvurmalarý halinde icra iþlemlemesi için, (vergi kayýtlarýnýn silinmesinden önceki döneme ait ri durdurulacaktýr. Bu üyelerden borç asýllarýnýn tamamen tahborçlarý olsa da) öncelikle Ticaret Sicil Müdürlüðü ne durum sil edilmesi halinde icra masraflarý ile vekalet ücreti alýnmayacaktýr. Borsabildireceðini ve sicil kaydýnýn silinmesinin ardýndan, borsadan üyelik kaymýza dava açmýþ borçlularýn bu hükümlerden yararlanabilmesi için davaladýnýn da silineceðini, üyelik kayýtlarý silinse de, vergi kayýtlarýnýn silinmerýndan vazgeçmiþ olmalarý gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süsinden önceki borçlarýna gecikme zammý uygulanmaya devam edeceðini, resinde ödenmemesi halinde,ödenen taksitler düþülerek,kalan kýsým için tabu haliyle hesaplanacak borçlarýný ödemek isteyenler için,1 Aralýk 2014 takibe devam edilecektir. Borsamýza halen üyeliði devam eden üyelerimirihine kadar yazýlý baþvurmalarý halinde taksit ve indirim yapýlacaðýný açýkzin,kanunun yürürlük tarihinden önce borç asýllarýný kýsmen veya tamamen ladý. ödemiþ olmalarý halinde,ödenmiþ borç asýllarýna isabet eden faiz,gecikme Her hangi bir baþvuru þartý olmaksýzýn, borsaya halen üyeliði devam faizi gecikme zammý gibi feri alacaklar,silinecektir. Tüm bu düzenlemeeden ancak kanunun yürürlük tarihi olan 11 Eylül 2014 tarihinden önce borler,anýlan kanun kapsamýnda geçici madde ile düzenlendiðinden, bir defaya saya ödenmemiþ borç asýllarýna isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme mahsus uygulanacak,sürekli uygulanmasý mümkün olmayacaktýr (ÝHA) Çiftçiye ÇKS uyarýsý A laca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, 2015 yýlý Çiftçi Kayýt Sistemi (ÇKS) kayýtlarýnýn 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle baþladýðýný hatýrlatarak, çiftçilerin herhangi bir maðduriyet yaþamamalarý için ÇKS kayýtlarýný yaptýrmalarýný ve düzenli olarak güncellemelerini istedi. Baþvurularýn 31 Aralýk 2014 tarihinde sona ereceðini belirten Yýlmaz, konuyla ilgili þu açýklamalarda bulundu; 2014 yýlý içerisinde yapýlan ve 1 Ekim 2014 tarihinde sona eren ÇKS kayýtlarý, ÇKS yönetmeliðinin geçici 1. Maddesi gereðince 2014 yýlý üretim sezonu için yapýlan baþvuru ve kayýtlar olup, 2015 yýlý üretim sezonu ÇKS kayýtlarýnýn da belirtilen tarihler arasýnda mutlaka güncellenmesi gerekmektedir. Çiftçiler bu süre içerisinde yapacaklarý baþvurularýnda 2015 yýlý üretim yýlý için halihazýrdaki ve planladýklarý tarýmsal faaliyet bilgilerinin tamamýný beyan edeceklerdir. Baþvuru esnasýnda 2015 üretim yýlýna iliþkin ekili/dikili olan tarým arazisi ve üretim bilgileri ile baþvuru esnasýnda ekili dikili olmayan ancak 2015 üretim yýlýnda tarýmsal faaliyette bulunacaklarý tarým arazileri ile bu araziler üzerinde yapýlmasý planlanan ekim/dikim bilgileri beyan edilecektir. Çiftçiler tarafýndan beyan edilen bu bilgiler Çiftçi Kayýt Sistemine kaydedilecektir. Çiftçiler tarafýndan beyan edilen ve ÇKS'ye kayýt edilen araziler üzerinde meydana gelen üretim bilgisi deðiþikliklerine iliþkin güncellemeler için çiftçi baþvurularý 15 Mart-15 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda yapýlacaktýr. Bunun yanýnda mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi deði- þikliklerine ve birinci üretimden sonraki ürün ekim/dikimlerine iliþkin çiftçi baþvurularý ise üretim yýlý içerisinde yapýlabilecektir. Üreticilerin girdi maliyetlerinin düþürülerek uluslararasý alanda daha rekabetçi bir üretici kitlesi oluþturulmasý ve daha ucuza üretilen ve pazarlanan tarýmsal ürünler elde edilebilmesi için üreticilerimizin tarýmsal desteklemelerden azami derecede yararlanmasý, bunun içinde ÇKS kayýtlarýný yaptýrmasý ve düzenli olarak güncellemesi gerekmektedir. Ýlhan Yýlmaz ÇATAK toplantýsýna katýlým S amsun'da ÇATAK deðerlendirme toplantýsý Gýda Tarým Ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü'nce düzenlenen Çevre Amaçlý Tarýmsal Alanlarýn Korunmasý (ÇATAK) Projesi deðerlendirme toplantýsý 11 ilin katýlýmýyla Samsun'da gerçekleþtirildi. Amisos Otel'de düzenlenen toplantýya Samsun, Amasya, Ankara, Çankýrý, Çorum, Kastamonu, Kýrýkkale, Sakarya, Tokat Yozgat Ve Zonguldak, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüklerinden personel katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Samsun Gýda Tarým Ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Kadir Güven, Samsun'un ÇATAK Projesi kapsamýnda 2010 ile 2014 yýllarý arasýnda önemli bir yol katettiðini "Samsun'da 2014 yýlýnda toplamda 47 bin 140 dekar alanda 6 ilçede 97 köyde 760 üreticide ÇATAK Projesi yürütülmektedir" diyen Güven, þöyle devam etti: "Ýlimizde Çatak Projesi alan bazlý bir proje olup, seçilmiþ köylerde belli alanlarda uygulanýr. Kiþi bazlý bir proje deðildir ve desteklenen parsellerde 3 yýl süre ile uygulanmaya devam eder. Dünyada ve ülkemizde yanlýþ tarým uygulamalarý sonucunda ortaya çýkan, biyolojik çeþitliliðin azalmasý, iklimsel deðiþiklikler, küresel ýsýnma, ozon tabakasýnýn zarar görmesi, topraklarýn verimsizleþmesi ve çoraklaþmasý, yeraltý yüzey sularýnýn azalmasý ve nihayetinde kirlenmesi, saðlýk sorunlarýnýn hýzla artmasýna sebep olmuþtur." Topraðýn, suyun ve havanýn gelecek nesillere korunarak intikalini saðlamayý hedeflediklerini vurgulayan Güven, "Bakanlýðýmýzca uygulamaya konulan 'Ýyi Tarým Uygulamalarý Projesi'nin ülkemizde hayat bulmasý için Bafra ilçesi 2005 yýlýndan bu yana önderlik görevini baþarýyla sürdürmektedir. Samsun'da yaþayan 1 milyon 300 bin insan içme suyunu Çakmak Barajý'ndan kullanmaktadýr. Samsun Türkiye de içme suyunu çeþmeden içen 4 ilden biridir. Baraj çevresinde tarýmsal üretim alanlarýnda kullanýlacak kimyasal gübre ve ilaçlarýn atýklarý doðal dengeyi bozmasý yanýnda yaðmur, kar ve diðer etkenlerle içme suyuna karýþma riskini önlemek için barajýn etrafýnda bulunan tüm köylerde tarým, kontrollü gübre ilaç kullanýmý þeklinde uygulanmalýdýr. Eðer temiz su içmek istiyorsak bu zorunludur" diye konuþtu. (A.A.) AÇILIÞA DAVET Pazar günü saat de gerçekleþtirilecek olan açýlýþýmýza tüm müþteri eþ, dost, akraba ve Çorum halký davetlidir. ÞENTÜRKLER KIRAAATHANESÝ (Ç.HAK:3026) Toplantýda Çorum tarýmýnda yaþanan sevindirici geliþmeler aktarýldý. Metin ÞENTÜRK (Limoncu Metin) Akpýnar Cad. 6/C (Halk Eðitim Merkezi altý)

4 4 CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014 Bilim Dünyasý ndan Hitit Üniversitesi ne tam not Genç MÜSÝAD yönetimi Rektör Alkan ý ziyaret etti üstakil Sanayici ve Ýþadamla- Derneði nin (MÜSÝAD) Mrý alt kuruluþu olan Genç MÜSÝAD Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Genç MÜSÝAD ýn çalýþmalarý hakkýna bilgi veren Þube Baþkaný Alper Týðlý, üniversitede yürütülen baþarýlý çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getirerek Genç MÜSÝAD platformu olarak yapacaklarý çalýþmalarda üniversitenini görüþlerini çok önemsediklerini Sanayici ve iþ adamlarýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda üniversiteden eðitim desteði almalarý konusunda görüþlerini de belirten Týðlý, Sizin üniversitemiz ve þehrimiz için gayretli çalýþtýðýnýzý görüyoruz ve saygý duyuyoruz. Bizler de üniversitemiz için elimizden geleni yapmaya hazýrýz Toplumun geliþmesinde çok önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluþlarýný, üniversitenin en önemli paydaþlarýndan biri olarak gördüklerini belirten Rektör Alkan, üniversitelerin eðitim faaliyetlerinin yaný sýra yürüttüðü AR- GE çalýþmalarý ile STK, özel sektör ve kamuyla çok daha yakýn iþ birliðine geçmesi gerektiðine dikkat çekerek, bu baðlamda Genç MÜSÝAD ile her alanda her türlü iþ birliðine açýk olduklarýný belirtti. Üniversite olarak tüm paydaþlarýmýzla sinerji saðlanmasý için üzerimize düþeni yapma gayretindeyiz diyerek Üniversitemizin toplum yararýna çalýþan herkesle iþbirliði yapmaya her zaman hazýr olduðunu ifade eden Rektör Alkan, Devletimizin saðladýðý imkanlar çok güzel. Hep birlikte topluma faydalý çalýþmalar yaparak sunulan fýrsatlarý iyi deðerlendirmeliyiz. Üniversite ile sektör iþ birliðinin saðlanabilmesi için herkesin taþýn altýna elini koymasý gerekiyor. Yakýn bir zamanda açýlýþý gerçekleþtirilecek olan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) ve inþaatý hýzla devam eden Teknokentin tüm paydaþlarla yapýlan ortak çalýþmalarla geliþip büyüyeceðine dikkat çeken Rektör, Üniversitemiz yürüttüðü AR-GE çalýþmalarýný somut projelere çevirmeye hazýrdýr. Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi nde (HÝTÝTSEM) de sanayicilerimizin ve iþ adamlarýmýzýn ihtiyaçlarý doðrultusunda kurslar verilecek diye konuþtu. Haber Merkezi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, sektörle iþbirliðinin önemine dikkat çekti. Kültür Üniversitesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Kamil Eren uluova Kaymakamý SHayatý Taþdan, Suluova Þehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafýndan hazýrlanan "Mesleki Teknik Eðitimin Kalitesini Artýrýyoruz" Projesi'nin kabul edilerek 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle uygulanmaya baþlandýðýný belirtti. Taþdan, yaptýðý açýklamada, 250 bin Avro bütçeli ve 12 ay süreli projenin ortaklarýnýn Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile Çorum Mimarlar Mühendisler ve Teknik Elemanlar Derneði olduðunu Projenin temel amacýnýn, Amasya ve Çorum illeri baþta olmak üzere bölge illerinde faaliyet gösteren sektörlerin nitelikli iþ gücü ihtiyacýnýn karþýlanmasý için öðrencilerin ve mezunlarýn mesleki kapasitelerinin geliþtirilmesi olduðunu vurgulayan Taþdan, "Bunlarýn yanýnda diðer amaç özellikle öðretmenler, usta öðreticiler ve okul yöneticileri temel alýnarak eðiticilerin pedagojik ve mesleki kapasitelerini sektörlerin beklentilerini dikkate alarak ve onlarla temas içinde geliþtirerek mesleki ve teknik eðitimin kalitesini artýrmaktýr Projeyi hazýrlayan Okul Müdürü Ýbrahim Bal ve proje ekibine emek ve özverili gayretleri dolayýsýyla teþekkür eden Taþdan, þöyle devam etti: "Proje faaliyetleri olarak, Amasya ve Çorum illeri merkezi olmak üzere bölgemizde mesleki eðitimle ilgili eðitim kadrolarýnýn (yönetici, teknik öðretmen ve usta öðretici) yetkinliðini artýracak eðitimler ve mesleki Ýngilizce eðitimleri yapýlacaktýr. Bölgemizdeki iþ gücü talepleri dikkate alýnarak öðrencilerin yeterli donanýmda yetiþtirilmesi yönünde çalýþmalar ve eðitimler düzenlenecektir. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat ý da kapsayan bölgesel iþ gücü arz ve talep taraflarýnýn birlikte olacaðý ve birbiriyle uyum içinde çalýþmalarýný, karþýlýklý ihtiyaçlarýnýn farkýndalýk ve karþýlanmasýna yönelik konferans, toplantý, seminer ve de çalýþmalar ültür Üniversitesi Öðretim Görev- Prof. Dr. Kamil Eren, Türki- Klisi ye nin son zamanlarda kazandýðý ivmeye haritacýlar olarak büyük bir katký yapabilecekleri kanýsýnda olduklarýný belirterek, bunun akademisyenler ve kamu kurumlarýna görev düþtüðünü 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu sona erdi. Yurt içi ve yurt dýþýndan çok sayýda bilim adamýnýn katýldýðý sempozyum kapsamýnda gerçekleþtirilen 11 oturumda 97 bildiri sunuldu. Uluslararasý sempozyuma ev sahipliði yapan Hitit Üniversitesi yaptýðý organizasyonla bilim dünyasýndan tam not aldý. Dünyadaki istihdamýn yüzde 50 sinin bilgi teknolojilerinde olduðunu dile getiren prof. Dr. Kamil Eren, bilgi teknolojilerindeki çalýþmalarýn yüzde 80 inide haritacýlýk, kadastro gibi tüm mühendislik ölçmelerinden oluþtuðunu dile getirdi. BÝLÝM DÜNYASINDAN HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝNE TAM NOT Mühendislik ölçmelerinde Türkiye nin büyük bir geçmiþe sahip olduðunu açýklayan Eren, Piri Reis ten baþlayan ve bugünlere gelen þuanda 17 bine yakýn harita mühendisi olan bir ülkedeyiz. Mühendislik ölçmelerindeki bu tür sempozyumlarla yurt içindeki ve yurt dýþýndaki meslektaþlarýmýzla meslekteki geliþmeleri ve bu alandaki çalýþmalarýmýzý paylaþýyoruz. Bu çok büyük bir önem arz ediyor. Bu yýl 7. Türkiye nin en temiz þehirlerinden olan Çorum da Hitit Üniversitesi nde baþarýlý gerçekleþtirdik. Hitit Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn sempozyuma sahip çýkmasýyla burada en üst düzeyde bir katýlým saðlandý. Hem katýlýmýn hem de sunulan bildiriler açýsýndan çok üst düzeyde baþarýlý bir sempozyum oldu Tüm yatýrýmlarýn altlýðýný haritacýlýk, bilgi sistemleri, kadastro ve geometrik mühendisliðinin oluþturduðunu anlatan Eren, bu alanda hem Türkiye de hem yurt dýþýnda verilecek çok büyük hizmetler bulunduðuna dikkat çekti. Eren, bu hizmetlerin verebilmesi eðitim alanýnda iyi bir noktada Türkiye nin uygulama noktasýnda yeni bir yapýlanma ve yaklaþým ortaya koymasý gerektiðini belirtti. Türkiye nin haritacýlýkta þuanda dünyadaki geliþmeleri yakalamýþ durumda olduðunu anlatan Prof. Dr. Kamil Eren, Diðer konularda ortak bir sivil haritacýlýk herkesin ulaþabileceði bir haritacýlýk artý mekansal olarak doðru bir kadastro sistemiyle ve þuanda uydu görüntüleri planlamada ve deðiþiklerin izlenmesinde yeteri kadar kullanan bir ülke olmak zorundayýz. Bu sempozyum ve diðer sempozyumlarýn ülkemizde bu alandaki eksikliklerini gidermesinde çok büyük bir katkýsý olacak. Ortadoðu da ve dünyanýn diðer bölgelerinde bizimde akademik ve firma olarak çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu sempozyum sonunda ve çalýþmalarla Türkiye nin son zamanlarda kazandýðý ivmeye bizde haritacýlar olarak büyük bir katký yapabileceði kanýsýndayým. Ve bu yönde hem akademisyenlere hem bizlere hem de kamu kurumlarýna görev düþmekte. Þuanda ülkenin ihtiyacý olan altlýklarýn bir sivil haritacýlýk kanalýyla yürütülmesi, kadastro bilgilerinin elektronik ortamda tapu kadastro bilgi sistemine dönüþmesi, uydu teknolojilerinden istifade ederek tüm Türkiye nin görüntü altlýklarýnýn oluþturulmasý tüm belediyelerin kamu kurumlarýnýn alt yapýdan ulaþýmdan planlamaya kadar hizmete açýlmasý hem ekonomik hem zaman açýsýndan büyük bir kazanç saðlayacak diye konuþtu.(ýha) Mesleki eðitime öncelik US ve DUS tercihleri 20 Ekim Pazartesi Tgünü sona erecek ÖSYM, Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavýna girecek adaylardan, Saðlýk Bakanlýðýnca yaptýrýlan sýnavda yabancý dil yeterliliðini saðlayanlarýn, ilgili kurum tarafýndan ÖSYM'ye bildirilen kimlik numaralarýnýn, merkezin kayýtlarýndaki T.C. kimlik numaralarý veya Yabancý Uyruklu (YU) numaralarýndan farklý olmalarý durumunda bu adaylarýn tercih iþlemi yapamayacaðýný bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, önceki gün baþlayan TUS ve DUS tercihleri 20 Ekim'de sona erecek. Suluova Kaymakamý Hayatý Taþdan yapýlacaktýr. Ýþletmelerimizde çalýþan teknik elemanlar eðitimden geçirilerek ihtiyaçlarý doðrultusunda yeterlilikleri artýrýlacaktýr. Bölgemizdeki ortaokullar ve liselerdeki rehber öðretmenlerimiz, öðrencileri mesleki eðitime yönlendirme konusunda eðitime alýnacak böylece mesleki eðitimi tanýmalarý ve ihtiyaçlarýný bilmeleri saðlanarak yönlendirme çalýþmalarýnýn geliþtirilmesi ve de daha kalifiye eleman yetiþtirilmesi saðlanacaktýr. Ayrýca okulumuza makine teçhizat ve teknik donaným alýnarak eðitim ortamlarý geliþtirilecek, mezunlarýmýz ile iþletmelerimizi bir araya getirecek çalýþmalar yapýlarak istihdam olanaklarý her iki tarafýn lehine geliþtirilecektir." (A.A.) Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Týpta ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Yönetmeliði"nde "TUS ve DUS sonucuna göre yerleþtirilme iþleminin yapýlabilmesi için yabancý dil yeterliliði aranýyor. Yabancý dil yeterliliði için Ýngilizce, Fransýzca veya Almanca dillerinin birisinden bakanlýk tarafýndan yapýlan ya da yaptýrýlan sýnavdan veya ÖSYM tarafýndan yapýlan Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýnda 100 üzerinden en az 50 puan almýþ olmak ya da ÖSYM tarafýndan bu puana denk kabul edilen uluslararasý geçerliliði bulunan bir belgeye sahip olmak þarttýr" hükmü yer alýyor. Bu hüküm gereðince Saðlýk Hayrettin Karaman Kardeþlik nasýl olur? 'Eðer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuþursa hemen aralarýný düzeltin; ikisinden biri diðerinin hakkýna tecavüz etmiþ olursa Allah'ýn emrine geri dönünceye kadar haksýzlýða sapanlara karþý savaþýn; dönerlerse aralarýndaki anlaþmazlýðý adaletle çözüme baðlayýn ve herkese hakkýný verin. Allah hakký yerine getirenleri sever./müminler ancak kardeþtirler, öyleyse iki kardeþinizin arasýný düzeltin, Allah'a itaatsizlikten sakýnýn ki rahmetine mazhar olasýnýz.' Hucurat: 49/9-10) Ýslâm'dan önce Arap kabileleri arasýnda sýk sýk anlaþmazlýklar ve çatýþmalar olur, çözüm ise adaletten çok güce dayanýr, gücü ve arkasý olanlar istediklerini alýrlardý. Allah'ýn isimlerinden biri 'hak', diðeri de 'adil'dir, Kur'an hakký hâkim kýlmak için gönderilmiþ, dine 'hak din' ve 'hak dini' denilmiþ; ümmete de hakký yerine getirmek, haksýzlýklarý önlemek (emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker) ödevi verilmiþtir. Toplu hayatta fertler ve gruplar arasýnda anlaþmazlýklarýn ortaya çýkmasý, karþýlýklý taleplerin haklýsý yanýnda haksýzýnýn da bulunmasý, haksýz olanlarýn kuvvete baþvurmalarý, istenmemekle beraber nâdir olaylardan deðildir. Nitekim Ýslâm, hem bütün insanlarýn kök itibariyle kardeþ hem de müminlerin ayný dine mensup, ayný hukuk, ahlâk ve deðerler sistemine baðlý bulunduklarý için kardeþ olduklarýný ilân ettiði halde müminler arasýnda da anlaþmazlýklar çýkmýþ, anlaþmazlýðýn taraflarý birbirine saldýrmýþ, dalaþma ve çatýþmalar olmuþtur. Hz. Peygamber'den sonra birinci halife Hz. Ebû Bekir zamanýnda zekât yükümlülüðünü yerine getirmeyen ve devletin memurlarýný kovan bazý gruplara karþý askerî tedbire dahi baþvurulmuþtur. Üçüncü halife Hz. Osman zamanýnda iç karýþýklýklar ve halifeye karþý isyan hareketi ortaya çýkmýþ, ancak Hz. Osman askerî tedbire baþvurmamayý tercih etmiþtir. Hz. Ali'nin halifeliðinde Muâviye ve çevresindekiler, halifeye biat etmeyip Hz. Osman'ýn katillerini yakalayarak kendilerine teslim etmesini biat þartý olarak ileri sürmüþler, Hz. Ali müzakere ve nasihatle yola gelmeyen muhaliflerine karþý savaþmak mecburiyetinde kalmýþ ve meþhur Sýffîn Savaþý yapýlmýþtýr. Hz. Âiþe, Talha, Zübeyir gibi önemli kiþilerin Hz. Ali'ye karþý olan tarafta yer aldýklarý Cemel Savaþý da siyasî ihtilâf ve itaatsizlik sebebine dayalý bir iç savaþtýr. 9. âyet haksýz yere devlete baþ kaldýran gruplar ile devlet arasýndaki savaþtan deðil, halk arasýnda meydana gelen anlaþmazlýk ve kavgalardan, bunlara karþý güçlü çoðunluðun, halkýn geri kalanlarýnýn adalet ve hakkaniyet ölçüleri içinde taraflarý anlaþtýrma, aralarýný bulma ve gerekirse güce baþvurarak haksýzlýðý önleme yükümlülüðünden bahsetmektedir. Devlete baþ kaldýran, hukuka boyun eðmeyen âsi gruplar (bâðîler), halkýn geri kalanýna karþý da haksýz yere savaþ ilân etmiþ olduklarý ve zarar verdikleri için müctehidlerce bu âyetin kapsamýna alýnmýþlar; bazý istisnalar dýþýnda ayný hükme ve muameleye tâbi tutulmuþlardýr. Fýkýh kitaplarýnýn 'baðiy ve cihad' bölümlerinde bu konu detaylarýyla iþlenmiþtir. Özet olarak Ýslâm toplumu, hem dýþarýda hem içeride meydana gelen haksýz çatýþmalar karþýsýnda ilgisiz ve duyarsýz kalamaz, barýþ ve adaletin gerçekleþmesi için elinden geleni yapmakla yükümlüdür. Müminler hem bütün insanlýktan hem de iman kardeþlerinden sorumludurlar; dünyada haksýzlýðýn engellenmesine (Âl-i Ýmrân 3/108), din ve vicdan özgürlüðü baþta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasýna katkýda bulunmak (Nisâ 4/75; Hac 22/40), ülkede ise bunlara ek olarak mümin kardeþler arasýndaki anlaþmazlýklarý adaletle çözüme kavuþturmak, haksýzlýkta ýsrar edenlere karþý haklýnýn yanýnda yer almakla yükümlüdürler. 10 numaralý âyet ikinci yükümlülüðe bunun dayanaðý olan kardeþliðin altýný çizerek dikkat çekmektedir. Genel kurallar böyledir; ancak müminlerin kurallara uyma yükümlülüðü mutlak olmayýp kurallar, 'imkan, þartlar, özel þartlar sebebiyle dinî maksatlara uygunluðun bulunup bulunmamasý' gibi durumlara baðlý olarak uygulanacak ve daima ehli ile istiþare (danýþma) yapýlacaktýr. ÖSYM den tercih uyarýsý Bakanlýðýnca yaptýrýlan sýnavda tercih yapabilmek için yabancý dil yeterliliðini saðlayan adaylarýn, TUS veya DUS sonbahar dönemi sýnavýna baþvuru yaparken ÖSYM'ye bildirmiþ olduklarý T.C. kimlik numaralarý veya Yabancý Uyruklu (YU) numaralarýnýn sýnavý yapan kurum tarafýndan ÖSYM'ye bildirilmesini saðlanmasý gerekiyor. Bakanlýkça yaptýrýlan sýnavda yabancý dil yeterliliðini saðlayan adaylarýn, ilgili kurum tarafýndan ÖSYM'ye bildirilen kimlik numaralarýnýn, merkezin kayýtlarýndaki T.C. kimlik numaralarý veya Yabancý Uyruklu (YU) numaralarýndan farklý olmalarý durumunda bu adaylarýn tercih iþlemi yapmalarý mümkün olmayacak.(trthaber)

5 Çorum a yarayacak atama ODTÜ mezunu olan Baþbakanlýk Müsteþarý Kemal Madenoðlu nun AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý nýn arkadaþý. Kentsel dönüþüm için geliyorlar evre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce nin ta- illerde riskli yapý tespit itirazlarýný de- Çlimatýyla ðerlendirmek üzere 15 teknik heyet oluþturuldu. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, Çevre Þehircilik Bakanlýðý kentsel dönüþüm alanýndaki çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor sayýlý kanun kapsamýnda 48 bin 854 adet binada, 150 bin 717 adedi konut, 23 bin 912 adedi dükkân olmak üzere toplam 174 bin 629 adet birimin (baðýmsýz bölümün) risk tespiti yapýldý sayýlý kanun kapsamýnda risk tespiti yapýlan binalardan 11 bin 242 adet bina (40 bin 85 birim-baðýmsýz bölüm) yýkýldý. 16 Ekim 2014 tarihi itibarýyla Uygulama Yönetmeliði kapsamýnda riskli yapý tespit itirazlarýný deðerlendirmek üzere toplam 15 adet teknik heyet oluþturuldu. Oluþturulan teknik heyetler iller kapsamýnda Ýstanbul ili merkez olmak üzere Ýstanbul, Edirne, Tekirdað, Kýrklareli ve ayrýca Ýstanbul için ikinci ve üçüncü teknik heyetler teþkil edildi. Ankara ili merkez olmak üzere Ankara, Bolu, Çankýrý, Kýrýkkale, Kýrþehir, Zonguldak, Bartýn, Kastamonu, Karabük, Yozgat, Nevþehir, Niðde, Kayseri, HURÞÝT BOZKURT aþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Ba- Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Bkanlýðý Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. ODTÜ mezunu olan Baþbakanlýk Müsteþarý Kemal Madenoðlu nun AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý nýn hem sýnýf hem de ev arkadaþý olduðu, 1989 yýlýnda DPT de Beþir Atalay ýn yanýnda birlikte çalýþtýklarý öðrenildi. Baðcý ve Baþbakanlýk Müsteþarý nýn geçmiþe dayalý dostluðunun Çorum a ciddi yansýmalarýnýn da olduðu belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Hitit Üniversitesi bütçe artýþlarý ile Çorum un da içinde yer aldýðý Kýrýkkale-Çorum- Samsun Demiryolu Projesi nin hükümet programýna girerek ismen zikredilmesinde Baðcý nýn arkadaþý olan Müsteþar Kemal Madenoðlu nun ciddi katkýlarý bulunuyor. Sivas. Eskiþehir ili merkez olmak üzere Eskiþehir, Kütahya, Bilecik; Trabzon ili merkez olmak üzere Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüþhane, Samsun, Sinop, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum; Konya ili merkez olmak üzere Konya, Burdur, Antalya, Afyon, Isparta, Aksaray, Karaman; Bursa ili merkez olmak üzere Bursa, Balýkesir, Çanakkale; Denizli ili merkez olmak üzere Denizli, Muðla, Aydýn; Ýzmir ili merkez olmak üzere Ýzmir, Manisa, Uþak; Erzurum ili merkez olmak üzere Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Aðrý, Iðdýr, Tunceli, Bingöl; Diyarbakýr ili merkez olmak üzere Diyarbakýr, Muþ, Bitlis, Batman, Siirt, Mardin, Þýrnak, Van, Hakkâri; Elazýð ili merkez olmak üzere Elazýð, Malatya, Kahramanmaraþ, Osmaniye, Adýyaman, Gaziantep, Kilis, Hatay, Þanlýurfa; Adana ili merkez olmak üzere Adana, Mersin; Sakarya ili merkez olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Yalova, Düzce olarak belirlendi. Konuyu deðerlendiren Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Kentsel dönüþüm çok büyük bir iþ. Bu alanda vatandaþlarýmýzla iþbirliði içinde baþarýlý olacaðýmýza hiç kuþkum yok (ÝHA) Mülâkat sýnavý öncesi uyarý ürk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim TAydýn, Milli Eðitim Müdürlüklerinde müdür yardýmcýlýðý için yapýlacak mülakatý adalet sýnavý olarak deðerlendirdi. Aydýn, yaptýðý açýklamada, okullarda müdürlerin deðiþmesiyle birlikte karmaþa yaþandýðýný savunarak, önümüzdeki günlerde yapýlacak müdür yardýmcýlýðý mülakat sýnavýna dikkat çekti. Aydýn, þöyle dedi; "Geçtiðimiz günlerde hep birlikte kaosa neden uygulamalarla okul müdürlerimiz görevlerinden alýnmýþtý. Bundan dolayýdýr ki okullarýmýzda büyük bir boþluðun olduðunu hep birlikte görüyoruz. Bu boþluk þu ana kadar eðitim öðretimde eksikliklere, problemlere ve karmaþaya sebebiyet vermiþtir. Öðrencisi, velisi hatta eðitim çalýþanlarý muhatap bulmakta dahi zorlanmýþtýr. Milli Eðitim Müdürlüðü ise çözümlerde maalesef yetersiz kalmýþtýr. Okul Yöneticileri deðerlendirme sürecinde kendi yandaþý olmayan okul müdürlerimize yapýlan haksýz, hukuksuz iþlemlerle bu zamana dek görevini baþarýyla yerine getirmiþ okul müdürlerimize kasýtlý olarak 75 altýnda puan verilerek görevlerine son verilmesi eðitim-öðretimde de problemleri ve kargaþayý getirmiþtir. Okul müdürlerimizi sadece eðitim-öðretimi ve ülke menfaatlerini düþündükleri için, yandaþ ve birilerine kapýkulu olmadýklarý için 75 altýnda puanlandýrarak elediklerini bugün kamuoyu çok iyi bilmektedir. Elbette ve inanýyoruz ki bu haksýz iþlem yargýdan dönecektir. Malumunuz olduðu üzere, yeniden veya ilk defa okul müdürlüklerine görevlendirme iþlemleri neticesinde, ilimizde de Ekim tarihleri arasýnda sözlü sýnav yapýlacaktýr. Önceliklerle bu sürecin eðitim camiasýna ve ilimize hayýrlý olmasýný temenni ediyor, sýnava girecek olan eðitim çalýþanlarýna da þahsým ve yönetim kurulum adýna baþarýlar diliyorum. Bu süreç Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinin adalet sýnavýdýr. Türk Eðitim-Sen olarak her zaman ve þartta bu sürecin baþýndan beri takipçisi olduk.kýsa bir süre önce gerçekleþtirilen taraflý tarafsýz her kesimin tepkisini çeken uygulamalara þahit olduk.bir takým Ýlçe Milli Eðitim Müdürleri, göreve yeni baþlayan þube müdürleri, birilerinin vermiþ olduðu listeler ekseninde tetikçiliðe soyunmuþlardý. Vermiþ olduklarý mesnetsiz ve gerekçesiz puanlamalarla çok arkadaþýmýzýn hakkýný yemiþ, büyük haksýzlýklara neden olmuþlardý.bütün bunlarýn devamýnda þu anda Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri bu sýnavý verecektir. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde, Ýl Milli Eðitim Müdürlüne sýnav komisyonlarýnda kimler görev alacak diye yazý yazdýk ama maalesef, cevap veremeyeceklerini bildirdiler. Tabi bu durum bizi endiþelendirmedi deðil.acaba Milli Eðitim Müdürlüðü neden çekiniyor? Yoksa tetikçi þube müdürleri yine iþ Selim Aydýn baþýnda mý? Tabi tüm bunlarý hep birlikte göreceðiz. Þu anda alanlarda ben müdürüm diye gezenleri, kimlerin yüksek puanlar verilerek kayýrýlacaðý noktasýnda, bizler bir takým tespitlerde bulunduk.bakalým bizim hazýrladýðýmýz liste ile ne derece örtüþecek sonuçlar. Komisyon üyelerine en çetin hesabýn kul hakký ve hukuku olduðunu buradan bir kez daha hatýrlatmak istiyorum.ýþlerinin gerçekten zor olduðunu, bu noktada kesinlikle adaletten ve hakkaniyetten ayrýlmamalarý gerektiðini özellikle belirtmek istiyorum.daha önce yapýlan hatalara düþmemelerini aksi takdirde telafisi mümkün olmayan kýrgýnlýklarýn yaþanacaðý kaçýnýlmaz olacaktýr. Ahlaksýzlýðý ahlak edinmiþ kesimlerce birilerine koltuk daðýtýldýðýný çok iyi biliyoruz.ýnþallah bu süreçte bunlar yaþanmaz. Her türlü kirli tezgahtan nemalanma gayesi güdenlere inat, Türk Eðitim-Sen'in duruþu diðer konularda olduðu gibi bu süreçte de Hak,Hukuk ve Adaletin ön planda olduðu,allah korkusunun ve kul hakkýnýn gözetildiði, kariyer ve liyakatin gözetildiði bir puanlama yapýlmasýndan yana taraf olacaktýr.aksi yönde hareket edilmesi durumunda bir önceki mesnetsiz puanlamalardaki eylemleri gölgede býrakacak ve sonuçlarý telafisi mümkün olmayan durumlar ortaya çýkarabilecek,istenilmeyen olaylara sebebiyet verebilecektir.bu süreç hatalarýn düzeltilmesine katký saðlama, ve yýkýlan adalet anlayýþýný onarma noktasýnda derin anlam ifade etmekle birlikte,bozulan eðitim barýþý ve iade-i itibar noktasýnda þüphesiz önem arz etmektedir. Bu süreçte yöneticilerimize düþen görev ve sorumluluk eðitime katký saðlama noktasýnda belki de bir fýrsattýr.türk Eðitim-Sen olarak bu fýrsatýn deðerlendirilme noktasýnda tanýyacaðýmýz tek durum; Hak, Hukuk ve Adalet anlayýþýyla yapýlacak olan puanlama olacaktýr. Birilerinin o makamlarý iþgal edenlerin iradelerini ipotek altýna almýþ olmalarý veya onlarý kullanmalarý, kendilerini bu vebalden kurtarmaz. Þunu da belirtelim ki; adaletsizliðin ve hukuksuzluðun olmadýðý bir yerde kimse bizden de merhamet beklemesin. Bir konuya daha deðinmeden geçemeyeceðim, Ek-2 puanlamalarýnýn doðru yapýlmadýðýný, ihmallerin olduðunu da özellikle belirtmek istiyorum. Elimize ulaþan belgelerde ciddi hesap yanlýþlýklarýn olduðu çok net ortada, konuyla ilgili þikayet dilekçemizi de Valilik makamýna bugün itibariyle teslim etmiþ bulunmaktayýz. Her ne kadar kiþilerin itiraz haklarý olsa da puanlamayý yapanlarýn, baþvuruda bulunanlarýn ibraz ettiði evraklara raðmen bu hatalarý yapmalarý kabul edilebilir deðildir. Körfez ülkeleri heyeti, Vali Ýbrahim Þahin i makamýnda ziyaret etti. CUMARTESÝ 18 EKÝM Turistler günü birlik gelecek ürk Hava Yollarý (THY) tarafýndan Samsun u ta- amacýyla düzenlenen organizasyon çer- Tnýtmak çevesinde kente gelen Körfez ülkeleri heyeti, Vali Ýbrahim Þahin i makamýnda ziyaret etti. Samsun un sahip olduðu turizm potansiyelini Cidde, Riyad, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Umman, Kuveyt ve Bayreyn gibi Körfez ülkeleri ve þehirlerinde tanýtmak amacýyla Türk Hava Yollarý tarafýndan düzenlenen kapsamlý tanýtým turuna (fam trip) katýlmak üzere Samsun da bulunan konuk heyeti Vali Þahin kabul etti. THY Samsun Bölge Müdürü Arif Ali Gezmiþoðlu ziyarette yaptýðý konuþmada, Türk Hava Yollarý Samsun Bölge Müdürlüðü olarak, Türk Hava Yollarý'nýn pazarlama faaliyetlerinden biri olan famtripi gerçekleþtirmek üzere Körfez bölgesine odaklanmýþ bulunuyoruz. Samsun u körfez bölgesi ülkelerinin 8 þehrinde tanýtmak amacý ile bu programý düzenledik. Dört gün sürecek bu programda amacýmýz bölgedeki insanlarýn ilgisini çekip Samsun u tanýtmaya çalýþmaktýr Vali Ýbrahim Þahin ise ziyarette yaptýðý konuþmasýnda þunlarý kaydetti: Samsun sizlerin de fark ettiði gibi turizme son derece elveriþli bir þehir. Samsun u huzur ve güven kenti olarak tanýmlayabiliriz. Turistlerin gittikleri yerde en çok aradýklarý þey huzur ve kendilerini güvende hissetmeleridir. Onun için biz Samsun a getireceðiniz her turiste garantör olacaðýz. Türk Hava Yollarý na bu organizasyonu düzenlediði için çok teþekkür ediyorum. Türk Hava Yollarý dünyada ülkemizin bayrak taþýyýcýsýdýr. Özellikle son on yýlda Türk Hava Yollarý nýn yaptýðý baþarýlý çalýþmalar ve çýkýþlar tüm dünyada gýpta ve hayranlýkla izlenmektedir. Bu organizasyonun düzenlenmesinde ve gelen konuklarýmýza ev sahipliði yaptýðý için Samsun Büyükþehir Belediye Baþkanýmýza ve Türk Hava Yollarý Samsun Bölge Müdürlüðümüze çok teþekkür ediyorum. Bu projenin bilgisini öðrendiðimde ben de büyük bir heyecan duydum. Samsun a göreve geldiðim günden bu yana üzerinde durduðum konulardan bir tanesi de Samsun un turizm potansiyelidir. Bu konuda gerekli çalýþmalarý büyük bir hýzla gerçekleþtireceðiz. Sizlerin körfez bölgesi ülkelerinden bizleri ziyarete gelmeniz bu konuda bizleri hem heyecanlandýrdý, hem de umutlandýrdý. Körfez ülkelerinde yaþayan Arap kardeþlerimiz daha önceki yýllarda Trabzon, Rize ve Artvin gibi Karadeniz Bölgemizin diðer illerinin turizm potansiyelini keþfettiler. Þimdi sýra Samsun da. Samsun da gerçekten çok rahat edeceksiniz ve keyifli vakit geçireceksiniz. Samsun Karadeniz kýyýsýnda dört ulaþým modunu da bünyesinde bulunduran ildir. Samsun da kara, deniz, demir ve havayolunun olmasý ilimizin diðer iller ve ülkelerle baðlantýsýný rahat saðlýyor. Bu da Samsun a gelen misafirlerimize ilimizin komþu illeri olan Amasya, Tokat ve Çorum illerini günü birlik gezip, ziyaretlerini zenginleþtirme imkaný saðlayacaktýr. Samsun un turizmle ilgili önemli bir avantajý da saðlýk sektörü ile ilgili olan avantajýdýr. Saðlýk turizmi açýsýndan ilimiz gerçekten de dikkate alýnmasý gereken bir yerdir. Gerek plastik cerrahi gerekse normal saðlýk ve tedavi konusunda Samsun öne çýkmýþ bir þehirdir. Þu anda birçok özel hastane bulunmaktadýr. Ayrýca dünyada sadece Almanya ve Pakistan da üretimi yapýlan cerrahi el aletleri üretimi Türkiye de Samsun ilimizde yapýlmaktadýr. Samsun dan kuzey ülkelerine havayolu trafiði oluþturulursa, kuzey ülkelerinden Samsun a turist akýný olacaktýr. Biz bunu saðlarsak hem kuzey ülkelerinden, hem de körfez ülkelerinden gelen turist misafirlerimizle Samsun, kuzey ve güneyin buluþtuðu bir þehir olacaktýr. Ben sizlere tekrar ilimize hoþ geldiniz diyorum. Siz ve sizinle beraber Samsun a gelecek Arap kardeþlerimizin burada rahat etmesi için baþta ben ilin Valisi ve Samsunlularýn ellerinden geleni yapacaðýný belirtiyorum. Biz sizlerle kardeþiz. Vali Þahin konuþmasýnýn ardýndan Körfez ülkeleri turizm acentelerinin temsilcileri ile bir süre sohbet ederek turizm konusunda karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulundu. Ziyaretin sonunda karþýlýklý hediye takdimi yapýldý. (ÝHA) Zevk için yenilen yemek ihanettir iraat Mühendisleri Odasý Temsilci- Necati Gül, Dünya Gýda Günü Zsi nedeniyle bir açýklama yaptý. Gül, söz konusu günün tarihçesi, dünya ve ülkemizde besin üretimi, dünyadaki hýzlý nüfus artýþý karþýsýnda besin dengesi, ekonomik gücü olmayan fakir ülkelerin durumunu özetledi. Gül'ün açýklamasý þöyle; "Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Kuruluþu FAO 16 Ekim gününü "Dünya Gýda Günü" olarak kabul etmiþtir. Her yýl 16 ekim günü Birleþmiþ Milletlere üye olan ülkelerde (Türkiye'de bu ülkelere dahil) gýda üretimi ve tüketimi, açlýk, beslenme gibi çok önemli hayati konular incelenir. Buna baðlý olarak ülkemizde 9-16 Ekim tarihleri arasýndaki hafta "Dünya Gýda Günü - Beslenme ve Gýda Ýsrafýný Önleme Haftasý" olarak kabul edilmiþtir. Bu hafta çocuklarýmýzýn önemle üzerinde durduðu haftalardan biridir. Besin, beslenme doðrudan doðruya saðlýklý yaþamýmýzla ilgilidir. Büyümemizi, geliþmemizi, enerji kazanmamýzý, hastalýklardan korunmamýzý aldýðýmýz besinler saðlar. Önemli olan vücudumuzun ihtiyacý olan besinleri yeteri kadar almaktýr. Yani dengeli beslenmedir. Yeterli beslenme saðlýklý yaþamýn temel þartýdýr. Dengeli beslenmek için gerekli olan besin maddelerinin yeteri kadar üretilmesi zorunludur. Ne yazýk ki Dünyanýn birçok ülkesi bu imkana sahip deðildir. Artan nüfusunu besleyemeyen yoksul ülkelerde açlýk, hastalýk ve ölüm sayýsý gittikçe artmaktadýr. FAO'nun üzerinde durduðu en önemli konu budur. Yetersiz beslenme, açlýk aslýnda bütün uluslarýn ortak sorunudur. Birleþmiþ Milletlere üye ülkeler, Dünya Gýda Günü'nde yaptýklarý toplantýlarda yeterli beslenmeyi saðlamak, açlýðý önlemek için kararlar alýrlar. Bütün milletleri bu kararlara uymaya çaðýrýrlar. Dünyada ve ülkemizde besin üretimi ve tüketiminde bilgisiz hareket edilmektedir. Özellikle gýda maddelerinde tutumlu davranmayarak gýda israfýnda oldukça fazladýr. Þehirlerimizde yapýlan araþtýrmalara göre, besin maddelerimizin yaklaþýk onda biri çöpe atýlmaktadýr. Bu, bilgisizliðin sebep olduðu çok büyük bir kayýptýr. Ne mutlu bizlere ki, Dünyada yeterli ve bol miktarda besin maddesi Necati Gül üreten çok az sayýdaki ülkelerden biriyiz. Gýda israfýný önlemezsek, bizler de yetersiz beslenen insanlardan biri oluruz. Ekmek, yemek gibi besinlerimizi yeteri kadar alalým, piþirelim, yiyelim. Kesinlikle çöpe besin artýklarý atmayalým. Bu konuda Gýda Tarým ve hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ekmek israfý ile ilgili destekleyelim ve her yer ve zamanda bunu dile getirelim. Dünyadaki hýzlý nüfus artýþý da beslenme dengesini bozan en önemli sebeptir. Nüfus planlamasýna uymayan insanlar, hýzla çoðaltmaktadýrlar. Ürettiði tükettiðine yetmemektedir. Böylece dengesiz ve yetersiz beslenme olmakta, yer yer açlýk görülmektedir. Ekonomik gücü olmayan fakir ve geliþmemiþ ülkelerde yetersiz beslenme, açlýk çok görülür.bu ülke insanlarýna yapýlacak en iyi yardým, ülkelerin ekonomik güce kavuþturulup daha çok üretmesini saðlamaktýr. Kamyonlar, uçaklar, gemiler dolusu gýda maddeleri göndermek kýsa süreli geçici önlemlerdir. Ülkemiz gibi bol gýda maddeleri üreten ülkelere, gýda israfýný önleyerek elde edilen gýdalarýn dünya insanlarýna daha çok ve eþit biçimde daðýlmasýný saðlarlar. Böylece dünyada açlýk çeken, açlýktan ölen insanlarýn sayýsý azalmýþ olur. Ayrýca ihtiyacýmýzdan fazla besin maddelerini satmakla ekonomik gücümüz artar. Yediðimiz bir lokma ekmeðin, bir kaþýk yemeðin, bir bardak sütün, bir zeytin tanesinin, bir meyvenin üretilmesinde, hazýrlanmasýnda harcanan emekleri unutmamalýyýz. Dengeli beslenip, yeteri kadar besin tüketelim. Gýda israfý, emeklerin çöpe atýlmasý demektir. Gýda israfý, milletçe fakirliðe doðru giden yolu hazýrlamak, hýzlandýrmaktýr. Çok üretelim, yeteri kadar tüketelim. Unutulmamasý gereken bir baþka noktada ve yaþamýmýz için bir kural olmasý gereken 'Sadece aç iken yemek yemek' oldukça önemlidir. Zevk için yenilen her türlü yemek özellikle abur cubur insanýn kendisine yaptýðý büyük bir ihanettir. Bu konu da herkesin çok dikkatli ve bilinçli olmasý da gerekmektedir.

6 6 CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014 Külcü belediye baþkanlarý toplantýsý için Amasya da GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER Çevre Komisyonu Baþkaný, Ýstanbul Milletvekili Erol Kaya, Yerel Yönetimmasya'da gerçekleþtirilecek Belediler Baþkan Yardýmcýsý Kocaeli Milletveye Baþkanlarý Toplantýsý ve Amasya kili Ýlyas Þeker, Yerel Yönetimler BaþBelediyesi tarafýndan yaptýrýlan projelekan Yardýmcýsý Niðde Milletvekili Alrin toplu açýlýþ töreni yarýn gerçekleþtiripaslan Kavaklýoðlu, Yerel Yönetimler lecek. Baþkan Yardýmcýsý Konya Milletvekili Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun Mustafa Baloðlu, Yerel Yönetimler Baþyaný sýra bazý bakanlarýn katýlacaðý topkan Yardýmcýsý Ýstanbul Milletvekili Oklantýya Çorum'un da içinde yer aldýðý 30 tay Saral, Yerel Yönetimler Baþkan Yarkent belediye baþkaný katýlýyor. Belediye dýmcýsý Zonguldak Milletvekili Özcan Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý bakanlaulupýnar, Yerel Yönetimler Baþkan Yarrýn katýlacaðý ilk toplantýya iþtirak etmek dýmcýsý MKYK Yedek Üyesi Nazým üzere dün akþam Amasya'ya gitti. GeceMuzaffer Külcü Maviþ, Yerel Yönetimler Baþkan Yaryi Amasya'da geçiren Baþkan Külcü, budýmcýsý Denizli Milletvekili Bilal Uçar gün Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun kada katýlacak. týlacaðý toplu açýlýþ töreni ve mitingine iþtirak edecek. Davutoðlu ve Bakanlarýn yapacaðý toplantý için Külcü, akþam Baþbakan Davutoðlu baþkanlýðýnda Amasya'ya giden belediye baþkanlarý þöyle; düzenlenecek belediye baþkanlarý istiþare toplantýsýnda hazýr bulunacak. Adýyaman Belediye Baþkaný Fehmi Hüsrev Kutlu, Afyonkarahisar Belediye Baþkaný Burhanettin ÇoDün akþam Elma Otel'de yapýlan toplantýlara ban, Artvin Belediye Baþkaný Mehmet Kocatepe, BiAK Parti Yerel Yönetimler Baþkaný Abdülhamit Gül, lecik Belediye Baþkaný Selim Yaðcý, Bingöl Belediye Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Saðlýk BaBaþkaný Yücel Barakazi, Bolu Belediye Baþkaný Alakaný Mehmet Müezzinoðlu, Çevre ve Þehircilik Baaddin Yýlmaz, Çankýrý Belediye Baþkaný Ýrfan Dinç, kaný Ýdris Güllüce, Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala, TOKÝ Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Elazýð BeBaþkaný Mehmet Ergün katýlýyor. Bakanlar toplantýda belediye baþkanlarýna hitap ettiler ve bilgi alýþveriþinlediye Baþkaný Mücahit Yanýlmaz, Erzincan Belediye de bulundular. Baþkaný Cemalettin Baþsoy, Gümüþhane Belediye Baþkaný Ercan Çimen, Kastamonu Belediye Baþkaný Bugün ise, Baþbakan Ahmet Davutoðlu AmasTahsin Babaþ, Kýrþehir Belediye Baþkaný Yaþar Bahya'ya gidecek. Yavuz Selim Meydaný'nda Amasyalýçeci, Kütahya Belediye Baþkaný Kamil Saraçoðlu, lar'a hitap edecek olan Davutoðlu, Belediye Baþkanlýðý tarafýndan yapýmý tamamlanan Yörgüçpaþa KöpMuþ Belediye Baþkaný Feyat Asya, Nevþehir Beledirüsü, Ferhat Köprüsü, Hal Binasý, Otogar ve Kapalý ye Baþkaný Hasan Ünver, Niðde Belediye Baþkaný Otoparký'nýn toplu açýlýþýný gerçekleþtirilecek. DavuFaruk Akdoðan, Rize Belediye Baþkaný Reþat Kasap, toðlu, Valilik, AK Parti Ýl Baþkanlýðý ve Belediye Sivas Belediye Baþkaný Sami Aydýn, Tokat Belediye Baþkanlýðýný ziyaret edecek, ardýndan 30 kentin BeBaþkaný Eyüp Eroðlu, Uþak Belediye Baþkaný Nurullediye Baþkaný ile toplantý yapacak. lah Cahan, Yozgat Belediye Baþkaný Kazým Arslan, Amasya'da düzenlenecek belediye baþkanlarý Aksaray Belediye Baþkaný Haluk Þahin Yazgý. toplantýsýna Yerel Yönetimler Baþkan Yardýmcýsý A Yardýmsever vatandaþlara ödül Ç orum'un Sungurlu ilçe Müftülüðüne baðlý camilerin bakým, onarýmý ve yapýmýna maddi ve manevi destek veren vatandaþlara teþekkür belgesi ile ödüllendirildi. Sungurlu Ýlçe Müftü vekili Ramazan Þen, "Yapýlan bu hayýrdan dolayý hizmeti geçen bu vatandaþlarýmýza çok müteþekkiriz. Yapýlan bu yardýmlarýn ve hizmetlerin, dinimizin emrettiði ve övdüðü sadaka-i cariyenin güzel bir örneði- Camilerin bakýmyapýmýna maddi ve manevi destek veren vatandaþlara teþekkür belgesi ile ödüllendirildi. dir" Þen, camilerin ba- kým, onarýmý ve yapýmý konusunda katký saðlayan vatandaþlarý- mýza, hayýrlý ve uzun ömürler temennisinde bulundu.(ýha) 13 zanlý yakalandý K ayseri'de 21 ilde 66 hýrsýzlýk olayýna karýþtýklarý belirlenen suç örgütüne yapýlan operasyonda gözaltýna alýnan 13 kiþi, 4 gün süren sorgularý sonrasýnda adliyeye sevk edildi. Kayseri Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Kayseri, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Gaziantep, Kilis, Ýstanbul, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Nevþehir, Ordu, Samsun, Þanlýurfa, Rize, Tokat, Trabzon ve Yozgat olmak üzere 21 ilde toplam 66 hýrsýzlýk olayýna karýþan suç örgütüne 26 ayrý yerde eþ zamanlý operasyon yapýldý. Yapýlan operasyonda 4 ü çocuk olmak üzere aralarýnda kadýnlarýn da bulunduðu toplam 27 kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þahýslardan 13 ü Emniyet Müdürlüðünde 4 gün süren sorgusunun tamamlanmasýnýn ardýndan adliyeye sevk edildi.(ýha) Polis zanlýlarý adli makamlara sevk etti. Üniversite mezunu polis alýnýyor Ü niversite mezunu polis alýnýyoremniyet Genel Müdürlüðü'nden POMEM alýmý açýklamasý yapýldý. Emniyet Genel Müdürlüðü resmi internet sitesinden daha önce yapýlan açýklamada 3 bin 250 aday alýnacaðý belirtilmiþti. Kurumdan yapýlan yeni ilanda Polis Meslek Eðitimi Merkezlerine (POMEM) 6 bin 500 adayýn asýl olarak alýnacaðý belirtildi. Adaylarýn 4 yýllýk üniversite mezunu olmasý, 2013 ve 2014 yýllarý Kamu Personel Seçme Sýnavýnýn birinden KPSS - P3 puan türünden 60 ve üzerinde puan almasý gereki- yor. Ýlanda denkliði kabul edilen yurt dýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýndan mezun olanlarýn da baþvurabileceðine yer verildi. Polis Meslek Eðitimlerine 6 bin 260 erkek, 240 bayan olmak üzere toplam 6 bin 500 aday asýl olarak alýnacak. Baþvuran adaylarýn yüzde 30 u olan toplam bin 950 kiþinin ise yedek olarak belirleneceði belirtildi. RÝ MÜRACAAT ÝÞLEMLE- Adaylarýn, ikamet ettikleri ildeki il emniyeti müdürlükleri eðitim þube müdürlüklerine 20 Ekim- 7 Kasým tarihlerinde istenen belgelerle birlikte þahsen baþvurmalarý gerekiyor. EÐÝTÝM ATAMA SONUNDA Polis Meslek Eðitim merkezlerinde eðitimlerini baþarý ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüðü kadrolarýna aday polis memuru olarak atanacak. Askerliðini yapmamýþ erkek ve bayan adaylar için 22/12/1987 tarihi ve sonrasýnda doðanlar, askerliðini yapan, erkek adaylar için 22/12/1985 tarihi ve sonrasýnda doðmak gibi þartlar aranýyor. Eczacý Aylin Akman Anaklý tarafýndan Ebru sergisi açýldý. Kanserli hastalar için sergi açtý YÜKSEL BASAR E czacý Aylin Akman Anaklý tarafýndan Ebru sergisi açýldý. Devlet Tiyatrosu Fuayesi'nde Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþma Derneði(Onko-Sav) yararýna önceki gün düzenlenen Ebru sergisinin açýlýþýna Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca, Onko-Sav Çorum Þube Baþkaný Olcay Ünal ile çok sayýda davetli katýldý. Gelirinin tamamýnýn Onko-Sav'a baðýþlanan sergide 34 adet ürün sergilendi. Açýlýþ öncesi kýsa bir konuþma yapan Eczacý Aylin Akman Anaklý, kanserin günümüzün en büyük hastalýklarýndan birisi olduðunu Anaklý, amaçlarýndan biri de kanserli hastalarýn ve yakýnlarýnýn yanýnda durarak onlara maddi manevi destek vermek olduðunu belirterek, Onko-Sav Derneði üyelerine teþekkür etti. Sergi açýlýþýnýn ardýndan davetlilere çeþitli ikramlarda bulunuldu. Ebru sergisinin açýlýþýna çok sayýda davetli katýldý. Gelirinin tamamýnýn Onko-Sav'a baðýþlanan sergide 34 adet ürün sergilendi. Þemsek, Çay ve Aksoy cenaze törenine katýldý B ir süredir tedavi gördüðü hastanede vefat eden 21. Dönem MHP Mersin Milletvekili Ali Güngör, Kocatepe Camii'nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan son yolculuðuna uðurlandý. Bir süredir Ankara Bayýndýr Hastanesi'nde akciðer tedavisi gören ve dün sabah saatlerinde vefat eden Ali Güngör (64) için ilk tören TBMM'de yapýldý. TBMM'de düzenlenen törenin ardýndan Güngör'ün naaþý, Kocatepe Camii'ne getirildi. Güngör için burada cuma namazýna müteakip cenaze namazý kýlýndý. Cenaze namazýna Güngör'ün eþi Asuman, oðlu Oðuzhan ve kýzý Hatice Burcu Bayur'un yaný sýra yakýnlarý, TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut, BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, eski Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Yaþar Okuyan, MHP Grup Baþkanvekilleri Oktay Vural, Yusuf Halaçoðlu, eski MHP Çorum Milletvekili Muharrem Þemsek, Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz ile partililer katýldý. Ali Güngör Daha önce cenazeye katýlacaðý açýklanan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin ise yarýn Antalya'nýn Korkuteli ilçesindeki ziyaretleri nedeniyle bölgeye gideceði için cenazeye katýlamadýðý öðrenildi. Kocatepe Camii'nde cenaze namazýn kýlýndýðý sýrada Melek Yýlmaz adlý bir kadýn, tabutlarýn önüne geçerek cenaze namazý kýldý. Ýslam dinine göre imamýn önünde cenaze namazý kýlýnmasýnýn caiz olmamasý nedeniyle ilginç anlar yaþanmasýna neden olan Yýlmaz, hayýr için Allah için namaz kýldýðýný belirtti. Cenaze namazýnýn ardýndan Güngör'ün Türk Bayraðý'na sarýlý tabutu, partililerin omzunda cenaze aracýna taþýndý. Tekbirler eþliðinde tabutu Kocatepe Kültür Merkezi önüne kadar taþýyan partililer, cenaze aracýnýn orada olmadýðýný görünce yaklaþýk 10 dakika omuzlarýnda tabutla beklediler. Daha sonra tabutun taþýndýðý yere TBMM cenaze nakil aracýnýn getirilmesiyle Güngör'ün tabutu araca konuldu. Partililer ve yakýnlarý tarafýndan son yolculuðuna uðurlanan Ali Güngör'ün cenazesi, Karþýyaka Mezarlýðý'nda topraða verildi. Öte yandan emekli Topçu Kurmay Albay Mehmet Besim Akalýn ve emekli Piyade Yüzbaþý Sadettin Baysal için de cuma namazýna müteakip tören düzenlendi. (ÝHA) Muharrem Þemsek, Abdülhaluk Çay ile Bekir Aksoycenazeye katýldý.

7 Çorumlu sanayicilere Ar-Ge'nin önemi anlatýldý Reha Metin Alkan Mehmet Aydýnkal Ahmet Atýlgan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)'nýn evsahipliðinde bir program düzenlendi. orum un Ýskilip ilçe- evi olmayan ih- Çsinde tiyaç sahiplerinin ev sahibi olmasýna yönelik yürütülen Evi Olmayana Ev Projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. Kaymakam Þuayib Gürsoy, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý aracýlýðýyla yürütülen barýnma yardýmlarý ile fakir ve yardýma muhtaç vatandaþlarýn saðlýksýz ve bakýmsýz evlerde deðil, insan onuruna yakýþýr þekilde hayatlarýný devam ettirmeleri için gereken her türlü desteði saðlamaya devam edeceklerini Bu kapsamda Ýkipýnar köyünde bir ihtiyaç sahibinin evinin yapýlarak teslim edildiðini dile getiren Kaymakam Gürsoy, Hallý köyünde heyelan nedeni ile evinde oturulmayacak derecede çatlaklar meydana gelen bir vatandaþýmýzýn da evi tamamlanmak üzere. Bunun haricinde dört vatandaþýmýzýn evi de büyük onarýmdan geçirilerek sahiplerine teslim edildi. M. ALÝ CEYLAN Avrupa Birliði Çerçeve ' Programlarý ve Horizon 2020 Programý Bilgilendirme Günü' nedeniyle dün Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO)'nýn evsahipliðinde bir program düzenlendi. Hitit Üniversitesi ve TÜBÝTAK iþbirliðinde düzenlenen programda 'Horizon 2020 Ar-Ge Programý' hakkýnda bilgiler verildi. TSO Meclis Salonu'nda gerçekleþen programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, bazý akademisyenler ve TSO üyeleri katýldý. TÜBÝTAK Uluslararasý Daire Baþkanlýðý'ndan Ahmet Atýlgan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý programýn açýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný Mehmet Aydýnkal yaptý. Mehmet Aydýnkal, katýlýmcýlarý selamlayarak baþladýðý konuþmasýnda, düzenlenen programda meselenin en ince ayrýntýsýna kadar konuþulacaðýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise, "Üniversitelerin klasik anlamda yapýla gelen temel iþleri, eðitim faaliyetlerinin sürdürülmesidir. Çünkü etrafta gördüðünüz her türlü faaliyeti yerine getirecek olan, teknik ve diðer anlamdaki insanlarý yetiþtiren tek kurum üniversitelerdir. Klasik üniversiteler bunun ötesine hiçbir zaman geçememiþtir. Ancak deðiþen ve geliþen dünyada pek çok þey farklý hale geldi. Üniversiteler insan hayatýna deðmeye baþladý. 'Kaç öðrenciniz var?' yerine, 'Katma deðer olarak neler yapýyorsunuz?' diye sorulmaya baþlandý. Ýnsanlar üniversitelerin etkisini hayatlarýnda doðrudan doðruya hissetmek istiyor" diye konuþtu. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Ahmet Atýlgan, katýlýmcýlara Avrupa Birliði Horizon 2020 Ar-Ge Programý hakkýnda bilgiler verdi. Programda ayrýca Horizon 2020'de hangi ülkelerin, kuruluþlarýn desteklendiði, çalýþma alanlarý, proje çaðrýsý ve çaðrý döngüsü ile uluslararasý iþbirlikleri hakkýnda bilgiler verildi. Evsizlere ev projesi Hisseli tapular sebebiyle bu imkandan yararlanamayan vatandaþlarýmýzýn sorunlarý da çözülmeye çalýþýlýyor (ÝHA) Kurtyemez e hayýrlý olsun ziyareti M emur-sen ve Eðitim- Bir-Sen Ýlçe Temsilcisi Kadir Þimþek, Eðitim-Bir- Sen Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Urunca ve Bedret- Ramazan Kurtyemez e hayýrlý olsun ziyaretinde bulunuldu. tin Müezzinoðlu, Saðlýk-Sen Ýlçe Temsilcisi Cafer Baykal, Diyanet-Sen Ýlçe Temsilcisi Zabit Gül, Bem-Bir- Sen Yetkilisi Nureddin Arslan, Büro Memur-Sen Ýlçe Temsilcisi Cemil Yalçýn ve Toç Bir-Sen Ýlçe Temsilcisi Serkan Sayýn ile birlikte Alaca Kaymakamlýðýna atanan Ramazan Kurtyemez e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette ilçenin sosyal, kültürel, eðitim, ekonomi ve tarým konularýnda fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Memur-Sen Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, ziyarette yaptýðý konuþmada Kaymakam Kurtyemez in yeni görevinin þahsý ve ilçe adýna hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulunarak, çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Þimþek, Ýlçemiz için yapacaðýnýz bütün çalýþmalarýnda Memur-Sen olarak her zaman yanýnýzda olacaðýz. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kurtyemez de Memur-Sen Ýlçe Temsilciliðine baþarýlar diledi. (Haber Merkezi) Ýskilip ve Bayat ta enerji kesintisi Evi Olmayana Ev Projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor. alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlü- Ýskilip ve Bayat ilçelerinde Çðü, enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn saatleri arasýnda Ýskilip Hacýpiri Mahallesi, Kanara Mevki, Baðözü Mevki, Kazanlý Mevki ve Küçük Sanayi Sitesi, Ýskilip Belediyesi Su Deposu, Sezer Petrol Ürünleri, Ganik Þekerleme, Grayder Ayakkabý Fabrikasý, Ýkram Beton Santrali, Soyocak Tavuk Çiftliði, Basmacý Tarým Ürünleri, Ahmet Alpsar, Ýskilip Belediyesi Meyve Bahçesi, Melih Alpsar, Anadolu Öðretmen Lisesi ne; saatleri arasýnda Çetmi köyüne ve yine saatleri arasýnda Bayat ýn Yatukçu Mahallesi, Çorum Caddesi ve Tepebayat Mahallesi komplesi, Bayat Devlet Hastanesi ne programlý olarak elektrik verilemeyecek eði- yýlý 2tim-öðretim sene baþý eðitim bölgesi okul müdürleri Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda yapýldý. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya, müdür yardýmcýlarý, þube müdürleri ve okul müdürleri katýldý. Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün açýþ konuþmasý ile baþlayan toplantýda; eðitim öðretim yýlý deðerlendirilerek eðitim CUMARTESÝ 18 EKÝM Ýlk proje Akýllý Ýlaç Kullanýmý MURAT ÇETÝN orum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman ÇKoca ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti. Yeni eðitim-öðretim yýlýnýn hayýrlý uðurlu olmasýný dileyen Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Koca, eðitim öðretim yýlýnda Milli Eðitim Müdürlüðüyle ortak proje geliþtirilmesi konusunda görüþ alýþ veriþinde bulundu. Görüþmenin sonunda 'Akýlcý Ýlaç Kullanýmý' ile ilgili projenin uygulanmasý kararlaþtýrýldý. Ziyaretlerinden dolayý memnuniyetini dile getiren Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, Çorum Eczacý Odasý yönetimine teþekkür etti. Okul müdürleri toplandý kalitesinin yükseltilmesi, yapýlacak çalýþmalarýn planlanmasý ve mevzuat deðiþiklikleri ele alýndý. Okul müdürleri Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün baþkanlýðýnda toplandý. Baþkan Çatma Ankara Konuþuyor a konuk oldu skilip Belediye Baþkaný ÝRecep Çatma Kon TV'nin 'Ankara Konuþuyor' isimli televizyon programýnda Ýskilip gündemine iliþkin açýklamalarda bulundu. Program sunucusunun sorularýný yanýtlayan ve göreve geldiði günden bu yana belediyede yapýlan çalýþmalar hakkýnda özet bilgiler veren Baþkan Çatma, zamaný, parayý, personeli ekonomik anlamda kullanma yolunda adeta yarýþtýklarýný Kentin 100 yýllýk yarasýna çare olacak derecede alt yapý çalýþmalarýna eðildiklerini aktaran Çatma, bütün enerjilerini bu yönde kullandýklarýný kaydetti. Kentte ayrý ayrý devam eden 5 alt yapý çalýþmasýný 2016 yýlýnýn sonlarýnda bitirmeyi hedeflediklerini belirten Çatma, hedefe adým adým ilerlediklerini kaydetti. Kanalizasyon ve yaðmur suyu çalýþmalarýnýn bu ayýn sonunda biteceði müjdesini veren Çatma, "Kanalizasyon projemiz 20 trilyon. Yaðmur suyu projemiz ise 7 trilyonluk bir yatýrým. Var gücümüzle çalýþýyoruz. Halkýmýz tozdan çamurdan ne kadar muzdaripse, ben de Belediye Baþkaný olarak muzdaripim" Bu yýlýn sonunda elektrik kablolarýnýn da yer altýna alýnmasý çalýþmasýnýn tamamlanacaðýna dikkat çeken Çatma, "Bu yýl alt yapý çalýþmalarýmýzdan üçünü bitiriyoruz. Bunlar kanalizasyon, yaðmur suyu ve elektrik kablolarýnýn yer altýna alýnmasý çalýþmalarý" diye konuþtu. 'DOÐALGAZ Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma Kon TV'nin 'Ankara Konuþuyor' isimli televizyon programýna konuk oldu. 2016'DA BÝTECEK' Baþkan Çatma, þöyle devam etti: "Þimdi büyük bir hýzla doðalgaza çalýþýyoruz. Doðalgaz hattýmýz Osmancýk üzerinden gelecek. Kamulaþtýrma çalýþmalarý bitmek üzere. Ýnþallah 2016 yýlý içerisinde Doðalgaz çalýþmamýzý da bitirmiþ olacaðýz. Þehir içi içme suyu þebekesinin deðiþtirilmesi çalýþmasý da kýsa süre içerisinde baþlayacak. 'BORÇLAR YAPI- LANDIRILDI' Yapýlandýrýlmýþ borçlarýmýz var. Ben bunlarý sorun etmiyorum. Bunlar ödenemeyecek þekilde borçlar deðil. Belediye Baþkanlýðý için beþ yýl kýsa bir süre. Beþ aydýr yoðun bir þekilde Ankara trafiðimiz var. Haftada iki gün Ankara'dayýz. Zamana karþý yarýþýyoruz Yýlý bütçe görüþmelerinde Ýskilip'in ihtiyaç duyduðu önemli konularýn yatýrým programýna alýnmasý için yoðun çaba sarf ediyoruz. Belediyemizin mali disiplininde sýký bir politika takip ediyoruz" 'HÝÇ KÝMSENÝN ÝÞÝNE SON VERMEDÝK' Þu ana kadar hiçbir personelimizin iþine son vermedik. Personel konusunda ekonomik davranmak için birimler arasý geçiþler yaptýk. Belediye Baþkanlýðýmýzýn kapýsý da ilk günden bu yana her zaman açýk. Her vatandaþýmýzýn sorununu dinliyor, çözüm yollarý arýyoruz. 'TARÝHE GEÇE- CEK ÇALIÞMALAR' Yapmýþ olduðumuz çalýþmalar 1-2 aylýk çalýþmalar deðil. Ak Parti çalýþmýyor diyen arkadaþlarýmýz var. Belediyemiz þu anda tarihe geçecek çalýþmalara imza atýyor. 30 Martta hedefimiz üç yýl demiþtik. Üç yýl gibi kýsa sürede alt yapý çalýþmalarýmýzý bitirerek belki de Türkiye tarihine geçeceðiz. 'VERDiGÝMÝZ SÖ- ZÜN ARKASINDAYIZ' "Her mahalleye en az ikiþer adet park yapacaðýz. 30 Mart seçimlerinde ne söylediysek halen arkasýndayýz. Biz düðün salonu, park sorununu çözeceðiz. Toplamda 30 adet çocuk parký yapacaðýz. Ýskilip-Çankýrý yolunun 2015 yatýrým programýna alýnmasý için var gücümüzle çalýþýyoruz. Ýskilip esnafýmýzý ayaða kaldýrmak adýna Açýk Tarým Ceza Evi projemiz var. Dere Kargýn mevkiinde gölet projemiz var. Bu göletimiz baraj gölü yüksekliðinde olacak. Maddi durumu iyi olmayan vatandaþlarýmýzý ev sahibi yapabilmek için TOKÝ projemiz var. Saðlýk Meslek Lisesi'ne yeni bina kazandýracaðýz. Kale projemizle ilçemizin turizmine katký saðlayacaðýz. Sokak Saðlýklaþtýrma projelerimiz devam ediyor"

8 8 CUMARTESÝ 18 EKÝM ,5 milyonu aþtý cak-aðustos döneminde 79 bin O707 taþýtýn trafikten kaydý silindi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), bu yýlýn aðustos ayýna iliþkin motorlu kara taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Buna göre trafiðe kayýtlý araç sayýsý, aðustos ayý itibarýyla 18 milyon 532 bin 604'e ulaþtý. Kayýtlý araçlarýn yarýsýndan fazlasýnýn yüzde 52,1'i ile otomobil oluþturdu. Ýkinci sýrada yüzde 16,3 ile kamyonet yer alýrken bunu yüzde 15,2 ile motosiklet, yüzde 8,6 ile traktör izledi. Kayyýtlý araçlarýn yüzde 0,2'sini de özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. AÐUSTOS KAYITLARI Avrupa da en çok biz konuþuyoruz ilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu BBaþkaný Tayfun Acarer, Türkiye'nin konuþmada Avrupa'da birinci olduðunu Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu Baþkaný Tayfun Acarer, mobil geniþ banttaki data artýþýnýn þebekeleri zorlamaya baþladýðýný, önlem alýnmazsa 2-3 yýl sonra aranan kiþiye hemen ulaþýlamayacaðýný belirtti. Acarer,yaptýðý açýklamada, ortalama aylýk 364 dakikalýk mobil kullaným süresiyle Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasýnda kiþi baþýna en fazla mobil görüþme yapan ülke olduðunu (AA) Tatilciler bu habere üzülecek nümüzdeki yýl dini bayramlarda uzun tatil Öyapýlamayacak. Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki Ramazan Bayramý 17 Temmuz 2015 Cuma günü baþlayacak. Üç gün sürecek olan bayram Pazar günü sona erecek ve Pazartesi resmi iþ baþý yapýlacak. Eðer,bayramýn bir gün öncesi olan Perþembe günü resmi tatil, kamu görevlileri izinli sayýlýrlarsa, Ramazan Bayramý tatili 4 güne çýkmýþ olacak. Önümüzdeki Kurban Bayramý ise 24 Eylül 2015 Perþembe günü baþlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramý Pazar akþamý sona erecek ve Pazartesi günü resmi iþ baþý yapýlacak. Eðer, bayramýn bir gün öncesi olan Çarþamba günü resmi tatil ilan edilirse, Kurban Bayramý tatili 5 güne çýkmýþ olacak.(ýha) Aðustosta ayýnda ise trafiðe toplam 87 bin 885 araç kaydedildi. Bu rakam tummuz ayýna göre yüzde 19,7 daha az oldu. Yýllýk bazda ise trafiðe kaydolan araç sayýsý yüzde 1,9 arttý. Ocak-aðustos döneminde 672 bin 864 taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 79 bin 707 taþýtýn trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 593 bin 157 arttý. LPG'LÝ ARAÇ ÖNDE Aðustos sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 milyon 659 bin 550 otomobilin yüzde 41,4'ü LPG'li, yüzde 29,6'sý benzinli, yüzde 28,5'i dizel yakýtlý araçlardan oluþtu. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný yüzde 0,5 olarak gerçekleþti.(haber7) 81 ile Ebola rehberi aðlýk Bakanlýðý nýn hazýrladýðý rehberde Ebola þüp- taþýyanlarýn gideceði 36 ilde 45 hastane belirlen- Shesi di Saðlýk Bakanlýðý, Batý ve Orta Afrika kaynaklý ebola salgýnýna karþý Ebola Vaka Yönetimi Rehberi hazýrlayarak 81 ile gönderdi. Türkiye nin 25 bölgeye ayrýlýp ebola virüsü þüphesi taþýyanlarýn tetkik ve tedavi edilmesi için 36 ilde 45 Hastane belirlendiði rehberde 2014 yýlý içinde Liberya, Gine, Sierra Leone ve Nijerya da ebola salgýný yaþandýðý ifade edilen rehberde, 12 Aðustos itibarýyla toplam vaka sayýsýnýn bin 848 olduðu; bunun bin 13 ünün ise ölüm ile sonuçlandýðý bildirildi. HASTANELER BELÝRLENDÝ Rehbere göre Türkiye de, Ebola ile ilgili referans hastaneler de belirlendi. Rehberde Türkiye 25 bölgeye ayrýlarak, Ebola virüsü þüphesi taþýyanlarýn tetkik ve tedavisi için 36 ilde 45 hastane tespit edildi. Bölgeler, Adana, Ankara bilkent, Ankara Etlik, Antalya, Aydýn- Denizli, Bursa, Diyarbakýr, Elazýð-Malatya, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Ýstanbul Anadolu Kuzey, Ýstanbul Fatih, Ýzmir Güney, Ýzmir Kuzey, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas-Tokat, Þanlýurfa, Trabzon, Trakya ve Van olarak sýralandý. Hastaneler arasýnda ise Ýstanbul Haydarpaþa Numune, Ýstanbul Haseki, Ankara Atatürk ve Ýzmir Tepecik eðitim ve Araþtýrma Hastaneleri de yer aldý. Hastaneler arasýnda çocuk hastalýklarý hastanelerine de özellikle yer verildi. UÇUÞ ÖNCESÝ TARAMA Rehberde, Türkiye ye Ebola görülen bölgelerden gelen seyahat araçlarýnda Sivil Havacýlýk tarafýndan alýnmasý gereken önlemler de belirlendi. Ebola virüsü görülen bölgelerden Türkiye ye yapýlacak uçuþlar öncesinde, tüm yolcularýn Ebola taramasýndan geçirilmesi; ateþi tespit edilen vakalarýn ise uçuþ öncesi doktor veya saðlýk otoritesinden seyahat edebilir belgesi almasý durumunda seyahatine izin verilmesi istendi. Uçakta Ebola hastasý þüphesi yaþanmasý durumunda ise þu önlemlerin alýnmasý önerildi: Hasta yolcu ile yalnýzca tek bir kabin memurunun ilgilenmesi ve bu kabin memurunun baþka herhangi bir hizmette görev almamasý saðlanmalýdýr. Kabin personeli için N95 maske, koruyucu gözlük, yüz siperliði, sývý apýlan araþtýrmalar sonucunda fare deneyle- üzerinde balýn þizofreniye iyi geldiði gö- Yri rüldü. Ýzmir Þifa Üniversitesi'nde Ege Üniversitesi, Canik Üniversitesi, Türkiye Apiterapi Derneði ve Ýzmir Arý Yetiþtiricileri Birliði'nin iþbirliðiyle, Apiterapi Arý ve Saðlýk Sempozyumu düzenlendi. Açýlýþta konuþan Sempozyum Baþkaný, Þifa Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Eren Akçiçek, Türkiye'nin pek çok nektarlýk bitkisi bulunan, florasý çok zengin bir ülke olduðuna dikkat çekti. Akçiçek, Ülkemiz arý kovaný bakýmýndan dünyada ikinci ve bal üretimi olarak da 4'üncü sýrada yer alýyor. Bal kadim bir besin maddesi ve ayný zamanda asýrlardan beri insanlýðýn pek çok derdine çare olmuþ, kadim bir ilaçtýr" Hipokrat, Galen ve Ýbni Sina'nýn eserlerinde bala ait çok deðerli bilgilerin bulunduðunu belirten Akçiçek, O gün geleneksel þekilde kullanýlan ve hakikaten faydalý sonuçlar vermiþ arý ürünlerinin bugün hangi mekanizmalarla iþlem yaptýðýný biliyoruz. Bugün bal, yanýk ve yara tedavisinde kullanýlan çok güçlü bir antibiyotik, onun dýþýnda arý poleni bugün astronotlara geçirmez önlük ve pantolon-tulum ve sývý geçirmez ayakkabý koruyucu kullanmasý saðlanmalýdýr. Ayrýca üst üste iki adet kalýn lateks eldiven giyerek hasta yolcu ile temas etmelidir. Rehberde, Ebola görülen bölgelerden gelen uçaklardaki yolculara, Ebola nýn, o bölgede görüldüðünü, ateþ veya ciddi baþ aðrýsý, kas aðrýsý, aþýrý halsizlik, bulantý, kusma, ishal, karýn aðrýsý olmasý durumunda acilen bir saðlýk kuruluþuna baþvurmasý ve uçakta anons yapýlmasý da istendi. DÜNYA ALARMA GEÇTÝ Baþta ABD ve Fransa olmak üzere pek çok ülke Ebola virüsüne karþý önlemlerini sýkýlaþtýrdý. Havaalanlarýnda riskli bölgelerden gelen yolcular, ateþleri ölçülmeden ülkeye sokulmuyor Kan ve diðer vücut sývýlarý yoluyla bulaþan Ebola virüsü dünya çapýnda birçok ülkeyi önlemler almaya zorladý. gýda maddesi olmakta, arý sütüyle 'anti-aging' denilen gençleþtirme yapýlmaktadýr. Propolis, tümörden korunmada ve tümör tedavisinde çok iyi sonuçlar veren bir arý ürünü olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Arý ürünleri ile romatizmal hastalýklarda iyi sonuçlar alýnmakta, yine son zamanlarda kovan havasý ile alerjik hastalýklarýn tedavisi ABD de beþ havalimanýnda baþlatýlan Ebola kontrolleri çerçevesinde salgýnýn bulunduðu Afrika ülkelerinden gelen yolcularýn ateþleri ölçülüyor. Saðlýk görevlileri bu sýrada hastaya dokunmadan ateþ ölçebilen termometreleri kullanýyor. Hastanýn ateþinin yüksek çýkmasý durumunda kiþi, ABD Hastalýk Kontrol ve Korunma Merkezi nin (CDC) Atlanta daki merkezine yönlendiriliyor. Daha sonra daha ayrýntýlý bir test uygulanýyor. Yetkililer günde 150 yolcunun ateþinin ölçüldüðünü açýkladý. ABD Baþkaný Barack Obama da Ebola salgýný hakkýnda hükümet temsilcileriyle Beyaz Saray da görüþmeler yapmak için resmi bir seyahatini iptal etti. Fransýz yetkililer de baþkent Paris te bulunan Charles de Gaulle Havalimaný nda yolcularý kontrol etmeye baþladý. Dünya Saðlýk Örgütü ne göre bugüne dek yaklaþýk 9 bin kiþi bu hastalýða yakalandý. Bunlardan 4 bin 447 si hayatýný kaybetti.(milliyet) Bal her derde deva giderek yaygýnlýk kazanmaktadýr" diye konuþtu. ÞÝZOFREN FARELER BALLA ÝYÝLEÞTÝ Þifa Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Sarsýlmaz da balýn içinde bulunan 'Cape' maddesi üzerinde bugüne kadar bir çok uluslararasý çalýþma yaptýðýný Bunlardan birinin þizofreni ile ilgili olduðunu belirten Prof. Dr. Sarsýlmaz, fare deneyleri üzerinde balýn þizofreniye iyi geldiðini gördüklerini Prof.Dr. Sarsýlmaz, "Ýnsanlar üzerinde deney yapmadýk. Ancak balýn þizofreniye de çok iyi geldiðini düþünüyorum. Bilim adamlarý alýþmalarýný bu yönde yoðunlaþtýrmalý" Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Akýn Olgun ise konuþmasýnda arý ürünleri sektörünün sorunlarýna deðindi ve sektörün potansiyelini tam olarak kullanamadýðýný Arýcýlýðýn topraða baðýmlý olmadan yapýlabilen nadir tarýmsal faaliyetlerden birisi olduðunu belirten Prof. Dr. Olgun, Arýcýlýk ayný zamanda yaþlý nüfusun istihdamý açýsýndan da büyük bir avantaj saðlýyor. Ýlla gençlerin yapmasý gereken bir faaliyet deðil. Üstelik bunun için bir mülke, topraða da ihtiyacýnýz yok. Ormanlýk alanlarda, benzeri yerlerde rahatlýkla yapýlabiliyor. Ancak kovan sayýsý yönünden dünya ikincisi olsak da sektörün rakamlarý bal üretiminde önde gelen ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda oldukça gerilerde kalýyoruz" (DHA)

9 Genetiðe uygun beslenme önerisi zmanlara göre Genetik yapýya göre beslenme, Uhücrelerdeki eksik olan moleküllerin de yerine konulmasýna olanak saðlýyor" Günümüzdeki teknolojik geliþmeler ile birlikte sadece bireysel tedavilerin deðil, bireysel beslenme programlarýnýn da hayatýmýza hýzla gireceðini belirten uzmanlara göre, Genetik yapýyý dikkate alarak beslenmek, hücrelerdeki eksik olan moleküllerin de yerine konulmasýna olanak saðlýyor. Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doða Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan, yakýn gelecekte hayatýmýza girecek bireysel beslenme programlarýnýn özellikle hastalýklarýn önlenmesi konusunda büyük katký saðlayacaðýný belirterek þunlarý söyledi: ÝÞÝN SIRRI Hastalýklara yatkýnlýk ve davranýþ biçimlerimiz genetik yapýmýzýn kontrolü altýndadýr. Birçok hastalýðýn geliþmesinde, beslenme ve yaþam þeklimiz çok etkilidir. Genlerimizde bulunan ve polimorfizm adý verilen genetik varyasyonlar, bizlerin hangi besinlerden ne kadar faydalanabileceðimizi gösteriyor. Örneðin bazý bireyler, diyetle alýnan veya vücudumuz tarafýndan sentez edilen D vitamininden gerektiði gibi faydalanamýyor, sebebi D vitaminini hücrelerimizde algýlayan polimorfizmler. Bu örnekleri çoðaltabiliriz. Bu polimorfizmlerin saptanmasý, bizlerin ne tarz bir beslenme þeklimizin olacaðýný belirliyor. Hangi besinlerden ne kadar ölçüde tüketebileceðimizi söylüyor. BÝR ÖNLEM PROGRAMI Genetik yapýmýza uygun beslenme kalýplarýnýn oluþturulmasý, insanlarda kilo alýp-vermenin saðlanmasýndan ziyade ileride görülebilecek hastalýklara önlem alýnmasýný saðlayacak. Zaten vücudumuz, uygun þekilde beslendiðinde ideal ve olmasý gereken molekül kompozisyonuna ulaþacaktýr. Bu program, aslýnda bir önlem programýdýr, hastalýk ve ileride meydana gelebilecek sorunlara karþý önlem, bir nevi anti- aging uygulamasýdýr. Nasýl sporcu beslenmesi normal beslenme programlarýndan farklýysa, her bireyin de beslenme programý birbirinden farklý olmalýdýr. BÝREYSEL BESLENME PROGRAM- LARI Günümüzdeki teknolojik geliþmeler ile birlikte sadece bireysel tedavilerin deðil, bireysel beslenme programlarýnýn hayatýmýza hýzla gireceðini belirten Doç.Dr. Korkut Ulucan, Çünkü bizler, yediðimiz besinlerden genetik yapýmýzýn metabolize edebildiði ölçüde yararlanabiliyoruz. Genetik yapýya göre beslenme, ayný zamanda hücrelerdeki eksik olan moleküllerin de yerine konulmasýna olanak saðlayacak, bizlerin daha dinç ve enerji dolu olmamýzý saðlayacaktýr. Vitamin ve mineral dengemiz yerine gelecek, bu sayede ileride görülebilecek tansiyon, kalp- damar hastalýklarý, Alzheimer gibi hastalýklarýn oluþmasý veya ilerlemesi önlenebilecektir. (TRTHaber) azar günü, Mars'ýn yakýnýndan kuyruklu Pyýldýz geçecek. Amerikan Havacýlýk ve Uzay Dairesinden (NASA), kuyruklu yýldýzýn Kýzýl Gezegen'in 140 bin kilometre yakýnýndan, saatte 202 bin 767 kilometre hýzla geçeceðini açýkladý. Milyon yýlda bir görülen gök olayý, halihazýrda Mars yörüngesinde bulunan uzay araçlarý tarafýndan izlenecek. NASA'nýn Maven uzay aracý, iki gün önce Kýzýl Gezegen'den ilk görüntülerini göndermiþti. CUMARTESÝ 18 EKÝM Bakan kendinden örnek verdi Bakaný ve Baþmüzakereci Volkan Bozkýr, AB"Twitter'ýn kapatýlmasýnýn hata olduðu þeklinde bir açýklama yaptým ve hala bakaným" Carnegie Uluslararasý Barýþ Vakfý Avrupa Temsilciliðinde Türkiye'nin yeni AB stratejisini anlatan ve sorularý cevaplandýran Bozkýr, ifade ve basýn özgürlüðünün, hükümetin baskýsý altýnda bulunduðu iddiasýnýn gerçeði yansýtmadýðýný Türkiye'de bir dönem birçok sektörde faaliyet gösteren medya sahiplerinin ihale alabilmek, rakiplerini safdýþý býrakabilmek ve hatta hükümetleri dizayn etmek ve deðiþtirebilmek için sahip olduklarý basýn organlarýný kullanmaktan kaçýnmadýklarýný anlatan Bozkýr, "Þimdi ise medyada farklý düþüncelerin temsil edildiði daha dengeli bir tablo olduðunu düþünüyorum ama yine imaj sorunu var. Bazý medya sahipleri ekonomik menfaatleri için gazetecilerin yazdýklarýndan korkuya kapýlabiliyorlar. Sorun hükümetin (bu medya sahiplerine) ne söylediðinden kaynaklanmýyor" Bozkýr, "Eðer baþka ekonomik çýkarlarý bulunmayan bir medya sahibiyseniz, varsa bu tür baskýlara direnebilirsiniz ama farklý ekonomik menfaaatleri bulunan medya sahibi 'neden (bu gazetecinin yazdýklarý sebebiyle) çýkarlarýmý tehlikeye atayým' diyebilir, gazeteci baþka gazeteye gidiyor. Bu, baský olarak deðerlendirilmemeli" þeklinde konuþtu. Volkan Bozkýr, Türkiye'de yüzlerce televizyon ve binlerce radyo kanalý bulunurken, çok sayýda gazete yayýnlanýrken ve 35 milyon internet kullanýcýsý mevcutken, basýna baský varsa bile istenen sonucun elde edilemeyeceðini dile getirdi. Bozkýr, interneti kapatmanýn mümkün olmadýðýný vurgulayarak "Twitter'ýn kapatýlmasýnýn hata olduðunu söyledim ve hala bakaným. Birçoklarý (bunlarý söylemem nedeniyle sýkýntý olabileceðini) düþündü. gerçeði söylemek, gerçeði söyleyecek kadar cesur olmakta yanlýþ bir þey yok çünkü Twitter'ý kapattýðýnýzda gerçekte hemen hiçkimse Twitter'dan uzaklaþmadý, baþka yöntemlerle girdi" Türkiye'de çok sayýda gazetecinin hapsedildiði iddiasýnýn gerçeði yansýtmadýðýný belirten Bozkýr, bu yönde hazýrlanan listelerde yer alan birçok ismin çok farklý suçlardan tutuklandýklarýný ya da mahkum olduklarýný anlattý.(hürriyet) Yeni yargý paketi Salý günü komisyona geliyor eni yargý paketi, 21 Ekim Salý günü YTBMM Adalet Komisyonu'nda görüþülecek. Adalet Komisyonu'ndan yapýlan açýklamada, "yeni yargý paketi" olarak bilinen, AK Parti milletvekillerinin verdiði "Hakimler ve Savcýlar Kanunu ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Teklifi'nin görüþmelerine 21 Ekim Salý günü baþlanacaðý bildirildi. Komisyon söz konusu teklifi görüþmek üzere 15 Ekim Çarþamba günü toplanmýþ, ancak daha önce verilen, hakim ve savcýlarýn özlük haklarýnda düzenlemeyi de içeren baþka bir teklifle birleþtirilmesi için toplantýyý ertelemiþti.(aa) Pazar günü milyonda bir görülen olay var Yaklaþýk on ay süren 711 milyon kilometrelik yolculuðun ardýndan 21 Eylül'de Mars'ýn yörüngesine giren Mars Atmosfer ve Deðiþken Oluþum (Mars Atmosphere and Volatile Evolution-Maven) robotik uzay aracý, Güneþ'ten kopan ve uzayda dolaþan parçacýklarýn Mars'ta neden olduðu fýrtýnayý görüntülemiþti. NASA'nýn yaný sýra Avrupa Uzay Ajansý (ESA), Rus Uzay Ajansý ve Hindistan Uzay Ajansý'nýn da Mars yörüngesinde uzay araçlarý bulunuyor.(trthaber)

10 10 CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014 Hyundai nin yýldýzý 2014 de de parlýyor RECEP MEBET Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfasý tarafýndan düzenlenen 7. Tanýtým Günleri sürüyor. Otomobil tutkunlarý tarafýndan ilgiyle takip edilen OTOPARK Tanýtým Günleri, Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv in evsahipliðinde gerçekleþti. Dün düzenlenen programa Hyundai Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Servis Müdürü Lokman Örskaya, Satýþ Danýþmaný Mehmet Gençkurt ile Hyundai müþterileri katýldý. Düzenlenen programda konuþan Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Hyundai nin otomotiv sektöründeki daralmaya inat Çorum da pazar payýný artýrdýðýný 2014 yýlýnýn ilk 9 aylýk dönemindeki satýþ rakamlarýnýn geçen yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 13 arttýðýný belirten Ýbrahim Saçmacý, 2014 yýlýnda da Hyundai nin yýldýzý parlýyor Hyundai nin dünyanýn en deðerli markalarý arasýnda yer aldýðýna da iþaret eden Saçmacý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Karataþ Otomotiv olarak Hyundai Accent Blue, Elantra, Santa Fe, yeni i10, i20, i30, i40 ve ix35 binek modellerimizin yaný sýra H100 kamyonet gibi ticari modellerini müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. EN SEVÝLEN MARKA OLMAK HEDEFÝMÝZ Hyundai müþterileri, uygun fiyat, üstün konfor, yüksek kalite ve pratik kullaným özellikleriyle beraber markayla aralarýnda oluþan duygusal baða da önem veriyor. Bu nedenle Hyundai dünyanýn en deðerli markalarý arasýnda yer alýyor. Hyundai, hem hacim hem de marka deðeri açýsýndan en hýzlý büyüyen otomobil markalarýndan biri ve her yýl baþarýlarýna bir yenisini ekliyor. Marka imajýný geliþtirirken müþteri memnuniyetini birinci hedef olarak belirleyen Hyundai, her beklentiye uygun modelleriyle öne çýkýyor. Geniþ bir yelpazede sunduðu kaliteli ürünlerindeki iddialý tasarýmlar, konfor unsurlarý ve fiyatlar, marka ve kullanýcýlarý arasýnda duygusal bir bað oluþturmada etkili rol oynuyor. Markamýzla ilgili tüm faaliyetlerimizde müþteri memnuniyetini göz önünde bulunduruyoruz ve sadece satýþ odaklý olarak yolumuzda ilerlemiyoruz. Hedefimiz çok satýlan deðil, en çok sevilen marka olmak. Bu hedef doðrultusunda faaliyet Hyundai, otomotiv sektöründeki daralmaya raðmen Çorum da satýþ rakamlarýný artýrdý. gösteren Karataþ Otomotiv, müþteri memnuniyetinde yakaladýðý baþarý ile Çorum ve bölgesinde pazar payýný artýrdý. Devam eden kampanyamýz dahilinde Hyundai sahibi olmak isteyenlere 20 aya varan vade seçenekleriyle sýfýr faizli kredi desteði sunuyoruz. Hyundai nin birbirinden gözde modellerini yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren plazamýza OTOPARK otomobil sayfasý tarafýndan düzenlenen 7. Tanýtým Günleri sürüyor. bekliyoruz. Yeni i20 yakýnda Çorum da Hyundai nin gözde modelleri arasýnda yer alan i20 yenilenen tasarýmýyla yakýnda Çorum da görücüye çýkacak. Hyundai Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, geniþ mekaný ve yepyeni teknolojik özellikleriyle dikkat çeken yeni i20 nin Kasým ayýnýn ilk haftasýndan itibaren Karataþ Plaza da yerini alacaðýný açýkladý. Ýbrahim Saçmacý, Hyundai nin geleneksel tasarým çizgisinin kullanýldýðý yeni i20 yi, benzinli ve dizel motor seçenekleri ile satýþa sunacaðýz Yeni i20 nin özelliklerinden bahseden Saçmacý, þöyle konuþtu: Hyundai Assan, B-segmentindeki tüm dengeleri deðiþtirecek yeni modeli i20'nin seri üretimine baþladý. Almanya da tasarlanan ve geliþtirilen yeni i20, otomobil tutkunlarýnýn beklentilerine uygun olarak Hyundai nin Ýzmit teki fabrikasýnda Türk iþçisinin emeðiyle üretiliyor. Hyundai i20, iki benzinli bir de dizel motor seçeneði ile satýn alýnabilecek. 1.2 lt benzinli ve 1.4 lt dizel motorlar sadece manuel þanzýmanla sunulurken 1.4 lt benzinli motor ise yalnýzca otomatik þanzýman ile satýn alýnabilecek yýlý içerisinde ise 1.0 lt turbo beslemeli motor da i20 ürün gamýnda yer alacak. Ýki Hyundai Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý farklý donaným seviyesine sahip olan i20 de açýlabilir cam tavan sunulacak. Artýrýlan kalitesi, geniþ mekaný ve yepyeni teknolojik özellikleriyle dikkat çeken yeni i20, benzinli ve dizel motorlarýyla hem genç kullanýcýlar hem de aileler için ideal çözüm olarak öne çýkýyor. Hyundai nin karakteristik tasarým felsefesi Fluidic Sculpture Akýcý Tasarým, yeni i20 yle beraber bambaþka bir boyuta geçiþ yapýyor. Hyundai için tasarým anlamýnda yeni bir çaðýn baþlangýcýný simgeleyen yeni i20, estetik çizgileri, zarif hatlarý ve modern yapýsýyla B segmentinin en þýk temsilcisi olma iddiasýný ortaya koyuyor. Yeni i20 yi yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Kasým ayýnýn ilk haftasýndan itibaren Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren Karataþ Otomotiv Hyundai Plaza ya bekliyoruz. Yeni i20, Kasým ayýnýn ilk haftasýndan itibaren Karataþ Plaza da yerini alacak. Hyundai yetkili servisi Karataþ Otomotiv de Avantajlý Servis Günleri devam ediyor. Servis hizmetlerinde kampanya avantajlarý Hyundai yetkili servisi Karataþ Otomotiv de Avantajlý Servis Günleri devam ediyor. 22 Eylül de baþlayan kampanya hakkýnda bilgi veren Hyundai Servis Müdür Vekili Murat Karakeçi, periyodik bakým, fren, debriyaj, süspansiyon, egzos, klima parça ve iþçiliklerinde yüzde 30 a varan indirimler uyguladýklarýný açýkladý. 31 Ekim 2014 tarihine kadar sürecek kampanya dahilindeki fýrsatlardan bahseden Murat Karakeçi, Hyundai Blue Card sahiplerine periyodik bakým ve iþçilikte kaçýrýlmaz avantajlar sunuyoruz Kampanya döneminde servise gelen müþterileri için cazip seçenekler hazýrladýklarýný anlatan Karakeçi, Hyundai marka tüm binek ve hafif ticari araçlarýn hizmetinde olduklarýný hatýrlattý. Son teknoloji ürünü cihazlarla donatýlan Hyundai Karataþ Servis in uzman kadrosuyla müþteri memnuniyetinde lider olduðunu vurgulayan Karakeçi, þöyle konuþtu: Hyundai yetkili servisi Karataþ Otomotiv de 31 Ekim tarihine kadar sürecek avantajlý servis günleri devam ediyor. Hyundai Blue Card sahiplerini bekleyen avantajlar arasýnda üstün fiyat avantajlarý, bolca puanlar ve uygun ödeme koþullarý yer alýyor. Hyundai nizi servisimize getirin, ilk günkü heyecanýnýzý size geri verelim sloganýyla duyurduðumuz kampanya dahilinde periyodik bakým, fren debriyaj, süspansiyon, egzoz,klima parça ve iþçiliklerinde; 1-5 yaþ arasý araçlarda % 15 indirim, 5 yaþ üstü araçlara yaþlarýnýn 3 katý indirim, garantisi biten araçlara 3 bin Blue Puan hediyesi ve ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Kýþ bakýmý için servisimize gelecek Hyundai kullanýcýlarý, Blue Card sahibi olmanýn ayrýcalýklarýný hissedecekler. Hyundai, servis avantajlarýndan ve Blue Card ile birlikte sunulan fýrsatlardan yararlanmak isteyen herkesi Karataþ Otomotiv Hyundai Plaza ya davet ediyoruz. Hyundai Servis Müdür Vekili Murat Karakeçi, kampanya hakkýnda bilgi verdi. 22 Eylül de baþlayan servis kampanyasý 31 Ekim e kadar sürecek. Kampanya döneminde servise gelen müþterileri cazip seçenekler bekliyor. Hyundai kullanýcýlarý, Blue Card sahibi olmanýn ayrýcalýklarýný yaþýyor. SALI: Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv

11 CUMARTESÝ 18 EKÝM Promedes ten Emlak Çorum Projesi RECEP MEBET Promedes Ýnternet ve Yazýlým Teknolojileri tarafýndan geliþtirilen Emlak Çorum Projesi, emlak ve inþaat sektörü baþta olmak üzere mimarlýk ve dekorasyon firmalarýna özel çözümler sunuyor. Çorumlu giriþimci Eþref Söker tarafýndan hazýrlanan Emlak Çorum Projesi, firmalara özel internet sitesi imkaný saðlýyor. Konuyla ilgili bilgi veren Promedes yetkilisi Eþref Söker, Emlak Çorum, süper özellikleri ve uygun fiyatý ile harika bir sistem Gayrimenkul firmalarý baþta olmak üzere sektörün beklentilerine komple çözümler sunan sistemi tanýtan Söker, benzersiz özellikleriyle dikkat çeken Emlak Çorum sayesinde en uygun maliyetle en yeni altyapýya sahip olmanýn artýk mümkün olduðunu Çorum daki seçkin emlak ve inþaat firmalarýnýn kullanýmýna sunulan sistemle ilgili açýklamalarýný sürdüren Söker, þu bilgileri verdi: HARÝKA BÝR SÝSTEM Promedes Ýnternet ve Yazýlým Teknolojileri olarak web sitesi tasarýmý, e-ticaret sistemleri, tek sayfa web sitesi, bayi sipariþ sistemleri, web site arayüz tasarýmý, sosyal medya danýþmanlýðý, domain ve hosting hizmetleri sunuyoruz. Yaptýðýmýz Ar-Ge çalýþmalarý sonucunda inþaat, emlak, mimarlýk ve dekorasyon firmalarýnýn dolayýsý ile inþaat sektörünün internet sitesi ihtiyacýný yönetilebilir, kolay ve güncel bir altyapý ile çözmek için Emlak Çorum Projesi ni geliþtirdik. Emlakcorum.net adlý internet sitemiz aracýlýðýyla da tanýttýðýmýz bu proje süper özellikleri ve uygun fiyatý ile harika bir sistem. 6 aylýk bir Ar-Ge çalýþmasý sonucunda geliþtirdiðimiz sistemi tercih eden firmalara özel internet sitesi hazýrlýyor ve 1 yýl ücretsiz teknik destek hizmeti veriyoruz. Ýsteyen müþterilerimiz ile yýllýk bakým anlaþmasý imzalayarak, müþterilerimizin emlak sistemini sürekli olarak güncelliyoruz. Ýlk site kullaným eðitimi ücretsiz. Video anlatýmý þeklinde kullaným kýlavuzu ile eðitim almadan site kolayca kullanýnabiliyor. Eðer talep edilirse sonradan kiþi baþý cüz i bir bedelle yeniden eðitim hizmeti de veriyoruz. SÝSTEMÝN AVANTAJLARI Sistem sayesinde emlak ofislerine, kolayca harita üzerinde ilan yayýnlama, mobil cihazlara uyumlu, en ekonomik website altyapýsý sunuyoruz. Hazýrladýðýmýz sistemle inþaat firmalarý için satýþdaki ve tamamlanmýþ projelerin en güzel þekilde sunulabileceði profesyonel website altyapýsý kurduk. Mimarlýk ofislerinin yapmýþ olduðu projelerini tam ekranda geniþ bir þekilde sunabileceði geliþmiþ website altyapýsý oluþturduk. Dekorasyon firmalarýnýn çalýþmalarýný da detaylý bir þekilde sunabileceði, kolayca resimlerini ekleyebileceði bir altyapý imkaný saðladýk. Üstelik bu sistem sayesinde yüksek maliyetli çözümler yerine uygun koþullarda ilan ve tanýtým imkaný sunan firmalara özel web sitesi çözümleri sunuyoruz. Kullanýcýlarýný hayran býrakan özelliklere sahip bu sistem cep telefonu ve tablet bilgisayarlar dahil tüm mobil cihazlarda rahatlýkla kullanýlabiliyor. Firmalar sitesine ilan eklediðinde sistem otomatik olarak o ilaný kurumsal Facebook adresinden de sosyal medyada paylaþýma sunuyor. HÝZMET SEÇENEKLERÝ Emlak1 adlý site versiyonumuz, emlak ofisleri ve inþaat firmalarýnýn satýlýk ve kiralýk mülklerin ilanlarýnýn yayýnlanmasý için hazýrlandý. Sistemin en önemli özelliði, firma ilanlarýnýn google harita üzerinde gösterilmesi. Emlak2 adlý versiyonumuz ise sade basit ve kullanýþlý olmasý hedefi ile hazýrlandý. Emlak ofisine daha uyumlu olmasýna raðmen bir inþaat firmasý portföyü için de rahatlýkla kullanýlabiliyor. Ýnþaat1 adlý seçeneðimiz, inþaat firmalarýnýn satýlýk ve kiralýk mülklerin ilanlarýnýn yayýnlanmasý için hazýrlandý. Sistemin en önemli özelliklerinden biri firmanýn ilanlarýný google harita üzerinde gösterilmesi. Mimar1 adlý versiyonumuz, mimarlýk ofislerinin hazýrladýðý çalýþmalarý tam ekranda geniþ bir sunumla hedef kitlelerine sunabilmesi amacý ile hazýrlandý. Projeler tam ekranda gösterilerek ziyaretçilere daha güzel bir görünüm sunmak hedeflendi. SÝSTEMÝN ÖZELLÝKLERÝ Kolay ilan yönetimi, 500 den fazla renk ve yerleþim seçeneði, ilana sýnýrsýz resim ve video yükleyebilme, ilanlara emlak uzmaný ekleme, geliþmiþ ilan arama filtresi, sade ve modern arayüz tasarýmý, þehir haritasý üzerinde ilanlarýn gösterimi, detaylý ziyaretçi istatistikleri, ilan resimlerine otomatik filgran basýmý, tablet ve cep Telefonlarýna yüzde 100 uyumlu tasarým, yüzde 100 Google uyumlu altyapý (SEO), Dokunmatik Uyumluluk (Dokunmatik cihazlarla kolayca kullanýlabilir formlar ve sayfalar), kolayca Facebook da ilan paylaþýmý sistemin baþlýca özellikleri. Mobil cihazlara tam uyumlu site seçeneklerimizde müþterilerimiz porföylerinde yer alan ilanlarý harita üzerinde de sunabiliyor. Büyük ilgi gören proje ve hazýrladýðýmýz sistemi otomotiv sektörünün de kullanýmýna sunmayý planlýyoruz. Referanslarýmýzý görmek ve örnek sitelerimizi inceleyerek detaylý bilgi almak isteyenlerler adresini ziyaret edebilirler. Emlak Çorum Projesi, emlak ve inþaat sektörü baþta olmak üzere mimarlýk ve dekorasyon firmalarýna özel çözümler sunuyor. Ýhsan Derneði nin açýlýþý 20 Ekim de RECEP MEBET Ýhsan ilim Kültür Hizmet Derneði binasý 20 Ekim 2014 Pazartesi günü saat da açýlacak. Ulukavak Mahallesi Damat Þükrü 3. Sokak numara 27/A da düzenlenecek açýlýþa Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu da katýlacak. Abdulmetin Balkanlýoðlu Açýlýþ hazýrlýklarýnda sona gelindiðini belirten Dernek Baþkaný Ömer Faruk Saðdýç, Ýnsanlýða hizmet yarýþýnda yerini alan Ýhsan Derneði nin açýlýþýna tüm Çorum halkýný davet ediyoruz Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayacak program hakkýnda bilgi veren Ömer Faruk Saðdýç, Abdulmetin Balkanlýoðlu nun da katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yapacaðýný duyurdu. BÝRLÝK ve BERABERLÝÐÝ ANLATACAK Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Ümmetin Birlik ve Beraberliði ile Eski Yýllara Tevbe, Hicri Yeni Yýlýmýza Bismillah konulu vaaz programý 20 Ekim 2014 tarihinde Çorum da gerçekleþecek. Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan vaaz programý yatsý namazýnýn ardýndan baþlayacak. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi. Eþref Söker tarafýndan hazýrlanan Emlak Çorum Projesi, firmalara özel internet sitesi imkaný saðlýyor. Akþemsettin Camii nde tezyinat iþlerini inceledi RECEP MEBET Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçtiðimiz günlerde Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Devam eden tezyinat çalýþmalarýný yerinde inceleyen Baþkan Külcü, beraberindeki heyetle birlikte caminin bölümlerini gezdi. Akþemsettin Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ün ev sahipliðindeki ziyarette yüklenici firma temsilcileri ile bazý dernek yöneticileri de hazýr bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticileri ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Muzaffer Külcü, inþaa çalýþmalarýnýn hýz kesmeden devam edeceðini kaydetti. A L E - GÖZ DEN HAYIR- SEVERLERE ÇAÐ- RI Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin Çorum Belediyesi tarafýndan tamamlanacaðýný hatýrlattý. Alegöz, Taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz Meydan Camii adýyla yapýmýna baþlanan ve Akþemsettin Camii adýný alan mâbedin inþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Celal Alegöz, cenaze namazý alaný düzenlemesi ile abdesthane ve tuvaletlerin yapýmýnýn ardýndan tezyinat çalýþmalarýna geçildiðini Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini anlatan Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin Muzaffer Külcü, geçtiðimiz günlerde Akþemsettin Camii inþaatýný gezdi. Külcü, inþaa çalýþmalarýnýn hýz kesmeden devam edeceðini kaydetti. inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Geçmiþte yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyor, baðýþlarýnýn devamýný bekliyoruz. Devam eden tezyinat çalýþmalarýný yerinde inceleyen Baþkan Külcü, caminin bölümlerini gezdi.

12 12 CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014 Türkiye, Fransa, Ýtalya ve Ýspanya yý geçti arým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, tarýmsal Türetim hasýlasý bakýmýndan Türkiye'nin Avrupa'da 4. sýradan 1. sýraya çýktýðýný açýkladý. "TARIMSAL ÜRETÝM HASILASINDA AVRUPA BÝRÝNCÝSÝYÝZ" Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Þiþli'de bir otelde gerçekleþtirilen Dünya Gýda Günü etkinliðinde konuþtu. Hükümeti devraldýklarýnda Türkiye'nin tarýmsal üretim hasýlasý deðerinin 23 milyar dolar olduðunu belirten Eker, bu miktarý 62 milyar dolara çýkardýklarýný "HEPSÝNÝ GEÇTÝK" Tarýmsal üretim hasýlasý bakýmýndan Türkiye'nin Avrupa'da 4. sýradan 1. sýraya çýktýðýný açýklayan Bakan Eker, "Fransa'yý, Ýtalya'yý, Ýspanya'yý, hepsini geçtik" "DÜNYADAKÝ AÇLIK ENGELLENEMÝ- YOR..." "1 milyar insanýn aç olduðu bir dünya, sadece açlar için deðil toklar için de güvenli olmaz" diyen Eker, "Açlýkla mücadelede konulan hedefler gerçekleþtirilemiyor. Ne 96 yýlýndaki milenyum hedefi gerçekleþti, ne de ondan sonraki hedefler" diye konuþtu. (DHA) Güvenli bölge netleþiyor ürkiye'nin bölgede artan IÞÝD tehdidi ve 2 bölgenin kapsamýna iliþkin bölge isimleri verdi. El bölgenin uluslararasý meþruiyetinin güçleneceðine Tmilyona yaklaþan sýðýnmacý sorununa karþý Cezire'ye verdiði özel mülakatta Davutoðlu, "Eðer iþaret eden Davutoðlu, "Ama BM eðer bu konuda uluslararasý alanda gündeme getirdiði ve Batý'da da yanký bulan "güvenli bölge" önerisinin detaylarý netleþmeye baþladý. Suriye'de, IÞÝD'in ilerleyiþi karþýsýnda ABD önderliðinde kurulan koalisyona Türkiye'nin vereceði destek üzerine görüþmeler sürerken, Suriye sýnýrlarý içinde güvenli bölgeler oluþturulmasýna yönelik yeni detaylar ortaya çýkmaya baþladý. Suriye'nin kuzeyindeki Kobani (Ayn el Arap) bölgesinden binlerce Suriyelinin IÞÝD'den kaçarak Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesine giriþ yapmasý ve bölgedeki artan çatýþmalar, Türkiye'yi sýnýrýn diðer tarafýnda güvenli bölge kurulmasý için harekete geçirdi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, geçen ayki Birleþmiþ Milletler (BM) Genel Kurulu'na katýlmak için gittiði New York'ta güvenli bölgenin önemine iþaret etmiþ hem Galler'deki NATO zirvesinde hem de ABD Baþkaný Barack Obama ile yaptýðý görüþmede bu konuyu gündeme getirdiðini söylemiþti. ABD Savunma Bakaný Chuck Hagel da Amerikalý yetkililerin, Türk liderlerle bu hafta yaptýklarý görüþmelerde söz konusu meseleleri gerçekten bir müdahaleye ihtiyaç varsa bütün uluslararasý toplum hep birlikte sadece Ayn el-arap'a deðil Suriye'deki bütün zulümlere müdahil olmasý lazým" Güvenli bölgenin sýnýrlarýyla ilgili Davutoðlu, "Biz bunun belli yoðunluklu nüfuslarýn olduðu yerlerde... Mesela Halep in kuzeyinde olmasý lazým. Çünkü Halep te hem rejim saldýrýlarý var hem IÞÝD saldýrýlarý var. Halep le Türkiye sýnýrlarý arasýnda olmasý lazým. Ýdlib in Türkiye sýnýrlarýna yakýn yerlerinde, ayný þekilde Lazkiye nin kuzeyinde, yine Haseke de belli bölgelerde ve þu anki Cerablus bölgesinde, Ayn el-arap ta. Bütün bu kuþakta yerleþim merkezlerinin olduðu alanlara göre derinliði deðiþebilir" diye konuþtu. UÇUÞA YASAK BÖLGE Baþbakan Davutoðlu, sivillerin güvenli alanlarda barýnabilmesini saðlayacak güvenli bölge ilanýný gerekli gördüklerini belirterek ayný þekilde IÞÝD'e karþý verilen mücadele sonrasýnda rejimin hava bombardýmanýndan sivil halký korumak için de bir uçuþa yasak bölge istediklerini aktardý. Davutoðlu, "Hepimiz tabii ki Ayn el-arap'taki olaylara üzülüyoruz ama bugünlerde dahi kimse karar alamýyorsa ki biz 3,5 yýldýr BM nin karar almasýný bekliyoruz. Hiçbir karar alamýyor BM Güvenlik Konseyi, belli vetolar sebebiyle. O zaman Suriye ye müdahale konusunda oluþan uluslararasý koalisyon ve gönüllüler koalisyonu bu konuda belli kararlar alýp havadan koruma saðlayabilir" diye konuþtu. Türkiye'nin böyle bir koruma alaný oluþtuðunda her türlü katkýyý vermeye hazýr olduðunu dile getiren Davutoðlu, böyle bir koruma alaný yokken tek baþýna Türkiye nin müdahalesini istemenin bütün bu riski tek baþýna Türkiye nin üstlenmesini istemek olduðunu vurguladý. Sadece bir noktaya ve sadece IÞÝD den gelen tehdide teksif olunursa bunun meseleye sadece geçici çözüm getireceðini söyleyen Davutoðlu, "Biz artýk Suriye de kalýcý bir çözümün zamanýnýn geldiðini ve geçmekte olduðunu düþünüyoruz" GÜVENLÝ BÖLGE UYGULAMASI BM tarafýndan belirlenen ve savaþ sebebiyle tehlike altýndaki sivillerin yine kendi topraklarý içinde ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve güvenli biçimde barýnmalarýný saðlayan alanlara, güvenli bölge adý veriliyor. gündeme getirdiðini, Ankara hükümetinin, Suriye Suriye rejim uçaklarýnýn Halep'i bombaladýðýndan BM tarafýndan BM Þartý'nýn 7. Bölümü'ne sýnýrýnda güvenli bölge oluþturulmasý konusunda bahsetmiyor, kimse Suriye rejiminin zulmünün dayanýlarak ilan edilen bu bölgelerin güvenliðini, ýsrarlý talebinin "bilfiil deðerlendirilmediðini" ancak devam ettiðinden bahsetmiyor" ifadesini kullandý. BM'ye baðlý çok uluslu askeri güçler saðlýyor. Amerikalý yetkililerin bunu tartýþmaya açýk olduðunu ifade etmiþti. Amerikalý yetkililerin konuyla ilgili görüþlerine karþýn Baþbakan Ahmet Davutoðlu, ilk defa güvenli "BM NÝN KARAR ALMASINI BEKLÝYORUZ" BM'den onay alýnmasý durumunda güvenli Güvenli bölgeler gerek görülmesi halinde, tesis edilecek tampon bölge ve uçuþa yasak bölgelerle de desteklenebiliyor.(aa) Vitaminle doðum aðrýlarý azaltýlýyor vitamini düzeyinin yüksek olmasýnýn Ddoðum sýrasýnda çekilen aðrýyý azaltabileceði belirlendi. ABD'de yapýlan bir araþtýrma, D vitamini düzeyi yüksek kadýnlarýn doðum sýrasýnda daha az aðrý kesiciye ihtiyaç duyduðunu gösterdi. Bilim adamlarý, katýlýmcýlarýn kanýndaki D vitamini düzeyini doðumdan önce saptadý. Bu düzey, doðum sýrasýnda verilen aðrý kesicilerin miktarýyla karþýlaþtýrýldý. Kanýndaki D vitamini oraný düþük olan kadýnlarýn daha fazla aðrý kesiciye ihtiyaç duyduðu görüldü. Araþtýrmaya imza atanlardan Dr. Andrew Geller, gebelik sýrasýnda kadýnlarýn kanýndaki D vitamini oranýn genellikle düþtüðünü belirterek bu vitaminin düzeyinin düþmesinin engellenmesinin doðumda daha az aðrý çekilmesini saðlayabileceðini vurguladý. Araþtýrmanýn sonuçlarý New Orleans'ta düzenlenen bu yýlki Amerikan Anestezi Kongresi'nde sunuldu.(aa) Diplomalý anneler geliyor aðlýk Bakanlýðý, gebelerin doðumla ilgili Sbilgilendirilmesi, bilinçli doðum yapabilmesi ve yeni rollerini benimseyebilmesi için bilgi ve becerilerin kazandýrýlacaðý "Gebe Bilgilendirme Sýnýflarý" açacak. Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Eyüp Gümüþ, gebe bilgilendirme sýnýflarý ile ilgili valiliklere genelge gönderdi. Anne ve bebeklerin, saðlýk hizmetleri açýsýndan risk altýnda ve öncelik tanýnmasý gereken iki önemli grup olduðu için özellikli hizmet almasý gerektiðini ifade eden Gümüþ, her kadýnýn üreme saðlýðý kapsamýnda gebelik, doðum, doðum sonu ve yenidoðan bakýmý konusunda yeterli eðitim ve bilgi alma hakký bulunduðunu belirtti. Gümüþ, anne adayýný gebelik döneminde bilgilendirmenin annelik hakký olduðuna iþaret ederek, bu kapsamda, Gebe Bilgilendirme Sýnýfý Programý ile tüm gebelerin doðum öncesi, doðum ve sonrasý dönemlere iliþkin bilgi sahibi olmalarýnýn ve bilinçli doðum yapmalarýnýn saðlanmasýnýn, anne ve baba adaylarýna normal doðum eylemi, aðrý yönetimi ve yeni rollerini benimseme konusunda bilgi ve beceri kazandýrýlmasýnýn amaçlandýðýný bildirdi. Programýn bir an önce baþlatýlabilmesi için çalýþmalarýn en kýsa sürede tamamlanmasýný isteyen Gümüþ'ün yayýmladýðý genelgeye göre, program kapsamýnda þu çalýþmalar yürütülecek: Toplum saðlýðý merkezi bünyesinde belirli standartlar çerçevesinde gebe sýnýfý oluþturulacak ve form doldurularak il halk saðlýðý müdürlüðünce Kadýn ve Üreme Saðlýðý Daire Baþkanlýðýna ulaþtýrýlacak. Gebe Bilgilendirme Sýnýfý Programý yürütmek isteyen doðum öncesi, doðum ve doðum sonu bakým hizmeti veren 2. ve 3. basamak saðlýk kuruluþlarýnca yine belirlenen standartlar çerçevesinde gebe sýnýfý oluþturulacak ve form doldurularak il halk saðlýðý müdürlüðü aracýlýðýyla Kadýn ve Üreme Saðlýðý Daire Baþkanlýðýna ulaþtýrýlacak. Sýnýflar için düzenli eðitim takvimi hazýrlanacak. Saðlýk personelince gebelere bilgilendirme ve danýþmanlýk, bireysel veya grup eðitimi þeklinde 3 oturumda verilecek. Birinci oturumda gebelik süreci, ikincisinde doðum süreci ve aðrýyla baþ etme, üçüncüsünde ise doðum sonu dönem ve yenidoðan bakýmý konularýnda bilgilendirme yapýlacak. Eðitim verilen gebelere bilgilendirme broþürleri ve katýlým belgesi verilecek. Bilgilendirmelerde, bakanlýðýn hazýrladýðý "Gebe Bilgilendirme Sýnýfý Eðitim Kitabý"ndan yararlanýlacak. Eðitim sonrasý bilgi formlarý doldurularak eðitim verilen saðlýk kuruluþunda dosyalanacak. Eðitimlerle ilgili raporlar, aylýk ya da 3 aylýk sürelerde ilgili birimlere yollanacak.(aa)

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:24 ZÝL-HÝCCE: 1435 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:5 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr: EKÝM Tüketici Koruma Haftasý - Kýrlangýç Fýrtýnasý ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha aðýr gelir. Yûnus bin Ubeyd "Rahmetullahi aleyh" ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Çocuklar, gençler ve deðerler Dünya, bir deðerler dünyasýdýr rak karþýmýza çýkýyor. Bir kuþak aslýnda. Zihniyete, yaþam koþullarýna göre anlam ve bütünlük kazanan tan, içerik kazandýran bir çok de- DEÐÝNMELER yaþlanmadan, hayatýna anlam ka- bir deðerler dünyasý. Ýnsana bakýþ ðer, yetiþmekte olanlarýn gözünde da bu baðlamda ele alýnabilir evrensel izlekte. la ilgisiz kalýnýyor. "eski" özelliði kazanýyor. Dolasýy- * Sözlü iletiþim ve rahat ortamlarda yapýlan sohbetler kuþaklar Çocuklar ve gençler hep gündemde. arasý deðer aktarýmýnda önemlidir. Sözel iletiþimin en aza indirgendiði çaðdaþ dünyada elektronik ileti- Gazetelerde, televizyonlar, radyolarda, internette onlarla ilgili þim imkanlarý insana deðer paylaþýmý çerçevesinde yeterli gelmiyor haberler eksik olmuyor. Kavgalardan, göçlerden, savaþlardan, depremlerden, salgýn hastalýklardan ký- Þahin ERTÜRK olmalý ki, bireysel bakýþ açýlarýyla bireysel duyuþlarýn aðýr bastýðý hayat anlayýþlarýnýn yoðunluk kazansacasý insanlýðýn yaþadýðý tüm zorluklardan fazlasýyla etkilenmekteler. dýðý yorumlarý yapýlýyor dünya genelinde. Artýk Öte yandan çocuklarla gençlerin çokça oynadýklarý oyunlarýn bir kýsmýnýn savaþ, þiddet nitim anlayýþý da yüceltilmiyor. Sofrasýný kendisi insanlar arasýnda eskisi gibi paylaþýmcý bir tüketelikli olduðunu uzmanlar belirtiyor. Oyuncaklarýn önemli bir bölümünün de savaþ araç gereçle- anlayýþýn yaygýnlaþtýðýný söyleyen uzmanlar, ço- açan, azýðýný sadece kendisi için hazýrlayan bir ri olduðu oyuncakçýlara girildiðinde görülüyor. cuklarla gençlerin bu anlayýþla yetiþmeleri neticesinde "ben" merkezli dünya algýsýnýn giderek * Toplumlar çocuklarýyla gençlerini korumaya çalýþýyor imkanlar ölçüsünde. Aileler, ilgili Türk milleti, bu "ben" merkezli anlayýþlar- zihniyete dönüþeceðinden bahsediyorlar. kurumlar üzerine düþen vazifeleri yapýyor. Ancak, çaðýn koþullarý öylesine hýzlý deðiþiyor ki; bence. Aile yapýmýz saðlam çok þükür. Soframýz dan en az etkilenen toplumlarýn baþýnda gelir bir önceki kuþakla çocuk ve gençler arasýnda anlayýþ farklýlýðý meydana geliveriyor birkaç yýlda. larýmýzla, gençlerimizle iletiþim kanallarýmýz da herkese açýk, sohbetimiz devam ediyor. Çocuk- Bu, neredeyse yaþam üslubu farklýlaþmasý boyutlarýna ulaþabildiði için iletiþim sorunlarý olarýndan açýk. Dileriz, modern dünyanýn iletiþim sorunla- etkilenmeyiz. Bitkisel hayattaki hastalara iliþkin yeni bulgular Bitkisel hayattaki bazý hastalarýn bilinçli olduðuna dair yeni bulgular saptandý Bilim insanlarý, bitkisel hayattaki hastalarýn bazýlarýnýn beyninde saðlýklý kiþilerdekine benzer elektriksel etkinlik saptadý. Cambridge Üniversitesi'nden bir grup araþtýrmacý, bitkisel hayattaki 13 hastanýn kafataslarýna takýlan elektrotlar aracýlýðýyla beyin ve sinir sistemlerindeki elektriksel etkinliðin haritasýný çýkardý. Daha sonra elde edilen veriler, saðlýklý kiþilerden alýnanlarla karþýlaþtýrýldý. Bitkisel hayattaki 13 kiþiden dördünün beyninde saðlýklý kiþilerdekine son derece benzer elektriksel etkinlik görüldü. Deneyin ikinci aþamasýnda bu hastalara kendilerini tenis oynarken hayal etmeleri söylendi ve beyin aktiviteleri Manyetik Rezonans Görüntüleme ile kaydedildi. MRI sonuçlarý, bitkisel hayattaki hastalardan üçünün beyninde hareketlerin planlanmasýndan sorumlu alanýn aktif olduðunu gösterdi. Araþtýrmayý yöneten Dr. Srivas Chennu, "Saðlýklý yetiþkinlerdeki bilinçlilik düzeyini destekleyen beyin aðlarýndan bazýlarýnýn, bitkisel hayattaki kimi hastalarda da faaliyet gösterdiðini belirledik. Hastanýn farkýndalýk aðlarý aktifse çevresinde ne olup bittiðini de biliyor demektir" Araþtýrma, "PLoS Computational Biology" dergisinde yayýmlandý. Bitkisel hayattaki hastalarýn çevrelerinde olanlarýn farkýnda olup olmadýðý konusu, bilim adamlarýnýn uzun süredir ilgisini çekiyor. Batý Ontario Üniversitesi Beyin ve Zihinsel Süreçler Merkezi araþtýrmacýlarý, 2011'de beyin dalgalarýndaki deðiþimleri tespit eden bir araç geliþtirmiþti. Bitkisel hayattaki 16 hastaya, sað ellerini yumruk yaptýklarýný ya da ayak parmaklarýný hareket ettirdiklerini hayal etmeleri için talimat vermiþ, daha sonra hastalarýn kafa derilerine iliþtirilen elektrotlarla beyin aktivitelerini ölçmüþtü. Bitkisel hayattaki hastalardan alýnan verileri karþýlaþtýrmak için 12 saðlýklý gönüllüden alýnan verilerin de kullanýldýðý araþtýrmada, bedenlerine hapsolmuþ durumdaki bu hastalardan üçünün, ayný talimatý alan saðlýklý deneklerde aktif hale geçen beyin merkezlerini harekete geçirebildiði saptanmýþtý. Bilim adamlarý, 2012'de de 10 yýldýr bitkisel hayatta olan bir hastayla iletiþim kurmayý baþarmýþtý. 39 yaþýndaki hasta, sorulara evet hayýr olarak yanýt vermiþ, nerede ve kim olduðunun tamamen farkýnda olduðunu göstermiþ ve aðrýsý olmadýðý mesajýný vermiþti. CUMARTESÝ 18 EKÝM Bir mevlid vardý 4 "Basýnda : "Sözlerimin arkasýndayým!" Sözü büyük bir takdir toplamýþtý.. Sonraki yýllarda Kocatepe mevlidi için yapýlan müracaatlarda Yeni Asya ya müsbet cevap verimedi.. Ve bu günlere geldik.. Þu an Yeni Asya içten ve dýþtan yoðun bir saldýrýnýn hedefidir Yeni Asya nýn, yayýnlarý objektif olarak devam ederken, iktidara tam destek vermemesi bünyede ve iktidar tarafýndan hazmedilemiyor.. Gram ALIÞ 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Bize düþen, doksanlý yýllarda nasýl Kocatepe yi doldurduðumuz gibi yine daha yoðun bir katýlým ile doldurarak bir mesaj verelim.. "Yýkýlmadýk ayaktayýz!" Mesajý çok önemlidir.. "Nurlarýn her tarafta intiþarý, neþriyat ile ve bazýlarýnýn nazarý dikkatini celb etmek ile olur" sözüne masadak olalým. Ýþimizi ona göre ayarlayalým. Otobüsler ile, Münibüsler ile, Hususi otomobiller ile, Tüm aile efradý ile, Trenler ile, Mümkün deðilse yaya ile, Bu þerefli davete icab edelim.. Kýytýrýk maddi þeyleri, Zaman ve zemini, Tembelliði ve yeknesaklýðý bir tarafa býrakalým. Kocatepe de buluþalým Ahtý uhuvvet yapalým Ankara yý Nurlandýralým Ankara da buluþmak üzere (Son) METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN ECZANESÝ EBRU GÜBEN M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C - METROPOL YANI DÝKEN ECZANESÝ ZEYNEP BAYRAK U. KAVAK E. HOCA CAD. NO: 11/B - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI SEVDA ECZANESÝ SEVDA BULUT BAHABEY CAD. 35/A - ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI YANI CUMARTESÝ ABALI ECZANESÝ AHMET ABALI BAHÇELÝEVLER MAH. BAHABEY CAD. NO:105 - YEÞÝL FIRIN YANI ÖMÜR ECZANESÝ REFÝKA KADÝROÐLU GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI - VALÝLÝK KARÞISI PAZAR KONAK ECZANESÝ EROL EBÝL ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B. BANK KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Yukarý Cerit köyünden gelme, Ömer DEVRÝK"in oðlu Hatap un fabrikasýndan emekli, Hacý Hilmi DEVRÝK. 2-Konaklý köyünden gelme, Bayýndýrlýkta þube müdürü Elvan YALÇIN ve Ýlhan YALÇIN"ýn annesi, Sündüs YALÇIN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kadir Yüktaþýr com Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EKÝM 2014 CUMARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL KOÇTÜRK MATBAACILIK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014 Kaymakam okullarý inceledi O Ortaköy Ýlçe Kaymakamý Kenan Aktaþ, 100. Yýl Ýlkokulu ve Cumhuriyet Ýlkoðretim okullarýný ziyaret etti. rtaköy Ýlçe Kaymakamý Kenan Aktaþ, 100. Yýl Ýlkokulu ve Cumhuriyet Ýlkoðretim okullarýný ziyaret etti. Aktaþ, okul müdürleri Hayati Özdemir, Cengiz Demirci ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir in de eþlik ettiði ziyaretlerde bir takým incelemelerde bulundu. Okullarda yapýlan ve yapýlacak olan çalýþmalarla ilgili Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir den bilgi alan Kaymakam Aktaþ, çalýþmalarý yerinde takip edeceðini Kaymakam Aktaþ, okul idareci ve öðretmenlerinden bilgi aldý. BÝKTUDER den Müze Müdürlüðü ne ödül Ortaköy de Cami ve Gençlik konferansý Camiler ve Din Görevliler Haftasý kapsamýnda Ortaköy'de "Cami ve Gençlik" konferansý düzenlendi C amiler ve Din Görevliler Haftasý kapsamýnda Ortaköy'de "Cami ve Gençlik" konferansý düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak Alaca Müftüsü Ýhsan Caner katýldý. Caner, gençlerin cami ile buluþturulmasýný n önemine dikkat çekti. (A.A.) Konferansa konuþmacý olarak Alaca Müftüsü Ýhsan Caner katýldý. B ilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme DerneEðitim ve Uygulama Merkezinde atölyeler, drama ve ði (BÝKTUDER), Çorum için yaptýðý örnek tanýtým çasergi alaný ile birlikte bir de Hitit Evi bulunmaktadýr. Eðilýþmalarý için Müze Müdürlüðü ne ödül verdi. time katýlanlar Hitit Evi'nde Hitit yaþantýsý ile ilgili olarak müze profesyonellerinden, eðitim atölyelerinde ise eðitim Dernek olarak Çorum un turizm ve kültürel tanýtýmýuzmanlarýndan uygulamalý olarak eðitim almaktadýrlar. na önem verdiklerini ve Çorum Müze Müdürlüðü nün de Çorum un tanýtýmý adýna yaptýðý çalýþmalarýný takdirle karyapýlan müze eðitimi sonucunda öðrencilerin geçmiþ þýladýklarýný belirten BÝKTUDER Baþkaný Hayati Çam, uygarlýklarý tanýma ve günümüzle baðlantý kurabilmesi, Müze Müdürü Arkelolog Dr. Önder Ýpek e plaket vererek planlama, sosyal, kültürel ve sanatsal katýlýmýn saðlanmakutladý. sý, organizasyon yeteneðinin geliþtirilmesi, yaratýcý düþünme ve takým çalýþmasýna yatkýn bireyler olarak hayata hatanýtýmýn devamlýlýk isteyen bir süreç olduðunu da zýrlanmalarýna katkýda bulunulmaktadýr. dile getiren Hayati Çam, dernek olarak bu süreçte aktif olarak yer alan bir kamu kuruluþuna ve bir özel kuruma her Yine Çorum Müzesi tarafýndan Orta Karadeniz Kalyýl turizm ve kültür tanýtým ödülü vereceklerini kýnma Ajansý Çorum YDO destekli hazýrlanan ve Merkezi Finans ve Ýhale Birimi tarafýndan kabul edilen SometMüze Müdürlüðü tarafýndan Orta Karadeniz Kalkýnhing's Happening In The Çorum Museum-Çorum Müzema Ajansý (OKA) destekli hazýrlanan Herkes Müzeye ve sinde Bir þeyler Oluyor projesi yýllarýnda uy Çorum Müzesinde Birþeyler Oluyor adlý projelerden gulanmýþtýr. Proje kapsamýnda Amasya, Çorum, Samsun bahseden BÝKTUDER Baþkaný Hayati Çam, þu açýklamave Tokat Müze larda bulundu: yetkilileri ile öð Orta Karetmen ve eðiticiradeniz Kalkýnlere yönelik Ankama Ajansý'nýn ra Üniversitesi Küçük Ölçekli Eðitim Bilimleri Altyapý Geliþfakültesi öðretim elemanlarý tarafýntirme, Kültürel, dan kürasyon, perturistik Deðerformans sanatlarý leri ve Ekolojik ve drama eðitimledengeleri Kori verilmiþtir. ruma ve ÝyileþEðitime toptirme Mali lamda 84 kiþi kadestek Progratýlmýþtýr. Bunlarýn mý çerçevesin46'sý öðretmen, dide Çorum Valiðerleri ise farklý illiði adýna Çolerden gelen müze rum Müzesi taelemanlarý, müze rafýndan hazýrprofesyonelleri ile lanan Herkes üniversitelerin armüzeye projekeoloji, sanat tarihi ve diðer ilgilisi hazýrlanarak Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme lerdir. Eðitim ça2012 yýlýnda lýþmalarý Çorum Derneði Müze Müdürlüðü ne ödül verdi. uygulamaya Müzesi, Boðazkageçirilmiþtir. le-hattuþa'da ve Projede amaç, son yýllarda dünya müzelerinde hâkim olan Alacahöyük'te uygulamalý olarak gerçekleþtirilmiþtir. Yeni Müzecilik yaklaþýmýný ve uygulamalarýný Çorum MüAyrýca, çocuklara, öðrencilere ve gençlere yönelik zesinde de geliþtirmek ve yerleþtirmektir. Projede, müzeleuygulamalý mitolojik taký tasarým eðitimi verilmiþtir. Çarin her þeyden önce birer eðitim kurumu olduklarýný vurgulýþmada çocuklarýn ve gençlerin kolay anlamasýna imkan layýcý, ziyaretçi odaklý bir yaklaþýmla müze ve içeriðini eriverecek nitelikte görsel aðýrlýklý el broþürleri hazýrlanarak þilebilir kýlan, toplumun her kesimini kapsayan faaliyetler müzede yer alan Hitit Dönemi'ne ait taký örnekleri kullanýlbulunmaktadýr. Bu çerçevede Çorum Müzesi binasý içerimýþtýr. Eðitime katýlan öðrenci gruplarý, Çorum Müzesi sinde bulunan lojman ve misafirhaneler Eðitim ve UyguEðitim ve Uygulama Merkezi'nde kendilerine ayrý ayrý set lama Merkezi ne dönüþtürülmüþtür. halinde verilen malzemelerden yararlanarak eðitimci eþliçorum Müzesi Eðitim ve Uygulama Merkezinin yaðinde taký tasarlayýp kullanýlabilir hale getirmiþtir. pýlmasýnýn ardýndan müze ziyaretlerinin sürekli olmasý ve Yine proje kapsamýnda, proje tanýtýmýna iliþkin 5000 kültürler arasý iletiþimin canlý tutulabilmesi hedeflenmiþtir. adet Türkçe-Almanca-Ýngilizce kitapçýk bastýrýlmýþtýr. Ayrýca Müzenin eðitim bütünlüðü içerisinde önemli bir roçorum Müzesinde Çorum Museum Collection lünün olduðunun benimsetebilmesi amacýyla Ýlköðretim isimli mobil uygulama hayata geçirilmiþtir. Akýllý telefonöðrencilerine yönelik olarak Hitit yaþam kültürü ile ilgili lara ücretsiz olarak indirilebilen bu uygulamada kullanýcýuygulamalý eðitim çalýþmalarý yapýlmaktadýr. lar; Çorum Müzesi, Boðazköy ve Alacahöyük Örenyerleri Yine bu proje içerisinde müze teþhir salonlarýnda yeve Hitit Uygarlýðý ile ilgili bilgilere eriþebilmektedirler. Hinilikçi uygulamalar çerçevesinde Hitit Dönemine Ait Katitlerle ilgili yapýlmýþ olan canlandýrma resimlerden dönebartmalý Vazolara Yeni Vitrin Yapýlmasý ve Dokunmatik min yaþamý hakkýnda bilgiler edinilirken, müzede sergileekran ile Görselleþtirilmesi, Hatti Dönemi Ölü Gömme nen eserlerin nasýl yapýldýklarý veya ne için kullanýldýklarý Töreninin Ýnteraktif Animasyonu, Simülatörlü Hitit At da öðrenilmektedir. Müzeyi gezerken de kullanýlabilecek Arabasý ile Boðazköy-Hattuþa Örenyerinde Sanal Gezi ve bir araç olan uygulama, kullanýcýlarýn telefonlarýnda saklaroma Dönemi Güneþ Saati Sergi Alaný uygulamalarý da yabilecekleri ve her zaman eriþebilecekleri bir bilgi bütüyapýlmýþtýr. nüdür. Uygulamaya Google Play veya App Store'dan ücçorum Müzesi Eðitim ve Uygulama Merkezinde retsiz olarak eriþilmektedir. Müze eðitimine katýlmakta olan öðrenciler, Türkiye'de ilk Çorum Müze Müdürlüðü tarafýndan yapýlan çalýþmakez uygulamaya geçirilen ve müze binasý içerisinde oluþlar nedeniyle dernek olarak kutluyor baþarýlarýnýn devamýturulan yatakhanede kalarak müze eðitimlerini tamamlayaný bekliyoruz. bilmektedirler. Ortaköy Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir, okullarý ziyaret etti. Ýsbir proje çalýþmalarýný inceledi O rtaköy Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýhsan Ýsbir, Okullar Hayat Olsun ve Güvenli Okullar projeleri kapsamýnda ilçede yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi Yýl Ýlkokulu Okul Müdürü Hayati Özdemir den çalýþmalarla ilgili ayrýntýlý bilgi alan Ýsbir, yürüyüþ parkuru ve yeni güvenli öðrenci giriþ çýkýþýný da kontrol etti. Ýsbir, öðrencilerin daha güvenli giriþ çýkýþlarý için yapýlan yeni giriþin ve gençlerin rahatça spor yapabilecekleri yürüyüþ ve koþu parkurunun yapýmýnýn tez zamanda yapýlarak mili bayramlardaki törenlerin daha rahat düzenleneceðini Ýsbir ayrýca, projeler kapsamýnda yapýlan çalýþmalar için Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Belediye Fen Ýþleri Müdürü Kürþat Boyacý ve Ziraat Mühendisi Gazi Erdemir ile Belediye iþçilerine teþekkür etti. Okul Müdürü Hayati Özdemir de, projeler kapsamýnda en ufak ayrýntýlarý bile gözardý etmeden çalýþacaklarýnýn garantisini verdi. Okullar Hayat Olsun ve Güvenli Okullar projeleri incelendi.

15 Kan baðýþý kampanyasý Camiler ve Din Görevlileri Haftasý dolayýsýyla kan baðýþýnda bulunuldu. Müftülük personelinin yaný sýra din görevlileri de kan baðýþýnda bulundu. orum un Sungurlu Çilçesi Müftülüðü personeli, Camiler ve Din Görevlileri Haftasý dolayýsýyla kan baðýþýnda bulundu. Ýlçe Müftülüðü ile Sungurlu Kýzýlay Kan Baðýþ Merkezi tarafýndan, kan baðýþýnýn önemine dikkat çekmek amacýyla Ulu Camide kan baðýþý kampanyasý organize edildi. Ýlçe Müftüsü Ýdris Özarslan, yaptýðý açýklamada, toplumda kan baðýþýnýn öneminin daha iyi anlaþýlmasý için kampanya düzenlediklerini belirterek, "Bir hayat kurtarmak, bütün insanlýðý kurtarmak gibidir. Bu nedenle insanlarýmýzý kan baðýþýnda bulunmaya davet ediyoruz" Müftülük personelinin yaný sýra din görevlileri de kan baðýþýnda bulundu.(ýha) ava sýcaklýðý hissedilir derecede azalacak. HTürkiye soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine girerken, hava sýcaklýðý hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji Müdürlüðünden edindiðimiz bilgiye göre, Türkiye, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen yeni bir yaðýþlý sistemin etkisine CUMARTESÝ 18 EKÝM Türkiye soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine girerken, hava sýcaklýðý hissedilir derecede azalacak. Hava soðuyacak girdi. BUGÜN VE YARIN YAÐIÞ VAR Bugün ve yarýn Çorum da yaðýþ tahmini var. Yaðýþla birlikte sýcaklýk 12 dereceye kadar düþecek. Pazartesi gününün ardýndan hafta içine doðru yaðýþ yok. Sýcaklýk tahmini ise 19 derece. 21 EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kaloriferlik portakal tipi ithal kömür ve odun alýmý iþi. Yer: Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Arýtma Tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü ICP-MS laboratuvar cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü (Hýdýrlýk Caddesi No: 171) Saat: EKÝM Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü mutfaðýnda yemek piþirme yoluyla mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmetleri alýmý iþi. Yer: Çorum Kamile- Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM Çorum Adliyesi 2015 Mali Yýlý Çorum Adliyesi ve Ek Binasý için malzemesiz 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ulukavak Mah. Fatih Cad. No 13 Çorum Saat: EKÝM Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum Mecitözü ilçesi Emirbað Ýlköðretim Okulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Sosyal Güvenlik Merkezleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanýlmak üzere 02/01/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasýnda 254 gün 2 adet sürücülü binek (sedan) araç temini hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 120 Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü Mühendislik Fak. yaný Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 TD 212 plakalý, 2012 model Volkswagen marka Jetta 1.2 TSÝ 105PS CMFRT MAN tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýllarý bir iþçi ile asansör periyodik bakým onarým ve servis hizmetleri hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Yazýlým ve Lisans alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý (Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Salonu Saat: T.C Ýskilip Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 22 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,12 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 20 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,96 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü þoförlü araç kiralama iþi. Yer: Çorum Kamile- Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: KASIM Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Çorum ilinin Karasal ve Ýç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeþitlilik Envanter ve Ýzleme iþi hizmet alýmý Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah Ada No, l Parsel No, 714,99 m2, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 05 EY plakalý 2011 model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3095 ada no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum m2 mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.240,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 369 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Þiddetin karþýsýnda barýþý savunacaðýz ðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme kurulu tarafýndan Eyapýlan açýklamada, AK Parti hükümetinin son zamanlarda yaþanan olaylarda toplumu kutuplaþtýrdýðý ve þiddet dýþýnda bir çözüm üretmediði iddia edildi. Açýklamada, Emperyalizmin Ortadoðu beslemesi IÞÝD, tüm dünyanýn gözü önünde köylere kentlere saldýrýyor. Kadýnlarý cariye yapýyor, köle pazarlarýnda satýyor. Etnik ve dini olarak herkesi ötekileþtiriyor. Bu yapý, Ortadoðu'yu kan gülüne çevirmekte ve saldýrýlarýný her tarafta yoðunlaþtýrmaktadýr. Ülkemizde hem tezkereye hem de IÞÝD çetelerinin yaptýklarýna karþý protestolar yapýldý. Bu protestolara yönelik uygulanan þiddet ile 40'ýn üzerinde insan hayatýný kaybetti. Yüzlercesi ise yaralandý. Uygulanan politikalar sonucu bu kadar insanýn yaþamýný yitirdiði bir dönemde hükümet tehdit, þiddet dýþýnda bir çözüm üretemedi. Böylesi bir sürecin her tür provokasyona gebe olmasý ise kaçýnýlmaz olmuþtu. Bu olaylarda toplum bir kutuplaþmaya doðru itilmiþti. Eðitim Sen olarak halký kutuplaþtýran her türlü siyasetin karþýsýnda olacaðýmýzý belirtmiþtik. Bu kadar insanýn hayatýný kaybettiði bir dönemde bile kýþkýrtýcý ve kutuplaþtýrýcý bir dil kullanýldý. Üç yýldýr cihatçý çetelere sýnýr açanlar göç yollarýna düþmüþ kadýnlara ve çocuklara pasaport sormayý ihmal etmemiþti. Hiç kimse toplumsal deðerlere saldýramaz Geniþ kitleleri harekete geçirmenin en kolay yolu, kutsal sayýlan ya da toplumsal olarak deðer verilen þeylere saldýrmaktan geçmektedir. Üstelik bu saldýrýnýn yarattýðý kývýlcým, adeta toplumsal ve siyasal bir körlüðe neden olmaktadýr. Bir algý yönetimi olan bu tuzaða düþmemenin yolunun, faillerin ve ardýndaki görünmez iliþkilerin peþine düþmekten geçtiðini herkes bilmelidir. Belirtmek gerekir ki bizim açýmýzdan; Atatürk büstlerinin parçalanmasý, okullarýn yakýlmasý kamu mallarýna ve halkýn malýna zarar verilmesi kabul edilemez provakatif Hava sýcaklýðý hissedilir derecede azalacak. eylemlerdir. Bu eylemleri kýnýyor ve ardýndaki gerçekliðin irdelenerek ortaya çýkarýlmasýný istiyoruz. Baskýlara ve þiddete hayýr diyoruz Gözlerimiz önünde olan biten kimi olaylar ise AKP`nin hakikat olarak bizlere dayattýðýndan bambaþka bir hakikat olduðunu her defasýnda göstermektedir. Þiddet içermeyen, demokratik eylemlerin dahi devlet þiddetine maruz kalmasý bu durumun en açýk ifadesidir. Geçen günlerde Ýstanbul Atatürk Havaalaný`nda Kobani ile dayanýþma eylemi yapan ve sadece "IÞÝD`e geçit yok" pankartý açan Barýþ Ýçin Kadýn Ýnisiyatifi`nden 46 kadýnýn nasýl darp edildikleri ve gözaltýna alýndýklarý ortadadýr. Ýçlerinde üyelerimizin de olduðu arkadaþlarýmýza vahþice saldýrýlanlarýn vermek istediði mesaj, Ýçiþleri Bakaný ya da Baþbakan`ýn "misliyle þiddet" açýklamalarýyla aynýdýr! Üstelik en demokratik hakkýn kullanýmýnda dahi! Üniversitelerde yaþananlar ise AKP`nin sýkýyönetim uygulamalarýný ve þiddeti yaþamýn her alanýna nasýl taþýmak istediðini göstermektedir. Ýstanbul Üniversitesi`nde çivili sopalarla öðrencilere saldýran IÞÝD destekçileri ellerini kollarýný sallayarak gezerken, saldýrýya maruz kalan öðrencilerin gözaltýna alýnmasý bu durumun en açýk ifadesidir. Daha önce Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleþkesi`nde yaþananlar ise tüm üniversitelere dönük bir tehdidin en açýk ifadesi olmuþtur. Ankara Üniversitesi Rektörü, üniversite kavramýndan bihaber olarak polisin yerleþkeye ve fakülte içlerine kadar girmesini istemiþtir. Sýnýflarýn içlerine ve kütüphanelere kadar giren polis, öðrencilerini ve üniversiteyi üniversite yapan deðerleri korumaya çalýþan araþtýrma görevlisi üyelerimizi darp ederek gözaltýna almýþtýr. Bir üniversite rektörünün, üniversite öðretim elemanlarýný ve öðrencilerini gözü dönmüþ polis þiddetine terk etmesi durumun vahametini gözler önüne sermektedir. Eðitim Sen olarak belirtmek isteriz ki her türlü barbarlýðýn, vandalizmin ve þiddetin karþýsýnda barýþý, kardeþliði ve bir arada yaþamý savunacaðýz. denildi.

16 16 CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014 Öðrenciler için Kariyer Günleri ürkiye Odalar ve BorT salar Birliði (TOBB) Çorum Kadýn Giriþimciler (KGK) Ýcra Komitesi üyeleri, Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri ile bu yýl üçüncüsü düzenlenen Kariyer Günleri Etkinliði'nde bir araya geldi. TOBB KGK Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, Ýcra Komitesi Üyesi Nilüfer Akýn ve Ayþe Garipoðlu, KTML öðrencileri ile yaptýklarý sohbette, eðitime ve kiþisel ge- liþime son derece önem vermeleri ve mutlaka kendilerine bir hedef koymalarý gerektiði konusunda tecrübelerini paylaþtý. TOBB KGK Ýcra Komitesi Baþkaný Yasemin Kepçeli, öðrencilere iþ ha- Çorum Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi Üyeleri öðrencilerle buluþtu Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi nde etkinlik düzenlendi. Kadýnlar için iþ hayatýnýn hem mutlu hem de zorlu bir süreç olduðu belirtildi. yatý içerisinde olan kadýnlarýn daha özverili olmalarý gerektiðini, iþ hayatýnýn hem mutlu hem de zorlu bir süreç olduðunu Kadýn Giriþimler, eðitimin özellikle kýz çocuklarý için daha önemli olduðunu vurgulayarak, "gönül ister ki hepiniz üniversiteyi bitirin iyi yerlere gelin, üniversite mezunu olun ama üniversite eðitimi alamayan arkadaþlarýmýz için de farklý alternatifler var. Kýzlarýmýzýn iþ hayatýna atýlmasý, giriþimci olmasý ve kendi ayaklarý üzerinde durmasý artýk çok önemli. Bu yüzden kiþisel ve mesleki geliþiminizi en iyi þekilde tamamlamanýz gerekir. Ýþ hayatý içerisinde olan kadýn giriþimcilerin deneyim ve tecrübelerinden faydalanmanýz bu baðlamda size faydalý olacaktýr" Kadýn Giriþimciler, öðrencilere, kendilerine sunulan eðitim fýrsatýný çok iyi deðerlendirmeleri gerektiðini, eðitim süreçlerinde kendilerini iyi bir þekilde geliþtirmeleri durumunda, iþ hayatýnda rahatlýkla yer alabileceklerini ifade ettiler. Kadýn Giriþimciler, " Bizler, geleceðin sahipleri olan siz gençleri, hatta gelecek nesilleri yetiþtirecek birer anne adayý olarak sizleri çok önemsiyoruz. Bu nedenle buradayýz. Sizlerin eðitimini, bilinçlenmesini, bir sosyal sorumluluk olarak deðerlendiriyoruz" diye konuþtular. Birer kadýn giriþimci olarak iþ hayatýna nasýl atýldýklarý, ne gibi aþamalardan geçtikleri ve bugün nasýl bir noktaya geldiklerini, kendi hayatlarýndan somut örnekler vererek anlatan Kadýn Giriþimciler, bu anlamda Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerine birer rol model oldular. Sohbette öðrencilerin sorularýný da yanýtlayan Kadýn Giriþimciler, kendilerini öðrencilerle buluþturmasýndan dolayý Okul Müdürü Sabriye Esen'e te- Alperenler teþekkür A Alperen Ocaklarý Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn'a teþekkür etti. lperen Ocaklarý Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn'a teþekkür etti. Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel, yaptýðý açýklamada, "Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, ocaðýmýzýn açmýþ olduðu kermesi ziyaret etti. Kermesten memnun kaldýk. Kermesimizde bizi yalnýz býrakmayan ve katýlýmlarý ile kermesimizi þereflendiren Düvenci Belediye Baþkanýmýz Sayýn Necmettin Yalçýn'a caný yürekten teþekkür ederiz." (Ha- Timag Agro dan akýllý gübre semineri Timac Agro tarafýndan düzenlenen akýllý gübre tanýtým semineri düzenlendi. imac Agro T tarafýndan düzenlenen akýllý gübre tanýtým semineri Üyük Köyü Tarým Kredi Kooperatifi nde gerçekleþtirildi. Timac Agro Bölge Teknik Sorumlusu Ziraat Mühendisi Melih Basar ýn sunum yaptýðý seminere Ovasaray, Kadýkýrý ve Boðabað dan üreticiler katýldý. Timac Agro ile ilgili bilgi vererek konuþmasýna baþlayan Melih Basar, Akýllý gübre firmasý Timac Agro nun Ege ve Akdeniz bölgelerinden sonra Çorum, Amasya ve Tokat bölgesine giriþ yaptýðýný Çiftçilerin klasik gübre kullandýklarýný ancak tarýmýn geliþmiþ olduðu ülkelerde akýllý gübrenin kullanýldýðýna vurgu yapan Basar, Timac Agro sadece satýþ odaklý bir firma deðil. Firma olarak teknik destek de saðlamakta. Timag Agro akýllý gübrenin içeriði ve üretime saðladýðý katkýlardan da bahseden Basar, seminer sonunda üreticilerin sorularýný cevapladý. Basar, seminer sonunda üreticilerin sorularýný cevapladý. Melih Basar ýn sunum yaptýðý seminere Ovasaray, Kadýkýrý ve Boðabað dan üreticiler katýldý. ber Merkezi) Hizmet-Ýþ iþyeri temsilcilerini H Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde iþyeri temsilci seçimi yapýldý. Temsilci seçimlerine Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu katýldý. izmet-ýþ Sendikasý na baðlý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde iþyeri temsilci seçimi yapýldý. Temsilci seçimlerine Hizmet-Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mustafa Köroðlu, Sekreter Adem Yalçýnkaya, Mali Sekreter Radi Solak, Öz Saðlýk Ýþ Sendikasý Ýl Temsilcisi Hüsnü Aykan, yüz üye ve davetliler katýldý. Þeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleþtirilen seçimlerde 99 üyenin oy kullanýmýyla iþyeri temsilcileri seçildi. Etkinlik Üyük Köyü Tarým Kredi Kooperatifi nde gerçekleþtirildi. TEOG tarihleri belli oldu T EOG kapsamýnda 8. sýnýf öðrencilerinin gireceði merkezi ortak sýnavlar, birinci dönem Kasým, ikinci dönem ise Nisan'da yapýlacak. Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ sistemi kapsamýnda 8. sýnýf öðrencilerinin gireceði merkezi ortak sýnavlar, birinci dönem Kasým, ikinci dönem ise Nisan'da yapýlacak. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), eðitim öðretim yýlýnda gerçekleþtirilecek sýnavlara iliþkin uygulama takvimini illere ve ilgili kurumlara gönderdi. Buna göre, Bakanlýk bu yýl 42 sýnav gerçekleþtirecek. Ortaöðretime geçiþ sistemi kapsamýnda 8. sýnýf öðrencilerinin gireceði, merkezi ortak sýnavlar, birinci dönem Kasým'da, mazeret sýnavý Aralýk'ta yapýlacak. Ýkinci dönem ise merkezi ortak sýnav Nisan 2015'te, mazeret sýnavý ise Mayýs 2015'te gerçekleþtirilecek. Merkezi sýnavlar, eðitim öðretim yýlýnda ise birinci dönem Kasým 2015'te, mazeret sýnavý ise Aralýk 2015'te yapýlacak. Parasýz Yatýlýlýk ve Bursluluk Sýnavý (PYBS) ise 5,6,7,9,10 ve 11. sýnýflar için 13 Haziran 2015'te saat 14.00'te gerçekleþtirilecek. MEB, bu sýnavlarýn dýþýnda, açýk ortaokul, lise ve ehliyet sýnavlarýný da gerçekleþtiriyor.(aa) Otomobil motosiklete çarptý Ç orum'da otomobil ile motosikletin çarpýþmasý sonucu, iki kiþi yaralandý. Fatih B. (43) yönetimindeki 19 ET 009 plakalý otomobil, Gazi Caddesi'nde Ýsmet Ç. in(21) kullandýðý 19 AB 963 plakalý motosikletle çarpýþtý. Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Mesut Ç. (21) yaralandý. Yaralýlar, ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý.(aa)

17 Amatörlerin Amatör malzeme sevinci CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan Amatör Spor Haftasýnda amatör kulüplere malzeme yardýmý dün düzenlenen törenle 56 kulübe daðýtýldý. Atatürk Spor Salonu nda düzenlenen törenle geçen yýl faal olan 56 kulübe Genel Müdürlük tarafýndan eþorfman, forma, þort ve çantadan oluþan malzeme çantalarý kulüp yetkililerine daðýtýldý. Amatör Spor Haftasý açýlýþ yürüyüþüne katýlanlar HALÝL ÖZTÜRK G ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan Amatör Spor Haftasý etkinlikleri arasýnda amatör kulüplere yapýlan malzeme yardýmý dün düzenlenen törenle daðýtýldý. Protokolün katýlýmý ile yapýlan kýsa bir yürüyüþün ardýndan Atatürk Spor Salonu ndan geçen yýl faal olan 56 kulübe Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan gönderilen malzemeler daðýtýldý. Vali Ahmet Kara, Garnizon Komutaný Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Personel Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Ahmet Erdem, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ile çok sayýda branþýn il temsilcisi, kulüp baþkan ve yöneticileri ile sporculardan oluþan yaklaþýk 600 civarýnda sporcu katýldý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý önünden baþlayan yürüyüþ Güreþ Eðitim Merkezi önü tenis kortlarýndan Atatürk Spor Salonu nda sona erdi. Burdaki tören saygý duruþu ve Ýstiklal Marþa nýn ardýndan ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Personel Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Ahmet Erdem in konuþmalarýnýn ardýndan malzeme daðýtýmýna geçildi. Törende konuþan ASKF Baþkaný Sefer Kurtaran ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, amatör kulüplere katký saðlamak konusunda bu malzeme daðýtýmýnýn çok önemli olduðunu belirterek bu organizeyi yapan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü ne teþekkür ettiler. Malzemelir tüm amakön kulüpleri hayýrlý olmasýný dileyerek yeni sezonun tüm spor camiasýný baþarýlý geçmesini temenni ettiler. Personel Þube Müdürü Ahmet Erdem de bugün 81 ilde amatörlere malzeme yardýmý yapýldýðýný belirterek bu yardýmýn sporcu yetiþmesi ve kulüp yöneticilerin yükünü azaltmaya yönelik olduðunu belirterek tüm amatör camiaya malzemelerin hayýrlý olmasý dileðinde bulundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafýndan geçtiðimiz yýl faal olan 56 kulübe hazýrlanan malzemeleri daðýtýldý. Kulüplere yapýlan malzeme yardýmýnýn içinde eþorfman, forma, þort, yaðmurluk ve çanta bulunuyor. Dün düzenlenen törenle malzeme daðýtýlan kulüpler, 19 Mayýs Gençlikspor, Akademi Gençlikspor, Alaca BElediyespor, Altýn Hamle Gençlikspor, Anadolu Ýþ Okulu, Ay Yýldýzspor, Bahar Gençlikspor, Bahçelievler Salim Akaydýn, Basketbol Akademi Gençlikspor, Basketbol Ýhtisas, Bayat 17 Minik Cimnastikçiler Amatör Spor Haftasý yürüyüþ pankartýný taþýdýlar Belediyespor, Belediye Osmancýkspor, Buhara Gençlikspor, Çimentospor, Çorum 1907 Gençlikspor, Çorum Anadolu Yýldýzlarý, Çorum Belediyespor, Çorumspor, Çorum Yýldýzlarý Eðitim Kurulmlarý, Emekspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Gençlerbirliði, Gençlik Çepnispor, Gençlik Görkemspor, Gençlik Mimar Sinanspor, Gençlikspor, HE Kültürspor, Hattuþaþ Halk Oyunlarý, Hedef Gençlikspor, Kargýgücüspor, Mecitözüspor, Hitit Gençlikspor, Hitit Otomobil Spor Kulübü, Hitit Üniversitesispor, Ýl Özel Ýdarespor, Ýskilipgücü Eðitim Kültürspor, Ýskilipspor, Ýþitme Engelliler, Kale Gençlikspor, Kültür Anadolu Gençlikspor, Merkez YÝBO Gençlikspor, Oðuzlar Belediyespor, Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor, Osmancýk Gençlikspor, Tedaþ Çorumgücüspor, Özel Pýnar Eðitim Kurumlarý, PTT Gençlikspor, Sungurluspor, Sungurlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Sungurlu Tevfik Odabaþýspor, Ulukavakspor, Yazýçarþý Gençlikspor, Yetiþtirme Yurdu Gençlikspor, Osmancýkspor, Zübeyde Haným Gençlikspor, Osmancýkgücüspor. Vali Ahmet Kara amatör kulüplerin malzemeleri ni verirken baþarýlar diledi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Personel Daire Baþkanlýðý Þube Müdürü Ahmet Erdem amatör kulüplere malzemelerini verirken görülüyor Amatör Spor Haftasý yürüþüme katýlan protokol ve sporcular Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý önünden Atatürk Spor Salonu na kadar yürüdüler ve ardýndan burada düzenlenen malzeme daðýtým törenine katýldýlar Yýlmaz ve Demir e plaketleri verildi Malzeme daðýtým törenine katýlan sporcular açtýklarý pankarlarla sporun önemine dikkat çektiler Alt yapý eksiðine raðmen V ali Ahmet Kara, amatör kulüplere malzeme yardým töreninde yaptýðý konuþmada, Çorum da alt yapýda eksikler olduðunu ancak buna raðmen elde edilen baþarýnýn mutlu edici olduðunu Kara, tesisleri çoðaltýp güçlü alt yapýlar oluþturduklarý taktirde bu baþarýlarýn artacaðýna inandýðýný belirterek Burada fazla söze gerek býrakmamýþsýnýz, Tribündeki açýlan pankartlar günün önemine anlatmaya ye- terli. Benim sizlerden isteðim Ulu Önder Atatürk ün Ben sporcunun zeki çevik ve ayný zamanda ahlaklýsýný severim i düstur edinen ve bu doðrultuda çalýþýn. Bizlerde sizlere çok daha iyi þartlarda spor yapabilmeniz için gerekli çalýþmalarý yapýyoruz. Yapýlacak yeni tesislerle birlikte Çorum sporu çok daha iyi noktalara sizlerin çabasý ile gelecektir. Malzemelerin tüm kulüplerimize hayýrlý olmasýni diliyorum A matör Spor Haftasý nda dün amatör kulüplere malzeme yardým töreninde Beden Eðitimi Öðretmenleri Ertan Yýlmaz ve Ümit Demir e plaketleri verildi. Hafta baþýnda Okul Sporlarý açýlýþ töreninde düzenlenen törene katýlamayan Beden Eðitimi Öðretmeni ve Atletizm antrenörü Ertan Yýlmaz ile 23 Nisan Beden Eðitimi Öðretmeni Ümit Demir voleybolda yarý finalde mücadele etmeleri nedeniyle hazýrlanan plaketleri dün düzenlenen törenle verildi. Ýki Beden Eðitimi Öðretmeninin plaketleri Vali Ahmet Kara verdi.

18 18 CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014 Dönüm maçý Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir Geliþim de bu hafta rakip Samsunspor Geliþim Liginde Çorum Belediyespor bugün Samsun da U 14 ve U 15 kategorilerinde Samsunspor ile Doðupark Haluk Ulusoy tesislerinde karþýlaþacak. Ýki takýmýn U 16 ve U 17 takýmlarý ise yarýn Çorum da Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacak. Ýlk maçlar saat 12 ikinci maçlar ise saat de baþlayacak. HARUN AKKAYA eliþim Liginde Ço- Belediyes- Grum por un bu haftaki rakibi Samsunspor. Belediyespor bugün Samsun da U 14 ve U 15 kategorilerinde yarýn ise Çorum da U 16 ve U 17 kategorilerinde Samsunspor önünde puan mücadelesi verecek. Bugün saat de Doðupark Haluk Ulusoy Tesisleri nde baþlayacak günün ilk maçýnda Samsunspor ile Çorum Belediyespor U 14 takýmlarý karþýlaþacaklar. Bu kategoride Samsunspor 7 puanla üçüncü sýrada yer alýrken Çorum Belediyespor ise 3 puanla beþinci sýrada bulunuyor. Samsunspor ile Çorum Belediyespor U 14 takýmlarý arasýndaki maçý Samsun dan Cengiz Þengül, Samet Özsüleyman ve Serhat Ersan hakem üçlüsü yönetecek. Bu maçýn ardýndan ise ayný sahada saat di iki takým U 15 kategorisinde mücadele edecekler. Bu kategoride Çorum Belediyespor 9 puanla ikinci sýrada yer alýrken Samsunspor ise beþ puanla beþinci sýrada yer alýyor. Bu karþýlaþmayý ise Egemen Artun, Burak Ýlgen ve Mehmet Þenkaya triosu yönetecek. U 16 ve U 17 maçlarý Çorum da Geliþim Liginde Çorum Belediyespor ile Çorum Belediyespor U 14 takýmý bugün Samsun da puan mücadelesinde Batman taraftarý seri istiyor Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, iki takýmýnda ligde bulunduklarý konuk açýsýndan çok zor bir maç olacaðýný amaçlarýnýn bu maçý kazanarak çýkýþa geçmek olduðunu arýn Bafraspor ile deplasmanda oynayacaklarý ma- iki takým açýsýndan da çok önemli olduðunu be- Yçýn lirten Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir kazanmak için mücadele edeceklerini Ligde ilk dört hafta sonunda grupta iki puanla son iki sýrada yer alan takýmýn maçýnda Bafraspor un ev sahibi olma avantajýný kullanarak kazanmak isteyeceðini belirten Aydemir Bizde hafta boyunca çok iyi çalýþtýk. Aramýza sonradan katýlan arkadaþlarýnda uyum sürecini atmasý ve alternatif isimlerin çoðalmasýyla daha iyi duruma geldik. Rakibimiz evinde agresif oynuyon bizde onlarýn bu mücadelesine karþýlýk vereceðiz. Bizim için deplasman iç saha ayrýmý yok. Her maça kazanmak için çýkýyoruz. Bu maçý dönüm maçý olarak görüyoruz ve sahada bunun için mücadele edeceðiz. Bu maçtan alacaðýmýz galibiyetle çýkýþa geçmek ve kendimize üst sýralarda yer bulmak istiyoruz atmanlý futbolseverler, Petrols- bir hafta içinde yapacaðý üç Bpor un maçtan seri galibiyetler istiyor. Geçen hafta takýmýn maç yapmayarak yeni teknik direktör Erdal Alpaslan ýn takýmý yakýndan tanýma fýrsatý bulduðunu belirten futbolseverler; Seri olarak kazanacaðýmýz maçlarýn artýk geldiðini düþünüyoruz. Bu yüzden hem Niðde Belediyespor u yenmeli, hem de gelecek maçlarýmýzý da kazanmalýyýz" dediler. Batmanlý futbolseverler, Petrolspor un çýkýþa geçmesini bekliyor. Üst üstte puan kayýplarýn takýmý dibe indirdiðini belirten futbolseverler, þöyle devam ettiler; Üst üste puan kayýplarý kötü oldu. Yarýn Niðde Belediyespor bizden puan almak için mücadele edecek. Çok zor bir maç olacak. Zaten hiçbir maç kolay geçmiyor. Ancak galibiyet serisi yakalamanýn zamaný. Takýmýmýzý desteklemeye devam edeceðiz. Seri galibiyetlerle karabulutlarýn daðýlacaðýna inanýyoruz dedi Samsunspor takýmlarý ise yarýn Çorum da Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacaklar. Yarýn saat de Mimar Sinan sahasýnda oynanacak ilk maçta U 16 kategorisinde iki takýmýn mücadelesi öncesinde Çorum Belediyespor 6 puanla dördüncü sýrada yer alýrken Samsunspor 4 puanla beþinci sýrada bulunuyor. Karþýlaþmayý Çorum hakemleri Emrah Okan, Abdullah Akkoyun ve Berkant Arman yönetecek. Ayný sahada saat de ise Çorum Belediyespor ve Samsunspor U 17 takýmlarý karþýlaþacak. Çorum Belediyespor 6 puanla üçüncü sýrada yer alýrken Samsunspor ise 4 puanla hemen ardýndan beþincisýrada yer alýyor. Bu karþýlaþmayý ise Yüksel Basar, Ömür Soytemiz, Tahsin Samet Avcý hakem üçlüsü yönetecek. Maçýn dördüncü hakemi ise Baran Avcý. HALÝL ÖZTÜRK ölgesel Amatör Lig Btemsilcimiz Ulukavakspor beþinci hafta maçýnda yarýn eski günlerinden çok uzak bir görüntü çizen 1930 Bafraspor deplasmanýnda puan mücadelesine çýkacak. Ligde ilk dört hafta sonunda iki beraberlik alan ve grupta son iki sýrada bulunan iki takýmn maçý yarýn saat de Bafra Ýlçe Sahasýnda oynanacak. Temsilcimiz Ulukavakspor sezon baþý yaþadýðý ve halen devam eden sýkýntýlar nedeniyle Tirespor yeniden liderlik peþinde 3. Lig 1. Grup ta yarýn 7. hafta karþýlaþmalarýnýn tamamý oynanacak. Temsilcimiz Tire 1922 nin Sebat Proje Trabzon Akçaabat takýmýný aðýrlayacaðý yedinci haftanýn tüm karþýlaþmalarý saat 15:30 da baþlayacak. Takýmýmýz, 4 Eylül Stadyumu nda binlerce taraftarýnýn önünde yapacaðý bu önemli karþýlaþmayý mutlak kazanmak ve son üç haftadýr yaþadýðý moral bozukluðunu bitirmek amacýnda. Lige flaþ bir giriþ yapan ve ilk dört hafta liderlik koltuðunu elinde bulunduran temsilcimiz, þuanda sýralamada 4. sýrada. Takýmýmýzýn konuk edeceði Trabzon temsilcisi ile grupta 14. sýrada yer almakta. Rakibini yenerek, üç haftadýr hasret kaldýðý 3 puana uzanmak ve yaþadýðý düþüþü kýsa tutup yeniden yükseliþe geçmek amacýndaki ekibimizin yapacaðý bu önemli müsabakayý; Ýlker Güneþ (orta), Murat Yücebaþoðlu ve Deniz Caner (yan) hakem üçlüsü saha içinde yönetecek. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemi Murat Ceyhan olacak. Karþýlaþmanýn gözlemcisi ise M. Yalçýn Bayrakçý olacak. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve sahaya çýkacak olan Tire 1922 nin oyuncularý tek isteklerinin maç saatinde tribünlerin dolu olmasý ve taraftarýn takýmý tezahüratlarý ile yalnýz býrakmamasý olduðunu belirterek, Tireli futbolseverleri maça beklediklerini belirtti. U 15 ve U 17 hakemleri açýklandý orum amatör futbo- devam eden U Çlunda 15 ve U 17 kategorilerinde bugün ve yarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya göre haftanýn maçlarý ve yönetecek hakemler þöyle: U 17 LÝGÝ: HE Kültürspor- Gençlerbirliði: Mehmet Tuðluk, Abdullah Akkoyun, Abdülselam Koçak. Ýskilipgücüspor- Çimentospor: Özkan Kaya, Ömür Soytemiz, Fatih Derviþoðlu. Osmancýkspor - Ýl Özel Ýdarespor: Yunus Dursun, Soner Derviþoðlu, Barýþ Karakuþ. U 15 LÝGÝ: Mimar Sinan - Ýl Özel Ýdarespor: Mehmet Zeki Sevim, Mehmet Tuðluk, Onur Kindar. Gençlerbirliði Gençlikspor: Ercan Davarcýoðlu, Onur Alagöz, Vuslat Ay. Ýskilipgücüspor - Osmancýkspor: Erdoðan Ulukavakspor yarýn grupta kendisi gibi son sýralarda bulunan Bafraspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek Ulukavakspor, Bafra da puan arayacak BAL daki temsilcimiz Ulukavakspor ligin beþinci hafta maçýnda yarýn saat de 1930 Bafraspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Grupta son iki sýrada yer alan iki takýmýn maçýndan iki takýmda kazanarak çýkýþa geçmek amacýnda. Yandým, Tarýk Bozkurt, Arslan Iðnak. Alaca Belediyespor- Çimentospor: Soner Derviþoðlu, Harun Tecimer, Hacire Aykut. Sungurluspor- Osmancýkgücüspor: Barýþ Karakuþ, Okan Baykara, Müjde Arça. kadrosunu bir türlü oluþturamadý. Sýkýntýlý sürecin ardýndan sezonun ilk dört haftasýnda savunmadaki sýkýntýlarý çözüme kavuþturamayan Ulukavakspor bugün yapýlacak Genel Kurul la yeni ve güçlü bir yönetim oluþturmayý amaçlýyor. Siyah Beyazlý takým geçen hafta sahasýnda grubun þampiyon adaylarýndan Bartýnspor önünde aldýðý 2-0 lýk maðlubiyetle üst üste ikinci maçýndan da puansýz ayrýldý. Ev sahibi 1930 Bafraspor ise geçtiðimiz yýllarda hep zirveye oynayan görüntüsünden uzak görünüyor. Ligin ilk dört haftasýnda sadece iki beraberlik alabilen ve kalesinde dokuz gol gören ev sahibi takým puan sýralamasýnda son sýrada yer alýyor. Ýki takýmda son sýralardan uzaklaþmak adýna sahaya kazanmak için çýkacaklar. Ulukavakspor da dün sona eren transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattýðý iki yeni isimle savunma ve kalesini güçlendirdi. Geçen sezon Çorumspor kalesini koruyan kaleci Akýn ile geçen sezon þampiyon olan kadroda takým kaptaný olan Bülent ile nihayet anlaþtý. Yarýn Bafraspor ile deplasmanda oynayacaðý maçta kazanarak alt sýralardan çýkýþa geçmek istiyor. Alpaslan Þen Bülent döndü lukavakspor da sezon baþýndan buyana Usüren görüþmelerde kaptan Bülent ile nihayet anlaþma saðlandý ve takýma döndü. Profesyonel ve amatör olarak bir çok kulüpte forma giydikten sonra geçen sezon ortasýnda Ulukavakspor a transfer olan Bülent Keskin takýmýnýn amatör küme þampiyonluðu ve baraj maçýndaki galibiyetinde büyük pay sahibi olmuþtu. Sezon baþýndan bu yana yönetimlerde yaþanan sorunlar nedeniyle bir türlü anlaþma saðlanamayan Bülent transferin son gününde Ulukavakpor la anlaþtý. Tecrübeli futbolcu yarýn oynanacak Bafraspor maçý kadrosunda yer alacak ancak antrenman eksiði nedeniyle sonradan oyuna girmesi bekleniyor. Öte yandan Ulukavakspor da forma giyen ancak sakatlýðý nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Serdar Bilal de çalýþmalara baþladý. Bu futbolcununda önümüzdeki haftadan itibaren takýmýndaki yerini almasý bekleniyor. Hakem Trabzon dan AL temsilcimiz Ulu- yarýn Bkavakspor un 1930 Bafraspor ile deplasmanda oynayacaðý maçý Trabzon dan Alpaslan Þen yönetecek. Yarýn saat de Bafra ilçe sahasýnda oynanacak maçýn yardýmcýlýklarýný ise ayný ilden Mustafa Uslu, Erhan Tuna yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Özkan Akaydýn. BAL da iki triomuza görev Mehmet Ali Cýrýl Torulspor - Bayburt Belediyespor, Serhat Sarkandý ise Keçiören Baðlumspor - Cumhuriyet Üniversitesi maçýný yönetecek. Mehmet Ali Cýrýl Ulukavakspor bugün yolcu AL temsilcimiz Ulukavakspor ya- oynayacaðý Bafraspor maçý için Brýn bugün yola çýkýyor. Siyah beyazlý takým Bafraspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý antrenmanla tamamladý. Bugün saat de Çorum da Serhat Sarkandý yiyecekleri öðle yemeðinin ardýndan Bafra ya hareket edecek olan Ulukavakspor kafilesi akþam saatlerinde maçýn oynanacaðý sahada ter idmaný yapacak ve ardýndan Bafra Öðretmenevinde kampa girecek. YÜKSEL BASAR ölgesel Amatör Lig de yarýn oynanacak maçlarda BÇorum dan iki hakem triomuz görev yapacak. Merkez Hakem Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre Bal 2. grupta yarýn saat da Torul Ýlçe Stadý nda Torulspor ile Bayburt Belediyespor takýmlarý arasýndaki maçý Mehmet Ali Cýrýl yönetecek. Yardýmcý hakemlerde ilimizden Mahmut Selçok, Ahmet Ecevit. Dördüncü hakem ise Emre Alagöz. 5, grupta yarýn saat de Baðlum Stadý nda oynanacak Keçiören Baðlum Belediyespor ise Cumhuriyet Üniversitesi takýmlarý arasýnda oynanacak maçý ise ilimizden Serhat Sarkandý yönetecek. Yardýmcý hakemler ise Burak Þahinkara ve Yalçýn Kara. Maçýn dördüncü hakemide ilimizden Furkan Alagöz.

19 CUMARTESÝ 18 EKÝM (Ç.HAK:3028) ÝDEAL HOME BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Diksiyonu düzgün * Ekip çalýþmasýna uyumlu * Bilgisayar kullanabilen * En az lise mezunu bayan çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2956) (Ç.HAK:3034) Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A Tel: ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) Eleman Aranýyor Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK RESSAM elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Basermak Ltd. Þti. Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13 Tel: aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Murat YETÝK Ýsmail oðlu 1987 Sungurlu Doðumlu (Ç.HAK:3030) YÝTÝK Gazi Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulundan almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Alev YANARDAÐ Muzaffer kýzý 03/07/1982 Ankara Doðumlu (Ç.HAK:3030) YÝTÝK Çorum Saðlýk Meslek Lisesinden 2011 yýlýnda almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Kadir SOYDAN Hakký oðlu 1993 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3030) (Ç.HAK:2884) SAHÝBÝNDEN SATILIK * 1200 m2 tam inþaat alanlý * 4 kata ruhsatlý * Saat Kulesine 400 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m * Milönü Caddesine 29 m * Arka yola 18 m cepheli * 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam 47 dönüm * Yol cephesi 61 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 1700 m * Cemilbey Caddesine 1800 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 161 ada 3 parselde * 40 dönüm * 245 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 500 metre * Ankara Yoluna 5 km * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: TÜRKÝYE DÝYANET VAKFI ÇORUM ÞUBESÝ KÝRALIK ÝÞYERÝ Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý na ait olan Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Baha Bey Caddesi Pafta 59, Ada 484, Parsel 4 de kayýtlý Gayrimenkulde bulunan 8/43 arsa paylý Zemin kat Bodrum ve Asma katý mevcut toplam 337 M2 lik iþyeri kiralýktýr. Kira ihalesi ile ilgili gerekli þartname Çorum Müftülüðü binasonda bulunan Türkiye Diyanet Vakfý Çorum þubesi bürosundan ücretsiz olarak temin edilir. Ýsteklilerin Pazartesi günü saat 17 ye kadar ayný yere dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Ýhale Salý günü saat 15 de gerçekleþecektir. Ýlanen duyurulur. Ýrtibat Tel: Mehmet AÞIK Ýl Müftüsü Vakýf Þb. Bþk. (Ç.HAK:3001) Devren Satýlýk Pimapen Atölyesi Aþaðý Sanayi 5. Çelik Sokakta bulunan Pimapen (Ç.HAK:2991) (Ç.HAK:3024) Atölyesi devren satýlýktýr. Mür. Tel: Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:3031) SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Büro Elemaný Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan Bay veya Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaat Adresi: Kale Mah. Cengiz Topel Caddesi No: 48/A Mür. Tel: (Ç.HAK:2607) ELEMAN ARANIYOR Demir doðrama, paslanmaz korkuluk ve alüminyum korkuluk iþlerinden anlayan ÇIRAK-KALFA- USTALAR alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek (Ç.HAK:2977) Þahin Paslanmaz Binevler Çavdar Sitesi nde KÝRALIK VÝLLA Tel: (Ç.HAK:2985) Devren Satýlýk Dikiþ Nakýþ Penye Dükkaný Simge Nakýþ Ulukavak Mah. Garantievler 8. Sok. No: 4-C (Ç.HAK:3006) (Ç.HAK:3029) (Ç.HAK:3020) ÇORUM Mür. Tel: Cep: ELEMAN ARANIYOR Mobilya Boyahanesinde çalýþtýrýlmak üzere zýmpara yapabilen, astar atabilen boyacý ustalarý ve yetiþtirilmek üzere vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:3019) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Bay-Bayan Eleman Aranýyor Plastik iþinde çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman (Ç.HAK:3035) alýnacaktýr. Mür. Tel: Satýlýk Lüks Daire Buhara 5. caddede Halil Boz Apartmanýnda 85 m2 lüks daire satýlýktýr. Mür. Tel: Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 22 Tel: SATILIK BAÐLAR * Ahçýlar da 131 ada, 20 parsel, 1100 m2 içinde evi var TL pazarlýklý * Ahçýlar da 127 ada, 68 parsel, 1521 m2 bað satýlýktýr TL pazarlýklý Mür. Tel: (Ç.HAK:3012) (Ç.HAK:2702) SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 120 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Doðalgaz su tesisatýnda çalýþacak Usta ve Çýraklar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Yemek Özyýldýz Isý Mühendislik (Ç.HAK:2958) (Ç.HAK:2989) Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/ ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrik ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik Ltd. Þti. (Ç.HAK:2981) (Ç.HAK:3016) (Ç.HAK:3023) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMANLAR ARANIYOR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere * Makina Ressamý ve Makine Mühendisi * LKS programý kullanabilen Ön Muhasebe elemaný * Diksiyonu düzgün Sekreter * Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný * Depo Sorumlusu * Forklift ve Araç Þoförü Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM TEL : ( PBX ) FAX CEP TEL : Motor Elektrik Usta ve Kalfalarý alýnacaktýr Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM Adres: Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 Tel: SATILIK LOKANTA MALZEMELERÝ Masa, sandalye, mutfak malzemeleri, temiz, sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ALINACAKTIR Bay-Bayan garson ve paketçi elemanlar alýnacaktýr. Adres: Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. 36/B (Ýþbank yaný) Tel:

20 Amatörlerin malzeme sevinci Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan Amatör Spor Haftasý kutlamalarýnda dün 56 kulübe malzeme desteði verildi. Haftanýn açýlýþý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý önünde baþlayýp Atatürk Spor Salonu nda sona eren yürüyüþle baþladý. Yürüyüþün ardýndan Atatürk Spor Salonu nda düzenlenen törenle Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile ASKF tarafýndan geçen sezon aktif olan 56 kulübe Genel Müdürlük tarafýndan eþorfman, forma, þort ve çantadan oluþan malzemeleri daðýtýldý. CUMARTESÝ 18 EKÝM 2014 Haberi ve fotoðraflarý 17. sayfamýzda Ýstanbul da Boða avý Çorum Belediyespor bugün saat da Ýstanbul Bahçelievler Ýl Özel Ýdare sahasýnda grupta üçüncü sýrada bulunan Ýstanbulspor önünde puan mücadelesi verecek. Kýrmýzý Siyahlý takýmda sakat Mehmet Akif, Sefa Akýn ve Emre bulunmuyor. Karþýlaþmayý Malatya dan Batuhan Gültek yönetecek. 3. Ýstanbulspor 10. Çorum Bele HALÝL ÖZTÜRK O G B M A Y P Ç orum Belediyespor ligin yedinci hafta maçýnda bugün saat da Ýstanbulspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Ligde ilk altý hafta maçlarý sonunda Ýstanbulspor oynadýðý altý maçta topladýðý 13 puanla üçüncü sýrada yer alýyor. Sarý Siyahlý takým yakaladýðý çýkýþý Çorum Belediyespor maçýnda da sürdürerek zirveye yaklaþmak amacýnda. Geçen hafta Gaziosmanpaþa deplasmanýndan golsüz beraberlik ve bir puanla dönen Ýstanbulspor sahasýnda kazanmak amacýnda. Çorum Belediyespor ise Kýrýkhan deplasmanýnda aldýðý üç puanýn verdiði moralle evinde oynadýðý Manavgatspor maçýnda yaþadýðý hakem hatalarý sonucunda sahadan golsüz berabere ayrýlarak iki puan kaybetmiþti. Kýrmýzý Si- Çorum Belediyespor muhtemel onbiri yahlý takým sahasýnda kaybettiði bu iki puaný Ýstanbulspor maçýný kazanarak telafi etmek amacýnda. Çorum Belediyespor da sakatlýklarý nedeniyle Mehmet Akif, Sefa Akýn ve Emre Ýstanbulspor maçýnda forma giyemeyecekler. Bugün saat da Bahçelievler Ýl Özel Ýdare Stadý nda oynanacak Ýstanbulspor- Çorum Belediyespor maçýný Malatya bölgesi hakemlerinden Batuhan Gültek yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Elazýð dan Adnan Akbulut ve Erkan Yýlmaz. Maçýn dördüncü hakemi Mustafa Ýnan, Maçýn gözlemcisi ise Can Filat. Futbolculara para dopingi YÜKSEL BASAR Ç orum Belediyespor da bugün oyna- Fatih Osman Ýmam Akýn Eray Buðra Nedim Furkan Murathan Çaðlar Turgay 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn Ýstanbulspor-Çorum Bel: Batuhan Gültek (Malatya) Tirespor-Sebat Proje: Ýlker Güneþ (Kýrklareli) Niðde Belediye-Batman: Harun Toplar (Tokat). Darýca Gencler- Zonguldak: Bahattin Þimþek (Aydýn) Adliye-Gaziosmanpaþa: Enez Kaplan (Van). Kýrýkhanspor-Kýzýlcabölük: Yakup Bakýr (Sivas). Tuzlaspor - Tutap Þeker: Cihad Sizer (Samsun) Manavgat - Bursa Nilüfer: Veli Karakaya (Uþak). Mustafa Özbayram nacak Ýstanbulspor maçý öncesinde futbolculara para dopingi yapýldý. Mali As Baþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram yönetim olarak yaptýklarý çalýþmalar sonucunda futbolcular, teknik heyet ve personele toplam 152 bin lira para daðýttýklarýný açýkladý. Özbayram, futbolcularýn maaþlarýyla birlikte bir miktar prim bir miktarda maç baþý olmak üzere tüm futbolculara para daðýtýldýðýný Özbayram, amaçlarýnýn futbolcularýn alacaklarýný ödeyerek bu sezonda kulübe borçsuz olarak sezon sonuna ulaþtýrmak olduðunu belirtti. Gol eksiðimizi giderirsek kazanýrýz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal son haftalarda futbolcularýn ortaya koyduðu futbol ve mücadelen memnun olduðunu Ýncedal tek eksikleri olan gol yollarýnda baþarýlý olmalarý halinde Ýstanbulspor deplasmanýndan puan yada puanlarla döneceklerine inandýðýný HARUN AKKAYA Ç ÝBD nin yeni hedefi Olimpiyat orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal son haftalardaki futbol ve mücadelelerine tek eksikleri olan golüde ekledikleri takdirde Ýstanbul dan üç puanla döneceklerine inandýðýný Takým olarak son haftalarda istedikleri futbolu oynamaya ve mücadeleyi sahaya koymaya baþladýklarýný belirten Ýncedal Ortaya koyduðumuz futbolun karþýlýðýný aldýðýmýzý söyleyemem. Üstün oynadýðýmýz maçlarda gol yollarýnda baþarýlý olamayýnca hakettiðimiz puanlarý malesef alamadýk. Hafta boyunca çalýþmalarýmýzda özellikle gol vuruþu üzerine yaparak bu eskiðimizi gidermeye çalýþtýk. Futbolcularým bugünki maçta son haftalardaki mücadele ve kazanmak isteklerini sahaya yansýtýr ve gol yollarýnda baþarýlý olursa Çorum a puan yada puanlarla döneceðimize inanýyorum. Ýstanbulspor oturmuþ bir kadroya sahip ve son üç yýldýr play-off oynamayý baþarýyor. Onlarda evlerinde kazanmak isteyecektir bu yüzden zorlu geçecek maçta hedefimiz hem bizi hemde taraftarlarýmýzý mutlu edecek bir skorla Çorum a dönmek Osmancýk ÝBD nin milli takým sporcusu Yaren Dölcü ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar Slovenya da Ekim de yapýlacak olan Gençler Turnuvasýnda mücadele edecekler. Antrenör Barýþ Boyar hedeflerinin 2020 Olimpiyatlarýna sporcu göndermek olduðunu bunun içinde ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý gerektiðini belirterek destek istedi. O Barýþ Boyar ve Yaren Dölcü Sýrbistan da mücadele edecekler smancýk Ýsmail Burak Derinderespor un milli gururlarý gururlandýrmaya devam ediyor. Yaren Dölcü ve Barýþ Boþar Slovenya da yapýlacak olan Gençler Turnuvasýnda milli takýmda görev yapacaklar. Dün Slovenya nýn Mirna þehrinde baþlayan Slovenya Gençler Turnuvasýnda mücadele eden milli takýmda Yaren Dölcü spocu olarak Barýþ Boyar da antrenör olarak görev yapacak. Bu yýl baþýnda yapýlan Yýldýzlar Avrupa Þampiyonasý nda üçüncü olan Yaren Dölcü yaþý küçük olmasýna raðmen üst kategorilerde gösterdiði performansla büyük beðeni topladý. Dölcü, Olimpiyat elemeleri içinde deðiþik turnuvalarda mücadelesini sürdürüyor. Osmancýk ÝBD Milli takým antrenörü Barýþ Boyar, hedeflerinin 2020 Olimpiyatlarýna sporcu göndermek olduðunu Boyar, bu turnuvalarda iyi puanlar toplayabilmek için sadece kulübün deðil tüm Çorumlularýn desteðini istediklerini belirterek Olimpiyat hedeflerini tutturmak için sentetik badminton kortuna ve bol miktarda tüy topa ihtiyacýmýz var. Biz ilimize ve ilçemize baþarýlar kazandýrmak için elimizden gelen çabayý gösteriyoruz, kulüp baþkanýmýzda her zaman yanýmýzda. Ancak hedefler büyüdükçe tabiki ihtiyaçlarda büyüyor. Bu kadar yükün bir tek kulüp tarafýndan karþýlanmasý zor. Hedefe ulaþma noktasýnda sýkýntýlar yaþanýyor bunun içinde herkesin desteðini bekliyoruz. Bizlerin bu noktaya gelmesinde en büyük pay sahibi kulüp baþkaný Ýsmail Burak Derindere ve diðer katkýda bulunanlara teþekkür ediyorum Zakir Ardahanlý Adliye yi izleyecek MURAT KARASU Ç orum Belediyespor da yardýmcý antrenör Zakir Ardahanlý bugün Ankara da Adliyespor ile Gaziosmanpaþaspor arasýndaki maçý izleyecek. Ligde hafta içi maçýnda 22 Ekim de sahasýnda Adliyespor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor da yardýmcý antrenör Zakir Ardahanlý bu takým hakkýnda Teknik Heyete rapor vermek için bugün Ankara da Adliyespor ile Gaziosmanpaþaspor takýmlarý arasýndaki maçý izleyecek.

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers II OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2007 - II OSD OICA Üyesidir

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı