Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez."

Transkript

1 Türk Halkının Sanata BakıĢının ve Sanata Olan Ġlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında ÇeĢitli Sosyolojik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi: EskiĢehir Örneği Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (M. Kemal ATATÜRK) Seyircinin hükmü kesindir, temyize gitmez. (Muhsin Ertuğrul) Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı. (Albert Camus) HAZIRLAYANLAR HÜMEYRA DUMAN ENES CĠCĠ ( ESKĠġEHĠR ETĠ SOSYAL BĠLĠMLER LĠSESĠ ) DANIġMAN ÖĞRETMEN MEHMET AKSOY Bursa Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu Ocak, 2011

2 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN ADI PROJENİN KONUSU PROJENİN AMACI.5 4. GİRİŞ.7 5. YÖNTEM...25 a. Kuramsal Çerçeve...25 b. Varsayımlar.25 c. Kapsam ve sınırlılıklar 25 d. Veri Toplama Tekniği ZAMANLAMA BULGULAR ve TARTIŞMA SONUÇ ve ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER.44 2

3 I. PROJENİN ADI Türk Halkının Sanata Bakışının ve Sanata Olan İlgi Düzeyinin Tiyatro Sanatı Bağlamında Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Eskişehir Örneği 3

4 II. PROJENİN KONUSU Öncelikle Eskişehir, modern ve çağdaş yaşam anlayışına sahip insanların yaşadığı ve bu insanların kültürel-sanat faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde izlediği bir kenttir. Büyükşehir Belediyesi nin bünyesinde yer alan Turgut ÖZAKMAN Sahnesi şehir yaşamında ruh bulan bir mekândır. Bu sanat mekânı her gün çoğu insanın uğrak yeri olmaktadır. Böylece Kent-Sanat-Yaşam üçgeni arasında bulunan uyumunu pekiştiren unsurları ve olası tehditleri sosyolojik olarak anlamak önem arz etmektedir. Çünkü bir kentin nabzını çoğu zaman sanatsal etkinliklerde tutabiliyoruz. Yukarıda verilen bilgiler ışığında bakıldığında bu çalışma, bir Sanat Sosyolojisi çalışmasıdır. Bu projenin konusu genel anlamda insan ve sanat tır. Türk İnsanının sanat algısını, sanat eserlerine olan ilgi düzeyini ortaya koymak; bu algılarında ve ilgi düzeylerinde etkili olan faktörleri incelemek ve değerlendirmektir. Bilim literatürüne bakıldığında, sanatı, sosyolojik anlamda doğrudan ele alan çalışma çok azdır. Bu tespit ışığında, bu çalışmada, Eskişehir halkının sanata bakışı ve ilgi düzeyinin tiyatro örneği üzerinden, sosyolojik boyutta incelenmesi yapılmıştır. Kısaca bu araştırmada işlenen ana tema, küreselleşen ve hızla değişen toplumda insanların sanata verdiği önem ve sanatsal faaliyetlere gösterdiği ilgidir. 4

5 III. PROJENİN AMACI İnsanlık kültürünün temel öğelerinden biri olan sanat, hem kültürel yapıya bağlı olarak gelişmekte, hem de toplumsal ve kültürel oluşuma katkıda bulunmaktadır (Armağan, 1992 den aktaran Güler, 1997, s. 6). Sağlam bir toplumsal yapıya ulaşmanın çeşitli kuralları vardır. Bir hukuksal kurallardan ekonomik-ruhbilimsel vb. kurallara dek sayılabilir. Ancak tüm bu kuralların kaynağında, birlikte yaşayan insanların kültürel yaşamlarını sağlam temeller üzerine kurmuş olmaları yatar. Bu noktada da varolan kültürel birikimlerin paylaşılması, yeni birikimlerin yaratılması açısından ayrı bir önem taşır (Nutku, 1982 den aktaran Güler, 1997, s. 6). Böylece sanat, toplum halinde yaşayan insanların, kültürel birikimlerini paylaşmalarını sağlayan bir etkinlikler manzumesidir. Bu faaliyetler sayesinde insanlar, geleceğe dair yeni kültürel zenginlikler yaratırlar. Geçmişte sanat hayatın içinde vazgeçilmez bir unsur iken zamanla bu anlayış yalnızca ihtiraslarımızı tatmine yönelik kuru bir zevk hissini almıştır. Aynı zamanda çağımız ürünü olan makineler ve makine ürünlerinin insan yaşamına girmesi ile oluşan yeni kültür, yarattığı karmaşıklık ile insanın görme biçimini pek çok engel ile karşı karşıya getirdi (Kara, 1993). Tiyatro gerek bir bilim gerekse bir sanat olarak, günlük yaşamda çok sık karşılaştığımız bir kavramdır. Tiyatro bir sanat olarak, toplum öğesi bütün sanatlar içinde ağır basan bir sanat dalıdır. Bu nedenle de tüm sosyal bilimler, tiyatro kavramıyla yakından ilgilenirler. Tiyatro kavramı kültürel antropolojiden ruhbilime, sosyolojiden yönetim bilimine kadar birçok bilim dalının çalışma alanı içindedir (Güler, 1997: 7). Çeşitli bilimlerin ilgi alanı içinde yer alan tiyatro sanatı, aynı şekilde bir fazla işlevi yerine getiren bir sanat ve aynı zaman da toplumun aynasıdır. 5

6 Yukarıda anlatılanlar ışığında bu çalışmanın amacı, makro anlamda Türk insanının; mikro anlamda ise Eskişehir halkının sanata bakışını ve sanata olan ilgi düzeyini, tiyatro sanatı örnekleminde, çeşitli sosyolojik değişkenler açısından ortaya koymaktır. Ayrıca bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: Teknolojinin durdurulamaz ilerleyişi, televizyon ve internetin sınırsız seçenekler sunmasıyla insanların bağımlı hale geldiği ve yabancılaştığı günümüz toplumlarında, insanların sanata / sanat dallarına (özellikle tiyatroya) olan ilgileri ne düzeydedir? İnsanlar teknolojinin ve televizyonun sanat dallarını ( bilhassa tiyatroyu) ne yönde etkilediğini düşünüyorlar? İnsanlar sanatsal etkinliklere yeterli zaman ayırabiliyorlar mı? Maddi gelirlerinin ne kadarını sanatsal etkinliklere ayırıyorlar? Tiyatro insanlar için ne ifade etmektedir? Tiyatro sinema ikileminde insanlar hangisinin daha etkili olduğunu düşünüyorlar? İnsanlar tiyatro oyunlarına örnekler verebiliyorlar mı? İnsanlar en son vefat eden tiyatrocumuzun adını biliyorlar mı? İnsanlar yabancı tiyatro sanatçılarına örnekler verebiliyorlar mı? İnsanlar bütçelerinin ne kadarını tiyatroya gitmek için ayırmaktadırlar? Oturulan muhit ile tiyatroya gitme sıklığı arasında nasıl bir ilişki vardır? Boş zaman kavramı insanlar tarafından nasıl algılanmaktadır? İnsanlar Türk tiyatrosunun geleceğini nasıl görüyorlar? Tiyatroya ilgi gösteren bireyler; maddi gelirleri, eğitim durumları, cinsiyetleri, medeni durumları, meslekleri, tiyatroya gitme sıklıkları, bulundukları muhit vs. nasıl bir değişim göstermektedirler? Tiyatrolar kent yaşamında nasıl bir yere sahiptirler? Tiyatrolar toplumsal değişime etkisi nasıl bir etki yapmaktadır? Eskişehir kent kültüründe tiyatrolar nasıl bir işleve sahiptir? Kentlilik bilincinin oluşumunda tiyatroların etkisi var mıdır? 6

7 IV. GİRİŞ A. SANAT A.1. Sanat Kavramı ve Tanımı İnsanoğlu varoluşundan bun yana, sürekli bir toplumsal evrim sürecini yaşamaktadır. Bu evrim ve gelişme süreci boyunca insan, öncelikle doğaya karşı bir varoluş ve bağımsızlık mücadelesi verirken bir yandan da daha iyi, daha güzel ve daha doğru kavramlarıyla insan olmanın bir gereği olarak yakından ilgilenmiştir. Doğaya karşı yürütülen varoluş savaşımından, bilim ve teknolojinin yardımıyla yengiyle çıkarken, daha güzel bir dünyanın kurulması ve bireyin kendini gerçekleştirmesi çabalarında da insanoğluna bilimin yanı sıra, sanatsal etkinliklerde de yardımcı olmuştur (Güler, 1997: 6). Sanat, anlamlı biçimlerin özgür yaratılışıdır, insan, yeryüzünde göründüğü andan başlayarak besinle ve sanatla yaşadı ve esaslı hiçbir şey de bu gerçeği değiştirmiş değil. Ne var ki sanat, ciddilikten uzak, yararsız, düşsel, hatta ahlakdışı olmakla suçlanır kimi zaman. Öyle olunca, uğraşlarımız arasında bize en az yarar sağlayan, en az akli ve en az ahlaksal olan bir şey, nasıl olur da bizi alabildiğine insanlaştıran bir etkinlik olabilir? Biliyoruz, sanatsız bir uygarlık hiçbir zaman olmadı. Tarih öncesinin insanları, mağaralara sığınmış bir halde, duvarlara resim yapmakla uğraştılar; çevrelerindeki dünyaya, inançlara ve isteklerine hissedilir bir suret vermek gerekliymiş gibi Bununla beraber, bu zorunluluk apaçık değildir; çünkü hiçbir yaracı işlevi yoktur sanatın. O, biçimini göz önünde tutup sadece zevk almak için eserler yaratmaya dayanan, gerçekten insana has bir etkinliktir: zevk, amacıdır onun, biçim de gerçek içeriği. Ressam Maurice Denis nin ( ) hatırlatmasıyla söylersek, Bir tablo, aslında, bir savaş atı, bir çıplak kadın ya da herhangi bir öykü olmadan önce, belli bir düzene göre devşirilmiş renklerle kaplı düz bir yüzeydir. Bir eserin görünüşteki teması-portresi yapılan kişi, tuvalde belirlenen bir peysaj, bir kitabın ya da bir filmin anlattığı öykü- ne denli önemli olursa olsun, sadece biçimi ve kendine 7

8 özgü araçlardır ki, sanat eseri bir anlam ve heyecan yaratır. Ünlü heykeltıraş Rodin ( ), eksenlerden, plan ve açılardan söz ederek, eski Yunan heykelinde, sonra da Rönesans ta insan bedenine verilen farklı biçimin, her defasında nasıl bir uygarlık ve yaşam idealine biçim verip dile getirdiğini pek güzel açıklar. Böylece, sadece zevk vermek amacıyla özgürce yaratılan bir eser, biçimiyle, ülkülerimize ve isteklerimize hissedilir bir biçim, daha da genel, dış dünyayı algılamamıza insansal bir biçim kazandırarak, yaşamımızda esaslı bir rol oynayabilir. Daha da ayrıntısına gidersek, ne verir sanat bize? Anlamlı biçimlerin özgürce yaratılması demek olan sanat, ülkülerimize, isteklerimize ve dünyayı algılamamıza biçim verir. Doğal dünya ile ilgili algılayışımız da sanattan gelir: Sadece zevki kültürle biçimlenen insan içindir ki, doğa güzel ya da çirkindir, kayıtsız ya da heyecanlıdır, üzgün veya sevinçlidir; çünkü algılama salt fizyolojik bir şey değildir bizde. Oscar Wilde a ( ) katılıp şunu kabul etmek gerekir: Doğayı, ona bir anlam vererek algılamayı sanat öğretiyor bize. Sanat, dünyayı algılamamızdan, değerlerimizden ve yaşamımızın güzelliğinden-büyük ölçüde-sorumlu olduğuna göre, onun çerçevelerinin öğrenilmesi herkesin eğitiminde büyük bir yer tutmalı. Sanat eseri, toplumdaki ahlakı da kaygı edinmez kendine; tersine, ahlakın reddettiği ve toplumun mahkûm ettiği duyguları ya da düşleri dile getirmek üzere, saygın bir formül koyar ortaya: Çünkü sanata has ahlak, toplumun ahlak değerlerinin desteklenmesi ya da onlara karşı çıkan bir çizgide yer almaz; sanatın dürüstlüğü kullandığı usullerdedir. Başka bir deyişle, sanat, kendine göre gerçek ve ahlakidir. Böylece, bir sanat eserini denetlemek tehlikelidir. (Tanilli, 2006: ). Sanat kelimesi, geniş anlamıyla, bilginin işe uygulanmasını ifade eder. Bacon a göre, Sanat, doğaya ilave olunmuş insandır. Suut Kemal Yetkin e göre de Sanat, ruhun madde içinde görünüşüdür. Sanat eseri, hayal gücü ve yaratıcı yeteneğin kullanılmasıyla ortaya çıkar. Tolstoy ( ) sanatı şöyle tanımlar: Sıkıntı sürecinde olgunlaşan, düşünceyle yoğunlaşan, emekle hazırlanan ve en iyiyi vermeyi amaçlayan faaliyete sanat denir. Yine Tolstoy, İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi 8

9 için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır der. İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren kelimenin gerçek anlamıyla hayata girmiş olursa, insanlık da duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle canlı ve cansız simgeler halinde şekillendirmeye başladığı andan itibaren, gerçekten tarih sahnesine çıkmış olur (Bolay, 2008: 147). Sanat en genel anlamıyla, yaratıcılığın ve/veya hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır. 1 Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. Bugün sanatın duygusal ve düşünsel etkileme gücü ne sahip oluşu daha belirleyicidir. Bu anlayışa en uygun tanımı yapan Thomas Munro ya göre; Sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir. 2 Açık olarak sanat insanlığın evrensel bir değeridir ve kısıtlı veya değişik şekillerde bile olsa her kültürde görülür. A.2. Günümüzde sanat Teknolojik gelişmenin baş döndürücü hıza ulaştığı bir çağda yaşıyoruz. Her yirmi yılda bir adını yeniden koyuyoruz: Teknoloji çağı, Atom çağı, uzay çağı, computer çağı. Ne büyük bir değişme içinde olduğumuzu anlamak için çevremize, yaşadığımız kentlere bir göz atmamız yeterlidir. Ağaç, taş ve tuğlanın yerini betona çeliğe cama bırakmasıyla göklere tırmanan dev yapılarla karşılaşırız. Öte yandan üç dört katlı tarihi yapıların bu dev kuruluşlar arasında sıkışıp kalmasını önlemeye biraz olsun yeşil, doğal alan sağlamaya yönelik yeni kent düzenlemeleri çağımızın bir başka özelliğidir. 3 Çağımızda, teknoloji sahasındaki gelişmelere her gün yeni bir değer eklenmektedir. Doğanın ve insanın korkunç bir hız içinde niceliksel yönden üretildiği günümüzde, sanatsal üretim ilişkileri de aynı sürat ile tavırlarını değiştirerek estetiksel ilişkilerini 1 Erişim: (Erişim tarihi: ) 3 / Bolumler / guzelsanat / yirminciyüzyil. (Erişim tarihi: ) 9

10 yeniden düzenlemek, doğayı ve insanı niteliksel yönden üretmek zorundadır (Galatalı, 1988: 87). Bu teknolojik gelişmeler çağımız toplumunun yaşam tarzını da büyük oranda etkilemiş ve toplumu yalnızca para kazanma hırsına ve tüketim çılgınlığına itmiştir. Toplumun devamlılığını sağlayan değerlerimiz ise dört bir yandan hücum etmiş olan bu teknolojik gelişmelerin altında ezilmektedir. Her tarafı kuşatan yozlaşma sanatta da kendini göstermiştir. Emperyalizm sanatı istismar, insanı da istihmar için devreye girmiştir. Müstekbir güçler insanları kolay sömürebilmek ve rahat güdebilmek için afyon-sanattan yararlanmış, daha açıkçası, sanatı uyuşturucu fonksiyona indirgemişlerdir. 4 Günümüzde sanatın birbirinden kopuk ifadeleri sanatın tanımını genişletmiş ve değiştirmiştir. Gerçekten de sanat ifadeleri tarihin hiçbir devrinde bu kadar farklı uçlarda olmamıştır. Sanat günümüzde her zamankinden fazla çağdaş yaşam biçimlerine yakındır, çağdaş yaşam ile iç içedir (Güre, 1988: 121). Sanat mana ve hakikat âleminin penceresi olmaktan çıkmıştır. Günümüzde halk yığınlarına mal olmuş şekliyle sanatçı diye ya şarkıcıya denir, ya artiste. Art batı dillerinde sanat demektir, artistte sanatçı. Şaire, edebiyatçıya, mimara, hattata, tezhipçiye, çini işleyen ressama sanatçı diyen yoktur artık. Sadece şarkıcı ve artist bu unvanı alır. Burada biraz durmak gerekir. Sanatçı ile sanatkâr arasında büyük bir fark ortaya çıkmıştır. Sanatkâr, sözlüğe bakılırsa sanatçı demektir ama kullanılışta hiçte aynı değildir. Sanatkâr ın kitle nazarında bir ağırlığı, bir saygınlığı vardır. Ciddi bir sanat dalında veya ustalık isteyen bir meslekte (zanaatta) mâhir birine günümüz manasıyla sanatçı denemez. 5 Kimi düşünürlerde yine çağımız toplumlarını geleneksel toplumlar ve teknolojik toplumlar biçiminde bir ayırıma tabi tutarlar. Niteliği ne olursa olsun kapitalist ya da sosyalist, gelişmiş ya da az gelişmiş, çağımız toplumlarını 1950 lerden sonra bir takım benzer yapısal özellikler gösterdiği insanlığın toplumsal değişim sürecinde yeni bir eğitim ortaya çıktığı gözlenmektedir. Böylece dünya ölçeğinde teknolojik tüketim modeli diyebileceğimiz bir tüketim biçimi ortaya çıkmış ve insanların yaşam ve 4 Sanat Bilinci (Erişim tarihi: ) 5 Sanat Bilinci (Erişim tarihi: ) 10

11 davranışları teknolojiye bağımlı hale gelmiştir. İşte teknolojinin yönlendirdiği, teknolojik değerlerin geçerli tek değer kaynağı olarak benimsediği insanın ve insancıl değerlerin göz ardı edildiği çağımız toplumları tek boyutlu toplumlar olarak nitelendirilir. Bu etkileşim süreci sonunda, ister kapitalist, ister sosyalist olsun bütün çağdaş toplumlar uygulamada insanı yavaş yavaş dışlayan bir örgütlenme süreci yaşamaktadırlar. Kuşkusuz çağdaş uygarlıkların doğmasında bilimsel ve teknik gelişmelerin önemli yeri vardır. Özellikle 18.yy dan sonra yaşanan hızlı gelişimler, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamızda bilim ve teknolojinin yerini ve önemini hiç kimse yadsımamaktadır. Fakat bilimsel teknolojik gelişmeleri ve maddi değerleri yaşamın merkezi olarak kabul eden insan, sadece inançlarını değil, aynı zamanda insancıl değerlerini de yitirmeye başladı. Fakat her şeye rağmen toplumların aynası olan, geçmişten günümüze kültürel mirasımızın taşıyıcısı sanatın günümüzde çok farklı işlevleri vardır, yani sanat çok işlevli toplumsal- kültürel bir olgudur (Armağan, 1988: 39). A.3. Felsefi Anlamda Sanat Sanata felsefe gözüyle baktığımız zaman temel soru şu olmaktadır: Sanat eseri (resim, şiir, roman vb.) nasıl meydana geliyor, nasıl oluşuyor? Bu soruya birbirinden farklı yanıtlar verilmiştir. Bu yanıtlarla ilgili kuramlar şunlardır: a. Taklit (yansıtma) kuramı: Burada esas olan, sanatçının sanat eserinde ele aldığı konuyu (doğa, insan vb.) iyi yansıtmasıdır. Başka bir deyişle sanatçı, eserinde ideayı taklit etmeli veya onu yansıtmalıdır. Çünkü idea en güzel olandır. Bu görüşün İlk Çağdaki en büyük temsilcisi Platon dur. b. Yaratma kuramı: Bu kurama göre sanatçı, yaratıcılığı ile doğmuştur. Onun yaratıcılığı doğada ve toplumda gördüğü pek çok varlığı azaltmakla, onlar arasından seçme yapmakla kendini gösterir. Buna duygularını, hayallerini ve anılarını da katarak bir sentez yapar. c. Oyun kuramı: Oyun kuramı, sanat heyecanının karşılıksız yönünü açıklamaktadır, ama sanatın doğuşunu ve özünü açıklamakta 11

12 yetersizdir. Sanat, duygusal oluşu ve düşünceye dayanması ile oyundan ayrılır (Bolay, 2008: 147). Sanata duyulan gereksinim iç ve dış dünyanın bilincine varmak için insanı iten ussal bir gereksinmedir ve bu durum insanı, söz konusu olan bu her iki dünyadan kendisini yeniden tanıyacağı bir nesne yapmaya iter. Bir yandan tinsel özgürlüğün gereksinimini içsel bir biçimde var- olanı kendi için varlık yaparak ama aynı zamanda bu kendi- için varlığı dışsal olarak da tatmin eder; bunu da, kendinde olanı, duyusal görünün, diğer şeylerin ve kendisinin bilgisinin erişebileceği bir düzeye koyarak, işte bu çift yanlı olmadan kalkarak yapar. İnsanın böyle ussal özgür temelinde yer alan zorunlu kökenini sanat, kendi bularak çekip çıkarır; eylem ve bilgi olarak ne varsa sanat hepsini insanın bu temelinden alır (Hegel, 2007: 157). Sanat bireysel bir etkinlik olduğu kadar toplumsal bir etkinliktir de. Sosyologlar, sanatın toplumsal yapı ve değişme üzerindeki oluşturucu ve dönüştürücü etkisini bilimsel yaklaşımla ele alırlar. Tarihçiler de sanatın tarihsel gelişimini, sanat tarihinin bir konusu olarak incelerler. B. TİYATRO B.1. Kavram Olarak Tiyatro Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilemesi amacıyla hazırlanmış gösteridir. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır. 6 Haldun Marlalı Mimik-rol alıştırmaları ve temel tiyatro bilgisi adlı eserinde tiyatro kavramını dört farklı biçimde tanımlamaktadır: 1. Tiyatro; insan yaşamında geçmiş, geçebilecek olayların, yaşama, benzetme, öykünme yollarıyla, belli yerlerde, bir görücü topluluğu önünde canlandırılması sanatıdır. 6 (Erişim tarihi: ) 12

13 2. Tiyatro; bir olayı, belirli kişilerle, yapıta uygun bir dekor içinde ışık, müzik, efekt kullanarak- tekelci bir sahne düzeniyle canlandırma sanatıdır. 3. Tiyatro; yaşamın bir benzeri olduğu, konusu bakımından da devinime, konuşmaya yer verdiği, yazın, müzik, dans, resim, mimarlık, oyunculuk gibi çeşitli sanat kollarını birleştirdiği için, güzel sanat dalları arasında en renkli, en ilginç olanıdır. 4. Tiyatronun, sözcük kökü: tiyatro: Yunanca Theastai = görmek ten Theatron = genel görüş (Marlalı, 1993: 127). Tiyatro kavramı günümüzde çok değişik şekillerde kullanılmaktadır. Önceleri izleyicilerin oturdukları yer için kullanılan bu genel kavram, daha sonraları gösterilerin izlendiği mekân, sahne ve canlandırma sanatı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda; a. Tiyatro; bir dram ve canlandırma sanatı olup, sinema ve televizyondan ayrımı, bir eylemin izleyiciler önünde konuşma, mimik, jest, müzik, dans, giysi ve dansçılar vb. aracılığıyla doğrudan doğruya ve aynı anda ortaya konmasıdır. b. Tiyatro; oyun yazarı, besteci, koreograf, dramaturg, yönetmen, oyuncu, kostümcü, mask yapımcısı, şef ve müzisyen, teknisyen ve yardımcılar gibi, çok geniş bir sanatçı gücünün toplamıdır. c. Tiyatro; sahnenin yanısıra gardrop, prova salonu, iş atölyeleri vb. gerekli odaları, kasa, vestiyer, fuayi, büfe vb. izleyicilere ayrılan mekânları da bünyesine alan kültür yapıları olarak, yani tiyatro yapıları ve mekân şeklinde ansiklopedik bilgi olarak tanımlanmıştır (Çalışlar, 1983 ten aktaran Güler, 1997, s. 7). Tiyatro, insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak da ifade edilir. Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyat öğesidir. Bu edebiyat öğesi yanında tiyatro kavramı içinde oyunculuk, sahne düzeni, ışıklandırma, dekor, kostüm, müzik, dans gibi unsurları da katmak gerekir. Tiyatro nun diğer edebi eserlerden en önemli farkı; diğer edebi eserler okumak ve dinlemek için yazılmışken, tiyatro oyununun sahnede seyirci önünde 13

14 oynanmasıdır. Değer ölçülerini, izleyenin kanaat ve anlayışlarından alır. Göze görünür bir karaktere sahip olması, canlı olarak meydana geliş niteliğiyle toplum psikolojisine hitap eder. Tiyatroda sosyal hayatın ve insan karakterlerinin eleştirileri yapılır. 7 B.2. Tiyatronun Doğuşu ve Gelişimi Tiyatro insanla birlikte doğmuş bir sanat türüdür. Tiyatro terimi genellikle temsil edilen eser anlamında kullanılır. Yunanca theatron sözcüğünden gelmektedir. Çünkü günümüzdeki anlamıyla tiyatronun tarihi bağ bozumu tanrısı Dionysos adına yapılan dinsel törenlere dayanmaktadır. İlk tiyatro şenliği M.Ö. 534 yılında Atina da yapılmıştır. 8 Tiyatro da başka sanatlar gibi dinsel törenlerden doğmuş, sonra dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır. Kökeninde, ilkel insanın doğa olaylarını kendi bedensel hareketleriyle simgesel olarak temsil etme çabaları yatar. Avrupa'da Üst Paleolitik Çağdan (İ.Ö bin yıl önce) kalma mağara resimlerinde, ellerine ve yüzlerine hayvan postları geçirmiş insanların ritmik hareketler yaptığı görülmektedir. 9 Tiyatro eski Yunanistan da doğdu. Yaşamın özdeksel, tinsel her davranışını bir masala, bir mitologya ya bağlayan Yunanlılar, beğeni, eğlence, şölen, içki konusunda da bir tanrı yaratmışlardı. DIONYSOS (Bakkhus) adını verdikleri bu tanrı, kendilerine, çetin yaşama koşulları içinde arada bir de olsa- mutluluk, sevinç olanağı sağladığı için, gönül borçlarını ödemek amacıyla, yılda bir kez, belli günlerde DIONYSOS ŞENLİKLERİ düzenlediler. Bu eğlenceler sırasında, coşmak, taşmak, sevmek yoluyla kötülüklerden arınıyorlar, ruhlarındaki ilkel, kaba, yabanıl kaynaklara dönüyorlar; doğadan uzaklaştıran us u bırakarak doğayla birleştiren çılgınlığa-kendinden geçmeye- ulaşıyorlardı. Önceleri, her usuna esenin kalkıp benzetmeler yaptığı, güldürücü öyküler anlattığı, çılgınca oyunlarda kendinden geçtiği bu şenlikler, gelenek durumuna geldikten sonra, kimileri, bu işi kendilerine uğraş seçti. Böylece, oyuncusu tek kişi olan ilk tiyatro doğdu. Buna MONOLOGOS (tek konuşma) dendi. Bir süre 7 (Erişim tarihi: ) 8 (Erişim tarihi: ) 9 (Erişim tarihi: ) 14

15 sonra Monologos olarak sürüp giden tiyatroda, kişiler sonradan ikiye çıktı, anlatmanın yerine DIALOGOS (karşılıklı konuşma) geçince konu daha canlı, daha ilginç bir düzeye yükseldi. TRIALOGOS denilen üçlü konuşmalardan sonra da artık bu oyunlar, bir uğraş, bir sanat niteliğine erişti. O çağdaki tiyatronun henüz yazını yoktu. Oyuncular, ya ustalıklarına güvenerek, ortaya çıkıp doğaçtan oynarlar, ya da kendilerinin düzenlediği konuları canlandırırlardı. Oyun yazarlarının ortaya çıkışı, tiyatronun az çok düzenli duruma gelişinden sonradır. Tiyatro, eski Yunanistan da uzun süre Agora denilen alanlarda oynandı. Oyuncular, oyunlarını, yerden yarım metre yükseltilmiş bir seki üzerinde gösterir, görücüler de onların çevresinde halka olup toplanırdı (Marlalı, 1993: ). Tüm sanatlarda olduğu gibi tiyatronun kaynağında da insan öğesi vardır. İnsan sanatsal yaratımın kaynağı olması nedeniyle evrensel bir nitelik taşır. Fransa nın güneyindeki bir mağara duvarında bulunan erkek geyik kılığına girmiş, maskeli büyücü resminin en aşağı on bin yıllık olduğu düşünülürse, tiyatro biliminin ve sanatının kaynağının çok eskilere dayandığı söylenebilir. Öyle ki, tiyatro ilk insanla beraber başlamıştır bile denilebilir. Böylesi bir önerme karanlık, belirsiz, kesinliği olmayan mitoslar, büyüler dünyası içinden tarih öncesi insanına uzanmaktadır. Gece ateşin çevresinde otururken av hayvanlarını çoğaltmak ya da ertesi gün çıkacakları avın iyi gitmesini sağlamak amacıyla bir çeşit büyü yapmayı düşünen, kalkıp avlanacak hayvanları taklit eden ilk insanın bu davranışıyla birlikte tiyatroda başlamıştır denilebilir (Fuat, 1984 ten aktaran Güler, 1997, s. 8-9). İlkel insanın bu av oyunlarında tiyatronun üç temel ilkesi görülmektedir. Bunlar: Taklit, eylem ve topluca katılmadır. Avcı avını avlamak için önce bir hayvan postuna bürünerek, o hayvanın ses ve hareketlerini taklit ederek, yakınına gider, onu öldürür. Sonra köyüne döner, nasıl avlandığını ötekilere anlatacak bir hareketler düzenine girerdi. Bu da eylemdir. Avcının (anlatıcının) sunum biçiminin izleyenlerde yarattığı coşku ile topluca katılım gerçekleşmiş ve duygusal bir bütünleşme sağlanmış olmaktaydı (Nutku, 1971 den aktaran Güler, 1997, s. 9). 15

16 İlkel insanın benzetme, özdeşleşme, imge ve dil gücüyle, büyücülükle, toplu ritmle, devinimlerle doğayı evcilleştirme çabalarını komik bulmak yanlış olur. İlkel insanın, doğanın yasalarına daha yeni gözlemlemeye başladığı, nedenselliğini yeni bulduğu, toplumsal işaretlerde, sözcüklerden, kavramlardan, alışkanlıklardan bilinçli bir dünya kurmaya yönelmesi elbette sayısız yanlış sonuçları ortaya koyuyordu. Ancak ilkel insan, sanatı yaratmakla kendine gerçek bir güç buldu. Ava çıkmadan önceki çılgın dans, topluluğun kendine güvenini arttırıyor, yüze sürülen savaş boyaları, atılan savaş çığlıkları savaşçıyı gerçekten daha kararlı yapıyor, düşmanını ürkütebiliyordu. Tehlikeli, anlaşılmaz, ürkütücü doğa karşısındaki güçsüz, ilkel insan, büyüden büyük destek görüyordu (Fisher, 1968 den aktaran Güler, 1997, s. 9-10). Kısaca tiyatronun doğuşu ve kaynağı konusunda temel iki görüş vardır. Bunlardan birincisi, tiyatronun kaynağının ilkel dans olduğu; ikincisi ise, tiyatronun taklitten doğduğunu söylemektedir (Fuat, 1984 ten aktaran Güler, 1997, s. 10). Bütün sanatlar içinde, günlük yaşantımızın akışına en çok karışanı, etkileyeni ve de belki de yaşantımızı değiştireni tiyatro sanatıdır. Günlük yaşantının her aşamasında tiyatro, her an kendiliğinden doğup, dağınık ve belirlenmemiş bir biçimde geliştiğini görebilmek için çevreye bir göz atmak yeterlidir. Bu bağlamda tiyatronun kaynağında günümüzdeki ilkel toplumlarda hala uygulanan mimetik büyü törenleri yatmaktadır (Pignarre, 1991 den aktaran Güler, 1997, s. 11). Varolan toplumsal yapının niteliği, tiyatroyu sanatsal boyutuyla etkilerken, varolan üretim ilişkileri, devlet halk ilişkileri de tiyatronun yönetsel bir olgu ve bir örgüt olarak şeklinin belirlemesinde etkili olmuştur (Güler, 1997: 16). Tiyatro sanatının tarihsel sürecine kısaca göz atılması faydalı olacaktır. B.2.1. Ortaçağda Tiyatro Ortaçağın başlarında tiyatroyu yasaklayan kilise, o çağın sonlarında tiyatronun yeniden doğuşuna da ön ayak oldu. Ortaçağ sonlarında kimi din adamları, Tevrat la İncil de 16

17 anlatılan bir takım önemli konuları, halk üzerinde daha derin bir etki bırakmak için, canlandırmayı düşündüler. Böylece, baştan sona dinsel propaganda niteliğinde olan oyunlar başladı. Bir süre sonra da bu oyunlar kiliselerden dışarıya taştı. B.2.2. Rönesans Dönemi Rönesans ın başlıca özelliği, düşünüşte, sanatta eski çağa, eski Yunana, eski Roma ya dönülmesidir. Bu arada, Hristiyanlık görüşüne putlar çağının görüşü de karıştı. Ressamlar, yontucular İsa yla Orpheus u, Meryem le Aphrodite yi yapıtlarında birlikte canlandırdı. B.2.3. Aydınlanma Çağı Bu çağ, Avrupa da 17. Yüzyıl ortasından 19. Yüzyıl başlarına değin süren bir düşünce akımıdır. Bu akımın amacı, kültürde us u, insanın değerini, saygınlığını egemen kılmaktır. Bu dönemde tiyatronun öncülüğünü Alman oyun yazarı Lessing tir. B.2.4. Altın Çağ Altın çağ, Aydınlanma çağından sonra Avrupa da yetişen büyük oyun yazarlarının çağıdır. İngiltere de Marlowe, Shakespeare, Johnson; İspanya da Calderon, Lope De Vega, Tirso de Molina; Fransa da Corneille, Racine, Moliere gibi yazarların yaşadığı, hemen hemen iki yüz yılı kapsayan dönemdir. B.2.5. Coşkunluk Çağı Coşkunluk Çağı, Sturm und Drang: fırtına ve atılış. Fransızların, ilk Alman romantizmi dedikleri akımdır. 18. Yüzyılın ikinci yarısında, Almanya da yazarlarla ozanlar, us a yönelen Aydınlanma akımına karşı, Rousseau nun doğaya dönme gerekliliği düşüncesini benimsediler; kurallarla toplum bağlarını parçalayan coşkun davranışlarıyla yeni bir akım yarattılar ( ) (Marlalı, 1993: ). 17

18 Bu gelişmelerden sonra tiyatro sanatı gelişimini hızlandırmış ve güçlü bir sanat dalı haline gelmiştir. Ayrıca her bilimsel olay ve olguda olduğu gibi, tiyatro konusunda da çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bunlara kısaca göz atılması yararlı olacaktır. Haldun Marlalı bu akımları şöyle aktarmaktadır. B.2.6. Belli Başlı Tiyatro Akımları Ayrıntılı Tiyatro: Yaşam gerçeğini en küçük ayrıntısına varıncaya değin işleyen; tartışma açacak konuları ele alıp inceleyen bu akım üzerinde 19. Yüzyıl sonu düşüncesinin, özellikle olgucu felsefenin büyük etkisi oldu. Fransa da Andre Antonie ın Theatre Libre i, Almanya da Otto Brahm ın Freie Bühne si kurulan ilk ayrıntılı tiyatrolardır. Biçimci Tiyatro: Özü ikinci düzeye atarak biçimi önemseyen tiyatro akımıdır. Bildiri Tiyatrosu: Günlük konuları belli bir tutumla yansıtan, görücüde bir etki yaratmayı ödev edinen tiyatrodur. Dışavurumcu Tiyatro: Ayrıntılı tiyatroya ve izlenimciliğe karşı bir tepki olarak doğan, 1910 dan 1924 e değin süren tiyatro akımıdır. İlk olarak Almanya da uygulandı. Yönetimde, dekorda, ışıkta yalınlık arar. Örnek, Hasenclever in Der Sohn = Oğul u Gerçekçi Tiyatro: Olayları, kişileri gerçekçi bir görüşle ele alan tiyatro anlayışıdır. Almanya da Büchner, Fransa da Duma Fils. Gerçeküstü Tiyatro: Gerçekçi, esemeci, usçul, alışıla gelmiş imgeleri bırakıp oyuna eseme dışı çağrışımlar, bilinçaltından kopma ayrıntılar, düşsel öğeler getiren akımdır. Örnek, Cocteau nun Orphee si, Anton Artaud nun Kan Fıskıyesi. İzlenimci Tiyatro: 1896 yılında gerçekçiliğe karşı çıkmış bir akımdır. Örnek, Maeterlinck in oyunları. Öncü Tiyatro: Herhangi bir akımda, ya da dönemde bir takım yenilikler getiren, öncü oyunlar sunan tiyatrodur. Romantik Tiyatro: Masal, mitologya, şiir, öykü havası olan, duygusal yönü ağır basan oyunlardır. Özde, biçimde özgürlük düşüncesi, tiyatroya bu akımla yerleşti. Örnek, Viktor Hugo nun Hernani oyunu. 18

19 Siyasal Tiyatro: Siyasal gelişimleri konu edinerek, insanların daha iyi yaşamalarını savunan, görücünün duygusundan çok usunu etkileyen tiyatro akımıdır. Alman Erwin Piscator un ortaya attığı bir türdür. Soyut Tiyatro: Olayları, oyuncuları gerçekçilikten, alışılagelmiş eseme düzeninden kurtarmak amacını güden tiyatro akımıdır. Tümcül Tiyatro: Tiyatroyu bütün sanat kollarının kaynaştırılmasıyla ortaya çıkartmayı öngören akımdır. Uyumsuz Tiyatro: İnsanın doğaya, yaşama olan uyumsuzluğunu, doğadan kopmuşluğunu sezdirici bir yolla, 20. Yüzyıl ortasında yeni bir öz ve biçim veren, Aristo cu anlamda usla bağdaşmayan tiyatro akımıdır. Örnek, S. Beckett le E. Ionesco nun ilk oyunları. Varoluşçu Tiyatro: Kişinin davranışlarıyla var olduğunu, karar zorunluluğu ve sorumluluğuyla kendini gerçekleştirdiğini savunan tiyatro akımıdır. Örnek, J. P. Sartre ın ve A. Camus un oyunları. Yapı Tiyatrosu: Biyomekanik tiyatro da denilen bu akımda, özel nitelikleri silinen oyuncular, makinenin parçalarıymış gibi iş görür. Sahne bir fabrikayı andırır; içinde vinçler, tekerlekler, asansörler bulunur. Örnek, Meyerhold un sahne düzeni ( ). Yılgı Tiyatrosu: İçinde tüyler ürperten korkunç sahneler bulunan, görücüyü korku duygularıyla kavrayan tiyatro akımıdır (Marlalı, 1993: ). Dünyada bunlar yaşanırken, Türkiye de tiyatro adına neler yaşanmıştır. Bunlara da kısaca göz atılması çalışmamız açısından bir zorunluluktur. B.3. Türkiye de Tiyatronun Gelişimi Türk tiyatro sanatını, toplumsal ve kültürel boyutta inceleme çabası, Türklerin Anadolu ya yerleşmeden önceki dramatik olmayan oyunlarından, günümüzün çağdaş tiyatro anlayışına kadar uzanır. Anadolu Türklerinin kültürü içinde önemli yer tutan dramatik sanatı beş önemli etkenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu etkenler şunlardır: 19

20 Yer Soy-Gelenek İslam İmparatorluk Batılılaşma (And, 1969 dan aktaran Güler, 1997, s ). B.3.1. Geleneksel Türk Tiyatrosu: Bu tiyatro geleneğimiz, binlerce yıl önce Orta Asya da yapılan ilkel törenlere, ritüellere dayanır. Bu toplulukların dans, müzik, söz gibi öğelerden oluşan ritüelleri, ilk seyirlik oyunların temelini oluşturmuştur. 10. Yüzyılda Şamanizmin ses, müzik ve taklide dayanan ve insanın kendinden geçmesini sağlayan dramatik özellikleriyle, seyirlik köy oyunları biçimlenmiştir. 11. Yüzyılda, Selçukluların dramatik oyunları, dansları, saray eğlencelerindeki güldürüleri bilinmektedir. El kuklası bu dönemde de yaygın bir oyundur. Osmanlılar döneminde ise, yapılan tüm törenler, düğün, kutlama ve şenliklerde, dramatik nitelikteki gösteriler, güldürüler ve danslar sürmüştür. Meddahlık yaygın bir oyun olarak görülür. Kukla yaygınlaşmaya başlar ve günümüze kadar gelir. 16. Yüzyılda gölge oyunu olarak Anadolu ya giren Karagöz, kalıplaşmış kesin biçimini ve başkişileri olan Karagöz ve Hacivat adlarını, 17. Yüzyılda almıştır. Daha sonra Orta Oyunu önemli bir tutmuştur (Güler, 1997: 17). 18. Yüzyılda Saray Tiyatrosu ön plana çıkmış ve şenliklerde oyunlar düzenlenirdi. Bu dönem 19. Yüzyıldan İkinci Meşrutiyet in sonuna kadar devam etmiştir. Esnaf loncalarının geçit törenlerinde çeşitli oyunlar düzenlenirdi (Turan, 1990 dan aktaran Güler, 1997, s. 20). B.3.2. Türk Tiyatrosunda Batı Etkisi Batı tiyatrosu 19. Yüzyıl ortalarında Türkiye ye girmiş ve kimi duraksamalardan sonra Türkler tarafından da benimsenmiştir. Ancak bu durum Avrupa Tiyatrosunun Türkler tarafından hiç bilinmediği anlamına gelmemelidir. Özellikle Osmanlı Başkentinde 20

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009

TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 TÜRKİYE DE BİR MESLEK OLARAK SİNEMA YAZARLIĞI ALANINDAKİ PROFESYONELLEŞME MERVE YASEMİN TÜKELAY 109680009 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) Kültür-Folk Kültürü-Popüler Kültür ve Kitle Kültürü... 11 2) Geleneksel ve Modern Üretim ve Tüketim Biçimleri... 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO-TELEVİZYON ANABİLİM DALI RADYO-TELEVİZYON BİLİM DALI 2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA DÖNÜŞÜM VE UZAK İHTİMAL FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ Menekşe

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ Antropoloji bilimi, her zaman daha geçerli ve güvenilir cevaplara ulaşmayı hedeflemiş kişilerin çalışmaları sayesinde,

Detaylı

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR

KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KEMAL TAHĠR ĠN ROMANLARINDA ERKEK KAHRAMANLAR YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr.

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

Bir Sahne Uygulaması Daha

Bir Sahne Uygulaması Daha Bir Sahne Uygulaması Daha Değerli seyircilerimiz, Sahne Sanatları Bölümümüz Sahne Uygulaması dersi kapsamasında hazırlanan yeni oyunuyla sizleri selamlıyor. C. Marlowe un Faustus eserinden uyarlanarak

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

BİLİMSEL ETİK SAYFASI

BİLİMSEL ETİK SAYFASI BİLİMSEL ETİK SAYFASI i YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU ii ÖNSÖZ iii iv T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Adı Soyadı Mustafa KİREMİTÇİOĞLU Numarası 094223011003 Öğrencinin Tezin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ i T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ GÖSTERGEBİLİMİN GRAFİK TASARIM DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Cem S. Sütçü, Dr. Erhan Akyazı, Dr. Necmi Emel Dilmen Marmara Üniversitesi İletişim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları

Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları Yaşar Üniversitesi UFND 040 Estetik Dersi 2010-2011 Güz Dönemi Final Sınavı İçin Ders Notları Barok Dönem (1600-1750) Barok Dönem amansız karşıtlıkların, şiddetli savaşların ve büyük boyutlu toprakların

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa

Üçüncü ve son bölümde ise, 1980 yılından sonra yaygın bir etkileme alanı olan küreselleşmenin ve önemli bir bütünleşme hareketi olan Avrupa 1 GİRİŞ İnsan hakları, sadece insanların insan olduklarından dolayı sahip olunan haklardır. İnsanın asırlar içinde önce düşünsel alanda, daha sonra, sırasıyla, anayasal belge ve bildirilerde, anayasalarda

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI *

ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI * Dr. Faruk Öztürk Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özet Bu çalışmanın temel amacı, ütopya ve eğitim kavramları arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU. Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU. Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTUSU Grafik Tasarımı Anasanat Dalı Programı MODERN RESİM SANATI VE GRAFİK TASARIM İLİŞKİSİ Yüksek Lisans Şirin ÇAKIR Öğrenci No 125110146 Danışman:

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı