YEREL YÖNETİMLER VE HALK EGİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLER VE HALK EGİTİMİ"

Transkript

1 YEREL YÖNETİMLER VE HALK EGİTİMİ RtCat MİsER- Alanyazında iki tür yerinden yönetimden sözed.ilir. Bunlardan birisi, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları gibi "hizmet yönünden" yerinden yönetimlerdir ki, bunlar bu tartı mada ele alınmamaktadırlar. Diğeri ise "yer yönünden" yerinden yönetimdir ki bunların ülkemizdeki örnekleri "köy yönetimleri", "belediye yönetimleri" ve "il özel yönetimleri"dir. 1 Yerel yönetimlerin kavramsalla tırılabilmesi, bunların devlet aygıtı içindeki konumlarını bilmekle olanaklı görülmektedir. Çünkü yerel yönetimler, devlet aygıtının ayrılmaz bir parçasıdırlar ve "devlet aygıtının toprağa dayalı ve belli bir alanda kamu gücünün yerel toplumsal güçler tarafından doğrudan kullanıldığı örgütlenme biçimlerinden birisiılı olarak da tanımlanmaktadır. KAVRAMSALLAŞTIRMA Eroğlu'na göre devlet, i i siyaset yapmak olan bir aygıttır. Siyaset ise, ''belli bir üretim biçiminin varlığı ve geli imi için gerekli olan ko ulları toplumsal çapta sağlama uğra ıdır." Devletin, üretim biçimlerinin gerekli kıldığı ko ulları sağlamak yönündeki uğra ı, onun temel i levlerini olu turur. Bunlar: 1. Üretim araçları ve üreticilerin korunması ve geli imi için gerekli ko ulları sağlamak; böylece toplumun ortak çıkarına hizmet etmek. 2 Varolan üretim ili kilerinin korunmasını ve geli mesini sağlamak; böylece egemen sınıfın çıkarına hizmet etmek, 3. Devletin kendi gücünü korumasını ve geii tirmesini sağlamak; böylece bizzat kendi çıkarına hizmet etmek. Devletin bu temel i levlerini gerçeklqtirmesinin yolları ise; yasama, yürütme ve yargıdır. Yani kural koyma, kuralı uygulama, uymayanları cezalandırma. Bunlara da teknik i levler adı verilmektedir. - Dr., Ankara Üniversitesi Elitim Bilimleri Fakültesi Halk Elitimi Bölımı Arqtırma Görevlisi. 1 "Mahalle muhtarlıklan" yerel yönetim birimi sayılmazlar. ı Birgül Ayman GIler, Yerel yöneu.ier, (Uberal Açıkl lara ElettJr'el Y...), rodaie Yayını. Ankara, ı992, s ÇtığtIııf Ynft Ytiftll;"u"., Cil 2, sayı 6, Kiısuıı 1993,

2 10 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Devlet, söz konusu teknik işlevleri ve onlar kanalıyla temel işlevleri gerçeklc tirirken; ekonomik, hukuksal, askersel, ideolojik bir takım araçları; seçim, atama, yetersayı, çoğunluk, mahkeme kararları, gözaltı, tutuklama gibi mekanizmaları; otoriter, zorba veya uzlaşıcı bir üslubu; nihayet bunların birlc erek ortaya çıkardığı özgül yapıyı yani siyasal sistemi kullanır. 3 Devlet denildiğinde somut olarak algılanan da bunlardır. Devlet, "devletliğini göstermekte" bu sistemi kullanmakla birlikte; sistem, yalnızca devlet gücünün örgütlenmesini ve işleyişini ortaya koymaktadır. Bu gücün kaynağını açıklarnamaktadır. Devletin, gücünü nereden aldığı sorusu, tartışmayı "egemenlik" kavramına bağlar. Ulusal egemenlik kavramını ilk tanımlayanlardan birisi, J.J. Rousseau'd ur. Rousseau'ya göre; bir toplumda yaşayan bireylerin ortak bazı istek ve çıkarları vardır. Toplumu oluşturan da bu ortak istek ve çıkarlardır. Ortak istek ve çıkarların gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi yönündeki toplumsal istencin varlığı toplumun (ulusun) egemenliğini oluşturur. Toplumsal istenç, tek tek bireylerin istençlerinden doğar ve bireyler bu ortak istence bağlıdırlar. Bu yüzden hem egemen, hem uyruk durumundadırlar." Bu görüşlerin oldukça elc tirildiği görülmektedir. Ancak itiraz edilen yalnızca J.J. Rousseau'nun egemenlik hakkındaki görüşleri değildir; ulusal egemenlik kavramının kendisi de olumsuz elc tirilerin konusudur. Egemenlik, olumlanamıyacak bir kavram olmasına kaqın, toplumların yaşamında varlığını sürekli duyurmasından ötürü yadsınamıyacak bir kavramdır. Bu tartışmada egemenlik, 'ı,uyurma hakkı" olarak; erk (iktidar), "buyurma gücü" olarak anlaşılmaktadır. Sosyalist devletlerde buyurma hakkı proleteryanın; özgürlükçü demokrasiterde ulusun; otokrasilerde genellikle "tanrılının ; despotluklarda 'ı,uyurgan"ındır. Erk'in meşruluğunu sağlayan da bu haktır. Şöyle ki; "İktidarın mc ruluğu, onun topluluk üyelerinin tümü ya da çoğunluğu tarafından bir iktidar olarak tanınmasıdır. Bir iktidar, ona itaat edilmesi konusunda bir uzlaşma varsa mc rudur. Değilse iktidar olmaktan çıkar; kaba güçten ibarettir. Bu durumda kendisine boyun eğilmesini sağlayabildiği sürece varlığını koruyabilir."5 Kuşkusuz, özgürlükçü demokrasilerde buyurma hakkının ulusa ait olduğu savı tartışmaya çok açıktır. Bu savın doğru sayılması, bu toplumlarda "egemen sınır kavramını geçersizlc tirir. Fakat yanlış sayılması da, bu toplumlarda erkin sağladığı mc ruluğu yadsımaya; erkin tek kaynağının "egemen sınıfın gücü" olduğunun kabulüne götürür. Oysa, daha önce de söylendiği gibi, devletin temel 3 "Devlet" kavramıaa mikid buraya depd yapllad açıklamalar içid iu kayaaktad yararladılml tlr: Cem Eroıul, Devlet Nedır?, tmge Kitabevi YayıDl, Ankara, ı990. " tlud F. Akla. DnIet Doktrinleri, Filiz Kitabevi YayıDI,!staDbuL, s EıdOPD Teziç. AM,... Hulwlw, Beta AŞ. YayıDI, tstadbul, 199ı, s. 85.

3 YEREL YÖNETIMLER VE HALK EG111Mİ 11 i levlerinden birisi "toplumun ortak çıkarına hizmet"tir ve "devlet, aynı zamanda herkesin devleti olmadan, egemen sınıfın devleti olamaz".' "Buyurma hakkı "nın, diğer toplumlar kaqlsındaki durumu "buyruk dinlerneme hakkındır ve "bağımsızlık" kavramıyla adlandırılır. Egemenliğin uygulamaya geçirilebilmesi, yani egemenliğe boyun eğmenin sağlanabilmesi için bir güç gerekir. Devlet, bu gücün sistemidir. Günümüzde, anayasası olan toplumlarda bu gücün "neleri yapabileceği", "neleri yapamayacağı" saptanıktır. Bu saptamalar çerçevesinde, seçilen ve atanan insanlar bu güç sistemini i letmektedirler. Gücün kullanılma yetkisi, seçilen ve atanan tüm görevlilere ait olmakla birlikte; gücün yönlendirilmesi yetkisi yalnızca "seçilen"lerin bir kısmına, "hükümet edenlere" aittir. Kuralolarak, hükümet edenler dı ındakilerin gücün saptanık çerçevede ve "doğru amaç ve araçlarla" kullanılması için hükümet edenleri etkileme dı ında bir rolleri söz konusu değildir. Sonuçta, buyurma gücünün saptanık çerçevede yönlendirilmesi i ini yapmanın "hükümet eden seçilmi lere" ait olduğu; bunların di ında kalan kamu görevlilerinin yalnızca saptanık çerçevede ve hükümetlerin yönlendirmeleri doğrultusunda kullanma durumunda oldukları söylenebilir. Öyleyse devlet aygıtının ayrılmaz bir parçası olarak yerel yönetimlerin buyurma gücünü kullanma yetkileri vardır; ama bu gücü yönlendirme yetkileri yoktur. Kele, "yerel yönetimlerin yalnız yürütmeye ili kin kimi yetkileri vardır" demektedir. 7 Bunun anlamı, yerel yönetimlerin yalnızca "saptanık kuralları" uygulamakla yetkili ve görevli olduklarıdır. Aslında bu durum yerel yönetimlerin doğaları gereğidir. Çünkü yerel yönetimlerin ortaya çık1 l, hem Doğuda hem de Batıda bir olu um değil, bir kurulu tur: "Yerel yönetimler, merkezi devlet tarafından yukarıdan a ağıya ve ağır bir merkeziyetçilik ile birlikte kurulmu tur". Yerel yönetimler, erki kullanma hakkı olan birimler olarak, devletin temel i levlerini gerçekle tirmekle yükümlüdürler. Bu yüklenme, devlet aygıtının ayrılmaz bir parçası olmasının doğal sonucudur. Ülkenin yönetim sisteminin bütünlüğü içinde yer alan yerel yönetim kurulu larının; kurulu ilkeleri, görev ve yetkileri, gelir sistemleri, yasama organı tarafından belirlenir.' Oysa, özeğin tqradaki yürütme birimleri ve yönetim örgenleri yerel yönetim kurulu larından farklı olarak, yetkilerini doğrudan doğruya özekten alırlar ve bu yetkileri özek adına kullanırlar.10 Bu ayırımın da ortaya koyduğu üzere, "yerel yönetim kurulu larının en önemli özelliği,, Cem &opl,...e., s RU en Kelq. Yerinden yôneti. ve siyuet, Cem YayınCYi., İstanbuL, s. 12 Birgül AymaD GGler,...eo. s. 258., TODAJE, Ka.u Yöneti.1 ~ (Genel Rapor), Ankara, ı99l, s Cem &opl, Devlet Yöneti.ane Katıl.. Hakkı, tmge Kitabevi YayıDI, Ankara, ı991, s. ı46.

4 12 çagnaş YEREL YÖNETIMLER özerkliklerinin olmasıdır. Özerklik, yerel yönetim kurulu lannın yönetim ve mali alanda sahip olduklan serbestçe hareket edebilme olanağını gösterir."u Ancak, özerklik nedeniyle, "yerel yönetimlerin özekle ili kilerinde tümüyle bağımsız olması beklenemez. Asıl olan, yerel birimlerin, kendi i lerini özeğin kan ması olmaksızın kendi olanaklanyla görebilmeleridir."ll Özerk yerel yönetim kavramı öyle tanımlanmaktadır: "Özerk yerel yönetim kavramı, yasalar çerçevesinde, yerel otoritelerin kendi sorumluluklan altında bulunan ve yerel halkın hizmetlerine yönelik kamusal etkinliklerin önemli bir payını düzenleme hak ve ehliyetini belirtir. Bu hak, dolaysız, e it, gizli ve genel oy ilkesine dayalı olarak serbestçe seçilen üyelerden olu an ve kendilerine kar ı sorumlu yürütme organlanna sahip olan konseyler veya meclisler tarafından kullanılır." Anayasası'nda da yerel yönetimler öyle tanımlanmaktadır: "Mahalli idareler; il, belediye ve köy halkının mahalli mü terek ihtiyaçlannı kaqılamak üzere... seçmenler tarafından seçilerek olu turulan kamu tüzel ki ileridir".1 4 Yerel yönetim kurulu lan için sözü edilen özerklik, "yönetsel özerklikltdir; siyasal özerklik değildir. Siyasal özerklik yerel devletçiklere özgü olan hak ve görevleri nitelemektedir. Yerel yönetimlerin "yönetsel özerkliğe" sahip olmalannın gereği olarak, bunlar "vesayet denetimi" altında bulunmaktadırlar. V esayet denetimi, "yerinden yönetim kurulu lannın kendileri dı ındaki b8 ka bir yönetsel kurulu tarafından, yasaların öngördüğü sınırlar içinde denetlenmesidir."u Yerel yönetim kurulu lannın özerklikleri, üzerlerindeki genel yönetimin denetimi ile ters orantılıdır. ı, 1982 Anayasası'nda da, yerel yönetimlerin vesayet denetimi altında olduğu öyle ifade edilmektedir: "Merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun ekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yarannın korunması ve mahalli ihtiyaçlann gereği gibi kaqılanması amacıyla, kanunda belirtilen usul ve esaslar dairesinde idari vesayet yetkisine sahiptir."17 U Şeref 06zlb'ilyGk, Türtdye'nln Yönetı. Y... S YaYlDlan, Ankara, ı978, s. 71. II R1!feD Kelq, L.e., s. 39. ı3 A...,. Yerel Yöned.1er Ö...lk Şartı. Madde 3. ı4 T.C Alla,..., Madde 127. U Şeref 06zlb'ilyGk, L.e., s ı6 A.k., i. 71. ı7 T.C Alla,..., Madde 127.

5 YEREL YÖNETIMLER VE HALK EÖİTIMİ 13 "Yönetsel özerklik" ve "vesayet denetimi" kavramları, yerel yönetim kuruluşlarının genel yönetim sistemi içerisindeki yapılanmasını, sistemin diğer unsurlarıyla ilişkisini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bu özellikler, "yerel yönetimlerin teknik özellikleri" olarak adlandırılabilir. Biraz önce verilen tanımlarda da olduğu gibi, yerel yönetimlere ilişkin tanımlamaların çoğunluğunda, yerel yönetimlerin ayırdedici özellikleri olarak ortaya konulan göstergelerin "teknik özellikler" ile "ortak yerel gereksinmeler ve seçilmiş örgenler" biçiminde sunulduğu görülmektedir. Ancak, "ortak yerel gereksinme ve seçilmiş örgen" göstergeleri, özeğin taşra kuruluşlarından yerel yönetimleri ayırmak için yeterli sayılamazlar. Çünkü yerel yönetimlerin yüklendiği görevlerin zaman içinde değişebildiği ve yöneticilerinin atama ile görevlendirilebildiği, Türkiye'nin geçmiş uygulamaları içinde bir olgudur. Hem, özeğin taşra kuruluşlarının yüklendiği görevlerin de, "yerel gereksinmeleri" karşılamaya dönük olmadığı söylenemez. Öyle ki, "içme-kullanma suyu, kanalizasyon" gibi temel belediye hizmeti sayılan hizmetleri, örneğin Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir taşra biriminin de, belediyeler denli başarıyla yürütemiyeceğini ussal biçimde açıklayabilmek olası gözükmemektedir. Dolayısıyla, sözü edilen göstergelerle yerel yönetim kuruluşlarını tanımlamak, bu kuruluşları, bu göstergeler bağlamında "olmasa da olur" düzeyine indirgemektedir. Öyleyse, yerel yönetimlerin varlık nedenlerini daha başka göstergelerle açıklamaya çalışmak zorunludur. Daha önce değinildiği üzere, yerel yönetimler özeğin yukarıdan aşağıya oluşturduğu birimlerdir ve bu oluşturma işi "ulus devlet"ler kapsamında yapılmıştır. Ulus devlet öncesinde, yani feodal devlet döneminde kimilerinin "yerel yönetim birimi" saydığı oluşumları, günümüz yerel yönetim tanımlarına sığdırmak elbette güçtür. Ancak bunun da ötesinde feodal devletlerde, yönetim sistemlerinin yerel otoriteler arasındaki güç dengelerine dayandığı; "Osmanlı Devleti'nin oluşumunda", yüzyıllar süren "Karamanlı ayaklanmalarında", ya da Mısır Valisi "Kavalalı Mehmet Ali Paşa" olaylarında görüldüğü gibi güç dengelerindeki değişmelerin, yerel yönetimmiş gibi gözüken birimleri özek yönetimi durumuna getirdiği bilinmektedir. Oysa ulus devletleri, kapitalist üretim ve bölüşüm ilişkilerinin toplumları sosyo-ekonomik olarak bölünemez bir bütün durumuna getirdiği koşullar ortaya çıkarmıştır. Bir başka deyişle ulus devletler, sosyo-ekonomik olarak toplumların birlikte yaşamaları zorunluğuna dayanmaktadır. Ve dünya devletinin (!) oluşumu da, insanlığın birlikte yaşama zorununa dayanacak gibi gözükmektedir. Ancak, ulus devletin oluşumu sürecinde yerelotoriteler ne olmuşlardır? "Yerel yönetimlerin varlığına, ancak özeksel yönetimi güçlendirdikleri, ulusal birliğin ve bütünlüğün sağlanmasına katkıda bulundukları ölçüde göz yumulur."18 Dolayısıyla, tarihsel koşulların dayattığı ulus devlet modelinin, işleyişinde yerel otoritelerin dirençleri ile karşılaşan değil, katkılarını içeren bir düzenliliğe kavuşturulması için; yerel otoritelerin ulus devlet koşullarına uyum sağlamalarının "yerel yönetim" yetkileri i" 'ı uşc II Kelq, Febmi Yawz, Y~n!i Yön~t1ml~r, Turhan Kitabevi, Ankara, 1989, s. 31.

6 14 ÇAOOAŞ YEREL YÖNETIMLER ile ödüllendirildiği ve yerel otoritelerin kaybettikleri konumlarının "yerel yönetim yetkileri" ile ödünlendiği ileri sürülebilir. Bir başka deyişle yerel yönetimler bir yatıştırıcı rolü oynamışlardır ve bu rolü feodal kalıntılar ve muhalefet kümeleri için sürdilrmeye devam etmektedirler. Buraya değin yapılan tartışmaya dayalı olarak yerel yönetimlerin ayırdedici özellikleri şöyle belirtilebilir: 1. Siyasal özellikleri: a. Devlet aygıtının ayrılmaz bir parçasıdır. b. Egemenlik hakkı bulunmaz. Buyurma gücünü yönlendiremez. Ama devlet aygıtının buyurma gücünü kubanır. c. Buyurma gücünü kullanmasının bedeli, devletin temel siyasal işlevlerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır. d. Yerel yönetimler, yerine getirdiği görevler bakımından "olmasa da olur" kuruluşlardır. Var olmasının temel nedeni, özeğin yerel otoriteleri yatı tırma istemidir. 2. Teknik özellikleri: a. Yönetsel özerklikleri vardır. b. Özeğin vesayet denetimi altındadır. Belirlenen bu özellikler, yerel yönetimlerin girişecekleri halk eğitimi etkinlikleri için önem taşımaktadır. Şöyle ki; halk eğitimi, kuralolarak akla gelebilecek hemen her konuyu kapsar. Ancak bu kapsam, ulusal eğitim amaçları ile sınırlıdır. Yukarıda belirtilen ilk üç siyasal özellik, yerel yönetimlerin girişebilecekleri halk eğitimi etkinliklerinin amacı ve kapsamı için sınır oluşturmaktadır. Bir başka deyi le, yerel yönetimlerin, ulusal eğitim amaçlarına aykırı nitelikte halk eğitimi etkinliklerine girişebilmesi olanaklı değildir. Değilse, veyaset denetimi özelliği nedeniyle yerel yönetimlerin yaptırıma uğratılması söz konusu olabilir. İster özeğin t3 ra kuruluşlan eliyle, isterse yerel yönetimlerce yürütülsün, tüm halk eğitimi etkinlikleri ilke olarak "sorun özekli" olmak zorundadırlar. Yani tüm halk eğitimi etkinlikleri, yöneldiği kitlenin gereksinmelerini karşılamak ister; kendince hedef kitle için uygun gördüğü bilgi, beceri ve tutumları olu turmaya çalışmaz. Ancak hangi nitelikteki gereksinmelerinin karşılanmasına öncelik ve ağırlık verileceğine, bunların kaf ılanabilmesi için hangi kaynakların aynlabileceğine, ne oranda ayrılacağına vb. ne karar vermede; yani eğitim yöneltilerini oluşturmada yerel yönetimlerin özgürce davranabilme olanağı vardır. Bu olanağı sağlayan da, özerklik özelliği ve belirlenen son siyasal özelliktir.

7 YEREL YÖNETIMLER VE HALK EGİTIMİ 15 YEREL YÖNETİMLER VE HALK EGİTİMİ ETKİLEŞİMİ Yerel Yönetimlerin Başansı İçin Halk Eğitimi Yerel yönetimlerin başarmak durumunda oldukları; kendilerine yasalarla yüklenilen görevler ve bunların dışında, var olan yerel koşulların ve siyasal anlayışların gerektirdiği erekler vardır. Halk eğitimi, bu görevlerin ve ereklerin başarılmasında etkili olabilir. Halk eğitiminin yerel yönetimlerin başarısındaki etk.ililiği şu iki doğrultuda gerçekleşir: 1 ) Yerel yönetim işgörenlerinin yetişmesinde ve gelişmesinde işlev yüklenir. Bu işlev, bir halk eğitimi alt boyutu olan "hizmetiçi eğitim" etkinlikleriyle yerine getirilebilir ki, bu işlev bu tartışmada ele alınmamaktadır. 2) Yerel yönetimlerin görevlerinin ve ereklerinin başarılmasında yerel toplulukların katılımını ve katılımın sonucu olan yararların oluşmasını sağlar. Katılma Katılmanın dört ana boyutundan sözedilebilir: 1) Kararlara katılma, yani neyin yapılacağına, nasıl yapılacağına, niçin yapılacağına, kiminikimlerin yapacağına ilişkin karar alma sürecine katılma, 2) Alınan kararların uygulanmasına katılma, yani kararların uygulamaya geçirilebilmesi için tutumsal, parasal, emeksel, araçsal unsurlardan biri ya da birkaçı ile katkıda bulunma, 3) Uygulamanın sonuçlarına katılma, yani yararlarını ve olumsuz etkilerini paylaşma, 4) Karar, uygulama ve sonuçların değerlendirilmesine, değerlendirmelere dayalı yeni kararların oluşturulmasına, eski kararların düzeltilmesine, geliştirilmesine katılma. Bir katılmadan sözedilebilmesi için, katılımcının bu dört boyuttan en az birinde, bir zorlamanın, pazarlığın sonucu değil, isteyerek yer alması gereklidir. Katılmanın hem sonul amacı, bireylerin, kümelerin kendi yaşam alanlarına ilişkin işlem ve eylemlerde izleyici olmaktan çıkıp oyuncu olmalarıdır; hem de katılmanın yararlığını sağlayan budur; katılma sürecinde bireylerin ve kümelerin "oyuncu" olarak oynanan oyuna katkı yapmaları beklenir. Eroğul'un söylediği gibi, "katılma, tarihin oyuncağı olmaktan kurtulup onun bilinçli yapımcısı durumuna gelmektedir; insanlaşma denen süreç de özünde bundan başka nedir ki?"19 Oynanan oyunda bireylerin, kümelerin "oyuncu" olarak yer alabilmeleri, öncelikle onların "oyuncu" yeterliklerinin olmasını gerektirir. Aynı zamanda bu yeterlikler "oyun" içinde gelişir. Katılmaya eğitsel nitelik veren de bu önkoşullar ve sonuçtur. Yani hem katılmanın olabilmesi için bir "eğitsel destek" gereklidir, hem de katılmanın kendisi "eğitsel" bir kazanımla sonuçlanır. 19 Cem Erotul, Devlet YöneU.lne Kattı.. Hakla, s. '11S.

8 16 ÇAG DAŞ YEREL YÖNEliMLER Katılımı sağlamak yönündeki eğitsel desteğin içeriğini, birey ve kümelerde yeni davranışların oluşturulması ya da varolan sinik davranışların geliştirilmesi oluşturur. Bireyin ve kümenin davranışları, onların, a) bilgileri, hünerleri, tutumları ve yeteneklerinin, b) içinde bulundukları fiziksel ve toplumsal çevrenin, c) bu içsel ve dışsal etmenlerin etkileşimi sonucudur. 10 Oyleyse, davranışların salt eğitsel etkinliklerle yenilenmesi olası değildir; bilgi, beceri ve tutumları uygulamaya geçirebilmek için gereken fiziksel ve toplumsalolanaklar da sağlanmalıdır. Ancak, hangi olanakların gerektiğinin, nereden, nasıl sağlanabileceğinin belirlenmesinin de eğitim konusu olabileceği yadsınamaz. Ayrıca, sorun çözmek için "hangi bilgi, beceri ve tutumların" gerektiğini dışarıdan birilerinin öngörcmiyeceğini; sorunun sahibi olan birey ve kümelerin tanımlamalarına, geçmiş öğrenmelerine dayanması gerektiği unutulmamalıdır. Katılma için hem araç (önkoşul), hem amaç niteliği taşıyan "davranış"larsa, herhalde sorunun niteliğine ve ortama göre farklılaşacaktır. Ama bir genelleme yapılırsa, bu davranışların; sorunlara duyarlık, kendine güven, girişimcilik, işbirliği ve dayanışma (örgütlenme), demokratik tartışma, ussallık, uzlaşma vb.leri olduğu söylenebilir. Katılma deneyimleri arttıkça bu davranışların da pekişmesi, gelişmesi beklenir. Kuşkusuz, katılmanın har zaman eğitsel, toplumsal ve fiziksel destekli, yani uyarıimış olması gerekmez. Bireyler ve kümeler, katılma konusundaki hazırbulunuşluk1arına ko ut olarak, "kendiliğinden" gerçekleşen katılmalarda da bulunurlar. İster uyarıimış, isterse kendiliğinden olsun, katılmanın olabilmesi için insanların öncelikle katılmayı istemesi gereklidir. Katılmayı istemesi için de; "katılmayarak" karşılamakta güçlük çektiği ama "katılarak" karşılayabileceği bir gereksiniminin olması gerekir. Bu yüzden katılmanın anahtar sözcugu "gereksinme"dir, karşılanamayan bir gereksinmenin karşılanmasını olanaklı kılıyorsa katılma olabilir. Açıktır ki, katılmadan sözedilmesi bir "katılanın", bir de "katılınanın" olduğunu gösterir. "Katılınan" genellikle bir örgüt, bir kurum olarak anlaşılır; ama katılınan bir düşünce, bir tutum, bir uygulama da olabilir. Katılınan bir örgüt ya da kurumsa, bunların karar yapmaya, uygulamaya, değerlendirmeye ilişkin tüzel kuralları, toplumsal alışkanlıkları, yöneticilerinin katılanlarının yeterlikterine ilişkin algısı, katılma davranışının gösterilmesini kolaylaştıracak ya da zorlaştıracak, belki de olanaksız kılacaktır. Yönetenler, "en iyiyi", "en doğruyu" kendilerinin bildikleri ve uyguladıkları kanısında iseler; katılmanın sağladığı yararları değerli bulmuyorlarsa böyle örgütler ya katılıma izin vermeyeceklerdir, ya da o'nu bir koltuk değneği gibi kullanmak isteyeceklerdir. 10 Sudi Bülbüı, Halk Eğitl_Ine Glri" Velitkin ~ti_l, Türkiye'de Halk Eğitl_l, Toplu_ Kallan_a.., Anadolu Üniversitesi Açıb~lretim Fakültesi Yayını. Eski ehir. 199L

9 YEREL YÖNETIMLER VE HALK EGİTIMİ 17 Katılanlar da, katılma davranışından dolayı örgütlerin ve yöneticilerin "gazabına" uğramaktan çekiniyorlarsa, ya da katılma davranışı, yüklenemeyecekleri ölçüde özdeksel veya tinsel "risk" t~ıyorsa, katılmaya çekineceklerdir. Bu yüzden, katılmamn özendirilmesi, ödüllendirilmesi ve böylece katılanların yüreklendirilmesi, katılmanın gerçeklc tirilebilmesi için önem taşımaktadır. Katılma kavramına, ilişkin buraya değin yapılan genel tartışmaya dayalı olarak, yerel yönetimlere halkın katılımı şöyle tanımlanabilir: Yerel toplululdann; kendi y~am alanlarına ilişkin yerel yönetimlerin işlem ve eylemlerinde, karar alma ile sonuçların değerlendirilmesi sürecindeki aşamalardan birinde ya da tümünde etkın olarak yer almasıdır. Yerel toplulukların, yerel yönetimlerin işlem ve eylemlerinde etkin olabilmesi için; a. Yerel toplulukların yeterli verilere sahip olduğunda doğru kararlar alabileceğine, uygulayabileceğine yerel yöneticilerin inanması gereklidir. b. Yerel topluluklar, zorlama ya da pazarlıkla değil, kendi istençleriyle katılma davranışlarında bulunmalıdır. c. Yerel topluluklar, katılımı gerekli kılan bir gereksinmelerinin bulunduğunun ayırımında olmalıdırlar. d. Katılım, bireylerin ve kümelerin yüklenemeyecekleri siyasal, toplumsal ve ekonomik "risk" taşımamalıdır, e. Katılma davranışlarını olanaklı kılacak eğitsel, tüzel, fiziksel ve toplumsal destekler sağlanmalıdır. Anımsanacağı üzere, bu tartışmanın "kavramsaıı~tırma" b~lıklı birinci bölüğünde, yerel yönetimlerin siyasal ve teknik özelliklerinin, oynanacak halk eğitimi oyununun sınırlarını ve kurallarını belirlediği belirtilmişti. Kuşkusuz bu sınırlar ve kurallar değişmez değildir. Günümüzde, demokrasi ve kalkınma kavramlarının bir tamamlayıcısı olarak sıkça anılan "katılma", sınırları ve kuralları yenilc tirecek en önemli etmendir. Demokrasi İçin Katılma Bu tartışmada yerel yönetimlere katılım, demokrasi için katılma (siyasal katılma) ve kalkınma için katılma b~lıkları altında irdelenmektedir. Gerçekte bu ikisi arasında bir ayrımın bulunmaması gerekir. Çünkü pekçok dü ünür, "gerçek anlamda bir yerel demokrasinin, ancak, insanları hiç değilse en az, yeterli bir düzeyde eğitim, sağlık ve beslenme olanaklarına kavu turulmuş, bunlarla ilgili yoksunluklardan uzak bulunan..."ll ülkelerde kurulabileceğini ileri sürmüşlerdir. Gerçekten de, ekonomik sorunlarını çözememiş, toplumsal II Ru~n Kelq, Fehmi Yavuz, LIJ.e.,s

10 18 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER yapısını geleneksellikten arındıramamı pekçok yörede, yerel yönetimlerin mütegallibenin elinde ya da etkisinde olduğu, yerel temsili n aldatıcı bir görünüm olduğu gözlenmektedir. o, yalnızca Kapitalizmin temel niteliklerinden birisi "toplanma"dır; sermayenin belli ellerde toplanmasına değil, üretimin, üreticilerin, hizmet olanaklarının toplanmasına ve böylece metropollere, megapoııere de yol açmı tır. Böylece olu an büyük kentlerse, artık merkezi devlet yönetiminden daha fazla "özerklik" istemektedirler. Çünkü; tarihsel geli im sürecinde kentler, hinterlandlarında yaratılan artık ürünü denetleyerek büyümü lerdir. Bu amaçla yönetsel, askersel ve dinsel denetim yöntemleri geli tirmi lerdir; günümüzde ise bu denetim mali i levlerce sağlanmaktadır.ii Mali i levlerin yeterince gerçeklc mesinde önem ta ıyan ula ım, ileti im ve i gücünün yeniden üretimi vb. hizmetlerin iyilc tirilerek sürdürülmesi için, kent yönetimleri kaynaklarına daha çok sahip çıkmak istemektedirler. Bu ise daha çok özerkliği, daha çok özerklik daha çok demokrasiyi, daha çok demokrasi daha çok katılmayı gerektirmektedir. Öte yandan, "çağımızda devlet, insanlığın tartı ılmaz efendisi haline gelmi ; toplumun hak ve çıkarlarını tehdit eder 0Imu tur."13 Devletin azmanla masına kaqılık en etkili önlem olarak da demokratiklc me ve demokratikle menin bir gereği olarak katılım gösterilmektedir. Daha çok katılım, böylece daha demokratik toplumsal yapılar öngörülürken gündeme yerel yönetimler gelmektedir. Öyle ki, "özekçiliğin olabildiğince dı lanması, buna kar ılık yerinden yönetimin yüceltilmesi, demokrasinin tartı ılmaz bir gereği olarak sunulmaktadır."14 Çünkü katılımı artırarak demokratiklc menin artırılması; katılımı zorla tıran mekansal uzaklığı azaltmayı, sorunların somutla tırılmasını gerektirmektedir. Yani yerellc me gerekmektedir. Kısacası, demokrasi için katılımın (siyasal katılımın) yerel düzeyde iki gerekçesi vardır. Bunlar, toplanma eğilimi ve demokratikle me eğilimidir. Ancak siyasal katılmayı, salt yerel yöneticilerin daha çok yetkiye, özerkliğe sahip olması biçiminde algılamamak gereklidir. Eğer bu özerklik, yerel toplulukların kendi i lerinin görülmesine etkin ve eylemli katılmasına olanak vermiyorsa demokratikle meden sözedilemez. Yerel yönetimlere halkın katılımı, onun siyasal eğitimini de sağ1ayan sürecin bir parçasıdır. Katılma, değer yüklü bir kavramdır. ıs DÜ ük katılma düzeyini savunanlara göre; yaygın katılma, siyasal karar alma sürecini gereksiz yere uzatır ve etkinliğini azaltır; yurtta ların çoğunun bilgi düzeyi yetersiz olduğundan, durumun nesnel gereği olan en doğru kararın alınması kolayca engellenebilir. 11 İlhan Tekeli, Yilit Gtlöksıız. Tank Okyay, G~ndul.., DoI..., J,portalı ~hir, Cem Yayınevi Yayını. İsıantıul. 1976, Cem Erolul, DeYlet Yönetl.lne Katlı H.Ida, A.ko, ıs A.ko, s. 263.

11 YEREL YÖNETIMLER VE HALK EOİTIMİ 19 Yüksek katılma düzeyini savunanlara göre ise, katılma alabildiğince artırılmadıkça, demokrasinin temel taşlarından biri olan 'halk tarafından yönetim' ilkesi gerçekleşemez.u Katılmaya böyle farklı yaklaşımların bulunmasına karşın, pekçok yerel yönetici için demokratikleşmenin ve bu amaçla katılımcılığın bir siyasal hedef olduğu gözleniyor. Yerel yöneticiler, bu hedeflerini gerçekleştirmek için çaba göstermelidirler. Bu çabanın içeriğini, şu düzenlemeler oluşturacaktır: ı. Yerel yönetimler katılmaya açık olmalıdır. 2. Katılanlar, katılmadan dolayı yerel yöneticilerin olumsuz davranışlarına uğramayacaklarına güvenmelidirler. 3. Yerel yönetimlerin katılmaya olanak verecek bir tüzel çerçevesi bul un malıdır. 4. Katılmayı olumluyan bir ideoloji geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 5. Yerel yönetimler-yerel topluluklar arasındaki karşılıklı iletişim yoğunlaştırılmalı ve geliştirilmelidir. 6. Yerel topluluklar, katılmayı olanaklı kılacak bilgi, beceri ve tutuma sahip olmalıdır. Görüldüğü üzere, yerel yönetimlere halkın katılımı için burada öngörülen düzenlemeler, yönetsel ve yasal desteklemelerin yanısıra eğitsel desteklemeleri de içermektedir. Eğitsel desteğin içeriğini ise, daha önce tartışılan; katılanların katılma gereksinimini duymasının, kendine güvenmesinin, örgütlenmesinin sağlanmasının yanısıra, katılmanın biçimlerinin ve araçlarının açıklanmasını da kapsayacaktır. Katılmanın değişik biçimleri vardır; katılma bireysel, kümesel, yığınsal veya örgütsel biçimlerde gerçekleşebilir. Biçimlerden hangisinin yeğleneceği, herhalde sorunun niteliğine, yaygınlığına, katılma ortamına ve katılanların alışkanlıklarına, tutumlarına göre farklılaşacaktır. Katılmanın araçları ise dilekçe, bildiri, gösteri, oy verme, seçilme, görev alma, örgütlenme vb.dir. Gerçekte, insanların özek yönetimine ve taşra kuruluşlarına katılımı da, bu araçlarla ve bu biçimlerde gerçekleşir. Ancak farklı olarak yerel yöneticiler ve işgörenler, yerel birey ve kümelere fiziksel ve duygusalolarak daha yakındırlar; yalnızca hukuksal, siyasal nedenlerle değil, toplumsal nedenlerle de onların gözünde aklanmak durumundadırlar. Bu farklılıklar nedeniyle yerel düzeyde katılımın daha etkin olacağı varsayılmaktadır. Çünkü katılım, "birey (ve küme) 16 Cem Erotul, De~t YöndJ.lne Katll.a Hakla, s. 262

12 20 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER ile siyasal toplum örgütleri arasında bir etkile im türüdür."17 Ve fiziksel, toplumsal yakınlık nedeniyle siyasal etkile imin daha doğrudan, daha yoğun olması beklenmektedir. "Yerel temsil" ise, yerel düzeyde katılımın özgün bir boyutudur ve yerel yönetimlerin yerel halkın katılımına açılması için önem t3 ımaktadır. Çünkü yerel katılım, salt yerel yöneticilerin seçilmesi ile biten bir süreç değildir; temsilcilerin temsilleri süresince yerel halk tarafından denetlenmesi de beklenir. Ancak, yerel halkın denetimine dü ünsel ve tutumsal olarak hazır olmayan temsilcilerin, ne yerel halkın katılımı için çaba göstermesi beklenir, ne de yerel halkın katılım çabalarına ho görü ile bakması. Dolayısıyla, "yerel halkın gereksinme ve istemlerini yerel siyasalara dönü türecek 'demokratik bir temsil süreci' olmaksızın etkili ve etken bir yerel yönetim sisteminden sözetmek olanaklı değildir.nu KÜ kusuz, demokratik bir temsil süreci yalnızca yerel halkın oylarıyla seçilmi olmakla sağlanamaz; oy vermenin yanısıra yerel halkın seçimini istem ve gereksinmelerine ko ut olarak yapması, istem ve gereksinmelerinin yerine getirilmesi çabalarını gözlemesi, desteklemesi de gerekir. Oysa; "Yerel demokrasi kuramının temeli olan temsil anlayı ı, bir yandan kendi çıkar ve istemleri doğrultusunda temel siyasaları savunacak temsilci adayları arasından seçim yapacak bilinçli bir seçmen, öte yandan da genel çıkarı savunacak bir temsilci ülküsüne dayanmaktadır. Buna kaf ılık, yerel temsilin belirlenmesinde, bir yöredeki b3 at, yaygın uğr3 ıların ve ki isel bağlılıkların temsilci tercihlerinde etkili olduğu görülmektedir".19 Dolayısıyla, "görece geri bir toplumda yerinden yönetim ilkesini yaygınl3 tırmak, hem yerel ağalıkların doğmasına yol açabilir, hem de katılımcı eylemlerin bütün toplumu saracak bir etkenliğe ul3 masını engelleyebilir."30 Öyleyse, "demokratikle meyi", bunun bir gereği olarak "katılımı" siyasal bir hedef olarak belirleyen yöneticiler, yerel toplulukların geli tirici dinamiklerinden, bunların açığa çıkması ve devinim kazanması için halk eğitiminin eğitsel ve örgütsel yöntem ve tekniklerinden yararlanmak zorundadırlar. Kalkınma İçin Katılma Ülkemiz yerel yönetimlerine, Köy Yasası, belediye yasaları, İl İdaresi Yasası ve diğer bazı yasalarla yüklenmi görevler vardır. Çok çe itli olan bu 17 R1l en Kelq. LI-e., U Oya Çitci. Yeni YÖMd.1erde Taull (BeledIJe Örneii), rodate Yayını., Ankara, 1989, s. 2 ı, A.k.,s Cem Eropl, DeYIet YÖMd.lne Klltal.. Hakkı. s. 192

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16

MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE. 1. Giriş...2. 2. Genel Değerlendirme...3. 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 MAHALLİ İDARE YASA TASARILARI ÜZERİNE 1. Giriş...2 2. Genel Değerlendirme...3 3. Belediye Kanun Tasarısı...16 4. Büyükşehir Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...43 5. İl Özel İdaresi Kanun Tasarısı Değerlendirmesi...49

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN SONRA KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZEL KESİME GÖRDÜRÜLMESİ

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile O t l ATATÜRK.DOC 011 01350 00335 00000 11 011 01351 00335 00000 11 011 01352 00335 00000 11 011 01353 00335 00000 11 Otl 01354 00335 00000 11 011 01355 00335 00000 11 011 01356 00335 00000 11 011 01357

Detaylı

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU

İÇİNDEKİLER 13 3. ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 7. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Sosyal Güvenlik Reformu Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı (bir derleme) İhsan Feyzibeyoğlu İÇİNDEKİLER SAYFA BA LIK 2 A. SAĞLIKTA DÖNÜ ÜM PROGRAMI 2 1.SAĞLIK BAKANLIĞI NIN GÖRÜ LERİ: 2 Sağlıkta Dönüşüm Programının

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans

Detaylı

TOPLUMCU BİR ANAYASA İÇİN...

TOPLUMCU BİR ANAYASA İÇİN... Toplumcu Bir Anayasa İçin... TOPLUMCU BİR ANAYASA İÇİN... SUNUM 1. Türkiye 12 Eylül faşizmi tarafından dayatılan ve emperyalizme bağımlılık, teslimiyet, eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk, çürüme ve cehalet

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları

Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Kamu Yönetiminin Temel Kanunları Doğan BAYAR * I GİRİŞ Halkımızın artan ve çeşitlenen talepleri, etkinliğin arttırılması ve katılımcılık ekseninde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacı, uzunca bir süredir

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

Şehir Plancıları Odası

Şehir Plancıları Odası h a b e r b ü l t e n i 150 ISSN 1300-7300 ağustos 2004 www.spo.org.tr KORUMA KANUNU DEĞİŞTİ 3 KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ TEŞVİK KANUNU ÇIKARILDI 3 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU YÜRÜRLÜKTE 4 BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR Haldun Ö Z E N «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ E YEREL HİZMET SUNUMU VE BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ Ahmet BERK Sayıştay Başdenetçisi ndüstrileşme ve hızlı nüfus artışı ile gelişen hızlı kentleşme süreci, demokratik gelişmenin de etkisiyle yerel

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 EROL KAYA PENDİK BELEDİYE BAŞKANI 1 Kamu İdaresi ve Yerel Yönetimler İnsan, yaşamını diğer insanlarla bir arada sürdürme eğilimindedir. Bir arada, toplum

Detaylı

Bu raporun tamamı veya bir bölümü TUGİAD Türk Ekonomisinin Gelişme Sürecinde, Parlamentonun Konumu referansı yazılmak kaydıyla yazılabilir.

Bu raporun tamamı veya bir bölümü TUGİAD Türk Ekonomisinin Gelişme Sürecinde, Parlamentonun Konumu referansı yazılmak kaydıyla yazılabilir. Bu raporun tamamı veya bir bölümü TUGİAD Türk Ekonomisinin Gelişme Sürecinde, Parlamentonun Konumu referansı yazılmak kaydıyla yazılabilir. Basıldığı Yer Simge Ofis Matbaacılık Tel:567 64 64 544 66 24

Detaylı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı

4 Hasan GERÇEKER Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli konuklar, Değerli meslektaşlarım, Yazılı ve görsel basının değerli mensupları, Sözlerime başlarken sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İslâm dünyasının kutsal ayı olan

Detaylı

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi H. Hakan YILMAZ * Mustafa BİÇER ** Özet Çalışmada, öncelikle temsili demokrasi çerçevesinde bütçe hakkının

Detaylı

TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU

TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU TEKNİK ELEMANLARLA SENDİKALAŞMAYA DOĞRU DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI Birleşik Metal-İş BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cd. No.2 81110 Bostancı - İstanbul Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373

Detaylı