Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Türk Bocce tarihinde ilk; Deniz Demir Avrupa üçüncüsü Ýtalya'nin Pescara þehrinde yapýlan Avrupa Gençler Bocce Þampiyonasýnda, milli sporcumuz Deniz Demir bronz madalya kazanýrken, milli takým ise çok çekiþmeli geçen üçüncülük maçýnda Slovakya'ya 2-1 yenilerek 4ncü oldu. Ferdilerde ülkemizi temsil eden Deniz Demir ilk maçta Alman, ikinci maçta Rus rakiplerini yenerken, Ýsviçreli rakibi karþýsýnda baþarýlý olamadý. Grubunda ikinci sýrada yer alan Demir, diðer grubun birincisi Ýtalyan sporcu ile yarý final müsabakasý oynadý. Bu müsabakada da baþarýlý olamayýnca, Slovak rakibi karþýsýnda 3ncülük maçýna çýktý. Çok zor geçen karþýlaþma sonucunda, galip gelen milli sporcumuz, ülkemize Türk Bocce tarihinin ilk madalyasýný kazandýrmýþ oldu. Sayfa 7'de TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 ÜCRETSÝZDÝR PETANK ÞÖLENÝ SONA ERDÝ Baþyazý Sayfa 2 Teþekkürler Samsýn! Ahmet Recep TEKCAN Haber Sayfa 4 Yeni Dünya Þampiyonu; Ýspanya Haber Sayfa 6 Dart ta Avrupa Sýnavý Verdik Haber Sayfa 8 Bocce Bayan Milli Takýmýmýz KKTC de 3. Oldu Samsun'da 39 takýmýn katýlýmýyla yapýlan Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasýnda Ýspanya mutlu sona ulaþtý. 37 ülkeden 39 takým Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasý (WWPC2008SAMSUN) için Samsun'da buluþtu. Deniz Kenarýnda organize edilen büyük bir rekreasyon alaný olan Doðu Park'ta yapýlan þampiyona, 5 kýtanýn renklerini taþýyan katýlýmcýlarýyla büyük bir þölene dönüþtü. Þampiyona için kurulan 3500 metrekare çadýr içerisinde 20 oyun sahasý oluþturuldu. Açýlýþ töreninde Dünya Milletleri mozaiði renkli görüntüler ortaya çýkardý. Büyükþehir Belediyesi Bandosu ve Capoeira gösterileriyle renklenen açýlýþ töreninde konuþan Dünya Federasyonu Baþkaný Claude Azema, Türkiye'nin Petank'ta 3 yýllýk bir geçmiþi olmasýna raðmen, Avrupa ve Dünya Þampiyonasýna ev sahipliði yaparak ayrýcalýklý bir yer elde ettiðini belirtti. ÝLKLERÝN ÞAMPÝYONASI Samsun'da yapýlan Dünya Bayanlar Petank þampiyonasý birçok ilke sahne oldu. Samsun ilk kez bir Dünya Þampiyonasýna ev sahipliði yaparken, federasyonumuz da ilk kez bir Dünya Þampiyonasý organizasyonu gerçekleþtirdi. Uluslar arasý Olimpiyat Komitesince yakýndan izlenen ve Akdeniz oyunlarý, Dünya Oyunlarýnda yer alan Petank disiplininde ilk kez doping ve alkol kontrolü yapýldý. Ýskoçya Petank Federasyonu ilk kez bir uluslar arasý organizasyonda yer aldý. Sýla Yýlmaz Altýn Nokta Türkiye rekorunu Dünya Þampiyonasýnda egale ederek, önemli bir baþarý kazandý. Dünya Þampiyonalarýnda ilk kez 3 gün üst üste uydudan canlý yayýn yapýldý ve bu yayýn uydunun yaný sýra Dünya Þampiyonasý web sitesinden de tüm dünyaya aktarýldý. Sayfa 4-5'de

2 Ahmet Recep TEKCAN 37 ülkeden 39 takým Dünya Bayanlar Petank Þampiyo-nasý (WWPC2008SAMSUN) için Samsun'da buluþtu. Deniz Kenarýnda organize edilen büyük bir rekreasyon alaný olan Doðu Park'ta yapýlan þampiyona, 5 kýtanýn renklerini taþýyan katýlýmcýlarýyla büyük bir þölene dönüþtü. Þampiyona için kurulan 3500 metrekare çadýr içerisinde 20 oyun sahasý oluþturuldu. Açýlýþ töreninde Dünya Milletleri mozaiði renkli görüntüler ortaya çýkardý. Büyükþehir Belediyesi Bandosu ve Capoeira gösterileriyle renklenen açýlýþ töreninde konuþan Dünya Federasyonu Baþkaný Claude Azema, Türkiye'nin Petank'ta 3 yýllýk bir geçmiþi olmasýna raðmen, Ferdilerde ülkemizi temsil eden Deniz Demir ilk maçta Alman, ikinci maçta Rus rakiplerini yenerken, Ýsviçreli rakibi karþýsýnda baþarýlý olamadý. Grubunda ikinci sýrada yer alan Demir, diðer grubun birincisi Ýtalyan sporcu ile yarý final müsabakasý oynadý. Bu müsabakada da baþarýlý olamayýnca, Slovak rakibi karþýsýnda 3ncülük maçýna çýktý. Çok zor geçen karþýlaþma sonucunda, galip gelen milli sporcumuz, ülkemize Türk Bocce tarihinin ilk madalyasýný kazandýrmýþ oldu. ÝLKLERÝN ÞAMPÝYONASI Samsun'da yapýlan Dünya Bayanlar Petank þampiyonasý birçok ilke sahne oldu. Samsun ilk kez bir Dünya Þampiyonasýna ev sahipliði yaparken, federasyonumuz da ilk kez bir Dünya Þampiyonasý organizasyonu gerçekleþtirdi. Uluslar arasý Olimpiyat Komitesince yakýndan izlenen ve Akdeniz oyunlarý, Dünya Oyunlarýnda yer alan Petank disiplininde ilk kez doping ve alkol kontrolü yapýldý. Ýskoçya Petank Federasyonu ilk kez bir uluslar arasý organizasyonda yer aldý. Sýla Yýlmaz Altýn Nokta Türkiye rekorunu Dünya Þampiyonasýnda egale ederek, önemli bir baþarý kazandý. Dünya Þampiyonalarýnda ilk kez 3 gün üst üste uydudan canlý yayýn yapýldý ve bu yayýn uydunun yaný sýra Dünya Þampiyonasý web sitesinden de tüm dünyaya aktarýldý. 2 Türk Bocce tarihinde ilk; Deniz Demir Avrupa üçüncüsü Baþyazý Sayfa 2 Teþekkürler Samsýn! Haber Sayfa 4 Yeni Dünya Þampiyonu; Ýspanya Haber Sayfa 6 Dart ta Avrupa Sýnavý Verdik Haber Sayfa 8 Bocce Bayan Milli Takýmýmýz KKTC de 3. Oldu TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 Samsun'da 39 takýmýn katýlýmýyla yapýlan Dünya Bayanlar Petank Ýtalya'nin Pescara þehrinde yapýlan Avrupa Gençler Bocce Þampiyonasýnda, milli sporcumuz Deniz Demir bronz madalya kazanýrken, milli takým ise çok çekiþmeli geçen üçüncülük maçýnda Slovakya'ya 2-1 yenilerek 4ncü oldu. ÜCRETSÝZDÝR TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU BÜLTENÝ Sahibi TBBDF Adýna Ahmet Recep TEKCAN Baþkan Genel Yayýn Yönetmeni Dr. Mutlu TÜRKMEN Baþkan Vekili Ýdari Sorumlu Adnan ÖZTÜRK Genel Sekreter Yayýn Kurulu Prof. Dr. Erdal ZORBA Dr. Mutlu TÜRKMEN Dr. Mete ÖZDEMÝRCÝ Taner BOZKUÞ Mevlüt YENÝ Tasarým ve Baský Sayfa 7'de PETANK ÞÖLENÝ SONA ERDÝ Karanfil 2 Sk. No: 36/4 Kýzýlay - Ankara Tel: (pbx) Fax: Ýrtibat Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu GSGM Ulus Ýþhaný 10. Kat No: 1006 Tel: Faks: E-posta: Bültende yer almasýný istediðiniz görüþ, yazý ve haberlerinizi adresine göndermeniz halinde yayýn kurulumuzca deðerlendirmeye alýnacaktýr. Bültende yer alan yazý ve haberler kaynak gösterilerek alýntýlanabilir. Ýmza ile kaleme alýnan yazýlarýn sorumluluðu imza sahibine aittir. Sayfa 4-5'de TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 Deðerli okuyucular, Bülten'in yeni bir sayýsýnda daha sizlere ulaþmanýn memnuniyetini yaþýyoruz. Ýlk sayýda Bülten için öncelediðimiz vasfýn devamlýlýk olacaðýný özellikle vurgulamýþtým. Ne mutlu ki yeni bir sayý ile, bu hedefi gerçekleþtirme yolunda bir ileri adým daha atmýþ olduk. Çok yoðun geçen 2 ayýn ardýndan yine yapýp ettiklerimizin genel deðerlendirmesini, muhasebesini, burada sizlerle paylaþmak istiyorum. Bu sayýda manþete çektiðimiz Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasý, organizasyon baþarýsý ile çok geniþ yelpazede insanlarýn takdirini topladý. Evet, Samsun'da tam 5 kýtadan 37 ülkeden 39 takýmýn yarýþtýðý ve tam anlamýyla bir karnavala dönüþen þampiyonada, gerçek anlamda bir baþarý destaný yazdýk. 'Destan' nitelemesi belki biraz mübalaðalý bulunabilir; ancak þampiyona öncesi þartlar ve sahip olduðumuz imkânlar göz önüne alýndýðýnda bu niteleme dahi yetersiz kalacaktýr. Her þeyden önce biz Dünya Þampiyonasýný 2 yýl önceden almýþ deðildik. Þampiyonanýn ev sahibi Çin idi ve deprem felaketini müteakip Çin bu organizasyondan çekilmiþti. Yaptýðýmýz giriþimler sonucunda bu büyük etkinliði ülkemize almayý baþardýk. Ardýndan uygun il arayýþý ve Dünya Petank Federasyonu Baþkanýnýn ülkemizi ziyareti gibi bir süreç geçirdik. Þampiyona için Samsun ilini tespit etmemiz ve hazýrlýklar için düðmeye basmamýz ancak Aðustos'tan itibaren mümkün oldu. Kýsaca söylemek gerekirse, Dünya çapýnda bir organizasyonu planlamak, gerekli hazýrlýklarý yapmak, yazýþmalarý yürütmek, tanýtým faaliyetlerini yapmak, Samsun ilini ve 3500 metrekarelik devasa bir kapalý alaný sil baþtan yeniden üretmek için sadece 2 aylýk bir sürece sahiptik. Ýþte bu süreçte, þampiyonanýn organizasyon komitesi baþkaný Dr. Mutlu Türkmen baþta olmak üzere, yönetim kurulundan Teþekkürler Samsun! Baþyazý arkadaþlarým ve federasyon çalýþanlarýmýzla el ele vererek olaðanüstü bir çalýþma ortaya koyduk. Bu çalýþmada ilk andan itibaren Mutlu beyi hiç yalnýz býrakmayan ve hazýrlýklarýn Samsun ayaðýnda her daim hazýr bulunan, Ýl Spor Koordinatörü Ömer Altunsoy ve Ýl Temsilcimiz Bülent Þener'e teþekkür borçluyuz. Þampiyonanýn Samsun ayaðýnda temel destek noktamýz olan Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloðlu; tanýtým ve tesis hazýrlýðýnda hiçbir desteði esirgemeyen Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz; her kapýsýný çalýþýmýzda sýcak bir karþýlamayla bizi destekleyen Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Aslan Karanfil; þampiyona esnasýnda ortaya çýkan eksiklerin giderilmesi noktasýnda hýzýr gibi yetiþen Ýlkadým Belediye Baþkaný Erdoðan Tok; organizasyona sonradan katýlmasýna raðmen taleplerimizi geri çevirmeyen Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Þahin Eker ve bu kýymetli yöneticilerin nezdinde hesapsýz katký saðlayan personellerine sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Teþekkürlerin bir diðeri ise spor teþkilatýmýza. Baþta bu organizasyonun Samsun'da yapýlmasý için telkin ve teþvikte bulunan, her türlü desteði saðlayan Gençlik Spor Genel Müdürümüz Mehmet Atalay olmak üzere; çalýþmalarý yakýndan izleyen ve bizi yalnýz býrakmayan Genel Müdür Yardýmcýlarýmýz Mehmet Ali Babacan ve Yunus Akgül'e; þampiyonanýn planlanmasý aþamasýndan itibaren her adýmda yanýmýzda yer alan Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanýmýz Sultan Seyhan'a, tüm ekibim adýna en içten teþekkürlerimi sunuyorum. Dünya Þampiyonasýnýn unutulmaz bir þölene dönüþmesinde büyük katkýlarý olan sponsorlarýmýza, þampiyonada görev alan tüm çalýþma arkadaþlarýma, sadece þampiyona esnasýnda deðil, Samsun'da her adýmda misafirlerimizi yalnýz býrakmayan emniyet teþkilatý mensuplarýna, burada adýný zikredemediðim tüm katký sahiplerine teþekkür ediyor,' iyi ki varsýnýz' diyorum! Her geçen gün yapýlan iþin önem ve kýymetinin daha iyi anlaþýlacaðý inancýndayým. Bu nedenle burada baþarý öyküsü anlatmayacaðým. Zaten teknik deðerlendirmeleri de baþkan vekilimiz Dr. Mutlu Türkmen'in yazýsýnda bulacaksýnýz. Þimdi detaylarýný Bülten'in sayfalarýnda Ekim tarihleri arasýnda Almanya'nýn Duisburg þehrinde yapýlan Avrupa Bowling Tekler Þampiyonasýnda, ülkemizi Ebru Özoðluuntur ve Mithat Þiveliol temsil etti. bir perfomans ortaya koyan bayan sporcumuz Ebru Özoðluuntur, 24 oyun sonunda þampiyonayý 193,38 ortalamayla tamamlayarak, 39 sporcu arasýnda 15. sýrada yer almayý baþardý. Erkeklerde yarýþan milli sporcumuz Mithat Þiveliol ise, hafif sakatlýk geçirdiði þampiyonada, 24 oyun sonunda 190,25 ortalamada kalarak, þampiyonayý 27. sýrada tamamladý. Þampiyonada finalde Finladiya'lý rakibi Krista Pollanen'i yenen Ýngiliz Zara Glover bayanlar þampiyonu olurken; erkeklerde ise finalde Norveç'li Roger Olsen'i maðlup eden Avusturya'lý Thomas Gross þampiyon oldu. Milli takým antrenörü Recep Çýnar, Avrupa'nýn 40 ülkesinden gelen birbirinden kaliteli sporcular arasýnda baþarýyla yarýþan milli sporcularýmýzý kutlayarak; "Ebru, elde ettiði derece ile kalitesini ortaya koydu. Mithat ise sakatlýk nedeniyle gerçek baþarýsýný sergileme fýrsatý bulamadý. Bizim için önemli bir deneyim oldu" dedi. Ahmet Recep TEKCAN Baþkan bulacaðýnýz Dünya Þampiyonasýný bir kenara býrakarak, ev sahipliði yaptýðýmýz diðer 2 önemli etkinliði sizinle paylaþmak istiyorum. Avrupa'nýn ilk ve tek 'premier' statüsüne sahip, bizim 'Bowlingin Formulasý' olarak nitelendirdiðimiz Ankara Open Bowling Turnuvasý, Dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen 200'e yakýn üst düzey oyuncunun mücadelesine sahne oldu. Her geçen gün daha da güç kazanan Ankara Open turnuvasýna imza atan Rollhouse Bowling Salonunu tebrik ediyoruz. Ýyi bir haber daha; Avrupa Bowling Federasyonu, 2009 yýlýnda da Avrupa'nýn tek 'premier' statülü turnuvasýnýn Ankara Open olacaðýný kýsa bir süre önce duyurdu. Diðer bir önemli organizasyon ise Kemer Belediyesinin destekleriyle bu yýl ilk kez gerçekleþen Türkiye Açýk Dart Turnuvasý. Turnuvaya Dünya þampiyonlarýnýn yaný sýra, çeþitli ülkelerden gelen 150 sporcu katýldý. Anatolians Group imzasýyla gerçekleþtirdiðimiz bu organizasyon da önümüzdeki yýllarda alanýnýn en kuvvetli organizasyonu olacaðýnýn sinyallerini verdi. Turnuvada Türk sporcularýn ilk 3 içerisinde yer almasý bizi ayrýca mutlu etti. Geride kalan aylara dair teferruatlý haberleri ve deðerlendirmeleri Bülten'in sayfalarýnda bulacaksýnýz. Ancak ben buradan son olarak sürmanþette yer verdiðimiz tarihi bir baþarýyý zikretmek istiyorum. Deniz Demir federasyonumuza Avrupa Þampiyonasý düzeyinde ilk madalyasýný kazandýrdý. Ýtalya'da yapýlan Avrupa Bocce Gençler Þampiyonasýnda Deniz, zorlu maçlar yaparak bronz madalya kazandý. Ancak biz Deniz'den daha iyisini ve bunun devamýný bekliyoruz. Dart'ta olduðu gibi Bocce'de de bu baþarýnýn arkasýnda Kemer Belediyesi yer alýyor. Deðerli baþkanýmýz Hasan Þeker, Deniz'e yaptýðý destekle bu baþarýnýn önünü açmýþ oldu. Bülten'in bir sonraki sayýsýný kýsmet olursa federasyonumuzun 1. Mali Genel Kurul ve 2. Olaðan Genel Kurulunu müteakip çýkaracaðýz. Aralýk ayýnda yapýlacak Genel Kurulda camiamýzýn teveccühünü tekrar kazanýrsak, faaliyetlerimiz ve Bülten'in yeni sayýlarýnda sizlerle birlikte olacaðýz. Þimdiden destek veren tüm dostlarýma teþekkür ediyorum. Her þey gönlünüzce olsun Bowling Milli Takýmýmýz Avrupa Tekler Þampiyonasýnda ter döktü

3 KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 Ankara Open muhteþem finalle tamamlandý Bilkent Rollhouse'da düzenlenen Avrupa Bowling Turu'nun 13. ayaðý olan 'Ankara Open 2008', birbirinden ünlü bowlingcileri Ankara'da buluþturdu. Avrupa'nýn ilk premier statülü turnuvasý olan Ankara Open 2008'e dünyanýn sayýlý bowlingcileri katýldý. Türkiye'de bowling sporu adýna profesyonel anlamda yapýlmýþ en büyük turnuva olan Ankara Open 2008'e katýlan bowlingciler, yaptýklarý atýþlarla adeta izleyicileri büyülediler. Rollhouse Ankara Open Bowling Turnuvasý Avrupa Bowling tarihine bir ilk olarak geçerken bir rekora daha imza atýldý ve Avrupa Bowling tarihindeki 1,50 lik geri katýlým (re-entrysporcularýn turlara tekrar kayýt yaptýrma oranlarý) ortalamasý, 20 Eylül 2008 itibariyle 2,63 lük ortalama ile Rollhouse Ankara Open' da kýrýlmýþ oldu. Sporcularýn yoðun ilgi gösterdiði turnuvada, Akdeniz ülkeleri bowling þampiyonu olan Türk Milli Takým oyuncularýmýz Habib Doðan, Gülhan Aksular ve Mithat Þiveliol, final elemelerini maalesef geçemediler. Rollhouse Ankara Open boyunca tüm oyuncular, sergiledikleri sempatik tavýrlarýyla ve gösterdikleri muhteþem performansla izleyenlerin hayranlýk dolu bakýþlarýný üzerlerinde toplamayý baþardýlar. Danimarka, Ýsviçre, Ýngiltere, Amerika ve daha pek çok ülkeden 200 e yakýn sporcunun katýlýmýyla renklenen turnuvada, sporcularýn gösterdikleri üstün performans görülmeye deðerdi. 3'ün canlý olarak gösterdiði, Avrupa Federasyon Baþkaný Addie Ophelders ve üyelerin de izlediði, final karþýlaþmalarý sonucunda Finlandiyalý oyuncu Osku Palermaa ve Rus oyuncu Alexey Parshukov yarýþmayý üçüncü ve dördüncü olarak bitiren isimler oldular. Geçen yýl düzenlenen Ankara Open 2007'nin 2.si, Finlandiyalý oyuncu Osku Palermaa farklý atýþ stili ile bu turnuvada da ilgi toplarken elemelerde elde ettiði 300 puanla turnuvanýn en yüksek skorunu kaydeden isim oldu. oyuncu Dominic Barett ve Finlandiyalý oyuncu Pasi Uitola arasýnda geçen final rekabetinde ise iki oyun sonunda elde ettiði 490 puanla galip gelen ve euroluk para ödülünü alan isim Dominic Barrett oldu. Ýkinci olan oyuncu euro alýrken, üçüncü ve dördüncü olan oyuncular ise 6000 euro aldýlar. Toplamda daðýttýðý euroluk dev para ödülünün yaný sýra turnuvada ilk 56 sýralamasýnda yer alan oyuncularýna çeþitli hediyeler daðýtan Rollhouse Spor ve Eðlence Merkezleri, turnuva sonrasýnda düzenlediði parti ile oyuncularýna ve turnuva boyunca çalýþan ekibine unutulmaz bir gece yaþattý Avrupa Bowling Þampiyonasý Mersin'de Yapýlacak Avrupa Bowling Federasyonu, 25 Ekim - 1 Kasým 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþecek olan Avrupa Bowling Þampiyonasýnýn Mersin'de yapýlmasý kararý aldý. Avrupa Bowling Federasyonu (ETBF) Genel sekreterinin 1 Ekim 2008 tarihli resmi yazýsýnda, 2010 Avrupa Þampiyonasýnýn Mersin Rollhouse Bowling Salonunda yapýlmasý kararýnýn alýndýðý belirtildi. Bu karara göre Ýsrailli Roni Ashkenazi de turnuva direktörü olarak atanýrken, Güney Kýbrýs Rum Kesiminden Marios Nicolaides ise teknik delege olarak atandý. Bu görevliler þampiyona öncesinde salonunun uygunluðunu denetleyerek, Avrupa Federasyonu yeterlilik belgesi verecekler. Þampiyonanýn Türkiye'ye verilmesi sürecini deðerlendiren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Baþkaný Anmet Recep Tekcan, Türkiye'nin son yollarda çok önemli spor organizasyonlarýna ev sahipliði yaparak olimpiyat rüyasýný gerçekleþtirme yolunda önemli adýmlar attýðýnýn altýný çizerek; "Bu baðlamda federasyon olarak biz de önder konumdayýz. Bocce, Petank, Bowling ve Dart branþlarýnda ardarda devasa turnuvalar ve þampiyonalar düzenliyoruz. Ülkemize binlerce sporcu ve idarecenin gelmesini saðlýyoruz. Avrupa Bowling Þampiyonasýný da alnýmýzýn akýyla yapacaðýz" dedi. Tekcan, Türkiye'nin yaptýðý baþarýlý organizasyonlar neticesinde öncelikli tercih edilen bir ülke haline geldiðini de sözlerine ekledi. TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU Prof. Dr. Erdal ZORBA* Yaþam Boyu Spor ve Olimpiyatlar -II- TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi Aktif Yaþamýn Saðlýðýmýza Kazandýrdýklarý Doðanýn bir kuralý olarak doðduðumuz andan itibaren ölüme doðru yaþlanýrken, organizmamýzdaki deðiþiklikler nedeniyle gücümüz, dayanýklýlýðýmýz ve yaþam kalitesi ile ilgili daha birçok özelliðimiz gerilemeye eðilim göstermektedir. Genç yaþlarda hastalýklara karþý dirençliyizdir, otobüse yetiþmek için koþabiliriz, asansörü beklemek yerine merdivenlerden çýkmayý yeðleyebiliriz. Sonralarý ise otobüsü ya da asansörü beklemek daha kolayýmýza gelir. Deðiþik ülkelerde ayrý adlar alan fiziksel güç uyumu (kondisyon, fiziksel uygunluk) organizmanýn tüm sistemleriyle günlük yaþamamýzdaki iþlerimiz için hazýrlýklý olmasý anlamýna gelmektedir. Þöyle ki, postacýlar kilometrelerce yürüyebilir, hamallar kilolarca yük kaldýrabilir, sporcular ise saatlerce antrenman yapacak gücü kendilerinde bulabilirler. Temel olarak kuvvet, dayanýklýlýk, sürat, esneklik, beceri gibi özelliklerin tümü fiziksel güç uyumumuzu oluþturmaktadýr. Yürüyüþ, jogging, koþu, bisiklet, yüzme, kayak gibi büyük kas gruplarýnýn hareket olayýna katýldýðý dayanýklýlýk sporlarý sýrasýnda kaslar, kanýn kalbe geri dönüþüne aktif olarak katkýda bulunurlar. Kendisine daha fazla kan geldiðinden ek bir yükle çalýþan kalp ise her seferinde daha fazla kaný çevreye göndermek zorundadýr. Buna zamanla iyice alýþýr ve pompa görevini daha ekonomik olarak sürdürür. Kalp kasý kuvvetlendiðinden ve irileþtiðinden, ayrýca iç hacmi geniþlediðinden dinlenmiþ durumdayken eskisine oranla daha az sayýda atým ile ayný miktardaki kaný organlara gönderebilir. (Tablo1) Tablo 1: Düzenli Spor Yapmada Azalan ve Artan Deðerler. AZALAN DEÐERLER Kalp krizi riskinde Kalp krizi geçirmiþ kiþilerin tekrardan geçirme riskinde Hipertansiyon (yüksek tansiyon) riskinde, Bayanlarda hamilelikten kaynaklanan (sýrt aðrýlarý, vs) rahatsýzlýklarda, Sebebi bilinmeyen veya stresten kaynaklanan baþ aðrýlarýnda azalma veya giderilmesinde, Çok sýký bir diyet uygulamadan kiloda, Dinlenme kalp atýmýnda, Osteoarisden dolayý oluþan eklem dejenerasyonunda, Kanser risklerinde (kolon, prostat, göðüs, gibi), Bel ve sýrttaki kaslardan kaynaklanan aðrýlarda, Yaðlanma riskinde, Solunum kaslarý güçlenirken, istirahat solunumunda, Bayanlarda menstural semptomlarda, Spordan hemen sonra iþtahda, Yaþlanmanýn geciktirilmesinde, Kandaki kolesterol seviyesinde LDL lipoproteinler azalýr ARTAN DEÐERLER Genel saðlýkta, Düzenli, saðlýklý uykuda, Muhtelif enfeksiyonlara karþý vücudun direncinde, Maksimal O2 tüketiminde, Kemiklerin yoðunluðunda Sýcaða ve soðuða karþý dirençte, Diyabet hastalýðý var ise de kan þekerini kontrol altýna almada, Vücut yað kaybýný fazlalaþtýrarak, kas kütlesinin dayanaklýðýnda, kuvvetinde, Kanda ve kaslardaki laktik asit birikimlerinin geç oluþmasýnda ve birikimin erken daðýlmasýnda, Deriye kan akýþýnýn artmasýna, dolayýsý ile derinin beslenmesinde, Akciðerlerden kana O2 diffüzyonunda, Kan akýþkanlýðýnda, Baðýþýklýk sistemini güçlenmesinde, Glikoz toleransýnda, Sakatlýklara karþý direncinde, Cinsel istek ve performansýnda, Vücut postürünün düzgünlüðünde, Fazla kalori kullanýlmasýnda, Fiziki görünümün olumlu olmasýnda, Eklem elastikiyetini geliþtirilmesinde, Denge ve koordinasyonunuzu geliþtirilmesinde, Metabolizmanýn daha düzenli çalýþmasýna, kan plazma hacminin artmasýnda yardýmcý olur, HDL lipoproteinler yükselir. Egzersize katýlanlar iskelet kaslarýndaki kýlcal damarlarýn çoðunu kullanýrlar. Fiziksel iþ sýrasýnda kýlcal damarlar görev yapmak üzere açýlýr ve çalýþmalar düzenli sürdürülürse gerektiðinde kaný iletmek üzere kullanýma hazýr durumda kalýr. Ayný þey kalp kasý için de geçerlidir. Kalp kasýna ne kadar çok görev verirsek kendi içinde kendisini besleyen kýlcal damarlar ve bu kýlcallarýn kaynaklandýðý asýl damarlar (koroner) sürekli olarak geniþ durumlarýný korurlar. Ayrýca dokuda kullanýlan artýk ürünlerin uzaklaþtýrýlmak üzere kana geçiþi kolaylaþýr. Kalbin daha iyi iþ görmesi, kaný bolca pompalayabilmesi, geniþleyen damarlarla dokuya bol besin gelmesi hücrelerde de deðiþikliklere yol açar. Daha çok enerji ortaya çýkmasý için yaðlarýn ve karbonhidratlarýn yanmasýný kolaylaþtýrmak üzere enzimlerde artýþ olur. Özellikle vücuttaki yaðlarýn egzersizlere katýlmakla düþüþ gösterdiði gözlenmiþtir. Damar sertliðine yol açan ve kalp damar hastalýklarýndan sorumlu olan yaðlarýn egzersizlerle azaltýlmasý mümkündür. Bu arada "iyi huylu" diyebileceðimiz ve diðer yaðlý maddelere karþý savaþ vererek damar sertliðini önlemeye çalýþan bir madde olan HDL (yüksek yoðunluktaki lipoprotein) ise egzersizlerle arttýrabilir. Organizma fiziksel yük altýndayken, depolanmýþ yaðlar bulunduklarý yerlerden serbestleþirler. Fiziksel aktiviteyi bitirip dinlenmeye geçtikten sonra bile yaðlarýn yanmasý ile enerji saðlanmasý saatlerce sürer. Bu zayýflamak isteyenlerin unutmamasý gereken bir konudur. Ayrýca, egzersizler beyinde iþtah merkezinin düzenli çalýþmasýný saðlayarak beslenme ve enerji harcama dengesini korur. Yaþlandýkça azalan kas kitlesi ve düþen metabolizma hýzý nedeniyle daha az yememiz gerekir. Devam edecek * Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi 3

4 4 TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 YENÝ DÜNYA ÞAMPÝYONU; ÝSPANYA Ev sahibi olarak 2 takýmla yarýþan Türkiye'nin Akife Ercelep, Sýla Yýlmaz, Semra Yýlmaz ve Seda Geridönmez'den oluþan B takýmý, grubunda oynadýðý 4 maçý da kazanarak 1/8 finale kalmasýyla büyük sevinç yaþadý. Grubunda Danimarka, Fas, Avustralya ve Çin'i maðlup eden Türkiye B takýmý, final grubunda þampiyonanýn finalisti Tayland A takýmý ile eþleþti. Bu maçý 3-13 kaybeden B takýmý, þampiyonayý 9ncu sýrada tamamlamýþ oldu. Gülçin Yaratýlmýþ, Nefise Kahraman, Kübra Yörükçü ve Nihal Demirdal'dan oluþan Türkiye A takýmý ise grubunda Tayland B, Hollanda ve Kanada'ya yenilip; Ýsrail'i ise maðlup etti. Daha sonra mücadelesine Milletler Kupasýnda devam eden A takýmý, baþtan sona önde götürdüðü ABD maçýný kaybederek elendi. Böylelikle Türkiye A takýmý þampiyonayý 25nci sýrada tamamladý. Zorlu geçen final müsabakasýnda Tayland A takýmýný yenen Ýspanya Dünya Þampiyonu olurken; yarý finalde kalan Tayland B ve Fransa takýmlarý ise bronz madalya ile yetinmek zorunda kaldýlar. Böylelikle ezeli mücadelede 4ncü kez þampiyonluða kavuþan Ýspanya, daha önce 4 kez þampiyon olan Tayland'ý da yakalamýþ oldu. Final müsabakasýna rahat baþlayan Ýspanya, kýsa sürede skoru 8-0'a taþýdý. Ancak daha sonra Tayland takýmý maçý kontrolüne alarak skoru 8-8 beraberliðe getirdi. Tansiyonu oldukça yükselen maçýn son ellerinde, bu tansiyonu iyi kontrol eden Ýspanya, maçý kazanarak Dünya Þampiyonluðuna ulaþmayý baþardý. Final müsabakasý uydudan canlý yayýna taþýnýrken, bu yayýn Dünya Þampiyonasý web sitesinden de verilerek finalin Dünyanýn her yerinden izlenmesi mümkün kýlýndý. Yarý finalde Tayland A takýmýna yenilen geçen yýlýn Dünya Þampiyonu diðer Tayland takýmý ve yarý finalde Ýspanya'ya karþý 13-4 farklý skorla kaybeden Fransa ise þampiyonayý 3ncülükle tamamladýlar. Gruplarýndan çýkamayan takýmlarýn katýldýðý milletler kupasý finali ise büyük bir mücadeleye sahne oldu. Zorlu müsabakanýn neticesinde Ýsviçre'yi maðlup eden Belçika ilk sýrayý elde ederken, ABD ve Hollanda ise 3. sýrada yer aldýlar. Türkiye B takýmý grubundan namaglûp birincilikle çýktý Altýn Noktada en büyük, yine PAPON Altýn Noktada Dünya Rekortmeni sporcu Angelique Papon Samsun'da da Altýn Madalyaya uzandý. Geçen yýl Ankara'da Avrupa Þampiyonu olan Hollanda'lý Karin Rudolfs ise gümüþ madalyada kaldý. müsabakasýnda Rudolfs karþýsýnda 47 sayý toplayarak Dünya Þampiyonu olan Papon, 2. miskete kadar dünya rekoru kýrma þansýný devam ettirerek büyük bir heyecan yaþattý. Rudolfs ise final müsabakasýnda erken koparak, 17 sayýda kaldý. Altýn Nokta Þampiyonasýnda üçüncülüðü ise Tunus ve Tayland'lý sporcular paylaþtýlar. Sýla Yýlmaz Türkiye Rekorunu egale etti Altýn Nokta oyununda yarýþan milli sporcumuz Sýla Yýlmaz eleme turunda 30 sayý elde ederek, Türkiye rekorunu egale etti ve ayný zamanda eleme turunda 5nci sýrayý elde etti. Ýlk 4'e giren sporcularýn doðrudan çeyrek finale kaldýðý oyunda, repesaj turuna kalan Sýla Yýlmaz, bu turda 23 sayýda kalýnca þampiyonayý 11nci sýrada tamamlamýþ oldu. Dünya Þampiyonasýnda rekoru egale etme baþarýsý gösteren Yýlmaz, herkesin takdirini kazandý.

5 KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU 5 SAMSUN PETANK'A DOYDU Samsun, Dünya Þampiyonasý vasýtasýyla Petank sporunu yakýndan tanýdý. Bir ay önceden baþlayan tanýtým çalýþmalarý çerçevesinde, milli takým seçmeleri Samsun'da yapýldý. Ardýndan milli takýmlar Samsun'da kampa girdi ve kamp boyunca yerel basýnda ve TV kanallarýnda çeþitli programlarda yer aldý. Samsun Ýl Temsilciliðince Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okullarýnda Petank tanýtým seminerleri yapýldý. Samsun Büyükþehir Belediyesince baþlatýlan tanýtým ataðý çerçevesinde, ilin her tarafýnda bilbordlarda, raket panolarda þampiyona afiþleri asýldý. Otobüs önlerinde ve þehrin önemli kavþaklarýnda pankartlar asýldý.2 çeþit afiþle birçok kurum ve kuruluþta þampiyona duyuruldu. Tanýtým broþürleri ve þampiyona kitapçýðý daðýtýldý. Ön tanýtýmýn baþarýyla yapýldýðý Samsun'da, halk final müsabakasýna büyük bir ilgi gösterdi. Samsun valisi, milletvekilleri, büyükþehir belediye baþkaný, rektör ve rektör yardýmcýlarý, ilçe belediye baþkanlarý ve çok sayýda bürokratýn da heyecanla izlediði final müsabakasý sonrasýnda, Petank sporunu yakýndan tanýma fýrsatý bulan herkes, Petank topu edinme talebinde bulunarak, bu spora baþlama sinyali verdi. Organizasyon sonrasýnda yapýlan teþekkür ziyaretlerinde idareciler bu sporun yapýlmasý için gerekli sahalarýn oluþturulmasý konusunda taahhütlerde bulunarak, Samsun'un ileriki yýllarda Petank için önemli bir merkez olacaðý sinyalini verdiler. MUHTEÞEM GALA Dünya Þampiyonasý, Samsun Bahar Restaurant'ta yapýlan unutulmaz gala yemeði ile sona erdi. Türkiye Federasyonu tüm katýlýmcýlara kupa ve madalya takdim ederken, tekrar Türkiye'de buluþmak dileðiyle organizasyon sona erdirildi. Gala yemeðinde yüzlerce sporcu, idareci ve organizasyon görevlisi hep birlikte dans ve müzik ile doyasýya eðlendiler. Gece yarýsýna kadar eden müzik eþliðinde kendinden geçen sporcular saatlerce dans edip, yapýlan Latin Danslarý ve Capoeira gösterilerini izlediler. Gecede sporcularla birlikte, sponsorlar ve FIPJP yöneticilerine de plaket takdim edildi. Gece bir baþka organizasyon için Türkiye'de buluþmak dileðiyle sona erdi. Teþekkür Ziyaretleri Þampiyonanýn tamamlanmasýnýn ardýndan, organizasyon komitesi baþkaný Dr. Mutlu Türkmen ve komite üyeleri Ömer Altunsoy ile Taner Bozkuþ, þampiyonaya destek veren Valilik, Büyükþehir ve Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Ondokuz Mayýs Üniversitesi rektörlüðü ve sponsor þirket yöneticilerine teþekkür ziyaretinde bulunarak, katkýlarýndan ötürü çeþitli hediyeler takdim ettiler. GENEL KURUL DUYURUSU Federasyonunuz 1. Mali Genel Kurulu ile 2. Olaðan Genel Kurulu 27 Aralýk 2008 tarihinde yapýlacaktýr. Dr. Mutlu TÜRKMEN Çýktýk açýk alýnla TBBDF Baþkan Vekili Sevgili dostlar, Müthiþ bir tempoyla hazýrlandýðýmýz Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasýnýn tatlý yorgunluðu ile karþýnýza çýkmýþ bulunuyorum. Yorucu bir hazýrlýk dönemini atlattýktan sonra, gerçek anlamda bir þölene dönüþen Dünya Þampiyonasýný, büyük bir hataya mahal vermeden tamamlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen herkese en kalbi teþekkürlerimi sunuyorum. Dünya Þampiyonasý, gerçek anlamda bir memleket meselesiydi. Sadece ülkemiz için deðil, Samsun için de ayrý bir önemi haizdi. Kýsa sürede Dünyanýn 108 ülkesinde Samsun ismini duyurduk. Yüzlerce Petank sitesinde 3 dilde açmýþ olduðumuz Dünya Þampiyonasý Web Sitesinin (www.wwpc2008samsun.com) linki yer aldý. Binlerce insan haritadan Karadeniz kýyýsýndaki Samsun ilini gördü. Samsun ile ilgili bilgi topladý, araþtýrma yaptý. Samsun için tanýtýmýn ötesinde bir anlam taþýyordu bu þampiyona. Samsun, ilk kez Dünya Þampiyonasý ölçeðinde bir faaliyete kucak açtý. Samsun, bir sýnav verdi. Samsun, sýnavdan alnýnýn akýyla çýktý. Samsun, önümüzdeki yýllarda çok daha büyük organizasyonlarý gerçekleþtirecek potansiyele sahip olduðunu kanýtladý. Tabi biz de önemli bir sýnav verdik. Federasyonumuz ilk kez bir Dünya Þampiyonasý organizasyonu gerçekleþtirdi. Ýyi de yaptý. Þampiyonadan çok boyutlu kazanýmlar elde ettik. Dünyada hýzla geliþen Petank sporunda ayrýcalýklý bir yere sahip olduk. Umarým bu tecrübe, bize Dünya Erkekler Petank Þampiyonasýný getirecektir. Bu konuda da gerekli adýmlarý attýk, altyapýyý hazýrladýk. Belki siz bu satýrlarý okurken, biz Senegal'de gerçekleþtirilen Dünya Petank Federasyonu Genel Kurulundan bu kararý çýkarmýþ olacaðýz. Þu anda þampiyonayý üstlenmek isteyen Hollanda, ABD ve Tayvan gibi ülkeler karþýsýnda her yönden avantajlý durumdayýz. Bu avantajlarý Samsun'da elde ettik. Samsun'da Petank için birçok ilke imza atýldý. Ýlk kez olimpik olma rüyasýna sahip bu branþta, doping ve alkol kontrolü gerçekleþtirildi. Biz ise organizasyon olarak ilk kez sponsorlarýmýz marifetiyle anlamlý farklar ortaya koyduk. Vodafone sponsorluðunda tüm ülke kafile baþkanlarý, resmi delegasyon ve organizasyon görevlilerine verdiðimiz ücretsiz telefon ve hatlarla kusursuz bir iç iletiþim aðý kurduk. Daha birçok sürprizle misafirlerimizin memnuniyetini pekiþtirdik. Tabi bu ölçekte bir organizasyonda aksayan noktalar da oldu. Ama farkýna vardýðýmýz her aksaklýða dostlarýmýzla birlikte Hýzýr gibi müdahil olduk. Aksaklýklarý telafi ettik. Bu arada kendi arkadaþlarýmýzdan da küçük þeylere takýlanlar, küsenler, bozulanlar, terk edip gidenler, karnýndan eleþtiri türetenler olmadý deðil. Ama prensip olarak, herkesi memnun etme gayretinin bizi organizasyonda baþarýsýz kýlacak tek hata olacaðýný her daim aklýmda tuttum. Bu nedenle sýk sýk kiþisel beklenti ve þikâyetleri göz ardý ettim. Bu arada tüm strese ve gerilime raðmen hiç kimseyi kýrmamak için gayret ettim. Organizasyonda görevlendirdiðimiz bazý arkadaþlarýn kendilerine hamledilen sorumluluklarýn haricinde þeylerle meþgul olmasýna sessiz kaldým. Tabi ki ayný zamanda da ders aldým. Bir daha böyle büyük çapta bir organizasyon gerçekleþtirme fýrsatý bulursak, bunu hiçbir iþi yapmaktan imtina etmeyecek gerçek anlamda gönüllülerle veya ücreti mukabil her iþi yapacak profesyonel iþçilerle yapmamýz gerektiðini anladým. Yüzlerce insanýn teþekkürünü aldýysak, bunda herkesin bir katkýsý oldu. Herkese, katkýsý oranýnda teþekkür ediyorum. Kendi namýma "Her þeyi mükemmel yaptým" demiyorum. Ancak elimden gelenin en iyisini yaptým. Samimiyetle yaptým. Yaptýklarýmýzýn olumlu yanlarýný görmeden ve tamamýyla kötü niyetle eleþtirenlere ise anlamak istemiyorum. Zira bu insanlarýn eleþtiri hakkýna ancak daha iyisini yaptýklarýnda sahip olacaklarýný düþünüyorum. Bu noktada Mevlana'nýn hikmet dolu bir sözüyle yazýmý tamamlamak istiyorum; "Her þeye doðru demek ahmaklýktýr; her þeye yanlýþ demek zorbalýktýr" Hoþçakalýn

6 6 TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 Dart'ta Avrupa Sýnavý Verdik Dart Milli takýmýmýz, Aðustos tarihlerinde Danimarka'nýn Kopenhag þehrinde yapýlan Avrupa Dart Þampiyonasýnda yarýþtý. Kafile baþkanlýðýný Ahmet Recep Tekcan'ýn yaptýðý milli takýmda antrenör olarak ise Mete Özdemirci görev aldý. Milli takýmýmýzý bayanlarda Duygu Karaca ve Meltem Giray, erkeklerde ise Emre Toros, Arman Uður, Bahadýr Alev ve Eser Tekin'den oluþan sporcular temsil etti. Milli takým, Avrupa Þampiyonasýnýn ardýndan 31 Aðustos tarihinde ise Danimarka Open'a katýldý. Avrupa Þampiyonasýnda yarýþan erkek takýmýmýz 21 ülke arasýnda 9 puanla 18. sýrayý alýrken, bayan milli takýmýmýz ise 3 puanla 16. sýrada yer aldý. Erkeklerde takým sýralamasýnda Danimarka 82 puanla 1., Ýngiltere 78 puanla 2. ve Ýskoçya 77 puanla 3. sýrada yer alýrken; bayanlarda ise Ýskoçya 44 puanla 1., Ýsveç 38 puanla 2. ve Galler 29 puanla 3. sýrada yer aldý. Sporcularýmýz tekler ve çiftler yarýþmalarýnda umduklarý sonuçlara ulaþamadýlar. Sporcularýmýzdan sadece Emre Torus - Bahadýr Alev çifti, çiftlerde ilk 16'ya girmeyi baþardýlar. Ancak çeyrek final müsabakasýnda ise güçlü Finli rakiplerine yenilmekten kurtulamadýlar. Danimarka Open'da ise Milli Dartçýmýz Eser Tekin 33. sýrada yer almayý baþardý. Diðer sporcularýmýz ise klasmana giremediler. Dünya Yýldýzlarý Kemer'de buluþtu Anatolians Group tarafýndan Ekim 2008 tarihleri arasýnda Kemer'de organize edilen Uluslararasý Turkish Dart Open Turnuvasý sona erdi. Grand Haber Otel'de yapýlan turnuva, final maçlarýnýn ardýndan tamamlandý. Bayanlarda Gore, erkeklerde ise Fitton 1. oldu. Yaklaþýk 150 sporcunun katýldýðý turnuvada, 5 kategoride yapýlan maçlarda þampiyonlar belli oldu. Buna göre, tek bayanlarda Galler'den Julie Gore, Ýngiltere'den Dea Bateman'ý 3-1 yenerek þampiyon oldu. Tek erkeklerde Galler'den Mark Lewis'ý 5-1 yenen ve 2007 yýlý Dünya Dart Þampiyonu olan Ýngiliz Darryl Fitton birinciliði aldý. Türk sporculardan yeni bir isim Serkan Çakýt büyük bir sürprize imza atarak tek erkeklerde yarý finale yükseldi. Yarý finalde Mark Lewis'e karþý 4-1 kaybeden Çakýt, ilk uluslararasý turnuvasýnda 3. olarak gelecek için büyük bir ümit verdi. Karýþýk çiftlerde Darryl Fitton (Ýngiltere)-Dee Bateman (Ýngiltere) çifti, Mark Webster (Galler)-Lorraaine Hyde (Galler) çiftini 3-0 yendi. Çift bayanlarda Gaynar Williams (Galler)-Dea Bateman (Ýngiltere) çifti, Julie Gore (Galler)-Jan Bobbins (Galler) çiftini 3-2 yenerek þampiyon oldu. Çift erkeklerde finalde Mark Lewis (Galler)-Jamie Lewis (Galler) çifti, Martin Phillips (Galler)-Tolga Bora (Türkiye) çiftini 3-1 yenerek þampiyonluðu elde etti. Yarý fnalde Philips-Bora çiftine karþý kaybeden Mark Webster - Mete Özdemirci ise 3.ncülükle yetinmek zorunda kaldý. Turnuvada birincilere ödüllerini, Kemer Belediye Baþkaný Hasan Þeker, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Baþkaný Ahmet Recep Tekcan ile Grand Haber Otel Genel Müdürü Metin Peltek verdi.

7 Sürmanþetin devamý KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU 7 Dart'ta maraton hýzlý baþladý Türk Bocce tarihinde ilk; Deniz Demir Avrupa üçüncüsü sezonu Türkiye Sýralamasý turnuvalarýnýn ilki, 25 Ekim'de Kemer'de yapýldý. Turnuvaya bayan - erkek toplam 60 sporcu katýldý. Þampiyonanýn ilk ayaðýný, bayanlarda Duygu Karaca, erkeklerde ise Bahadýr Alev birinci olarak tamamladý. Bayanlar turnuvasýnda finali, yarý finalde Aslý Barýþ'ý 3-0 yenen Duygu Karaca ile, Halime Öztürk'ü 3-2 yenen Pýnar Özdemirci oynadý. Ýlk kez final oynayan Özdemirci, heyecanýný saklamayý baþaramayýnca 4-0 kaybederek, ilk ayaðýn ikincisi olmakla yetindi. Erkeklerde ise finalin adý Serkan Çakýt'ý 4-3 yenen Arman Uður ile, Necmi Cebe'yi 4-1 yenen Bahadýr Alev oldu. Bahadýr Alev, Arman Uður'u yenerek turnuvanýn birinciliðini elde etti. Volo Dünya Þampiyonasýnda Rölede 9. Olduk Antrenörlüðünü Erdal Buyruk'un yaptýðý Deniz Demir, Eray Yýlmaz ve Ramazan Ömeroðlu'ndan oluþan milli takým, Alman milli takýmýný 2-1, Rus milli takýmýný 3-0 maðlup ederken, Ýsviçre milli takýmý karþýsýnda ise 3-0 maðlup oldu. Bu sonuçla grubunda ikinci sýrayý alan milli takým yarý finale kaldý. Yarý finalde diðer grubun birincisi Ýtalya ile karþýlaþan milliler, bu maçta iyi bir mücadele sergilemelerine raðmen, 3-0 maðlup olmaktan kurtulamadý. Son gün Deniz Demir'in de ferdilerde Slovak rakibini yenerek 3ncü olmasýnýn ardýndan büyük moralle Slovak milli takýmý karþýsýna 3ncülük maçýna çýkan genç milli takým, nefes kesen bir mücadelenin sonunda çiftler maçýný kazanmayý baþardý. Ardýndan 2 tekler maçýna geçilirken, Deniz Demir ve Ramazan Ömeroðlu bu maçlara üstün baþladý. Uzun süre maçlarý önde götüren sporcularýmýz, performanslarýný sürdüremeyince önce Ömeroðlu maçý kaybetti. Ardýndan maça farkla baþlayan Deniz Demir de baský altýnda kalýnca, son ellerde defalarca maçý bitirme þansý yakalamasýna raðmen bu þansý kullanamadý ve mücadeleyi kaybetti. Böylelikle çok talihsiz bir biçimde Slovakya'ya 2-1 yenilen milli takým klasmanda 4. sýrada kalmýþ oldu. Milli takým kafile baþkaný Mutlu Türkmen, Pescara'da 2009 yýlýnda Akdeniz Oyunlarý yapýlacaðýný, bu þehirde ülkemizin Bocce'de de iddialý ülkeler arasýnda olacaðýný belirterek, Deniz'in bu yolda ilk adýmý attýðýný dile getirdi. Türkmen, Deniz'in bayan erkek karýþýk oynan gençler þampiyonasýnda, erkek rakipleri arasýndan sýyrýlarak bronz madalyaya uzanmasýnýn ayrýca büyük bir takdir topladýðýný da kaydetti. Bu arada Avrupa Bocce Birliði (EBA) genel kuruluna katýlan Mutlu Türkmen ve Yýlmaz Balaban, 2009 yýlý Avrupa Erkekler Takým Þampiyonasýnýn da Ankara'da yapýlmasý konusunda yaptýklarý giriþimden olumlu sonuç aldýlar. Genel kurul kararý neticesinde 2009 Eylül ayýnda Ankara, Bocce Avrupa Þampiyonasýna ev sahipliði yapma hakký kazandý. Volo Milli Takýmýmýz, 28 Aðustos - 1 Eylül tarihleri arasýnda Hýrvatistan'ýn Zagreb þehrinde yapýlan 23 ve 18 yaþ altý Dünya Volo Þampiyonasýnda mücadele etti. Kafile baþkanlýðýný Taner Bozkuþ'un yaptýðý takýmda, Ý. Hakký Yýlmaz ise antrenör olarak görev yaptý. Volo milli takýmýnda, 23 yaþ altýnda Özkay Kaplan, Emre Abar ve Mikail Bekar; 18 yaþ altýnda ise Alican Karataþ, Gökhan Çelik ve Ýsa Saka yer aldý. Þampiyonada 16 ülkeden 90'ý aþkýn sporcu yarýþtý. Ýlk gün kombine oyununda, þampiyonayý ikinci sýrada tamamlayan Ýtalyan rakibine karþý mücadale veren ve müsabakayý kaybeden Alican Karataþ, topladýðý 16 sayýyla önemli bir baþarý kazandý. Böylelikle Karataþ, ülkemiz adýna uluslararasý þampiyonalarda en yüksek sayýya ulaþmýþ oldu. Ýkinci turda Tunus'lu rakibi karþýsýnda ayný tempoyu tutturamayan Karataþ, müsabakayý 18-8 kaybederek elendi. Diðer yandan teklerde yarýþan Ýsa Saka ilk turda þampiyon olan Ýtalyan sporcuyla eþleþti. Bu maçý 13-1 kaybeden Saka, ikinci turda da Çin'li rakibine 13-2 yenilince þampiyonadan elenmiþ oldu. Geleneksel çiftlerde ise Gökhan Çelik - Alican Karataþ çifti ilk turda Þili'li rakiplerine 13-3, ikinci turda Sýrbistan'dan rakiplerine 13-1 yenilerek elendiler. 23 yaþ altýnda oynanan atýþ oyunlarýnýn ilki olan Altýn Noktada mücadele eden Özkay Kaplan ilk turda 6, ikinci turda 7 sayý toplayýnca kendisinden bekleneni veremeyerek elendi. Kaplan, 16 sporcunun yarýþtýðý oyunu 15. sýrada tamamlarken, bu oyunda Fransýz sporcu finalde 24 sayý toplayarak ilk sýrada yer aldý. Basamak oyununda yarýþan Emre Abar da kendinden bekleneni veremedi. Abar 17 sayý vurarak, ilk turda elendi ve ancak 13. sýrada yer alabildi. Finalde 45 sayý toplamayý baþaran Ýtalyan sporcu þampiyonluða ulaþtý. Millilerimiz en baþarýlý sonucu röle oyununda elde etti. Milkail Bekar - Emra Abar ikilisi, 25 sayý toplayarak 9. sýrada yer aldýlar, ancak ilk 8'e giremedikleri için ikinci turda yarýþma hakký elde edemediler. Eleme turunda 56 vuran Ýtalyan sporcular, finali de ilk sýrada tamamlayarak þampiyonluða ulaþtýlar.

8 8 TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 Bocce Bayan Milli Takýmýmýz KKTC'de 3. Oldu Bocce'de tarihi birleþme KKTC'de yapýlan Uluslararasý Dr. Fazýl Küçük Spor Oyunlarý kapsamýnda düzenlenen Uluslararasý Bocce Turnuvasý 30 Eylül'de Lefkoþa Bocce sahalarýnda yapýldý. Turnuvaya katýlan bayan milli takýmýmýz, KKTC ve Macaristan'ýn ardýndan 3. sýrada yer aldý. Ahmet Recep Tekcan'ýn kafile baþkaný, Yýlmaz Balaban'ýn idareci, Ýsmail Hakký Yýlmaz'ýn antrenör olarak yer aldýðý kafilede, ülkemizi sporcu olarak Benay Gündüz ve Sevcan Akbaba çifti temsil etti. Turnuvada Türkiye, KKTC-A ve Slovakya ile A Grubunda, KKTC-B, Rusya ve Macaristan ise B Grubunda yer aldýlar. Grupta oynanan müsabakalarda; ilk maçta KKTC-A takýmý ile eþleþen sporcularýmýz, maçýn baþlarýnda 4-1 yenik durumda olmalarýna raðmen daha sonra durumu düzeltip 9-6 öne geçmeyi baþardýlar. Ancak bu tempoyu koruyamayan takýmýmýz, müsabakayý 12-9 yenik bitirmekten kurtulamadý. Ýkinci maçýný Slovakya ile yapan millilerimiz, 12-1'lik farklý bir skorla galibiyeti elde etti. Slovakya, KKTC'ye karþý yenilince, takýmýmýz grup 2ncisi olarak, 3ncülük maçýna kaldý. B Grubunda Macaristan'ýn ardýndan ikinci sýrada yer alan Rusya ile 3. lük maçýna çýkan milliler, geçen yýl Avrupa Þampiyonasýnda yenildikleri Ruslara karþý, 10-0 geride olduklarý maçý çevirerek galip gelmeyi baþardýlar ve turnuvayý 3. sýrada tamamladýlar. Bayanlarda turnuvanýn þampiyonluðu ise KKTC kazandý. Milli takým antrenörü Ýsmail Hakký Yýlmaz, millilerin þanssýz biçimde grup liderliðini kaçýrdýðýný, ancak Ruslarý yenerek turnuvayý baþarýyla tamamladýklarýný belireterek, "Geçen yýl Avrupa þampiyonasýnda bu takýma karþý kaybetmiþtik; bu sene ise onlarý yenerek 3. olduk. Rus takým geçen sene Avrupa 2ncisi olmuþtu. Rövanþý almaktan mutluyuz" dedi. Dünyada ilk kez Raffa ve Volo branþlarý birarada yapýlacak. 30 Mart - 5 Nisan tarihlerinde ilk birleþik þampiyona Ýtalya'da gerçekleþtirilecek. Daha önce 2008 yýlý içerisinde, Dünya Bayanlar Raffa- Volo ve Petank Þampiyonasýnýn birleþik olarak Çin'de yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþ; ancak Çin'in bu faaliyeti üstlenmekten vazgeçmesi sonucu Bayanlar Dünya Petank Þampiyonasý ülkemize alýnarak, Samsun'da gerçekleþtirilmiþti. Dünya Bocce Konfederasyonu (CBI) Baþkaný Romolo Rizzoli ve Dünya Volo Federasyonu (FIB)Baþkaný Lagier Bruno, yoðun görüþmelerin ardýndan Volo ve Raffa disiplinlerinde birleþik olarak Dünya Bayanlar Þampiyonasý yapýlmasý kararý aldýlar. 22 Ekim'de Roma'da buluþan iki baþkan, ilk kez yapýlacak birleþik þampiyonanýn 30 Mart - 5 Nisan 2009 tarihleri arasýnda Ýtalya'nýn Bevagna þehrinde yapýlmasý kararýný aldýlar. Þampiyonada, Raffa disiplinde takýmlar müsabakalarý (tekler - çiftler - üçler); Volo disiplininde ise atýþ oyunlarý (altýn nokta, basamak, röle) ve çiftler ile saha yeterli olursa tekler maçlarý oynanacak. Þampiyona, Temmuz 2009 tarihlerinde Kaohsiung'da yapýlacak olan Dünya Oyunlarý için de bir seçme niteliði taþýyacaðýndan büyük bir önem arzediyor. Volo Avrupa Þampiyonasýnda Basamak ve Rölede 7. Olduk 29 Eylül - 3 Ekim 2008 tarihleri arasýnda Ýtalya'nýn Savigliano þehrinde 17 ülkenin katýlýmýyla gerçekleþtirilen Avrupa Þampiyonasýna katýlan millilerimiz, Basamak ve Rölede 7. sýrada yer aldýlar. Adnan Öztürk baþkanlýðýndaki milli takým kafilesinde antrenör olarak Hakký Ünal, sporcular Yusuf Baran, Yýlmaz Güzelocak ve Ýbrahim Çidem yer aldý. Geleneksel tekler oyununda ülkemizi temsil eden Ýbrahim Çidem, ilk turda Ýsviçreli rakibine 11-8 (süreyle) ve ikinci turda Bulgar rakibine 13-2 yenilerek elendi. Kombine oyununda ise Yusuf Baran ilk turda Ýsviçre'ye yenilip, Finlandiya'yý yenerek tekrar Ýsviçreli ile baraj maçý oynama hakký elde etti. Bu maçta da rakibine yenilmekten kurtulamayýnca þampiyonadan elendi. Geleneksel çiftlerde ise Yusuf Baran - Yýlmaz Güzeloacak ikilisi yarýþtý. Milliler Lüksemburg'a 13-4, Ýspanya'ya 13-2 yenilerek elendiler. Altýn Nokta oyununda ülkemizi Yusuf Baran temsil etti. Sporcumuz ilk turda 5, ikinci turda 7 sayý alýnca elenmekten kurtulamadý. Basamak oyununda yarýþan Yýlmaz Güzelocak ilk turda 18 sayý vurmasýna raðmen ilk 8'e girmeyi baþardý. Çeyrek finalde 26 sayý toplayan sporcumuz þampiyonayý 7. sýrada tamamladý. Rölede ise Güzelocak - Çidem ikilisi yarýþtý. Sporcularýmýz ilk turda þampiyonanýn ülkemiz adýna en iyi performansýný ortaya koyarak 32 sayý topladýlar. Bu sonuçla çeyrek finale kalan milliler, çeyrek finalde de baþarýlý performansla 30 sayý bulmalarýna raðmen, þampiyonayý ancak 7. sýrada tamamlamýþ oldular.

Dart ýn Ustalarý Belli Oldu Türkiye Dart Þampiyonasý'nýn son ayaðý olan "Türkiye'nin Ustalarý Dart Turnuvasý"nýn tamamlanmasý ile birlikte erkeklerde Emre Toros, bayanlarda ise Meltem Giray Türkiye Þampiyonluðuna

Detaylı

NÝSAN 2009 YIL: 2 SAYI: 7 BULTEN www.tbbdf.gov.tr ÜCRETSÝZDÝR Ýtalya'da yapýlan Bocce Dünya Þampiyonasý'nda, TARÝHÝ MADALYA 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasýnda Ýtalya'nýn Bavegna þehrinde yapýlan Dünya

Detaylı

EYLÜL 2009 YIL: 2 SAYI: 9 BULTEN www.tbbdf.gov.tr ÜCRETSÝZDÝR BAÞARIYA DOYMUYORUZ! Tayvan'da yapýlan Dünya Oyunlarýnda, son gün Arjantin karþýsýnda müthiþ bir mücadele ortaya koyan Bocce takýmýmýz bronz

Detaylı

2008 Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasý Türkiye'de! Daha önce Çin'de yapýlacaðý duyurulan ancak son geliþmeler nedeniyle iptal edilen 2008 Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasý Türkiye'de yapýlacak. 29 Mayýs

Detaylı

Milli Dartçýmýz Avrupa'nýn Kaptaný Oldu! Dart Milli Takým sporcularýmýzdan Emre Torus, Ýngiltere ile Avrupa karmasý arasýnda düzenlenen ikili turnuvada Avrupa takýmýnýn kaptanlýðýný yaptý. 22-23 Mart'ta

Detaylı

TEMMUZ 2009 YIL: 2 SAYI: 8 BULTEN www.tbbdf.gov.tr ÜCRETSÝZDÝR AKDENÝZ'DE TARÝH YAZDIK Ýtalya'nýn Pescara kentinde yapýlan Akdeniz Oyunlarýnda, 2 gümüþ, 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan milli

Detaylı

ARALIK 2009 YIL: 2 SAYI: 10 BULTEN www.tbbdf.gov.tr ÜCRETSÝZDÝR Dart Akdeniz Kupasý Bocce Dünya Þampiyonasý 2009 BAÞARILARLA DOLU Federasyonumuz kuruluþunun beþinci yýlýnda önemli bir çýkýþ yakaladý. 2009

Detaylı

MAYIS 2010 YIL: SAYI: 11 BULTEN www.tbbdf.gov.tr ÜCRETSÝZDÝR DEV PROJE SONA ERDÝ!. Ülkemizde yapýlan en büyük taþýmalý - uygulamalý spor projesi olan Haydi Gençler Bowling'e projesi sona erdi. ay boyunca

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÞUBAT 2009 YIL: 2 SAYI: 6 BULTEN www.tbbdf.gov.tr ÜCRETSÝZDÝR Federasyonumuzun II. Olaðan Genel Kurulu 27 Aralýk'ta yapýldý; TEKCAN'A 4 YILLIK VÝZE Federasyonumuzun 27 Aralýk'ta yapýlan ikinci olaðan seçimli

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BOCCE YURT İÇİ FAALİYETLER

BOCCE YURT İÇİ FAALİYETLER TBBDF 2009 YILI FAALİYET PROGRAMI TASLAĞI BOCCE (Raffa/Volo/Petank) FAALİYETLERİ BOCCE YURT İÇİ FAALİYETLER 1 Türkiye Raffa Şampiyonası Muhtelif Muhtelif 2 Türkiye Birinci Bocce Ligi (3 Etap) Muhtelif

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

Beijing 2008 Olympic Games

Beijing 2008 Olympic Games Beijing 2008 Olympic Games Onaylayan msakgun Cumartesi, 09 Aðustos 2008 Beijing 2008 Olympic Games Rakamlarla 2008 Pekin Olimpiyatlarý: 16 gün sürecek oyunlarda 302 müsabaka düzenlenecek. çinin evsahipliðinde,

Detaylı

TBBDF 2012 YILI FAALİYET PROGRAMI

TBBDF 2012 YILI FAALİYET PROGRAMI TBBDF 2012 YILI FAALİYET PROGRAMI BOCCE (Raffa/Volo/Petank/Çim Topu) FAALİYETLERİ BOCCE YURT İÇİ FAALİYETLER 1 Türkiye Birinci Bocce Ligi (1. Etap Bocce) 7-8 Ocak Kazan Ankara 2 Türkiye Üçüncü Bocce Ligi

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TBBDF 2015 YILI FAALİYET PROGRAMI

TBBDF 2015 YILI FAALİYET PROGRAMI TBBDF 2015 YILI FAALİYET PROGRAMI BOCCE (Raffa/Volo/Petank/Çim Topu) FAALİYETLERİ BOCCE YURT İÇİ FAALİYETLER 1 Türkiye Üçüncü Bocce Ligi 23-25 Ocak Mersin 2 Türkiye Birinci Bocce Ligi (1. Etap Raffa) 13-15

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TBBDF 2013 YILI FAALİYET PROGRAMI

TBBDF 2013 YILI FAALİYET PROGRAMI TBBDF 2013 YILI FAALİYET PROGRAMI BOCCE (Raffa/Volo/Petank/Çim Topu) FAALİYETLERİ BOCCE YURT İÇİ FAALİYETLER 1 Türkiye Üçüncü Bocce Ligi 25-27 Ocak Kırıkkale 2 Türkiye Birinci Bocce Ligi (1. Etap Raffa)

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BOCCE ULUSLARARASI FAAL

BOCCE ULUSLARARASI FAAL TBBDF 2010 YILI FAALİYET PROGRAMI BOCCE (Raffa/Volo/Petank/Çim Topu) FAALİYETLERİ BOCCE YURT İÇİ FAALİYETLER 1 Türkiye Birinci Bocce Ligi (1. Etap Petank- Raffa) 28-31 Ocak Kazan - Ankara 2 Türkiye Birinci

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TBBDF 2014 YILI FAALİYET PROGRAMI

TBBDF 2014 YILI FAALİYET PROGRAMI TBBDF 2014 YILI FAALİYET PROGRAMI BOCCE (Raffa/Volo/Petank/Çim Topu) FAALİYETLERİ BOCCE YURT İÇİ FAALİYETLER 1 Türkiye Üçüncü Bocce Ligi 24-26 Ocak Mersin 2 Türkiye Birinci Bocce Ligi (1. Etap Raffa) 7-9

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

Baþyazý Deðerli okuyucular, Bir önceki bültenin baþlýðýnda 2010 yýlýyla ilgili olarak 'Ümit doluyuz' baþlýðýný kullanmýþtým. Bültenin bu sayýsýnýn say

Baþyazý Deðerli okuyucular, Bir önceki bültenin baþlýðýnda 2010 yýlýyla ilgili olarak 'Ümit doluyuz' baþlýðýný kullanmýþtým. Bültenin bu sayýsýnýn say 1 Ayda 3 Dev Organizasyon! Federasyonumuz Ekim ayý içerisinde birbirinden önemli 3 büyük organizasyona baþarýyla ev sahipliði yaptý. Önce Ýzmir'de 50 ülkenin katýlýmýyla Dünya Petank Þampiyonasý, ardýndan

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2. Müsabaka Takvimi, Müsabakalar ve Müsabaka Programı

2. Müsabaka Takvimi, Müsabakalar ve Müsabaka Programı 1. Ulusal Federasyon TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKAN Demirhan ŞEREFHAN GENEL SEKRETER Mehmet TURHAN ADRES : Ulus İşhanı A Blok Kat:1 Ulus-Ankara TÜRKİYE TEL: +90 312 309 73 97 FAKS:

Detaylı

TBBDF 2016 YILI FAALİYET PROGRAMI

TBBDF 2016 YILI FAALİYET PROGRAMI TBBDF 2016 YILI FAALİYET PROGRAMI BOCCE (Raffa/Volo/Petank/Çim Topu) FAALİYETLERİ BOCCE YURT İÇİ FAALİYETLER 1 Türkiye Birinci Bocce Ligi (1. Etap Raffa) 18-20 Aralık 2015 Kazan Ankara 2 Türkiye Üçüncü

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI

OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI Okulumuz sportif anlamda 2000 yılında okulumuza beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Kubilay KIZILBUĞA ile başlamaktadır. Beden eğitimi öğretmenimizin üstün gayretleriyle

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

10. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası

10. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası Tarih ; - - Ağustos 0 Spor Salonu ; Yeni Erzurum Spor Salonu Yakutiye / Erzurum Kategoriler ; Minik - Yıldız Ümit - Genç ve Büyük Ferdi - Kata ve Kumite Kurallar ; WKF Kuralları Kayıtlar ; Kayıt formları

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU 2009-2010 YILLARI FAALİYET RAPORU Türkiye Golf Federasyonu nun 2009-10 yılları faaliyet raporu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. ULUSAL SPORTİF FAALİYETLER 2009 Yılı Faaliyetleri

Detaylı

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 2007 2009 İKİ YILLIK TAHMİNİ FAALİYET PROGRAMI

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 2007 2009 İKİ YILLIK TAHMİNİ FAALİYET PROGRAMI TVF 2007 2009 Yld. Erk. Avr. Şamp. Grup - Sporcu Seçme ve Hazırlık 9/12-03/01 Ar. - Ocak 2006-2007 Ankara Yld. Bn. Avr. Şamp. Grup - Sporcu Seçme ve Hazırlık 9/12-02/01 Ar. - Ocak 2006-2007 İstanbul Yld.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TENİS AÇIKLAMALAR 4-a) b) ç) 5. a) b) c) b) 9.

TENİS AÇIKLAMALAR 4-a) b) ç) 5. a) b) c) b) 9. TENİS AÇIKLAMALAR 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere

Detaylı

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor!

Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Futbol yeşil sahadan yarış pistlerine iniyor! Vizyon Türkiye de ilk defa tüm Süper Lig futbol kulüplerini ayný sportif rekabet ortamýnda bir araya getirmek Otolig: Bir Yarıştan Fazlasý Otolig, Türkiye

Detaylı

YAŞAMBOYU SPOR ve ANTRENMAN BİLGİSİ. HAZIRLAYAN Zekeriya BAŞEKEN Beden Eğitimi Öğretmeni 1

YAŞAMBOYU SPOR ve ANTRENMAN BİLGİSİ. HAZIRLAYAN Zekeriya BAŞEKEN Beden Eğitimi Öğretmeni 1 YAŞAMBOYU SPOR ve ANTRENMAN BİLGİSİ HAZIRLAYAN Zekeriya BAŞEKEN Beden Eğitimi Öğretmeni 1 Spor insanoğlunun var oluşundan beri onunla beraber olan, belirli kurallar içeren, rekabet ortamı olan, haz veren

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

I. KARADENİZ OYUNLARI 02-08 TEMMUZ 2007 TRABZON

I. KARADENİZ OYUNLARI 02-08 TEMMUZ 2007 TRABZON Günceleme Tarihi 10 Haziran 1. Ulusal Federasyon TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU BAŞKAN Metin ŞAHİN GENEL SEKRETER Bayram TIRAŞ ADRES: Ulus İşhanı Kat:3 Ulus-Ankara TEL: +90 312 310 8816 FAKS: +90 312 310

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 23.10.2010 05.10.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Federasyonumuz tarafından daha önce belirlenmiş olan program çerçevesinde 2010 2011 ve 2011 2012 yılı

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

12. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası Ağustos 2015 / Erzurum

12. Uluslararası Palandöken Karate Turnuvası Ağustos 2015 / Erzurum Kayıt Tarihi ; 05 Ağustos 05 Müsabaka Tarihi ; 06-09 Ağustos 05 Spor Salonu ; Erzurum Buz Hokey Arena Yakutiye / Erzurum Kategoriler ; Minik - Yıldız Ümit - Genç Büyük ve Veteranlar Ferdi - Kata ve Kumite

Detaylı

SPOR MÜSABAKALARI GÜNLÜK PROGRAMLAR

SPOR MÜSABAKALARI GÜNLÜK PROGRAMLAR SPOR MÜSABAKALARI GÜNLÜK PROGRAMLAR OCMG 2013 Günlük Programlar 30 Haziran 2013, 10.00 1 18.06.2013 BASKETBOL E 18 Haziran 2013 Servet Tazegül Spor Salonu 15:00 E Maç 1 Sırbistan - İtalya 17:15 E Maç 2

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

*her iki takımda da olan ortak sporcu

*her iki takımda da olan ortak sporcu 24. DÜNYA ÜNİVERSİTELER KIŞ OYUNLARI (24th WINTER UNIVERSIADE) 18-28 ŞUBAT 2009 / HARBİN, ÇİN 24. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları 18-28 Şubat 2009 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti nin Harbin kentinde

Detaylı

Turnuvalar için. 2015 Yılı. Sponsorluk Dosyası

Turnuvalar için. 2015 Yılı. Sponsorluk Dosyası Turnuvalar için 2015 Yılı Sponsorluk Dosyası Florbol Turnuvası Florbol Türkiye nin organize ettiği geleneksel olarak Mayıs ayının son haftasında düzenlenen, Özel Okulların, devlet okullarının, Şirketlerin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı