Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Türk Bocce tarihinde ilk; Deniz Demir Avrupa üçüncüsü Ýtalya'nin Pescara þehrinde yapýlan Avrupa Gençler Bocce Þampiyonasýnda, milli sporcumuz Deniz Demir bronz madalya kazanýrken, milli takým ise çok çekiþmeli geçen üçüncülük maçýnda Slovakya'ya 2-1 yenilerek 4ncü oldu. Ferdilerde ülkemizi temsil eden Deniz Demir ilk maçta Alman, ikinci maçta Rus rakiplerini yenerken, Ýsviçreli rakibi karþýsýnda baþarýlý olamadý. Grubunda ikinci sýrada yer alan Demir, diðer grubun birincisi Ýtalyan sporcu ile yarý final müsabakasý oynadý. Bu müsabakada da baþarýlý olamayýnca, Slovak rakibi karþýsýnda 3ncülük maçýna çýktý. Çok zor geçen karþýlaþma sonucunda, galip gelen milli sporcumuz, ülkemize Türk Bocce tarihinin ilk madalyasýný kazandýrmýþ oldu. Sayfa 7'de TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 ÜCRETSÝZDÝR PETANK ÞÖLENÝ SONA ERDÝ Baþyazý Sayfa 2 Teþekkürler Samsýn! Ahmet Recep TEKCAN Haber Sayfa 4 Yeni Dünya Þampiyonu; Ýspanya Haber Sayfa 6 Dart ta Avrupa Sýnavý Verdik Haber Sayfa 8 Bocce Bayan Milli Takýmýmýz KKTC de 3. Oldu Samsun'da 39 takýmýn katýlýmýyla yapýlan Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasýnda Ýspanya mutlu sona ulaþtý. 37 ülkeden 39 takým Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasý (WWPC2008SAMSUN) için Samsun'da buluþtu. Deniz Kenarýnda organize edilen büyük bir rekreasyon alaný olan Doðu Park'ta yapýlan þampiyona, 5 kýtanýn renklerini taþýyan katýlýmcýlarýyla büyük bir þölene dönüþtü. Þampiyona için kurulan 3500 metrekare çadýr içerisinde 20 oyun sahasý oluþturuldu. Açýlýþ töreninde Dünya Milletleri mozaiði renkli görüntüler ortaya çýkardý. Büyükþehir Belediyesi Bandosu ve Capoeira gösterileriyle renklenen açýlýþ töreninde konuþan Dünya Federasyonu Baþkaný Claude Azema, Türkiye'nin Petank'ta 3 yýllýk bir geçmiþi olmasýna raðmen, Avrupa ve Dünya Þampiyonasýna ev sahipliði yaparak ayrýcalýklý bir yer elde ettiðini belirtti. ÝLKLERÝN ÞAMPÝYONASI Samsun'da yapýlan Dünya Bayanlar Petank þampiyonasý birçok ilke sahne oldu. Samsun ilk kez bir Dünya Þampiyonasýna ev sahipliði yaparken, federasyonumuz da ilk kez bir Dünya Þampiyonasý organizasyonu gerçekleþtirdi. Uluslar arasý Olimpiyat Komitesince yakýndan izlenen ve Akdeniz oyunlarý, Dünya Oyunlarýnda yer alan Petank disiplininde ilk kez doping ve alkol kontrolü yapýldý. Ýskoçya Petank Federasyonu ilk kez bir uluslar arasý organizasyonda yer aldý. Sýla Yýlmaz Altýn Nokta Türkiye rekorunu Dünya Þampiyonasýnda egale ederek, önemli bir baþarý kazandý. Dünya Þampiyonalarýnda ilk kez 3 gün üst üste uydudan canlý yayýn yapýldý ve bu yayýn uydunun yaný sýra Dünya Þampiyonasý web sitesinden de tüm dünyaya aktarýldý. Sayfa 4-5'de

2 Ahmet Recep TEKCAN 37 ülkeden 39 takým Dünya Bayanlar Petank Þampiyo-nasý (WWPC2008SAMSUN) için Samsun'da buluþtu. Deniz Kenarýnda organize edilen büyük bir rekreasyon alaný olan Doðu Park'ta yapýlan þampiyona, 5 kýtanýn renklerini taþýyan katýlýmcýlarýyla büyük bir þölene dönüþtü. Þampiyona için kurulan 3500 metrekare çadýr içerisinde 20 oyun sahasý oluþturuldu. Açýlýþ töreninde Dünya Milletleri mozaiði renkli görüntüler ortaya çýkardý. Büyükþehir Belediyesi Bandosu ve Capoeira gösterileriyle renklenen açýlýþ töreninde konuþan Dünya Federasyonu Baþkaný Claude Azema, Türkiye'nin Petank'ta 3 yýllýk bir geçmiþi olmasýna raðmen, Ferdilerde ülkemizi temsil eden Deniz Demir ilk maçta Alman, ikinci maçta Rus rakiplerini yenerken, Ýsviçreli rakibi karþýsýnda baþarýlý olamadý. Grubunda ikinci sýrada yer alan Demir, diðer grubun birincisi Ýtalyan sporcu ile yarý final müsabakasý oynadý. Bu müsabakada da baþarýlý olamayýnca, Slovak rakibi karþýsýnda 3ncülük maçýna çýktý. Çok zor geçen karþýlaþma sonucunda, galip gelen milli sporcumuz, ülkemize Türk Bocce tarihinin ilk madalyasýný kazandýrmýþ oldu. ÝLKLERÝN ÞAMPÝYONASI Samsun'da yapýlan Dünya Bayanlar Petank þampiyonasý birçok ilke sahne oldu. Samsun ilk kez bir Dünya Þampiyonasýna ev sahipliði yaparken, federasyonumuz da ilk kez bir Dünya Þampiyonasý organizasyonu gerçekleþtirdi. Uluslar arasý Olimpiyat Komitesince yakýndan izlenen ve Akdeniz oyunlarý, Dünya Oyunlarýnda yer alan Petank disiplininde ilk kez doping ve alkol kontrolü yapýldý. Ýskoçya Petank Federasyonu ilk kez bir uluslar arasý organizasyonda yer aldý. Sýla Yýlmaz Altýn Nokta Türkiye rekorunu Dünya Þampiyonasýnda egale ederek, önemli bir baþarý kazandý. Dünya Þampiyonalarýnda ilk kez 3 gün üst üste uydudan canlý yayýn yapýldý ve bu yayýn uydunun yaný sýra Dünya Þampiyonasý web sitesinden de tüm dünyaya aktarýldý. 2 Türk Bocce tarihinde ilk; Deniz Demir Avrupa üçüncüsü Baþyazý Sayfa 2 Teþekkürler Samsýn! Haber Sayfa 4 Yeni Dünya Þampiyonu; Ýspanya Haber Sayfa 6 Dart ta Avrupa Sýnavý Verdik Haber Sayfa 8 Bocce Bayan Milli Takýmýmýz KKTC de 3. Oldu TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 Samsun'da 39 takýmýn katýlýmýyla yapýlan Dünya Bayanlar Petank Ýtalya'nin Pescara þehrinde yapýlan Avrupa Gençler Bocce Þampiyonasýnda, milli sporcumuz Deniz Demir bronz madalya kazanýrken, milli takým ise çok çekiþmeli geçen üçüncülük maçýnda Slovakya'ya 2-1 yenilerek 4ncü oldu. ÜCRETSÝZDÝR TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU BÜLTENÝ Sahibi TBBDF Adýna Ahmet Recep TEKCAN Baþkan Genel Yayýn Yönetmeni Dr. Mutlu TÜRKMEN Baþkan Vekili Ýdari Sorumlu Adnan ÖZTÜRK Genel Sekreter Yayýn Kurulu Prof. Dr. Erdal ZORBA Dr. Mutlu TÜRKMEN Dr. Mete ÖZDEMÝRCÝ Taner BOZKUÞ Mevlüt YENÝ Tasarým ve Baský Sayfa 7'de PETANK ÞÖLENÝ SONA ERDÝ Karanfil 2 Sk. No: 36/4 Kýzýlay - Ankara Tel: (pbx) Fax: Ýrtibat Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu GSGM Ulus Ýþhaný 10. Kat No: 1006 Tel: Faks: E-posta: Bültende yer almasýný istediðiniz görüþ, yazý ve haberlerinizi adresine göndermeniz halinde yayýn kurulumuzca deðerlendirmeye alýnacaktýr. Bültende yer alan yazý ve haberler kaynak gösterilerek alýntýlanabilir. Ýmza ile kaleme alýnan yazýlarýn sorumluluðu imza sahibine aittir. Sayfa 4-5'de TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 Deðerli okuyucular, Bülten'in yeni bir sayýsýnda daha sizlere ulaþmanýn memnuniyetini yaþýyoruz. Ýlk sayýda Bülten için öncelediðimiz vasfýn devamlýlýk olacaðýný özellikle vurgulamýþtým. Ne mutlu ki yeni bir sayý ile, bu hedefi gerçekleþtirme yolunda bir ileri adým daha atmýþ olduk. Çok yoðun geçen 2 ayýn ardýndan yine yapýp ettiklerimizin genel deðerlendirmesini, muhasebesini, burada sizlerle paylaþmak istiyorum. Bu sayýda manþete çektiðimiz Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasý, organizasyon baþarýsý ile çok geniþ yelpazede insanlarýn takdirini topladý. Evet, Samsun'da tam 5 kýtadan 37 ülkeden 39 takýmýn yarýþtýðý ve tam anlamýyla bir karnavala dönüþen þampiyonada, gerçek anlamda bir baþarý destaný yazdýk. 'Destan' nitelemesi belki biraz mübalaðalý bulunabilir; ancak þampiyona öncesi þartlar ve sahip olduðumuz imkânlar göz önüne alýndýðýnda bu niteleme dahi yetersiz kalacaktýr. Her þeyden önce biz Dünya Þampiyonasýný 2 yýl önceden almýþ deðildik. Þampiyonanýn ev sahibi Çin idi ve deprem felaketini müteakip Çin bu organizasyondan çekilmiþti. Yaptýðýmýz giriþimler sonucunda bu büyük etkinliði ülkemize almayý baþardýk. Ardýndan uygun il arayýþý ve Dünya Petank Federasyonu Baþkanýnýn ülkemizi ziyareti gibi bir süreç geçirdik. Þampiyona için Samsun ilini tespit etmemiz ve hazýrlýklar için düðmeye basmamýz ancak Aðustos'tan itibaren mümkün oldu. Kýsaca söylemek gerekirse, Dünya çapýnda bir organizasyonu planlamak, gerekli hazýrlýklarý yapmak, yazýþmalarý yürütmek, tanýtým faaliyetlerini yapmak, Samsun ilini ve 3500 metrekarelik devasa bir kapalý alaný sil baþtan yeniden üretmek için sadece 2 aylýk bir sürece sahiptik. Ýþte bu süreçte, þampiyonanýn organizasyon komitesi baþkaný Dr. Mutlu Türkmen baþta olmak üzere, yönetim kurulundan Teþekkürler Samsun! Baþyazý arkadaþlarým ve federasyon çalýþanlarýmýzla el ele vererek olaðanüstü bir çalýþma ortaya koyduk. Bu çalýþmada ilk andan itibaren Mutlu beyi hiç yalnýz býrakmayan ve hazýrlýklarýn Samsun ayaðýnda her daim hazýr bulunan, Ýl Spor Koordinatörü Ömer Altunsoy ve Ýl Temsilcimiz Bülent Þener'e teþekkür borçluyuz. Þampiyonanýn Samsun ayaðýnda temel destek noktamýz olan Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloðlu; tanýtým ve tesis hazýrlýðýnda hiçbir desteði esirgemeyen Samsun Büyükþehir Belediye Baþkaný Yusuf Ziya Yýlmaz; her kapýsýný çalýþýmýzda sýcak bir karþýlamayla bizi destekleyen Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Aslan Karanfil; þampiyona esnasýnda ortaya çýkan eksiklerin giderilmesi noktasýnda hýzýr gibi yetiþen Ýlkadým Belediye Baþkaný Erdoðan Tok; organizasyona sonradan katýlmasýna raðmen taleplerimizi geri çevirmeyen Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Þahin Eker ve bu kýymetli yöneticilerin nezdinde hesapsýz katký saðlayan personellerine sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Teþekkürlerin bir diðeri ise spor teþkilatýmýza. Baþta bu organizasyonun Samsun'da yapýlmasý için telkin ve teþvikte bulunan, her türlü desteði saðlayan Gençlik Spor Genel Müdürümüz Mehmet Atalay olmak üzere; çalýþmalarý yakýndan izleyen ve bizi yalnýz býrakmayan Genel Müdür Yardýmcýlarýmýz Mehmet Ali Babacan ve Yunus Akgül'e; þampiyonanýn planlanmasý aþamasýndan itibaren her adýmda yanýmýzda yer alan Saðlýk Ýþleri Dairesi Baþkanýmýz Sultan Seyhan'a, tüm ekibim adýna en içten teþekkürlerimi sunuyorum. Dünya Þampiyonasýnýn unutulmaz bir þölene dönüþmesinde büyük katkýlarý olan sponsorlarýmýza, þampiyonada görev alan tüm çalýþma arkadaþlarýma, sadece þampiyona esnasýnda deðil, Samsun'da her adýmda misafirlerimizi yalnýz býrakmayan emniyet teþkilatý mensuplarýna, burada adýný zikredemediðim tüm katký sahiplerine teþekkür ediyor,' iyi ki varsýnýz' diyorum! Her geçen gün yapýlan iþin önem ve kýymetinin daha iyi anlaþýlacaðý inancýndayým. Bu nedenle burada baþarý öyküsü anlatmayacaðým. Zaten teknik deðerlendirmeleri de baþkan vekilimiz Dr. Mutlu Türkmen'in yazýsýnda bulacaksýnýz. Þimdi detaylarýný Bülten'in sayfalarýnda Ekim tarihleri arasýnda Almanya'nýn Duisburg þehrinde yapýlan Avrupa Bowling Tekler Þampiyonasýnda, ülkemizi Ebru Özoðluuntur ve Mithat Þiveliol temsil etti. bir perfomans ortaya koyan bayan sporcumuz Ebru Özoðluuntur, 24 oyun sonunda þampiyonayý 193,38 ortalamayla tamamlayarak, 39 sporcu arasýnda 15. sýrada yer almayý baþardý. Erkeklerde yarýþan milli sporcumuz Mithat Þiveliol ise, hafif sakatlýk geçirdiði þampiyonada, 24 oyun sonunda 190,25 ortalamada kalarak, þampiyonayý 27. sýrada tamamladý. Þampiyonada finalde Finladiya'lý rakibi Krista Pollanen'i yenen Ýngiliz Zara Glover bayanlar þampiyonu olurken; erkeklerde ise finalde Norveç'li Roger Olsen'i maðlup eden Avusturya'lý Thomas Gross þampiyon oldu. Milli takým antrenörü Recep Çýnar, Avrupa'nýn 40 ülkesinden gelen birbirinden kaliteli sporcular arasýnda baþarýyla yarýþan milli sporcularýmýzý kutlayarak; "Ebru, elde ettiði derece ile kalitesini ortaya koydu. Mithat ise sakatlýk nedeniyle gerçek baþarýsýný sergileme fýrsatý bulamadý. Bizim için önemli bir deneyim oldu" dedi. Ahmet Recep TEKCAN Baþkan bulacaðýnýz Dünya Þampiyonasýný bir kenara býrakarak, ev sahipliði yaptýðýmýz diðer 2 önemli etkinliði sizinle paylaþmak istiyorum. Avrupa'nýn ilk ve tek 'premier' statüsüne sahip, bizim 'Bowlingin Formulasý' olarak nitelendirdiðimiz Ankara Open Bowling Turnuvasý, Dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen 200'e yakýn üst düzey oyuncunun mücadelesine sahne oldu. Her geçen gün daha da güç kazanan Ankara Open turnuvasýna imza atan Rollhouse Bowling Salonunu tebrik ediyoruz. Ýyi bir haber daha; Avrupa Bowling Federasyonu, 2009 yýlýnda da Avrupa'nýn tek 'premier' statülü turnuvasýnýn Ankara Open olacaðýný kýsa bir süre önce duyurdu. Diðer bir önemli organizasyon ise Kemer Belediyesinin destekleriyle bu yýl ilk kez gerçekleþen Türkiye Açýk Dart Turnuvasý. Turnuvaya Dünya þampiyonlarýnýn yaný sýra, çeþitli ülkelerden gelen 150 sporcu katýldý. Anatolians Group imzasýyla gerçekleþtirdiðimiz bu organizasyon da önümüzdeki yýllarda alanýnýn en kuvvetli organizasyonu olacaðýnýn sinyallerini verdi. Turnuvada Türk sporcularýn ilk 3 içerisinde yer almasý bizi ayrýca mutlu etti. Geride kalan aylara dair teferruatlý haberleri ve deðerlendirmeleri Bülten'in sayfalarýnda bulacaksýnýz. Ancak ben buradan son olarak sürmanþette yer verdiðimiz tarihi bir baþarýyý zikretmek istiyorum. Deniz Demir federasyonumuza Avrupa Þampiyonasý düzeyinde ilk madalyasýný kazandýrdý. Ýtalya'da yapýlan Avrupa Bocce Gençler Þampiyonasýnda Deniz, zorlu maçlar yaparak bronz madalya kazandý. Ancak biz Deniz'den daha iyisini ve bunun devamýný bekliyoruz. Dart'ta olduðu gibi Bocce'de de bu baþarýnýn arkasýnda Kemer Belediyesi yer alýyor. Deðerli baþkanýmýz Hasan Þeker, Deniz'e yaptýðý destekle bu baþarýnýn önünü açmýþ oldu. Bülten'in bir sonraki sayýsýný kýsmet olursa federasyonumuzun 1. Mali Genel Kurul ve 2. Olaðan Genel Kurulunu müteakip çýkaracaðýz. Aralýk ayýnda yapýlacak Genel Kurulda camiamýzýn teveccühünü tekrar kazanýrsak, faaliyetlerimiz ve Bülten'in yeni sayýlarýnda sizlerle birlikte olacaðýz. Þimdiden destek veren tüm dostlarýma teþekkür ediyorum. Her þey gönlünüzce olsun Bowling Milli Takýmýmýz Avrupa Tekler Þampiyonasýnda ter döktü

3 KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 Ankara Open muhteþem finalle tamamlandý Bilkent Rollhouse'da düzenlenen Avrupa Bowling Turu'nun 13. ayaðý olan 'Ankara Open 2008', birbirinden ünlü bowlingcileri Ankara'da buluþturdu. Avrupa'nýn ilk premier statülü turnuvasý olan Ankara Open 2008'e dünyanýn sayýlý bowlingcileri katýldý. Türkiye'de bowling sporu adýna profesyonel anlamda yapýlmýþ en büyük turnuva olan Ankara Open 2008'e katýlan bowlingciler, yaptýklarý atýþlarla adeta izleyicileri büyülediler. Rollhouse Ankara Open Bowling Turnuvasý Avrupa Bowling tarihine bir ilk olarak geçerken bir rekora daha imza atýldý ve Avrupa Bowling tarihindeki 1,50 lik geri katýlým (re-entrysporcularýn turlara tekrar kayýt yaptýrma oranlarý) ortalamasý, 20 Eylül 2008 itibariyle 2,63 lük ortalama ile Rollhouse Ankara Open' da kýrýlmýþ oldu. Sporcularýn yoðun ilgi gösterdiði turnuvada, Akdeniz ülkeleri bowling þampiyonu olan Türk Milli Takým oyuncularýmýz Habib Doðan, Gülhan Aksular ve Mithat Þiveliol, final elemelerini maalesef geçemediler. Rollhouse Ankara Open boyunca tüm oyuncular, sergiledikleri sempatik tavýrlarýyla ve gösterdikleri muhteþem performansla izleyenlerin hayranlýk dolu bakýþlarýný üzerlerinde toplamayý baþardýlar. Danimarka, Ýsviçre, Ýngiltere, Amerika ve daha pek çok ülkeden 200 e yakýn sporcunun katýlýmýyla renklenen turnuvada, sporcularýn gösterdikleri üstün performans görülmeye deðerdi. 3'ün canlý olarak gösterdiði, Avrupa Federasyon Baþkaný Addie Ophelders ve üyelerin de izlediði, final karþýlaþmalarý sonucunda Finlandiyalý oyuncu Osku Palermaa ve Rus oyuncu Alexey Parshukov yarýþmayý üçüncü ve dördüncü olarak bitiren isimler oldular. Geçen yýl düzenlenen Ankara Open 2007'nin 2.si, Finlandiyalý oyuncu Osku Palermaa farklý atýþ stili ile bu turnuvada da ilgi toplarken elemelerde elde ettiði 300 puanla turnuvanýn en yüksek skorunu kaydeden isim oldu. oyuncu Dominic Barett ve Finlandiyalý oyuncu Pasi Uitola arasýnda geçen final rekabetinde ise iki oyun sonunda elde ettiði 490 puanla galip gelen ve euroluk para ödülünü alan isim Dominic Barrett oldu. Ýkinci olan oyuncu euro alýrken, üçüncü ve dördüncü olan oyuncular ise 6000 euro aldýlar. Toplamda daðýttýðý euroluk dev para ödülünün yaný sýra turnuvada ilk 56 sýralamasýnda yer alan oyuncularýna çeþitli hediyeler daðýtan Rollhouse Spor ve Eðlence Merkezleri, turnuva sonrasýnda düzenlediði parti ile oyuncularýna ve turnuva boyunca çalýþan ekibine unutulmaz bir gece yaþattý Avrupa Bowling Þampiyonasý Mersin'de Yapýlacak Avrupa Bowling Federasyonu, 25 Ekim - 1 Kasým 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþecek olan Avrupa Bowling Þampiyonasýnýn Mersin'de yapýlmasý kararý aldý. Avrupa Bowling Federasyonu (ETBF) Genel sekreterinin 1 Ekim 2008 tarihli resmi yazýsýnda, 2010 Avrupa Þampiyonasýnýn Mersin Rollhouse Bowling Salonunda yapýlmasý kararýnýn alýndýðý belirtildi. Bu karara göre Ýsrailli Roni Ashkenazi de turnuva direktörü olarak atanýrken, Güney Kýbrýs Rum Kesiminden Marios Nicolaides ise teknik delege olarak atandý. Bu görevliler þampiyona öncesinde salonunun uygunluðunu denetleyerek, Avrupa Federasyonu yeterlilik belgesi verecekler. Þampiyonanýn Türkiye'ye verilmesi sürecini deðerlendiren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Baþkaný Anmet Recep Tekcan, Türkiye'nin son yollarda çok önemli spor organizasyonlarýna ev sahipliði yaparak olimpiyat rüyasýný gerçekleþtirme yolunda önemli adýmlar attýðýnýn altýný çizerek; "Bu baðlamda federasyon olarak biz de önder konumdayýz. Bocce, Petank, Bowling ve Dart branþlarýnda ardarda devasa turnuvalar ve þampiyonalar düzenliyoruz. Ülkemize binlerce sporcu ve idarecenin gelmesini saðlýyoruz. Avrupa Bowling Þampiyonasýný da alnýmýzýn akýyla yapacaðýz" dedi. Tekcan, Türkiye'nin yaptýðý baþarýlý organizasyonlar neticesinde öncelikli tercih edilen bir ülke haline geldiðini de sözlerine ekledi. TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU Prof. Dr. Erdal ZORBA* Yaþam Boyu Spor ve Olimpiyatlar -II- TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi Aktif Yaþamýn Saðlýðýmýza Kazandýrdýklarý Doðanýn bir kuralý olarak doðduðumuz andan itibaren ölüme doðru yaþlanýrken, organizmamýzdaki deðiþiklikler nedeniyle gücümüz, dayanýklýlýðýmýz ve yaþam kalitesi ile ilgili daha birçok özelliðimiz gerilemeye eðilim göstermektedir. Genç yaþlarda hastalýklara karþý dirençliyizdir, otobüse yetiþmek için koþabiliriz, asansörü beklemek yerine merdivenlerden çýkmayý yeðleyebiliriz. Sonralarý ise otobüsü ya da asansörü beklemek daha kolayýmýza gelir. Deðiþik ülkelerde ayrý adlar alan fiziksel güç uyumu (kondisyon, fiziksel uygunluk) organizmanýn tüm sistemleriyle günlük yaþamamýzdaki iþlerimiz için hazýrlýklý olmasý anlamýna gelmektedir. Þöyle ki, postacýlar kilometrelerce yürüyebilir, hamallar kilolarca yük kaldýrabilir, sporcular ise saatlerce antrenman yapacak gücü kendilerinde bulabilirler. Temel olarak kuvvet, dayanýklýlýk, sürat, esneklik, beceri gibi özelliklerin tümü fiziksel güç uyumumuzu oluþturmaktadýr. Yürüyüþ, jogging, koþu, bisiklet, yüzme, kayak gibi büyük kas gruplarýnýn hareket olayýna katýldýðý dayanýklýlýk sporlarý sýrasýnda kaslar, kanýn kalbe geri dönüþüne aktif olarak katkýda bulunurlar. Kendisine daha fazla kan geldiðinden ek bir yükle çalýþan kalp ise her seferinde daha fazla kaný çevreye göndermek zorundadýr. Buna zamanla iyice alýþýr ve pompa görevini daha ekonomik olarak sürdürür. Kalp kasý kuvvetlendiðinden ve irileþtiðinden, ayrýca iç hacmi geniþlediðinden dinlenmiþ durumdayken eskisine oranla daha az sayýda atým ile ayný miktardaki kaný organlara gönderebilir. (Tablo1) Tablo 1: Düzenli Spor Yapmada Azalan ve Artan Deðerler. AZALAN DEÐERLER Kalp krizi riskinde Kalp krizi geçirmiþ kiþilerin tekrardan geçirme riskinde Hipertansiyon (yüksek tansiyon) riskinde, Bayanlarda hamilelikten kaynaklanan (sýrt aðrýlarý, vs) rahatsýzlýklarda, Sebebi bilinmeyen veya stresten kaynaklanan baþ aðrýlarýnda azalma veya giderilmesinde, Çok sýký bir diyet uygulamadan kiloda, Dinlenme kalp atýmýnda, Osteoarisden dolayý oluþan eklem dejenerasyonunda, Kanser risklerinde (kolon, prostat, göðüs, gibi), Bel ve sýrttaki kaslardan kaynaklanan aðrýlarda, Yaðlanma riskinde, Solunum kaslarý güçlenirken, istirahat solunumunda, Bayanlarda menstural semptomlarda, Spordan hemen sonra iþtahda, Yaþlanmanýn geciktirilmesinde, Kandaki kolesterol seviyesinde LDL lipoproteinler azalýr ARTAN DEÐERLER Genel saðlýkta, Düzenli, saðlýklý uykuda, Muhtelif enfeksiyonlara karþý vücudun direncinde, Maksimal O2 tüketiminde, Kemiklerin yoðunluðunda Sýcaða ve soðuða karþý dirençte, Diyabet hastalýðý var ise de kan þekerini kontrol altýna almada, Vücut yað kaybýný fazlalaþtýrarak, kas kütlesinin dayanaklýðýnda, kuvvetinde, Kanda ve kaslardaki laktik asit birikimlerinin geç oluþmasýnda ve birikimin erken daðýlmasýnda, Deriye kan akýþýnýn artmasýna, dolayýsý ile derinin beslenmesinde, Akciðerlerden kana O2 diffüzyonunda, Kan akýþkanlýðýnda, Baðýþýklýk sistemini güçlenmesinde, Glikoz toleransýnda, Sakatlýklara karþý direncinde, Cinsel istek ve performansýnda, Vücut postürünün düzgünlüðünde, Fazla kalori kullanýlmasýnda, Fiziki görünümün olumlu olmasýnda, Eklem elastikiyetini geliþtirilmesinde, Denge ve koordinasyonunuzu geliþtirilmesinde, Metabolizmanýn daha düzenli çalýþmasýna, kan plazma hacminin artmasýnda yardýmcý olur, HDL lipoproteinler yükselir. Egzersize katýlanlar iskelet kaslarýndaki kýlcal damarlarýn çoðunu kullanýrlar. Fiziksel iþ sýrasýnda kýlcal damarlar görev yapmak üzere açýlýr ve çalýþmalar düzenli sürdürülürse gerektiðinde kaný iletmek üzere kullanýma hazýr durumda kalýr. Ayný þey kalp kasý için de geçerlidir. Kalp kasýna ne kadar çok görev verirsek kendi içinde kendisini besleyen kýlcal damarlar ve bu kýlcallarýn kaynaklandýðý asýl damarlar (koroner) sürekli olarak geniþ durumlarýný korurlar. Ayrýca dokuda kullanýlan artýk ürünlerin uzaklaþtýrýlmak üzere kana geçiþi kolaylaþýr. Kalbin daha iyi iþ görmesi, kaný bolca pompalayabilmesi, geniþleyen damarlarla dokuya bol besin gelmesi hücrelerde de deðiþikliklere yol açar. Daha çok enerji ortaya çýkmasý için yaðlarýn ve karbonhidratlarýn yanmasýný kolaylaþtýrmak üzere enzimlerde artýþ olur. Özellikle vücuttaki yaðlarýn egzersizlere katýlmakla düþüþ gösterdiði gözlenmiþtir. Damar sertliðine yol açan ve kalp damar hastalýklarýndan sorumlu olan yaðlarýn egzersizlerle azaltýlmasý mümkündür. Bu arada "iyi huylu" diyebileceðimiz ve diðer yaðlý maddelere karþý savaþ vererek damar sertliðini önlemeye çalýþan bir madde olan HDL (yüksek yoðunluktaki lipoprotein) ise egzersizlerle arttýrabilir. Organizma fiziksel yük altýndayken, depolanmýþ yaðlar bulunduklarý yerlerden serbestleþirler. Fiziksel aktiviteyi bitirip dinlenmeye geçtikten sonra bile yaðlarýn yanmasý ile enerji saðlanmasý saatlerce sürer. Bu zayýflamak isteyenlerin unutmamasý gereken bir konudur. Ayrýca, egzersizler beyinde iþtah merkezinin düzenli çalýþmasýný saðlayarak beslenme ve enerji harcama dengesini korur. Yaþlandýkça azalan kas kitlesi ve düþen metabolizma hýzý nedeniyle daha az yememiz gerekir. Devam edecek * Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi 3

4 4 TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 YENÝ DÜNYA ÞAMPÝYONU; ÝSPANYA Ev sahibi olarak 2 takýmla yarýþan Türkiye'nin Akife Ercelep, Sýla Yýlmaz, Semra Yýlmaz ve Seda Geridönmez'den oluþan B takýmý, grubunda oynadýðý 4 maçý da kazanarak 1/8 finale kalmasýyla büyük sevinç yaþadý. Grubunda Danimarka, Fas, Avustralya ve Çin'i maðlup eden Türkiye B takýmý, final grubunda þampiyonanýn finalisti Tayland A takýmý ile eþleþti. Bu maçý 3-13 kaybeden B takýmý, þampiyonayý 9ncu sýrada tamamlamýþ oldu. Gülçin Yaratýlmýþ, Nefise Kahraman, Kübra Yörükçü ve Nihal Demirdal'dan oluþan Türkiye A takýmý ise grubunda Tayland B, Hollanda ve Kanada'ya yenilip; Ýsrail'i ise maðlup etti. Daha sonra mücadelesine Milletler Kupasýnda devam eden A takýmý, baþtan sona önde götürdüðü ABD maçýný kaybederek elendi. Böylelikle Türkiye A takýmý þampiyonayý 25nci sýrada tamamladý. Zorlu geçen final müsabakasýnda Tayland A takýmýný yenen Ýspanya Dünya Þampiyonu olurken; yarý finalde kalan Tayland B ve Fransa takýmlarý ise bronz madalya ile yetinmek zorunda kaldýlar. Böylelikle ezeli mücadelede 4ncü kez þampiyonluða kavuþan Ýspanya, daha önce 4 kez þampiyon olan Tayland'ý da yakalamýþ oldu. Final müsabakasýna rahat baþlayan Ýspanya, kýsa sürede skoru 8-0'a taþýdý. Ancak daha sonra Tayland takýmý maçý kontrolüne alarak skoru 8-8 beraberliðe getirdi. Tansiyonu oldukça yükselen maçýn son ellerinde, bu tansiyonu iyi kontrol eden Ýspanya, maçý kazanarak Dünya Þampiyonluðuna ulaþmayý baþardý. Final müsabakasý uydudan canlý yayýna taþýnýrken, bu yayýn Dünya Þampiyonasý web sitesinden de verilerek finalin Dünyanýn her yerinden izlenmesi mümkün kýlýndý. Yarý finalde Tayland A takýmýna yenilen geçen yýlýn Dünya Þampiyonu diðer Tayland takýmý ve yarý finalde Ýspanya'ya karþý 13-4 farklý skorla kaybeden Fransa ise þampiyonayý 3ncülükle tamamladýlar. Gruplarýndan çýkamayan takýmlarýn katýldýðý milletler kupasý finali ise büyük bir mücadeleye sahne oldu. Zorlu müsabakanýn neticesinde Ýsviçre'yi maðlup eden Belçika ilk sýrayý elde ederken, ABD ve Hollanda ise 3. sýrada yer aldýlar. Türkiye B takýmý grubundan namaglûp birincilikle çýktý Altýn Noktada en büyük, yine PAPON Altýn Noktada Dünya Rekortmeni sporcu Angelique Papon Samsun'da da Altýn Madalyaya uzandý. Geçen yýl Ankara'da Avrupa Þampiyonu olan Hollanda'lý Karin Rudolfs ise gümüþ madalyada kaldý. müsabakasýnda Rudolfs karþýsýnda 47 sayý toplayarak Dünya Þampiyonu olan Papon, 2. miskete kadar dünya rekoru kýrma þansýný devam ettirerek büyük bir heyecan yaþattý. Rudolfs ise final müsabakasýnda erken koparak, 17 sayýda kaldý. Altýn Nokta Þampiyonasýnda üçüncülüðü ise Tunus ve Tayland'lý sporcular paylaþtýlar. Sýla Yýlmaz Türkiye Rekorunu egale etti Altýn Nokta oyununda yarýþan milli sporcumuz Sýla Yýlmaz eleme turunda 30 sayý elde ederek, Türkiye rekorunu egale etti ve ayný zamanda eleme turunda 5nci sýrayý elde etti. Ýlk 4'e giren sporcularýn doðrudan çeyrek finale kaldýðý oyunda, repesaj turuna kalan Sýla Yýlmaz, bu turda 23 sayýda kalýnca þampiyonayý 11nci sýrada tamamlamýþ oldu. Dünya Þampiyonasýnda rekoru egale etme baþarýsý gösteren Yýlmaz, herkesin takdirini kazandý.

5 KASIM 2008 YIL: 1 SAYI: 5 TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU 5 SAMSUN PETANK'A DOYDU Samsun, Dünya Þampiyonasý vasýtasýyla Petank sporunu yakýndan tanýdý. Bir ay önceden baþlayan tanýtým çalýþmalarý çerçevesinde, milli takým seçmeleri Samsun'da yapýldý. Ardýndan milli takýmlar Samsun'da kampa girdi ve kamp boyunca yerel basýnda ve TV kanallarýnda çeþitli programlarda yer aldý. Samsun Ýl Temsilciliðince Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okullarýnda Petank tanýtým seminerleri yapýldý. Samsun Büyükþehir Belediyesince baþlatýlan tanýtým ataðý çerçevesinde, ilin her tarafýnda bilbordlarda, raket panolarda þampiyona afiþleri asýldý. Otobüs önlerinde ve þehrin önemli kavþaklarýnda pankartlar asýldý.2 çeþit afiþle birçok kurum ve kuruluþta þampiyona duyuruldu. Tanýtým broþürleri ve þampiyona kitapçýðý daðýtýldý. Ön tanýtýmýn baþarýyla yapýldýðý Samsun'da, halk final müsabakasýna büyük bir ilgi gösterdi. Samsun valisi, milletvekilleri, büyükþehir belediye baþkaný, rektör ve rektör yardýmcýlarý, ilçe belediye baþkanlarý ve çok sayýda bürokratýn da heyecanla izlediði final müsabakasý sonrasýnda, Petank sporunu yakýndan tanýma fýrsatý bulan herkes, Petank topu edinme talebinde bulunarak, bu spora baþlama sinyali verdi. Organizasyon sonrasýnda yapýlan teþekkür ziyaretlerinde idareciler bu sporun yapýlmasý için gerekli sahalarýn oluþturulmasý konusunda taahhütlerde bulunarak, Samsun'un ileriki yýllarda Petank için önemli bir merkez olacaðý sinyalini verdiler. MUHTEÞEM GALA Dünya Þampiyonasý, Samsun Bahar Restaurant'ta yapýlan unutulmaz gala yemeði ile sona erdi. Türkiye Federasyonu tüm katýlýmcýlara kupa ve madalya takdim ederken, tekrar Türkiye'de buluþmak dileðiyle organizasyon sona erdirildi. Gala yemeðinde yüzlerce sporcu, idareci ve organizasyon görevlisi hep birlikte dans ve müzik ile doyasýya eðlendiler. Gece yarýsýna kadar eden müzik eþliðinde kendinden geçen sporcular saatlerce dans edip, yapýlan Latin Danslarý ve Capoeira gösterilerini izlediler. Gecede sporcularla birlikte, sponsorlar ve FIPJP yöneticilerine de plaket takdim edildi. Gece bir baþka organizasyon için Türkiye'de buluþmak dileðiyle sona erdi. Teþekkür Ziyaretleri Þampiyonanýn tamamlanmasýnýn ardýndan, organizasyon komitesi baþkaný Dr. Mutlu Türkmen ve komite üyeleri Ömer Altunsoy ile Taner Bozkuþ, þampiyonaya destek veren Valilik, Büyükþehir ve Ýlçe Belediye Baþkanlarý, Ondokuz Mayýs Üniversitesi rektörlüðü ve sponsor þirket yöneticilerine teþekkür ziyaretinde bulunarak, katkýlarýndan ötürü çeþitli hediyeler takdim ettiler. GENEL KURUL DUYURUSU Federasyonunuz 1. Mali Genel Kurulu ile 2. Olaðan Genel Kurulu 27 Aralýk 2008 tarihinde yapýlacaktýr. Dr. Mutlu TÜRKMEN Çýktýk açýk alýnla TBBDF Baþkan Vekili Sevgili dostlar, Müthiþ bir tempoyla hazýrlandýðýmýz Dünya Bayanlar Petank Þampiyonasýnýn tatlý yorgunluðu ile karþýnýza çýkmýþ bulunuyorum. Yorucu bir hazýrlýk dönemini atlattýktan sonra, gerçek anlamda bir þölene dönüþen Dünya Þampiyonasýný, büyük bir hataya mahal vermeden tamamlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen herkese en kalbi teþekkürlerimi sunuyorum. Dünya Þampiyonasý, gerçek anlamda bir memleket meselesiydi. Sadece ülkemiz için deðil, Samsun için de ayrý bir önemi haizdi. Kýsa sürede Dünyanýn 108 ülkesinde Samsun ismini duyurduk. Yüzlerce Petank sitesinde 3 dilde açmýþ olduðumuz Dünya Þampiyonasý Web Sitesinin (www.wwpc2008samsun.com) linki yer aldý. Binlerce insan haritadan Karadeniz kýyýsýndaki Samsun ilini gördü. Samsun ile ilgili bilgi topladý, araþtýrma yaptý. Samsun için tanýtýmýn ötesinde bir anlam taþýyordu bu þampiyona. Samsun, ilk kez Dünya Þampiyonasý ölçeðinde bir faaliyete kucak açtý. Samsun, bir sýnav verdi. Samsun, sýnavdan alnýnýn akýyla çýktý. Samsun, önümüzdeki yýllarda çok daha büyük organizasyonlarý gerçekleþtirecek potansiyele sahip olduðunu kanýtladý. Tabi biz de önemli bir sýnav verdik. Federasyonumuz ilk kez bir Dünya Þampiyonasý organizasyonu gerçekleþtirdi. Ýyi de yaptý. Þampiyonadan çok boyutlu kazanýmlar elde ettik. Dünyada hýzla geliþen Petank sporunda ayrýcalýklý bir yere sahip olduk. Umarým bu tecrübe, bize Dünya Erkekler Petank Þampiyonasýný getirecektir. Bu konuda da gerekli adýmlarý attýk, altyapýyý hazýrladýk. Belki siz bu satýrlarý okurken, biz Senegal'de gerçekleþtirilen Dünya Petank Federasyonu Genel Kurulundan bu kararý çýkarmýþ olacaðýz. Þu anda þampiyonayý üstlenmek isteyen Hollanda, ABD ve Tayvan gibi ülkeler karþýsýnda her yönden avantajlý durumdayýz. Bu avantajlarý Samsun'da elde ettik. Samsun'da Petank için birçok ilke imza atýldý. Ýlk kez olimpik olma rüyasýna sahip bu branþta, doping ve alkol kontrolü gerçekleþtirildi. Biz ise organizasyon olarak ilk kez sponsorlarýmýz marifetiyle anlamlý farklar ortaya koyduk. Vodafone sponsorluðunda tüm ülke kafile baþkanlarý, resmi delegasyon ve organizasyon görevlilerine verdiðimiz ücretsiz telefon ve hatlarla kusursuz bir iç iletiþim aðý kurduk. Daha birçok sürprizle misafirlerimizin memnuniyetini pekiþtirdik. Tabi bu ölçekte bir organizasyonda aksayan noktalar da oldu. Ama farkýna vardýðýmýz her aksaklýða dostlarýmýzla birlikte Hýzýr gibi müdahil olduk. Aksaklýklarý telafi ettik. Bu arada kendi arkadaþlarýmýzdan da küçük þeylere takýlanlar, küsenler, bozulanlar, terk edip gidenler, karnýndan eleþtiri türetenler olmadý deðil. Ama prensip olarak, herkesi memnun etme gayretinin bizi organizasyonda baþarýsýz kýlacak tek hata olacaðýný her daim aklýmda tuttum. Bu nedenle sýk sýk kiþisel beklenti ve þikâyetleri göz ardý ettim. Bu arada tüm strese ve gerilime raðmen hiç kimseyi kýrmamak için gayret ettim. Organizasyonda görevlendirdiðimiz bazý arkadaþlarýn kendilerine hamledilen sorumluluklarýn haricinde þeylerle meþgul olmasýna sessiz kaldým. Tabi ki ayný zamanda da ders aldým. Bir daha böyle büyük çapta bir organizasyon gerçekleþtirme fýrsatý bulursak, bunu hiçbir iþi yapmaktan imtina etmeyecek gerçek anlamda gönüllülerle veya ücreti mukabil her iþi yapacak profesyonel iþçilerle yapmamýz gerektiðini anladým. Yüzlerce insanýn teþekkürünü aldýysak, bunda herkesin bir katkýsý oldu. Herkese, katkýsý oranýnda teþekkür ediyorum. Kendi namýma "Her þeyi mükemmel yaptým" demiyorum. Ancak elimden gelenin en iyisini yaptým. Samimiyetle yaptým. Yaptýklarýmýzýn olumlu yanlarýný görmeden ve tamamýyla kötü niyetle eleþtirenlere ise anlamak istemiyorum. Zira bu insanlarýn eleþtiri hakkýna ancak daha iyisini yaptýklarýnda sahip olacaklarýný düþünüyorum. Bu noktada Mevlana'nýn hikmet dolu bir sözüyle yazýmý tamamlamak istiyorum; "Her þeye doðru demek ahmaklýktýr; her þeye yanlýþ demek zorbalýktýr" Hoþçakalýn

Milli Dartçýmýz Avrupa'nýn Kaptaný Oldu! Dart Milli Takým sporcularýmýzdan Emre Torus, Ýngiltere ile Avrupa karmasý arasýnda düzenlenen ikili turnuvada Avrupa takýmýnýn kaptanlýðýný yaptý. 22-23 Mart'ta

Detaylı

EYLÜL 2009 YIL: 2 SAYI: 9 BULTEN www.tbbdf.gov.tr ÜCRETSÝZDÝR BAÞARIYA DOYMUYORUZ! Tayvan'da yapýlan Dünya Oyunlarýnda, son gün Arjantin karþýsýnda müthiþ bir mücadele ortaya koyan Bocce takýmýmýz bronz

Detaylı

TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN

TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN TÝF`TE TEK ADAY SUBAÞI YÝNE BAÞKAN Subaþý, 246 delegeden 159 unun kayýt yaptýrdýðý Genel Kurulda tek aday olarak katýldýðý seçimde 157 geçerli oyun 144 ünü alarak (13 çeþitli nedenlerle geçersiz sayýlan

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA

Dr. Fatih Karadað. Metro Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Ertan Çakýr, Çorum yeni üslerimizden dedi. Çorum, Metro nun bölge üssü olacak * HABERÝ 10 DA HEM Türkiye nin gözdesi 23 Nisan Ýlkokulu'nda açtýðý yýl sonu sergisiyle göz kamaþtýran orum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içerisinde 12 bin 275 kursiyere kurs açtý. Türkiye'de en çok kurs açýp,

Detaylı

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

4 POLİS MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ GAZETECİLER GÜNLERİNİ KUTLADILAR AYTO yerel medyaya sahip çıkıyor Aydın'da görev yapan ulusal ve yerel medya kuruluşu temsilcileri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü birlik ve beraberlik içerisinde kutladı.

Detaylı