Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Klinik Araþtýrma Çocukluk Çaðý Akut Ýmmun Trombositopeni Olgularýnda Farklý Tedavi Protokollerinin Deðerlendirilmesi *Meral ÝNALHAN, **Beltinge Demircioðlu KILIÇ, ***Müjgan ORAL, **Serpil DEÐÝRMENCÝ, ***Özlem Arslan ÜNLÜTÜRK, **Özlem TEMEL, ****Savaþ ÝNAN Zeynep Kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Üsküdar, Ýstanbul *Þef muavini, **Uzman Dr, ***Baþasistan, ****Klinik þefi Yazýþma Adresi: Dr.Müjgan Oral, Zeynep Kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Üsküdar, Ýstanbul Tel: e-posta: ÖZET SUMMARY Amaç: Akut immun trombositopenik purpura (ITP) nedeni ile baþvuran olgularýn retrospektif olarak incelenmesi, demografik özelliklerinin belirlenmesi, tedavide uygulanan yüksek doz metil prednizolon (YDMP) ile intravenöz immunglobulin (IVIG) tedavi sonuçlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý. Gereç ve Yöntem: Ocak 1998 ile Þubat 2003 arasýnda akut ITP tanýsý alan yaþlarý 1-14 yýl arasýnda deðiþen 23 ü erkek, 27 si kýz 50 vakanýn dosyalarý incelendi. 24 üne i.v YDMP, 15 ine IVIG ve 11 ine de trombosit sayýsýnýn yeterince yükselmemesi nedeni ile ardýþýk tedavi uygulanan vakalar deðerlendirildi. Tedavinin 48. ve 72. saatinde trombosit sayýlarýna bakýldý. Bulgular: Tedavi baþladýktan 48 saat sonra ortalama trombosit sayýsý YDMP alanlarda /mm³, IVIG alanlarda /mm³, ardýþýk tedavi alanlarda /mm³, 72 saat sonra ortalama trombosit sayýsý YDMP alanlarda /mm³, IVIG alanlarda /mm³, ardýþýk tedavi alanlarda /mm³ saptandý. Trombosit sayýsýnýn >50.000/mm3 olmasý için gereken süre YDMP alanlarda 3.6±1.5 gün, IVIG alanlarda 2.5±0.8 gün, ardýþýk tedavi alanlarda 10.8±4.6 gün olarak saptandý. Tedaviden sonra YDMP alanlarda %8, IVIG alanlarda %13, ardýþýk tedavi alanlarda %54 oranýnda kronik ITP geliþtiði saptandý. Sonuç: Akut ITP ile gelen olgularýn tedavisinde IVIG ile YDMP nin etkinliðinin deðerlendirilmesinde belirgin fark olmadýðý gözlendi. Ayrýca tedavinin baþlangýcýnda trombosit sayýsýnda yeterli yükselmenin olmamasý nedeniyle ardýþýk tedavi uygulanmasý gerektiren vakalarda kronik ITP geliþme riskinin daha yüksek olduðu saptandý. Anahtar kelimeler: Ýmmun trombositopenik purpura, intravenöz immunglobulin, yüksek doz metil prednizolon -45- The evaluation of different treatment protocols For acute immune thrombocytopenic purpura in Childhood Objective: The aims of this retrospective study were to compare the results of therapeutic efficacy of intravenous high dose methylprednisolone (HDMP) and intravenous immunoglobulin (IVIG) for the treatment and to determine of demographic characteristics of cases. Methods: Data were collected from hospital medical records between January 1998 and February We evaluated 50 cases (23 male, 27 female), aged between 1-14 years, diagnosed as acute immune idiopathic thrombocytopenic purpura. 24 cases were treated with HDMP, 15 cases with IVIG,11 cases whom the consecutive therapy was started because of inadequate elevation in platelet counts therapies. At the end of 48 hours and 72 hours of therapy, platelet counts were determined. Results: After 48 hours of treatment, mean platelet counts were determined as 44 x 10(9)/L in the group who received HDMP, 55 x 10(9)/L in the group given IVIG and 17 x 10(9)/L in the group given consequtive tretment. After 72 hours of treatment, mean platelet counts were determined as 83 x 10(9)/L in the group who received HDMP, 110 x 10(9)/L in the group given IVIG and 21 x 10(9)/L group given consequtive tretment. The time required to platelet counts increased at a level of > 50 x 10(9)/L was 3.6±1.5 days in the group who received HDMP, 2.5±0.8 in the group who received IVIG, 10.8±4.6 days in the group who received consequtive treatment. Chronic immune thrombocytopenic purpura (ITP) developed in 8% of children who received HDMP, 13% of children who received IVIG, 54% of children who received consequtive treatment. Conclusion: When assessing the effectivity of IVIG and HDMP therapy in the treatment of acute ITP we found no difference between these two modalities. In patients by whom the consecutive therapy was started because of inadequate elevation in platelet counts, the risk of developing chronic ITP was increased. Keywords: Immune thrombocytopenic purpura, intravenous immunoglobulin, intravenous high dose methylprednisolone

2 GÝRÝÞ Ýmmun trombositopenik purpura (ITP), çocukluk çaðýnda trombositopeninin en sýk nedenidir. Toplam insidansý yaklaþýk olarak yýlda 3-8/ dýr (1). Plazmada antitrombosit antikorlara baðlý artmýþ trombosit yýkýmý ile karakterize otoimmun bir patogenezi vardýr (2). Peteþi, purpura, ekimoz ve burun kanamasý sýk görülen klinik belirtilerdendir (3). Taný; trombositopeni, purpurik deri döküntüleri, periferik yayma ve kemik iliðinin deðerlendirilmesi dýþýnda trombositopeniye neden olabilecek baþka hastalýklara ait bulgunun olmamasý ile konur (1,4). Vakalarýn çoðu akut seyirli olup bunlarýn çoðunluðu tedavi edilmese de altý ay içinde düzelir. Yaklaþýk % u altý aydan uzun sürer ve kronikleþir (5). Trombosit sayýsý /mm³ ve altýnda ise; uzun süren epistaksis, menoraji, hematüri, gastrointestinal kanamalar ve santral sinir sistemi kanamasý olasýlýðý yüksek vakalarda tedaviye hemen baþlanmasý gerektiði ileri sürülmektedir (3,6). Bu çalýþmada ITP tanýsý almýþ çocuklarýn demografik özelliklerini ve uygulanan tedavileri retrospektif olarak inceledik. GEREÇ VE YÖNTEM Ocak 1998-Þubat 2003 tarihleri arasýnda Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Kliniði büyük çocuk servisine akut ITP tanýsý ile yatýrýlan 50 hastada retrospektif bir araþtýrma yapýldý. Olgularýn; tanýsýnda trombositopeni olmasý, lenfadenopati ve hepatosplenomegali olmamasý, kemik iliðinde artmýþ veya normal sayýda megakaryosit dýþýnda patolojik bulgunun olmamasý, trombositopeni oluþturacak ilaç veya diðer hastalýklarýn bulunmamasý kriter olarak alýndý.(7). Her bir hasta için þu bilgiler not edildi: Yaþ, cinsiyet, teþhis tarihi, aile öyküsü, taný öncesi hastalýk ya da immunizasyon öyküsü, hastanýn baþvuru semptomu, ilk baþvuru ile 48. ve 72. saatteki trombosit sayýlarý, aldýklarý tedavi, komplikasyon geliþip geliþmediði ve kronik seyir izleyip izlemediði.trombosit sayýsý /mm³ ve altý olan ve aktif kanamasý olan (burun kanamasý, diþ eti kanamasý, hematüri, melana, hematemez, subkonjunktival kanama) tüm hastalar tedavi edildi. 24 hastaya intravenöz YDMP (yüksek doz metil prednizolon) (3 gün 30 mg/kg/gün), 15 hastaya IVIG (intravenöz immunglobulin) (2 gün 1 gr/kg/gün veya 5 gün 400 mg/kg/gün), 11 hastaya ise trombosit sayýsýndaki yeterli yükselmeme nedeni ile ardýþýk tedavi (7 vaka YDMP sonrasý IVIG, 3 vaka YDMP sonrasý klasik doz steroid, 1 vaka YDMP sonrasý IVIG ve Anti D) uygulandý. Sonuçlar istatiksel olarak SPSS (Paket 11.5) programýndaki ki-kare testi ile deðerlendirildi. BULGULAR Çalýþmaya alýnan 50 hastanýn yaþ ortalamasý 5.5 ± 3.4 yýl olup, 27 kýz (%54) hastadaki ortalama 5.9±3.3 yýl, 23 erkek (%46) hastadaki ortalama ise 5.1±3.6 yýl olarak bulundu. Olgularýn hiç birinde son iki haftada heparin, kinidin, sulfonamid, aspirin gibi ilaç alma öyküsü ile ailelerinde trombositopeni, kanama bozukluðu yoktu. Olgularýn %38 i kýþ, %24 ü ilkbahar, %20 si yaz ve %18 i sonbahar ayýnda baþvurmuþtu. 37 olguda (%74) son 2 hafta içinde geçirilmiþ enfeksiyon ve aþýlama öyküsü mevcuttu. Bunlarýn 22 tanesi (%44) üst solunum yolu enfeksiyonu idi. Aþýlama yapýlan 2 hastaya (%4) DBT(Difteri, Boðmaca, Tetanoz) + Polio ile KKK(Kýzamýk, Kýzamýkcýk, Kabakulak) uygulanmýþtý. Hastalar kliniðe baþvurduklarýnda 47 sinde (%94) peteþi, purpura veya ekimoz, 4 ünde (%8) aðýz mukozasýnda peteþi, 11 inde (%22) burun kanamasý, 5 inde (%10) diþ eti kanamasý, 3 ünde (%6) hematüri, 2 sinde (%4) hematemez veya melena, 1 inde (%2) subkonjunktival kanama saptandý. Hiçbir hastada intrakranial kanama saptanmadý. Taný sýrasýnda saptanan ortalama trombosit sayýsý /mm³ olarak belirlendi. Aktif kanama ( burun kanamasý, diþ eti kanamasý, hematüri, melana, hematemez, subkonjunktival kanama ) ile gelen 18 (%36) hastanýn 15 inde (%84) trombosit sayýsý /mm³ ve altý olarak saptandý. Tedavinin 48. saatinde ve 72. saatinde ortalama trombosit sayýsý Tablo 1 de gösterilmiþtir. Tedavi sonuçlarýna göre 48. ve 72. saatlerde YDMP ile IVIG alan grupta trombosit sayýsý bakýmýndan istatistiksel bir -46-

3 fark bulunmadý (p=0.26). Trombosit sayýsýnýn /mm³ üzerine çýkma zamaný da tablo 1 de gösterilmiþtir.ydmp alan grup ile IVIG alan grup arasýnda istatistiksel olarak fark gözlenmedi (p=0.07). Tedavi sonuçlarý açýsýndan ardýþýk tedavi alan grup, tedavi seçeneklerinin farklýlýðý nedeniyle, istatiksel olarak deðerlendirilmedi. Tedavi sonrasý takiplerde %80 hasta akut, %20 hasta kronik olarak deðerlendirildi. Akut ve kronik vakalarýn özellikleri Tablo 2 de verildi. Kronikleþme oraný IVIG alan grupta %13, YDMP alan grupta %8, ardýþýk tedavi alan grupta ise %54 olarak belirlendi. Bu oranlar istatiksel olarak anlamlý olarak saptandý (p=0.005). Tablo 1. Tedavi sonrasý sonuçlar Tablo 2. Akut ve Kronik olgularýn karþýlaþtýrmasý TARTIÞMA Akut ITP nin çocukluk çaðýnda görüldüðü en sýk yaþ grubu 2-10 yýl olup, zirve yaptýðý yaþ 4-8 dir ve genellikle her iki cinste eþit görülür (3,8). Bizim çalýþmamýzda olgularýn yaþ ortalamasý 5.5±3.4 yaþ, cinsiyetlerine bakýldýðýnda %54 ü kýz, %46 sý erkek olarak saptandý. Genellikle hastalýðýn baþlangýcýndan 1-3 hafta önce geçirilmiþ viral enfeksiyon veya immunizasyon öyküsü bulunur(3,9). Mussalem ve ark. larýnýn yaptýðý bir çalýþmada %52 oranýnda geçirilmiþ enfeksiyon, %32.5 oranýnda immunizasyon saptanmýþtýr(10). Bizim yaptýðýmýz çalýþmada % 70 oranýnda geçirilmiþ enfeksiyon, %4 oranýnda aþýlama saptanmýþtýr. Hastalýðýn mevsimsel özelliði tanýmlanmýþ ve geç kýþ ile ilkbaharda sýk gözlendiði gösterilmiþtir (1,11). Enfeksiyon ya da çevresel ajanlarýn immun cevabý tetiklediði belirtilmiþtir. Bizim çalýþmamýzda %62 oranýnda kýþ ve ilkbaharda görüldüðü saptanmýþtýr. Akut ITP li olgularýn tamamýnýn peteþi, ekimoz veya purpura ile baþladýðý, % 20 vakada aktif kanama görüldüðü bilinmektedir(9). Bizim çalýþmamýzda olgularýn %94 ünde peteþi, ekimoz veya purpura, %36 oranýnda aktif kanama saptanmýþtýr. En ciddi komplikasyon olan intrakranial kanama insidansý Iyori ve arkadaþlarýnýn yaptýðý bir geniþ seri bir çalýþmada %0.2-1 olarak bulunmuþtur (12). Olgularýmýzýn hiç birinde intrakranial kanama gözlenmemiþtir. Çocukluk çaðýndaki akut ITP li olgularýn % ý tedavi edilse de edilmese de ilk altý ay içinde iyileþir (1). Bu nedenle akut ITP de tedavi uygulanýp uygulanmamasý konusunda görüþ ayrýlýklarý vardýr. Uzun süren aktif kanamalarda kan kaybý riskini azaltmak amacýyla, nadir de olsa intrakranial kanama riski nedeni ile trombosit sayýsý <20.000/mm³olanlarda yakýnmalarýn derecesi ne olursa olsun tedavinin baþlamasý gerektiði konusunda görüþ birliði vardýr (3,6,13,14). ITP tedavisinde kullanýlan steroid ve IVIG in birbirlerine olan üstünlüðü gösterilmemiþtir (6,15). Rosthoj ve ark. larý IVIG ( 2 gün 1 gr/kg/gün) ve i.v YDMP (3 gün 30mg/kg) verdikleri 2 ITP li hasta grubunda ilk 72 saatte ortalama trombosit sayýsý IVIG alan grupta /mm³, YDMP alan grupta /mm³ bulmuþlardýr. Relaps oraný IVIG alan grupta %26 iken, YDMP alan grupta %40 olarak saptamýþlardýr. Ýstatiksel çalýþmada erken dönemde trombosit sayýsýný arttýrmasý bakýmýndan IVIG daha üstün görülmüþ, relaps açýsýndan fark görülmediði belirtilmiþtir(16). Erduran ve ark. larýnýn oral mega doz metilprednizolon (OMDMP) (3 gün 30 mg/kg/gün ve 4 gün 20mg/kg/gün) ile IVIG verdikleri iki grupta trombosit sayýsýnýn >50.000/mm³ çýkma zamaný karþýlaþtýr- -47-

4 dýklarýnda IVIG alan grupta 5.2 gün, MDMP alan grupta 5 gün saptanmýþtýr. IVIG ile OMDMP nun akut tedavide eþit etkilere sahip olduðu saptanmýþtýr(17). Albayrak ve arkadaþlarýnýn yaptýðý 57 vakalýk 3 hasta grubunda IVIG ( 4 gün 0.5 gr/kg/gün) ve oral YDMP(7 gün 30 mg/kg/gün ve 7 gün 50 mg/kg/gün ) karþýlaþtýrýldýðýnda trombosit sayýsýný yükseltmesi açýsýndan fark gözlenmemiþtir(18). Ancona ve ark. larýnýn yaptýðý bir çalýþmada hastalarýn bir grubuna IVIG (2 gün 1gr/kg/gün), diðer grubuna ise i.v YDMP (3 gün 30mg/kg/gün) verilmiþ. Bu çalýþmada IVIG in 24., 48. ve 72. saatlerde trombosit sayýsýný arttýrma oranýnýn daha fazla olduðu tespit edilmiþtir(19). Bizim çalýþmamýzda 24. ve 48. saatlerde trombosit sayýsýný arttýrmasý bakýmýndan ve remisyon açýsýndan bakýldýðýnda YDMP ile IVIG tedavi gruplarý arasýnda istatistiksel fark bulunamamýþtýr. YDMP alanlarda %92 oranýnda, IVIG alanlarda % 87 oranýnda tam iyileþme gözlenmiþ ve olgular akut ITP olarak deðerlendirilmiþtir. Trombosit sayýsýnda yeterli artýþ görülmemesi nedeni ile ardýþýk tedavi uygulanan olgularda, tam iyileþme oraný sadece %54 olarak saptanmýþtýr. Olgularýn seyri ile ardýþýk tedavi uygulanma zorunluluðu arasýnda istatiksel fark bulunmuþtur. Trombosit sayýsýnýn >50.000/mm³ olmasý için gereken süre IVIG (2.5±0.8 gün) ve YDMP (3.6±1.5 gün) alan gruplarda benzerken, ardýþýk tedavi alanlarda (10.8±4.6 gün) daha fazladýr. Kronikleþme oraný çeþitli çalýþmalarda %11-34 oranýnda bildirilmiþtir(20). Bizim çalýþmamýzdaki kronikleþme oraný ise % 10 idi. Sonuç olarak literatür bilgileri ýþýðýnda çalýþmamýzý deðerlendirdiðimizde IVIG ile YDMP kullanýmýnýn akut ITP tedavisinde belirgin farkýn olmadýðý gözlenmiþtir. Bu yüzden tedavi giderleri dikkate alýndýðýnda YDMP ile tedavi,daha uygun maliyet nedeniyle tercih sebebi olabilir. Tedavinin baþlangýcýnda trombosit sayýsýnda yeterince yükselme olmamasý nedeniyle çeþitli tedavilerin ardýþýk olarak uygulanmak zorunda kalýnmasý ile böyle olgularda ileride kronik ITP nin yüksek oranda geliþebileceðini söyleyebiliriz. Fakat daha kapsamlý bilgilere ulaþabilmek için olgu sayýlarýný arttýran yeni çalýþmalarýn yapýlmasý gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. Yu-Waye Chu, MD, James Korb, MD, and Kathleen M. Sakamoto, MD. Idiopathic Thrombocytopenic Purpura. Pediatrics in Review 2000 March; 21(3): Hagenstrom H., Schlenke P. Platelet-associated IgG for differential diagnosis of patients with thrombocytopenia. Thromb. Haemost 2000;84: Beardsley DS, Nathan DG. Platalet abnormalities in ifancy and childhood. In:Nathan DG, Orkin SH, eds. Hematology of Infancy and Childhood, 5th ed. Philadelphia: WB Saunders company,1998; Blanchette V. Childhood chronic immune thrombocytopenia. Blood Rev. 2002; 16: Bolton-Maggs, PHB. Immune thrombocytopenic purpura. Arch. Dis. Child 2000; 83: Olcay L, Yetkin S. Trombositopeniler. Katký Dergisi 1995; 16: Imbach P, Blanchette VS, Nugent D, Künhe T. Immune thrombocytopenic purpura: immediate andlong term effects of intravenous immunoglobulin. In: Kazatchkine MD, Morel A, (eds). Intravenous Immunoglobulin Research and Therapy. Interlaken: Parthenon Publishing, 1996; Medenos D,Buchanan G. Current contrversies in the management of idiopathic thrombocytopenic purpura during childhood. Pediatr clin North Am 1996; 43: Bithell TC. Thrombocytopenia causes by immunologic platelet destruction: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP), Drug- Induced thrombocytopenia, and miscllaneous forms. In: Lee GR, Bithell TC, Foerster S, Athens JW, Lukens JN, (eds). Wintrobe s Clinical Heamatology. 9th ed. London: Lea&Febiger, 1993; Moussalem M, Yasinse N. Immune thrombocytopenic purpura in childhood: a Lebanase perspective. Molecular Immunology 2003; 39: Nugent DJ. Childhood immune thrombocytopenic purpura. Blood Rev 2002; 16: Iyori H, Bessho F, Ookawa H, et al., Japanese study group on childhood ITP. Ann. Hematol 2000;79: Lanzkowsky P. Manual of Pediatric Hematology and Oncology. 3nd ed. Churchill Livingstone,

5 14. Lilleyman JS. Intracranial haemorrage in idiopathic thrombocytopenic purpura. Arch Dis Child 1994; 71: Buchanan GR, de Alarcon PA, Feig SA et al. Akut idiopathic thrombocytopenic purpuramanagement in childhood (letter). Blood 1997; 89: Rosthoj S, Nielsen S, Pedersen FK. Randomized trial comparing intravenous immunoglobulin with methylprednisolone pulse therapy inakut idiopathic thrombocytopenic purpura. Danish I.T.P. Study Group. Acta Pediatr 1996; 85: Erduran E, Aslan Y, Gedik Y, Orhan F. A randomized and comperative study of intravenous immunoglobulin and mega dose methylprednisolone treatments in children with akut idiopathic thrombocytopenic purpura. Turk J Pedietr 2003 Oct- Dec; 45(4): Albayrak D, Islek I, Kalaycý AG, Gurses N. Acute immune thrombocytopenic purpura: a comperative study of very high oral doses of methylprednisolone and intravenously administered intravenous immunoglobulin. J Pediatr 1994 Dec; 125 (6 Pt 1): Ancona KG, Parker RI, Atlas MP, Prakash D. Randomized trial of high dose methylprednisolone versus intravenous immunoglobulin fort he treatment of acute Idiopathic thrombocytopenic purpura in children. J Pediatr Hematol Oncol 2002 Oct; 24(7): Dallar Y, Yýldýrmak Y, Tanyer G, Evis B. Son 10 yýlda takip edilen idiopatik trombositopenik purpuralý çocuk olgularýn deðerlendirilmesi. T klin Pediatri 1993; 2:

Saadet Akarsu 1, Mehmet Kılıç 1, Erdal Taşkın 1, Abdullah Kurt 2 Erdal Yılmaz 3, A. Denizmen Aygün 4

Saadet Akarsu 1, Mehmet Kılıç 1, Erdal Taşkın 1, Abdullah Kurt 2 Erdal Yılmaz 3, A. Denizmen Aygün 4 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005; 48: 209-214 Orijinal Makale Akut immün trombositopenik purpura tedavisinde farklı dozlarda steroid ile intravenöz immünoglobülin tedavilerinin etkinlik ve fiyatlarının

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Kronik İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularımız

Kronik İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularımız Van Tıp Dergisi: 18 (3):141-146, 2011 Klinik Çalışma Kronik İdiopatik Trombositopenik Purpuralı Olgularımız Mahmut Kaya*, Cengiz Demir**, Ramazan Esen **, Ahmet Engin Atay*** Özet Amaç: 110 erişkin idiyopatik

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU

KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU KANAMA BOZUKLUKLARI DR ALPARSLAN MUTLU GENEL BAKIŞ Kan ve dokularda pıhtılaş ayı etkileyen elliden fazla madde (şi dilik) ulu uştur Bu ları azıları pıhtılaş ayı sağlar(prokoagülan) Diğerleri pıhtılaş ayı

Detaylı

İTP. Prof. Dr. Tiraje Celkan

İTP. Prof. Dr. Tiraje Celkan İTP Prof. Dr. Tiraje Celkan Konuşma planı 1. 3 olgu.yaklaşımlar 2.ITP ad açılımı 3.Tanmda değişiklikler ( ASH 2011 Kılavuz) 4.patofizyoloji( mevsim-yaş-genetik-depresyon) 5. tanı ve tanıda gerekli tetkikler

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

Değişik hastalık gruplarında trombosit hacim değişkenleri

Değişik hastalık gruplarında trombosit hacim değişkenleri Değişik hastalık gruplarında trombosit hacim değişkenleri Thrombocyte volume parameters in different disease groups Saadet Akarsu 1, A. Neşe Çıtak Kurt 2, Abdullah Kurt 2, İlknur Varol 2, Yaşar Şen 2 Amaç:

Detaylı

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 3, (ARALIK) 2012,

Araştırma 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 3, (ARALIK) 2012, Araştırma İmmün Trombositopenili Hastaların Klinik Seyir ve Tedavi Cevabı Yönünden Değerlendirmesi; Tek Merkez Deneyimi EVALUATION OF CLINICAL PROGRESS AND THERAPY RESPONSE OF PATIENTS WITH IMMUNE THROMBOCYTOPENİC

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Maternal İdiyopatik/İmmün Trombositopenik Purpura ile İlişkili Neonatal Trombositopeni: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı ile Bir Olgu Sunumu

Maternal İdiyopatik/İmmün Trombositopenik Purpura ile İlişkili Neonatal Trombositopeni: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı ile Bir Olgu Sunumu Neonatal İTP Maternal İdiyopatik/İmmün Trombositopenik Purpura ile İlişkili Neonatal Trombositopeni: Tanı ve Tedavi Yaklaşımı ile Bir Olgu Sunumu Doç.Dr. Hilal ÖZKAN, Prof.Dr. Nilgün KÖKSAL Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý

Mardin Ýlinde Elektif Cerrahi Öncesi Tetkik Edilen Çocuklarda HBV, HCV ve HIV Seroprevalansý ARAªTIRMA Alicem Tekin 1 Bahattin Aydoðdu 2 1 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Týbbi Mikrobiyoloji laboratuarý, Mardin 2 Mardin Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Çocuk Cerrahi

Detaylı

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI

KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM VE DESTEK SERVİSİNDE NARKOTİK ANALJEZİK KULLANIMI UZMANLIK

Detaylı

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi

Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Epstein-Barr virüs enfeksiyonlarında trombosit parametrelerinin değerlendirilmesi Habip ALMİŞ, İbrahim Hakan BUCAK, Mehmet TURGUT. Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

THE ETIOLOGICAL ROLE OF SMOKING IN HEAD AND NECK TUMORS

THE ETIOLOGICAL ROLE OF SMOKING IN HEAD AND NECK TUMORS THE ETIOLOGICAL ROLE OF SMOKING IN HEAD AND NECK TUMORS Dr. Tevfik PINAR* Dr. Recep AKDUR** Dr. Arslan TUNÇBÝLEK* ÖZET Araþtýrmamýzda baþ-boyun tümörlerinin oluþumunda sigaranýn etiyolojik rolü incelenmiþtir.

Detaylı

Fatma Burcu BELEN BEYANI

Fatma Burcu BELEN BEYANI 10.Pediatrik Hematoloji Kongresi Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu Firma (lar) Hisse Senedi Ortaklığı Fatma Burcu BELEN BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam

Detaylı

Doç.Dr.Betül TAVİL TPHD Yan Dal Kursu Ocak 2012-ANKARA

Doç.Dr.Betül TAVİL TPHD Yan Dal Kursu Ocak 2012-ANKARA Doç.Dr.Betül TAVİL TPHD Yan Dal Kursu Ocak 2012-ANKARA 1 ITP yeni terminoloji, olgu, ayırıcı tanı, genel bilgiler ve tedavisi OIHA olgu, ayırıcı tanı, genel bilgiler ve tedavisi 6/12/2012 2 Kişinin trombositlerine

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Canan Hasbal Akkuş, Tolga Erkum, Mehmet Bedir Akyol, Zilha Şentürk, Burcu Bursal, Zeynep Kıhtır, Sami Hatipoğlu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

OTO-İMMUN KÖKENLİ NÖROPATİLERDE TEDAVİ ALGORİTMASI

OTO-İMMUN KÖKENLİ NÖROPATİLERDE TEDAVİ ALGORİTMASI OTO-İMMUN KÖKENLİ NÖROPATİLERDE TEDAVİ ALGORİTMASI İmmun kökenli nöropatiler İmmun kökenli nöropatiler immunsüpresif ve immunmodulatuvar tedavilere yanıt veren hastalıklardır İmmun atak periferik sinirin

Detaylı

İMMUN TROMBOSİTOPENİ. Dr. Ali BAY Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Kliniği

İMMUN TROMBOSİTOPENİ. Dr. Ali BAY Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Kliniği İMMUN TROMBOSİTOPENİ Dr. Ali BAY Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Kliniği ITP SUNUM AKIŞI Yeni Terminoloji Patogenez Klinik Bulgular Tedavi Yeni Tedavi Seçenekleri IWG (International

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

Kızamık viral, çok bulaşıcı, döküntüler ile seyreden viral bir enfeksiyon hastalığıdır.

Kızamık viral, çok bulaşıcı, döküntüler ile seyreden viral bir enfeksiyon hastalığıdır. KIZAMIK Kızamık; Measles; Rubeola; Morbili; Kızamık viral, çok bulaşıcı, döküntüler ile seyreden viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Kızamık solunum yoluyla havadan bulaşır, tüm vücuda yayılır. İlk kez

Detaylı

İDİYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (İTP) NEDİR?

İDİYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (İTP) NEDİR? İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (ITP) FR-HYE-04-416-02 İDİYOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA (İTP) NEDİR? Bu hastalık 1) İmmün bir hastalıktır. Bağışıklık sisteminde oluşan bozukluklar nedeniyle vücudun

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNDE TEDAVİ

NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNDE TEDAVİ NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNDE TEDAVİ Prof. Dr. Aziz Polat Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji B.D. Denizli VİTAMİN B12 TEDAVİSİ Tedavi oldukça kolay ve yüz güldürücüdür. Çoğunlukla

Detaylı

Çocukluk Çağı Idiopatik Trombositopenik Purpurası ve İntravenöz İmmünoglobulin Kullanımı

Çocukluk Çağı Idiopatik Trombositopenik Purpurası ve İntravenöz İmmünoglobulin Kullanımı Çocuk Hastalıkları Çocukluk Çağı Idiopatik Trombositopenik Purpurası ve İntravenöz İmmünoglobulin Kullanımı Bülent ZÛLFİKAR* Fahri OVALI* GündüzGEDİKOĞL U* İdyopatik Trombositopenik Purpura İdyopatik trombositopenik

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLERİ EVRE İN-OPERABL VEYA METASTATİK KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİ TANISI ALMIŞ HASTALARIMIZDA SAĞKALIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr.Nurgül Yaşar Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter

A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Image TJH-2017-0134.R2 Submitted: 30 March 2017 Accepted: 20 April 2017 A Rare Late Complication of Port Catheter Implantation: Embolization of the catheter Nadir Görülen Bir Port Kateter Geç Komplikasyonu:

Detaylı

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center

Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Aydýn Ýli 1 Nolu AÇSAP Merkezi Aile Planlamasý Hizmetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluating The Family Planning Services: Child Health Center Dr. Ayfer Fýrat Gemalmaz*, Dr. Pýnar Okyay**, Dr. Eyüp Doyuran***,

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article 2008 2012 Yılları Arasında Adli Toksikoloji Laboratuvarına Gelen Olguların Değerlendirilmesi Evaluation of Cases Consulted to Forensic Toxicology

Detaylı

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

IV. FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU BÖLÜM ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ IV. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU FAKTÖR VII EKSİKLİĞİ Dr. Tunç FIŞGIN ve THD Hemofili Bilimsel Alt

Detaylı

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi Results of best international trials Relaps ALL de 2 farklı yaklaşım Multi drug, intensive, short courses AIEOP, BFM,

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007

KANAMA BOZUKLUKLARI. Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 KANAMA BOZUKLUKLARI Dr.Mustafa ÇETİN Dedeman Hematoloji Bölümü 2007 Konular I. Kanamanın klinik bulguları II. Kanamaya neden olan hematolojik bozukluklar Platelet bozuklukları Koagulasyon faktör bozuklukları

Detaylı

Çocuk acil servisinde kanama nedenleri

Çocuk acil servisinde kanama nedenleri Türk Pediatri Arşivi 26; 41: 146-5 Çocuk acil servisinde kanama nedenleri Bleeding desorders in Pediatric emergency department Tiraje Celkan, İsa Yılmaz, Atalay Demirel, Halit Çam, Serap Karaman, Ömer

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR?

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? Abdullah ŞUMNU 1, Erol DEMİR 2, Ozan YEĞİT, Ümmü KORKMAZ, Yaşar ÇALIŞKAN 2, Nadir ALPAY 3, Halil YAZICI 2,

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ HIV/AIDS OLGULARINDA KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Asist. Dr. Ezgi Gülten Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar 1. Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme Ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) 2. Central

Detaylı

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans.

ÜZERiNE ETKiSi. performansı etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelime/er: Kreatin, kreatin fosfat, futbol, slalom koşusu, performans. Spor Bilimleli Dergisi Hacettepe f. ofsport SCİences 2000, 11 (1-2-3-4), 56-63 KREATiN YÜKLEMENiN DÜZ VE SLALOM KOŞULARıNDA, SPRiNT PERFORMANSı ÜZERiNE ETKiSi Asaf ÖZKARA *, Rüştü GÜNER**Burak KUNDURACIOGlU*

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda

Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük kreatinin ve üre değerleri kullanılarak çocuklarda kronik böbrek hastalığı tanısı konulabilir mi? Dr. Rahime Renda Tükürük Özellikleri Major ve minor tükürük bezlerinden salınır Günlük sekresyon

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME. Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH HAİRY CELL LÖSEMİDE GÜNCELEME Dr. Harika ÇELEBİ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Hair Cell Lösemi (HCL) HCL ilk olarak1958 yılında (Bouroncle ve ark) tanımlanmıştır Nadir görülen, yavaş seyirli, B-hücreli

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi

Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Akut Myeloid Lösemi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı ÇOCUKLUK ÇAĞI

Detaylı

DR. KÜBRANUR BAŞ IU.ITF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

DR. KÜBRANUR BAŞ IU.ITF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DR. KÜBRANUR BAŞ IU.ITF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Adı, soyadı :M. A. Doğum tarihi :10.03.2000 Yaş :14 YAŞ 8 AY Cinsiyet :E Başvuru tarihi :04.12.2014 Burun kanaması Diş eti kanaması Bacaklarda morarma

Detaylı

Kronik immün trombositopenik purpural gebelerde maternal ve fetal sonuçlar n n retrospektif analizi

Kronik immün trombositopenik purpural gebelerde maternal ve fetal sonuçlar n n retrospektif analizi Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2012;20(1):12-17 Perinatal Journal 2012;20(1):12-17 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Kronik immün trombositopenik purpural gebelerde maternal ve fetal sonuçlar n

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

KATETER İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN KATKISI

KATETER İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN KATKISI KATETER İNFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN KATKISI Dr.Rahmet ÇAYLAN S.B.Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Santral venöz kateterler;

Detaylı

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi

Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Okmeydanı Tıp Dergisi 28(3):146-15, 12 doi:.5222/otd.12.146 Araştırma Temel Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi Hacer Özkul Özel *, Demet Yurtsever **, Sevginaz Mutlu

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ

KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ KARACİĞER METASTAZLARINDA ROBOTİK STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ K.Engin, N.Küçük, T. Enünlü, H. Ayata, C.Ceylan, A.Kılıç, M.Güden Özel Anadolu Sağlık Merkezi Urok-2012 AMAÇ Karaciğer metastazlarında

Detaylı

KIZAMIKÇIK. German measles; 3 gün hastalığı; Kızamıkcık belirtileri nelerdir?

KIZAMIKÇIK. German measles; 3 gün hastalığı; Kızamıkcık belirtileri nelerdir? KIZAMIKÇIK German measles; 3 gün hastalığı; Kızamıkcık döküntü ve ateşle seyreden bulaşıcı viral bir hastalıktır. Kızamıkçık aşı ile önlenebilen bir hastalıktır. Kızamıkçık bağışıklık bırakır, geçiren

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Eosinofil Sayısı; Eozinofil; Eosinophil count absolute;

Eosinofil Sayısı; Eozinofil; Eosinophil count absolute; EOSİNOFİL Eosinofil Sayısı; Eozinofil; Eosinophil count absolute; Eosinofil sayısı beyaz kan hücreleri içinde yer alan eosinofil miktarıdır. Beyaz kan hücreleri Lökositler, Lenfositler, Eosinofiller, Bazofiller

Detaylı

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR

KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ. Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR KRONİK VİRAL HEPATİT C Lİ HASTALARDA IL28B NİN İNTERFERON TEDAVİSİNE YANITLA İLİŞKİSİ Dr. Gülay ÇEKİÇ MOR Giriş-Amaç IL28B geni ve yakınındaki single nucleotide polymorphism lerinin(snp, özellikle rs12979860

Detaylı

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri

Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Aksiyal SpA da Güncellenmiş ASAS anti-tnf Tedavi Önerileri ve Hedefe Yönelik Tedavi Stratejileri Prof.Dr. M.Pamir ATAGÜNDÜZ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı 11 Nisan 2014 Ana Başlıklar

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

flora Erken Çocukluk Çağında Görülen İshalde Rotavirüs ve Adenovirüs İnsidansı

flora Erken Çocukluk Çağında Görülen İshalde Rotavirüs ve Adenovirüs İnsidansı flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E Erken Çocukluk Çağında Görülen İshalde Rotavirüs ve Adenovirüs İnsidansı Rotavirus and Adenovirus Incidences in Diarrheas Existing in the

Detaylı

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 114-118 Orijinal Makale Gaziantep bölgesindeki anne ve babalarýn sünnet ile ilgili bilgi, tutum ve davranýþlarý Ercan Sivaslý 1, Ali Ýhsan Bozkurt 2, Haluk

Detaylı

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Kolistin ilişkili nefrotoksisite oranları ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi DR. FATİH TEMOÇİN Fatih TEMOÇİN, Meryem DEMİRELLİ, Cemal BULUT, Necla Eren TÜLEK, Günay Tuncer ERTEM, Fatma Şebnem ERDİNÇ

Detaylı

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Fikret ARPACI Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Radyasyona maruz kalmış kişilerde ortaya

Detaylı

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral

Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Halis Akalın, Nesrin Kebabcı, Bekir Çelebi, Selçuk Kılıç, Mustafa Vural, Ülkü Tırpan, Sibel Yorulmaz Göktaş, Melda Sınırtaş, Güher Göral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı