3G MOB L KAMERA MF58

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3G MOB L KAMERA MF58"

Transkript

1 3G MOB L KAMERA MF58

2

3 3G Gözz Kullan m K lavuzu Turkcell 3G GÖZZ ile Turkcell 3G flebekesi kapsamındaki her yerde, görüntülü görüflmeyi destekleyen telefonunuzdan evinizi, iflyerinizi izleyebilir, dilerseniz sesli görüflme de yapabilirsiniz. 3G Gözz otomatik olarak görüntülü görüflme yapan bir mobil kamerad r. 3G mobil kamera içindeki Turkcell SIMKart numaras n görüntülü görüflme destekli cep telefonu ile tufllayabilir ve Turkcell kapsama alan içindeki her yerde 3G mobil kameran n yakalad görüntüyü sesli olarak izleyebilirsiniz. Böylece evinizi, iflinizi uzaktan izleyip gerekirse sesli iletiflim kurabilirsiniz. Çevresel gereksinimler 3G mobil kamera kapal ortamlarda veya yar aç k (araç içi vb) ortamlarda kullan m için üretilmifltir.

4 GÜÇ GÖSTERGECİ KIZIL ÖTESİ PROJEKTÖR IŞIĞI KAMERA SİNYAL GÖSTERGECİ MIC SIM/USB KARTI T-FLASH KARTI HOPARLÖR SIFIRLAMA GÜÇ KIZIL ÖTESİ HASSAS IŞIK ŞARJ GİRİŞİ 3G mobil kamera Kamera Yukar do ru yaklafl k 40 derece, afla do ru yaklafl k 5 derece, sola ve sa a do ru yaklafl k 45 derece dönebilir. Güç göstergeci Pilinizin flarj durumunu gösterir. Sinyal göstergeci Yerel alan n flebeke sinyal gücünü gösterir. (K rm z - Yeflil) Detay Yan p sönen k rm z Yan p sönen yeflil Aç klama fiebeke gücü yok / çok düflük Normal flebeke gücü K z l ötesi projektör fl K z l ötesi projektör fl, fl k hassasiyeti 20 LUX alt ndaysa otomatik olarak bafllat l r. K z l ötesi hassasiyet fl Gün fl hassasiyetini alg lar. Ifl k hassasiyeti 20 LUX üzerindeyse k z l ötesi projektör fl kapan r ve 3G mobil kamera gün fl çal flma stiline geçer. MIC Yerel ses sinyallerini emmek için kullan lan entegre mikrofon. Güç Cihaz açar/kapat r. S f rla tuflu Donan m s f rlar, sistemi yeniden bafllat r, beyaz isim listesi silinmeyecektir. 3G mobil kameray kullanmaya bafllamadan önce Turkcell SIMKart n z yerlefltirdi inizden emin olun!

5 Teknik bilgiler Boyutlar U_G_Y yaklafl k 104mm_101mm_101mm A rl k Entegre pil ile yaklafl k 263 gr. Kamera 0.3 megapiksel solar k z l ötesi çift mod Turkcell SIMKart n tak lmas 1 3G mobil kamera kapanana kadar açma tuflunu bas l olarak tutun. 2 Turkcell SIMKart giriflindeki plastik fifli ç kar n. 3 Turkcell SIMKart, metal yüzeyi afla ya gelecek ve e imli ucu içeri girecek flekilde, ç t sesini duyana kadar itin. Turkcell SIMKart n ç kar lmas 1 3G mobil kameran z kapat n, güç ba lant s n kesin. 2 Turkcell SIMKart giriflindeki plastik fifli ç kar n. 3 Ç t sesini duyana kadar Turkcell SIMKarta bast r n, Turkcell SIMKart d flar f rlayacakt r, ard ndan kart çekin. çindeki bilgilerin kaybolmamas veya yok olmamas için Turkcell SIMKart n metal yüzeyine dokunmay n. Turkcell SIMKart n z bükmeyin veya çizmeyin. Kart elektrikten ve manyetik ortamlardan uzak tutun.

6 Beyaz isim listesi Beyaz isim listesi genel isim listelerine çok benzer. Ancak, beyaz isim listesi sadece yasal kullan c numaralar n tutar ve bu liste en fazla 5 kifliden oluflabilir. 3G mobil kameran n kendi telefon numaras Turkcell Abone Merkezi'nden cihazla birlikte ald n z Turkcell SIMKart 3G mobil kameran za yerlefltirin. Turkcell SIMKart numaras ayn zamanda 3G Gözz numaras d r. E er Turkcell SIMKart n PIN kodu kilitliyse farkl bir cep telefonunda, kullan lan kodu açmal s n z, aksi takdirde kart 3G mobil kameran n içinde kullan lamaz. Yöneticinin ayarlanmas ; AD numaras 3G mobil kameray arayacak ilk yasal kullan c AD'dir. Arama ba land ktan sonra AD, h zl bir flekilde kullan c flifresini girmeli (flifre bafllang çta 0000 d r) ve sonra * tufluna basarak ifllemi tamamlamal d r. E er flifre geçerliyse, AD görüntülü telefon ara yüzünün giriflini yapacak ve 3G mobil kamera B P sesi verecektir. Üç adet ard fl k baflar s z flifre giriflinden sonra veya e er flifre 60 saniye içinde girilmezse, 3G mobil kameran n otomatik olarak ba lant s kesilecektir. Di er kullan c numaralar n n ayarlanmas Do ru flifre girildi inde, AD d fl nda di er telefon numaralar da beyaz isim listesine eklenecektir. fllemler AD numaras n n ayarlanmas ile ayn d r. AD ayn zamanda görüntülü telefon menüsü veya SMS komutlar ile de di er kullan c numaralar n ayarlayabilir. ( lerleyen sayfalarda belirtilmifltir.) Beyaz isim listesindeki tüm kullan c lar 3G mobil kameray arayabilir ve herhangi bir flifreye gerek duymadan direk olarak görüntülü arama girifli yapabilir. E er beyaz isim listesindeki kay tlar n say s 5 olursa, 3G mobil kamera daha fazla kullan c n n aramas na izin vermeyecektir.

7 Görüntülü görüflme Görüntülü görüflme sa land ktan sonra arayan kifli yandaki özellikleri uygulayabilir: Kamera ayar - ZOOM YUKARI ZOOM + Kameray yukar çevirmek için 2 tufluna bas n. Kameray afla çevirmek için 8 tufluna bas n. Kameray sa a çevirmek için 6 tufluna bas n. Kameray sola çevirmek için 4 tufluna bas n. Görüntüyü 180 derece ters çevirmek için 5 tufluna bas n. Görüntüyü büyütmek için 3 tufluna bas n. Görüntüyü küçültmek için 1 tufluna bas n. Kameran n parlakl n yükseltmek için 9 tufluna bas n. Kameran n parlakl n düflürmek için 7 tufluna bas n. SOL 1 4 ghi 7 pqrs 2 abc 5 jkl 8 tuv * + 0 # - PARLAKLIK AŞAĞI 3 def 6 mno 9 wxyz PARLAKLIK + SAĞ Tufl ifllemleri sadece görüntülü arama sürecinde ifllev gösterir. GÖRÜNTÜYÜ 180 TERS ÇEVİRMEK Hoparlör sesinin ayarlanmas Görüntülü arama devam ederken, # tufluna ve * tufluna basarak sesi kolayca ayarlayabilirsiniz. Sesi yükseltmek için # tufluna, sesi azaltmak için ise * tufluna basman z gerekli. Hoparlör, görüntülü bir ça r geldi inde fabrika ayarlar na uygun olarak sessiz modda çal flmaktad r.

8 Yönetici (AD) ana menü ifllemleri 3G mobil kameray ilk olarak baflar l arayan kifli yöneticidir. AD, 3G mobil kameray görüntülü telefon menüsü veya SMS komutlar ile kullanabilir. Görüntülü telefon ana menü ifllemleri Görüntülü arama ba land ktan sonra, AD afla daki alt menüye girmek için 0 tufluna basar: Kullan c eklemek Ana menüde, Yeni Kullan c Ekleme ara yüzüne girmek için 1 tufluna bas n. Yeni kullan c n n telefon numaras n girin ve * tufluna basarak sonland r n. fllemi onaylamak için * tufluna, ifllemi iptal etmek için # tufluna bas n ve ana menüye geri dönün. ANA MENÜ 1. KULLANICI EKLE 2. KULLANICI SİL 3. PIN I DEĞİŞTİR 4. YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ 5. GÖRÜNTÜLÜ KAYIT KULLANICI EKLE LÜTFEN YENİ KULLANICI NUMARASI GİRİN VE * İLE SONLANDIRIN #ÇIKIŞ

9 Kullan c silmek Ana menüde, Yeni Kullan c Silme ara yüzüne girmek için 2 tufluna bas n. Sonraki sayfaya geçmek için * tufluna bas n. Silmek istedi iniz numaran n önüne seri numaras n koyun. Silme ifllemini onaylamak için * tufluna, ifllemi iptal etmek için # tufluna bas n ve ana menüye geri dönün. ANA MENÜ 1. KULLANICI EKLE 2. KULLANICI SİL 3. PIN I DEĞİŞTİR 4. YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ 5. GÖRÜNTÜLÜ KAYIT KULLANICI SİL (1) (2) (3) LÜTFEN SİLMEK İSTEDİĞİNİZ KULLANICININ NUMARASINA BASIN KULLANICI SİL SİLMEK İSTİYOR MUSUNUZ? KULLANICI ONAYLAMAK İÇİN LÜTFEN * TUŞUNA BASIN #ÇIKIŞ PIN kodunun de iflmesi Ana menüde, fiifre Düzenleme ara yüzüne girmek için 3 tufluna bas n. Mevcut flifrenizi girin ve * tuflu ile sonland r n. Sonra yeni kodu girin ve * tuflu ile sonland r n. Girdi onaylamak için * tufluna bas n. E er yanl fl girifl yaparsan z, ana menüye geri dönmek için # tufluna basman z ve ifllemi tekrar yapman z gerekli. ANA MENÜ PIN I DEĞİŞTİR PIN I DEĞİŞTİR PIN I DEĞİŞTİR 1. KULLANICI EKLE 2. KULLANICI SİL 3. PIN I DEĞİŞTİR 4. YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ 5. GÖRÜNTÜLÜ KAYIT LÜTFEN PIN KODUNU GİRİN VE * İLE SONLANDIRIN LÜTFEN 4 HANELİ PIN I GİRİN VE * İLE SONLANDIRIN YENİ PIN 1111 ONAYLAMAK İÇİN LÜTFEN * TUŞUNA BASIN #ÇIKIŞ

10 Yönetici (AD) numaras n n de iflmesi Ana menüde, AD Numaras ara yüzüne girmek için 4 tufluna bas n. Yeni AD telefon numaras n girin. ÖR: 09******** ve * tuflu ile sonland r n. fllemi iptal etmek için # tufluna bas n ve ana menüye geri dönün. ANA MENÜ 1. KULLANICI EKLE 2. KULLANICI SİL 3. PIN I DEĞİŞTİR 4. YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ 5. GÖRÜNTÜLÜ KAYIT YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ LÜTFEN YENİ YÖNETİCİ NUMARASI GİRİN VE * İLE SONLANDIRIN YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ YENİ YÖNETİCİ NUMARASI ONAYLAMAK İÇİN LÜTFEN * TUŞUNA BASIN VE GERİ GİDİN #ÇIKIŞ Görüntülü kay t Ana menüde, Görüntü Kay t ara yüzüne girifl yapmak için 5 tufluna bas n. Burada haf za boyutunu ve kullan labilecek kay t süresini görebilirsiniz. Kay t yapmak istedi iniz süreyi girdikten sonra 3G mobil kamera, mevcut görüntülü aramay sonland racak ve görüntülü kay t moduna geçecektir. Kaydolan dosya T-Flash kart nda saklan r ve yyyymmddhhmm_xx.3gp olarak isimlendirilir. E er görüntülü kay t ifllemi s ras nda yeni bir görüntülü ça r gelirse, 3G mobil kamera kay t etmeyi durdurur ve gelen ça r n n cep telefonu numaras n AD'ye SMS olarak yollar. AD, görüntülü kay t bitti inde veya haf za doldu unda, 3G mobil kamera taraf ndan yollanan SMS ile bilgilendirilir. Görüntü kayd bir defada en fazla 3 saat olarak kaydedilebilir. E er 3 saatten daha fazla görüntü kayd talep edilmiflse 3G mobil kamera, 3 saati tamamlad ktan sonra 2. bir video dosyas oluflturup kay t etmeye bu dosyadan devam edecektir. ANA MENÜ GÖRÜNTÜLÜ KAYIT 27 DAKİKA GİRDİNİZ. GÖRÜNTÜLÜ ARAMA KAYIT SÜRESİ SONUNDA DURACAKTIR. BAŞLATMAK İÇİN LÜTFEN * TUŞUNA BASIN. ONAYLAMAK İÇİN LÜTFEN * TUŞUNA BASIN VE GERİ GİDİN GÖRÜNTÜLÜ KAYIT HAFIZA KARTI YOK! ŞU ANDA KAYIT İŞLEMİ BAŞARISIZ 1. KULLANICI EKLE 2. KULLANICI SİL 3. PIN I DEĞİŞTİR 4. YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ 5. GÖRÜNTÜLÜ KAYIT GÖRÜNTÜLÜ KAYIT MAKSİMUM 27 DK. KAYIT YAPABİLEN MB YERİNİZ VARDIR. LÜTFEN KAYIT DAKİKASINI GİRİN VE * İLE SONLANDIRIN #ÇIKIŞ Üst görüntü, AD'yi tak l herhangi bir T-flash kart olmad konusunda bilgilendirir. E er tak l bir haf za kart yoksa görüntü kayd yap lamaz.

11 SMS komut ifllemi AD ayn zamanda SMS komutu yollayarak 3G mobil kameran n parametrelerini ayarlayabilir. Baz fonksiyonlar sadece SMS komutu ile alg lanabilir. Örne in Saat ayar, BIP dü mesi ayar gibi KOMUT SMS KOMUTU Yeni kullan c eklemek #adduser*[number]#[um]# Kullan c silmek #deluser*[number]#[um]# Kullan c flifresinin de ifltirilmesi #modpin*[newum]#[um]# AD numaras n n de ifltirilmesi #modad*[oldnumber]*[newnumber]#[um]# Beyaz isim listesinin al nmas #getwl#[um]# Görüntülü arama ba land nda BIP aç k/kapal #beep*on off#[um]# Yard m help Saat ayar #settime*[yyyymmddhhmm]#[um]# Saatin al nmas #gettime#[um]# Pil Pilin flarj edilmesi 1) SMS komutu sadece AD cep telefon numaras ile gönderilebilir, e er bir baflka telefon numaras taraf ndan yollan rsa, 3G mobil kamera taraf ndan tan namaz. 2) Tüm komutlar küçük harfle yaz lmal d r. [number]: Geçerli cep telefonu numaras belirtir + ve numaralar dahil edilebilir, toplam 15 karakter olabilir. [um]: Kullan c flifresini belirtir. [newum]: Yeni kullan c flifresini belirtir. [oldnumber]: Eski AD numaras n belirtir. [newnumber]: Yeni AD numaras n belirtir. [yyyymmddhhmm]: Y l, ay, günü, saati, dakikay belirtir. Örne in 12:30 1 May s 2006, olarak görüntülenir. Kesintisiz bekleme süresi Yaklafl k saat (flebeke durumuna göre de iflebilir) Kesintisiz konuflma süresi Günefl fl olan ortamda 3.5 saat+ kamera devri 1800 saniye (flebeke durumuna ba l olarak) Kesintisiz konuflma süresi K z l ötesi ortamda 2.0~2.3 saat + kamera devri 1800 saniye (flebeke durumuna göre de iflebilir) fiarj olma süresi Yaklafl k 7 saat Pil tam olarak flarj oldu unda pil göstergecinin fl maviden yeflile dönecektir. 1. AC adaptörünü AC adaptör ba lay c s na, sonra da elektrik ç k fl na ba lay n. 2. fiarj ifllemi bittikten sonra, AC adaptörünü elektrik ç k fl ndan çekin ve sonra da AC adaptör ba lay c s ndan ç kar n. Pilinizi 0 ~ 40 derece aras nda, havadar bir yerde flarj edin. E er anormal bir s, koku veya deformasyon tespit ederseniz, flarj ifllemini durdurun. E er flarj ifllemi 7 saat içinde bitmezse, lütfen flarj ifllemini kesin. fiarj etme süresi, e er 3G mobil kamera aç ksa daha uzun sürebilmektedir. 3G mobil kamera ile kullanmak için sadece ZTE-tedarikli AC adaptörünü kullan n. Yetkisiz flarj aletlerinin kullan lmas tehlike yaratabilir ve 3G mobil kameran n yetkilendirilmesini ve garanti kurallar n ihlal edebilir. Telefonun konuflma ve görüntüleme zamanlar, ideal çal flma ve çevre koflullar na ba l d r. Kullan mda, pil çal flma süresi, de iflik flebeke çal flma ortamlar ve modlar na ba l olarak de iflebilir. Güç gösterge fl pil bitmeye bafllad nda k rm z renge dönüflecektir, lütfen pilinizi zaman nda flarj edin. fiarj aleti ile ilgili di er parametreler için lütfen ana objelere bak n z. Lityum pil 3G mobil kameran n içine entegre edilmifltir. stedi iniz zaman pili flarj edebilirsiniz ve bu ifllem 3G mobil kamera ifllemlerini etkilemez. Pil flarj azald nda 3G mobil kamera otomatik olarak kapanacakt r.

12 Güvenli iniz için 3G mobil kamera hassas bir elektronik devreye ve pil sistemine sahiptir. 3G mobil kameraya hassasiyetle yaklaflmal ve afla daki noktalara özellikle dikkat etmelisiniz: 3G mobil kamera çal flma modlar 3G mobil kamera iki adet çal flma moduna sahiptir: Gün fl modu ve k z l ötesi mod. Ortamdaki fl n hassasiyetine göre otomatik olarak de iflebilir. Ifl k hassasiyeti zay fsa (20 LUX'ten daha düflük) 3G mobil kamera gün fl modunu kapatacak ve otomatik olarak k z l ötesi moduna geçecektir. Tam tersi, fl k hassasiyeti güçlüyse (20 LUX'ten daha fazla), 3G mobil kamera k z l ötesi moddan gün fl moduna geçecektir. 1 3G mobil kameran n, pilin veya aksesuarlar n n herhangi bir zamanda herhangi bir s v veya nemle temasa geçmesine kesinlikle izin vermeyin. Hiçbir s v n n içine atmay n. 2 3G mobil kameraran z n bilgisayar disklerinin, kredi ve seyahat kartlar n n, di er manyetik ortamlar n yan na koymay n. 3G mobil kamera disklerde veya kartlarda bulunan bilgileri etkileyebilir. 3 Is n n 60 c'yi geçebilece i yerlere 3G mobil kameran z b rakmay n. Örne in araba torpido gözünün üzerine veya pencere efli ine, direk günefl fl gelen cam kenarlar na vb yerlere yerlefltirmeyin. 4 3G mobil kameran n herhangi bir parças n veya aksesuarlar n sökmeye çal flmay n. 5 3G mobil kamera normal kullan m esnas nda s nabilir. Ayn zamanda, pil flarj olurken 3G mobil kameran n kendisi de s nabilir. 6 3G mobil kameray temizlemek için nemli veya statik olmayan bir bezle temizleyin. Kimyasal veya afl nd r c temizleyiciler kasaya zarar verebilece i için kullan lmamal d r. 7 3G mobil kameran zda bulunan önemli veriler için yedek kopya tutmay unutmay n. 8 Üçüncü parti ekipman yani ZTE taraf ndan üretilmemifl veya onaylanmam fl üçüncü parti ekipmanlar n n kullan m, kablolar veya aksesuarlar, 3G mobil kamera garantinizi geçersiz k labilir ve 3G mobil kameran n güvenlik/iflletim sistemini ters olarak etkileyebilir. 9 3G mobil kameran z kalp cihazlar n n yan nda kullan rken lütfen, kalp cihaz ndan 8 inç'ten (20 cm) daha fazla bir uzakl kta tutun. 10 E er di er kiflisel medikal cihazlar kullan yorsan z, RF enerjisinden yeterli ölçüde korunup korunmad ile ilgili olarak 3G mobil kameran z n üreticisine dan fl n. 11 Hastane veya sa l k hizmetleri kurulufllar gibi özel talep gerektiren kurulufllarda lütfen 3G mobil kamera kullan m ile ilgili k s tlamalara dikkat edin. Gerekti inde 3G mobil kameran z kapat n.

13 12 Pil tak m n n çok uzun zaman boyunca bofl kalmas na veya ba lant s n n uzun süre kesilmesine izin vermeyin, aksi takdirde verileriniz s f rlanabilir. 13 Yak t ikmali noktalar nda (benzin istasyonu gibi), kendi araban za benzin doldurmuyor olsan z bile, 3G mobil kameran z kapat n. 14 Yan c veya patlay c maddeleri telsiz verici cihaz ile ayn bölmede saklamay n veya tafl may n. 15 Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS), h z kontrolü ve yak t enjeksiyonu gibi elektronik araç sistemleri normal olarak telsiz iletiminden etkilenmezler. Bu tip ekipmanlar n üreticileri telsiz vericilerinden tam olarak korunup korunmad klar hakk nda bilgi verebilirler. E er arac n zda telsiz iletimi yüzünden bir problem yafl yorsan z, sat c n z ile irtibata geçin ve onayl kalifiye döfleyiciler taraf ndan kontrol edilmeden 3G mobil kameray açmay n. 16 Bir hava yast yüksek güç karfl s nda flifler. Kurulu ve telsiz portatif ekipmanlar dahil olmak üzere hava yast n n üst alan na veya onun yay lma alan na hiçbir obje koymay n. E er araç içindeyken, bir telsiz ekipman yanl fl kurulmuflsa ve hava yast fliflerse, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

14 Üçüncü parti ekipman ZTE taraf ndan tedarik edilmemifl veya yetki verilmemifl üçüncü parti ekipman n n kullan m ve kablolar veya aksesuarlar, 3G mobil kamera garantinizi geçersiz k labilir, 3G mobil kameran n iflletim sistemini ters olarak etkileyebilir. Uyumluluk beyan Bu el kitab nda detaylar verilen tüm ürün(lerin) ve aksesuarlar m z ile kombinasyon halinde kullan mlar n n, Avrupa Birli i Yönergesi 1999/5/EC Telsiz ve Telekomünikasyon 3G mobil kamera Ekipmanlar Yönerge gereksinimleri 3.1 (a), 3.1 (b), 3.2.'nin önemli gereksinimleri ile uyum içinde olduklar n, tek sorumlu olarak, beyan ederiz. Telif hakk bildirisi Yapt n z veya yükledi iniz görüntü ve ses kay tlar telif hakk yasalar ile korunmaktad r. Sadece kiflisel kullan m içindir ve telif hakk sahibinin r zas olmadan baflka flekillerde kullan lamaz. Limit garantisi Bu garanti afla daki sebeplerden dolay meydana gelen bozulmalar veya hatalar kapsamaz: Ürünlerin mant kl olarak afl nd r lmas, Son kullan c n n ZTE'nin kurulum, iflletim veya bak m talimatlar n veya prosedürlerini izlememesi, Son kullan c n n ürünü kötü, yanl fl ve itinas z kullanmas, demonte etmesi veya yanl fl olarak kurmas, hatal olarak saklamas veya iflletimi, ZTE veya ZTE taraf ndan onayl bir kifli taraf ndan yap lmayan de ifliklikler, Elektrik kesilmesi, kabarmas, yang n, su bask n, kazalar ve üçüncü flah slar n etkileri veya mant k dahilinde ZTE'nin kontrolünde olmayan di er olaylar, Üçüncü flah s ürünlerinin kullan m veya ürünün üçüncü flah s ürünleri ile beraber kullan m ndan meydana gelen hasarlar, Ürünün normal kullan m alan d fl ndaki herhangi sebep. Son kullan c yukar da belirtilen durumlarda, ZTE'den herhangi bir ürün için reddetme, geri gönderme veya para iadesi isteme hakk na sahip de ildir. Bu garanti, hasarl veya uygun olmayan ürünler için son kullan c n n tek çözümüdür ve ZTE'nin tek yükümlülü üdür. Kanunun flart koflulan maddelerinde aksi belirtilmedikçe, belirli bir amaç için ticarete elverifl niteli i ve uyumlulu un z mni garantilerini de içererek ama bununla k s tl kalmayarak, z mni, aç k veya kanuni herhangi garantinin yerini tutmaktad r.

15

16 ZTE Corporation / 3G MOB L KAMERA MF

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410

Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410 * Bu el kitab n n içeri inin bir bölümü, kurulu yaz l ma veya servis sa lay c n za ba l olarak telefonunuzdan farkl olabilir. Üç BANT GPRS TELEFON SGH-D410 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR ÜRÜN E-EĞİTİMİ ÖZETİ DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ Dijital Fotoğraf Makinesi Nasıl çalışır? Dijital fotoğraf makineleri 4 elemandan oluşur. Bu elemanlar Objektif,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0

Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0 Ç FT BANTLI GSM TELEFONU SGH-T500 KULLANICI KILAVUZU ELECTRONICS World Wide Web www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03575A Turkish. 03/2003. Rev.1.0 GLOBAL SYSTEMS FOR MOBILE COMMUNICATIONS

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250

2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü. Kullanım Kılavuzu 87250 2,4'' Dokunmatik Ekran Kablosuz Bebek Monitörü Kullanım Kılavuzu 87250 Şekiller ve Hızlı Başvuru Kılavuzu Ürün Yapısı Kamera Şekil 1 Monitör Şekil 2 i Kurulum 1 Kamera Kurulumu 1.1 Güç Besleme - AC Güç

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Ç FT BANTLI GPRS TELEFONU SGH-S500

Ç FT BANTLI GPRS TELEFONU SGH-S500 S500Cover.fm Pages 1-2 Mercredi, 3. septembre 2003 2:44 14 * Bu el kitab n n içeri inin bir bölümü, yüklenmifl olan yaz l ma veya servis sa lay c n za ba l olarak telefonunuzdan farkl olabilir. Ç FT BANTLI

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR MODÜLÜ ENVANTER AKTARMA İŞLEMLERİ 1. ENVANTER AKTARMA İŞLEMİ İÇİN EXCEL DOSYASININ İNDİRİLMESİ VE EXCEL FORMATI Envanter aktarma işleminin gerçekleştirilebilmesi için http://www.dmisproje.muhasebat.gov.tr/download.html

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları

HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları HDA 300 Yüksek Frekanslı Odyometrik Kulaklıkları Kullanıcı Kılavuzu Belge no 7-50-1570-TR/00 Parça no 7-50-15700-TR Telif hakkıuyarısı Bubelge veya programınhiçbir kısmı GN Otometrics A/Sşirketinin yazılı

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı