3G MOB L KAMERA MF58

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3G MOB L KAMERA MF58"

Transkript

1 3G MOB L KAMERA MF58

2

3 3G Gözz Kullan m K lavuzu Turkcell 3G GÖZZ ile Turkcell 3G flebekesi kapsamındaki her yerde, görüntülü görüflmeyi destekleyen telefonunuzdan evinizi, iflyerinizi izleyebilir, dilerseniz sesli görüflme de yapabilirsiniz. 3G Gözz otomatik olarak görüntülü görüflme yapan bir mobil kamerad r. 3G mobil kamera içindeki Turkcell SIMKart numaras n görüntülü görüflme destekli cep telefonu ile tufllayabilir ve Turkcell kapsama alan içindeki her yerde 3G mobil kameran n yakalad görüntüyü sesli olarak izleyebilirsiniz. Böylece evinizi, iflinizi uzaktan izleyip gerekirse sesli iletiflim kurabilirsiniz. Çevresel gereksinimler 3G mobil kamera kapal ortamlarda veya yar aç k (araç içi vb) ortamlarda kullan m için üretilmifltir.

4 GÜÇ GÖSTERGECİ KIZIL ÖTESİ PROJEKTÖR IŞIĞI KAMERA SİNYAL GÖSTERGECİ MIC SIM/USB KARTI T-FLASH KARTI HOPARLÖR SIFIRLAMA GÜÇ KIZIL ÖTESİ HASSAS IŞIK ŞARJ GİRİŞİ 3G mobil kamera Kamera Yukar do ru yaklafl k 40 derece, afla do ru yaklafl k 5 derece, sola ve sa a do ru yaklafl k 45 derece dönebilir. Güç göstergeci Pilinizin flarj durumunu gösterir. Sinyal göstergeci Yerel alan n flebeke sinyal gücünü gösterir. (K rm z - Yeflil) Detay Yan p sönen k rm z Yan p sönen yeflil Aç klama fiebeke gücü yok / çok düflük Normal flebeke gücü K z l ötesi projektör fl K z l ötesi projektör fl, fl k hassasiyeti 20 LUX alt ndaysa otomatik olarak bafllat l r. K z l ötesi hassasiyet fl Gün fl hassasiyetini alg lar. Ifl k hassasiyeti 20 LUX üzerindeyse k z l ötesi projektör fl kapan r ve 3G mobil kamera gün fl çal flma stiline geçer. MIC Yerel ses sinyallerini emmek için kullan lan entegre mikrofon. Güç Cihaz açar/kapat r. S f rla tuflu Donan m s f rlar, sistemi yeniden bafllat r, beyaz isim listesi silinmeyecektir. 3G mobil kameray kullanmaya bafllamadan önce Turkcell SIMKart n z yerlefltirdi inizden emin olun!

5 Teknik bilgiler Boyutlar U_G_Y yaklafl k 104mm_101mm_101mm A rl k Entegre pil ile yaklafl k 263 gr. Kamera 0.3 megapiksel solar k z l ötesi çift mod Turkcell SIMKart n tak lmas 1 3G mobil kamera kapanana kadar açma tuflunu bas l olarak tutun. 2 Turkcell SIMKart giriflindeki plastik fifli ç kar n. 3 Turkcell SIMKart, metal yüzeyi afla ya gelecek ve e imli ucu içeri girecek flekilde, ç t sesini duyana kadar itin. Turkcell SIMKart n ç kar lmas 1 3G mobil kameran z kapat n, güç ba lant s n kesin. 2 Turkcell SIMKart giriflindeki plastik fifli ç kar n. 3 Ç t sesini duyana kadar Turkcell SIMKarta bast r n, Turkcell SIMKart d flar f rlayacakt r, ard ndan kart çekin. çindeki bilgilerin kaybolmamas veya yok olmamas için Turkcell SIMKart n metal yüzeyine dokunmay n. Turkcell SIMKart n z bükmeyin veya çizmeyin. Kart elektrikten ve manyetik ortamlardan uzak tutun.

6 Beyaz isim listesi Beyaz isim listesi genel isim listelerine çok benzer. Ancak, beyaz isim listesi sadece yasal kullan c numaralar n tutar ve bu liste en fazla 5 kifliden oluflabilir. 3G mobil kameran n kendi telefon numaras Turkcell Abone Merkezi'nden cihazla birlikte ald n z Turkcell SIMKart 3G mobil kameran za yerlefltirin. Turkcell SIMKart numaras ayn zamanda 3G Gözz numaras d r. E er Turkcell SIMKart n PIN kodu kilitliyse farkl bir cep telefonunda, kullan lan kodu açmal s n z, aksi takdirde kart 3G mobil kameran n içinde kullan lamaz. Yöneticinin ayarlanmas ; AD numaras 3G mobil kameray arayacak ilk yasal kullan c AD'dir. Arama ba land ktan sonra AD, h zl bir flekilde kullan c flifresini girmeli (flifre bafllang çta 0000 d r) ve sonra * tufluna basarak ifllemi tamamlamal d r. E er flifre geçerliyse, AD görüntülü telefon ara yüzünün giriflini yapacak ve 3G mobil kamera B P sesi verecektir. Üç adet ard fl k baflar s z flifre giriflinden sonra veya e er flifre 60 saniye içinde girilmezse, 3G mobil kameran n otomatik olarak ba lant s kesilecektir. Di er kullan c numaralar n n ayarlanmas Do ru flifre girildi inde, AD d fl nda di er telefon numaralar da beyaz isim listesine eklenecektir. fllemler AD numaras n n ayarlanmas ile ayn d r. AD ayn zamanda görüntülü telefon menüsü veya SMS komutlar ile de di er kullan c numaralar n ayarlayabilir. ( lerleyen sayfalarda belirtilmifltir.) Beyaz isim listesindeki tüm kullan c lar 3G mobil kameray arayabilir ve herhangi bir flifreye gerek duymadan direk olarak görüntülü arama girifli yapabilir. E er beyaz isim listesindeki kay tlar n say s 5 olursa, 3G mobil kamera daha fazla kullan c n n aramas na izin vermeyecektir.

7 Görüntülü görüflme Görüntülü görüflme sa land ktan sonra arayan kifli yandaki özellikleri uygulayabilir: Kamera ayar - ZOOM YUKARI ZOOM + Kameray yukar çevirmek için 2 tufluna bas n. Kameray afla çevirmek için 8 tufluna bas n. Kameray sa a çevirmek için 6 tufluna bas n. Kameray sola çevirmek için 4 tufluna bas n. Görüntüyü 180 derece ters çevirmek için 5 tufluna bas n. Görüntüyü büyütmek için 3 tufluna bas n. Görüntüyü küçültmek için 1 tufluna bas n. Kameran n parlakl n yükseltmek için 9 tufluna bas n. Kameran n parlakl n düflürmek için 7 tufluna bas n. SOL 1 4 ghi 7 pqrs 2 abc 5 jkl 8 tuv * + 0 # - PARLAKLIK AŞAĞI 3 def 6 mno 9 wxyz PARLAKLIK + SAĞ Tufl ifllemleri sadece görüntülü arama sürecinde ifllev gösterir. GÖRÜNTÜYÜ 180 TERS ÇEVİRMEK Hoparlör sesinin ayarlanmas Görüntülü arama devam ederken, # tufluna ve * tufluna basarak sesi kolayca ayarlayabilirsiniz. Sesi yükseltmek için # tufluna, sesi azaltmak için ise * tufluna basman z gerekli. Hoparlör, görüntülü bir ça r geldi inde fabrika ayarlar na uygun olarak sessiz modda çal flmaktad r.

8 Yönetici (AD) ana menü ifllemleri 3G mobil kameray ilk olarak baflar l arayan kifli yöneticidir. AD, 3G mobil kameray görüntülü telefon menüsü veya SMS komutlar ile kullanabilir. Görüntülü telefon ana menü ifllemleri Görüntülü arama ba land ktan sonra, AD afla daki alt menüye girmek için 0 tufluna basar: Kullan c eklemek Ana menüde, Yeni Kullan c Ekleme ara yüzüne girmek için 1 tufluna bas n. Yeni kullan c n n telefon numaras n girin ve * tufluna basarak sonland r n. fllemi onaylamak için * tufluna, ifllemi iptal etmek için # tufluna bas n ve ana menüye geri dönün. ANA MENÜ 1. KULLANICI EKLE 2. KULLANICI SİL 3. PIN I DEĞİŞTİR 4. YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ 5. GÖRÜNTÜLÜ KAYIT KULLANICI EKLE LÜTFEN YENİ KULLANICI NUMARASI GİRİN VE * İLE SONLANDIRIN #ÇIKIŞ

9 Kullan c silmek Ana menüde, Yeni Kullan c Silme ara yüzüne girmek için 2 tufluna bas n. Sonraki sayfaya geçmek için * tufluna bas n. Silmek istedi iniz numaran n önüne seri numaras n koyun. Silme ifllemini onaylamak için * tufluna, ifllemi iptal etmek için # tufluna bas n ve ana menüye geri dönün. ANA MENÜ 1. KULLANICI EKLE 2. KULLANICI SİL 3. PIN I DEĞİŞTİR 4. YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ 5. GÖRÜNTÜLÜ KAYIT KULLANICI SİL (1) (2) (3) LÜTFEN SİLMEK İSTEDİĞİNİZ KULLANICININ NUMARASINA BASIN KULLANICI SİL SİLMEK İSTİYOR MUSUNUZ? KULLANICI ONAYLAMAK İÇİN LÜTFEN * TUŞUNA BASIN #ÇIKIŞ PIN kodunun de iflmesi Ana menüde, fiifre Düzenleme ara yüzüne girmek için 3 tufluna bas n. Mevcut flifrenizi girin ve * tuflu ile sonland r n. Sonra yeni kodu girin ve * tuflu ile sonland r n. Girdi onaylamak için * tufluna bas n. E er yanl fl girifl yaparsan z, ana menüye geri dönmek için # tufluna basman z ve ifllemi tekrar yapman z gerekli. ANA MENÜ PIN I DEĞİŞTİR PIN I DEĞİŞTİR PIN I DEĞİŞTİR 1. KULLANICI EKLE 2. KULLANICI SİL 3. PIN I DEĞİŞTİR 4. YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ 5. GÖRÜNTÜLÜ KAYIT LÜTFEN PIN KODUNU GİRİN VE * İLE SONLANDIRIN LÜTFEN 4 HANELİ PIN I GİRİN VE * İLE SONLANDIRIN YENİ PIN 1111 ONAYLAMAK İÇİN LÜTFEN * TUŞUNA BASIN #ÇIKIŞ

10 Yönetici (AD) numaras n n de iflmesi Ana menüde, AD Numaras ara yüzüne girmek için 4 tufluna bas n. Yeni AD telefon numaras n girin. ÖR: 09******** ve * tuflu ile sonland r n. fllemi iptal etmek için # tufluna bas n ve ana menüye geri dönün. ANA MENÜ 1. KULLANICI EKLE 2. KULLANICI SİL 3. PIN I DEĞİŞTİR 4. YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ 5. GÖRÜNTÜLÜ KAYIT YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ LÜTFEN YENİ YÖNETİCİ NUMARASI GİRİN VE * İLE SONLANDIRIN YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ YENİ YÖNETİCİ NUMARASI ONAYLAMAK İÇİN LÜTFEN * TUŞUNA BASIN VE GERİ GİDİN #ÇIKIŞ Görüntülü kay t Ana menüde, Görüntü Kay t ara yüzüne girifl yapmak için 5 tufluna bas n. Burada haf za boyutunu ve kullan labilecek kay t süresini görebilirsiniz. Kay t yapmak istedi iniz süreyi girdikten sonra 3G mobil kamera, mevcut görüntülü aramay sonland racak ve görüntülü kay t moduna geçecektir. Kaydolan dosya T-Flash kart nda saklan r ve yyyymmddhhmm_xx.3gp olarak isimlendirilir. E er görüntülü kay t ifllemi s ras nda yeni bir görüntülü ça r gelirse, 3G mobil kamera kay t etmeyi durdurur ve gelen ça r n n cep telefonu numaras n AD'ye SMS olarak yollar. AD, görüntülü kay t bitti inde veya haf za doldu unda, 3G mobil kamera taraf ndan yollanan SMS ile bilgilendirilir. Görüntü kayd bir defada en fazla 3 saat olarak kaydedilebilir. E er 3 saatten daha fazla görüntü kayd talep edilmiflse 3G mobil kamera, 3 saati tamamlad ktan sonra 2. bir video dosyas oluflturup kay t etmeye bu dosyadan devam edecektir. ANA MENÜ GÖRÜNTÜLÜ KAYIT 27 DAKİKA GİRDİNİZ. GÖRÜNTÜLÜ ARAMA KAYIT SÜRESİ SONUNDA DURACAKTIR. BAŞLATMAK İÇİN LÜTFEN * TUŞUNA BASIN. ONAYLAMAK İÇİN LÜTFEN * TUŞUNA BASIN VE GERİ GİDİN GÖRÜNTÜLÜ KAYIT HAFIZA KARTI YOK! ŞU ANDA KAYIT İŞLEMİ BAŞARISIZ 1. KULLANICI EKLE 2. KULLANICI SİL 3. PIN I DEĞİŞTİR 4. YÖNETİCİ DEĞİŞİMİ 5. GÖRÜNTÜLÜ KAYIT GÖRÜNTÜLÜ KAYIT MAKSİMUM 27 DK. KAYIT YAPABİLEN MB YERİNİZ VARDIR. LÜTFEN KAYIT DAKİKASINI GİRİN VE * İLE SONLANDIRIN #ÇIKIŞ Üst görüntü, AD'yi tak l herhangi bir T-flash kart olmad konusunda bilgilendirir. E er tak l bir haf za kart yoksa görüntü kayd yap lamaz.

11 SMS komut ifllemi AD ayn zamanda SMS komutu yollayarak 3G mobil kameran n parametrelerini ayarlayabilir. Baz fonksiyonlar sadece SMS komutu ile alg lanabilir. Örne in Saat ayar, BIP dü mesi ayar gibi KOMUT SMS KOMUTU Yeni kullan c eklemek #adduser*[number]#[um]# Kullan c silmek #deluser*[number]#[um]# Kullan c flifresinin de ifltirilmesi #modpin*[newum]#[um]# AD numaras n n de ifltirilmesi #modad*[oldnumber]*[newnumber]#[um]# Beyaz isim listesinin al nmas #getwl#[um]# Görüntülü arama ba land nda BIP aç k/kapal #beep*on off#[um]# Yard m help Saat ayar #settime*[yyyymmddhhmm]#[um]# Saatin al nmas #gettime#[um]# Pil Pilin flarj edilmesi 1) SMS komutu sadece AD cep telefon numaras ile gönderilebilir, e er bir baflka telefon numaras taraf ndan yollan rsa, 3G mobil kamera taraf ndan tan namaz. 2) Tüm komutlar küçük harfle yaz lmal d r. [number]: Geçerli cep telefonu numaras belirtir + ve numaralar dahil edilebilir, toplam 15 karakter olabilir. [um]: Kullan c flifresini belirtir. [newum]: Yeni kullan c flifresini belirtir. [oldnumber]: Eski AD numaras n belirtir. [newnumber]: Yeni AD numaras n belirtir. [yyyymmddhhmm]: Y l, ay, günü, saati, dakikay belirtir. Örne in 12:30 1 May s 2006, olarak görüntülenir. Kesintisiz bekleme süresi Yaklafl k saat (flebeke durumuna göre de iflebilir) Kesintisiz konuflma süresi Günefl fl olan ortamda 3.5 saat+ kamera devri 1800 saniye (flebeke durumuna ba l olarak) Kesintisiz konuflma süresi K z l ötesi ortamda 2.0~2.3 saat + kamera devri 1800 saniye (flebeke durumuna göre de iflebilir) fiarj olma süresi Yaklafl k 7 saat Pil tam olarak flarj oldu unda pil göstergecinin fl maviden yeflile dönecektir. 1. AC adaptörünü AC adaptör ba lay c s na, sonra da elektrik ç k fl na ba lay n. 2. fiarj ifllemi bittikten sonra, AC adaptörünü elektrik ç k fl ndan çekin ve sonra da AC adaptör ba lay c s ndan ç kar n. Pilinizi 0 ~ 40 derece aras nda, havadar bir yerde flarj edin. E er anormal bir s, koku veya deformasyon tespit ederseniz, flarj ifllemini durdurun. E er flarj ifllemi 7 saat içinde bitmezse, lütfen flarj ifllemini kesin. fiarj etme süresi, e er 3G mobil kamera aç ksa daha uzun sürebilmektedir. 3G mobil kamera ile kullanmak için sadece ZTE-tedarikli AC adaptörünü kullan n. Yetkisiz flarj aletlerinin kullan lmas tehlike yaratabilir ve 3G mobil kameran n yetkilendirilmesini ve garanti kurallar n ihlal edebilir. Telefonun konuflma ve görüntüleme zamanlar, ideal çal flma ve çevre koflullar na ba l d r. Kullan mda, pil çal flma süresi, de iflik flebeke çal flma ortamlar ve modlar na ba l olarak de iflebilir. Güç gösterge fl pil bitmeye bafllad nda k rm z renge dönüflecektir, lütfen pilinizi zaman nda flarj edin. fiarj aleti ile ilgili di er parametreler için lütfen ana objelere bak n z. Lityum pil 3G mobil kameran n içine entegre edilmifltir. stedi iniz zaman pili flarj edebilirsiniz ve bu ifllem 3G mobil kamera ifllemlerini etkilemez. Pil flarj azald nda 3G mobil kamera otomatik olarak kapanacakt r.

12 Güvenli iniz için 3G mobil kamera hassas bir elektronik devreye ve pil sistemine sahiptir. 3G mobil kameraya hassasiyetle yaklaflmal ve afla daki noktalara özellikle dikkat etmelisiniz: 3G mobil kamera çal flma modlar 3G mobil kamera iki adet çal flma moduna sahiptir: Gün fl modu ve k z l ötesi mod. Ortamdaki fl n hassasiyetine göre otomatik olarak de iflebilir. Ifl k hassasiyeti zay fsa (20 LUX'ten daha düflük) 3G mobil kamera gün fl modunu kapatacak ve otomatik olarak k z l ötesi moduna geçecektir. Tam tersi, fl k hassasiyeti güçlüyse (20 LUX'ten daha fazla), 3G mobil kamera k z l ötesi moddan gün fl moduna geçecektir. 1 3G mobil kameran n, pilin veya aksesuarlar n n herhangi bir zamanda herhangi bir s v veya nemle temasa geçmesine kesinlikle izin vermeyin. Hiçbir s v n n içine atmay n. 2 3G mobil kameraran z n bilgisayar disklerinin, kredi ve seyahat kartlar n n, di er manyetik ortamlar n yan na koymay n. 3G mobil kamera disklerde veya kartlarda bulunan bilgileri etkileyebilir. 3 Is n n 60 c'yi geçebilece i yerlere 3G mobil kameran z b rakmay n. Örne in araba torpido gözünün üzerine veya pencere efli ine, direk günefl fl gelen cam kenarlar na vb yerlere yerlefltirmeyin. 4 3G mobil kameran n herhangi bir parças n veya aksesuarlar n sökmeye çal flmay n. 5 3G mobil kamera normal kullan m esnas nda s nabilir. Ayn zamanda, pil flarj olurken 3G mobil kameran n kendisi de s nabilir. 6 3G mobil kameray temizlemek için nemli veya statik olmayan bir bezle temizleyin. Kimyasal veya afl nd r c temizleyiciler kasaya zarar verebilece i için kullan lmamal d r. 7 3G mobil kameran zda bulunan önemli veriler için yedek kopya tutmay unutmay n. 8 Üçüncü parti ekipman yani ZTE taraf ndan üretilmemifl veya onaylanmam fl üçüncü parti ekipmanlar n n kullan m, kablolar veya aksesuarlar, 3G mobil kamera garantinizi geçersiz k labilir ve 3G mobil kameran n güvenlik/iflletim sistemini ters olarak etkileyebilir. 9 3G mobil kameran z kalp cihazlar n n yan nda kullan rken lütfen, kalp cihaz ndan 8 inç'ten (20 cm) daha fazla bir uzakl kta tutun. 10 E er di er kiflisel medikal cihazlar kullan yorsan z, RF enerjisinden yeterli ölçüde korunup korunmad ile ilgili olarak 3G mobil kameran z n üreticisine dan fl n. 11 Hastane veya sa l k hizmetleri kurulufllar gibi özel talep gerektiren kurulufllarda lütfen 3G mobil kamera kullan m ile ilgili k s tlamalara dikkat edin. Gerekti inde 3G mobil kameran z kapat n.

13 12 Pil tak m n n çok uzun zaman boyunca bofl kalmas na veya ba lant s n n uzun süre kesilmesine izin vermeyin, aksi takdirde verileriniz s f rlanabilir. 13 Yak t ikmali noktalar nda (benzin istasyonu gibi), kendi araban za benzin doldurmuyor olsan z bile, 3G mobil kameran z kapat n. 14 Yan c veya patlay c maddeleri telsiz verici cihaz ile ayn bölmede saklamay n veya tafl may n. 15 Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS), h z kontrolü ve yak t enjeksiyonu gibi elektronik araç sistemleri normal olarak telsiz iletiminden etkilenmezler. Bu tip ekipmanlar n üreticileri telsiz vericilerinden tam olarak korunup korunmad klar hakk nda bilgi verebilirler. E er arac n zda telsiz iletimi yüzünden bir problem yafl yorsan z, sat c n z ile irtibata geçin ve onayl kalifiye döfleyiciler taraf ndan kontrol edilmeden 3G mobil kameray açmay n. 16 Bir hava yast yüksek güç karfl s nda flifler. Kurulu ve telsiz portatif ekipmanlar dahil olmak üzere hava yast n n üst alan na veya onun yay lma alan na hiçbir obje koymay n. E er araç içindeyken, bir telsiz ekipman yanl fl kurulmuflsa ve hava yast fliflerse, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

14 Üçüncü parti ekipman ZTE taraf ndan tedarik edilmemifl veya yetki verilmemifl üçüncü parti ekipman n n kullan m ve kablolar veya aksesuarlar, 3G mobil kamera garantinizi geçersiz k labilir, 3G mobil kameran n iflletim sistemini ters olarak etkileyebilir. Uyumluluk beyan Bu el kitab nda detaylar verilen tüm ürün(lerin) ve aksesuarlar m z ile kombinasyon halinde kullan mlar n n, Avrupa Birli i Yönergesi 1999/5/EC Telsiz ve Telekomünikasyon 3G mobil kamera Ekipmanlar Yönerge gereksinimleri 3.1 (a), 3.1 (b), 3.2.'nin önemli gereksinimleri ile uyum içinde olduklar n, tek sorumlu olarak, beyan ederiz. Telif hakk bildirisi Yapt n z veya yükledi iniz görüntü ve ses kay tlar telif hakk yasalar ile korunmaktad r. Sadece kiflisel kullan m içindir ve telif hakk sahibinin r zas olmadan baflka flekillerde kullan lamaz. Limit garantisi Bu garanti afla daki sebeplerden dolay meydana gelen bozulmalar veya hatalar kapsamaz: Ürünlerin mant kl olarak afl nd r lmas, Son kullan c n n ZTE'nin kurulum, iflletim veya bak m talimatlar n veya prosedürlerini izlememesi, Son kullan c n n ürünü kötü, yanl fl ve itinas z kullanmas, demonte etmesi veya yanl fl olarak kurmas, hatal olarak saklamas veya iflletimi, ZTE veya ZTE taraf ndan onayl bir kifli taraf ndan yap lmayan de ifliklikler, Elektrik kesilmesi, kabarmas, yang n, su bask n, kazalar ve üçüncü flah slar n etkileri veya mant k dahilinde ZTE'nin kontrolünde olmayan di er olaylar, Üçüncü flah s ürünlerinin kullan m veya ürünün üçüncü flah s ürünleri ile beraber kullan m ndan meydana gelen hasarlar, Ürünün normal kullan m alan d fl ndaki herhangi sebep. Son kullan c yukar da belirtilen durumlarda, ZTE'den herhangi bir ürün için reddetme, geri gönderme veya para iadesi isteme hakk na sahip de ildir. Bu garanti, hasarl veya uygun olmayan ürünler için son kullan c n n tek çözümüdür ve ZTE'nin tek yükümlülü üdür. Kanunun flart koflulan maddelerinde aksi belirtilmedikçe, belirli bir amaç için ticarete elverifl niteli i ve uyumlulu un z mni garantilerini de içererek ama bununla k s tl kalmayarak, z mni, aç k veya kanuni herhangi garantinin yerini tutmaktad r.

15

16 ZTE Corporation / 3G MOB L KAMERA MF

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl

EL TELS Z TÜRKÇE. Kemer klipsi. Anten Ayd nlatmal LCD ekran. AÇIK- KAPALI/SES dü mesi. KONUfi. tuflu. Pil yuvas. Diyafon ç k fl TÜRKÇE EL TELS Z M T - 9 0 0 M O D E L Anten Ayd nlatmal LCD ekran AÇIK- KAPALI/SES dü mesi Kemer klipsi KONUfi IfiIK/ GÖRÜfiME MESAFES N ARTIRMA Diyafon ç k fl KANAL SEÇME tufllar Pil yuvas ÇA RI K L

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı