ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NEYÝN MÜCADELESÝ?"

Transkript

1 TC Dýþiþleri Bakanlýðý'ndaki 'çok gizli' konuþmalarýn ses kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý TC'li yetkilileri þaþkýna çevirdi. Kim dinliyor diye merak ediyorlar. Allah dinliyor Allah! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4476 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý LÝNÇ HÝSTERÝSÝNDEN YÖNETÝMLER SORUMLU 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... IRKÇILIÐA KARÞI ÇIKILMALI Ali Osman Þu sistem sorunumuz Erdoðan Baybars NEYÝN MÜCADELESÝ? Ülker Fahri Teþvikler Özgün Kutalmýþ ÖTEKÝLEÞTÝRMEYE DEVAM Mehmet Levent Önceki akþam Limasol'da Mehmet Seçime iki gün kala iyice telaþa kapýlan Ali Talat'a yapýlan faþist saldýrý AKP hükümeti Suriye'ye savaþ ilaný için Kýbrýs'ý sallarken, dün Türkiye'de bahane aramaya baþladý. Dýþiþleri meydana gelen olaylar da dünyayý Bakanlýðý'nda bununla ilgili yapýlan salladý... Tayyip Erdoðan Twitter'den konuþma kayýtlarýnýn dýþarýya sýzmasý sonra YouTube'u da kapattý... tüm dünyada þok yarattý... Kudurdular TC Dýþiþleri Bakanlýðý'nda Ahmet Davutoðlu, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ve Genelkurmay 2. Baþkaný Orgeneral Yaþar Güler arasýnda yapýlan toplantýdaki konuþma kayýtlarý tam bir depreme neden oldu... Bu ses kaydýnýn internette yayýnlanmasýndan sonra YouTube yasaðý yanýnda, "özel hayat" gerekçesi ile devletten bir de televizyonlara yayýn yasaðý geldi... BM'den yapýlan açýklamada "Türkiye'nin uluslararasý insan haklarý yükümlülüklerine uymayabileceði" belirtildi sayfada Bay-Sen patladý Talat'a saldýrý, Rum Polis Genel Müdürü Mihalis Papageorgiu'yu koltuðundan etti... Anastasiadis görevden aldý MÝT Müsteþarý Hakan Fidan: Suriye'ye savaþ için bahane lazýmsa, ben 4 adam gönderirim oraya, 8 tane füze fýrlatýrým, geekçe olur... Nikos Anastasiadis, yeterli güvenlik önlemi almayýp olay sýrasýnda zafiyet göstermesi nedeniyle Papageorgiu'yu görevden aldý... Talat'a saldýrýya kuzeyden de güneyden de tepki yaðdý... Rum basýnýna göre, güneydeki istihbarat olay çýkabileceði konusunda polisi iki kez uyarmýþ... 3 ve 10. sayfalarda Bir sapýklýk daha... BRT çalýþanlarý dün eylemlerini meclis önüne taþýdý... Maliye önünde mastürbasyon Üniversite öðrencisinin Maliye Bakanlýðý önünde yaptýðý mastürbasyonla ilgili kayýtlar polise verildi sayfada Londra'da ölüm... Mehmet Hasan ölü bulundu 6. sayfada Hekim dernekleri: Estetik ameliyatlar standartlara uymuyor 6 DA 3. sayfada

2 MAÐUSA'DA SU KESÝNTÝSÝ Güzelyurt-Gazimaðusa arasýndaki su hattýnda Su Ýþleri Dairesi'nin baþlattýðý tamirat çalýþmalarý nedeniyle Gazimaðusa'ya su verilemediði bildirildi. Diðer yandan, Gazimaðusa genelinde dün yaþanan elektrik kesintisi nedeniyle deniz suyu arýtma tesisinden de su elde edilemediði kaydedildi. Gazimaðusa Belediyesi Su Ýþleri yetkilileri bugün dönüþümlü, cumartesi gününden itibaren de kesintisiz su verileceðini açýkladý. TAÞ FIRINDAN ATILAN KIVILCIMLAR AMBARDA YANGINA YOL AÇTI Mehmetçik'te önceki gün Mehmet Þeherli'ye ait evin avlusundaki taþ fýrýndan atýlan kývýlcýmlar, ambarýn yanmasýna yol açtý. Polis bültenine göre önceki sabah 07.30'da çýkan yangýn, köylüler tarafýndan söndürüldü. Yangýnda ambarýn ahþap kapýsý, 4 tahta kalas, 4 top elektrik kablosu tamamen; 4 çinko ise kýsmen yandý. Polisin yangýnla ilgili soruþturmasý sürüyor. ÞUBAT AYI BÜYÜKBAÞ HAYVAN DÜÞÜK TAZMÝNATLARI ÖDENDÝ Hayvancýlýk Zorunlu Sigorta Tüzüðü çerçevesinde hazýrlanan Þubat ayý büyükbaþ hayvan düþük tazminat bordrolarýyla toplam 99 üreticiye 47 bin 880 TL tazminat ödendi. Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, banka hesap numarasý veren üreticilerin tazminatlarý hesaplarýna yatýrýldý. Hesap numarasý vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarýný ibraz etmeleri koþuluyla Genel Tarým Sigortasý Fonu'ndan alabilecek. SÝBER LONDRA'YA GÝDÝYOR Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, bir dizi görüþme ve temaslar yapmak üzere bugün Ýngiltere'nin baþkenti Londra'ya gidiyor. Meclis'ten yapýlan açýklamaya göre, Siber, Londra'da bulunan sivil toplum örgütleri, sivil halk ve Ýngiliz yetkilileriyle görüþmeler yapacak. Meclis Baþkaný Sibel Siber'e 31 Mart Pazartesi gününden itibaren Cumhuriyet Meclisi heyeti de eþlik edecek. Heyette CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür, DP-UG Milletvekili Ergün Serdaroðlu, UBP Milletvekili Ýzlem Gürçað Altuðra ve TDP Milletvekili Zeki Çeler yer alacak. Meclis Baþkaný Siber ve milletvekilleri, 4 Nisan Cuma günü yurda dönecek. TÝYATRO EKÝPLERÝNDEN YÜRÜYÜÞ Baraka Tiyatro Ekibi, Lefkoþa Sanat Tiyatrosu ve Lefkeli Yavaþ Tiyatro Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri çerçevesinde yürüyüþ ve sokak gösterileri düzenleyecek. Tiyatro gruplarýnýn yayýnladýðý ortak açýklamaya göre yürüyüþü bugün saat 10.00'da, Lefkoþa Sarayönü'nden baþlayacak. Yürüyüþ, Arasta, Büyük Han ve Bandabuliya bölgelerinde yapýlacak gösterilerle devam edecek. Tüm sanatseverlerin davetli olduðu etkinliðe, dileyen tiyatro severler ve çocuklar kostümleriyle katýlabilecek. Kayýp Kalaþnikov aranýyor! ( Evrim Kamalý)- Lefkoþa- Kermiya'daki kurþunlama olayý ile ilgili olarak tutuklanan ve soruþturmalarý devam eden zanlýlar Emin Özbeyit, Þ. Aykut Tukyu, Ali Öncüer, Murat Güvener, Virellonut Stocia ve Osman Yücel dün yeniden ek tutukluluk talebi ile Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit huzuruna çýkarýldýlar. Lefkoþa'da 8 Mart günü Hüseyin Evren Zabit'e ait 'Zabit Route Off Licence" isimli kuruyemiþ dükkânýný ve üç ayrý araç kundaklama meselesiyle ilgili olarak tutuklanan 6 zanlý dün Lefkoþa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. Tahkikatý yürüten polis müfettiþi tahkikatýn devam ettiðini verilen gönüllü ifadeler ýþýðýnda olayla ilgili Kalaþnikov marka bir silahýn olduðunun da öðrenildiði, bu silahýn henüz bulunamadýðý ve alýnmasý gereken baþka ifadelerin olduðunu belirterek tahkikatýn salimen yürütülmesi için zanlýlarýn 8 gün daha tutuklu kalmasý talebinde bulundu. Talep üzerine söz alan zanlý avukatlarý 8 günlük süreye itiraz etti. Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit verilen Þahadet ve yapýlan itirazlarý deðerlendirerek zanlýlarýn 5 gün süre ile tutuklu kalmalarýna emir verdi. Bir sapýklýk daha!.. Maliye'ye mastürbasyon çekti Üniversite öðrencisi Maliye Bakanlýðý önünde mastürbasyon yaparken yakayý ele verdi! Maliye Bakanlýðý: Kayýtlarý polise verdik (KIBRIS TÝME) - Güvercinlikte 14 yaþýnda bir kýza tecavüz ve iðrenç tavuk tecavüzü olayýndan sonra geçtiðimiz hafta ülkemizde bir sapýklýk olayýnýn daha yaþandýðý ortaya çýktý. Bir üniversite öðrencisi geçtiðimiz hafta Maliye Bakanlýðý önünde mastürbasyon yaparken yakalandý. KKTC'de bir üniversitede okuyan öðrencinin Maliye Bakanlýðý'nda Para ve Kambiyo Dairesi'nde bir iþini hallettikten sonra Maliye Bakanlýðý'ndan çýkarken çýkýþ kapýsýnýn önünde mastürbasyon yaparken yakalandýðý söylenirken öðrenci hakkýnda soruþturma açýldýðý ve bazý çevrelerin araya girmesiyle olayýn ört bas edildiði iddia ediliyor. Kýbrýs Time'a bu konuda bir açýklama yapan bakanlýk müdürü Erkan Okandan, üzücü olayýn bakanlýk kameralarýyla tespit edilip polise teslim edildiðini söyledi. Okandan, olaydan büyük üzüntü duyduklarýný da ifade etti. Olay bakanlýk çalýþanlarý arasýnda infialle karþýlandý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý LÝNÇ HÝSTERÝSÝNDEN YÖNETÝMLER SORUMLU Önceki gece Leymosun'da Mehmet Ali Talat'a saldýrýnýn yapýldýðý sýrada, ben de Palluryotisa'daki bir dernek lokalinde beni davet eden Kýbrýslýrum dostlarla beraberdim... Solcularýn bir kalesinde... Pos býyýklarýna ve sade onurlu haline hayran olduðum Niko yazdýðý nefis þiirleri okudu bize masada... O Rumca okudu... Ýbrahim Aziz Türkçeye çevirdi... Niko'yla bir kardeþten daha yakýn olan Mülayim'in çeviriye ihtiyacý yoktu... Rumcayý da Türkçe kadar iyi konuþurdu... Benim gibi þiirlerden o da çok duygulandý... Onlar Derviþ Kavazoðlu'nun en yakýnýndaki mücadele arkadaþlarýydý ve mücadele ruhundan hiçbir þey kaybetmemiþlerdi... Bundan da çok etkilendim... Günümüzde nesli tükenen bir kuþaðýn son temsilcileriydiler... Bilmem ki ne desem onlara... Son Mohikan mý? Bir yandan konuþtuk, bir yandan da Leymosun'da yaþanan olaylarý izledik ekranda... -Talat'a saldýrý bu kez Baf'takinden daha ciddi galiba, dedim yanýmdakilere... Bu saldýrýlarýn özel bir sebebi mi var? -Ne sebebi olacak, bunlar çözüm falan istemiyorlar, enosis istiyorlar, dediler... Eðer gerçekten öyleyse, demek her Kýbrýslýtürk onlar için düþman... Ellerinde sopalarla gelmiþler... Kapýlara yüklenmiþler... Kýrýp döküyorlar... Tam bir linç histerisi... Geceden hepimizden önce ayrýlan Kýbrýslý bir Rum dost vedalaþmak için yanýma geldi... -O daðlardaki bayraðý da kaldýracaðýz, deðil mi, diye sordu... -Tabii, dedim, o bayraða zaten hiç gerek yoktu... Nerde olursa olsun, þövenizm bir memleketi yönetenlerin eseridir... Bu ürün onlarýn ürünü... Þimdi bu saldýrýyý, bu linç histerisini kýnamak ve bunlarýn sayýlarý zaten çok deðil diye avunmak çok kolay... Bizi teselli etmez bu... Etmemeli... Bu meselede suçlu olan yalnýz o gözü dönmüþ linç güruhu deðil... Þimdi bu saldýrýyý kýnamak için kuyruða girenler, bir de kendi kendilerine sorsunlar bakalým... Onlarýn böyle olmamasý için biz ne yaptýk? Çilek ektik de hýyar bittiyse kabahat kimde? Bana sorarsanýz, onlarýn böyle olmamasý için deðil, tam da böyle olmasý için elimizden gelen herþeyi yaptýk... Yalnýz bir taraf deðil, her iki taraf da yaptý bunu... Güneyde insanlara hala doðrularý söylemeyenler en az bu saldýrýyý yapanlar kadar suçlu... Tarih kitaplarýna bakýn... Tam bir rezalet Temmuz yok ortada, 20 Temmuz var yalnýz... Kýbrýslýrum gençler Türkiye'nin adadaki varlýðýný Rum milliyetçiliðine borçlu olduðunu bilmiyorlar... Yalnýz Türk katliamlarýný biliyorlar, Rum katliamlarýný bilmiyorlar... Hele 1963'ten 1974'e kadar bu adada neler yaþandýðýný hiç bilmiyorlar... Ne Ayvasýl'da toplu mezara gömülen Kýbrýslýtürklerden haberleri var, ne Kaymaklý'da yaþananlardan, ne de Rum barikatlarýndan alýnýp götürüldükten sonra sorgusuz sualsiz infaz edilenlerden... Geçtiðimiz günlerde Kýbrýslý bir Rum gazeteci söyleþi yapmaya geldi benimle... Yanýtlarýma Murataða, Atlýlar ve Sandallar da girince hayretle baktý yüzüme... Murataða'yý, Atlilar'ý ve Sandallar'ý bilmiyor... Dohni'yi bile bilmiyor... Kýbrýslýtürklere karþý milliyetçilik histerisini biraz olsun dindirebilecek olaylarýn hiçbirinden haberi yok! Ya Türk tarafý? Onun günahý daha mý az? Koskoca bir bayrak boyamýþlar daðlara... Iþýklandýrmýþlar da... Gece gündüz Rumlarýn gözüne sokuyorlar... Kýbrýslýrum toplumunmda milliyetçiliði týrmandýrmak için ellerinden geleni yapýyorlar... Ve þimdi de amaçlarýna ulaþtýktan sonra bu faþist saldýrýdan mý þikayet ediyorlar? Daðlardaki bayraðý Leymosun'daki toplantýda Talat'a da sordular... Net bir yanýt vermedi ne yazýk... -O bayraðý isteyenleri ikna etmek lazým, dedi. Oysa ayný soruya Mustafa Akýncý gibi, "Daðlar bayrak için deðil, zeytin dikmek içindir" diye karþýlýk veremez miydi?

3 AFRÝKA dan mektup... BU KASIRGA HERKESÝ ÖNÜNE KATIP GÖTÜRÜR... Çok hareketli günler yaþýyoruz çok... Hem Kýbrýs'ta... Hem Türkiye'de... Hem dünyada... Dünyada ne mi var? Malezya uçaðý... O üç hafta önce kaybolup da bulunamayan uçak... Ki mürettebatla birlikte 239 kiþi vardý içinde... Uçaðýn Hint Okyanusu'nun dibinde olduðu açýklandý, ama enkazýna ulaþýlamadý daha... Ve bakýn þimdi ne çýktý ortaya... Bir komploymuþ bu... Uçakta 5 kiþi varmýþ ki, çok önemli kiþilermiþ bunlar... Meþhur Rothscild'in ortaklarý... Rothschild ailesi dünyayý idare eden iki aileden biri milyar ile 5 trilyon dolar arasýnda bir serveti olduðu söyleniyor. Ortaklarý arasýnda olan uçaktaki 4 kiþinin ölmesi durumunda bir patent meselesinde tüm patent Rothschild'e geçiyor... Ve öldüler iþte! Uçaktaki beþinci yolcu ise Malezya'nýn eski ve güçlü baþbakaný Mahatir Muhammed... Lahey'deki Uluslararasý Savaþ Suçlarý Mahkemesi'nde istediði adaleti saðlayamayýnca "Kuala Lumpur Savaþ Suçlarý Mahkemesi"ni kurdurmuþtu... Kimler yargýlanýyor bu mahkemede bilir misiniz? Irak, Filistin, Vietnam, Ruanda ve Japonya gibi birçok yerde savaþ suçu iþleyenler... Bush, Blair ve Rumsfeld de var yargýlananlar arasýnda... Ve de Ýsrail... Kaybolan Malezya uçaðý ile ilgili korkunç iddiaya iliþkin internette çok geniþ haberler var... Ýzleyin mutlaka... * Türkiye'den gelen haberler de çok sarsýcý... Dün þimdiye dek yayýnlanan ses kayýtlarýnýn en önemlisi çýkmýþ ortaya... TC Dýþiþleri Bakanlýðý'nda yapýlan konuþmalar... Seçim telaþýna düþen AKP hükümeti Suriye'ye savaþ ilaný için bahane arýyor! Cengiz Çandar bu kayýtlarý dinledikten sonra bakýn ne diyor: "Hiçbir kayýt böylesine 'devlet bitmiþ' ve 'sözün bittiði yer' duygusunu uyandýramazdý"... Türkiye'de devletin bittiðini o da teslim ediyor... Biz ise Kýbrýs'ta bu bitmiþ devletin bize barýþ yapmasýný bekliyoruz hala burada! Mehmet Ali Talat Leymosun'da saldýrýya uðradýðý konferansýnda 'kefil' bile olmuþ AKP hükümetine! "Türkiye adada çözüm istiyor... Tayyip Erdoðan çözümden yana... Ben kefilim" demiþ! Türkiye'de olup bi Tenlerin herhalde hala farkýnda deðil bizim Talat... Türkiye bitmiþ... Seçim meydanlarýnda sesi kýsýlan Erdoðan ise asýlacak ip arýyor... * Talat'a yapýlan faþist saldýrýyý þiddetle kýnýyoruz... Ama sadece kýnamak, sorunun kökünü kazýmaya yetmez... Anastasiadis'in Polis Genel Müdürü'nü görevden almasý da yetmez... Þövenizmi yaratan nedenleri ortadan kaldýrmak lazým... Bunun için de herþeyden önce hepimizin saðlam bir özeleþtiri yapmasý gerekir deðil mi? Bay-Sen BRT'deki eylemini meclis önüne taþýdý n Sakallý: Toplu iþ sözleþmesinden kaynaklanan haklar, BRT çalýþanlarýný 20 yýldan beri mahrum kaldýklarý çizgiye yaklaþtýrýyor Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (Bay-Sen), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda (BRTK) dün sabah baþladýðý eylemini Cumhuriyet Meclisi önüne taþýdý. Eylem çerçevesinde, önce BRT binasý önünde konuþmalar yapýldý. Hür Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Hür-Ýþ) Genel Baþkaný Yakup Latifoðlu, yaptýðý konuþmada, iþ güvencesi ve toplu iþ sözleþmesinden doðan haklarý talep etmeye devam edeceklerini ve haklarýnýn verilmemesi halinde eylemlerinin þiddetini artýracaklarýný söyledi. Bay-Sen Baþkaný Salih Sakallý da yaptýðý konuþmada "Maaþlarýnýzý ödeyebilmek için haklarýnýzdan vazgeçmeniz gerekir" söylemini eleþtirdi. Sakallý, "BRT'yi konuþan herkes iyi bilmelidir ki toplu iþ sözleþmesinden kaynaklanan haklar, BRT çalýþanlarýný 20 yýldan beri mahrum kaldýklarý çizgiye yaklaþtýrýr" diye konuþtu. Kamu Ýþçileri Sendikasý (Kamu-Ýþ) Baþkaný Sami Dilek'in de hazýr bulunduðu eylem daha sonra Cumhuriyet Meclisi önüne taþýndý. Meclis önüne gelen eylemciler BRTK Müdürü Mete Tümerkan ve hükümeti istifaya çaðýran sloganlar atarken, "Bizlerle dalga geçmeyi býrakýn iþ yapýn", "Toplu iþ sözleþmesi bir haktýr" yazýlý pankartlar taþýdý. Daha sonra eylemciler arasýnda 25 kiþilik bir grup Meclis Toplantý Salonu Seyirci Limasol'da ELAM saldýrýsý Talat: Polisin ihmali oldu Mehmet Ali Talat, "Her yerde fanatizmle mücadele etmeliyiz ve bu mücadeleyi kazanmalýyýz çünkü onlar kazanýrsa çözüm ulaþýlmasý imkansýz bir hedefe dönüþecek" dedi. Talat, önceki akþam Limasol'da konferans verdiði binaya bir grup faþist Kýbrýslý Rum tarafýndan saldýrý düzenlenmesiyle ilgili konferans çýkýþý Kýbrýs Rum basýnýna açýklama yaptý. Talat, "Etkinliði düzenleyenlerin hedefi Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlar arasýnda karþýlýklý anlayýþý, uzlaþý kültürünü geliþtirmek. Bir çözüm için buna ihtiyacýmýz var, aksi takdirde liderler bir antlaþmaya varsa dahi, kalýcýlýðý beklediðimiz kadar olmayacak" dedi. Faþist Kýbrýs Rum ELAM örgütü tarafýndan düzenlendiði belirtilen olaylarýn amacýna da deðinen Talat, "Olaylar (uzlaþý kültürünü geliþtirme) hedefini sekteye uðratmak içindi. Ancak bizim hedefimiz, kalýcý bir çözüm ve birleþik bir Kýbrýs için bunlarla yüzleþmek, faþist faaliyetlere karþý durmak, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rumlara bu kesimleri izole etmeye yardýmcý olmaktýr" dedi. Fanatizmle mücadelenin çözüm için hayati olduðunu anlatan Talat, "Her yerde fanatizmle mücadele etmeliyiz ve bu mücadeleyi kazanmalýyýz çünkü onlar kazanýrsa çözüm ulaþýlmasý imkansýz bir hedefe dönüþecek" dedi. Nikos Anastasiades'in kendisini aradýðýný ve olaylardan üzüntü duyduðunu ileterek özür dilediðini kaydeden Talat, "(Anastasiades) 'Bunu tasvip etmemiz mümkün deðildir. Bir daha olamamasý için gerekli tedbirlerin alýnmasý talimatýný verdim' dedi" ifadelerini kullandý. POLÝSÝN ÝHMAL VE ZAFÝYETÝ Talat, BRT ve TAK'a yaptýðý açýklamada ise, "Konu biliniyordu, gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekiyordu,.. Burada polisin bir ihmali oldu, zafiyeti oldu. Bu nerden kaynaklandý? Onlarýn (Kýbrýs Rum kesimi yöneticilerinin) yapacaðý bir araþtýrmayla ortaya çýkacaktýr" dedi. Locasý'na girerek, gündem dýþý konuþmalarý dinledi. Bir süre sonra eylemcileri ayaða kalkarak salona arkalarýný dönmeleri üzerine toplantýyý yöneten Ünal Üstel eylemcileri uyardý. Uyarý üzerine eylemciler alkýþlarla salonu terk etti. Eylemciler daha sonra Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu ve Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber'den görüþme talep etti. Eylemcilerin görüþme talebinin kabul edilmesiyle, Latifoðlu, Sakallý ve Dilek baþkanlýðýnda bir grup Yorgancýoðlu ve Siber'le görüþtü. Görüþme sonrasýnda basýna açýklama yapan Sakallý, Sibel Siber'in kendilerinden BRT'deki durumla ilgili bilgi istediðini söyledi. Siber'e, BRT'deki durumla ilgili dilekçe ileteceklerini dile getiren Sakallý, Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun da kendilerine, BRT'deki durumla ilgili bilgisi olmadýðýný söylediðini kaydetti. Taleplerini görüþmek üzere Yorgancýoðlu ile masaya oturacaklarýný ifade eden Sakallý, "Biz artýk kimsenin iki dudaðý arasýnda çalýþmak istemiyoruz" dedi. Anastasiadis, Rum Polis Genel Müdürü'nü görevden aldý Mehmet Ali Talat'ýn baþ konuþmacý olarak katýldýðý etkinliðin "Ulusal Halk Cephesi" (ELAM) üyesi kalabalýk bir grup tarafýndan basýlmasý ve binada olay çýkarýlmasýnýn ardýndan Rum Polis Genel Müdürü Mihalis Papageorgiu görevinden alýndý. Rum radyosu, Nikos Anastasiadis'in, Rum Polisi'nin önceki akþamki etkinlik için yeterli güvenlik önlemi alýnmayýp olay sýrasýnda zafiyet göstermesi nedeniyle Papageorgiu'yu görevden aldýðýný duyurdu. Papageorgiu'nun, özelleþtirme yasasýnýn görüþülmesi sýrasýnda Rum meclisi önünde yapýlan protesto ve olaylardan da sorumlu tutulduðu belirtilirken, Rum hükümetine yakýn kaynaklardan Papageorgiu'nun yerine atanacak ismin de, halen Rum Polis Akademisi Müdürlüðü görevini yürütmekte olan Zaharias Hrisostomu olduðunu bilgisi geliyor. Mihalis Papageorgiu'nun halen makamýnda oturduðu ve görevden alýnma yazýsýnýn eline ulaþmasýný beklediði de gelen haberler arasýnda.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ne derseniz deyin, onlar kendi kendilerini Ötekileþtiriyorlar her gün yaptýklarýyla Mecbur mu bu halk hoþgörsün iðrençliklerini Bunca pislik altýnda duran imzalarýyla? Kalay GEREKÝRSE SURÝYE'YE SAVAÞ AÇARLAR, GEREKÝRSE KIBRIS'TA BARIÞ YAPARLAR Türkiye þok ses kayýtlarýyla sallandý dün. Bu sefer yolsuzluk yok, bu sefer ayakkabý kutularý da yok. Bu sefer çok daha vahim bir þey var. Bu sefer AKP hükümetinin Suriye'ye savaþ açmak için nasýl bahane yaratmaya çalýþtýðý var. Tayyip Erdoðan'ýn bir numaralý adamý MÝT baþkaný Hakan Fidan ses kaydýnda "Gerekirse Suriye'ye 4 adam gönderirim. Türkiye'ye füze attýrýp savaþ sebebi yaratýrým. Süleyman Þah türbesine de saldýrtýrýz" diyor. Tayyip Erdoðan'a "kefil" olanlar söylesin þimdi: Gerekirse Suriye'ye savaþ açarlar, gerekirse Kýbrýs'ta da barýþ yaparlar. Deðil mi? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik IRKÇILIÐA KARÞI ÇIKILMALI... Talat Limasol'da saldýrýya uðradý Kimler tarafýndan? ELAM örgütü üyeleri veya fanatikleri tarafýndan. ELAM'ýn faþist bir örgüt olduðunu sanýrým bilmeyen yok. ELAM'cýlar Kýbrýs'ýn Yunanistan'ýn olmasýndan yana tavýr koyan ve gittikçe de güçlenecekleri eðilimi gösteren ýrkçý örgüt üyeleridir... Talat'ýn konuþma yaptýðý mekana karþý taþkýnlýkta bulunmuþlar... Benzer eylemler kuzeyde de oldu, güneyde de olmakta... Bazýlarý kuzeyde yapýlan eylemlerin ELAM'cýlarýn yaptýklarýna benzemediðini onlarýn tepkilerinin daha yüksek olduðunu söylüyorlar. Aksine ülkücülerin yaptýklarý da benzerdir... Kaç kez bizim kapýmýza dayandýlar... Su þiþesi attýlar, yumurta savurdular... Arkalarýnda kim vardý? O günlerin Denktaþ rejimi ve asker... Yani buradaki iþgal düzeninin korumasýný yapan askerlerin silahlarýyla kapýmýza dayanmasýnýn dünyada yaratacaðý tepkiyi düþünenler, bu ýrkçý ve faþist gruplarý üzerimize salmýþlardý... Güneyde yaþayan ve adada barýþ ve çözüm isteyenlerin korkulu rüyasý konumunda olan bu faþist örgüt elemanlarýnýn Kýbrýslýtürklere ilk saldýrýlarý deðildir... Doðru mudur yapýlanlar? Deðildir! Bize ülkücüler veya UHH dediðimiz faþist gruplarýn saldýrýlarýnýn nedeni neydi? Biz Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yana tavýr koyduðumuz için rejim bizi "Rumcu" olarak sýfatlandýrmýþtý! Bizim taraftakiler yapmaz, güneydekiler yapar diye ayýrým yapýlmamalý... Faþist örgüt veya gruplarýn yapamayacaklarý kötülük yoktur. Bayrak direðinde vurularak ve de baþý taþla, sopalarla ezilerek öldürülen Rum gençlerinin katilleri kimlerdi? Denktaþ ve asker desteðindeki faþistler deðil miydi bunlarý yapanlar? Demek ki punduna getirseler, biraz destek görseler faþist güruhlarýn yapamayacaklarý kötülük yoktur. Güneyde de, kuzeyde de bu örgütlerin küçük olduklarýna bakarak önlem almamak en büyük yanlýþý düþmektir. Hitler'in Almanya'da iktidara küçük faþist gruplarla halký sindirerek, korkutarak, terör yaratarak geldiðini unutmamak gerekir... On milyon insanýn ölümüne ve dünyanýn altüst olmasýna neden olan Hitler ve Nazi ordusunun nüvesi de böyle küçük gruplarýn eylemleriyle temel oluþturmuþtu... Gelelim Talat'a yapýlan saldýrýya.. Tasvip edilemez... Tasvip edilemediði gibi bu olaylarý tüm Rumlarýn hanesine de yazmamak gerekir. Ýki tarafýn ýrkçý kesimleri aslýnda istim üzerinde... Bu yaklaþýmlara karþý ortak tavýr alýnmalý... Kýbrýs ne Yunanistan'ýndýr, ne de Türkiye'nin veya baþka bir ülkenin... Kýbrýs Kýbrýslýlarýndýr... Bu tür etkinliklerin, eylemlerin, saldýrýlarýn önlenmesi Kýbrýslýrumlar ile Kýbrýslýtürklerin Kýbrýs'ý vatan olarak bilmelerinden geçtiði gibi iki taraftakilerin sosyalisti de, demokratý da ýrkçý faþist olaylarý týrmandýracak herþeye karþý çýkmalýdýrlar... Tutukluluk süreleri 4 gün uzatýldý Güvercinlik'te baþ harfleri F.A olan 14 yaþýndaki kýzla defalarca cinsel iliþkiye giren 65 yaþýndaki zanlý Remzi Çil ve 54 yaþýndaki zanlý Mehmet Çelen dün yeniden mahkemeye çýkarýldý... Gamze BAYKUR - Güvercinlik'te baþ harfleri F.A olan 14 yaþýndaki küçük kýzla defalarca cinsel iliþkiye girdikleri iddia edilen 65 yaþýndaki zanlý Remzi Çil ile 54 yaþýndaki zanlý Mehmet Çelen almýþ olduklarý tutukluluk süresinin dolmasýnýn ardýndan dün yeniden Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýldý. "13 yaþýndan büyük 16 yaþýndan küçük kýzla cinsi münasebette bulunma" ve "16 yaþýndan küçük çocuða cinsel tecavüz" suçlamalarýyla ilgili olarak dün mahkemeye çýkarýlan zanlý Çil ile Çelen'in tutukluluk süresi 4'er gün daha uzatýldý. Müþteki F.A'nýn ise vajinal ve anal yoldan iliþkiye girdiði ve 19 haftalýk hamile olduðu yapýlan doktor kontrolü sonucunda teyit edildi. Zanlý Çil suçlamalarý kabul ederken zanlý Çelen kabul etmedi... Meselenin tahkikat memuru Müfettiþ Muavini Halil Seven, zanlý Remzi Çil'in 2014 yýlý Ocak ile Þubat ayý içerisinde Güvercinlik'te aðýllar bölgesinde, zanlý Mehmet Çelen'in ise 2013 yýlý Eylül ile 2014 yýlý Mart aylarý içerisinde çöplük bölgesinde ve iþ yerinde 14 yaþýndaki F.A ile defalarca cinsel iliþkiye girdiðini açýkladý. Zanlý Çil'in 24 Mart tarihinde tespit edilerek tutuklandýðýný belirten Seven, zanlý Çil'in gönüllü ifade vererek belirtilen tarihler arasýnda müþteki F.A ile 2 kez cinsel iliþkiye girdiðini itiraf ettiðini açýkladý. 25 Mart tarihinde ise müþteki F.A'nýn ek ifade vererek zanlý Çelen ile 2013 Eylül Mart aylarý arasýnda defalarca cinsel iliþkiye girdiklerini beyan etmesi üzerine zanlý Çelen'in de tespit edilerek tutuklandýðýný söyleyen Seven, zanlý Çelen'in hiç bir suçlamayý kabul etmediðini belirtti. F.A'nýn 19 haftalýk hamile olduðu teyit edildi... Müfettiþ Muavini Halil Seven, müþteki F.A'yý Barýþ Sinir ve Ruh Hastalýklarý Hastanesi'ne doktor kontrolüne ve jinekolojik muayeneye götürüldüðünü belirtti. Seven, yapýlan jinekolojik muayene sonucunda F.A'nýn vajinal ve anal yoldan iliþkiye girdiðinin ve 19 haftalýk hamile olduðunun tespit edildiðini açýkladý. Olay yerlerinden emareler alýndý... Müfettiþ Muavini Halil Seven, zanlý Remzi Çil ile birlikte olay yeri olan aðýllar bölgesine gittiklerini ve yapýlan incelemeler sonucunda zanlý Çil ile F.A'nýn üzerinde iliþkiye girdikleri tahta paleti emare olarak aldýklarýný belirtti. Akabinde zanlý Mehmet Çelen'in iþ yerine giderek incelemelerde bulunduklarýný söyleyen Seven, buradan ise emare olarak 3 adet battaniye aldýklarýný ve konu battaniyelerin üzerinde herhangi bir sperm veya vajinal akýntý olup olmadýðý yönünde inceleme yapýlabilmesi için battaniyelerin tahlile gönderildiðini belirtti. Tahkikat çok yönlü devam ediyor... Meselenin çok ciddi bir mesele olduðunu ve toplum arasýnda infial yaratacak boyutta olduðunu söyleyen Müfettiþ Muavini Halil Seven, tahkikatýn çok yönlü devam ettiðini belirtti. Seven, mesele ile ilgili olarak alýnmasý gereken birçok ifadenin olduðunu belirterek her iki zanlýnýn da tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatýlmasýný talep etti. Tutukluluk süreleri uzatýldý... Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hasan Daðlý, zanlý Remzi Çil ile Mehmet Çelen'in tahkikat maksatlarý bakýmýndan 4'er gün daha poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. 100 adet hayvan çalmakla suçlanýyorlar Gamze BAYKUR - Maðusa ve civar köylerde 6-7 farklý aðýldan toplam 100 adet hayvan çaldýklarý gerekçesiyle Ahmet Özsakallý, Hasan Topaloðullarý ve Ahmet Topaloðullarý isimli üç kiþi þüphe üzerine gözaltýna alýndý. "Hayvan sirkati" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlýlar tahkikat maksatlarý bakýmýndan 1 gün süreyle poliste tutuklu kalacaklar. Aracýn lastik izi ile olay yerindeki lastik izleri eþleþti... Meselenin tahkikat memuru Osman Örs, 2014 yýlý Þubat ile Mart aylarýnda Maðusa ve köylerinde 6-7 farklý aðýldan toplam 100 adet hayvan çalýndýðýný belirtti. Yapýlan soruþturmada þüpheli olarak görülen zanlý Ahmet Özsakallý, Hasan Topaloðullarý ve Ahmet Topaloðullarý'nýn 26 Mart tarihinde tespit edilerek tutuklandýðýný belirten Örs, zanlýlarýn kullandýklarý aracýn lastik izi ile aðýllarda bulunan lastik izlerinin eþleþtiðini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Örs, zanlýlarýn 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýný talep etti. Bugün yeniden mahkemeye çýkarýlacaklar... Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hasan Daðlý her 3 zanlýnýn da tahkikat maksatlarý bakýmýndan 1'er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarýna emir verdi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÖTEKÝLEÞTÝRMEYE DEVAM Dünkü yazým Ölü tavuða tecavüz, spermli döner ve ötekileþtirmek üzerineydi. Yetiþmedim yazayým... CTP milletvekili Asým Akansoy a sanki benim þu ötekileþtirme maskaralýðý hakkýnda içimden geçenler beyan olmuþ gibi, katýldýðý bir radyo programýnda, 14 yaþýnda bir kýza tecavüz ve spermli tavuk iðrençliklerini deðerlendirdi. Ama ne deðerlendirme... Anladýk ki, toplumu infiale sürükleyen bu olaylar... Meðer abartýldýðý kadar deðerli deðilmiþ! Bakýn ne diyor Asým bey... Bu olaylar insan aklýnýn alabileceði olaylar deðildir. Ancak bu tür olaylar dünyanýn herhangi bir yerinde olabilir. Toplumda bir sakinlik olmasý lâzým, bir hoþgörü olmasý lâzým... Birbirimizi anlamaya çalýþmamýz lâzým. Bunu doðrudan vatandaþlýða indirgememek lâzým... Yani bunlar geldiler, getirdiler vs. gibi söylemler yanlýþ. Ötekileþtirmek doðru deðildir. Ötekileþtirmek... Ne efsunkâr, ne hoþgörülü kelimecikmiþsin sen ey ötekileþtirmek?! Çocuklarýnýza tecavüz mü edildi? Dünyanýn her yerinde edilir. Boþverin, hoþgörün, ötekileþtirmeyin! Eviniz, iþyeriniz mi soyuldu? Hoþgörün, dünyanýn her yerinde soyulur, ötekileþtirmeyin. Reþit olmayan kýz ve erkek çocuklarýyla iliþkiye mi girildi? Hoþgörün, dünyanýn her yerinde girilir, ötekileþtirmeyin! Yolda giderken, þeylerini çýkarýp karýnýza kýzýnýza salladýlar mý? Hoþgörün, olur böyle þeyler, ötekileþtirmeyin! Karþý balkonda, Apollon gibi çýrýlçýplak soyunup muhteþem errkkekliklerini karýnýza çocuklarýnýza teþhir edenler mi oldu? Hoþgörün, dünyanýn her yerinde var böyleleri, ötekileþtirmek doðru olmaz! Ýç çamaþýrlarýnýzý telden çalma sapýklýðýný mý gösterdiler? Hoþgörün, onlar sapýk zaten, tedaviye muhtaç, ötekileþtirmeyin! Çocuklarýnýzý okul kapýlarýnda bekleyip kandýrmak için peþlerine mi düþtüler? Hoþgörün, bunlar hasta, dünyanýn her yerinde böyle sübyancýlar var, ötekileþtirmek yanlýþ! Ýþadamlarýnýz ve siyasetçileriniz arasýnda, dýþtan gelen uyuþturucu mafya baronlarýyla içli dýþlý, soðan baþlý olanlar mý var? Olsun... Hoþgörün, ötekileþtirmeyin! Keçi, koyun ve canlý tavuktan sonra ölü tavukla bile seks yapan, spermlerini tavuðun üzerine boþaltan, sonra da lezzet katýyorum diyerek o spermli tavuðu kýyýp döner yaparak afiyetle size yediren sapýklar mý var? Hoþgörün, dünyanýn her yerinde böyle sapýklar var, hepsini bir kefeye koyup ötekileþtirmek doðru olmaz! Nasýl da tahmin ettim deðil mi? Bu son iðrençliklere öfke ve isyanlarýmýzdan dolayý ötekileþtirmeci olarak suçlanacaðýmýzý... Sanki bana da beyan oldu dünkü yazýmý yazarken! Yanýlmadým... Ben o satýrlarý yazarken, CTP milletvekili Asým Akansoy da ötekileþtirmeyelim diye uyarýsýný yapýyormuþ meðer! Bizim kimseyi ötekileþtirdiðimiz yok Asým gardaþ. Yukarýda yazdýklarým, bize yaþatýlanlarýn onda biri bile deðil. Ýlk aklýma gelenler sadece... Onlar, yaptýklarýyla kendi kendilerini ötekileþtiriyorlar. Bize bütün bu yapýlanlarý Anavatan ýn bulvar gazetelerinden okuyorduk her gün ten sonra, vakta ki Girne den Anadolu ya yol baðladýk... Türkiye nin kalýn barsaðý olduk. Yaðmur gibi üzerimize yaðmaya baþladý her pislik. Hiç tanýþýk olmadýðýmýz bu pislikle tanýþmak ve artýk yeter diye isyan etmek, ötekileþtirmekse eðer... Evet... Ben Ö-te-ki-leþ-tir-me-ye devam ediyorum... Ve e-de-ce-ðim!

5 5 28 Mart 2014 Cuma Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Hayvanseverlerden tavuk tecavüzcüsüne kýnama gelmedi... Tavuk ölü olduðu için mi? Þu sistem sorunumuz MÝÞ-MIÞLAR * UBP Genel Baþkaný Özgürgün, "Tabandan gelen isteði dinledik" demiþ. - Sanmam Aferinlik kaç tane belediye baþkaný var da, taban hala onlarý isteyecek! * TDP Genel Baþkaný Özyiðit, CTP ile iþbirliði zemini olmadýðýný söylemiþ. - Biraz geç kaldý ama nihayet ayaklarý yere bastý demek... Bu iki güzide partimiz altýn paylaþmaya bile gidemez. * Detay gazetesi "E yok boooog" diye manþet atmýþ. - Kim demiþ olmadýðýný O da var. Yedirmedikleri bog galmadý Ýkinci kaseti bekleyin. Az sonra. * Kasulidis, "Ýstediðimiz bölge sadece Maraþ deðil" demiþ. - Elbette Larnaka yoluna kadar sizin * 14 yaþýndaki kýza defalarca tecavüz edip hamile býrakmýþ satýr ceza verseler yeridir Ama kýzýn ailesine de 40 katýr þart! * KTÖS yerel seçimlerin ertelenmesini istemiþ. - Sakýn bir daha söylemeyin Ciddi sanýrlar, sandýklarý hemen yakarlar. * CTP'li kadýnlar, göreve hazýr olmadýklarý için belediye baþkanlýklarýna aday gösterilmemiþler. - Aha þimdi merak ettim Dur bakalým kadýnlar ne yanýt verecek. Kamera alýyorlar Kameralarý kullanacak araba alýyorlar... Benzin, lastik, yedek parça alýyorlar, kameralarý sigortalýyorlar, bunlarý da kameralardan elde edilecek gelirlerle yapacaklar. Kameralarýn kendinden baþkasýna faydasý yok yani. Ne iþ? Üstelik ölü bir tavuða tecavüz edilir mi yahu? diye yazanlara çok þaþtým. Anlayamadým! Ne demek üstelik? Ne demek ölü? Tavuk canlý olsa OK mu yani? Ya da hafifletici neden mi? Yoksa tahrik mi var? Bir tuhafsýnýz vallahi! Tavuk olayý gösterdi ki gözümüz karadýr. Ruhsal durumumuz bozuktur. Bu nedenle yemeyeceðimiz halt yoktur! Ve daha çook çeþitli yorumlar var. Bu tecavüz olayý, çarpýk sistem in ürünü olarak deðerlendirildi. Yani sistemimiz çarpýk olduðu için, böyle çarpýk çurpuk iþler oluyor. Ne sistemimiz varmýþ be. Tavuklara bile zararý dokundu. Bir hasta var Acil olarak solunum cihazý kullanmasý gerekiyor. Gel gör ki, yüce devletim, bu hastaya günlerdir bir cihaz temin edemedi. Olay taa bakana kadar yansýdý. - Ne vermezsiniz sayýn bakaným hastaya bir cihaz? Bakan ne desin? Gülle, Akim gibi cesur çýkmadý! Maliye Bakaný ile sýkýntýlarýmýz var diyemedi. Zili memurlarýn boynuna astý. Ve yemin ederek söylüyorum, þöyle bir yanýt verdi: Ýþlemlerle ilgili bir aksaklýk oldu Ýþlemlerin hýzla tamamlanmasýný istedim. Ne kadar ayýp! Ne iþlemi yahu Saðlýktýr bu Kadýn günlerdir nefes alamýyor, sen iþlemden bahsediyorsun. Koca bir bakanlýk, iki evraðý bir araya getiremiyorsa ve bakanýn dürtmesi bekleniyor ve gerekiyorsa, nasýl sistemdir bu? Trafik ýþýklarý günlerdir bozuk. BÖYLE BÝR ANDI Lidere sevgi Baþkan ne dedi biliyor musunuz? Yedek parçalarla ilgili bir sorun var Halledeceðiz. Ýþte Bu da sistemsizlik! Tavuða tecavüz ederler, suçlu sistem Trafik ýþýklarý çalýþmaz, suçlu sistem Hastalarýn tedavisi yapýlmaz, suçlu yine sistem Bilmem farkýnda mýsýnýz Sistemli olarak bütün suçlar sisteme yükleniyor. Güzel sistem!.. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri NEYÝN MÜCADELESÝ? GÜNLÜK KKTC bankalarýnýn, Merkez Bankasý Risk Merkezi ne zorunlu olarak yaptýðý bildirimlere göre, 2014 yýlýnýn ocak ayý verileri halk açýsýndan korkulacak boyutlara ulaþmýþ durumda. Vatandaþlarýn bankalara olan Bireysel Krediler borç toplamý (üç milyar, üç yüz altmýþ altý milyon, altý yüz otuz bin) liraya ulaþtý. (1) Þahýslara verilen Bireysel Krediler; 549 milyonu konut kredisi, 139 milyonu otomobil kredisi, diðer krediler baþlýðý altýnda kullandýrýlan 2 milyar 383 milyonu tüketici kredisi ve kýsmi ödeme yapýlarak bakiyesi bir sonraki aya devredilen 295 milyon kredi kartý kredisi... Bu ne demek bilir misiniz? Bu þu demek; 2013 yýlýnýn ayni dönemindeki (ocak ayý) verilerine göre, Bireysel Kredilerde yüzde 68 oranýnda, kredi kartlarý üzerinden kullandýrýlan krediler ise yüzde 110 oranýnda artýþ demek... (2) Þirketlere verilen kredilerde ise yýlý ocak ayýndaki (yedi milyar, beþ yüz elli sekiz milyon, yüz bir bin) lira olarak görülen miktar, 2014 yýlý ocak ayýnda yüzde 28 artarak (dokuz milyar, altý yüz seksen dokuz milyon, dokuz yüz seksen dokuz bin) liraya ulaþmýþ. Ve... Bu tabloda... Toplam kredilerin (yedi yüz altmýþ dokuz milyon, yedi yüz yirmi dokuz bin) liralýk kýsmý, ödenemeyen ve borçlusu yargýya verilen Tasfiye Olacak Krediler olarak ayrýlmýþ bulunuyor. Tasfiye olacak, yargýya verilen toplam (yedi yüz altmýþ dokuz milyon, yedi yüz yirmi dokuz bin) kredinin, yüzde kýrkýný oluþturan (üç yüz kýrk bir milyon, yedi yüz otuz üç bin) lira Bireysel Kredinin, (on bir milyon, altý yüz bin) lirasý konut kredisi, (beþ milyon dokuz yüz bin) lirasý otomobil kredisi, (yirmi bir milyon, yedi yüz bin) lirasý kredi kartý kredisi ve (üç yüz iki milyon, üç yüz bin) lirasý tüketici kredisi olarak dikkat çekiyor. Yargýya verilen (yedi yüz altmýþ dokuz milyon, yedi yüz yirmi dokuz bin) lira kredinin, þirketlere verilen geriye kalan yüzde altmýþlýk kýsmýný oluþturan (dört yüz yirmi yedi milyon dokuz yüz doksan altý bin) liralýk kýsmý ise, ülkemizde halen faaliyet gösteren ve bir umut la Londra'da Kýbrýslý Türk ölü bulundu Londra polisi: Dedektifler, Mehmet Hassan'ýn evinde saldýrýya uðradýðýna inanýyor Londra, Ýngiltere'nin baþkenti Londra'nýn kuzeyinde evinde ölü bulunan kiþinin, Kýbrýslý Türk Mehmet Hassan olduðu açýklandý. Londra polisinden yapýlan açýklamada, polisin pazartesi günü yerel saatle 20.40'ta ailenin ihbarý üzerine 56 yaþýndaki Hassan'ýn evine gittiði ve Hassan'ý evde ölü bulduðu bildirildi. Üç çocuk babasý olan ve tek baþýna yaþayan Hassan'a önceki gün otopsi yapýldý. "Dedektifler, Hassan'ýn evinde saldýrýya uðradýðýna inanýyor" denilen açýklamada, eve zorla girildiðine dair bir kanýta ise ulaþýlamadýðý kaydedildi. Londra polisi ayrýca, olayla ilgili bilgisi olanlarýn kendileriyle irtibata geçmeleri çaðrýsýnda bulundu. Olayla ilgili þimdiye kadar kimse gözaltýna alýnmadý. Estetik ameliyatlar Hekim dernekleri uyardý "Yurt dýþýndan getirilen doktorlar standartlara uygun olmayan koþullarda estetik iþlem yapýyor" Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði ile Kuzey Kýbrýs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneði, yurt dýþýndan, "hasta simsarlarý" tarafýndan getirildiðini iddia ettiði doktorlarýn otel odalarý ve güzellik salonlarý gibi týbbi standartlara uygun olmayan ortam ve koþullarda estetik iþlem yaptýklarýný bildirdi. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði ile Kuzey Kýbrýs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneði ortak yazýlý açýklamasýnda, týp doktoru dahi olmayan bazý kiþilerin geçerliliði olmayan bazý sertifikalar alarak yüksek konsantrasyonlu kimyasal soyma, dolgu, lazer ve cilt kýrýþýklýðý için uygulanan enjeksiyonlar yaptýklarýna dikkat çekilerek, "Bunlarýn sonucunda iddia edildiði gibi fayda görmek bir yana, yüzde belki hayat boyu kalabilecek lekelenmeler, yara izleri ve deformasyonlar görülmektedir" uyarýsýnda bulunuldu. KKTC'de hekimlik yapmak için Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'ne üye olmak gerektiði hatýrlatýlan açýklamada, söz konusu doktorlarýn yasa dýþý konumda olduklarý belirtildi. Açýklamada, "Bu hekimler, kaynaðý ve içeriði belli olmayan týbbi malzeme ve ilaçlarý kullanarak vatandaþlarýmýzýn saðlýðýný tehlikeye sokmaktadýrlar. Bu uygulamalarý yapanlar, aracýlýk edenler ve ülkeye izinsiz týbbi malzeme ve ilaç getirenler ciddi suç iþlemektedirler" denildi. Açýklamada, yetkisiz kiþilerin yaptýðý uygulamalar sonucunda birçok hastanýn ciddi sorunlar yaþadýðý, çift görme, yüz asimetrisi, ciddi deri reaksiyonlarý ve enfeksiyonlar gibi sonuçlar ortaya çýktýðý belirtildi. Vatandaþlarýn, zarar görmeme adýna estetik ameliyat ve giriþimler konusunda duyarlý olmalarý istenerek, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarýna baþvurmalarýnýn büyük önem arz ettiði ifade edildi. hayatta kalabilme mücadelesi veren þirketleri göstermektedir. Bu ürkütücü rakamlara bakýldýðýnda... Tek baþýna þimdiki hükümeti suçlamak elbette adil olamaz. Yaþanan ekonomik sorunlarý eleþtirerek ve düzeltecekleri iddiasý ile hükümete talip olan meclisteki muhalefet partiler tarafýndan 2013 yýlý haziran ayýnda Güvensizlik Önergesi ile düþürülünceye kadar UBP hükümeti, 28 Temmuz 2013 tarihinde yapýlan seçimler sürecinde iki buçuk aylýk Geçici Hükümet ve sonrasýnda kurulan CTP/BG-DP/UG koalisyon hükümeti olmak üzere üç farklý hükümet söz konusu 12 aylýk dönemde görev yapmýþtýr. Ancak... Hükümetlerin deðiþmesi, ekonomiye hiç bir etki yapmamýþtýr. Uygulanan ayni politikadýr. Her 3 dönemde de hükümetlerin sürekli önlem alýndý açýklamalarýnýn aksine, 2013 ocak ayýndan 2014 ocak ayýna kadar geçen bir yýllýk süre içinde, ekonomide deðil düzelme olmasý, daha da kötüye gitmiþ ve vatandaþlar daha da Borç Bataðý na batmýþtýr. Bu neden böyledir? Bir... Ülke ekonomisi iyi yönetilmiyor ve ekonomi her geçen gün daha kötüye gidiyor. Ýki... Vatandaþlar her þeye raðmen yaþam tarzý ndan vaz geçmiyor ve alýþkanlýklarýný borçlanarak sürdürüyor. Peki... Nereye kadar? Ýþte esas sorun bu nereye kadar sorusunda gizlidir. Gidilen yolun nereye kadar ý olmadýðýný henüz halkýmýzýn çoðu fark edebilmiþ deðildir. Yol bitmiþtir. Ve... Biz Kýbrýslý Türkler yolun bitmiþ olduðunu ve bir yerinde durup dün, bugün ve gelecek muhasebesi yapma zamanýnýn gelmiþ ve geçmekte olduðunu hala daha düþünemiyoruz. Gündelik medya haberleri ile uðraþýp, sadece laf üreterek kendi kendimizi tatminden öteye gitmeyen anlamsýz tartýþmalarla kendi kuyumuzu kazmaya devam ediyoruz. Yýllardýr uygulanan politikalarla alýþtýrýlmýþ olduðumuz düzenden kurtulmak gerektiðini ve bu düzenden kurtulmak için... Daha fazla üretme miz... Ürettiðimiz kadar tüketme yi... Ve... Alýþkanlýklarýmýzdan bir süre vazgeçme yi öðrenmemiz gerektiðini bilmeliyiz... Bugün... Devletin olduðu her yerde... Hazinenin batmýþ ve iflas etmiþ olduðunu görmezden gelerek... Her dairede, her okulda, her belediyede, her kurum ve her kuruluþ ta, eylemler yaparak, kazanýlmýþ ve artýk karþýlanmasý mümkün olmayan hak larýn ödenmesi talepleri yanýnda, yeni ve baþka haklar da talep etmek... Ýpi, boðazýmýza geçirmesi için celladýn eline vermek gibi bir þeydir. Gün... Ýþyerimizi, iþimizi kurtarma günüdür. Gün... Kýsa günün kavga günü deðildir. Gün... Yurdumuza sahip çýkma günüdür. Aksi... Düzenin devamý demektir. Düzenin devamýnda gidilecek yolun sonu ise... Türkiye den buraya para akýtan musluðun, her geçen gün daha da kýsýlarak kurutulacaðýdýr. O gün... Çok yakýndýr... NATO: TÜRKÝYE SURÝYE UÇAÐINI MÝLÝTANLARA YARDIM ÝÇÝN DÜÞÜRDÜ Bir NATO yetkilisi, Türkiye'nin Suriye uçaðýný düþürmesinin þüpheli olduðunu söyledi. Üstelik bu da tam Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Milliyet'ten Serpil Çevikcan'a verdiði mülakatta Türkiye'nin Suriye politikasýnýn "takdir topladýðýný" iddia ederken oldu. Al Monitor'a konuþan ve ismini vermek istemeyen bir NATO yetkilisi, Türkiye'nin Suriye uçaðýný düþürmesinde belirsizlik olduðunu söyledi. Türkiye'nin planlý bir þekilde Suriye uçaðýný düþürmüþ göründüðünü savunan yetkili, "Türkiye'ye yönelik herhangi bir tehdit olduðu hususunda þüphelerimiz var. Görünüþe göre, Türkiye radikal gruplara yardým için Suriye uçaðýný düþürdü" dedi. 1-2 Nisan tarihlerinde yapýlacak NATO Dýþiþleri Bakanlarý zirvesinde, kaygýlarýn Davutoðlu'na doðrudan bildirileceðini söyleyen kaynak, Ukrayna konusu nedeniyle Suriye bataklýðýna çekilmek istemediklerini belirtti. TEPKÝLER Mehmet Ali Talat'a yapýlan faþist saldýrýya gelen tepkileri yayýnlayacak kadar sayfamýz yok. Bu tepkilerle 100 sayfalýk bir gazete çýkar. Burada tepki gösterenlerin ve olayý kýnayanlarýn isimleri arasýnda da ciddi bir fark yok. En baþta Derviþ Eroðlu kýnadý ve "kaygý verici" dedi. KTOEÖS Baþkaný Tahir Gökçebel kuzeyde de, güneyde de saldýrýlarýn ayný merkezler tarafýndan kurgulandýðýný söyledi. Malûl Gaziler Derneði Baþkaný Ertan Ersan "Rumlar ile içiçe yaþamak istemiyoruz" dedi. Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi ayný örgüt tarafýndan yapýlan saldýrýlarýn güneydeki yönetimin bir sorunu olduðunu belirtti. Birleþik Kýbrýs Platformu "Barýþ sürecine saldýrý" dedi. TDP lideri Cemal Özyiðit "Suçlular cezalandýrýlmalý" derken, KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, "Faþizme inat mücadeleye devam" dedi. Basýn-Sen, TMT Derneði, DAÜ-SEN, DP-UG, BKP, CTP-BG, UBP, Ýnsan Haklarýo derneði, Çað-Sen, Tarihsel Diyalog ve Araþtýrma Derneði de faþist saldýrýyý kýnayarak Talat'a "geçmiþ olsun" dedi... Tüm bu bildirilerde en çok dikkati çeken þey özeleþtiri yapmamasý ve kendinde sorumluluk bulmamasý... Týrnak... "Ne demokrasi ne demokrasi! Ben 15 yýl Ýngiltere'dekini gördüm; kýyaslama yaparsam, bizde olsa olsa günümüzün moda ifadesiyle 'yolunmuþ piliçokrasi'dir ama neyse! (Bu arada iki günden beri tavuklarýmýn tilkiler tarafýndan parçalanmýþ olmasýna da þükrediyorum; araya onu da katmýþ olayým Allaha þükür doða kanunlarýyla gittiler)..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Ne yediðimiz içimize siner... Ne içtiðimiz!.. Dönerler 'soya' ile þiþirilir... Tavuðun 'içine' ettiler... Ucuz iþgücü sevilir... Sapýklýk, iðrençlik yürür gider... 'Bakýlacak', 'edilecek' denir... Cek'le, cak'la kalýr... Tavuktur suçlu (!)" Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) "Çeþit ki ne çeþit! Düþünüp de deli olma! Geçmiþte bu tip haberleri Türkiye medyasýnýn 3'üncü sayfalarýnda okuyorduk, okuyoruz hâlâ... Uzaða gitme artýk orijinali burada! Cinayet, kundaklama, býçaklama, daða kaçýrma... Hepsine alýþtýk zira..." Aytuð TÜRKKAN (Realist) "Sýnýrlarýmýz bizi, her geçen gün daha da zorluyor. Ýnançsýzlýk baþ gösterdi mi bir hayat çok daha tehlikeli olmaya baþlar. Ýþte böyle bir dönemeçteyiz. Ýnançsýzlýk her yerde..." Oshan SABIRLI (Detay) Günün Kahramaný MEHMET ALÝ TALAT Geçtiðimiz gece Limasol'da kendisi için düzenlenen bir toplantýda faþist bir saldýrýya uðrayan Mehmet Ali Talat, Rum polisinin bu olayda bir ihmalkarlýðýnýn olduðunu söyledi, ancak bu tür saldýrýlarýn Kýbrýs'ta barýþý engelleyemeyeceðini belirtti. Faþist ELAM örgütünün saldýrýsý hem güneyde, hem kuzeyde, hem de yurtdýþýnda geniþ yanký buldu. Saldýrýyý kýnamayan kalmadý. Olaydan sonra 3 kiþi tutuklandý, ancak en önemlisi Rum Polis Genel Müdürü'nün Anastasiadis tarafýndan görevinden alýnmasý oldu. Rum tarafý ELAM'ýn bugüne kadarki tüm saldýrýlarýna göz yummuþ ve onlarý ciddi bir biçimde cezalandýrma yoluna gitmemiþti...

7 28 Mart 2014 Cuma Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu ELAM KÝME HIZMET EDÝYOR? (Ýstanbul)- Olaya deðiþik açýdan bakalým Haberleri veriyor sunucu. Sunucu 1974 öncesi faþizmini görmemiþ. Haberi yok olaylarýn nasýl baþlayýp, ne acýlar çekildiðinden. O acýlar bahanesiyle gaspedilmiþ topraklardaki lale düzenine konmuþ. Ýnmek istemez o yüzden laleden. O mutlu. Nasýl olmasýn ki? Burada her istediði oluyor. Güya baþka ülkede ama lokantalarda bile bildiði lahmacun Hele çið köfteler, dürümler, tantuniler. Bir kumru gelmedi buraya yakýnda o da gelir, hasretlik biter. Bir düþünün Kanada'da yaþayaný Avustralya'da Londra ve diðer uzak kentlerde... Almanya'ya koþarak gitmiþlerdi, iyi para var diyerek. Diþlerine bakmýþtý Alman. Orada mutlu olur mu insan? Gayri insani tutumdaki ülke, kendi ülken gibi olamaz. Ve dönüþler yýllar sonra baþladýðýnda, kökleri orada kalmýþtý Anadolulu iþçinin. Sunucu öyle mi? Kendisini kendi ülkesinde biliyor. Atladý mý uçaða yerinde. Ki atlamasan da ülkesi zaten burada Ýlk bakkala gitse, bulacaðý ilk ürün, ülkesindeki bakkalda bulduklarýnýn aynýsýdýr. Radyolarda onun türküsü çalýyor. Televizyonlar ülkesinin televizyonlarý ve kaldý ki þu anda televizyonda konuþan da o. Bu düzenin bozulmasýný hiç ister mi sunucu? Bakmayýn çözüm olacak haberlerini okurken takýndýðý tebessümlü yüzüne. Gerçek yüzü dün akþamki haberleri okurken ortaya çýktý. "Hým" dedi "Bak gördünüz mü" diye de sordu. Neyi gördüðümüze baktým. Faþist ELAM'ýn Talat'a yaptýklarýný anlatýyordu sunucu Hem de ballanarak. Örgüt zaten faþist Ne bekleyebilirsiniz? Kafatasçýlar Onlar Hitler döneminden kalma üstün ýrk bozuntularý. Kafa var ama içi boþ olanlardan. Onlar bizi 1963 yýlýnda evlerimizden kaçýran kafalarýn devamýdýrlar. Ancak köprü altlarýndan çok su aktý. Tedbirlerin alýnmasý gerekirdi Anastasiadis olayý kýnadý. Biz mutlu olduk Yapýlacak baþka bir þey yok mu diye teknolojiye baktým. Kamera sistemi denilen sistem var. Oturduðun yerden, kim kime ne atmýþ görüyorsun. Polis varsa ve polis iþ yapabiliyorsa Kameralara bakmasý yeterlidir. Durup dururken sen kime maytap atýyorsun diye hesap sormalý. Hiç sektirmeden. Tek tek tutmalý, toplu haldeyken, sürü gibi davranan kafatasçýlarý. Babam, "O kabadayýyý elime tek geçirsem görürsünüz ne kadar kabadayý olduðunu" derdi Olaylar baþlamadan önünü kesmeli Ki ELAM, meydaný boþ sanmasýn. Sunucu da bu topraklarda onlarýn sayesinde bedava yaþamasýn... AKÇA'YI ZÝYARET ETTÝLER - Türk Ajansý- Kýbrýs (TAK)'ýn yeni Müdürü Neriman Saygýlý ve Emir Ersoy baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulu üyeleri, TC Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça'yý ziyaret etti. Büyükelçi Akça'nýn kendisine nezaket ziyaretinde bulunan TAK Müdürü Saygýlý ve Yönetim Kurulu üyelerini kabulü, dün saat 11.00'de gerçekleþti. LTB: Tehlikeli binalarýn sorumlusu deðiliz Fellahoðlu: Vatandaþlar binalarýna sahip çýkmalý Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Surlariçi'nde yýkýlmaya yüz tutmuþ ve tehlike arz eden binalarýn sorumluluðunun kendilerinde olmadýðýný belirtti. LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu yaptýðý açýklamada, çok acil durumlar dýþýnda LTB'nin söz konusu yapýlara müdahale edemediðini ifade etti. Fellahoðlu, binalarý eski eser olan kiþilerin, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'ne baþvurarak binalarýnýn tamir edilmesi için fon talep edebileceklerini kaydetti. Surlariçi'ne vatandaþlarýn ve yabancýlarýn ilgilerinin her geçen gün KAR-ÝÞ: ERCAN'DA ÖZEL BÝR ÞÝRKET BARÝKAT KURUP, PARA ALIYOR Kamu Araçlarý Ýþletmecileri Birliði (Kar-Ýþ), Ercan Havaalaný'ndaki giriþ ve çýkýþlara özel bir þirketin barikat kurup, para topladýðýný savundu. Kar- Ýþ adýna yazýlý bir açýklama yapan Adnan Doðruyol, devlete ait olan yol için insanlardan para alýndýðýný iddia etti. Doðruyol, yollarýn kamu malý olduðunu vurgulayarak, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn konuya gerekli hassasiyeti göstermesini istedi. BÜYÜKKONUK'TA AÐAÇLANDIRMA Büyükkonuk, Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'nýn taþ ocaklarýnýn rehabilitasyonu projesi devam ediyor. Proje kapsamýnda, geçen hafta Aygün'de gerçekleþtirilen çalýþmanýn ardýndan ikinci olarak da dün Büyükkonuk'taki bir taþ ocaðý alaný aðaçlandýrýldý. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý öncülüðünde, Orman Dairesi ile Jeoloji ve Maden Dairesi iþbirliðinde Karpaz Meslek Lisesi öðretmen ve öðrencilerinin katýlýmýyla gerçekleþen aðaçlandýrma faaliyetlerine Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hamit Bakýrcý ile Mehmetçik Belediye Baþkaný Ahmet Beyazýt Adalýer de katýldý. Tabipler Odasý ile Pediatri Kurumu sosyal facialara dikkat çekti Kýbrýs Türk Tabipleri Odasý ve Kýbrýs Türk Pediatri Kurumu, "ülkede yaþanmakta olan ve son haftalarda ayyuka çýkan sosyal facialardan toplum adýna kaygý duyduðunu" açýkladý. Dr. Emine Güllüoðlu ile Dr. Cemal Mert imzalý ortak bildiride, son bir kaç ay içinde iki çocuðun intihar etmesi ve bir kýz çocuðunun da tecavüze uðrayarak hamile kalmasý olaylarýna dikkat çekilerek, toplum içinde çoðunlukla çocuk ve kadýnlara yönelik þiddet, taciz, tecavüz, fuhuþ ve ihmal olgularýnýn arttýðýna vurgu yapan Fellahoðlu bu kapsamda Surlariçi'ne geri dönüþ sürecinin baþladýðýný ifade etti. Fellahoðlu ayrýca, tüm kesimlerin ve vatandaþlarýn Surlariçi'ndeki binalara sahip çýkmalarý yönünde çaðrýda bulundu. Projeler Þubesi Sorumlusu Ali Güralp da yaptýðý yazýlý açýklamada, yasalara göre tehlike arz eden binaya öncelikle mal sahibinin müdahale etmesi gerektiði, binanýn eski eser olmasý durumda ise söz konusu binaya ancak Anýtlar Yüksek Kurulu'nun kararý ile müdahale edilebileceðini kaydetti. Surlariçi'nde sayýlarý oldukça fazla olan yýkýlmaya yüz tutmuþ tehlike arz eden binalarla ilgili açýklamada bulunan Güralp, tehlike arz eden binalara yasalar çerçevesinde müdahale etmenin kolay olmadýðýný kaydetti. toplumsal varoluþu zedeleyici boyutlara ulaþmasýndan duyulan endiþe dile getirildi. Açýklamada, devletin bu sorunlarla mücadele etmede yetersiz olduðu iddia edilerek, medyada olaylarýn yansýtýlma biçiminin linç kültürüne yol açtýðý ileri sürüldü. Açýklamada, devletin ilgili tüm kurumlarýyla sivil toplum örgütlerinin akademik kurumlarýn bir araya gelmesi suretiyle sosyal facialara yol açan sosyal bataklýklarýn kurutulmasý için mücadele çaðrýsý yapýldý 7 GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI KARPAZ'DAKÝ KARAVAN BÖLGESÝ Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýzýn þikayeti Karpaz bölgesinde Ciranýn Yeri civarýnda kurulan karavan bölgesine verilen elektrik akýmýnýn tehlikesiyle ilgili... "Ben Karpaz bölgesinden arýyorum. UBP hükümeti zamanýnda bu bölgedeki sahiller birilerine verilmiþti. Ve bu sahillerin olduðu bir yerde Ciranýn Yeri denilen bir restorant vardý. Bu restorantýn alt kýsmýnda bir koy vardýr. Buraya birçok karavan kuruldu. Bunun yanýsýra orada bir mandra da bulunmaktadýr. Ve bu mandra içerisinde bir elektrik dolabý vardýr. Bu dolabýn içinde yaklaþýk on tane elektrik saati bulunmaktadýr. Karavanlar elektrik akýmlarýný buradan almaktadýrlar. Karavanlara elektrik akýmý saðlayan kablolar dikenli, otlu arazinin içerisinde geçmektedir. Burada çocuklarýmýz zaman zaman oyun oynamaktadýrlar. Bir elektrik kaçaðý veya çocuklarýmýzýn bu kablolara dokanmasý nelere mal olur acaba bu iþi yapanlar düþünebilir mi? Her yýl camlardan þiþelerden yangýnlar çýkmaktadýr. Bu kablolarýn olasý bir yangýna sebebiyet veremeyeceðini jkim söyleyebilir. Bir önlem alýnmasý için Elektrik Kurumu mudur, Kaymakamlýk mýdýr, her kim ise gerekeni yapsýn. Elektrik kablolarý açýkta ve çocuklarýmýzýn elleyebileceði bir yerde olmamalýdýr." KENDÝMÝZE DE BAKMALIYIZ... Gazetemize telefon eden Cem Önder isimli vatandaþýmýz Limasol'da meydana gelen ELAM saldýrýsýyla ilgili düþündüklerini aktardý... "Ben bir vatandaþým. Ýsmim Cem Önder... Talat Bey'e yapýlan saldýrýyý kýnamak istiyorum. Ancak söylemek istediklerim de vardýr. Bu fanatik gruplarý besleyenler kimlerdir? Bizim tarafta da bunlardan yok mudur? Ýki tarafta da bu gruplarý besleyenler sistemleridir. Bu kiþileri kullanýrlar... Ne için kullanýrlar? Bölünmüþlükten çýkarlarý olanlar çözüm çalýþmalarýnda biraz ileriye gidildi mi hemen adamlarýný harekete geçirirler... Aslýnda onlarýn yaptýklarý olaylarýn boyutlarýný yükseltmektir. Bir mazeret olarak kabul edebiliriz yaptýklarýný. Birinci Dünya Savaþý'nýn bir bir prensi öldürmesinden çýktýðý söylenir ama öyle deðildir. Prensin öldürülmesi sadece fitili ateþledi. Ülkeler savaþa hazýrdýlar zaten... Burada da daha önce de söylediðim gibi bir çözüme yaklaþmak, umutlarýn yeþermesi birilerini rahatsýz etti ve onlar da bunlarý harekete geçirdiler. Güneyde de kuzeyde de ayný fanatik gruplara rastlamak mümkün... Bunlar gerekirse iki toplum arasýnda savaþ dahi baþlatabilirler... Eminim istenseydi içeriye de girilir ve kötü olaylar vukubulabilirdi. Olmadý. Ancak bir kere daha düþünmeliyiz, yaptýklarýmýz, yapacaklarýmýz nereye ve kime dayanýr? Biz kendimize de bakmalýyýz..." BÝZÝM DUVAR BESLE FAÞÝSTÝ OYSUN GÖZÜNÜ Bizim Mandra KTÖS'ün yerel seçimlerin iptal edilmesiyle ilgili önerisi mandrada büyük yanký yaratýr. Güzelyurt, Alayköy, Paþaköy, Akdoðan ve Vadili'nin Rum tarafýna verilecek olmasýnýn, bu bölgelerde yerel seçimleri anlamsýzlaþtýrdýðýný belirten KTÖS'ün, bu seçimler için harcanacak paralarýn çok daha ihtiyaçlý yerlere harcanmasý yolundaki önerisi vatandaþlar tarafýndan takdirle karþýlanýrken, sokaktaki adam, "Eðer bu yerler gerçekten Rumlara verilecekse, oralarda belediye baþkaný seçmek, abesin de abesi" diye kendi kendine söylenir.

8 8 28 Mart 2014 Cuma Arada Bir Özgün Kutalmýþ Teþvikler Hükümet gerek turizmi, gerekse de ihracatý geliþtirmek için teþvikler vermektedir. Turist getiren acentelere önceden yapýlan protokolla getireceði turist sayýsýna göre kademeli bir teþvik uygulanýr. Acente aldýðý bu teþviði yurt dýþýndaki tur operatörüne yansýtýr. Yani verilen teþvik içeride kalmaz, yurt dýþýndaki yabancý tur operatörüne gider. Bu yüzden bu konuda çeþitli tartýþmalar yaþanmaktadýr. Örneðin otelciler teþviðin doðrudan kendilerine verilmesini isterler. Ayni þekilde narenciyenin yurt dýþýna ihracý için hükümet, narenciye ihracatçýlarýna da ton baþýna teþvik uygulamaktadýr. Her iki teþvik konusunda da KKTC hükümetleri, hantallýk, beceriksizlik ve açýkgözlüklerinden sýnýfta kalmaktadýrlar. Bu yüzden de teþviklerden beklenen fayda elde edilememektedir. Turizmde, örneðin 2014 yýlý turizm sezonu bitmeden acenteler 2015 yýlýný pazarlamaya baþlamalýdýrlar. Çünkü rakipleri öyle yapmaktadýrlar. Ancak hükümetin acentelere vereceðini taahhüt ettiði teþvik miktarýný açýklamasý yeni sezonun baþýnda veya sezon baþladýktan sonra olmaktadýr. Dolayýsý ile bizim turist acentelerimiz atý alan Üsküdar'ý geçtikten sonra piyasaya girebilmektedir. Böyle olunca da bir turizmcinin tabiri ile Avrupa'nýn aç turistlerini getirebilmektedirler. Bir otelcinin dediði gibi de cebinde 10 Euro ile gelen bu turistlerin KKTC ekonomisine katkýlarý çok az olmaktadýr. Narenciyedeki teþviklerde de yýllardýr ayni sorun yaþanmaktadýr. Narenciye sezonu kapanýr kapanmaz, gelecek yýlýn ihracatçý teþvik primleri açýklanmalýdýr. Bu þekilde narenciye ihracatçýsý da týpký turizm acentesi gibi hedef pazarlarýna sezon açýlmadan ulaþmalý ve gerekli baðlantýlarýný yapmalýdýr. Bizim hükümetler ne yapýyor? Narenciye sezonu açýldýktan çok sonra vereceði teþvik primlerini açýklamaktadýr. Böyle olunca rakiplerinden çok sonra pazara giren narenciye ihracatçýlarý aldýklarý teþviklerle pazardan pay alamadýklarý için kendilerini beklemeye almaktadýrlar. Bu arada verilen teþviklerin yetersiz olduðu ve artýrýlmasý gerektiði hususunda hükümete baský yapmaya baþlarlar. Narenciye alýmlarýný durdurduklarý için de, dalýnda kalan ürün için üreticiler de hükümete baskýya baþlarlar. Sonunda bugünlerde olduðu gibi hükümet nafile yere primleri artýrmak zorunda kalýr. Hatta daha proje aþamasýnda teþviklendirdiði otelleri bile, yerli narenciye kullanmalarý hususunda yeniden ton baþýna 100 lira olarak teþviklendirir. Tam bir komedi. Bu arada hükümet edenler narenciye konusunda açýkgözlük de yapmakta ve bunun da bedelini dalýnda kalan ürünle üreticiye ödetmektedirler. Örneðin sezon açýlýþýnda king mandarinin tonu 600 liradan satýlabildiði için king mandarini teþvik dýþý tuttular. Fiyatý düþünce ve teþvik de olmayýnca tonlarca king mandarin dalýnda kaldý. Halbuki Türkiye'de narenciye ihracat teþvik primleri narenciye sezonu baþlamadan çok önce, en geç Temmuz ayýnda açýklanmakta ve narenciye fiyatlarý ne kadar yüksek olursa olsun o sezon açýklanan teþvikler verilmektedir. Örneðin bu yýl 200 lira ton baþýna teþvik verilmiþti. Bir tür mandarinin ton baþýna dýþ satým fiyatý lirayý açmasýna raðmen, bizim açýkgözler gibi o ürüne teþvik uygulamasýndan vazgeçmemiþlerdi. Bizim açýkgözler yüzünden bugün binlerce ton valensiya portakal dalýnda alýcý beklemektedir. Bu ne demektir? Paketleme evlerinin çalýþmamasý, kamyoncularýn, gümrük komisyoncularýnýn ve liman iþçilerin de daha az çalýþmalarý, yani katma deðer kaybýdýr. Ondan sonra bizi yönetme iddiasýnda olan beceriksizler, ambargolarýn arkasýna saklanarak timsah gözyaþý dökecekler. Yazýklar olsun... PEO ile KTÖS buluþtu Güney Kýbrýs'ta örgütlü Rum Solcu Ýþçi Sendikalarý Federasyonu'ndan (PEO) bir heyet dün adanýn kuzeyinde yaptýklarý ziyaretler kapsamýnda Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) yetkilileriyle görüþtü. PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis ve PEO Örgütlenme Sekreteri Christos Tombazos, KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu, Genel Sekreter Þener Elcil ve KTÖS Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. VAROÐLU Görüþmede ilk sözü alan Güven Varoðlu, KTÖS ve PEO'nun her zaman iyi iliþkiler içinde olduðunu vurgulayarak, "Adanýn kuzeyinde ve güneyinde bulunan ilerici örgütlerin iþbirliðinin Kýbrýs sorunun çözümünde, adaya barýþýn gelmesinde ve ülkenin birleþmesinde önemli rolü olacaðýna inanýyoruz" dedi, çözüm için yeni baþlayan sürece iþaret etti. "BARIÞI ÝSTEMEYEN BAZI KESÝMLER DE ÝTTÝFAK ÝÇÝNDE" Adanýn her iki kesiminde faþist gruplarýn olduðunu savunan Güven Varoðlu, "Barýþý istemeyen bazý kesimler de ittifak içinde" dedi. Varoðlu, geçtiðimiz günlerde KTÖS önünde yapýlan eylemi anýmsattý, eylemcileri "barýþ düþmanlarý" olarak niteledi. "ADADAKÝ BARIÞ ATMOSFERÝNÝ DÝNAMÝTLEMEK..." Mehmet Ali Talat'ýn Limasol'da maruz kaldýðý saldýrýya deðinen Varoðlu, ELAM'ýn bu saldýrýyý gerçekleþtirmekteki amacýnýn adadaki barýþ atmosferini dinamitlemek 1 MAYIS'TA ORTAK MÝTÝNG Bazý Kýbrýslý Türk ve Rum sendikalar, DEV-ÝÞ ve PEO önderliðinde 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nda Lefkoþa'da iki toplumlu ortak bir miting düzenlemek için çalýþma baþlattý. Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) Üyesi Kýbrýslý Rum ve Türk sendikalar PEO, DEV-ÝÞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS ve BES dün DEV-ÝÞ merkezinde bir araya geldi. Sendikalar adýna Dev-Ýþ Genel Baþkaný Mehmet Seyis ve PEO Genel Sekreteri Pambis Kyritsis ortak bir açýklama yaptý. Açýklamaya göre, sendikalar toplantýsýnda, iþçilerin uluslararasý birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs'ta ortak etkinlik, Kýbrýs sorunundaki yeni süreç, sürece nasýl katký olduðunu söyledi. KÝRÝTSÝS PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis ise, Kýbrýs sorununun çözümü konusunda kritik bir dönemden geçildiðini vurgulayarak bu süreci "olumlu bir adým" olarak niteledi. "Görüþme sürecinin baþlamasý bizi sevindiriyor. Umuyoruz ki yakýnda iyi sonuçlar elde edeceðiz" diyen Kiritsis, bazý endiþelerinden söz etti. Pambis Kiritsis, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in eski liderler Dimitris Hristofyas ve Mehmet Ali Talat'ýn yarattýðý zeminden uzaklaþmasýndan kaygý duyduðunu söyledi. Kiritsis, "Hristofyas'ýn ve Talat'ýn anlaþtýðý bir çerçeve vardý. Anastasiadis siyasi nedenlerden dolayý ve Hristofyas'tan etkilenmediðini göstermek için bu çerçeveyi deðiþtirmek istedi. Çok zaman kaybettik" dedi. Nikos Anastasiadis ve Derviþ Eroðlu'nun 11 Þubat'ta imzaladýðý ortak metne de deðinen Pambis Kiritsis, "Biz bu ortak metnin Hristosyaf'ýn ve Talat'ýn anlaþtýklarýndan daha kötü olduðuna inanýyoruz" diye konuþtu. "TALAT'A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ" ELAM'ýn önceki akþam Talat'a yaptýðý faþist saldýrýyý kýnadýklarýný da söyleyen PEO Genel Sekreteri Kiritsis, "Bu saldýrý barýþ için yapýlan çalýþmalara yöneliktir. Ama biz her zaman bu saldýrýlarýn karþýsýnda olacaðýz" dedi. Kiritsis, kendi hükümetlerinden ELAM'a karþý önlem almasýný talep ettiklerini de vurgulayarak, sözlerini, fazla önemsenmeyen ýrkçý gruplarýn adada yaptýðý yýkýma iþaret ederek tamamladý. konulacaðý ve adanýn her iki yakasýnda çalýþanlara dayatýlan Neo-Liberal politikalarýn sonuçlarý deðerlendirildi. TAKSÝM SAHASI'NDA ORTAK MÝTÝNG Sendikalarýn 1 Mayýs 2014 mitinginin, geçmiþ yýllardan farklý olarak Lefkoþa'da 2 ayrý miting yerine, DEV-ÝÞ ve PEO önderliðinde "Bir Tek Ortak Miting" gerçekleþtirilebilmesi çalýþmalarý baþlatma kararý aldýðý belirtildi. Açýkalamaya göre, PEO,DEV-ÝÞ, KTAMS,KTÖS, KTOEÖS ve BES'ten oluþan 1 Mayýs Komitesi'nin 1 Mayýs 2014 mitinginin Lefkoþa'da, ara bölgedeki Çetinkaya Sahasý'nda (Taksim Sahasý) yapýlabilmesi için giriþim baþlatacak. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir YA BÝZÝ DÖVENLER! "Elam" örgütünün yaptýklarýna baktýkça, Kuzeydeki bazý kesimler, bizim "faþist"imiz bile bir baþka oluyor" diyorlar... Týpký Nihat Doðan'ýn "benim koyunum bile bir baþka bakýyor" dediði gibi!.. Gerçekten ilginç insanlarýmýz var... Hani bazen "tamamen Türkiye'nin bir ili olmuþ durumdayýz" düþüncesini damarlarýmda hissediyorum... "Elam" örgütünün ne amaçla ve hangi hedefle kurulduðu ortada... Yani savunulacak bir tarafý yok!.. Kaldý ki, býrakýnýz bizleri, güneyde yaþayan ve "çözüm istiyorum" diyen herkes bu "küçük beyinli" insanlarýn hedefindeler... Sözde Kýbrýs'ý Türklerden koruduklarýný sanýyorlar... Ve geçmiþte büyüklerinin yaptýklarý hataya düþüyorlar... Yani Türkiye'nin de içinde bulunduðu "dýþgüçler" dediðimiz yapýya, Kýbrýs'a bir þekilde müdahale etme hakkýný veriyorlar... Gerek siyasi, gerekse de diðer türlü!.. Hem Rumca hem de Türkçe konuþan Kýbrýslýlar bu ve bunlara karþý ayný zihniyetle cevap verenlerin yarattýðý Kýbrýs'ta 40 yýldýr gözyaþý döktüler... Eminim ki, iki toplumun büyük bir çoðunluðu bir 40 sene daha gözyaþý dökmek istemiyorlardýr... O nedenle burada ilk iþ Kýbrýs Cumhuriyeti yönetimine düþüyor... Daha önce de benzer olaylar yaþanmýþtý ancak gerekli önlemler alýnmadýðý ve de caydýrýcý cezalar verilmediði için bu tür istenmeyen olaylar zaman içerisinde yerini bir yenisine býraktý... Ve topallaya topallaya geçtiðimiz güne kadar geldi... Yani bugünün geleceði dünden belliydi... Üstelik bunu utanarak yazýyorum ama Talat ve ekibine saðlanan güvenlik önlemi yetersizdi... Utanarak yazýyorum diyorum, çünkü çözüme gittiðimizi iddia ettiðimiz bu dönemde hala birisinin diðerinden korunmasý gerektiðini kaldýramýyorum... Sonuçta "Elam" gibi sabýkalý bir örgüt eylem yapacaksa, mutlaka güvenlik güçlerinin bundan haberi var demektir... Ve geçtiðimiz gün yaþanýlan olaya baktýðýmýz zaman Rum polisi resmen eylem yapmak isteyenlere takýntýðý tutum ve olaya geç müdahale etmesi ile kolaylýk saðlamýþtýr... Olayýn hemen arkasýndan Rum yöneticilerin bu çirkin saldýrýyý kýnamalarý ve "terör" sözcüðünü aðýzlarýna almalarý gerçekten olumluydu... Peki, yeterli miydi? Tabii ki yeterli deðildi ve ikinci adýmda dün atýlarak Rum Polis Müdürü Mihalis Papageorgiu, geçtiðimiz akþam Limasol'da yaþanan olaylar nedeni ile görevinden alýndý... Elbette atýlan bu adým müzakere sürecinin sürdüðü bu günlerde önemli ve de gerekliydi... Ancak yeterli deðildir... Bu örgüt için madem "terör" kelimesi kullanýldý, o zaman kapatýlmasý için de giriþimlerin baþlatýlmasý gerekiyor... Ve o akþam bu olaya karýþmýþ kiþilerin gerekli cezalarý alarak orada rahatsýzlýk verdikleri Rumca ve Türkçe konuþan Kýbrýslýlardan özür dilemeleri saðlanmalýdýr... Gerisi zaten kendi gelecektir ve bir daha kimse böyle "mantýk dýþý" eylemler yapmaya cesaret etmeyecektir... Evet, sanýrým güneyi yeterince yazdýk, þimdi gelelim kuzeye... Yaþanýlan bu olay kuzeydeki bazý "Elam" beyinlilerin hoþuna gitmiþ olacak ki, aðýzlarýndan köpük, gözlerinden kin fýþkýrarak insanlarý kýþkýrtmaya çalýþýyorlar... Ve bizdeki demokrasi anlayaþýna dikkat çekiyorlar... Bu "Elam" beyinli Türklere þunu sormak istiyorum, güneyde geçtiðimiz akþam yaþanýlan olaylar nedeniyle polis genel müdürü görevinden alýndý... Peki, kuzeyde 19 Temmuz 2011 tarihinde, eski KTHY binasý önünde eylem yapan insanlara dayak atmalarý için emir veren polis yetkilisi þu anda nerede? Evet, cevap veriniz "kahraman" insanlar, benim insanýma acýmasýzca yumruk atan polislere ne oldu? Bu yaþanmýþ örnek diðer yaþanan gerçeklerden sadece bir tanesi... Bu mu bizlerin Rumlara göre daha uysal ve anlayýþlý olmamýz? Yediðimiz dayaklara ses çýkartmadýðýmýz için mi onlardan daha çaðdaþ oluyoruz? Yoksa bize dayak atanlara yeni rütbeler takýlýp, yeni makamlar verildiði için mi? Daha doðrusu susun, konuþmayýn, çünkü siz sustuðunuz sürece daha çok saygýyý hak ediyorsunuz...

9 28 Mart 2014 Cuma Tünel ALINTI BIKTIK SÝZDEN Býktýk sizden. 12 yýldýr... Usandýk... Bezdik... Yorulduk... Durmadan sizi görmekten, duymaktan ve okumaktan... Sesinizden, vurgularýnýzdan... Kýzmanýzdan, fýrça atmanýzdan, hakaret etmenizden... Kindar ve intikamcý olmanýzdan... Gülmemenizden, hýrstan yüzünüzün kararmasýndan, sinirden boynunuzun kýzarmasýndan... Televizyonlardan evlerimize yaydýðýnýz stres bulutundan ve olumsuz enerjiden bitap düþtük. Türkçenizden... Durmadan "kahvehane aðzý" kullanmanýzdan... "Be"lerinizden, "ya"larýnýzdan... Çevrenize seçtiðiniz sadýk ve dalkavuk adamlarýnýzdan... Yandaþ ve onursuz gazetecilerinizden... Onlarla sözüm ona "canlý yayýnda sohbet" toplantýlarýnýzdaki içler acýsý mizansenlerden yaþýndaki bir çocuðun ölmesine bile üzülmeyip sýkýlmadan onu terörist gibi göstermeye kalkýþmanýzdan... Gözü yaþlý ana babalardan ve çocuklarýndan bir baþsaðlýðý dileðini esirgemenizden... Hakan AKSAY (T24) DÝPNOT Türkiye'deki gazetelerin yayýn yönetmenlerinin yüzde 90'ý erkek, yüzde 10'u kadýn. Bu oran senelerdir deðiþmiyor. MANÝDAR OLMAYAN BÝR ÞEY KALDI MI? ARÞÝV TARÝH 26 ÞUBAT 2013 Derviþ Eroðlu'nun elinden alýnan UBP AKP'ye teslim edildi... Parti içinde Eroðlu yandaþý istemeyen AKP'nin talimatýyla Kaþif takýmýnýn tasfiye edilmesi tasarlanýyor... Gözden kaçmayanlar... KIBRIS'TA ENGELLENEMEYEN FAÞÝZM Anastasiadis, ELAM'cý sopalýlarýn saldýrýsýna uðrayan Talat'ý arayýp özür diledi. "Bunu tasvip etmemiz mümkün deðildir. Bir daha olmamasý için gerekli tedbirlerin alýnmasý talimatýný verdim" dedi. Senelerce faþistleri besle, ört, tedbir alma, semirip saldýrdýklarýnda da, tasvip etmediðini söyle Bu neye yarar? Kýbrýs'ta barýþýn da çözümün de engellenmesine. Baþka? Kýbrýs'ta faþizmin engellenememesine Bu arada ELAM'ý AP Parlamentosu kararý ile kapattýrýp, faþizmi yasaklayabileceðini zannedenler de var aramýzda. Vah vah! Keþke o kadar basit olsa!!! ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Yerel seçimlerde UBP ile ittifak hükümet icraatlarýný etkilemeyecek." Serdar DENKTAÞ (DP-UG Genel Baþkaný) VÝRGÜL... SAKÝN ÞEHÝR MÝ DEDÝNÝZ? Uluslararasý Cittaslow (sakin þehir) Örgütü Baþkaný Gianluca Marconi, Yeniboðaziçi Belediyesi'nin davetlisi olarak aramýzda bulunuyor. Marconi, hükümet yetkilileriyle de, sivil toplum örgütleriyle de görüþecek ve Yeniboðaziçi Belediyesi'ne baðlý köyleri gezerek cittaslow çalýþmalarýný inceleyecek. E bari gelmiþken Yeniboðaziçi belediye baþkanýna köyde temelleri de atýlan ikinci caminin "sakin þehir"le ne alakasý olduðunu sorsa da biz de aydýnlansak, Yeniboðaziçi'nde yaþayanlar da "Çözüme yönelik umutlarýn yeþerdiði böylesi bir dönemde yapýlan saldýrý zamanlama açýsýndan manidardýr" Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar AKP, Suriye'de bataklýða saplanmýþ, çýkmak için timsaha sarýlýyor Mart 2011'de, Erdoðan Esad ile dost iken, Suriye'de Kaide'nin hiçbir etkinliði yoktu. Dünyanýn dört bir yanýndan on binlerce ruh hastasý 'Allah yolunda cihat' için Türkiye'ye gelip, buradan Suriye'ye geçerek savaþa baþladý. Baþýný AKP yönetiminde Türkiye'nin çektiði onlarca ülke onlara destek verdi. Dünya tarihinde bunun baþka bir örneði yoktur. Çaðdaþ dünyanýn temsilcisi olduðunu iddia eden ülkeler "Suriye'ye demokrasi getireceðiz" diyerek; ruh hastasý ve manyak sürülerine destek verip bu KARÝKATÜR / Beraber yürüdük biz bu yollarda... ülkeyi yok etmeye kalkýþtýlar! Bir zamanlar yalnýzca Afganistan'da olan Kaide, artýk Ýslam aleminin her yerinde; üstelik silahlý, deneyimli ve paralý... Suriye'de savaþan gruplarýn ezici çoðunluðu Ýslami söylemli, hepsi katil. AKP yönetiminde Türkiye olmasaydý, Suriye'de insanlar ölmeyecekti. Örneðin; þimdi Türkiye'nin gündeminde olan IÞÝD... Yani: Irak Þam Ýslam Devleti. Buradaki Þam, Suriye, Lübnan, Filistin ve Ürdün'ü kapsýyor. Hatay ve Anadolu topraklarýnýn bir bölümünü de. Serhan Gazioðlu Kaide'nin Irak temsilcisi Baðdadi 'IÞÝD Lideri' olarak, þu anda Suriye'de birçok bölgeyi kontrol ediyor ve karþý gelenlerin kafasýný kesiyor baþlarýnda, ülkede kadar çete vardý. Büyük bölümünün söylemi 'Ýslami ve mezhepsel' idi. Yani; 'Alevi' Esad ve ona destek veren Þii'lere karþý savaþýyorlardý. Dünyanýn dört bir tarafýndan gelen ruh hastalarý da bu gruplara katýlarak cinayet iþliyordu. Hepsi terörist, hepsi AKP desteði ile saldýrýyor. Bunu ben deðil, AKP müttefiði Fransa'nýn resmi televizyon kanalý France-24 söyledi. Bakýn, haber yorumda özetle ne dediler: "Nusra ve Ansar El-Þam grubuna mensup iki bin kiþi cumartesi sabahý Keseb'e saldýrdý. Militanlar bu saldýrý için 5-6 ay hazýrlýk yaptý. Türk ordusu Suriye ordusunun konumunu gözetip dinleme iþlerini bitirdikten sonra, Türk topçusu saldýrý öncesi Suriye mevzilerini bombaladý. Saldýran bir grup direkt olarak Türk istihbaratý ile çalýþýyor. Türkiye onlara her türlü geliþmiþ silah vermiþ. Yaralanan militanlar Türk ambulanslarý ile çatýþma alanlarýndan taþýnýyor ". Bu vahamet ve tehlike Türkiye'nin kendi içinde yaþadýðý rezillikler kadar önemli. AKP yönetiminde Türkiye'nin Suriye bataðýndaki katký ve rolünü herkes biliyor. Bir tek AKP ve yandaþlarý ýsrarla yalana devam ediyorlar. IÞÝD'i 'IÞÝD' yapanýn AKP'nin desteði olmasýna raðmen, þimdi yandaþlar 'IÞÝD Esad'ýn adamlarý' yalanýný pazarlamaya çalýþýyorlar. "PYD Esad için çalýþýyor" palavrasýný sallayanlar, her nedense PYD ile IÞÝD arasýndaki kanlý savaþý hatýrlamak istemiyorlar. Bataklýða saplanmýþ, çýkmak için timsaha sarýlýyorlar. Ama unuttuklarý bir gerçek var: Timsahlar kendilerini besleyen insanlarý mideye indirmenin hayali ile yaþarlarmýþ! Oysa AKP'liler hala "Timsah derisinden çok iyi çanta ve ayakkabý olur" diyorlar. Her þeyi ile cennet ülke Türkiye bunlarý hak etmiyor.haydi hayýrlýsý! (Bu yazý Hüsnü Mahalli'nin "Yurt"ta yayýmlanan "Timsah Hayali" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 28 Mart 2014 Cuma Talat a saldýrý Rum basýnýnda geniþ yanký buldu RUM ADALET BAKANI, POLÝSÝN KENDÝSÝNÝ BÝLGÝLENDÝRMEDÝÐÝNDEN ÞÝKÂYETÇÝ... OLAYLA ÝLGÝLÝ OLARAK 3 KÝÞÝ TUTUKLANDI RUM POLÝSÝNÝN, OLAY ÇIKABÝLECEÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝSÝ OLMASINA RAÐMEN, YETERLÝ ÖNLEM ALMADIÐI BELÝRTÝLDÝ... RUM ÝSTÝHBARATI, POLÝSÝ, OLAY ÇIKABÝLECEÐÝ KONUSUNDA ÝKÝ DEFA UYARMIÞ... Rum kesiminde, "Ulusal Halk Cephesi" (ELAM) üyesi 100 civarýnda kiþinin, Mehmet Ali Talat'ýn konuþmacý olarak katýldýðý Limasol'daki "Panos Solomonidis" salonundaki bir etkinliði basmaya kalkýþmasý ve ardýndan etkinliðin gerçekleþtirildiði salonda arbede yaþanmasý, dünkü Rum gazetelerine de haber oldu. Fileleftheros gazetesi, "Elamlýlar Limasol'daki Etkinlikte Talat'a Hakaret Ettiler" baþlýklý haberinde, ELAM üyelerinin, Talat'ýn konuþmacý olarak katýldýðý Limasol'daki etkinlik sýrasýnda, olaylara neden olduklarýný yazdý. Rum polisinin olaylara müdahalesinin, daha kötü þeyler yaþanmasýna mani olduðunu kaydeden gazete, buna karþýlýk, meydana gelen olaylarýn Rum Adalet Bakaný'nýn, polis yönetimiyle olan anlaþmazlýðýnýn bir kez daha ortaya çýkmasýna sebep olduðunu belirtti. Haberde, Rum Adalet Bakaný Ýonas Nikolau'nun, yazýlý bir açýklamada bulunarak, polisin birçok kez ciddi olaylar konusunda kendisini bilgilendirmediðinden þikâyetçi olduðu ifade edildi. Etkinlikte ABD'nin Lefkoþa Büyükelçisi John Koenig'in de yer aldýðýný ileten gazete, olaylarýn, etkinliðin baþlamasýndan birkaç dakika sonra çýktýðýný ve 100 civarýnda ELAM mensubunun, etkinliðin yapýlmakta olduðu "Panos Solomonidis" isimli Kültür Merkezi dýþýnda toplandýklarýný kaydetti. Ellerinde Yunan bayraklarý tutan ELAM lýlarýn, federasyon çözümü aleyhinde sloganlar attýklarýný, katýlýmcýlar aleyhinde hakaretlerde bulunduklarýný ve ellerindeki bazý nesneleri fýrlattýklarýný kaydeden gazete, daha sonra polis kordonunu aþmaya çalýþan bazý ELAM mensuplarýnýn, etkinlik salonuna girmeyi baþararak, Talat'a hakaret ettiklerini, ellerindeki çatapatlarý ve meþaleleri fýrlattýklarýný ayný zamanda bir Kýbrýslý Türk gazeteciye de saldýrdýklarýný ve hafif þekilde yaralanmasýna neden olduklarýný anlattý. Fýrlatýlan meþalelerden birinin, ABD'nin Lefkoþa Büyükelçisi John Koenig'in oturmakta olduðu yerin yakýnýna düþtüðünü yazan gazete, polislerin müdahale etmesiyle ELAM mensuplarýnýn binanýn dýþýna alýndýklarýný ve daha sonra "barýþçý" bir þekilde bölgeyi terk ettiklerini ifade etti. Rum Polisi'nin ise olaylara katýlýmlarýndan dolayý 3 kiþiyi tutukladýðýný yazan gazete, elindeki bilgilere dayanarak, Nikos Anastasiadis'in gece geç saatlerde Talat'ý aradýðýný ve olaylarý kýnadýðýný aktardý. Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Hristos Stilyanidis ise, Nikos Anastasiadis'in önümüzdeki günler içerisinde, demokrasinin bu memlekette tam anlamýyla iþlediðini gösteren önlemler alacaðýný dile getirdi. Rum Adalet Bakaný Ýonas Nikolau'nun ise etkinlikte meydana gelen olaylarý "sert bir þekilde" kýnadýðýný kaydeden gazete, Nikolau'nun, konu hakkýnda bilgilendirilmemesi hususunda ise; bir vatandaþ tarafýndan bilgilendirildiðini söylediðini ve sözlerine þöyle devam ettiðini aktardý; "Bu, polis yönetiminin, özellikle de Polis Genel Müdürü'nün, gerek etkinlikler, gerek de çýkan olaylar konusunda beni bilgilendirmediði ilk sefer deðildir, ayný þey defalarca kez olmuþtur." Alithia gazetesi ise "Hükümet Sözcüsü: ELAM'ýn Terörizmi Bastýrýlacak" baþlýðýyla ilk sayfadan yayýmladýðý haberinde, aþýrý sað ELAM (Ulusal Halk Cephesi) mensuplarýnýn, Talat'ýn, Limasol'da katýldýðý etkinliðin gerçekleþtirildiði salonun dýþýnda ve içinde "kabadayýlýk" yaptýklarýný yazdý. Gazeteye göre, Hükümeti Sözcüsü Hristos Stilyanidis, "hükümetin bu terör olaylarýný ve yasadýþý faaliyetleri, yasanýn kendisine izin verdiði en sert þekilde göðüsleyeceðini" söyledi. Gazete iç sayfalardan "ELAMlýlardan Yersiz Davranýþlar" baþlýðýyla yayýmlamaya devam ettiði haberinde ise, Talat'ýn konuþmacý olarak katýldýðý Limasol'daki etkinlikte olaylar ve yaralanmalar meydana geldiðini yazdý. Elindeki bilgilere dayanarak, Nikos Anastasiadis'in Talat'ý arayarak olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdiðini yazan gazete, dün ise, bu gibi olaylarýn önlenmesi ve olaylarla ilgili sorumlularýn bulunmasýyla için bazý önlemler ilan edilmesinin beklendiðini belirtti. Öte yandan, polisin olaylarla ilgili herhangi bir sorumluluðu bulunup bulunmadýðýnýn araþtýrýlacaðýný da yazan gazete, birkaç hafta önce Baf'ta, yine Talat'ýn konuþmacý olarak katýldýðý bir etkinlikte ELAM mensuplarýnýn yine olay çýkarmaya yeltendiklerini anýmsattý Gazeteye göre, Rum Radyo Televizyon Kurumu RÝK'e konuþan Hükümet Sözcüsü Hristos Stilyanidis ise, "hükümetin bu terör olaylarýný ve yasadýþý faaliyetleri, yasanýn kendisine izin verdiði en sert þekilde göðüsleyeceðini" söyledi. Habere göre Stilyanidis, hükümetin ve Rum Yönetimi Baþkaný'nýn, hiç kimsenin ülkenin prestijini ve demokrasiyi yaralamasýna müsaade etmemeye kararlý olduklarýný, buna paralel olarak, var olduðu ortaya çýktýðý müddetçe, olayla ilgili sorumluluðun bölüþtürüleceðini de sözlerine ekledi. Gazete, "Ýonas'tan Polis Genel Müdürüne Atýþlar" baþlýklý haberinde ise, Adalet ve Kamu Düzeni Bakaný Ýonas Nikolau'nun, Rum Polis Genel Müdürü'nü, ne etkinlikler ne de olaylar hakkýnda kendisini bilgilendirmediði konusunda eleþtirdiðini yazdý. Gazeteye göre Nikolau, birçok olayla ilgili olarak, çoðu kez sonradan bilgilendirildiðini ve bunun kabul edilemez olduðunu da söyledi. Gerek önceki akþamki etkinlik ve polisin alacaðý önlemler, gerek etkinlik sýrasýnda kültür merkezinde yaþanan olaylar konusunda, polis liderliðinden herhangi bir malumat almadýðýný dile getiren Nikolau, meydana gelen olaylarla ilgili bilgiye, olaylar çýktýktan sonra ve þahsi olarak polisle irtibata geçtiðinde ulaþtýðýný ifade etti. Etkinlik sýrasýnda kültür merkezinde yaþananlar, polisin planlamasý ve alýnan önlemler konusunda, Polis Genel Müdürü'nden bunlarýn tam anlamýyla araþtýrýlmasýný ve ilgili raporun ofisine gönderilmesi istediðini de dile getiren Nikolau, tutuklanan insanlarýn sayýsýyla ilgili bilgi istediðini de ekledi. Politis gazetesi ise ilk sayfadan yayýmladýðý haberinde, Nikos Anastasiadis'in, önceki akþam meydana gelen olaylarla ilgili olarak çok kýzgýn olduðunu yazdý. ELAM mensuplarýnýn Limasol'daki etkinlikte dün akþam sebep olduklarý olaylarýn, ciddi geliþmeler yaþanmasýna neden olduðunu kaydeden gazete, elindeki bilgilere dayanarak, olaylarýn Anastasiadis'in çok þiddetli tepkisine neden olduðunu ve Anastasiadis'in dün akþamdan itibaren, "Rum Ýstihbarat Teþkilatý (KÝP) tarafýndan, polise, etkinlikte aþýrý unsurlarýn faaliyette bulunacaklarý bilgisi verilmesine raðmen, alýnan yetersiz önlemler konusunda", sorumlularýn bulunmasýný istediðini yazdý. Ýç sayfadan yayýmladýðý haberinde ise "Akýllarýný Gösterdiler" baþlýðýný kullanan gazete, sabahtan itibaren olaylar çýkabileceði konusunda bilgisi olmasýna raðmen, polisin önlemlerinin yine yetersiz olduðunu yazdý. Anastasiadis'in olaylara tepkisinin, þiddetli ve öfkeli olduðunu yineleyen gazete, devamla elindeki bilgilere dayanarak, bu tepkinin bugün somut bir hal almasýnýn beklendiðini, çünkü hükümetin, özellikle Kýbrýs müzakerelerinin sürdüðü bir dönemde, siyasi uzantýlara sahip olabilecek bu tür olaylara müsamaha göstermeyeceðini vurgulamak istediðini ifade etti. Gazete, Anastasiadis'in Talat'ý arayarak, olayla ilgili özür dilemesinin, bunun göstergesi olduðuna da dikkati çekti. Çeþitli aþamalarda sorumlular aranacaðýný da kaydeden gazete, yine ayný kaynaklara dayanarak, Rum Polisi'nin, olaylar çýkabileceði konusunda, dün sabahtan itibaren Rum Ýstihbarat Teþkilatý tarafýndan iki kez bilgilendirildiðini belirtti. Gazeteye göre, olaylarýn ardýndan açýklamada bulunan ve Kýbrýslý Türklere de mesaj gönderen Hükümet Sözcüsü Hristos Stilyanidis, hükümetin, küçük, zayýf ve yaygaracý azýnlýklarýn, Kýbrýs'ýn siyasi yaþamýnda hüküm süren demokrasi görüntüsünü bozmasýna izin vermeyeceðini dile getirdi. Stilyanidis, ortada bazý kiþilerin yasadýþý faaliyetlerde bulunduklarýna dair dokümanlar olmasý durumunda, devletin bu olaylarý ele almak için koordinasyon içinde olan kurumlarý bulunduðunu sözlerine ekledi. Çýkan olaylara raðmen, etkinliðin normal þekilde tamamlandýðýný da yazan gazete, saldýrganlarýn Politis gazetesinin foto muhabiri Pavlos Brionidis'e saldýrdýklarýný da belirtti. Baþka bir grup eylemcinin de Rum Elektrik Ýdaresi AÝK'in trafosuna müdahale ederek þalteri indirdiðini ve binayý karanlýða gömdüðünü yazan gazete, binanýn jeneratörle aydýnlatýlmaya devam ettiðini belirtti. Polisin olaylara geç müdahale ettiðini ve elindeki bilgilere raðmen, ELAM mensuplarýnýn binanýn dýþýnda kamp kurmalarýna ve binayý kuþatma çemberi altýna almalarýna izin verdiðini yazan gazete, polis güçlerinin, gerilimin artmasý korkusuyla, niyetlerini anladýðý ve binaya girdikleri zaman dahi, göstericileri uzaklaþtýrmaya çalýþmadýðýný ifade etti. Bölgeye takviye kuvvet istendiðini de yazan gazete, ELAM Baþkaný'nýn da etkinlikte bulunduðunu ekledi. Simerini gazetesi ise "ELAM Talat'a, Ýonas da Polis Genel Müdürü'ne Karþý... ELAM Ýçin Talat Ýstenmeyen Kiþi" baþlýklarýyla manþetten yayýmladýðý haberinde, bazý ELAM mensuplarýnýn binaya girmeye çalýþtýklarýný, fakat kültür merkezinin giriþinde bulunan polislerin güçlü direnciyle karþýlaþtýklarýný yazdý. Bunun sonucunda ise olaylar çýktýðýný yazan gazete, ELAM mensuplarýnýn cam giriþleri ihlal ettiklerini ve kültür merkezinin holüne kadar girdiklerini belirtti. Daha sonra arbede yaþandýðýný ve olay yerine takviye kuvvet çâðýrýldýðýný belirten gazete, salonun içerisine fýrlatýlan bir meþalenin ise ABD elçisinin yaný baþýna düþtüðünü yineledi. ELAM'IN AÇIKLAMASI Haberinin devamýnda ELAM Basýn Sözcüsü Geadis Geadi'nin açýklamalarýna da yer veren gazete, Geadi'nin, bunun sembolik bir protesto gösterisi olduðunu söylediðini iletti. Politis gazetesinde yer alan haberde ise, AP milletvekili adayý olan ve akþamki etkinlikte de yer alan Geadis'in, ELAM'ýn Talat ziyaretine karþý olduðunu ifade ettiði de iletildi. Simerini'nin haberine göre ise ELAM açýklamasýnda, "vermek istediði mesajýn, Kýbrýs'ta iþgal, kayýplar ve göçmenler olduðu sürece, bizi karþýlarýnda bulacaklar" þeklinde olduðunu belirtti. Protestocularýn, Mehmet Ali Talat'ýn orada bulunmasýyla ilgili kýzgýnlýklarýný demokratik bir þekilde ifade etmek için salona girmeye çabaladýklarý bir sýrada, (Talat'ýn) silahlý eskortlarý tarafýndan engellendiklerini ileri süren ELAM, Güney Kýbrýs'ta kontrolsüz bir þekilde dolaþan silahlý Türk korumalar olmasýnýn gerçekten kabul edilemez olduðunu iddialarýna ekledi. GÜNEYDEN... ÞARLATAN DOKTORLARA KARÞI ÖNLEM Rum Tabipler Birliði'nin, doktor olmadýklarý halde medya aracýlýðýyla kendilerini doktor olarak gösteren kiþilere karþý önlem alýnmasýný istediði belirtildi. Alithia gazetesi ve diðer gazeteler, bu konunun, dün Rum Tabipleri Birliði ile Rum Gazeteciler Birliði arasýndaki görüþmede ele alýndýðýný yazdý. Habere göre Rum Tabipler Birliði, þarlatan doktorlarýn faaliyetlerini tehlikeli olarak addederken medyanýn saðlýk konularýndaki yayýmlarda ve haberlerde çok dikkatli olmasýný da istedi. POLÝS GELENE KADAR ADAMI DÖVDÜLER Baf'a baðlý "Mutallo" isimli yerleþim yerinde ikamet eden ve polisi arayarak, evinin bahçesinde kendisini tehdit eden kiþiler olduðu þikâyetinde bulunan 37 yaþýndaki bir kiþinin, polisin olay yerine geldiði sýrada, sözkonusu kiþiler tarafýndan evinin içerisinde darp edilmekte olduðu ifade edildi. Polisin, dün sabaha karþý meydana gelen olayda, 37 yaþýndaki kiþiyi darp edenleri tutukladýðýný yazan Fileleftheros, öte yandan bahse konu adamýn evinde ise, bir miktar uyuþturucu madde tespit edildiðini belirtti. Gazete, polisin olayýn bir hesaplaþmadan ibaret olduðunu düþündüðünü ekledi. DÖRT OTOBÜSÜ YAKTILAR Güney Lefkoþa'ya baðlý Latsia'daki Kara Ulaþýmý Birimi'nin avlusunda park halinde duran dört otobüsün kundaklandýðý belirtildi. Alithia gazetesi, Rum polisinden elde ettiði bilgilere dayanarak söz konusu otobüslerin, yaþ itibarýyla, trafikten çekildiðini yazdý. Habere göre yapýlan incelemeler ýþýðýnda otobüslerin kundaklandýðý tespit edildi. KIBRIS BANKASI CEO'SU HOURÝGAN'DAN AÇIKLAMA Güney Kýbrýs'taki Kýbrýs Bankasý'nýn Ceo'su John Hourigan, Kýbrýs Bankasý'nýn yapýlandýrýlmasý çerçevesinde bankanýn "kötü" ve "iyi" þeklinde ayrýlmasý senaryosunun yeniden incelendiðini belirtti. Alithia gazetesi ve diðer gazeteler John Patrick Hourigan'ýn, Reuters'e yapmýþ olduðu açýklamalarýna geniþ bir þekilde yer verdiler. Habere göre Hourigan, açýklamasý çerçevesinde bankanýn yeniden yapýlandýrýlmasý planlarýndan da söz etti. Gazete ayrýca Kýbrýs Bankasý Yönetim Kurulu ve Baþkaný'nýn konu (bankanýn kötü ve iyi banka olarak ayrýlmasý) hakkýndaki düþüncelerinin ise henüz bilinmediðini yazdý. EURO GRUBU BAÞKANI JAREON DÝJSSELBLOEM KIBRIS'A GÝDECEK Euro Grubu Baþkaný ve Hollanda Ekonomi Bakaný Jeroen Dijsselbloem'in bir günlük ziyaret için gelecek pazartesi günü Güney Kýbrýs'a gideceði belirtildi. Fileleftheros gazetesi ekonomi eki ve diðer gazeteler, Euro Grubu Baþkaný Dijsselbloem'in ziyaret nedeninin, Rum ekonomisinin genel açýdan gözden geçirilmesine dayandýðýný yazdý. BAÞSAVCI KLÝRÝDÝS'ÝN MAKAM ARACI HACZEDÝLDÝ Rum Baþsavcý Kostas Kliridis'in makam aracýnýn, Rum yönetiminin bir istimlak borcu nedeniyle haczedildiði haber verildi. Fileleftheros gazetesi "Tamamen Rezillik... Bir Milyonun Beþ ve Þimdi Dokuz Olmasýndan Kim Sorumlu" baþlýðýyla manþetten verdiði ve "Baþsavcýnýn Aracýna El Koydular" baþlýðýyla aktarmaya devam ettiði haberinde, Rum yönetiminin ödemediði istimlak bedeli nedeniyle dün Kliridis'in makam aracýna el konulduðunu yazdý. Habere göre Kliridis, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada makam aracýna el konulmasý meselesinin devlete bir baský teþkil ettiðini belirterek, söz konusu aracýn satýlmasýyla devletin istimlak borcuna karþý ciddi bir tahsilat elde edilmesinin söz konusu olmadýðýna iþaret etti.

11 28 Mart 2014 Cuma 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Yeni ses kaydý: 'Seçim için savaþ planý' iddiasý "Gerekirse biz bombalarýz" Ýnternette yayýnlanan yeni ses kaydýnda Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, MÝT Müsteþarý Fidan, Dýþiþleri Müsteþarý Sinirlioðlu ve Genelkurmay 2. Baþkaný Güler'in Suriye'ye müdahale ihtimallerini de konuþtuklarý iddia ediliyor T24 - YouTube'a 'secim gudumu' isimli bir hesapla yüklenen son ses kaydýnda Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ve Genelkurmay 2. Baþkaný Orgeneral Yaþar Güler'e ait olduðu öne sürülen dört ses, Suriye'ye iliþkin konuþuyor. MÝT Müsteþarý Hakan Fidan, "Suriye'ye savaþ için bahane lazýmsa, ben 4 adam gönderirim oraya, 8 tane füze fýrlatýrým, gerekçe olur" diyor. Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinden yayýnladýðý ses kaydýnda Suriye'ye iliþkin operasyon ihtimalleri konuþuluyor, Türkiye topraðý statüsünde bulunan Süleyman Þah Türbesi'nin durumu deðerlendiriliyor. Yeni ses kaydýnda, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan, akýllara durgunluk veren bir öneri yapýyor ve "Suriye'ye savaþ için bahane lazýmsa, ben 4 adam gönderirim oraya, 8 tane füze fýrlatýrým, gerekçe olur" diyor. Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile Genelkurmay 2. Baþkaný Yaþar Güler, Süleyman Þah Türbesi'ne IÞÝD tehdidini Suriye ile savaþ için "uluslararasý bir gerekçe" olarak sunarken, Hakan Fidan buna gerek olmadýðýný, gerekirse 4 adam gönderip 8 füze atarak ya da doðrudan Süleyman Þah Türbesi'ne yönelik MÝT'in yaptýðý bir "sahte bayrak" operasyonu ile bu gerekçeyi saðlayabileceðini söylüyor. CENGÝZ ÇANDAR: SÖZÜN BÝTTÝÐÝ YERDEYÝZ Suriye görüþmesinin sýzdýrýlmasýyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Radikal yazarý Cengiz Çandar þunlarý söyledi: "Devletin en üst düzey yetkililerinin katýldýðý ve Süleyman Þah Türbesi ile ilgili olarak Suriye topraklarýna yönelik savaþ ve harekat planlarýnýn tartýþýldýðý toplantýnýn kaydý kadar, hiçbir kayýt, böylesine 'devlet bitmiþ' ve 'sözün bittiði yer' duygusunu uyandýramazdý. Dýþiþleri Bakaný, Müsteþarý, MÝT Müsteþarý ve Genelkurmay Ýkinci Baþkaný konuþuyorlar ve bir ülke için en hassas konuda 'dinlemeye' takýlabiliyorlar. Devlet, en mahrem konularýnýn konuþulmasýnda bile kendini koruyamamaktadýr. Bu, çok ama çok vahimdir. Konuþmalarýn içeriði dinlenildiði vakit ise, Türkiye'nin ne kadar amatör kafalarýn yönetiminde, nasýl bir badireden geçtiðini iþitmek ayrýca vahimdir. 'Sözün bittiði yerdeyiz' demiþtik. Bunu deme noktasýna gelmek de vahimdir." (T24/soL) Ve Youtube yasaklandý! Suriye'ye olasý bir operasyonun konuþulduðu toplantýnýn ses kayýtlarýnýn yayýnlanmasýnýn ardýndan, Twitter yasaklandýktan 7 gün sonra video paylaþým sitesi YouTube'a Türkiye'den eriþim "idari kararla" yasaklandý. Yasak kararý, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Dýþiþleri Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu, Genelkurmay 2. Baþkaný Orgeneral Yaþar Güler ve MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ýn katýlýmýyla yapýlan ve Suriye'ye olasý bir operasyonun konuþulduðu toplantýnýn ses kayýtlarýnýn internette yayýnlanmasýndan sonra geldi. Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý'nýn, YouTube'a eriþimin engellenmesi yönündeki idari tedbir kararýný eriþim saðlayýcý þirketlere göndermesinin ardýndan video paylaþým sitesine eriþim kesildi. TÝB, "Teknik inceleme ve hukuki deðerlendirme sonucunda YouTube hakkýnda idari tedbir uygulanmaktadýr" açýklamasýný yaptý. TÝB kararý 3G internet eriþimi saðlayan GSM operatörleri ile internet eriþim hizmeti veren TTNET ve Superonline gibi ISP þirketlere süratle teblið edildi. DNS deðiþikliði, VPN ya da tarayýcý eklentisi olmadan Youtube'a girmeye çalýþan internet kullanýcýlarý, "Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý tarafýndan eriþimi engellenmiþtir" mesajýyla karþýlaþtý. Yasaklama kararýnda herhangi bir yargý kararý ve idari tedbire dayanak gösterilen içeriklere iliþkin bilgi bulunmamasý dikkat çekti. (T24) Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun yeni verileri Komisyon dostane anlaþma ile Lefkoþa ve Girne'de yeni taþýnmazlar satýn aldý Rum basýný, KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun, dostane anlaþma sonucunda Lefkoþa ve Girne'de satýn aldýðý yeni taþýnmaz mallara iliþkin verilere yer verdi. Fileleftheros gazetesi "Lefkoþa ve Girne'de Büyük Taþýnmazlar Satýn Aldý" baþlýklý haberinde, Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun verilerine dayanarak, KKTC makamlarýnýn, Lefkoþa ve Girne'de bulunan geniþ araziler satýn aldýðýný yazdý. Gazete ilk büyük kararýn, Taþýnmaz Mal Komisyonu aracýlýðýyla, dostane anlaþma ile 6 Mart tarihinde saðlandýðýný ve bunun geçtiðimiz salý günü yayýmlandýðýný belirtti. Gazete, mülklerle ilgili baþka iki durumun da geçtiðimiz salý günü açýklandýðýna dikkati çekerek, bu taþýnmazlarýn Girne ve Lefkoþa'da bulunduðunu yazdý. Ýlk taþýnmazýn, Lefkoþa'da bulunduðunu ve toplam alanýnýn 7 bin 95 metre kare olduðunu yazan gazete, bu taþýnmazýn satýn alýnmasý için Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun, hak sahibine bir milyon sterlini aþkýn (1 milyon 280 bin) para ödeyeceðini belirtti. Habere göre bu taþýnmaz mala iliþkin baþvuru, 16 baþka baþvuruyla birlikte 14 Ekim 2011'de yapýldý. Gazete bir diðer taþýnmazýn ise 28 Mart 2011 yýlýnda yapýlan ve toplam alaný 8 bin 870 metre kare olan baþvuruyla ilgili olduðunu, Komisyon'un bunun için hak sahibine 131 bin 400 sterlin ödeme yapacaðýný yazdý. Girne'deki taþýnmaz mal için ise 25 Ekim 2011'de baþvuru yapýldýðýný yazan gazete, bu taþýnmazýn toplam alanýn ise 4 bin 29 metre kare olduðunu ve 580 bin sterlin ödeneceðini belirtti. Gazete bu taþýnmazlarla ilgili üç kararýn daha önce alýndýðýný ancak Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun bunlara iliþkin açýklamayý geçtiðimiz salý günü yapmasýnýn soru iþaretlerine neden olduðunu savundu KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun, genellikle izlediði uygulamanýn, Kýbrýslý Rumlara tazminat ödenmesine iliþkin kararlarý, iki tarafýn dostane anlaþmaya varmasýyla birlikte, 2-3 günlük zaman diliminde açýklamak olduðunu belirten gazete, yukarýda ifade edilen söz konusu üç taþýnmaz malýn, diðerlerine göre farkýnýn, Taþýnmaz Mal Komisyonu tarafýndan ödenen tazminat miktarýnda olduðunu yazdý. Rumlar ikilem ve çýkmaz içinde Kýbrýs Rusya'nýn kara listesine girebilir Ruslar uyarýyor: Ýki süper güç arasýndaki geçiþ mutlaka dalgalý olur Rusya Federasyonu'nu ABD ve AB ile sürtüþme noktasýna getirip gün geçtikçe soðuk savaþ halini alan Ukrayna krizinin etkilerinin, Rusya'yla sýký iliþkilerinden ve AB üyesi olma sýfatýndan dolayý Güney Kýbrýs açýsýndan çok çirkin bir hal almakta olduðu bildirildi. Fileleftheros "Lefkoþa Rusya'ya Karþý Kararý Destekliyor" baþlýklý haberinde Ukrayna konusunda Rusya'ya karþý yaptýrým kararýnda AB'deki ortaklarý ve ABD ile birlikte yürümekte olan Rum Yönetimi'nin, son dönemlerde Amerikalýlardan, 'genel çizgiden çýkmamasý' konusunda yoðun baský gördüðünü bildirdi. Rum Yönetimi'nin bu konuda AB ve ABD ile örtüþen bir tavýr sergilemesinin, Rumlardan farklý bir tavýr beklemekte olan Moskova'yý rahatsýz ettiðini kaydeden gazete, Rusya'nýn Güney Kýbrýs'taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy'in, önceki gün Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis'le görüþtüðünü ve Rum Yönetimi'nin tavrýyla ilgili bilgi aldýðýný belirtti. KASULÝDÝS MOSKOVA'YA GÝTTÝ Habere göre Yoannis Kasulidis, dün, Moskova'ya gitti. Cuma günü Moskova Uluslararasý Ýliþkiler Enstitüsü'nde, Rum eski Dýþiþleri Bakaný Sotos Zakheos'un Rusça'ya tercüme edilen "Kýbrýs Diplomasisi" isimli kitabýnýn tanýtýmýný yapacak olan Kasulidis'in Moskova'da olacaðý süre içerisinde bazý temaslar da yapmasý bekleniyor. Gazete baþka detay vermedi. Simerini "Kýrým'daki Geliþmeler Kýbrýs'ýn Hayati Çýkarlarýný Etkiliyor... Süper Güçler Arasýnda 'Altýn' Yaprak" baþlýklý haberinde Rum muhalefet partilerinin endiþe belirtirken, tek taraflý Rusya'ya yabancýlaþma politikasý ve süreci izlediði gerekçesiyle Anastasiadis hükümetini eleþtirdiklerini yazdý. RUSLAR UYARIYOR Ruslarýn, Rum Yönetimi'nin iki süper güç arasýndan geçiþinin mutlaka dalgalý olacaðýný söylediklerine de vurgu yapan gazete, Anastasiadis hükümetinin Ukrayna kriziyle ilgili politikasýnýn Rum iç cephesinde siyasi çatýþma konusu olduðunu, muhalefet partilerinin endiþe belirterek Rum Yönetimi'nin politikasýný eleþtirdiklerini yazdý. LÝLLÝKAS "ATEÞLE OYNUYORUZ" Habere göre Vatandaþlar Ýttifaký Baþkaný Yorgos Lillikas Rusya'nýn, Rum yönetiminin Rusya'ya karþý yaptýrýmlar konusundaki tavrýndan ve Kýbrýs sorunundan dýþlanmaktan hoþnut olmadýðýna iþaret ederek "ateþle oynadýk, ateþle oynuyoruz" uyarýsýnda bulundu. Rus þirketlerinin ve sermayesinin Güney Kýbrýs'tan muhtemel çekilmesinin veya Rusya'dan Güney'e giden turist sayýsýnda düþüþ olmasýnýn Rum ekonomisini kelimenin tam manasýyla köþeye sýkýþtýracaðýna iþaret eden Lillikas, Anastasiadis'i Rusya ile iliþkileri düzeltmek için inisiyatif almaya çaðýrdý. PAPADOPULOS DÝKO Baþkaný Nikolas Papadopulos, Rusya ile çok kýymetli dostluk iliþkilerinin korunmasý gerektiðini söyleyerek Rum Yönetimi'nin yaklaþýmýný yüzeysel diye niteledi. ABD ile Rusya arasýndaki diplomatik ve jeopolitik çatýþmaya da iþaret ederek bu ihtilafa kaçýnýlmaz olarak AB'nin de karýþtýðýný söyleyen Papadopulos þunlarý söyledi: OMÝRU EDEK Baþkaný Yannakis Omiru, Rum Yönetimi'ni "Rusya ile iliþkileri korumak için derhal harekete geçmeye" çaðýrdý. Rusya'nýn Güney Kýbrýs'taki Büyükelçisi Osadchiy'in uyarýlarýný hatýrlatan Omiru þunlarý da söyledi: "Hükümetimizin faaliyetleri veya ihmalleri Rusya-Kýbrýs iliþkilerini tehlikeye sokuyor. Kýbrýs sorununun çözüm çabalarýnda Rusya Federasyonu görmezden gelindi, Kýbrýs sorunundaki geliþmelerin inisiyatifi tek kutuplu þekilde ABD'ye býrakýldý, bu da haklý olarak Rusya Federasyonu'nu rahatsýz ediyor. Rusya Kýbrýs MEB'indeki hidrokarbon aramalarý ve deðerlendirilmesi konusunda da görmezden gelindi. Maalesef bu davranýþlar Kýbrýs'ýn Rusya Federasyonu ile çok kýymetli iliþkilerini zedeliyor, bu da Kýbrýs Cumhuriyeti'nin çok hayati milli çýkarlarýna zarar verecek." KIBRIS RUSYA'NIN KARA LÝSTESÝNE GÝREBÝLÝR Ayný gazete "Rusya'dan Rus Þirketlerini Ülkeye Geri Döndürme Taslaðý" baþlýklý haberinde, Rusya Maliye Bakanlýðý'nýn, yurtdýþýndaki ve özellikle vergi cenneti ülkelerdeki Rus þirketlerini ve sermayesini Rusya'ya geri döndürmeyi öngören bir plan taslaðý hazýrladýðý, bu durumun Rum ekonomi çevrelerini çok kaygýlandýrdýðýný bildirdi. Söz konusu çevrelerin, Güney Kýbrýs'ýn Rusya'nýn kara listesine girmesi halinde bunun Rum ekonomisine çok trajik etkileri olacaðýný deðerlendirdiklerini yazdý ve "Dahasý, yeni kara liste farklý ve çok daha katý kriterlerle oluþturulacak, bu da Kýbrýs ve Lüksemburg'un bu sefer kara listeye girmesini kuvvetle muhtemel kýlýyor" vurgusunu yaptý. Fileleftheros haberi "Rus 'Kara Listesi' ve Temettü Vergilendirilmesi Tehlikesi" baþlýðýyla okurlarýna aktardý.

12 12 Günün Manisi KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Odun addým fýrýna Yapalým pilavuna Misafirler þeherden Ýþimiz var hayrýna Onu Kendine Aþýk Et Tuðçe Iþýnsu FENÝKS KÝTAP YayýnYýlý: Mart 2014 Cuma TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Alýþkanlýklar býrakýlmazlarsa, zamanla ihtiyaç haline gelirler." St. Augustine Bereketli göðüslerin Dudaklarýn aþkla ýslak Cennetten kovulan ýrmak Yataðýmda çýrýlçýplak Her gece gürül gürül ak Yýkýk yönlerimi götür Umutsuzluðumu yýka Yarýna beni deðiþtir Necati Cumalý "Çýplak" adlý þiirinden Lefkoþa AKM'de gerçekleþtirilen etkinlikte Mehmet Kansu sanatseverlerle buluþtu (Mustafa ERKAN) - Lirik Þiir Grubu'nun 10'uncu etkinliði olan, 55. Sanat Yýlýnda Mehmet Kansu, Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluþtu. Kansu'nun kitabý olan 'Çýlgýn Bir Dalgýç'tan esinlenerek gerçekleþtirilen etkinlikte Mehmet Kansu'nun 55 sanat yýlýna sýðdýrdýðý öyküleri ve þiirleri seslendirildi. Mehmet Kansu'nun edebi kiþiliðini anlatan bir söyleþiden sonra yönetmenliðini Özker Gürses'in yaptýðý kýsa film gösterimi de gerçekleþtirildi. Lirik Þiir Grubu üyesi Serkan Soyalan'ýn moderatörlüðünde yapýlan söyleþide Akademisyen Prof. Dr. Oðuz Karakartal, Kýbrýs Yazarlar Birliði Eski Baþkaný Christos Hadjipapas, Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Þevket Öznur ve Þair-Yazar Dr. Ýbrahim Aziz de birer konuþma yaptýlar. Etkinlikte Merter Refikoðlu, Serkan Soyalan, Þehbal Hamzaoðullarý, Yýltan Taþçý ve Cemay Onalt Müezzin'den oluþan þiir grubuna gitarýyla Reþat Kortan, flütüyle Fatih Girgin ve kemanýyla Reyhan Yalovalý eþlik etti. HASDER "VELESBÝTNAN SURLARÝÇÝ TURU" ETKÝNLÝÐÝ DÜZENLÝYOR Halk Sanatlarý Vakfý (HASDER), "Lefkoþa Gençlik Günleri" kapsamýnda "Velesbitnan Surlariçi Turu" etkinliði düzenliyor. Etkinlik, 5 Nisan Cumartesi günü Asmaaltý bölgesinde yer alacak. HASDER Gençlik Kulübü Baþkaný Ferhun Faruk, yaptýðý yazýlý açýklamada, Lefkoþa Türk Belediyesi iþbirliðiyle düzenlenecek etkinliðin amacýnýn, baharda havalarýn güzelleþmesiyle bisiklet kullanýmýný artýrmak, trafikte bilinçli bireyler yaratmak, Surlariçi'nin tarihi noktalarýnýn gençler tarafýndan eðlenilirken öðrenilmesi olduðunu kaydetti. Katýlýmýn ücretli olacaðý etkinlikte, toplanan maddi kazancýn HASDER Gençlik Kulübü bünyesinde muhafaza edilip, bir sonraki etkinlikler için kullanýlacaðýný dile getiren Faruk, saatleri arasýnda planlanan bisiklet turunun 'Hazine Avý' þeklinde gerçekleþtirileceðini belirtti. SEÇDER TÝYATRO KULÜBÜ "KAYIP HAYATLAR" OYUNUNU SAHNELEYECEK Sevgi Çiçeði Kültür Sanat Derneði (SEÇDER) Tiyatro Kulübü Dünya Tiyatrolar Günü dolayýsýyla bugün "Kayýp Hayatlar" isimli oyunu sahneleyecek. Dernek Genel Baþkaný Faik Arçay'ýn yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, oyun Kültür Dairesi ve Güzelyurt Belediyesi katkýlarýyla Güzelyurt AKM 'de sahnelenecek ve daha sonra turneye çýkacak. Mehmet Tekkanat tarafýndan yazýlan oyunu Ýbrahim Batýgün ve Faik Arçay yönetti. Toplumu uyuþturucu bataklýðýna sürükleyen tehlikeleri anlatan oyuna giriþ ücretsiz olacak. 13. Boston Türk Film Festivali Usta yönetmen Reis Çelik'e "Türk Sinemasýnda Mükemmellik Ödülü" Türk sinemasýnýn usta yönetmenlerinden Reis Çelik'e, 13. Boston Türk Film Festivali'nde "Türk Sinemasýnda Mükemmellik Ödülü" verildi. ABD'nin Boston kentinde düzenlenen 13. Boston Türk Film Festivali devam ediyor. Festival kapsamýnda, Çelik'in "Ýnadýna Film Çekmek" adlý filminin Kuzey Amerika'daki ilk gösterimi yapýldý. Geçen eylül ayýnda vefat eden usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in rol aldýðý film, ayný zamanda onun anýsýna gösterildi. Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde gösterilen film, seyircilerin büyük beðenisini kazanýrken, yönetmen Çelik de gösterim sonrasý seyircilerle buluþarak, sorularýný yanýtladý. Söyleþiden sonra Çelik'e, Türk sinemasýna katkýlarýndan dolayýsýyla törenle "Türk Sinemasýnda Mükemmellik Ödülü" takdim edildi. Çelik, törende yaptýðý konuþmada, ödüle layýk görülmesinden duyduðu mutluluðu dile getirerek, Ýnadýna Film Çekmek'in Amerika'daki ilk gösteriminin Boston'da yapýlmasýndan da ayrýca gururlandýðýný ifade etti. Filmlerine, binlerce yýldýr nice medeniyeti barýndýrmýþ Anadolu, Mýsýr, Ortadoðu üçgeninin kadim ve zengin topraklarýnda yaþayan kültürlerin esin verdiðini belirten Reis Çelik, Kurtiz'in de bu topraklarýn kültürünü en iyi yansýtanlardan olduðunu vurguladý. Ödül töreninde konuþan Festival Direktörü Erkut Gömülü de Türk yönetmenlerinin baþarýlarýnýn çaðdaþ Türkiye'nin ve sinemasýnýn tanýtýmýna çok önemli katkýlarda bulunduðunu söyledi. Gömülü, bu yýl 13'üncüsü düzenlenen Boston Türk Film Festivali ile çaðdaþ Türk sinemasýnýn seçkin örneklerini ve yönetmenlerini Amerikalý sinemaseverlere tanýtmaktan ve paylaþmaktan büyük mutluluk duyduklarýný dile getirdi. Boston'da yaþayan film eleþtirmeni Matt Hanson da Çelik hakkýndaki yazýsýnda, filmin yönetmenin yaratýcýlýðýnýn ne denli güçlü olduðunu gösterdiðini yazdý. DEEP PURPLE KONSERÝ ÝÇÝN FORM DOLDURULMASI GEREKTÝÐÝ AÇIKLANDI Yakýn Doðu Üniversitesi'nin 25'inci yýlý etkinlikleri kapsamýnda 24 Mayýs'ta ücretsiz gerçekleþecek dünyaca ünlü Rock Grubu Deep Purple konserine katýlmak isteyenlerin baþvurularýnýn internet üzerinden yapýlmakta olduðu bildirildi. Yakýn Doðu Üniversitesi'nden yapýlan açýklamaya göre; konserin yapýlacaðý Park Near East alanýnda çalýþmalar sürerken, 24 Mayýs'ta gerçekleþecek konsere katýlmak isteyenlerin en erken zamanda www neu edu tr web adresinden kayýt yaptýrmalarý gerektiði bildirildi. Konsere giriþ için, katýlýmcýlarýn sadece belirtilen adreslere girip kayýt yaptýrmalarýnýn yeterli olacaðý belirtildi.

13 13 28 Mart 2014 Cuma BÜYÜKKONUK KÝLÝTKAYA ARASINDAKÝ BÖLGE AÐAÇLANDIRILDI Kalem Yalçýn Okut Büyükkonuk Kilitkaya arasýndaki bölge, Ýskele Kaymakamlýðý tarafýndan aðaçlandýrýldý. Ýskele Kaymakamý Ahmet Cenk Musaoðullarý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, eskiden çöplük olarak kullanýlan bölgenin Ýskele Kaymakamlýðý tarafýndan ýslah edildiði kaydedildi. Aðaçlandýrma etkinliði, Ýskele Kaymakamlýðý koordinatörlüðünde, Büyükkonuk ve Ýskele Belediyeleri katkýlarý ile Ýskele ilçesi izcileri tarafýndan gerçekleþtirildi. Etkinliðe, Ýskele Kaymakamý Ahmet Cenk Musaoðullarý, Belediye temsilcileri, Ýskele Ýlçesi Ýzcileri katýldý. "Ýskele Ýlçesi Ýzcileri Koruluðu" adý verilen bölgeye, 100'ü aþkýn fidan dikildiði belirtildi. GÝDERAYAK... UBP'de merkezi bir konumu ve çok geniþ iliþkileri olan bir arkadaþ anlatmýþtý bir sohbetimizde: Denktaþ Bey, ömrünün son dönemlerinde Talat ile Eroðlu arasýndaki seçim yarýþýnda kendi kitlesine Eroðlu'nu iþaret etmiþ, oylarýný Eroðlu'na yönlendirmiþ. "Giderayak misyonunu yerine getirdi ve öyle gitti" diye sitayiþle ve þükranla anlatmýþtý o arkadaþ. Serdar Denktaþ'ýn "UBP ile birleþebiliriz" yollu açýklamalarý aklýma o arkadaþýn o sözlerini getirdi. Siyasi ve ekonomik rant paylaþýmý nedenleriyle 1993'ten beri birbirleriyle kanlý býçaklý olan iki sað partinin yerel seçimlerde ittifak kurmalarý ileride birleþebilmelerini de mümkün kýlabilir. Ancak kapitalist sistemde paylaþým kavgalarý bitmez. Zýt ikizler olan bu iki sað parti de birleþseler bile ileride yine çatýþýp ayrýlýrlar. Çünkü paylaþým kavgalarý hep devam eder. Politikayý ucundan kýyýsýndan takip edenler bile hatýrlarlar: UBP'yi Denktaþ Bey kurmuþtu. Ve ganimet furyasý zamanlarýnda yýllarca fýrtýna gibi esip durmuþtu UBP. Denktaþ Bey UBP'nin ve hükümetin baþýndaydý. Her þey ondan sorulurdu. Her þey ona baðlýydý. Sonra, Büyük Deha Denktaþ Bey, tutturdu: "KKTC'yi ilan edeceðiz" dedi. Etti de... Ve bindiði dalý kesti... Kendini Saray'a/Silihtar'a hapsetti. Artýk Yürütmenin/Hükümetin baþýnda baþkasý vardý ve bütün harcamalar 'o baþkasý'nýn imzasýyla yapýlýyor, onun elinden geçiyordu... Denktaþ Bey kendi bindiði dalý kesmekle kalmadý, toplumu da tecrite, izolasyona mahkum etti... Oysa, o güne dek narenciye de, patates de, tekstil mamulleri de ve baþka mallar da rahatlýkla Avrupa ülkelerine pazarlanmaktaydý ve küçümsenemeyecek bir döviz girdisi ele edilmekteydi. Yahu sen, Birleþmiþ Milletler üyesi olan ve dünyaca tanýnmýþ ve saygýnlýðý olan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaþkan Muavinisin... Birleþmiþ Milletler toplantýlarýna katýlýp konuþabiliyorsun; ayrýca Görüþmeci'sin, masada istediðini söyleyebiliyorsun, beðenmediðin karþý önerileri de reddebiliyorsun... Bindiðin dalý kesmeye ne gerek vardý?.. Arkasýndaki Derin Devlet denilebilir. Fakat, Derin Devlet'in Amerika/Pentagon/CIA'da eðitilmiþ uzmanlarý ve akýl hocalarý da bu kadar sýð olabilirler miydi?.. Demek ki, o kadar sýð idiler... O kadar sýð idiler ki, Küba'da da, Vietnam'da da, Kamboçya'da da Laos'ta da ve son zamanlarda Orta ve Latin Amerika'da da peþpeþe yenilgiler aldýlar, alýyorlar. Ýþte, bir zamanlar astýðý astýk kestiði kestik kararlar verebilen ve Kýbrýs çözümsüzlüðünü yarým yüzyýldan beri sürdüren o 'sýð uzmanlar'ýn ayaklarý suya erdi ve yarým yüzyýllýk Kýbrýs Sorunu'nun çözümünü þimdilerde gündeme getirdiler. ABD ve AB Kýbrýs Sorunu'nun çözümlenmesi için olanca güçleriyle bastýrýyorlar. Nasýl bir çözüm öngörüyorlar, ayrý bir konu. Serdar Denktaþ kendince haklý. Demokrat Parti tükenmek üzereyken, UBP'deki iç çatýþmalar ve son Kurultay'da yaþanan rezaletlerden sonra ortadan ikiye bölünmesi DP'ye 'hayat öpücüðü' oldu. UBP'nin Denktaþ Bey'den sonraki tartýþýlmaz lideri Eroðlu'nun da yaþýný baþýný almýþ olduðunu gözönünde bulundurarak, bir UBP-DP birleþmesinde kendisinin saðýn lideri olabileceðini düþünmekte olabilir. Fakat, görüþmelerde 'güvercin' kesilen (deyiþ benim deðildir), Eroðlu'na karþý muhalefet ettiði sürece hiç þansý yoktur. Çünkü bu kez, ABD ve AB karþýsýndadýr... Ayrýca, 30 Mart'ta Türkiye'deki seçimler sonucunda ne olacaðý da belli deðildir... 7 BÝN 504 ÖÐRENCÝ KATILDI - Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ilkokul öðrencileri arasýnda resim yarýþmasý düzenledi. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Milli Eðitim Bakanlýðý ile koordineli olarak ülke genelindeki ilkokullarda yapýlan yarýþma 4-5, 6-8 ve 9-11 yaþ gruplarý olmak üzere üç kategoride gerçekleþtirildi. "Aile, Yurt Sevgisi, Çalýþkanlýk, Çevrecilik, Yardýmseverlik, Paylaþma, Trafik ve Sivil Savunma" konularýndaki resim yarýþmasýna 7 bin 504 öðrenci katýldý. Yarýþmada dereceye giren eserler, Milli Eðitim Bakanlýðý Seçici Kurulu tarafýndan yapýlacak deðerlendirmenin ardýndan açýklanacak. Su projesi Ýlk blok deniz tabanýna yerleþtirildi "Asrýn Projesi" olarak nitelendirilen, dünyada ilk kez uygulanacak deniz boru hattý ile adaya su saðlayacak "KKTC Su Temin Projesi"nde, deniz geçiþi için çalýþmalar baþlarken, ilk bloðun deniz tabanýna yerleþtirme iþlemi tamamlandý. Türkiye Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, KKTC Su Temin Projesi'nin tamamlanmasýyla KKTC'ye yýlda 75 milyon metreküp su taþýnacaðýný belirterek, adaya Türkiye'den su temin edecek projenin en kritik ve zor bölümü olan açýk deniz boru hattýnýn yerleþtirilmesini saðlayacak "ankraj bloklarý, aský halatlarý ve yüzdürme þamandýralarý"nýn denize döþenmeye baþlandýðýný bildirdi. Hollanda menþeili "Fairplayer" isimli geminin 6 aydýr bu proje için hazýrlandýðýna iþaret eden Eroðlu, "gemi güvertesine her biri 220 ton aðýrlýðýnda olan 14 adet ankraj bloðunu alarak operasyonu gerçekleþtirmek üzere 23 Mart pazar günü Taþucu Seka Limaný'ndan ayrýldý. Ýlk bloðun tabana yerleþtirilme iþlemi 24 Mart'ta saat 22.00'de tamamlandý" ifadesini kullandý. Geminin toplamda 8 sefer yaparak operasyonu tamamlayacaðýný vurgulayan Eroðlu, þunlarý kaydetti: "Gemi, ankraj bloklarýný 2 adet uzaktan kumandalý montaj aracý kullanarak yerleþtirecek. Her seferin yaklaþýk 9 gün sürmesinin planlandýðý operasyon kapsamýnda 126 adet ankraj bloðu deniz tabanýna yerleþtirilecek. Bu bloklar üzerlerine, aský halatlarý ve þamandýralarý monte edilmiþ þekilde olacak. Ýlk blok 290 metre derinliðe, son blok ise 670 metre derinliðe indirilecek" KALKANLI ANIT ZEYTÝN AÐAÇLARI GEZÝSÝ 30 MART'TA Anýt zeytin aðaçlarýný tanýtmak amacýyla her yýl mart ayýnýn son pazar günü düzenlenen "Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Gezisi" bu yýl 30 Mart'ta gerçekleþtiriliyor. Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koruma Birliði Baþkaný Osman Kaþ tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, gezi, Kalkanlý Piknik Alaný'ndaki pýnar sularýnýn döküldüðü küçük havuz baþýnda saat 14.00'te baþlayacak. Yürüyüþ boyunca su kanallarý ve patikalar izlenerek, anýt zeytin aðaçlarý, bölgedeki kilise kalýntýlarý, Çoban Maðarasý, deðirmen taþý kalýntýlarý, orkideler ve 800 yaþlarýndaki aðaçlar gezilecek. "GÝRÝÞÝMCÝLÝK" KONUSUNDA SEMÝNER Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) ile Genç Profesyoneller (GP) önceki gün oda konferans salonunda, 'Giriþimcilik' konusunda seminer düzenledi. Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre, TINC Consulting Direktörü Taðmaç Çankaya, seminerde katýlýmcýlara iþ fikirlerini nasýl hayata geçireceklerine dair bilgi verdi. Seminerde, ülkedeki mevcut þartlar altýnda gerçekleþtirilebilecek yatýrým ve iþ fýrsatlarý da deðerlendirildi. TERAZÝLÝ 6 ÞEHÝT ÝÇÝN CENAZE TÖRENÝ Terazili 6 þehit için bugün cenaze töreni düzenlenecek. 15 Aðustos 1974'ten beri kayýp olan ve kayýp kazýlarýnda kalýntýlarýna ulaþýlan Ekrem Ahmet Küçük, Arif Ahmet, Ahmet Mustafa Canlýbalýk, Hasan Ahmet Küçük, Muharrem Ekrem (Beteri) ve Erdoðan Hüseyin için saat 10.00'da Gazimaðusa Lala Mustafa Paþa Camii'nde cenaze namazý kýlýnacak. Þehitler, cenaze namazýnýn ardýndan düzenlenecek askeri törenle Gazimaðusa Canbulat Þehitliði'nde son yolculuðuna uðurlanacak. MAÐUSA ÇOCUK FESTÝVALÝ BAÞLIYOR KUZEY KIBRIS TURKCELL 'VERÝ MERKEZÝ' Kuzey Kýbrýs Turkcell, "veri merkezi" olarak hizmet verecek "Turkcell Data Center"in açýlýþýný yaptý. Kuzey Kýbrýs Turkcell'den verilen bilgiye göre, Data Center'in açýlýþýna Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþarý Suat Yeldener, Özel Kalem Müdürü Bora Akkuþ, Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurumu Baþkaný Kadri Bürüncük, Turkcell CEO'su Süreyya Ciliv, Turkcell Stratejik Projeler Genel Müdür Yardýmcýsý Ýlter Terzioðlu, Kuzey Kýbrýs Turkcell Yönetim Kurulu Baþkaný Lale Saral Develioðlu, Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez, Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Aybars Karaatmaca, Turkcell ve Kuzey Kýbrýs Turkcell'in üst düzey yöneticileri, çalýþanlarý, iþ ortaklarý ve davetliler katýldý. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, açýlýþta yaptýðý konuþmada günümüzün en fazla deðiþen ve geliþen sektörlerinden birinin teknoloji olduðunu belirtti. Akça, "Kuzey Kýbrýs Türk halký biliþim hizmetlerini çok daha ileri düzeyde almaya hazýrlanýyor. Özel sektör tarafýndan ortak bir veri tabaný oluþturulmasý çok önemli" dedi. Bilgi Teknolojileri ve Haberleþme Kurumu Baþkaný Kadri Bürüncük ise açýlýþtaki konuþmasýnda Turkcell'in son iki yýlda Avrupa'nýn en hýzlý büyüyen Telekom grubu olduðunu belirterek, "Bu baþarý veriye, dataya, internete yapýlan yatýrýmlarýn sonucudur" dedi. Turkcell CEO'su Süreyya Ciliv ise, 9 ülkede 72 milyon müþteriye hizmet veren Turkcell'in doðru vizyonla, büyük yatýrýmlarla ve takým oyunuyla 2012 ve 2013'te Avrupa'nýn en hýzlý büyüyen Telekom Grubu olduðunu vurguladý. Gazimaðusa Belediyesi ve Maðusa Kültür Derneði'nin düzenlediði Gazimaðusa Çocuk Festivali'nin 22'ncisi 31 Mart-2 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Binlerce çocuðu buluþturmayý amaçlayan Çocuk Festivali'nin programý, Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay Kayalp ile Maðusa Kültür Derneði Baþkaný Esen Beyköylü'nün katýldýðý basýn toplantýsýnda açýklandý. YABANCI DÝL SINAVI CUMARTESÝ Kamu Hizmeti Komisyonu'nun (KHK) Kamu Görevlileri Sýnav Tüzüðü uyarýnca yýlda bir kez yaptýðý Yabancý Dil (Ýngilizce) Sýnavý Cumartesi günü gerçekleþiyor. KHK Baþkanlýðý açýklamasýna göre, saat 09.00'da baþlayýp 120 dakika sürecek olan sýnav, Türk Maarif Koleji ve Þehit Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda gerçekleþecek. Sýnava katýlacak adaylarýn, sýnava girerken kimlik kartý veya kimliðini doðrulayacak resmi bir belge ibraz etmek zorunda olduðu, kimliðini belgeleyemeyen adaylarýn sýnava alýnmayacaðý vurgulanan açýklamada, sýnav sonuçlarýnýn ayni gün khk.kamunet.net adresli Kamu Hizmeti Komisyonu Baþkanlýðý web sitesinden yayýnlanacaðý kaydedildi.

14 14 28 Mart 2014 Cuma Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Seval Eczanesi: 9 Yavuz Konnolu Sok. Kermiya Özel Baþkent Hastanesi Yaný Tel: Suzan Eczanesi: Þht. Ýbrahim Yusuf Sok. No:15 C Arý Apt. Þht. Tuncer Ýlkokulu Arkasý K. Çiftlik Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 A Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: YORGANCIOÐLU, TURKCELL YETKÝLÝLERÝNÝ KABUL ETTÝ Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve Kuzey Kýbrýs Turkcell Müdürü Aybars Karaatmaca'yý kabul etti. Meclis Þeref Salonu'nda, dün saat 11.00'de gerçekleþen kabulde, Turkcell Projeler Genel Müdür Yardýmcýsý Ýlter Terzioðlu, Kuzey Kýbrýs Turkcell Yönetim Kurulu Baþkaný Lale Saral Develioðlu, Kuzey Kýbrýs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez, de hazýr bulundu. Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Þüphelenmek. 2-Ýyi, 1 2 pek iyi. Padiþahlarýn vezirlerine seslenirken 1 kullandýklarý hitap sözü. Demir'in kýsaltmasý. 2 3-Küba'dan Amerika ve Avrupa'ya yayýlan bir 3 dans. Ýki þeyi birbirinden ayýran uzaklýk. 4-Zamaný 4 kullanmada çok dikkatli olan, her þeyi 5 zamanýnda yapmaya 6 özen gösteren. Uzaklýk bildirir. 5-Türkiye'ye 7 komþu sorunlu bir ülke. Bilim, fen konularýyla 8 siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý 9 açýklayýcý veya yorumlayýcý niteliði olan 10 gazete veya dergi yazýsý. 6-Hava sýcaklýðýnýn 11 sýfýrdan aþaðý düþmesiyle sularýn buz tutmasý. Osmanlý imparatorluðunda baþbakanlýða verilen ad. 7-Geniþ karýnlý, mýzrapla çalýnan kiriþli bir Türk müziði çalgýsý. Namlusu yivli, kýsa ve hafif bir tüfek. 8-Arýtým evi, tasfiyehane. Sicim. 9-Gelir. Türk müziðinde ve özellikle tekke müziðinde yer alan, kaval biçiminde, yanýk sesli, kamýþtan bir üfleme çalgýsý. 10-Etrafý su ile çevrili kara parçasý. Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarýnýn kabuðunda bulunan pýrýltýlý, beyaz, sert bir madde. 11-Topluca öldürme, soykýrým. Baba, cet. Dünün çözümü "ÖNCE KADIN" - Ýþ Kadýnlarý Derneði ile Telsim, kadýnlarýn Kýbrýs ekonomisine daha fazla katýlmasýný saðlamak amacýyla "Önce Kadýn" konulu bir proje için protokol imzaladý. Telsim'den yapýlan açýklamaya göre, Telsim Genel Müdürlüðü'nde düzenlenen imza törenine Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, Telsim Genel Müdür Yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar, Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Birgül Beyatlý, Yönetim Kurulu Üyeleri Þenay Ekingen ve Semral Erel ile kibristailan.com'un Direktörü Taha Ersan katýldý. Ýþ Kadýnlarý Derneði ile Telsim'in hayata geçireceði "Önce Kadýn Ýlan Servisi" sayesinde, üreten kadýnlarýmýzýn el emeði ürünleri ücretsiz olarak, bir SMS ile KKTC'nin en büyük e-ticaret platformlarýndan kibristailan.com'da alýcýyla buluþacak. ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI BAÞKANI OZAN ÖZUYANIK Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkanlýðý'na yeniden Ozan Özuyanýk getirildi. KTMMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Kurulu KTMMOB toplantý salonunda gerçekleþti. Odadan yapýlan açýklamaya göre, kurulda, Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Ozan Özuyanýk, Çiftçiler Birliði Baþkaný Alican Kabakçý, Gýda, Tarým ve Enerji Bakanlýðý Müsteþarý Hasan Kestigül, KTMMOB Baþkaný Zihni Türkan, ülkedeki gýda ve tarým konusunda konuþma yaparak, Türkiye'den ülkemize gelecek olan suyla ilgili düþüncelerini dile getirdi. Ziraat Mühendisleri Oda Baþkaný Ozan Özuyanýk konuþmasýnda ''Ziraat Mühendisleri Odasý olarak kendi meslektaþlarýma ve diðer meslek gruplarý ile bütünleyici çalýþmalar içerisinde bulunmak bizim en büyük misyonumuzdur'' dedi. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Direnmek, boyun eðmemek (iki kelime). 2-Yüce. Bir gemi veya uçaðýn gidiþ yönü, izleyeceði yol. Bulunma hali eki. 3-Üzerine mum yerleþtirilen destek. Bir araba markasý. 4-Bir emir. Pislik. 5-Eski dilde "Haberci, haber veren kimse". Endüstri. 6-Bir nota. Öðrenci ve yoksullara yiyecek daðýtmak için kurulmuþ hayýr kurumu. 7-Ýlgili. Samaryum'un kýsaltmasý. 8-Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Bakanlar kurulu. 9-Bir bilgisayar oyunu. Naz, iþve. 10-Baðýþlama. Açýk olma durumu, açýklýk. 11-Engel. Bir yarýþýn belirli uzaklýðý kapsayan bölümlerinden her biri, aþama, merhale. Bir nota. EROÐLU DAVET EDÝLDÝ - Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, dün Güzelyurt Muflon Riders isimli motorcularý kabul etti. Cumhurbaþkanlýðý açýklamasýna göre, motorcular, Eroðlu'nu 6 Nisan'da Güzelyurt'ta düzenleyecekleri etkinliðe davet etti. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 28 Mart 2014 Cuma 15

16 16 28 Mart 2014 Cuma

17 28 Mart 2014 Cuma 17

18 18 28 Mart 2014 Cuma

19 28 Mart 2014 Cuma 19 ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:16/2014) Þht. Tuncer Ýlkokulu Kültür Salonuna 220 adet koltuk temini ve montajý için teklif kabul edilir. CEZAEVÝNDE MESLEK KURSLARI BAÞLATILDI Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasý(KTEZO), Ýçiþleri Bakanlýðý ve Çalýþma ve Sosyal Bakanlýðý ile iþbirliði içerisinde Merkezi Cezaevinde Meslek Edindirme Kurslarý baþlattý. Hükümlü ve Tutuklularýn Topluma Kazandýrýlmasý Projesi çerçevesinde hükümlü ve tutuklulara yönelik 11 alanda kurs verilmeye baþlandý. Kursa katýlan hükümlü ve tutuklulara bir yýllýk kurs sonunda kalfalýk sertifikasý verilecek. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminatýn miktarý Ýhale Katýlýmcýsý tarafýndan, Devlet Ýhale Tüzüðü nün 11(1). maddesindeki oranlar dikkate alýnarak hesaplanacaktýr. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4-Teminat mektubunun bitiþ süresi en az 02 Haziran, 2014 tarihli olacaktýr. 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Teklifler en geç 16 NÝSAN, 2014 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. TELSÝM TAK'I ZÝYARET ETTÝ - KKTC Telsim Genel Müdürü Rasim Karas ve yardýmcýsý Fevzi Tanpýnar, Türk Ajansý Kýbrýs'ý ziyaret ederek kurum müdürü Neriman Saygýlý'yla görüþtü. Görüþme öncesi Saygýlý'ya, Telsim ve FODER'in ortak düzenlediði "Kýbrýs'ta Kadýn Olmak" sergisinde de sergilenen Yýltan Taþçý'nýn "Sesta Örerken" isimli fotoðrafý takdim edildi. KKTC Telsim Genel Müdürü Rasim Karas konuþmasýnda Saygýlý'ya yeni görevinde baþarý dileyerek, Telsim'in bu yýl tüm çalýþmalarýnda kadýný öne çýkardýðýný ve kadýn temasýný iþlediðini hatýrlattý.karas, Türk Ajansý Kýbrýs'a her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný da ifade etti. TAK Müdürü Neriman Saygýlý da gerek iletiþim gerekse diðer alanlarda Telsim'den destek görmeye devam edildiðini belirterek, Türk Ajansý Kýbrýs'ý, hem habercilik, hem sürat, hem de çalýþanlarla ilgili daha iyi noktalara taþýmak istediklerini söyledi. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Gelir ve Vergi Dairesi veznesine yatýrýlacak 150.-TL+KDV makbuz karþýlýðý Milli Eðitim Bakanlýðý (Donatým ve Ýnþaat Þube Amirliði) adresinden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý BU PROJENÝN FÝNANSMANI TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ TARAFINDAN KARÞILANMIÞTIR. AYZER EMLAK Kiralýk Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire 650 TL * Reis Market bölgesinde 1+1 eþyalý daire * K. Kaymaklý'da 1+1 lüks daire * Yenikent'te 3+1 zemin kat daire * Metehan'da kat full eþyalý daire Satýlýk K. Kaymaklý'da 3+1 Türk malý daire * Yaman bölgesinde kat Türk malý daire * Ortaköy'de Lemar yaný 2+1 zemin kat yeni daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire * Hamitköy'de 3+1 full ekstralý lüks daire SATILIK DOÐAL ZEYTÝNYAÐI Bu yýl ürünü, soðuk sýkým, doðal zeytinyaðý ve fýrýnlýk zeytin. Tel: Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Lefkoþa da Türk malý 3+1 yeni apartman dairesi Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kermiya Sosyal Konutlarda 3+1 daire Stg AÞÇI ARANIYOR Girne'de bulunan restaurantýmýza kebap, meze ve alacart yapabilecek deneyimli aþçý aranmaktadýr. Tel: KÝRALIK DÜKKAN Meclis arkasý sendeli, WC, lavabolu dükkan kiralýktýr. Tel: KÝRALIK OFÝS Mahkemelerin önünde sendeli, WC, duþ ve mutfaðý olan ofis kiralýktýr. Avukat ofisi için müsaittir. Kira: 500 TL Tel: RUMCA VE ÝNGÝLÝZCE DERSLERÝ Ana dilim Rumca, Türkçe bilirim, evimde Ýngilizce ve Rumca dersleri veririm. Tel: DUYURU Sevgili okurlar, her Pazar günü Lefkoþa'daki açýk pazarda gönüllü hayvansever dostlarýmýz ikinci el eþya satýþý yapýyorlar. Bu satýþtan saðlanan gelirin tümü sokaktaki hayvanlarýn beslenme ve tedavisine harcanmaktadýr. Eðer bu güzel amaca ortak olmak istiyorsanýz, evinizdeki kullanmadýðýnýz 2. el eþyayý (kýyafet, çanta, ayakkabý, ev gereçleri vs.) gazetemize ulaþtýrabilirsiniz. Dolabýnýzýn köþesinde yýllarca tozlanan bir kazak, bir sokak hayvanýnýn hayatýný kurtarabilir. Daha fazla bilgi için facebook'taki "Sessiz Kullar-The Silent Ones" sayfasýný ziyaret edebilir veya numaralarý arayabilirsiniz. SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 30 bin Stg. Tel:

20 Küçükler basketbol karmamýz final grubu için oynuyor Ýkinci karþýlaþmasýnda rakibi Osmaniye'ye maðlup olan KKTC Karmasý, üçüncü karþýlaþmasýnda Niðde'yi maðlup etti. Bugünkü karþýlaþmayý 15 ve üzeri sayý farkla kazanmasý halinde karmamýz final grubuna yükselecek. Kupa yarý final maçýnda Gençlik Gücü'nü penaltýlarda eleyen Yenicami finale yükseldi Yenicami'yi penaltýlar kurtardý n Pepsi Kýbrýs Kupasý yarý final maçýnda YenicamiGençlik Gücü karþýlaþmasý nefesleri kesti. 90 dakikasý 1-1 tamamlanan karþýlaþmanýn uzatmalarýnda skoru 3-1 yapan Yenicami bunu koruyamadý ve Gençlik Gücü skoru 3-3'e taþýdý. Daha sonra penaltý atýþlarýnda Gençlik Gücü'nden Hasan'ýn vuruþunda Ali gole izin vermeyince Yenicami adýný finale yazdýran takým oldu... n Karþýlaþmanýn 76. dakikasýnda, Debola'ya arkadan yaptýðý hareket sonrasýnda Behiç Kum direkt kýrmýzý kart gördü. Uzatma devreleri 3-3 beraberlikle tamamlandý ve uzatma devrelerine geçildi. Ancak stad ýþýklarý söndüðü için futbolcular 15 dakika beklemek zorunda kaldý. Iþýklarýn yeniden gelmesiyle penaltý atýþlarýna geçildi ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE STAT: Atatürk. HAKEMLER: Kerem Eran, Mustafa Öztugay, Ali Akçýnar. YENÝCAMÝ AÐDELEN KULÜBÜ: Ali Duvarcý, Serhan Önet, Erbay Bertiz, Adil Uçar (Erdoð Barkýnay), Çaðdaþ Aslan, Ünal Kaya, Behiç Kum, Peter Oladesi (Uður Sönmez), Ýbrahim Çýdamlý, Cedric Fein (Tansel Ekingen), Halil Turan. GENÇLÝK GÜCÜ: Ferhat Oðlak, Derviþ Özeralp, Özcan Saygý, Aþkýn Kavaklý, Hasan Göksun, Kovame Eugene Koffi, Volkan Ortakçý (Zeeb Choudhty), Orhan Çokbekler, Eray Kermeoðlu (Mustafa Kermeoðlu), Debola Ogun Seye, Ahmet Can Tokmak. Karþýlaþmanýn normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlandý ve uzatma devrelerine geçildi dakikada, Yenicami'nin soldan kullandýðý köþe atýþýnda topa iyi yükselen Halil Turan, kafa ile topu aðlara gönderdi, GG:1 - Yenicami: dakikada, Yenicami savunmasýnýn uzun topunda kaleci Ferhat Oðlak boþa çýkýnca, topu önünde bulan Tansel Ekingen topu boþ kaleye gönderdi, GG:1 - Yenicami: dakikada, Koffi'nin pasýnda ceza sahasýna giren Debola, aþýrtma bir vuruþla topu kalecinin üzerinden aðlara gönderdi, GG:2 Yenicami: dakikada, Yenicami ceza sahasýnýn içinde Serhan Önet'in eline çarpan top nedeniyle orta hakem Kerem Eran bir kez daha penaltý noktasýný gösterdi, Penaltý atýþýný Debola gole çevirdi, GG:3 - Yenicami:3. Uzatma devreleri 3-3 beraberlikle tamamlandý ve penaltýlara geçildi. Ancak stad ýþýklarý söndüðü için futbolcular 15 dakika beklemek zorunda kaldý. Iþýklarýn yeniden gelmesiyle penaltý atýþlarý gerçekleþti. Yenicami'de Halil Türan, Ünal Kaya, Ýbrahim Çýdamlý, Serhan Önet ve Tansel Ekingen penaltý atýþlarýný gole çevirdiler. GG'de ise, Debola Ogun Seye, Derviþ Özeralp ve Özcan Saygý penaltý atýþlarýný gole çevirirken; Hasan Göksun penaltýyý kaçýrdý ve karþýlaþmayý Yenicami 8-6 kazandý. Pepsi Kýbrýs Kupasý'nýn ikinci yarý final karþýlaþmasý dün akþam K-Pet Lig lideri Yenicamiile K-Pet Süper Lig'e resmen veda eden Gençlik Gücü arasýnda oynandý. Karþýlaþmayý penaltý atýþlarý ile 8-6 kazanan Yenicam finale yükseldi. 40. dakikada, Gençlik Gücü'nün kazandýðý serbest atýþý Ahmet Can direkt kaleye kullandý ve top köþeden aðlarla kucaklaþtý, GG:1 - Yenicami: dakikada, Cedric Fein'in kaleci Ferhat Oðlak tarafýndan düþürülmesiyle kazanýlan penaltý atýþýný Ýbrahim Çýdamlý kullandý, kaleci Ferhat Oðlak uçarak topu köþeden çýkarttý. 48. dakikada, bu kez Peter'in ceza sahasý içinde düþürülmesiyle orta hakem Kerem Eran penaltý noktasýný gösterdi. Penaltý atýþýný yine Peter gole çevirdi, GG:1 - Yenicami: dakikada, Derviþ Özeralp'ýn ceza alaný içerisinde Halil Turan'a hareketi Yenicami'ye bir kez daha penaltý atýþý kazandý. Ancak Peter'in kullandýðý penaltý atýþýnda bu kez kaleci Ferhat Oðlak gole izin vermedi. 76. dakikada, Debola'ya arkadan yaptýðý hareket sonrasýnda Behiç Kum direkt kýrmýzý kartla oyun alaný dýþýna gönderildi. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Ýlk finalist Lefke olmuþtu Pepsi Kýbrýs Kupasý'nýn ilk yarý final karþýlaþmasý dün akþam Lefke ile Serdarlý arasýnda oynandý. Karþýlaþmanýn normal süresi ve uzatmalar 2-2 tamamlanmýþtý. Daha sonra penaltýlarda karþýlaþmayý 6-5 kazanan Lefke, finale adýný yazdýran ilk takým oldu. Atatürk Stadý'na gelen yüzlerce Lefke taraftarý maç sonrasý müthiþ bir sevinç yaþamýþtý. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Mart 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4449 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÜLÜCÜKLER, DUDAKTA. "Dün dündür, bugün de bugün" diyenlerin maskeleri düþmüþ bir daha... Muhalefetteyken sirke olurlar, hükümetteyken viski! Her beþ yýlda bir bu da sizin armaðanýnýz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý

TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4897 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Acýlarla dolu Kýbrýs tarihi günlerinden birini daha yaþadý Bir vekalet Dýþiþleri Bakanlýðý'nda, bir vekalet BRT'de ve bir vekalet de Polis Genel Müdürlüðü'nde... Boþuna mý derler Renga Cumhuriyeti diye! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Mayýs 2015 Pazar YIL: 14

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Þubat 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4434 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝMÝ KARGA GÝBÝ HÝSSEDÝYORUM! Zorlu bir cümle kurdu Zorlu... Güzelyurt Omorfo, Gemikonaðý da Ksero olamazmýþ! Neden olamazmýþ? Omorfo Güzelyurt olur da, Güzelyurt Omorfo olamaz mý? Hem zaten Omorfo deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com Maraþ'taki yangýnýn nedeni öðrenilememiþ henüz... Öðrenilemeyecek de... Faili meçhullere yazdýk bunu da. Ama siz yine de faili "meþhurlar" diyebilirsiniz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Aðustos 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3886 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT UTANANLAR VE KORKANLAR ZALÝMÝN Trafik cezalarýný ödemeyen Bakan Hüseyin Özgürgün mü yalnýz? Cezalardan hepsinin de muaf olduðu ortaya çýktý... Sanki memlekette itfaiye ve ambulans görevi yapýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı