Yönetmeli e uyumda ek süre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetmeli e uyumda ek süre"

Transkript

1 UD-1 19/12/ :01 Page 1 sayfa 1 Trafik sigortas teminatlar artt ttbbb 1 Mart 2010 den itibaren kifli bafl na 175 bin TL ve büyük otobüsler için kaza bafl na 5 milyon 425 bin TL. teminat var 1 Ocak 2011 den itibaren kifli bafl na 200 bin TL ve büyük otobüsler için kaza bafl na 6 milyon 200 bin TL. teminat gelecek P.P ST-AV.YAK P M-222 yeni Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluflu Y l: 9 Say : 444 Sektörün Sesi dünyas 21 Aral k 2009 Pazartesi 10 KR. Otobüsçülerin Yönetmeli e iliflkin talep ve elefltirilerine cevap verildi. Yönetmeli e uyumda ek süre smail BEfiU UL / ANKARA Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s Talat Ayd n gazetemize verdi i özel röportajda; tafl mac n n biletinin kullan lmas zorunlulu unun 6 ay ertelenece ini, tek belgeye kay t sonras nda oluflabilecek kapasite noksanl klar n n tamamlanmas için 6 ay ek süre verilebilece ini ve eski B1-B2 belgelerinin geçerlilik süresi boyunca istenilen bir belge ile de ifltirilebilece ini aç klad. S ektör mensuplar n n, Ulaflt rma Bakanl na 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlü e giren Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde yer alan düzenlemelerle ilgili talepleri aras nda tek belgeye kay t, acentelerin kendi nam ve unvanlar ad na bilet kesememeleri ve belge kapsam de iflen B1-B2 belgelerinin de ifltirilmesi ön plana ç kan düzenlemelerdi. Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s Ayd n, 1 Ocak 2010 da sektör mensuplar n n uyum sa lamas gereken düzenlemelerin de ifltirilmesinin söz konusu olmad n söyledi. Ancak bunlarla ilgili ek geçifl süresi tan nmas na iliflkin baz taleplere olumlu cevap vererek 6 ayl k bir süre tan naca n aç klad. Talat Ayd n, Ulaflt rma Dünyas n n Ankara Temsilcisi smail Beflu ul u 17 Aral k Perflembe günü makam nda kabul ederek 1 Ocak 2010 öncesinde, Yönetmeli e uyum sorunu yaflayan sektör mensuplar n n elefltiri ve taleplerine iliflkin önemli aç klamalarda bulundu. Konular na göre bu aç klamalar özetle flöyle: Tek belgeye kay t Bir arac n birden fazla yetki belgesine kaydedilemez olmas kural n getirdik. Düzenlemeye yönelik elefltiriler yo unlaflt. Bir firma hem tarifeli, hem de tarifesiz tafl ma yapmak isterse, iki ayr belge muhafaza etmek ve kapasite tutmak ister. Bunun için tek belgeye kaydolma nedeniyle bir kapasite problemi olabilir. Elimizdeki veri bankas ndan "Kapasite sorunu nerede oluyor?" diye sistemi inceledim. Sadece hem B1, hem de B2 si olan 13 firman n ve hem D1, hem de D2 si olan 59 firman n böyle bir kapasite sorunu var. Bu firmalar n da 1 Ocak tan sonra 60 günleri var, Mart ay n n 2 sine denk geliyor. Ona ra men biz bu durumda olanlar için belki bir ilave süre verebiliriz. Hem B1, hem B2 si, hem D1, hem de D2 si olanlar n kapasiteye iliflkin noksanl klar n tamamlamalar bak m ndan bir 6 ayl k ek süre vermeyi de planl yoruz. Acentelerin bilet tanzimi Acentelerin tafl mac gibi bilet tanzim etmeleri konusu esasen bugüne kadar bir yanl fl uygulama olarak yap la gelmifl. Bu konuya aç k flekilde bir düzenleme getirip bunun mümkün olmad n kurala ba lad k. Buna yönelik elefltiriler aras nda uygulamada bunlar n zorluk ç karaca, sektörü s k nt ya sokaca fleklinde görüfller yer al yor. Biz bunu yaklafl k 1,5 y ld r söylüyoruz. Herkesin pozisyonunu ayarlamas laz m. Yine bizim derdimiz, esas olarak sektörü cezaland rmak, s k nt ya sokmak de il. Ama di er tafl ma modlar nda oldu u gibi, modern, ça dafl, genel hukuk kurallar na uygun ve uyumlu bir mevzuatla, tafl - mac l k yetkisi olmayanlar n tafl mac gibi bilet düzenleme uygulamas n n ortadan kalkmas laz m. Buna ra men bu konuda da 6 ayl k ek bir süre vermeyi planlad k. Ama art k ötelenemez. Belge kapsam de iflen belgelerin de iflimi Sadece B1 i olanlara, yurtiçi tafl ma hakk da verdi imiz için fiu tarihe kadar bir fark ver diyoruz. Çünkü senin D1 in yoktu, bu yeni hükümle eski belgenle bir hak daha elde ettin. Bu belgeni 5 y l geçerli olarak yenile ve faaliyetlerine devam et. Bunu yapmayabilirsin, o takdirde de belgenin yenilenme tarihi geldi inde biz senin belgeni yenilemeyece iz. Sen yine faaliyetini sürdüreceksin. stenilirse o süre gelmeden, yani yenilenme tarihi öncesinde bu durumda olan kifliler belgelerini 19. madde çerçevesinde istedikleri bir belge ile de ifltirebilirler, ona da bir k s tlama yok. Burada bir belirsizlik var gibi yorumlar yap l - yor, ama iflin do rusu bu. Sayfa 7 ZOTAfi 11 yafl nda R ahmetli Mehmet Niyazo lu taraf ndan infla edilen ZOTAfi n Yönetim Kurulu Baflkan Murat Niyazo lu, zmir ve zmirliler için bir gurur kayna olan ZOTAfi, her geçen gün yenilenen yüzüyle halk m z n hizmetindedir dedi. Sayfa 11 Ankara da karayolu ulafl m masaya yat r ld A nkara Otobüsçüler Derne i Baflkan Ethem Atefl, baz dernek yönetim kurulu üyeleri ile BUGSAfi Genel Müdürlü ü nde AfiT den sorumlu Genel Müdür Yard mc s Zeki Alan, Kara Ulaflt rmas Genel Müdür Yard mc s Hüseyin Y lmaz ve Ankara Bölge Müdürü Mahmut Özen le sektörün sorunlar n n ele al nd toplant da bir araya geldi. Sayfa 11 Kaptanlar m za ça r Geçti imiz hafta içerisinde Temsa Global Afi taraf ndan düzenlenen "Ay n Kaptan " törenine kat ld k. Bu törende 45. ve 46. Ay n Kaptanlar seçilip, ilan edildi. Anadolu Ulafl m dan Mehmet U urlu 45. Ay n Kaptan olurken, Metro Turizm den G yasettin Öz 46. Ay n Kaptan fioförü olarak ödülünü ald. Bu törende ben de bir konuflma yaparak, TO- FED olarak kaptanlar için gerçeklefltirdi- imiz çal flmalar anlatt m. Kaptanlar m - z n y pranma pay denilen haktan yararlanabilmesi için yapt m z baflvuru, törene kat lanlar n büyük ilgisini çekti. Rüfltü Terzi Sayfa 7 Hayat kurtaran kaptanlar T emsa Kaptanlar Kulübü nün, yollar n ustalar n ödüllendirdi i "Ay n Kaptan fioförü" seçimlerinin Eylül ve Ekim aylar n n oylamas sonuçland. 45 inci ve 46 nc ay n kaptan floförlerine ödüllerinin verildi i törende ayr ca "Ö renci Koçlu u" projesine destek veren kulüp üyelerine de belgeleri takdim edildi. TOBB Baflkan ndan ithal otobüs merak na elefltiri T OBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, stanbul Sanayi Odas n n düzenledi i 8. Sanayi Kongresi aç l fl nda, yerli otobüs üretimine kamu kurulufllar - n n gerekli deste i vermesi gerekti ini Yeni Safir AfiT de Sayfa 2 T emsa n n turizm ve flehirleraras yolcu tafl mac l k sektörüne yönelik üretti i 12.2 ve 13 metre uzunlu undaki yeni Safir otobüsü AfiT de düzenlenen bir lasmanla sektör temsilcilerine tan t ld. vurgulad. Sayfa 3 Sayfa 4 Otobüs tafl mac l n n sorunlar M ersin Koç Turizm Yönetim Kurulu Baflkan Sinan Koç, Karayolu yolcu tafl mac l sektörünün yaflad sorunlar n afl lmas nda herkesin katk s n n bulunabilece ini belirterek yaflanan önemli sorunlar ve çözüm önerilerini s ralad. Koç, yaz s nda yetkili kurumlar ve sektör temsilcisi meslektafllar yla çözüm için dayan flman n flart oldu unu belirtti. Sayfa 6 soto Türkiye turunda ilk durak Adana Mini tur Novo Lux ile büyüyor 15 y lda 15 bin Scania Milenyumda marka olmak 2009 u geride b rak p, 2010 a girmek üzereyiz Milenyuma giriflimizin üzerinden 10 y l geçti. Her dönemin, dünya üzerinde etkili olan, kendi toplumunda öne ç kan, sanat ve kültür alan nda ünlenen isimleri vard r lerle birlikte sanayide, teknoloji ve biliflimde art arda yaflanan geliflmeler ve kurumsallaflma süreci, ünlü isimlerin aras na ünlü markalar n da kat lmas na yol açt. Ülkemizde önceleri kamu iktisadi teflekkülleri, THY, TCDD, Ziraat Bakas, Emniyet Sand alanlar nda birer marka olmay baflar rken, art k özel sektörün yarat markalar daha fazla dikkat çekiyor. Ahmet Yalamano lu Sayfa 8 Sayfa 5 Sayfa 9 Sayfa 6

2 UD-2 19/12/ :12 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi SEKTÖR 2010 Kültür Baflkenti ve biz Avrupa Birli i, bir sosyal ve yaflamsal etkinlik olarak her y l bir baflkent belirliyor ve o kentin tarihi, sosyal ve do al güzellikleriyle öne ç kmas n, tan nmas n ve kazançl ç kmas n sa l yor y l nda stanbul la birlikte iki küçük kent daha ayn anda kültür baflkenti olacak; biri Polonya da, di eri Almanya da. O küçük kentler için bir tan t m vesilesi Hayati Uzun olan, turizm gelirini yükseltecek etkinlikler dizisi diye düflünülecek bu karar stanbul için çok daha önem kazan yor. Tarihin en eski baflkentlerinden biri olan stanbul ayn zamanda, birçok uygarl n befli i ve birçok imparatorlu un da temeli. stanbul u Avrupa Birli i üzerinden tan t m f rsat n sa lamak önemli bir imkanken her geçen gün elimizden kaç rd m z üzülerek görüyorum Avrupa Kültür Baflkenti Ajans oluflturuldu, büyük bir hevesle yeni projeler gelifltirildi. Herkes bu çorbada benim de tuzum bulunsun diye destek verdi. Ama evdeki hesap çarfl ya uymad Avrupa Kültür Baflkenti Ajans, sadece kendi çevresinden gelen projelere onay verdi. Birçok parlak ve ifle yarar proje oldu u gibi kenara at ld. Kendi içerisinde de anlaflmazl a düflen yöneticiler de istifa edince tarihin en önemli baflkentlerinden medeniyetin befli i olan stanbul un tan t m sa lanamad a birkaç gün kald ama ses getirecek çal flmalardan eser yok. Karayoluyla yolcu tafl mac l sektörü ise olas kat l mlarla stanbul a gelecekleri Türkiye nin güzelliklerine tafl yacaklar n düflünüyordu. Bu heves de kursaklarda kald. Ellerindeki potansiyel yeterli olan otobüsçüler de bu aksakl ktan pay n ald. TOFED in de içinde bulundu u Busworld stanbul Fuar, bir anlamda stanbul Kültür Baflkentli- i etkinliklerinden biri say labilir. Bu çerçevede de Busworld Fuar n n çok daha renkli, çok daha hareketli ve çok daha etkin geçmesi için çal flmalara bafllamam z; özellikle de yabanc konuklar davet etmemiz gerekir. Bu noktada, kurulmas düflünülen ICU (Uluslararas Otobüsçüler Birli i) için de önemli bir ad m olaca n düflünüyorum. Burada, bizim iflimiz de il deyip kenara çekilmek ülke menfaatine de terstir. Otobüsçüler böylesi durumlarda olumlu düflünüp yararl olacaklar gerçeklefltirirler. Hizmet sektörü olman n gere i budur. Tüm etkinliklere biz otobüsçülerin de kat lmas gerekir. Her fley para de ildir. Bunu ülkemizde en iyi hayata geçirenler de otobüsçülerdir. De erli okurlar, Tahsin Kaptan Bu hafta sizlere öncelikle iki önemli geliflmenin mutlulu unu bir arada yaflad m z ödül törenimizden bahsetmek istiyorum. Temsa Kaptanlar Kulübü taraf ndan 4 y ld r düzenlenen "Ay n Kaptan fioförü" seçimlerinde Eylül- Ekim aylar n n oylamas sonuçland. De erli meslektafllar m Anadolu Ulafl m dan Mehmet U urlu ve Metro Turizm den G yasettin Örs, 45 ve 46 nc ay n kaptan floförleri oldu. Kulübümüz taraf ndan kaptan floförlerimizin ödüllendirildi i törende ayr ca seçilmifl ay n kaptan floförleri ile bafllat lan Ö renci Koçlu u projesi kat - l mc lar na da belgeleri takdim edildi. Bu güzel geliflmelerin ard ndan, sizlerle meslektafllar mdan Mehmet Emin Y lmaz n yol hikayesini de paylaflmak istiyorum. Dilerseniz hikayeyi Mehmet Kaptan m z n kendi a z ndan dinleyelim. "Kamyonun alt nda otomobiliyle kalan adam n görüntüsü gözlerimin önünden hiç gitmedi. Kaza günü Adana- stanbul seferini yap yordum. Saat sular nda fiereflikoçhisar mevkiinde yolda bir kazaya rastlad m. Kalas tafl yan bir kamyon yolun ortas na y lm flt. Görev ve insanl k bilincim ile hemen yard ma kofltum. Kamyonun alt nda ne oldu unu anlamak için e ildi imde, s k flm fl olan arabay ve içindeki adam gördüm. Ambulans gelinceye kadar müdahale etmemem gerekti ini biliyordum ancak arabadan ve kamyondan dumanlar yükseliyordu. Çevredekilerin yard m yla, her biri yaklafl k 4-5 metre uzunlu unda olan kilolarca a rl ktaki kalaslar yerlerinden oynat p arabadaki adama ulaflmaya çal flt k. Ancak kap s k flm flt. Tek çare arka camdan içeri girip, floför koltu unda oturan adam d flar çekmekti. Sürünerek içeri girdim ve adam n s k flan sa aya n kurtararak, adam koltuk altlar ndan tutarak d flar do ru çektim. Kazazedeyle beraber d flar ç kt mda, kamyondan kurtulan kalaslar n üzerime geldi ini gördüm ama çok geçti. Kolum k r ld, diyafram m patlad ve iç kanama geçirdim. Omzum a r hasar gördü. Yüzüm gözüm yara bere içindeydi. Bir dizi ameliyattan sonra kendine geldi inde, doktorlara ayn olayda yaralanan di er kiflinin ak betini sordum. Ancak doktorlar net bir yan t vermedi. Kazan n üzerinden dört ay geçmiflti ki, hiç tan mad m kad nl erkekli, büyüklü küçüklü bir grup beni ziyarete geldi. çlerinden orta boylu 30 yafllar nda bir adam, hafif topallayarak bana do ru yürüdü ve elimi öptü. Bu genç, kamyonun alt ndan kurtard m kifliden baflkas de ildi. Tüm aile bana tek tek teflekkür etti. Uzun zamand r hiç bu kadar mutlu olmam flt m, ne diyece imi bilemiyordum. Bana içi para dolu bir zarf uzatt. Me er genç adam, hurdaya dönmüfl olan arabas n satm fl, çevresinden de biraz para toplayarak beni ödüllendirmek istemifl. Yapt m n bir insanl k görevi oldu unu söyleyerek zarf geri verdim ve "Benim için en büyük ödül, senin hayatta ve sa l kl olman" dedim. Mesle in hak etti i onuru kazanmas nda böylesine fedakar kaptanlar m z n büyük pay oldu una yürekten inan yor ve kaptan m z bir kez daha kutluyorum. Haftaya görüflmek dile iyle. 44 "Ay n Kaptan fioförü" ödül töreninde bir araya geldi HAZ RAN 2006 AYIN KAPTAN fioförü MEHMET EM N YILMAZ Do um Y l : 1956; Do um Yeri: fianl urfa Medeni Hali: Evli; Çocuk Say s : 7 kamet etti i flehir: fianl urfa Çal flt Firma: Ben Turizm Hayat kurtaran kaptanlar Temsa Kaptanlar Kulübü nün, yollar n ustalar n ödüllendirdi i "Ay n Kaptan fioförü" seçimlerinin Eylül ve Ekim aylar n n oylamas sonuçland. 45 inci ve 46 nc ay n kaptan floförlerine ödüllerinin verildi i törende ayr ca "Ö renci Koçlu u" projesine destek veren kulüp üyelerine de belgeleri takdim edildi. Kolektör t kand, otogarda sel sorunu yafland A rtan ya fllarla birlikte Büyük stanbul Otogar n n alt ndan geçen Ayval dere kolektörünün t kanmas sonucunda otogar n alt katlar n su bast. Kuzey istikametinden gelen, bütün at k sular ve ya mur sular n toplayarak Güney de Marmara Denizi ne boflalmas n sa layan Ayval dere kolektörü, 18 Aral k Cuma günü Büyük stanbul Otogar d fl nda ve ç k - fl nda infla edilen toplu konutlar n bahçesinde yap lan düzenleme çal flmalar nedeniyle t kand. Kolektörün t kanmas yla birlikte otogar n alt katlar ndaki menfezlerden yo un bir flekilde su f flk rmaya bafllad. Kolektör ar zas sonucu meydana gelen sel nedeniyle alt 38 kodunda yer alan iflyerleri ve burada park etmifl araçlar s k nt l anlar yaflad lar. Sorun çözüldü Büyük stanbul Otogar yöneticileri yaflanan sel sorunuyla birlikte, otogar personelini harekete geçirerek, konuyu Büyükflehir Belediyesi, Bayrampafla Belediyesi, SK ve itfaiyeye bildirdiler. SK, itfaiye ve belediye ekipleriyle birlikte yap lan yo un çal flmalar sonucunda 19 Aral k Cumartesi sabah saat 05:00 de kolektördeki t kan kl k giderilerek sel sular tahliye edildi. Ard ndan Büyükflehir Belediyesi ve SK ekipleri hasar tespit çal flmalar na bafllarken, alan n temizlenmesi de sa land. Geçti imiz Eylül ay nda can kay plar na da neden olan stanbul daki büyük sa anak ya fl dâhil otogar n hizmete aç ld ten beri Büyük stanbul Otogar nda ilk kez bir sel felaketiyle karfl lafl ld. Temsa Kaptanlar Kulübü nün, flehirleraras yolcu tafl mac l sektöründe otobüs floförlerine hak ettikleri de eri vermek amac yla 2005 y l ndan beri düzenledi i Ay n Kaptan fioförü etkinli inin Eylül ve Ekim ay seçimleri sonuçland. Kaptanlar n yol hikâyeleri, 4 jüri üyesinin yan s ra 10 bini aflk n kiflinin kat l m ile adresindeki oylama ile de erlendirildi. Seçim sonucunda, 2009 Eylül Ay Kaptan fioförü Anadolu Ulafl m dan Mehmet U urlu olurken 2009 Ekim Ay Kaptan fioförü Metro Turizm den G yasettin Örs oldu. Birçok sektör temsilcisi derne in yetkililerinin de kat l m yla gerçeklefltirilen törende kaptanlara ödülleri takdim edildi. Düzenlenen ödül töreninde ay n kaptan floförlerinin yan s ra, Ö renci Koçlu u" projesini destekleyen kulüp üyelerine de belgeleri takdim edildi. Törene kat lan TOFED Baflkan Rüfltü Terzi ve B O Afi Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Yalamano lu Temsa Kaptanlar Kulübü nün hayata geçirdi i projelerin ve tüm otobüs kaptanlar için düzenledi i etkinliklerin takdire flayan oldu unu; bu aç dan sektör ad - na Temsa ya teflekkür ettiklerini belirttiler. Tecrübeli kaptanlar hayat kurtar yor Gelece in kaptanlar, ay n kaptan floförlerinin koçlu unda yetifliyor Temsa Kaptanlar Kulübü taraf ndan seçilen Ay n Kaptan fioförleri, gelece in kaptan adaylar n n yolunu açmaya devam ediyor. Kaptanlar Kulübü nün bir etkinli i olarak gelifltirilen Ö renci Koçlu u projesi kapsam nda, Dumlup nar Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki 'Otobüs Kaptanl ' bölümü ö rencileri, 4 y ld r seçilen 44 Ay n Kaptan fioförü ile bir araya geldi. Kaptanlar n ö rencilerle efllefltirilece i proje kapsam nda ö rencilerin geliflimine yönelik çal flmalar yap lacak. "Ö renci Koçlu u" projesine destek veren kulüp üyelerine de, "Ay n Kaptan fioförü" ödül töreninde belgeleri takdim edildi. "Ay n Kaptan fioförü" olmaya aday olan ve kulübün sundu u f rsatlardan yararlanmak isteyen tüm kaptanlar adresinden ya da bu adreste yer verilen noktalardan Temsa Kaptanlar Kulübü ne üye olmak için baflvurabilirler. 4 y l boyunca ödüllendirilen hikayelerde Eylül ve Ekim ay seçimlerinde de, kaptanlar n tecrübeleri sayesinde kurtard klar hayat hikayeleri Mehmet U urlu ve G yasettin Örs e ödül getirdi. Eylül Ay Kaptan fioförü Anadolu Ulafl m dan Mehmet U urlu, kendisine ödül kazand ran hikayesini flöyle anlatt : " zmir-ankara seferini yapmak üzere 7 Temmuz 2009 günü 22:00 de zmir fiehirleraras Otobüs Terminali nden hareket ettik. Yola ç - kal dakika olmufltu, Kemalpafla mevkiinde seyir halindeydik. Bölünmüfl yol çal flmas olan bölgeye gelmek üzereyken karfl fleritten bölünen yol bizim istikametimize dönerek geliflligidiflli yol haline geliyordu. Karfl fleritte yaklafl k 500 metre uzakl kta bulunan bir arac n kontrolünü kaybetmifl bir flekilde ilerledi ini fark ettim. Arac n, Karayollar taraf ndan yolun bölünmüfl oldu unu göstermek amac yla koyulan dubalar son anda fark ederek çarpmaya bafllad n düflündüm. kram servisi nedeniyle otobüsümüzde iç ayd nlatmalar n tamam aç kt. Bu nedenle arac n içi ön cama yans - yordu ve d fl görüfl alan m 10 metre civar ndayd. Bölünmüfl yolu geçer geçmez karfl dan sa sol çizerek gelen arac n, orta refüjlere çarparak bizim fleride geçti ini sol dikiz aynamdan gördüm. Bir anl k refleksle h z m 85 kilometreden 110 kilometreye ç kararak araçla karfl layaca m z noktay daha ileriye atmak istedim. Bizim fleride geçerek takla atan araçtan dumanlar yükselmeye bafllad. Trafi i aksatmamak ve arkamdan gelen araçlar n daha büyük bir kazaya sebep olmamas için süratimi normal seviyeye düflürerek yoluma devam ettim. Böyle bir kazay bir anl k refleksle fark ederek h z m yükseltmem sayesinde büyük bir kazay önledim. Aksi takdirde takla atan otomobil direkt olarak bizim arac m z n önüne düflecekti." Metro Turizm in ödüllü kaptan G yasettin Örs, Ekim ay nda di er kaptanlar aras nda s yr larak ödül almas n sa layan hikayesini flöyle anlatt : "2005 y l nda stanbul-adana seferini yaparken Koçhisar da floförü uyuyan bir kamyon park yerine uçarak, park halinde duran bir t ra arkadan çarpt. fioför, sürücü mahalinde s k fl p kalm flt. Halat n bir ucunu otobüsün çeki demirine, di er ucunu kamyonun direksiyonunun dire ine ba layarak aray açt m. Bu sayede yaral y kamyondan ç kartarak olay yerine ça rd m z ambulansla hastaneye h zla ulaflt r lmas n sa lad m." Kaptanlar a r iflçidir TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi ise yapt konuflmada flunlar söyledi: Temsa Global Afi nin bafllatt "Ay n Kaptan fioförü" yar flmas bir sosyal hizmet projesidir. Nitekim, bu yar flmayla birlikte oluflturduklar "Kaptanlar Kulübü"nün giderek büyümesi ve kaptanlar m z taraf ndan ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Bu kulübü esas alarak tüm kaptanlar n temsil edildi i bir sivil toplum kuruluflunun, derne in oluflturulmas n gerekli görüyoruz. Karayoluyla yolcu tafl mac l sektörünün en önemli aktörleri olan kaptanlar - m z da dernekleflerek, TOFED çat s alt nda görmekten büyük memnuniyet duyar z. Y pranma pay Biz kaptanlar m z n a r iflçi olduklar n söyleyerek, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na müracaatta bulunduk. Kaptanlar m z n da t pk pilotlar gibi, tren makinistleri gibi a r iflçi olarak kabul edilerek 20 y lda emekli olmalar n talep ettik. Halk aras nda y pranma pay olarak tabir edilen ve erken emeklilik imkan sa layan bu hakk n verilmesi için yapt m z baflvurunun takipçisi olaca z. E itim platformu Ayr ca, TOFED E itim Komisyonu olarak bu komisyonun Baflkan Say n Adnan De irmenci taraf ndan tüm üreticilere bir ça r yaparak bir e itim platformu oluflturmay amaçl yoruz. Temsa Global bu ça r - m za cevap vererek toplant m za kat ld. Kaptanlar Kulübü bünyesinde yap lan e itim çal flmalar n n daha da yayg nlaflt r larak sürdürülmesini hedeflemekteyiz.

3 UD-3 19/12/ :13 Page 1 sayfa 3 OTOMOT V 21 Aral k 2009 Pazartesi 3 O302 otobüsçülük tarihinin en önemli otobüsü Otobüsçüler O302 yi unutmaz unutamaz Efsane... O302 ile ilgi yaflanm fl çok fley var Fabrikada üretim safhas nda Latif Karaali AKSESUARLARI Sat flta. Otobüsçünün bu "araba"ya sahip olma hayalleri Sirkeci piyasas Senetler... hat r senetleri Fabrikadan teslim alma heyecan Hepsi an larda kald. Lakin bu gün dahi "gözümüzü 302 ile açt k. Al rken de... Çal flt r rken ve de satarken de çok kazand rd " der Otobüsçü Efsane otobüs O302 nin fabrikadan teslim al nd ktan sonra lk yolculu una ç kmadan önce "gelin" gibi süslenmesi Aksesuarlar n anlatmaya çal flaca m hat rlad m kadar yla lk olarak ön gö üse davlumbaz tak l r s için Koltuklara da "k l f" koltuk kumafl y pranmas n diye Koltuk bafll tak l r. Çöp kovalar bir güzel koridora koltuk ayaklar na ba lan r. Her yolcunun rahat kullanabilmesi için. Arka beflli koltuk biraz öne al n r, koltuklar diklefltirilir. fioföre "yatak" yap l rd Rengarenk perde floför yatarken yolcu görmesin diye. GEL N G B SÜSLEN R Ön camlara da püsküllü yar m ay perde tak l rd kasislerde sal n rd püsküller Farlara da koruyucu... far camlar n korumak için O302 yaz l tel çerçeve. Tamponda bulunan sis lambalar na plastik turuncu muhafaza Ön cam kafl üstü havaland rma deliklerini k fl n so uk havay engellemek için De iflik renkte teneke ve üzerinde Mercedes-Benz O302 yaz lan aksesuar Vites kolu çok önemli Vites kolu renkli pelufl veya fosforlu bantla sar l r Bir de takviye kolu var fl kl vites topuzu koyulurdu. Farkl renklerde tavan lambalar Tavan ayd nlatma püskülleri Egzoz uzant lar De iflik sesli kornalar Arka kap önünde buzdolab ve "L" anahtar Bu anahtar muavinin için sosyal statü. Tabiî ki floför için marfl dü mesi yan na da "ibelo" marka çakmak Ve de sinyal koluna tespih Dikiz aynas yan na da plastik küçük çiçekli vazo 0302 PERONA HAZIR O302 EFSANE Efsane art k yolcu almak üzere perona girmeye haz r fioför de keyifle arabay sürmeye 0302 KULLANMANIN RACONU O302 kullanman n kaptan raconlar var. Kaptan otobüsüyle perona girer. Ve el frenini kurmaya bafllar. 5 kez kurar sol koluyla. El freninin ç kard sesle keyiflenir. Yolda giderken de sol ayak alt nda motor freni dü mesi var. Motor frenin sesi de mest eder kaptan. Özellikle rampa ç karken zorlanan arabaya takviye ile güç verir. Vites topuzunun hemen üzerine sol tarafta sar pirinçten küçük kol dü mesi... flte takviye burada. Takviye bu valf çevrilerek çal fl yordu. Kaptan takviye ve ara gaz motor devri üçlemesi takviyeyi çeker h zla. O h zla da elini havaya Otobüs tavan na de ecekmifl gibi hava atard. lk modellerde takviye gö üste idi. Ön döfl Hatta baz kaptanlar topuzu flöyle elinin tersiyle ittirirken Parma ndaki yüzü ü de hafifçe ön cama t klat rlard. T klatt klar yüzükte kal n, üstü Mercedes-Benz y ld z olan alt n yüzük O302 kullanman n bir raconu da bu. Sonra arka muavini lambas n h zla birkaç kez aç p kapat r. Bu bir emirdir muavine Acil gel yan ma diye. Muavin de h zla koridordan yolcular n aras ndan kaptan n yan na gelir. Sol kula n kaptana verir. Bafl n e erek. Ayn h zla otobüsün arkas na gelir. Talimat yerine getirmek üzere kaptan n TOBB Baflkan ndan ithal otobüs merak na elefltiri Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, stanbul Sanayi Odas n n düzenledi i 8. Sanayi Kongresi aç l fl nda, yerli otobüs üretimine kamu kurulufllar n n gerekli deste i vermesi gerekti ini vurgulayarak, "Bir taraftan Avrupa n n en büyük otobüs üreticisi ve ihracatç s olmakla hakl bir flekilde övünüyoruz. Sonra, yüz milyonlarca euroluk otobüs ithal ediyoruz. Üstelik Baflbakanl k genelgesi ile Sanayi ve Ticaret Bakan m z n da deste ine ra men, kamu kurumlar ndaki bu ithal merak devam ediyor" dedi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, küresel krizin etkilerini sosyal hayatta daha derinden hissettiklerini söyledi: "Çeflitli ülkelerden ve ülkemizden toparlanmaya yönelik veriler gelse de, küresel krizin etkilerini sosyal hayat m zda daha derinden hissediyoruz ve korkar m bunun artmaya devam etti ini de görece iz. Al flt m z dünyay altüst eden bir süreçten geçiyoruz. Dün enflasyon düflünce, faiz inince sevinirdik. Ama flimdi sevinemiyoruz. Evet faiz iniyor ama ekonomi, 4 çeyrek üst üste küçülüyor, iflsizlikse art yor. Enflasyon düflüyor. Ama talep azald için düflüyor. Bankalarda para var. Ama hem ekonomik aktivite, hem de ekonomiye güven azald için, kaynaklar reel sektöre de il, kamu borçlanmas na ak yor. Kredi derecelendirme flirketleri, rating notumuzu art r yor. Ama bunun temeli, bankalar n ve kamunun, kredi borçlar n geri ödeme kapasitesinin, daha olumlu hale gelmesi. Öte yandan ekonominin geri kalan ndaki iyileflmeye dair bir not yükselmesi söz konusu de il. Kredi notu iyileflse de, ekonomik faaliyetlerde göze çarpan bir canlanma yaflanm yor. Dolay s yla ilginç bir dönemdeyiz. Dünün müjdeli haber veren göstergeleri, bugünlerde bizleri sevindirmiyor. Mali sektör ve portföy yat r mc lar için olumlu görünenin, reel sektör ve halk n büyük k sm aç s ndan ayn görünmedi i, farkl kesimlerin çok farkl bak fllar n n oldu u bir dönemdeyiz. Önümüzdeki dönemde durumu iyi olanla kötü olan aras ndaki makas n daha da aç lmas ndan endifle ediyoruz." flsiz say m z 3.5 milyona ulaflt Krizle birlikte 1 milyon insan n iflsiz kald na ve toplam iflsiz insan say s n n resmi olarak 3.5 milyona ç kt na de inen Hisarc kl o lu, ekonominin ilk 9 ayda yüzde 8.4 oran nda küçüldü ünü vurgulad. "Gün iflletmelerimizi ayakta tutma, düflen üretim kapasitelerini art rma, azalan istihdam yerine koyma günüdür" diyen Rifat Hisarc kl o lu, konuflmas n flu flekilde sürdürdü: Dünya Bankas n n Doing Business 2010 Raporu nda Türkiye, yat r m ortam baz nda 73 üncü s radad r. Dünya Ekonomik Forumu nun, Küresel Rekabet Endeksi s - ralamas ndaysa 61 inci s raday z. Dünyan n 17 nci büyük ekonomisi olmakla övünen bizler için, hiç de yak - fl k almayan bir tablodur bu. Alt n çizerek söylüyorum. Bugün yat r m ortam n iyilefltirmek, dün oldu undan daha önemli. Verimli topraklara verimli tohumlar ekilirse, bundan herkes kazançl ç kacakt r. O halde gün, iflletmelerimizi ayakta tutma, düflen üretim kapasitelerini art rma, azalan istihdam yerine koyma günüdür. Mevcut üretime ve iflletmelerimize destek olma günüdür. Bunu baflarmak içinse, yeni bir yaklafl ma ihtiyac m z var. Bu da üretimi ve tüketimi birlikte teflviktir. Dolayl vergilerin a rl Kamu idaresi reformunun art k tamamlanmas n n zorunlulu una dikkat çeken Hisarc kl o lu, "Buna bafllad - m zda bugün sorun olan pek çok meselemizin çözümlenece ini görece iz. Al n kay t d fl l k meselesini, kay t d fl l k yaln zca iktisadi bir sorun de il, ayn zamanda kamu idaresi sorunu. Kay t d fl l k nedeniyle do rudan vergi yerine dolayl vergilere a rl k verilince, Türkiye'nin rekabet gücü olumsuz etkileniyor. Akaryak ttaki fiyat tablosu iflte bunun sonucu. Dolayl vergilere dayal bir sistem içinde faaliyet gösteren flirketler, dünya çap nda rekabetçi olamazlar, yar fla geriden bafllarlar. fl yapman n maliyetinin yüksek olmas, hem kay t d fl l n bir sonucu hem de kökeni. Bu kadar karmafl k hale gelen bir sorunun çözümü de kapsaml bir reform stratejisi ile mümkün olabilir. Günlük tedbirlerle bu sorunu çözemeyiz. Türkiye vergi sistemini ve vergi idaresini elden geçirmeden kay t d fl l k sorununu çözemez. Kayda girene yüklenen bir vergi idaresi anlay fl ile ça dafl dünyada yol alamay z. Türkiye'yi dünyan n 17 nci büyük ekonomisi yapt k. Ama kay t d fl l kta, bir üçüncü dünya ülkesi gibiyiz. Kay t d fl l k böyle sürdükçe, ekonominin birinci ligindeki ülke olamay z. Üstelik kay td fl l k, demokrasimizin güçlenmesine de engel. Kay t d fl l n oldu u yerde bileflik kaplar misali, birinin kay t d fl l onunla ifllem yapan da etkilemektedir. Bu durumda hepsi defolu bireylerden oluflan bir toplum do maktad r. Kendi hesab n veremeyen, hesap da soramaz. O vakit demokrasimiz de güçlenemez. Akaryak t üzerindeki a r vergi yükünden dolay, bugün yurtiçinde yap lan tafl mac l n maliyeti, okyanus ötesi gemi tafl mas n n navlun maliyetini geçti. Enerji fiyatlar üzerindeki yüksek vergilemeden vazgeçilmeli. Dünyan n birçok ülkesinde, paras olanlar n harcama yapmas özendirilirken, di er taraftan TÜRK ÜRET C S KAZANSIN Kamu kurumlar n n ithal otobüs merak n da elefltiren TOBB Baflkan, yabanc üretici yerine Türk üreticisinin, Türk iflçisinin kazanmas gerekti ini söyledi: Bir taraftan Avrupa n n en büyük otobüs üreticisi ve ihracatç s olmakla hakl bir flekilde övünüyoruz. Sonra, yüz milyonlarca euroluk otobüs ithal ediyoruz. Üstelik Baflbakanl k genelgesine ve Sanayi Ticaret Bakan m z n da deste ine ra men, kamu kurumlar ndaki bu ithal merak devam ediyor. Yabanc üretici kazan yor. Türk üreticisi, iflçisi kaybediyor. Oysa biz istiyoruz ki, üreten kazans n. Biz istiyoruz ki çal flan kazans n. Biz istiyoruz ki emek veren kazans n. Lobiler de il Kobiler kazans n. Zaten büyük iktisatç John Maynard Keynes bofluna flöyle dememifl; en büyük problem, insanlar n yeni fikirleri benimsemesi de il, eskilerini unutabilmesidir. O yüzden, hükümetimizin bir önceli i de, bu zihniyet devrimini, tüm kamu idaresine yaymak olmal d r. vergi indirimleri yap larak ve harcama çekleri verilerek, hane halk harcamaya teflvik ediliyor. Türkiye de ise, zaten dar kapsaml uygulanan vergi indirimleri bile h zla kald r l rken, bir de üstelik dolayl vergiler art r larak, halk n geliri ve tüketimi azalt l yor" diye konufltu. Tedbirler al nmal 2010 y l nda ekonominin 2009 a göre büyüyece ini söyleyen Hisarc kl o lu, Bir dizi tedbirle desteklenmezse, 2011 in, 2010 dan daha iyi olabilmesini riske etmifl oluruz. Krizin en yo un yafland dönemi geride b rak - yoruz. Ama bu yeterli mi? Kaybetti imiz üretimi, istihdam, sat fl hacmini tekrar ne zaman yakalayabilece iz? Esasen iflimizin as l zor taraf da flimdi bafll yor aras nda ekonomik büyümeyi üzerine infla etti imiz küresel flartlar art k yok. Bu y l önemli bir s k nt da, bankalardaki kaynaklar n kamu taraf ndan kullan lmas yd. Ama önümüzdeki y l da bu tablo de iflmeyecek gibi görünüyor. Zira kamunun borç çevirme oran yüzde 100 ün üzerinde. Yani bu y l kamunun çekti i kaynak geri gelmeyecek. O zaman finansman s k nt s nas l afl - lacak? Kobilere yönelik desteklerin art r lmas n, KOS- GEB ve Kredi Garanti Fonu nun kapasitelerinin güçlendirilmesini son derece önemli görüyoruz. Hepsi do ru ad mlar. Öte yandan tüm ad mlar n tek bir iktisat politikas n n bileflenleri olmas da gerekli. Zira bize gereken, yeniden ve yeni bir büyüme hikâyesini oluflturmak. fl dünyam z art k orta vadeli düflünmeye bafllayacak, krizden ç k fl için özel sektör dinamizmini devreye sokacakt r. Ancak, kamu da bu dinamizmin devreye girebilmesi için, gereken ortam sa lamaya çal flmal d r. Rifat Hisarc klo lu, konuflmas na flu flekilde devam etti: Dünyadaki e ilimleri dikkate alan, geçici de il kal c, k sa vadeli de il, orta ve uzun vadeli tedbirleri içeren bir sanayi politika çerçevesidir, ihtiyac m z olan. Üretim yap m z, kriz sonras n n yeni parametrelerini dikkate alarak yenilemek zorunday z. Yeni küresel rekabet ortam nda, d fl pazarlar n de iflen talebini, nas l bir üretim yap s yla karfl layaca z? Bu üretim yap s için nas l bir iflgücü beceri düzeyi gerektirmektedir? O iflgücünü o beceri düzeyine erifltirmek için nas l bir e itim sistemine ihtiyaç vard r? Mesleki e itimde yaflanan s - k nt lar nas l aflaca z? Türkiye nin bir tak m vehimlere kap larak, mesleki e itimin önünü t kama lüksü olabilir mi? Bu sorular n yan tlar n bugün verebiliyor muyuz? Ülkenin sanayi ve büyüme stratejisi asl nda bu ve benzeri sorular n cevaplar n n ta kendisidir. Büyüme ve sanayi stratejisi gelecekteki üretim yap s yla ilgili tercihlerimizi bugünden ortaya koyabilmek demektir. Tutarl enerji ve e itim politikas Sanayi politikas olmayan n tutarl bir enerji politikas olamaz. Sanayi politikas olmayan n, etkin bir e itim politikas olamaz. Sanayi politikas olmayan n anlaml bir iklim de iflli iyle mücadele politikas olamaz. Herfleyden önemlisi, sanayi politikas olmayan bir Türkiye iflsizlik sorununu çözemez. Türkiye, kriz sonras n n dünyas nda etkili bir güç olmak istiyorsa, bir an önce yeni bir sanayi politikas ve büyüme stratejisi tasarlamal d r. Bu ba lamda kongrenin ana temas n n "Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön" olarak belirlenmifl olmas n fevkalade isabetli gördü ümü belirtmek isterim. Türkiye gelece i skalamak istemiyorsa, akl n mezarl ndan kurtulmak zorundad r. Bu çerçevede, ekonominin kurumsal altyap s n topyekün elden geçirecek, oyun alan n tüm firmalar için eflit k lacak, içinde yarg, e itim, vergi gibi temel alanlar n oldu u, ikinci nesil reform paketini bir an önce uygulamada görmek istiyoruz. Ben gelece imizden umutluyum. Türkiye nin sanayicileri olarak 2023 y l nda dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na girmek istiyoruz. Bunu da sahip oldu umuz müteflebbis ruhumuzla gerçeklefltiririz diyorum. Afl r iyimserlik do ru de il stanbul Sanayi Odas Baflkan Tan l Küçük de küresel kriz sonras nda iyileflme iflaretleriyle ilgili olarak, afl - r iyimserli in yanl fl olaca n, sanayi üretiminin henüz istikrar kazanamad n söyledi. Küçük, küresel krizin Türkiye ekonomisinde mali kesimden çok reel sektörü, özellikle de sanayiyi olumsuz etkiledi ini, sanayi üretiminde ve istihdam nda büyük kay plar ortaya ç kt n belirtti. Küçük, Ancak, k smen düzelen morallerimizin yan nda flunu da ifade etmeliyiz ki bu geliflme karfl s nda afl r bir iyimserli e kap lmak, 'ifller düzeldi' havas na girmek yanl fl olacakt r. Eylülde beklenenden yüksek bir küçülme, ekim ay nda da beklentilerin ötesinde bir art fl karfl m za ç km flt r. Sanayi üretimi henüz istikrar kazanmam flt r. Y l n tamam na bakt m zda 2009'un 10 ay sonunda sanayi üretimimizin, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 13,1 gibi yüksek bir oranda küçüldü ü görülecektir'' diye konufltu. Dinamizmin göstergesi yat r mlar Son büyüme verilerindeki en dikkat çekici olumsuzlu- un, özel sektör yat r m harcamalar ndaki küçülmenin hala yüzde 19,4 gibi yüksek bir oranda devam etmesi oldu- una iflaret eden Küçük, flunlar kaydetti: ''Unutmayal m ki ekonomide dinamizmin göstergesi yat r mlard r. Yeterince yat r m yoksa ekonomiyi durgun bir seyir bekliyor demektir. Yat r m yoksa toparlanma istedi imiz h zda olmayacak demektir. Sanayi üretiminde art ya geçiflle krizden ç k fl sürecinde önemli bir zemin kazan lm flt r. fiimdi hedef, üretim art fl na istikrar kazand rmak, ayr ca tüketim ve yat r m harcamalar nda da art ya geçifli sa lamak olmal d r. Buralarda elde edilecek baflar kanayan yaram z iflsizli e de bir ölçüde de olsa çare olacakt r.'' Ekonomik programa göre 2010 y l nda GSY H'nin yüzde 3,5 oran nda büyüyece ini, sanayi için büyüme öngörüsünün ise yüzde 4,4 oldu unu an msatan Küçük, ekonomide lokomotif görevinin yine sanayiden beklendi ini, sanayinin performans n n iç ve d fl talepteki geliflmelere ba l oldu- unu belirtti. ç talebi h zland rmak Mevcut durumda d fl talepte s k nt n n devam etti ini, bu krizde ihracat n 2001 sonras dönemde oldu u gibi büyük bir ç k fl imkan sunmad n belirten Tan l Küçük, bu koflullarda Türkiye'nin önündeki seçene in iç talebi h zland rmak olaca n ifade etti. Sanayileflme ac ve gözyafl ile dolu stanbul Sanayi Odas Meclis Baflkan Erdal Bahç van ise olumsuz ekonomik durumu finansal mekanizmalarla erteleme gerçe inin, beklentileri do ru bir flekilde yönetmeyi de imkans z hale getirdi ini savunarak, ''En ac verici olan ise dünyada uygulanan bu olumsuz gerçe i bizim gibi geliflmekte olan ülkelerin, baflkas n n paras olarak bilinen s - cak paraya güvenerek has ralt etmeye çal flmas oldu'' dedi. Bahç van, 8 inci Sanayi Kongresi nde, dünyada sanayileflme sürecinin ac ve gözyafl olmadan gerçekleflmedi ini, üretim yapmak kadar üretilen ürünü satacak pazar n geçmiflte oldu u gibi bugün de büyük önem tafl d n söyledi.

4 UD-4 19/12/ :46 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi OTOMOT V 2010 a say l günler kald, her yeni y lbafl nda dilekler tutulur, umutlar, beklentiler dillendirilir nas l geçti diye bafllar konuflmalar ve yorumlar yap l r Ama öyle bir A. Kadir Akgün Sene yeni, sorunlar ayn Ege Bölgesi Otobüs flletmecileri Derne i Baflkan sektör içindeyiz ki ne umut kald, ne dilek tutacak bir hal kald. Bafllad m yazmaya ama nerden bafllayay m diye saatlerce düflündüm durdum. Çünkü sektörün neresine dokunsan bin ah iflitirsin. Otobüsçülerimiz, firmalar m z, acentelerimiz, terminallerimiz, mola yerlerindeki tesislerimiz hemen hepsi bir bütün olarak çok a r sorunlar yafl yor ve umutlar tükenmifl bir haldeler. Neden mi dersiniz, 2009 y l nda yaflad klar m za bakarsak anlayabiliriz da bizi neler bekliyor? Nas l bir y l geçirece iz? Geçmifl gelece in aynas d r dersek cevab n vermifl oluruz. Sektör olarak gülmeyi unuttuk inflallah yüzlerimizi güldürür, ama yeni yönetmelikle yüzlerin gülmesi imkans z u ekonomik kriz yaflayarak geçirdik; etkileri çok a r oldu. Yönetmelikten kaynaklanan sorunlar da eklersek, sektörün sorunlar maalesef içinden ç k lmaz bir kaos haline gelmifltir. Adeta sorunlar m zla bafl bafla kald k. Da - n k ve günlük politikalarla bu y l da geçirdik. Birçok yerle irtibata geçildi, görüflüldü fakat sonuç al - namad. Ne yaz k ki Ulaflt rma Bakanl da sorunlar m za duyars z ve ilgisiz kald. Çözüm üretmesi gerekenler hiç oral de iller, bu koflullarda 2010 a umutlu bakam yoruz. Ne olacak flimdi? Bu kadar ciddi soruna çözüm var m, yok. Herhangi bir çal flma da yok, bunu ad m z gibi biliyoruz. 1 Ocak itibar yla, yönetmelik gere i birçok acentemiz çal flamaz hale gelecektir. Ne yaz k ki firmalar m z n da bir ön çal flmas yok. 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlü e girecek olan "acentelerin kendi biletlerini kullanamamas, bunun yerine tafl mac n n biletini kullanmas " sorunlar n üzerine yeni do acak sorunlar eklemekten baflka hiçbir ifle yaramayacakt r. Bölgeler aras nda uygulama farkl l klar var, bu durumda tüm firmalar n haz rl klar n yapmas ve bir çözüm üretebilmesi için zamana ihtiyaç var. Bakanl kla fikir al flveriflinde bulunarak çözümler üretilmesi flart demekten usand k. Sorunlar yaflayaca- m z çok aç k, kafalar m z kuma gömmekten vazgeçmeliyiz. flte bizler bu koflullarda 2010 a giriyoruz, dilek tutmak yerine ciddi kayg lar yafl yoruz. Kayg lar m - z giderecek olan da Ulaflt rma Bakanl d r, Yönetmeli in yürürlü e girmesini geciktirmektir. Bu beklentilerimiz gerçekleflsin ki 2010 a sektör olarak umutla girelim un sektörümüze birlik ve beraberlik içinde mutlu, bol kazançl y l olmas dile- iyle, mutlu y llar Not: Bu yaz kaleme al nd nda Bakanl k, Yönetmelik uygulamas n alt ay ertelememiflti Yeni Safir AfiT de Temsa n n turizm ve flehirleraras yolcu tafl mac l k sektörüne yönelik üretti i 12.2 ve 13 metre uzunlu undaki yeni Safir otobüsü AfiT de düzenlenen bir lansmanla sektör temsilcilerine tan t ld. smail BEfiU UL / ANKARA Temsa n n Ankara daki yetkili bayisi Azizo lu firmas n n katk lar yla gerçeklefltirilen organizasyonda yeni Safir ler Ankaral otobüsçülerden tam not ald. Temsa n n yeni otobüsleri Safir lerin tan t m dolay s yla düzenlenen organizasyona Ankara Otobüsçüler Derne i Baflkan Ethem Atefl ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Metro Turizm Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Bölge Müdürü Ekrem Öztürk baflta olmak üzere Azizo lu firmas Yönetim Kurulu Baflkan Ali fiahin, firma sahipleri ile otobüsçülük sektörünün Ankara daki temsilcileri kat ld. Yeni Safir lerin motorundan bagaj bölümüne kadar tüm d fl aksam n dikkatle inceleyen, otobüsün içine binip iç donan m n yak ndan gören sektör temsilcilerine Temsa Sat fl Müdürü Murat An l ve Bölge Sat fl yetkilisi Volkan Tolunay taraf ndan ayr nt l bilgiler verildi. Baz lar otobüsün direksiyonuna geçip arac test eden, baz lar da koltuklar na oturup uzun yolculuklarda yolculara rahat ve konforlu bir seyahat sunulup sunulamayaca n belirlemeye çal flan sektör temsilcileri, fiyat, yak t tasarrufu ve bak m aral n n uzunlu unun Temsa n n yeni otobüsü Safir e büyük avantaj sa layaca n belirttiler. Otobüsçüler gözüyle yeni Safir Temsa n n turizm ve yolcu tafl - mac l k sektörünün hizmetine sundu u yeni araçlar inceleyen Ankara Otobüsçüler Derne i Baflkan Ethem Atefl, yeni Safir leri sektör olarak be endiklerini, fiyat n da oldukça cazip bulduklar n ifade etti. Ankara Otobüsçüler Derne i ve Ankara Otobüs-Otogar flletmecileri flletme Kooperatifi olarak firmadan özel bir fiyat istediklerini, uygun bir zemin bulunmas halinde 6 adet otobüs almay planlad klar n kaydeden Atefl, söz konusu otobüslerin dernek ve kooperatif olarak flehirleraras yolcu tafl mac l nda çal flt rmay hedeflediklerini de aç klad. Atefl, "Ankara otobüsçü esnaf olarak Temsa firmas n bu yeni arac ndan dolay kutluyor, baflar l olmalar n diliyor, ülkemize de hay rl olmas n temenni ediyoruz" dedi. Metro Turizm Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Bölge Müdürü Ekrem Öztürk de Avrupa n n en büyük otobüs üretim merkezi olan Türkiye de pazar n çeflitlenmesi, üreticilerin yeni ürünlerle pazara girmesinin sevindirici bir geliflme oldu unu bildirdi. Temsa n n yeni otobüsü Safir lerin piyasaya sunulmas n n gerek sanayinin geliflmesi, gerekse ülkemiz otobüsçülük sektörünün yeni ve cazip fiyatl araçlara daha kolay ulaflmalar aç s ndan da önemli buldu unu ifade eden Öztürk, iyi servis hizmeti verilmesi halinde Temsa n n yeni otobüslerinin baflar y yakalayaca n kaydetti. Öztürk, yeni ürününden dolay Temsa firmas na baflar lar diledi ini de belirtti. Yeni Safir in özellikleri Temsa taraf ndan hem flehirleraras yolcu tafl mac l, hem de turizmde iflletmecisine ve ülkemize daha fazla kazanç sa lamas amac yla gelifltirilen yeni Safir in turizm sektörü için 12,2 metrelik, flehirleraras yolculuklar için ise 13 Atatürk ün Gençli e hitabesi nin anlam çözülmüfl. Okurken hayret edecek, flafl racaks n z. "Ey Türk Gençli i! Birinci görevin; Türk ba ms zl n, Türk Salim ALTUNHAN Yorum yok Cumhuriyetini, ebediyen korumak ve savunmakt r. Varl - n n ve gelece inin biricik temeli budur. Bu temel, senin en k ymetli hazinendir. Gelecekte bile, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek iç ve d fl düflmanlar n olacakt r. Bir gün, ba ms zl k ve cumhuriyeti savunmak zorunda kal rsan, göreve at lmak için, içinde bulunaca n durumun olanaklar n ve koflullar n düflünmeyeceksin! Bu olanaklar ve koflullar hiç müsait olmayan bir durumda kendini gösterebilir. Ba ms zl k ve cumhuriyetini y kmak isteyecek düflmanlar dünya tarihinde benzeri görülmemifl bir galibiyet elde edebilirler. Zorla ve hile yap larak kutsal vatan n bütün temel devlet kurumlar teslim al nm fl (siyasi hedef), bütün temel ekonomik iflletmeleri ile geçirilmifl (ekonomik hedef), bütün ordular terhis edilip da t lm fl (askeri hedef) ve yurdun her köflesi tamamen iflgal edilmifl olabilir. Bütün bu koflullardan daha ac kl ve korkunç olmak üzere, ülkede, iktidara sahip olan hükümet ve devlet adamlar gaflet ve sapk nl k ve hatta ihanet içinde olabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri kiflisel ç karlar n, iflgalcilerin siyasi amaçlar yla birlefltirerek düflmanla iflbirli i yapabilirler. Millet, yoksulluk ve s k nt içinde ezik ve bitkin düflmüfl olabilir. Ey Türk gelece inin evlad! flte, bu durum ve koflullar içinde bile görevin, Türk ba ms zl n ve Cumhuriyetini kurtarmakt r!" Köfleme niçin ald m, Atatürk ün Gençli e Hitabesi ni? Son zamanlarda Atatürk ün ilkelerine, ink lâplar na, en önemlisi Atatürk ün askerine, Atatürk ün ordusuna hakarete varan sözler etmek, pasifize ederek sindirmeye çal flmak, her Türk ün oldu u gibi benim de kan ma dokunuyor. Hele baz konuflmalar, yorumlar, külhanvari tav rlar... Tokat Refladiye de yedi k nal kuzunun kalleflçe, kahpece katledilmesi karfl s nda tak n lan tav r; iktidar n flapkas n n düflüp kel kafalar n n cascavlak meydana ç kmas d r. Kalleflçe, kahpece yap lan katliam PKK n n kan içicileri üstlenmese birileri sanki zil çal p oynayacaklar. Yedi k nal kuzunun ömürlerinin bahar nda kara topra a gömülmeleri, geride kalanlar n ac lar hiç kimsenin umurunda de il çünkü. Al n size Hayyam dan bir dörtlük, anlayan için yoruma falan gerek yok. "Varl n s rlar sakl, benden; Bir dü üm ki ne sen çözebilirsin, ne ben. Bizimki perde arkas nda dedikodu: Bir indi mi perde, ne sen kal rs n, ne ben." Sürdükçe süren keyif. Travego Tüm detay k rmak üzere titizlikle tasarlanan Mercedes-Benz Travego ile hem kaz keyfiniz sürdükçe sürer. Hastalya Otomotiv Y ve Paza lama A cedes-benz Tü k A ayi Burdur Yolu, Y a e 15 Km Antalya, Telefon (8 hat) Faks metrelik iki versiyonu bulunuyor. Üstün performans, konforu ve düflük iflletme giderleriyle yollar n yeni gözdesi olmaya haz rlanan yeni Safir ler tasarlan rken, hem üstün performans, hem de kendine güvenen duruflunun ön plana ç kar lmas n n amaçland belirtiliyor. Önden arkaya uzanan keskin, kasl hatlar, dengeli duruflu ve sert bak fllar ile arac n perfomans n n ön plana ç kar lmas hedeflenirken, modern ve çekici d fl görünüflüyle Safir flimdiden flehirleraras otobüsçülük sektörünün sempatisini kazanmay baflard m genifllik ve m geniflli e sahip olan yeni Safir lerin 12.2 metrelik otobüslerinin dingil mesafesi m, flehirleraras yolcu tafl mac l için tasarlanan 13 metrelik otobüslerin dingil mesafesi ise metre. Azami yük a rl 18 bin kg olan 13 m lik yeni arac n bagaj hacmi de 13 m litre yak t deposu bulunan otobüslerde eskisinden farkl olarak DAF MX300S4 (Euro4) 4 zamanl, su so utmal, direk enjeksiyonlu dizel motor kullan lm fl. Son derece ekonomik bir araç olan yeni Safir ler sahip ve kullan c lar na bir depo motorinle di er otobüslere göre yüzde 25 daha fazla yol gitme olana sa l yor. 6 ileri, bir geri h z kademeli flanz mana da sahip olan yeni Safir lerde 40 bin kilometrede bir ya de ifltirmek gerekiyor. 13 m lik flehirleraras yolcu tipi otobüsleri iste e göre veya koltuk fleklinde dizayn edilebiliyor. Katlan r, kolçakl, kadife kumafl kapl, arkaya yatma ve yana aç lma özellikli koltuklar n tamam nda emniyet kemeri yer al yor. Koltuklarda haz r olan yerlere istek halinde ve k sa bir süre içerisinde ekran yerlefltirilebiliyor. 6 hoparlörlü stereo AM/FM Radyo/CDçalar, 2 adet LCD monitör ve DVD seyahat s ras nda daha hofl vakit geçirebilmeleri için yolculara sunulan imkanlar n bafl nda geliyor. Temsa n n yeni Safir lerine torpido ön buzdolab, WC, internet, her koltuk arkas na 220 V priz, elbise ask l, mikrodalgal mutfak ünitesi, uydu anteni, deri koltuk, pedli koltuk, paralel aç l r tepsi opsiyonel olarak tak labiliyor. Temsa n n 12 metre uzunlu undaki yeni Safir Otobüsü 197 bin eurodan, 13 metrelik Safiri ise 217 bin eurodan sat fla sunuldu.

5 UD-5 19/12/ :20 Page 1 sayfa 5 OTOMOT V 21 Aral k 2009 Pazartesi 5 Üvey evlat muamelesi Bazen kendi kendime sorar m; "Neden bu ülkede bir tak m sivil toplum örgütlerine veya kifli ya da kurulufllara büyük imtiyazlar tan n rken, di er yanda belirli gruplara üvey evlat muamelesi yap l r?" diye... Ve nedense bu sorunun cevab n bir türlü bulamam... Necmi Hatipo lu Havac l n gelifltirilmesini isteyen iktidar, do al olarak bu sektöre bir tak m imtiyazlar tan - yor. Mesela akaryak tta ÖTV al nmaz. KDV gibi ek vergilerde bir tak m indirimleri yap l r. Hiç itiraz m z yok. Elbette bu ülkenin geliflimi, bu ülkedeki sektörlerin desteklenmesiyle mümkün. Lakin "bir yandan yaparken di er yandan y kman n bir anlam yok" diye düflünüyoruz. Uçak biletleri 39 liradan bafllay p 79 liraya giden bir aral kta sat l yor. Hal böyle olunca otobüs yolcusu, oluyor uçak yolcusu. Her co rafi bölgede bu durum söz konusu de il elbette ama yine de bir sektör alabildi ine desteklenirken, di erine yani karayoluyla yolcu tafl mac l yapan bizlere üvey evlat muamelesi yap l yor. Bak n flimdi özel hava yollar n n uçaklar - n n üstünde nal gibi reklamlar var. Uçak havayolu flirketinin mi, yoksa buzdolab üreticisinin mi belli de il! Peki otobüslere reklam al nabiliyor mu? Elbette hay r! Çünkü otobüsçü üvey evlat! Tek belgeye kay t, acentan n firma bileti kesme zorunlulu u gibi konular bir yanda dururken, di er yandan ÖTV, KDV ile gelir vergilerinin k skac ndaki otobüsçü, can çekiflirken bir de bunlarla u rafl yor. Ne olur ÖTV indiriminden biz de yararlansak. KDV yi az ödesek. Böylece yolcu biletleri ucuzlasa, vatandafl gidece i yere daha ucuza ulaflsa ve Anayasa dan do an seyahat etme özgürlü ünü alabildi ine kullanabilse... Bunun kime zarar olur. Devlet bir kayba u ramaz. Çünkü kapasite artacak ve daha fazla yolcu, daha fazla vergi gelirini oluflturacak. Böyle giderse bir sektörü destekleyece iz kayg s yla bir baflka lokomotif sektörü yok edecekler. Umar z ve dileriz ki bu sorunlar m za yetkililer kulak verir ve otobüsçüyü aya a kald - r r. Not: Bu say m zda Say n Talat Ayd n n aç klamalar bunun ilk iflaretleri olarak alg - nabilir. Önümüzdeki say bu konuyu daha detayl irdeleme flans n bulmufl olaca z. Mini tur Novo Lux ile büyüyor Anadolu Isuzu nun yeni ürünü Novo Lux filolarda yerini almaya devam ediyor. Novo Lux ün teslim töreni Büyük stanbul Otogar ndaki stanbul Seyahat peronunda düzenlendi. 16 Aral k Çarflamba günü Büyük stanbul Otogar nda stanbul Seyahat yaz hanesi önünde gerçekleflen teslim törenine stanbul Seyahat Yönetim Kurulu Baflkan Selami T r fl, Genel Müdür Mustafa Sar, Mini Tur firma sahibi Mehmet Öksüz, Anadolu Isuzu Pazarlama ve Sat fl Direktörü Fatih Tamay kat ld. Mini Tur firma sahibi Mehmet Öksüz filolar nda bir adet Novo Lux araç bulundu unu, kulland klar arac n performans ndan ve konforundan memnun kalmalar sonucunda bir adet daha Novo Lux yat r m gerçeklefltirdiklerini söyledi. Mehmet Öksüz, teslim al nan yeni Novo ile birlikte 36 s özmal 250 adetlik bir filoya ulaflt klar n söyledi. Anadolu Isuzu Pazarlama ve Sat fl Direktörü Fatih Tamay, "Sürekli yineliyoruz: Bizi izlemeye devam edin. Hodri Meydan slogan ile kriz y l nda pazara sundu umuz Novo arac - m z firmalar n filolar nda yerini al yor, almaya da devam edecek y l nda krizin etkilerinin de azalmas yla birlikte teslimatlar n daha da h zlanaca n vurgulad. stanbul Seyahat e test amaçl bir Novo verdiklerini de belirten Tamay, " Ürünümüzle ilgili stanbul Seyahat yönetimi çok olumlu de erlendirmelerde bulundu. Yapt - m z görüflmeler sonucunda 2010 y l nda stanbul Seyahat e 10 adet Novo teslimat yapabilece iz" diye konufltu. stanbul Seyahat Yönetim Kurulu Baflkan Selami T r fl Yeni Novo Lux arac çok be endi ini belirtti yat r m planlar nda 10 adetlik Novo arac bulundu unu aç klad. Y l n kaptan na en iyi temsil ödülü Novo Lux ün teslim törenin ard ndan Anadolu Isuzu 2009 Aral k ay ndan itibaren yepyeni bir etkinli e imza att n duyurdu. Etkinlikle ilgili bilgi veren Fatih Tamay, bundan sonra her y l Aral k ay nda ürünlerini en iyi temsil eden bir kaptana y l n kaptan olarak ödül vereceklerini söyledi. lk kaptan n da Mini Tur bünyesinde uzun y llard r hizmet veren Zafer Toray oldu unu söyledi. Aç klaman n ard ndan Fatih Tamay, 1978 y l ndan beri turizm tafl mac l alan nda kaptan olarak hizmet veren Zafer Toray a ödülünü sundu. Ödül kapsam nda Anadolu Isuzu her y l bir kaptana y l n kaptan de erlendirmesi ile onur plaketi ve tak m elbise yer alacak. Tamay, kaptan seçimlerini firmalar n aday gösterdikleri kaptanlar aras ndan yapacaklar n belirtti. Mini Tur TOFED-Shell Card ailesinde Turizm tafl mac l n n önde gelen firmalar ndan Mini Tur, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu nun Shell ile iflbirli i yaparak tafl mac lara daha ucuz yak t alma imkan sunan çal flma içinde yer ald. Mini Tur firma sahibi Mehmet Öksüz beraberinde Anadolu Isuzu Pazarlama ve Sat fl Direktörü Fatih Tamay ile birlikte TOFED Genel Merkezi ne bir ziyaret gerçeklefltirdi. TOFED Baflkan Rüfltü Terzi ile bir araya gelen Mini Tur firma sahibi Mehmet Öksüz TOFED-Shell Card ailesinde yer almak istediklerini kaydetti. Genel Müdür Yard mc s smail Aktafl n da haz r bulundu u ziyarette Mini Tur un baflvurusu teslim al narak TOFED-Shell Card ailesine kat l m sa land. Firma sahibi Mehmet Öksüz, TOFED in Shell ile iflbirli i sunarak sektöre indirimli yak t imkan sunmas n n yaflanan kriz ortam nda çok önemli oldu unu vurgulayarak, "En önemli gider kalemimiz içinde yer alan yak t al rken indirim sa layabilme imkan n sunulmas büyük avantaj. Biz de flehirleraras firmalara sunulan bu imkandan yararlanmak istedik" diye konufltu. TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi de yapt aç klama da, tafl mac lara yönelik sunulan bu imkan n sadece flehirleraras nda faaliyet gösteren kurulufllar kapsamad n yolcu tafl mac l n n içinde olan her kurulufla, firmaya aç k oldu unu kaydetti. Baflkan Rüfltü Terzi, TOFED- Shell iflbirli i 2010 y l nda daha da büyüyerek bünyesine yeni tafl mac lar katarak yoluna devam edecek" diye konufltu. Mini Tur, 36 s özmal olmak üzere 250 yi aflk n araçl k filo ile hizmet veriyor. Anadolu Isuzu-TOFED iflbirli i TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi ve Pazarlama ve Sat fl Direktörü Fatih Tamay n buluflmas nda 2010 y l nda TO- FED in yapaca çal flmalar da gündeme geldi. Tamay, Anadolu Isuzu olarak her zaman otobüsçülerin yan nda olduklar - n 2010 y l nda TOFED yönetimine ve üyelerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Novo ve Turkuaz a tam not KKTC Cumhurbaflkan Mehmet Ali Talat, Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, TÜRSAB Baflkan Baflaran Ulusoy un da kat l m yla aç lan ve büyük ilgi gören Travel Turkey zmir Fuar nda turizmcilerin ilgi odaklar ndan biri de Isuzu stand oldu. 17 ülkeden 430 yerli yabanc firman n yer ald fuarda Anadolu Isuzu ad - na zmir bayilerinden Erdilo lu Otomotiv kat ld. Hodri Meydan söylemiyle sektöre sundu u Novo, Novo Lux ve turizmcilerin gözdesi olan, her fleyi ile yenilenen Turkuaz otobüsüyle ziyaretçilerin karfl s na ç kt. Ziyaretçi ak n na u rayan Anadolu Isuzu stand n n önemli bir konu u da zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu oldu. Erdilo lu fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Adnan Erdil, fiirket Müdürü Erhan Erdil ile Anadolu Isuzu Otobüs Sat fl fiefi Onur Çetinkaya, Bölge Sorumlusu Ferhat Sancakl ve Pazarlama Ürün Sorumlusu Coflkun Tokan taraf ndan karfl lanan Baflkan Kocao lu araçlarla ilgili tek tek bilgi ald. Türkiye'de flu anda 7 metre s n f n n tek 2010 model olarak sat fl yap lan, AB regülasyonlar n tam olarak karfl layan Çevreci Euro 4 motora sahip NovoLux ile bu y l müflterilerinin beklentisine göre bafltan bafla yenilenen Anadolu Isuzu nun amiral gemisi Turkuaz çok be enen Baflkan Kocao lu, kat l m n çok yüksek oldu u fuarda Anadolu Isuzu yu da görmekten mutlu oldu- unu söyledi.

6 UD-6 19/12/ :22 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi GÜNDEM Mersin Koç Turizm Yönetim Kurulu Baflkan Sinan Koç iflaret ediyor: Ahmet Yalamano lu 1950 lerden sonra tüm dünya ile birlikte ülkemiz de h zla gelifliyor. Bu y llarla birlikte kamu iktisadi kurulufllar n n yan s ra özel sektörden de marka olan firmalar haf zalar - m zda yer etmeye bafllad lar. Ulafl mdan örnekler verecek olursak, Kamil Koç, Bosfor Turizm, Varan ve Ulusoy karayolu yolcu tafl mac l nda yurttafllar m z n ak llar nda kalan ilk otobüs flirketleri oldular. Asl nda otobüs iflletmelerinin zaman içerisinde geliflece i, kurumsallaflaca dinamik yap lar dikkatle incelendi inde önceden bilinebilirdi lara geldi imizde yeni firmalar dikkat çekmeye bafllad lar: Tüm Türkiye yollar nda milyonlarca yolcu tafl yan Metro Turizm h zl büyümenin s k nt lar n da aflarak sektörümüzün en tan nan markalar aras ndaki yerini ald. stanbul Seyahat, Nilüfer ve en az 5-10 önemli otobüs firmas daha yolcu tafl mac l nda önemli bir noktaya ulaflmay baflard lar. Kamudan özele Bu geliflim süreci içerisinde özel iflletmelerin verimlili inin ortaya ç kmas nda otobüs iflletmelerinin de büyük pay oldu una inan - yorum den sonra ve özellikle rahmetli Özal la birlikte, devlet üzerinde yük olan K T lerden, yerel yönetimler ise B T lerden kurtulmay temel politikalar olarak görmeye bafllad lar. Sa l k hizmetlerinde ve e itimde dahi özel hastaneler ve okullar hizmet vermeye bafllay nca özelleflmenin önemi daha bir anlafl l r hale geldi ve hiç umulmayan alanlarda bile özellefltirmeler bafllad. Çok yak n bir zamana dek havaalanlar DHM nin mal olarak hizmet verirken, çok az kimse havaalanlar n n özel iflletmeler taraf ndan kurulup iflletebilece ini düflünebiliyordu. Milli havayolumuz THY nin, milli tren iflletmecimiz TCDD nin özelleflmesi ise san r m hayal bile edilemiyordu. Havaalanlar n n özelleflmesi Oysa stanbul Atatürk Havaliman n n terminal iflletmecili ini d fl hatlar terminalini de infla eden ve uluslararas bir konsorsiyum olan TAV, uzun süreden beri yapmaktad r. TAV sadece bu havaliman n de il, baflka ülkelerdeki havalimanlar n da iflleterek alan nda bir marka olmay baflarabilmifltir. Antalya Havaliman 2007 den beri ICF Airports taraf ndan iflletilmekte, stanbul Sabiha Gökçen Havaliman ise Milli Savunma Bakanl n n bir ifltiraki olan HEAfi taraf ndan infla edilerek, hizmetlerini sürdürmektedir. Otogar iflletmecili i Art k otogar iflletmecili i de belediyelerin infla ederek flaflaa içerisinde iflletmeye çal flt klar bir kamusal alan olmaktan ç k yor. lk Milenyumda marka olmak örneklerini UATOD olarak Harem ve Topkap Anadolu Otogar n kurup iflleterek verdi imiz otogarlar n özelleflmesi süreci, Büyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi nin kurulup önce Büyük stanbul Otogar n "yap-ifllet-devret" diye tabir edilen flekilde iflletmeye bafllamas yla birlikte h zlanarak devam ediyor. fiirketimiz milenyumla birlikte ve Say n Galip Öztürk ün dinamik ve yat r mc kiflili inin sonucunda yeni otogarlar infla etmeye ve/veya iflletmeye bafllad. Samsun fiehirleraras Otobüs Terminali, Kayseri Otogar, Havza ve Çarflamba Terminalleri yle birlikte bugün itibar yla iflletti imiz otogar say s befli buldu. Bu befl otogardan üçünün mülkiyeti de flirketimize ait. Marka olmak talep yarat yor Art k flirketimiz Büyük stanbul Otobüs flletmeleri Afi veya tan nan k saltmas yla B O - Afi, otogar iflletmecili inde ilk ve hemen hemen tek marka olmay baflard. B O Afi n marka olmas yla birlikte hem yurtiçinde çeflitli belediyelerden ve hem de yurt d fl ndan "Gelin, otogar m z infla ederek iflletin" türünden teklifler geliyor. fiu anda biri yurt d fl nda ve 35 y l süreli, di eri yurt içinden çok güzel bir kentimizde ve 15 y l süreli iki otogar n infla edilerek iflletilmesi süreci içerisinde bulunuyoruz. Bu otogarlar n 2010 y l itibar yla inflas na bafllanarak ertesinde iflletmecili i yap lacak. Böylede B O Afi n iflletti i toplam otogar say s biri yurt d fl nda, dördü kent merkezlerinde ve ikisi önemli ilçelerde olmak üzere yediye ulaflm fl olacak. Devam var Otobüsçüler e er yat r mc, dinamik ve büyük düflünen insanlardan oluflmasayd, bu sektör bu denli büyüyebilir miydi? Elbette hay r! Biz de otogar ifllemelerinde marka olmay baflarm fl bir flirket olarak, büyümeyi, flirketimizin ömrünü Büyük stanbul Otogar n n iflletme süresi ile k s tlamamay amaçl yoruz. Bu nedenle bahsetti im yedi otogara yeni y lda Erzincan, Denizli gibi kentlerimiz baflta olmak üzere yurt içinden ve d fl ndan yeni otogarlar eklemek üzere çal flmalar m z var. Riski her ne kadar de iflik alanlara da tsak da, otogar iflletmecili inde uzmanlaflm fl bir marka olarak faaliyetlerimize devam edece iz. Son dakika teflekkürü Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s Say n Talat Ayd n, uzun bir süreden beri gündeme getirdi imiz mevzuatla ilgili sorunlar hakk ndaki görüfllerini gazetemize aç klam fl. Tek belgeye kay t ile acentelerin tafl y c firmalar n biletlerini kesme konusunda 6 ayl k bir süre verilece ini aç klam fl. Bu konuyla ilgili ayr nt l düflüncelerimizi röportaj okuyunca yazaca z. Ama diyalog sürecine katk da bulunmas, iki önemli konuda ek süre tan naca n aç klamas nedeniyle daha flimdiden kendisine teflekkür ederim. Otobüs tafl mac l n n sorunlar Koç, karayolu yolcu tafl mac l sektörünün yaflad sorunlar n afl lmas nda herkesin katk s n n bulunabilece ini belirterek yaflanan önemli sorunlar ve çözüm önerilerini s ralad. Gazetemize gönderdi i yaz - da yetkili kurumlar ve sektör temsilcisi meslektafllar yla çözüm için dayan flman n flart oldu unu belirtti. Sinan Koç Sektörümüzün yaflad sorunlar her geçen gün artmakta, otobüs iflletmecili i sorunlar yuma haline gelmektedir. Sorunlar m z aflmak için bir araya gelmeli ve karfl l kl fikir al flveriflinde bulunulmal düflüncesindeyim. Buradan hareketle sektörel sorunlar m z tespit etme gayreti içerisinde birtak m çal flmalar yapt m. Ekte, tespit etmifl oldu um otobüs iflletmecili inin sorunlar n, paylaflmak üzere bilgilerinize sunuyorum. nan yorum ki sorunlar m z dayan flma içerisinde, birlik olarak çözülecektir. yi çal flmalar dilerim. Mazot fiyatlar yüksek Mazot fiyatlar sektörümüzün en ciddi sorunudur. Türkiye, dünyada en pahal akaryak t kullanan ülkelerin bafl nda. KDV, ÖTV gibi vergilerin çok yüksek olmas en fazla otobüs tafl mac l sektörünü etkilemektedir. Deniz ve hava tafl mac l na yap lan vergi indirimleri ve teflvikler kara tafl mac l na uygulanmamakta, bu da rekabet koflular n negatif olarak etkilemekte ve otobüs tafl mac l sektörünü h zla zay flatmaktad r. Alternatif ürünler kullan l yor Fahifl mazot fiyat politikas nedeniyle piyasada, kaçak diye adland r lan yapma mazotlar, 10 numara ya, sn, 10 ya diye adland r lan alternatif ürünler sat lmaktad r. Denetimlerin yetersiz olmas ndan kaynakl olarak bu tür ürünler firmalar n depolar na, bilerek ya da bilmeyerek, girmektedir. Bunun sonucunda mazot tüketimi geçen y la oranla yüzde 68 oran nda düflmüfltür. Kaçak mazotun zararlar Ucuz mazot tüketiminin sonucunda araçlarda zaman içerisinde baflta motorda olmak üzere çeflitli ar zalar meydana gelmektedir. Bu ar zalar sefer s ras nda oldu- u zaman yolcular büyük s k nt lar çekmektedir. Sektör sahipsiz Sektörümüzün bir önemli sorunu da sahipsiz olufludur. fioförler Odalar, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu sorunlar m za sahip ç km yor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Yönetim Kurulu sadece stanbul dan oluflmakta; bu da sektörün belli kiflilere has yönetilmesine ve sorunlara genel olarak sahip ç k lmamas na sebebiyet vermektedir. Belediyeler otogardan yüksek ücret al yor Belediyeler, otogar girifl ve ç k fllar nda, otopark ve mecburi ba fl ad alt nda çok yüksek ücretler almaktad r. Bu durum zor bir süreç geçiren sektörü daha da zorlamaktad r. Karayollar n n bak ms zl Karayollar n n bak ms zl, karayollar ndaki kötü yollar n oluflturdu u ar za ve kazalar sektörde pek dile getirilmeyen fakat firmalara ciddi ekonomik yükler getiren sorunlard r. Örnek olarak cam k r lmalar, amortisör-körük ve ventillerin bozulmas, kaportada tafl izleri oluflmas, lastiklerde y rt lma ve patlama, sars nt dan dolay oluflan ar zalar gösterilebilir. Tafl ma Kanunu nda hukuki boflluklar Sektörümüzde tafl ma kanunda büyük boflluklar bulunmaktad r. Bilindi i üzere karayollar kanuna göre D1-D2 belge sahibi firmalar; kiral k, üçüncü flah s veya flirketlerin tafl tlar n sözleflme yaparak çal flt rabilmektedir. Gerek bu tafl tlarla yap lan sözleflmelerde gerekse de sat lan otobüs biletlerinde bulunan akitlerde, trafik kazas durumunda maddi, manevi zararlar öz mal araçlarda has m flirketler; üçüncü flah slara ait flirketlerde vas talarda meydana gelecek kazalarda maddi, manevi davalar için has m tafl yan otobüs sahip ve müstahdemleri sorumlu bulunuyor. Bu uyguluma birçok sorunun do mas na neden olmaktad r. Herhangi bir kazada tafl y c firma birinci derece sorumlu tutulup aç lan davalar n muhatab kabul edilmektedir. lgili yasan n düzeltilmesi için hükümet ve ilgili bakanl klar nezdinde giriflimlerde bulunmak firma sahipleri için ivedi öneme sahiptir. Belgesiz ve korsan tafl mac l k önlenemiyor Can çekiflen sektörümüzün ciddi sorunlar ndan bir tanesi de kaçak ve belgesiz tafl mac l k yapan firmalar n varl d r. Bu konuyla ilgili gerek il nezdinde gerekse de bakanl k nezdinde baflvurular m z olmas na ra men kayda de er bir sonuca ulafl lamam flt r. Bas l evrak giderlerimiz Karayolu tafl mac l n n birçok sorunundan bir tanesi de bas l evrak çoklu udur. Ülkemizde her gün on binlerce kiflinin seyahat etti i düflünülürse ne kadar matbuat n gitti i tahmin edilebilinir. Bunun yerine havayolu tafl mac l nda oldu u gibi elektronik bilet (Cep telefonuna mesaj olarak bilgiler gönderilmektedir; istenildi inde evrak verilmektedir) geçilirse gerek masraflar k s l r gerekse de ülkemizin can damar ormanlar m z bir nebze de olsa korunur. De erli meslektafllar m Türkiye de en fazla vergi veren, en fazla istihdam yaratan sektör olmam za ra men en sahipsiz sektör yine bizim sektörümüzdür. Samimi bir flekilde sorunlar m za sahip ç kmak hem kendi gelece imiz hem de ülkemizin gelece i açs s ndan önem arz etmektedir. YORUM Ulaflt rma Dünyas Gazetesi, yay n hayat na at ld 2001 y l ndan beri her hafta, her say s nda sektörün do rudan sorunlar na ve o sorunlar n muhatab olan sektör temsilcilerinin görüfllerine sayfalar nda yer vermifltir. Eli tafl n alt nda olan ve tüm s k nt lar birebir yaflayan bir firma sahibi olarak Sinan Koç un gazetemize gönderdi i yaz bizleri çok mutlu etti. Bu sektörün do ru yerlere gelmesi için Sinan Koç gibi sorunlar na sahip ç kan duyarl insanlara ihtiyaç vard r. Di er firma sahiplerinin de sorunlar n yla ilgili görüfllerini Ulaflt rma Dünyas na iletmelerini bekliyoruz. Gazetemiz demoktarik bir anlay flla sektöre ve sorunlar n çözümüne yönelik görüfllere her zaman aç kt r.

7 UD-7 19/12/ :26 Page 1 sayfa 7 GÜNDEM YÖNETMEL E UYUMDA EK SÜRE Yönetmelikte yer alan düzenlemelere yönelik sektörden yükselen, bakanl a yönelik yap lan talep, elefltiri ve ça r lara Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s ve Kara Ulaflt rmas Genel Müdürü Talat Ayd n dan cevap geldi. smail BEfiU UL/ANKARA A nkara temsilcimiz smail Beflu ul u makam nda kabul eden Genel Müdür Talat Ayd n, yeni y lda sektöre nefes ald racak birkaç düzenleme ile ilgili önemli aç klamalarda bulundu. Yeni yönetmelikle birçok konuda eksikliklerin giderildi ini söyleyerek konuflmas na bafllayan Ayd n, s ras yla tek belgeye kay t, acentelerin kendi nam ve unvanlar ad na bilet kesememeleri, belge kapsam konular nda aç klamalarda bulundu. Ayd n, yeni y l müjdesini de ilk olarak Ulaflt rma Dünyas arac l yla verdi: "Tek belgeye kay t ve acentelerin tafl mac n n biletini kesme zorunlulu u ile ilgili düzenlemeler için 6 ay ek süre tan nd." Talat Ayd n n aç klamalar flöyle: Yönetmeli i ihtiyaçlara cevap verir hale getirdik Esas olarak yeni yönetmeli imiz, eskisinde yaflanan tecrübeler fl nda, ihtiyaçlar, ortaya ç kan görüfller, talepler, elefltiriler dikkate al narak, her fleyden önce Baflbakanl n bir yönetmeli in madde, f kra ve bentlerinin nas l düzenlenece ine iliflkin kurala ba lad usul çerçevesinde oluflturuldu. Eski yönetmeli imiz buna uygun de ildi tekrarlar vard. De iflik maddelere da lm fl konular ayn bölüm ve madde bafll alt nda toplad k. Daha anlafl l r ve kolay bir yönetmelik haline getirdik. Bu arada baz hususlarda kural de iflikli i de yap ld. Bunlardan en önemlisi yolcu tafl mac l - nda uluslararas olarak yap lan bir faaliyetin yurtiçi olarak da yap lmas na olanak sa layan kapsam genifllemesi dedi imiz bir düzenlemeydi. Buna ba l olarak da geçici maddeler tertip ettik, geçifl süreçleri yerlefltirdik. Elefltiri konular Yolcu tafl mac lar için bu düzenlemeler be enilmekle birlikte elefltiri konusu yapt klar iki temel husus var diyebilirim. Bunlardan birisi, bir arac n birden fazla yetki belgesine kaydedilemez olmas kural. Elefltiriler bu noktada yo unlaflt. kincisi de esasen bugüne kadar bir yanl fl uygulama olarak yap la gelmifl olan, acentelerin tafl mac gibi bilet tanzim etmeleri konusuydu. Buna da aç k flekilde düzenleyip, bunun mümkün olmad n kurala ba lad k. flte gazetenizin bafll klar Bu düzenleme ile ilgili uygulamada zorluk ç kaca, sektörü s k nt ya sokaca fleklinde elefltiriler yer al yor. Baflka elefltiriler daha var, onlar geçici maddelerle ilgili fiu belgesi olana verilen süre azd veya flöyle olsayd, fiyat flu kadar de il de bu kadar olsayd, esas olarak bu yap lsayd " türünden Onun d fl nda yönetmeli in yeni haliyle ilgili bir ciddi elefltiri benim haf zamda yok. Acentelere kaydolacak tafl mac say s Bir de acentelere kaydolacak tafl mac say s n n on adet ile s n rl olmas na iliflkin bir elefltiri var. Kald ki, biz orada bir önceki yönetmeli e göre bir aç l m getirdik. Dedik ki, elektronik ortamda bilet kesen firmalar n say s bu on rakam na dâhil edilemez Düzenleme yaparak bir öncekinden daha genifl hale getirdik. Acentelerin 10 tafl mac yla sözleflme yapmas yla ilgili s n rlamay 2004 ten beri uyguluyoruz. Bir sorun da yok. 11 Haziran daki yönetmelikte bir aç l m yaparak elektronik ortamda bilet kesen firmalar n bu 10 say s na dâhil olmad n belirledik. Bir an önce bu uygulamay hayata geçirmek laz m. Biz bu konuda her türlü deste i vermeye haz r z. fiimdi bu konuda belki bir fley daha yap labilir diye düflünüyoruz den itibaren uygulamaya girecek olan D4 belgesi ile ilgili "D4 yetki belgesi sahipleri de bu 10 rakam içine dâhil edilmeyebilir" gibi bir düflüncemiz var. Bu konuya iliflkin çal flmam z sürüyor. Belge kapsam Bu konuda da gazetenizde çok fleyler yaz ld. Sektör aktörlerinin yani firmalar m z n kafalar kar flt. Olay esas olarak son derece basit. Diyoruz ki; "Hem B1 i, hem D1 i olanlar, flu tarihe kadar tek belge al rlarsa, ki bu da ihtiyaridir, talep etmeleri halinde 5 y l geçerli bu yeni belgeyi veriyoruz." Tabii talep etmeleri halinde. stiyorlarsa bu belgeleri ayr ayr muhafaza ederek devam edebilirler zaten. Üstelik talep etmemeleri halinde ben bunu zaten yapamam. kinci kural m z sadece B1 i olanlara ayr ca yurtiçi tafl ma hakk verdi imiz için biz diyoruz ki, "flu tarihe kadar bir fark ver." Çünkü "sen yeni bir imkân elde ettin. Senin D1 in yoktu, flimdi sen eski belgenle bir hak elde ettin, flu tarihe kadar bu belgeye iliflkin bir fark ver. Bu belgeni 5 y l geçerli olarak yenile ve devam et." Bunu yapmayabilirler de, o takdirde de belgenin yenilenme tarihi geldi inde "biz senin belgeni yenilemeyece iz, yine faaliyetini sürdürebilirsin" diyece iz. Belirsizli i giderdik Yine burada belirsiz gibi duran bir nokta var, ona da aç kl k getireyim. stenilirse o süre gelmeden, yani yenilenme tarihi öncesinde bu durumda olan kifliler belgelerini 19. madde çerçevesinde istedikleri bir belge ile de ifltirebilirler. Ona da bir k s tlama yok. Bak bu en son söyledi im, burada bir belirsizlik var gibi yorumlar yap ld için önemli. flin do rusu bu, özeti de bu. Bunu sayfalarca ihtimaller hesab içine sokmaya, bilmeceye döndürmeye gerek yok. Benzer durum, hem B2, hem D2 olanlar için de ayn. Tek belgeye kay t Gelelim tek belgeye kaydolma ve acentelerin bilet kesmesi ile ilgili hususlara Elimizdeki veri bankas ndan sistemi inceledim. Kapasite sorunu nerede oluyor? Bir tafl mac n n hem tarifeli, hem tarifesiz tafl mac l k yetki belgesi vard r. B1 i varsa D1 i de veya B2 si varsa D2 yi de yap yor. Bir firma hem tarifeli, hem de tarifesiz tafl mac l k yapmak isterse orada iki ayr belge muhafaza etmek ve kapasite tutmak ister. Baflka bir ihtiyaç yok bunun özünde. Yani hem B1, hem B2 si olan firmalarla; hem D1, hem de D2 si olan firmalar için bir kapasite sorunu ç kar. Çünkü tarifesiz veya tarifeli tafl mac l ktan vazgeçmek istemiyorlarsa bunun için bir tek belgeye kaydolma nedeniyle bir kapasite problemi olabilir. Kapasite sorunu yaflayanlar fiu anda bizde kay tl hem B1, hem B2 si olan firma say s 34. Bu 34 firmadan 21 inin kapasite sorunu yok, hem B1 e, hem B2 ye yetecek kadar özmal tafl t var. Sadece 13 firman n yok. Yine hem D1, hem D2 si olan, yani yurtiçinde hem tarifeli, hem de tarifesiz tafl mac l k yapmak üzere yetki belgesi bulunan firma say s 226. Bunlardan da kapasite sorunu olan firma say s 59. Yani içlerinden 167 tanesinin böyle bir sorunu yok. Onlar n her iki belgeye de ayr ayr araç kaydedecek kapasiteleri mevcut. Sadece 59 firman n böyle bir kapasite sorunu var. Bu kapasiteyi de ne zamana kadar tamamlayacaklar? Tek belgeye kay tta 6 ayl k ek süre 1 Ocak 2009 a girildikten sonra 60 günleri var, Mart ay n n 2 sine denk geliyor. Ona ra men biz bu durumda olanlar için belki bir ilave süre verebiliriz. Hem B1, hem B2 si, hem D1, hem de D2 si olanlar n kapasiteye iliflkin noksanl klar n tamamlamalar bak - m ndan bir ek süre vermeyi planl yoruz. Yani bu çözümleri yay mlarsan z, sektör için yararl olur. Üzerinden yaz dönemi geçsin diye bir 6 ay daha verebiliriz. Çünkü öyle talepler var. Acentelere de 6 ayl k ek süre Herkesin kendisine bir pozisyon ayarlamas laz m geldi ini yaklafl k 1,5 y ld r söylüyoruz. Bizim derdimiz esas olarak üzüm yemek, ba c y dövmek de il; sektörü cezaland rmak, s k nt ya sokmak hiç de il. Ama di- er tafl ma modlar nda oldu u gibi, modern, ça dafl, genel hukuk kurallar na uygun ve uyumlu bir mevzuatla, tafl mac l k yetkisi olmayanlar n tafl mac gibi bilet düzenleme uy- "Kaptan floför" deyip geçmeyin! Bizim sektörümüzde, otobüs iflletmelerinde herkes kaptanlar m z n önemini bilir. Öncelikle "Mal can n yongas d r" atasözü do rultusunda bin Euro luk otobüslerimizi, ondan önemlisi firmam z n ismini, daha da önemlisi yolcular m z n can güvenliklerini onlara teslim ediyoruz. Onlar sorumluluklar alt ndaki bu de erleri, büyük bir dikkatle, yaz n güneflin aln nda, k fl n beyaza dönmüfl yollarda en güvenli flekilde sevdiklerine kavuflturuyorlar. Kaptanlar m z e itimli Otobüs iflletmecili inin geliflmesi sürecinde iflinin ehli olmayan kaptanlar da belki uzun yollarda direksiyon bafl na geçmifllerdir. Ama teknolojinin geliflmesi, otobüs flirketlerinin kurumsallaflma süreci içerisinde bulunmas, e itimin öneminin herkes taraf ndan anlafl lmas yla art k flehirler ve uluslar aras yollarda otobüs kullanan floförlerimizin en az yüzde 95 inin mesleki yeterlilik anlam nda e itimli oldu- unu rahatl kla söyleyebilirim. Bu "e itimli" sözcü ünü sadece sahip olunan Milli E itim Diplomas olarak alg lamamak gerekir. Tecrübeleri, dikkatleri, sorumluluk anlay fllar ile meslekte geçirdikleri uzun y llar önemli bir e itimdir bence. Nitekim iki üniversitemizde aç lan Kaptan fioförlük Meslek Yüksek Okullar nda tecrübeli kaptanlar m z Temsa n n da bir köprü oluflturmas sonucu, genç ö rencilere deneyimlerini aktar yorlar. Yani özellikle pratik anlamda e itimcilik de yap yorlar. Sadece teorik bilgilerin yeterli olmad, prati in de çok önemli oldu u, art k günümüz dünyas nda gayet iyi biliniyor. gulamas n n ortadan kalkmas laz m. Buna ra men bu konuda da 6 ayl k ek bir süre vermeyi planlad k. Baflka bir ek süre olmayacak Ama art k bunun ötesi yok. Art k ötelenemez. Yani yanl fl bir uygulama yap la geldi i için bunun kabullenilip hep öyle gitmesini istemek do ru de il. Kabul edilemez. Hukukla da çelifliyor. Buna iliflkin sektörün kendi içinde çeflitli mütalaalar oluyor. Bunlara sa l kl bakt - m zda, sa l kl bir yasal temeli olmad, iflin tabiat - na da ayk r oldu u görülür. Yani Ahmet amca terminalde oturuyor, bir acentesi var ve tafl ma bileti kesiyor! Arabas yok, bir fleyi yok! Nas l oluyor bu ifl? Yolcuyu tafl yan baflkas, tafl ma bileti kesen baflkas ; bu olmaz, kabul edilemez. Yani dolay s yla bu yanl fl ortadan kald raca z. Üstelik bu düzenlemeler, bizim belirledi imiz hedef ve stratejilere uygun sonuçlar için gerekli gördü ümüz kurallard r. Herkes haz rl n yaps n Bunlar n özellikle alt n çiziyorum ki, ma dur olmak istenmiyorsa, herkes haz rl klar n buna göre yaps n. Bu yönetmelikle sektörün yeniden yap lanmas sa lan yor. Genel hukuk kurallar ile uyumlu, bizim mevzuat m zla uyumlu, kaliteli, verimli, mali yeterlili i olan, öz kaynaklar daha güçlü bir sektör oluflmal. Dahas mesle e girifl de daha s n rlanm fl oluyor. fiu andaki s k nt m z ne? Çok fazla arac m z var, yeterli yolcumuz yok. Bu aradaki dengesizli i makul bir süre sonras nda uyumlu hale getirmemiz laz m. En az zayiatla, en az hasarla, en az s k nt yla, biz buna çabal yoruz. Bu daha az borç, daha fazla özmal, daha güçlü kurumsal yap lar demektir. Daha rekabetçi yap lar oluflturmam z laz m. Zaten esas itibariyle elefltirilerin ve taleplerin oda nda Kaptanlar m za ça r Rüfltü Terzi 21 Aral k 2009 Pazartesi 7 Gelecek kuflak daha da iyi olacak Otobüs iflletmecili i sektörü her geçen gün h zla geliflirken, otobüslerimiz uçaklardaki konforu aratmayacak flekilde üretilirken, mal m z, markam - z ve yolcular m z n can - n emanet etti imiz kaptanlar m z da daha üstün nitelikli insanlar haline ulafl yorlar. Zaten Karayolu Tafl ma Kanunu ve Yönetmeli i kaptanlar m z için SRC belgesi, sa l k raporu isteyerek ç tay yükseltiyor. Bunun yan s - ra üniversite mezunu kaptan floförler yetifliyor. Gelecekte karayolu yolcu tafl mac - l sektörü, sadece firmalar ve otobüsleriyle de il, direksiyona oturan kaptanlar yla da çok daha konforlu ve güvenli hizmet sunacaklar. Hak ettikleri de eri vermeliyiz Kaptan floförler böylesine önemli bireylerse ve biz TOFED olarak tüm otobüsçüleri kucaklama iddias yla çal flmalar m - z sürdürüyorsak kaptanlar m z ihmal etmememiz gerekir. Biz de bu gerçekten hareket ederek, geçti imiz günlerde Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Say n Ömer Dinçer i makam nda ziyaret etti imizde bir talepte bulunduk. Kaptan floförlerimiz de t pk pilotlar ve tren makinistleri gibi toplamda 5 y l bulan y pranma pay hakk ndan yararlans nlar istedik. Bence tüm çal flanlar için oldu u gibi, kaptanlar m z aç s ndan da sosyal güvence ve bu sosyal güvence kapsam nda sa lanan haklar çok önemli. Kaptan floförlerimize hak etti i de eri vermemiz gerekiyor ve biz onlara sa layaca m z sosyal güvenlik haklar yla ne kadar de erli olduklar n anlatabiliriz. Meslek örgütü Uzun yol otobüs kaptanlar, taksi floförlerinden, kamyon floförlerinden farkl - d r. Herkesin ifli çok önemlidir ama otobüs kullanan kaptan floförlerin yapt çok daha önemlidir. Toplu insan tafl yan kaptanlar m z n da art k, fioförler Odas türünden çok da iyi olmayan flekilde an lan bir odan n haricinde mesleki yeterlilikleri do rultusunda örgütlenmesi, bir dernek çat s alt nda buluflmas gerekiyor. Temsa n n Kaptanlar Kulübü ile bir araya gelen sektörümüzün bu de erli kesimi kendi derneklerini kurup, TOFED içindeki onurlu yerlerini art k almal d rlar. Bu yaz m da tüm floför dostlar m z bir ça r olarak kabul etmelidir. olan konular aç kça söyledik. Herkes de plan n, program n buna göre yaps n. Elimdeki say lara göre konufluyorum Biz bu konular, kimseye eziyet etmeden, s k nt vermeden ma dur etmeden yapmaya kararl y z. Ben say larla konufluyorum. Mu lâk, afakî, belirsiz bir flekilde karn mdan konuflmuyorum. Elimde say lar var. Otomasyon sayesinde ölçüp de erlendirebiliyoruz. Umuyorum ki, hiçbir s k nt yaflanmadan, bu geçifl sürelerini en iyi flekilde de erlendirip sorunlar aflaca z. Önümüze art k baflka büyük hedefler koymal y z. Neler bunlar? Ülkemizde dünyan n en iyi yolcu tafl mac l k sistemini kurduk. Hükümetimizin yürüttü ü uluslararas politikalarda gerçeklefltirdi i, "komflularla s f r sorun ve en üst düzeyde iflbirli i" politikalar na uygun olarak, mümkün oldu u kadar komflu ve çevre ülkelerde bu sektörün yer edinmesi, faaliyette bulunmas, oralara bu kaliteyi tafl - mas, oradaki insanlara ulaflmas ve eriflim imkân sa layarak kazanç temin etmesi için çal flmal y z. Krizden az çok etkilendik Türkiye, dünyadaki ekonomik krizden etkilenmedi, diyemeyiz. Bundan az çok etkilendik. Bu da yolcu say s n etkiledi. Bu s k nt sona erdi inde, geniflleme yaflanacak, yolcu say s da eski seviyesine ve daha üzerine ç kacakt r. Türkiye nüfus olarak art yor, zenginlefliyor. Hareketlilik art yor. Türkiye nin her yerine üniversiteler aç l yor. Özellikle ö renci hareketlili i art yor, seyahatler art yor. nsanlar n baflka yerleri görme merak art yor. Köyden flehre göç olgusu da artarak sürüyor. Bu göç edenler esas flehirleriyle irtibat koparm yorlar. Biraz ekonomik imkân oldu unda hemen gitmek istiyorlar. Seyahatleri ekonomik sebepler etkiliyor Türkiye de yüksek olan flehirleraras yolcu tafl mac - l potansiyelini k s tlayan sebeplerin bafl nda ekonomik sebepler geliyor. Ama flu andaki konjonktürel durumla ilgili olarak söylüyorum; her yerde yeni üniversitelerin aç lmas, göç olgusunun varl, ciddi bir flehirleraras seyahat potansiyeli oluflturuyor. nsanlar iletiflim imkânlar n n ço almas yla ülkemizin her taraf nda farkl güzellikler oldu unu görüyor. Bu da insan n bizatihi kendisinin görme merak n uyand r yor. Ciddi bir turizm potansiyeli var. Bu nedenle benim kanaatime göre, seyahat etme s kl ço alacak. Bol kazançlar diliyorum Bu vesileyle bütün sektöre tekrar selamlar m, sevgilerimi sunuyorum y l n n kazas z, belas z bol kazançl olmas n diliyorum.

8 UD-8 19/12/ :57 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi ULAfiIM S STEMLER soto Türkiye turunda: lk durak Adana Ürünlerini ilk kez Ticari Araç Fuar Comwex de otobüsçülerle buluflturan sotlar Grup, 9 metrelik City 900 soto marka otobüsü Türkiye turuna ç kard. lk buluflma 14 Aral k Pazartesi günü Adanal halk otobüsçüleriyle oldu y l ndan beri Adana da üretim yapan sotlar Grup Bursa da flehir içi ulafl ma yönelik otobüs üretimi yap - yor. 9 metrelik City 900 soto marka otobüs Comwex Fuar n n ard ndan Türkiye turuna ç kt. lk durak soto nun da bir anlamda ev sahibi konumunda bulundu u Adana oldu. 14 Aral k Pazartesi günü soto shoowromda gerçekleflen kokteyl ile Adanal otobüsçülere City tan t ld. Etkinli e Adana Halk Otobüsçüleri Derne i Veli Candurak, 59 nolu Kooperatif Baflkan ve Adana Otobüsçüler Odas 2. Baflkan Niyazi Gö er, yönetim kurulu üyeleri ve çok say da halk otobüsçüsü kat ld. Araçlar test edebilme imkan da bulan halk otobüsçüler ürünleri çok be endiklerini ifade ettiler. Bir haftal k tan t m süresince Mersin ve Tarsus ta da düzenlenen etkinlikle bölgede hizmet veren halk otobüsçülerine City 900 tan t ld. Tan t ma kat lan sotlar Otobüs Sat fl Direktörü Cenk K z - l rmak yapt konuflmada ürünlerle ilgili bilgiler verdi. K z l rmak, "9 metrelik City oturan, 42 ayakta olmak üzere toplam 70 yolcu tafl yabilme kapasitesine sahip. Euro 4, Turbo Intercooler Common Rail özelliklerindeki MAN motor ise arac güçlü k lan özelliklerden biri. Hedefimiz iç pazarda da her yönüyle tercih edilen kaliteli bir otobüs markas olarak Türk sanayisinin gururu olma ilkesiyle çal flmalar n sürdürmek. Karayolu yolcu tafl ma sektöründe ve kent içi toplu tafl ma alan nda bundan böyle ürünlerimiz filolarda yer alacakt r" dedi. Adana da üretim yapmalar n n bir avantaj oldu unu vurgulayan Cenk K z l rmak, "Ürünlerimiz sahip olduklar konfor, düflük yak t tüketimi ve Avrupa standartlar nda üretim yap s ile otobüsçülerden çok olumlu tepkiler ald " diye konufltu. sotlar Otobüs Sat fl Direktörü Cenk K z l rmak, ayda 10 adetlik bir üretim kapasiteleri bulundu unu bunu ilerleyen dönemde 20 adede ç kartmak istediklerini vurgulayarak ihraç ve iç pazar konusunda yap lan çal flmalar hakk nda flu bilgileri verdi: 2010 Ocak ay içinde ilk ihraç çal flmam z hayata geçecek ve S rbistan, Romanya ve Bulgaristan a otobüslerimizi gönderebilece iz. ç piyasa- ya da fiubat ay içinde ürün vermeye bafllayaca- z" dedi. soto nun Türkiye turu Adana n n ard ndan stanbul, Antalya, Eskiflehir ve Denizli ile devam edecek. Ego kaptanlar na iletiflim e itimi Otobüs filosunu tazeleyen EGO, otobüs floförlerini de mesleki yönden halkla iliflkiler konusunda e itiyor. Isotlar Otobüs Sat fl Direktörü Cenk K z l rmak ve Bölge Sat fl Yöneticisi Ahmet Candan otobüsçülere arac tan tt. zmit Kuzey Terminali ne yeni yüz PARAfiÜT Charles Plumb, ABD Hava Harp Okulu mezunu bir pilottu. Vietnam Savafl nda yapt 75. uçuflta, uça yerden havaya at lan güdümlü bir füze taraf ndan vuruldu. Uça düflerken o derhal kendini f rlat p paraflütle bir orman n içine düfltü. K sa bir sure sonra da Kuzey Vietnam (Vietkong) askerleri taraf ndan yakaland ve tam 6 y l Kuzey Vietnam da esir olarak tutuldu. Bugün, Charles Plumb yaflad bu tecrübe hakk nda insanlara ders vermektedir. Bir gün Charles Plumb, efliyle birlikte restoranda yemek yerlerken bir adam masalar na yaklafl r ve flaflk nl k içinde ç l k atar: Aman Allah m! Sen Vietnam da jet pilotuydun, Uça n düflmüfltü! Evet, ama sen nereden biliyorsun bunu? Der eski pilot Plumb Biliyorum çünkü uçufl öncesi senin paraflütünü ben haz rlam flt m. Plumb hayretler içindeydi. Adam elini Plumb un omzuna atar: Anlad m kadar yla paraflüt ifle yaram fl. Plumb evet anlam nda kafas n sal- Cumhur Aral lar. E er ifle yaramasayd flu anda burada de ildim. Plumb o gece, restoranda masaya gelen adam düflünmekten uyuyamaz. Savafl s ras nda ço u kez gördü ü bu adamla bir kez olsun konuflmad n düflünür. Çünkü o bir savafl pilotu, adamsa paraflüt haz rlayan basit bir askerdir sonuçta. Oysa o asker, uzun tahta bir masada saatlerini harcayarak, dikkatle katlad paraflütlerle, her seferinde hiç tan mad bir insan n kaderini ellerinde tutuyordu. Bu olaydan sonra verdi i derslerde, Plumb dinleyicilere hep ayn soruyu sormaya bafllad : Sizin paraflütünüzü kim haz rl yor? Tüm hayat boyunca ihtiyaç duydu umuz her fleyi bir baflkas n n haz rlad biz modern dünyan n insanlar na sorulabilecek en anlaml sorulardan biri de bu belki de... Kocaeli Büyükflehir Belediyesi, UKOME karar yla daha önce zmit fiehirleraras Otobüs Terminali nin yan ndaki K rsal Terminal olarak flehir içi özel halk otobüslerinin kulland alan, Kuzey Terminali olarak faaliyete geçirdi. Otogar önünde son durak yapan 3 hat, Kuzey Terminali ne al nd. fiehir içi özel halk otobüslerinin kontrolü ve trafikte yaflanan s k nt lar n en aza indirilmesi için Bat ve Güney terminallerini yapan Büyükflehir Belediyesi, üçüncü terminalle birlikte modern ulafl m n s - n rlar n geniflletti. Yeni terminalle birlikte birçok s k nt da ortadan kalkm fl oldu. Daha önce flehir içi otobüslerini kullanmak isteyen vatandafllar n otogardan terminale 100 metre yürümeleri gerekiyordu. Bu sorun ortadan kald r ld. Art k vatandafl uzun bir yol yürümeden rahatl kla indi-bindi yapabiliyor. Vatandafla as l kolayl ise Büyükflehir Belediyesi taraf ndan terminale al nan 20 adet valiz tafl ma arac sa lad. Art k flehir içi otobüslerine terminalden binmek ya da otobüsten inmek isteyenler t pk al flverifl sepeti gibi valiz tafl ma araçlar n kullanabiliyor. Bir di er önemli s k nt ise floförlerin korkulu rüyas yd. Kuzey Terminali yap lmadan önce araçlar n otogar n yan nda gelifli güzel b rakmak zorunda kalan otobüs floförleri, birkaç dakika araçlar n n yan ndan ayr ld klar nda gördükleri manzara canlar n bir hayli s k yordu. Çünkü s kl kla h rs zl k olaylar yaflan yordu. Araçlar n içindeki malzemeler çal n yor ya da otobüslere zarar veriliyordu. Araçlar n modern terminale al nmas yla birlikte tüm bu s k nt lar da geçmiflte kald. Terminalde bir güvenlikçi, kamera sistemi ve bekçi köpe iyle 24 saat güvenlik sa land. Kuzey Terminali nde 5 Nolu Kooperatife ait Ö retmenler -Terminal, Harmantarla-Terminal, 13 Nolu Kooperatif in Yenikent-Terminal hatlar na ait 65 araç girifl ç k fl yap - yor. Araçlar Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lan 11 adet peronda bekliyor. Terminalde lokantadan tuvalete temel ihtiyaç duyulan herfley bulunuyor. Yaflamaya devam etmemizi sa layan say s z paraflütler var hayat m zda,her defas nda bir baflka insan n bizim için haz rlad, maddi paraflütler, manevi paraflütler, duygusal paraflütler, ruhsal paraflütler... Sahip oldu unuz en büyük yetene i kim kazand rd size,veya düflünce yap n - z kim flekillendirdi? Kimler size moral verdi zor zamanlar n zda ya da hayata dair manevi de erlerin fark na varman z kimler sa lad...? Hayat n z boyunca paraflütünüzü haz rlayan kimlerdi...? flte onlar hayat m z borçlu oldu umuz insanlard r... Peki, siz kimlere hangi paraflütleri haz rl yorsunuz, hiç düflündünüz mü...? flin liyakatle yap lmas, ondan istifade edecek insanlara sa lanan görünür faydan n yan s ra yapana da en olmad k zamanlarda gurur ve ehil olman n tatl huzurunu yaflat r. Çal flt m z iflyerlerinde, çok dikkate almad m z, bugüne kadar hiç konuflmad m z ve hatta selam vermedi imiz bize göre önemsiz görevleri yapanlar, belki de bizim her gün hayat m z borçlu oldu umuz insanlard r. Bir kez de bu perspektiften bakabilmeyi baflarmal ; Onlara küçük bir tebessümle bile olsa karfl l k vermeyi denemeliyiz. nsan olman n gere i de bu de il midir zaten. Di er yandan geçmiflten beri geleneklerimiz içerisinde hep var olan usta ç rak iliflkisi ve hatta geçmiflte kurumsal hale gelen ahilik gelene ini düflündü ümüzde, ifl yapacak kifliler, ustalar n n yan nda her anlamda yetifltikten sonra ve ancak onlar n icazetiyle ba ms z çal flmaya bafllayabilirlerdi. Öncelikle aileler, sonra da ö retmenler ve ö retici ustalar paraflütlerimizi haz rlar ve hayatta çak lmamak için gere ini yaparlard. Son dönemlerde profesyonel yaflamda zafiyetler oluflmaya bafllad. Günümüzde gittikçe vahflileflen kapitalist dünyada ustalar n ifllerini, ç raklar na delege etmesi ve onlara el vermesi bir yana, dünyaya kaz k çakacakm flças na adam yetifltirmekten imtina ederek ve koltu u kapt rmamak için yetiflmekte olanlar da paraflüt iplerini keserek yok etme düflüncesi olufltu! Ramses, kendini ölümsüz bir ilah olarak görüyordu, fiimdi nerede hiç düflündünüz mü? Gerçek firavunlara kalmayan bu dünya, küçük firavunlara kal r m dersiniz? Periyodik olarak psikoteknik testten geçirilen floförler, yolcular n beklentileri ve flikayetleri do rultusunda haz rlanm fl, 4 saatlik, yo unlaflt r lm fl yeni bir e itim al yor. stanbul Üniversitesi Ö retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gülgün Karahalil ve ODTÜ de Psikolojik Dan flmanl k yapan Nazan Yi it taraf ndan "Tutum, davran fllar ve zaman oryantasyonu ile halkla iliflkiler" bafll klar nda verilen e itimlerde, "ilgi ve dikkat, stres ve etkileri yönetimi, insan iliflkileri, aile içi iletiflim, duygusal durum ve davran fl biçimleri ile zaman yönetimi" gibi konular iflleniyor. Tüm otobüs floförlerinin bu e itimden geçirilece ini kaydeden EGO Genel Müdürü Ömer Ulu, kent içi trafi in yo unlu u düflünülerek ilk etapta 2 bin floförün e itime al nd n kaydetti. fioförlerin Büyükflehir Belediyesi E itim Salonu nda 50 fler kiflilik gruplarla, flef denetiminde derslere kat ld klar n ifade eden Ulu,"Amac m z müflteri memnuniyetini art rmak" dedi. Halkla iliflkiler derslerinin ard ndan baflka bir programa bafllayacaklar n belirten Ulu, floförlerin 1 y l boyunca e itimden e itime koflaca n dile getirdi. fioförlerin flikayeti Yolcu flikayetlerinden dolay e itime al nan EGO ya ba l otobüs floförleri ise yolculardan güler yüz görememekten duyduklar üzüntüyü dile getirerek, "Biz de insan z" diyorlar. EGO nun tek bayan floförü Hamiyet Arslan, 2 y ld r görev yapt - n, bayan olman n farkl bir zorlu u bulunmad n belirtiyor. Arslan ifline geç kalan yolcular n k zg nl klar ndan dert yanarak, "Geç kalan yolcular, Yar m saattir yolday z diye ba r yorlar, trafi i yar p geçmemi istiyorlar. Bütün duraklara giriyorsun diye k z yorlar. Her durakta durmak, benim görevim" diye konufluyor. Tüm Firmalara Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s Say n Talat AY- DIN, Yönetmeli e uyum konusunda Ulaflt rma Dünyas Gazetesi ne baz aç klamalarda bulunmufltur. Bu aç klamalardan tafl mac lar için önem ve aciliyet gösteren baz bilgiler özel olarak afla da sunulmufltur. 1. Acentelik yetki belgesi sahiplerinin kendi nam ve hesab na yolcu bileti veya tafl ma faturas düzenleyememesi kural n n uygulanmas nda, 6 ayl k bir ek süre verilmesi planlanmaktad r. 2. Hem B1, hem B2 si, hem D1, hem de D2 si olanlar n tek belgeye kay t kural n n uygulanmas sonras nda, kapasiteye iliflkin noksanl klar n n olmas halinde; bunu tamamlamalar için Yönetmeli e göre zaten var olan 60 günlük sürelerine ek olarak 6 ay daha süre verilebilecektir. 3. Eski B1ve/veya B2 belgelerini geçici maddeden yararlanarak 31 Aral k 2009 tarihine kadar de ifltirmeyenler; yenile- Haks z yere flikayet ediyorlar EGO nun emektarlar ndan Ekrem Küçük, 24 senedir direksiyon bafl nda oldu unu kaydederek, yolcular n floförleri "cahil, e itimsiz" olarak görmelerinden duydu u üzüntüyü dile getiriyor. Küçük, "Bizleri de anlas nlar, insan olarak görsünler. Ayn düflmanm fl z gibi bak yorlar. Oysaki sabah iflinize götürüyoruz, akflam evine götürüyoruz. Biz Ankaral lar için çal fl yoruz" diyerek sitemlerini aktar yor. Küçük, yaflad klar zorluklar anlat rken flunlar söylüyor: "Yolcu karfl s nda biz hakl da olsak bir fley yapam yoruz. Mecburi kart bast rd klar m z, baflka bir bahane bulup bizi flikayet ediyor. Bütün duraklar da durdu umuz halde Durmad, H zl gitti, Sigara içti diyor. Kap y kapatsan, arabaya zarar veriyorlar. Paso gösteren yok. 30 ö renci bindi, 3'ü paso gösterdi. Bizim de denetim amirlerimiz, sivil denetimciler var." EGO nun genç kadrosunda bulunan Kudret Bergen de transferli kart kullan m ndan daha do rusu kullan lmay fl ndan flikayetçi. Yolcular n, 45 dakikal k uyguluma nedeniyle özellikle ring servislerine bindiklerinde kart basmak istemediklerini dile getiren Bergen, transferli yolculuklarda s - k nt yaflad klar n kaydediyor. Bergen, "Uzun mesafelerde son aktarmaya ucu ucuna yetifltikleri için, özellikle ringlerde, yolcu Basmam diyor. Israr ettik mi, Baflkan sen mi zengin edeceksin, Aman bast rmay n, Melih Gökçek size madalya takar gibi tepkilerle karfl lafl yoruz. Kimisi de Param yok diyor, onlar mecbur götürüyoruz. Ancak bunu da suistimal edenler var" diye konufluyor. me tarihi geldi inde yenileyemeyecekleri bu belgelerini, geçerlilik süresi boyunca kullanmaya devam edebilecekleri gibi, yenileme tarihi gelmeden önce, 19 uncu madde çerçevesinde, istedikleri herhangi bir belge ile bir k s tlama olmaks - z n de ifltirebilirler. Bu konulardaki tam, kesin ve detayl bilgiler, bunlara iliflkin bir düzenleme yap ld nda ayr ca duyurulacakt r. Bilgilerinize önemle sunulur. Sayg lar m zla, Dr. Zeki DÖNMEZ Dernek Genel Müdürü

9 UD-9 19/12/ :53 Page 1 sayfa 9 LOJ ST K 21 Aral k 2009 Pazartesi 9 15 y lda 15 bin Scania Do ufl Otomotiv distribütörlü ünde girdi i Türkiye pazar nda 15. y l n kutlayan Scania, 15 bininci arac teslim etmenin gururunu yafl yor. Türkiye pazar nda Scania, 2003 y l ndan bu yana "en çok sat lan ithal a r ticari araç" markas d r. Avrupa a r ticari araç sektörünün en prestijli ünvan olarak bilinen "2010 Y l En yi Kamyon" ödülünü R-serisi modeli ile almaya hak kazanan Scania markas, 2009 y l Kas m ay sonunda da ithal a r ticari araç pazar ndaki liderli ini sürdürmektedir. Türkiye pazar na girdi i 1994 y l ndan bu yana olumlu bir sat fl grafi i çizen ve son 6 y l n en çok satan ithal a r ticari arac olma baflar s n gösteren Scania, Do ufl Otomotiv distribütörlü ünde 15 bininci arac n teslim etti. 15 bininci Scania Do- ufl Otomotiv CEO su Ali Bilalo lu ve Do ufl Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel in de kat ld bir törenle, Özkardefller nflaat Hafriyat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. yetkililerine teslim edildi. Ali Bilalo lu, törende yapt konuflmada 15 inci y llar nda 15 bininci arac teslim etmenin mutlulu unu yaflad n belirtirken, sözlerine "Scania 1994 y l nda girdi i Türkiye pazar nda sat fl grafi ini sürekli artt rarak 15 y l içerisinde 15 bin rakam na ulaflt y l nda 10 bininci Scania y teslim etmemizin üzerinden 3 y l gibi k sa bir süre geçmesine ra men 15 bininci Scania y teslim etme baflar s n yafl yoruz. Türkiye Avrupa n n en genç filosuna sahip ülkesi olurken, Scania n n ithal a r ticari araç pazar nda ulaflt yüzde 27 lik pazar pay ile bu payeye büyük katk da bulunmaktad r" diye ekledi. Do ufl Otomotiv Scania Genel Müdürü Tolga Senyücel ise, Scania n n 15 y lda sat fl grafi inin sürekli artt n söyleyerek sözlerine flöyle devam etti: "300 lü rakamlarla bafllad m z 15 y ll k maceram zda Scania n n sat fl rakamlar olumlu bir yükselifl göstererek artm flt r y l nda tüm dünyay etkileyen ekonomik dalgalanmalar nedeniyle tüm sektörlerde azalma yaflan rken, Scania pazar pay n korumay baflarm fl, hatta ithal a r ticari araç pazar ndaki pay n artt rma baflar s göstermifltir. Bunda en büyük etken, sürekli gelifltirilen üstün teknolojiye sahip, düflük iflletme maliyetli, konforlu Scania araçlar m z ve ülke geneline yay lm fl 21 adet yetkili servis noktam z n her zaman müflterilerimizin adeta bir çözüm orta haline gelmifl olmas d r. 15 bininci arac m z teslim ederken yaflad m z bu büyük gururu tüm Scania ailesi de erli müflterilerimiz ile paylafl yoruz." 15 bininci arac n anahtar n Do ufl Otomotiv CEO su Ali Bilalo lu ndan Özkardefller nflaat flirketi ad na fiakir Alatafl teslim ald. Alatafl, "Scania ile 2008 y l nda tan flt k. Bu tarihten itibaren ald m z üstün performans ile Scania araç sat fl m z k sa sürede 17 ye ulaflt. Ald m z bu arac da tafl ocaklar nda, yol flantiyelerimizde ve beton santrallerimizde Türkiye nin dört bir köflesinde kullanaca z. Hedefimiz flirketimizin uluslararas ihalelerde yar flabilir bir organizasyon olmas d r. Bu hedefimizdeki en büyük yard mc lar m zdan birisi de Scania d r" aç klamas nda bulundu. Volvo Kamyon un servis a na Samsun eklendi Meriç ÖZDEM R / SAMSUN Volvo Kamyon ve Ulusoy iflbirli i Karadeniz yat r mlar ile devam ediyor. Ulusoy, Karadeniz bölgesinde toplam 2,5 milyon TL lik yat - r m için Volvo ile anlaflt. lk basamak olarak Volvo Kamyon Yetkili Bayi özel bir aç l fl ile Samsun da hizmete girdi. Aç l fl törenine Samsun Büyükflehir Belediye Baflkan Yusuf Ziya Y lmaz n da aralar nda bulundu u devlet protokolü ile Ulusoy ve Volvo Kamyon un üst düzey yöneticileri kat ld. Çok yönlü bir tesis olmas yla ön plana ç kan bu yeni Volvo Kamyon yetkili bayi, m 2 lik bir alan kaps yor. Toplam 16 bin m 2 lik arsa içindeki tesiste servis ve showroom haricinde, benzin istasyonu, restaurant, dinlenme alanlar ve araç y kama gibi bölümler de yer al yor. Samsun da aç l fl gerçeklefltirilen Ulusoy Otomotiv Volvo Kamyon Yetkili Bayi, 1300 m 2 kapal alan, 450 m 2 showroom ve 2 bin m 2 aç k alana sahip. Bayinin kapal alan atölye için 1000 m 2, yedek parça için 100 m 2 ve idari bölüm için 200 m 2 olarak ayr l yor. Bunlar n yan s ra 16 bin m 2 lik arsa içinde yer alan bu tesiste benzin istasyonu, restaurant, araç y kama, dinlenme alan ve ofis odalar da yer al yor. TSE ve Volvo standartlar na uygun olarak yap lanan Volvo Kamyon yetkili bayisinde y lda 750 ile 1000 araca servis hizmeti verilmesi planlan yor. Samsun da hizmete giren bayi, bölgedeki en genifl kapsaml servis olma özelli ini de tafl yor. Müflterilerine konaklama imkan sa layabilecek olan Volvo Kamyon bayi ayn zamanda yol yard m hizmeti de sunuyor. Aç l fl törenine Ulusoy Otomotiv Genel Müdürü M. Ali Ulusu, Sat fl Sonras Hizmetler Müdürü Aykut Özden, Karadeniz Bölge Direktörü Temel Uzlu ve Karadeniz Bölge Sat fl Yöneticisi Tuncay Bektafl, Volvo Kamyon Bayi A Gelifltirme Müdürü Gökhan Bingöl, Lojistik Müdürü Özkan Çelik, Pazarlama ve letiflim Müdürü Özlem Çopuro lu, Ticari Sat fl Sonras Müdürü Selda Tu cu kat ld. Mercedes-Benz Türk ten simülatör lansman Mercedes-Benz Türk kamyon pazar nda son 7 y lda arka arkaya elde etti i pazar liderli ini 2009 y l nda da sürdürüyor. fiirketin bu baflar s nda, müflterilerine her ihtiyaca cevap veren, Türkiye flartlar na uygun genifl ürün yelpazesi sunmas, modern ürün teknolojisi, yüksek kalite standartlar, kuvvetli bayi sat fl teflkilat, etkin sat fl sonras hizmetler alt yap s ve müflteri memnuniyetinin sa lanmas nda büyük önem tafl yan müflteri e itimleri önemli rol oynuyor. Müflteri memnuniyetini artt rmaya yönelik çal flmalar na h zla devam eden flirket, bu kapsamda yürüttü ü faaliyetlere bir yenisini daha ekledi ve kamyon teslimatlar s ras nda sertifikal e itmenler taraf ndan gün boyu yap lan floför e itimlerinin daha fazla etkinlefltirilebilmesi için, partneri BP Castrol ile iflbirli i yapt. Bu anlaflma çerçevesinde Aksaray Kamyon Fabrikas Müflteri Merkezi nde, araç teslimat e itimlerinde kullan lmak üzere "Ekonomik ve Güvenli Sürüfl Simülatörü"nü hizmete sundu. Simülatör e itimi yararl Simülatör, Mercedes-Benz Axor kabininde bulunan tüm orijinal ekipman ve fonksiyonlar n kullan ld, orijinal motor tepkileri, motor devir aral klar ve Mercedes- Benz motor ses efekti ile programlanm fl, viraja girildi inde, kasislerde, fren yap ld nda gerçekte yaflanan sars nt - lar birebir yans t yor. Simülatörde kaza ve darbe etkileri ile kabinin maruz kald gerçek sars nt lar birebir yafland ndan emniyet kemeri tak lmas zorunlu. Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Müflteri Merkezi nde 2009 y l nda ekonomik ve emniyetli sürüfl teknikleri konusunda floföre verdi i e itimlerin verimlili ini, gerçek ile özdefl flartlar n yans t ld bu yeni simülatör sayesinde ciddi flekilde artt rmay hedefliyor. 13 bin floföre e itim Mercedes-Benz Türk, müflterilerine yönelik teslimat e itimlerinin yan s ra 2002 y l ndan beri sertifikal e itmenler ile kamyon ve çekici kullanan sürücüler için de sahada ekonomik ve güvenli sürüfl teknikleri konusunda e itim veriyor. Ekim 2009 itibariyle Mercedes-Benz müflterisi olan firman n floförünü toplamda kilometre yol kat ederek e iten Mercedes-Benz Türk e itmenleri, müflterilerinin yak t ve bak m maliyetleri baflta olmak üzere, filo iflletme giderlerinde ciddi tasarruf sa lamalar n, kaza oranlar n düflürmelerini sa l yor. Mercedes- Benz Türk, bu e itimlerin daha da yayg nlaflmas amac yla bayi teflkilat nda da sürüfl e itmenleri sertifikasyon çal flmalar sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk, bu yeni yat r m ile müflteri memnuniyetini artt rma ve sürdürülebilir hale getirme konusundaki tüm faaliyetlerine ve yat r mlar - na krizlerden ba ms z bir flekilde kesintisiz olarak devam etti ini bir kez daha gösteriyor. Gemlikli lojistikçiler BMC dedi Bursa Gemlik Liman nda yap lan törene, Zeki Kaptan Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Kaptan ve Genel Koordinatör Tamer Tamuro lu, BMC stanbul Bölge Müdürü Erdal Ero lu, BMC Bursa Yetkili Sat c s Hulde Otomotiv Sat fl Müdürü Ahmet Tatl ve BMC Yetkili Servisi Has Kardefller Otomotiv den Erol Karadeniz kat ld. BMC Sanayi ve Ticaret Afi ad na Erdal Ero lu taraf ndan Zeki Kaptan a plaket verildi. Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Kaptan, BMC' yi sat fl ve sat fl sonras hizmet a n n güçlü olmas ve araçlar n iflletme giderlerinin düflük olmas nedeniyle tercih ettiklerini söyledi. Ayr ca, Zeki Kaptan o lu Can Kaptan n da BMC araç tercihinde etkili oldu unu belirtti. Araçlar n sat fl n gerçeklefltiren BMC Bursa yetkili sat c s Hulde Otomotiv den Ahmet Tatl, Gemlik Liman ndaki köklü firmalardan Zeki Kaptan firmas na BMC marka araçlar satmaktan dolay mutlu oldu unu belirtti. Erdal Ero lu, BMC nin 45 y ll k baflar l bir geçmifle sahip oldu unu, yayg n yedek parça ve servis a ile baflar s n pekifltirerek müflteri memnuniyetini daima ön planda tutan öncü bir kurulufl oldu unu belirtti. Rekabetin yo un yafland - günümüzde uygun fiyatl, kaliteli ürünlerle müflterilerin yan nda yer ald n ifade etti. BMC nin 2007 y - l ndan bu yana pazara sundu u PRO 1142 çekiciler, 2009 y l Ekim ay ndan itibaren 15 cm yükseltilmifl tavan ile sunuluyor. Kabin yüksekli inin artmas ile kabin içinde daha ferah bir ortam sa land. K ta Ulaflt rma dan Telekom cihazlar için özel depo K ta Ulaflt rma Hizmetleri perakende lojisti i hizmeti de veriyor. Bünyesinde bar nd rd hava kargo hizmeti ile baflta cep telefonu olmak üzere iletiflim cihazlar ve yan ürünlerini dünyan n çeflitli noktalar ndan Türkiye ye tafl yor. Ayda 100 bin adet cep telefonu, 75 bin adet 3G telefonlar nda kullan lan internet ba lant USB lerini elleçleyen firma, bu tür de erli ürünlerin muhafazas n özel bir depoda gerçeklefltiriyor. Darbe ve hareket sensörlü alarmdan her noktay gören güvenlik kameralar na lazerden çok kilitli sistemlere kadar her türlü güvenlik önlemi K ta Ulaflt rma n n deposunda mevcut. Depodan yap lan sevk yatlarda özel sac kapal kasa araçlarla ve mal bedeli nedeni ile ek sigortal araçlarla tafl ma gerçeklefltirdiklerini kaydeden K ta Ulaflt rma Hizmetleri Genel Müdürü Emre Eldener, art r lm fl bir güvenlik önlemi olarak tüm araçlar n depodan ç karken mühürlendi ini söyledi. Bu deponun, Halkal Gümrü üne ba l en güvenli depo oldu unu vurgulayan Emre Eldener, Uzak Do u ve Avrupa n n çeflitli ülkelerinden hava yolu ile gelen mallar n, KITA ya ait kapal kasa araçlar ile sahiplerine kap dan kap ya teslim edildi i bilgisini de verdi.

10 UD-10 19/12/ :55 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi SEKTÖR-GÜNCEL PAZAR Tarih; 15 Aral k 2009, saat 07:00. Karaçoban ilçesinden bir minibüs, 15 yolcusuyla Erzurum a gitmektedir. Yol, köy yolu de il, flehirleraras niteliklidir (Karayollar Genel Müdürlü ü ne ait). Zemin buzludur. Yol üzerinde bir de köprü vard r. Kayan minibüs, köprüden afla ya uçmufltur. 15 kifli yaralanm flt r. Ahmet Türko lu Yüksek Trafik Güvenli i Kurumu Derne i Baflkan Katil Köprüleri hat rl yor musunuz? "Katil Köprü", süreklili i olan bir tehlikedir. Donan m eksi i, yanl fl vard r. Ald m z ilk bilgilere göre, sadece parmakl k varm fl, hani flu yere dikey duran profillerden yap lan... Köprüleri katil olmaktan ç karan ise; yurdumuzda tek-tük rastlad m z, yatay yani yere paralel giden, bir kar fltan daha genifl, yumuflak bükümleri olan ve ad na bariyer denilen, yol kenar güvenlik elemanlar ndan konulmas. Daha önce, resimlerini de yay mlam flt k. Buzla mücadeleyi yapmamak sürücü suçu mu? Karaçoban, kapkara (cahil) bir çoban m yönetiyor, yoksa bir mülki âmir mi? Bunun ad na, kaymakam denmez mi? Belediyesi ve belediyesinin baflkan yok mu? Emniyet teflkilât, müdürü yok mu? Duy Devletim! Katil Köprülerin bir mârifeti daha! Minibüsü att, 15 kifliyi yaralad Bunlar memleketlerinin, yollar n n havas n, suyunu, huyunu ve ne zaman nas l bir "don" ç karaca n bilmezler mi? Radikal yeni çözümler? Her tafl t n önüne bir kar küreme b ça, tuz serpme sistemi olmal. Hattâ bu, Trafik Yasas n n 52/B maddesine monte edilmeli. Bu sürücüleri süründürmeli! Yolun gereklerine tafl tlar n, h zlar n hiç uydurmuyorlar ki! Bunlara durmadan, dinlenmeden uydurmal! Neyi olacak: Suç ve cezay Jandarmam z da incelemifl! Merak ettim, neyi? flte olay n haberi Minibüs köprüde uçtu: 15 yaral Mynet ( HA) Erzurum'un Karaçoban ilçesinde buzlu zeminde kayan yolcu minibüsünün köprüden uçmas sonucu meydana gelen trafik kazas nda 15 kifli yaraland. Saat 07:00 s ralar nda meydana gelen trafik kazas nda Karaçoban'dan Erzurum'a gelmekte olan T.A. idaresindeki yolcu minibüsü, sürücünün buzlu zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yaklafl k 2 metre yükseklikteki köprüden düflerek dereye uçtu. Kazada 15 kifli yaraland. Yaral lardan 2'si Karaçoban Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu olurken durumlar ciddi olan 13 yaral Erzurum'daki hastanelere kald r ld. Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Aygaz, OPET, Paro ve DE den bir ilk: Taksilere özel, ücretsiz kasko Aygaz, OPET, Paro ve DE iflbirli inde hayata geçen yenilikçi kampanya, taksicilerin temel bir ihtiyac na çözüm sunuyor. Art k taksiciler, akaryak t ve otogaz al mlar yla kaskolar n ücretsiz veya k smi ödemeli olarak yapt rabiliyorlar. Koç Toplulu u, Paro ile akaryak t sektörünün önde gelen markalar ndan OPET, Aygaz ve DE Proje Üretim ve Gelifltirme Merkezi, yeni bir projeye imza att. Paro sahibi taksiciler, OPET ten ald klar yak t ile yeni kaskolar n tamamen ücretsiz veya k smi ödemeli olarak yapt rabiliyorlar. fllerinin do as gere i, sürekli trafikte seyir halinde olan, trafik kazalar aç s ndan yüksek risk grubuna giren, bu nedenle de hasar/prim oranlar yüksek ç kan taksilerin büyük ço unlu unun kaskosu bulunmuyor. Bu yüzden ilk y l 5 bin taksicinin sisteme girmesi, daha sonra da tümünün yüzde 50 sinin yararlanmas öngörülüyor. Taksiciler, üç y l boyunca seçtikleri kasko ürününe denk gelen al flverifl tutar nda akaryak t veya otogaz, Parolu kartlar ile OPET istasyonlar ndan almay taahhüt ediyorlar. Taksiciler, taahhüt ettikleri tutarda al m yapamad klar durumda, kalan taksit ödemelerini paropuan veya kredi kartlar ile ödeyecekler. Kasko ifllemlerinin Yeni Sigorta taraf ndan gerçeklefltirildi i uygulama ile taksiciler, araçlar n n her türlü kaza, deprem, sel gibi sebeplerle oluflacak zararlar n da kaskodan karfl layacaklar. Araçlar n baflka bir floför kullan yor olsa dahi, herhangi bir trafik kazas durumunda, araç floförünün yaralanma ve ölüm durumuna karfl oluflabilecek tazminat ödeme riski de sigortalan yor. Kampanyaya kat lmak için Yeni Sigorta Ça r Merkezi nin (212) aranmas, cep telefonundan 2363 numaras na "Kasko (boflluk) Arac n Plakas " bilgisinin SMS ile gönderilmesi veya ruhsat ve ehliyet fotokopilerinin (212) numaraya cep telefonu ve durak bilgileri eklenerek fakslanmas ya da taran p adresine yollanmas yeterli. Audi A5 Sportback e alt n direksiyon Audi A5 Sportback, orta s n f araç kategorisinde Alt n Direksiyon ödülüne lay k görüldü. Bu ödülle Audi, 34 y ld r düzenlenen organizasyonda Alt n Direksiyon u 18 kez alma baflar s göstererek en baflar l marka oldu.otomotiv Endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Alt n Direksiyon un kazananlar aç kland. Audi A5 Sportback, çok güçlü rakiplerinin bulundu u orta-üst s n f kategorisinde birincili i elde ederek Alt n Direksiyon ödülünü kazand. Audi, A5 Sportback in kazand ödülle, bu yar flman n 34 y ll k tarihinde 18 inci zaferine imza atarak yar flman n en baflar l markas oldu. Otoeksper den ikinci el araçlara 2 y l garanti Otoeksper in Alfa Romeo markal modellere yönelik avantajlar sundu u yeni ikinci el program çerçevesinde Koç Fiat Kredi arac l - yla 10 bin TL ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizle kredi kullanma imkan da sa lan yor. Tofafl çat s alt nda yer alan Fiat, Alfa Romeo ve Lancia bayi a n n ikinci el otomobil faaliyetlerini profesyonelce yönetmelerini sa layacak altyap y kurmak, araç sat fllar - na destek vermek ve müflteri memnuniyetini artt rmak amac yla Otoeksper, Alfa Romeo markas için yeni ve özel bir programa start veriyor. Volkswagen Amarok un üretimi bafll yor Volkswagen Ticari Araç, Amarok ile, dünya çap nda y lda iki milyon adetlik bir pazar temsil eden orta boy pikap s n f na da giriyor. Volkswagen Amarok, Almanya'da gelifltirilen ilk orta boy s n f ndaki pikap olma özelli ini tafl yor. Volkswagen Ticari Araç, yeni modelin motorlar nda dayan kl, yak t verimli kullanan, yüksek teknolojili turbo dizeli seçti. 120 kw / 163 PS gücündeki common rail enjeksiyonlu 2.0 TDI, çift turboya sahip ve 1500 d/d'den itibaren 400 Nm tork üretiyor. 2.0 TDI motor 6 ileri vitesli düz flanz manla sunuluyor. 525 milimetre yüksekli indeki taban yla, 2.52 metrekare yük alan yla türünün en iyisi. Tekerlek ç k nt lar aras ndaki 1,222 milimetre genifllik de s n f nda en iyi. ROM dan NANO teknolojili ya kat O to Bak m ürünleri konusunda pazar n lideri konumunda olan Rom, nano teknolojili ilk ürünlerini pazara sundu. "Rom Nano Engine Treatment" ismiyle pazara sunulan ürünler benzinli, dizel ve LPG motorlu araçlar n motor ya lar na eklenerek, arac n performans n art r yor. Konuya iliflkin bilgi veren Rom Oto Bak m Ürünleri Sorumlusu Utku Demir, teknolojideki h zl de iflimin otomotiv sektöründe her gün yeni ufuklar açt n, "Nano Teknolojili" ürünlerin de bu sektörde hayal dahi edilemeyen yenilikler getirdi ini belirtti. Yüzde 100 nano teknolojili "Rom Nano Engine Treatment" ürünleri, motorun içindeki her türlü kaymal ve sürtünmeli yüzeyde ince bir ya lama filmi oluflturmas sayesinde afl nmay önemli ölçüde azalt r. Rom Nano parçac klar pürüzlü yüzeylerin birbirine temas eden alanlar n en aza indirir. Motorun daha verimli çal flmas n sa lar ve afl nma kaynakl enerji kay plar n ortadan kald r r. KAYIP Nüfus ka d m kaybettim. Hükümsüzdür. Nurgül Ifl k Nüfus ka d m kaybettim. Hükümsüzdür. Reyhan Kalkan Nüfus ka d m ve ö renci kimlik kart m kaybettim. Hükümsüzdür. Gözde Mete

11 UD-11 19/12/ :09 Page 1 sayfa 11 GÜNCEL 21 Aral k 2009 Pazartesi 11 KURUCUSU: Yay n Dan flma Kurulu TEMS LC L KLER: Mega kent stanbul Yard mc s Haftal k Gazete Büyük stanbul Otogar Metro Binas Kat Ali Ç kkan Herkes bilir ben fianl urfal y m Ama çok uzun seneler önce "insan n do du u yer de- il, do du u yerdir memleketi" diyerek stanbul a geldik. Elbette fianl urfal olmakla onur ve gurur duyuyorum ama art k yaflad m z, çocuklar m z n e itim almas n sa lad m z, doydu umuz kent olarak stanbul u daha dikkatle gözlemek gerekiyor. Sanatç lar stanbul u bir sevda, bir tutku olarak de erlendirip, fliirler yaz yorlar, flark lar besteliyorlar. Do ru da stanbul her fleyiyle görülmeye ve yaflanmaya de- er Tabi s k nt lar na da katlanabilirseniz! Trafi ine katlanmak, pahal l n yaflamak, ya murda oluflan sellerle bo uflmak pek de kolay de il lk stanbul yedi tepe üzerine kurulmufl. Ama bugün Büyükflehir Belediyesi s n rlar içinde yer alan, Silivri den Pendik e kadar olan alan içerisinde kaç tepe var bilmiyorum. Ne kadar çok tepe demek, o kadar çok dere yata, su ak fl yata demektir. Bu nedenle stanbul un dereleri de sel felaketlerine yol açmas yla kötü bir üne sahipler. Havaalan yolu üzerindeki Ayamama Deresi, Ataköy den geçen Cendere Deresi, Haliç e akan Kâ thane Deresi, Anadolu yakas ndaki dereler ve otogar n alt ndan geçen Ayval Dere Bunlar ilk akl ma gelenler. Asl nda dereler mi kötü üne sahip, yoksa bu dereleri megapol bir kente uygun flekilde slah edemeyen belediyeleri mi hatal bulmak gerekiyor, bilemiyorum. Ama olan oluyor. Geçti imiz Eylül ay nda Ayamama Deresi taflt, onlarca insan yaflam - n yitirdi. Mal kayb ise milyonlarca lira stanbul Otogar n n alt ndan da Ayval Dere geçmesine ra men bugüne dek iyi çal flan bir kolektör sayesinde su bask n ile karfl laflmam flt k. Ama konut talebini karfl lamak üzere otogar ç k fl nda toplu konut yap m bafllay nca, bahçe düzenleme çal flmalar esnas nda kolektörün t kanmas sonucunda geçti imiz hafta sonu otogar sel bast. Alt kattaki dükkânlar ve araçlar zarar gördü. Bu bask na neden olan olay belli. Mutlaka hukuki alanda zararlar halledilecek. Ama benim demem o ki, stanbul da yaflamak kolay de il. Buradan hareketle, stanbul çok güzel bir kent ve flark lar yaz lmay hak ediyor. Ama böyle giderse stanbul da yaflananlar için çok da a t yak l r. Galip ÖZTÜRK YAYIN SAH B : Büyük stanbul Otobüs flletmeleri A.fi. ad na Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet YALAMANO LU Genel Müdür: Murat ARAZ Genel Müdür Mehmet TEK N Bafl Hukuk Müflaviri Av. Süleyman BAYAR Yay n Dan flman Dr. Zeki DÖNMEZ Ulaflt rma Dan flman Nur GÜLTEK N Baflkan: Necmi HAT PO LU Koordinatör: Mevlüt LG N ÜYELER Rüfltü TERZ Hayati UZUN Mehmet ERDO AN Ali ÇIKKAN Erdem YÜCEL Mustafa SAGUN Genel Yay n Yönetmeni Ufuk SAKA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Muammer BAfiKAN Haber Koord.: Erkan YILMAZ Haber Müdürü: Akgün ÖZA IR Editör: Korkut AKIN Grafiker: Muzaffer AYSU ANKARA: smail Beflu ul ANTALYA: Sibel Atasoy ZM R: Tülin Özayd n D YARBAKIR: Ramazan Demir ED RNE: Hüseyin A rseven SAMSUN: Meriç Özdemir Da t m Cenk TOPAL Bilgi fllem Ercan KALAFAT Yay n türü: Yerel süreli ISSN: YEN ULAfiTIRMA DÜNYASI Gazetesi nde, yay nlanan foto raflar n her türlü telif hakk Büyük stanbul Otobüs flletmeleri A.fi. ye aittir. zin al nmadan kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Gazetemiz bas n ifl eti ine ve ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yazarlar n fikir ve düflüncelerinden kendileri sorumludur. YÖNET M YER : Bayrampafla / STANBUL Tel: (0212) /117 Fax: (0212) ABONEL K: 6 ayl k 50 TL- 12 ayl k 100 TL BANKA HESAP NO: fl Bankas -K z ltoprak fib.: BASILDI I YER: hlas Gazetecilik A.fi. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna / stanbul Tel: Haz rlayan ve Sunan: Atlas Yaz l m ve Bil. Hiz. Tic. A.fi. ad na Genel Müdür: Yalç n AYTANÇ Aflti yönetiminden Ankara Ulaflt rma Bölge ye ziyaret smail BEfiU UL / ANKARA Ankara Otobüsçüler Derne i Baflkan Ethem Atefl, baz dernek yönetim kurulu üyeler ile BUGSAfi Genel Müdürlü ü nde AfiT den sorumlu Genel Müdür Yard mc s Zeki Alan, Kara Ulaflt rmas Genel Müdür Yard mc s Hüseyin Y lmaz ve Ankara Bölge Müdürü Mahmut Özen le sektörün sorunlar n n ele al nd toplant da bir araya geldi. Ulaflt rma Bakanl Ankara Bölge Müdürü Mahmut Özen in makam nda gerçeklefltirilen toplant da, Ankara Otobüsçüler Derne i Baflkan Atefl ve beraberindeki heyet, bakanl k yetkililerine Ankara da son günlerde tart flma konusu haline gelen flehirleraras yolcu otobüslerine Çayyolu ve çevre semtlerde getirilen yolcu indirme-bindirme yasa n hat rlatarak, bakanl n bu konuda yeni bir karar olup olmad n sordu. Bunun üzerine söz alan Genel Müdür Yard mc s Y lmaz ve Ankara Bölge Müdürü Özen, söz konusu yasa a bundan sonra da devam edilece ini, flehirleraras yolculuklarda otobüslerin terminal d - fl nda yolcu-indirip bindiremeyeceklerini belirttiler. Firma acentelerinin çal flma usul ve esaslar n belirleyen F1 belgesi zmir Otobüs ve Terminal flletmesi 11 yafl nda Tülin ÖZAYDIN / ZM R Mehmet Niyazo lu ZOTAfi Yönetim Kurulu Baflkan Murat Niyazo lu, " zmir ve zmirliler için bir gurur kayna olan ZOTAfi, her geçen gün yenilenen yüzüyle halk m z n hizmetindedir. ZOTAfi gerek mimarisi ile gerekse yolcular na sa lad konfor ile Türkiye deki say l otogarlar aras ndad r ve yapt yeniliklerle de birçok terminale örnek teflkil etmektedir" diye konufltu. 18 ayda hizmete aç ld zmir fiehirleraras Otobüs Terminali, rahmetli Mehmet Niyazo lu nun büyük özverisi ve çabas yla hizmete aç ld. Yap- fllet-devret modeli ile yap lan otogar için zmir Büyükflehir Belediye Baflkanl ile 16 Eylül 1996 tarihinde aras nda bir sözleflme imzaland ve 25 Eylül 1996 günü inflaat ihalesi yap ld. haleyi kazanan firma büyük bir h zla temel hafriyat çal flmalar na bafllad. Kapal alan inflaat, yeflil alan, aç k ve kapal otopark, iç yol düzenlemeleri tamamlanan terminal tesisleri, otoban ve flehir içi yol ba lant lar n n sa lanmas ile tarihinde resmen hizmete aç ld. Gerek nüfus hareketlili i gerekse otobüs hareketlili iyle önemli bir merkez olan zmir için büyük bir hizmet hayata geçti Eme i geçenlere teflekkür On birinci kurulufl y l n kutlayan zmir fiehirleraras Otobüs Terminali ZO- TAfi Yönetim Kurulu Baflkan Murat Niyazo lu, "Meslektafllar m z bu de erli miras gelece e emin ad mlarla ve en iyi flekilde tafl yorlar. zmir e hizmet eden böyle modern bir iflletmenin yönetim kurulu baflkan olman n gururuyla, bugüne kadar eme i geçenlere ve bizlerden deste ini esirgemeyen herkese teflekkür ederim" dedi. konusunda at lacak yeni ad mlar n da ele al nd toplant da, BUGSAfi Genel Müdürlü ü nde AfiT den sorumlu Genel Müdür Yard mc s Zeki Alan da, bakanl k yetkililerinden Ankara n n çeflitli ilçelerine terminal d fl ndan seferler düzenleyen küçük firmalar n da AfiT ye yönlendirilmesini talep etti. Bakanl k yetkililerinden ise bu konuda önümüzdeki dönemde çal flma yap laca bilgisi geldi. Toplant sonunda Ulaflt rma Bakanl, BUGSAfi ve Ankara Otobüsçüler Derne i nin yetkililerinden oluflacak heyetlerin 15 günde bir bir araya gelerek AfiT deki genel iflleyifl, flehir içi ve flehirleraras ulafl m ve tafl mac l k konular nda yaflanan s k nt lar n ele al n p çözüm üretmeleri karar da al nd. Toplant ya Ankara Otobüsçüler Derne i Baflkan Ethem Atefl in yan s ra Dernek Baflkan Vekili Orhan O uz Akkaya ile ulafl mdan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çetin de kat ld. Gültekin ailesinin mutlu günü Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Ulaflt rma Dan flman Nur Gültekin ile Muzaffer Gültekin in k z Aybige dünya evine girdi. 13 Aral k Pazar günü Kad köy Evlendirme Dairesinde Can Demirkartal ile hayat n birlefltiren Aybige Gültekin i dost ve akrabalar yaln z b rakmad. Büyük stanbul Otogar Müdürü Selami Günefl, Mehmetcan Yalamano lu, Ferdi Gürdal ile mesai arkadafllar Nur Gültekin in bu mutlu gününde yan nda yer ald. Ulaflt rma Dünyas Gazetesi genç çifte ömür boyu mutluluklar diler. KAMUOYUNUN D KKAT NE! stanbul Toplu Tafl mac lar Birli i Derne i, stanbul ilinde flehir içi insan tafl mac l yapan firmalar n çal flma ve kalite koflullar n, yeterlilik durumlar n gözlemleyen, üyelerine gerekti inde müdahale ederek mesle in gereklili ine yönelik koflullar sa lamaya çal flan bir kurulufltur. Bu ba lamda ö renci ve personel tafl ma hizmetleri sat n al mlar n zda seçilecek tafl mac firman n STAB üyelik belgesinin olmas, hizmet al mlar n z n ve hizmet sürecinin daha güvenli yürümesini sa layacakt r. Tafl mayla ilgili yaflanacak olas olumsuzluklar n önüne geçmek ad na bu hususu önemle hat rlat r, çal flmalar n zda baflar lar dileriz. Sayg lar m zla (Pbx) STANBUL TOPLU TAfiIMACILAR B RL DERNE ÜYELER (Üyelerimizin isimleri alfabetik s rayla dizilmifltir.) A TUR, AKER, AKKAYALAR, AKMAZ, AKTÜRK, ALBAYRAK, ALBAYRAK A.fi., ALKUR, ALTAN, ALTINOK, ALTUR, ARDA, ARSLAN, ARVAS, AS, ASEL, ASGÜN, AS L, ASTUR, ASYA, ATABEK, ATAK, ATALAR GÜVEN, ATEfi, ATEfiO LU, ATLAS, AYCA, AYDIN, AYTEM, AZ-AL, BA Ifi, BAL, BALKAYA, BAfiAK, BAfiKAYA, BEK R, BEST, BEYTAfi, B RL K, B RL K T., BSTC, CAN ORÇUL, CEYLAN, CEY-TUR, COfiKUNER, ÇA DAfi, ÇA DAfi KARTAL KOOP, ÇA RI, ÇAM, ÇET NER, ÇET NKAYA, ÇE-TUR ÇELEB, ÇEV K, ÇINAR, ÇINAR fil., Ç ZG LER, DA HANLAR, DEBRE, DEM RLER, DO A, DO ANAY, DO AR, DORUK, DORUK GRUP, EFSANE, EKfi O LU, EM R, EMRE, ER, ERC YAS, ERÇ N, ERDAL GRUP, EREN, ERGÜN, ERKOÇ, ERSOYLAR, ESCAN, ESER, EfiREF, ETAP, EYÜBO LU, GAL P, GAYES M, GEÇK N, GENCE, GOOL, GÖKTU, GÖZCÜ, GÜL, GÜLHAN, GÜLLER, GÜLSÜN, GÜMRÜKÇÜO LU, GÜNALP, GÜNAY, GÜNAY T., GÜNEfi, GÜNGÖRDÜ, GÜNYER, GÜRKAN, GÜRSEL, GÜVENL, GÜZEL, HACIDEDE, HANEDAN, HASAT, HASKAN, H LAL, LKEM, NANDIM, NKA, STANBUL, STUR, IfiILDAR, KALENDER, KALYONCUO LU, KAM L KOÇ, KARA KARDEfiLER, KARABULUT, KARAKAfi, KARTUR, KAYALAR, KEMAL KAYA, KESK N, KIRMIZI BEYAZ, KOCAMANLAR, KOÇ, KOÇLAR, KOPUZ, KORAL- TUR, KORKMAZ, MASTER, MATUR, MAV YEfi L, MEDYA, MERVECE, METE, METROPOL, M LMAY, M M, MURAT, NACAKO LU, NARADA, NERG Z, NURDEM, NURPOLAT, OF Nfi. TAfi, O UZ, OKYANUS, ONTUR, ÖRNEK, ÖZ ER, ÖZ, ÖZ YÜCE, ÖZA DAfi, ÖZAKGENÇ, ÖZATA, ÖZCAN, ÖZÇEL K, ÖZEN, ÖZGENÇ, ÖZGÜREN, ÖZKARDEfiLER, ÖZLEM, PAK, REEL, R VA, SAKINMAZ, SAMAY, SARIGÜZEL, SARUHAN, SEL, SERAY, SERV S, SESL, SEVG, SEYHAN, S MA, S MGE, SOYLAR, SOYLU, SOYYILMAZ, SÖZ, fiafak, fiafak T., fieker, fiencan, fienol, TAMER, TAfiTANLAR, TATLID L, TEK N, TEK NER, TEMPO, TERC H, TET K, TOLGA, TRANSAY, TUR-AY, TUREKS, TURKUAZ, TURSAN, TÜFEKÇ, TÜRKER, TÜRKKAN, TÜSAN, U UR, ULAK GRUP, ULUSOY, UYGUN, YAfiAR, YAZGÜL, YET fi R, YILDIRIM, YILDIZ, YILMAZ, YILMAZ T., YÖRÜK, YÜZBAfiIO ULLARI, ZEYT N newarcmedia.com

12 UD-12 19/12/ :07 Page 1 sayfa 12 Baflar y getiren sistemdir Gelecekle ilgili her türlü tasar istek, beklenti, umut ya da akla gelen her fley belli bir sistem içerisinde, belli bir proje do rultusunda takip edilirse baflar yla sonuçland - Mevlüt lgin r l r. Karayoluyla yolcu tafl - mac l sektörünü oluflturan herkesin can gönülden yürüttü ü, destekledi i ve sonuçlanmas için çaba harcad bütün talepler kabul edildi. Bugün hemen her yerde, her alanda birçok beklenti dile getiriliyor, ama birkaç ancak sonuca ulafl yor. TOFED ve UATOD un birbirleriyle koordineli olarak yürüttü ü Yönetmelikteki baz maddelerin de iflmesi yönündeki çabalar sonunda meyvesini verdi. Bu hak verilmez al n r n, a lamayan bebe e emzik verilmez in hayata geçirilmesidir. Sonuç olarak TOFED ve UATOD un iradeli, kakarl ve dürüst tavr sonuç getirmifltir. Yönetmelikte yer alan tek belgeye kay t, F1 cilerin flehir içinde acente açmalar ve ondan fazla firmayla çal flmalar n n yasaklanmas ve firma bileti kesmeleri uygulamas alt ay ertelendi. Bu olumlu karar, inan - yorum ki tüm otobüsçülerin yüzünü güldürmüfltür. Gazetemizde ayr nt lar n okudu unuzu düflünüyorum, önemli olan kararl olmakt, otobüsçüler bunu baflard lar. TOFED heyeti 29 Aral k Sal günü Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m la görüflecek. Muhakkak ki nezaket s n rlar içerisinde sektörün genel sorunlar n n tart fl laca, çözüm için çeflitli önerilerin dile getirilece i bir toplant olacak. Alt ay erteleme karar ertesinde belirli bir rahatl k yaflan rken yap lacak bu görüflmenin sektörün gelece iyle ve 2010 y l nda hayata geçirilecek projelerle ilgili olaca aç kt r. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, geçti imiz günlerde ç kt bir televizyon program nda demiryoluna ayr lan istihkak n karayoluna ayr landan çok fazla oldu unu, aç lan duble yollar n su böre i gibi kat kat yap ld - n ve standartlar n gözetildi ini aç klam flt. "Karayoluyla yolcu tafl mac l sektörü, noktadan noktaya tafl mac l k yapt, h zl, seri, güvenli ve çevre korumac oldu u için; tabii hepsinin yan s ra Türkiye yi tafl d için" desteklenmelidir. Sektörün yaflad sorun ve s k nt lar n çözüme kavuflturulmas için bakanl n deste inin istenmesinin tam s ras d r. Ulaflt rma Bakan ile yapaca m z görüflmeden olumlu kararlarla dönece imizi umuyorum. Bütçenin yüzde 38 i karayoluna yüzde 39 u demiryolu yat r mlar na ayr ld Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, bakanl n yat r m bütçesinin yüzde 38'inin karayolu, yüzde 39'unun ise demiryolu yap m na ayr ld n belirterek, "Son 60 y lda ilk defa yat r mda demiryollar, karayollar n n önüne geçmifl oluyor" dedi. Bakan Y ld r m, Baflkentray Projesi kapsam nda, Ankara banliyö hatt n n metro konforuna kavuflturulmas çal flmalar kapsam nda hizmete girecek ''Ak ll trenlerin'' ilkinin test sürüflünü yapt. Deneme seferi öncesi Ankara Gar 'nda düzenlenen törende konuflan Y ld r m, demiryollar - na yat r m n gelecek y l da devam edece ini belirtti. Bakan Y ld r m, 2010 y l bafllang ç yat r m olarak demiryollar na karayollar ndan yüzde 10 daha çok yat r m yap laca n ifade ederek, ''Ulaflt rma Bakanl n n yat r m bütçesinin yüzde 38'i karayolu, yüzde 39'u ise demiryolu yap m na ayr ld. Son 60 y lda ilk defa yat r mda demiryollar karayollar n n önüne geçmifl oluyor. Bu da demiryollar na Hükümetimizin verdi i önemin çok aç k ifadesidir'' diye konufltu. Ankara-Konya H zl Treni yeni y lda hizmete giriyor 2010'da Ankara-Konya H zl Treni'nin hizmete aç laca n dile getiren Y ld r m, bakanl n yürüttü ü demiryolu projeleri hakk nda bilgi verdi. Y ld r m, Marmaray Projesi, Eskiflehir- stanbul H zl Demiryolu inflaat ve Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu, Ankara-Sivas Demiryolu çal flmalar n n gelecek y l sürece ini, Tekirda -Muratl Demiryolu ba lant s n n deneme seferlerinin tamamlanarak 2010'da hizmete aç laca n bildirdi. Binali Y ld r m, 2010'da Ankara-Sivas demiryolu hatt n n Yerköy-Ankara aras ile Karasu-Sakarya Demiryolu hatt n n liman ba lant s n n yap laca n söyledi. Baflkentray çal flmalar bafll yor 2010'da Baflkentray Projesi çal flmalar na bafllanaca n kaydeden Y ld r m, sözlerini flöyle sürdürdü: ''Gelecek y l 37 kilometrelik bu hatt n tamam n yenileyece iz. Böylece hem Yüksek H zl Tren, hem de banliyö hatlar hiçbir kesinti olmadan çal flacak. Böylece Atatürk Orman Çiftli i ndeki ve o güzergahta bulunan 3 hemzemin geçit de yer alt na veya yer üstüne al nm fl olacak. Buradaki hat say s 3'ten 5'e ç kacak. Bütün sinyalizasyonlar yenilenecek. Elektrifikasyonlar yenilenecek. Araçlar da yenilendi bu flekilde. Baflkentray önemli bir hizmet vermeye devam edecek." Demiryollar na yat r m sürecek Demiryollar na yat r m n 2010'da da "h z kesmeden devam edece ini" vurgulayan Bakan Y ld r m, 2010'da Eskiflehir Gar Geçiflinin tamamlanaca n, zmir Büyükflehir Belediyesi ile ortak projeleri olan 80 kilometrelik Egeray Projesinin gelecek y l hizmete girerek günde 550 bin, y lda 200 milyon yolcu tafl ma kapasitesine ulaflaca n kaydetti. Ak ll tren TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman da, ilk tren setinin, 15 bin kilometrelik test sürüflünün ard ndan Y ld r m' n kat l - m yla gerçeklefltirilen son deneme seferi ile 16 Aral k Çarflamba günü ön iflletimine bafllanaca n bildirdi. Konuflmalar n ard ndan ''Ak ll treninin'' makinist koltu una oturan Y ld r m, trenin son test seferini Ankara-Sincan hatt nda gerçeklefltirdi. Yolcu anons sistemini kullanarak seyahate iliflkin duyurularda bulunan ve trenin kornas n çalan Y ld - r m, hat üzerindeki Özgünefl stasyonunda durarak, bir süre incelemelerde bulundu. Biz flehirleraras na bakar z Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, ''Ümitköy'de yolcu tafl mac l yapan otobüslerin indirme-bindirme yapmalar yasakland. Ne gibi bir çözüme gidilecek?'' fleklindeki soru üzerine, ''fiehir içindeki tüm düzenlemeleri belediye yapar, UKOME karar ile belirlenir. Biz flehirleraras na bakar z'' yan t n verdi. Bakan Binali Y ld r m Konya-Ankara h zl tren hatt n n 2010 y l nda devreye girece ini belirtti. Y ld r m, tren kap lar n n s k flma durumunda aç l p aç lmad n bir defter yard m yla kontrol etti. Tekrar makinist koltu una oturarak Sincan stasyonu'na giden Y ld r m', Sincan Belediye Baflkan Mustafa Tuna karfl lad. Tuna ile bir kaç dakika sohbet eden Y ld - r m, daha sonra trenin yolcu bölümünde Ankara'ya döndü. Baflakflehir de Petrol Ofisi ayr cal Petrol Ofisi stanbul un h zla geliflen bölgesi Baflakflehir de yeni istasyonunu hizmete soktu. Türkiye nin 81 il ve 850 ilçesinde 3100 ün üzerinde istasyonla, en yayg n akaryak t ve madeni ya flirketi olan Petrol Ofisi Baflakflehir de hizmete giren Titiz Petrol ile büyümeye devam ediyor. Aç l fl için 17 Aral k Cuma günü bir tören düzenlendi. Törene Petrol Ofisi CEO su Melih Türker, Genel Müdür Yard mc s Ertan Çak r, Titiz Petrol kurucu ortaklar Harun Karaca, Ahmet Hamdi Çaml ve Hüseyin Pehlivan, Baflakflehir Belediye Baflkan Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediye Baflkan Hüseyin Keskin, Bahçelievler Belediye Baflkan Osman Develio lu, Esenler Belediye Baflkan Tevfik Göksü, Fatih Belediye Baflkan Mustafa Demir, AKP stanbul Milletvekili Hüseyin Besli kat ld. Aç l flta bir konuflma yapan Melih Türker, Petrol Ofisi nin yenilikçi, güvenilir, müflteri odakl hizmet kalitesini Baflakflehirlilerle de buluflturaca n söyledi. fl ortaklar ile büyümeye devam edeceklerini ifade eden Türker, " stanbul dünyan n en önemli metropollerinden biri. Baflakflehir in de ça dafl yerel yönetim anlay fl ile daha da büyüyece ine inan yorum" diye konufltu. Titiz Petrol ortaklar ndan Harun Karaca da tesisin hay rlara vesile olmas n dileyerek, Petrol Ofisi gibi bir markan n üyesi olmaktan gurur duyduklar n vurgulad.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR

UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR UNIVERZITET U TRAVNIKU PRAVNI FAKULTET SOSYAL HUKUK SOSYAL GÜVENLİK T-152/14 MURAT VELİ ÇAKIR Sosyal Güvenlik Nedir? Sosyal güvenlik, bireylerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal risklerle karşılaşmaları

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı