Yönetmeli e uyumda ek süre

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetmeli e uyumda ek süre"

Transkript

1 UD-1 19/12/ :01 Page 1 sayfa 1 Trafik sigortas teminatlar artt ttbbb 1 Mart 2010 den itibaren kifli bafl na 175 bin TL ve büyük otobüsler için kaza bafl na 5 milyon 425 bin TL. teminat var 1 Ocak 2011 den itibaren kifli bafl na 200 bin TL ve büyük otobüsler için kaza bafl na 6 milyon 200 bin TL. teminat gelecek P.P ST-AV.YAK P M-222 yeni Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluflu Y l: 9 Say : 444 Sektörün Sesi dünyas 21 Aral k 2009 Pazartesi 10 KR. Otobüsçülerin Yönetmeli e iliflkin talep ve elefltirilerine cevap verildi. Yönetmeli e uyumda ek süre smail BEfiU UL / ANKARA Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s Talat Ayd n gazetemize verdi i özel röportajda; tafl mac n n biletinin kullan lmas zorunlulu unun 6 ay ertelenece ini, tek belgeye kay t sonras nda oluflabilecek kapasite noksanl klar n n tamamlanmas için 6 ay ek süre verilebilece ini ve eski B1-B2 belgelerinin geçerlilik süresi boyunca istenilen bir belge ile de ifltirilebilece ini aç klad. S ektör mensuplar n n, Ulaflt rma Bakanl na 11 Haziran 2009 tarihinde yürürlü e giren Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde yer alan düzenlemelerle ilgili talepleri aras nda tek belgeye kay t, acentelerin kendi nam ve unvanlar ad na bilet kesememeleri ve belge kapsam de iflen B1-B2 belgelerinin de ifltirilmesi ön plana ç kan düzenlemelerdi. Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s Ayd n, 1 Ocak 2010 da sektör mensuplar n n uyum sa lamas gereken düzenlemelerin de ifltirilmesinin söz konusu olmad n söyledi. Ancak bunlarla ilgili ek geçifl süresi tan nmas na iliflkin baz taleplere olumlu cevap vererek 6 ayl k bir süre tan naca n aç klad. Talat Ayd n, Ulaflt rma Dünyas n n Ankara Temsilcisi smail Beflu ul u 17 Aral k Perflembe günü makam nda kabul ederek 1 Ocak 2010 öncesinde, Yönetmeli e uyum sorunu yaflayan sektör mensuplar n n elefltiri ve taleplerine iliflkin önemli aç klamalarda bulundu. Konular na göre bu aç klamalar özetle flöyle: Tek belgeye kay t Bir arac n birden fazla yetki belgesine kaydedilemez olmas kural n getirdik. Düzenlemeye yönelik elefltiriler yo unlaflt. Bir firma hem tarifeli, hem de tarifesiz tafl ma yapmak isterse, iki ayr belge muhafaza etmek ve kapasite tutmak ister. Bunun için tek belgeye kaydolma nedeniyle bir kapasite problemi olabilir. Elimizdeki veri bankas ndan "Kapasite sorunu nerede oluyor?" diye sistemi inceledim. Sadece hem B1, hem de B2 si olan 13 firman n ve hem D1, hem de D2 si olan 59 firman n böyle bir kapasite sorunu var. Bu firmalar n da 1 Ocak tan sonra 60 günleri var, Mart ay n n 2 sine denk geliyor. Ona ra men biz bu durumda olanlar için belki bir ilave süre verebiliriz. Hem B1, hem B2 si, hem D1, hem de D2 si olanlar n kapasiteye iliflkin noksanl klar n tamamlamalar bak m ndan bir 6 ayl k ek süre vermeyi de planl yoruz. Acentelerin bilet tanzimi Acentelerin tafl mac gibi bilet tanzim etmeleri konusu esasen bugüne kadar bir yanl fl uygulama olarak yap la gelmifl. Bu konuya aç k flekilde bir düzenleme getirip bunun mümkün olmad n kurala ba lad k. Buna yönelik elefltiriler aras nda uygulamada bunlar n zorluk ç karaca, sektörü s k nt ya sokaca fleklinde görüfller yer al yor. Biz bunu yaklafl k 1,5 y ld r söylüyoruz. Herkesin pozisyonunu ayarlamas laz m. Yine bizim derdimiz, esas olarak sektörü cezaland rmak, s k nt ya sokmak de il. Ama di er tafl ma modlar nda oldu u gibi, modern, ça dafl, genel hukuk kurallar na uygun ve uyumlu bir mevzuatla, tafl - mac l k yetkisi olmayanlar n tafl mac gibi bilet düzenleme uygulamas n n ortadan kalkmas laz m. Buna ra men bu konuda da 6 ayl k ek bir süre vermeyi planlad k. Ama art k ötelenemez. Belge kapsam de iflen belgelerin de iflimi Sadece B1 i olanlara, yurtiçi tafl ma hakk da verdi imiz için fiu tarihe kadar bir fark ver diyoruz. Çünkü senin D1 in yoktu, bu yeni hükümle eski belgenle bir hak daha elde ettin. Bu belgeni 5 y l geçerli olarak yenile ve faaliyetlerine devam et. Bunu yapmayabilirsin, o takdirde de belgenin yenilenme tarihi geldi inde biz senin belgeni yenilemeyece iz. Sen yine faaliyetini sürdüreceksin. stenilirse o süre gelmeden, yani yenilenme tarihi öncesinde bu durumda olan kifliler belgelerini 19. madde çerçevesinde istedikleri bir belge ile de ifltirebilirler, ona da bir k s tlama yok. Burada bir belirsizlik var gibi yorumlar yap l - yor, ama iflin do rusu bu. Sayfa 7 ZOTAfi 11 yafl nda R ahmetli Mehmet Niyazo lu taraf ndan infla edilen ZOTAfi n Yönetim Kurulu Baflkan Murat Niyazo lu, zmir ve zmirliler için bir gurur kayna olan ZOTAfi, her geçen gün yenilenen yüzüyle halk m z n hizmetindedir dedi. Sayfa 11 Ankara da karayolu ulafl m masaya yat r ld A nkara Otobüsçüler Derne i Baflkan Ethem Atefl, baz dernek yönetim kurulu üyeleri ile BUGSAfi Genel Müdürlü ü nde AfiT den sorumlu Genel Müdür Yard mc s Zeki Alan, Kara Ulaflt rmas Genel Müdür Yard mc s Hüseyin Y lmaz ve Ankara Bölge Müdürü Mahmut Özen le sektörün sorunlar n n ele al nd toplant da bir araya geldi. Sayfa 11 Kaptanlar m za ça r Geçti imiz hafta içerisinde Temsa Global Afi taraf ndan düzenlenen "Ay n Kaptan " törenine kat ld k. Bu törende 45. ve 46. Ay n Kaptanlar seçilip, ilan edildi. Anadolu Ulafl m dan Mehmet U urlu 45. Ay n Kaptan olurken, Metro Turizm den G yasettin Öz 46. Ay n Kaptan fioförü olarak ödülünü ald. Bu törende ben de bir konuflma yaparak, TO- FED olarak kaptanlar için gerçeklefltirdi- imiz çal flmalar anlatt m. Kaptanlar m - z n y pranma pay denilen haktan yararlanabilmesi için yapt m z baflvuru, törene kat lanlar n büyük ilgisini çekti. Rüfltü Terzi Sayfa 7 Hayat kurtaran kaptanlar T emsa Kaptanlar Kulübü nün, yollar n ustalar n ödüllendirdi i "Ay n Kaptan fioförü" seçimlerinin Eylül ve Ekim aylar n n oylamas sonuçland. 45 inci ve 46 nc ay n kaptan floförlerine ödüllerinin verildi i törende ayr ca "Ö renci Koçlu u" projesine destek veren kulüp üyelerine de belgeleri takdim edildi. TOBB Baflkan ndan ithal otobüs merak na elefltiri T OBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, stanbul Sanayi Odas n n düzenledi i 8. Sanayi Kongresi aç l fl nda, yerli otobüs üretimine kamu kurulufllar - n n gerekli deste i vermesi gerekti ini Yeni Safir AfiT de Sayfa 2 T emsa n n turizm ve flehirleraras yolcu tafl mac l k sektörüne yönelik üretti i 12.2 ve 13 metre uzunlu undaki yeni Safir otobüsü AfiT de düzenlenen bir lasmanla sektör temsilcilerine tan t ld. vurgulad. Sayfa 3 Sayfa 4 Otobüs tafl mac l n n sorunlar M ersin Koç Turizm Yönetim Kurulu Baflkan Sinan Koç, Karayolu yolcu tafl mac l sektörünün yaflad sorunlar n afl lmas nda herkesin katk s n n bulunabilece ini belirterek yaflanan önemli sorunlar ve çözüm önerilerini s ralad. Koç, yaz s nda yetkili kurumlar ve sektör temsilcisi meslektafllar yla çözüm için dayan flman n flart oldu unu belirtti. Sayfa 6 soto Türkiye turunda ilk durak Adana Mini tur Novo Lux ile büyüyor 15 y lda 15 bin Scania Milenyumda marka olmak 2009 u geride b rak p, 2010 a girmek üzereyiz Milenyuma giriflimizin üzerinden 10 y l geçti. Her dönemin, dünya üzerinde etkili olan, kendi toplumunda öne ç kan, sanat ve kültür alan nda ünlenen isimleri vard r lerle birlikte sanayide, teknoloji ve biliflimde art arda yaflanan geliflmeler ve kurumsallaflma süreci, ünlü isimlerin aras na ünlü markalar n da kat lmas na yol açt. Ülkemizde önceleri kamu iktisadi teflekkülleri, THY, TCDD, Ziraat Bakas, Emniyet Sand alanlar nda birer marka olmay baflar rken, art k özel sektörün yarat markalar daha fazla dikkat çekiyor. Ahmet Yalamano lu Sayfa 8 Sayfa 5 Sayfa 9 Sayfa 6

2 UD-2 19/12/ :12 Page 1 sayfa Aral k 2009 Pazartesi SEKTÖR 2010 Kültür Baflkenti ve biz Avrupa Birli i, bir sosyal ve yaflamsal etkinlik olarak her y l bir baflkent belirliyor ve o kentin tarihi, sosyal ve do al güzellikleriyle öne ç kmas n, tan nmas n ve kazançl ç kmas n sa l yor y l nda stanbul la birlikte iki küçük kent daha ayn anda kültür baflkenti olacak; biri Polonya da, di eri Almanya da. O küçük kentler için bir tan t m vesilesi Hayati Uzun olan, turizm gelirini yükseltecek etkinlikler dizisi diye düflünülecek bu karar stanbul için çok daha önem kazan yor. Tarihin en eski baflkentlerinden biri olan stanbul ayn zamanda, birçok uygarl n befli i ve birçok imparatorlu un da temeli. stanbul u Avrupa Birli i üzerinden tan t m f rsat n sa lamak önemli bir imkanken her geçen gün elimizden kaç rd m z üzülerek görüyorum Avrupa Kültür Baflkenti Ajans oluflturuldu, büyük bir hevesle yeni projeler gelifltirildi. Herkes bu çorbada benim de tuzum bulunsun diye destek verdi. Ama evdeki hesap çarfl ya uymad Avrupa Kültür Baflkenti Ajans, sadece kendi çevresinden gelen projelere onay verdi. Birçok parlak ve ifle yarar proje oldu u gibi kenara at ld. Kendi içerisinde de anlaflmazl a düflen yöneticiler de istifa edince tarihin en önemli baflkentlerinden medeniyetin befli i olan stanbul un tan t m sa lanamad a birkaç gün kald ama ses getirecek çal flmalardan eser yok. Karayoluyla yolcu tafl mac l sektörü ise olas kat l mlarla stanbul a gelecekleri Türkiye nin güzelliklerine tafl yacaklar n düflünüyordu. Bu heves de kursaklarda kald. Ellerindeki potansiyel yeterli olan otobüsçüler de bu aksakl ktan pay n ald. TOFED in de içinde bulundu u Busworld stanbul Fuar, bir anlamda stanbul Kültür Baflkentli- i etkinliklerinden biri say labilir. Bu çerçevede de Busworld Fuar n n çok daha renkli, çok daha hareketli ve çok daha etkin geçmesi için çal flmalara bafllamam z; özellikle de yabanc konuklar davet etmemiz gerekir. Bu noktada, kurulmas düflünülen ICU (Uluslararas Otobüsçüler Birli i) için de önemli bir ad m olaca n düflünüyorum. Burada, bizim iflimiz de il deyip kenara çekilmek ülke menfaatine de terstir. Otobüsçüler böylesi durumlarda olumlu düflünüp yararl olacaklar gerçeklefltirirler. Hizmet sektörü olman n gere i budur. Tüm etkinliklere biz otobüsçülerin de kat lmas gerekir. Her fley para de ildir. Bunu ülkemizde en iyi hayata geçirenler de otobüsçülerdir. De erli okurlar, Tahsin Kaptan Bu hafta sizlere öncelikle iki önemli geliflmenin mutlulu unu bir arada yaflad m z ödül törenimizden bahsetmek istiyorum. Temsa Kaptanlar Kulübü taraf ndan 4 y ld r düzenlenen "Ay n Kaptan fioförü" seçimlerinde Eylül- Ekim aylar n n oylamas sonuçland. De erli meslektafllar m Anadolu Ulafl m dan Mehmet U urlu ve Metro Turizm den G yasettin Örs, 45 ve 46 nc ay n kaptan floförleri oldu. Kulübümüz taraf ndan kaptan floförlerimizin ödüllendirildi i törende ayr ca seçilmifl ay n kaptan floförleri ile bafllat lan Ö renci Koçlu u projesi kat - l mc lar na da belgeleri takdim edildi. Bu güzel geliflmelerin ard ndan, sizlerle meslektafllar mdan Mehmet Emin Y lmaz n yol hikayesini de paylaflmak istiyorum. Dilerseniz hikayeyi Mehmet Kaptan m z n kendi a z ndan dinleyelim. "Kamyonun alt nda otomobiliyle kalan adam n görüntüsü gözlerimin önünden hiç gitmedi. Kaza günü Adana- stanbul seferini yap yordum. Saat sular nda fiereflikoçhisar mevkiinde yolda bir kazaya rastlad m. Kalas tafl yan bir kamyon yolun ortas na y lm flt. Görev ve insanl k bilincim ile hemen yard ma kofltum. Kamyonun alt nda ne oldu unu anlamak için e ildi imde, s k flm fl olan arabay ve içindeki adam gördüm. Ambulans gelinceye kadar müdahale etmemem gerekti ini biliyordum ancak arabadan ve kamyondan dumanlar yükseliyordu. Çevredekilerin yard m yla, her biri yaklafl k 4-5 metre uzunlu unda olan kilolarca a rl ktaki kalaslar yerlerinden oynat p arabadaki adama ulaflmaya çal flt k. Ancak kap s k flm flt. Tek çare arka camdan içeri girip, floför koltu unda oturan adam d flar çekmekti. Sürünerek içeri girdim ve adam n s k flan sa aya n kurtararak, adam koltuk altlar ndan tutarak d flar do ru çektim. Kazazedeyle beraber d flar ç kt mda, kamyondan kurtulan kalaslar n üzerime geldi ini gördüm ama çok geçti. Kolum k r ld, diyafram m patlad ve iç kanama geçirdim. Omzum a r hasar gördü. Yüzüm gözüm yara bere içindeydi. Bir dizi ameliyattan sonra kendine geldi inde, doktorlara ayn olayda yaralanan di er kiflinin ak betini sordum. Ancak doktorlar net bir yan t vermedi. Kazan n üzerinden dört ay geçmiflti ki, hiç tan mad m kad nl erkekli, büyüklü küçüklü bir grup beni ziyarete geldi. çlerinden orta boylu 30 yafllar nda bir adam, hafif topallayarak bana do ru yürüdü ve elimi öptü. Bu genç, kamyonun alt ndan kurtard m kifliden baflkas de ildi. Tüm aile bana tek tek teflekkür etti. Uzun zamand r hiç bu kadar mutlu olmam flt m, ne diyece imi bilemiyordum. Bana içi para dolu bir zarf uzatt. Me er genç adam, hurdaya dönmüfl olan arabas n satm fl, çevresinden de biraz para toplayarak beni ödüllendirmek istemifl. Yapt m n bir insanl k görevi oldu unu söyleyerek zarf geri verdim ve "Benim için en büyük ödül, senin hayatta ve sa l kl olman" dedim. Mesle in hak etti i onuru kazanmas nda böylesine fedakar kaptanlar m z n büyük pay oldu una yürekten inan yor ve kaptan m z bir kez daha kutluyorum. Haftaya görüflmek dile iyle. 44 "Ay n Kaptan fioförü" ödül töreninde bir araya geldi HAZ RAN 2006 AYIN KAPTAN fioförü MEHMET EM N YILMAZ Do um Y l : 1956; Do um Yeri: fianl urfa Medeni Hali: Evli; Çocuk Say s : 7 kamet etti i flehir: fianl urfa Çal flt Firma: Ben Turizm Hayat kurtaran kaptanlar Temsa Kaptanlar Kulübü nün, yollar n ustalar n ödüllendirdi i "Ay n Kaptan fioförü" seçimlerinin Eylül ve Ekim aylar n n oylamas sonuçland. 45 inci ve 46 nc ay n kaptan floförlerine ödüllerinin verildi i törende ayr ca "Ö renci Koçlu u" projesine destek veren kulüp üyelerine de belgeleri takdim edildi. Kolektör t kand, otogarda sel sorunu yafland A rtan ya fllarla birlikte Büyük stanbul Otogar n n alt ndan geçen Ayval dere kolektörünün t kanmas sonucunda otogar n alt katlar n su bast. Kuzey istikametinden gelen, bütün at k sular ve ya mur sular n toplayarak Güney de Marmara Denizi ne boflalmas n sa layan Ayval dere kolektörü, 18 Aral k Cuma günü Büyük stanbul Otogar d fl nda ve ç k - fl nda infla edilen toplu konutlar n bahçesinde yap lan düzenleme çal flmalar nedeniyle t kand. Kolektörün t kanmas yla birlikte otogar n alt katlar ndaki menfezlerden yo un bir flekilde su f flk rmaya bafllad. Kolektör ar zas sonucu meydana gelen sel nedeniyle alt 38 kodunda yer alan iflyerleri ve burada park etmifl araçlar s k nt l anlar yaflad lar. Sorun çözüldü Büyük stanbul Otogar yöneticileri yaflanan sel sorunuyla birlikte, otogar personelini harekete geçirerek, konuyu Büyükflehir Belediyesi, Bayrampafla Belediyesi, SK ve itfaiyeye bildirdiler. SK, itfaiye ve belediye ekipleriyle birlikte yap lan yo un çal flmalar sonucunda 19 Aral k Cumartesi sabah saat 05:00 de kolektördeki t kan kl k giderilerek sel sular tahliye edildi. Ard ndan Büyükflehir Belediyesi ve SK ekipleri hasar tespit çal flmalar na bafllarken, alan n temizlenmesi de sa land. Geçti imiz Eylül ay nda can kay plar na da neden olan stanbul daki büyük sa anak ya fl dâhil otogar n hizmete aç ld ten beri Büyük stanbul Otogar nda ilk kez bir sel felaketiyle karfl lafl ld. Temsa Kaptanlar Kulübü nün, flehirleraras yolcu tafl mac l sektöründe otobüs floförlerine hak ettikleri de eri vermek amac yla 2005 y l ndan beri düzenledi i Ay n Kaptan fioförü etkinli inin Eylül ve Ekim ay seçimleri sonuçland. Kaptanlar n yol hikâyeleri, 4 jüri üyesinin yan s ra 10 bini aflk n kiflinin kat l m ile adresindeki oylama ile de erlendirildi. Seçim sonucunda, 2009 Eylül Ay Kaptan fioförü Anadolu Ulafl m dan Mehmet U urlu olurken 2009 Ekim Ay Kaptan fioförü Metro Turizm den G yasettin Örs oldu. Birçok sektör temsilcisi derne in yetkililerinin de kat l m yla gerçeklefltirilen törende kaptanlara ödülleri takdim edildi. Düzenlenen ödül töreninde ay n kaptan floförlerinin yan s ra, Ö renci Koçlu u" projesini destekleyen kulüp üyelerine de belgeleri takdim edildi. Törene kat lan TOFED Baflkan Rüfltü Terzi ve B O Afi Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Yalamano lu Temsa Kaptanlar Kulübü nün hayata geçirdi i projelerin ve tüm otobüs kaptanlar için düzenledi i etkinliklerin takdire flayan oldu unu; bu aç dan sektör ad - na Temsa ya teflekkür ettiklerini belirttiler. Tecrübeli kaptanlar hayat kurtar yor Gelece in kaptanlar, ay n kaptan floförlerinin koçlu unda yetifliyor Temsa Kaptanlar Kulübü taraf ndan seçilen Ay n Kaptan fioförleri, gelece in kaptan adaylar n n yolunu açmaya devam ediyor. Kaptanlar Kulübü nün bir etkinli i olarak gelifltirilen Ö renci Koçlu u projesi kapsam nda, Dumlup nar Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki 'Otobüs Kaptanl ' bölümü ö rencileri, 4 y ld r seçilen 44 Ay n Kaptan fioförü ile bir araya geldi. Kaptanlar n ö rencilerle efllefltirilece i proje kapsam nda ö rencilerin geliflimine yönelik çal flmalar yap lacak. "Ö renci Koçlu u" projesine destek veren kulüp üyelerine de, "Ay n Kaptan fioförü" ödül töreninde belgeleri takdim edildi. "Ay n Kaptan fioförü" olmaya aday olan ve kulübün sundu u f rsatlardan yararlanmak isteyen tüm kaptanlar adresinden ya da bu adreste yer verilen noktalardan Temsa Kaptanlar Kulübü ne üye olmak için baflvurabilirler. 4 y l boyunca ödüllendirilen hikayelerde Eylül ve Ekim ay seçimlerinde de, kaptanlar n tecrübeleri sayesinde kurtard klar hayat hikayeleri Mehmet U urlu ve G yasettin Örs e ödül getirdi. Eylül Ay Kaptan fioförü Anadolu Ulafl m dan Mehmet U urlu, kendisine ödül kazand ran hikayesini flöyle anlatt : " zmir-ankara seferini yapmak üzere 7 Temmuz 2009 günü 22:00 de zmir fiehirleraras Otobüs Terminali nden hareket ettik. Yola ç - kal dakika olmufltu, Kemalpafla mevkiinde seyir halindeydik. Bölünmüfl yol çal flmas olan bölgeye gelmek üzereyken karfl fleritten bölünen yol bizim istikametimize dönerek geliflligidiflli yol haline geliyordu. Karfl fleritte yaklafl k 500 metre uzakl kta bulunan bir arac n kontrolünü kaybetmifl bir flekilde ilerledi ini fark ettim. Arac n, Karayollar taraf ndan yolun bölünmüfl oldu unu göstermek amac yla koyulan dubalar son anda fark ederek çarpmaya bafllad n düflündüm. kram servisi nedeniyle otobüsümüzde iç ayd nlatmalar n tamam aç kt. Bu nedenle arac n içi ön cama yans - yordu ve d fl görüfl alan m 10 metre civar ndayd. Bölünmüfl yolu geçer geçmez karfl dan sa sol çizerek gelen arac n, orta refüjlere çarparak bizim fleride geçti ini sol dikiz aynamdan gördüm. Bir anl k refleksle h z m 85 kilometreden 110 kilometreye ç kararak araçla karfl layaca m z noktay daha ileriye atmak istedim. Bizim fleride geçerek takla atan araçtan dumanlar yükselmeye bafllad. Trafi i aksatmamak ve arkamdan gelen araçlar n daha büyük bir kazaya sebep olmamas için süratimi normal seviyeye düflürerek yoluma devam ettim. Böyle bir kazay bir anl k refleksle fark ederek h z m yükseltmem sayesinde büyük bir kazay önledim. Aksi takdirde takla atan otomobil direkt olarak bizim arac m z n önüne düflecekti." Metro Turizm in ödüllü kaptan G yasettin Örs, Ekim ay nda di er kaptanlar aras nda s yr larak ödül almas n sa layan hikayesini flöyle anlatt : "2005 y l nda stanbul-adana seferini yaparken Koçhisar da floförü uyuyan bir kamyon park yerine uçarak, park halinde duran bir t ra arkadan çarpt. fioför, sürücü mahalinde s k fl p kalm flt. Halat n bir ucunu otobüsün çeki demirine, di er ucunu kamyonun direksiyonunun dire ine ba layarak aray açt m. Bu sayede yaral y kamyondan ç kartarak olay yerine ça rd m z ambulansla hastaneye h zla ulaflt r lmas n sa lad m." Kaptanlar a r iflçidir TOFED Genel Baflkan Rüfltü Terzi ise yapt konuflmada flunlar söyledi: Temsa Global Afi nin bafllatt "Ay n Kaptan fioförü" yar flmas bir sosyal hizmet projesidir. Nitekim, bu yar flmayla birlikte oluflturduklar "Kaptanlar Kulübü"nün giderek büyümesi ve kaptanlar m z taraf ndan ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor. Bu kulübü esas alarak tüm kaptanlar n temsil edildi i bir sivil toplum kuruluflunun, derne in oluflturulmas n gerekli görüyoruz. Karayoluyla yolcu tafl mac l sektörünün en önemli aktörleri olan kaptanlar - m z da dernekleflerek, TOFED çat s alt nda görmekten büyük memnuniyet duyar z. Y pranma pay Biz kaptanlar m z n a r iflçi olduklar n söyleyerek, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na müracaatta bulunduk. Kaptanlar m z n da t pk pilotlar gibi, tren makinistleri gibi a r iflçi olarak kabul edilerek 20 y lda emekli olmalar n talep ettik. Halk aras nda y pranma pay olarak tabir edilen ve erken emeklilik imkan sa layan bu hakk n verilmesi için yapt m z baflvurunun takipçisi olaca z. E itim platformu Ayr ca, TOFED E itim Komisyonu olarak bu komisyonun Baflkan Say n Adnan De irmenci taraf ndan tüm üreticilere bir ça r yaparak bir e itim platformu oluflturmay amaçl yoruz. Temsa Global bu ça r - m za cevap vererek toplant m za kat ld. Kaptanlar Kulübü bünyesinde yap lan e itim çal flmalar n n daha da yayg nlaflt r larak sürdürülmesini hedeflemekteyiz.

3 UD-3 19/12/ :13 Page 1 sayfa 3 OTOMOT V 21 Aral k 2009 Pazartesi 3 O302 otobüsçülük tarihinin en önemli otobüsü Otobüsçüler O302 yi unutmaz unutamaz Efsane... O302 ile ilgi yaflanm fl çok fley var Fabrikada üretim safhas nda Latif Karaali AKSESUARLARI Sat flta. Otobüsçünün bu "araba"ya sahip olma hayalleri Sirkeci piyasas Senetler... hat r senetleri Fabrikadan teslim alma heyecan Hepsi an larda kald. Lakin bu gün dahi "gözümüzü 302 ile açt k. Al rken de... Çal flt r rken ve de satarken de çok kazand rd " der Otobüsçü Efsane otobüs O302 nin fabrikadan teslim al nd ktan sonra lk yolculu una ç kmadan önce "gelin" gibi süslenmesi Aksesuarlar n anlatmaya çal flaca m hat rlad m kadar yla lk olarak ön gö üse davlumbaz tak l r s için Koltuklara da "k l f" koltuk kumafl y pranmas n diye Koltuk bafll tak l r. Çöp kovalar bir güzel koridora koltuk ayaklar na ba lan r. Her yolcunun rahat kullanabilmesi için. Arka beflli koltuk biraz öne al n r, koltuklar diklefltirilir. fioföre "yatak" yap l rd Rengarenk perde floför yatarken yolcu görmesin diye. GEL N G B SÜSLEN R Ön camlara da püsküllü yar m ay perde tak l rd kasislerde sal n rd püsküller Farlara da koruyucu... far camlar n korumak için O302 yaz l tel çerçeve. Tamponda bulunan sis lambalar na plastik turuncu muhafaza Ön cam kafl üstü havaland rma deliklerini k fl n so uk havay engellemek için De iflik renkte teneke ve üzerinde Mercedes-Benz O302 yaz lan aksesuar Vites kolu çok önemli Vites kolu renkli pelufl veya fosforlu bantla sar l r Bir de takviye kolu var fl kl vites topuzu koyulurdu. Farkl renklerde tavan lambalar Tavan ayd nlatma püskülleri Egzoz uzant lar De iflik sesli kornalar Arka kap önünde buzdolab ve "L" anahtar Bu anahtar muavinin için sosyal statü. Tabiî ki floför için marfl dü mesi yan na da "ibelo" marka çakmak Ve de sinyal koluna tespih Dikiz aynas yan na da plastik küçük çiçekli vazo 0302 PERONA HAZIR O302 EFSANE Efsane art k yolcu almak üzere perona girmeye haz r fioför de keyifle arabay sürmeye 0302 KULLANMANIN RACONU O302 kullanman n kaptan raconlar var. Kaptan otobüsüyle perona girer. Ve el frenini kurmaya bafllar. 5 kez kurar sol koluyla. El freninin ç kard sesle keyiflenir. Yolda giderken de sol ayak alt nda motor freni dü mesi var. Motor frenin sesi de mest eder kaptan. Özellikle rampa ç karken zorlanan arabaya takviye ile güç verir. Vites topuzunun hemen üzerine sol tarafta sar pirinçten küçük kol dü mesi... flte takviye burada. Takviye bu valf çevrilerek çal fl yordu. Kaptan takviye ve ara gaz motor devri üçlemesi takviyeyi çeker h zla. O h zla da elini havaya Otobüs tavan na de ecekmifl gibi hava atard. lk modellerde takviye gö üste idi. Ön döfl Hatta baz kaptanlar topuzu flöyle elinin tersiyle ittirirken Parma ndaki yüzü ü de hafifçe ön cama t klat rlard. T klatt klar yüzükte kal n, üstü Mercedes-Benz y ld z olan alt n yüzük O302 kullanman n bir raconu da bu. Sonra arka muavini lambas n h zla birkaç kez aç p kapat r. Bu bir emirdir muavine Acil gel yan ma diye. Muavin de h zla koridordan yolcular n aras ndan kaptan n yan na gelir. Sol kula n kaptana verir. Bafl n e erek. Ayn h zla otobüsün arkas na gelir. Talimat yerine getirmek üzere kaptan n TOBB Baflkan ndan ithal otobüs merak na elefltiri Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, stanbul Sanayi Odas n n düzenledi i 8. Sanayi Kongresi aç l fl nda, yerli otobüs üretimine kamu kurulufllar n n gerekli deste i vermesi gerekti ini vurgulayarak, "Bir taraftan Avrupa n n en büyük otobüs üreticisi ve ihracatç s olmakla hakl bir flekilde övünüyoruz. Sonra, yüz milyonlarca euroluk otobüs ithal ediyoruz. Üstelik Baflbakanl k genelgesi ile Sanayi ve Ticaret Bakan m z n da deste ine ra men, kamu kurumlar ndaki bu ithal merak devam ediyor" dedi. TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, küresel krizin etkilerini sosyal hayatta daha derinden hissettiklerini söyledi: "Çeflitli ülkelerden ve ülkemizden toparlanmaya yönelik veriler gelse de, küresel krizin etkilerini sosyal hayat m zda daha derinden hissediyoruz ve korkar m bunun artmaya devam etti ini de görece iz. Al flt m z dünyay altüst eden bir süreçten geçiyoruz. Dün enflasyon düflünce, faiz inince sevinirdik. Ama flimdi sevinemiyoruz. Evet faiz iniyor ama ekonomi, 4 çeyrek üst üste küçülüyor, iflsizlikse art yor. Enflasyon düflüyor. Ama talep azald için düflüyor. Bankalarda para var. Ama hem ekonomik aktivite, hem de ekonomiye güven azald için, kaynaklar reel sektöre de il, kamu borçlanmas na ak yor. Kredi derecelendirme flirketleri, rating notumuzu art r yor. Ama bunun temeli, bankalar n ve kamunun, kredi borçlar n geri ödeme kapasitesinin, daha olumlu hale gelmesi. Öte yandan ekonominin geri kalan ndaki iyileflmeye dair bir not yükselmesi söz konusu de il. Kredi notu iyileflse de, ekonomik faaliyetlerde göze çarpan bir canlanma yaflanm yor. Dolay s yla ilginç bir dönemdeyiz. Dünün müjdeli haber veren göstergeleri, bugünlerde bizleri sevindirmiyor. Mali sektör ve portföy yat r mc lar için olumlu görünenin, reel sektör ve halk n büyük k sm aç s ndan ayn görünmedi i, farkl kesimlerin çok farkl bak fllar n n oldu u bir dönemdeyiz. Önümüzdeki dönemde durumu iyi olanla kötü olan aras ndaki makas n daha da aç lmas ndan endifle ediyoruz." flsiz say m z 3.5 milyona ulaflt Krizle birlikte 1 milyon insan n iflsiz kald na ve toplam iflsiz insan say s n n resmi olarak 3.5 milyona ç kt na de inen Hisarc kl o lu, ekonominin ilk 9 ayda yüzde 8.4 oran nda küçüldü ünü vurgulad. "Gün iflletmelerimizi ayakta tutma, düflen üretim kapasitelerini art rma, azalan istihdam yerine koyma günüdür" diyen Rifat Hisarc kl o lu, konuflmas n flu flekilde sürdürdü: Dünya Bankas n n Doing Business 2010 Raporu nda Türkiye, yat r m ortam baz nda 73 üncü s radad r. Dünya Ekonomik Forumu nun, Küresel Rekabet Endeksi s - ralamas ndaysa 61 inci s raday z. Dünyan n 17 nci büyük ekonomisi olmakla övünen bizler için, hiç de yak - fl k almayan bir tablodur bu. Alt n çizerek söylüyorum. Bugün yat r m ortam n iyilefltirmek, dün oldu undan daha önemli. Verimli topraklara verimli tohumlar ekilirse, bundan herkes kazançl ç kacakt r. O halde gün, iflletmelerimizi ayakta tutma, düflen üretim kapasitelerini art rma, azalan istihdam yerine koyma günüdür. Mevcut üretime ve iflletmelerimize destek olma günüdür. Bunu baflarmak içinse, yeni bir yaklafl ma ihtiyac m z var. Bu da üretimi ve tüketimi birlikte teflviktir. Dolayl vergilerin a rl Kamu idaresi reformunun art k tamamlanmas n n zorunlulu una dikkat çeken Hisarc kl o lu, "Buna bafllad - m zda bugün sorun olan pek çok meselemizin çözümlenece ini görece iz. Al n kay t d fl l k meselesini, kay t d fl l k yaln zca iktisadi bir sorun de il, ayn zamanda kamu idaresi sorunu. Kay t d fl l k nedeniyle do rudan vergi yerine dolayl vergilere a rl k verilince, Türkiye'nin rekabet gücü olumsuz etkileniyor. Akaryak ttaki fiyat tablosu iflte bunun sonucu. Dolayl vergilere dayal bir sistem içinde faaliyet gösteren flirketler, dünya çap nda rekabetçi olamazlar, yar fla geriden bafllarlar. fl yapman n maliyetinin yüksek olmas, hem kay t d fl l n bir sonucu hem de kökeni. Bu kadar karmafl k hale gelen bir sorunun çözümü de kapsaml bir reform stratejisi ile mümkün olabilir. Günlük tedbirlerle bu sorunu çözemeyiz. Türkiye vergi sistemini ve vergi idaresini elden geçirmeden kay t d fl l k sorununu çözemez. Kayda girene yüklenen bir vergi idaresi anlay fl ile ça dafl dünyada yol alamay z. Türkiye'yi dünyan n 17 nci büyük ekonomisi yapt k. Ama kay t d fl l kta, bir üçüncü dünya ülkesi gibiyiz. Kay t d fl l k böyle sürdükçe, ekonominin birinci ligindeki ülke olamay z. Üstelik kay td fl l k, demokrasimizin güçlenmesine de engel. Kay t d fl l n oldu u yerde bileflik kaplar misali, birinin kay t d fl l onunla ifllem yapan da etkilemektedir. Bu durumda hepsi defolu bireylerden oluflan bir toplum do maktad r. Kendi hesab n veremeyen, hesap da soramaz. O vakit demokrasimiz de güçlenemez. Akaryak t üzerindeki a r vergi yükünden dolay, bugün yurtiçinde yap lan tafl mac l n maliyeti, okyanus ötesi gemi tafl mas n n navlun maliyetini geçti. Enerji fiyatlar üzerindeki yüksek vergilemeden vazgeçilmeli. Dünyan n birçok ülkesinde, paras olanlar n harcama yapmas özendirilirken, di er taraftan TÜRK ÜRET C S KAZANSIN Kamu kurumlar n n ithal otobüs merak n da elefltiren TOBB Baflkan, yabanc üretici yerine Türk üreticisinin, Türk iflçisinin kazanmas gerekti ini söyledi: Bir taraftan Avrupa n n en büyük otobüs üreticisi ve ihracatç s olmakla hakl bir flekilde övünüyoruz. Sonra, yüz milyonlarca euroluk otobüs ithal ediyoruz. Üstelik Baflbakanl k genelgesine ve Sanayi Ticaret Bakan m z n da deste ine ra men, kamu kurumlar ndaki bu ithal merak devam ediyor. Yabanc üretici kazan yor. Türk üreticisi, iflçisi kaybediyor. Oysa biz istiyoruz ki, üreten kazans n. Biz istiyoruz ki çal flan kazans n. Biz istiyoruz ki emek veren kazans n. Lobiler de il Kobiler kazans n. Zaten büyük iktisatç John Maynard Keynes bofluna flöyle dememifl; en büyük problem, insanlar n yeni fikirleri benimsemesi de il, eskilerini unutabilmesidir. O yüzden, hükümetimizin bir önceli i de, bu zihniyet devrimini, tüm kamu idaresine yaymak olmal d r. vergi indirimleri yap larak ve harcama çekleri verilerek, hane halk harcamaya teflvik ediliyor. Türkiye de ise, zaten dar kapsaml uygulanan vergi indirimleri bile h zla kald r l rken, bir de üstelik dolayl vergiler art r larak, halk n geliri ve tüketimi azalt l yor" diye konufltu. Tedbirler al nmal 2010 y l nda ekonominin 2009 a göre büyüyece ini söyleyen Hisarc kl o lu, Bir dizi tedbirle desteklenmezse, 2011 in, 2010 dan daha iyi olabilmesini riske etmifl oluruz. Krizin en yo un yafland dönemi geride b rak - yoruz. Ama bu yeterli mi? Kaybetti imiz üretimi, istihdam, sat fl hacmini tekrar ne zaman yakalayabilece iz? Esasen iflimizin as l zor taraf da flimdi bafll yor aras nda ekonomik büyümeyi üzerine infla etti imiz küresel flartlar art k yok. Bu y l önemli bir s k nt da, bankalardaki kaynaklar n kamu taraf ndan kullan lmas yd. Ama önümüzdeki y l da bu tablo de iflmeyecek gibi görünüyor. Zira kamunun borç çevirme oran yüzde 100 ün üzerinde. Yani bu y l kamunun çekti i kaynak geri gelmeyecek. O zaman finansman s k nt s nas l afl - lacak? Kobilere yönelik desteklerin art r lmas n, KOS- GEB ve Kredi Garanti Fonu nun kapasitelerinin güçlendirilmesini son derece önemli görüyoruz. Hepsi do ru ad mlar. Öte yandan tüm ad mlar n tek bir iktisat politikas n n bileflenleri olmas da gerekli. Zira bize gereken, yeniden ve yeni bir büyüme hikâyesini oluflturmak. fl dünyam z art k orta vadeli düflünmeye bafllayacak, krizden ç k fl için özel sektör dinamizmini devreye sokacakt r. Ancak, kamu da bu dinamizmin devreye girebilmesi için, gereken ortam sa lamaya çal flmal d r. Rifat Hisarc klo lu, konuflmas na flu flekilde devam etti: Dünyadaki e ilimleri dikkate alan, geçici de il kal c, k sa vadeli de il, orta ve uzun vadeli tedbirleri içeren bir sanayi politika çerçevesidir, ihtiyac m z olan. Üretim yap m z, kriz sonras n n yeni parametrelerini dikkate alarak yenilemek zorunday z. Yeni küresel rekabet ortam nda, d fl pazarlar n de iflen talebini, nas l bir üretim yap s yla karfl layaca z? Bu üretim yap s için nas l bir iflgücü beceri düzeyi gerektirmektedir? O iflgücünü o beceri düzeyine erifltirmek için nas l bir e itim sistemine ihtiyaç vard r? Mesleki e itimde yaflanan s - k nt lar nas l aflaca z? Türkiye nin bir tak m vehimlere kap larak, mesleki e itimin önünü t kama lüksü olabilir mi? Bu sorular n yan tlar n bugün verebiliyor muyuz? Ülkenin sanayi ve büyüme stratejisi asl nda bu ve benzeri sorular n cevaplar n n ta kendisidir. Büyüme ve sanayi stratejisi gelecekteki üretim yap s yla ilgili tercihlerimizi bugünden ortaya koyabilmek demektir. Tutarl enerji ve e itim politikas Sanayi politikas olmayan n tutarl bir enerji politikas olamaz. Sanayi politikas olmayan n, etkin bir e itim politikas olamaz. Sanayi politikas olmayan n anlaml bir iklim de iflli iyle mücadele politikas olamaz. Herfleyden önemlisi, sanayi politikas olmayan bir Türkiye iflsizlik sorununu çözemez. Türkiye, kriz sonras n n dünyas nda etkili bir güç olmak istiyorsa, bir an önce yeni bir sanayi politikas ve büyüme stratejisi tasarlamal d r. Bu ba lamda kongrenin ana temas n n "Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön" olarak belirlenmifl olmas n fevkalade isabetli gördü ümü belirtmek isterim. Türkiye gelece i skalamak istemiyorsa, akl n mezarl ndan kurtulmak zorundad r. Bu çerçevede, ekonominin kurumsal altyap s n topyekün elden geçirecek, oyun alan n tüm firmalar için eflit k lacak, içinde yarg, e itim, vergi gibi temel alanlar n oldu u, ikinci nesil reform paketini bir an önce uygulamada görmek istiyoruz. Ben gelece imizden umutluyum. Türkiye nin sanayicileri olarak 2023 y l nda dünyan n ilk 10 ekonomisi aras na girmek istiyoruz. Bunu da sahip oldu umuz müteflebbis ruhumuzla gerçeklefltiririz diyorum. Afl r iyimserlik do ru de il stanbul Sanayi Odas Baflkan Tan l Küçük de küresel kriz sonras nda iyileflme iflaretleriyle ilgili olarak, afl - r iyimserli in yanl fl olaca n, sanayi üretiminin henüz istikrar kazanamad n söyledi. Küçük, küresel krizin Türkiye ekonomisinde mali kesimden çok reel sektörü, özellikle de sanayiyi olumsuz etkiledi ini, sanayi üretiminde ve istihdam nda büyük kay plar ortaya ç kt n belirtti. Küçük, Ancak, k smen düzelen morallerimizin yan nda flunu da ifade etmeliyiz ki bu geliflme karfl s nda afl r bir iyimserli e kap lmak, 'ifller düzeldi' havas na girmek yanl fl olacakt r. Eylülde beklenenden yüksek bir küçülme, ekim ay nda da beklentilerin ötesinde bir art fl karfl m za ç km flt r. Sanayi üretimi henüz istikrar kazanmam flt r. Y l n tamam na bakt m zda 2009'un 10 ay sonunda sanayi üretimimizin, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 13,1 gibi yüksek bir oranda küçüldü ü görülecektir'' diye konufltu. Dinamizmin göstergesi yat r mlar Son büyüme verilerindeki en dikkat çekici olumsuzlu- un, özel sektör yat r m harcamalar ndaki küçülmenin hala yüzde 19,4 gibi yüksek bir oranda devam etmesi oldu- una iflaret eden Küçük, flunlar kaydetti: ''Unutmayal m ki ekonomide dinamizmin göstergesi yat r mlard r. Yeterince yat r m yoksa ekonomiyi durgun bir seyir bekliyor demektir. Yat r m yoksa toparlanma istedi imiz h zda olmayacak demektir. Sanayi üretiminde art ya geçiflle krizden ç k fl sürecinde önemli bir zemin kazan lm flt r. fiimdi hedef, üretim art fl na istikrar kazand rmak, ayr ca tüketim ve yat r m harcamalar nda da art ya geçifli sa lamak olmal d r. Buralarda elde edilecek baflar kanayan yaram z iflsizli e de bir ölçüde de olsa çare olacakt r.'' Ekonomik programa göre 2010 y l nda GSY H'nin yüzde 3,5 oran nda büyüyece ini, sanayi için büyüme öngörüsünün ise yüzde 4,4 oldu unu an msatan Küçük, ekonomide lokomotif görevinin yine sanayiden beklendi ini, sanayinin performans n n iç ve d fl talepteki geliflmelere ba l oldu- unu belirtti. ç talebi h zland rmak Mevcut durumda d fl talepte s k nt n n devam etti ini, bu krizde ihracat n 2001 sonras dönemde oldu u gibi büyük bir ç k fl imkan sunmad n belirten Tan l Küçük, bu koflullarda Türkiye'nin önündeki seçene in iç talebi h zland rmak olaca n ifade etti. Sanayileflme ac ve gözyafl ile dolu stanbul Sanayi Odas Meclis Baflkan Erdal Bahç van ise olumsuz ekonomik durumu finansal mekanizmalarla erteleme gerçe inin, beklentileri do ru bir flekilde yönetmeyi de imkans z hale getirdi ini savunarak, ''En ac verici olan ise dünyada uygulanan bu olumsuz gerçe i bizim gibi geliflmekte olan ülkelerin, baflkas n n paras olarak bilinen s - cak paraya güvenerek has ralt etmeye çal flmas oldu'' dedi. Bahç van, 8 inci Sanayi Kongresi nde, dünyada sanayileflme sürecinin ac ve gözyafl olmadan gerçekleflmedi ini, üretim yapmak kadar üretilen ürünü satacak pazar n geçmiflte oldu u gibi bugün de büyük önem tafl d n söyledi.

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor

Bakanl tafl mac lar finanse ediyor UD-1 08/08/2009 21:01 Page 1 sayfa 1 Karayolu Tafl ma Yönetmeli i nde son düzenlemeler Ulaflt rma Bakanl Kara Ulaflt rmas Genel Müdürlü ü taraf ndan 8 A ustos Cumartesi günü yay nlanan 25 nolu genelge

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Ocak/ fiubat/ Mart 2011

Ocak/ fiubat/ Mart 2011 Ocak/ fiubat/ Mart 2011 117 BUS AD ödülleri sahiplerini buldu En önemli strateji farkl l k yaratmakt r Toplu ulafl m trafik çilesini bitirir Üniversite-Sanayi iflbirli i geliflecek Çal flabilir engelliler

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 2011

Gayrimenkul Zirvesi 2011 Gayrimenkul Zirvesi 2011 17 May s 2011 Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Katk lar yla Ana Sponsorlar 11. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortak

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel

Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel Fabrikas n Anadolu ya tafl yana teflvik UNAKITAN 49 ilde uygulanan teflviklerin ülke kalk nmas ve bölgesel dengesizli in giderilmesi konusunda büyük öneme sahip oldu unu belirterek, stanbul daki fabrikas

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR

KR Z YÖNET M NDE ALTIN ADIMLAR ALTIN ADIMLAR BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Kas m-aral k 2009 Say 06 Prof. Dr. Erol Kat rc o lu: Krizde Ortado u ya yat r m yap n Sektör mensuplar Gold stanbul Fuar n de erlendirdi Devlet Bakan

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

ÖTV müjdesi. Ulusal Marker Sistemi nin istenilen düzeye gelmesi durumunda indirim bekleniyor

ÖTV müjdesi. Ulusal Marker Sistemi nin istenilen düzeye gelmesi durumunda indirim bekleniyor 1subatsayfa1 2/11/07 2:52 AM Page 1 G B BAfiKANI OSMAN ARIO LU: MARKER UYGULANIRSA ND R M YAPAB L R Z Yurtiçi nakliyeciye Fazla tonaj konusunda, kamyoncu kâr edemiyor. Kamyonla 15 ton tafl nan fiyata,

Detaylı