4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz"

Transkript

1

2

3

4 çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner - 43 HASSA...29 HES KABLO Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz 8 Kapak / IP kameralar 9 IP kameralar seçerken ve kullan rken dikkat edilmesi gerekenler 10 Panasonic ile evde ve iflte güvenli i hep maksimumda 10 Cisco dan küçük iflletmelere kablosuz IP kamera 11 Bosch Güvenlik Sistemleri, BTvizyon Ankara toplant s nda IP-CCTV ürün portföyünü tan tt 11 Bosch, Extreme IP200B Kamera Serisi ni pazara sundu Haber 12 Check Point Nokia n n güvenlik bölümünü ald 12 Norm Enerji toplu konutlar güneflle ayd nlatacak 14 Elektronik güvenlik sistemleri sempozyumu May s ta zmir de düzenlenecek 14 Yüzde 30 elektrik tasarrufu yapan icat: HIM 15 Johnson Controls, binalar n enerji tasarruflu hale gelmesinde etkin rol al yor 16 IKEA Dubai Bosch Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri ni tercih etti 16 Bu bina hava durumunu hissederek çal fl yor 18 Siemens in yedinci tüneli yolda 18 Anel Grup yeni tesisinde el de meden günefl enerji paneli üretecek 19 Is Pompas Sistemi yüzde 75 daha az enerji ile s t yor 20 Binalarda merkezi s tma sistemi geri mi geliyor? 22 General Electric ARITECH güvenlik çözümleri Koyuncu Elektronik ile Türkiye pazar na sunuluyor 22 Çevreci teknolojide dünya lideri Siemens OMA...Ön Kapak çi fi GÜVENL...48 KAZAK STAN...35 MEG MAN SALI...Arka Kapak çi MOELLER...1 TEKN KSAT...17 TESLA...21 TUTKUNLAR KAPI Ulusal Enerji Verimlili i Forumu na kat ld Enerji Verimlili i ve Kalitesi Sempozyumu sektöre damgas n vuracak 24 Küçük flirketler nternet ile büyüyecek 24 Bemis çok kontakl fifl priz serisi ni sanayinin hizmetine sundu 26 Kriz de il, baflar s z risk yönetimi bat r r 27 Milli Savunma Bakanl girifl güvenli inde Elektral i tercih etti!.. 27 ISOHA Fuar nda kolay ve ucuz enerji tasarrufunun yollar anlat ld 28 Hidrolik asansör bilinci oluflturulmal 30 KOB lerin birleflebilmesi için örnek mod eller oluflturulmal 31 Ateksis, BTvizyon Toplant lar nda kurumsal güvenlik çözümlerini tan tt 32 Yal n ve görkemli binalar n mimar SANAA n n verdi i konferans büyük ilgi gördü Röportaj 34 Thea Smart ile ev otomasyon sistemlerinin kullan m daha da yayg nlaflacak Pazarlama 36 Fuar n flampiyonu olmak için Teknik Makale 40 Hastane uygulamalar : T bbi IT sistemler 42 Prysmian dan CasaLightTM Xtreme bükülmelere karfl üstün performans 42 Somfy den yenilikler 44 Honeywell den ak ll karbonmonoksit (CO) alarm 44 Bosch Access Easy, her noktadan kontrol sa l yor 45 Eksen Mühendislik, Kema-Atex sertifikal ex-proof elektrik malzemeleri ile maksimum güvenlik vaat ediyor 46 Alarm ve anormal olay yönetiminde, Emerson Process Management stratejileri fiubat AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. S.T. Demir Çelik ve A r Sanayi 6 Say S.T. Robotik-Mekatronik 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Ak ll Binalar ve Güvenlik Sis. 6 Say S.T. Konveyör- ç Lojistik 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM AKILLI B NALAR VE GÜVENL K S STEMLER Say : 2009/01 fiubat 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

5 3

6 halefflan sümen Ak ll binalar n yükselifli Bafll makinalar n yükselifli filminden örnekledim. Hani iki y l önce gösterilen, robotlar n dünyay ele geçirmelerini kurgulam fl olan film. Yeni binalar n ak ll s fat n hak edecek tarzda infla edilmeleri, mevcut binalara da ak l ekleme projeleri bu bafll yazmama yol açt. Ak ll binalar denince akla s tma/so utma, fl kland rma, yang n ve güvenlik sistemlerinin kontrolünün otomatik yap ld, böylelikle konforun ve verimlili- in dengelendi i yap lar akla gelmekte. (Konuya aflina olanlardan bu kadar temel bir tan ma yer vermem nedeniyle ba fllanmam diliyorum. Mazeretim dergimizin ilk say s olmas.) Bu yaz da ak ll binalar ile ilgili üç konudan bahsedece im. lk konu bir ABD flirketinin daveti üzerine Orlando ya giderken aktarma yapmak için dört saat bekledi im New York JFK havaliman binalar hakk nda tesadüfen ö rendi im ak ll l k örne i. Yöneticiler tüm mekanlar, uçufl saatlerini ve ç k fl kap bilgilerini dikkate alarak yönetmekteler. Bu yöntem ciddi enerji tasarrufu sa lamakta. Tabii hizmet düzeyini afla ya çekmeksizin. Art k her yer 7X24 ayn ayd nlanma, hava kalitesi ve s cakl k düzeylerinde de- il! kinci konumuz yine ayn yer ile ilgili. Bina otomasyonu art k bilgisayar temelli oluyor. JFK bina yöneticileri mevcut sistemlerinin geleneksel kapal yap dan aç k sisteme geçirilmekte oldu unu belirttiler. Bilindi i gibi aç k sistem tek bir markan n protokolünü, cihazlar n kullan p ba ml l k yaflamaya tamamen karfl olarak, genel enformasyon teknolojileri kullan m na aç k bir yap oluflturup de iflik markalar bir araya getirmeyi sa l - yor. Böylelikle koflullar de iflse de her zaman optimum yap gerçeklefltirilebilecek. Yeni yap da web portal ve genel kabul görmüfl XML protokolü var. K sacas bina otomasyon sistemleri Ethernet ve Internet tabanl olmaya gitmekte. (Biz de bu say m z n dosya konusu olan IP kameralar bu e ilim nedeniyle tercih ettik.) Üçüncü konumuzu da a ustos ay nda gerçeklefltirdi im Japonya seyahati s - ras nda edindi im bir bilgi oluflturuyor. Shimizu ve Yasukawa Elektrik flirketleri ortak yürüttükleri bir proje ile ak ll binalar n içinde robotlara da önemli görevler yüklemeyi düflünmekteler. Proje otomatik yaflam alan yaratmay hedefliyor. Gelenleri karfl lamadan temizli e, güvenlikten çeflitli izleme fonksiyonlar na kadar halen bizlerin yapt pek çok ifli robotlara devretme haz rl içindeler. Makinalar n yükselifli filmi temelde bir makina olan robotlar n insanl kla savaflarak dünyan n yönetimini ele geçirme mücadelesini anlatmaktayd. Bu son projeye bak l rsa buna gerek kalmadan yönetimi biz ellerimizle teslim edece iz. Fabrikalardan bafllam flt k, flimdi evlere geçtik. Dergimizin sektöre hay rl olmas n diliyorum. yazar n tüm köfle yaz lar da 4

7 5

8 endüstride iletiflim recep akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz M erhaba... ST Ak ll Binalar ve Güvenlik Sistemleri Dergisi nin ilgili herkes için yüksek faydalar getirmesini diliyorum. Evet, dergi yeni ama biz oldukça eskiyiz. Öncelikle bu dergiyi yay na haz rlayan flirketimiz Alternatif Yay n Grubu hakk nda k sa bir bilgi aktaray m. fiirketimiz 1998 y l nda kuruldu. Ben kurucu ortaklar ndan biriyim. lk yay n m z Sektörel Tan t m Dergisi idi. Yaklafl k 5 y l bu dergi ile yay n hayat m z sürdürdük. Bu süre zarf nda yüzlerce sektör ekleri haz rlad k. fiu an sektör eklerimizin birço u süreli yay n haline geldi dergi, 3 gazete, 3 katalog, 2 endüstriyel fuar, reel sektör ve ifl dünyas na yönelik haber portal m zla ciddi bir iletiflim gücüne sahibiz. Önce siz kazan n Yukar da sayd m ürünlerin hiç birinde bafllang ç noktam z, Biz bu iflten kaç para kazan r z? olmad. Biz her zaman, Kal c baflar için önce müflterine kazand rmal s n ilkesine inan r z. Bu inanc - m z faydal olmufl olmal ki, bizimle 11 y ldan beri hiç aral ks z çal flan dost ve müflterilerimiz var. Ayn baflar y bu yeni dergimizde de yakalayabilmek için var gücümüzle çal fl yoruz. Da t m flekli çok önemli Bilgiye ulaflman n çok kolay oldu u bu ça da, sadece yüksek tirajlarda dergi basmak yetmiyor. Yay nlad n z dergiler için önce talep oluflturman z laz m. Yani yapt n z iflle ilgilenen do ru insanlar bulmal ve say lar n sürekli art rmal s n z. flte bizim en baflar l oldu umuz konulardan biri de yay nlar m z n da t m fleklidir. Biz her zaman, Önce denemek için 3 ay ücretsiz abone ol, be enir ve faydas na inan rsan y ll k abone olursun deriz. Bu sistemle tiraj m z n yüzde 50-60' n abonelere, kalan n da sürekli yeni kifli ve kurulufllara ücretsiz gönderiyoruz. Ayr ca tüm dergilerimiz da E-dergi bölümünde ayl k 144 bin tekil ziyaretçinin be enisine sunuluyor. Ayl k E-dergilerin okunma ortalamas ise 60 bin in üzerinde. ST Ak ll Bina ve Güvenlik Sistemleri Dergisi flte bu sistemle ST Ak ll Bina ve Güvenlik Sistemleri Dergisi ne de daha yay mlanmadan yüzlerce abone sa lad k. Yani elinizdeki bu dergiyi, ne zaman gelecek diye bekleyen bir kesim var. Buradan ötesi sektörde konulara hakim, sorunlar do ru tespit edebilen ve çözümün bir parças olabilen bir dergi olmaktan geçiyor. flte bu konuda da elimiz çok güçlü... Kadromuzda çok say da teknik insan var. Ancak biz bununla da yetinmeyip, sektörün yak ndan tan d birkaç ismi de yazar kadromuzu katacak ve hep birlikte sektör menfaatleri için çal flaca z. Tekrar ST Ak ll Binalar ve Güvenlik Sistemleri Dergisi nin tüm sektör için yüksek faydalar getirmesini diliyor, sayg lar sunuyorum. yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 7

10 kapak IP kameralar CCTV sisteminde yeni bir kavram olarak hayat m zda yer alan IP kameralar; yönetilebilir, bir a üzerinden eriflilebilir olmalar ve herhangi bir kay t cihaz na ba ml olmadan çal flabilmeleri nedeniyle analog kameralardan keskin bir çizgiyle ayr lmaktad r. Çözünürlük, parlakl k, kontrast, renk ve fl k seçimleri yap larak; fl n ve ortam n durumuna göre analog kameralar gibi verimli, seçilebilir ve net görüntüler elde edebilir flekilde ayarlanabilen IP kameralar n seçim kriterlerini ve daha çok verim alabilmek için dikkat edilmesi gerekenleri kapak bölümümüzde inceliyoruz... 8

11 kapak IP kameralar seçerken ve kullan rken dikkat edilmesi gerekenler Bilsay Ç tak Ak ll Ev Sistemleri Proje ve Sat fl Sorumlusu V KO Elektronik ve Teknolojik Çözümler A.fi. IP kameralar, CCTV sisteminde yeni bir kavram olarak yaklafl k 5 y ld r hayat m zda yer alan kamera tipleridir. Kullan m amac ve yapt klar ifllevler olarak CCTV sistemlerinde kulland m z analog kameralardan farkl özelliklere sahiptirler. Özellikle yönetilebilir, bir a üzerinden eriflilebilir olmas gibi özellikleri ve herhangi bir kay t cihaz na ba ml olmadan çal flabilmesi nedeniyle analog kameralardan keskin bir çizgiyle ayr lmaktad r. Bununla birlikte, elektronik olarak t pk analog kameralardan elde etti imiz verimi de elde edebiliriz. Elektronik özellikler olarak çözünürlük, parlakl k, kontrast, renk ve fl k seçimleri, AWB (Automatic White Balance-otomatik beyaz ayar ), BLC (Back Light Compensation-Arka Ifl k Uyumu), AGC (Automatic Gain Control- Otomatik Kazanç Kontrolü) gibi özelliklerin tümüne sahiptir. Bu özellikleri kullanarak, fl n ve ortam n durumuna göre kameralar m z analog kameralar gibi verimli, seçilebilir, net görüntüler elde edebilece imiz flekilde ayarlayabiliriz. SEÇERKEN GÖRÜNTÜ LE LG L OLAN N TEL KLERE D KKAT ED LMEL IP Kameralar seçerken dikkat etmemiz kriterler öncelikle görüntü ile ilgili olan niteliklerdir. En önemlisi çözünürlüktür yani ortamdan elde edilen görüntünün kameran n CCD siyle yatayda bize sa lad maksimum piksel say s na çözünürlük deriz, buradaki çözünürlük birimi TVL dir (TV sat r). Bununla birlikte ortamdaki fl k ve renk de- erlerine uyum sa layabilmesi için yukar - da bahsetti imiz ayarlanabilir elektronik de- erlerin kamera CCD sinde bulunmas flartt r. IP kameralar, içlerinde bulundurduklar gömülü iflletim sistemi (OS) nedeniyle kay t, yönlendirme ve yönetilebilme yeteneklerine sahiptir. Genellikle bu gömülü sistem Java veya ActiveX tabanl olarak, kameran n içindeki ROM a yaz l r, üreticinin öngördü ü default de erleri içerir. çerisinde bulunan RAM bellek sayesinde de de ifltirdi- imiz ayarlar muhafaza ederek ROM a yazar. Donan msal olarak; Kameralar üzerinde 1 adet RJ45 ethernet girifli, 1 adet BNC yuvas, enerji ve network durum LED i, seçilebilir dip switch lerle elektronik ayar seçenekleri, auto iris lens için besleme ve kontrol girifli ve tercihen SD/MMC kart slotu bulunmal d r. Yaz l msal olarak ise; gömülü sistemin MPEG4 formatta kay t yapabilmesi, kamera bafl na min.352x288 ebad nda görüntü almam z destekleyen nitelikte bir yaz l ma sahip olmas gerekmektedir. Yaz l m üzerinde a daki herhangi bir PC HDD si ve/veya sistemdeki NVR (Network Video Kaydedicisi) kay t yapabilmemizi sa layan bir kay t menüsü bulunmal, baz özel kay tlar n da SD/MMC karta kay t yapabilmesinin belirtilmesi gerekmektedir. T pk analog kameralardaki gibi bu kameralar n da motion detection özelli ine sahip olmas, bu moddayken elde edilen görüntünün bir alarm gibi alg lanarak varsa kamera üzerindeki SD/MMC karta kaydedilmesi, yoksa a daki bir directory e otomatik olarak kaydedilebilir olmas tercih sebebidir. Kuflkusuzdur ki, uzaktan eriflim özelliklerine de sahip olmas için ister tek kamera olsun ister birden fazla olsun kameralar n eriflim portlar n n da yaz l m üzerinden de ifltirilebilmesi çok önemli bir faktördür. Kameralara eriflim ve izleme için iflletim sisteminin yetkilendirme ve önceliklendirme yapabilmesi gerekmektedir. IP KAMERA TEKNOLOJ LER NDEK EN YEN GEL fimeler IP Kamera teknolojisindeki en yeni geliflmeler kuflkusuz ki, büyük üreticilerin de hareketli ve yönetilebilir speed dome kameralar üretmeye bafllamalar, üzerlerine özel yaz - l mlar entegre ederek; plaka okuma, kifli kimlik bilgisi sorgulama (kara liste sorgusu) ve ak ll bina sistemleri gibi çok özel uygulamalar için kullanmalar d r. AMACINA UYGUN KULLANIM Ç N ALTYAPI DÜZGÜN OLMALI IP kameralar kullan rken en yüksek verimi almak için öncelikle ihtiyaca uygun olup olmad n gözden geçirmek gerekir. Yani katalog de erleri ilk etapta önemlidir. Kameralar n amac na uygun kullan m için altyap - n n düzgün yap lmas ve buna uygun çal flma senaryolar n n altyap aflamas ndayken kararlaflt r lmas d r. Unutulmamal d r ki, kurulan network altyap s kameralar n verimini birebir etkileyecek bir faktördür. Network altyap s na entegre edilecek kameralar için say 16 dan fazla ise network altyap s n ba- ms z düflünmek gerekir. flletmedeki network e ba ml uygulamalar n çoklu u network ün ve cihazlar n verimini etkilemektedir. Kameralar n kay t yapmalar için bilgisayarlardan ba ms z NVR cihazlar n n lokasyonlara yerlefltirilmesi ve bu cihazlara eriflimlerin de yetkilendirilmesi gerekmektedir. Kameralara eriflim için mümkün oldu unca kablosuz cihaz (Access point, gateway) kullan m ndan kaç nmak gerekir. Network üzerinde gerek IP kameralar için gerekse NVR cihazlar için eriflim ve izleme yapmak için üreticinin önerdi i yaz l m kullanmak gerekir, bu yaz l m ayn anda birden fazla cihaza eriflim için düzenlenmifl olmal - d r. IP Kameralar kullan rken en s k yap lan yanl fl, da n k bir altyap üzerine sistemi kurmaya çal flmakt r. Verimsiz bir network omurgas üzerine konulan her cihaz, network ün de il cihazlar n performanslar n düflüren yanl fl bir yat r m anlam na gelir. Kavram karmaflas yaratacak flekilde a içerisinde yetkilendirilmesi, farkl yaz l mlar üzerinden eriflim yap lmaya çal fl lmas önemli bir hatad r... 9

12 kapak Panasonic ile evde ve iflte güvenlik hep maksimumda Tekofaks Panasonic Panasonic in yeni nesil network (IP) güvenlik kameralar BL-C140 ve BL- C160 ile art k ev ve iflyerleri daha güvenli. Çift sensörlü alg lama özelli i, entegre fl k deste i ve dayan kl su geçirmez yap s yla dikkat çeken yeni network serisi kameralar her zaman her yerde güvenli inizi garanti alt nda tutmay vadediyor. Özellikle iflyeri ve ev güvenli i için üretilen yeni nesil Panasonic network kameralar, nereye giderseniz gidin gözünüzü asla arkada b rakmayacak birçok yeni özellik bar nd r yor. BL-C140 ve BL-C160; uzaktan kontrol (a /internet üzerinden), mobil izleme (cep telefonu arac l yla), s de iflimine ba l olarak insan ve hareketi efl zamanl alg lama ve MPEG 4/MJPEG destekli kay t yapabilme gibi detaylarla öne ç k yor. Yeni network kameralar ile dünya art k daha güvenli bir yer. MAKS MUM KONTROL Kontrol gücünü her zaman en üst seviyede tutan BL-C140, BL-C160 modellerinin çal flma sistemi ve fonksiyonlar flu flekilde; Ürünü kullanmak için adresine abone olunur, evlere sabit IP adresi almak gerekmez. Bu hizmet Panasonic taraf ndan ücretsiz verilir. Su s zmaz sa lam gövdesi ile her ortamda ve hava koflulunda sorunsuz bir flekilde çal fl r. Karanl k ortamlarda, hareket ve insan alg lama sensörlerinin devreye girmesi durumunda otomatik olarak aç lan entegre LED fl k kayna na sahiptir. (BL-C160) Cep telefonundan ve internet üzerinden kamera görüntüleri izlenebilir ayn zamanda kamera uzaktan kontrol edilebilir. MPEG-4 & MJPEG format nda kay t yaparak kamera haf zas nda görüntüler saklanabilir. Is ya duyarl hareket alg lama sensörü ile kamera önünden geçen canl y alg layabilir. Bu durumda tercihe göre kamera kayda girebilir, e-posta gönderebilir veya FTP ye görüntüleri aktarabilir. Kamera UPnP deste i olan herhangi bir router a ba land nda otomatik olarak kendini h zl bir flekilde yap land r r ve kullan ma haz r hale gelir. TEKN K ÖZELL KLER Uzaktan kontrol ve mobil izleme MPEG-4 ve MJPEG deste i Entegre insan alg lama sensörü Hareket alg lama fonksiyonu UPnP deste i Ücretsiz viewnetcam.com deste i Su s zd rmaz gövde IPX4 standard Resim s k flt rma Entegre LED fl k kayna (BL-C160) Ara bellek haf zas 10x dijital zoom 1/4 inç CMOS sensör 58 yatay, 45 dikey görüfl aç s Cisco dan küçük iflletmelere kablosuz IP kamera Cisco Systems Türkiye Cisco nun yeni IP kameras, beraberinde sunulan video izleme yaz l m yla birlikte küçük iflletmelerin ifllerini korumalar n ve izlemelerini sa l yor. Cisco, küçük iflletmeler için yeni IP kameras n piyasaya sürdü. Linksys by Cisco WVC210, küçük iflletmelerin kullan m amaçlar na uygun olarak gelifltirilen video izleme yaz l m ile birlikte sat l - yor. fl ve güvenlik uygulamalar nda kullan lmak üzere tasarlanan Linksys by Cisco WVC210, küçük iflletmelere etkili ama düflük maliyetli bir ifl süreklili i ve takibi olana sunuyor. Masaüstüne veya duvara monte edilerek kullan labilen kablosuz 10 WVC210, canl video yay n ve çift yönlü ses iletiminin yan s ra hareket tespit edildi inde otomatik olarak e-posta gönderme özelli iyle küçük iflletme sahiplerine ofislerini ve di- er tesislerini uzaktan izleme ve koruma olana n sa l yor. Küçük iflletme sahipleri, WVC210 u kay plar önlemek, güvenli i sa lamak ve sat fl noktalar, lobiler, teslimat alanlar ve ana girifl-ç k fllar gibi ifl yo- unlu u olan önemli yerleri uzaktan izlemek için fiziksel bir güvenlik çözümü olarak kullanabilir. WVC210 ayr ca düflük fl k seviyelerinde de güçlü performans sergiliyor. Kamera ile birlikte gelen video izleme sistem yaz l m LBAVMS16 ise kameran n video izleme kapasitesini belirgin bir flekilde art r yor ve izleme konsolu üzerinden 16 ya kadar kameran n ayn anda kaydetmesini, izlenmesini ve yönetilmesini mümkün k l yor. Bu yaz l m ayn zamanda Cisco nun Business serisi kapsam ndaki di er izleme ürünleriyle de uyumlu olarak çal fl yor. LINKSYS WVC54GCA KABLOSUZ IP KAMERALARININ TEMEL ÖZELL KLER : MPEG-4 ve MJPEG görüntü 640x480, 320x240, 160x120 piksel görüntü kalitesi Auto White Balance (AWB) ve Auto Exposure (AES) Üç seviyede kullan c tan mlama 3G telefonlarla birlikte kullan m için 3GPP format deste i Mobil cihazlarla izleme için Real-Time ve Real-Time Streaming protokolleri Wi-Fi, FCC, CE and UL sertifikasyonu Hareket detektörü b/g kablosuz iletiflim standard

13 Bosch Güvenlik Sistemleri, BTvizyon Ankara toplant s nda IP-CCTV ürün portföyünü tan tt Bosch Güvenlik Sistemleri, nterpromedya taraf ndan 17 Aral k 2008 tarihinde Ankara Sheraton Hotel de düzenlenen BTvizyon toplant s nda IP- CCTV ürünlerini tan tt. Tüm gün süren etkinlikte kat l mc lar, fuaye alan na yerlefltirilen Bosch IP-CCTV ve Extreme CCTV ürünlerini, çal fl r durumda yak ndan inceleme f rsat buldular. Seminere kamu ve özel sektör firmalar n n ilgisi büyük oldu. Kurumsal Güvenlik Çözümleri isimli oturumda söz alan Bosch Güvenlik Sistemleri IP-CCTV Sat fl Mühendisi Hayri Y ld r m, Bosch un öncülük etti i iscsi teknolojisi ile video kay t sistemleri hakk nda bilgiler verdi. iscsi video kay t yönteminin NVR kay t yöntemine göre daha fazla kay t güvenilirli i ve süreklili i sa lad n belirten Y ld r m; Bosch un, IP kamera ve video kodlay c lar üzerinde çal flan Ak ll Görüntü çerik Analizi yaz l m - n n (IVA 3.5) ise, merkezi bir analiz sunucusuna gerek kalmadan, uçta görüntü analizi ve ak ll alarm yönetimi gerçeklefltirdi ini belirtti. kapak AUTODOME HAREKETL KAMERALAR NESNEY AKILLICA TAK P EDEB LME YETENE NE SAH P Y ld r m n Bosch AutoDome hareketli kameralar n, modüler yap s ve ufuk çizgisinin üstüne ç kan genifl dikey görüfl alan ile AutoTrack özelli i sayesinde hareketli nesneyi ak ll ca takip edebilme yetene i gibi önemli farkl l klar sa layan üstünlüklerine de indi i sunumunda, Bosch ürün portföyüne 2008 y l bafllar nda kat lan Extreme CCTV ürün grubu ile ilgili bilgiler de verildi. 320 derece dikey görüfl alan olan ve 6 mm kal nl nda alüminyum veya çelik malzemeden üretilen, mermi ve patlamalara dayan kl, 1 metre su alt nda bile çal - flabilen IP68 korumal MIC-1 serisi PTZ Kameralar; gece görüfl için ortam n ön ve arka alan n eflit olarak ayd nlatan Bosch Derwent K z lötesi Ayd nlatma Cihazlar ; k z lötesi ayd nlatma entegre edilmifl yeni IP200B ve düflük maliyetli WZ Kamera Serisi oturumda tan t lan ürünler aras nda yer ald. Bosch Plaka Tan ma Kamera Sistemleri ve Ak ll Trafik Sistemleri nin anlat ld son bölümde ise, ak ll trafik sistemleri pazar ndaki geliflmeler ve bu alanda Bosch un sundu u Plaka Yakalama/Tan ma Kameralar, Plaka Tan ma Kontrol Kutusu ve Yaz - l m ile sahadaki uygulamalarla ilgili aç klamalarda bulunuldu. Ayr ca, Bosch Video Yönetim Yaz l m ile entegrasyon, plaka tan ma tabanl otopark girifl-ç k fl otomasyonu, liman ve endüstriyel alanlara girifl ç - k flta plaka tan ma sistemleri ve sa lad avantajlar ile ilgili uygulama referanslar hakk nda bilgiler verildi. Bosch, Extreme IP200B Kamera Serisi ni pazara sundu Bosch Güvenlik Sistemleri, Extreme CCTV Grubu nun sat n al nmas yla, zaten genifl olan CCTV ürün yelpazesini daha da geniflleterek yeni IP kamera serisini pazara sundu. Extreme IP200B Serisi kameralar, Extreme CCTV nin zor çevre flartlar ve az fl kl ortamlardaki bilinen üstün performans ile Bosch IP video kodlay c lar n en uygun bir flekilde bütünlefltirilmesiyle ortaya ç kt. Standart kameralar ile çözümün tam olarak sa lanamad video güvenlik sistemi uygulamalar ndaki ihtiyac karfl lamak üzere tasarlanan IP200B kameralar, di er tüm Bosch ürünleriyle tam bir uyum içerisinde çal flabiliyor. IP200B serisi kameralar n EX7IP modeli, duvara veya tavana monte edildi inde, duvar veya tavan boyunca 90 dereceye kadar genifl aç larda görüfl alan na sahip oluyor. Bu flekilde, pazardaki sabit dome kameralar n % 99 unun sa layamad bir görüfl alan sa l yor. EX36IP kamera modeli ise, köfleye monte edilen bir kamera olarak, bir oda içerisinde kör nokta b rakmadan tüm odan n temiz ve aç k bir flekilde görüntüsünü veriyor. IP200B Serisi içerisinde, bu kameralardan baflka IP67 koruma s n f na sahip ve üzerinde k z lötesi ayd nlatma bulunan EX30IP, EX80IP ve EX82IP olmak üzere zor ortam flartlar na dayan kl IP kamera modelleri de bulunuyor. IP200B kameralar, havaalanlar ve limanlar, s n r bölgeleri, hapishaneler, ticari tesisler gibi çok çeflitli alanlardaki güvenlik uygulamalar nda rahatl kla kullan labiliyor. Özellikle fl n çok az oldu u veya hiç olmad ortamlardaki güvenlik sistemlerinde kullan lmas çok daha uygun. IP200B Serisi, Bosch un 2008 de Extreme CCTV Grubu nu sat n almas ndan sonra her iki taraf n da pazarda bilinen üstünlüklerinin biraraya getirilerek ortak çal flmayla gelifltirip pazara sunduklar önemli ilk ürünlerdir. Bosch Güvenlik Sistemleri ngiltere Genel Müdürü Paul Wong yapt konuflmada, bu yeni IP kameralar n, Extreme CCTV nin zor çevre flartlar ve az fl kl ortamlarda üstün performans gösteren analog kameras ile Bosch un IP teknolojisindeki tecrübesini biraraya getirdi ini, bu bütünleflmenin ise, kullan c lar n genifl bir yelpazedeki uygulama ve çözüm ihtiyaçlar na tam olarak ve belki de daha fazlas yla cevap verece ini belirtti. Bosch Güvenlik Sistemleri, Kanada l Extreme CCTV firmas n fiubat 2008 de 63 milyon Euro ya sat n alm flt. Özellikle zor çevre koflullarda yüksek performans sa layan, k z lötesi (Infrared) ayd nlatma ve plaka okuma teknolojilerine sahip CCTV sistemleri konusunda lider konumda firman n en çok bilinen markalar Extreme, Forward Vision ve Derwent. 11

14 haber Güvenlikte dev sat n alma: Check Point Nokia n n güvenlik bölümünü ald A ve bilgi güvenli inde dünyan n öncü firmalar ndan olan Check Point, Nokia n n güvenlik donan mlar bölümünün sat n al nmas ile ilgili anlaflmay imzalad klar n duyurdu. Bu sat n alma ile Check Point 2008 de önemli ölçüde geniflletti i güvenlik cihazlar ürün ailesine, Check Point taraf ndan üretilmek ve desteklenmek üzere Nokia çözümlerini de eklemifl oldu. Geçti imiz on y l içerisinde kurumsal güvenlik çözümleri alan nda iflbirli i içerisinde bulunan Check Point ve Nokia aras ndaki bu iliflki sat n alma ile yeni bir boyut kazand. Check Point 2008 de önemli ölçüde geniflletti i güvenlik cihazlar ürün ailesine, bundan böyle Check Point taraf ndan üretilmek ve desteklenmek üzere Nokia çözümlerini de eklemifl oldu. Check Point Baflkan ve CEO su Gil Shwed, Türkiye de 300 binden fazla konutun yap m n üstlenen Toplu Konut daresi (TOK ), çevre duyarl l, konutlarda enerji kullan m maliyetini en aza indirmek ve enerji verimlili ini sa lamak amac yla günefl enerjisi sistemlerini kullanmaya karar verdi. Proje, kendi alan nda ilk ve tek yap lanma olan Güneflten Elektrik Üreticileri Fotovoltaik Sanayicileri ve fl Adamlar Derne i taraf ndan da destekleniyor. Türkiye`de güneflten elektrik enerjisi üretimini yayg nlaflt rmak ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek amac yla kurulmufl olan Günefle Derne i bu tip somut çal flmalar önemsiyor. güvenlik donan m alan nda bir lider olan Nokia ile stratejik ifl birliklerinin, Check Point in güvenlik cihazlar alan nda erken liderlik sa lamas nda önemli bir rolü oldu- unu söyledi. Shwed, Nokia n n güvenlik cihazlar portföyünün Check Point in genifl çözüm ailesine kat lmas n n bu uzun dönemli iflbirli inin do al bir sonucu oldu unu ve mevcut Check Point Nokia ortak müflterileri için ileriye dönük rahat bir yol açt n vurgulad. Check Point Genel Müdürü Coflkun Göktan: ÜLKEM ZDEK CHECK POINT NOKIA MÜfiTER LER Ç N ÖNEML B R AÇILIM SA LADI Bu önemli geliflmeyi de erlendiren Check Point Genel Müdürü Coflkun Göktan, bu sat n alman n Check Point in endüstrinin en genifl kapsaml güvenlik cihazlar çözüm ailesini daha da güçlendirmekle kalmay p, ülkemizdeki Check Point Nokia müflterileri için de önemli bir aç l m sa lad n söyledi. Check Point ve Nokia birlikte uzun zamand r kurumlara yüksek performans ve devaml l k gerektiren çok hassas operasyonel ortamlarda kan tlanm fl alan n n en iyisi güvenlik çözümleri sunuyor, Nokia n n güvenlik cihazlar böl ü m ü, Check Point güvenlik duvar, özel sanal a (VPN) ve birleflik tehdit yönetimi (UTM) yaz l mlar için optimize edilmifl özel amaçl güvenlik platformlar üretiyordu. Fortune 500 flirketlerinin yaklafl k % 85 i Nokia güvenlik platformu sat n alm fl ve tüm dünyada 23 bin den fazla kuruma, 220 bin den fazla cihaz kurulmufltu. Check Point in, gerek yaz l m olarak, gerekse UTM-1 ve Power-1 güvenlik cihazlar olarak sunulan genifl bir güvenlik a geçidi çözüm portföyü bulunuyor. Tüm dünyada 100 binden fazla kurum güvenliklerini, say lar 700 bini aflan Check Point güvenlik a geçitleri ile sa l yorlar. Fortune 100 flirketlerinin % 100 ü, Fortune 500 flirketlerinin ise % 98 i Check Point çözümleri kullan yorlar. Norm Enerji toplu konutlar güneflle ayd nlatacak Türkiye nin önde gelen enerji flirketi Norm Enerji, toplu konutlar n elektrik ihtiyac n günefl enerjisi sistemleriyle sa layacak. Toplu konutlar, blok ve sitelerin ortak mahallerindeki merdiven ayd nlatmalar, intercom beslemesi, acil ç k fl lambalar, rüzgarl k ayd nlatmas, kat holü ayd nlatmalar gibi temel elektrik ihtiyaçlar günefl enerjisi sistemiyle karfl lanacak. Türkiye nin önde gelen enerji flirketlerinden Norm Enerji ile tüm dünyada say s z uygulamalar bulunan Conergy grup bu alanda kaliteli, güvenilir ve garantili tasar mlar üretiyor. Enerji alan nda 1996 y l ndan bu yana faaliyet gösteren Norm Enerji; imalat, ithalat, ihracat baz nda hizmet veriyor. Firma, günefl enerjisi sistemlerinde bir dizi detayl tasar m, projelendirme ve simülasyon sonras nda teknik ve ticari alternatifleri kullan c ya sunuyor. Günefl enerjisi sistemlerinde gerekli ekipmanlar Norm Enerji taraf ndan Avrupa dan ithal edilerek, montaj ve uygulama dahil garantili olarak tüketiciye ulaflt r l yor. CONERGY GRUBUNU TÜRK YE DE TEMS L ED YOR Norm Enerji nin Türkiye genel distribütörlü ünü yürüttü ü, yenilenebilir rüzgar ve günefl enerjisi alan nda Avrupa n n en büyük sektörel kuruluflu olan Almanya merkezli Conergy, tüm dünyada 5 k ta ve 26 ülkede faaliyet gösteriyor. Firman n temel fark en ufak bireysel kullan mdan en profesyonel / büyük (MW lar mertebesindeki) GES (Günefl Enerji Santral kurulumlar ) dahil, A dan Z ye tüm ekipman ve hizmet ihtiyac n kendi bünyesinde karfl lama kapasitesine sahip tek grup olmas. NORM ENERJ YEN LENEB L R ENERJ - S YLE YEN B NASINDA Norm Enerji, çevre dostu günefl enerjisi kullan c lar na daha kaliteli hizmet sunmak amac yla Perpa Ticaret Merkezi ne tafl nd. fiirket yeni merkez binas nda, tüm dünyadaki Conergy referanslar için uzaktan izleme ve görüntüleme imkan sa l yor. Firma yetkilileri, yeni binalar nda sosyal sorumluluk projelerinin yan s ra, özellikle yüksek güçlerde elektrik enerjisi ihtiyac olan tüketiciler ile mimarlar, mühendisler ve yat - r mc lara yönelik sunum, bilgilendirme ve dan flmanl k hizmetlerinin yo un ilgi gördü ünün alt n çizdi. 12

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez!

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! çindekiler 8 Kapak Geri dönüflüm 4 Halefflan Sümen Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! Röportaj 26 SKF vibrasyon

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 l STANBUL l ADANA l ANKARA l ANTALYA l BURSA l DEN ZL l D YARBAKIR l ERZURUM l GAZ ANTEP l ZM R l ZM T l KAYSER l MERS N l SAMSUN l TEK RDA

Detaylı

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T

noktas TASINIRSA BAZ ISTASYONLARI BAGLANTI CEP TELEFONLARI KULLANILAMAZ DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 fiubat 2009 S:1 DOSYA STANBUL A 2. TÜP GEÇ T Tarihi doku korunacak... stanbul daki Tünelin 1.4 km denizin alt nda olacak DEM RYOLU TCDD, 2197 KM HIZLI

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada

Büyümenin Anahtar. En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz. Panel: Araç Kiralamada TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :44 Nisan 2009 Panel: Araç Kiralamada Büyümenin Anahtar 44 ALD Automotive Genel Müdürü: Cihan Diren En Büyük Olmay De il En Kârl Olmay Hedefliyoruz

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2011 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER KONYA MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON MUTLU

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 HAZ RAN 2009 S:5 LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR nternette yak n markaj dönemi bafll yor. IPv6, bulundu unuz yerin nokta tespitini

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı