4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz"

Transkript

1

2

3

4 çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner - 43 HASSA...29 HES KABLO Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz 8 Kapak / IP kameralar 9 IP kameralar seçerken ve kullan rken dikkat edilmesi gerekenler 10 Panasonic ile evde ve iflte güvenli i hep maksimumda 10 Cisco dan küçük iflletmelere kablosuz IP kamera 11 Bosch Güvenlik Sistemleri, BTvizyon Ankara toplant s nda IP-CCTV ürün portföyünü tan tt 11 Bosch, Extreme IP200B Kamera Serisi ni pazara sundu Haber 12 Check Point Nokia n n güvenlik bölümünü ald 12 Norm Enerji toplu konutlar güneflle ayd nlatacak 14 Elektronik güvenlik sistemleri sempozyumu May s ta zmir de düzenlenecek 14 Yüzde 30 elektrik tasarrufu yapan icat: HIM 15 Johnson Controls, binalar n enerji tasarruflu hale gelmesinde etkin rol al yor 16 IKEA Dubai Bosch Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri ni tercih etti 16 Bu bina hava durumunu hissederek çal fl yor 18 Siemens in yedinci tüneli yolda 18 Anel Grup yeni tesisinde el de meden günefl enerji paneli üretecek 19 Is Pompas Sistemi yüzde 75 daha az enerji ile s t yor 20 Binalarda merkezi s tma sistemi geri mi geliyor? 22 General Electric ARITECH güvenlik çözümleri Koyuncu Elektronik ile Türkiye pazar na sunuluyor 22 Çevreci teknolojide dünya lideri Siemens OMA...Ön Kapak çi fi GÜVENL...48 KAZAK STAN...35 MEG MAN SALI...Arka Kapak çi MOELLER...1 TEKN KSAT...17 TESLA...21 TUTKUNLAR KAPI Ulusal Enerji Verimlili i Forumu na kat ld Enerji Verimlili i ve Kalitesi Sempozyumu sektöre damgas n vuracak 24 Küçük flirketler nternet ile büyüyecek 24 Bemis çok kontakl fifl priz serisi ni sanayinin hizmetine sundu 26 Kriz de il, baflar s z risk yönetimi bat r r 27 Milli Savunma Bakanl girifl güvenli inde Elektral i tercih etti!.. 27 ISOHA Fuar nda kolay ve ucuz enerji tasarrufunun yollar anlat ld 28 Hidrolik asansör bilinci oluflturulmal 30 KOB lerin birleflebilmesi için örnek mod eller oluflturulmal 31 Ateksis, BTvizyon Toplant lar nda kurumsal güvenlik çözümlerini tan tt 32 Yal n ve görkemli binalar n mimar SANAA n n verdi i konferans büyük ilgi gördü Röportaj 34 Thea Smart ile ev otomasyon sistemlerinin kullan m daha da yayg nlaflacak Pazarlama 36 Fuar n flampiyonu olmak için Teknik Makale 40 Hastane uygulamalar : T bbi IT sistemler 42 Prysmian dan CasaLightTM Xtreme bükülmelere karfl üstün performans 42 Somfy den yenilikler 44 Honeywell den ak ll karbonmonoksit (CO) alarm 44 Bosch Access Easy, her noktadan kontrol sa l yor 45 Eksen Mühendislik, Kema-Atex sertifikal ex-proof elektrik malzemeleri ile maksimum güvenlik vaat ediyor 46 Alarm ve anormal olay yönetiminde, Emerson Process Management stratejileri fiubat AYI DERG LER Dergiler Y ll k Periyot S.T. Otomasyon 12 Say S.T. S.T. Demir Çelik ve A r Sanayi 6 Say S.T. Robotik-Mekatronik 6 Say S.T. Makina 12 Say S.T. Ak ll Binalar ve Güvenlik Sis. 6 Say S.T. Konveyör- ç Lojistik 6 Say Derginin Ad : SEKTÖREL TANITIM AKILLI B NALAR VE GÜVENL K S STEMLER Say : 2009/01 fiubat 2009 Alternatif Yay nc l k Tan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi: Recep Akbayrak Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul / Genel Yay n Yönetmeni Halefflan Sümen Sorumlu Yaz flleri Müdürü Gülcan Arzuhal Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Haber Merkezi Murat Tan k Reklam Grubu Eflref Y ld r m Gamze Tepe Vildan Ekren Ender Küçük Bilgi fllem Dilek Y ld r m U ur Y lmaz Semin Ya yapan Ercan Arzuhal Grafik Alternatif Grafik Atölyesi Yönetim Yeri Adresi: Emirgazi Cd. Zümrüt Sk. Elmas fl Merkezi B Blok K.2 D.4 (Hyundai Plaza) Okmeydan / stanbul Tel.: Fax: Yay n Türü: Yerel, Süreli, ki Ayda Bir Yay mlan r Bask Has Matbaac l k 100. Y l Mah. MASS T Matbaac lar Sitesi 3. Cad. 199/A Ba c lar / stanbul Tel.:

5 3

6 halefflan sümen Ak ll binalar n yükselifli Bafll makinalar n yükselifli filminden örnekledim. Hani iki y l önce gösterilen, robotlar n dünyay ele geçirmelerini kurgulam fl olan film. Yeni binalar n ak ll s fat n hak edecek tarzda infla edilmeleri, mevcut binalara da ak l ekleme projeleri bu bafll yazmama yol açt. Ak ll binalar denince akla s tma/so utma, fl kland rma, yang n ve güvenlik sistemlerinin kontrolünün otomatik yap ld, böylelikle konforun ve verimlili- in dengelendi i yap lar akla gelmekte. (Konuya aflina olanlardan bu kadar temel bir tan ma yer vermem nedeniyle ba fllanmam diliyorum. Mazeretim dergimizin ilk say s olmas.) Bu yaz da ak ll binalar ile ilgili üç konudan bahsedece im. lk konu bir ABD flirketinin daveti üzerine Orlando ya giderken aktarma yapmak için dört saat bekledi im New York JFK havaliman binalar hakk nda tesadüfen ö rendi im ak ll l k örne i. Yöneticiler tüm mekanlar, uçufl saatlerini ve ç k fl kap bilgilerini dikkate alarak yönetmekteler. Bu yöntem ciddi enerji tasarrufu sa lamakta. Tabii hizmet düzeyini afla ya çekmeksizin. Art k her yer 7X24 ayn ayd nlanma, hava kalitesi ve s cakl k düzeylerinde de- il! kinci konumuz yine ayn yer ile ilgili. Bina otomasyonu art k bilgisayar temelli oluyor. JFK bina yöneticileri mevcut sistemlerinin geleneksel kapal yap dan aç k sisteme geçirilmekte oldu unu belirttiler. Bilindi i gibi aç k sistem tek bir markan n protokolünü, cihazlar n kullan p ba ml l k yaflamaya tamamen karfl olarak, genel enformasyon teknolojileri kullan m na aç k bir yap oluflturup de iflik markalar bir araya getirmeyi sa l - yor. Böylelikle koflullar de iflse de her zaman optimum yap gerçeklefltirilebilecek. Yeni yap da web portal ve genel kabul görmüfl XML protokolü var. K sacas bina otomasyon sistemleri Ethernet ve Internet tabanl olmaya gitmekte. (Biz de bu say m z n dosya konusu olan IP kameralar bu e ilim nedeniyle tercih ettik.) Üçüncü konumuzu da a ustos ay nda gerçeklefltirdi im Japonya seyahati s - ras nda edindi im bir bilgi oluflturuyor. Shimizu ve Yasukawa Elektrik flirketleri ortak yürüttükleri bir proje ile ak ll binalar n içinde robotlara da önemli görevler yüklemeyi düflünmekteler. Proje otomatik yaflam alan yaratmay hedefliyor. Gelenleri karfl lamadan temizli e, güvenlikten çeflitli izleme fonksiyonlar na kadar halen bizlerin yapt pek çok ifli robotlara devretme haz rl içindeler. Makinalar n yükselifli filmi temelde bir makina olan robotlar n insanl kla savaflarak dünyan n yönetimini ele geçirme mücadelesini anlatmaktayd. Bu son projeye bak l rsa buna gerek kalmadan yönetimi biz ellerimizle teslim edece iz. Fabrikalardan bafllam flt k, flimdi evlere geçtik. Dergimizin sektöre hay rl olmas n diliyorum. yazar n tüm köfle yaz lar da 4

7 5

8 endüstride iletiflim recep akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz M erhaba... ST Ak ll Binalar ve Güvenlik Sistemleri Dergisi nin ilgili herkes için yüksek faydalar getirmesini diliyorum. Evet, dergi yeni ama biz oldukça eskiyiz. Öncelikle bu dergiyi yay na haz rlayan flirketimiz Alternatif Yay n Grubu hakk nda k sa bir bilgi aktaray m. fiirketimiz 1998 y l nda kuruldu. Ben kurucu ortaklar ndan biriyim. lk yay n m z Sektörel Tan t m Dergisi idi. Yaklafl k 5 y l bu dergi ile yay n hayat m z sürdürdük. Bu süre zarf nda yüzlerce sektör ekleri haz rlad k. fiu an sektör eklerimizin birço u süreli yay n haline geldi dergi, 3 gazete, 3 katalog, 2 endüstriyel fuar, reel sektör ve ifl dünyas na yönelik haber portal m zla ciddi bir iletiflim gücüne sahibiz. Önce siz kazan n Yukar da sayd m ürünlerin hiç birinde bafllang ç noktam z, Biz bu iflten kaç para kazan r z? olmad. Biz her zaman, Kal c baflar için önce müflterine kazand rmal s n ilkesine inan r z. Bu inanc - m z faydal olmufl olmal ki, bizimle 11 y ldan beri hiç aral ks z çal flan dost ve müflterilerimiz var. Ayn baflar y bu yeni dergimizde de yakalayabilmek için var gücümüzle çal fl yoruz. Da t m flekli çok önemli Bilgiye ulaflman n çok kolay oldu u bu ça da, sadece yüksek tirajlarda dergi basmak yetmiyor. Yay nlad n z dergiler için önce talep oluflturman z laz m. Yani yapt n z iflle ilgilenen do ru insanlar bulmal ve say lar n sürekli art rmal s n z. flte bizim en baflar l oldu umuz konulardan biri de yay nlar m z n da t m fleklidir. Biz her zaman, Önce denemek için 3 ay ücretsiz abone ol, be enir ve faydas na inan rsan y ll k abone olursun deriz. Bu sistemle tiraj m z n yüzde 50-60' n abonelere, kalan n da sürekli yeni kifli ve kurulufllara ücretsiz gönderiyoruz. Ayr ca tüm dergilerimiz da E-dergi bölümünde ayl k 144 bin tekil ziyaretçinin be enisine sunuluyor. Ayl k E-dergilerin okunma ortalamas ise 60 bin in üzerinde. ST Ak ll Bina ve Güvenlik Sistemleri Dergisi flte bu sistemle ST Ak ll Bina ve Güvenlik Sistemleri Dergisi ne de daha yay mlanmadan yüzlerce abone sa lad k. Yani elinizdeki bu dergiyi, ne zaman gelecek diye bekleyen bir kesim var. Buradan ötesi sektörde konulara hakim, sorunlar do ru tespit edebilen ve çözümün bir parças olabilen bir dergi olmaktan geçiyor. flte bu konuda da elimiz çok güçlü... Kadromuzda çok say da teknik insan var. Ancak biz bununla da yetinmeyip, sektörün yak ndan tan d birkaç ismi de yazar kadromuzu katacak ve hep birlikte sektör menfaatleri için çal flaca z. Tekrar ST Ak ll Binalar ve Güvenlik Sistemleri Dergisi nin tüm sektör için yüksek faydalar getirmesini diliyor, sayg lar sunuyorum. yazar n tüm köfle yaz lar da 6

9 7

10 kapak IP kameralar CCTV sisteminde yeni bir kavram olarak hayat m zda yer alan IP kameralar; yönetilebilir, bir a üzerinden eriflilebilir olmalar ve herhangi bir kay t cihaz na ba ml olmadan çal flabilmeleri nedeniyle analog kameralardan keskin bir çizgiyle ayr lmaktad r. Çözünürlük, parlakl k, kontrast, renk ve fl k seçimleri yap larak; fl n ve ortam n durumuna göre analog kameralar gibi verimli, seçilebilir ve net görüntüler elde edebilir flekilde ayarlanabilen IP kameralar n seçim kriterlerini ve daha çok verim alabilmek için dikkat edilmesi gerekenleri kapak bölümümüzde inceliyoruz... 8

11 kapak IP kameralar seçerken ve kullan rken dikkat edilmesi gerekenler Bilsay Ç tak Ak ll Ev Sistemleri Proje ve Sat fl Sorumlusu V KO Elektronik ve Teknolojik Çözümler A.fi. IP kameralar, CCTV sisteminde yeni bir kavram olarak yaklafl k 5 y ld r hayat m zda yer alan kamera tipleridir. Kullan m amac ve yapt klar ifllevler olarak CCTV sistemlerinde kulland m z analog kameralardan farkl özelliklere sahiptirler. Özellikle yönetilebilir, bir a üzerinden eriflilebilir olmas gibi özellikleri ve herhangi bir kay t cihaz na ba ml olmadan çal flabilmesi nedeniyle analog kameralardan keskin bir çizgiyle ayr lmaktad r. Bununla birlikte, elektronik olarak t pk analog kameralardan elde etti imiz verimi de elde edebiliriz. Elektronik özellikler olarak çözünürlük, parlakl k, kontrast, renk ve fl k seçimleri, AWB (Automatic White Balance-otomatik beyaz ayar ), BLC (Back Light Compensation-Arka Ifl k Uyumu), AGC (Automatic Gain Control- Otomatik Kazanç Kontrolü) gibi özelliklerin tümüne sahiptir. Bu özellikleri kullanarak, fl n ve ortam n durumuna göre kameralar m z analog kameralar gibi verimli, seçilebilir, net görüntüler elde edebilece imiz flekilde ayarlayabiliriz. SEÇERKEN GÖRÜNTÜ LE LG L OLAN N TEL KLERE D KKAT ED LMEL IP Kameralar seçerken dikkat etmemiz kriterler öncelikle görüntü ile ilgili olan niteliklerdir. En önemlisi çözünürlüktür yani ortamdan elde edilen görüntünün kameran n CCD siyle yatayda bize sa lad maksimum piksel say s na çözünürlük deriz, buradaki çözünürlük birimi TVL dir (TV sat r). Bununla birlikte ortamdaki fl k ve renk de- erlerine uyum sa layabilmesi için yukar - da bahsetti imiz ayarlanabilir elektronik de- erlerin kamera CCD sinde bulunmas flartt r. IP kameralar, içlerinde bulundurduklar gömülü iflletim sistemi (OS) nedeniyle kay t, yönlendirme ve yönetilebilme yeteneklerine sahiptir. Genellikle bu gömülü sistem Java veya ActiveX tabanl olarak, kameran n içindeki ROM a yaz l r, üreticinin öngördü ü default de erleri içerir. çerisinde bulunan RAM bellek sayesinde de de ifltirdi- imiz ayarlar muhafaza ederek ROM a yazar. Donan msal olarak; Kameralar üzerinde 1 adet RJ45 ethernet girifli, 1 adet BNC yuvas, enerji ve network durum LED i, seçilebilir dip switch lerle elektronik ayar seçenekleri, auto iris lens için besleme ve kontrol girifli ve tercihen SD/MMC kart slotu bulunmal d r. Yaz l msal olarak ise; gömülü sistemin MPEG4 formatta kay t yapabilmesi, kamera bafl na min.352x288 ebad nda görüntü almam z destekleyen nitelikte bir yaz l ma sahip olmas gerekmektedir. Yaz l m üzerinde a daki herhangi bir PC HDD si ve/veya sistemdeki NVR (Network Video Kaydedicisi) kay t yapabilmemizi sa layan bir kay t menüsü bulunmal, baz özel kay tlar n da SD/MMC karta kay t yapabilmesinin belirtilmesi gerekmektedir. T pk analog kameralardaki gibi bu kameralar n da motion detection özelli ine sahip olmas, bu moddayken elde edilen görüntünün bir alarm gibi alg lanarak varsa kamera üzerindeki SD/MMC karta kaydedilmesi, yoksa a daki bir directory e otomatik olarak kaydedilebilir olmas tercih sebebidir. Kuflkusuzdur ki, uzaktan eriflim özelliklerine de sahip olmas için ister tek kamera olsun ister birden fazla olsun kameralar n eriflim portlar n n da yaz l m üzerinden de ifltirilebilmesi çok önemli bir faktördür. Kameralara eriflim ve izleme için iflletim sisteminin yetkilendirme ve önceliklendirme yapabilmesi gerekmektedir. IP KAMERA TEKNOLOJ LER NDEK EN YEN GEL fimeler IP Kamera teknolojisindeki en yeni geliflmeler kuflkusuz ki, büyük üreticilerin de hareketli ve yönetilebilir speed dome kameralar üretmeye bafllamalar, üzerlerine özel yaz - l mlar entegre ederek; plaka okuma, kifli kimlik bilgisi sorgulama (kara liste sorgusu) ve ak ll bina sistemleri gibi çok özel uygulamalar için kullanmalar d r. AMACINA UYGUN KULLANIM Ç N ALTYAPI DÜZGÜN OLMALI IP kameralar kullan rken en yüksek verimi almak için öncelikle ihtiyaca uygun olup olmad n gözden geçirmek gerekir. Yani katalog de erleri ilk etapta önemlidir. Kameralar n amac na uygun kullan m için altyap - n n düzgün yap lmas ve buna uygun çal flma senaryolar n n altyap aflamas ndayken kararlaflt r lmas d r. Unutulmamal d r ki, kurulan network altyap s kameralar n verimini birebir etkileyecek bir faktördür. Network altyap s na entegre edilecek kameralar için say 16 dan fazla ise network altyap s n ba- ms z düflünmek gerekir. flletmedeki network e ba ml uygulamalar n çoklu u network ün ve cihazlar n verimini etkilemektedir. Kameralar n kay t yapmalar için bilgisayarlardan ba ms z NVR cihazlar n n lokasyonlara yerlefltirilmesi ve bu cihazlara eriflimlerin de yetkilendirilmesi gerekmektedir. Kameralara eriflim için mümkün oldu unca kablosuz cihaz (Access point, gateway) kullan m ndan kaç nmak gerekir. Network üzerinde gerek IP kameralar için gerekse NVR cihazlar için eriflim ve izleme yapmak için üreticinin önerdi i yaz l m kullanmak gerekir, bu yaz l m ayn anda birden fazla cihaza eriflim için düzenlenmifl olmal - d r. IP Kameralar kullan rken en s k yap lan yanl fl, da n k bir altyap üzerine sistemi kurmaya çal flmakt r. Verimsiz bir network omurgas üzerine konulan her cihaz, network ün de il cihazlar n performanslar n düflüren yanl fl bir yat r m anlam na gelir. Kavram karmaflas yaratacak flekilde a içerisinde yetkilendirilmesi, farkl yaz l mlar üzerinden eriflim yap lmaya çal fl lmas önemli bir hatad r... 9

12 kapak Panasonic ile evde ve iflte güvenlik hep maksimumda Tekofaks Panasonic Panasonic in yeni nesil network (IP) güvenlik kameralar BL-C140 ve BL- C160 ile art k ev ve iflyerleri daha güvenli. Çift sensörlü alg lama özelli i, entegre fl k deste i ve dayan kl su geçirmez yap s yla dikkat çeken yeni network serisi kameralar her zaman her yerde güvenli inizi garanti alt nda tutmay vadediyor. Özellikle iflyeri ve ev güvenli i için üretilen yeni nesil Panasonic network kameralar, nereye giderseniz gidin gözünüzü asla arkada b rakmayacak birçok yeni özellik bar nd r yor. BL-C140 ve BL-C160; uzaktan kontrol (a /internet üzerinden), mobil izleme (cep telefonu arac l yla), s de iflimine ba l olarak insan ve hareketi efl zamanl alg lama ve MPEG 4/MJPEG destekli kay t yapabilme gibi detaylarla öne ç k yor. Yeni network kameralar ile dünya art k daha güvenli bir yer. MAKS MUM KONTROL Kontrol gücünü her zaman en üst seviyede tutan BL-C140, BL-C160 modellerinin çal flma sistemi ve fonksiyonlar flu flekilde; Ürünü kullanmak için adresine abone olunur, evlere sabit IP adresi almak gerekmez. Bu hizmet Panasonic taraf ndan ücretsiz verilir. Su s zmaz sa lam gövdesi ile her ortamda ve hava koflulunda sorunsuz bir flekilde çal fl r. Karanl k ortamlarda, hareket ve insan alg lama sensörlerinin devreye girmesi durumunda otomatik olarak aç lan entegre LED fl k kayna na sahiptir. (BL-C160) Cep telefonundan ve internet üzerinden kamera görüntüleri izlenebilir ayn zamanda kamera uzaktan kontrol edilebilir. MPEG-4 & MJPEG format nda kay t yaparak kamera haf zas nda görüntüler saklanabilir. Is ya duyarl hareket alg lama sensörü ile kamera önünden geçen canl y alg layabilir. Bu durumda tercihe göre kamera kayda girebilir, e-posta gönderebilir veya FTP ye görüntüleri aktarabilir. Kamera UPnP deste i olan herhangi bir router a ba land nda otomatik olarak kendini h zl bir flekilde yap land r r ve kullan ma haz r hale gelir. TEKN K ÖZELL KLER Uzaktan kontrol ve mobil izleme MPEG-4 ve MJPEG deste i Entegre insan alg lama sensörü Hareket alg lama fonksiyonu UPnP deste i Ücretsiz viewnetcam.com deste i Su s zd rmaz gövde IPX4 standard Resim s k flt rma Entegre LED fl k kayna (BL-C160) Ara bellek haf zas 10x dijital zoom 1/4 inç CMOS sensör 58 yatay, 45 dikey görüfl aç s Cisco dan küçük iflletmelere kablosuz IP kamera Cisco Systems Türkiye Cisco nun yeni IP kameras, beraberinde sunulan video izleme yaz l m yla birlikte küçük iflletmelerin ifllerini korumalar n ve izlemelerini sa l yor. Cisco, küçük iflletmeler için yeni IP kameras n piyasaya sürdü. Linksys by Cisco WVC210, küçük iflletmelerin kullan m amaçlar na uygun olarak gelifltirilen video izleme yaz l m ile birlikte sat l - yor. fl ve güvenlik uygulamalar nda kullan lmak üzere tasarlanan Linksys by Cisco WVC210, küçük iflletmelere etkili ama düflük maliyetli bir ifl süreklili i ve takibi olana sunuyor. Masaüstüne veya duvara monte edilerek kullan labilen kablosuz 10 WVC210, canl video yay n ve çift yönlü ses iletiminin yan s ra hareket tespit edildi inde otomatik olarak e-posta gönderme özelli iyle küçük iflletme sahiplerine ofislerini ve di- er tesislerini uzaktan izleme ve koruma olana n sa l yor. Küçük iflletme sahipleri, WVC210 u kay plar önlemek, güvenli i sa lamak ve sat fl noktalar, lobiler, teslimat alanlar ve ana girifl-ç k fllar gibi ifl yo- unlu u olan önemli yerleri uzaktan izlemek için fiziksel bir güvenlik çözümü olarak kullanabilir. WVC210 ayr ca düflük fl k seviyelerinde de güçlü performans sergiliyor. Kamera ile birlikte gelen video izleme sistem yaz l m LBAVMS16 ise kameran n video izleme kapasitesini belirgin bir flekilde art r yor ve izleme konsolu üzerinden 16 ya kadar kameran n ayn anda kaydetmesini, izlenmesini ve yönetilmesini mümkün k l yor. Bu yaz l m ayn zamanda Cisco nun Business serisi kapsam ndaki di er izleme ürünleriyle de uyumlu olarak çal fl yor. LINKSYS WVC54GCA KABLOSUZ IP KAMERALARININ TEMEL ÖZELL KLER : MPEG-4 ve MJPEG görüntü 640x480, 320x240, 160x120 piksel görüntü kalitesi Auto White Balance (AWB) ve Auto Exposure (AES) Üç seviyede kullan c tan mlama 3G telefonlarla birlikte kullan m için 3GPP format deste i Mobil cihazlarla izleme için Real-Time ve Real-Time Streaming protokolleri Wi-Fi, FCC, CE and UL sertifikasyonu Hareket detektörü b/g kablosuz iletiflim standard

13 Bosch Güvenlik Sistemleri, BTvizyon Ankara toplant s nda IP-CCTV ürün portföyünü tan tt Bosch Güvenlik Sistemleri, nterpromedya taraf ndan 17 Aral k 2008 tarihinde Ankara Sheraton Hotel de düzenlenen BTvizyon toplant s nda IP- CCTV ürünlerini tan tt. Tüm gün süren etkinlikte kat l mc lar, fuaye alan na yerlefltirilen Bosch IP-CCTV ve Extreme CCTV ürünlerini, çal fl r durumda yak ndan inceleme f rsat buldular. Seminere kamu ve özel sektör firmalar n n ilgisi büyük oldu. Kurumsal Güvenlik Çözümleri isimli oturumda söz alan Bosch Güvenlik Sistemleri IP-CCTV Sat fl Mühendisi Hayri Y ld r m, Bosch un öncülük etti i iscsi teknolojisi ile video kay t sistemleri hakk nda bilgiler verdi. iscsi video kay t yönteminin NVR kay t yöntemine göre daha fazla kay t güvenilirli i ve süreklili i sa lad n belirten Y ld r m; Bosch un, IP kamera ve video kodlay c lar üzerinde çal flan Ak ll Görüntü çerik Analizi yaz l m - n n (IVA 3.5) ise, merkezi bir analiz sunucusuna gerek kalmadan, uçta görüntü analizi ve ak ll alarm yönetimi gerçeklefltirdi ini belirtti. kapak AUTODOME HAREKETL KAMERALAR NESNEY AKILLICA TAK P EDEB LME YETENE NE SAH P Y ld r m n Bosch AutoDome hareketli kameralar n, modüler yap s ve ufuk çizgisinin üstüne ç kan genifl dikey görüfl alan ile AutoTrack özelli i sayesinde hareketli nesneyi ak ll ca takip edebilme yetene i gibi önemli farkl l klar sa layan üstünlüklerine de indi i sunumunda, Bosch ürün portföyüne 2008 y l bafllar nda kat lan Extreme CCTV ürün grubu ile ilgili bilgiler de verildi. 320 derece dikey görüfl alan olan ve 6 mm kal nl nda alüminyum veya çelik malzemeden üretilen, mermi ve patlamalara dayan kl, 1 metre su alt nda bile çal - flabilen IP68 korumal MIC-1 serisi PTZ Kameralar; gece görüfl için ortam n ön ve arka alan n eflit olarak ayd nlatan Bosch Derwent K z lötesi Ayd nlatma Cihazlar ; k z lötesi ayd nlatma entegre edilmifl yeni IP200B ve düflük maliyetli WZ Kamera Serisi oturumda tan t lan ürünler aras nda yer ald. Bosch Plaka Tan ma Kamera Sistemleri ve Ak ll Trafik Sistemleri nin anlat ld son bölümde ise, ak ll trafik sistemleri pazar ndaki geliflmeler ve bu alanda Bosch un sundu u Plaka Yakalama/Tan ma Kameralar, Plaka Tan ma Kontrol Kutusu ve Yaz - l m ile sahadaki uygulamalarla ilgili aç klamalarda bulunuldu. Ayr ca, Bosch Video Yönetim Yaz l m ile entegrasyon, plaka tan ma tabanl otopark girifl-ç k fl otomasyonu, liman ve endüstriyel alanlara girifl ç - k flta plaka tan ma sistemleri ve sa lad avantajlar ile ilgili uygulama referanslar hakk nda bilgiler verildi. Bosch, Extreme IP200B Kamera Serisi ni pazara sundu Bosch Güvenlik Sistemleri, Extreme CCTV Grubu nun sat n al nmas yla, zaten genifl olan CCTV ürün yelpazesini daha da geniflleterek yeni IP kamera serisini pazara sundu. Extreme IP200B Serisi kameralar, Extreme CCTV nin zor çevre flartlar ve az fl kl ortamlardaki bilinen üstün performans ile Bosch IP video kodlay c lar n en uygun bir flekilde bütünlefltirilmesiyle ortaya ç kt. Standart kameralar ile çözümün tam olarak sa lanamad video güvenlik sistemi uygulamalar ndaki ihtiyac karfl lamak üzere tasarlanan IP200B kameralar, di er tüm Bosch ürünleriyle tam bir uyum içerisinde çal flabiliyor. IP200B serisi kameralar n EX7IP modeli, duvara veya tavana monte edildi inde, duvar veya tavan boyunca 90 dereceye kadar genifl aç larda görüfl alan na sahip oluyor. Bu flekilde, pazardaki sabit dome kameralar n % 99 unun sa layamad bir görüfl alan sa l yor. EX36IP kamera modeli ise, köfleye monte edilen bir kamera olarak, bir oda içerisinde kör nokta b rakmadan tüm odan n temiz ve aç k bir flekilde görüntüsünü veriyor. IP200B Serisi içerisinde, bu kameralardan baflka IP67 koruma s n f na sahip ve üzerinde k z lötesi ayd nlatma bulunan EX30IP, EX80IP ve EX82IP olmak üzere zor ortam flartlar na dayan kl IP kamera modelleri de bulunuyor. IP200B kameralar, havaalanlar ve limanlar, s n r bölgeleri, hapishaneler, ticari tesisler gibi çok çeflitli alanlardaki güvenlik uygulamalar nda rahatl kla kullan labiliyor. Özellikle fl n çok az oldu u veya hiç olmad ortamlardaki güvenlik sistemlerinde kullan lmas çok daha uygun. IP200B Serisi, Bosch un 2008 de Extreme CCTV Grubu nu sat n almas ndan sonra her iki taraf n da pazarda bilinen üstünlüklerinin biraraya getirilerek ortak çal flmayla gelifltirip pazara sunduklar önemli ilk ürünlerdir. Bosch Güvenlik Sistemleri ngiltere Genel Müdürü Paul Wong yapt konuflmada, bu yeni IP kameralar n, Extreme CCTV nin zor çevre flartlar ve az fl kl ortamlarda üstün performans gösteren analog kameras ile Bosch un IP teknolojisindeki tecrübesini biraraya getirdi ini, bu bütünleflmenin ise, kullan c lar n genifl bir yelpazedeki uygulama ve çözüm ihtiyaçlar na tam olarak ve belki de daha fazlas yla cevap verece ini belirtti. Bosch Güvenlik Sistemleri, Kanada l Extreme CCTV firmas n fiubat 2008 de 63 milyon Euro ya sat n alm flt. Özellikle zor çevre koflullarda yüksek performans sa layan, k z lötesi (Infrared) ayd nlatma ve plaka okuma teknolojilerine sahip CCTV sistemleri konusunda lider konumda firman n en çok bilinen markalar Extreme, Forward Vision ve Derwent. 11

14 haber Güvenlikte dev sat n alma: Check Point Nokia n n güvenlik bölümünü ald A ve bilgi güvenli inde dünyan n öncü firmalar ndan olan Check Point, Nokia n n güvenlik donan mlar bölümünün sat n al nmas ile ilgili anlaflmay imzalad klar n duyurdu. Bu sat n alma ile Check Point 2008 de önemli ölçüde geniflletti i güvenlik cihazlar ürün ailesine, Check Point taraf ndan üretilmek ve desteklenmek üzere Nokia çözümlerini de eklemifl oldu. Geçti imiz on y l içerisinde kurumsal güvenlik çözümleri alan nda iflbirli i içerisinde bulunan Check Point ve Nokia aras ndaki bu iliflki sat n alma ile yeni bir boyut kazand. Check Point 2008 de önemli ölçüde geniflletti i güvenlik cihazlar ürün ailesine, bundan böyle Check Point taraf ndan üretilmek ve desteklenmek üzere Nokia çözümlerini de eklemifl oldu. Check Point Baflkan ve CEO su Gil Shwed, Türkiye de 300 binden fazla konutun yap m n üstlenen Toplu Konut daresi (TOK ), çevre duyarl l, konutlarda enerji kullan m maliyetini en aza indirmek ve enerji verimlili ini sa lamak amac yla günefl enerjisi sistemlerini kullanmaya karar verdi. Proje, kendi alan nda ilk ve tek yap lanma olan Güneflten Elektrik Üreticileri Fotovoltaik Sanayicileri ve fl Adamlar Derne i taraf ndan da destekleniyor. Türkiye`de güneflten elektrik enerjisi üretimini yayg nlaflt rmak ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek amac yla kurulmufl olan Günefle Derne i bu tip somut çal flmalar önemsiyor. güvenlik donan m alan nda bir lider olan Nokia ile stratejik ifl birliklerinin, Check Point in güvenlik cihazlar alan nda erken liderlik sa lamas nda önemli bir rolü oldu- unu söyledi. Shwed, Nokia n n güvenlik cihazlar portföyünün Check Point in genifl çözüm ailesine kat lmas n n bu uzun dönemli iflbirli inin do al bir sonucu oldu unu ve mevcut Check Point Nokia ortak müflterileri için ileriye dönük rahat bir yol açt n vurgulad. Check Point Genel Müdürü Coflkun Göktan: ÜLKEM ZDEK CHECK POINT NOKIA MÜfiTER LER Ç N ÖNEML B R AÇILIM SA LADI Bu önemli geliflmeyi de erlendiren Check Point Genel Müdürü Coflkun Göktan, bu sat n alman n Check Point in endüstrinin en genifl kapsaml güvenlik cihazlar çözüm ailesini daha da güçlendirmekle kalmay p, ülkemizdeki Check Point Nokia müflterileri için de önemli bir aç l m sa lad n söyledi. Check Point ve Nokia birlikte uzun zamand r kurumlara yüksek performans ve devaml l k gerektiren çok hassas operasyonel ortamlarda kan tlanm fl alan n n en iyisi güvenlik çözümleri sunuyor, Nokia n n güvenlik cihazlar böl ü m ü, Check Point güvenlik duvar, özel sanal a (VPN) ve birleflik tehdit yönetimi (UTM) yaz l mlar için optimize edilmifl özel amaçl güvenlik platformlar üretiyordu. Fortune 500 flirketlerinin yaklafl k % 85 i Nokia güvenlik platformu sat n alm fl ve tüm dünyada 23 bin den fazla kuruma, 220 bin den fazla cihaz kurulmufltu. Check Point in, gerek yaz l m olarak, gerekse UTM-1 ve Power-1 güvenlik cihazlar olarak sunulan genifl bir güvenlik a geçidi çözüm portföyü bulunuyor. Tüm dünyada 100 binden fazla kurum güvenliklerini, say lar 700 bini aflan Check Point güvenlik a geçitleri ile sa l yorlar. Fortune 100 flirketlerinin % 100 ü, Fortune 500 flirketlerinin ise % 98 i Check Point çözümleri kullan yorlar. Norm Enerji toplu konutlar güneflle ayd nlatacak Türkiye nin önde gelen enerji flirketi Norm Enerji, toplu konutlar n elektrik ihtiyac n günefl enerjisi sistemleriyle sa layacak. Toplu konutlar, blok ve sitelerin ortak mahallerindeki merdiven ayd nlatmalar, intercom beslemesi, acil ç k fl lambalar, rüzgarl k ayd nlatmas, kat holü ayd nlatmalar gibi temel elektrik ihtiyaçlar günefl enerjisi sistemiyle karfl lanacak. Türkiye nin önde gelen enerji flirketlerinden Norm Enerji ile tüm dünyada say s z uygulamalar bulunan Conergy grup bu alanda kaliteli, güvenilir ve garantili tasar mlar üretiyor. Enerji alan nda 1996 y l ndan bu yana faaliyet gösteren Norm Enerji; imalat, ithalat, ihracat baz nda hizmet veriyor. Firma, günefl enerjisi sistemlerinde bir dizi detayl tasar m, projelendirme ve simülasyon sonras nda teknik ve ticari alternatifleri kullan c ya sunuyor. Günefl enerjisi sistemlerinde gerekli ekipmanlar Norm Enerji taraf ndan Avrupa dan ithal edilerek, montaj ve uygulama dahil garantili olarak tüketiciye ulaflt r l yor. CONERGY GRUBUNU TÜRK YE DE TEMS L ED YOR Norm Enerji nin Türkiye genel distribütörlü ünü yürüttü ü, yenilenebilir rüzgar ve günefl enerjisi alan nda Avrupa n n en büyük sektörel kuruluflu olan Almanya merkezli Conergy, tüm dünyada 5 k ta ve 26 ülkede faaliyet gösteriyor. Firman n temel fark en ufak bireysel kullan mdan en profesyonel / büyük (MW lar mertebesindeki) GES (Günefl Enerji Santral kurulumlar ) dahil, A dan Z ye tüm ekipman ve hizmet ihtiyac n kendi bünyesinde karfl lama kapasitesine sahip tek grup olmas. NORM ENERJ YEN LENEB L R ENERJ - S YLE YEN B NASINDA Norm Enerji, çevre dostu günefl enerjisi kullan c lar na daha kaliteli hizmet sunmak amac yla Perpa Ticaret Merkezi ne tafl nd. fiirket yeni merkez binas nda, tüm dünyadaki Conergy referanslar için uzaktan izleme ve görüntüleme imkan sa l yor. Firma yetkilileri, yeni binalar nda sosyal sorumluluk projelerinin yan s ra, özellikle yüksek güçlerde elektrik enerjisi ihtiyac olan tüketiciler ile mimarlar, mühendisler ve yat - r mc lara yönelik sunum, bilgilendirme ve dan flmanl k hizmetlerinin yo un ilgi gördü ünün alt n çizdi. 12

15

16 haber Elektronik güvenlik sistemleri sempozyumu May s ta zmir de düzenlenecek EMO zmir fiubesi taraf ndan Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsam nda ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu 7-10 May s 2009 tarihlerinde zmir Fuar Alan nda sektörü buluflturacak. Elektrik Mühendisleri Odas bu y l ilk kez Elektrik Tesisat Kongresi ni; elektrik, ayd nlatma, güvenlik sistemleri ve otomasyon konular n içeren alt bafll klar ile yap n n bütününü kapsayacak flekilde düzenlemeyi kararlaflt rd. Bu do rultuda ülkemizde ilk kez TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas taraf ndan zmir Fuar Alan nda düzenlenecek olan Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu 7-10 May s 2009 tarihleri aras nda sektörü buluflturacak. FunikaTec A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Nuri Sözkesen, icat ettikleri Hibrit Is Maddesi (HIM) ad n verdikleri madde ile enerji tasarrufu sa layacaklar n belirterek, Buluflumuzun Türkiye ye Nobel Fizik Ödülünü getirece ine inan yoruz fleklinde konufltu. Sözkesen, düflük maliyetlerle enerjinin verimli kullan lmas ve bozulan ekolojik dengeye çözüm sunulmas için gelifltirilen bulufl ve projelerini aç klamak amac yla düzenledikleri bas n toplant s nda, dünyadaki enerji sorununu çözecek ve enerji tasarrufu yapacak Hibrit Is Maddesini bulduklar n söyledi. SEMPOZYUMU KONULARI Yang n alg lama ve uyarma sistemleri Otomatik yang n söndürme sistemleri Gaz alg lama ve uyarma sistemleri Binalar n Yang ndan Korunmas hk. yönetmelik Elektrik kaynakl yang nlar Acil durum ayd nlatmas ve yönlendirmesi Soygun alarm sistemleri Kapal devre televizyon sistemleri Geçifl kontrol sistemleri IP tabanl güvenlik sistemleri Üst arama ve paket arama sistemleri Sismik alg lama sistemleri SEMPOZYUM KAPSAMINDA SEKTÖR KO- NULARI VE SORUNLARI RDELENECEK Bu kapsamda düzenlenecek Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu nda elektronik güvenlik sistemlerine iliflkin teknik ve idari bildirilerin yan s ra gerçeklefltirilecek panel ve seminerler ile zengin bir içerik yarat - larak, ülkemizde ilk kez bir sempozyum kapsam nda sektör konular ve sorunlar n n irdelenmesi, sektörün ve mesle in gelifltirilmesine katk sa lanmas hedefleniyor. Kongre; Ayd nlatma Sempozyumu, Otomasyon Sempozyumu, Elektronik Güvenlik Sistemleri Sempozyumu nun yan s ra SMM Forumu ve Yüksek Gerilim Çal fltay n da içeren kapsaml bir etkinlik olarak planlan yor. Bu görevi Elektrik Mühendisleri Odas ad na üstlenen EMO zmir fiubesi befl ana bafll ktaki etkinlikleri Ulusal Elektrik Tesisat Kongresi kapsam nda gerçeklefltirecek. Bu etkinli in yan s ra efl zamanl olarak düzenlenecek EB - TO 09 Elektrik Elektronik Otomasyon Ayd nlatma ve Makina Fuar ile Kongre ye kat lan kat l mc lar n son teknolojik geliflmeler ile de buluflmas sa lanacak. Yüzde 30 elektrik tasarrufu yapan icat: HIM FunikaTec taraf ndan icat edilen Hibrit Is Maddesi (HIM) nin elektrik tüketiminde yüzde 30 tasarruf sa layaca n belirten FunikaTec A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Nuri Sözkesen, Buluflumuzun Türkiye ye Nobel Fizik Ödülünü getirece ine inan yoruz dedi. görüflüyoruz. Bunlar k sa zaman içinde buluflumuzu kullanabilecekler diye konufltu. Sözkesen, ürünün sa layaca tasarrufun dünyadaki enerji darbo az na çare olaca n savunarak, flte bu yüzden bu buluflumuzun Türkiye ye Nobel Fizik Ödülünü getirece ine inan yoruz dedi. Hibrit Is Maddesi nin kullan m alan n n genifl oldu unu dile getiren Sözkesen, s olan her mecrada kullan labilecek ürünün, otomotiv ve tekstil sektörü gibi alanlarda da yarar sa layaca n kaydetti. AR-GE BÖLÜMÜNDEN 6 BULUfi Nuri Sözkesen, Denizli deki fabrikalar nda Ar- Ge bölümü oluflturduklar n, cirolar n n yüzde 3 ünü oluflturan 1.5 milyon dolar ay rd klar bölümün, Hibrit Is Maddesi nin de aralar nda bulundu u 6 bulufl gerçeklefltirdi ini ifade etti. Bulufllarla ilgili bilgi veren Sözkesen, çöllerin yeflertilmesi, çöl alanlar nda tar m ürünlerinin yetifltirilmesi için laser destekli bir sistem oluflturduklar n, GAMA fl n radyasyonunu durduran hibrit polimer bileflik icat ederek zararl radyasyon fl nlar na karfl yeni nesil bir koruyucu ürettiklerini, HYD-X Ray radyasyonunu durdurucu bir madde bulduklar n, Elektromanyetik dalgay durduran kumafl yapt klar n ve Robot internet takip sistemini oluflturduklar n bildirdi. da Mu la Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili ve FunikaTec A.fi. Bilim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Muhammed Eltez de, Hibrit Is Maddesi yle ilgili teknik bilgi verdi. Eltez; Enerji, ekonomi ve ekoloji, yani 3E dedi imiz, dünyan n temel de erleridir. Buluflumuz olan Hibrit Is Maddesi kullan ld takdirde hem enerji tasarrufu sa layacak, hem ekonomiye katk yapacak hem de ekolojik olarak çevreye zarar vermeyecek dedi. Hibrit Is Maddesi nin kompozit bir madde oldu unu anlatan Eltez, içindeki enerji paketçiklerinde moleküler titreflimin s enerjisi sa layarak enerji tasarrufu sa layan maddenin yüzde 90 oran na kadar elektrik tasarrufu sa layabilece ini ifade etti. Prof. Dr. Eltez, Bu buluflun temeli tamamen fiziksel olup, moleküler rezonans tabiri ile aç klanabilmektedir. Ortaya ç kan fazla s termodinamik COP performans katsay s ile ifade edilmektedir diye konufltu. 100 L RALIK FATURA 7 L RA OLACAK Bu maddenin kullan lmas yla ekonomiye Türkiye de y lda 20 milyar, dünyada ise 2 trilyon dolar katk sa lanaca n öne süren Sözkesen, Bir ifl adam olarak ayl k enerji masraf n z 100 lira ise bu teknolojiyle bu 7 liraya düflmektedir. Bu projemizle ilgili 15 firmayla ENERJ, EKONOM VE EKOLOJ (3E) YE BÜYÜK KATKI SA LAYACAK Bu bulufllar n patentleri için ulusal düzeyde baflvuruda bulunduklar n anlatan Sözkesen, icat ve bulufllar n zor, zahmetli ve masrafl oldu unu, ancak bunlar ticarilefltirmenin çok daha zor oldu unu sözlerine ekledi. Toplant - 14

17 haber Johnson Controls, binalar n enerji tasarruflu hale gelmesinde etkin rol al yor Avrupa da ve Türkiye de binalar n enerji tasarruflu hale gelmesinde etkin olarak rol alan Johnson Controls un dünyada yeflil binalar n lider gelifltiricilerinden ve savunucular ndan biri oldu una en iyi örneklerden biri de Paris in La Defense bölgesinde bulunan bafl döndürücü cam cepheli kule bloku Les Miroirs projesi... Johnson Controls Kontrol Sistemleri Sat fl Ekibi lideri Naz m Atalay Johnson Controls firmas n n binalar n enerji tasarruflu hale gelmesinde etkin rol ald n n en iyi örneklerinden biri de Paris in La Defense bölgesinde bulunan bafl döndürücü cam cepheli kule bloku Les Miroirs projesi. YEfi L B NANIN ANATOM S Les Miroirs - Fransa Shaktar Donetsk Stadium / Ukrayna Moskova Metropolis Projesi / Rusya Kazkommertzbank / Kazakistan Sarbast Plus Beer Factory - Özbekistan Peki yeflil bina neye benziyor? Paris in La Defense bölgesinde bulunan bafl döndürücü cam cepheli kule bloku Les Miroirs buna bir örnek. Ne yaz k ki, o zamanlarda yükselen birçok bina gibi Les Miroirs da s tma ve havaland rma için bina d fl ndaki bir tesisi kullanmaktad r; 21. yüzy l n bafllar itibar ile bu pratik de ildir. Ayn zamanda, binan n sahipleri, blokun tamam n orada çal - flan kifliler için daha verimli ve rahat hale getirmek istediklerinden yard m için Johnson Controls a baflvurmufllar. Johnson Controls, sundu u planla ihaleyi kazanm fl. Bu plana göre bina dolu olmaya devam ederken 15 ayl k bir zaman diliminde; 1. Merkezi bir elektrik santral na ba ml - l ktan kurtulacak, 2. Her fleyin ötesinde, yedi y ll k sözleflme süresince önemli mali tasarruflar ve kurulum s ras nda çevre dostu çözüm garanti edilecek, 3. fiimdiye kadar görülmüfl en büyük so- utucu sisteminin dizayn edilip tak lmas yla ve binadaki genel hava kalitesinin artt - r lmas yla HVAC ( s tma, havaland rma ve klima) ve kontrol sistemi düzeltilecektir. Johnson Controls, özel bir makina dairesi veya teçhizat stok dairesi olmayan üç kuleli bir bloka HVAC ve kontrol sistemleri takma ifllemi ile karfl karfl yad r. Dahas, ofis binas nda oturanlar art k modern bina yönetim sistemi ve imar kontrollar n n ve oldukça gelifltirilen hava kalitesinin (her ofiste özel bir temiz hava borusu ve daha verimli s ve nem kontrolleri vard r) tad n ç karabilirler. Di er faydalara, bina d fl ndaki at k geri dönüfltürmenin yan s ra toplam enerji kullan m ve CO2 emisyonundaki önemli azalmalar dahildir. DAHA RAHAT, GÜVENL VE ÇEVRE DOSTU B R DÜNYAYI MÜMKÜN HALE GET R YORUZ Bu projenin, Johnson Controls un Avrupa daki yeflil bina ve toplam HVAC + kontrol sistemleri çözümü konusunda tek at l - m olmad n belirten Johnson Controls Kontrol Sistemleri Sat fl Ekibi lideri Naz m Atalay, Özellikle Johnson Controls un York markas n bünyesine katmas ndan sonra Türkiye Sat fl ve Uygulama grubu olarak ülkemiz ve çevre ülkelerden oluflan bölgemizdeki birçok önemli projede hem HVAC ve hem de bina otomasyon çözümlerinde Johnson Control kalitesini birarada müflterilerimize sunmufl olmaktan gurur duyuyoruz dedi. Atalay, firmas n n çevreye yaklafl m ve hassasiyetini flu flekilde özetledi: nsanlar n yaflad ve çal flt ortamlara enerji tasarrufu ve konforu sa larken ayn zamanda çevre dostu çözümler sunan küresel bir lider olan firmam z, 140 bin kiflilik çal flan ve 160 ülkedeki ofisleri arac l ile bir milyon ticari bina için sundu u ürün ve hizmetleri sayesinde daha rahat, güvenli ve çevre dostu bir dünyay mümkün hale getiriyor. Çevre dostu ürün ve çözümler konusundaki kararl l m z, çevresel yönetimimiz, ifl alanlar ve toplumlar m zdaki iyi kurumsal vatandafll m z, müflterilerimize sundu umuz hizmetlerin arkas ndaki itici güç. Türkiye de Johnson Controls hizmetlerini stanbul Merkez, Ankara, Adana, Antalya, zmir ofisleri ve zmir deki üretim tesisleri ile veriyor. 15

18 haber IKEA Dubai Bosch Genel Seslendirme ve Acil Anons Sistemleri ni tercih etti Dünya üzerinde 35 i aflk n ülkede, 300 den fazla ma aza ve 110 bin çal flan yla en büyük mobilya ma azas zinciri olan IKEA, Türkiye den sonra Dubai de de Bosch Genel Seslendirme Sistemi ni tercih etti. Bu bina hava durumunu hissederek çal fl yor Evrol nflaat taraf ndan yap lan Konya n n ilk ak ll binas, iklim sensörü sayesinde ya mur tanecikleri henüz atmosfere girmeden kendini korumaya al yor. Hava bulutland nda panjurlar indiriyor, günefl aç nca da perdeleri çekiyor. lk kez 1991 y l nda, Dubai de ma aza açan IKEA, dört sene içerisinde sat fllar n artmas yla ma azay Deira flehir merkezine tafl m fl; 2005 y l nda ise Dubai flehir merkezinde dört kat büyüklükte bir alana tafl nm flt. Ma azas nda, arka plan müzik yay n yapabilecek ve acil durumlarda baflvurulacak otomatik bir anons sistemi kurulmas n isteyen IKEA, Bosch Güvenlik Sistemleri ne baflvurdu. Ma aza içerisinde müflteri yo unlu unun artmas ile oluflan gürültünün, yap lan anonslar n anlafl labilirli ini yok etmesini engellemek için, gürültüye ba l olarak müzik ve anons ses seviyelerinin otomatik olarak ayarlanmas, ayr ca restoran ve çocuk oyun alanlar nda farkl müzik seçeneklerinin kullan labilmesi gerekiyordu. PROJE KAPSAMINDA YAPILANLAR IKEA Dubai projesi kapsam nda, 6 bölgeli yap land rma ve ça r merkezleri ma azan n çeflitli yerlerinde kurularak, müzik yay - n ve acil durum anonslar kolayca da t ld. Tavan hoparlörleri ofislerde, Pendant Sphere hoparlörler ma aza içinde Konya n n ilk ak ll binas, hava bulutland nda panjurlar indiriyor, günefl aç nca da perdeleri çekiyor. Konya da Evrol nflaat taraf ndan yap lan evlerde iklim sensörü sayesinde ya mur tanecikleri henüz atmosfere girmeden önce sistem otomatik olarak devreye girerek camlar korumaya al yor. Konyal fladam Erol Sat c n n dünyay etkisi alt na alan ekonomik krizden kurtulmak için hayata geçirdi i lüks residence lar, büyük ilgi görüyor. Binalar n n en önemli özellikleri ise sensörler sayesinde ya muru ve günefli önceden hissetmesi. Bu sayede pencereler ya kendili inden kapanarak koruma sa l yor ya da aç l yor. Erol Sat c : AKILLI B NALARI NfiA EDEREK KR Z FIRSATA ÇEV RD K Konya n n ilk ak ll binalar n infla ederek krizi f rsata çevirdiklerini kaydeden Evrol metre yüksekliklerde ve Sound Projector hoparlörler ise otopark alanlar nda kuruldu. Bosch, kurdu u Plena genel seslendirme ve acil anons sistemi (Plena VAS) ile, CD kalitesinde anlafl l r ve kolay yönetilebilir bir seslendirme sistemi sa layarak, IKE- A Dubai nin tüm beklentilerini karfl lad. Güvenlik ve iletiflim sistemleri alan nda dünyan n en büyük flirketlerinden biri olan Bosch Güvenlik Sistemleri nin ürün portföyü aras nda son teknoloji ürünü IP tabanl kamera güvenlik sistemleri, kapal devre kamera sistemleri (CCTV), h rs z alarm, yang n alarm, acil anons, girifl kontrol, profesyonel ses ve kongre sistemleri bulunuyor. nflaat Yönetim Kurulu Baflkan Erol Sat c, ak ll binalar n özellikleri hakk nda da bilgi vererek, 170 ve 200 metrekarelik dairelerin, lüks otel konforunu aratmad n n alt - n çizdi. Sat c flöyle konufltu: Yapt m z konutlar n en önemli özelliklerinin bafl nda ya mur ya d nda kapanan panjurlar n; günefl aç nca da perdelerin otomatik olarak kapanmas geliyor. Araban zla garaja girdi inizde iste inize göre evinizdeki TV aç labiliyor. Dufl siz evinize gelene kadar haz r oluyor. Mutfakta çay seti devreye giriyor. Ayr ca evdeki ses yal t m sayesinde sinema keyfini yaflayabilirsiniz. 16

19 17

20 haber Siemens in yedinci tüneli yolda Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi., 11 milyon dolarl k Sinop-Boyabat Yolu Dranaz Tüneli elektrik, elektromekanik ve otomasyon ihalesini kazanarak son on y lda Türkiye de imza att tünel projesi say s n yediye yükseltti. stanbul Vecdi Diker Tüneli ile 1998 y l nda bafllayan karayolu tüneli elektrik, elektromekanik ve otomasyon projelerine, son olarak Sinop-Boyabat Yolu Dranaz Tüneli ni ekleyen Siemens Sanayi ve Ticaret A.fi., 11 milyon dolarl k bu ihale ile birlikte Türkiye de yedinci anahtar teslim tünel projesini hayata geçirmifl olacak. Siemens, Türkiye de bu sektörde lider konumda bulunuyor. Sinop-Boyabat Dranaz Tüneli, 2 bin metrelik tek tüp içerisinde a r trafik yükü alt nda çift yönlü çal flt r lacak ilk karayolu tüneli olmas nedeniyle önemli bir ayr cal a sahip bulunuyor. Tünelin tüm ayd nlatma ve havaland rma tasar m ile otomasyon altyap s bu riskli trafik ak fl göz önünde bulundurularak tamam yla CIE, PIARC gibi uluslararas normlara uygun olarak yap land r lacak. Proje kapsam nda; enerji temini, AG-OG da t m ve transformatör, jeneratör, UPS gibi güç sitemleri, ayd nlatma ve tünel havaland rmas, havaland rma kontrolü, CCTV, sulu yang n söndürme sistemleri, donan m ve yaz l m olarak tüm SCADA ve otomasyon sistemleri, tünel kontrol merkezi ve trafo binalar inflaatlar anahtar teslim olarak Siemens taraf ndan tek bir sözleflme alt nda gerçeklefltirilecek. TÜRK MÜHEND SL LE TÜM DÜNYADA TÜNEL PROJELER HEDEFLEN YOR Siemens A.fi., dünyada tünel yap m gerçeklefltiren di er Siemens ülkelerinden farkl olarak, tüm projeleri büyük oranda kendi tasar m, mühendislik ve montaj kaynaklar ile gerçeklefltiriyor. Siemens A.fi., bu bilgi birikimini uluslararas boyuta tafl - yarak, dünya çap nda anahtar teslim projelere de imza atmay hedefliyor. fiirket bu hedefe ulaflmak için, Türkiye operasyonunu Yetkinlik Merkezi olarak sertifikaland rmak ve organizasyonun bu yönde büyümesini garanti alt na almak üzere çal flmalar na h zla devam ediyor. Siemens in Kas m 2007 de kazand Giresun dan bafllay p Sarp S n r Kap s nda biten 350 kilometrelik güzergâh üzerindeki 30 bin metre tüp uzunlu una sahip 29 tünellik Espiye- Sarp Tünelleri, hacim olarak dünyan n en büyük projeleri aras nda yer al yor. Tüm bu 29 tünelin flirketin Trabzon da kurmakta oldu u tek bir kontrol merkezi üzerinden kontrol ve kumanda edilip iflletilecek olmas projenin önemini bir kat daha art yor. D ER TÜNEL PROJELER Siemens Afi nin flimdiye dek anahtar teslim ald ve baflar yla tamamlad ve yürütmekte oldu u tünel projeleri flöyle s ralan yor: stanbul Vecdi Diker Tüneli (2x980 m.) zmir-ayd n Otoyolu Selatin Tüneli (2x3.000 m.) Ordu Bolaman-Perflembe Tünelleri (Toplam tüp uzunlu u m. olan 5 adet tünel) Giresun-Espiye Tünelleri (Toplam tüp uzunlu u m. olan 4 adet tünel) Bursa Çevre Yolu dir Tüneli (2x500 m.) Espiye-Sarp Tünelleri (Toplam tüp uzunlu u m. olan 29 adet tünel) Anel Grup yeni tesisinde el de meden günefl enerji paneli üretecek Anel Grup, tam otomatik cihazlar ve robotlar kullanarak fotovoltaik modül (PV panel) üretimine geçiyor y l n n ilk çeyre i sonlar nda faaliyete geçmesi planlanan ve talyan teknolojisi ile tam otomatik üretim ekipmanlar n n kullan laca tesiste, y lda 13.5 MW kapasiteli c-si (kristal silikon) mono ve poly kristal hücreler içeren günefl panelleri üretilecek. Ü lkemizdeki enerji politikalar n n belirli süre içinde de iflece ini ve yeni imzalanan Kyoto Protokolü gere i karbon emisyonu flart ile birlikte yenilenebilir enerji yat r mlar n n artaca n göz önünde bulundurduklar n aç klayan Anel Grup, günefl enerji panellerinin üretim tesisini kurma karar ald. Son iki y ld r günefl enerji sistemlerinin kurulum ve entegrasyonu ifli yapmakta olan Anel Grup flirketlerinden Aneltech, E- Sistem ve bünyeye yeni kat lan AnelES ile birlikte teknolojik at l mlar na h z verdi y l n n ilk çeyre i sonlar nda faaliyete geçmesi planlanan ve talyan teknolojisi ile tam otomatik üretim ekipmanlar n n kullan laca 1800 metrekare alana yay l üretim tesisinde, y lda 13.5 MW kapasiteli c-si (kristal silikon) mono ve poly kristal hücreler içeren günefl panelleri üretilecek W gücündeki panellerin üretimleri s - ras nda, yüksek teknolojik ve yüzde 16.5 verimli hücreler özel tasarlanm fl robotlar taraf ndan dize haline getirilerek, yine tam otomatik makinalarda el de meden lehimlendikten sonra çerçevelenecek ve test edilecek. Paneller, IEC ve IEC uluslararas standartlar yla üretim band ndan ç kacak. 100 W l k panel hesab yla y lda ortalama panel elde edilecek. Bu kapasite ile y lda kw/h enerji üretilebilecek. YEN TES S N YILDA 28 M LYON EURO DÖV Z GET RMES HEDEFLEN YOR AnelES taraf ndan 2 milyon euro yat r mla kurulacak tesisin, tam kapasite üretime geçti- inde y lda 35 milyon euro luk ticari faaliyet yapmas ve üretiminin yüzde 80 ini ihraç ederek, y lda 28 milyon euro döviz getirmesi hedefleniyor. Aneltech fl Gelifltirme Yöneticisi Levent Gülbahar, Anel Grup un bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördü ü Türkiye nin enerji sorununu, yenilenebilir enerji ile çözmenin, öncelikli ve sa l kl yol oldu unu söyledi. Günefl enerjisi bak m ndan Türkiye nin co rafik olarak en uygun ortama sahip ülkelerden biri oldu unun alt n çizen Gülbahar, 62 MW/m 2 enerji yayabilen bir gücün enerjisinden ülkemiz topraklar na y lda ortalama 2450 kcal/m 2 enerji verilebiliyor. Bunun elektriksel büyüklü ü 2640 saat/y l günefllenme ortalamas ve 1 kw günefl enerji sistemi ile kwh/y l üretim yap labilece i anlam na geliyor. Türkiye de isterse tüm enerji ihtiyac n n yüzde 50 den fazlas n sadece güneflten elde edebilir diye konufltu. Levent Gülbahar, Aneltech in bu kapsamda Türk Telekom sahalar na 272 kw günefl enerji sistemleri kurdu unu, E-Sistem flirketinin ise benzer flekilde Turkcell, Unilever, Yozgat Çimento gibi tesislerde günefl ve hibrit (günefl rüzgar) sistemlerini devreye ald n da kaydetti. 18

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

www..com rokzanfiltre

www..com rokzanfiltre rokzanfiltre www..com HAKKIMIZDA Ne Zaman Başladık... Rokzan Filtre Taşımacılık ve Pazarlama faaliyetine 2014 yılında başlamıştır. İş konumuz her türlü otomobil, nakliye aracı, iş makinesi, sanayi makinesi

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bosch tan ileri düzey koruma için Yerel Güvenlik Ağı (LSN) teknolojisi ile birlikte kapsamlı, son teknoloji ürünü yangın algılama sistemi.

Bosch tan ileri düzey koruma için Yerel Güvenlik Ağı (LSN) teknolojisi ile birlikte kapsamlı, son teknoloji ürünü yangın algılama sistemi. Lüks oteller için özel yangın koruması. Türkiye de bulunan Kempinski Hotel The Dome Bosch tarafından geliştirilmiş, eksiksiz bir yangın algılama sistemi ile korunuyor. Kempinski 2 Bosch tan ileri düzey

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi

Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi Kablosuz iletiflimin ve performansın zirvesi LCS YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER / Wi-Fi YEN L KLER www.legrand.com.tr L C S YAPISAL KABLOLAMA S STEMLER Wi-Fi: LCS yap sal kablolama sistemlerinin tamamlay

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR Vector, kesimde operasyonel mükemmelliğin özüne ulaşiyor. Lectra, otomatik kesim alanindaki 30 yillik DENEYİMİ ve süregelen YENİLİKÇİLİĞİ sayesinde, teknolojik uzmanliği ve

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı