Paris te en eskiler...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Paris te en eskiler..."

Transkript

1 Paris te en eskiler... Kimileri için gizemli, tuhaf, baz lar için flahane ve cazibeli, sakinlerinin büyük bir k sm için ise ac mas z ve çekilmez... lk yerleflim birimi milâttan önce 52 y l nda Sen nehri üzerindeki Saint-Louis ve Cité adalar nda Lutetia (kelt dilinde iki su aras demek) ad yla flekillendi. Milâttan sonra üçüncü yüzy lda ise Paris ad n al r. Paris sözcü ünün kökeni meçhuldur, yunan mitolojisi ile ilgisi do rultusundaki görüfl ise flaibelidir. Bir baflka görüfle göre de kelt dilinde Parisii den gelmektedir. Attila 451 y l nda bafl nda bulundu u yedi yüz bin kiflilik ordusuyla Paris i (Lutetia) iflgal eder. Geneviève adl genç bir kad n Attila y Paris yerine Orléans flehrini iflgal etmesi için ikna eder ve akabinde bu baflar s ndan dolay Azize mertebesine eriflir... Orta ça dan günümüze mimari geliflimin bütün merhalelerinin izlenebilece i bir sahne gibidir Paris. Günlük yaflam n cenderesinden bir an olsun kurtulmay baflarabilen sakinleri için bile hergün vücudunun yeni ve de iflik bir yerini keflfettiren gizemli, görkemli, ayn zamanda da ürkünç bir gelin gibidir Paris. Biz bu kez onun en eski noktalar n keflfedip sunmak istedik sizlere... Bu vesileyle, köprülerinden pasajlar na, müzelerinden garlar na, kahvelerinden a açlar na uzanan bir gezintiye ç kt k :

2 I - L Hôtel-Dieu Hôtel-Dieu (Allah n evi) hastahanesi 652 y l nda Paris piskoposu Aziz Landry taraf ndan kuruldu. Paris in en eski yerleflim alanlar ndan olan, Sen nehri üzerindeki Cité adas n n üzerindedir. Notre-Dame ile ayn meydan paylaflmaktad rlar. Hôtel-Dieu, place du Parvis-Notre-Dame, Paris II - Le Bon-Marché Paris in en eski büyük ma azas olan Bon Marché 1852 y l nda Aristide Boucicaut taraf ndan kurulmufltur. Bon Marché yi Galeries Lafayettes, Printemps ve Samaritaine izlemifltir. Bon Marché, stanbul daki (geçen yüzy lda) flimdi yerinde yeller esen Bon Marché nin de hem isim hem de fikir babas d r. Bon Marché, 22, rue de Sèvres, Paris III - L Eglise de Saint Germain-des-Près Yap m na VIII inci yüzy lda bafllanan Abbaye de Saint Germain-des-Prés kilisesi ancak 1163 y l nda tamamlanabilmifltir. Roma mimarisiyle infla edilmifl, daha sonralar baz gotik ilaveler yap lm flt r. Yapra ve kulesi 16. yüzy la aittir. Çanlar ndan ikisi frans z devrimi esnas nda parçalanm flt r. XIX uncu yüzy l n sonlar na do ru ise barut imalâthanesi haline getirilen kiliseyi restore edip bugünkü haline getirmek için say s z kampanya düzenlenmifltir. Abbaye de Saint Germain-des-Prés, Paris IV - Gare d Austerlitz Yap m na 1839 y l nda bafllanan Austerlitz gar n n aç l fl 2 May s 1843 tarihinde Nemours ve Montpensier dükü taraf ndan yap lm flt r. Ad n, 2 Aral k 1905 te Napoléon un Avusturya ve Rusya imparatorlar n yendi i, üç imparator savafl da denilen savafltan alm flt r. Sen nehrinin sol k y s ndaki iki gardan biridir. Gare d Austerlitz, 53, quai d Austerlitz, Paris

3 V - Passage Prado 1785 y l nda Bois-de-Boulogne pasaj ad yla aç l r. fiu andaki iç süslemesi Art Deco tarz ndad r cam, demir, ahflap ve alç n n ilginç bir birlikteli i söz konusudur. Geçen y l yap lan restorasyondan sonra - özellikle renkler aç s ndan - ortaya kitsch bir görünüm ç km flt r. fiimdiki ad n 1930 y l nda alm flt r. Bugün çok s k c bir havas vard r. Dükkanlar genellikle tekstil atölyeleri, erkek kuaförleri ve bir iki kahveden ibarettir, ayr ca bir de oteli vard r. Ünlü öykücü Nedim Gürsel P nar adl öyküsünde bu otelden bahseder. Pasaj sakinleri Türkler ve Pakistanl lardan oluflmaktad r. Burada, bat daki kapal pasajlar n yap m nda, do udaki, özellikle de Osmanl mparatorlu undaki kapal çarfl lardan esinlenildi ini de belirtelim. Le Passage Prado, 18, boulevard Saint-Denis, Paris VI - Le Figaro Gazete ilk olarak 1826 y l nda düzensiz olarak yay nlanmaya bafllar. Hippolyte de Villemessant taraf ndan 1854 y l nda haftal k olarak yay n hayat na devam eder dan itibaren haftada iki kez yay nlan r. Ve nihayet 1866 da günlük gazete halini al r. Frans z sa n n en güçlü gazetesidir. Ad yla ifllevi aras nda hiçbir iliflki olmamas na bir anlam verilemese de güzel t nlad ndan olsa gerek kula a hofl gelmektedir! Le Figaro, rue Montmartre, Paris VII - Le Procope 1686 y l nda Francesco Procopio adl bir talyan taraf ndan aç lan kahve o gün bugündür, hemen hemen ilk günkü cazibesinden birfley kaybetmeden varl n sürdürüyor. Art k yetmifl iki milletin turistik gezi rehberlerinde yer alan kahvede birfleyler içip yemek pek ak l kâr olmasa da günün tenha saatlerinde bir fincan kahve içilip ilk günkü özelliklerini koruyan dekorasyonun tad na var labilir! Voltaire den Benjamin Franklin e, Bonaparte, Gambetta, Robespierre ve Danton a kadar birçok ünlüyü a rlayan kahve bugün art k lokanta ifllevi de görmektedir. Le Procope, 13, rue de l Ancienne-Comédie, Paris

4 VIII - La maison de Flamel Paris in en eski evi 1407 y l nda yap lm fl. Tabi ki bunun bilinen en eski ev oldu unu belirtmekte yarar var. Çünkü bundan on y l öncesine kadar Volta caddesindeki 1644 tarihli ev Paris in en eski evi say l yordu. Bu yüzden daha eskisi bulunana dek Montmorency soka ndaki kimyager Nicolas Flamel e ait olan ev Paris in en eski evi olarak an lacak. Nicolas Flamel, evinde dar gelirlileri hay r dualar n almak için bar nd r yordu. Konuklar genellikle çevredeki bostanlarda çal flan mevsimlik iflçilerdi. Nicolas Flamel yaflam felsefesini, bugün de evin giriflindeki bir tabelada görüldü ü gibi, iki kelimeyle özetlemiflti : dua ediniz ve çal fl n z. 51, rue de Montmorency, Paris IX - Cimetière de Charonne Saint Germain-de-Charonne kilisesi çevresinde oluflturulan Charonne mezarl Paris te bir kilise etraf nda kümelenmifl mezarlara sahip olan ikinci mezarl kt r. XVII inci yüzy la kadar yaln zca kilisenin papazlar n n kabirlerini bar nd ran mezarl k, bu tarihten itibaren genel bir mezarl k ifllevi görmeye bafllam flt r. En çok ziyaret edilen mezar François Eloy Begue ( ) adl papaz n mezar d r. Kendisini Robespierre in sekreteri olarak tan tmaktan hofllanan bu kalender papaz n, boflaltt son içki fliflesiyle birlikte gömüldü ü rivayet edilir. Mezarl k 1099 y l ndan itibaren hizmettedir. Cimetière de Charonne, Place Saint-Blaise, Paris X - Le Petit-Pont lk olarak Romal lar zaman nda ahflap olarak infla edilen köprü, 1186 da Paris piskoposu Maurice de Sully nin giriflimiyle bu kez kâgir olarak yeniden infla edilmifltir. Sen nehrinin sol k y s ile Cité adas aras ndad r. Ayn Sully 1163 y l nda Notre-Dame n da inflas na karar vermifltir. Nehrin bir k y s n di er k y s na ba layan ilk köprü ise Pont-Neuf tür. Pont-Neuf 1607 y l nda IVüncü Henri taraf ndan hizmete aç lm flt r.

5 XI - L arbre En yafll a aç bir Robina pseudo-acacia (yalanc akasya) d r. 15 metre yüksekli inde 3,50 metre çap ndad r. Ad n botanist Monsieur Robin den alm flt r. Mösyö Robin bu a aç 1601 y l nda Amerika dan getirmifltir. Square René Viviani, Paris XII - Le Musée du Louvre Paris in en eski müzesi Louvre 206 yafl nda y llar na do ru Philippe Auguste ün yapt rd kale XIV üncü yüzy lda askeri ifllevini kaybeder. Yap V inci Charles ( ) zaman nda saraya çevrilir. Hemen hemen her kral zaman nda de iflikliklere u rar ve sürekli büyür. Çok dikkate flayan bir mimari özelli e sahip olmayan Louvre da de iflik dönemlerin mimari özelliklerine rastlan r y l nda Millet Meclisi bir k sm n n müze olarak kullan m na karar verir. Bütün yap n n müze olarak kullan m ise ancak 1981 y l nda François Mitterand zaman nda gerçekleflir y l nda Richelieu bölümünün aç l m yla dünyan n en büyük müzesi olur. Louvre u otuz dakika ile otuz gün aras nda de iflen sürelerde ziyaret edebilirsiniz. Acelesi olan bir turist için Louvre u ziyaret etmek Mona Lisa n n ve Milos lu Afrodit in foto raf n çekmekten ibarettir. Zaman ve merak olan ziyaretçi için ise bir ayl k bir abonman kaç n lmazd r. Geçen y l yap lan bir araflt rmaya göre, müzede sergilenen bütün eserleri görebilmek için tam otuz kilometre yol yapmak gerekiyor. lhan ALEMDAR

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI Kapak.rh 6/3/10 12:18 Page 3 KENT KONAK L K B A H A R 2 0 1 0 / 2 Katipzadelerle bafllayan dönüflüm, kamusal alan KONAK MEYDANI O yang n hep konuflulacak ZM R YANGINI fiimdi sevgili flehrinden çok uzaklarda

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu.

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu. 1973 s.1-3 Her yeni giriflim gibi, YAPI dergisinin temelinde de umut ve güven bulunmaktad r. YAPI dergisi, en genifl anlam yla bütün yap sal sorunlar incelemek amac ndad r. Tarabya Yafll lar Sitesi, stanbul

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti

ANTALYA. Yeryüzü Cenneti ANTALYA 9/18/08 7:57 AM Page 1 ANTALYA Yeryüzü Cenneti Antalya, antik kentleri, alt n kumsallar, Akdeniz mavisi koylar, denizle kucaklaflan ormanlar, tropik bitkileri, akarsular ve flelaleleri ile dünya

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I)

Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) Üsküdar da Baz Yer Adlar Üzerine ncelemeler (I) D O Ç. D R. M E H M E T A K F C E Y L A N Marmara Üniversitesi Girifl Günlük yaflam baflta olmak üzere birçok alanda kullan lan yer adlar, milletlerin önemli

Detaylı

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ozel sayi Yunan Adalar Samos - Pisagor un Adas Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Mikonos

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i

Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar da Bahçe Esteti i N A C Y E T U R G U T Araflt rmac - Master Art Kanuni Sultan Süleyman dan, IV Murad a kadar sekiz 1 padiflah devri yaflayan Azîz Mahmud Hüdâyî, (1543-1628)

Detaylı

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ

SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A SULTAN REŞAT TÜRBESİ METAL-SANDUKA PAR- MAKLIK SÜSLEMELERİ Z Yrd.Doç.Dr. Muhammet GÖRÜR 1969 da Aksaray da do du. Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

BODRUM. Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum

BODRUM. Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum BODRUM 9/18/08 8:10 AM Page 1 BODRUM Her koyunda sakl bir cennet Her köflesinde mandalina kokular Bembeyaz evler, begonviller, Halikarnas ve Ege nin ma rur k z Bodrum Ad na flark lar yap lmas, flairlere,

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com

2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com 2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com mitler ve simgeler mitolojik yarat klar mitolojinin çekirde i guatamala bebekleri juist bulutlar nouvelle vague new mexico antonin artaud st. petersburg norveç

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

... USKUDAR SEMPOZYUMU IV. 3-5 Kasım 2006 BİLDİRİLER CİLT II DR. COŞKUN YILMAZ EDİTÖR

... USKUDAR SEMPOZYUMU IV. 3-5 Kasım 2006 BİLDİRİLER CİLT II DR. COŞKUN YILMAZ EDİTÖR ... USKUDAR SEMPOZYUMU IV 3-5 Kasım 2006 BİLDİRİLER CİLT II EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ ÜSKÜDAR SEMPOZYUMU IV Yayın Kurulu Prof. Dr. Mehmet İpşirli 1 Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Kurşun 1 Prof.

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL ... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal

KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL ... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal KÖY KİMLİĞİNDEN KENT KİMLİĞİNE; SUYU OLMAYAN/SUYA DOYMAYAN BİR MEGAKENT: İSTANBUL... Prof. Dr. lhan AVCI TÜ nflaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dal 1. G R fi Önce Taksim, K rk Çeflme, Halkal ve Mütevazi

Detaylı

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ

KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ KALE K L T SEKTÖRÜNDE YEN TRENDLER N ÖNCÜSÜ SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiyi yak ndan de il, ileriden takip ediyoruz Teknolojiyi, bilginin sanayideki ifllemlerde sistematik olarak uygulamaya al nmas ve

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı