ÖZGEÇMİŞ. : BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı EskiĢehir Yolu, Lodumlu-Ankara Tel :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. : BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı EskiĢehir Yolu, Lodumlu-Ankara Tel : 0312 2855271-0312 3815329"

Transkript

1 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dr. Nehir VAROL Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 01/07/1973 Medeni Durumu : Evli-1 çocuk Uyruğu : TC Adres : BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı EskiĢehir Yolu, Lodumlu-Ankara Tel : Eğitim ve Akademik Durumu : Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora : Ankara Lisesi : Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil : Ġngilizce (ileri seviye) Bilgisayar Bilgisi: ĠĢletim Sistemleri: Bilgisayar Programcılığı ve ĠĢletmenliği (MEB Sertifikalı) DOS, Windows Paket Yazılımlar: Microsoft Word, Excell, Powerpoint. Grafik Yazılımlar: Corel, Surfer, Grapher, ArcView. Ġnternet Araçları: Microsoft Ġnternet Explorer, Netscape. Web Tasarımı: Dreamweaver, Fireworks. (Microsoft ve Bahçeşehir Ü. Sertifikaları)

2 2 İş Tecrübesi : : Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, AraĢtırma Görevlisi : Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Jeoloji Mühendisi-çığ uzmanı günümüze : Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi-AFEM ġube Müdürü Ve Avrupa Konseyi EUR-OPA anlaģması Daimi Delegesi 2009 günümüze : Eğitim Hizmetleri ve AR-GE Grup BaĢkanı BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi BaĢkanlığı 2009 yılında UN-Birleşmiş Milletler - Afet Eğiticileri Eğitmeni olarak seçilmiştir. Yayınlar : Ö.N. Varol, I.H. Demirel, R.B. Rickards and Y. Günay, Source rock characteristics and biostratigraphy of the Lower Silurian (Telychian) organic-rich shales at Akyaka, central Taurus region, Turkey, marine and petroleum geology, volume, 23, issue 9-10, p. Varol, N and Ercanoglu, M., 2006, : Determination of coal rank by using fuzzy logic approach: A case study from Central Anatolia, Turkey. Energy Sources, Vol:28, no:7, pp. Sarac, C., Demirel, I.H., Sen, O., Varol, N., 2004, Geostatistical Simulation of the Total Organic Carbon Values: An Example From Petroleum Source Rocks on the Coastal Area of Western Taurus Region, Turkey, petroleum Science and Technology,Vol.22, issue 3&4., p. Varol, N., Karayiğit, AĠ., Gayer, R., Yürür, T., 1999, Zeolit Ġçeren Koyunağılı Linyitinin Jeolojik Konumu, Kalitesi ve Rezervi, Mihalıççık-EskiĢehir, Türkiye, 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, Mayıs, Ankara, YavaĢ, Ö.M., Varol, N., Arslan, G., Çığın ABC si, (Baskıya hazırlanıyor). VAROL, Ö.N., Çığların sınıflandırılması. Sivil Savunma Dergisi. Sayı: 182. sayfa: 7-9. VAROL, Ö.N., Uzungöl ün Çığ Riski Ve Bu Konuda Yapılan ÇalıĢmalar YAVAġ, Ö.M., VAROL, N.Ö., ve ARSLAN, G., The ABC of Avalanche Safety (Çığın ABC si). (E.R. LaChappelle), The Mountaineers. 112 s.

3 3 YAVAġ, Ö.M. ve VAROL, N.Ö., ġırnak-hakkari Karayolu ndaki Çığ Riski Ve Önlenme Yöntemleri, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı. 340.s. VAROL, N.Ö. ve YAVAġ, Ö.M., Türkiye deki Çığ Olaylarının Değerlendirilmesi. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı. 339.s. YAVAġ, Ö.M. ve VAROL, N.Ö., Gaz-Ex Sisteminin Palandöken-Erzurum Bölgesinde Uygulanması. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı. 341.s. VAROL, N., Doğal ve Teknolojik Afetler Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi ve Afem in Rolü. TMMOB Afet Sempozyumu Kitabı S. VAROL, N., Afetler Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi. Türkiye nin Afet Yönetimi Onuncu Yuvarlak Masa Toplantısı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. VAROL, N., Avrupa Birliği Ve Avrupa Konseyi Bünyesinde Afetler Konusunda YapılmıĢ Olan AnlaĢmalar ve ĠĢbirlikleri Avrupa Birliği Temel Eğitim Bitirme Tezi- ATAUM. 69 syf. Bildiriler : Varol, N., Karayiğit, AĠ., Gayer, R., Yürür, T., 1999, Zeolit Ġçeren Koyunağılı Linyitinin Jeolojik Konumu, Kalitesi ve Rezervi, Mihalıççık-EskiĢehir, Türkiye, 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, Mayıs, Ankara, Varol, N., Karayiğit, AĠ., Gayer, R., Finkelman, R.B., 2002, Coal Quality and Mineralogy, Elemental Composition and Modes of Occurrence of Some Elements in the Analcime- Bearing Seam, Koyunagili Field, Beypazari-Ankara, Turkey, 5th European Coal Conference, September , Mons-Frameries, Programme and Abstracts, Belgium, p:146. VAROL, N., Doğal ve Teknolojik Afetler Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi ve Afem in Rolü. TMMOB Afet Sempozyumu Kitabı S. VAROL, N., Afetler Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi. Türkiye nin Afet Yönetimi Onuncu Yuvarlak Masa Toplantısı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. VAROL, N., Afet ve Cinsiyet Atölyesi- Afet Eğitimi ve Cinsiyet. Kocaeli Üniversitesi. VAROL, N., Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğünde Yürütülmekte olan Zarar Azaltma ÇalıĢmaları. Türkiye nin Afet Yönetimi Onbirinci Yuvarlak Masa Toplantısı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. VAROL, N., 2009 Afet Eğitimi ve AFEM in rolü. Uluslar arası Deprem Sempozyumu, 17 Ağustos, Kocaeli Üniversitesi. VAROL, N., 2010 Yeni Afet Yönetim Sistemi ve Afet Eğitimi Türkiye nin Afet Yönetimi Onikinci Yuvarlak Masa Toplantısı, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi.

4 4 VAROL, N., 2010 Afet Yönetim Sisteminin Tarihsel GeliĢimi ve Ġlgili Kavramlar, BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı, Ġl müdürleri Eğtim Semineri, Ankara Çalıştığı Projeler : Analsim Ġçeren Koyunağılı Linyitinin Kimyasal Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri ile Çevresel Etkileri, EskiĢehir-Mihalıççık isimli YDABÇAG-520 nolu projede Proje AraĢtırıcısı olarak (TUBITAK), The minimization of the environmental impact and tha utilization of the solid waste from the Cayirhan coal burning power plant isimli The British Council tarafından desteklenen ve Ġngiltere deki Cardiff Üniversitesi ile birlikte gerçekleģtirilen link projesinde Proje AraĢtırıcısı olarak. (Not: bu kapsamda 1999-Ağustos ayında Cardiff Üniversitesinde analiz amaçlı 1 aylık çalıģmaya katılmıģtır) Göcek penceresinde yeralan Miyosen yaģlı birimlerin hidrokarbon kaynak kaya potansiyelinin belirlenmesi (HÜ Araştırma Fonu Projesi) (Yürütücü: Demirel, Ġ.H. (H.Ü), AraĢtırmacılar: Yurtsever, T.ġ.(MTA), Dr.Günay, Y.(TPAO), ġen, Ö.(H.Ü), Varol, N.Ö. (H.Ü)) Toros kuģağında yeralan Paleozoyik birimlerin hidrokarbon potansiyelinin araģtırılması (HÜ Araştırma Fonu Projesi) isimli Hacettepe Üniversitesi tarafından desteklenen Projede araģtırmacı olarak, 03/ Comparison of Avalanche Mapping and Prevention Measurements with special Emphasis on their Application in Julian Alps (NW Slovenia) and Rize-Sivrikaya (NE Turkey) Regions TUBITAK 105Y-143 nolu projede araģtırmacı olarak , Türkiye'de Dağcılık Sporunun Yapıldığı Aladağlar Bölgesinin Çığ Riski Açısından Değerlendirilerek, Ulusal ve Uluslararası Spor ve Turizmin Faaliyetleri Ġçin Kılavuz OluĢturulması TUBITAK 106Y128 nolu projede yürütücü olarak, Devam Etmekte, AB. 6 Çerçeve Programı Çok Dilli Risk Yönetimi Sözlüğü Projesi WIN. Yürütücü AVRUPA NIN NÜKLEER GÜVENLĠĞĠ VE ACĠL DURUMLARA HAZIRLIK BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER PROJESĠ - Türkiye koordinatörü Sertifikalar-Katıldığı Kurslar : - Türk Kızılayı ilk Yardımcı Serifikası - ATAUM, Avrupa Birliği Uzmanlığı Sertifikası - BahçeĢehir Üniversitesi WEB tasarımı kursu katılım sertifikası - MEB Bilgisayar iģletmenliği ve programcılığı sertifikası - UN- BirleĢmiĢ Milletler Afet Zararlarını Azaltma Kursu Sertifikası

5 5 Üyelikler - Temsilcilikler : - TĠKA KAP programı Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi - TUBĠTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programları Afet ĠĢleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi - Türkiye Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Platformu (ISDR) Kurma Sekreteryası üyesi - Hacettepe Üniversitesi Afet Merkezi HAMER DanıĢma Kurulu Üyesi - Güney Doğu Avrupa Afet Eğitimi Komitesi Temsilcisi -DPPI Son 5 yılda Katılmış olduğu Uluslararası Çalıştaylar-Konferanslar o 2005 Comparison of Avalanche Mapping and Prevention Measurements with special Emphasis on their Application in Julian Alps (NW Slovenia) and Rize- Sivrikaya (NE Turkey) Regions proje çalıģması Lubliyana-Slovenya o 2006 / UN-ISDR BirleĢmiĢ Milletler Afet Zararlarını Azaltma Platformu Toplantısı Hazırlık ÇalıĢmaları Strazburg- Fransa o 2006 / UN-ISDR BirleĢmiĢ Milletler Afet Zararlarını Azaltma Platformu Toplantısı-Cenevre-Ġsviçre o 2007 / 3. Asya Pasifik Afet Zararlarını Azaltma Bakanlar Toplantısı Yeni Delhi-Hindistan o 2007 / EUR-OPA AnlaĢmasi Merkez Müdürleri Toplantısı Paris Fransa o 2007 / EUR-OPA AnlaĢmasi Daimi Delegeler Toplantısı BükreĢ Romanya o 2008 / Bakanlar Toplantısı Bakü-Azerbaycan o 2008 Comparison of Avalanche Mapping and Prevention Measurements with special Emphasis on their Application in Julian Alps (NW Slovenia) and Rize- Sivrikaya (NE Turkey) Regions proje çalıģması Lubliyana-Slovenya o 2008 / 4. Asya Pasifik Afet Zararlarını Azaltma Bakanlar Toplantısı Kuala Lumpur- Malezya o 2008 / EUR-OPA AnlaĢmasi Merkez Müdürleri Toplantısı Paris Fransa o 2008 / EUR-OPA Daimi Delegeler Toplantısı Paris Fransa o 2009 / EUR-OPA AnlaĢmasi Merkez Müdürleri Toplantısı Paris Fransa o 2010 / EUR-OPA AnlaĢmasi Merkez Müdürleri Toplantısı Paris Fransa o 2009 / DPPI Disater Risk Reduction Course Romania o 2010 / DPPI Disater Risk Reduction Course Hırvatistan

Celal KARACA Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Celal KARACA Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Celal KARACA Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü 0382 288 25 07 Karaca42@gmail.com www.celalkaraca.com (Son Güncelleme: 13.07.2015) KĠġĠSEL BĠLGĠLER

Detaylı

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek

GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Merkezi Boğaziçi Üniversitesi KAKAD ın kurucu üyeleri ISWA Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlenerek GENĠġLETĠLMĠġ ÖZET Katı atık yönetimi, endüstrileşmiş toplumların en önemli çevre sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle 1980 lerden sonra dünyada çevre sorunlarına duyulan ilginin gittikçe artması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ JEOFĠZĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 10. YIL ÇANAKKALE 2011 i ÖNSÖZ KuruluĢunun 10. yılını dolduran Jeofizik Mühendisliği Bölümü, gerek ülkemiz

Detaylı

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ ADI :Tuncay SOYADI :KULELİ D. TARİHİ :09.11.1969 KONUMU :Öğretim Üyesi, Doç.Dr. ADRES :Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak., 01330, Balcalı, ADANA. TEL. :(322) 338 60 84/2065-132 GSM :0533 455...

Detaylı

PROF. DR. VOLKAN Ş. EDİGER

PROF. DR. VOLKAN Ş. EDİGER PROF. DR. VOLKAN Ş. EDİGER EĞİTİM DURUMU 1982 1986 Pennsylvania State University (PSU), Department of Geosciences, Pennsylvania, USA PhD, Genel Ortalama: 4,00/4,00. Summa cum laude Doktora çalışması, ABD

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece(ler) ya da Diploma(lar) Katılım Sertifikası. GEF korunan alan yönetiminde hızlı değerlendirme ve önceliklendirme eğitimi kurs belgesi ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı: AKINCIOGLU 2. Adı: Mustafa 3. Doğum Tarihi: 19 Temmuz 1971 4. Uyruğu: T.C. 5. Medeni hali: Evli (iki çocuk) 6. Öğrenim: Kurum/Eğitim Kamu Kalite Yönetimi/Mobing Mayıs-2008 2008-CMX

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 1. ÖRGÜTLENME YAPISI 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1 Üniversitenin KuruluĢ ve GeliĢmesi 2.2 Akademik Birimler 2.3 AraĢtırma ve Uygulama Merkezleri 2.4 Rektörlüğe Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları 2.5

Detaylı

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ Telefon : +90 266 738 09 45 / 445 e-posta : alperkilic@balikesir.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Deniz Ulaştırma ve İşletme

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı

Malatya (Merkez) 21/11/1965. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalı Prof.Dr.V.Tecim 1 / 13 11/05/2010 1211 Adı Soyadı Prof.Dr. Vahap TECİM Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim Bölüm,Anabilim/Anasanat Dalı Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Doğum Tarihi: 28 07 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri İstanbul Teknik

Detaylı

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA Prof.Dr. GÜNAY KOCASOY un ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM 1964 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul 1969 Robert Kolej, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü,

Detaylı

Özgür SÜMER KÖYLÜOĞLU (Özgeçmiş)

Özgür SÜMER KÖYLÜOĞLU (Özgeçmiş) Özgür SÜMER KÖYLÜOĞLU (Özgeçmiş) Tabiyeti : Türkiye Cumhuriyeti Doğum Yılı : 1966 Doğum Yeri : Trabzon, Türkiye Medeni Hali : Evli EğitimDurumu : 2005-2006 : Yöneticiler için ĠĢletme Yüksek Lisansı (Executive

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

Gültekin Gürdal. E-mail. gultekingurdal@iyte.edu.tr. gultekin.gurdal@gmail.com. ggurdal3@hotmail.com EĞİTİM

Gültekin Gürdal. E-mail. gultekingurdal@iyte.edu.tr. gultekin.gurdal@gmail.com. ggurdal3@hotmail.com EĞİTİM Gültekin Gürdal E-mail gultekingurdal@iyte.edu.tr gultekin.gurdal@gmail.com ggurdal3@hotmail.com EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration

Detaylı

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı.

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı. 2. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 2.1. Kimliği Adı Soyadı : Lütfullah GÜNDÜZ Akademik Unvanı : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 02.10.1966 E-Posta Adresi : lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr 2.3. Öğrenim ve Akademik

Detaylı

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Ankara Üniversitesi, 1980 Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1973 Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1970 Araştırma Konuları: Yer ve Çevre Bilimleri,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Ayşe ERDEM AKNESİL 2. Doğum Tarihi: 27 Nisan 1965 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara. Doktora : Denizli-Babadağ dolayının Jeoloji-Petrografi ve Jeokimyası (1978).

Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara. Doktora : Denizli-Babadağ dolayının Jeoloji-Petrografi ve Jeokimyası (1978). ÖZGEÇMİŞ Doğum tarihi ve yeri : 08.03.1946, Bekilli-Denizli İlkokul : 1953-1958, Bekilli-Denizli Orta ve Lise : 1960-1966, Denizli Lisans : 1966-1972, O.D.T.Ü, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Ankara.

Detaylı