Deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerde zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki ilişki

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerde zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki ilişki"

Transkript

1 itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:19, Sayı:1-2, Deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerde zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki ilişki Elçin (HEPSAĞ) GÜNEŞ *, İlhan TALINLI İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Programı, 34469, Ayazağa, İstanbul Özet Endüstrileşmenin hızlı olduğu bölgelerde, akışı sürekli olmayan, tatlı su miktarı genellikle yağışlarla orantılı olan ve deşarjlar için alıcı ortam olarak kullanılan nehir ve dereler atıksu kanalları haline gelebilmektedir. Bu su kaynakları deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemler olarak sınıflandırılarak, farklı şekilde yönetilmesi gereken sistemlerdir. Bu çalışma, böyle nehir ve nehir kollarına sahip, endüstrileşmenin çok hızlı gerçekleştiği ve yaklaşık 1 endüstrinin arıtılmış veya arıtılmamış deşarjlarını alan Ergene Nehri ve kollarında yapılmıştır. Çok karmaşık özellikteki birçok deşarjı alan bu nehir ve nehir kollarının, kirlenme durumlarına bağlı olarak zehirliliklerinin belirlenmesi sürdürülebilir kullanımlarının sağlanabilmesi ve yönetimlerinin doğru şekilde yapılması için önemli bir veri sağlayacaktır. Bu çalışmada bu nehir ve nehir kollarından numuneler alınmış ve kirletici parametreler ile Vibrio fischeri organizmasına zehirlilik etkileri ölçülmüştür. Çalışma sonuçlarında, bölgedeki özellikle deşarj-bağımlı sistemlerin kimyasal parametreler ve zehirlilik açısından oldukça etkilenmiş oldukları görülmüştür. Referans bölge olarak seçilen su kaynağının kimyasal parametreler ve zehirlilik açısından kirletilmediği, en çok kirlenmiş bölgenin tekstil ağırlıklı organize sanayi ve deri organize sanayi ile daha birçok endüstrinin deşarjlarını birlikte alan ve deşarjbağımlı bir sistem olan Çorlu Deresi ile bir kolu olan Sinandede Deresi olduğu görülmüştür. Vibrio fischeri test organizmasının zehirliliğine neden olan parametreler istatistiki analizler yapılarak belirlenmiş ve çoklu regresyon analizi kullanılarak regresyon modeli kurulmuştur. Kurulan regresyon modeline göre zehirlilik ölçütlerinden olan EC 1 değeri en çok Çözünmüş Oksijen (ÇO), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ve Toplam Çözünmüş Maddelerden(TÇM) etkilenmiştir. Anahtar Kelimeler: Deşarj-bağımlı sistemler, deşarj-ağırlıklı sistemler, Vibrio fischeri, zehirlilik. * Yazışmaların yapılacağı yazar: Elçin (HEPSAĞ) GÜNEŞ, Tel: (282) Bu makale, birinci yazar tarafından İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Programı nda tamamlanmış olan "Havzalar için zehirlilik parametresi ile deşarj etki indeksi geliştirilmesi" adlı doktora tezinden hazırlanmıştır. Makale metni tarihinde dergiye ulaşmış, tarihinde basım kararı alınmıştır. Makale ile ilgili tartışmalar tarihine kadar dergiye gönderilmelidir.

2 E. H. Güneş, İ. Talınlı The relationship between chemical parameters and toxicity in effluent - dependent and effluent - dominated systems Extended abstract Effluent - dependent and effluent - dominated systems here we call them effluent dependent / dominated systems are defined as surface water consist primarily of discharge wastewater and/or runoff from urban and agricultural areas. An effluent - dominated stream contains more effluent than receiving water (> 5% effluent). An effluent - dependent stream is 1 % effluent and would cease flow if anthropogenic sources were to stop discharging. Effluent dependent / dominated systems have many different properties than natural water bodies as most characteristics of them are dependent on human activities. Mostly without the human generated flow, some effluent - dependent / dominated rivers would be ephemeral. The two major characteristics of such these systems are an increase in pollution and an increase in dry weather base flow. Effluent dependent / dominated rivers described in this study are in heavily industrialized area. The study area-ergene River Basin- is situated in the north west of Turkey in Thrace Region. This basin is one of the biggest basins in the region. It has km 2 drainage areas and Ergene River and its branches collects waters of the watershed and discharges and this basin have effluent -dependent and effluent - dominated streams. In the basin, rapid industrialization caused many problems to environment quality of the waters in recent years. Total about 1 industries wastewater effluents in the region are flushed directly into the river and streams. Some branches of the river have intermittent flow in dry seasons. So sometimes these streams receive little or no upstream dilution and effluents may comprise the majority of stream flows. In the basin, Ergene River is effluent - dominated and Çorlu and Sinandede streams are effluent - dependent streams. Çorlu stream and Ergene River are important, because they collect complex discharges of textile and leather industries, various industries wastewaters and municipal wastewaters. A field survey is conducted to detect a relationship between chemical parameters and toxicity in the river and streams samples. Understanding relationship of these systems is critical for maintaining water quality and offers challenges in regulatory permitting and moni- toring. And these data could be used for proper management of such these systems in similar basins. In the current study toxicity of samples were determined with reconstituted freeze-dried bacteria called Vibrio fischeri. All calculations to determine percent inhibition effect (INH %) was performed with the Biotox TM Software (Aboatox, Turku, Finland). Chemical parameters for wastewater samples included ph, Dissolved Oxygen (DO), Total Dissolved Solids (TDS), Temperature (T), Biochemical Oxygen Demand (BOD 5 ), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Phosphate (TP), Total Sulfide (TS), Ammonium Nitrogen (NH 3- N), Total Suspended Solids (TSS) and heavy metals were determined. After the results of the experiments, cause-effect relationship between chemistry and toxicity, ambient quality of effluent dependent / dominated systems and degree of necessity of toxicological data for point sources pollution control were determined in effluent dependent / dominated systems. For all cases data are presented as mean ± S.E. After assessment of the data it is found that Çorlu and Sinandede stream are the most polluted waters regarding to chemical and toxicological parameters. It is supposed that toxicity is caused by complex discharges. Because those streams collected the textile organized and the leather organized areas and lots of the other industries wastewaters. The Ergene stream which is chosen as reference ambient water wasn t polluted in respect of chemical parameters and, because of this result, it is supposed that it didn t show toxicity to Vibrio fischeri. Statistical analyses were conducted to understand chemistry-toxicity relationship between EC 1 and various chemical parameters. Statistical analyses are done by using SPSS 13. statistic pragramme. Significant correlations were observed between EC 1 values and COD, DO and TDS. The present study suggested that COD and TDS can be assumed as a good indicator of the potential toxicity of ambient waters of such these effluent dependent / dominated systems. After multiple regression analyses, the data of COD, DO and TDS which have smaller than.1 P-values elected for setting multiple regression model. R 2 of the model was.95. It was concluded that toxicity testing is a useful tool supplementing chemical analyses of the potential hazard from point sources in effluent dependent / dominated rivers. Keywords: Effluent - dependent systems, effluent - dominated systems, Vibrio fischeri, toxicity. 54

3 Deşarj etki indeksi geliştirilmesi Giriş Akışı ve debileri çoğunlukla yağışlarla orantılı olan su kaynakları endüstrilerin yoğun olduğu bölgelerde deşarjlar için alıcı ortamlar olarak kullanıldığında, kaliteleri deşarjlara bağlı olarak değişim göstermektedir. Söz konusu sistemlerin hidrolojik özellikleri, su kaliteleri, ekolojik özellikleri farklı şekilde ele alınmakta ve modelleme ve yönetimleri farklı şekilde yapılmaktadır. Bu tip sistemlere deşarj-bağımlı sistemler (efluentdependent systems) ve deşarj-ağırlıklı sistemler (effluent-dominated systems) adı verilmektedir (Brooks vd., 26; Mladenov vd., 25). Adı geçen bu sistemlerin tanımları aşağıdaki şekilde yapılmaktadır (Novotny, 27): Deşarj-ağırlıklı sistemler: Bu sistemlerde yılın büyük bir bölümünde (en az 183 gününde) nehrin sularının %5 sinden fazlasını atıksu deşarjları oluşturmaktadır. Bu sistemlerin kesikli akması zorunlu değildir. Deşarj-bağımlı sistemler: Yüksek yağışlar sırasında sürekli, bunun dışında kesikli akışa sahip ve sürdürülebilirliğinin deşarjlarla sağlandığı sistemlerdir. Deşarj-bağımlı sistemleri deşarj-ağırlıklı sistemlerden ayıran en önemli özellik bu sistemlerde sudaki yaşamın deşarjlarla sürmesidir. Kentleşme ve sanayileşmenin hızla artışı, endüstriyel ve evsel atıksuların arıtma sonrası veya arıtılmadan su kaynaklarına deşarjlarını artırdığından, dünyanın birçok bölgesinde deşarjbağımlı ve deşarj-ağırlıklı nehirler atıksu deşarjlarını toplayan kanallara dönüşmüşlerdir. Noktasal kirletici kaynak deşarjlarının yanında kentsel yağmur suları, sediment kirliliği ve yeraltı suyu tablasının düşüşü de bu sistemleri etkilemektedir. Bu sistemlerin en önemli iki özelliği kirliliğin yüksek olması ve kurak zamanlarda atıksu deşarjları özelliklerini göstermesidir. Atıksu deşarjları kurak zamanlarda bu sistemlerdeki su akışını artırmaktadırlar. Bu akışı oluşturan deşarjlar genellikle nutrientler, amonyak ve organik maddeler açısından kirletilmişlerdir (Onnis-Hayden vd., 26). Akışların çoğunlukla deşarjlardan oluştuğu ve çok karmaşık özellikteki atıksuları taşıyan bu tip sistemlerde kirletici parametre analizlerinin yanında zehirlilik parametresine de bakılması ve bu parametreler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, bu sistemlerin yönetimleri açısından oldukça önemlidir. Literatürde Toplam Çözünmüş Madde (TÇM), Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ 5 ), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Toplam Fosfor (TP), Toplam Sülfür (TS), Amonyum Azotu (NH 3 -N), Askıda Katı Madde (AKM) ve ağır metaller gibi kirletici parametreler ile zehirlilik ilişkilerinin araştırıldığı birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda zehirlilik etkisi, canlı topluluğunun %5 sini etkileyen efektif konsantrasyon (EC 5 ) veya 1/EC 5 olarak ifade edilen zehirlilik birimleri (TU) şeklinde ifade edilmektedir. Bu çalışmalara ayrıntılı bir şekilde aşağıda değinilmektedir. Endüstriyel atıksuların arıtıldığı bir aktif çamur prosesinin giriş ve çıkışından alınan numunelerde kirletici parametrelerden BOİ 5, KOİ, AKM, TN ve NH 3 -N parametreleri ile Daphnia pulex ve Lactuca siva ya zehirlilik etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarında sadece arıtma tesisi çıkışından alınan numunelerde zehirlilik ile KOİ ve azotlu maddeler arasında kuvvetli ilişkiler belirlenmiştir (Sánchez-Meza vd., 27). Pivato ve Gaspari (26) nin yaptıkları bir çalışmada ise sızıntı suyunda Vibrio fischeri organizması na zehirlilik etkisi ve çeşitli kirletici parametreler (KOİ, BOİ 5, TKN, ph, iletkenlik, sertlik, NH 3 -N, TP, Cl -, SO 4 2-, F -, As, Cd, Be, Co, Cr, Mn, Zn, Ca, Mg, Na vb.) analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda KOİ, NH 3 ve 15 dk lık zehirlilik birimi (TU:1/EC 15 ) ölçümleri (TU15) arasında kuvvetli ilişkiler belirlenmiştir. Ağır metallerin zehirlilik deneyinde 3 dk lık temas süresi sonrasında tepki verdiği görülmüştür. KOİ, NH 3 ve TU15 arasındaki ilişkinin denklemi, regresyon analizi sonrasında R 2 =.99 olmak üzere, aşağıdaki gibi bulunmuştur: TU 15 = log KOİ log NH (1) 22 farklı sızıntı suyunun çeşitli organizmalara (mikroalgler, su pireleri, rotiferler, protozoalar, kabuklular, luminesans bakteriler) zehirlilik etkisinin ve kirletici parametrelerin (KOİ, NH 3, 55

4 E. H. Güneş, İ. Talınlı organik azot, K +, Na +, Cl -, SO 4 2-, Ca 2+, Fe, Zn, Cu vb.) analiz edildiği bir çalışmada alkalinite, KOİ ve NH 3 parametrelerinin zehirliliği arttırdıkları bulunmuştur. Bu organizmalardan luminesans bakterinin organik yüklemelere en hassas bakteri olduğu belirlenmiştir. Basit ve çoklu regresyon analizleri sonuçlarında NH 3 ve alkalinite ile zehirlilik ilişkisinin kuvvetli olduğu belirtilmiştir (Bernard vd., 1997). Literatürde zehirlilik ile TÇM ilişkisinin araştırıldığı çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalar iyonik dengesizliklerin oluşturduğu anyon ve katyonların, akut ve kronik zehirliliğe başka bir toksik madde olmasa da neden olabildiğini göstermiştir. Bir çalışmada TÇM lerin tatlı su organizmalarında zehirliliğe neden olması değişen osmotik basıncın organizmanın osmotik basıncı düzenleme kapasitesini etkilemesinden kaynaklandığı belirtilmiştir (McCulloch vd., 1993). Mount ve diğerlerinin (1997) yaptıkları çalışmada yüksek çözünmüş maddeye sahip sularda zehirlilik ile sudaki iyonik maddeler arasında ilişki bulunmuştur. Çalışmada TÇM, iletkenlik, tuzluluk gibi kolektif parametrelerin zehirlilik ilişkisinin ihmal edilemeyecek düzeyde olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde havzalarda deşarj-bağımlı ve deşarjağırlıklı sistemlerin olup olmadığı araştırılmamakta ve deşarjların yoğun olduğu bölgelerde alıcı ortamların nasıl etkilendiği ve zehirlilikleri konusunda araştırmalar yapılmamaktadır. Bu çalışma deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerin yer aldığı, endüstrilerin çok yoğun olduğu ve nehir ve derelerin bir atıksu kanalı gibi kullanıldığı, yaklaşık 1 adet endüstrinin deşarjını alan Ergene Havzası ndaki su kaynaklarında yapılmıştır. Çalışmada Ergene Havzası nda bulunan Ergene Nehri ve kollarından numuneler alınarak fiziksel-kimyasal karakterizasyonları ile Vibrio fischeri biyoluminesans inhibisyon testi ile zehirlilik analizleri yapılmıştır. Çalışmada zehirliliğe neden olan kirletici parametrelerin tayini hedeflenmiş, zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki korelasyonlar belirlenmiş ve korelasyonların en yüksek olduğu parametreler kullanılarak regresyon modeli kurulmuştur. Bulunan bu sonuçlara dayanılarak endüstrilerin yoğun şekilde bulunduğu deşarjbağımlı ve deşarj-ağırlıklı nehirlerde kirletici parametrelerle zehirlilik ilişkisinin belirlenmesi ve bu bilginin bu sistemlerin yönetimi için kullanılması hedeflenmiştir. Materyal ve yöntem Numune alma bölgesi Numune alma bölgesi olan Ergene Havzası, Trakya da Kuzey Marmara Havzası, Meriç Havzası ve Bulgaristan sınırı ile çevrilidir. Meriç Nehri nin en önemli kolu olan ve Ergene Havzası nda yer alan Ergene Nehri, Ergene Deresi adıyla Yıldız dağlarının 312 rakımlı Taşpınar Tepesi civarındaki Güneşkaya mevkiindeki kaynaklardan doğmakta ve güneye doğru inmektedir. İnanlı yakınlarında Çorlu Deresi ni alarak Ergene Nehri adı altında kuzeybatıya dönmektedir. Havzada yer alan endüstrilerden günlük olarak m 3 su arıtılarak veya arıtılmaksızın Ergene Nehri ne deşarj edilmektedir (TBMM Raporu, 22). Ergene Nehri nin en önemli kolu, tekstil ve deri organize sanayi, gıda, kimya, boya gibi birçok endüstrinin deşarjlarını alan ve kurak zamanlarda akışı olmadığından deşarj-bağımlı bir sistem olarak değerlendirilmesi gereken Çorlu Deresi dir. Derelerdeki ve Ergene Nehri ndeki zehirliliği belirlemek amacıyla en kirli kollarından olan ve deşarj-bağımlı sistemler olarak değerlendirilmesi gereken Çorlu Deresi ve Sinandede Deresi nin çeşitli noktalarından numuneler alınmıştır. Ergene Nehri nin kirlenmemiş durumundaki kalitesinin belirlenmesi amacıyla Ergene Deresi nin kaynağına yakın bir noktasından ve tüm deşarjların etkilerinin görülebilmesi için deşarj-ağırlıklı sistem olarak değerlendirilmesi gereken Ergene Nehri nden numuneler alınmıştır. N1-N6 arasında numaralanmış olan numune alma yerleri Şekil 1 de gösterilmiştir. Numune alma yöntemleri Atıksu numuneleri grab numuneler olarak 2 L lik asitle yıkanmış polietilen şişelerde alınmıştır. Dereler ve nehirden alınan numuneler Mart 26-Haziran 27 arasında toplanmıştır. Tüm numuneler alındıktan sonra +4 o C de buzdolabında Standart Metotlara (APHA, 1992) göre korunarak saklanmış ve mümkün olan en kısa 56

5 Deşarj etki indeksi geliştirilmesi Şekil 1. Numune alma noktaları sürede analiz edilmişlerdir. Atıksuların zehirlilik analizleri de mümkün olan en kısa sürede yapılmıştır. Numunelerin karakterizasyonu Kirletici parametrelerin ölçümü- Su ve atıksulardaki ph, Çözünmüş Oksijen (ÇO), TÇM ve sıcaklık gibi parametrelerin ölçümleri yerinde arazi ölçekli aletlerle yapılmıştır. BOİ 5, KOİ, TP, TS, NH 3 -N ve AKM gibi parametreler Standart Metotlara göre analiz edilmişlerdir. Renk parametresi atıksular.45 µm lik membran filtrelerle süzüldükten sonra 34 nm de UV visible AQUAMATE spektrofotometre ile ölçülmüştür. Numunelerin ağır metal analizleri için Standart Metotlar daki 33E parçalama prosedürü kullanılmıştır. Bu prosedüre göre parçalama nitrik asitle yapılmıştır. Parçalanmış numunelerdeki ağır metal analizleri atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS, Unicam 929) ile gerçekleştirilmiştir (APHA, 1992). Zehirlilik ölçümleri- Zehirlilik deneyleri Vibrio fischeri bakterisini kullanan BioTox TM kiti kullanılarak yapılmıştır. Bu test zehirlilik ölçme prosedürü ISO standardına göre yapılmaktadır (ISO ). Bu standartta herhangi bir atıksuyun, sedimentin veya toprak numunesinin ışık yayan bir bakteri olan Vibrio fischeri ye olan zehirliliği, numunelerin çeşitli seyreltilerinin 5-3 dk lık maruz kalma sürelerine bağlı olarak ışık yayma özelliğinin inhibisyonu ölçülerek bulunmaktadır. Standart test belli bir inkübasyon süresi sonunda optik yoğunluğun ölçümü ile çoğalmanın inhibisyonunu belirlemektedir. Bu testte çoğalmanın inhibe olduğu durum EC 5 değeri ile ifade edilmektedir. EC 5 değeri, sıcaklığa ve maruz kalma süresine bağlı olarak ve hiç toksik madde bulunmadığı ortam referans alınarak ışık şiddetinin %5 düştüğü konsantrasyon olarak tanımlanmaktadır. Bu deneyde inhibisyon yüzdesi aşağıdaki bağıntılarla belirlenmektedir: KF= IC IC 15 (2) INH%= IT15 1 x1 (3) KFxIT Bu eşitliklerde; KF: düzeltme faktörü; IC 15 : şahidin 15 dakika maruz kalma süresi sonundaki ışıma şiddeti; IC : şahidin ilk ışıma şiddeti; IT 15 : Numune seyreltilerinin bulunduğu tüpte 15 dk sonraki ışıma şiddeti; IT : Numune seyreltilerinin konulacağı tüplerde ilk ışıma şiddetini ifade etmektedir. 57

6 E. H. Güneş, İ. Talınlı Bu bağıntılar kullanılarak numunelerin zehirliliği, inhibisyonun %5 ve %1 olduğu konsantrasyonlar olan EC 5 ve EC 1 değerleri bulunarak belirlenmiştir. Bu çalışmada söz konusu değerler BioTox TM Software bilgisayar programı kullanılarak hesaplanmıştır (Aboatox, Turku, Finland). Zehirlilik deneyleri yapılmadan önce ph arasında değilse HCl çözeltisi ile 7.±.2 arasına getirilmiştir. Tuzluluk değerleri de NaCl çözeltisi ile %2 ye ayarlanmıştır. Deneysel çalışma sonuçları Fiziksel-kimyasal parametreler ile zehirlilik verilerinin değerlendirilmesi Ergene Nehri ve kollarındaki fiziksel-kimyasal parametreler ile zehirlilik parametresinin, toplam 7 numune sonucunda hesaplanmış ortalama ve standart sapma değerleri ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin (SKKY) kıta içi yüzeysel sular sınıflandırmasındaki IV. sınıf su kalitesi değerleri ile karşılaştırması ve zehirlilik değerlendirmesi Tablo 1 de verilmektedir (SKKY, 24). Zehirlilik değerlendirilmesi için TU( 1/EC 5 ) değerleri kullanılmıştır. TU değerlerinin derecelendirilmesi, Manusadžianas ve diğerlerinin (23) çalışmalarında belirttikleri skalaya göre yapılmıştır. Buna göre; TU= ise numune toksik değil (nt), TU<1 ise numune az toksik (st), 1<TU<1 ise numune toksik (t), 11<TU<1 ise numune çok toksik (vt), TU>1 ise numune oldukça toksiktir (et). Tablo 1 den de görüldüğü gibi bölgedeki tekstil ve deri organize sanayi arıtma tesislerinin ve diğer bazı endüstrilerin deşarjlarını alan Çorlu Deresi ndeki N4 istasyonu en kirli ve zehirliliği en yüksek istasyondur. SKKY deki kıtaiçi yüzeysel suların sınıflandırılması için verilen su kalitesi değerleri ile karşılaştırıldığında referans bölge olan Ergene Deresi N5 istasyonu hariç diğer tüm nehir ve kollarının oldukça kirli ve IV. sınıf su kalitesinde oldukları görülmektedir. Nehre ve kollarına deşarj edilen atıksular evsel atıksuları da içermekte ve bu atıksular hiçbir klorlama işlemine tabi tutulmadan verilmektedir. Evsel atıksular çok fazla organik karbon ve bakteri içermektedir. Bu durum, bakteriler ile yapılan zehirlilik deneylerinde test kitinde oksijen eksikliğine neden olmakta ve test organizmasını etkilemektedir (Hutchings vd., 24). Bundan dolayı nehir ve kollarında ölçülen zehirliliğin yüksek organik madde konsantrasyonu ve buna bağlı olarak düşük ÇO konsantrasyonu, yüksek NH 4 -N, TS ve Toplam Krom (TCr) konsantrasyonlarına bağlı olduğu düşünülmektedir. Kirlenmemiş bölge olarak seçilen N5 istasyonunun buna bağlı olarak Vibrio fischeri ye de zehirlilik etkisinin olmadığı görülmektedir. Deşarj-bağımlı bir sistem olan N2 istasyonu Çorlu Deresi nin bir koludur ve büyük çoğunluğu tekstil endüstrisi atıksularını taşımaktadır. N2 istasyonunun düşük krom değerlerine rağmen zehirliliğinin yüksek olması, Vibrio fischeri bakterisinin kroma, özellikle Cr 3+ ya çok hassas olmaması, Cr 3+ nın organizmalar için gerekli bir mikro element olması ve bu organizmanın Cr 6+ yı uygun şartlarda Cr 3+ a dönüştürme kapasitesinin olmasından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık bu bakterinin organik maddeye daha hassas olması sebebiyle, bu noktadaki zehirliliğin özellikle tekstil boyalarından kaynaklanan yüksek organik maddeden ve TÇM den kaynaklandığı düşünülmektedir (Villaescusa vd., 1996; Gueguen, 24; Fulladosa vd., 26). Zehirlilik ile kirletici parametreler arasındaki ilişki Derelerde yapılan ölçümlerde zehirlilik değeri olan EC 1 değeri ile KOİ, ÇO, TÇM, AKM, TS, TP, NH 4 -N ve TCr parametreleri arasındaki ilişkiler SPSS 13. İstatistik Programı ile hesaplanmıştır. İstatistikte parametreler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının anlaşılması için F değeri, P değeri, t-istatistiği, anlamlılık F değeri ve regresyon katsayıları kullanılmaktadır. P olasılık değerinin.1 den küçük olması söz konusu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Genellikle anlamlı bir ilişki olup olmadığına karar vermek amacıyla P değerinin.5 ten küçük olması istenmektedir. t-istatistiği ise bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki varyasyonlarını açıklamaktadır. t- istatistiği büyüdükçe bağımsız değişkenlerin açıklayıcı etkisi artmaktadır. Tüm bağımsız değişkenlerin etkisini içine alan F değeri t- istatistiğine benzerdir ve regresyon modelinin kalitesini göstermektedir. F değeri ne kadar büyükse parametreler arasındaki ilişki o kadar anlamlıdır. F değerindeki artışa bakılarak düşük t- 58

7 Deşarj etki indeksi geliştirilmesi istatistiği değerlerine sahip olan bağımsız değişkenler elenerek modelin kalitesi artırılabilmektedir. Anlamlılık F değeri de P değeri ile aynı fonksiyonu görmektedir. Bu değerin.1 den küçük olması modelin istatistik olarak anlamlı olduğunu gösterir. Anlamlılık F değeri.1 den küçükse oldukça anlamlı bir ilişki söz konusudur. Regresyon katsayıları olan R ve R 2, 1 e ne kadar yakınsa parametreler arasında o kadar anlamlı bir ilişki söz konusudur (Bayazıt ve Oğuz, 1994; Long vd., 1996). Yapılan çalışmalar sonucunda zehirlilik ile ÇO parametresi arasında lineer bir ilişki diğer parametrelerin ise logaritmaları ile lineer bir ilişki olduğu belirlenmiştir. EC 1 değeri ile kirletici parametreler arasında ilişki olup olmadığının ve bu ilişkinin anlamlı olup olmadığının belirlenmesi için yapılan veri analizi istatistiksel değerleri Tablo 2 de verilmektedir. Tablo 2 den de görüldüğü gibi R 2 =.956 ve anlamlılık F değeri (<.1) ile oldukça yüksek ve anlamlı ilişki belirlenmiştir. Zehirlilik ile hangi parametreler arasında anlamlı ilişki olduğunun belirlenmesi için P değerlerine bakılması gerekmektedir. Tablo 2 den de görüldüğü gibi P değerinin.5 ten düşük olduğu parametreler ÇO, KOİ ve TÇM dir. Düşük t-istatistiğine ve yüksek P değerlerine sahip parametreler elenerek F değerinin ar- tışı sağlanabildiğinden, ÇO, KOİ ve TÇM parametreleri ile zehirlilik ilişkisi araştırılmıştır. Tablo 3 te bu ilişkinin belirlenmesi için yapılan veri analizi sonucu görülmektedir. Tablodan da görüldüğü gibi P değeri yüksek olan değerler çıkarıldığında bu üç parametre ile zehirlilik ilişkisi çoklu R katsayısı düşmesine rağmen F değeri 89 dan 232 ye yükselmiş ve anlamlılık F değeri ile P değerleri düşmüştür. Buna göre bu üç parametre ile zehirlilik arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur. lnkoi ile ÇO parametresinin P değerlerine bakıldığında 1-5 mertebesinde oldukları ve.1 den oldukça düşük oldukları görülmüştür. lntçm nin de P değeri.1 den düşüktür. Çoklu regresyon modeli Çoklu regresyon analizinde değişkenler arasındaki matematiksel bağıntının bulunabilmesi için SPSS 13. İstatistik Programı ile Excel de veri analizi programı birlikte kullanılmıştır. Modelde bağımlı değişken olan zehirliliğin ifadesi EC 1 ile bağımsız değişkenler olarak da daha önceki çalışmalarla belirlendiği gibi ilişkinin en anlamlı olduğu değişkenler olan ÇO, KOİ ve TÇM parametreleri kullanılmıştır. Tablo 4 te kullanılan program sonrasında bulunan çıktıların özeti verilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu analiz sonucunda bu ilişkinin matematik modelinin Tablo 1. Yüzeysel sulardaki kirletici parametrelerin ve zehirliliklerinin değerlendirilmesi (n=7, ortalama±standart sapma) N1 N2 N3 N4 N5 N6 IV.sınıf su kalitesi standartları (SKKY, 24) ph 1.6±.5 9.1±.6 9.±.8 7.5±.5 7.5±.5 8.5±.4 <6 veya >9 Sıcaklık ( o C) 28± ± ± ± ±8 21.1±6 >3 ÇO (mg/l) 3.7± ±.8 1.6±.2 1.4±.3 6.6±.5 1.5±.7 >3 KOI (mg/l) 289±46 44±72 47±159 11±434 22±9 339±85 7 BOI (mg/l) 79±17 145±34 15±73 382± ±42 2 TÇM (mg/l) 1854± ± ± ± ±97 254±459 >5 AKM (mg/l) 8±9 21±37 15±35 228±41 38±13 15±27 - TP (mg/l) 1.2±.3 1.8±.6 5.2± ±.8 1.5± ±.6 >.65 NH 3 -N (mg/l).8±.4 11± ± ± ± ±4.1 >2 TCr (mg/l).1±.1.5±.3.3±.3 27±11.2-5±2 >.2 TS (mg/l).9±.8.8±.7.6±.7 4.7± ±.5 >.1 Fe (mg/l) 1.± ± ±4.8 5±16.9.7±.5 8.6±4.3 >5 Renk (34nm abs).37± ±.2.6±.16.84±.26.2±.1.67±.15 - EC 5 (%) 61.9± ± ± ± ±5.3 - EC 1 (%) 23.5± ± ± ± ±2.3 - TU (1/EC 5 ) 1.7±.5 (t) 5.2±2.5 (t) 2.5±1.1 (t) 7.3±1.7 (t) - 3.2±.5 (t) - 59

8 E. H. Güneş, İ. Talınlı Tablo 2. Derelerdeki kirletici parametrelerle zehirlilik arasındaki regresyon istatistikleri Regresyon İstatistikleri Çoklu R.977 R Ayarlı R Standart Hata 7.96 Gözlem Sayısı 42 ANOVA F Anlamlılık F t-istatistiği P-değeri ÇO lnkoi lntçm lnnh 3 -N lntp lnts lntcr lnakm Tablo 3. Derelerdeki KOİ, ÇO ve TÇM konsantrasyonları ile zehirlilik verileri arasındaki regresyon istatistikleri Regresyon İstatistikleri Çoklu R R 2 Ayarlı R 2 Standart Hata Gözlem Sayısı ANOVA F Anlamlılık F t-istatistiği P-değeri ÇO lnkoi lntçm Tablo 4 te verilen katsayılar kullanılarak yapılması durumunda R 2 değeri.95 ve anlamlılık F değeri de olmaktadır. Bu verilere göre zehirlilik ile ÇO, KOİ ve TÇM parametreleri arasındaki ilişki aşağıdaki modele uymaktadır: EC 1 = xÇO xlnKOİ xlnTÇM (4) Bu modele göre zehirlilik ile ÇO, KOİ ve TÇM parametreleri arasındaki ilişki anlamlıdır. Modele göre çözünmüş oksijen artışı EC 1 değerlerini arttırmakta ve buna göre de zehirliliği azaltmaktadır. Ortamda organik madde ve toplam çözünmüş maddelerin artışı ise EC 1 değerlerinin azalmasına ve buna bağlı olarak da zehirliliğin artmasına neden olmaktadır. Deneysel sonuçlar ile modelde hesaplama sonucu öngörülen veriler arasındaki ilişki Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5 te verilmektedir. Verilen şekillerden de görüldüğü gibi ÇO, KOİ ve TÇM arasında kurulan modelden hesaplanan EC 1 değerleri ile deneylerde ölçülen EC 1 değerleri büyük ölçüde örtüşmektedir. EC1 (%) Deneysel EC1 Hesaplanan EC ÇO (mg/l) Şekil 2. ÇO ile EC 1 ilişkisi Sonuçlar Bu çalışma, havza yönetiminde deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemlerin farklı şekilde ele alınması gerekliliğini ortaya koymak ve endüstrileşmenin çok yoğun olduğu yerlerde bu sistemlerin sürdürülebilirliliğinin sağlanması için kirletici parametrelerin yanında, zehirliliğine de bakılması gerekliliğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Ayrıca çok farklı karakterdeki atıksuların deşarj edildiği bu sistemlerde zehirliliğe neden olan parametrelerin belirlenmesi ve buna bağlı olarak bu havzada hangi parametreye kısıt konulması gerekliğinin de araştırılması bu çalışmanın amaçlarındandır. Çalışma sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilmektedir: - Ergene Nehri ve kolları SKKY ye göre IV. Sınıf su kalitesinde olup hiçbir yararlı kullanıma uygun değillerdir. 6

9 Deşarj etki indeksi geliştirilmesi Tablo 4. Çoklu regresyon modeli oluşturulurken kullanılan verilerin regresyon istatistikleri Katsayılar Standart Hata t-istatistiği P-değeri Kesişim ÇO lnkoi lntçm EC1 (%) EC1 (%) EC1 (%) Deneysel EC1 Hesaplanan EC ln TÇM Şekil 3. TÇM ile EC 1 ilişkisi Deneysel EC1 Hesaplanan EC ln KOİ Şekil 4. KOİ ile EC 1 ilişkisi Deneysel EC1 Hesaplanan EC Deney Sayısı Şekil 5. Deneysel ve hesaplanan EC 1 ilişkisi - Deşarj-bağımlı ve deşarj-ağırlıklı sistemler, özellikle sanayinin çok yoğun olduğu bu tip bölgelerde, sürdürülebilirliklerinin sağlanabilmesi için ayrı şekilde değerlendirilmeleri ve yönetilmeleri gereken sistemlerdir. - Bu havzadaki alıcı ortamlardan alınan numunelerde, Vibrio fischeri organizmasını etkileyen kirletici parametrelerin özellikle KOİ ve TÇM olduğu görülmüştür. - Nehir ve nehir kollarından alınan numunelerle Vibrio fischeri organizması kullanılarak yapılan zehirlilik deneylerinde özellikle kroma karşı hassasiyetinin düşük olduğu tespit edilmiştir. - Ergene Havzası nda, bölgenin özellikleri dikkate alınarak, kimyasal-bazlı ve zehirlilik-bazlı deşarj standartlarının birlikte kullanıldığı yeni standartlar geliştirilmelidir. Kaynaklar APHA, (1992). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18 th Ed., American Public Health Association, Washington D.C. Bayazıt, M. ve Oğuz, B., (1994). Mühendisler için istatistik, İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Birsen Yayınevi, İstanbul. Bernard, C., Janssen R., Colin, J.R. ve Anne, L.D., (1997). Estimation of the hazard of landfills through toxicity testing of leachates: 2. Comparison of physico-chemical characteristics of landfill leachates with their toxicity determined with a battery of tests, Chemosphere, 35, 11, Brooks, B.W., Riley, T.M. ve Taylor, R.D., (26). Water quality of effluent-dominated ecosystems: ecotoxicological, hydrological, and management considerations, Hydrobiologia, 556, Fulladosa, E., Desjardin, V., Murat, J-C., Gourdon, R. ve Villaescusa, I., (26). Cr(VI) reduction into Cr(III) as a mechanism to explain the low sensitivity of Vibrio fisheri bioassay to detect chromium pollution, Chemosphere, 65,

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Türkiye de bir tekstil fabrikasında kimyasal madde değişimine yönelik ön değerlendirme

Türkiye de bir tekstil fabrikasında kimyasal madde değişimine yönelik ön değerlendirme itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 12-24 Kasım 2010 Türkiye de bir tekstil fabrikasında kimyasal madde değişimine yönelik ön değerlendirme Ertan ÖZTÜRK, Göksel N. DEMİRER, Ülkü YETİŞ,

Detaylı

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi

İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 59-69 Kasım 2010 İçme suyu kaynaklarında klorlama yan ürünlerinin diferansiyel UV spektroskopi yöntemi ile izlenmesi Kadir ÖZDEMİR *, İsmail TORÖZ İTÜ

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004 ÖZET/ABSTRACT DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 s. 65-83 Ekim 2004 BAKIRÇAY HAVZASI KİRLİLİK ETÜDÜ ÇALIŞMASI (STUDY ON THE POLLUTION OF BAKIRÇAY RIVER BASIN) Vildan GÜNDOĞDU*,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/2 (2014) 136-147 Research article/araştırma makalesi Investigation of water quality of Apa dam lake

Detaylı

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu

Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:13, 5769 2005 Türkiye de evsel atıksu oluşum miktarları ve karakterizasyonu Argun Olcayto ERDOĞAN* 1, Gülsüm Emel ZENGİN 2, Derin ORHON 2 1 Siemens Sanayi

Detaylı

*E mail: mboran@ktu.edu.tr

*E mail: mboran@ktu.edu.tr E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 17 21 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Değirmendere Havzasında

Detaylı

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Tersakan Çayı nın (Muğla, Türkiye) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Cahit KASIMOĞLU 1, *, Fevzi YILMAZ 2 1: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD,

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ

MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MAMAK KENTSEL KATI ATIK VAHŞİ DEPOLAMA SAHASI YÜZEY SIZINTI SUYUNUN KARAKTERİZASYONU ve İMRAHOR ÇAYI NA ETKİLERİ Yunus Arıkan 1, Nimet

Detaylı

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması

Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:1, 3-14 Mart 07 Atıksu arıtma çamurlarının kapalı yataklarda güneş enerjisiyle kurutulması Nezih Kamil SALİHOĞLU *, Vedat PINARLI Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 2 sh. 37-46 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 2 sh. 37-46 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 13 Sayı: 2 sh. 37-46 Mayıs 2012 SİVAS 4 EYLÜL BARAJI VE KOLLARINDAKİ SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ (WATER QUALITY MONITORING OF SİVAS 4 EYLÜL

Detaylı

MART 2001 İTİBARİYLE HALİÇ ÇAMURUNUN KİRLETİCİ ÖZELLİKLERİ

MART 2001 İTİBARİYLE HALİÇ ÇAMURUNUN KİRLETİCİ ÖZELLİKLERİ MART 2001 İTİBARİYLE HALİÇ ÇAMURUNUN KİRLETİCİ ÖZELLİKLERİ M.T.Gönüllü*, H.Bayhan*, E.Arslankaya*, U.Kurt*, Y.Avşar*, İ.Tosun*, Ö.Apaydın* *Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş

Detaylı

Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Etkileri: Yedigöller-Kütahya Örneği

Katı Atık Depolama Sahalarının Sucul Sistemlere Etkileri: Yedigöller-Kütahya Örneği Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (1), 20-26, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi

İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:15, Sayı:1-3, 43-55 2005 İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi Ufuk ALKAN, Arzu TEKSOY *, Özgür ACAR Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ

TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ TARIMSAL FAALĠYETLERĠN ĠÇME SUYU HAVZALARINDAKĠ ETKĠLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ANKARA ĠLĠ ÖRNEĞĠ Dr. Yener ATASEVEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2011 ANKARA ÖNSÖZ Dünya üzerindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER 3. ULUSLARARASI İLGİLİ MEVZUAT... 20 4. RENKLİ ATIKSU ÜRETEN ENDÜSTRİLER... 26

İÇİNDEKİLER 3. ULUSLARARASI İLGİLİ MEVZUAT... 20 4. RENKLİ ATIKSU ÜRETEN ENDÜSTRİLER... 26 İÇİNDEKİLER i Sayfa İÇİNDEKİLER... İ ÖNSÖZ... Vİ FOREWORD... X TEŞEKKÜR... XİV KISALTMALAR... XV ŞEKİL LİSTESİ... XVİİİ TABLO LİSTESİ... XXİİ ÖZET... XXİV 1. GİRİŞ... 1 2. ATIKSULARDA RENK PARAMETRESİ

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences)

Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 82-93, 2013 (Journal of Anatolian Natural Sciences) Araştırma Makalesi Sulama Suyu Örneklerinde Belirlenen Bazı Makro ve Mikro Elementlerin Çevre Kirliliği Açısından İki Farklı Dönemdeki Değişim Seyri: Kırklareli İli Örneği Korkmaz BELLİTÜRK 1 **, M. Cüneyt

Detaylı

Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği

Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:19, Sayı:1-2, 74-84 29 Katı atık depolama alanı sızıntı sularının Anaerobik Akışkan Yataklı Reaktör de arıtılabilirliği Hakkı GÜLŞEN *, Mustafa TURAN İTÜ Fen Bilimleri

Detaylı

ET İŞLEME TESİSLERİ VE YERLEŞİM YERİ ATIKLARININ KARASU NEHRİNE ETKİSİ

ET İŞLEME TESİSLERİ VE YERLEŞİM YERİ ATIKLARININ KARASU NEHRİNE ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1996 : 2 : 1 : 9-14

Detaylı

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini *

Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * İMO Teknik Dergi, 2011 5387-5407, Yazı 348 Ampirik Yöntemlerle Gediz Nehri İçin Askıda Katı Madde Yükü Tahmini * Aslı ÜLKE* Sevinç ÖZKUL** Gökmen TAYFUR*** ÖZ Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

DENİZ ve AKARSULARDAKİ KİRLİLİĞİN KARADENİZ'DEKİ EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK BALIKLARIN STOK ve ÜREMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

DENİZ ve AKARSULARDAKİ KİRLİLİĞİN KARADENİZ'DEKİ EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK BALIKLARIN STOK ve ÜREMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ T. C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ ve AKARSULARDAKİ KİRLİLİĞİN KARADENİZ'DEKİ EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK BALIKLARIN STOK ve ÜREMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

ANTALYA PLAJLARINDA MİKROBİYOLOJİK DENİZ SUYU KALİTESİ

ANTALYA PLAJLARINDA MİKROBİYOLOJİK DENİZ SUYU KALİTESİ ÖZET ANTALYA PLAJLARINDA MİKROBİYOLOJİK DENİZ SUYU KALİTESİ Gönül TUGRUL-ICEMER 1, C. KELES 1, H. KARACA 2 1-AKDENIZ ÜNIVERSITESI, MÜHENDISLIK FAKÜLTESI, ÇEVRE MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 2-SAĞLIK BAKANLIĞI,ANTALYA

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 3 S. 19-39 Ekim 2004 İÇME SUYUNDA AGRESİVİTENİN SAPTANMASI VE ŞEBEKEDE KOROZYONUN ÖNLENMESİ (DETERMINATION OF CORROSIVE PROPERTIES OF

Detaylı

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 149-154 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

BAZI FARMASÖTİK İLAÇ KALINTILARININ SULARDAKİ TOKSİK ETKİLERİ

BAZI FARMASÖTİK İLAÇ KALINTILARININ SULARDAKİ TOKSİK ETKİLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOKSİKOLOJİ BİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. İsmet DÖKMECİ BAZI FARMASÖTİK İLAÇ KALINTILARININ SULARDAKİ TOKSİK ETKİLERİ (Doktora

Detaylı

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar M. Ali ÖZDEMİR Hatice UÇAR ÖZET Artan dünya nüfusuyla birlikte suya duyulan ihtiyaç da her geçen gün

Detaylı