ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEHİRLERİN FONK SİYO NLARIV E NÜFUSP O I R"

Transkript

1 ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE NÜFUS POLİTİKALARI BÖLÜM 2

2 BÖLÜM 2 COĞRAFYA Nüfus artış hızını ve niteliğini değiştirmeye yönelik her türlü uygulamalara nüfus politikası denir. Nüfus politikaları, nüfusun niteliğini (eğitim), niceliğini (sağlık ve doğurganlık) ve dağılımını (kent, kır) etkileyen bilinçli uygulamalardır. Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları 1. Ülkelerin kendi insan kaynaklarını daha nitelikli ve işlevsel hale getirmek için uyguladıkları programlara... adı verilir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Nüfus Sayımı B) Demografik Yatırım C) Nüfus Projeksiyonu D) Nüfus Yoğunluğu E) Nüfus Politikası 4. Herhangi bir ülkede uygulanacak nüfus politikası belirlenirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmaz? A) Ülkenin kalkınma hızı B) Ülkedeki nüfus ile doğal kaynaklar arasındaki ilişki C) Ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısı D) Ülkenin nüfus yoğunluğu E) Ülkenin nüfus artış hızı Test 1 Dünyada genel olarak uygulanan üç farklı nüfus politikası vardır. 1. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik uygulanan politikalar Yüksek nüfus artışının doğal kaynaklarının tüketim hızını arttırdığı, kalkınma hızını düşürdüğü ülkelerde uygulanan politikalardır. Çin, Hindistan, Endonezya ve Kenya gibi ülkelerde uygulanır. 2. Nüfus artış hızını artırmaya yönelik uygulanan politikalar Nüfus artışının düşük olduğu ve bunun sonucunda ülke nüfus dinamizmini kaybetme sorununa neden olduğu ülkelerde uygulanan politikalardır. Japonya, Almanya, Fransa, İsveç, Finlandiya, İngiltere, ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde uygulanır. 3. Nüfus nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik uygulanan politikalar Ülkelerin nüfuslarının eğitim, sağlık ve doğurganlık durumlarını iyileştirmeye çalıştıkları ve uyguladıkları aile planlamaları ile nüfus artış hızının düşmeye başladığı ülkelerde uygulanan nüfus politikalarıdır. Türkiye, Meksika, Peru, Pakistan, Mısır ve Nijerya gibi ülkelerde uygulanır. 2. (I) Bütün çiftlerin ve bireylerin istedikleri sayıda çocuğa sahip olma ve doğumların arasını açmaya serbestçe ve sorumluca karar vermeleri ve bu amaçla bilgi, eğitim ve araçlara sahip olması (II) Nüfusun artış hızına ekonomik ve sosyal gerekçelerle devletin etki yapması Yukarıda bazı özellikleri verilen kavramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? I II A) Nüfus Planlaması Demografik Yatırım B) Aile Planlaması Nüfus Politikası C) Demografik Yatırım Nüfus Projeksiyonu D) Nüfus Politikası Aile Politikası E) Aile Planlaması Nüfus Yoğunluğu 3. Ülkelerde uygulanan nüfus politikalarının temen nedeni A) Ülkelerin kalkınma düzeyleri ile nüfuslarının nicelik ve nitelik özellikleri arasında denge kurmak B) Nüfusun ülke içinde dağılışı dengesini ayarlamak C) Diğer ülkelerden olabilecek göç hareketlerini engellemek D) Askeri ve siyasi alanda güç sahibi olmak E) Nüfusun yaş ortalamasının artmasının önüne geçmek 5. Ülkeler nüfusun belli oranda, sorun yaratmadan artışını sağlamak için çeşitli nüfus politikaları uygulamaktadır. I. Nüfus politikaları ile ülkeler; nüfusun niteliğini, niceliğini ve dağılımını bilinçli olarak değiştirmeyi hedeflemektedir. II. Günümüzde ülkelerin nüfus artış hızları ve nüfus özellikleri ile kalkınmaları arasında ilişki kurulmaktadır. III. Farklı nüfus özelliklerine sahip olan ülkeler farklı nüfus politikaları uygulamaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ülkelerde uygulanan nüfus politikalarının amaçları arası gösterilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 6. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin nüfus artış hızını azaltıcı yönde politika uyguladığına kanıt olarak gösterilebilir? A) İşçi ücretlerinin her geçen yıl artması B) Ham madde ithalatının giderek artması C) Demografik yatırımlar için harcamaların son yıllarda belirgin bir şekilde artması D) İhracatın ithalatı karşılama oranının fazla olması E) Bağımlı nüfus içinde genç nüfus oranının fazla olması E 2. B 3. A 4. D 5. E 6. C

3 7. Aşağıdaki ülkelerin beşerî ve ekonomik özellikleri göz önüne alındığında hangisinin diğerlerinden farklı bir nüfus politikasına gerek duyulduğu söylenebilir? A) Somali B) Belçika C) Hindistan D) Kenya E) Çin 8. Aşağıda, Dünya da genel olarak uygulanan nüfus politikalarının bazı özellikleri verilmiştir. I. Bu nüfus politikasının uygulandığı ülkelerde, çocuk ve genç nüfusun fazla olması birçok soruna neden olmaktadır. II. Bu nüfus politikasının uygulandığı ülkelerde, zaman içinde üretici nüfusun azalması ve yaşlılık sorunu ortaya çıkmaktadır. III. Bu nüfus politikasının uygulandığı ülkelerde, bir taraftan aile planlaması ile nüfus artış hızı düşürülmeye bir taraftan da demografik özellikler iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Yukarıda bazı özellikleri verilen nüfus politikaları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Nüfus artış hızını azaltma politikası Nüfus artış hızını yükseltme politikası Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirme politikası A) I II III B) I III II C) II I III D) II III I E) III II I 9. Aşağıdakilerden hangisi uygulanan nüfus politikaları ile ülkelerin ulaşmak istedikleri özellikler arasında gösterilemez? A) Yaşam düzeyini yükseltmek B) Eğitim ve sağlık koşullarını iyileştirmek C) Sanayi üretiminde maliyetleri arttırmak D) Kalkınma hızını arttırmak E) Nüfus artış hızı ile doğal kaynakların kullanım hızını dengelemek 10. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin, nüfusun hem niteliği hem de niceliğini iyileştirmeye yönelik politikalar uygulaması beklenir? A) Hollanda B) Fransa C) Kanada D) Norveç E) Mısır 11. Aşağıda verilen durumlardan hangisinin gerçekleşmesi halinde bir ülke nüfus artış hızını yükseltici politikalar uygulamaya başlar? A) Kişi başına düşen üretimin nüfusa oranla yüksek olması B) Ülkede, gıda ürünleri ithal etmeden beslenebilecek düzeyden daha çok nüfus bulunması C) Yeni bir dünya görüşü içinde, değişen değerlere iyi uyum sağlayabilmek için ebeveynlerin kendilerini yetiştirme gerekliliğinin artmaya başlaması D) Ülkenin nüfusundaki değişmenin toplam hasıla üzerinde etken olmaması E) Hızlı nüfus artışından dolayı ülkenin kaynaklarının yeri doldurulmaz biçimde tüketilmesi 12. Modernleşme ve gelişme yıllarında nüfus artışını özendirme politikası izlenmiş, bu nüfus politikası sonucunda 1947 de yıllık nüfus artış hızı %2 ye ulaşmıştır. Artış beklenenden fazla olunca 1948 de çıkarılan yasa ile sıkı bir aile planlaması başlatılmıştır lı yıllara gelindiğinde nüfus artış hızı çok yavaşlayınca yeniden ailelerin çok çocuk sahibi olmaları için teşvik politikaları izlenmeye başlanmıştır. Bu kampanyalarla bir miktar artış sağlanmışsa da 2000 li yıllarda artış hızı %0,1 in altına düşmüştür. Paragrafta nüfus özellikleri anlatılan ülke A) Almanya B) Japonya C) Hindistan D) Çin E) Fransa Nüfus politikalarının uygulanmasında temel neden, ülkelerinin kalkınma hızları ve düzeyleriyle nüfusun nicelik ve nitelik özellikleri arasında denge kurulmak istenmesidir. Bu nedenden dolayı da ülkeler ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre farklı nüfus politikaları uygulamaktadır. JAPONYA NIN NÜFUS POLİTİKALARI 19. ve 20. yüzyılın başlarında modernleşme, nüfusun askeri ve üretici güç olarak görülmesi ve yayılmacı politikaları doğrultusunda Japonya da nüfus artışı teşvik edilmiş ve aile planlamasına karşı çıkılmıştır. II. Dünya Savaşı ndan çıkan Japonya da ilk önceleri nüfus politikaları nüfus artış hızını yükseltmek doğrultusunda olmuştur. Bu nüfus politikası sonucunda 1947 de ülkenin nüfus artış hızı % 2 ye yükselmiştir. Artış beklenenin üzerinde olunca Japonya hükümeti nüfus artış hızının düşürebilmek için 1948 de çıkardığı bir yasa ile sıkı bir aile planlaması uygulamasına baş lamıştır lı yıllara gelindiğinde, nüfus artış hızı çok düşük seviyelere inince Japon hükümeti ailelerin nüfus artış hızını yükseltmek için yeniden kampanyalara başlamış bunun sonucunda bir miktar artış sağlanmışsa da beklenen başarı elde edilememiştir yılına ge lindiğinde nüfus artış hızı % 0,05 e inmiştir. Japonya nüfusunun 2006 yılında zirve noktası olan 128 milyon kişiye ulaşması ve takiben 2013 yılına kadar 127 milyon kişi olan bugünkü düzeyine inmesi ve 2050 yılında sadece 100 milyon kişi civarında olacağı tahmin edilmektedir. BÖLÜM 2 COĞRAFYA 7. B 8. A 9. C 10. E 11. C 12. B 31

4 BÖLÜM 2 Test 2 Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları milyar (2010 yılı) nüfusuy la Dünya nın en fazla nüfusa sahip ülkesidir. Ülke nüfusunun yarıdan fazlası kırsal kesimde yaşamaktadır. için nüfus arttırıcı politikalar uyguluyordu yılı nüfus sayımlarında nüfusu 583 milyon olarak açıklanınca Aşağıdakilerden hangisi Çin in nüfus artış hızını yavaşlatırken uygulandığı yöntemlerden biri değildir? A) Aile planlamasının yapılması Milyon kişi C) Kadınların eğitilecek işgücüne katılımını arttırması Buna göre, söz konusu ülkede nüfus artış hızının düşmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez? D) Tek çocuk politikasının uygulanması A) Gizli işsizlik E) Aile bireylerinden birinin kısırlaştırılması B) Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri 4. Japonya da ailelerin çok çocuklu olmaları nüfus artış hızını düşürücü politi- C) Yaşam standartı kalar uygulamaya başladı. D) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi Bunun için ilk önce şehirlerde B) Evlenme yaşının düşürülmesi 12 COĞRAFYA ÇİN İN NÜFUS POLİTİKALARI meti nüfusu güç olarak gördüğü 1969 da milyona ulaştı lerde Çin, bu ciddi nüfus sorununun çözümü için bir aile planlaması ve nüfus kontrolü politikasını uygulamaya başladı yılındaki dördüncü nüfus sayımında Çin in nüfusu kişiyi göstermiştir. Yaş li yıllara kadar Çin hükü- 3. Çin, 1949 da milyon olan nüfusu, Aşağıda bir ülkenin 2013 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir. E) Kişi başına düşen milli gelir doğum kontrol çalışmaları başlamış ancak yeterli olmamıştır. yince 1979 da aile başına tek çocuk 2. Çin, uzun zamandır nüfus artış hızını engel- sahibi olma zorunluluğu getirilmiş- lemeye çalışıyor lerde yürürlüğe koyduğu tek çocuk politikasının amacı nüfusu kontrol etmek. Ancak erkek çocuk özlemi ve yaşlı nüfusun giderek artması, Çin de sosyal sorunlar ve demografik dengesizliklerin kapısını aralıyor. Çin de uyguladığı bu nüfus politikasıyla doğum oranı 1990 da %o 21.06, 2003 yılında ise %o e kadar düşürmüştür. Daha sonra kırsal kesimden ge- Buna göre, Japonya ve Çin in aşağıda verilenlerden hangisi bakımından farklı olduklarını kanıtlamaz? A) Nüfus politikaları Nüfus artış hızı düşürüleme- tir. teşvik edilirken Çin de ise ailelerin bir çocuklu olmaları teşvik edilmiştir. B) Aile planlamaları C) Kişi başına düşen milli gelir D) Demografik yatırımlara duyulan ihtiyaç E) Doğurganlık hızı 5. Aşağıdakilerden hangisi, Çin de nüfus artış hızını düşürmeye yönelik yapılan uygulamalardan biridir? Çin, tek çocuk politikası uyguladığı dönemde aşağıdakilerden hangisinin olabileceğini olumsuzluk olarak görmüştür? A) Anne ve bebeklerin sağlık düzeylerinin yükselmesi A) Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sosyal güvencelerinin devlet tarafından karşılanması B) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesinin artması B) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması milyon kişi artması ve 2030 lu yıl- C) Ülkede yatırımlara daha fazla payın ayrılması C) Belli yaşın üzerindeki insanlara kamu hizmetlerinin ücretsiz yapılması ların ortalarında nüfusun 1 milyar D) Cinsiyet dengesizliğinin ortaya çıkması D) Anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik sağlık merkezlerinin açılması len tepkiler üzerine kısa bir süre sonra devlet ilk çocuğun kız olması durumunda dört yıl sonra ikinci çocuğa sahip olma hakkı getirilmiştir. Çin nüfusunun yılda ortalama milyona ulaşması bekleniyor. E) Kişi başına düşen milli gelirin artması E) Aile planlaması uygulamaları A 2. D 3. B 4. C 5. E

5 6. Nüfus yaşlanması, nüfusun artış hızının belli bir seviyeye düşmesinden sonra başlayan bir süreçtir. Bir ülkede nüfus artış hızını belirleyen başlıca değişken ise, doğurganlık hızıdır. Doğurganlık hızının düşük olması, söz konusu ülkede nüfus artış hızını yükseltici politikaların uygulanmasını kaçınılmaz hale getirir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin gelişmiş ülkelerde doğurganlık hızının düşük olmasının nedenleri arasında gösterilemez? A) Çocuğun yetiştirilmesine daha fazla özen gösterilmesi B) Çocuk yetiştirmenin maliyetinin yüksek olması C) Kadının işgücüne katılımının artması D) Kentleşmeye paralel olarak az çocuklu aile modelinin benimsenmesi E) Çocuğun yaşlılık döneminde annebabasına bakma beklentisi 7. Aşağıda iki ülkenin uyguladığı nüfus politikaları anlatılmıştır. I.... gelişmemiş yapısı içinde doğum oranlarının fazla olması ve mevcut ülke olanaklarının bu nüfus artışını kaldıramamasına yol açtığından nüfus artış hızını yavaşlatıcı politikalar uygulamaktadır. II.... gelişmiş yapısıyla şuan için nüfusunun isteklerini rahatlıkla karşılayabilecek yapıya sahiptir. Ancak gelişimini devam ettirmek için yapması gereken yatırımları destekleyecek bir nüfus yapısı yoktur. Bunun için nüfusu artış hızını arttırıcı politikalar izlemektedir. Buna göre, nüfus politikaları anlatılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I. II. A) ABD Japonya B) İngiltere Kanada C) Çin Türkiye D) Endonezya Fransa E) Hindistan Çin 8. Aşağıda bir ülkeye ait nüfus özellikleri verilmiştir. I yılları arasında nüfus artışını teşvik politikası ve dışarıdan gelen göçle nüfusu hızla artmıştır. II ten sonra doğum hızının azalmasıyla birlikte nüfus artış hızı belirgin şekilde düşmeye başlamıştır. III yılından günümüze, ailelerin daha çok çocuk sahibi olmaları teşvik edilmektedir. Paragrafta özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Japonya B) ABD C) Fransa D) Çin E) Hindistan 9. Fransa 1975 yılına kadar nüfus artış hızını yükseltici çalışmalar yürütülürken, yılları arasında nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanmış, 1985 yılından sonra nüfus artış hızını yükseltici çalışmalar yürütülmüştür. Buna göre, 1985 yılından sonra nüfus artış hızını yükseltici çalışmalar yürütülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Nüfus yoğunluğunun artması B) Kişi başına düşen milli gelirin artması C) İş yerlerinde eleman ihtiyacının artması D) Yurt dışına işçi göçlerinin yaygınlaşması E) Hızlı nüfus artışının ekonomik kalkınmayı yavaşlatması 10. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus artış hızını yavaşlatan çalışmalar arasında gösterilemez? A) Aile planlaması uygulanması B) Eğitim kalitesinin arttırılması C) Kadınların işgücüne katılımının arttırılması D) Çocukların bakımını devletin üstlenmesi E) Nüfus artış hızını düşüren politikalar uygulanması FRANSA NIN NÜFUS POLİTİKALARI Nüfusun giderek yaşlandığı Avrupa da doğum oranının en hızlı artış gösterdiği ülkelerden biri Fransa dır. I. ve II. Dünya savaşlarına katılan Fransa nın nüfusu hızla azalmıştır. Bu nedenle Fransa nın çocuğa ihtiyacı var sloganıyla nüfus artış hızını arttırıcı politikalar izlenmiştir. Bu doğrultuda ekonomik gelişme hızının fazla olduğu yılları arasında nüfus hızla artmıştır. Bu dönemden sonra alınan kararlarla nüfus artış hızını düşürücü politikalar izlenmiş ve istenilen sonuca ulaşılarak 1975 yılından itibaren nüfusta azalma görülmüştür li yılların ortasına gelindiğinde ise nüfusun arttırılması gerektiği görülmüş ve nüfus artış hızını arttırıcı politikalar tekrar yürürlüğe konulmuştur. Bu nedenle doğum izinlerinde anne babaların lehine değişiklikler, vergide indirimler yapılmıştır. Ancak, doğum yaşı hâlâ önemli bir sorundur. Tüm Avrupa da olduğu gibi Fransa da da kadınlar kariyer nedeniyle ilerleyen yaşlarda anne olmaktadır. Bu nedenlede anne başına düşen çocuk sayısı fazla artmamaktadır. BÖLÜM 2 COĞRAFYA 6. E 7. D 8. C 9. C 10. D 33

6 BÖLÜM 2 Test 3 Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları COĞRAFYA NÜFUS ARTIŞ HIZININ YÜKSELMESİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI Tüketim artar. İhracat azalır. İthalat artar. Tasarruflar azalır. Kalkınma hızı yavaşlar. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Konut sıkıntısı ortaya çıkar. Gecekondulaşma artar. İşsizlik artar. İç ve dış göçler artar. Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar. Doğal kaynakların kullanım hızı artar. Çevre sorunları artar. Demoğrafik (nüfusa yapılan yatırım, yol, su, elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar Bazı ülkelerde nüfusun çok az artması ve- Nüfus artış hızının düşürülmesine yönelik uygulanan politikaların hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulunmaktadır. ya eksilmesi ülkelerin varlığını ve geleceğini tehdit etmek tedir. Bu nedenle ülkelerin uyguladığı nüfus politikala rında, nüfusun belli bir oranda, sorunlara yol açmadan artışı hedeflenmektedir. Oysa bu, her zaman, her ülke için o kadar kolay olmamaktadır. Uygulanan politikalarla hedeflere ulaşılamamakta bu durum gelecek için tehdit oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söz konusu nüfus politikalarının uygulanmasının olumsuz etkilerindendir? A) Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir. B) Emekli nüfus miktarı artar. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus artışını yükseltici politika uygulanmasına rağmen istenilen başarının sağlanaması nedeniyle ülkenin varlığını gelecekte tehdit edeceği söylenemez? C) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi artar. D) Kişi başına düşen milli gelir artar. E) Ülkede yatırımlara daha fazla pay ayrılır. 2. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nü- C) Demografik yatırımların artması D) İşçi ücretlerinin azalması E) Tarım alanlarının amaç dışı kullanımının artması YÜKSELMESİNİN OLUMLU SONUÇLARI Mal ve hizmetlere talep artar. Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır. Üretim artar. Vergi gelirleri artar. Ülke savunmasına katkısı olur. İşçi ücretleri düşer. Dolayısıyla üretim maliyeti azalır. Sanayi üretimindeki maliyet azalır. nüfus miktarının zamanla arttığı, çalışma çağındaki nüfusun azaldığı, Bu durum, söz konusu ülke ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmada yeterli olur? E) Hollanda A) Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar. B) Uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder. C) Çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. C) Doğal kaynakların kullanım hızının artmaya başladığını D) Ülkede yatırımlara daha fazla pay ayrılır. D) Ülkenin aritmetik nüfus yoğunluğunun her geçen yıl arttığını 3. A D) Almanya fus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkardığı olumsuzluklar arasında gösterilemez? B) Nüfusun ülke geneline dağılışının düzenli olduğunu 2. D B) ABD C) Yunanistan 6. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nü- A) Nüfus artış hızını düşürücü politikaların uygulandığını 1. B A) Fransa E) Emekli nüfus miktarı artar. Emekli nüfusa ödenen para miktarının artması ekonomiyi olumsuz etkiler. E) Nüfus artış hızını yükseltici politikaların uygulandığını 34 E) Hindistan Kanada nın işgücü açığını kapatmak için göçmenlere karşı uyguladığı politikaların benzerini aşağıdaki ülkelerden hangisininde uyguladığı söylenemez? 3. Bir ülkede yıllar içinde, işgücü yetersizliğinin ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. D) Norveç kelerin başında geliyor. Bunun başlıca nedeni göçmenlere çalışma olanakları sunmak konusunda diğer ülkelere oranla daha esnek davranması. Bu durumun nedeni; nüfus artış hızını yükseltici politikaların hedeflenen başarıya ulaşmamasının sonucu olarak işgücü açığını kapatmak istemesidir. cinsiyet dengesizliğinin ortaya çıktığı, NÜFUS ARTIŞ HIZININ B) Fransa C) Japonya 5. Kanada, göçmenlerin en çok tercih ettiği ül- A) Tasarrufların azalması B) Kişi başına düşen milli gelirin azalması A) Almanya fus artış hızının yüksek olmasının ortaya çıkardığı olumsuzluklar arasında gösterilemez? 4. E 5. C 6. D

7 10. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin nüfus yo- Herhangi bir ülke veya bölgede harekete geçirilebilmiş olan kaynakların orada yaşamakta olan nüfusa yetmemesi, bir takım ekonomik ve sosyal sorunların yaşanması durumuna aşırı nüfuslanma denir. Hollanda Türkiye Somali III IV II Nüfus Nüfusu İkiye Nüfus Katlama Artış Yoğunluğu (Kişi/Km2) Hızı (%) Süresi (Yıl) 443 0, , ,1 23 Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? I A) Somali nüfus artış hızını arttırıcı politika izlemektedir. Buna göre, haritada verilen yerlerden hangisinde aşırı nüfuslanmadan bahsedilebilir? A) I B) II C) III D) IV B) Somali nin kalkınma hızı Türkiye den yavaştır. C) Hollanda da demografik Somali den azdır. E) V D) Türkiye nin nüfus artış hızı Hollanda dan fazla, Somali den azdır. 8. Taşıma gücü, herhangi bir ülkede veya böl- Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde nüfusun taşıma gücü en fazladır? A) Bangladeş B) Somali C) Almanya D) Kenya E) Hollanda da insanların satın alma gücü Türkiye den yüksektir. gede var olan bütün ekonomik kaynaklar harekete geçirilerek, koşullarda zorlanma olmadan yaşayabilecek en fazla nüfus miktarına nüfusun taşıma gücü denir. Ülkeler nüfusun taşıma kapasitesini arttırabilmek için nüfus politikalarını düzenlerler. yatırımlar 11. Şehirler, kendi alanlarını ve yakın çevrelerini etkileri altına alırlar. Dünya daki bazı şehirler küresel etkiye sahiptir. Buna göre, bir şehrin etki alanının geniş olmasına neden olan en önemli faktör A) Şehrin kapladığı alan E) Sudan B) Şehrin yerleşim alanının deniz seviyesinde olması 9. Farklı özelliklere sahip pek çok şehir konumu, hinterlandı ve fonksiyonları sonucunda gelişmiş ve dünyadaki sayılı şehirler arasında yerini almıştır. Bu özellikleri ile küreselleşen ekonominin ve diğer bazı faaliyetlerin kontrol ve yönetim merkezleri haline gelmiştir. C) Şehrin fonksiyonel özelliği E) Şehirde yaşayan nüfusun az olması 12. V A) Deniz kıyısında kurulmuş olup hinterlandlarının geniş olması III IV II I B) Tarihi süreçte önemlerinin fazla olması C) Önemli ve stratejik ulaşım yolları üzerinde bulunmaları Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen ülkelerden hangisinde bulunan şehirlerin etki alanları daha geniştir? D) Sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı yerler olmaları E) İdari fonksiyon özelliğine sahip şehirler olmaları 8. C 9. E NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİNİN OLUMLU SONUÇLARI Anne ve bebeklerin sağlık düzeyleri yükselir. Yaşam standartı yükselir. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi artar. Kişi başına düşen milli gelir artar. Ülkede yatırımlara daha fazla pay ayrılır. NÜFUS ARTIŞ HIZININ DÜŞMESİNİN OLUMSUZ SONUÇLARI Cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar. Nüfus miktarı zamanla azalır. Uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder. Yaşlı nüfus artar. Çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. İşgücü yetersizliği ortaya çıkar. İşçi ücretleri yükselir. Emekli nüfus miktarı artar. Emekli nüfusa ödenen para miktarının artması ekonomiyi olumsuz etkiler. Ülkenin geleceği tehdit altına girer. D) Şehrin yer şekillerinin düz olması Bu tür şehirlerin söz konusu özelliklere sahip olmasında aşağdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 7. D A) I 10. A 11. C B) II 12. E C) III D) IV E) V ŞEHİRLER VE ETKİ ALANLARI Çoğunlukla tarım ve hayvancılık dışında ekonomik faliyetlerin yoğunlaştığı, onbinin üstünde bir nüfus bulunan, toplumsal ve yönetimsel bütünlüğe sahip olan yerleşmelere şehir (kent) denir. Şehirler farklı ekonomik fonksiyonların yürütüldüğü yerlerdir. Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faaliyet türü o şehrin asıl fonksiyonunu berliler. Bazı şehirler ise aynı anda birden fazla fonksiyona sahip olabilir. Şehirlerin fonksiyonları yerel, bölgesel veya küresel ölçekte olabilir. 35 COĞRAFYA V ğunlukları, nüfus artış hızları ile nüfusunu ikiye katlama süreleri verilmiştir. BÖLÜM 2 7.

8 BÖLÜM 2 COĞRAFYA DÜNYANIN BÜYÜK ŞEHİRLERİ NERELERDE KURULMUŞTUR? Sahip olduğu fonksiyonlar bir şehrin dünya sahnesindeki önemini belirler. Dünya üzerinde farklı özelliklere sahip pek çok şehir konumu, hinterlandı ve fonksiyonları sonucunda oldukça gelişmiş önemli şehirler arasında yer almıştır. Bu özellikleri ile küreselleşen ekonominin ve diğer bazı faaliyetlerin kontrol merkezleri haline gelmiştir. Bu tür özelliklere sahip şehirlerin genellikle Orta kuşakta yer aldıkları görülmektedir. Şehirlerin dünya coğrafyasında önem kazanmasında etkili olan faktörler arasında şunlar gösterilebilir; Deniz kıyısında kurulmuş olmaları ve hinderlantlarının geniş olması Tarihi süreçte önemlerinin fazla olması Önemli ve stratejik ulaşım yolları üzerinde bulunmaları Sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı yerler olmaları Doğal güzellikleriyle insanları cezbederek etki alanı oluşturmaları ŞEHİRLERİN FONKSİYONLARI VE ETKİ ALANLARI Bir şehrin devamlılığını sürdürmesinde, gelişmesinde ve çevresiyle sürekli olarak iletişim halinde bulunmasında önemli bir yeri olan, şehirde ve çevresinde bulunan kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan, işlevler ve faaliyetler bütünü olarak tanımladığımız şehirsel fonksiyonlar, şehirlerin çevrelerine göre merkez olma özelliğini veren faktörlerden biridir. Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları 1. İlk şehir yerleşmelerinin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A) Verimli tarım alanlarının ve su kaynaklarının varlığı B) Avrupa da Sanayi Devrimi nin olması C) Avrupalı kaşiflerin Coğrafi Keşifleri başlatması D) İnsanlar arasında ticaretin başlaması E) İnsanın yerleşik hayata geçmesi 2. Aşağıda yerleşme ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. I. Fonksiyonel açıdan kent ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin, aktivitelerin gerçekleştirildiği yerleşim birimleridir. II. Sosyal açıdan kent bir insan ürünüdür. III. Kent, civar yerleşmelerin ekonomik faaliyetlerini denetleyen, ona göre uzmanlaşan, üretimi gerçekleştiren ve bunun sonucunda toplumsal ve idâri yönden de çevresi üzerinde denetimci bir görev üstlenen yerleşme birimidir. IV. Yerleşmeler, tarım dışındaki ve tarımdaki nüfus oranlarına bakılarak kent ve köy adını almaktadır. V. Günümüzde kentleşme hızının en yüksek olduğu kıta Avrupa dır. Buna göre, verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 3. Şehirlerin fonsiyonel özellikleri dikkate alındığında, aşağıda verilenlerden hangisinin küresel etki alanı diğerlerine göre daha fazladır? A) Londra B) Kahire C) Tokyo D) New York E) Madrid Test 4 4. Dünyada modern şehirleşme süreci hangi olay sonucunda hızlanmıştır? A) Sanayi Devrimi nin başlaması B) II. Dünya Savaşı nın sona ermesi C) Coğrafi Keşifler in tamamlanması D) Neolitik Çağ da insanların yerleşik hayata geçmesi E) Ülkeler arasındaki ticari faaliyetlerin artması 5. Günümüzde bazı şehirler tarihi niteliklerinin de etkisiyle dünyanın büyük şehirleri ünvanını kazanmışlardır. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin günümüzde dünya şehri olmasında tarihi geçmişi etkili olmamıştır? A) Kudüs B) Şam C) İstanbul D) Roma E) New York 6. Şehirlerin dünya coğrafyasında önem kazanmasında etkili olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Deniz kıyısında kurulmuş olmaları ve hinderlantlarının geniş olması B) Nüfuslarının kalabalık olması C) Önemli ve stratejik ulaşım yolları üzerinde bulunmaları D) Sanayi ve ticaretin yoğunlaştığı yerler olmaları E) Doğal güzellikleriyle insanları cezbederek etki alanı oluşturmaları 7. Aşağıdaki şehirlerin hangisinde meydana gelebilecek sosyo - ekonomik bir olumsuzluk dünya ülkelerini olumsuz yönde etkiler? A) Sofya B) New York C) Haydarabat D) Lisbon E) Oxford A 2. E 3. D 4. A 5. E 6. B 7. B

9 8. Sınırları içinde İslamiyet in kutsal mekânlarından biri olan Kâbe bulunmaktadır. İslamiyet in doğuşuyla bir dini kent halini almıştır. Yakın çevresiyle birlikte bütün dünyadaki Müslümanları etkisi altına almıştır. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir A) Kudüs B) Cidde C) Medine D) Mekke E) Bağdat 9. Aşağıdakilerden hangisi Şam şehri için yanlış bir bilgidir? A) Orta Doğu da yolların kavşak noktalarından birinde yer alır. B) Arap dünyasının en eski ve en kalabalık Japonya nın önemli sanayi bölgelerinden birisidir. - Ticari, siyasi ve kültürel açıdan merkez durumundadır milyona yaklaşan nüfusuyla Dünya nın en kalabalık kentidir. - II. Dünya Savaşı sonrasında Japonya nın gelişiminde büyük etkisi olmuştur. - Küresel etkiye sahip bir şehirdir. Paragrafta bazı özellikleri anlatılan şehir A) Kyoto B) Osaka C) Hiroşima D) Tokyo E) Kobe MEKKE MÖ 2000 li yıllarda Arap Yarımadası nda kurulan bir çöl bölgesidir. Sınırları içinde İslâmiyet in kutsal mekânlarından biri olan Kâbe bulunmaktadır. Yine Kuran-ı Kerim in buraya indirilmiş olması, Hz. Muhammed in burada doğması gibi nedenlerden dolayı İslamiyet in doğuşuyla bir dini kent halini almıştır. Yakın çevresiyle birlikte bütün dünyadaki Müslümanları etkisi altına almıştır. Her yıl Dünya nın farklı ülkelerinden binlerce Müslüman bu şehri ziyaret etmektedir. BÖLÜM 2 COĞRAFYA şehirlerinden biridir. C) Coğrafi olarak Orta Doğu ya oldukça hâkim bir noktadadır. D) Şam, geçmiş dönemlerde kervan yollarının kavşak noktasında yer aldığı için önemli uğrak yerlerden biri olmuştur. E) Sanayi Devrimi nden sonra kurulmuş şehirlerinden biridir da beşerî faaliyetlerin başında eğitim gelmektedir. Eğitim faaliyetleri şehrin özel bir fonksiyon kazanmasına neden olmuştur. Şehirde yüksek düzeyde eğitim veren kurumlar bulunmaktadır. Dünyanın en köklü üniversitelerinden birine ev sahipliği yapan bu kent tam bir öğrenci şehri olma özelliğini yüzyıllardır korumaktadır. ESSEN Madenciliğe bağlı olarak gelişen ve büyüyen şehirlerden biridir. Avrupa nın en büyük sanayi bölgelerinden biri olan Ruhr da yer almaktadır. 18. yy.da küçük bir şehir iken, çevresinde geniş kömür havzalarına bağlı olarak hızla gelişmiştir. 10. Madenciliğe bağlı olarak gelişen ve büyüyen şehirlerden biridir. Almanya nın altıncı büyük şehridir. Avrupa nın en büyük sanayi bölgelerinden biri olan Ruhr Havzası nda yer alır. Bu şehir 18. yy.da küçük bir şehir iken, çevresinde geniş kömür havzalarına bağlı olarak hızla gelişmiştir. Şehir, çevresindeki yerleşim alanlarını da kendine bağlayarak büyümüştür. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir A) Amsterdam B) Paris C) Manchester D) Londra E) Essen 11. Marsilya şehrinin ön plana çıkan fonksiyonu A) Liman B) Eğitim Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki şehirlerden hangisi yazılmalıdır? A) Oxford B) Londra C) Liverpool D) Bristol E) Birmingham 14. Aşağıda bazı şehirler verilmiştir. I. Mekke II. Marsilya III. Bayburt Yukarıda verilen şehirlerin etki alanları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Küresel Etki Bölgesel Etki Yerel Etki A) I II III B) I III II C) II I III ŞAM Orta Doğu da yolların kavşak noktalarından birinde yer alan Şam, Dünya nın en eski şehirlerinden biridir. Suriye nin başkenti Şam, aynı zamanda Arap dünyasının en eski ve en kalabalık şehirlerinden birisidir. Coğrafi olarak Orta Doğu ya oldukça hâkim bir noktadadır. Şam, geçmiş dönemlerde kervan yollarının kavşak noktasında yer aldığı için önemli uğrak yerlerden biri olmuştur. MARSİLYA Marsilya, Akdeniz in ticari kapasitesi en fazla olan limanlardan biridir. Yunanlıların İzmir yakınlarındaki bugünkü eski Foça şehrini kaybetmelerinden sonra kendilerine koloni yaptıkları bir şehir olarak da bilinmektedir. C) Tarım D) İdari D) II III I E) Maden E) III II I 8. D 9. E 10. E 11. A 12. D 13. A 14. A 37

10 BÖLÜM 2 COĞRAFYA OXFORD Oxford da beşerî faaliyetlerin başında eğitim gelmektedir. Eğitim faaliyetleri şehrin özel bir faaliyet kazanmasına neden olmuştur. Şehirde yüksek düzeyde eğitim veren kurumlar bulunmaktadır. PARİS Paris Fransa nın başkenti olup Sen Nehri nin üzerine kurulmuştur. Tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmış olan Paris aynı zamanda dünya tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yeralmakta ve uluslarası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Moda ve lüksün dünya başkentidir ve Işık Şehir diye de anılmaktadır. TOKYO Japonya nın önemli sanayi bölgelerinden birisidir. Ticari, siyasi ve kültürel açıdan merkez durumunda olan bir şehirdir den sonra ülke ekonomisine paralel bir gelişme göstererek hızla büyüdü ve bugünkü seviyesine ulaştı. Tokyo nun coğrafi konumunun elverişli olması, sanayi faaliyetlerinin bu şehrin çevresinde toplanmasına neden olmuştur. ŞEHİR FONKSİYONLARI MADEN ŞEHİRLERİ Çeşitli madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği merkezler, madencilik faaliyetlerine bağlı olarak nüfuslu artmakta ve madenciliğe dayalı fonksiyonlar ağır basmaktadır. Örneğin, ABD de Appalaş kömür havzasına kurulmuş Pittsburg ve Youngtown, Johannesburg (Güney Afrika Cumh.) petrol sahalarında Bakü (Azerbayca), Orta Doğu da Musul, Kerkük (Irak), Abadan (İran), Türkiye de ise Zonguldak, Batman, Soma, Yatağan ve Murgul örnek olarak verilebilir. Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları 1. Sen Nehri üzerinde kurulmuş olan şehir tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmıştır. Aynı zamanda dünya tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yer almakta ve uluslarası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Moda ve lüksün dünya başkentidir ve Işık Şehir diye de anılmaktadır. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir A) Londra B) Paris C) Moskova D) Roma E) Tokyo 2. Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faali yet türü o şehrin asıl fonksiyonunu belirler. Bazı şehir ler ise aynı anda birden fazla fonksiyona sahip olabilir. Buna göre, aşağıda verilen şehirlerden hangisinde fonksiyon çeşitliliğinin en az olduğu söylenebilir? A) Sidney B) Madrid C) Londra D) İstanbul E) Hartum 3. Normal şartlar altında, şehirler, ülkeye sosyal ve kültürel alanda öncülük etmelidirler. Ancak, şehirlerdeki hızlı nüfus artışı sosyokültürel yapılaşmayı alt-üst etmiştir. Bu nedenle, özellikle gecekondu semtlerinin yaygın olduğu kentlerde kırsal kültür devam etmektedir. Bu durum şehirlerde sosyal ve kültürel gelişimin sağlanamamasının bir sonucudur. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde günümüzde sosyal ve kültürel gelişimin yeterli şekilde sağlanamadığı söylenebilir? A) Amsterdam B) Oslo C) Bombay D) Paris E) Los Angales Test 5 4. Çeşitli madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği merkezler, madencilik faaliyetlerine bağlı olarak nüfusu artmakta ve madenciliğe dayalı fonksiyonlar ağır basmaktadır. Paragrafta anlatılanlar dikkate alındığında aşağıdaki şehirlerden hangisinin maden şehirleri içinde yer aldığı söylenemez? A) Şam B) Kerkük C) Pittsburg D) Batman E) Zonguldak 5. Türkiye de şehirlerin alana yayılış özellikleri incelendiğinde bir çoğunun büyüme yönünün batıya doğru olduğu görülür. Bu durum üzerinde bazı faktörlerin etkili olduğu görülür. Örneğin, coğrafi konum şartlarının elverişliliği, şehrin kendisinden daha gelişmiş olan şehrin doğusunda kalması gibi. Buna göre, aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin şehrin büyüme yönünün batı olduğu söylenemez? (E) A) Erzurum B) Malatya C) Kayseri D) Mardin E) Çanakkale 6. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanının geniş olmasında teknolojik gelişmin fazla olması etkili olmuştur? A) Jakarta B) Lizbon C) Mexico City D) Tokyo E) Sao Paulo 7. Şehirleşme, nüfusun kentlerde yaşayan bölümünün artması demektir. Şehirleşme hızının yüksek olduğu yerlerde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir? A) İç göç hareketliliğinin artması B) Gecekondulaşmanın artması C) İşgücü fazlalılığının oluşması D) Sanayi tesislerinin kent içinde kalması E) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması B 2. E 3. C 4. A 5. E 6. D 7. A

11 8. Aşağıdakilerden hangisi şehirlerin etki alanlarının genişlemesinde etkili olduğu söylenemez? A) Sınırları içinde büyük dinlerin kutsal kabul ettikleri mabetlerin bulunması B) Önemli madenlerin ve buna bağlı maden işleme sanayinin kurulmuş olması C) Nüfusunun her geçen yıl hızla artması D) Küresel yönden önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması E) Küresel anlamda kaliteli hizmet veren eğitim merkezlerinin bulunması 9. Sadece bir yöredeki halktan ziyade oldukça geniş bir sahayı etkisi altında bulunduran ve dini hizmetler sunan şehirlerdir. Buşehirlere dini görevini yerine getirmek isteyen çok sayıda insan gelmektedir. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir türüne örnek aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Manchester B) Paris C) Bayburt D) Şam E) Mekke 10. Çeşitli madenlerin çıkarıldığı ve işlendiği merkezler, madencilik faaliyetlerine bağlı olarak nüfuslu artmakta ve madenciliğe dayalı fonksiyonlar ağır basmaktadır. Paragrafta anlatılan şehir fonksiyonuna örnek aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Essen B) Kudüs C) Boston D) Pekin E) Paris 11. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ekonomik, siyasi ve sosyal yapısı özellikleri nedeniyle Dünya yı etkileyen şehirlerden biri değildir? A) Londra B) Kudüs C) Kahire D) New York E) Hong Kong 12. Günümüzün modern şehirlerin gelişmesinde etkili olan faktörlerden en önemlisi A) Eğitim B) Tarım C) Sanayi D) Turizm E) Hayvancılık 13. Maden şehirleri, işletilen bir yer altı kaynağına bağlı olarak nüfusun yoğunlaştığı mekânlardır. Bu tür şehirlerde ekonomik yapı madencilik faaliyetlerine dayanmakta ve şehir fonksiyonel özelliklerini madencilik faaliyetleri ile kazanmaktadır. Buna göre, madencilik fonksiyonun ön plana çıktığı şehirler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu B) Şehir nüfusunu doğurganlıkla arttırdığı C) Bu şehirlerin büyüklüğü tarımsa alanın genişliği ve verimliliğiyle orantılı olduğu D) Maden ocaklarında verim düştüğünde ve kapandığında şehir önemini önemli ölçüde kaybettiği E) Bu tür şehirlere, Londra, Kudüs, Amsterdam ın örnek gösterilebileceği 14. Bazı şehirlerde bir ve daha fazla sanayi kolunun faaliyet gösterdiği ve sanayiye bağlı olarak kurulup geliştiği görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu tür şehirlere örnek olarak gösterilebilir? A) Marsilya B) Mekke C) Bayburt D) Oxford E) Manchester 15. Aşağıdakilerden hangisinde bir şehir, bu şehrin ekonomik fonksiyonu ile birlikte verilmemiştir? A) Mekke - Din B) Oxford - Eğitim C) Şam - Turizm D) New York - Ticaret E) Bayburt - Tarım 16. Fonksiyonlarına göre şehirler belirlenirken aşağıdakilerden hangisi temel ölçüt alınır? A) Sosyo - ekonomik faaliyetler B) Yer şekilleri C) Yönetim şekli D) Nüfus yoğunluğu E) Nüfus yoğunluğu TARIM ŞEHİRLERİ Bu şehirlerin büyüklüğünü tarımsal alanın genişliği ve verimliliği etkilemektedir. Böyle yerleşim birimleri genellikle, çevredeki kır yerleşmelerinden gelen ihtiyaç fazlası tarımsal ürünlerin pazarlandığı, ham maddelerin basit sanayi tesislerinde yarı işlenmiş ve işlenmiş hâle getirildiği ve çoğunlukla atölye tipi tesislerin yer aldığı şehirlerdir. Ege Bölgesi nde; Akhisar, Turgutlu, Salihli, Alaşehir, Ödemiş, Tire gibi. Marmara Bölgesi nde; K ı r k l a r e l i, İnegöl, Lüleburgaz gibi. Karadeniz Bölgesi nde; Bayburt, Bafra, Çarşamba, Giresun, Rize, Düzce, Niksar gibi. İç Anadolu Bölgesi nde; Karaman, Aksaray, Akşehir, Kırşehir, Nevşehir, Niğde gibi. ULAŞIM ŞEHİRLERİ Uluslararası önemli ulaşım yolları üzerinde bulunan ve önemli bir kavşak noktası olan şehirlerdir. Örneğin, geçmişte kervan yollarının kavşağı üzerinde bulunan Şam şehri, günümüzde de değişen ve gelişen şartlara uyum sağlamış ve gelişimini bu yönde devam ettirmektedir. Türkiye de ise Afyon, Kayseri, Konya, Ankara, İstanbul örnek olarak verilebilir. DİNİ ŞEHİRLER Sadece bir yöreyi değil, oldukça geniş bir sahayı etkisi altında bulunduran ve dini hizmetler sunan şehirlerdir. İslâm dini için kutsal sayılan Mekke, Medine ve Cidde, Tibet te Lhasa budistler için önemliyken, Roma Hristiyanlar için, yine üç büyük din için kutsal olan Kudüs diğer önemli dini şehirdir. BÖLÜM 2 COĞRAFYA 8. C 9. E 10. A 11. C 12. C 13. D 14. E 15. C 16. A 39

12 BÖLÜM 2 COĞRAFYA SANAYİ ŞEHİRLERİ Bir ve daha fazla sanayi kolunun faaliyet gösterdiği ve sanayiye bağlı olarak kurulup gelişen şehirlere denilir. Bu şehirlerin büyük bir bölümü, ham maddenin üretildiği sahalarında merkezileşmişlerdir. Almanya da Ruhr kömür havzasındaki Essen, Detroit (ABD), Manchester (İngiltere), Hannover, Frankfurt, Mannheim ve Stuttgart (Almanya), Donetsk ve Kiev (Ukrayna) ve Doğu Sibirya da Kuzbass kömür havzalarında sanayi şehirleri yer almaktadır. Türkiye de ise Zonguldak kömür havzasına kurulan Karabük ve Ereğli şehirleri örnek olarak gösterilebilir. LİMAN VE TİCARET ŞEHİRLERİ Çeşitli mal ve ürünlerin toptan pazarlandığı şehirlere denir. Böyle merkezler genel olarak geniş bir hinterlanda sahip olup, karaların iç kısımlarında yolların düğümlendiği yerlerde ve limanlarda kurulmuşlardır. New York (ABD), Asya da Singapur (Singapur Cumh.), Şanghay (Çin), Bangkok (Tayland), Kalküta ve Karaçi (Hindistan), Kuzeybatı Avrupa da Bremen, Hamburg (Almanya), Amsterdam, Le Havre ve Rotterdam (Hollanda), Akdeniz kıyılarında İskenderiye (Mısır), Barselona (İspanya), Tunus (Tunus), Marsilya (Fransa) ve Venedik (İtalya) birer liman ve ticaret şehri özelliğindedir. Örneğin, Fransa nın bir limanı olan Marsilya, aynı zamanda İsviçre nin de limanı durumundadır. Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları 1. Orta Doğu da yolların kavşak noktalarından birinde yer alır. Dünya nın en eski şehirlerinden biridir. Arap dünyasının en eski ve en kalabalık şehirlerinden birisidir. Coğrafi olarak Orta Doğu ya oldukça hâkim bir noktadadır. Bütün bu kentlere oldukça iyi bir kara yolu ağıyla bağlıdır. Geçmiş dönemlerde kervan yollarının kavşak noktasında yer aldığı için önemli uğrak yerlerden biri olmuştur. Paragrafta bazı özellikleri anlatılan şehir A) Delhi B) Şam C) Kudüs D) Kahire E) Ahmedabat 2. Üniversite, çeşitli bilim dallarında eğitimöğretim ve araştırmanın yapıldığı ve bu nedenle on binlerce öğrenci ve binlerce araştırmacının toplandığı merkezlerdir. I. Oxford II. Bangkok III. Haidelberg IV. Rotterdam Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eğitim fonksiyonunun ön plana çıktığı şehirlerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV E) I, II ve IV 3. Aşağıdakilerden hangisi küresel kentlerin mekânsal özellikleri arasında gösterilemez? A) Çok katlı plazalar, gökdelenler, lüks konut siteleri inşa edilmektedir. B) Çağdaş yapı teknolojileri yaygın olarak kullanılmaktadır. C) Yerleşmeler yatay yönde büyümektedir. D) Şehirsel ulaşımı kolaylaştırmak için çok katlı kavşaklar, yollar yapılmaktadır. E) Araştırma merkezleri, teknoloji enstitüleri ve güzel sanatlar akademileri yer almaktadır. Test 6 4. Aşağıdakilerden hangisi küresel kentlerin sosyal ve kültürel özellikleri arasında gösterilemez? A) Sosyal kutuplaşmalar fazladır. B) Yabancılaşma yaşanmaktadır. C) Öz kültürden uzaklaşılmaktadır. D) Suç ve şiddet artmaktadır. E) Şehirsel toprakların fiyatları ve buna bağlı olarak da şehirsel yaşam maliyetleri azalmaktadır. 5. Bir limanın ya da liman şehrinin ortaya çıkması ve gelişmesi genelde bazı faktörlere bağlıdır. Buna göre Avrupa nın önemli limanlarından biri olan Marsilya nın fonksiyonel gelişiminin fazla olmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Art ülkesinin (hinterland) geniş olması B) Art ülkesinin iyi bir ulaşım ağına sahip olması C) Art ülkesindeki tarım alanlarının genişliğine, ürün çeşidine ekonomik gelişmeyi sağlayacak kaynakların (örneğin madenler) var olması D) Art ülkesinin (hinterland) dar olması E) Limanın iş hacminin yani gemileri barındırma kapasitesinin fazla olması 6. Çeşitli mal ve ürünlerin toptan pazarlandığı şehirlere denir. Bu şehirlerde hem şehirde üretilen hem de yakın çevreden gelen çeşitli ürünler pazarlanır. Böyle merkezler genel olarak geniş bir hinterlanda sahip olup, karaların iç kısımlarında yolların düğümlendiği yerlerde ve limanlarda kurulmuşlardır. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir türüne örnek aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Londra B) Oxford C) Şam D) Paris E) Marsilya B 2. C 3. C 4. E 5. D 6. E

13 7. İdari şehirler, bir ülkenin idaresi ile ilgili olarak idari ve siyasi otoritenin yer aldığı merkezdir; burada ülkenin, bir eyalet veya ilin tüm idari işleri yürütülmektedir. Buna göre, aşağıda idari şehir ve ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Paris - Fransa B) İskenderiye - Mısır C) Washington DC - ABD D) Pekin - Çin E) Madrid - İspanya 10. Şehirler genel fonksiyonlarına sınıflandırılırken kültürel ve sosyal hizmetler dikkate alınır. Şehirler kültürel ve sosyal özelliklerine göre sınıflandırılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz? A) Eğitim hizmetleri B) Ulaşım hizmetleri C) Sağlık hizmetleri D) Turizm hizmetleri E) Dini hizmetler İDARİ ŞEHİRLER Bir ülkenin idaresi ile ilgili olarak idari ve siyasi otoritenin yer aldığı merkezdir; burada ülkenin, bir eyalet veya ilin tüm idari işleri yürütülmektedir. Washington (ABD), Ankara (Türkiye), Londra (İngiltere), Madrid (İspanya), Lizbon (Porte- BÖLÜM 2 COĞRAFYA 8. Bir şehrin devamlılığını sürdürmesinde, gelişmesinde ve çevresiyle sürekli olarak iletişim halinde bulunmasında önemli bir yeri olan, şehirde ve çevresinde bulunan kaynakların doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayan, işlevler ve faaliyetler bütününe şehir fonksiyonu adı verilir. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik fonksiyonlarına bağlı şehir tiplerinden biri değildir? A) Sanayi şehirleri B) Pazar şehirleri C) Turizm şehirleri D) Eğitim şehirleri E) Maden şehirleri 9. Genel olarak şehirlerde fonksiyonlar iki ana gruba ayrılmaktadır: Şehrin genel fonsiyonları ve özel fonkiyonları. Bir şehirdeki özel fonksiyonlar, genel fonksiyonlar arasında yer alabileceği gibi şehrin konumu ve taşımış olduğu özelliklerinden kaynaklanan ve diğer fonksiyonlar arasında ön plana çıkan ve o şehre has bir fonksiyon olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre, aşağıda verilen fonksiyon özelliklerinden hangisi herhangi bir şehrin özel fonksiyonunu oluşturmaktadır? A) Ekonomik fonksiyonu B) Sosyal fonksiyonu C) İdari fonksiyonu D) Kültürel fonksiyonu E) Siyasi fonksiyonu 11. İnsanların deniz aşırı ülkelere ulaşma ve oralardan faydalanma isteği deniz kıyılarında limanların ve yerleşmelerin kurulmasına yol açtı. Limanları sayesinde büyüyen yerleşmeler liman şehirlerini meydana getirdi. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisi bu tür şehirlere örnek olarak gösterilemez? A) Kalküta B) Paris C) Lizbon D) Marsilya E) Barselona 12. Dünyada ilk yerleşme alanları akarsu havzaları veya boyları olmuştur. Koşullarının elverişli olduğu Ganj, İndus, Fırat, Dicle, Nil, Mekong gibi akarsu havzaları ilk yerleşme alanları olmuştur. Buralarda dönemin büyük yerleşmeleri oluşmuş bir yönden... şehirlerinin temeli atılmıştır. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? A) Ticaret B) Sanayi C) Turizm D) Tarım E) Maden 13. Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faali yet türü o şehrin asıl fonksiyonunu belirler. Şehirler çeşitli faaliyet ve hizmetleri kendinde topla mıştır. Bunlarla dar veya geniş alanları etkiler. Buna göre, aşağıdaki fonksiyonlarda hangisine sahip olan bir şehrin etki alanı diğerlerine göre en azdır? A) Tarım B) Eğitim C) Maden D) İdari E) Sanayi kiz), Berlin (Almanya), Paris (Fransa), Moskova (Rusya), Roma (İtalya), Bağdat (Iğrak), Riyad (Suudi Arabistan), Hartum (Sudan), Bakü (Azerbaycan), Tiflis (Gürcistan), Kahire (Mısır) gibi şehirler örnek olarak verilebilir. TURİZM ŞEHİRLERİ Çok sayıda turistin doğadan faydalanmak, sportif faaliyetler yapmak, dinlenmek ve tarihi eserleri ziyaret etmek amacıyla geldikleri merkezlerdir. Bu şehirlerde hizmet sektörü gelişmiştir. Roma (İtalya), Londra (İngiltere), Paris (Fransa), Singapur (Singapur Cumh.), New York (ABD), Dubai (BAE), Kuala Lumpur (Malezya), Bangkok (Tayland), Luksor (Mısır) şehirleri Türkiye de ise İstanbul, Antalya, Bodrum, Çeşme, Kuşadası gibi şehirler örnek olarak verilebilir. EĞİTİM (ÜNİVERSİTE) ŞEHİRLERİ Üniversite, çeşitli bilim dallarında eğitim-öğretim ve araştırmanın yapıldığı ve bu nedenle on binlerce öğrenci ve binlerce araştırmacının toplandığı merkezlerdir. Heidelberg, Göttingen, Erlangen, Tübingen, Marburg ve Bochum-Querenburg (Almanya), Pisa ve Bologna (İtalya), Salamanca (İspanya), Coimbra (Portekiz), Oxford ve Cambridge (İngiltere), Lund ve Uppsala (İsveç), Aarhus (Danimarka), Louvain (Belçika), Princeton, Boston, Washington (ABD),Türkiye de ise Eskişehir, İstanbul ve Ankara örnek olarak verilebilir. 7. B 8. B 9. C 10. B 11. B 12. D 13. A 41

14 BÖLÜM 2 COĞRAFYA TEKNOLOJİ ŞEHİRLERİ Japonya doğal kaynakları yetersiz olmasına rağmen yüksek teknoloji kullanan bir ülkedir. Bu tür faaliyetlerin gelişmesinde büyük bir ticari, siyasi ve kültürel merkez olan Tokyo nun varlığı önemli bir rol oynamaktadır. Tokyo ileri düzey teknolojilerin kullanıldığı bir şehirdir. Tokyo dışında Washington (ABD), Cambridge (İngiltere), Helsinki (Finlandiya) gibi. TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLER Günümüzde, şehirlerin ortaya çıkışı konusunda farklı görüşler vardır. Şehirleşmenin başlangıcını çok eski çağlara kadar götürebiliriz. İlk şehirler, MÖ 3000 yılından önce Mezopotamya da (Sümer ülkesinde) ve Nil vadisinde kurulmuştur. Şehirler daha sonra MÖ 2000 yıllarında Filistin, Anadolu, Orta Asya, İran, Suriye, Hindistan da Ganj ve İndus vadileri ile Çin de Sarıırmak (Huang Ho) vadisi boyunca yayılmıştır. İlk şehirlerin kuruldukları yerler harita üzerinde incelendiğinde genellikle Orta kuşakta yer aldıkları görülür. Şehirleşme eğilimi dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldıysa da, Sanayi Devrimiyle (1848) hız kazanmıştır. Tarım, şehirleri beslemek ve desteklemek için kritik öneme sahip olduğundan şehirsel yerleşmeler ilk önce, tarım ekonomisinin olduğu yerlerde (akarsu vadilerinde) ortaya çıkmıştı ve şehirleşme bu ilk merkezlerden yayılmıştı. İlk şehirler uygarlıklar arası temas noktalarında, genellikle ticaret yolları boyunca kurulmuştu. Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları 1. Çok sayıda turistin doğadan faydalanmak, sportif faaliyetler yapmak, dinlenmek ve tarihi eserleri ziyaret etmek amacıyla geldikleri şehirler vardır. Örneğin,...,... ve... şehirleridir. Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gereklidir? A) New York, Essen, Zonguldak B) Paris, Antalya, Luksor C) Şam, Mekke, Bayburt D) Marsilya, Oxford, New York E) Londra, Paris, Batman 2. Sen Nehri nin üzerine kurulan şehir anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmıştır. Şehir dünyadaki ekonomik ve politik merkezler arasında yer almakta ve uluslararası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Aynı zamanda dünyanın moda merkezi olup küresel etkisi bulunan bir şehirdir. Paragrafta bazı özellikleri anlatılan şehir A) Pekin B) Tokyo C) Londra D) Marsilya E) Paris 3. Şehirler, çok çeşitli hizmetlere sahiptir. Fakat şehirlerin yapılarında mutlak surette bulunan ve büyük bir öneme sahip fonksiyonlar vardır ve bunlar şehrin olmazsa olmaz fonksiyonları olarak bilinir. Bu fonksiyonlara şehrin genel fonksiyonları denir. Şehrin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel fonksiyonları gibi. Buna göre, şehirleri genel fonksiyonlarına göre gruplandırırsak aşağıdakilerden hangisi ekonomik özelliklerine göre şehir türü gruplandırmasının dışında kalır? A) Sanayi şehirleri B) Maden şehirleri C) Kültür şehirleri D) Ticaret şehirleri E) Ulaşım şehirleri Test 7 4. Kentler küreselleşmenin getirdiği yeni roller çerçevesinde çok yönlü ve hızlı dönüşüm süreci geçirmekteyken küresel akışlar da kentlerde yaşanan dönüşümlere neden olan ve bunları hızlandıran aktörler olarak öne çıkmaktadır. Küreselleşme ile birlikte mekânsal açıdan bazı kentler çok önemli hâle gelirken, bazıları eski önemini kaybetmiştir. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisi eski küresel etkisini günümüzde sürdürdüğü söylenemez? A) Paris B) Essen C) Roma D) Londra E) New York 5. İlk şehirleşme hareketleri ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? A) İlk şehirler, MÖ 3000 yılından önce Mezopotamya da ve Nil Vadisi nde kurulmuştur. B) Şehirler daha sonra MÖ 2000 yıllarında Filistin, Anadolu, Orta Asya, İran, Suriye, Hindistan da Ganj ve İndus Vadileri ile Çin de Sarıırmak Vadisi (Huang Ho) boyunca yayılmıştır. C) İlk şehirlerin kuruldukları yerler harita üzerinde incelendiğinde genellikle Orta kuşakta yer aldıkları görülür. D) Şehirleşme eğilimi dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldıysa da, Coğrafi Keşifler ile hız kazanmıştır. E) Şehirsel yerleşmeler ilk önce, tarım ekonomisinin olduğu yerlerde (akarsu vadilerinde) ortaya çıkmış ve şehirleşme bu ilk merkezlerden yayılmıştır. 6. Son yüzyılda bilgi ve iletişim alanında gelişme ve değişim yaşanmaktadır. Günümüzde ise sadece bilimsel çalışmaların yapılması için teknoloji şehirleri (tekno - kentler veya bilişim kentleri) kurulmaya çalışılmaktadır. Aşağıda verilen şehirlerden hangisi paragrafta anlatılan şehir türüne örnek olarak gösterilebilir? A) Hartum B) Tokyo C) Roma D) Bağdat E) Pekin B 2. E 3. C 4. B 5. D 6. B

15 7. Koşullarının elverişli olduğu Ganj, İndus, Fırat, Nil, Mekong gibi akarsu havzaları ilk yerleşme alanları olmuştur. Bu nehirlerin kenarlarının tercih edilme nedenleri arasında, I. genelinin ılıman kuşakta yer alması, II. akarsu boyu olup su kaynağı etrafında olması, III. verimli toprakların olması, IV. ulaşım imkânlarının iyi olması, gibi faktörlerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 8. İnsanların ihtiyaçlarından fazla üretim yapmaları, ihtiyacı olanları başka insanlardan takas yoluyla değiştirmeleri, daha sonra da tüccarlar aracılığı ile başkalarıyla alıp - satmaya başlamaları sonucu ticaret ortaya çıktı. Genel olarak önemli yollar üzerinde bulunan veya deniz kıyılarında bulunup, ticaretin yoğunlaştığı alanlarda aşağıdaki şehir türlerinden hangisi ortaya çıkmıştır? A) Ticaret şehirleri B) Sanayi şehirleri C) Turizm şehirleri D) Kültür şehirleri E) Ulaşım şehirleri 9. Bir ülkenin idaresi ile ilgili olarak idari ve siyasi otoritenin yer aldığı merkezler idari fonksiyon özelliği gösterir. Buna göre, aşağıda verilen şehirlerden hangisinin idari fonksiyonu olduğu söylenemez? A) Roma B) Sofya C) Mekke D) Tokyo E) Atina 10. Aşağıda verilen ülkelerin ekonomik ve sosyal özellikleri düşünüldüğünde hangisinde şehirleşme hızı daha düşüktür? A) Roma B) Sofya C) Moskova D) Tokyo E) Kopenhag 11. Yerleşme yerinin seçilmesinde ve yerleşim biriminin gelişiminde, fiziki (doğal) ve beşerî faktörler birlikte rol oynar. Ancak şartlara göre bunlardan biri diğerlerine oranla biraz daha fazla etkili olabilmektedir. Fiziki faktörler genellikle yerleşme ünitelerinin yer seçiminde ve devamlılığında en önemli etkiyi yapar. Buna göre, aşağıda verilen fonksiyon özelliğine göre şehirlerin kuruluş ve gelişim özellikleri düşünüldüğünde hangisinde fiziki faktörlerin ön plana çıktığı söylenebilir? A) Tarım şehirleri B) Dini şehirler C) Eğitim şehirleri D) İdari şehirler E) Kültür şehirleri 12. Bazı şehirler konumu, hinter landı ve fonksiyonları sonucunda oldukça gelişmiş, Dünya daki sayılı şehirler arasında yerini alarak bölgesel ya da küresel çekim merkezi hâline gelmiştir. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A) Bazı dinlerce kutsal olan tapınak ya da mabetlerin bulunması B) Nüfus artış hızının yüksek olması C) Birden fazla fonksiyona sahip olması D) Hinterlandının geniş oması E) Önemli ulaşım yolları üzerinde bulunması 13. Gelişmiş ülkelerde kurulmuş olan şehirlerin etki alanları daha geniş olmaktadır. Bu tür şehirler, bölgesel ya da küresel etkiye sahip olabilmektedir. Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangisinde küresel ve bölgesel etkiye sahip şehir sayısı daha fazladır? A) Pakistan B) İtalya C) İngiltere D) ABD E) Fransa 14. Nüfusu 10 milyonu geçen şehirlerin en fazla bulunduğu kıta aşağıdakilerden hangisidir? A) Avustralya B) Avrupa C) Asya D) Afrika E) Kuzey Amerika TARİHSEL SÜREÇTE ŞEHİRLERİN NÜFUS GELİŞİMİ İlk şehirler, Mezopotamya da Sümerlerin kurdukları adına Site dedikleri nüfusları 7 ile 20 bin arasında değişen yerleşmelerdir. İlk şehirlerin Mezopotamya da ortaya çıkmasında Fırat ve Dicle nehirlerinin varlığı etkili olmuştur. Mezopotamya yı, Nil nehrinin avantajıyla Mısır da kurulan şehirler izlemiştir. Mezopotamya ve Mısır dan sonra şehirler Güneydoğu Asya da Ganj ve İndus nehirlerinin vadilerinde kurulmaya başlanmıştır. Şehirleşme süreci Sanayi Devriminden sonra özellikle II. Dünya Savaşı ndan sonra ülkelerin ekonomik kalkınma hızlarını arttırma çabalarına girmeleriyle daha da dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. 20. yüzyılın sonlarında nüfusu 10 milyonu geçen New York ve Londra varken 21. yüzyılın başında 14 şehrin nüfusu 10 milyonu, 5 şehrin nüfusunun ise 15 milyonu geçtiği görülmektedir. Günümüzde nüfusu 100 bin ve daha fazla olan şehir nüfusunun dünya nüfusu içindeki oranı % 50 yi geçmiştir. 10 milyonu aşan şehirlerin en fazla olduğu kıta, Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını barındıran Asya dır. Dünyada şehirleşme oranının en geri olduğu bölgeler Güney ve Güneydoğu Asya dır. Şehirleşme oranının en yüksek olduğu bölge Kuzey Amerika ile Doğu Asya (Japonya, Güney Kore) dır. BÖLÜM 2 COĞRAFYA 7. E 8. A 9. C 10. B 11. A 12. B 13. D 14. C 43

16 BÖLÜM 2 Test 8 Şehirlerin Fonksiyonları ve Nüfus Politikaları Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devri- I III V ŞEHİRLERİN GELİŞİMLERİNİN II A) Dinsel ve yönetsel fonksiyonların toplandığı yerlerdir. IV KÜRESEL ETKİLERİ Bazı şehirler özellikleriyle B) Pazar yerleri en önemli alış-veriş alanlarıdır. dar bir alanı etkilerken bazı şehirler Dünya nın tamamını etkiler. Şehirlerin etkilerinin oluşmasında şehirlerin nüfusu ve fonksiyonel özellikleri en önemli etkenlerdir. Şehirler sahip oldukları özellikleri- C) Nüfusun büyük bir bölümünün yaşadığı yerlerdir. Yukaridaki haritada verilen yerlerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin kuruldukları yerlere örnek olarak gösterilemez? A) I B) II C) III D) IV D) İtibarlı bir alandır. Sadece elit kesim in oturduğu yerlerdir. E) Finans, sigortacılık, muhasebecilik gibi sanayiyi destekleyecek fonksiyonların bulunmadığı yerlerdir. E) V ne göre etkileri yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda olabilmektedir. 2. Sanayi Devrimi döneminden önce nüfu- dayalı olduğu için etki alanları sı- sun büyük bir bölümü hangi bölgelere toplanmıştır? nırlı olmuştur. A) Taş kömürü havzalarına İlk şehirlerin ekonomisi tarıma Sanayi Devrimiyle birlikte ise şehirleşme hızı ve şehirlerin nüfus potansiyeli de artmış ve buna bağlı olarak şehirlerin etki alanları hızla genişlemiştir. Günümüzde ise şehirler birden fazla ekonomik fonksiyonu taşıyan, yüksek oranda nüfus barındıran yerleşim birimlerine dönüşmüştür. Şehirler fonksiyon türüne ve fonksiyon çeşitliliğine bağlı olarak B) Yaylalara şehirlerin en fazla Asya Kıtası nın güneyinde ve doğusunda bulunmasının temel nedeni C) Petrol havzalarına A) Doğumların fazla olması D) Akarsu vadileri ve delta ovalarına E) Okyanus kıyılarına kurulduğu alanların genel özelliklerinden biri değildir? A) İnsan yaşayışına elverişli iklim koşullarına sahip olması hirler yalnızca yakın çevresini değil tüm dünyayı etkileri altına alabile- C) Su kaynaklarına yakın olması cek küresel şehir özelliklerine sahip D) Yer şekillerinin yerleşmeye elverişli olması olmuştur. Küresel şehir özelliği kazanmış şehirlerdeki başlıca ekonomik fa- B) Sanayileşmenin fazla olması C) Su kaynaklarının bol olması D) Yer şekillerinin engebesiz olması 3. Aşağıdakilerden hangisi ilk şehirlerin B) Tarımsal faaliyetlere uygun alanların olması yakın çevresini etkilerken bazı şe- 6. Dünya da nüfusu 10 milyondan fazla olan COĞRAFYA mi öncesi şehirlerin özelliklerinden değildir? E) İklimin elverişli olması 7. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi hem idari hem turizm hem de dini fonksiyonuyla küresel etkiye sahiptir? E) Maden havzalarında veya yakınlarında olması 4. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin Sanayi Devrimi sonrasında küresel etkisi artan şehirlerden biri olduğu söylenemez? A) Roma B) Tokyo C) Paris D) Essen D B) Helsinki C) Kahire D) Viyana E) Medine 8. New York un bir dünya şehri olmasında aşağıdaki fonksiyonel özelliklerinden hangisi daha etkili olmuştur? E) New York 1. E A) Roma aliyetler; borsa, bankacılık ve ticarettir. Şehirlerin gelişmesinde önemli paya sahip olan faali yet türü o şehrin asıl fonksiyonunu belirler. Bazı şehir ler ise aynı anda birden fazla fonksiyona sahip olabilir. A) Turizm B) Sanayi C) Din D) Ticaret 3. E 4. A 5. C 6. E E) İdari 7. A 8. D

17 9. Şehirlerin çevresine olan etkileri şehrin nüfus ve fonk siyonel özelliklerine göre değişmektedir. Şehirler sa hip oldukları özelliklerine göre etkileri yerel, bölgesel ve küresel boyutlarda olabilmektedir. Örneğin, Londra da meydana gelen bir olay Dünya nın büyük bir kısmını etkilerken Suriye nin Şam şehrinde meydana gelen bir olay sadece yakın çevresini etkileyebilmekte dir. I. Tokyo (Japonya) II. Hartum (Sudan) III. Paris (Fransa) IV. New York (ABD) V. Mekke (Suudi Arabistan) Buna göre, paragrafta örneği anlatılan benzer bir durum aşağıdaki kent çiftlerinden hangisinde görülür? A) Tokyo - Paris B) New York - Hartum C) Mekke - Tokyo D) Hartum - Mekke E) Paris - New York Tarih boyunca Dünya yı siyasi ve dini olarak etkisi altına alan küresel şehirlerden biridir. - Dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar bo yunca sürdürdüğünden Dünya nın Başkenti unvanı na layık görülmüştür. - Dünyanın büyük bir kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır. - Katoliklerin dinî merkezi olan Va tikan ı içine aldığından çift başkent özelliğine sahiptir. Paragrafta bazı özellikleri verilen şehir A) Roma B) Brüksel C) Paris D) Atina E) Londra 11. Aşağıdaki şehirlerden hangilerinin etki alanının oluşmasında dini faktörler etkili olmuştur? A) Atina, Roma, Amsterdam B) Şam, Bağdat, Bakü C) Londra, Paris, Marsilya D) Kudüs, Roma, Mekke E) Roma, Medine, Kahire 12. Aşağıda bazı kıtalar verilmiştir. I. Avrupa II. Asya III. Kuzey Amerika IV. Afrika V. Avustralya Buna göre, küresel etkiye sahip şehirlerin en az bulunduğu kıtalar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve V E) IV ve V 13. Aşağıdakilerden hangisi, bir şehrin küresel ya da bölgesel etki alanını sınırlandıran faktörlerden biridir? A) Hizmet sektöründe çalışan kişi sayısının fazla olması B) Toplumdaki iş bölümünün belirgin olması C) Hinterlandının geniş olması D) Genç nüfusun genel nüfus içindeki payının fazla olması E) Ulaşım olanaklarının gelişmemiş olması 14. Vatikan çok küçük bir ülke olmasına rağmen küresel etkisi İtalya dan çok daha fazladır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Turistik önem taşıyan yapılara sahip olması B) Önemli yolların kavşak noktasında bulunması C) Nüfusunun kalabalık olması D) Bankacılık ve finans merkezi olması E) Hristiyanların dini merkezi olması 15. New York, Dünya nın en önemli bankacılık ve finans merkezi dir. Bu yönüyle Dünya ekonomisinin kumanda ve kon trol merkezidir. Aşağıdaki ülkelerin ekonomik fonksiyonları göz önüne alındığında hangisinin New York un anlatılan özelliğine benzerlik gösterdiği söylenemez? A) Tokyo B) Kahire C) Dubai D) Zürih E) Hong Kong ROMA Tarih boyunca Dünya yı siyasi ve dini olarak etkisi altına alan küresel şehirlerden biridir. Bu nedenle Dünya nın Başkenti olarak görülmüştür. Bir dönem sınırları Batı Avrupa dan Orta Doğuya ve Kuzey Afrika ya kadar yayılmıştır. Sadece Roma İmparatorluğu nun değil dünyanın büyük bir kısmını siyasi ve dini olarak etkisi altına almış küresel şehir özelliği kazanmıştır. Günümüzde ise İtalya nın ve Vatikan ın başkentidir. Bu özelliğinden dolayı çift başkentlilik ünvanına sahiptir. Roma şehrine tarihsel süreç içinde önem kazandıran özellikler; Roma İmparatorluğu nun başkenti olması, Katoliklerin dini merkezi olan Vatikan ı içine almış olması, Siyasi, dini ve kültürel odak noktası olması, Roma günümüzde idari ve dini fonksiyonlarının yanısıra turizm şehri özelliği gösterir. BÖLÜM 2 COĞRAFYA 9. B 10. A 11. D 12. E 13. E 14. E 15. B 45

18 BÖLÜM New York şehrinin dünya çapında öneme 20. Aşağıda bazı şehirler verilmiştir. sahip olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? NEW YORK Küresel öneme sahip bir şehirdir. rinin merkezi olması, caret merkezine sahip olması, Yukarıdaki şehirler fonksiyon özelliklerine göre eşleştirme yapıldığında hangi şehir açıkta kalır? aliyetlerin gelişmiş olması etkili olmuştur. Bu yönleriyle Dünya ekonomisi- A) Londra B) Roma C) Mexico City D) New York nin kumanda ve kontrol merkezidir. E) Washington Manhattan bölgesinde yer alır. Birleşmiş Milletler Londra Pekin Delhi Genel dış ilişkiler için de çok önemli bir merkez durumundadır. Yukarıdaki haritada gösterilen şehirlerden hangisinin nüfusu 10 milyon kişinin üzerinde değildir? E) Şam A) Roma, Dünya tarihindeki belirleyici rolünü asırlar bo yunca sürdürdüğünden Dünya nın Başkenti unvanı na layık görülmüştür. B) Dünyanın büyük bir kesimini siyasi ve dinî olarak etkisi altına almıştır. C) Dünya nın önemli şirketlerinin merkezleri, sivil toplum örgütleri ulusal ve uluslararası etkili medya kuruluşları burada toplanmıştır. E) Roma nın küresel etkisi İtalya dan çok daha büyüktür. 22. New York şehriyle ilgili aşağıda verilen- A) Londra B) Pekin lerden hangisi yanlıştır? C) Sidney D) Delhi A) Küresel öneme sahip bir şehirdir. E) Los Angeles 19. Şehirleşme süreci Sanayi Devrimi yle hız kazanmıştır. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin etki alanı Sanayi Devrimi öncesinde de genişti? A) Marsilya B) Essen C) Tokyo D) New York 46 D) Mekke D) Katoliklerin dinî merkezi olan Va tikan ı içine aldığından çift başkent özelliğine sahiptir. Sidney Konseyi ne ev sahipliği yaptığından C) Marsilya den hangisi yanlıştır? 18. Los Angeles B) Essen 21. Roma şehriyle ilgili aşağıda verilenler- Finans dünyasının kalbinin attığı Wall Street caddesi, New York un A) Oxford Sözü edilen şehir Sanayinin, eğitim ve kültürel fa- Din Şam hipliği yapan bu şehir dış ilişkiler için de çok önemli bir merkez durumundadır. Aynı zamanda küreselleşen dünyanın kumanda merkezidir. Dünyanın en önemli finans ve ti- Eğitim Sanayi Mekke 17. Birleşmiş Milletler Genel Konseyi ne ev sa- burada toplanması, büyük şehridir. Essen E) Sanayinin, eğitim ve kültürel faaliyetlerin gelişmiş olmasının ABD ve dünyanın önemli şirketle- ABD nin nüfus bakımından en B) Sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının burada toplanmasının D) Dünya nın en önemli finans merkezine sahip olmasının sahip olmasında; uluslararası medya kuruluşlarının Liman Marsilya C) Amerika Birleşik Devletleri nin başkenti olmasının New York un dünya çapında öneme Sivil toplum örgütleri, ulusal ve Fonksiyon Oxford COĞRAFYA Şehir A) ABD ve dünyanın önemli şirketlerinin merkezi olmasının 17. D 18. C C) Dünya ekonomisinin kumanda ve kontrol merkezidir. D) Amerka Birleşik Devletleri nin idari kentidir. E) Finans dünyasının kalbinin attığı Wall Street caddesi, New York un Manhattan bölgesinde yer alır. E) Roma 16. C B) Sivil toplum örgütleri, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının bu şehirde toplanmıştır. 19. E 20. E 21. C 22. D

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar :

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE. 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TÜRKİYE 2000li Yıllara Doğru Türkiye'nin Onde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar : I - N Ü F U S HAZİRAN 1993 Levent Ortaköy Yolu Korukent Sitesi

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 87 LOJİSTİK SEKTÖR RAPORU 2013 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ

TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ TÜRKİYE NÜFUSUNA GÜNCEL BAKIŞ Bu rapor Nüfusbilim Derneği nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu nun ürünüdür. Çalışma grubu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu nun mali katkıları ile yürütülmüştür. Raporu

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE

ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE ULUSLAR ARASI GÖÇ SORUNU PERSPEKTİFİNDE TÜRKİYE Taşkın DENİZ ÖZET İnsanlık tarihi ile başladığı kabul edilen göç olgusunun günümüzdeki en önemli yansımalarının

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL Şubat 2007 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI TSPAKB ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ GLOBAL FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı