OSMANLININ SON DÖNEMLERİNDE MARUNİLERİN LÜBNAN DA BAĞIMSIZ BİR HIRİSTİYAN DEVLETİ KURMA GİRİŞİMLERİNİN FİKRİ TEMELLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLININ SON DÖNEMLERİNDE MARUNİLERİN LÜBNAN DA BAĞIMSIZ BİR HIRİSTİYAN DEVLETİ KURMA GİRİŞİMLERİNİN FİKRİ TEMELLERİ"

Transkript

1 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 2, Sayfa: , ELAZIĞ-2005 OSMANLININ SON DÖNEMLERİNDE MARUNİLERİN LÜBNAN DA BAĞIMSIZ BİR HIRİSTİYAN DEVLETİ KURMA GİRİŞİMLERİNİN FİKRİ TEMELLERİ The Endeavour of the Maronites to Set up An İndependents Christian State in Lebanon in the Late Period of the Ottoman Empire Ramazan IŞIK Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Elazığ. ÖZET Biz bu makalede, XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başlarında Marunilerin Lübnan da bağımsız bir Hıristiyan devleti kurma girişimlerinin tarihsel arka planını incelemeye çalışacağız. Modern ulus kavramı, Orta Doğuda XIX. yüzyılda bir sömürge ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu kavramdan hareketle Marunilerde etnik kimlik bilinci gelişmiş ve 1920 lere gelindiğinde Avrupalı güçlerin özellikle de Fransa nın himayesinde Lübnan da bağımsız bir Hıristiyan devleti kurulması yönünde gayret sarf etmişlerdir. Bu amaçla da I. Dünya Savaşı ndan sonra Avrupalı güçler özellikle de Fransa nezdinde çok değişik lobi faaliyetleri yürütmüşlerdir. Anahtar Kelimeler: Maruniler, bağımsızlık, etnik kimlik, misyoner, Fransa. ABSTRACT İn this article, We ll try to study the historical back plan of the Maronite s efforts at the beginning of the 19 th and 20 th centuries to establish and indipendent separate christian state in Lebanon. The modern nation notion in the Middle East appeared as a colony product in the 19 th century. With this notion the ethnic identity notion among the Maronites has developed and in the 1920 s, they tried to found an indipendent christian state under the protection of european countries and especially France. With this intention after the first world war the european continued different lobby activities especially by the help of France. Key Words: Maronites, independence, ethnic identity, mission, France.

2 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Lübnan Marunileri, IX. yüzyıldan sonra Kuzey Suriye bölgesinden, Cebel-i Lübnan a göç etmiş, Arami-Süryani kökenli bir topluluktur ve adlarını MS. 410 larda ölmüş olan Aziz Marun adında bir rahipten almışlardır 1. XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun giderek daha çok kan kaybetmeye devam etmesi, özellikle de 1821 lerde Balkanlardaki ayaklanmaların ardından, Avrupalı güçlerinde desteği ile bağımsız bir Yunanistan devletinin ilanından sonra, Osmanlı tebaası Hıristiyan topluluklar gittikçe artan bir biçimde ulusal ayaklanma eğilimi içerisinde olmuşlardır 2. Aynı şekilde Lübnan da en büyük Hıristiyan grubu meydana getiren ve Haçlılar döneminden itibaren sürekli Roma Kilisesi ile ilişkilerini devam ettiren Maruniler de XIX. yüzyıllarda ve özellikle de XX. yüzyılın başlarında Avrupalı güçlerin özellikle de Fransa nın himayesi ile Lübnan da bağımsız bir Hıristiyan devleti kurabilecekleri düşüncesine kapıldılar. Hatta XX. yüzyılın ilk yarısı boyunca Marunilerde bu eğilimin bir sonucu olarak, Orta Doğuda bağımsız bir Yahudi vatanına karşılık, Lübnan da bağımsız bir Hıristiyan devleti kurulması planlarının hayata geçirilmesi çabalarını görmekteyiz 3. Bu bağlamda, Maruni entelektüeller kendi toplum ya da cemaatlerinin etnik kökenlerini tarihte medeniyet kurmuş olan kavimlere kadar götürdükleri ve etnik kökenlerini ispat ettikleri takdirde amaçlarına daha kolay ulaşabilecekleri kanaatine vardılar. Böylece, Maruni entelektüeller, kendilerinin tarihte bağımsız ayrı bir ulusal kimliğe sahip olduklarının ispatı yönünde çalışmalara başladılar. Dolayısıyla onlar, etnik köken itibariyle, Maruni toplumunun tarihini, tarihte büyük medeniyet kurmuş olan Fenike ve Fenike ailesine mensup toplumlara kadar götürdüler 4. Biz bu makalede, XIX. yüzyılda Maruni entelektüeller arasında etnik kimlik bilincinin ortaya çıkışından, 1920 lerde Suriye deki Fransız manda yönetimi döneminde 1 Bkz., Ramazan Işık, Maruni Kilisesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Dok. Tezi, Ankara 2003, 21 vd., Albert Hourani, Çağdaş Arap Düşüncesi, Çev. L. Boyacı-H. Yılmaz, İstanbul 2000, 61; Hourani, Arap Halkları Tarihi, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul 2001, Muhammed Züaytir, el-maruniyye fi Lebanan Kadimen ve Hadisen, el-vekaletü ş-şarkiyye 1994, 464 vd.; Kirsten E. Schulze, İsrail ve Maruni Milliyetçilikleri Bir Azınlık İttifakı Doğal mıdır?, Orta Doğuda da Milliyetçilik, azınlıklar ve diasporalar, Der. K. E. Schulze, Martin Stokes, C. Campbell, (Çev. Ahmet Fethi), İstanbul 1998, 214 vd. 4 Bkz., Butros Dau, History of the Maronites, (Religious, Cultural and Political), Lebanon 1984, 9 vd.; Ayrıca Yusuf ed-dibs, Suriye tarihi adlı eserinin I. cildini tamamen bu konulara ayırmıştır. Bkz., Yusuf ed-dibs, Tarih-i Suriye ed-dini ve ed-dünyevi , I-X, Dar-i Nazir Yine Maruni tarihçilerden W. Peter Tayah, The Maronites adlı eserinde etnik bakımdan Marunilerin Fenike ve Arami kökenli bir topluluk olduklarını ve bunların asıl vatanlarının Lübnan olduğunu zikrederek, Lübnan ve Maruniliğin aynı anlamı ifade ettiğini öne sürmüştür. Bkz., Wadih Peter Tayah, The Maronites, Roots and Identity, Miami, Florida 1987, 239 vd. 414

3 Osmanlının Son Dönemlerinde Marunilerin Lübnan da.. Büyük Lübnan veya bağımsız ayrı bir Hıristiyan Devleti kurulması çabalarının tarihsel arka planını incelemeye çalışacağız. Modern ulus kavramı, Orta Doğuda XIX. yüzyılda ortaya çıkan bir sömürge ürünüdür. Bu modern ulus kavramından hareketle Maruniler, kendi toplumlarının tam anlamıyla benimseyebilecekleri ve paylaşabilecekleri ortak bir etnik kimlik tesis etmek için yeni köken mitleri ve tarihsel bellekler yaratmak gerektiğinin bilincindeydiler. Bundan başka, kendi kültürlerinin üstünlüğünü, kendi toplumlarının tarihteki akrabalarının ve mensup oldukları ırkın eşsizliğine vurgu yaparak, kendilerini diğer gruplardan ya da komşularından ayırmak zorundaydılar. Eğer belirli bir aidiyet ve ortak bir atalar kimliği tespit edilirse, müstesna meziyetleri, üstün değerleri ve yüce idealleri ihtiva eden bir şecere ağacı tarihte mükemmel kabul edilen ilk örneklere kadar geri götürülebilirdi. Böylece bu model, yeni bir politik yapı için taklit edilebilecek belli başlı örnek modellerden biri olabilirdi 5. Şüphesiz bu süreç, modern milliyetçiğin doğuşundan itibaren, sadece Lübnan ya da Orta Doğu ile sınırlı kalmamış ve bütün ulusal hareketlerin genel bir karakteri haline gelmiştir. Bu aidiyeti yaratmak için, bir toplum yeniden nasıl bir tarih ya da geçmiş inşa edebilir? veya ona yeniden nasıl geri dönebilir? Şüphesiz, buna arkeoloji ilminin önemli bir katkı sağladığı görülmektedir. Çünkü, arkeolojik bulgular sayesinde uluslar kendilerini tarihsel bir çizgiye oturtmakta, kendi toplumlarını eski şecere ağaçlarına ve tarihi ihtişamlı dönemlere bağlamak suretiyle kendilerine belirli bir statü kazandırmaktadırlar. Dolayısıyla, yapılan kazılarda çıkarılan bulguların doğrudan kendi atalarına ait olduğunu iddia eden yerli nüfusun, kendi kendilerini tanımlamaları açısından arkeolojik bulguların müstesna bir önemi vardı. Böylece, onlar kendilerini bölgedeki diğer gruplar veya toplumlardan farklı olduklarını, bölgenin asıl sahiplerinin kendileri olduklarını söyleyebiliyorlardı. Şüphesiz, Avrupalı arkeologlar XIX. yüzyılda Suriye ve Lübnan da önemli kazılarda bulundular ve onların bu kazılarda elde ettikleri bulgular, istemeyerek de olsa bu yerli halkların milli gururlarının beslenmesine ve gelişmesine hizmet etmiştir denilebilir 6. Genel olarak bir köken miti gerekli belirli unsurları taşımak zorundadır. Bunlar, soyluluk, göç, kurtuluş, altın çağ, çöküş ve bütünüyle yeniden doğuş mitleridir. Öyle ise eski ihtişamlı dönem yeniden nasıl inşa edilebilecekti? Maruni entelektüeller, Maruni 5 Bkz., Anthony Smith,The Ethnic of Nations, Oxford 1986, 192 vd. 6 Fhilip L. Kohl - Clare Fawcett, Nationalism, Politics and The Pratice of Archaeology, Cembridge 1995, 20 vd.; Aharon Kampinsky, The İnspiratian of Achexology Over İsraeli Society and Culture, Ariel, Vol , Nisan 1994,

4 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) toplumu için mitsel bir geçmiş yaratmak amacıyla, kendi cemaatlerinin etnik kökenlerini Fenike ve Fenike ailesine bağlı kavimlere kadar dayandırdılar. Dolayısıyla, yukarıdaki soruların tek bir cevabı olmamakla birlikte, Maruni entelektüeller Fenikelilik mitinin muhtemelen bütün bu soruları karşılayabileceğini düşündüler 7. Onlara göre, M.Ö. II. bin yılda Kenanlılar, İran körfezinden Büyük Suriye bölgesine geldiler. Kenanlılar, Hint- Avrupa ırkına mensup kavimlerdi. Bunlar, sahilin kuzey kesimlerine yerleşerek şehir devletleri kurdular ve kendileri deniz ticareti ile ün kazandılar. Kısa bir süre içerisinde büyük deniz ticaret filoları inşa ettiler ve bir çok sömürgeler kurdular. Kırmızı-mor renkli kumaşlarla ticaret yapmaları sebebiyle, kendilerine Yunanlılar tarafından Fenike adı verildi. Dünya medeniyetine, alfabeyi, deniz savaşı ustalıklarını ve diğer bir çok zanaatları miras olarak bıraktılar. Fenike, doğu ve batı arasındaki kültürlerin ve ticaretin bir köprüsü haline geldi. Bütün bunlardan başka Fenikeliler, Batı medeniyetinin ataları olmalarının yanı sıra, Akdeniz havzasında bu medeniyetin yayıcıları oldular. Öyle ki, yabancıların bölgeyi işgal ettiği dönemlerde bile, Fenike kendi varlığını korumayı ve ticaretteki ustalıklarını, ilmi alanlardaki başarılarını devam ettirmesini bilmiştir 8. Bununla beraber, bölgenin Araplar tarafından fethedilmesi ile, bu bölgede Fenikelilerin mirası yok olmuştur. Bu dönemde, Fenikelilerin mirasına sahip olan Maruniler, kendi üstün meziyetlerini korumak amacıyla, Cebel-i Lübnan a çekilmek zorunda kaldılar. Cebel-i Lübnan da kendi ulusal varlıklarını ve atalarından miras aldıkları üstün faziletleri ki bu üstün değerler Akdeniz kültürü, deniz sevgileri, ticaretteki ustalıkları ve en önemlisi de ilmi niteliklerini korumasını bildiler. Dolayısıyla, zaten var olan bu üstün değerleri Hıristiyanlık ve Maruni Kilisesi daha da yüceltmiştir. Lübnan ın kendi topografik yapısının bir sonucu olarak, Cebel-i Lübnan bu meziyetlerin korunması için çok elverişli bir hazine haline gelmiş ve dağ ehline onları korumayı vasiyet etmiştir 9. Bu anlamda, kendi coğrafi ve tarihsel sınırları içerisinde Lübnan da bağımsız bir Hıristiyan devleti kurulması sonucu, Lübnan halklarının eski tarihi ihtişamına geri dönebileceği ve insanlığa olan katkılarına uygun bir şekilde dünya milletleri arasında yeniden üstün bir pozisyona yükselebileceğine inanılmaktaydı. Görüldüğü üzere yukarıda anlatılanlar, Fenike ve Fenike ailesine mensup kavimlerin tarihteki imajından başka bir şey değildir. Bu anlamda, XX. yüzyıl ile birlikte Fenikelilik düşüncesini destekleyenler arasında bu Fenikelilik köken miti Maruni 7 Smith, The Ethnic of Nations, Dau, 9 vd. 9 Tayah, 37 vd. 416

5 Osmanlının Son Dönemlerinde Marunilerin Lübnan da.. tarihinin omurgası olarak değerlendirilmiştir. Zaman zaman detaylar eklenmiş veya çıkarılmış, ancak genel olarak hikaye aynı çizgide devam etmiştir. Dolayısıyla, onlara göre günümüzün Lübnanlıları Arap etnisitesinin bir parçası değil, Fenike-Arami kökenlidirler. Bu anlamda, onların Batı kültürüne katkısı yadsınamaz. Ticaretteki ustalıkları emsalsizdir. Miras aldıkları ulusal karakterleri bilgelik ve barışçıllıktır lara kadar Fenike sahil şehirlerinin tarihi hakkındaki bilgiler, temelde Kitab-ı Mukaddes ile Yunan ve Latin yazarların çalışmalarına dayanmaktaydı. Ernest Renan ın Mission de Phenicie adlı kitabı, Fenikelilerin geçmişini anlamak için ilk modern çalışmalardan biri olmuştur sivil savaşını takiben, Fenikelilerin tarihi mekânlarının incelemesini yapmak için Fransa imparatoru tarafından Suriye ye gönderilen bir araştırma heyetinin içinde ünlü oryantalist ve filolog Renan da bulunmaktaydı. Onun araştırma ve incelemeleri sadece bilimsel faaliyetlerle sınırlı değildi. Kendi döneminin sosyo-politik gelişmeleriyle de çok ilgilenmekteydi. Bu dönemde tarih, politik ve ideolojik semboller için bir kaynak olarak görülmeye başlandı. Nitekim, politikacılar ve tarihçiler, uluslar içerisinde kendi ulusunun ve onun yerinin yüceltilmiş rolünü açıklayan belirli milli karakteristikler için tarihteki dönüm noktası olayları keşfettiler. Bu amaçla Renan filolojiyi kullandı 11. Eğer değişik Avrupa ulusları için tarih bir araştırma konusu ise, o takdirde bu tarihin Batı Hıristiyan medeniyetinin kökleri ki Kitab-ı Mukaddes in vatanı Roma ve Yunan dönemlerinin başlangıcına kadar geri götürülmesi doğal olacaktır. Dolayısıyla, Avrupa halklarının manevi mirası hükmünde olan bu yerlerin görülmeye değer yerler olduğu açıktır. Şüphesiz Renan, Kitab-ı Mukaddes in yayıldığı topraklara seyahat eden ilk Avrupalı değildi. Bununla beraber, onun döneminde bu seyahatlerin karakterindeki değişim sembolleştirildi. Böylece XIX. yüzyılın ortalarından itibaren, antik çağla ilgili araştırmalar milli bir amaç haline dönüşmüş oldu. Roma, Atina, Ba albek, Kahire ve Kudüs ün klasik dönem medeniyetlerinin muhteşem yapıları sosyal hayatta önemli denebilecek bin anlam taşımaya başladı. Modern bilim ve arkeolojik kazılarla toplanan bilgiler, bu medeniyetleri yeniden gün ışığına çıkarmaya başladı. Avrupalı hükümetlerin de aktif teşvikiyle yeni bazı kazı hareketleri başladı. Bu kazılarda ortaya çıkarılan bulgularla ilgili iddialar öne sürülmeye başlandı. Bu anlamda, Şecere kökleri ile ilgili araştırmalarda Keltlerin, Fenikelilerin torunları olduğu bile iddia edildi. Başka bir 10 Ernest Renan, Mission de Phenicie, Paris 1864, 7 vd. 11 Edward W. Said, Şarkiyatçılık (Batı nın Şark Anlayışları), Çev. B. Ülner, İstanbul 2003,

6 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) ifadeyle, Britanya yı keşfedip, buraya yerleşenlerin Fenikeliler olduğu ileri sürüldü 12. XIX. yüzyılın başlarında özellikle Fransa nın eski medeniyetlere olan ilgisi akademik amaçların da üstünde ve ötesinde gelişti. Renan dan sonra da çok sayıda araştırmalar yapıldı. Böylece, Fransa ile eski yakın Doğu arasında duygusal bağlar güçlendirildi yıllarında Fransa dış işleri bakanı olan ve bu dönemde Fransa nın sömürgeciliğe yeniden dikkat çekmesinde önemli rol oynayan Gabrie Hanotaux La Montagne du Liban n atteint pas les hautes altitudes isimli bir eser yazdı. Ona göre; Lübnan dağının zirveleri ulaşılmaz olmamakla birlikte, dünya tarihinde önemli bir yere sahipti. Çünkü, Hz. Süleyman döneminden Renan a insanoğlunun hikmet bilgisi, laik sedir ağaçlarının gölgesinde burada gelişmiş ve gelişmeye devam etmekteydi. Görüldüğü üzere, burada Kitab-ı Mukaddes devirlerinden Hanotaux un kendi zamanına kadar olan dönem de Fransa nın kültürel mirasına vurgu yapılmaktaydı. Başka bir ifadeyle Hanotaux, Akdeniz dünyası ve onun kültürünü bizzat Fransız halkının kendi kültürü olarak değerlendirmekteydi 13. Fransız yazar Gustave Flaubert, ise 1863 yılında yazmış olduğu bir eserinde Akdeniz havzası kültürleri ile Fransız kültürünün bir ve aynı kültürü meydana getirdiğini söylemekteydi. Bunun sonucu olarak, Fransa nın Yakın Doğunun eski medeniyetlerine olan ilgisi hem laik hem de dini okullarındaki müfredat programlarına kadar girdi. Fransa kendi tarihinin bir parçası olarak okullarında, Eski Mısır, Babylon, Asuri, Kenan ve Fenike ile ilgili dersler koydu. Ders kitaplarında öğrencilere eski Fenikelilerin, Arap olmadıkları ve Hint-Avrupa ırklarının ortaya çıktığı Ham ın neslinden geldikleri anlatıldı 14. Fransa nın Akdeniz e olan ilgisi, XIX. yüzyılın son çeyreğinde yaşamış olduğu bazı politik olaylardan sonra daha da artmıştır yıllarında Fransa nın Prusya ya yenilmesi sonucu, Fransa Avrupa dışındaki politik faaliyetlere yönelmek zorunda kalmıştır. Bu dönemden sonra Fransa, genel olarak Afrika ve Asya ile daha çok ilgilenmeye başlamıştır. Başka bir ifadeyle, Avrupa da politik başarısızlığa uğrayan Fransa, Yakın Doğuda elde ettiği sömürgeler üzerindeki misyon faaliyetlerini güçlendirmeye ve buralarda kendi kültür değerlerini yaymaya yönelmiştir 15. Böylece, zamanla sömürge gruplarının muhayyilesinde bir Akdeniz imparatorluğu kurma düşüncesi gelişmeye başlamıştır. Nitekim, bu sömürgelerin temel sloganları; Sen nehri 12 Barbara Tuchman, Bible and Sword, New York 1956, Rene Ristelhueber, Les Traditions Françaises au Liban, Paris 1998, M. L Able Gagnol, Histoire Ancienne des Peuples de L orient, Paris 1891, 274; Emile Sepond, Histoire Ancienne de L orient, Paris 1920, Said,

7 Osmanlının Son Dönemlerinde Marunilerin Lübnan da.. Paris e aktığı gibi, Akdeniz de Fransa ya akar 16 olmuştur. Başka bir ifadeyle sömürgeler, Avrupa kültürünün ve özellikle de Fransız kültürünün üstünlüğüne inandırıldı. Bu anlamda Fransız ulusu, Avrupa da en aydınlanmacı ve âlî kültürü temsil etmektedir. Çünkü, Fransa Roma nın aydınlamacı felsefesi ile Hıristiyan İncil inin iman ilkelerini benimsemiş ve onları hazmetmiş bir toplumdu. Dolayısıyla, sadece Fransa nın imajında Akdeniz dünyasında yeniden bir Roma İmparatorluğu tesis etmek mümkün olabilirdi 17. Bölgede Fransa ile Maruniler arasındaki bağlar Haçlılar döneminde başladı. Bu dönem, aynı zamanda Roma Kilisesinin Maruni Kilisesini bağrına bastığı dönemdi te Roma da Maruni Koleji açıldı. Bu kolejin yönetimi, Cizvit rahiplerin uhdesine verildi. Bu dönemden itibaren, Cizvit rahiplerin genelde Suriye de Katolik misyonu yayma konusunda özel de ise yerel eğitim sistemi üzerinde kayda değer bir iz bıraktıkları görülmektedir 18. Fransız Katolik misyonerleri ise Suriye ye 1831 de geldiler. Bu dönemden sonra, misyon bir Fransız karakteri taşımaya başladı. Bu Katolik Fransız misyonerler bölgede sadece Hıristiyan eğitim sistemini yerleştirmeye çalışmıyorlar, aynı zamanda genelde toplum özelde ise elit tabaka üzerinde çok derin bir tesir bırakmaya gayret sarf ediyorlardı. Bu amaca ulaşmak için, onlar bölgede pek çok okul açtılar ve kendi eğitim sistemlerine uygun şekilde çok genç yaştaki çocukları eğittiler. Nitekim, yedi yaşında bir çocuğu bize verin ve biz, ebedi olarak ona sahip olalım sözlerinin, bu Katolik Cizvit rahipler tarafından söylendiği bilinmektedir 19. Bu misyonun bir parçası olarak 1875 yılında Beyrut ta St. Joseph Üniversitesi kuruldu. XIX. yüzyılın sonlarında laik eğilimlerine rağmen, Fransa misyonerlik faaliyetleri vasıtasıyla Fransa dışında geleneksel Fransız dini eğitim sisteminin yayılmasını desteklemeye devam etti 20. Fransa ve onun kültürü ile güçlü bir bağ kuran üniversite, Suriye ve Lübnan için kültürel bir merkez haline geldi. Saygın ailelerin bir çoğu, çocuklarını okutmak için bu üniversiteye gönderdi lerde Fransız Manda yönetimi altında bir Lübnan Devleti kurulduğu zaman, bu devletin memurları genel olarak St. Joseph Üniversitesi mezunları arasından seçildi. Böylece, St. Joseph Üniversitesi ndeki Cizvit rahiplerle Yeni Lübnan devleti arasında güçlü bir bağ tesis edilmiş oldu C. H. Andrevw - K. Fostner, The French Colonial Party, The Historical Journal, 1971, Rene Millet, Notre Politigue Exterieure de 1898 a 1905, Paris 1905, Işık, 204 vd. 19 Züaytir, 345 vd. 20 Andrew-Kanya Forster, The Climax of French Imperial Expansion, Stanford 1981, Selim Abou, Le Bilinguisme Arabel-Français au Liban, Paris 1962, Bkz. David A. Kerr, The Temporal Authority of The Maronite Patriarachate, Ph. D. Thesis, St. Antony s College, Oxford 1973,

8 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) Sömürge okullarında genel olarak Fransa, Sömürge durumunda yaşayan toplumları ruhsuz nesneler haline getirmek amacıyla, kendi ülkelerinin tarihini değil, Fransa nın tarihini öğretti. Nitekim, Kuzey Afrika daki Fransız sömürge okullarında durum böyle idi 23. Ancak, Lübnan da durum bundan biraz daha farklılık arz etmekteydi. Lübnan da Maruniler en büyük Hıristiyan gruplardan birini teşkil etmekteydiler ve bunlar Katolik olmaları bir yana, zaten eskiden beri Fransız hayranı bir toplumdu. Başka bir ifadeyle, kendi kültürel değerlerinin bir parçası olduklarını ifade eden Marunileri kullanarak bölgede Hıristiyanları birleştirmeye çalışan Fransa, Katolik misyoner öğretmenlerin bölgenin tarihi ile ilgili araştırmalar yapmaya ve bu bilgileri öğrencileri ile paylaşmalarına çok büyük önem verdi. Böylece, St. Joseph Üniversitesi bölgede Suriye nin tarihi ve arkeolojisi üzerine araştırma yapan kurumların öncüsü haline geldi de bu üniversiteye bağlı olarak Oryantal fakültesi kuruldu. Bu fakültenin öğretim üyeleri arasında Şeyho, Ronzavelle Jalabert, Planchet, H. Lammens gibi ünlü oryantalistler de vardı. Eski Suriye tarihi ile ilgili araştırmalara en büyük katkıyı onlar sağlamaktaydılar 24. Bu dönem, Marunilerin kimlik arayışlarının hızlandığı bir dönem olmuştur. Nitekim, 1902 de üniversite tarafından yayınlanan el-meşrik dergisinde Marunilerle Marada arasında bir akrabalık olduğuna ilişkin olarak bir tartışma başlamış ve bu dergide seri yazı dizisi şeklinde yayınlamıştır 25. Bu tartışmanın tamamını burada nakletmek mümkün değildir. Ancak, bu yazı dizilerinin Maruniler ile Marada topluluğunun aynı topluluklar olduklarını dile getiren tartışmaları ihtiva ettiğini söylemek yeterli olacaktır. Şüphesiz bu durum, Katolik misyoner öğretim üyelerinin üstlenmiş oldukları rolü açıkça ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, onlar bölge halklarının özellikle de Marunilerin mitsel bir geçmiş yaratmak suretiyle, kendi toplumları için yeni bir tarih inşa etmelerinde önemli rol oynamışlardır 26. Bu tartışmayı başlatanlardan biri H. Lammens idi. Lammens, St. Joseph in müfredatını hazırlayanlardan birisiydi ve dolayısıyla Suriye ile Lübnan daki ayrılıkçı ideolojilerin gelişmesinde ve beslenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Lammens hem Suriye nin tarihi ve coğrafyası ile ilgili araştırmalar yapmış hem de öğretmiştir. Yıllarca üniversitenin müfredat programları idari müdürlüğünü yaptı. Ayrılıkçı bir Hıristiyan kimliğine temel oluşturması için, sözde bilimsel izahlarla Suriye ile Lübnan ın Hıristiyan 23 David Gordon, Self-Determination and History in The Third World, New Jersey 1971, 55, Gordon, 55-60, 130 vd. 25 Bu tartışmalarla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz., Ahmed Beydoun, ldentite Confessionelle et Temps Sociel Chez Les Historiens Libanais Contemporains, Beyrut 1984, ; Işık, 82 vd. 26 Işık, 81,

9 Osmanlının Son Dönemlerinde Marunilerin Lübnan da.. olduğunu belirten değişik makaleler yazdı. Lammens, ayrıca Cebel-i Lübnan ın dağlık ve coğrafyasının ulaşılmaz olması sebebiyle, tarihte uzunca bir dönem baskı altındaki azınlıklar için bir sığınma merkezine dönüştüğünü ileri sürerek, bölgenin Müslüman tehdidi ile karşılaşmasına rağmen, Suriye nin gerçek karakterinin Cebel-i Lübnan da muhafaza edildiğini ifade etmiştir 27. Orta Doğuda misyonerlerin ve dolayısıyla Batı kültürünün ilk girdiği yerlerden biri de Mısır olmuştur. Bu anlamda, Mısır ın İskenderiye şehri misyonerlerin tabir yerindeyse at koşturdukları bir yerleşim merkezi idi. XIX. yüzyıl boyunca birçok Avrupalı ve Levanten topluluklar İskenderiye ye göç etmiş böylece şehir, kendi ünlü kozmopolit havasına bürünmüştür. Suriye de olduğu gibi, Mısır da da Fransa, Batı kültürünün yerleşmesinde önemli rol oynamıştır. Burada da Fransız okulları açıldı ve ülkenin birçok bölgesinde olduğu gibi şehirde dini misyonlar faaliyet göstermeye başladı. Zamanla, birçok Suriyeli Mısır ın özellikle de İskenderiye nin ideal bir yerleşim yeri olduğunu öğrendi. Suriye nin misyoner okullarında aldıkları eğitim ve zanaatları hızlı bir gelişmeyi yaşayan Mısır ın yararına kullanmak adına buraya göç ettiler. Başka bir ifadeyle, XIX. yüzyıl boyunca Suriyeli Hıristiyanların birçoğu Mısır a geldi ve I. Dünya Savaşı boyunca bunların sayısı dramatik bir şekilde arttı. Savaşın sonuna kadar, İskenderiye de büyük ölçüde eğitimli Suriye ve Lübnanlılar meydana geldi. Onların birçoğu ya Beyrut taki ya da İskenderiye deki Katolik misyoner okullarından mezun oldular. Tarihsel süreçte, Katolik Cizvit rahiplerin yaşam tecrübelerinden hareketle, onlar öğrenci birlikleri kurdular ve kendi içlerinde kültürel faaliyetlerin gelişmesini teşvik ettiler. I. Dünya Savaşı sıralarında Fenikelilik kavramından söz edenlerin bir çoğu, savaş biter bitmez Lübnan a geri döndüler 28. Modern anlamda dışlayıcı bir Hıristiyan kimliği, XIX. yüzyılın ilk yarısı boyunca Cebel-i Lübnan da vücut bulmaya başladı. Dolayısıyla, XIX. yüzyılda Maruni Kilisesi Lübnan ın politik tarihinin şekillenmesinde ve 1920 lerde Lübnan da bir Hıristiyan devletinin yaratılması projesinde önemli rol oynamıştır 29. Bununla beraber bu dönemde de kilise, Fenikelilerle Marunilerin aynı etnik kökenden geldiklerini ispat etmek arzusundan daha çok, Maruni Kilisesi nin tarih sahnesine çıkışından günümüze kadar olduğu gibi, Maruni toplumunun Katolikliğe bağlılığını ispat etmek için çaba sarf ettiği 27 Kemal Salibi, Islam and Syria in the Writings of Henri Lawwans, in Lewis and Holt (eds.), Historians of The Middle East, London 1962, Züaytir, 284 vd. 29 Meir Zamir, The Formation of Modern Lebanon, London 1985,

10 F.Ü.Sosyal Bilimler Dergisi (2) anlaşılmaktadır. Ancak, yine de XIX. yüzyılda Maruni patriği Nicolas Murad yazmış olduğu bir eserinde Marunilerle eski Fenikelilerin arasında tarihsel bir bağ olduğunu öne sürmekte, Lübnanlılık düşüncesine vurgu yapılmakta ve Lübnan da ayrı bağımsız bir Hıristiyan devleti kurulması gerektiğini savunmaktaydı 30. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Maruni kimliği hakkındaki yazıların mahiyeti tedrici bir şekilde değişti. Dini kökenlerin tarihi hala hakimdi fakat, bölge hakkında bilimsel bilginin yayılmasının bir sonucu olarak, dağ halkının kökenlerine başka detaylar ilave edildi. Marada ve Marunilere ilişkin olarak yukarıda zikredilen tartışma bu gelişmenin bir sonucu olsa gerektir. Beyrut Maruni piskoposu Yusuf ed-dibs bu tartışmayı başlatanların en başında gelmekteydi. Dibs, kendi cemaatinin tarihine ayrıntılı bir şekilde yer verdiği, Suriye Tarihi adını verdiği bir kitap yazdı. ed-dibs, kendi tarihsel araştırmasına Kitab-ı Mukaddes dönemi ile başladı ve Suriye sahillerindeki Fenike tarihine büyük bir bölüm tahsis etti. Dibs, eserinde Fenikelilerin Semitik olmadıklarından, onların ticaretteki ustalıklarından, sömürgelerinden, zanaatlarından, alfabeyi icatlarından bahsettikten sonra kendi toplumlarının etnik kökenlerini Fenike ve Fenike ailesine mensup kavimlere kadar dayandırmak suretiyle, Fenikelilerin zengin geçmiş tarihlerini ve insanlığa yaptıkları katkıları anlatır. Dolayısıyla, kendilerinin Fenike kökenlilik iddialarını temellendirmeye çalışır. Dibs, Lübnan ın eski yerleşimcileri ile mevcut sakinleri arasında doğrudan bir ilişki kurmamakla birlikte, eski Fenikelilerle Cebel-i Lübnan ın mevcut sakinleri arasında belli bir bağ kurarak sürekli bir kronolojik tasvir yapmaya çalışır 31. Nitekim, bu tanımlama daha sonra kendi uluslarının tarihini yeniden inşa edecek olan Maruni Hıristiyanlar tarafından benimsenecek ve genişletilecekti. Maruni patriği İlyas Huveyyik ( ) döneminde kilise, Marunilerin Fenike kökenli kavimlerin soyundan geldikleri şeklindeki tartışmalara daha aktif bir şekilde katılmış ve 1920 lerde patrik Daha Büyük Lübnan ın kurulması yönündeki faaliyetlerini hızlandırmıştır. Bu faaliyetleri ile patrik hem kendi cemaatinin dini lideri hem de Lübnan ın politik lideri gibi davranmaktaydı. Versay daki barış konferansında Lübnan delegasyonuna başkanlık ettiği zaman, ayrı bir Hıristiyan varlığı olarak Daha Büyük Lübnan ın kurulmasını talep ederken, Lübnan ın etnisitesinin Arap olmadığını ispatlamak için Fenikelilik fikrini kullanmıştır 32. Bununla beraber, patriğin kendi cemaatine sık sık 30 Nicolas Murad, Notice Historique Sur L origine de La Nation et sur Ses Rapports Avec la France, Paris 1844, 3 vd.; Ayrıca bkz., Carol Hakim-Dowek, The Origins of The Lebanese National Idea, (Ph. D. Thesis, St. Antony s College), Oxford 1977, ed-dibs, I, E. P. Hoyek, Les Revendications du Liban Memoire de la Delagation Libanise a la Conference de la 422

11 Osmanlının Son Dönemlerinde Marunilerin Lübnan da.. göndermiş olduğu resmi tebliğlerinde Lübnan ın Hıristiyanlık önce varlığına tek bir işarette bile bulunmadığı anlaşılmaktadır. Böylece, kilisenin kendisi ya da doğal olarak patrik cemaatine, kendi atalarına bağlılık veya Hıristiyan olmayan pagan atalarına karşı bağlılığı telkin etme cesaretini gösterememiştir. Patrik Huveyyik, Versay da günümüz Lübnanlılarının eski Fenikelilerin torunları oldukları fikrini söylediğinde, kendi cemaatine değil, ama muhtemelen batılı dostlarına göndermeler yapıyordu. Çünkü, Barış Konferansında Batılı delegasyonlar için Fenike adı, tanıdık bir isimdi ve gerçekte Huveyyik in de bunun farkında olduğu ve onu istismar ettiği açıktır 33. Kısaca Maruni Kilisesi, Arap olmayan ayrı bir soy ya da nesep için dayanak sağladı. Görüldüğü üzere, Suriye ile Lübnan ve Suriyeli-Lübnanlı göçmenlerin çoğunlukla yaşadığı Mısır (İskenderiye) da, Fransız Katolik misyonerlerinin açmış oldukları okullardaki eğitim sisteminin bir sonucu olarak, Maruniler arasında Fenike kökenlilik mitinin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Marunilerin, misyoner okullarından devşirdikleri fikirler, onları kendi cemaatleri ile bütünleştirebilir ve tam anlamıyla parçası oldukları bir millet henüz ortada olmamasına karşılık, Avrupalı güçlerin özellikle de Katolik Fransa nın himayesinde mümkün olabilirdi. Böylece, zamanla Maruni entelektüeller arasında bir ulus düşüncesinin ortaya çıktığı görülmektedir. Tarihi süreçte, özgür bir Hıristiyan yaşamının merkezi kabul ettikleri Katolik Fransa veya Avrupa güçlerinin himayesinde bağımsız bir Lübnan Hıristiyan devletinin yaratılabileceği düşünceleri direnç kazanmaya başladı. Zaten, 1861 den itibaren Avrupalı güçlerin himayesinde Lübnan da bir iç özerklik söz konusu idi. Bu özerk yapı içerisinde Hıristiyanlar çoğunluktaydı. Bunun sonucu olarak, bu özerk yapının Avrupalı güçlerin de yardımı ile elbet bir gün, gerçek bağımsızlık yolunda bir sıçrama tahtası olması mümkündü 34. Bu düşünceyi savunanlardan biri de Bulus Nuceym idi. Nuceym, Cuniye li entelektüel bir Maruni olup, Fransa da yaşıyordu. Bu dönemde Nuceym, Lübnan sorununu anlatan ve sözde bu soruna yönelik çözüm önerilerini ihtiva eden La Question du Liban isimli bir kitap yazdı 35. Ona göre, Lübnan da bağımsız bir Hıristiyan devleti kurulması, sadece bir Suriye milleti çerçevesinde, Fransa nın himayesi altında kurulabilirdi. O da; Lübnan ın tarihini anlatırken, Lübnan ın eski sakinlerinin eski Paix, La Revue Phenicienne, Beyrut 1919, Yusuf es-savad, Fi Sabil el-istiklal, Beyrut 1967, Albert Hovrani, Çağdaş Arap Düşüncesi, (Çev. Latif Boyacı-Hüseyin Yılmaz), İstanbul 2000, M. Jouplain, La Question du Liban: Etude d histoire Diplomatique et de Droit İnternational, 2 nd edition, Cuniye 1961,

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar

Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Arap Milliyetçiliği: Ortaya Çıkışından 1918 e kadar Dr. H. Bayram SOY Özet: Osmanlı Devleti nde Tanzimatla birlikte modern okulların açılmasıyla ve Suriye, Cebel-i Lübnan ve Filistin deki misyoner okullarının

Detaylı

ISSN 1304-5482. Yasin AKTAY. Kadir ALBAYRAK. -Mefer? Mustafa ALICI. -Diasporada Tefsir ve Entegrasyon- Ali Osman KURT. Hakan OLGUN.

ISSN 1304-5482. Yasin AKTAY. Kadir ALBAYRAK. -Mefer? Mustafa ALICI. -Diasporada Tefsir ve Entegrasyon- Ali Osman KURT. Hakan OLGUN. Yasin AKTAY ISSN 1304-5482 Kadir ALBAYRAK - -Mefer? Mustafa ALICI -Diasporada Tefsir ve Entegrasyon- Ali Osman KURT Hakan OLGUN 3 8 Mehmet ALICI - inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi ISSN:

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sayı: 1 1 MİSYONERLİK VE HIRİSTİYAN MİSYONERLER Doç. Dr. Şinasi GÜNDÜZ OMÜ İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı sgunduz@omu.edu.tr Misyon ve

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J

Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J Sakarya Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Dergisi 7 / 200J HIRİSTİYAN MİSYONERLİGİNE GENEL BİR BAKlŞ AliERBAŞ'* i\bstrl\ct The history of Christian rnissionary goes back to Jesus. All the rnissionary groups

Detaylı

" Doğu incelemesi" anlamıyla. Doğu toplumlarının dilleri, kültürleri, tarihleri ve coğrafyaları hakkında bilgi sahibi

 Doğu incelemesi anlamıyla. Doğu toplumlarının dilleri, kültürleri, tarihleri ve coğrafyaları hakkında bilgi sahibi ORUÇ REiS şilik bir İspanyol müfrezesi tarafından bir ağılda yanındaki adamlarıyla birlikte sıkıştırıldı. Çarpışma sırasında yaralanan Oruç Reis daha sonra öldürüldü (924/ 151 8 yazı) Akdeniz'de efsaneıli

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAHİYAT ANABİLİM DALI İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALI RUS MİSYONER KAYNAKLARINA GÖRE; İDİL-URAL BÖLGESİNDE ORTODOKS MİSYONER FAALİYETLERİ VE TÜRKLER

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3 Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/ Volume:7, Sayı/Number:1 Yıl/Year:2012 Asimilasyon ile Çokkültürlülük Arasında Amerikan Anaakımını Yeniden Düşünmek 1 Between Assimilation

Detaylı

Tanıtım ve Değerlendirme

Tanıtım ve Değerlendirme Günümüz İngiltere sinde Din Eğitimi, Recep Kaymakcan, İstanbul: Dem Yayınları, 2004, 227 s., ISBN: 9756324007 Bilindiği gibi çağımızın en önemli özelliklerinden biri, bilgi ve iletişim alanındaki gelişmeler

Detaylı

BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ

BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 243-268, July 2012 BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ RUSSSIAN-ARMENIAN

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

BULGARİSTAN IN OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN AYRILIŞ SÜRECİNDE BULGAR AYAKLANMALARI ÖZET

BULGARİSTAN IN OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN AYRILIŞ SÜRECİNDE BULGAR AYAKLANMALARI ÖZET BULGARİSTAN IN OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN AYRILIŞ SÜRECİNDE BULGAR AYAKLANMALARI ÖZET Mustafa BURMA Osmanlı nın Ortaçağ ve Yakınçağda tek tanrılı üç dine hoşgörü gösteren bir devlet politikasına sahip

Detaylı

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Günümüzde Türkiye Ermenileri Özgür Atılım Ergüney 103611006 Tez Danışmanı: Rıdvan Akar Jüri Üyesi: Ayhan Kaya Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Tezin Onaylandığı Tarih: 12 Nisan 2007 Toplam Sayfa Sayısı: 102 Anahtar

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI TEK PARTĐ DÖNEMĐNDE YAYINLANAN IRKÇI TURANCI ĐÇERĐKLĐ DERGĐLERĐN ĐNCELEMESĐ (ORHUN, BOZKURT, ERGENEKON,GÖK-BÖRÜ)

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ Yüksek Lisans Öğrencisi Abdulsamet GÜNEK Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI

ORTADOĞU ÇATIŞMALARI ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Editör AhmetEminDağ ORTADOĞU ÇATIŞMALARI Ortadoğu Çatışmaları Editör Dr. Ahmet Emin Dağ Yayına Hazırlık Emrin Çebi H. Zehra Kavak Mervenur Lüleci Ümmühan Özkan ISBN 978-605-5260-05-7

Detaylı

ROMA HUKUKUNUN GÜNÜMÜZ HUKUK DÜZENLERİNE ETKİSİ

ROMA HUKUKUNUN GÜNÜMÜZ HUKUK DÜZENLERİNE ETKİSİ ROMA HUKUKUNUN GÜNÜMÜZ HUKUK DÜZENLERİNE ETKİSİ Dr. Seldağ GÜNEŞ CEYLAN * ÖZET Roma Hukuku, genellikle Roma şehrinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen M.Ö. 753 yılından, Doğu Roma İmparatoru Iustinianus

Detaylı

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B.

sabah ülkesi SAYI 43 Nisan 2015 üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. üç aylık kültür-sanat ve felsefe dergisi SAYI 43 Nisan 2015 Şehir ve Peygamber Ekrem Demirli Çağımızda İbn Haldun Bruce B. Lawrence Medeniyet ve Şehir Kudsi Erguner Modern Öncesi Şehirlerde Mekân Mantığı

Detaylı

KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİFTEN 19.YÜZYILDA ÇİN VE OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA PROTESTAN MİSYONER FAALİYETLERİ

KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİFTEN 19.YÜZYILDA ÇİN VE OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA PROTESTAN MİSYONER FAALİYETLERİ , s.s. 3 20 KARŞILAŞTIRMALI BİR PERSPEKTİFTEN 19.YÜZYILDA ÇİN VE OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA PROTESTAN MİSYONER FAALİYETLERİ Esra Danacıoğlu TAMUR Özet Bu makale 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu nda ve

Detaylı

ERKEN CUMHURİYET YILLARI MİLLİ KİMLİK TARTIŞMALARI: HASAN ALİ YÜCEL VE TÜRKİYE DE HÜMANİZMA ARAYIŞLARI * ÖZET

ERKEN CUMHURİYET YILLARI MİLLİ KİMLİK TARTIŞMALARI: HASAN ALİ YÜCEL VE TÜRKİYE DE HÜMANİZMA ARAYIŞLARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 745-763, ANKARA-TURKEY ERKEN CUMHURİYET YILLARI MİLLİ KİMLİK TARTIŞMALARI: HASAN ALİ YÜCEL VE TÜRKİYE DE HÜMANİZMA

Detaylı